Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Falun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Falun"

Transkript

1 I 11 ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige o O O Datum Sida 1 (2) Dnr LD14/01738 Uppdnr Landstingsstyrelsens arbetsutskott Landstingsstyrelsen Landstingsfu IImäktige Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Falun Ordförandens förslag 1. Styrelsen för Finsam Falun Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sammanfattning Finsam Falun Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och revisionsberättelse för Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Arsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Finsam Falun Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och revisionsberättelse för Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Juridik Enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 26 3 st ska revisionsberättelse lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan ska väckas. Samverkan med fackliga organisationer Detta ärende är inte föremål för facklig samverkan. Postadress Box Falun \ Besöksadress Vasagatan 27 Falun Kontakt Org.nr: ,~ I Handläggare Sjölund Margareta ekonomisekreter Itdalarna.se

2 Landstinget Dalarna Central förvaltning BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum Dnr LD14/01738 Sida 2 (2) Uppföljning Årsredovisning utgör uppföljning av föregående års verksamhet.

3 D /I... rh:') f1 L Årsredovisning 2013 för Samordningsförbundet El Org.nr "Ska/innas spår mot jobb för alla!" /z:? J,#g I Jr J? _/": /J P9 --f

4 Innehållsförteckning Förord och sammanfattning av de viktigaste händelserna 2013 Syftet med förbundets verksamhet Styrelsens arbete - Personal och ekonomiadministration - Inriktning på verksamhet Återkoppling till förbundsplan, mål och beslut gällande stödjande samverkan Övrig stödjande samverkan Individinriktade insatser - Uppföljning och utvärdering - Coachingteamet - Grön förrehabilitering Utveckling av Rehabpraktikcenter (RPC) - Förberedande insats på Arbetslivscentrum - Motivationsstöd och transportresurs Mentorskapsprogram Ekonomi Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Styrelsens fastställande av årsredovisning Revisorspåteckning Bilagor I. Budget, antal deltagare samt måluppfyllelse 2013 individinriktade insatser 2. Budget och antal deltagare i de största strukturövergripande insatserna sid Il

5 Förord och sammanfattning av de viktigaste hii~delserna 2013 Under 2013 firade vår lagstiftning (Lagen 0111 finansiell samordning) tio år och Samordlling!.förbllndet Fi/Iscu/I-Falun hade vid årsskiftet funnits i hela 8 å,: Mycket positivt har hälll under dessa årfrån att vi startade" Finsams coachingteal/l" Coacllingteal1let (vilket Pinsam deljincll/sierar) och mottagningstealllet, dvs FaIulls "En Dörr In", iir /lumera illlegrerat i A rbetsmarkn ad- och integrationskonrorets ordinarie verksamhet. Det har bidragit till art Fi1/sC1/1l under 2013 kunnat satsa medel pe/fler" nya individilisatser: RPC- relwbpraktikcenter. Grön Iörrelrabiliteril1g, Förberedande insats på /1rbetslivscelltrt/m (ingårfr(in september i Arbetslivscentrul11S ordinarie verksamhet). Tran.sjJorl och stöd (avsilliad). Tidigare år har vi bara haft fokus på vuxna Fån J 8 elr och uppåt, men i år har vi även satsat pd yngre åldrar genoill att medverka i det förebyggande arbete 501/1 sko/an I/U s((trtat ri/lsal/lmal/s med stiftelsen Melltor (www.m elllor.se). GellOIII mentorskapsprogrammet får elever f 4-15 år möjlighet alt få en vlixenkompis alt bolla tankar ochfllnderingar med U/uler tonårstiden. Utvecklingen inom. PinsaIII har sista ciren gått från alt till störs((i deieli finalisiera nya illsatser riktade till individel; till alt stödja parterna i arbetet med att förbättra strukturerna för samverkan. Vad innebär det? Jo, ett exempel är följande... Från regeringen har samordningsförbunden i landet fått i IIppdrag all arbeta med gruppen "unga som uppbär aktivitetsersättning från Försäkringskassan ". Eli grupp som sista åren ökat och politikerna VillllLl förhindra att fler /./nga ska försörjas gel/om aktiviretsersiirtlling. Bättre all arbeta för all la ril/vara all arbetsförmåga hos dessa unga och stölta dem ut mot arbetsmarknaden. Vi kommer behöva ait arbetskraft i framtiden! Därför har Finsam wlder äret tillsammans med gy/1/nasiesärskvlan. gymnasiets IM-program, elevhälscm, LSS, habiliteringen, Försäkringskassan. Arbetsförmedlillgen och särvl/x, kartlagt hur slntkturernaför samverkan ser III när eleverna tar examen och skall i/1 i vuxen- och arbetslivet. PartemCl har varit eniga om att förbättringar i strukturerna behövs och en samverkans/iiodell har deb/ör processats fram. Modellen kolliiner gälla för gy/iinasiesärskolal/. elever medfunktionsl/ edsättningar inom gymnasiets IMprogram samiför brukare inom LSS dagliga verksamhel. Det i11lensiva arberet är pci sluttampen och I7Ir.Uet är att ht 2014 ska samverkansl7lodellen "sjösättas". Andra exempel på strukturövergni}qnde ins(/{ser iii' de IIIötesplatser SOI/l Finsam arrangerat under ciret. Nytl för 2013 inom det området var dels informotiolls/iiässan i böljan av cirel där 11/Cingll (II' FaluTIs rehabililering- och stödreslirser medverkade, dels de frukostlllöten som gel/omförts (Ich lilivilko i snitt ett 70-ta! anställda koil/lllil. Fantastisk uppslutlling! I\lMlet med mötena är al! knyta kontakter och bli uppdaterad Pc/ aktuell informatioll frc/ii partema, l'i/ket i sill II/r förhopp/lingsvis gör att det blir lättare att samverka. Det ekonomiska resultalet blev -448 tkl; vilket iir i enlighet /li ed blidgeterat mc/i. Styre/sc/I Samverkan iir illle elt tillstål/t! SOIll Kår af{ lippl/r/ vid ett g i l'l'i til((iille, ulan en stiilldigf le I'all de prdres.\" som vn/je dag måste eröl'f"(ls, etableras och stiilldigll1/1derhrilfas! Samverkallslltrednillgclls beliillkallde SOV 2000: 114

