Pågående projekt inom SolEl-programmet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pågående projekt inom SolEl-programmet 2006-2007"

Transkript

1 1 (8) Datum Programområde Användning Monika Adsten , Pågående projekt inom SolEl-programmet Nedan sammanfattas de projekt som pågår inom SolEl-programmet under verksamhetsåret Byggnadsanknuten solel Vidareutveckling av simuleringsprogrammet ParaSol för hjälp vid projektering av solskyddsintegrerade solceller Projektledare: Bengt Hellström, LTH, ParaSol är ett användarvänligt projekteringshjälpmedel, specialiserat på årsenergisimuleringar för fönster med olika typer av solskydd. Solceller förekommer allt oftare integrerade i externa solskydd, men brist på lämpliga projekteringshjälpmedel för att beräkna utbytet från dessa gör att projekteringar ibland blir mindre effektiva än de skulle behöva vara. I detta projekt förslås en utveckling av ParaSol att även inkludera en beräkning av elutbytet från solskyddsintegrerade solceller. Elutbytets termiska beroende kan naturligt integreras i simuleringen då temperaturen på solskyddet/solcellen beräknas i programmet. 2 ELF100 v Temperaturens inverkan på prestanda hos byggnadsintegrerade solceller Projektledare: Björn Karlsson, LTH, Solcellens verkningsgrad minskar med stigande temperatur. Tekniken för byggnadsintegrering av solcellsmoduler påverkar solcellens drifttemperatur. Modulens temperatur beror av dess absorptans av solstrålning samt av modulens termiska isolering. Den termiska isoleringen är beroende av hur modulen är integrerad i fasaden och av geometrin. En vertikalt placerad modul kyls annorlunda av konvektion än en horisontell modul. Temperaturskillnader mellan sammankopplade celler kan få stor negativ inverkan på utbytet. I projektet skall genomföras detaljerade temperaturmätningar på stora byggnadsintegrerade system i Malmö samt detaljerade mätningar i laboratoriemiljö. Baserat på mätningarna skall en beräkningsmodell utvecklas för att simulera temperaturer och temperaturfördelning vid olika typer av Elforsk AB Stockholm Besöksadress: Olof Palmes gata 31 Telefon: Telefax: Org.nr

2 2 (8) byggnadsintegrering. Resultatet skall rapporteras som en rekommendation för hur modulerna bör byggnadsintegreras och hur integreringen och modulval påverkar temperaturen. Slutligen skall ett simuleringsprogram tillhandahållas som beräknar temperaturen vid olika geometrier. 2. Systemfrågor Studie av samordningsvinster vid solelförsörjning i fristående mindre nät med samverkan mellan fastigheter Projektledare: Lars-Åke Cronholm, ÅF, Allt högre anslutningskostnader för enskilda fastigheter ökar intresset för solcellsbaserad elförsörjning. Ökade krav på elstandard gör att kostnaden för nyinstallation eller kompletteringar i befintliga anläggningar ofta blir oacceptabelt hög. Samverkan mellan flera fastigheter i mindre lokala elnät kan ge samordningsvinster och ger möjlighet till gemensamma kompletteringar. Målsättningen är att i en case study dels visa på teknik och vinster för olika typer av samverkan mellan enskilda hushåll med idag separata solelanläggningar eller ingen solel-produktion, dels att jämföra kostnaderna för denna lösning med andra mer konventionella. Projektet genomförs som en teoretisk "case study" av förhållandena på Vidinge i Stockholms norra skärgård, en icke elektrifierad ö där nu olika enskilda lösningar finns, men där även olika alternativ med sjökabel från land diskuteras. Med samverkan i ett mini-elnät för hushåll förväntas sänkta kostnader och ökad tillgänglighet samt stora möjligheter till gemensamma kompletteringar med kostsam utrustning såsom ytterligare solceller, vindgenerator, dygnsoch säsongslagring, hjälpkraft etc. Projektet samfinansieras av SolElprogrammet och ÅF. Kostnadsreduktioner för byggnadsintegrerade solcellsanläggningar i Sverige Projektledare: Linus Palmblad, Energibanken, Målet med projektet är att ta fram detaljerade kostnadsuppgifter för en mängd nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige. Genom att studera förändringar över tiden ges information om hur kostnader har förändrats och genom att studera skillnader mellan olika projekt ges flera exempel på hur olika moment kan lösas på olika kostnadseffektiva sätt. Detta ger indikationer på potentialer för kostnadsreduktioner samt visar på drivkrafter och barriärer för läreffekter. Genom att fördjupa sig i kostnadsanalyser av solcellsprojekt skapas större insikt i en av huvudbarriärerna för utvecklingen av solcellsbranschen. Därmed bidrar det också med en djupare analys och en fastare grund för en viktig punkt i utvärderingen av stödet. Kostnadsuppgifter kommer att samlas in från en mängd både gamla och nya system och sammanställas uppdelade på olika poster, t.ex. material, installation och projektering. Resultatet analyseras och sammanställs i en rapport.

3 3 (8) Internationell samverkan och informationsspridning kring PV/T solel och solvärme i kombination Projektledare: Joakim Byström, Priono, Bakgrund: Priono AB deltar i Task 35 och skulle kunna agera som task leader för en världsomspännande marknadsstudie som identifierade tidiga kunder för PV/T. Mål: Skapa en bild av den globala marknaden för PV/T och att intressera svenska företag för den nischen. Projektbeskrivning/Genomförande: Driva marknadsarbetet i Task 35, och med ebrev och hemsida sprida kunskapen om PV/T i Sverige. Förväntat resultat: Konkurrenskraft, ökad kunskap om marknad för PV/T. 3. Informationsspridning och utbildning Utöver de projekt som beskrivs nedan pågår också en löpande informationsverksamhet för att informera om programmets resultat. Detta sker i form av konferenser, nyhetsbrev, presentationer och publikationer. SolEl Roadshow Under 2006 och 2007 genomför SolEl-programmet ytterligare seminarier riktade mot bygg- och fastighetsbranschen runt om i Sverige. Målet med satsningen är att informera aktörer i bygg- och fastighetssektorn som tidigare inte kommit i kontakt med solceller i någon större utsträckning. Tidigare seminarier har genomförts i Göteborg, Malmö och Härnösand. Utöver seminariet i Hallsberg så planeras ytterligare två seminarier under våren Hallsberg Projektledare: David Larsson, Energikontoret Örebro Seminariet i Göteborg genomfördes den 20/ Interaktiv vandringsutställning om solelektricitet (IVUSE) Projektledare: Lars Broman, Högskolan Dalarna Bakgrund: "PV" och "fotovoltaisk" är okända begrepp hos allmänhet och beslutsfattare. Ett effektivt sätt att skapa intresse och sprida kunskap är genom interaktiva utställningar. Någon sådan om solel finns ej i Sverige idag. Mål: Att ha konstruerat och byggt en interaktiv vandringsutställning om solel, att ha ställt ut den i tre kommuner, att ha utvärderat utställningen, att två magisteruppsatser och en slutrapport har skrivits. Projektbeskrivning: Att konstruera, bygga, visa och utvärdera en interaktiv utställning med 8 "hands-on"-montrar och ett ljud-bildspel om solel. Genomförande: Projektet genomförs i samarbete med magisterprogrammen i solenergiteknik och vetenskapskommunikation vid högskolan. Tre handledare och två magistrander medverkar

