Beviljade projekt inom SolEl-programmet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011"

Transkript

1 1 (6) Datum Programområde Användning Monika Adsten , Beviljade projekt inom SolEl-programmet Nedan sammanfattas de projekt som beviljats anslag inom SolElprogrammets första utlysning för programperioden Byggnadsanknuten solel Byggnadsintegrerade solcellsanläggningar Projektledare: Michiel van Noord Beviljade medel: Jämfört med Europa är Sverige en liten spelare på solcellsmarknaden och det syns även i antalet lösningar för byggnadsintegrerade solcellssystem. Svenska arkitekter har en växande uppfattning av möjligheter med solcellsteknik, men praktiskt tillämpbara kunskaper saknas ofta hos projekteringskonsulter. Projektet syftar därför till att sammanställa Europeisk Best-Practice inom området BIPV (exemplar, tekniker) och identifiera eventuella barriärer. Grund för rapporten är studiebesök och intervjuer med Europiska experter inom området. Resultatet kommer att spridas bland arkitekter, konsulter och övriga intressenter. Identifiering och mobilisering av potentiell solenergiutnyttjning genom lokala handlingsprogram Projektledare: Elisabeth Kjellsson Beviljade medel: ELF100 v Det finns en stor potential för utbyggnad av solenergi i bebyggelse och projektets målsättning är att medverka till en strategisk stadsplanering och med lokala åtgärder verka för en ökad användning av solenergiapplikationer. Genom samverkan med olika länder och städer i detta EU Altener projekt (Identification and Mobilization of Solar Potentials via Local Strategies) kan nya metoder och legala påtryckningar utvärderas och presenteras för olika nyckelpersoner inom stads- och byggnadsplanering. Det förväntade resultatet Elforsk AB Stockholm Besöksadress: Olof Palmes gata 31 Telefon: Telefax: Org.nr

2 ELFORSK AB 2 (6) är att varje partner i samarbete med deltagande städer ska genomföra ett pilotprojekt som innefattar planeringsinstrument, kampanjer, utveckling inom stadsplanering, finansiella resp. legala åtgärder. I EU-projektet ingår: Tyskland, Frankrike, Spanien, Portugal och Sverige. Lunds Universitet ska bidra med att leda arbetsgruppen Implementation of Pilot Actions och är tillsammans med Solar City Malmö de svenska deltagarna. Solenergi i programskede vid uppförande av byggnader Projektledare: Patrik Toresäter, Skanska Beviljade medel: Skanska Sverige AB (Skanska), Skanska Nya Hem AB och Uppsalahem AB avser att bygga hotell, kontor, butiker och bostäder inom projektområdena Uppsala Entré och Bostäder vid Resecentrum mitt i centrala Uppsala. De tre aktörerna planerar att installera solcells-/solfångaranläggningar och samarbetar redan idag kring denna fråga. Projektet innehåller följande delar: 1. Ta fram en handledning för programutformning för solcellsanläggningar vilken inarbetas i SolElprogrammets Projekteringsverktyg. 2. Ta fram en handledning för hur solcellsanläggningar ska utformas för att lätt kunna övertas av framtida fastighetsägare vilken inarbetas i SolElprogrammets Projekteringsverktyg. 3. Tillsammans med Uppsalaforskare undersöka hur de kan få nytta av anläggningen vid utbildning och forskning och undersöka förutsättningarna för en väderstation kopplad till anläggningen. 4. Bidra till den kunskapspool kring solenergilösningar som kommer att skapas i projektet Uppsala Entré. 2. Systemfrågor Beräkningsmodell för ekonomisk optimering a solcellsanläggningar Projektledare: Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation Beviljade medel: Vid utformning av PV-anläggningar som del i bebyggelse ställs en mängd komplexa frågor. Omvärldsfaktorer som bidragssystem, villkor för nätanslutning/avräkning och marknadsvärdet för den producerade elen har en avgörande betydelse. Andra ingående faktorer är den lokala förbrukningens storlek och profil, möjligheterna till laststyrning, förutsättningar till byggnadsintegration, ekonomiska krav/restriktioner samt energi/effektrelationer och investerings/driftkostnader vid olika utformningar. Med det konkreta stadsbyggnadsprojektet i Kongahälla i Kungälv som case study utvecklas en generell beräkningsmodell med syfte att underlätta analysarbetet inför beslut om dimensionering/utformning av PV-anläggningar. Den framtagna modellen kommer att inkluderas i SolEl-programmets projekteringsverktyg. Projektet genomförs i samverkan mellan Riksbyggen, LTH och Sustainable Innovation.