6 Syftet medjijrbundets verksamhet -UUUIL~ Samordningsförbundet FINS AM-Falun bildades den 1 januari 2006 enligt Lagen om fmansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS 2003: 1210). Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation som är bildat av parterna Falu Kommun. Arbetsförmedlingen. Landstinget Dalarna och Försäkringskassan. Förbundets verksamhet finansieras gemensamt av de fyra parterna. Försäkringskassan svarar för både sin och Arbetsförmedlingens del (50 %), Landstinget Dalarna och FaIn Kommun för 25 % vardera. Syftet är att utveckla nya former när det gäller samverkan för organisation och arbetssätt - alltid med individens fokus och behov i centrum. Ingen ska "hamna mellan stolarna" i välfårdssystemen. FINSAM-Falun utvecklar samverkan mellan parterna genom att: FINANSIERA- verksamheter där myndigheterna samverkar kring individen. kan hel- eller delfinansieras genom förbundet. STIMULERA- sprider kunskap och information, ger stöd till och initierar nya arbetsmodeller och former}örsamver~ IDENTIFIERA- ringar utifrån ett helhetsperspektiv i utvecklingsområdenför ökad samverkan mellan myndigheterna. Resultatet av arbetet ska synas genom att individen som är i behov av stöd från flera myndigheter lyckas med sin rehabilitering och åter kan gå ut i arbete eller studier. Förbundet har även möjlighet att arbeta med förebyggande verksamhet för att förhindra utanförskap. Styrelsens arbete Förbundet leds aven politiskt tillsatt styrelse förutom staten, där Arbetsfdrmedlingen samt Försäkringskassan har representerats aven tjänsteman vardera. Styrelsen har sammanträtt 8 gånger under året. Till alla styrelsemöten har även ersättarna varit kallade. Ordinarie Mats Dahlström ordförande Peter Heidkamp Ingo Tängerby Kjell Persson vice ordförande Ersättare Christina Knutsson Elisabet Fyhr Per Helin Fanny Johnson Huvudman Falu Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Landstinget Dalarna Förbundet är medlem i NNS (Nationella Nätverket för Samordningsförbund). Ordförande ingår i NNS valberedning. Personal och ekonomitulministration Verkställande tjänsteman (VT) Verkställande tjänsteman Petta Palmestål är tillsvidareanställd på heltid i förbundet sedan 4 september 2006, men har under året varit tjänstledig på 10 %. Informatör Den praktikant som redan under föregående år hjälpte förbundet med att skriva nyhetsbrev och uppdatera hems idan och Resurskatalogen, anställdes från 3 april 2013 som infonnatör. Förutom tidigare nämnda arbetsuppgifter. har informatören skrivit och producerat två upplagor av förbundets egen tidning med 4

7 namnet "På väg mot arbetsmarknaden", som vhnt sig till parternas personalgrupper och arbetsgivare som tar emot Finsams behovsgrupper för arbetsträning etc. På grund av brist på arbetsuppgifter har informatören lånats ut under en kort kommunens Kommunikationskontor samt till ESF-projektet Kompetensbyrån. Anställningen kommer fortgå till och med 2 april I övrigt har dagspress och TV 4 Gävleborg skrivit om och gjort reportage om några av förbundets aktiviteter och insatser. Upphandling av ekonomiadministratör Med anledning av att avtalet med PWC, som skötl förbundets ekonomiadministration under några år, genomförde styrelsen en upphandling när det gäller ny ekonomiadministratör. VISMA vann upphandlingen och har numera uppdraget att sköta bokföring och bokslut. Inriktlling på verksamhet Redan 2012 när insatsen Grön föltehabililering startade hade styrelsen börjat fokusera även på yngre personer än 18 år. Grön förrehabilitcring är nämligen öppen från 16 år för att parterna ser ett behov av alt även ha insatser för ungdomar som av olika anledningar hoppat av skolan p.g.a ohälsa. Alltför många ungdomar hoppar av skolan och styrelsen ställde sig frågan om förbundet kunde bidra med några insatser för all kunna förhindra denna negativa utveckling. Under 2013 Fokuserade styrelsen därför även på yngre åldrar eftersom förbundet har möjlighet alt satsa på förebyggande insatser för all förhindra ohälsa och utanförskap. När skolförvaltningen i samarbete med stiftelsen Mentor ville starta ett mentorskapsprogram för åringar beslutade styrelsen for att bevilja lite medel för att kunna starta programmet. Syftet med programmet är att ungdomarna skall få en "vllxenkompis", dvs en vägledare att kunna bolla med kring funderingar och tankar om livet. Förbundet anser all det la förebygger droganvändning, kriminalitet och utanförskap. Styrelsen har under året finansierat ytterligare fem individinriktade insatser, totalt sex stycken, vilket är tre mer än föregående år. När det gäller verksamheten Framstegets Coachingte8m har styrelsen under året beviljat mindre medel än föregående år. Detta beroende på all framgångsrika förhandlingar skett med parterna om implementering niir det gäller att finansiera parternas egna personalkostnader. Ordförande har under året fortsall haft uppdraget att vara ordförande i styrgruppen för Framsteget. Under året har slyrelsen lagt mer medel på strllkturövergripande insatser än tidigare, såsom frukostmöten, konferenser, studiebesök, utbildning. Aktiviteter och mötesplatser som de sett är vurdefulla i förbundets roll som processdrivare - och stödjare till atllltveckla samverkan mellan parterna. En roll som styrelsen ser som framgångsrik, då många personalgrupper blivit involverade i utvecklingsarbetet kring samverkan, som är en ständig process att hålla vid liv. Vad mer har styrelsen gjort? o Styrelsen medverkade i januari prt den inforl1lationsmäs. a om rehabilitering, SOI11 förbundet HlTangerade för parternas personal. o Styrelsen bjöd in pat'lerna ti Il dialogträff inför plallering av verksamhet och förbundsplan för Ordförande har varit med på studiebesök till en daglig verksamhet i Uppsala som aktivt arbetar med att få brukarna all närma. ig arbetsmarknaden. Framstegets 1110ttagningstearn har uppmärksammats mycket under året. VT har tagit emot många studiebesök under året och även varit inbjuden till ett alltal kommuner för all berätta 0111 hur Falun med stöd av Finsam organiserat sin "En DÖtT In". SKL:s nätverksträff!'ör "En gemensam ingång" 5