4 4 (8) Förväntat resultat: En didaktisk interaktiv vandringsutställning om solel. Att utställningen brukats av målgrupperna. Två magisteruppsatser och en slutrapport som tillsammans beskriver och utvärderar utställningen. Genomförandet av examensarbete (magisteruppsats) inom solelområdet under Projektledare: Mats Rönnelid, Högskolan Dalarna, Projektet går ut på att genomföra minst ett examensarbeten på magisternivå inom solelområdet. Syftet med detta är att stärka och utveckla kompetensen inom solelområdet vid Högskolan Dalarna. Examensarbetet kommer att genomföras inom något av områdena fristående system, användning av solcellsel i byggnader och användandet av solcellsgenererad el i Sverige som stort. De sökta medlen ska användas till material, mätutrustning och tid för tekniker att hjälpa till med uppbyggnad av experiment och demonstrationssystem i samband med examensarbetena. Solceller i undervisningen Under 2006 och 2007 finns möjlighet att söka stipendium för att hyra in nationell eller internationell solcellsföreläsare i undervisning på högskolenivå från SolEl-programmet. Föreläsningen ska ingå i den ordinarie kursverksamheten, och det föreläsningstillfälle till vilket en föreläsare hyrs in ska också vara öppet för allmänheten. Utlysningen kommer att läggas ut på programmets hemsida. Stipendium för att presentera ett vetenskapligt arbete på den internationella solcellskonferensen PVSEC Under 2006 och 2007 erbjuder SolEl-programmet en möjlighet för forskarstuderande att söka pengar för att presentera ett vetenskapligt arbete på solcellskonferensen PVSEC (Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition). Utbildning för arkitektstudenter solceller i byggnader Projektledare: Carina Martinsson, ÅF-Process, Arkitekter och fysiska planerare har en viktig del i uppgiften att utnyttja solenergin på bästa sätt, men solceller känns ännu främmande för många. Att ge studenter på högskolan en inblick i solenergins möjligheter och potential är viktigt i detta sammanhang. Vid Arkitekturskolan vid KTH i Stockholm har ÅF under några år medverkat vid en temadag kring energi. Det finns behov av mer energiteknik i utbildningen, men knappa resurser. Vi vill erbjuda ett särskilt inslag om solceller inkl. studiebesök, för att inspirera och väcka intresse för att arbeta med solceller i arkitekturen/stadsbilden. Utbildningsinsatsen ska också ge kunskap om teknikens speciella förutsättningar, för att ge studenterna en bild av såväl möjligheter som begränsningar. Inom projektet tas ett upplägg och föreläsningsmaterial fram för en introduktion till solceller/solenergi som riktar sig till arkitektstudenter. Föreläsningen kommer även att ges vid arkitekturskolorna i Lund och Göteborg.

5 5 (8) Framtida målgrupper för solel Projektledare: Emma Schultz, CarlBro, Solel har ännu inte fått något riktigt stort genomslag på marknaden. Forskningen har tidigare varit fokuserad på olika tekniska lösningar kring solceller. Detta projekt kommer istället vara inriktat på hur tekniken kan nå en väsentligt större marknad. Målet med projektet är att få kunskap om vilka nya målgrupper som är mest lämpade för satsningar på solel som alternativ till konventionell nätansluten el, för att på sikt kunna öka solelens marknadsandel. Projektet kommer att inledas med en kartläggning av solelens viktigaste fördelar och olika kunders specifika behov. Därefter definieras målgrupper utifrån kunder med liknande behovsbild, för att slutligen avgöra varje grupps lämplighet för solel. Det förväntade resultatet från projektet är ett antal definierade målgrupper som framtida solelssatsningar bör inriktas mot för att få bra genomslag. Resultatet bör vara av intresse för bl.a. solcellsföretag, energibolag, berörda kundgrupper samt som underlag för eventuella framtida stöd till solel. Seminarium - Solcellsanläggningars prestanda Projektledare: Jonas Hedström, Energibanken, Projektets målsättning är att genomföra ett seminarium som belyser frågor som behandlar drift av solceller. Seminariet ska hållas på svenska och i första hand rikta sig till de aktörer som kommit till genom investeringsbidraget till solcellssystem på offentliga byggnader. Arbetet inom Task 2 och SolElprogrammets driftuppföljning ska också beskrivas. Syftet med denna ansökan är att komplettera beviljad delfinansiering med medel för förberedelse, genomförande och administration av seminariet på ett sådant sätt att målet ovan uppfylls med kvalitet. Föredrag och presentationer skall vara utarbetade och utvalda för att passa huvudmålgruppen, dvs. ägare och förvaltare av anläggningar som har fått eller ansökt om det statliga investeringsstödet. Seminariet är tänkt att hållas i Ångpanneföreningens lokaler i februari Utvärdering och driftuppföljning Utvärdering av hybridfönster Projektledare: Martin Nilsson, Malmö Stad, Malmö Stad har uppfört en solcellsanläggning som omfattar 100 kvm inom Augustenborg i Malmö. Detta projekt omfattar att utöka denna anläggning med en helt ny prototyp av solcellshybrid som framtagits av LTH. Solcellshybriden består av en solcell som laminerats på en solvärmeabsorbator. Vridbara reflektorer koncentrerar solljuset på solcellen och både el och värme produceras samtidigt som solen avskärmas. Projektet omfattar att slutföra installationerna samt att utvärdera installationen med beskrivning av funktion, design, arkitektoniska aspekter, energiproduktion och drifterfarenheter. Erfarenhetsåterföringen

