Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Falun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Falun"

Transkript

1 I 11 ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige o O O Datum Sida 1 (2) Dnr LD14/01738 Uppdnr Landstingsstyrelsens arbetsutskott Landstingsstyrelsen Landstingsfu IImäktige Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Falun Ordförandens förslag 1. Styrelsen för Finsam Falun Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sammanfattning Finsam Falun Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och revisionsberättelse för Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Arsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Finsam Falun Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och revisionsberättelse för Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Juridik Enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 26 3 st ska revisionsberättelse lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan ska väckas. Samverkan med fackliga organisationer Detta ärende är inte föremål för facklig samverkan. Postadress Box Falun \ Besöksadress Vasagatan 27 Falun Kontakt Org.nr: ,~ I Handläggare Sjölund Margareta ekonomisekreter Itdalarna.se

2 Landstinget Dalarna Central förvaltning BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum Dnr LD14/01738 Sida 2 (2) Uppföljning Årsredovisning utgör uppföljning av föregående års verksamhet.

3 D /I... rh:') f1 L Årsredovisning 2013 för Samordningsförbundet El Org.nr "Ska/innas spår mot jobb för alla!" /z:? J,#g I Jr J? _/": /J P9 --f

4 Innehållsförteckning Förord och sammanfattning av de viktigaste händelserna 2013 Syftet med förbundets verksamhet Styrelsens arbete - Personal och ekonomiadministration - Inriktning på verksamhet Återkoppling till förbundsplan, mål och beslut gällande stödjande samverkan Övrig stödjande samverkan Individinriktade insatser - Uppföljning och utvärdering - Coachingteamet - Grön förrehabilitering Utveckling av Rehabpraktikcenter (RPC) - Förberedande insats på Arbetslivscentrum - Motivationsstöd och transportresurs Mentorskapsprogram Ekonomi Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Styrelsens fastställande av årsredovisning Revisorspåteckning Bilagor I. Budget, antal deltagare samt måluppfyllelse 2013 individinriktade insatser 2. Budget och antal deltagare i de största strukturövergripande insatserna sid Il

5 Förord och sammanfattning av de viktigaste hii~delserna 2013 Under 2013 firade vår lagstiftning (Lagen 0111 finansiell samordning) tio år och Samordlling!.förbllndet Fi/Iscu/I-Falun hade vid årsskiftet funnits i hela 8 å,: Mycket positivt har hälll under dessa årfrån att vi startade" Finsams coachingteal/l" Coacllingteal1let (vilket Pinsam deljincll/sierar) och mottagningstealllet, dvs FaIulls "En Dörr In", iir /lumera illlegrerat i A rbetsmarkn ad- och integrationskonrorets ordinarie verksamhet. Det har bidragit till art Fi1/sC1/1l under 2013 kunnat satsa medel pe/fler" nya individilisatser: RPC- relwbpraktikcenter. Grön Iörrelrabiliteril1g, Förberedande insats på /1rbetslivscelltrt/m (ingårfr(in september i Arbetslivscentrul11S ordinarie verksamhet). Tran.sjJorl och stöd (avsilliad). Tidigare år har vi bara haft fokus på vuxna Fån J 8 elr och uppåt, men i år har vi även satsat pd yngre åldrar genoill att medverka i det förebyggande arbete 501/1 sko/an I/U s((trtat ri/lsal/lmal/s med stiftelsen Melltor (www.m elllor.se). GellOIII mentorskapsprogrammet får elever f 4-15 år möjlighet alt få en vlixenkompis alt bolla tankar ochfllnderingar med U/uler tonårstiden. Utvecklingen inom. PinsaIII har sista ciren gått från alt till störs((i deieli finalisiera nya illsatser riktade till individel; till alt stödja parterna i arbetet med att förbättra strukturerna för