Sammanfattningar (enligt beställning och med godkända revideringar) för pågående aktiviteter inom SolEl 03-07

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattningar (enligt beställning och med godkända revideringar) för pågående aktiviteter inom SolEl 03-07"

Transkript

1 6$00$1)$771,1*$5$93c*c(1'($.7,9,7(7(5,12062/(/(1/,*7%(67b//1,1*2&+0('*2'.b1'$ 5(9,'(5,1*$5 $NWLYLWHWHUUHODWHUDGHWLOOEHVOXWLQI UYHUNVDPKHWVnUHW (OIRUVNQU 6RO(O 6DPPDQIDWWQLQJHQOLJWEHVWlOOQLQJRFKPHGJRGNlQGDUHYLGHULQJDU 'HOSURMHNW Solceller i Sverige ett framtidsperspektiv på tillverkning och användning I den tillämpade delen föreslås studien Solceller i Sverige ett framtidsperspektiv på tillverkning och användning genomföras. Enligt utvärderingens förslag uppdras programmets styrelse att som en särskild del under programmets första verksamhetsår genomföra studien som skall vara en djupgående analys av: - Vilken framtida roll som solcellstekniken kan ha möjlighet att spela inom den svenska energiförsörjningen. - Utvecklingsmöjligheter på systemområdet och möjligheter för solceller att ingå i produkter av olika förädlingsgrad inom svensk industri. Den första delen skall göras med utgångspunkt från det svenska energi- och miljöperspektivet, t ex med utgångspunkt från Energiframsyn 1 som för närvarande slutföres genom IVA:s försorg. Den andra delen skall göras med utgångspunkt från svenska industriella styrkor och de satsningar som görs för att industrialisera forskningsresultaten från Ångström Solar Center. Båda delarna skall identifiera möjligheter, hinder och utvecklingsbehov samt aktörer som dessa berör. För den första delen handlar det t ex om frågeställningar kopplat till att tekniken är av distribuerad natur. Studien förutsätts bli en viktig grund för inriktning och prioriteringar för programmets övriga verksamhet. Delar av programmets resurser inom den tillämpade delen kan t ex komma att användas för att stimulera delfinansiering från nya aktörer inom identifierade utvecklingsområden. 1 IVA-projektet (QHUJLIUDPV\Q6YHULJHL(XURSD ska med systemsyn och internationellt perspektiv skapa insikt och visioner om utvecklingen i Sverige på energiområdet, 1

2 Sol_0304 SolEl-forum en kompetensuppbyggande och marknadsorienterad mötesplats för framtidens solcellsägare,($ Medverkan i IEA-PVPS Task 1, Ångström Solar Center Med målgrupperna byggföretag, fastighetsföretag, arkitekter, kommuner, nätägare (elnät/telenät), energiföretag och installatörer undersöks under den första tvåårsetappen förutsättningarna att skapa SolEl-forum ett kompetensuppbyggande och marknadsorienterad mötesplats för framtidens solcellsägare. Om förutsättningar föreligger är syftet att utveckla formerna för ett beställarforum med representation för olika potentiella användningsområden för solcellsystem och olika aktörer i dessa användningsområdens värdekedjor. Intentionen är att SolEl-forum på sikt skall bidra till programmets övergripande mål genom att engagera köpargrupper, utveckla beställarkompetens med hjälp av kunskapsstöd från programmets övriga delar, skapa förtroende för tekniken och dess förutsättningar hos nya aktörer samt stärka programmets koppling till marknadens krav och synsätt. Utvecklingen av ett SolEl-forum ingår under den första tvåårsetappen i programmets tillämpade del. Om förutsättningar föreligger att gå vidare under den andra tvåårsetappen av SolEl inbjuds byggföretag, fastighetsföretag, arkitekter, kommuner, nätägare (elnät/telenät), energiföretag och installatörer att delta och bidra till finansieringen. Arbetet kan då t ex komma att bedrivas genom en kommitté och med hjälp av en koordinator. Exempel på aktiviteter inom ett eventuellt SolEl-forum kan vara: - Forumträffar som behandlar teknik- och marknadsfrågor för att finna, diskutera och analysera lämpliga demonstrationslägen för solcellsystem. - Seminarier och studiebesök vid olika anläggningar. - Utformning av tävlingar, teknikupphandling samt specifikationer för upphandlingar av solcellsystem. Projektet syftar till att inom ramen för IEA PVPS Task 1 (Exchange and Dissemination of Information on Photovoltaic Power Systems) samla och sprida information om olika aspekter av solcellsteknik i Sverige. Bland annat behandlas industri, forskning, bidragssystem, demonstrationsprojekt med mera. Målet med arbetet är att samla in information från svenska intressenter, det vill säga tillverkare, försäljare, nätföretag etc, för att sedan sammanställa denna i en rapport som sammanfattar läget i Sverige. Denna rapport ligger dessutom till grund för en internationell rapport som beskriver solcellsteknikens status i världen. Förutom arbetet med rapporterna ansvarar IEA PVPS Task 1 för det nyhetsbrev som ges ut och som behandlar arbetet inom IEA PVPS (PV Power), samt för IEA PVPS hemsida. I medverkan i Task 1 ingår, under 2003, värdskapet för ett expertmöte i Uppsala i september. 2