6 6 (8) anses vara extra viktig i denna typ av utvecklingsprojekt. Resultatet kommer att omfatta en rapport från utvärderingen. Driftuppföljning av svenska nätanslutna solcellsanläggningar Projektledare: Jonas Hedström, Energibanken, Avsikten med projektet är att fortsätta insamlingen av produktionsdata från de beskrivna anläggningarna och att addera till nya anläggningar vartefter de tas i drift. Anläggningarna beskrivs enligt de metoder som utarbetats under tidigare projektetapper, men med minskat antal parametrar. Insamlade data publiceras på webben. Under början av varje nytt år ska data insamlade under föregående år analyseras map, produktion, prestanda, felmekanismer eventuell degradering mm. Besök på plats görs i vissa fall där det krävs för att underlätta beskrivningar av anläggningen, bygga upp relationer med kontaktpersoner, diskutera möjliga dataöverföringsmetoder och stödja analysen av data bl.a. genom olika kalibreringsinsatser. En utökning av aktiviteterna i projektet sker om det visar sig att driftuppföljningen av ROTstödets projekt ska integreras till Solelprogrammets databas. I händelse av att så sker ska också utformningen av databasens webbplats ses över med avsikten att ge den en förbättrad grafisk design. Utveckling av Byggnadsintegrerade solenergisystem för Energieffektiva Hus Projektledare: Björn Karlsson, LTH, Energi och ByggnadsDesign, Inst för Arkitektur och Byggd Miljö gör en stor satsning mot byggnadsintegrerade solenergisystem och energieffektivt byggande. Avdelningen har en unik solsimulator för att testa solceller, solfångare, fönster och solskydd. Den är unik eftersom den har nära parallellt ljus. Avdelningen har under de sista året med stöd från DESS uppfört ett fristående laboratorium med fyra adiabatiska rum för provning av fasadelement och ett stort tak för testning av solfångare och solceller. Under det sista året har inom avdelningen 1 Dr-examen och 3-licexamina avlagts inom solenergi området. Avdelningen har utvecklat solel-utbildningen och har under året gett en PV kurs för 75 studenter i sal eller via Internet. I projektet söks om stöd till tre projekt inom avdelningen. A. Ett licentiatprojekt med inriktning på att utveckla energisystem med hög andel sol för s.k passiv hus, dvs extrem energieffektiva hus. B. Utveckling av laboratorieresurser för kurserna inom solelområdet. C. Att genomföra två examensarbeten under 2006 inom området solceller. Avdelningen har som målsättning att långsiktigt etablera sig som kompetent grupp för utbildning och utveckling av byggnadsintegrerade av solenergisystem. 5. Demonstration av intressanta tillämpningar Byte av hybridabsorbator i Hammarby Sjöstad Björn Karlsson, LTH, Under 2004 installerades icke solföljande koncentrerande MaReCo hybrider (samtidig produktion av el och värme) av SBC på taket på ett 7-våningshus i

7 7 (8) Hammarby Sjöstad i Stockholm. Systemet stod på taket i omkring 8 månader utan kylning innan det kopplades in. Detta gjorde att modulerna stod lång tid i stagnation vid hög temperatur utan kylning. Vid inkopplingen visade det sig sedan att flertalet PV-moduler inte gav någon ström, kretsen var bruten. Solvärmesystemet fungerade däremot utan anmärkning. Ett omfattande arbete har lagts ned på att analysera varför systemet inte fungerar. Slutsatsen är att kontaktledningarna som seriekopplar solcellerna i modulen har brustit pga av termisk utmattning. När absorbatorn utvidgat sig pga av termiska rörelser har kontaktledningarna slutligen utmattats och gått av. I detta projektet avses att tillverka nya absorbatorer, där kontaktbanden ligger så att de tillåter en viss rörelse. Tester har vidat att denna lösning fungerar i laboratoriemiljö. Dessa nya absorbatorer skall installeras i de befintliga koncentratortrågen på plats i Hammarby för att dels fälttesta den nya absorbatorlösningen och dels att få data på el- och värmeproduktion från hybridmodulerna. Utvecklingen av hybridmodulerna har delfinansierats av tidigare etapper av SolEl-programmet. Förstudie för svensk massproduktion av koncentrerande solföljande system Joakim Byström, Priono, Bakgrund: Svensk forskning har lagt grunden för en ny svensk exportindustri. Vi är ledande på reflekterande, koncentrerande, hybridsystem. Hybridsystemen är byggnadsanknutna då värmeproduktionen i första hand används som tappvarmvatten. Mål: Förstudien skall visa om det idag är möjligt att till 2,5/Wp producera sådana system, och peka på framtida kostnadsreduktioner, ned mot 1/Wp för att uppnå konkurrenskraft gentemot andra energisystem. Projektbeskrivning: Företagen i projektet, bl.a. traditionella svenska exportföretag som SSAB och Botnia Production, genomför ett produktutvecklingsprojekt för massproduktion och anger vilka investeringar som behövs. Genomförande: Företagsgruppen arbetar tillsammans med projektledare och designer i delmoment Förväntat resultat: Om målet kan uppnås kan företagsgrupperingen gå vidare till nästa steg. Om inte, kan den svenska forskningen på området omprövas. Resultat från projektet kan användas i uppdraget Konkurrenskraft hos el från nätanslutna solcellsmoduler i Sverige 6. Övriga projekt Utredning av konkurrenskraften hos el från nätanslutna solcellsmoduler i Sverige Projektledare: Lena Neij, Lunds universitet, Solel i Sverige gynnas idag av ett bidrag för installation i offentliga byggnader, vilket troligen kommer att leda till en snabb ökning av

8 8 (8) installationstakten under de närmsta åren. Merparten av installationer kommer att ske inom nätområde och elsystemet kommer att förändras med en utspridd produktion i bebyggelsen. På sikt kan detta ge instabilitet när den inmatade effekten förändras genom instrålningsförändringarna och en viktig fråga är då hur detta kommer att påverka systemet. Målet med det föreslagna projektet är att utreda konkurrenskraft hos el från nätanslutna solcellsmoduler i Sverige sett ur kraftföretagens och nätägarnas perspektiv. Översikt av PV simuleringsprogram och jämförelse med PVSUN Projektledare: Bengt Perers, LTH, Inom detta projekt görs en genomgång av vilka PV simuleringsprogram som för närvarande finns på marknaden för att sammanställa egenskaper såsom funktionalitet, prisindikation, uppskattning av mantid att komma igång, klimatområde och tillgänglighet. Ett urval programvaror kommer att köpas in och testas. Egenskaper för simulering av både nätanslutna- och fristående system kommer att belysas. Fokus ligger på bedömning för användning i undervisning, förstudier och enkel dimensionering.