3 ELFORSK AB 3 (6) 3. Teknik- och konferensbevakning Bevakning av PVSEC 2009 Projektledare: Bengt Ridell, Grontmij Beviljade medel: Konferensen 24th PVSEC är den största och ledande konferensen för solceller i Europa. Konferensen kommer att belysa stora delar av området solceller exempelvis materialutveckling, testning av komponenter och system, marknadsfrågor, elnätsanslutna system samt globala aspekter. 4. Information och utbildning Villalstra med hjälp av solen Projektledare: Marja Lundgren, White arkitekter Beviljade medel: kr Villalstra är en utställning i form av ett hus där klimatsmart boende konkretiseras utifrån ett boendeperspektiv. Det ska inspirera genom sin formgivning som kombinerar både vackra och smarta lösningar. Utställningslokalen kommer att placeras centralt i Stockholm vid Kulturhusets entréplan mellan oktober 2009 och maj 2010 för att sedan kunna sättas upp på andra platser i Sverige. Utställningslokalen kallas Villalstra och består av två delar, dels en bostadsdel, som använder energi, och dels en energigenererande del. Till den energigenererande delen söks medel från SolEl-programmet för att i skala 1:1 demonstrera byggnadsintegrerade och/eller byggnadsapplicerade solceller för bostaden till såväl en bred allmänhet som speciellt inbjudna besökare och beslutsfattare under Sveriges ordförandeskapsår. Syftet med demonstrationen och kunskapsspridningen är att öka intresset att implementera solceller i Sverige. Seminarium Task 10 byggnadsanknuten solel Projektledare: Mats Andersson, Energibanken Beviljade medel: kr IEA PVPS Task 10 kring byggnadsanknuten solel avslutades i maj Det svenska arbetet inom Task 10 har letts av Mats Andersson, Energibanken, i samarbete med Malmö Stadsfastigheter genom Martin Norlund och därefter Anna Cornander, projektledare på Malmö Solar City. En viktig del av arbetet är att sprida information från arbetet till relevanta aktörer i Sverige. En del i spridningsarbetet blir att genomföra ett seminarium under hösten 2009 i Malmö. Malmö Solar City planerar en konferensvecka i oktober och vår avsikt är att lägga vårt seminarium under den veckan. Under seminariet kommer de resultat som kommit fram inom Task 10 att presenteras. Solceller i byggnader, en introduktion för arkitektstudenter - läsåret 09/10 Projektledare: Johan Svahn, ÅF Infrastruktur Beviljade medel: kr