samverkan. Vad innebär det? Jo, ett exempel är följande... Från regeringen har samordningsförbunden i landet fått i IIppdrag all arbeta med gruppen "unga som uppbär aktivitetsersättning från Försäkringskassan ". Eli grupp som sista åren ökat och politikerna VillllLl förhindra att fler /./nga ska försörjas gel/om aktiviretsersiirtlling. Bättre all arbeta för all la ril/vara all arbetsförmåga hos dessa unga och stölta dem ut mot arbetsmarknaden. Vi kommer behöva ait arbetskraft i framtiden! Därför har Finsam wlder äret tillsammans med gy/1/nasiesärskvlan. gymnasiets IM-program, elevhälscm, LSS, habiliteringen, Försäkringskassan. Arbetsförmedlillgen och särvl/x, kartlagt hur slntkturernaför samverkan ser III när eleverna tar examen och skall i/1 i vuxen- och arbetslivet. PartemCl har varit eniga om att förbättringar i strukturerna behövs och en samverkans/iiodell har deb/ör processats fram. Modellen kolliiner gälla för gy/iinasiesärskolal/. elever medfunktionsl/ edsättningar inom gymnasiets IMprogram samiför brukare inom LSS dagliga verksamhel. Det i11lensiva arberet är pci sluttampen och I7Ir.Uet är att ht 2014 ska samverkansl7lodellen "sjösättas". Andra exempel på strukturövergni}qnde ins(/{ser iii' de IIIötesplatser SOI/l Finsam arrangerat under ciret. Nytl för 2013 inom det området var dels informotiolls/iiässan i böljan av cirel där 11/Cingll (II' FaluTIs rehabililering- och stödreslirser medverkade, dels de frukostlllöten som gel/omförts (Ich lilivilko i snitt ett 70-ta! anställda koil/lllil. Fantastisk uppslutlling! I\lMlet med mötena är al! knyta kontakter och bli uppdaterad Pc/ aktuell informatioll frc/ii partema, l'i/ket i sill II/r förhopp/lingsvis gör att det blir lättare att samverka. Det ekonomiska resultalet blev -448 tkl; vilket iir i enlighet /li ed blidgeterat mc/i. Styre/sc/I Samverkan iir illle elt tillstål/t! SOIll Kår af{ lippl/r/ vid ett g i l'l'i til((iille, ulan en stiilldigf le I'all de prdres.\" som vn/je dag måste eröl'f"(ls, etableras och stiilldigll1/1derhrilfas! Samverkallslltrednillgclls beliillkallde SOV 2000: 114

6 Syftet medjijrbundets verksamhet -UUUIL~ Samordningsförbundet FINS AM-Falun bildades den 1 januari 2006 enligt Lagen om fmansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS 2003: 1210). Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation som är bildat av parterna Falu Kommun. Arbetsförmedlingen. Landstinget Dalarna och Försäkringskassan. Förbundets verksamhet finansieras gemensamt av de fyra parterna. Försäkringskassan svarar för både sin och Arbetsförmedlingens del (50 %), Landstinget Dalarna och FaIn Kommun för 25 % vardera. Syftet är att utveckla nya former när det gäller samverkan för organisation och arbetssätt - alltid med individens fokus och behov i centrum. Ingen ska "hamna mellan stolarna" i välfårdssystemen. FINSAM-Falun utvecklar samverkan mellan parterna genom att: FINANSIERA- verksamheter där myndigheterna samverkar kring individen. kan hel- eller delfinansieras genom förbundet. STIMULERA- sprider kunskap och information, ger stöd till och initierar nya arbetsmodeller och former}örsamver~ IDENTIFIERA- ringar utifrån ett helhetsperspektiv i utvecklingsområdenför ökad samverkan mellan myndigheterna. Resultatet av arbetet ska synas genom att individen som är i behov av stöd från flera myndigheter lyckas med sin rehabilitering och åter kan gå ut i arbete eller studier. Förbundet har även möjlighet att arbeta med förebyggande verksamhet för att förhindra utanförskap. Styrelsens arbete Förbundet leds aven politiskt tillsatt styrelse förutom staten, där Arbetsfdrmedlingen samt Försäkringskassan har representerats aven tjänsteman vardera. Styrelsen har sammanträtt 8 gånger under året. Till alla styrelsemöten har även ersättarna varit kallade. Ordinarie Mats Dahlström