Pågående projekt inom SolEl-programmet 2005-2006

Pågående projekt inom SolEl-programmet 2005-2006 1 (7) Datum 2006-02-21 Programområde El- och värmeproduktion Monika Adsten 08-677 25 30, 070-677 05 40 monika.adsten@elforsk.se Pågående projekt inom SolEl-programmet 2005-2006 Nedan sammanfattas de projekt

Läs mer

Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011

Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011 ELF100 v1.0 2005-12-22 1 (6) Datum 2008-10-10 Programområde Användning Bertil Wahlund 08-677 27 52, 070-677 25 22 Bertil.wahlund@elforsk.se Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011 Nedan sammanfattas

Läs mer

Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011

Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011 1 (5) Datum 2010-06-21 Programområde Användning Monika Adsten 08-677 27 35, 070-677 05 40 Monika.adsten@elforsk.se Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011 Nedan sammanfattas de projekt som beviljats

Läs mer

Driftuppföljning av Svenska Nätanslutna solcellanläggningar

Driftuppföljning av Svenska Nätanslutna solcellanläggningar Driftuppföljning av Svenska Nätanslutna solcellanläggningar Status augusti 2006 Jonas Hedström Energibanken i Jättendal AB 1 Inledning och bakgrund Under 1983 anslöts för första gången en solcellsanläggning

Läs mer

Utvärdering och framtidsanalys av SolEl programmet 2008 2011

Utvärdering och framtidsanalys av SolEl programmet 2008 2011 Utvärdering och framtidsanalys av SolEl programmet 2008 2011 Åsa Wahlström och Mats Rydehell Gunnar Ingelman och Jan Olof Dalenbäck Finansiärer Vattenfall E.ON Fortum Göteborg Energi Mälarenergi Jämtkraft

Läs mer

Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011

Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011 1 (6) Datum 2009-09-23 Programområde Användning Monika Adsten 08-677 27 35, 070-677 05 40 Monika.adsten@elforsk.se Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011 Nedan sammanfattas de projekt som beviljats

Läs mer

Inledning. SolEl-seminarium. Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Koncentrerande solcellstillämpningar. Stödsystem för solceller

Inledning. SolEl-seminarium. Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Koncentrerande solcellstillämpningar. Stödsystem för solceller SolEl-seminarium 13:00 13:15 Kort om SolEl-programmet Monika Adsten, Elforsk Energimyndighetens arbete med solceller samt det internationella solcellssamarbetet IEA PVPS Linus Palmblad, Energimyndigheten

Läs mer

Solceller möjligheter för integration i arkitekturen. Ricardo Bernardo 2014-01-29

Solceller möjligheter för integration i arkitekturen. Ricardo Bernardo 2014-01-29 Solceller möjligheter för integration i arkitekturen Ricardo Bernardo 2014-01-29 Solenergiomvandling Solstrålning kan omvandlas till värme eller el Solfångare för värmeproduktion Solceller/solpaneler för

Läs mer

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Sida 1(6) Utbildningsplan Masterprogram i solenergiteknik 120 högskolepoäng Master Programme in Solar Energy Engineering 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap.

Läs mer

Så vill regeringen utveckla solenergin. Ingemar Nilsson Riksdagsledamot - Näringsutskottet

Så vill regeringen utveckla solenergin. Ingemar Nilsson Riksdagsledamot - Näringsutskottet Så vill regeringen utveckla solenergin Ingemar Nilsson Riksdagsledamot - Näringsutskottet Stor global potential Den globala potentialen för solel är mycket stor, långt mycket större än världens totala

Läs mer

Anvisningar för ansökan till SolElprogrammets

Anvisningar för ansökan till SolElprogrammets Anvisningar för ansökan till SolElprogrammets utlysning 2014-1 Projektets potential bedöms enbart utifrån den information som finns i ansökan. Komplettering begärs endast i undantagsfall. För att se till

Läs mer

Energimyndighetens solcellsverksamhet

Energimyndighetens solcellsverksamhet Energimyndighetens solcellsverksamhet Linus Palmblad Teknikavdelningen 016-544 23 37 linus.palmblad@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

Stödsystem för solceller

Stödsystem för solceller Stödsystem för solceller Björn Sandén Miljösystemanalys, Energi och miljö Chalmers Visionen The industrial transition Energy, materials and knowledge High efficiency solar energy (>100 kwh/m 2 yr) Fossil

Läs mer

Sammanfattningar (enligt beställning och med godkända revideringar) för pågående aktiviteter inom SolEl 03-07

Sammanfattningar (enligt beställning och med godkända revideringar) för pågående aktiviteter inom SolEl 03-07 6$00$1)$771,1*$5$93c*c(1'($.7,9,7(7(5,12062/(/(1/,*7%(67b//1,1*2&+0('*2'.b1'$ 5(9,'(5,1*$5 $NWLYLWHWHUUHODWHUDGHWLOOEHVOXWLQI UYHUNVDPKHWVnUHW (OIRUVNQU 6RO(O 6DPPDQIDWWQLQJHQOLJWEHVWlOOQLQJRFKPHGJRGNlQGDUHYLGHULQJDU

Läs mer

Solceller för större fastigheter

Solceller för större fastigheter SolEl-Seminarium Solceller för större fastigheter Elite Hotel Ideon, Lund - 20 november 2013 Mats Andersson Energibanken i Jättendal AB Konsultföretag inom solcellsområdet sedan 1997 Mats Andersson i Jättendal,

Läs mer

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik SP-koncernen 2010 En resurs för tillväxt och förnyelse Antal medarbetare ca 950 Ägare Svenska staten

Läs mer

Energimyndighetens solcellsverksamhet

Energimyndighetens solcellsverksamhet Energimyndighetens solcellsverksamhet Linus Palmblad Teknikavdelningen, Kraftenheten 016-544 23 37 linus.palmblad@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se Vision solceller Given plats i energi- systemet

Läs mer

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09 Solenergi och arkitektur i Malmö stad Katarina Garre, 2014-12-09 Råd och riktlinjer Solenergi och arkitektur Råd och riktlinjer uppmuntra och inspirera byggherrar att använda sig av solens energi Solenergi

Läs mer

Solenergi - Ett lysande energialternativ

Solenergi - Ett lysande energialternativ Solenergi - Ett lysande energialternativ Bild: istockphoto. Intro Denna broschyr syftar till att ge en introduktion till hur solenergi fungerar, vilka användningsområden som är fördelaktiga samt vilka

Läs mer

Uppföljning av drift, solcellsanläggning Kv Lugnvattnet 2 Obj nr 6100

Uppföljning av drift, solcellsanläggning Kv Lugnvattnet 2 Obj nr 6100 Uppföljning av drift, solcellsanläggning Kv Lugnvattnet 2 Obj nr 6100 Familjebostäders solcellsprojekt Lysande Slutrapport av datainsamling 2004-2006 Jonas Hedström Energibanken i Jättendal AB Mars 2006