4 ELFORSK AB 4 (6) Arkitekter och fysiska planerare har en viktig del i uppgiften att utnyttja solenergin på bästa sätt, men solceller känns ännu främmande för många. I detta projekt genomförs en introduktionsutbildning om solceller i byggnader under läsåret 2009/10. Utbildningspaketet inkluderar en workshop och ger studenterna dessutom möjlighet till studiebesök, vilket högskolorna normalt inte har budget till. Målet med utbildningen är att studenterna när de kommer ut i arbetslivet ska ha med sig ett intresse för att utforska och tillämpa möjligheterna med solceller i arkitekturen. The Ecchoing Green Projektledare: Karin Lindh, konstnär Beviljade medel: The Ecchoing Green är en soldriven ljud- och ljusskulptur av konstnär Karin Lindh och arkitekt Mats Karlsson, gjord specifikt till utställningen 'Change/Cambio/Wechseln' på Rosendahls trädgård i Stockholm under sommaren Inne bland ekarna, uppe i en trädkrona hänger en klocka (kyrkklocka med kläppe), kopplad till en solpanel. Solen driver klockan som långsamt långsamt höjer sig för att till slut släppa taget. Projektet kommer genomföras med klockgjutaren Kempe Ohlsson. Olle Per Hemlin på SCHUCO kommer vara till hjälp för solcellsmekaniken. Rosendals trädgårdar är ett av sommarstockholms mest omtyckta utyflyktsmål med ca 1 miljon besökare. Vårt verk kan upplevas och tolkas på många sätt; både som den grandiosa gesten och som resultatet av ett mödosamt arbete. Att uppsöka platsen och se solen strila genom lövverket för tankarna till heliga lundar och kraften i naturen. Man kan också höra verket på avstånd. Klockan klämtar för förnyelsebar energi. The Ecchoing Green är en hyllning till solen. 5. Utvärdering och driftuppföljning Utveckling av Hybridabsorbator för Solarus MaReCo-solfångare Projektledare: Niclas Stenlund, Solarus Solkraft Beviljade medel: I de nya bidragsreglerna som kommer att träda i kraft under 2009 innefattas stöd till PV-T hybrider. Det innebär att det finns ett stort intresse att vidareutveckla solfångaren Blenda till en hybrid som ger el och värme. Målsättningen är att utveckla en industriellt producerad hybridabsorbator, bestående av solceller som lamineras på en plan metallabsorbator. Absorbatorn skall tillverkas i bredden 150 mm. Den skall ha en dubbelsidig funktion med en selektivt absorberande beläggning på baksidan. Absorbatorn skalla vara mekaniskt stabil och ha goda värmeöveringsegenskaper, så att övertemperaturer på cellerna undviks. Det förväntade resultatet av projektet är en Blenda solfångare med solceller som kan marknadsföras med investeringsstöd till hybrider enligt de nya bidragsreglerna. Resultatet skall presenteras som en rapport till PV-programmet och i konferenser och tidskrifter. I projektet ingår att utveckla en hybridabsorbator och hybridsolfångare. De skall karakteriseras och provas bl.a i den solsimulator som finns vid LTH.

5 ELFORSK AB 5 (6) Utvärdering och internationell presentation av en 3-axligt koncentrerande hybrid Projektledare: Björn Karlsson, LTH Beviljade medel: Den 2-axligt koncentrerande hybriden Matarenki som utvecklats av Global Sun Engineering i Luleå skall installeras på soltaket vid LTH för utvärderingen. Den är uppbyggd omkring plana speglar i ett fasettmönster. De plana speglarna innebär att solcellerna får jämn belysning. Utvärderingen av denna solfångare ingår i doktorandstudier för Justino Doho som är doktorand vid LTH och i Moçambique. Utvärderingen skall visa solhybridens funktion och prestanda som solcell och som solfångare. Dess prestanda skall jämföras med konventionella solfångare och solceller. Baserat på verkningsgradsmätningarna skall simuleringar göras för orter på olika breddgrader och klimat. Vidare skall analyseras hur förhållandet mellan produktion av värme och el förändras vid olika breddgrader. Denna relation är viktig när solfångaren skall användas i olika system. Vidare är det intressant att jämföra prestanda och utbyte med den 1-axligt solföljande Solar 8 från Arontis som redan är installerad vid Sollaboratoriet. Resultatet av utvärderingen skall presenteras vid Solenergikonferensen, ISES 2009 i Sydafrika. Energy-Yield mätanläggning vid Ångström Projektledare: Uwe Zimmermann, Uppsala universitet Beviljade medel: Solcellsanläggningars kapacitet anges normalt i måttet watt toppeffekt. Det är den elektriska effekt som solceller maximalt kan omvandla i fullt solljus. I detta projekt ska sambandet mellan installerad toppeffekt och genererad el undersökas, i syfte att utveckla en generell modell eller nyckeltal som kan användas för att uppskatta energiutbyte för olika solcellsteknologier. Indata är modulernas prestanda under olika instrålnings- och temperaturförhållanden. Den testanläggning som finns på Ångströmlaboratoriets tak kommer inom ramen för detta projekt att kompletteras med ytterligare mätplatser och ny elektronik. Förnyelsebar elproduktion i interaktion med elbaserade fordon Projektledare: Per Eiritz, Glava Energy Center Beviljade medel: Det har gjorts ett flertal analytiska studier och simuleringar men inga konkreta svenska tester av hur interaktionen mellan de elbaserade fordonen och förnyelsebar elproduktion fungerar i verkligheten. På grund av att solen inte alltid lyser och att det inte alltid blåser, kommer behovet av reglerkraft eventuellt att bli stort för att jämna ut konsumtionsdalar och toppar i våra elnät. Glava Energy Center skall bli en test- och demonstrationsanläggning för utvärdering av hur förnyelsebar elproduktion skall samverka/interagera med