ordförande Peter Heidkamp Ingo Tängerby Kjell Persson vice ordförande Ersättare Christina Knutsson Elisabet Fyhr Per Helin Fanny Johnson Huvudman Falu Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Landstinget Dalarna Förbundet är medlem i NNS (Nationella Nätverket för Samordningsförbund). Ordförande ingår i NNS valberedning. Personal och ekonomitulministration Verkställande tjänsteman (VT) Verkställande tjänsteman Petta Palmestål är tillsvidareanställd på heltid i förbundet sedan 4 september 2006, men har under året varit tjänstledig på 10 %. Informatör Den praktikant som redan under föregående år hjälpte förbundet med att skriva nyhetsbrev och uppdatera hems idan och Resurskatalogen, anställdes från 3 april 2013 som infonnatör. Förutom tidigare nämnda arbetsuppgifter. har informatören skrivit och producerat två upplagor av förbundets egen tidning med 4

7 namnet "På väg mot arbetsmarknaden", som vhnt sig till parternas personalgrupper och arbetsgivare som tar emot Finsams behovsgrupper för arbetsträning etc. På grund av brist på arbetsuppgifter har informatören lånats ut under en kort kommunens Kommunikationskontor samt till ESF-projektet Kompetensbyrån. Anställningen kommer fortgå till och med 2 april I övrigt har dagspress och TV 4 Gävleborg skrivit om och gjort reportage om några av förbundets aktiviteter och insatser. Upphandling av ekonomiadministratör Med anledning av att avtalet med PWC, som skötl förbundets ekonomiadministration under några år, genomförde styrelsen en upphandling när det gäller ny ekonomiadministratör. VISMA vann upphandlingen och har numera uppdraget att sköta bokföring och bokslut. Inriktlling på verksamhet Redan 2012 när insatsen Grön föltehabililering startade hade styrelsen börjat fokusera även på yngre personer än 18 år. Grön förrehabilitcring är nämligen öppen från 16 år för att parterna ser ett behov av alt även ha insatser för ungdomar som av olika anledningar hoppat av skolan p.g.a ohälsa. Alltför många ungdomar hoppar av skolan och styrelsen ställde sig frågan om förbundet kunde bidra med några insatser för all kunna förhindra denna negativa utveckling. Under 2013 Fokuserade styrelsen därför även på yngre åldrar eftersom förbundet har möjlighet alt satsa på förebyggande insatser för all förhindra ohälsa och utanförskap. När skolförvaltningen i samarbete med stiftelsen Mentor ville starta ett mentorskapsprogram för åringar beslutade styrelsen for att bevilja lite medel för att kunna starta programmet. Syftet med programmet är att ungdomarna skall få en "vllxenkompis", dvs en vägledare att kunna bolla med kring funderingar och tankar om livet. Förbundet anser all det la förebygger droganvändning, kriminalitet och utanförskap. Styrelsen har under året finansierat ytterligare fem individinriktade insatser, totalt sex stycken, vilket är tre mer än föregående år. När det gäller verksamheten Framstegets Coachingte8m har styrelsen under året beviljat mindre medel än föregående år. Detta beroende på all framgångsrika förhandlingar skett med parterna om implementering niir det gäller att finansiera parternas egna personalkostnader. Ordförande har under året fortsall haft uppdraget att vara ordförande i styrgruppen för Framsteget. Under året har slyrelsen lagt mer medel på strllkturövergripande insatser än tidigare, såsom frukostmöten, konferenser, studiebesök, utbildning. Aktiviteter och mötesplatser som de sett är vurdefulla i förbundets roll som processdrivare - och stödjare till atllltveckla samverkan mellan parterna. En roll som styrelsen ser som framgångsrik, då många personalgrupper blivit involverade i utvecklingsarbetet kring samverkan, som är en ständig process att hålla vid liv. Vad mer har styrelsen gjort? o Styrelsen medverkade i januari prt den inforl1lationsmäs. a om rehabilitering, SOI11 förbundet HlTangerade för parternas personal. o Styrelsen bjöd in pat'lerna ti Il dialogträff inför plallering av verksamhet och förbundsplan för Ordförande har varit med på studiebesök till en daglig verksamhet i Uppsala som aktivt arbetar med att få brukarna all närma. ig arbetsmarknaden. Framstegets 1110ttagningstearn har uppmärksammats mycket under året. VT har tagit emot många studiebesök under året och även varit inbjuden till ett alltal kommuner för all berätta 0111 hur Falun med stöd av Finsam organiserat sin "En DÖtT In". SKL:s nätverksträff!'