Pågående projekt inom SolEl-programmet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pågående projekt inom SolEl-programmet 2006-2007"

Transkript

1 1 (8) Datum Programområde Användning Monika Adsten , Pågående projekt inom SolEl-programmet Nedan sammanfattas de projekt som pågår inom SolEl-programmet under verksamhetsåret Byggnadsanknuten solel Vidareutveckling av simuleringsprogrammet ParaSol för hjälp vid projektering av solskyddsintegrerade solceller Projektledare: Bengt Hellström, LTH, ParaSol är ett användarvänligt projekteringshjälpmedel, specialiserat på årsenergisimuleringar för fönster med olika typer av solskydd. Solceller förekommer allt oftare integrerade i externa solskydd, men brist på lämpliga projekteringshjälpmedel för att beräkna utbytet från dessa gör att projekteringar ibland blir mindre effektiva än de skulle behöva vara. I detta projekt förslås en utveckling av ParaSol att även inkludera en beräkning av elutbytet från solskyddsintegrerade solceller. Elutbytets termiska beroende kan naturligt integreras i simuleringen då temperaturen på solskyddet/solcellen beräknas i programmet. 2 ELF100 v Temperaturens inverkan på prestanda hos byggnadsintegrerade solceller Projektledare: Björn Karlsson, LTH, Solcellens verkningsgrad minskar med stigande temperatur. Tekniken för byggnadsintegrering av solcellsmoduler påverkar solcellens drifttemperatur. Modulens temperatur beror av dess absorptans av solstrålning samt av modulens termiska isolering. Den termiska isoleringen är beroende av hur modulen är integrerad i fasaden och av geometrin. En vertikalt placerad modul kyls annorlunda av konvektion än en horisontell modul. Temperaturskillnader mellan sammankopplade celler kan få stor negativ inverkan på utbytet. I projektet skall genomföras detaljerade temperaturmätningar på stora byggnadsintegrerade system i Malmö samt detaljerade mätningar i laboratoriemiljö. Baserat på mätningarna skall en beräkningsmodell utvecklas för att simulera temperaturer och temperaturfördelning vid olika typer av Elforsk AB Stockholm Besöksadress: Olof Palmes gata 31 Telefon: Telefax: Org.nr

2 2 (8) byggnadsintegrering. Resultatet skall rapporteras som en rekommendation för hur modulerna bör byggnadsintegreras och hur integreringen och modulval påverkar temperaturen. Slutligen skall ett simuleringsprogram tillhandahållas som beräknar temperaturen vid olika geometrier. 2. Systemfrågor Studie av samordningsvinster vid solelförsörjning i fristående mindre nät med samverkan mellan fastigheter Projektledare: Lars-Åke Cronholm, ÅF, Allt högre anslutningskostnader för enskilda fastigheter ökar intresset för solcellsbaserad elförsörjning. Ökade krav på elstandard gör att kostnaden för nyinstallation eller kompletteringar i befintliga anläggningar ofta blir oacceptabelt hög. Samverkan mellan flera fastigheter i mindre lokala elnät kan ge samordningsvinster och ger möjlighet till gemensamma kompletteringar. Målsättningen är att i en case study dels visa på teknik och vinster för olika typer av samverkan mellan enskilda hushåll med idag separata solelanläggningar eller ingen solel-produktion, dels att jämföra kostnaderna för denna lösning med andra mer konventionella. Projektet genomförs som en teoretisk "case study" av förhållandena på Vidinge i Stockholms norra skärgård, en icke elektrifierad ö där nu olika enskilda lösningar finns, men där även olika alternativ med sjökabel från land diskuteras. Med samverkan i ett mini-elnät för hushåll förväntas sänkta kostnader och ökad tillgänglighet samt stora möjligheter till gemensamma kompletteringar med kostsam utrustning såsom ytterligare solceller, vindgenerator, dygnsoch säsongslagring, hjälpkraft etc. Projektet samfinansieras av SolElprogrammet och ÅF. Kostnadsreduktioner för byggnadsintegrerade solcellsanläggningar i Sverige Projektledare: Linus Palmblad, Energibanken, Målet med projektet är att ta fram detaljerade kostnadsuppgifter för en mängd nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige. Genom att studera förändringar över tiden ges information om hur kostnader har förändrats och genom att studera skillnader mellan olika projekt ges flera exempel på hur olika moment kan lösas på olika kostnadseffektiva sätt. Detta ger indikationer på potentialer för kostnadsreduktioner samt visar på drivkrafter och barriärer för läreffekter. Genom att fördjupa sig i kostnadsanalyser av solcellsprojekt skapas större insikt i en av huvudbarriärerna för utvecklingen av solcellsbranschen. Därmed bidrar det också med en djupare analys och en fastare grund för en viktig punkt i utvärderingen av stödet. Kostnadsuppgifter kommer att samlas in från en mängd både gamla och nya system och sammanställas uppdelade på olika poster, t.ex. material, installation och projektering. Resultatet analyseras och sammanställs i en rapport.