Läs mer

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ Beskrivning av solenergisystemet Augustenborgsvägen 26, Malmö Sida 2(7) BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET. Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Innehåll Mål solkarta vad är det? Solinstrålning ytor på byggnader Solceller aktuellt läge (solfångare)

Läs mer

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov 25 April, Malmö Program 08:30 08:45 Fika och registrering 08:45 09:20 Välkommen och Introduktion till solenergianläggningar 09:20 09:50 Kommunala riktlinjer

Läs mer

Uppdatering av ÅF:s och Energibankens utvärdering av det statliga solcellsstödet. Elforsk rapport 11:76

Uppdatering av ÅF:s och Energibankens utvärdering av det statliga solcellsstödet. Elforsk rapport 11:76 Uppdatering av ÅF:s och Energibankens utvärdering av det statliga solcellsstödet Elforsk rapport 11:76 Mats Andersson November 2011 Uppdatering av ÅF:s och Energibankens utvärdering av det statliga solcellsstödet

Läs mer

Utveckling och byte av hybridabsorbatorer i Hammarby Sjöstad. Elforsk rapport 08:06

Utveckling och byte av hybridabsorbatorer i Hammarby Sjöstad. Elforsk rapport 08:06 Utveckling och byte av hybridabsorbatorer i Hammarby Sjöstad Elforsk rapport 8:6 Björn Karlsson December 27 Utveckling och byte av hybridabsorbatorer i Hammarby Sjöstad Elforsk rapport 8:6 Björn Karlsson

Läs mer

Metoder för att öka utbytet från stationära koncentratorer med standardsolceller

Metoder för att öka utbytet från stationära koncentratorer med standardsolceller Metoder för att öka utbytet från stationära koncentratorer med standardsolceller Johan Nilsson Avd. f. Energi & ByggnadsDesign, Lunds tekniska högskola Disposition Bakgrund Metod för att utvärdera olika

Läs mer

Energikontoret Skåne

Energikontoret Skåne Energikontoret Skåne HUT Skåne Spara & Slösa strategiska vägval i klimatförändringens tid Jon Andersson, 23 april 2008 Energikontoret Skåne Bildades 1998 Enhet inom Kommunförbundet Skåne Egen styrgrupp

Läs mer

Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad

Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad 2017 03 03 JB EcoTech Solenergi AB Telefon: 0704-333 217 Jonas.buddgard@jbecotech.se www.jbecotech.se 2017 03 03 Bakgrund Avsikten med denna förstudie

Läs mer

Potential för solenergi i Blekinges bebyggelse

Potential för solenergi i Blekinges bebyggelse Potential för solenergi i Blekinges bebyggelse - David Lingfors - Joakim Widén Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik, Uppsala universitet, Box 534, 75121 Uppsala. David.lingfors@angstrom.uu.se

Läs mer

Solceller i samhällsplanering SKAPA BRA FÖRUTS ÄTTNINGA R FÖR S OLENERGI

Solceller i samhällsplanering SKAPA BRA FÖRUTS ÄTTNINGA R FÖR S OLENERGI Solceller i samhällsplanering SKAPA BRA FÖRUTS ÄTTNINGA R FÖR S OLENERGI Bakgrund Solceller är en förnyelsebar, ren och tyst energikälla som enkelt kan integreras i byggnader och stadsmiljö. Solcellsanläggningar

Läs mer

1 Solar Region Skåne

1 Solar Region Skåne Solar Region Skåne 1 2 3 Solenergi i fokus Intresset för solenergi ökar markant just nu. Orsaken är naturligtvis den ökande kunskapen och medvetenheten om klimatförändringarna och utsläppen av växthusgaser.

Läs mer

Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå.

Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå. Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå. Anders Ztorm Innehåll: 1. Kort historik 2. Utvinning 3. Energiomvandlingar 4. För- och nackdelar 5. Användning 6. Framtid

Läs mer

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER Författare: Anna-Lena Lane Projektnummer: BF01 År: 2012 Onlinemätningar i butiker Rapport förstudie Anna-Lena Lane SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF01

Läs mer

Solgården. Stefan Larsson

Solgården. Stefan Larsson Solgården Stefan Larsson Bakgrund Stefan Larsson (FoU solenergi + lokal småskalig energiproduktion ) Björn Karlsson, Bengt Perers, & Andreas Fieber (FoU energi i byggnader, LTH) Georg Lagnerius, David

Läs mer

Innehåll. Solstrålning i Europa. Att tänka på.. Varför solvärme i Sverige? Stor andel av energianvändning till värme

Innehåll. Solstrålning i Europa. Att tänka på.. Varför solvärme i Sverige? Stor andel av energianvändning till värme Innehåll Solvärme En mogen teknik med potential för nya marknader Dr Chris Bales Centrum för solenergiforskning SERC, Högskolan Dalarna Styrelsemedlem svenska solenergiföreningen Bakgrund Marknadsläget

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till solceller (SFS 2009:689)

Ansökan om statligt stöd till solceller (SFS 2009:689) Datum Uppdaterad 2015-05-11 1 (1) Ansökan om statligt stöd till solceller (SFS 2009:689) Statligt stöd för installation av solcellssystem kan lämnas som ett engångsbidrag till den som investerar i ett

Läs mer

Så kan Skåne bli ledande i Norden inom solenergi

Så kan Skåne bli ledande i Norden inom solenergi Så kan Skåne bli ledande i Norden inom solenergi Anna Cornander Energikontoret Skåne Projektledare anna.cornander@solarcity.se www.solarcity.se Drivs som ideell förening. Finansiering från KLIMP. Verkar

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

Mer solel med hjälp av solkartan.se

Mer solel med hjälp av solkartan.se Mer solel med hjälp av solkartan.se Program 15.15-15.30 Välkomna - Introduktion till solcellstekniken Anna Cornander, Solar Region Skåne 15.30-15.50 Information om projektet "Solkarta i Lund" Fredrik Andrén

Läs mer

Solar Region Skåne. Verkar för ökad användning av solenergi i Skåne Studiebesök, seminarier, utbildningar, EU-projekt, regionala solenergiprojekt...

