Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör."

Transkript

1 Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. 1

2

3 Innehåll Arbetsmiljöpolicy 4 Att arbeta åt BlaikenVind 5 BlaikenVind identifierar sina arbetsmiljörisker 5 Entreprenörens ansvar och skyldigheter 5 Entreprenören har följande skyldigheter 6 Beställarens och samordnarens informationsansvar 6 Inhyrning av personal 6 Kompetenskrav 7 Utrustning 7 Skydds- och ordningsregler 8 Tillträde till arbetsplats 8 Skyddföreskrifter 8 Skyddsanordning 8 Alkohol och droger 8 Personlig skyddsutrustning 9 Brandskydd 9 Olycksfall eller tillbud 9 Arbete i trånga utrymmen 9 Avspärrningar 10 Etablering 10 Yttre miljö 10 Städning 10 Kemiska produkter 10 Elanläggning 10 Lyftanordningar och lyftredskap 10 Arbetstider 11 Övriga regler och anvisningar 11 Frågor om vårt arbetsmiljöarbete 11 3

4 Arbetsmiljöpolicy BlaikenVind ska verka för en trygg, sund och säker arbetsmiljö som bygger på en ömsesidig respekt och en bra laganda där ingen ska behöva drabbas av skada eller ohälsa i arbetet. För oss betyder detta att: Vi ska sträva efter att förebygga olyckor och ohälsa. Det innebär bland annat att regelbundet undersöka riskerna i arbetet, genomföra skyddsronder, upprätta risk analyser och arbetsmiljöplaner. Vi ska arbeta långsiktigt och ha ett helhetsperspektiv på arbetsmiljön. Vårt mål är att utveckla en arbetsmiljö där alla trivs, mår bra, utvecklas och presterar. Genom utbildning, information och medbestämmande ska alla känna trygghet och trivsel i sitt arbete och stimuleras till ett eget arbetsmiljöansvar. Vi ska sträva mot ständiga för bättringa r där lagar och andra krav utgör en miniminivå. Sätta mål och följa upp arbetsmiljöarbetet. Mikael Lindmark, vd BlaikenVind 4

5 Att arbeta åt BlaikenVind Vid BlaikenVind arbetar ofta flera entreprenörer sida vid sida. Det är därför mycket viktigt att alla känner till skydds- och ordningsreglerna och att de efterlevs. Entreprenörs anställda ska innan de arbetar inom BlaikenVinds arbetsområden ha fått information om vilka regler och förutsättningar som gäller. Denna broschyr innehåller ett sammandrag av dessa. BlaikenVind identifierar sina arbetsmiljörisker Riskhantering är en viktig del av det skadeförebyggande arbetet. Några exempel är: Skyddsronder. Rapportering av tillbud, avvikelser och riskobservationer noterade i vardagen. Enkla riskanalysmetoder, till exempel checklistor. Systematiska riskanalyser. De risker som upptäcks dokumenteras och följs upp. Till exempel i skyddsrondsprotokol l. Entreprenörens ansvar och skyldigheter BlaikenVind ansvarar och samordnar arbetsmiljön på arbetsplatsen. Entreprenören har kvar arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret för sin personal. Entreprenören ska bedriva ett eget systematiskt arbetsmiljöarbete och ska vid förfrågan från beställaren kunna redovisa detta. Entreprenören ska även ställa krav på beställ aren som till exempel: Att samordningsansvarig finns på den arbetsplats där ett arbete ska utföras. Att entreprenörer får en god information om risker, skyddsanordningar etc. 5

6 Entreprenören har följande skyldigheter: Att enligt lagstiftning och föreskrifter utföra de skyddsåtgärder som faller inom arbetsgivaransvaret, till exempel när det gäller planering av arbetet, tillsyn av lokaler, maskiner och utrustning. Att den utrustning och de hjälpmedel, som entreprenörens personal alternativt underentreprenörer använder är godkänd/besiktigad och uppfyller gällande säkerhetskrav. Att följa de ordnings- och skyddsregler som gäller för arbetsplatsen. Att se till att den egna personalen har rätt kompetens för det arbete som ska utföras och vid behov kunna styrka detta. Att medverka i skyddsronder, riskanalyser eller dylikt. Att se till att information i arbetsmiljö frågor når ut till den egna personalen och till underentreprenörens anställda. Att rapportera alla olyckor och tillbud skriftligt till samordnaren, eller till annan utsedd person. Beställarens och samordnarens informationsansvar Beställaren och samordningsansvarig är ansvarig för att entreprenören får tillräcklig information om arbetsplatsen, om de allmänna regler och rutiner som gäller och om de särskilda förhållanden och risker som finns vid de specifika arbetsplatserna. Det är också viktigt att även underentreprenörerna nås av information. Inhyrning av personal Vid inhyrning av personal, till exempel reparatörer, ligger hela arbetsmiljöansvaret på beställarsidan. Flera av de krav och skyldigheter, som är beskrivna i denna text, är aktuella även i den situationen. 6