ör "En gemensam ingång" 5

8 0001~O förlades i Falun under januari och VT höll föredrag på den årliga nationella Finsam-konferensen i Skövde. Ordförande och kommunens ersuttare har medverkat på fl era av dessa aktiviteter. VT och kommunens ersättare medverkade på nationella Finsam -konferensen i Skövde i april. VT höll ett föredrag om hur förbundet dri vit implementeringsa rbetet Framsteget. Redan nämnda personer medverkade ~iv e n på NNS konferens under hösten. Efter tillfrågan av ESF-projektet SPRING har ord fö rande och VT medverkat i en informationsfilm om socialt företagande. Styrel en medverkade i årets ägardialog med huvudmä nnen. På ägardi alogen var även representanter från Nationella Rådet inbjudna att berätta om dera uppdrag. Under hösten medverkade styrelsen på en länskonferens med övriga samordningsförbund i länet. Temat var " Hur kan vi kraftsamia till sammans för en hållbar arbetsmarkn ad och social hållbarhet?" I slutet av året besökte styrelsen en mässa där länets alla sociala företag presenterade sina verksamheter. Återkoppling tillfljrbundsplan, mål och beslut gällande stödjande samverkan Grön markerad text betyder mål uppfyllt. Blå färg betyder delvis genomförd ak ti vitet. Röd fiirg betyder aktivitet ~j genomförd, mål ~j uppfyllt. Förbundets mål och planerade aktiviteter när det gä ller stödjande samverkan Framsteget (/1louagllill.!{sleaf/l + co{ldzi nglealll) Samorganisera parlemas rehabinsatser för att förenk la fö r behovsgruppen att lättare och snabbare få rätt insats oeh snabbare komma ut i egen fö rsöljning. Tydliggöra fö r all a parter vil ka insatser som finns till gängliga för våra gemensamma behovsgrupper. Implementera "Finsams coaehingteam" i kommunens organisation. Fortsätta utveckla bredden i AIK:s insatser för personer med behov av samhällets sa ml ade stöd. Genomförda aktiviteter samt måluppfyllelse 2013 Framstegets för öksperiod gil:k ut sista decembcr Nlllllera ingår lllo11ah'1ling tc<unet; Falun. "En Dörr fn", i ordi liari ' verksamhet hos ko mmu nens arbetsmarknadsenhd. En lllvärderingsrapport genomförd m Hög kolan Dalarna visade på alt <..le sökand\.: Ull mottagningsteamet hade blivit bra bemöt l.cl. Rcsurskal.alog ' 11 ö v~ r alla rehab insalscr uppd aterades under i\rct I vå ggr. En informali()n miis a mcd alla rchabakwrcr arrangera<..les i j,muari [ör kullskapsspridning. Fl11kostmliten har arrangerats tre ggr under året med aktuej I inl"ormat ion om parternas verksamheter. När framsteget. för öksperiud upphörde sista december 20 n gick ('oi\chingleamels \"erksamhel in i arbetsmarlmausenbelcns ordinmie verksamhet. Finsam har un ler året finansierat delar av verksamheten, dock mindre än Finsam finansierade på försisk ' il ny insats med namn ~ t"m\)t i \'<lt i on m.:h tra11sportstöd". Insal en UlIlgadc dllck mr få ur behovsgruppen och ladcs thirför ned dll~ 1 ell hal d 'tr (, t.: \ j da r~ under Moti, atio ll (Ich lrall'jlorlsliid). 6