8 0001~O förlades i Falun under januari och VT höll föredrag på den årliga nationella Finsam-konferensen i Skövde. Ordförande och kommunens ersuttare har medverkat på fl era av dessa aktiviteter. VT och kommunens ersättare medverkade på nationella Finsam -konferensen i Skövde i april. VT höll ett föredrag om hur förbundet dri vit implementeringsa rbetet Framsteget. Redan nämnda personer medverkade ~iv e n på NNS konferens under hösten. Efter tillfrågan av ESF-projektet SPRING har ord fö rande och VT medverkat i en informationsfilm om socialt företagande. Styrel en medverkade i årets ägardialog med huvudmä nnen. På ägardi alogen var även representanter från Nationella Rådet inbjudna att berätta om dera uppdrag. Under hösten medverkade styrelsen på en länskonferens med övriga samordningsförbund i länet. Temat var " Hur kan vi kraftsamia till sammans för en hållbar arbetsmarkn ad och social hållbarhet?" I slutet av året besökte styrelsen en mässa där länets alla sociala företag presenterade sina verksamheter. Återkoppling tillfljrbundsplan, mål och beslut gällande stödjande samverkan Grön markerad text betyder mål uppfyllt. Blå färg betyder delvis genomförd ak ti vitet. Röd fiirg betyder aktivitet ~j genomförd, mål ~j uppfyllt. Förbundets mål och planerade aktiviteter när det gä ller stödjande samverkan Framsteget (/1louagllill.!{sleaf/l + co{ldzi nglealll) Samorganisera parlemas rehabinsatser för att förenk la fö r behovsgruppen att lättare och snabbare få rätt insats oeh snabbare komma ut i egen fö rsöljning. Tydliggöra fö r all a parter vil ka insatser som finns till gängliga för våra gemensamma behovsgrupper. Implementera "Finsams coaehingteam" i kommunens organisation. Fortsätta utveckla bredden i AIK:s insatser för personer med behov av samhällets sa ml ade stöd. Genomförda aktiviteter samt måluppfyllelse 2013 Framstegets för öksperiod gil:k ut sista decembcr Nlllllera ingår lllo11ah'1ling tc<unet; Falun. "En Dörr fn", i ordi liari ' verksamhet hos ko mmu nens arbetsmarknadsenhd. En lllvärderingsrapport genomförd m Hög kolan Dalarna visade på alt <..le sökand\.: Ull mottagningsteamet hade blivit bra bemöt l.cl. Rcsurskal.alog ' 11 ö v~ r alla rehab insalscr uppd aterades under i\rct I vå ggr. En informali()n miis a mcd alla rchabakwrcr arrangera<..les i j,muari [ör kullskapsspridning. Fl11kostmliten har arrangerats tre ggr under året med aktuej I inl"ormat ion om parternas verksamheter. När framsteget. för öksperiud upphörde sista december 20 n gick ('oi\chingleamels \"erksamhel in i arbetsmarlmausenbelcns ordinmie verksamhet. Finsam har un ler året finansierat delar av verksamheten, dock mindre än Finsam finansierade på försisk ' il ny insats med namn ~ t"m\)t i \'<lt i on m.:h tra11sportstöd". Insal en UlIlgadc dllck mr få ur behovsgruppen och ladcs thirför ned dll~ 1 ell hal d 'tr (, t.: \ j da r~ under Moti, atio ll (Ich lrall'jlorlsliid). 6