7 Kompetenskrav Alla entreprenörens anställda ska ha genomgått grundläggande dokumenterad yrkesutbildning. Om arbetet innebär brandfarliga heta arbeten krävs utbildning för detta. Då arbetet så kräver ska traversförarbevis finnas. Vid användande av skylift och annan lyftutrustning ska behörighet finnas. Alla ska vara väl insatta, utbildade i och följa de lokala arbetsmiljöreglerna. Grundkrav för elektriker: Godkänt prov på arbete, med, utan och nära spänning. Godkänt prov på avdelning C starkströmsföreskrifterna. I förekommande fall måste specialutbildning genomföras avseende arbete exempelvis i anslutning till: Gasolanläggningar. Syror. I förekommande fall ska specialistkompetens kunna uppvisas, till exempel: Olika typer av svetslicenser. Genomförda kurser enligt starkströmsföreskrifterna. Ställningsbyggande. Entreprenörens personal ska i tillräcklig omfattning ha genomgått utbildning i Första hjälpen. Första hjälpen och kurs i hjärt- och lungräddning. Utrustning Egen skyddsutrustning ska ingå och användas (om inte annat avtalas). Erfoderliga handverktyg och handmaskiner ska tillhandahållas av entreprenören. I förekommande fall finns krav på till exempe l brandskyddsbesiktning. Protokoll ska kunna uppvisas. Protokoll från årlig kontroll av besiktningspliktig utrustning ska kunna uppvisas. 7

8 Skydds- och ordningsregler 8 Tillträde till arbetsplats För arbetsplatsen gäller ID 06 samt att varje entreprenör skall upprätta pesonalförteckning som skall hållas uppdaterad och överlämnas till samordningsansvarig.vägtrafiklagstiftningens bestämmelser gäller vid anläggningarna. Generell hastighetsbegränsning inom arbetsområdet är 50 km/h med undantag för 100 m före och efter vindkraftverk samt inom bodetableringsområdet där hastigheten är begränsad till 30 km/h. Parkering får endast ske på anvisade platser. Transportvägar och tillträdesleder får inte användas som upplagsplats och blockeras. Endast godkända fordon, utrustade med roterande varningsljus, får användas av inom arbetsområdet. Skyddföreskrifter Vid arbeten inom arbetsområdena ska entreprenören skaffa sig information om de speciella förhållanden och skyddsföreskrifter som gäller. Samordningsansvarig svarar för informationen. Riskbedömning ska alltid göras innan arbete påbörjas. I vissa fall krävs skriftlig redovisning till samordningsansvarig. Innan ingrepp görs i anläggning måste alltid kontakt tas med driftansvarig. Reparations- eller ombyggnadsobjekt ska vara säkrat mot oförmodat igångsättande genom att säkerhetsbrytare låses och skyltas. Många ledningar är trycksatta och innehåller vätska med hög temperatur. Vid rivningsarbete kontrolleras att alla media och all elektricitet är frånkopplad. Vid nyanläggningsarbeten gäller bland annat Arbetsmiljöverkets föreskrift Byggnadsoch anläggningsarbete. Beakta de föreskrifter som gäller för arbete på hög höjd vad gäller fallskydd, räcken m m. Byggcentraler 220/380 V ska vara försedda med jordfelsbrytare. Byggcentraler och annan elektrisk utrustning ska vara anpassad till gängse standard. Vid arbete i elektriska driftrum gäller särskilda föreskrifter. Skyddsanordning Skyddsanordning ska utföras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Anordning som försatts ur bruk eller borttagits ska alltid och utan dröjsmål återställas. Före borttagande av anordning ska den samordningsansvarige ge sitt tillstånd. Alkohol och droger Alla anställda hos förekommande entreprenörer ska helt avstå från bruk av alkoholhaltiga drycker under arbetstid samt under den fritid före arbetstid under vilken alkoholbruk kan ge påverkan på arbetets utförande och kvalitet.