3 3 (8) Internationell samverkan och informationsspridning kring PV/T solel och solvärme i kombination Projektledare: Joakim Byström, Priono, Bakgrund: Priono AB deltar i Task 35 och skulle kunna agera som task leader för en världsomspännande marknadsstudie som identifierade tidiga kunder för PV/T. Mål: Skapa en bild av den globala marknaden för PV/T och att intressera svenska företag för den nischen. Projektbeskrivning/Genomförande: Driva marknadsarbetet i Task 35, och med ebrev och hemsida sprida kunskapen om PV/T i Sverige. Förväntat resultat: Konkurrenskraft, ökad kunskap om marknad för PV/T. 3. Informationsspridning och utbildning Utöver de projekt som beskrivs nedan pågår också en löpande informationsverksamhet för att informera om programmets resultat. Detta sker i form av konferenser, nyhetsbrev, presentationer och publikationer. SolEl Roadshow Under 2006 och 2007 genomför SolEl-programmet ytterligare seminarier riktade mot bygg- och fastighetsbranschen runt om i Sverige. Målet med satsningen är att informera aktörer i bygg- och fastighetssektorn som tidigare inte kommit i kontakt med solceller i någon större utsträckning. Tidigare seminarier har genomförts i Göteborg, Malmö och Härnösand. Utöver seminariet i Hallsberg så planeras ytterligare två seminarier under våren Hallsberg Projektledare: David Larsson, Energikontoret Örebro Seminariet i Göteborg genomfördes den 20/ Interaktiv vandringsutställning om solelektricitet (IVUSE) Projektledare: Lars Broman, Högskolan Dalarna Bakgrund: "PV" och "fotovoltaisk" är okända begrepp hos allmänhet och beslutsfattare. Ett effektivt sätt att skapa intresse och sprida kunskap är genom interaktiva utställningar. Någon sådan om solel finns ej i Sverige idag. Mål: Att ha konstruerat och byggt en interaktiv vandringsutställning om solel, att ha ställt ut den i tre kommuner, att ha utvärderat utställningen, att två magisteruppsatser och en slutrapport har skrivits. Projektbeskrivning: Att konstruera, bygga, visa och utvärdera en interaktiv utställning med 8 "hands-on"-montrar och ett ljud-bildspel om solel. Genomförande: Projektet genomförs i samarbete med magisterprogrammen i solenergiteknik och vetenskapskommunikation vid högskolan. Tre handledare och två magistrander medverkar