9 Sociala (öretag Arbeta vidare för ökat socialt företagande genom all vara brobyggare mellan sociala företag, myndigheter och ev. andra aktörer Förebyggande w'hete i skolau Undersöka vilka behov skolan har när det gäller förebyggande insatser för elever och/eller kompetensutveekling för personal. Närillgslivet Undersöka behov och möjligheter tillsammans med parter och andra ev. aktörer all ta initiativ till aktiviteter (ex. vis. företagarfrukostar) riktade till näringslivet för att hitta fler arbetsgivare som kan ta emot praktikanter och våga anställa våra målgrupper. Via ESF-projeklet Kompetensbyrån, som förbundet är mediinansiär i (betalade medel 2012), har RäUvisecafcet (registreras som ekonomisk förening i mars 20]4) på ladsbibjiotekel fåll utbildning i livsmedelshygien och verksamhetsledaren reste med Kompetensbyrån Lill Italien för atl få la av det landets kunskap gällande arbete med socialt företagande. Förbundet har Uven löltat AJbetslivscenlrUIll genom alt delar av året finansierat delar av kommunen handledare där. l september upphörde finansieringen och handledaren ansui lldes av ArbctsJivscentrum! YT har sultit i styrgruppen för ESF-projeklel SPRJNG, som erbjuder deltagare utbildning i socialt företagande. På förfrågan av projektet har Vl' 0(,;11 ordförande medverkat i en in[ormationsfi lm om socialt företagande. Ett mentorskapsprogram för elever på högstadiet har startat med slöd av nirbundct. Det förebyggande arbetet ska mot verka droganvändning, kriminalitet och utanförskap. Dialog med gymnasiechefen har startat och fonsätter 2014 kring ev. behov av kompetens ut veckl ing för personal. Via forumet Lokala samverkansgruppen (förkortas LSG och i gruppen ingår partemas verksamhetschefer och YT) har frågan diskuterats. LSG har varit inbjudna till LandsLingets ledningsgrupp av per onaichefer för att informera om deras möjligheter alt anställa medarbetare med stöd av Arbetsförmedlingens sub entioneradc lönestöcl. Unga med aktivitetsersiiftnillg Alt tillsammans med Försäkringskassan och andra Utifrån uppdraget all arbeta med beho\ sgruppen samverkansparter se som målgruppen behöver "unga med aktivitetser ältning" har förbund et kartlägga för att sedan gå vidare med ev. tillsam mans med parterna kartl agt hur amvcrkan prioriteringar på ytterligare insatser. Inhämta fullgerar mellan skola, L 'S, hab ilitering kunskap kring hur samverkan ser ut mellan berörda Försäkringskassan ot;h Arbetsriirmedlingen. Med organisationer hos parterna för att se om dct finns förbund et som j)n1ccsstödjare har p'lrterna därcfler behov av strukturövergripande insatser för alt arbetat fram en slil11vcrkansmoddl mr dcver [rån utveckla ytterligare samverkan. gymna ' iesärskolan, IM -programniei samt brukare från LSS dagl iga verk. amhcl. 'am\'crkansitloddlen kommer "sjiisällas" under 20l il. Kartläggnings- Odl utvecklingsarbetet har sken på möt 'n, kl nfer(!11 er, stlldiehcsiil', sllm förbundet finansierat. SlIfJfJorled I!:lIIp!oy cl/lclifll PS' Starta organisering av arbete enl igt SE och/eller [PS- Arbetet startas LIn cler januari (i IIsarnllluns med modellen inom ramen för Framsteget. parterna. ~ ~ ~--~---r ~

10 Fungera som liir{//ulc-jllllktioll när del gällcr samverkall Anangera en dialoglräff kring framtida samverkansfrågor inför planeringen av förbundsplan Fortsätta kompetensutveckla handläggare i utvärderingsverktyget ORS/SRS och följa upp hur arbetet med dessa verktyg fungerar i ve rk~a n1heterna. Att mottagningsteamet får den information och kunskap de behöver för sitt uppdrag j mottagningsteamet. Anangera en informutionsdag/mässa i januari för kunskapsspridning av verksamheterna som ingår i resurskatalogen. Därefter ha några frukostmöten per termin för kunskapsspridning och nätverkande för partema och andra aktörer. Undersöka mijj/iglwler till aflsö/wll (lj/l ESF-m edel Bevaka utlysningar Verkmllllref,\mållll et! s!ijc/i(llule sflllll'erkajl Hos parterna skall kunskapen om- och samverkan öka, samt de insatser som är framgångsrika skall implementeras i parternas ordinarie verksamheter. Övrig stödjande sam verkall Genomfördes i oktober i samband med alt styrelsen hade verksamhetsplanering inför fastställande av förb undspl un och budget för T samarbete med övriga Finsam-[örbund i länet har utbildningar och nätverksträffar arrangerats Lre ggr. Uppföljning av hur vcrllygen fungerar i verksamheterna redovisas under insatsredovisning. Det har kontinuerligt bl i vit uppdaterat genom nedanstående aktiviteter, se rulan nedan. I samarbete med kommunens Arbetsmarknad- och inlegralionskonlor an'angerade förbundet en informationsmässa för parternas personal. På mässan var Faluns aj<liirer inom rehabilitering och stöd inbj udna au berälla om silla verksamheter. I samband med mässan släpptes en ny uppl aga av den Resurskatalog som förbundet sammanställt som hjälp till parlcma att hiua vi lka aktörer som finns för dc ol ika behovsgrupperna. Under året ullyste ESr medel till rör tuelier. Förbundet gjorde ingen egeu ansökall men skrev på en avsiktsförklaring alt vara samverkanspart i den ansökan som kommunens Arbetsmarknad- o(.;h integrationskonlor Wmnade in gäll ande utveckling av behov sum Framsteget motlagning team sell i deras arbete. J\nsökan avslogs. En enkät om amvcrkan som förbundet anvtinl under konf 'renser visar ett resultat på au personalens parter upplc\"cr alt amverkan ökat mellan myndigheterna och all kunskapen om varamiras uppdrag ökat. Av J insatser som rörbundet finansierat har l vå implemenl ' rat i ordinarie verksa mheter. Övriga insatser fortsätter LI nder l oktober arrangerade förbundet tillsammans med Lokala salllverkrtllsgruppen (parternas verksamhetschefer) en "fortsättnings-konferens" till den l vå-dagarskonferens som var i december Till konferensen hade en ordlista med myndighetellh.ls olika uppdrag, ord och begrepp tagits fram. Syftet var att arbeta med lärandet och förståel sen för varandras uppdrag. Valj e myndighet fick också med bilder presentera sina behovsgrupper, verksamheter och samverkansflöden. På konferensen medverkade 53 anställda. Tre frukostmöten har arrangerats för parternas personal S yft et med mötena Hr all mötas. knyla kontakter oeh rå aktuell kunskap 0111 myndigheternas uppdrag och verksamh eter samt diskutera samverkansfrågor. Frukostmötena har varit vä lbesökta och uppskattade! 8