Solar Region Skåne. Verkar för ökad användning av solenergi i Skåne Studiebesök, seminarier, utbildningar, EU-projekt, regionala solenergiprojekt... Välkomna till seminariet Mer solenergi i el- och fjärrvärmenäten - hur går vi tillväga? Program 13.00 Introduktion Anna Cornander, Solar Region Skåne 13.10 Att sälja el till nätet - svårigheter och lösningar

Läs mer

Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning

Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning Solenergi i stadsplaneringen Malmö, 20 april 2012 Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning Dr. Joakim Widén Built Environment Energy Systems Group (BEESG)

Läs mer

Föreläsningar och studiebesök för arkitektstudenter

Föreläsningar och studiebesök för arkitektstudenter Föreläsningar och studiebesök för arkitektstudenter Solceller i byggnader Elforsk rapport 07:38 Linn Dahlberg, Carina Martinsson maj 2007 Föreläsningar och studiebesök för arkitektstudenter Solceller

Läs mer

SAPA SOLAR BIPV. Byggnadsintegrerade solceller

SAPA SOLAR BIPV. Byggnadsintegrerade solceller Byggnadsintegrerade solceller 1 Solcellsglas Solcellerna är inbyggda i en genomsiktlig isolerruta med 2- eller 3-glas alternativt ogenomsiktligt enkelglas i bröstning eller solskydd. Solcellerna är alltid

Läs mer

Projekt P13776-1 Pågående

Projekt P13776-1 Pågående Forskningsprogram FUD-program "Solvärme 2001-2003" Total kostnad 3 595 850 Projekt P13776-1 Pågående Avslutat Tidplan, förväntade delrapporter Delrapport 1-2003-07-15,Delrapport 2-2003-12-12, Delrapport

Läs mer

Välkommen till Solenergi och energibranschen. 6 oktober, Malmö

Välkommen till Solenergi och energibranschen. 6 oktober, Malmö Välkommen till Solenergi och energibranschen 6 oktober, Malmö Program 12:30 13:00 Lättare lunch och registrering 13:00 13:10 Välkommen Energikontoret Skåne och Solar Region Skåne 13:10 14:10 Solenergimarknaden

Läs mer

Solceller Snabbguide och anbudsformulär

Solceller Snabbguide och anbudsformulär Solceller Snabbguide och anbudsformulär Maj 211 Detta dokument har tagits fram inom ramen för SolEl-programmet, mer info finns på www.solelprogrammet.se. Projektet har kallats "Underlag för anbudsförfrågan

Läs mer

Solceller en ekonomiskt god idé? Solect Power AB Malin Åman 2014-03-04

Solceller en ekonomiskt god idé? Solect Power AB Malin Åman 2014-03-04 Solceller en ekonomiskt god idé? Solect Power AB Malin Åman 2014-03-04 INNEHÅLL Solect Power AB och jag Tekniken solceller så fungerar det Bakgrund vad har hänt fram till nu Ekonomi Några exempel SOLECT

Läs mer

Kurs i energieffektivering och energihantering för fastighetsfolk

Kurs i energieffektivering och energihantering för fastighetsfolk Kurs i energieffektivering och energihantering för fastighetsfolk Mats Norrfors - ÅF Infrastruktur AB Mats Rönnelid - Högskolan Dalarna, energi och miljöteknik Anette Edsvik Gävle Dala Energikontor Varför

Läs mer

Kurspaketet Värmesystem

Kurspaketet Värmesystem Värmesystem Kurspaketet Värmesystem Hur förser vi våra byggnader med värme och hur effektivt används den? Hur kan vi minska energianvändningen i byggnader? Hur produceras, uppgraderas och utnyttjas biobränslen

Läs mer

Detta projekt genomförs med stöd av:

Detta projekt genomförs med stöd av: Detta projekt genomförs med stöd av: Energikontoret Skåne» En del av Kommunförbundet Skåne (KFSK)» 12-14 anställda, sitter i Lund» Regional energiaktör, arbetar med omställningen av energisystemet» I huvudsak

Läs mer

Energimyndighetens titel på projektet svenska Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW-solcellspark

Energimyndighetens titel på projektet svenska Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW-solcellspark w SAMMANFATTNING AV SLUTRAPPORT Datum 2016-01-22 Dnr 1 (5) Energimyndighetens titel på projektet svenska Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW-solcellspark Energimyndighetens titel på

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Kan sol-el spela någon roll i det svenska energisystemet? Linus Palmblad Handläggare, Energimyndigheten

Kan sol-el spela någon roll i det svenska energisystemet? Linus Palmblad Handläggare, Energimyndigheten Kan sol-el spela någon roll i det svenska energisystemet? Linus Palmblad Handläggare, Energimyndigheten Potential för förnybar energi Elkraftinstallationer i Europa 2011 MW 25000 20000 21000 15000 10000

Läs mer

Vidareutveckling av simuleringsprogrammet. hjälp vid projektering av solskyddsintegrerade solceller. Elforsk rapport 07:46

Vidareutveckling av simuleringsprogrammet. hjälp vid projektering av solskyddsintegrerade solceller. Elforsk rapport 07:46 Vidareutveckling av simuleringsprogrammet ParaSol för hjälp vid projektering av solskyddsintegrerade solceller Elforsk rapport 07:46 Bengt Hellström, Hasse Kvist Oktober, 2007 Vidareutveckling av simuleringsprogrammet

Läs mer

Solel Verklighet i ditt hus?

Solel Verklighet i ditt hus? Solel Verklighet i ditt hus? En liten guidning på vägen till egen el från solen Har vi tillräckligt med sol Hur fungerar solelsanläggningen Hur mycket el produceras Ekonomi och statligt stöd Inköp, installation

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Finalisterna klara till Skåne Solar Award 2012!

Finalisterna klara till Skåne Solar Award 2012! Finalisterna klara till Skåne Solar Award 2012! Skåne Solar Award är en årlig utmärkelse som belönar de verk i regionen som genom sitt koncept och sin gestaltning särskilt bidragit till att öka intresset

Läs mer

Teknikupphandling av evaporativ kylare för vattenburen komfortkyla Anbudsunderlag

Teknikupphandling av evaporativ kylare för vattenburen komfortkyla Anbudsunderlag Teknikupphandling av evaporativ kylare för vattenburen komfortkyla Anbudsunderlag Bengt Bergsten CIT Energy Management 2013-02-07 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 2 Målsättning 3 3 Förutsättningar 3 4

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Johan Lundberg 2016-03-21 Lagen om Energikartläggning i stora företag EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Rapportering

Läs mer

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05 Hållbara Järva! 2010-2014 Lisa Enarsson, projektledare The Capital of Scandinavia Akalla Järva Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta Rinkeby