6 ELFORSK AB 6 (6) elbaserade fordon. Sveriges fordonstillverkare, högskolor/universitet, elföretag, etc. skall kunna utnyttja denna anläggning för att utvärdera/designa/testa/demonstrera hur denna interaktion skall realiseras för att hantera både elbaserade fordon och förnyelsebar elproduktion. Driftuppföljning av svenska nätanslutna solcellsanläggningar Projektledare: Mats Andersson, Energibanken Beviljade medel: SolEl-programmets driftuppföljningsdatabas innehåller en stor andel av de nätanslutna solcellsanläggningarna i Sverige. Detta projekt inkluderar underhåll av befintligt material samt komplettering med nya anläggningar. 6. Konsekvensanalys av nytt kommande investeringsstöd Konsekvensanalys av nytt kommande investeringsstöd Projektledare: Bengt Stridh, ABB AB Corporate Research Beviljade medel: Ett nytt investeringsstöd för solceller har etablerats för perioden I detta projekt kommer en aktionsplan att presenteras inför planeringen av ett nytt solcellsstöd efter Arbetet görs utifrån en konsekvensanalys av effekterna av det befintliga stödet för anläggningsägare, systeminstallatörer och nätägare, vad gäller administration, regelverk och ekonomi. En bedömning görs av hur många anläggningar som kommer att installeras, hur stor anläggningarnas samlade elproduktion kommer att bli, vilka typer av anläggningsägare som förväntas att utnyttja stödet och hur många arbetstillfällen det nya stödet kan förväntas skapa i Sverige. En genomgång av för- och nackdelar för andra stödmekanismer som inmatningstariffer, nettodebitering, undantag från elskatt, höjda gränser för kvotplikt eller andra subventioner görs inom projektet. En översiktlig jämförelse görs med länder som har stödsystem för solcellsanläggningar. Denna genomgång ska vara ett underlag för diskussion om ett kommande solcellstöd i Sverige efter det nuvarande investeringsstödet. Projektet genomförs i samarbete mellan ABB AB, Corporate Research, och Switchpower.

Sammanfattningar (enligt beställning och med godkända revideringar) för pågående aktiviteter inom SolEl 03-07

Sammanfattningar (enligt beställning och med godkända revideringar) för pågående aktiviteter inom SolEl 03-07 6$00$1)$771,1*$5$93c*c(1'($.7,9,7(7(5,12062/(/(1/,*7%(67b//1,1*2&+0('*2'.b1'$ 5(9,'(5,1*$5 $NWLYLWHWHUUHODWHUDGHWLOOEHVOXWLQI UYHUNVDPKHWVnUHW (OIRUVNQU 6RO(O 6DPPDQIDWWQLQJHQOLJWEHVWlOOQLQJRFKPHGJRGNlQGDUHYLGHULQJDU

Läs mer

IEA PVPS. Nationell översiktsrapport. av solcellsinstallationer i Sverige

IEA PVPS. Nationell översiktsrapport. av solcellsinstallationer i Sverige Nationell översiktsrapport av solcellsinstallationer i Sverige 2009 IEA PVPS Foto: Per-Oskar Westin Framställd för IEA PV Power Systems programme Finansieard av Energimyndigheten International Energy

Läs mer

1 Solar Region Skåne

1 Solar Region Skåne Solar Region Skåne 1 2 3 Solenergi i fokus Intresset för solenergi ökar markant just nu. Orsaken är naturligtvis den ökande kunskapen och medvetenheten om klimatförändringarna och utsläppen av växthusgaser.