11 l nclljllcltflrlktclue UlSCm,er Uppföljning och utvärdering O O O Alla finansierade verksamheter rapporteras in i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet). Alla individinriktade insatser som förbundet finansierar använder uppföljnings- och utvärderings verktygen ORS (Outeorne Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale). ORS/SRS följer förändringsarbetet genom att deltagarna får skatta sig på en skala hur deras mående är samt hur de anser att arbetsalliansen mellan dem och coachlhandledare fungerar. Rehabpraktikcenter (RPC) har även varit med i en intervjustudie som Högskolan Dalarna genomfört. I bilaga 1 redovisas insatsernas måluppfyllelse. Coachingteamet Startade 2007 i förbundets regi. Är permanent verksamhet fr.o.m 1 januari 2014 och ingår i Arbetsmarknadoch integrationskontorets ordinarie verksamhet, som finns i samma hus som Arbetsförmedlingen. Coachingteamet arbetar med personer som har stort behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, är arbetslösa och inte har någon egen försörjning. Deltagarna är i åldrarna år och har eller håller på att utveckla psykisk ohälsa. I teamet ingår personal från landstinget, socialförvaltningens försörjningsstödsenhet, arbetsmarknadsenheten samt Arbetsförmedlingen. Försäkringskassans handläggare som ingår i mottagningsteamet, är samlokaliserad med coachingteamet, vilket gör att deltagare och personal snabbt kan få svar på frågor gällande socialförsäkringen. Coachingteamet upplever att arbetet med ORS/SRS ger ett bra tmderlag för diskussion och kontroll på att deltagarens planering följs. När deltagarna efter en tids arbete börjar skatta sitt mående (ORS) högre, förklarar de att det beror på alt de befinner sig i ett sammanhang, de ser en mening med att planera framåt, de börjar förändra sitt liv, mår bättre socialt, vågar mer, får rutiner, de känner sig oftare gladare, far stöd av samma personer (coacherna) hela tiden och till slut inser de att de kan klara av arbete eller studier. Grön förrehabilitering Huvudman: Landstinget Dalarnas avdelning för hälsofrämjande. Försöksperiod 1 september augusti Verksamheten är en förberedande insats för personer med fysisk och/eller psykisk ohälsa och som är i behov av ett försteg innan en arbetslivsinriktad rehabilitering kan påbörjas. Verksamheten är uppdelad i kurser om 16 veckor med ca 10 deltagare i varje omgång. Under större delen av året har verksamheten varit förlagd ute i skogen i Puttbo men med tillgång till Falu Scoutkårs stuga. På gmnd av behov renovering fick verksamheten flytta till Bergsgårdens bygdegård i slutet av oktober. Flytten togs väl emot av deltagarna. Skötsel av hästar ingår också som aktivitet. Några rader från kursledarna: "På gnmd av det fina vädret kunde vi vara utomhus hela tiden. Vi hade en jättefin sommar i skogen. Vi odlade lite i Puttbo också. Dagarna med hästarna blev mycket uppskattade." Huvudmannen har påbörjat planering av hur verksamheten kan organiseras och finansieras efter försöksperiodens si u t efter augusti Utveckling av Rehabpraktikcenter (RPC) Huvudman: socialförvaltningens försörjningsstödsenhet på Vuxensektionen Försöksperiod 15 april december 2014 Medel beviljades för utveckling av verksamheten Rehabpraktikcenter (RPC), i vilken personal från socialförvaltningens försörjningsstödsenhet och arbetsmarknadsenhet arbetar framgångsrikt i team för au stötta individer med långtidsbiståndsbehov att komma ut i arbete eller studier. Ett behov av att komplettera teamet med en arbetsterapeut har synliggjorts för att tydliggöra förutsättningar för arbete för individen och för att se om andra insatser behövs där det framkommer att det inte finns arbetsförmåga i nuläget. Det är 9

12 VJ1<.l1gl äll UCIY::;U Vi1U ::;UIIJ MUUJCI U\,;U Vi1U ::;U1U l1u1u1ul!jcl::iulicji Ull1\1a.1Cl all UlV,-,u. n,.lv... L"L"'... l~.... även under utredningens gång ge visst stöd för att klara arbetsuppgifterna bättre. Arbetsförmedlingen efterfrågar sådan utredning av förutsättningar för arbete innan överlänuling av individerna görs till dem för beviljande av subventionerade lönestöd vid anställning. Verksamheten var tänkt att komma igång redan vid årsskiftet, men rekryteringen av arbetsterapeuten drog ut på tiden och därmed dröjde det innan insatsen kunde starta. Deltagarantalet på 8 st har därför varit lågt under året. -1 "7 O O C, j ~) 4 Under året har RPC uppmärksammat följande hinder i samverkan: -Det uppdagades att OSA-anställningar skett utom koltununal förvaltning, vilket inte är tillåtet om ingen kommunal handledare är med på arbetsplatsen. Detta skapade hinder i rehabprocessen, då del fanns deltagare som stod beredda att bli anställda. Praktiksamordnaren behöver avlastning när det gäller uppföljningar av "gamla deltagare som är i anställning", för att kunna arbeta med nya deltagare. -Har inte funnits någon direktkontakt med psykiatrin i ett ärende där det behövts, vilket gjorts att rehabprocessen fördröjdes onödigt lång tid. Arbetsterapeutens underlag: " kartläggning av förutsättningar för arbete" är bedömda av Arbetsfönnedlingen, som jublat och gett dem mycket väl godkänt. ORS används, men inte SRS så mycket, eftersom arbetsterapeuten inte jobbar med coachande samtal utan gör funktionsbedömningar utifrån att iaktta hur deltagaren fungerar på en arbetsplats. Under året har även Högskolan Dalarna gjort en utvärdering av verksamheten. Förberedande insats på Arbetslivscentrum Huvudman: Falu Konununs Arbetsmarknad- och integrationskontor Försöksperiod 1 augusti september 2013 Arbetslivscenttum är ett socialt företag som sedan hösten 2012 arbetat med en förberedande insats för personer som har behov av ett försteg innan arbetslivsinriktad rehabilitering. Förbundet finansierade kommunens handledares lön fram till och med september Därefter anställdes handledaren i det sociala företaget Arbetslivscentrum, som i och med det tog över finansieringen själv. Nio personer (av 19 personer totalt) har inte gått vidare mot en arbetslivsinriktad rehabilitering och är kvar i det sociala företaget och har därmed fortsatt stöd i sin arbetsträning. Deltagarna har efter samtal och visning av arbetsplatsen placerats på någon av företagets stationer. I möjligaste mån har företaget försökt tillgodose de önskemål som deltagarna haft i fråga om placering. Företaget har 5 olika stationer: kök, plastmontering, träverkstad, måleri, butik och textil verkstad. Under perioden har samtal med personerna enligt ORS/SRS ägt rum c:a varannan månad. Generellt kan sägas att personernas "Skattning av förändring" gällande individuellt (personligt välbefinnande) och socialt (arbete, skola, vänner) ökat under den tid de varit på Arbetslivscentmm. Motivationsstäd och transportresurs Huvudman: Arbetsmarknad- och integrationskontoret Försöksperiod 21 januari juni 2013 Socialförvaltningens försörjningsstödsenheter hade kartlagt en grupp klienter som vill men inte har förmågan att ta sig till någon insats för att försöka nä1111a sig arbetsmarknaden. Arbetsmarknads- och integrationskontoret anordnade därför transport och två personal med uppdraget att hämta klienterna hemma hos dem och skjutsa dem till insatserna. I uppdraget låg också alt motivera klienterna att själva hitta ork/förmåga alt efter en tid kujula fixa transport själv. Insatsen slutade dock efter halvår, då det var alldele för svårt att "fånga behovsgruppen". Många av de deltagare som skjutsades var redan i någon insats. 10