3 Sol_0305 Sol_0306 Sol_0310 Deltagande i IEA PVPS Task 3, Vattenfall Utveckling AB IEA PVPS Task 10, "Urban Scale Grid-ConnectedPV Applications"PV in the Built Environment, Energibanken i Jättendal 7HNQLNRFK NRQIHUHQVEHYDNQLQJ Rapportering från konferensen "European Photovoltaic Conference and exibition", Paris 7-11 juni, 2004, Carl Bro Energikonsult AB, Energisystem Årliga state-of-the-artrapporter, Lars Stolt, Ångström Solar Center 8WYlUGHULQJDURFK GULIWXSSI OMQLQJDYVYHQVND QlWDQVOXWQDVROFHOOV\VWHP Inom IEA PVPS Task3 bedrivs internationellt arbete med fokus på icke nätanslutna system. Planen för arbetet inom Task 3 löper till och med maj 2004 och går således in i en avslutande fas för denna programperiod. Huvudinriktningen på arbetet i Task 3 är att bidra till förbättrad kvalitet och kostnadseffektivitet i fristående system. Gemensamma aktiviteter med fokus på tekniska frågor genomförs inom två huvudsakliga sektorer så kallade Subtask: 1, Kvalitetssäkring och 2, Tekniska rekommendationer. Subtask 1 hanterar kvalitetssäkringsfrågor. Ett stöddokument hur kvalitetssäkring kan bedrivas i projekt för uppförande av stand-alone anläggningar är under produktion. Subtask 2 upprättar en serie dokument för tekniskt stöd rörande exempelvis hybridsystemsammansättning, val av batterier, och laststyrning i termer av demand side management. En fortsättning av IEA PVPS Task 7, PV in the Built Environment är under slutplanering och det nya Task 10, Urban Scale Grid-Connected PV Applications beräknas starta 1 januari, Sverige har beslutat att medverka och Energibanken står till förfogande som svensk expert. Ett sista planeringsmöte inför programstarten kommer förmodligen att genomföras i september Sverige har under planeringstiden anmält sitt intresse för att huvudsakligen arbeta inom subtask 4; Targeted information development and dissemination. Där har vi föreslagit vår roll som aktivitetsledare för aktivitet 4.1 Educational tools and promotional material där vi önskar göra en bestpractice -utvärdering av BIPV-projekt samt att introducera vårt projekteringsverktyg (se också Sol_0323) som en resursdatabas där information från deltagarländerna kan samlas. Konferensbevakning av "European Photovoltaic Conference and exibition", Paris 7-11 juni, 2004 som kommer att belysa stora delar av solelområdet. Konferensen sammanfattas i en populärvetenskaplig rapport. Två internationella state-of-the-art-rapporter för solcellsområdet i mars 2004 respektive mars