9 Alla anställda hos förekommande entreprenörer ska helt avstå från ickemedicinskt bruk av narkotika såväl under arbetstid som under fritid. Med medicinskt bruk av narkotika avses narkotikaklassade läkemedel som är ordinerade av läkare i en seriös behandling. Kontroller kommer att förekomma på arbetsplatsen. Personlig skyddsutrustning Ska användas där så erfordras. Skyddsutrustning tillhandahålls av respektive arbetsgivare/entreprenör för sina anställda. Hjälmar, skyddskor samt fluorescerande klä der (jacka och byxor) är obligatorisk skyddsutrustning i anläggningarna. Vid rensnings- och annat dammande arbet e ska lämpligt andningsskydd användas. Brandskydd Den som ska utföra heta arbeten (brandfarligt arbete) ska inhämta den samordningsansvariges tillstånd före arbetets början samt även uppvisa intyg över genomgången erfoderlig utbildning (certifikat). Entreprenören svarar för brandbevakning efter heta arbeten om inte annat överenskommes. Gastuber ska placeras i kärra, på vilken det ska finnas en skyddshandske. Acetylentuber måste vara försedda med bakslagsspärr. Svetshandtaget ska dessutom vara försett med backventil på såväl acetylen- som syrgassidan. Vid heta arbeten ska brandsläckningsutrustning finnas på plats. Olycksfall eller tillbud Varje arbetsgivare ska se till att den egna personalen har tillgång till förbandsmaterial. Samtliga olycksfall och tillbud ska omgående rapporteras till den samordningsansvarige, skyddsombud samt BlaikenVinds arbetsmiljöingenjör. Anmälan om arbetsskada och tillbud görs av respektive arbetsgivare. Dödsfall, allvarliga olycksfall och tillbud ska anmälas till polis och Arbetsmiljöverket i aktuellt län och elolycksfall även till Elsäkerhetsverket. Arbete i trånga utrymmen Vid arbete i trånga utrymmen, där arbetet utförs i liggande/krypande ställning, ska skyddsseparerade uttag eller tryckluftsdrivna verktyg användas. När arbete utförs stående med liten risk att komma i kontakt med omgivande väggar, kan systemspänning 220/380 V nyttjas under förutsättning att nedanstående villkor är uppfyllda: Jordfelsbrytare ska finnas. Funktionskontroll av jordfelsbrytare ska ske minst en gång per dygn. Belysningsarmatur för skyddsklenspänning ska användas. 9

10 Avspärrningar Vid arbete på hög höjd ska betryggande åtgärder mot fall vidtas. Gropar och hål som tas i mark, golv, bjälklag och durkplan m m ska omedelbart kringgärdas eller täckas. Plastband godtas ej som avspärrning mot fall. Etablering Personalutrymmen ska ha godkänd bostandard. Personalbodar, redskapsvagnar och dylikt ställs upp på anvisad plats. Inkoppling av media (vatten, avlopp etc) sker efter anvisning av BlaikenVind. Motsvarande gäller vid avetablering. Yttre miljö Entreprenör är skyldig att källsortera avfall och skrot uppdelat på materialslag som lämnas i anvisade kärl och på anvisad plats. Städning Entreprenören är skyldig att under arbetets gång städa arbetsplatsen. Material, verktyg och avfall får inte hindra verksamheten eller utgöra en risk för olyckfall eller brand. Kemiska produkter Den som avser att använda farliga ämnen ska anmäla detta till den samordningsansvarige. I första hand ska produkter som finns i Chemsoft användas. Säkerhetsdatablad ska finnas för snabb åtgärd vid spill eller olycksfall. Elanläggning Byggcentraler 220/380 V ska vara försedda med jordfelsbrytare. Ingrepp i elcentral, ledning, anslutningsdon eller dyklikt, som fordrar verktyg, får endast utföras under behörig elinstallatörs överinseende. Respektive arbetsgivare ansvarar för att egen utrustning hålls i fullgott skick samt används på ett korrekt sätt. Ingrepp i flyttbar elcentral, anslutningsdon eller dylikt som kräver verktyg, får endast utföras under behörig elinstallatörs överinseende. Samtliga kablar ska skyddas mot mekanisk åverkan. Respektive arbetsgivare ansvarar för att egen utrustning hålls i fullgott skick samt används på ett korrekt sätt. Lyftanordningar och lyftredskap Lyftanordningar, hissar, kranar, grävmaskiner ska vara besiktigade. Intyg på besiktningen ska uppvisas för den samordningsansvarige innan anordningen eller maskinen tas i bruk. Lyftredskap ska vara besiktigade. Tillsyn och kontroll ska utföras dagligen. Respektive entreprenör ansvarar för besiktning, tillsyn och underhåll av egen teknisk utrustning som finns på arbetsstället. Kran- och maskinförare ska ha giltigt yrkesbevis. Detta ska uppvisas för den samordningsansvarige. 10