9 Sociala (öretag Arbeta vidare för ökat socialt företagande genom all vara brobyggare mellan sociala företag, myndigheter och ev. andra aktörer Förebyggande w'hete i skolau Undersöka vilka behov skolan har när det gäller förebyggande insatser för elever och/eller kompetensutveekling för personal. Närillgslivet Undersöka behov och möjligheter tillsammans med parter och andra ev. aktörer all ta initiativ till aktiviteter (ex. vis. företagarfrukostar) riktade till näringslivet för att hitta fler arbetsgivare som kan ta emot praktikanter och våga anställa våra målgrupper. Via ESF-projeklet Kompetensbyrån, som förbundet är mediinansiär i (betalade medel 2012), har RäUvisecafcet (registreras som ekonomisk förening i mars 20]4) på ladsbibjiotekel fåll utbildning i livsmedelshygien och verksamhetsledaren reste med Kompetensbyrån Lill Italien för atl få la av det landets kunskap gällande arbete med socialt företagande. Förbundet har Uven löltat AJbetslivscenlrUIll genom alt delar av året finansierat delar av kommunen handledare där. l september upphörde finansieringen och handledaren ansui lldes av ArbctsJivscentrum! YT har sultit i styrgruppen för ESF-projeklel SPRJNG, som erbjuder deltagare utbildning i socialt företagande. På förfrågan av projektet har Vl' 0(,;11 ordförande medverkat i en in[ormationsfi lm om socialt företagande. Ett mentorskapsprogram för elever på högstadiet har startat med slöd av nirbundct. Det förebyggande arbetet ska mot verka droganvändning, kriminalitet och utanförskap. Dialog med gymnasiechefen har startat och fonsätter 2014 kring ev. behov av kompetens ut veckl ing för personal. Via forumet Lokala samverkansgruppen (förkortas LSG och i gruppen ingår partemas verksamhetschefer och YT) har frågan diskuterats. LSG har varit inbjudna till LandsLingets ledningsgrupp av per onaichefer för att informera om deras möjligheter alt anställa medarbetare med stöd av Arbetsförmedlingens sub entioneradc lönestöcl. Unga med aktivitetsersiiftnillg Alt tillsammans med Försäkringskassan och andra Utifrån uppdraget all arbeta med beho\ sgruppen samverkansparter se som målgruppen behöver "unga med aktivitetser ältning" har förbund et kartlägga för att sedan gå vidare med ev. tillsam mans med parterna kartl agt hur amvcrkan prioriteringar på ytterligare insatser. Inhämta fullgerar mellan skola, L 'S, hab ilitering kunskap kring hur samverkan ser ut mellan berörda Försäkringskassan ot;h Arbetsriirmedlingen. Med organisationer hos parterna för att se om dct finns förbund et som j)n1ccsstödjare har p'lrterna därcfler behov av strukturövergripande insatser för alt arbetat fram en slil11vcrkansmoddl mr dcver [rån utveckla ytterligare samverkan. gymna ' iesärskolan, IM -programniei samt brukare från LSS dagl iga verk. amhcl. 'am\'crkansitloddlen kommer "sjiisällas" under 20l il. Kartläggnings- Odl utvecklingsarbetet har sken på möt 'n, kl nfer(!11 er, stlldiehcsiil', sllm förbundet finansierat. SlIfJfJorled I!:lIIp!oy cl/lclifll PS' Starta organisering av arbete enl igt SE och/eller [PS- Arbetet startas LIn cler januari (i IIsarnllluns med modellen inom ramen för Framsteget. parterna. ~ ~ ~--~---r ~

10 Fungera som liir{//ulc-jllllktioll när del gällcr samverkall Anangera en dialoglräff kring framtida samverkansfrågor inför planeringen av förbundsplan Fortsätta kompetensutveckla handläggare i utvärderingsverktyget ORS/SRS och följa upp hur arbetet med dessa verktyg fungerar i ve rk~a n1heterna. Att mottagningsteamet får den information och kunskap de behöver för sitt uppdrag j mottagningsteamet. Anangera en informutionsdag/mässa i januari för kunskapsspridning av verksamheterna som ingår i resurskatalogen. Därefter ha några frukostmöten per termin för kunskapsspridning och nätverkande för partema och andra aktörer. Undersöka mijj/iglwler till aflsö/wll (lj/l ESF-m edel Bevaka utlysningar Verkmllllref,\mållll et! s!ijc/i(llule sflllll'erkajl Hos parterna skall kunskapen om- och samverkan öka, samt de insatser som är framgångsrika skall implementeras i parternas ordinarie verksamheter. Övrig stödjande sam verkall Genomfördes