4 4 (8) Förväntat resultat: En didaktisk interaktiv vandringsutställning om solel. Att utställningen brukats av målgrupperna. Två magisteruppsatser och en slutrapport som tillsammans beskriver och utvärderar utställningen. Genomförandet av examensarbete (magisteruppsats) inom solelområdet under Projektledare: Mats Rönnelid, Högskolan Dalarna, Projektet går ut på att genomföra minst ett examensarbeten på magisternivå inom solelområdet. Syftet med detta är att stärka och utveckla kompetensen inom solelområdet vid Högskolan Dalarna. Examensarbetet kommer att genomföras inom något av områdena fristående system, användning av solcellsel i byggnader och användandet av solcellsgenererad el i Sverige som stort. De sökta medlen ska användas till material, mätutrustning och tid för tekniker att hjälpa till med uppbyggnad av experiment och demonstrationssystem i samband med examensarbetena. Solceller i undervisningen Under 2006 och 2007 finns möjlighet att söka stipendium för att hyra in nationell eller internationell solcellsföreläsare i undervisning på högskolenivå från SolEl-programmet. Föreläsningen ska ingå i den ordinarie kursverksamheten, och det föreläsningstillfälle till vilket en föreläsare hyrs in ska också vara öppet för allmänheten. Utlysningen kommer att läggas ut på programmets hemsida. Stipendium för att presentera ett vetenskapligt arbete på den internationella solcellskonferensen PVSEC Under 2006 och 2007 erbjuder SolEl-programmet en möjlighet för forskarstuderande att söka pengar för att presentera ett vetenskapligt arbete på solcellskonferensen PVSEC (Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition). Utbildning för arkitektstudenter solceller i byggnader Projektledare: Carina Martinsson, ÅF-Process, Arkitekter och fysiska planerare har en viktig del i uppgiften att utnyttja solenergin på bästa sätt, men solceller känns ännu främmande för många. Att ge studenter på högskolan en inblick i solenergins möjligheter och potential är viktigt i detta sammanhang. Vid Arkitekturskolan vid KTH i Stockholm har ÅF under några år medverkat vid en temadag kring energi. Det finns behov av mer energiteknik i utbildningen, men knappa resurser. Vi vill erbjuda ett särskilt inslag om solceller inkl. studiebesök, för att inspirera och väcka intresse för att arbeta med solceller i arkitekturen/stadsbilden. Utbildningsinsatsen ska också ge kunskap om teknikens speciella förutsättningar, för att ge studenterna en bild av såväl möjligheter som begränsningar. Inom projektet tas ett upplägg och föreläsningsmaterial fram för en introduktion till solceller/solenergi som riktar sig till arkitektstudenter. Föreläsningen kommer även att ges vid arkitekturskolorna i Lund och Göteborg.

5 5 (8) Framtida målgrupper för solel Projektledare: Emma Schultz, CarlBro, Solel har ännu inte fått något riktigt stort genomslag på marknaden. Forskningen har tidigare varit fokuserad på olika tekniska lösningar kring solceller. Detta projekt kommer istället vara inriktat på hur tekniken kan nå en väsentligt större marknad. Målet med projektet är att få kunskap om vilka nya målgrupper som är mest lämpade för satsningar på solel som alternativ till konventionell nätansluten el, för att på sikt kunna öka solelens marknadsandel. Projektet kommer att inledas med en kartläggning av solelens viktigaste fördelar och olika kunders specifika behov. Därefter definieras målgrupper utifrån kunder med liknande behovsbild, för att slutligen avgöra varje grupps lämplighet för solel. Det förväntade resultatet från projektet är ett antal definierade målgrupper som framtida solelssatsningar bör inriktas mot för att få bra genomslag. Resultatet bör vara av intresse för bl.a. solcellsföretag, energibolag, berörda kundgrupper samt som underlag för eventuella framtida stöd till solel. Seminarium - Solcellsanläggningars prestanda Projektledare: Jonas Hedström, Energibanken, Projektets målsättning är att genomföra ett seminarium som belyser frågor som behandlar drift av solceller. Seminariet ska hållas på svenska och i första hand rikta sig till de aktörer som kommit till genom investeringsbidraget till solcellssystem på offentliga byggnader. Arbetet inom Task 2 och SolElprogrammets driftuppföljning ska också beskrivas. Syftet med denna ansökan är att komplettera beviljad delfinansiering med medel för förberedelse, genomförande och administration av seminariet på ett sådant sätt att målet ovan uppfylls med kvalitet. Föredrag och presentationer skall vara utarbetade och utvalda för att passa huvudmålgruppen, dvs. ägare och förvaltare av anläggningar som har fått eller ansökt om det statliga investeringsstödet. Seminariet är tänkt att hållas i Ångpanneföreningens lokaler i februari Utvärdering och driftuppföljning Utvärdering av hybridfönster Projektledare: Martin Nilsson, Malmö Stad, Malmö Stad har uppfört en solcellsanläggning som omfattar 100 kvm inom Augustenborg i Malmö. Detta projekt omfattar att utöka denna anläggning med en helt ny prototyp av solcellshybrid som framtagits av LTH. Solcellshybriden består av en solcell som laminerats på en solvärmeabsorbator. Vridbara reflektorer koncentrerar solljuset på solcellen och både el och värme produceras samtidigt som solen avskärmas. Projektet omfattar att slutföra installationerna samt att utvärdera installationen med beskrivning av funktion, design, arkitektoniska aspekter, energiproduktion och drifterfarenheter. Erfarenhetsåterföringen

6 6 (8) anses vara extra viktig i denna typ av utvecklingsprojekt. Resultatet kommer att omfatta en rapport från utvärderingen. Driftuppföljning av svenska nätanslutna solcellsanläggningar Projektledare: Jonas Hedström, Energibanken, Avsikten med projektet är att fortsätta insamlingen av produktionsdata från de beskrivna anläggningarna och att addera till nya anläggningar vartefter de tas i drift. Anläggningarna beskrivs enligt de metoder som utarbetats under tidigare projektetapper, men med minskat antal parametrar. Insamlade data publiceras på webben. Under början av varje nytt år ska data insamlade under föregående år analyseras map, produktion, prestanda, felmekanismer eventuell degradering mm. Besök på plats görs i vissa fall där det krävs för att underlätta beskrivningar av anläggningen, bygga upp relationer med kontaktpersoner, diskutera möjliga dataöverföringsmetoder och stödja analysen av data bl.a. genom olika kalibreringsinsatser. En utökning av aktiviteterna i projektet sker om det visar sig att driftuppföljningen av ROTstödets projekt ska integreras till Solelprogrammets databas. I händelse av att så sker ska också utformningen av databasens webbplats ses över med avsikten att ge den en förbättrad grafisk design. Utveckling av Byggnadsintegrerade solenergisystem för Energieffektiva Hus Projektledare: Björn Karlsson, LTH, Energi och ByggnadsDesign, Inst för Arkitektur och Byggd Miljö gör en stor satsning mot byggnadsintegrerade solenergisystem och energieffektivt byggande. Avdelningen har en unik solsimulator för att testa solceller, solfångare, fönster och solskydd. Den är unik eftersom den har nära parallellt ljus. Avdelningen har under de sista året med stöd från DESS uppfört ett fristående laboratorium med fyra adiabatiska rum för provning av fasadelement och ett stort tak för testning av solfångare och solceller. Under det sista året har inom avdelningen 1 Dr-examen och 3-licexamina avlagts inom solenergi området. Avdelningen har utvecklat solel-utbildningen och har under året gett en PV kurs för 75 studenter i sal eller via Internet. I projektet söks om stöd till tre projekt inom avdelningen. A. Ett licentiatprojekt med inriktning på att utveckla energisystem med hög andel sol för s.k passiv hus, dvs extrem energieffektiva hus. B. Utveckling av laboratorieresurser för kurserna inom solelområdet. C. Att genomföra två examensarbeten under 2006 inom området solceller. Avdelningen har som målsättning att långsiktigt etablera sig som kompetent grupp för utbildning och utveckling av byggnadsintegrerade av solenergisystem. 5. Demonstration av intressanta tillämpningar Byte av hybridabsorbator i Hammarby Sjöstad Björn Karlsson, LTH, Under 2004 installerades icke solföljande koncentrerande MaReCo hybrider (samtidig produktion av el och värme) av SBC på taket på ett 7-våningshus i

7 7 (8) Hammarby Sjöstad i Stockholm. Systemet stod på taket i omkring 8 månader utan kylning innan det kopplades in. Detta gjorde att modulerna stod lång tid i stagnation vid hög temperatur utan kylning. Vid inkopplingen visade det sig sedan att flertalet PV-moduler inte gav någon ström, kretsen var bruten. Solvärmesystemet fungerade däremot utan anmärkning. Ett omfattande arbete har lagts ned på att analysera varför systemet inte fungerar. Slutsatsen är att kontaktledningarna som seriekopplar solcellerna i modulen har brustit pga av termisk utmattning. När absorbatorn utvidgat sig pga av termiska rörelser har kontaktledningarna slutligen utmattats och gått av. I detta projektet avses att tillverka nya absorbatorer, där kontaktbanden ligger så att de tillåter en viss rörelse. Tester har vidat att denna lösning fungerar i laboratoriemiljö. Dessa nya absorbatorer skall installeras i de befintliga koncentratortrågen på plats i Hammarby för att dels fälttesta den nya absorbatorlösningen och dels att få data på el- och värmeproduktion från hybridmodulerna. Utvecklingen av hybridmodulerna har delfinansierats av tidigare etapper av SolEl-programmet. Förstudie för svensk massproduktion av koncentrerande solföljande system Joakim Byström, Priono, Bakgrund: Svensk forskning har lagt grunden för en ny svensk exportindustri. Vi är ledande på reflekterande, koncentrerande, hybridsystem. Hybridsystemen är byggnadsanknutna då värmeproduktionen i första hand används som tappvarmvatten. Mål: Förstudien skall visa om det idag är möjligt att till 2,5/Wp producera sådana system, och peka på framtida kostnadsreduktioner, ned mot 1/Wp för att uppnå konkurrenskraft gentemot andra energisystem. Projektbeskrivning: Företagen i projektet, bl.a. traditionella svenska exportföretag som SSAB och Botnia Production, genomför ett produktutvecklingsprojekt för massproduktion och anger vilka investeringar som behövs. Genomförande: Företagsgruppen arbetar tillsammans med projektledare och designer i delmoment Förväntat resultat: Om målet kan uppnås kan företagsgrupperingen gå vidare till nästa steg. Om inte, kan den svenska forskningen på området omprövas. Resultat från projektet kan användas i uppdraget Konkurrenskraft hos el från nätanslutna solcellsmoduler i Sverige 6. Övriga projekt Utredning av konkurrenskraften hos el från nätanslutna solcellsmoduler i Sverige Projektledare: Lena Neij, Lunds universitet, Solel i Sverige gynnas idag av ett bidrag för installation i offentliga byggnader, vilket troligen kommer att leda till en snabb ökning av

8 8 (8) installationstakten under de närmsta åren. Merparten av installationer kommer att ske inom nätområde och elsystemet kommer att förändras med en utspridd produktion i bebyggelsen. På sikt kan detta ge instabilitet när den inmatade effekten förändras genom instrålningsförändringarna och en viktig fråga är då hur detta kommer att påverka systemet. Målet med det föreslagna projektet är att utreda konkurrenskraft hos el från nätanslutna solcellsmoduler i Sverige sett ur kraftföretagens och nätägarnas perspektiv. Översikt av PV simuleringsprogram och jämförelse med PVSUN Projektledare: Bengt Perers, LTH, Inom detta projekt görs en genomgång av vilka PV simuleringsprogram som för närvarande finns på marknaden för att sammanställa egenskaper såsom funktionalitet, prisindikation, uppskattning av mantid att komma igång, klimatområde och tillgänglighet. Ett urval programvaror kommer att köpas in och testas. Egenskaper för simulering av både nätanslutna- och fristående system kommer att belysas. Fokus ligger på bedömning för användning i undervisning, förstudier och enkel dimensionering.

Sammanfattningar (enligt beställning och med godkända revideringar) för pågående aktiviteter inom SolEl 03-07

Sammanfattningar (enligt beställning och med godkända revideringar) för pågående aktiviteter inom SolEl 03-07 6$00$1)$771,1*$5$93c*c(1'($.7,9,7(7(5,12062/(/(1/,*7%(67b//1,1*2&+0('*2'.b1'$ 5(9,'(5,1*$5 $NWLYLWHWHUUHODWHUDGHWLOOEHVOXWLQI UYHUNVDPKHWVnUHW (OIRUVNQU 6RO(O 6DPPDQIDWWQLQJHQOLJWEHVWlOOQLQJRFKPHGJRGNlQGDUHYLGHULQJDU

Läs mer

1 Solar Region Skåne

1 Solar Region Skåne Solar Region Skåne 1 2 3 Solenergi i fokus Intresset för solenergi ökar markant just nu. Orsaken är naturligtvis den ökande kunskapen och medvetenheten om klimatförändringarna och utsläppen av växthusgaser.

Läs mer

Solceller. Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller

Solceller. Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller Solceller Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller Solcellstekniken blir allt intressantare, inte minst med tanke på klimat problemen. Kostnaderna för solcellsgenererad el har minskat

Läs mer

Digitalt PrototypLabb

Digitalt PrototypLabb Digitalt PrototypLabb Visualiseringslabb Förstudie för genomförande Mats Brunell, projektledare Rolf Appelkvist, Ordf. i styrgruppen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås Rapport 2011-12-22 Förstudien

Läs mer

2012-12-13 SUNSCAPE INDEX

2012-12-13 SUNSCAPE INDEX 2012-12-13 SUNSCAPE INDEX SUNSCAPE SUNSCAPE... 2 BAKGRUND... 5 SOLENERGI I SVENSK STADSPLANERING...5 Behov av nya verktyg...5 Bakgrund...6 Metodik...6 Sunscape Index introduktion...7 GIS, visualisering

Läs mer

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring BELOKs metodik Totalprojekt Handbok för genomförande och kvalitetssäkring Publikationen utgiven av BELOK (Beställargruppen för lokaler) Projekt 2012:5 Kan laddas ned via www.belok.se eller beställas genom

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

HALVTIDSRAPPORT FÖR FJÄRRSYN-PROJEKTET FJÄRRVÄRMENS AFFÄRSMODELLER

HALVTIDSRAPPORT FÖR FJÄRRSYN-PROJEKTET FJÄRRVÄRMENS AFFÄRSMODELLER HALVTIDSRAPPORT FÖR FJÄRRSYN-PROJEKTET FJÄRRVÄRMENS AFFÄRSMODELLER Halvtidsrapport för Fjärrsyn-projektet FJÄRRVÄRMENS AFFÄRSMODELLER Halvtidsrapport för Fjärrsyn-projektet Fjärrvärmens Affärsmodeller

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Alltid kön, men inte bara kön

Alltid kön, men inte bara kön Alltid kön, men inte bara kön Kartläggning och analys av arbetet med könsuppdelad statistik vid Statens musikverk Stockholm 2014 Peter Bjerkesjö, Erika Edquist, Miriam Hurtado Bodell, Maria Stenman Innehåll

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

BUILD UP Skills Sverige Handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande

BUILD UP Skills Sverige Handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande BUILD UP Skills Sverige Handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande Lars Tullstedt och Åsa Douhan, Sveriges Byggindustrier, 2013-02-11 rev 2013-04-12 1 Bilder på framsidan: Övre raden

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler

Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler Nätverket BeLivs är ett ledande nätverk som skapar värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler.

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg

Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg Att följa och bedöma mångfald och entreprenörskap inom vård och omsorg Delredovisning maj 2012 DNR 2010/198 (Tillväxtanalys) DNR

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

IEA PVPS. Nationell översiktsrapport. av solcellsinstallationer i Sverige

IEA PVPS. Nationell översiktsrapport. av solcellsinstallationer i Sverige Nationell översiktsrapport av solcellsinstallationer i Sverige 2009 IEA PVPS Foto: Per-Oskar Westin Framställd för IEA PV Power Systems programme Finansieard av Energimyndigheten International Energy

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Investeringar i solenergiteknologi. byggnader i Sverige

Investeringar i solenergiteknologi. byggnader i Sverige Avdelningen för Byggnadsfysik Examensarbete TVBH-5068 Lund 2013 Investeringar i solenergiteknologi på kommersiella byggnader i Sverige Hur lönsamt är det? Niclas Daniels Maria Olsson Investeringar i solenergiteknologi

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Investeringsmemorandum Absolicon Solar Collector AB (publ)

Investeringsmemorandum Absolicon Solar Collector AB (publ) Investeringsmemorandum Absolicon Solar Collector AB (publ) Information om erbjudandet och finansiell information Våren 2015 Innehåll Absolicons syfte och mål 3 Inbjudan 4 Företagets historia och utveckling

Läs mer