4 Sol_0311 Sol_0312 Sol_0313 Sol_0319 Driftuppföljning av Svenska Nätanslutna Solcellsanläggningar, Energibanken i Jättendal Utvärdering av MaReCohybrid i Hammarby Sjöstad, Vattenfall Utveckling AB 'HPRQVWUDWLRQDY LQWUHVVDQWDWLOOlPSQLQJDU Vidareutveckling av överliggande reflektorer för fristående solcellsystem för årstidutjämning, Vattenfall Utveckling AB, Vattenfall Sveanät AB Solceller vid renovering av befintlig bebyggelse, Lunds Universitet, avd Energi och ByggnadsDesign, Göteborg Energi Avsikten med projektet är att fortsätta insamlingen av produktionsdata från de beskrivna anläggningarna och att addera nya anläggningar vartefter de tas i drift enligt de metoder som utarbetats under tidigare projektetapper. Under början av 2004 ska data insamlade under kalenderår 2003 analyseras m a p produktion, prestanda, felmekanismer, eventuell degradering m.m. Anläggningsbesök görs som skall underlätta anläggningsbeskrivningar, bygga upp relationer med kontaktpersoner, studera och diskutera möjliga dataöverföringsmetoder och stödja analysen av data bl a genom olika kalibreringsinsatser. Nya förbättrade och automatiserade metoder för datainhämtning ska utredas och en automatiseringsplan skall presenteras. Under hösten planeras en installation av 30 m² MaReCo-hybrid i Hammarby Sjöstad. En hybridsolfångare är utformad för att ge både el och värme, vilket innebär att kostnaden för producerad solel kan sänkas. Den aktuella MaReCohybriden har utvecklats av VUAB inom tidigare SolEl-projekt. Projektets mål är att utvärdera den installerade hybridsolfångarens prestanda vad gäller el- och värmeproduktion. Mätningarna skall pågå under ett år och en uppföljning av energiproduktionen görs månadsvis. I projektet ingår installation av mätutrustning och analys av erhållna mätdata. Årstidsvariationen i energiproduktion med solceller kan enligt tidigare studier i viss utsträckning jämnas ut med hjälp av tillsatsreflektorer. I det tidigare solelprogrammet utvecklades en överkantsreflektor till solcellsmodulen som energiförsörjer fjärrkontrollerade kraftledningsfrånskiljare levererade av Nortroll. Reflektorprototypen finns också monterad på åtta försöksstationer i Norduppland. Projektet avser att utveckla ett fältprovningsprogram baserat på periodiska besök och mätningar vid frånskiljarstationer med och utan reflektor. Genom att med kontinuerliga mätningar även följa det referenssystem som sattes upp vid Vattenfall Utveckling AB Älvkarlebylaboratoriet förväntas också resultat för ideala förhållanden bestämmas. Målet är att främst att reda ut om reflektorerna gör nytta i fältmontagen och vidare få en kvantitativ bedömning av nyttan trots rådande individuella förhållanden vid provstationerna. Resultatet får antas bli avgörande för om idén förs vidare till industriell granskning för produktion. Vid renovering av äldre, kulturhistoriskt värdefulla landshövdingehus i Göteborg söker Familjebostäder efter nya energilösningar, som kan vara relevanta för ett framtida energisystem med minimala utsläpp av växthusgaser. Projektet avser en förstudie som genomförs under våren 2004, parallellt med ombyggnadsprojekteringen. Resultatet blir förhoppningsvis en demonstration av byggnads- och systemintegrerade solceller i ett eller flera kvarter i Göteborg. Byggstart beräknas ske under hösten Projektets målsättning är att fastlägga kostnadsnivån för byggnadsintegrerade solcellsystem i äldre bebyggelse. Projektet skall sträva efter att påvisa relativt kostnadseffektiva samt arkitektoniskt genomarbetade och tilltalande lösningar. 4