13 Mentorskapsprogram Huvudman: Skolförvaltningen Försöksperiod 15 augusti december 2014 nnn17c vvv,'"''"' I förebyggande syfte finansierar förbundet delar aven koordinator-tjänst för ett mentorskapsprogram enligt stiftelsen Mentors koncept. Elever som är år får möjlighet att få en mentor. en vuxenkompis att prata med och få stöd ifrån. Vid årsskiftet hade 12 ungdomar från Britsarvsskolan matchats ihop med en mentor. Även 32 intresserade ungdomar från Västra skolan hade anmält intresse. Vi trodde att det skulle bli svårt att hitta ungdomar. men vad fel vi hade! TV 4 Gävle Dala gjorde reportage innan jul. Ekonomi Förbundets ekonomiska resultat för 2013 blev 448 tkr. vilket är i enlighet med budgeterat mai. Det kan jfr med förra årets resultat på tkr. Prognosen vid Arets början var att nästan hela överskottet från föregående år på tkr skulle behöva användas. men vid årets slut har alltså bara ungefär hälften av överskottet använts. En av anledningarna till detta är att insatsen RPC kom igång ca fyra månader senare än beräknat och därmed gjorde socialförvaltningen inte av med alla beviljade medel på 525 tkr. utan endast 376 tkr. De stora insatserna Grön förrehabilitering (ca 90 tkr över) samt Coachingteamet (ca 125 tkr över) har inte heller använt hela deras beviljade belopp p.g.a mindre utgifter än beräknat. I budgeten låg en post på 380 tkr för nya insatser och behov. Av dessa har ca 210 tkr använts till studiebesök. konferenser. infonnationsmässa. utbildningar. frukostmöten etc. De administrativa kostnaderna har ökat jfr med föregående Ar, eftersom förbundet anställt en infonnatör, som fått telefon och dator. Det egna kapitalet vid årets slut är 601 tkr. Överskottet förs över till 2014 års budget. Il

14 Resultaträkning Belopp i tkr Not budget avvikelse 2012 ~rhållna bidrag Ovriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Verksamhetens kostnader Personalkostnader Rörelseresultat ljesultat från finansiella poster Ovriga ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och tiknande kostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt O Ärets resultat Balansräkning Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 Eget kapital vid årets början Arets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SU MMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Stäl/da panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser 12 Inga Inga tf{) d1p(j Hr? J if ~

15 Kassaflödesanalys BeIoppitkr Den löpande verkaamheten Resultat före finansiella poster Erhållen ranta Kaaaaflada fran den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassal1&:le 'fln 'drlndrlngar I rdrelsekapltal ÖknlngIMlnsknlng av kortfristiga fordringar Öknlng/Mlnsknlng av leverantörsskulder Öknlng/Minskning av kortfristiga skulder Kaaaaflöde fran den löpande verksamheten Investeringaverksamheten Kaaaaflade fran Inveaterlngaverkaamheten Flnanalerlngaverkaamhaten Kasaafl6da fran finansieringsverksamheten Aret. ka888f16de Likvida medel vid Arets början Likvida medel vid Arets slut TIlläggsupplysningar Belopp I tkr om inget annat anges. Belopp i parentes avser föregående års värde. Allmänna redovisningsprinciper Samordningsförbundet Flnsam-Faluns årsredovisning har upprättats enligt god kommunal redovisningssed i överensstimmelse med Lag om Kommunal redovisning (SFS 1997:614), gällande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning samt Sveriges kommuner och landstings rekommendationer. Redovisningsprinciperna Ar oförändrade I jämförelse med föregående år. Fordringar tas upp till det belopp som efter individuell provning beräknas bli betalt. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Anskaffningar omkostnadsförls direkt. Kassaflödesanalysen upprattas efter enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför In- eller utbetalningar. 13