Läs mer

Solceller Snabbguide och anbudsformulär. Elforsk rapport 11:27

Solceller Snabbguide och anbudsformulär. Elforsk rapport 11:27 Solceller Snabbguide och anbudsformulär Elforsk rapport 11:27 Bengt Stridh och Lars Hedström Maj 2011 Solceller Snabbguide och anbudsformulär Elforsk rapport 11:27 Bengt Stridh och Lars Hedström Maj 2011

Läs mer

SOLENERGI. Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development

SOLENERGI. Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development SOLENERGI Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development INNEHÅLL Hur fungerar en solcellsanläggning Är det tillräckligt soligt i Sverige? Den internationella

Läs mer

Datalagringsmetodik och arkitektur i Java. Projektdefinition. Projektdefinition. Björn Brenander. 7 maj 2001

Datalagringsmetodik och arkitektur i Java. Projektdefinition. Projektdefinition. Björn Brenander. 7 maj 2001 Datalagringsmetodik och arkitektur i Java Projektdefinition Dokumenttitel Projektdefinition Dokumentansvarig Dokumentförfattare Björn Brenander Dokumentnamn Projektdefinition.doc Version 16 Ref. nr. Skapades

Läs mer

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne PROGRAM Marknadsundersökning Kalendarium Vindkraft Solenergi Mingel och julfika MARKNADSUNDERSÖKNING Jag kommer från

Läs mer

Ta vara på solen. El från solen Solect Power AB Malin Åman Energi on Tour på Röshults Vedugnsbageri

Ta vara på solen. El från solen Solect Power AB Malin Åman Energi on Tour på Röshults Vedugnsbageri Ta vara på solen El från solen Solect Power AB Malin Åman 2016-12-06 Energi on Tour på Röshults Vedugnsbageri INNEHÅLL Solect Power AB Solceller - Tekniken Solceller Potentialen Solceller - Ekonomi Några

Läs mer

El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20

El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20 El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20 Energin från solinstrålningen mot ett tak i norrland är 6-8 ggr större än husets värmebehov. Fastighetsägare visar hur solfångaroch

Läs mer

Esams arbetsområden. BIPV: Solcellssystem fyller byggnadsfunktion. Hållbara transporter Biodrivmedel Transportutredning Sparcoach

Esams arbetsområden. BIPV: Solcellssystem fyller byggnadsfunktion. Hållbara transporter Biodrivmedel Transportutredning Sparcoach Är solcellens framtid byggnadsintegrerad? - exempell från f å Europa E - Esams arbetsområden Hållbara transporter Biodrivmedel Transportutredning Sparcoach Hållbart byggande & förvaltande Utvecklingsdialoger

Läs mer

25:th European Photovoltaic Solar Energy Conference

25:th European Photovoltaic Solar Energy Conference 25:th European Photovoltaic Solar Energy Conference Valencia 6 10 september 2010 Solenergibranschen ångar på med Sverige i släptåg PV Status Report Joint Research Centre Under 2009 växte solcellsproduktionen

Läs mer

Byggnadsintegrerad Solel-BIPV Äntligen! eller?!

Byggnadsintegrerad Solel-BIPV Äntligen! eller?! Byggnadsintegrerad Solel-BIPV Äntligen! eller?! Förutsättningar för PV (=Solel) och BIPV (Byggnadsintegrerad Solel) i Sverige och internationellt Tekniska och ekonomiska förutsättningar i Sverige Hur SP

Läs mer

Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Utredning av nätanslutning av förnybar el

Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Utredning av nätanslutning av förnybar el Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar Utredning av nätanslutning av förnybar el SolEl-seminarium 21-22 november 2007 First Hotel Royal Star, Älvsjö-Stockholm Lennart Söder Professor Elkraftsystem

Läs mer

Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel [ER 2016:16], samt Förslag till heltäckande solelstatistik

Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel [ER 2016:16], samt Förslag till heltäckande solelstatistik TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Kommunledningskontoret 2016-12-15 Avdelningen för biosfär och hållbar utveckling Lennart Erfors 044-136160 lennart.erfors@kristianstad.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss av

Läs mer

Solenergi i planering

Solenergi i planering Solenergi i planering om hur man skapar förutsättningar Solenergi i planering om hur man skapar förutsättningar 34 minuter 67 minuter Solinstrålning (optimal lutning) Källa: PVGIS European Communities,

Läs mer

Solenergi. teknik, ekonomi, möjligheter!

Solenergi. teknik, ekonomi, möjligheter! Solenergi teknik, ekonomi, möjligheter! Anna Cornander Energikontoret Skåne Verksamhetsledare Solar Region Skåne och H 2 Skåne anna.cornander@kfsk.se www.solarregion.se Solar Region Skåne Verkar för ökad

Läs mer

Solenergins nya roll i energisystemet

Solenergins nya roll i energisystemet Solar City Malmö www.solarregion.se Solenergins nya roll i energisystemet Anna Cornander Energikontoret Skåne Projektledare anna.cornander@kfsk.se www.solarregion.se Solar Region Skåne Ideell förening

Läs mer

Stöd och finansiering inom hållbar stadsutveckling. Energimyndigheten Plattform för hållbar stadsutveckling

Stöd och finansiering inom hållbar stadsutveckling. Energimyndigheten Plattform för hållbar stadsutveckling Stöd och finansiering inom hållbar stadsutveckling Energimyndigheten Plattform för hållbar stadsutveckling Översikt av stöd och program 1. Lokal och regional kapacitetsutveckling Stöd till offentliga aktörer

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Solenergi; solkraft, solvärme & solel. Emil Avander EE1B Kaplanskolan

Solenergi; solkraft, solvärme & solel. Emil Avander EE1B Kaplanskolan Solenergi; solkraft, solvärme & solel Emil Avander EE1B Kaplanskolan Innehållsförteckning. Solenergi. sid 2-5 Solkraft/Solel sid 6-9 Solvärme sid 10-15 Utvinning/framtid sid 16-17 Energiomvandling/Miljöpåverkan

Läs mer

BARBARA RUBINO rubino@chalmers.se. 4 aspekter: 1. Aktuell debatt om passivhus. 2. En gammal idé. Utopi eller verklighet?

BARBARA RUBINO rubino@chalmers.se. 4 aspekter: 1. Aktuell debatt om passivhus. 2. En gammal idé. Utopi eller verklighet? Planera för solvärme! Hur kan Framtidens Solstad se ut? BARBARA RUBINO rubino@chalmers.se 4 aspekter: 1. Aktuell debatt om passivhus 2. En gammal idé. Utopi eller verklighet? 3. Delar ur en verktygslåda.