5 Sol_0320 Sol_0321 Byggnadsintegrering av solceller i nya stora byggnader; uppförande av ett stort solelsystem vid COOP i Bromma, KF Projekt & Fastigheter 1lWDQVOXWQLQJVIUnJRU Standardisering av kostnadseffektiva nätanslutna solcellsystem, ABB AB Corporate Research, Vattenfall Utveckling AB,QIRUPDWLRQRFKXWELOGQLQJ COOP avser att under perioden bygga ett ny stormarknad vid Bromma Flygfält i anslutning till befintliga och nya hangarer. I samband med denna nybyggnation avser man att installera ett relativt stort solcellssystem. I detta projekt föreslås att en förstudie för denna installation genomföres. Solcellsmodulerna skall integreras i byggnadsskalet eller ställas upp på de ytor som är lämpliga och anslutas till elnätet. Avsikten med projektet är att klarställa kostnadsnivån för att uppföra ett demonstrationsprojekt. En viktig målsättning är att ta fram relativt kostnadseffektiva lösningar för att kunna fastställa solcellstekniken kostnadsläge vid storskalig byggnadsintegrering i nybyggnation. Resultatet av förstudien skall bli ett förslag till att uppföra ett demonstrationsprojekt på i storleksordningen m² och förslag till finansiering av detta. Det finns idag ett stort utrymme i Sverige för att effektivisera standardnormer för nätanslutning av solcellssystem genom att förbättra nyttjandegraden, överföringsförluster och kostnad för hela solcellsystemet med avseende på växelriktare och nätanslutning. Projektet skall kartlägga området nätanslutning av solelsystem och föreslå en kostnadseffektiv och tillförlitligt väg framåt för att ta fram en standard. Det skall studera vilka krav som driver upp kostnaderna och minskar verkningsgraden på solcellssystem för byggnader och större installationer med avseende på nätanslutningsfrågor. Målet under första etappen är att beskriva situationen i olika länder och föreslå ett system som kan kopplas upp på ett effektivt sätt. Beskrivningen skall kunna utgöra underlag för en standardnorm för Sverige. Sol_0323 Solcell.nu Fas II - Förbättringar av projekteringsverktyg för byggnadsintegrerade solcellsystem, NCC Construction Sverige AB, NCC Teknik Sol_0324 Solenergins inverkan på arkitektur och stadsbyggnad, White Arkitekter AB Definitionen av begreppet "projekteringsverktyg" är: ett stöd som tas fram för och av aktörerna "representerade i tidsaxeln" för byggprojekt med solceller, dvs beställare, byggnadsentreprenörer, arkitekter, byggnadskonsulter och installatörer. Ett sådant, kallat Solcell.nu har byggts upp genom tidigare insatser inom SoEl. Solcell.nu skulle vinna på att förbättras och på att kunskapen om verktyget sprids bättre. Det är syftet med projektet. I projektet ingår att strama upp och förbättra dess innehåll och att informera om dess existens. Arkitekter är inte uppdaterade på möjligheterna inom den aktiva solenergitekniken och den estetiska anpassningen har hamnat på efterkälken. Projektet har syftat till att utveckla verktyg för fysisk planering och design av byggnadskomponenter för solenergi genom att visualisera designidéer i stadsbyggnadsskalan för en inspirationsskrift för arkitekter. Avsedd målgrupp är främst arkitektkontor, arkitektskolor och stadsbyggnadskontor. Stiftelsen Arkus har visat intresse att ge ut skriften. Insatsen avser redaktionella ändringar, grafisk formgivning och inhämtning av fotografier och tryckkostnader. 5