16 Noter Not 1 Intäkternas fördelning Intäkter per väsentligt intäktsslag Bidrag Försäkringskassan Bidrag Landstinget Bidrag Falu Kommun Summa Not 2 Övriga rörelsekostnader Adm inistrativa kostnader Deltagarinsatser Strukturövergripande insatser Summa Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män Kvinnor Totalt 1 1 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och ersättning till styrelse Löner och ersättning till anställd personal Sociala avgifter enligt lag Pensionskostnad för anställda Totala löner och ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter Not 4 Eget kapital Eget kapital Arets resultat Totalt kapital Arets förändringar av eget kapital Belopp vid årets ingång Disposition enligt årsstämma Arets resultat Belopp vid årets utgång ]

17 Styrelsens fastställande av ~irsredovislling Falun dell... ~ /.!~ JO/t; / ~ '~A3... U~.... Mats Dahlström Ordförande Fall! Kommun Falun den.. J. /.f~ do/y ~~ - A(jcli.;;t~..... ~... Vice ordförande Landstinget Dalarna Falun den.. J/.ji.4.. d O/L./ ~~~ Ingo Tängerby Försäkringskassan.. ~.. ~ Falun den. ~(;"'.i?. ;{O/ ~..!lh::(!~ Peter Heidkamp Arbetsförmedlingen Revisorspåteckning Vårrevisionsberättelse har lärrumls den 17 mars 2014 Karin Selander Deloitte Auktoriserad revisor Utsedd av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen jjjy~~ Stig Henrysson Utsedd av Landstinget Dalarna och Falu Kommun 15

18 BILAGA l Budget, antal deltagare samt måluppfyllelse 2013 individinriktade illsatser Grön markerad text betydcr mål uppfyllt. Bl å färg betyder delvis genomförd akti vitet. Röd färg betyder aktivitet ej gellomförd. må l ej uppfy llt. Illsats Mål Måluppfyllelse Anla! Budget Utfall d eltagare tkr tkr Ull der året Coat:hillg- SO % av deltagarna Under året har 2 1 deltagare skrivits tca rllel som avslutas linder ut. 10 har börjat student och 3 har året ska fått arbete all. få ll arbete, dvs 62 % har nått egen påböljat studier försäljning. Det har sketl en positiv förändring i Enl igt ORSISRS har Cll j10siti v deltagarnas förhndrillg i deltagarna utvecklingsprocess utveckling process skell. mot arbete. Gri;n för- Deltagama ska ll 12 a\' deltagarna har fiirbätlrat sina r 'habilitering förbättra sina förmågor och gått vidare till cn förmågor för all skapa arbetslivsinriktacl rchabi litering. förutsättningar för att En har gilll tlirekt till arbctc! förvärvsarbeta eller En har börjat studera! studera, samt gå Tre har inte förbätt rat sina vidare ti ll en förmågor då det visade sig under arbetsl ivsinriktad kursen all de behöver ha rorisatt rehabilitering. medicinsk rehabi li tering. Deltagarna ska uppnå Enligt ORS/SRS har majoriteten av en förbättrad deltagarna ullryckt all <..leras häl. a egenupplevd hälsa förbättrats, alt deras sociala fohi både fysiskt och minskat all dc bli vit mer aktiva i psykiskt. sill privatliv m fl. positiva utvecklingstrender. ro 01 "Del hal' käl/ IS /lyggl all gå /ill gruppen, hm liiiljö och il/ga orealistiska krav på au Illall I/Iäste velcl exakl vad mall vill göra II/ed sill liv, IIIC1I/!/(Irfdtt /I/vecklats i sill egen laktllled slöd. " "Att känna tillhörighet i en grupp, ell plms dal' II UII/ /ci r vara och accepteras SOIl/ den II/elll är, all gmppel/ är i sländig föräl/dring. folk koli/mer orh går hjiilper mig all illle fastl/a i l'erksamhetcll... "A ll il/le min coach sliippt konlaktell /lied /IIiR..,.. Bra kontakt, all jag aldrig behöl'l källna mig lilen elfer SOIl/ elt harn, atl jag j(ill olika förslag lilifrc'in milla behov orh I/Iöjligheler. " 16 4J fh~ Jr )1 ;t

19 Rchub- Genom kartläggning, SamLliga deltagare har efter 8 Pf<1kl i k 'enl CI' utredning samt utredning av arbetsterapeut och (RP ~ ) stödjande och socionom, visat sig ha moti vatiol1sarbete i ell arbetsförmåga, Deltagarna har fåll team, öka deltagarens arbetsträning, praktik och cn har möjligheter all erövra fåll anställning. en arbetsförmåga som möjliggör atl komma vidare ut j arbetslivet och bli sj älvförsörjande. FörberedaIId e Målet med insatsen är lo personer har giltl vid are mol en L i nsals prl all säkerställa all arbetslivsinriklad rehahi litering. Arbetslivs gruppen som ~ir i Reslerande 9 är kvar i det social a cenl ruin behov av företaget och har därmed l"orlsau förrehabiliterande stöd i sin arbctstriining. insatser ska få den personliga handledning som är nödvändig för all de ska hitta sina resurser, och stärkas så mycket i sin nya aktivitet att det så småningom leder vidare mot en arbetslivsinriktad rehabilitering alternativt studier och/eller arbete. Mot i \'ll lions- Målet var att fånga Under hal vå ret som insatsen va r J 10 ~ t öd och gruppen "unga utan igång, var det bara någon en 'taka I rall porlrcsli r<; motor", som sitler ut behovsgruppen : om kom iglll1g i hemma och inte akti vitet. Insnlsell iir avslulad. kommer ut i akti vitet. iv!cntorsl aps- Förebygga Programmel startade undcr augusti prognllll droganvändning. och vid årsski ftel had' I 2 utanförskap och mcillorpar malchat ihop. fvlålcl iii' kriminal i te!. 25 par och vi d ånlkiflcl \'ar det 32 ungdomar "på kö" som ska få l: f1 mcnlul'. Summa "lie/skapel/ af( dc/fil/lis s/abila mäl/lliskor pci plms vid behov inger ell li)'gghetskiil/sla. Coachc/'Il(/ som har hjälpt mig har \'arit genllill/ ill{resserade. vällliga och bra pe; all lyssl/a, la!: harjålf hjälp af( strukwrcra //l iii liv och //lil/o //l r/i, lag har klill/lllig ragcl/ på allvar" "Jag /wrfåu biiare sjäfl'kfil/s/a ocl! själ\'.!örtroel/de. Jag kiil/ller //lig ill/(! längre lika osäker och d/dd i grupper och kal/,\,{//ilspe!a bällre /Iled (II/dm, Coacherna har I'(/ri/ illspireral/de och hjälp/lijig all liå 1II;lIl11ål, " "Höj/lllill sjäfl{rh'trocl/de och sjillvkiillsla, fållll/ig arr /(I rag i live/ och jria /Ilig I//( kdll l/o hopp {/f{ ko/i/iiii/ii/ i arhetslii'et... o; Jag behöver strtlkfllr i,'(m/ag ell via Cif jobb och del blirlllogell bilure, jag käl/ller liiille/re.~ l/'ess,.lag behöver inte hlil/a pe1 och försöka lysslici pci /Il ig.\jiil\' och liii/l Illage, lag har 1I1yckct (alika r liiel/ I';a jobb sel flir jl/g Iller ork mt kii/llpa //led milla lallkar /lilr del ärjobbigt," 17