Läs mer

Förstudie Solceller på villa

Förstudie Solceller på villa Förstudie Solceller på villa Förutsättningar Villa Solhem ligger i Beddingestrand, mellan Trelleborg och Ystad. Den är uppförd 1914 med en total boarea på ca 240 m 2. Den tänkta placeringen för solcellsmodulerna

Läs mer

Jämförelse av Solhybrider

Jämförelse av Solhybrider Jämförelse av Solhybrider Uppföljning Oskar Jonsson & Axel Nord 2014-08-19 1 Inledning Denna rapport är beställd av Energirevisor Per Wickman som i ett utvecklingarbete forskar kring hur man kan ta fram

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ. Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012

SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ. Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012 SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012 Energibanken i Jättendal AB, november 2012 2012-11-13 Energibanken

Läs mer

Miljönämnden beslutar att lämna följande yttrande:

Miljönämnden beslutar att lämna följande yttrande: Malmö stad Miljönämnden 1 (2) Datum 2016-12-16 Adress Bergsgatan 17 Diarienummer 270:08177-2016 Kommunstyrelsen över remiss från Miljö- och energidepartementet av förslag till strategi för ökad användning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datum FHS beteckning

UTBILDNINGSPLAN Datum FHS beteckning Sida 1(5) Utbildningens namn Concept Development and Experimentation, CD&E Poäng 60 hp Utbildningsansvar Försvarshögskolan Kod CDE01 Utbildningens syfte Som ett led i att utveckla Försvarsmakten nationellt

Läs mer

Utbildningens målgrupp omfattar alla försvarsmaktsanknutna myndigheter samt våra nordiska grannländers försvarsmakter.

Utbildningens målgrupp omfattar alla försvarsmaktsanknutna myndigheter samt våra nordiska grannländers försvarsmakter. Sida 1(5) Utbildningens namn Concept Development and Experimentation, CD&E Poäng 60 hp Utbildningsansvar Försvarshögskolan Kod CDE01 Utbildningens syfte Som ett led i att utveckla Försvarsmakten nationellt

Läs mer

Solenergi vid Högskolan Dalarna. Frank Fiedler, Björn Persson Ludvika, 29 mars 2017

Solenergi vid Högskolan Dalarna. Frank Fiedler, Björn Persson Ludvika, 29 mars 2017 Solenergi vid Högskolan Dalarna Frank Fiedler, Björn Persson Ludvika, 29 mars 2017 Energiämnet vid Högskolan Dalarna Ca 35 personer engagerade (ca 10 professorer och docenter, 5 doktorer, 15 doktorander,

Läs mer

Remissvar. Remissvar avseende Energimyndighetens Fö rslag till la ngsiktig strategi fö r ö kad anva ndning av sölel

Remissvar. Remissvar avseende Energimyndighetens Fö rslag till la ngsiktig strategi fö r ö kad anva ndning av sölel Remissvar Remissvar avseende Energimyndighetens Fö rslag till la ngsiktig strategi fö r ö kad anva ndning av sölel Sammanfattning av s åsikter Det är mycket positivt att regeringen har tagit till sig av

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

Ämnesblock historia 112,5 hp

Ämnesblock historia 112,5 hp Ämneslärarutbildning 7-9 2011-12-13 Ämnesblock historia 112,5 hp för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Solcellsanläggning gör rätt från början!

Solcellsanläggning gör rätt från början! Solcellsanläggning gör rätt från början! 9.00 Introduktion Förutsättningar för solel i Sverige. Anna Cornander, Solar Region Skåne 9.15 Solcellsteknik - hur fungerar den? Lars Hedström, Direct Energy 10.00

Läs mer

SEAS SOLENERGIPRIS ÅR tilldelas. Fjärås vårdcentral, EKSTA Bostads AB

SEAS SOLENERGIPRIS ÅR tilldelas. Fjärås vårdcentral, EKSTA Bostads AB SEAS SOLENERGIPRIS Årets anläggning ÅR 2005 Fjärås vårdcentral, EKSTA Bostads AB Juryns motivering: "EKSTA Bostads AB har under mer än två decennier varit en pionjär när det gäller användning av solvärme

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

SOLRA tel 0152 715 680 info@solra.se - www.solra.se

SOLRA tel 0152 715 680 info@solra.se - www.solra.se SOLRA tel 0152 715 680 info@solra.se - www.solra.se DTH-CPC 10 Vakuumsolfångare med CPC reflektor och koaxialrör Solfångaren Solfångarna av DTH-CPC 10 serien är resultatet av många års arbete i strävan

Läs mer

Solenergi som framtiden älskar.

Solenergi som framtiden älskar. Solenergi som framtiden älskar. Grundat 1997 Djurmo mellan Borlänge och Leksand, Dalarna Leverantör av flexibla värmesystem med solvärme. Leverantör och installatör av solcellsanläggningar för elproduktion

Läs mer

Investeringsstödet: Utökad budget och förlängning till 2012 men lite utbetalt. Norra Djurgårdsstaden smarta elnät i stadsmiljö

Investeringsstödet: Utökad budget och förlängning till 2012 men lite utbetalt. Norra Djurgårdsstaden smarta elnät i stadsmiljö SolEl 08-11 www.solelprogrammet.se Nyhetsbrev # 2/2010 Investeringsstödet: Utökad budget och förlängning till 2012 men lite utbetalt För 2011 kommer Energimyndigheten att fördela cirka 60 miljoner kronor

Läs mer

Ceebels verksamhet idag och i framtiden

Ceebels verksamhet idag och i framtiden Ceebels verksamhet idag och i framtiden SVERIGES ENERGITING 2010 SESSION 19 Cinna Adanko Tekniska Högskolan i Jönköping Nationellt program Energimyndighetens Program för energieffektivisering inom belysningsområdet

Läs mer

Kommuncentral motfinansiering av investeringsstöd till solceller

Kommuncentral motfinansiering av investeringsstöd till solceller PM 2006 RVIII (Dnr 303-1747/2006) Kommuncentral motfinansiering av investeringsstöd till solceller Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Fastighets- och saluhallsnämnden medges

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: Sol i Syd Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200755 Sammanfattande beskrivning Projektet är ett samverkansprojekt där Energikontoret Skåne har det övergripande ansvaret och samordnar

Läs mer

Pressträff 7 feb 2017 Absolicon Solar Collector AB (publ) ABSOLICON JOAKIM BYSTRÖM

Pressträff 7 feb 2017 Absolicon Solar Collector AB (publ) ABSOLICON JOAKIM BYSTRÖM Pressträff 7 feb 2017 Absolicon Solar Collector AB (publ) ABSOLICON JOAKIM BYSTRÖM Koncentrerad solenergi blir en viktig del av världens energiförsörjning Absolicon - koncentrerande solfångare som producerar

Läs mer