i oktober i samband med alt styrelsen hade verksamhetsplanering inför fastställande av förb undspl un och budget för T samarbete med övriga Finsam-[örbund i länet har utbildningar och nätverksträffar arrangerats Lre ggr. Uppföljning av hur vcrllygen fungerar i verksamheterna redovisas under insatsredovisning. Det har kontinuerligt bl i vit uppdaterat genom nedanstående aktiviteter, se rulan nedan. I samarbete med kommunens Arbetsmarknad- och inlegralionskonlor an'angerade förbundet en informationsmässa för parternas personal. På mässan var Faluns aj<liirer inom rehabilitering och stöd inbj udna au berälla om silla verksamheter. I samband med mässan släpptes en ny uppl aga av den Resurskatalog som förbundet sammanställt som hjälp till parlcma att hiua vi lka aktörer som finns för dc ol ika behovsgrupperna. Under året ullyste ESr medel till rör tuelier. Förbundet gjorde ingen egeu ansökall men skrev på en avsiktsförklaring alt vara samverkanspart i den ansökan som kommunens Arbetsmarknad- o(.;h integrationskonlor Wmnade in gäll ande utveckling av behov sum Framsteget motlagning team sell i deras arbete. J\nsökan avslogs. En enkät om amvcrkan som förbundet anvtinl under konf 'renser visar ett resultat på au personalens parter upplc\"cr alt amverkan ökat mellan myndigheterna och all kunskapen om varamiras uppdrag ökat. Av J insatser som rörbundet finansierat har l vå implemenl ' rat i ordinarie verksa mheter. Övriga insatser fortsätter LI nder l oktober arrangerade förbundet tillsammans med Lokala salllverkrtllsgruppen (parternas verksamhetschefer) en "fortsättnings-konferens" till den l vå-dagarskonferens som var i december Till konferensen hade en ordlista med myndighetellh.ls olika uppdrag, ord och begrepp tagits fram. Syftet var att arbeta med lärandet och förståel sen för varandras uppdrag. Valj e myndighet fick också med bilder presentera sina behovsgrupper, verksamheter och samverkansflöden. På konferensen medverkade 53 anställda. Tre frukostmöten har arrangerats för parternas personal S yft et med mötena Hr all mötas. knyla kontakter oeh rå aktuell kunskap 0111 myndigheternas uppdrag och verksamh eter samt diskutera samverkansfrågor. Frukostmötena har varit vä lbesökta och uppskattade! 8

11 l nclljllcltflrlktclue UlSCm,er Uppföljning och utvärdering O O O Alla finansierade verksamheter rapporteras in i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet). Alla individinriktade insatser som förbundet finansierar använder uppföljnings- och utvärderings verktygen ORS (Outeorne Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale). ORS/SRS följer förändringsarbetet genom att deltagarna får skatta sig på en skala hur deras mående är samt hur de anser att arbetsalliansen mellan dem och coachlhandledare fungerar. Rehabpraktikcenter (RPC) har även varit med i en intervjustudie som Högskolan Dalarna genomfört. I bilaga 1 redovisas insatsernas måluppfyllelse. Coachingteamet Startade 2007 i förbundets regi. Är permanent verksamhet fr.o.m 1 januari 2014 och ingår i Arbetsmarknadoch integrationskontorets ordinarie verksamhet, som finns i samma hus som Arbetsförmedlingen. Coachingteamet arbetar med personer som har stort behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, är arbetslösa och inte har någon egen försörjning. Deltagarna är i åldrarna år och har eller håller på att utveckla psykisk ohälsa. I teamet ingår personal från landstinget, socialförvaltningens försörjningsstödsenhet, arbetsmarknadsenheten samt Arbetsförmedlingen. Försäkringskassans handläggare som ingår i mottagningsteamet, är samlokaliserad med coachingteamet, vilket gör att deltagare och personal snabbt kan få svar på frågor gällande socialförsäkringen. Coachingteamet upplever att arbetet med ORS/SRS ger ett bra tmderlag för diskussion och kontroll