11 Arbetstider Allt arbete ska utföras i enlighet med arbetstidslagen. Entreprenör ska till samordningsansvarig inlämna arbetstidsschema samt ändringar av densamma. Övriga regler och anvisningar Se bland annat ESA, ESA Entreprenör, ESA Vattenväg, Arbetsmiljöverkets föreskrifter med flera. Frågor om vårt arbetsmiljöarbete Om ni har frågor kring vårt arbetsmiljöarbete, vänd er i första hand BlaikenVinds arbetsmiljösamordnare. Kontaktperson Rune Rönnholm Site Manager

12 Adress till arbetsplatsen Storblaiken Blattnicksele Koordinater Godsmottagning Primär infartsväg från E45 Infartsväg från E12 X= X= X= Y= Y= Y= MAJ 2011

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Externa företag på Scania

Externa företag på Scania Version 2.1 2015.02 Externa företag på Scania 2-3 Du som kommer från ett externt företag och arbetar på Scania under begränsad tid, men som inte är anställd hos oss, får i denna broschyr ett sammandrag

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

Fall och farliga grepp vanliga på bygget

Fall och farliga grepp vanliga på bygget Zebastian Engberg går i gymnasiet och är ute och praktiserar varannan månad. Han vill ha ett rörligt jobb: Att sitta vid en dator hela dagarna är inte mitt stuk, säger han. Ett bygge förändras hela tiden.

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUN, LANDSTING OCH REGIONER

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd Kronobergs län Handbok Arbete på väg Uppvidinge Ljungby Alvesta Växjö Lessebo Markaryd Älmhult Tingsryd Ett Stort Tack och Erkännande Denna handbok är från början framtagen av en arbetsgrupp från nedanstående

Läs mer

Arbetsmiljön i skolan

Arbetsmiljön i skolan Arbetsmiljön i skolan Skolan är Sveriges största arbetsplats om man ser till antalet elever och personal. Det finns många olika aspekter som är viktiga för att skolan ska fungera bra. Den här broschyren

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Arbetsmiljön är viktig

Arbetsmiljön är viktig Arbetsmiljön är viktig Vi tillbringar en stor del av vårt liv på jobbet. Hur vi mår i skolan eller på jobbet är väldigt viktigt och påverkar oss i vårt dagliga liv. Arbetsmiljön påverkar också våra förutsättningar

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08 Utförandeskedet 3 Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå Boken) 2013-04-08 1 Förord Dessa bestämmelser har utarbetats för att trafikkontoret som väghållare och spår ägare

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Förord Redan under planering och projektering bestäms det hur väl byggprocessen och den färdiga byggnaden kommer att fungera. Byggherren arkitekten och

Läs mer

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det?

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? En säker arbetsmiljö kommer inte av sig själv, den måste skapas och underhållas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö Sida 1 av 4 Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att det ska finnas rutiner för att förebygga hot och våld i arbetsmiljön. Den föreskrift som beskriver

Läs mer

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Denna skrift är framtagen av en arbetsgrupp som tillsatts av LOs Miljö- och arbetslivsutskott (MOA) och där följande förbund varit representerade:

Läs mer

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse MAS 2011 Flik 9.1. Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse 1. Bakgrund Mot bakgrund av att allvarliga avvikelser i läkemedelshanteringen är relativt vanligt och det faktum

Läs mer

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Med ett exempel från en arbetsplats visar

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laboratoriearbete med kemikalier samt allmänna

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Du har ansvar för arbetsmiljön

Du har ansvar för arbetsmiljön Du har ansvar för arbetsmiljön Lättläst version I den här broschyren kan du läsa om vem som har ansvar för att en arbetsmiljö är säker. Med arbetsmiljö menas den fysiska och psykiska miljön på arbetet.

Läs mer