20 BILAGA Budget och antal deltagare i de största strukturövergripallde insatserna Insats Antal Budget Utfall deltagare tkr tkr under året ES F-proj ckl 10 medfinansiiir KOlll pctcnsbyru l1 betalades Frukoslmölen In r onnationsln;issa J.(i fl sk ollfere l1s (mcd 9 (från Falun) 7 5 iivriga s1l11inrdllings('örhlllld i länet) S'uH vcrkansk( mr crens f1 hdcn och begrepp Stud iebesök j Linköping Utb ildn ing i ut viirdcrings\'crklygcl ORS/SRS Works hop Elcv Vuxenliv-Arbetsl i \. Summa f0cvl "Nu pratar vi med varandra istället tör om varandra" Citat frän en ol/stölld f j li) f/l1 J(? ;J

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY 2015 1. INLEDNING Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet Finsam i Eslöv, Höör och Hörby för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 - noter l() Sveriges TvitteriförbuncI Oi g nr 846001-0815 Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 Styrelsen avger följande irsredovisning. lnnehill Sida - förvaltningsberlittelse resultaträkning 3 - bajansrikning

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2016 Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Birgitta Fredriksson, Örebro läns landsting Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun

Birgitta Fredriksson, Örebro läns landsting Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och tid Rådhuset, Askersund, kl 09.00 11.50 Beslutande Annica Moberg, Kumla kommun, ordförande Sari Harju, Arbetsförmedlingen Mattias Olofsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014 Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen utgångspunkter... 3 2 Granskning av Årsredovisningen

Läs mer

P 4 Bilaga 4 Södra Roslagen

P 4 Bilaga 4 Södra Roslagen P 4 Bilaga 4 Södra Roslagen Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

2013-06-17. Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro

2013-06-17. Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström Liisa Ejdenwik Charlotta

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Finnvedens Samordningsförbund Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Finnvedens Samordningsförbund Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 Organ Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen Plats och tid Vrigstad Wärdshus, Vrigstad kl 10.20 11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Björn Jonasson, Gnosjö kommun, ordförande Britt

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Plats och tid: fredagen den 17 maj 2013 kl 09:00-12:00 City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro, Sal: Oscaria

Plats och tid: fredagen den 17 maj 2013 kl 09:00-12:00 City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro, Sal: Oscaria SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid: fredagen den 17 maj 2013 kl 09:00-12:00 City Konferenscenter, Klostergatan 23, 703 61 Örebro, Sal: Oscaria Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Ändam Att genom gåvor, uppvaktningar etc. stödja eller uppmuntra lägmästate och anhöriga till a vlidna jågmästare och att stödja aktiviteter som ganar kåren

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Västra Mälardalens Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2013

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2013 2013-10-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Kansli... 4 2.2 Kartläggning och analys av behov

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Västerbergslagens Samordningsförbund. Årsredovisning 2011-12-31. Granskning av. Jennie Femros

REVISIONSRAPPORT. Västerbergslagens Samordningsförbund. Årsredovisning 2011-12-31. Granskning av. Jennie Femros 000398 REVISIONSRAPPORT Västerbergslagens Samordningsförbund Granskning av Årsredovisning 2011-12-31 Mars 2012 Jennie Femros 000399 pwc 1 Inledning Vi avlämnar hänned dokumentation över granskningen år

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'"f!.~& " ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'f!.~&  ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra Uj Försäkringskassan Lokala Försäkringscentra Besl utsfattare Svante Borg Övriga närvarande Ale Friberg, föredragande 1:>'IlAGA LS G133 PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30 Dlarlenr 5001-2010 ----------

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Årsredovisning 2011-12-31. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna. Granskning av. Jennie Fernros

REVISIONSRAPPORT. Årsredovisning 2011-12-31. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna. Granskning av. Jennie Fernros 000354 REVISIONSRAPPORT Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna Granskning av Årsredovisning 2011-12-31 l\1ars 2012 Jennie Fernros 000355 l. Inledning Vi avjämnar härmed dokumentation över granskningen

Läs mer

Samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Consensus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011.

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. ÅRSREDOVISNING FÖR SIVERS URBAN FONDER AB Org. nr 556725-7935 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av landstingets avskrivningar

Svar på revisorernas granskning av landstingets avskrivningar BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD14/03280 Uppdnr 957 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen Svar

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2015 10 13 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer