Pågående projekt inom SolEl-programmet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pågående projekt inom SolEl-programmet 2006-2007"

Transkript

1 1 (8) Datum Programområde Användning Monika Adsten , Pågående projekt inom SolEl-programmet Nedan sammanfattas de projekt som pågår inom SolEl-programmet under verksamhetsåret Byggnadsanknuten solel Vidareutveckling av simuleringsprogrammet ParaSol för hjälp vid projektering av solskyddsintegrerade solceller Projektledare: Bengt Hellström, LTH, ParaSol är ett användarvänligt projekteringshjälpmedel, specialiserat på årsenergisimuleringar för fönster med olika typer av solskydd. Solceller förekommer allt oftare integrerade i externa solskydd, men brist på lämpliga projekteringshjälpmedel för att beräkna utbytet från dessa gör att projekteringar ibland blir mindre effektiva än de skulle behöva vara. I detta projekt förslås en utveckling av ParaSol att även inkludera en beräkning av elutbytet från solskyddsintegrerade solceller. Elutbytets termiska beroende kan naturligt integreras i simuleringen då temperaturen på solskyddet/solcellen beräknas i programmet. 2 ELF100 v Temperaturens inverkan på prestanda hos byggnadsintegrerade solceller Projektledare: Björn Karlsson, LTH, Solcellens verkningsgrad minskar med stigande temperatur. Tekniken för byggnadsintegrering av solcellsmoduler påverkar solcellens drifttemperatur. Modulens temperatur beror av dess absorptans av solstrålning samt av modulens termiska isolering. Den termiska isoleringen är beroende av hur modulen är integrerad i fasaden och av geometrin. En vertikalt placerad modul kyls annorlunda av konvektion än en horisontell modul. Temperaturskillnader mellan sammankopplade celler kan få stor negativ inverkan på utbytet. I projektet skall genomföras detaljerade temperaturmätningar på stora byggnadsintegrerade system i Malmö samt detaljerade mätningar i laboratoriemiljö. Baserat på mätningarna skall en beräkningsmodell utvecklas för att simulera temperaturer och temperaturfördelning vid olika typer av Elforsk AB Stockholm Besöksadress: Olof Palmes gata 31 Telefon: Telefax: Org.nr

2 2 (8) byggnadsintegrering. Resultatet skall rapporteras som en rekommendation för hur modulerna bör byggnadsintegreras och hur integreringen och modulval påverkar temperaturen. Slutligen skall ett simuleringsprogram tillhandahållas som beräknar temperaturen vid olika geometrier. 2. Systemfrågor Studie av samordningsvinster vid solelförsörjning i fristående mindre nät med samverkan mellan fastigheter Projektledare: Lars-Åke Cronholm, ÅF, Allt högre anslutningskostnader för enskilda fastigheter ökar intresset för solcellsbaserad elförsörjning. Ökade krav på elstandard gör att kostnaden för nyinstallation eller kompletteringar i befintliga anläggningar ofta blir oacceptabelt hög. Samverkan mellan flera fastigheter i mindre lokala elnät kan ge samordningsvinster och ger möjlighet till gemensamma kompletteringar. Målsättningen är att i en case study dels visa på teknik och vinster för olika typer av samverkan mellan enskilda hushåll med idag separata solelanläggningar eller ingen solel-produktion, dels att jämföra kostnaderna för denna lösning med andra mer konventionella. Projektet genomförs som en teoretisk "case study" av förhållandena på Vidinge i Stockholms norra skärgård, en icke elektrifierad ö där nu olika enskilda lösningar finns, men där även olika alternativ med sjökabel från land diskuteras. Med samverkan i ett mini-elnät för hushåll förväntas sänkta kostnader och ökad tillgänglighet samt stora möjligheter till gemensamma kompletteringar med kostsam utrustning såsom ytterligare solceller, vindgenerator, dygnsoch säsongslagring, hjälpkraft etc. Projektet samfinansieras av SolElprogrammet och ÅF. Kostnadsreduktioner för byggnadsintegrerade solcellsanläggningar i Sverige Projektledare: Linus Palmblad, Energibanken, Målet med projektet är att ta fram detaljerade kostnadsuppgifter för en mängd nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige. Genom att studera förändringar över tiden ges information om hur kostnader har förändrats och genom att studera skillnader mellan olika projekt ges flera exempel på hur olika moment kan lösas på olika kostnadseffektiva sätt. Detta ger indikationer på potentialer för kostnadsreduktioner samt visar på drivkrafter och barriärer för läreffekter. Genom att fördjupa sig i kostnadsanalyser av solcellsprojekt skapas större insikt i en av huvudbarriärerna för utvecklingen av solcellsbranschen. Därmed bidrar det också med en djupare analys och en fastare grund för en viktig punkt i utvärderingen av stödet. Kostnadsuppgifter kommer att samlas in från en mängd både gamla och nya system och sammanställas uppdelade på olika poster, t.ex. material, installation och projektering. Resultatet analyseras och sammanställs i en rapport.

3 3 (8) Internationell samverkan och informationsspridning kring PV/T solel och solvärme i kombination Projektledare: Joakim Byström, Priono, Bakgrund: Priono AB deltar i Task 35 och skulle kunna agera som task leader för en världsomspännande marknadsstudie som identifierade tidiga kunder för PV/T. Mål: Skapa en bild av den globala marknaden för PV/T och att intressera svenska företag för den nischen. Projektbeskrivning/Genomförande: Driva marknadsarbetet i Task 35, och med ebrev och hemsida sprida kunskapen om PV/T i Sverige. Förväntat resultat: Konkurrenskraft, ökad kunskap om marknad för PV/T. 3. Informationsspridning och utbildning Utöver de projekt som beskrivs nedan pågår också en löpande informationsverksamhet för att informera om programmets resultat. Detta sker i form av konferenser, nyhetsbrev, presentationer och publikationer. SolEl Roadshow Under 2006 och 2007 genomför SolEl-programmet ytterligare seminarier riktade mot bygg- och fastighetsbranschen runt om i Sverige. Målet med satsningen är att informera aktörer i bygg- och fastighetssektorn som tidigare inte kommit i kontakt med solceller i någon större utsträckning. Tidigare seminarier har genomförts i Göteborg, Malmö och Härnösand. Utöver seminariet i Hallsberg så planeras ytterligare två seminarier under våren Hallsberg Projektledare: David Larsson, Energikontoret Örebro Seminariet i Göteborg genomfördes den 20/ Interaktiv vandringsutställning om solelektricitet (IVUSE) Projektledare: Lars Broman, Högskolan Dalarna Bakgrund: "PV" och "fotovoltaisk" är okända begrepp hos allmänhet och beslutsfattare. Ett effektivt sätt att skapa intresse och sprida kunskap är genom interaktiva utställningar. Någon sådan om solel finns ej i Sverige idag. Mål: Att ha konstruerat och byggt en interaktiv vandringsutställning om solel, att ha ställt ut den i tre kommuner, att ha utvärderat utställningen, att två magisteruppsatser och en slutrapport har skrivits. Projektbeskrivning: Att konstruera, bygga, visa och utvärdera en interaktiv utställning med 8 "hands-on"-montrar och ett ljud-bildspel om solel. Genomförande: Projektet genomförs i samarbete med magisterprogrammen i solenergiteknik och vetenskapskommunikation vid högskolan. Tre handledare och två magistrander medverkar

4 4 (8) Förväntat resultat: En didaktisk interaktiv vandringsutställning om solel. Att utställningen brukats av målgrupperna. Två magisteruppsatser och en slutrapport som tillsammans beskriver och utvärderar utställningen. Genomförandet av examensarbete (magisteruppsats) inom solelområdet under Projektledare: Mats Rönnelid, Högskolan Dalarna, Projektet går ut på att genomföra minst ett examensarbeten på magisternivå inom solelområdet. Syftet med detta är att stärka och utveckla kompetensen inom solelområdet vid Högskolan Dalarna. Examensarbetet kommer att genomföras inom något av områdena fristående system, användning av solcellsel i byggnader och användandet av solcellsgenererad el i Sverige som stort. De sökta medlen ska användas till material, mätutrustning och tid för tekniker att hjälpa till med uppbyggnad av experiment och demonstrationssystem i samband med examensarbetena. Solceller i undervisningen Under 2006 och 2007 finns möjlighet att söka stipendium för att hyra in nationell eller internationell solcellsföreläsare i undervisning på högskolenivå från SolEl-programmet. Föreläsningen ska ingå i den ordinarie kursverksamheten, och det föreläsningstillfälle till vilket en föreläsare hyrs in ska också vara öppet för allmänheten. Utlysningen kommer att läggas ut på programmets hemsida. Stipendium för att presentera ett vetenskapligt arbete på den internationella solcellskonferensen PVSEC Under 2006 och 2007 erbjuder SolEl-programmet en möjlighet för forskarstuderande att söka pengar för att presentera ett vetenskapligt arbete på solcellskonferensen PVSEC (Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition). Utbildning för arkitektstudenter solceller i byggnader Projektledare: Carina Martinsson, ÅF-Process, Arkitekter och fysiska planerare har en viktig del i uppgiften att utnyttja solenergin på bästa sätt, men solceller känns ännu främmande för många. Att ge studenter på högskolan en inblick i solenergins möjligheter och potential är viktigt i detta sammanhang. Vid Arkitekturskolan vid KTH i Stockholm har ÅF under några år medverkat vid en temadag kring energi. Det finns behov av mer energiteknik i utbildningen, men knappa resurser. Vi vill erbjuda ett särskilt inslag om solceller inkl. studiebesök, för att inspirera och väcka intresse för att arbeta med solceller i arkitekturen/stadsbilden. Utbildningsinsatsen ska också ge kunskap om teknikens speciella förutsättningar, för att ge studenterna en bild av såväl möjligheter som begränsningar. Inom projektet tas ett upplägg och föreläsningsmaterial fram för en introduktion till solceller/solenergi som riktar sig till arkitektstudenter. Föreläsningen kommer även att ges vid arkitekturskolorna i Lund och Göteborg.

5 5 (8) Framtida målgrupper för solel Projektledare: Emma Schultz, CarlBro, Solel har ännu inte fått något riktigt stort genomslag på marknaden. Forskningen har tidigare varit fokuserad på olika tekniska lösningar kring solceller. Detta projekt kommer istället vara inriktat på hur tekniken kan nå en väsentligt större marknad. Målet med projektet är att få kunskap om vilka nya målgrupper som är mest lämpade för satsningar på solel som alternativ till konventionell nätansluten el, för att på sikt kunna öka solelens marknadsandel. Projektet kommer att inledas med en kartläggning av solelens viktigaste fördelar och olika kunders specifika behov. Därefter definieras målgrupper utifrån kunder med liknande behovsbild, för att slutligen avgöra varje grupps lämplighet för solel. Det förväntade resultatet från projektet är ett antal definierade målgrupper som framtida solelssatsningar bör inriktas mot för att få bra genomslag. Resultatet bör vara av intresse för bl.a. solcellsföretag, energibolag, berörda kundgrupper samt som underlag för eventuella framtida stöd till solel. Seminarium - Solcellsanläggningars prestanda Projektledare: Jonas Hedström, Energibanken, Projektets målsättning är att genomföra ett seminarium som belyser frågor som behandlar drift av solceller. Seminariet ska hållas på svenska och i första hand rikta sig till de aktörer som kommit till genom investeringsbidraget till solcellssystem på offentliga byggnader. Arbetet inom Task 2 och SolElprogrammets driftuppföljning ska också beskrivas. Syftet med denna ansökan är att komplettera beviljad delfinansiering med medel för förberedelse, genomförande och administration av seminariet på ett sådant sätt att målet ovan uppfylls med kvalitet. Föredrag och presentationer skall vara utarbetade och utvalda för att passa huvudmålgruppen, dvs. ägare och förvaltare av anläggningar som har fått eller ansökt om det statliga investeringsstödet. Seminariet är tänkt att hållas i Ångpanneföreningens lokaler i februari Utvärdering och driftuppföljning Utvärdering av hybridfönster Projektledare: Martin Nilsson, Malmö Stad, Malmö Stad har uppfört en solcellsanläggning som omfattar 100 kvm inom Augustenborg i Malmö. Detta projekt omfattar att utöka denna anläggning med en helt ny prototyp av solcellshybrid som framtagits av LTH. Solcellshybriden består av en solcell som laminerats på en solvärmeabsorbator. Vridbara reflektorer koncentrerar solljuset på solcellen och både el och värme produceras samtidigt som solen avskärmas. Projektet omfattar att slutföra installationerna samt att utvärdera installationen med beskrivning av funktion, design, arkitektoniska aspekter, energiproduktion och drifterfarenheter. Erfarenhetsåterföringen

6 6 (8) anses vara extra viktig i denna typ av utvecklingsprojekt. Resultatet kommer att omfatta en rapport från utvärderingen. Driftuppföljning av svenska nätanslutna solcellsanläggningar Projektledare: Jonas Hedström, Energibanken, Avsikten med projektet är att fortsätta insamlingen av produktionsdata från de beskrivna anläggningarna och att addera till nya anläggningar vartefter de tas i drift. Anläggningarna beskrivs enligt de metoder som utarbetats under tidigare projektetapper, men med minskat antal parametrar. Insamlade data publiceras på webben. Under början av varje nytt år ska data insamlade under föregående år analyseras map, produktion, prestanda, felmekanismer eventuell degradering mm. Besök på plats görs i vissa fall där det krävs för att underlätta beskrivningar av anläggningen, bygga upp relationer med kontaktpersoner, diskutera möjliga dataöverföringsmetoder och stödja analysen av data bl.a. genom olika kalibreringsinsatser. En utökning av aktiviteterna i projektet sker om det visar sig att driftuppföljningen av ROTstödets projekt ska integreras till Solelprogrammets databas. I händelse av att så sker ska också utformningen av databasens webbplats ses över med avsikten att ge den en förbättrad grafisk design. Utveckling av Byggnadsintegrerade solenergisystem för Energieffektiva Hus Projektledare: Björn Karlsson, LTH, Energi och ByggnadsDesign, Inst för Arkitektur och Byggd Miljö gör en stor satsning mot byggnadsintegrerade solenergisystem och energieffektivt byggande. Avdelningen har en unik solsimulator för att testa solceller, solfångare, fönster och solskydd. Den är unik eftersom den har nära parallellt ljus. Avdelningen har under de sista året med stöd från DESS uppfört ett fristående laboratorium med fyra adiabatiska rum för provning av fasadelement och ett stort tak för testning av solfångare och solceller. Under det sista året har inom avdelningen 1 Dr-examen och 3-licexamina avlagts inom solenergi området. Avdelningen har utvecklat solel-utbildningen och har under året gett en PV kurs för 75 studenter i sal eller via Internet. I projektet söks om stöd till tre projekt inom avdelningen. A. Ett licentiatprojekt med inriktning på att utveckla energisystem med hög andel sol för s.k passiv hus, dvs extrem energieffektiva hus. B. Utveckling av laboratorieresurser för kurserna inom solelområdet. C. Att genomföra två examensarbeten under 2006 inom området solceller. Avdelningen har som målsättning att långsiktigt etablera sig som kompetent grupp för utbildning och utveckling av byggnadsintegrerade av solenergisystem. 5. Demonstration av intressanta tillämpningar Byte av hybridabsorbator i Hammarby Sjöstad Björn Karlsson, LTH, Under 2004 installerades icke solföljande koncentrerande MaReCo hybrider (samtidig produktion av el och värme) av SBC på taket på ett 7-våningshus i

7 7 (8) Hammarby Sjöstad i Stockholm. Systemet stod på taket i omkring 8 månader utan kylning innan det kopplades in. Detta gjorde att modulerna stod lång tid i stagnation vid hög temperatur utan kylning. Vid inkopplingen visade det sig sedan att flertalet PV-moduler inte gav någon ström, kretsen var bruten. Solvärmesystemet fungerade däremot utan anmärkning. Ett omfattande arbete har lagts ned på att analysera varför systemet inte fungerar. Slutsatsen är att kontaktledningarna som seriekopplar solcellerna i modulen har brustit pga av termisk utmattning. När absorbatorn utvidgat sig pga av termiska rörelser har kontaktledningarna slutligen utmattats och gått av. I detta projektet avses att tillverka nya absorbatorer, där kontaktbanden ligger så att de tillåter en viss rörelse. Tester har vidat att denna lösning fungerar i laboratoriemiljö. Dessa nya absorbatorer skall installeras i de befintliga koncentratortrågen på plats i Hammarby för att dels fälttesta den nya absorbatorlösningen och dels att få data på el- och värmeproduktion från hybridmodulerna. Utvecklingen av hybridmodulerna har delfinansierats av tidigare etapper av SolEl-programmet. Förstudie för svensk massproduktion av koncentrerande solföljande system Joakim Byström, Priono, Bakgrund: Svensk forskning har lagt grunden för en ny svensk exportindustri. Vi är ledande på reflekterande, koncentrerande, hybridsystem. Hybridsystemen är byggnadsanknutna då värmeproduktionen i första hand används som tappvarmvatten. Mål: Förstudien skall visa om det idag är möjligt att till 2,5/Wp producera sådana system, och peka på framtida kostnadsreduktioner, ned mot 1/Wp för att uppnå konkurrenskraft gentemot andra energisystem. Projektbeskrivning: Företagen i projektet, bl.a. traditionella svenska exportföretag som SSAB och Botnia Production, genomför ett produktutvecklingsprojekt för massproduktion och anger vilka investeringar som behövs. Genomförande: Företagsgruppen arbetar tillsammans med projektledare och designer i delmoment Förväntat resultat: Om målet kan uppnås kan företagsgrupperingen gå vidare till nästa steg. Om inte, kan den svenska forskningen på området omprövas. Resultat från projektet kan användas i uppdraget Konkurrenskraft hos el från nätanslutna solcellsmoduler i Sverige 6. Övriga projekt Utredning av konkurrenskraften hos el från nätanslutna solcellsmoduler i Sverige Projektledare: Lena Neij, Lunds universitet, Solel i Sverige gynnas idag av ett bidrag för installation i offentliga byggnader, vilket troligen kommer att leda till en snabb ökning av

8 8 (8) installationstakten under de närmsta åren. Merparten av installationer kommer att ske inom nätområde och elsystemet kommer att förändras med en utspridd produktion i bebyggelsen. På sikt kan detta ge instabilitet när den inmatade effekten förändras genom instrålningsförändringarna och en viktig fråga är då hur detta kommer att påverka systemet. Målet med det föreslagna projektet är att utreda konkurrenskraft hos el från nätanslutna solcellsmoduler i Sverige sett ur kraftföretagens och nätägarnas perspektiv. Översikt av PV simuleringsprogram och jämförelse med PVSUN Projektledare: Bengt Perers, LTH, Inom detta projekt görs en genomgång av vilka PV simuleringsprogram som för närvarande finns på marknaden för att sammanställa egenskaper såsom funktionalitet, prisindikation, uppskattning av mantid att komma igång, klimatområde och tillgänglighet. Ett urval programvaror kommer att köpas in och testas. Egenskaper för simulering av både nätanslutna- och fristående system kommer att belysas. Fokus ligger på bedömning för användning i undervisning, förstudier och enkel dimensionering.

Pågående projekt inom SolEl-programmet 2005-2006

Pågående projekt inom SolEl-programmet 2005-2006 1 (7) Datum 2006-02-21 Programområde El- och värmeproduktion Monika Adsten 08-677 25 30, 070-677 05 40 monika.adsten@elforsk.se Pågående projekt inom SolEl-programmet 2005-2006 Nedan sammanfattas de projekt

Läs mer

Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011

Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011 ELF100 v1.0 2005-12-22 1 (6) Datum 2008-10-10 Programområde Användning Bertil Wahlund 08-677 27 52, 070-677 25 22 Bertil.wahlund@elforsk.se Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011 Nedan sammanfattas

Läs mer

Driftuppföljning av Svenska Nätanslutna solcellanläggningar

Driftuppföljning av Svenska Nätanslutna solcellanläggningar Driftuppföljning av Svenska Nätanslutna solcellanläggningar Status augusti 2006 Jonas Hedström Energibanken i Jättendal AB 1 Inledning och bakgrund Under 1983 anslöts för första gången en solcellsanläggning

Läs mer

Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011

Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011 1 (6) Datum 2009-09-23 Programområde Användning Monika Adsten 08-677 27 35, 070-677 05 40 Monika.adsten@elforsk.se Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011 Nedan sammanfattas de projekt som beviljats

Läs mer

Sammanfattningar (enligt beställning och med godkända revideringar) för pågående aktiviteter inom SolEl 03-07

Sammanfattningar (enligt beställning och med godkända revideringar) för pågående aktiviteter inom SolEl 03-07 6$00$1)$771,1*$5$93c*c(1'($.7,9,7(7(5,12062/(/(1/,*7%(67b//1,1*2&+0('*2'.b1'$ 5(9,'(5,1*$5 $NWLYLWHWHUUHODWHUDGHWLOOEHVOXWLQI UYHUNVDPKHWVnUHW (OIRUVNQU 6RO(O 6DPPDQIDWWQLQJHQOLJWEHVWlOOQLQJRFKPHGJRGNlQGDUHYLGHULQJDU

Läs mer

Energimyndighetens solcellsverksamhet

Energimyndighetens solcellsverksamhet Energimyndighetens solcellsverksamhet Linus Palmblad Teknikavdelningen 016-544 23 37 linus.palmblad@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

Solceller möjligheter för integration i arkitekturen. Ricardo Bernardo 2014-01-29

Solceller möjligheter för integration i arkitekturen. Ricardo Bernardo 2014-01-29 Solceller möjligheter för integration i arkitekturen Ricardo Bernardo 2014-01-29 Solenergiomvandling Solstrålning kan omvandlas till värme eller el Solfångare för värmeproduktion Solceller/solpaneler för

Läs mer

Energimyndighetens solcellsverksamhet

Energimyndighetens solcellsverksamhet Energimyndighetens solcellsverksamhet Linus Palmblad Teknikavdelningen, Kraftenheten 016-544 23 37 linus.palmblad@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se Vision solceller Given plats i energi- systemet

Läs mer

Metoder för att öka utbytet från stationära koncentratorer med standardsolceller

Metoder för att öka utbytet från stationära koncentratorer med standardsolceller Metoder för att öka utbytet från stationära koncentratorer med standardsolceller Johan Nilsson Avd. f. Energi & ByggnadsDesign, Lunds tekniska högskola Disposition Bakgrund Metod för att utvärdera olika

Läs mer

Stödsystem för solceller

Stödsystem för solceller Stödsystem för solceller Björn Sandén Miljösystemanalys, Energi och miljö Chalmers Visionen The industrial transition Energy, materials and knowledge High efficiency solar energy (>100 kwh/m 2 yr) Fossil

Läs mer

1 Solar Region Skåne

1 Solar Region Skåne Solar Region Skåne 1 2 3 Solenergi i fokus Intresset för solenergi ökar markant just nu. Orsaken är naturligtvis den ökande kunskapen och medvetenheten om klimatförändringarna och utsläppen av växthusgaser.

Läs mer

Solenergi - Ett lysande energialternativ

Solenergi - Ett lysande energialternativ Solenergi - Ett lysande energialternativ Bild: istockphoto. Intro Denna broschyr syftar till att ge en introduktion till hur solenergi fungerar, vilka användningsområden som är fördelaktiga samt vilka

Läs mer

Projekt P13776-1 Pågående

Projekt P13776-1 Pågående Forskningsprogram FUD-program "Solvärme 2001-2003" Total kostnad 3 595 850 Projekt P13776-1 Pågående Avslutat Tidplan, förväntade delrapporter Delrapport 1-2003-07-15,Delrapport 2-2003-12-12, Delrapport

Läs mer

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov 25 April, Malmö Program 08:30 08:45 Fika och registrering 08:45 09:20 Välkommen och Introduktion till solenergianläggningar 09:20 09:50 Kommunala riktlinjer

Läs mer

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Innehåll Mål solkarta vad är det? Solinstrålning ytor på byggnader Solceller aktuellt läge (solfångare)

Läs mer

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ Beskrivning av solenergisystemet Augustenborgsvägen 26, Malmö Sida 2(7) BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET. Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå.

Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå. Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå. Anders Ztorm Innehåll: 1. Kort historik 2. Utvinning 3. Energiomvandlingar 4. För- och nackdelar 5. Användning 6. Framtid

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

Energikontoret Skåne

Energikontoret Skåne Energikontoret Skåne HUT Skåne Spara & Slösa strategiska vägval i klimatförändringens tid Jon Andersson, 23 april 2008 Energikontoret Skåne Bildades 1998 Enhet inom Kommunförbundet Skåne Egen styrgrupp

Läs mer

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik SP-koncernen 2010 En resurs för tillväxt och förnyelse Antal medarbetare ca 950 Ägare Svenska staten

Läs mer

Solgården. Stefan Larsson

Solgården. Stefan Larsson Solgården Stefan Larsson Bakgrund Stefan Larsson (FoU solenergi + lokal småskalig energiproduktion ) Björn Karlsson, Bengt Perers, & Andreas Fieber (FoU energi i byggnader, LTH) Georg Lagnerius, David

Läs mer

Solar Region Skåne. Verkar för ökad användning av solenergi i Skåne Studiebesök, seminarier, utbildningar, EU-projekt, regionala solenergiprojekt...

Solar Region Skåne. Verkar för ökad användning av solenergi i Skåne Studiebesök, seminarier, utbildningar, EU-projekt, regionala solenergiprojekt... Välkomna till seminariet Mer solenergi i el- och fjärrvärmenäten - hur går vi tillväga? Program 13.00 Introduktion Anna Cornander, Solar Region Skåne 13.10 Att sälja el till nätet - svårigheter och lösningar

Läs mer

Mer solel med hjälp av solkartan.se

Mer solel med hjälp av solkartan.se Mer solel med hjälp av solkartan.se Program 15.15-15.30 Välkomna - Introduktion till solcellstekniken Anna Cornander, Solar Region Skåne 15.30-15.50 Information om projektet "Solkarta i Lund" Fredrik Andrén

Läs mer

Solenergins nya roll i energisystemet

Solenergins nya roll i energisystemet Solar City Malmö www.solarregion.se Solenergins nya roll i energisystemet Anna Cornander Energikontoret Skåne Projektledare anna.cornander@kfsk.se www.solarregion.se Solar Region Skåne Ideell förening

Läs mer

25:th European Photovoltaic Solar Energy Conference

25:th European Photovoltaic Solar Energy Conference 25:th European Photovoltaic Solar Energy Conference Valencia 6 10 september 2010 Solenergibranschen ångar på med Sverige i släptåg PV Status Report Joint Research Centre Under 2009 växte solcellsproduktionen

Läs mer

Solceller en ekonomiskt god idé? Solect Power AB Malin Åman 2014-03-04

Solceller en ekonomiskt god idé? Solect Power AB Malin Åman 2014-03-04 Solceller en ekonomiskt god idé? Solect Power AB Malin Åman 2014-03-04 INNEHÅLL Solect Power AB och jag Tekniken solceller så fungerar det Bakgrund vad har hänt fram till nu Ekonomi Några exempel SOLECT

Läs mer

Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning

Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning Solenergi i stadsplaneringen Malmö, 20 april 2012 Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning Dr. Joakim Widén Built Environment Energy Systems Group (BEESG)

Läs mer

Investeringsstödet: Utökad budget och förlängning till 2012 men lite utbetalt. Norra Djurgårdsstaden smarta elnät i stadsmiljö

Investeringsstödet: Utökad budget och förlängning till 2012 men lite utbetalt. Norra Djurgårdsstaden smarta elnät i stadsmiljö SolEl 08-11 www.solelprogrammet.se Nyhetsbrev # 2/2010 Investeringsstödet: Utökad budget och förlängning till 2012 men lite utbetalt För 2011 kommer Energimyndigheten att fördela cirka 60 miljoner kronor

Läs mer

El från solceller. -nya möjligheter för elföretagen. Monika Adsten, Elforsk, programledare SolEl-programmet

El från solceller. -nya möjligheter för elföretagen. Monika Adsten, Elforsk, programledare SolEl-programmet El från solceller -nya möjligheter för elföretagen Monika Adsten, Elforsk, programledare SolEl-programmet Fortsatt kraftig marknadsutveckling internationellt 2010-10-28 Källa: PV News 10 oktober 2010 2

Läs mer

Kan sol-el spela någon roll i det svenska energisystemet? Linus Palmblad Handläggare, Energimyndigheten

Kan sol-el spela någon roll i det svenska energisystemet? Linus Palmblad Handläggare, Energimyndigheten Kan sol-el spela någon roll i det svenska energisystemet? Linus Palmblad Handläggare, Energimyndigheten Potential för förnybar energi Elkraftinstallationer i Europa 2011 MW 25000 20000 21000 15000 10000

Läs mer

Innehåll. Solstrålning i Europa. Att tänka på.. Varför solvärme i Sverige? Stor andel av energianvändning till värme

Innehåll. Solstrålning i Europa. Att tänka på.. Varför solvärme i Sverige? Stor andel av energianvändning till värme Innehåll Solvärme En mogen teknik med potential för nya marknader Dr Chris Bales Centrum för solenergiforskning SERC, Högskolan Dalarna Styrelsemedlem svenska solenergiföreningen Bakgrund Marknadsläget

Läs mer

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER Författare: Anna-Lena Lane Projektnummer: BF01 År: 2012 Onlinemätningar i butiker Rapport förstudie Anna-Lena Lane SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF01

Läs mer

Kurs i energieffektivering och energihantering för fastighetsfolk

Kurs i energieffektivering och energihantering för fastighetsfolk Kurs i energieffektivering och energihantering för fastighetsfolk Mats Norrfors - ÅF Infrastruktur AB Mats Rönnelid - Högskolan Dalarna, energi och miljöteknik Anette Edsvik Gävle Dala Energikontor Varför

Läs mer

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05 Hållbara Järva! 2010-2014 Lisa Enarsson, projektledare The Capital of Scandinavia Akalla Järva Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta Rinkeby

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

Tillförd energi från solfångare och solceller i Jönköpings län

Tillförd energi från solfångare och solceller i Jönköpings län Tillförd energi från solfångare och solceller i Jönköpings län Rapport 2015-01-13 Linda Aldebert-Karlsson Klimatskyddsbyrån Sverige AB Rapport 2015-01-13 Tillförd energi från solceller och solfångare i

Läs mer

Programbeskrivning för SolEl-programmet 2013-07-01 2017-06-30. Beslutsdatum 2013-06-13

Programbeskrivning för SolEl-programmet 2013-07-01 2017-06-30. Beslutsdatum 2013-06-13 Programbeskrivning för SolEl-programmet 2013-07-01 2017-06-30 Beslutsdatum 2013-06-13 1 Innehåll 1 Sammanfattning (skrivs sist) 3 2 Programmets inriktning 4 2.1 Inledning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Omfattning...

Läs mer

Förstudie Solceller på villa

Förstudie Solceller på villa Förstudie Solceller på villa Förutsättningar Villa Solhem ligger i Beddingestrand, mellan Trelleborg och Ystad. Den är uppförd 1914 med en total boarea på ca 240 m 2. Den tänkta placeringen för solcellsmodulerna

Läs mer

El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20

El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20 El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20 Energin från solinstrålningen mot ett tak i norrland är 6-8 ggr större än husets värmebehov. Fastighetsägare visar hur solfångaroch

Läs mer

Solenergi i planering

Solenergi i planering Solenergi i planering om hur man skapar förutsättningar Solenergi i planering om hur man skapar förutsättningar 34 minuter 67 minuter Solinstrålning (optimal lutning) Källa: PVGIS European Communities,

Läs mer

***** Testa laddbara batterier

***** Testa laddbara batterier ***** Testa laddbara batterier Kort version Ett laddbart batteri laddar man upp med energi från solceller eller från elnätet. Men får man tillbaka lika mycket energi som man stoppar in? Så här kan du göra

Läs mer

Solceller i dag och i framtiden

Solceller i dag och i framtiden Solceller i dag och i framtiden Solfångare Varmt vatten Solceller El Stabila Tysta Inga rörliga delar Lång livslängd 30 år Liten miljöpåverkan 20-40g CO2/kWh inkl. framställning. Hur fungerar solceller?

Läs mer

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne PROGRAM Marknadsundersökning Kalendarium Vindkraft Solenergi Mingel och julfika MARKNADSUNDERSÖKNING Jag kommer från

Läs mer

Materialet under denna rubrik är under utarbetande och ej fullständigt.

Materialet under denna rubrik är under utarbetande och ej fullständigt. Sekvenser av experiment och annan verksamhet inom Klimat-X Här presenterar vi några tänkbara sekvenser av experiment och förslag till uppföljning med arbete i skolan, studiebesök mm. Materialet under denna

Läs mer

BARBARA RUBINO rubino@chalmers.se. 4 aspekter: 1. Aktuell debatt om passivhus. 2. En gammal idé. Utopi eller verklighet?

BARBARA RUBINO rubino@chalmers.se. 4 aspekter: 1. Aktuell debatt om passivhus. 2. En gammal idé. Utopi eller verklighet? Planera för solvärme! Hur kan Framtidens Solstad se ut? BARBARA RUBINO rubino@chalmers.se 4 aspekter: 1. Aktuell debatt om passivhus 2. En gammal idé. Utopi eller verklighet? 3. Delar ur en verktygslåda.

Läs mer

ÖKAD RESURSEFFEKTIVITET I KRAFTVÄRMESYSTEM GENOM SÄSONGSLAGRING AV VÄRME. Emilia Björe-Dahl & Mikaela Sjöqvist

ÖKAD RESURSEFFEKTIVITET I KRAFTVÄRMESYSTEM GENOM SÄSONGSLAGRING AV VÄRME. Emilia Björe-Dahl & Mikaela Sjöqvist ÖKAD RESURSEFFEKTIVITET I KRAFTVÄRMESYSTEM GENOM SÄSONGSLAGRING AV VÄRME Emilia Björe-Dahl & Mikaela Sjöqvist AGENDA Introduktion Bakgrund Metod Resultat Diskussion & Slutsats INTRODUKTION Tekniska verken

Läs mer

Rotebro idrottshall solel

Rotebro idrottshall solel Rotebro idrottshall solel Glasparti söderfasad 672st paneler Glasparti västerfasad 450st paneler Tunnfilmspaneler monterade på kil ovan tak 32st paneler. Övrig yta blir vanligt glas i liknande utseende

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Föresifter om ändring i Statens energimyndighets föresifter och allmänna råd om statligt stöd till solceller

Läs mer

Programbeskrivning för programmet SolEl-programmet 2013-07-01 2017-06-30

Programbeskrivning för programmet SolEl-programmet 2013-07-01 2017-06-30 Diarienr 2013-003434 Programbeskrivning för programmet SolEl-programmet 2013-07-01 2017-06-30 Beslutsdatum 2013-06-13 2 (19) Innehåll 1. Sammanfattning 3 1 Programmets inriktning 4 1.1 Inledning... 4 1.2

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

RiteIce Insjöns konsult AB

RiteIce Insjöns konsult AB RiteIce Insjöns konsult AB BAKGRUND De flesta fastigheter har stora energieffektiviseringspotentialer, men man vet inte var man ska börja? Fastighetsföretagens personal behöver kompetensutvecklas för att

Läs mer

Solceller Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller

Solceller Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller Solceller Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller Solcellstekniken blir allt intressantare, inte minst med tanke på klimatproblemen. Kostnaderna för solcellsgenererad el har minskat

Läs mer

Bedömningsprotokoll XX-programmet

Bedömningsprotokoll XX-programmet Utgåva 1.1 Datum 2013-03-25 Bedömningsprotokoll XX-programmet Principer för kvalitetsgranskning Kvalitet Programrelevans Genomförbarhet Nyttiggörande Projekttitel Diarienummer Projekttid Sökande organisation

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Jämförelse av Solhybrider

Jämförelse av Solhybrider Jämförelse av Solhybrider Uppföljning Oskar Jonsson & Axel Nord 2014-08-19 1 Inledning Denna rapport är beställd av Energirevisor Per Wickman som i ett utvecklingarbete forskar kring hur man kan ta fram

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Va rme och fukt i tra hus, 7,5 hp

Va rme och fukt i tra hus, 7,5 hp Kurs-PM Va rme och fukt i tra hus, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Björn Mattsson och Anders Olsson Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4BY105 Syftet med kursen Syftet

Läs mer

Solenergi som framtiden älskar.

Solenergi som framtiden älskar. Solenergi som framtiden älskar. Grundat 1997 Djurmo mellan Borlänge och Leksand, Dalarna Leverantör av flexibla värmesystem med solvärme. Leverantör och installatör av solcellsanläggningar för elproduktion

Läs mer

Förstudie Solceller på flerbostadshus

Förstudie Solceller på flerbostadshus Förstudie Solceller på flerbostadshus Förutsättningar Bostadsrättföreningen Solskiftet är en HSB-förening, belägen i nordöstra delen av Landskrona. Föreningen består av 117 lägenheter, fördelade på 9 fastigheter

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Solceller. Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller

Solceller. Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller Solceller Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller Solcellstekniken blir allt intressantare, inte minst med tanke på klimat problemen. Kostnaderna för solcellsgenererad el har minskat

Läs mer

Solen som energikälla. Solen som energikälla

Solen som energikälla. Solen som energikälla Solen som energikälla Solen som energikälla Så här fungerar solcellssystem Energi från solen Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt

Läs mer

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Agenda Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Vad är el och elpris? Så fungerar en solcell! Elproduktion av solceller i Sverige? Sol-el-ekonomi! Frågor? Sol-el Genererar

Läs mer

Prisma. Mer än bara fasad. GRÖN energi. Estetik. ekonomi.

Prisma. Mer än bara fasad. GRÖN energi. Estetik. ekonomi. Prisma. Mer än bara fasad. GRÖN energi. Estetik. ekonomi. 2 Prisma.MER ÄN BARA FASAD. Vi behöver planera städer och byggnader så att de genererar en del av den energi som sedan ska användas i byggnaden.

Läs mer

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Vilken typ av produkt är solel? Det beror på Fyra exempel på olika affärsmodeller: - storskalig produktion

Läs mer

Kurspaketet Värmesystem

Kurspaketet Värmesystem Värmesystem Kurspaketet Värmesystem Hur förser vi våra byggnader med värme och hur effektivt används den? Hur kan vi minska energianvändningen i byggnader? Hur produceras, uppgraderas och utnyttjas biobränslen

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ. Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012

SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ. Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012 SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012 Energibanken i Jättendal AB, november 2012 2012-11-13 Energibanken

Läs mer

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning!

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Solenergi 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och

Läs mer

Den fotoelektriska effekten. Solceller energikälla för framtiden?

Den fotoelektriska effekten. Solceller energikälla för framtiden? Solceller energikälla för framtiden? Mats Rydehell KanEnergi Sweden AB 1 Den fotoelektriska effekten Den fotoelektriska effekten är att solljus slår ut en elektron ur valensskalet i en metall så att en

Läs mer

* Elförsörjning med solceller

* Elförsörjning med solceller * Elförsörjning med solceller Kort version Denna utrustning får endast demonstreras av personal. Vad kan man använda elenergin från solcellen till Vad händer med elenergin från solcellen om man inte använder

Läs mer

Marika Edoff Adam Hultqvist

Marika Edoff Adam Hultqvist Läget på SolElmarknaden 2010 Marika Edoff Adam Hultqvist Uppsala Universitet IEA-PVPS och Task 1 Vad är IEA-PVPS? International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme Internationella energiorganets

Läs mer

Projektplan Nätcampus. David Lifmark Sida: 1 (7) Projektplan. Nätcampus framtidens undervisning vid Högskolan Dalarna?

Projektplan Nätcampus. David Lifmark Sida: 1 (7) Projektplan. Nätcampus framtidens undervisning vid Högskolan Dalarna? David Lifmark Sida: 1 (7) Projektplan Nätcampus framtidens undervisning vid Högskolan Dalarna? David Lifmark Sida: 2 (7) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 2 Plan...

Läs mer

Färdigställda och pågående referenser t.o.m. 2013-04 Fasadsystem till Kungsängsgymnasiet i Sala 3120W

Färdigställda och pågående referenser t.o.m. 2013-04 Fasadsystem till Kungsängsgymnasiet i Sala 3120W Fasadsystem till Kungsängsgymnasiet i Sala 3120W Under våren 2013 installerade Solarit ett fasadsystem på 3120W till Kungsängsgymnasiet i Sala. I utbildningssyfte är 2145W installerad dikt an fasaden och

Läs mer

Anvisningar till sökande

Anvisningar till sökande 1 (5) Datum 2014-01-23 Dnr: 2014-000190 Anvisningar till sökande Detta dokument är avsett som en hjälp till dig som ämnar lämna in en ansökan till Utlysning inom biogasprogrammet. Sista ansökningsdatum

Läs mer

Datum 2013-05-23. Motion av Emma Wallrup m fl (alla V) om att kommunen ska satsa på solenergi

Datum 2013-05-23. Motion av Emma Wallrup m fl (alla V) om att kommunen ska satsa på solenergi KS 21 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sigurdson Björn Datum 2013-05-23 Diarienummer KSN-2012-0954 Kommunstyrelsen Motion av Emma Wallrup m fl (alla V) om att kommunen ska satsa på solenergi

Läs mer

Sveriges första plusenergiarena

Sveriges första plusenergiarena Sveriges första plusenergiarena Projektet kommer att startas av representanter från Nässjö Kommuns Barn & Utbildningsnämnd, Kultur & Fritidsnämnd, Tekniska nämnden tillsammans med de ideella föreningarna