på att deltagarens planering följs. När deltagarna efter en tids arbete börjar skatta sitt mående (ORS) högre, förklarar de att det beror på alt de befinner sig i ett sammanhang, de ser en mening med att planera framåt, de börjar förändra sitt liv, mår bättre socialt, vågar mer, får rutiner, de känner sig oftare gladare, far stöd av samma personer (coacherna) hela tiden och till slut inser de att de kan klara av arbete eller studier. Grön förrehabilitering Huvudman: Landstinget Dalarnas avdelning för hälsofrämjande. Försöksperiod 1 september augusti Verksamheten är en förberedande insats för personer med fysisk och/eller psykisk ohälsa och som är i behov av ett försteg innan en arbetslivsinriktad rehabilitering kan påbörjas. Verksamheten är uppdelad i kurser om 16 veckor med ca 10 deltagare i varje omgång. Under större delen av året har verksamheten varit förlagd ute i skogen i Puttbo men med tillgång till Falu Scoutkårs stuga. På gmnd av behov renovering fick verksamheten flytta till Bergsgårdens bygdegård i slutet av oktober. Flytten togs väl emot av deltagarna. Skötsel av hästar ingår också som aktivitet. Några rader från kursledarna: "På gnmd av det fina vädret kunde vi vara utomhus hela tiden. Vi hade en jättefin sommar i skogen. Vi odlade lite i Puttbo också. Dagarna med hästarna blev mycket uppskattade." Huvudmannen har påbörjat planering av hur verksamheten kan organiseras och finansieras efter försöksperiodens si u t efter augusti Utveckling av Rehabpraktikcenter (RPC) Huvudman: socialförvaltningens försörjningsstödsenhet på Vuxensektionen Försöksperiod 15 april december 2014 Medel beviljades för utveckling av verksamheten Rehabpraktikcenter (RPC), i vilken personal från socialförvaltningens försörjningsstödsenhet och arbetsmarknadsenhet arbetar framgångsrikt i team för au stötta individer med långtidsbiståndsbehov att komma ut i arbete eller studier. Ett behov av att komplettera teamet med en arbetsterapeut har synliggjorts för att tydliggöra förutsättningar för arbete för individen och för att se om andra insatser behövs där det framkommer att det inte finns arbetsförmåga i nuläget. Det är 9

12 VJ1<.l1gl äll UCIY::;U Vi1U ::;UIIJ MUUJCI U\,;U Vi1U ::;U1U l1u1u1ul!jcl::iulicji Ull1\1a.1Cl all UlV,-,u. n,.lv... L"L"'... l~.... även under utredningens gång ge visst stöd för att klara arbetsuppgifterna bättre. Arbetsförmedlingen efterfrågar sådan utredning av förutsättningar för arbete innan överlänuling av individerna görs till dem för beviljande av subventionerade lönestöd vid anställning. Verksamheten var tänkt att komma igång redan vid årsskiftet, men rekryteringen av arbetsterapeuten drog ut på tiden och därmed dröjde det innan insatsen kunde starta. Deltagarantalet på 8 st har därför varit lågt under året. -1 "7 O O C, j ~) 4 Under året har RPC uppmärksammat följande hinder i samverkan: -Det uppdagades att OSA-anställningar skett utom koltununal förvaltning, vilket inte är tillåtet om ingen kommunal handledare är med på arbetsplatsen. Detta skapade hinder i rehabprocessen, då del fanns deltagare som stod beredda att bli anställda. Praktiksamordnaren behöver avlastning när det gäller uppföljningar av "gamla deltagare som är i anställning", för att kunna arbeta med nya deltagare. -Har inte funnits någon direktkontakt med psykiatrin i ett ärende där det behövts, vilket gjorts att rehabprocessen fördröjdes onödigt lång tid. Arbetsterapeutens underlag: " kartläggning av förutsättningar för arbete" är bedömda av Arbetsfönnedlingen, som jublat och gett dem mycket väl godkänt. ORS används, men inte SRS så mycket, eftersom arbetsterapeuten inte jobbar med coachande samtal utan gör funktionsbedömningar utifrån att iaktta hur deltagaren fungerar på en arbetsplats. Under året har även Högskolan Dalarna gjort en utvärdering