Läs mer

Solceller. Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller

Solceller. Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller Solceller Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller Solcellstekniken blir allt intressantare, inte minst med tanke på klimat problemen. Kostnaderna för solcellsgenererad el har minskat

Läs mer

LEGAL NOTICE. Reproduction authorised provided the source is acknowledge.

LEGAL NOTICE. Reproduction authorised provided the source is acknowledge. With the support of the European Commission, within the framework of the Intelligent Energy Europe Programme LEGAL NOTICE Författarna har hela ansvaret för innehållet i den här publikationen. Den motsvarar

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Dnr: 2012/217 Myndigheten

Läs mer

2012-12-13 SUNSCAPE INDEX

2012-12-13 SUNSCAPE INDEX 2012-12-13 SUNSCAPE INDEX SUNSCAPE SUNSCAPE... 2 BAKGRUND... 5 SOLENERGI I SVENSK STADSPLANERING...5 Behov av nya verktyg...5 Bakgrund...6 Metodik...6 Sunscape Index introduktion...7 GIS, visualisering

Läs mer

Beräkningsmodell för ekonomisk optimering av solelanläggningar. Elforsk rapport 10:103

Beräkningsmodell för ekonomisk optimering av solelanläggningar. Elforsk rapport 10:103 Beräkningsmodell för ekonomisk optimering av solelanläggningar Elforsk rapport 10:103 Joakim Widén Januari 2011 Beräkningsmodell för ekonomisk optimering av solelanläggningar Elforsk rapport 10:103 Joakim

Läs mer

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik 0 Lönsam solel? Rubriktext Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik På uppdrag av Västra Götalandsregionen Johan Paradis johan@energibanken.se 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik Lönsam solel? Rubriktext Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik På uppdrag av Västra Götalandsregionen Johan Paradis johan@energibanken.se 1 1 Sammanfattning... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Småskalig elproduktion i urban miljö

Småskalig elproduktion i urban miljö UPTEC STS13010 Examensarbete 30 hp Februari 2013 Småskalig elproduktion i urban miljö Fallstudie av elproducerande system på ett handelscentrum Emil Andersson Abstract Small scale electricity production

Läs mer

Solcellsenergi på lantbruk Drivkrafter och hinder vid investering i solceller på lantbruk

Solcellsenergi på lantbruk Drivkrafter och hinder vid investering i solceller på lantbruk Solcellsenergi på lantbruk Drivkrafter och hinder vid investering i solceller på lantbruk Solar Cells on Farms - Motivators and barriers for investments in solar cells on farms Catharina Eke Göransson

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:06 HETAST PÅ MARKNADEN. Solenergi kan bli en av världens största industrier

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:06 HETAST PÅ MARKNADEN. Solenergi kan bli en av världens största industrier FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2009:06 HETAST PÅ MARKNADEN Solenergi kan bli en av världens största industrier Solenergi En fördjupningsstudie av solenergi inom projektet Framsyn

Läs mer

LÄGESRAPPORT 2013 Hållbar kunskapsstad Lund NE

LÄGESRAPPORT 2013 Hållbar kunskapsstad Lund NE HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2013 LÄGESRAPPORT 2013 Hållbar kunskapsstad Lund NE NORDÖSTRA LUND BRUNNSHÖG ESS OCH MAX IV IDEON- TORGET UNIVERSITETS- SJUKHUSET UNIVERSITETS- PLÅN LUND C 1 HÅLLBAR

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

ELFORSKPerspektiv. Elbilar i USA. För smartare elnät. Orsak till haveriet i Fukushima. Kärnkraft mer reglerbar än många tror

ELFORSKPerspektiv. Elbilar i USA. För smartare elnät. Orsak till haveriet i Fukushima. Kärnkraft mer reglerbar än många tror ELFORSKPerspektiv ETT NYHETSMAGASIN FRÅN ELFORSK NUMMER 1 2012 Elbilar i USA Drivmedelspriser inte miljön viktigast när amerikanerna väljer elbil Sid 8 DESIGNFEL Orsak till haveriet i Fukushima Sid 4 REGLERKRAFT