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon

Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon INFORMATION 1 (5) Datum Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon ProjektNr Titel Sökande Projektledare Totalt sökt/beviljat belopp? 34007-2 Utveckla test- och demomiljöer av elfordon vid

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Utredning av nätanslutning av förnybar el

Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Utredning av nätanslutning av förnybar el Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar Utredning av nätanslutning av förnybar el SolEl-seminarium 21-22 november 2007 First Hotel Royal Star, Älvsjö-Stockholm Lennart Söder Professor Elkraftsystem

Läs mer

Remissvar Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader

Remissvar Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader 2015-08- 31 M2015/2507/Ee Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se m.remisser- energi@regeringskansliet.se Remissvar Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader

Läs mer

3. Projektläget, lägesrapporter och ekonomi

3. Projektläget, lägesrapporter och ekonomi Protokoll EFFSYS 2 styrelsemöte 16, 091130 Plats: SVEP, Rosenlundsgatan 40, Stockholm Närvarande: Eric Granryd (EG), EFFSYS 2, ordförande Erik Björk (EB), EFFSYS 2, programsekreterare Ronny Bergens (RB),

Läs mer

Teknik, kostnader och ekonomi i en solcellsanläggning

Teknik, kostnader och ekonomi i en solcellsanläggning Teknik, kostnader och ekonomi i en solcellsanläggning Vår egen solcellsanläggning Energi/ekonomisnurr : Ett annat sätt att tänka, (kommer lite här och där). Pågående solcellsinstallation i Leksand Stödmöjligheter

Läs mer

EU Directive on Energy Performance on Buildings (EBDE) Nearly zero energy buildings 2020. 30% av fastighetselen ska försörjas av solceller

EU Directive on Energy Performance on Buildings (EBDE) Nearly zero energy buildings 2020. 30% av fastighetselen ska försörjas av solceller EU Directive on Energy Performance on Buildings (EBDE) Nearly zero energy buildings 2020 30% av fastighetselen ska försörjas av solceller SOLENERGIARKITEKTUR Elforsk2010-11-10 2020 ska invånarna i Norra

Läs mer

Vägen till Finnängen Ett energineutralt boende. Sveriges första renoverade plusenergihus. Andreas Molin Ppam.se Sweden AB

Vägen till Finnängen Ett energineutralt boende. Sveriges första renoverade plusenergihus. Andreas Molin Ppam.se Sweden AB Vägen till Finnängen Ett energineutralt boende Sveriges första renoverade plusenergihus Andreas Molin Ppam.se Sweden AB Agenda Energieffektivisering Finnängen Varför? Finnängen - innan renovering Myresjöhus-1976

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Solceller för elproduktion

Solceller för elproduktion SolEl-Seminarium Solceller för elproduktion EnergiNätverk Sverige Stockholm 21 mars 2013 Mats Andersson Energibanken i Jättendal AB Konsultföretag inom solcellsområdet sedan 1997 Mats Andersson i Jättendal,

Läs mer

Akademiska Hus satsar på solceller

Akademiska Hus satsar på solceller Akademiska Hus satsar på solceller Seminarium Svensk Solenergi/Chalmers Uppsala 2015-10-16 Johan Tjernström, Energistrateg johan.tjernstrom@akademiskahus.se 1 Innehåll Kort om Akademiska Hus Våra energimål

Läs mer

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Örebro Göteborg Stockholm Solel: Ekonomi David Larsson, Direct Energy Intäkter Kostnader Vad kostar solel? Lönsamhet Matchning, nettodebitering och försäljning

Läs mer

* El från solen. Prova. Solcell med fläkt Solcell med radio Solcell med mätinstrument

* El från solen. Prova. Solcell med fläkt Solcell med radio Solcell med mätinstrument * Kort version Prova Solcell med fläkt Solcell med radio Solcell med mätinstrument Hur skall solcellen riktas Hur skall speglarna vinklas Tag en lös spegel och rikta solkatten mot solcellen Samarbeta med

Läs mer

Solcellens historik. Solceller för elproduktion. Solcellen. Modulen. Konsultföretag inom solcellsområdet sedan 1997. Verksamhet

Solcellens historik. Solceller för elproduktion. Solcellen. Modulen. Konsultföretag inom solcellsområdet sedan 1997. Verksamhet SolEl-Seminarium Solcellens historik Solceller för elproduktion Mats Andersson Energibanken i Jättendal AB 1839 1922 1954 1957 1973 Becquerel beskriver ljusrelaterade fenomen i vätskor Einstein får nobelpriset

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus. Martin Persson SP

Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus. Martin Persson SP Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus Martin Persson SP Projektinformation Projektstart: april 2012 Projektavslut: juni 2014 Finansierat av: Energimyndigheten, Effsys+ Trä och möbelföretagen

Läs mer

Selga UTBILDNINGAR Selga utbildningar vårterminen 2014

Selga UTBILDNINGAR Selga utbildningar vårterminen 2014 Selga utbildningar vårterminen 2014 Solenergi - Info Rexel Energy Solutions Lär dig hur en installation bör utformas och vilka säkerhetsrisker som ska beaktas, förutom det eltekniska. Egenproduktion av

Läs mer

PROTOKOLL 2009-01-19

PROTOKOLL 2009-01-19 PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGN Tid: Klockan 17.00 Plats: Kalmar Nyckel i sal NY105 Närvarande: Morgan Rydbrink, Dennis Larsson, Jan Boman, Jimmy Berggren, Jonas Lundström, Andreas Mååg, Sara Elebro, Sofia

Läs mer

Vägledningsdokument för verksamhetsplan

Vägledningsdokument för verksamhetsplan 1 (5) Avdelningen för Enheten för lokal och Främjande regional samverkan Margurite Karlsson 016-544 2071 margurite.karlsson@energimyndigheten.se Vägledningsdokument för verksamhetsplan Energimyndigheten

Läs mer

Solcellsanläggningar - Vad är problemet?

Solcellsanläggningar - Vad är problemet? Solcellsanläggningar - Vad är problemet? Systemutformning Hög spänning < 900 V Ljus = Ström Kablar genom byggnader Inga säkringar Ingen strömbrytare Svåra att se från marken Säkra för installatörer och

Läs mer