av verksamheten. Förberedande insats på Arbetslivscentrum Huvudman: Falu Konununs Arbetsmarknad- och integrationskontor Försöksperiod 1 augusti september 2013 Arbetslivscenttum är ett socialt företag som sedan hösten 2012 arbetat med en förberedande insats för personer som har behov av ett försteg innan arbetslivsinriktad rehabilitering. Förbundet finansierade kommunens handledares lön fram till och med september Därefter anställdes handledaren i det sociala företaget Arbetslivscentrum, som i och med det tog över finansieringen själv. Nio personer (av 19 personer totalt) har inte gått vidare mot en arbetslivsinriktad rehabilitering och är kvar i det sociala företaget och har därmed fortsatt stöd i sin arbetsträning. Deltagarna har efter samtal och visning av arbetsplatsen placerats på någon av företagets stationer. I möjligaste mån har företaget försökt tillgodose de önskemål som deltagarna haft i fråga om placering. Företaget har 5 olika stationer: kök, plastmontering, träverkstad, måleri, butik och textil verkstad. Under perioden har samtal med personerna enligt ORS/SRS ägt rum c:a varannan månad. Generellt kan sägas att personernas "Skattning av förändring" gällande individuellt (personligt välbefinnande) och socialt (arbete, skola, vänner) ökat under den tid de varit på Arbetslivscentmm. Motivationsstäd och transportresurs Huvudman: Arbetsmarknad- och integrationskontoret Försöksperiod 21 januari juni 2013 Socialförvaltningens försörjningsstödsenheter hade kartlagt en grupp klienter som vill men inte har förmågan att ta sig till någon insats för att försöka nä1111a sig arbetsmarknaden. Arbetsmarknads- och integrationskontoret anordnade därför transport och två personal med uppdraget att hämta klienterna hemma hos dem och skjutsa dem till insatserna. I uppdraget låg också alt motivera klienterna att själva hitta ork/förmåga alt efter en tid kujula fixa transport själv. Insatsen slutade dock efter halvår, då det var alldele för svårt att "fånga behovsgruppen". Många av de deltagare som skjutsades var redan i någon insats. 10

13 Mentorskapsprogram Huvudman: Skolförvaltningen Försöksperiod 15 augusti december 2014 nnn17c vvv,'"''"' I förebyggande syfte finansierar förbundet delar aven koordinator-tjänst för ett mentorskapsprogram enligt stiftelsen Mentors koncept. Elever som är år får möjlighet att få en mentor. en vuxenkompis att prata med och få stöd ifrån. Vid årsskiftet hade 12 ungdomar från Britsarvsskolan matchats ihop med en mentor. Även 32 intresserade ungdomar från Västra skolan hade anmält intresse. Vi trodde att det skulle bli svårt att hitta ungdomar. men vad fel vi hade! TV 4 Gävle Dala gjorde reportage innan jul. Ekonomi Förbundets ekonomiska resultat för 2013 blev 448 tkr. vilket är i enlighet med budgeterat mai. Det kan jfr med förra årets resultat på tkr. Prognosen vid Arets början var att nästan hela överskottet från föregående år på tkr skulle behöva användas. men vid årets slut har alltså bara ungefär hälften av överskottet använts. En av anledningarna till detta är att insatsen RPC kom igång ca fyra månader senare än beräknat och därmed gjorde socialförvaltningen inte av med alla beviljade medel på 525 tkr. utan endast 376 tkr. De stora insatserna Grön förrehabilitering (ca 90 tkr över) samt Coachingteamet (ca 125 tkr över) har inte heller använt hela deras beviljade belopp p.g.a mindre utgifter än beräknat. I budgeten låg en post på 380 tkr för nya insatser och behov. Av dessa har ca 210 tkr använts till studiebesök. konferenser. infonnationsmässa. utbildningar. frukostmöten etc. De administrativa kostnaderna har ökat jfr med föregående Ar, eftersom förbundet anställt en infonnatör, som fått telefon och dator. Det egna kapitalet vid årets slut är 601 tkr. Överskottet förs över till 2014 års budget. Il