Läs mer

Investeringsmemorandum Absolicon Solar Collector AB (publ)

Investeringsmemorandum Absolicon Solar Collector AB (publ) Investeringsmemorandum Absolicon Solar Collector AB (publ) Information om erbjudandet och finansiell information Våren 2015 Innehåll Absolicons syfte och mål 3 Inbjudan 4 Företagets historia och utveckling

Läs mer

MÖJLIGHETEN FÖR SOLCELLER GENOM SOLCELLSKOOPERATIV OCH SOLELBÖRS Författare Karl Olofsson Simon Bengtsson

MÖJLIGHETEN FÖR SOLCELLER GENOM SOLCELLSKOOPERATIV OCH SOLELBÖRS Författare Karl Olofsson Simon Bengtsson EXAMENSARBETE BACHELOR S THESIS MÖJLIGHETEN FÖR SOLCELLER GENOM SOLCELLSKOOPERATIV OCH SOLELBÖRS Författare Karl Olofsson Simon Bengtsson Högskolan i Halmstad Handledare Jonny Hylander Halmstad den 22

Läs mer

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Energitransporter MKVN10 Lunds tekniska högskola 2011-10-03 System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Maria Olsson W07 Sandra Leksell W07 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Åsa Wahlström Jan-Olof Dalenbäck Johan Paradis Charlotta Winkler Göteborg, december 2012 Förord I samband med implementering av det

Läs mer

Förutsättningar att öka andelen förnybar energi i Malmös energisystem

Förutsättningar att öka andelen förnybar energi i Malmös energisystem Intelligent Energy Europe Förutsättningar att öka andelen förnybar energi i Malmös energisystem SECURE Production: City of Malmö May 2008. The sole responsibility for the content of this report lies with

Läs mer

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Ordlisat och definitioner kwh Kilowattimme (energimått)

Läs mer

Solelsinstallation hos Schenker -Från pilotprojekt till produkt

Solelsinstallation hos Schenker -Från pilotprojekt till produkt Solelsinstallation hos Schenker -Från pilotprojekt till produkt Solar installation at Schenker -pilot project to product Tanja Lundberg Sofia Wånge EXAMENSARBETE 2013 Maskinteknik Postadress: Besöksadress:

Läs mer

Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler

Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler Nätverket BeLivs är ett ledande nätverk som skapar värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler.

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

Guide till grön el Kommunens roller och verktyg.

Guide till grön el Kommunens roller och verktyg. Guide till grön el Kommunens roller och verktyg. Hur kommuner kan arbeta med att stimulera utvecklingen av el från förnybara energikällor. Introduktion 02 Introduktion 03 Kommunens roller & verktyg Köp

Läs mer

Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun

Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Denna rapport har upprättats av en projektgrupp bestående av följande personer: Projektledare Projektsekreterare

Läs mer

Projektrapport. Främjande av solelproduktion i Örebro kommun

Projektrapport. Främjande av solelproduktion i Örebro kommun Projektrapport Främjande av solelproduktion i Örebro kommun Sam 191/2013 Sammanfattning Användningen av solceller ökar snabbt, bland annat tack vare ett kraftigt prisfall de senaste åren. Utvecklingen

Läs mer

LÅNA EN FORSKARE! sid. 2. BAD OCH KÖK INTRESSANTARE ÄN KLIMATSKAL sid. 4. ALLA VINNER PÅ TIMMÄTNING sid. 12. DEN TYDLIGA ELRÄKNINGEN sid.

LÅNA EN FORSKARE! sid. 2. BAD OCH KÖK INTRESSANTARE ÄN KLIMATSKAL sid. 4. ALLA VINNER PÅ TIMMÄTNING sid. 12. DEN TYDLIGA ELRÄKNINGEN sid. NYHETSBREV NR 1 2008 ELAN programmet Forskningsprogrammet ELAN undersöker hur människans beteende och värderingar påverkar elanvändningen. ELAN PROGRAMMET LÅNA EN FORSKARE! sid. 2 BAD OCH KÖK INTRESSANTARE

Läs mer