Investeringsstödet: Utökad budget och förlängning till 2012 men lite utbetalt. Norra Djurgårdsstaden smarta elnät i stadsmiljö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investeringsstödet: Utökad budget och förlängning till 2012 men lite utbetalt. Norra Djurgårdsstaden smarta elnät i stadsmiljö"

Transkript

1 SolEl Nyhetsbrev # 2/2010 Investeringsstödet: Utökad budget och förlängning till 2012 men lite utbetalt För 2011 kommer Energimyndigheten att fördela cirka 60 miljoner kronor till länsstyrelserna för solcellsstödet. Många har sökt solcellsstödet och i många län har det kommit in fler ansök- ningar än vad som kommer kunna beviljas under hela stödperioden. Hittills har Energimyndigheten fördelat 153,5 miljoner kronor till länsstyrelserna och av dessa har länsstyrelserna beslutat om 146 miljoner kronor. Länsstyrelserna hanterar ansökningarna i turordning och när de inte längre har mer medel att fördela så hamnar resterande ansökningar på kö tills länsstyrelserna blir tilldelade mer pengar. Det är inte säkert att pengarna räcker till alla som sökt. Men om man funderar på att söka solcellsstödet så kan man alltid söka ändå. Dels kan läget skilja sig åt mellan olika län och dels kommer sannolikt en del pengar att komma tillbaka från projekt som har blivit beviljade medel men som inte blir av. Men om stödet är avgörande för projektets genomförande ska man alltid avvakta med att starta projektet tills länsstyrelsen lämnat besked. Tack vare det stora intresset för solcellsstödet beslutade regeringen att för 2009 skjuta till 50 miljoner kronor extra till solcellsstödet. I höstens budgetproposition har regeringen föreslagit att förlänga stödet till nya energitekniker genom att sätta av 60 miljoner kronor för I stödet till nya energitekniker ingår förutom solceller även Hans Nyhlén, Sala Heby Energi, framför Solel i Sala och stödet till biogas. Fördelningen mellan Heby Ekonomisk förenings teknikerna är oklar. nyinvigda anläggning i Heby Norra Djurgårdsstaden smarta elnät i stadsmiljö SolEl finansieras av energiföretag via Elforsk (Vattenfall, E.ON, Fortum, Göteborg Energi, Mälarenergi, Bixia, Jämtkraft, Umeå Energi, Växjö Energi, Falkenberg Energi), ABB, Energimyndigheten, Exotech HSB, Malmö stad Serviceförvaltningen, Sharp och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond via NCC. SolEl administreras av Elforsk AB. Monika Adsten är Elforsks programledare. Elforsk ansvarar för verkställande av programstyrelsens beslut och att programmet genomförs i enlighet med programbeskrivningen. Detta nyhetsbrev beskriver en del av den verksamhet som bedrivs inom programmet. Mer information finns på solelprogrammet.se. Energimyndigheten beviljade den första oktober finansiering till förstudie för forskningsprojektet Smarta elnät i stadsmiljö i Norra Djurgårdsstaden. Förstudien ska bidra till att utveckla affärskoncept, detaljerade krav- och funktionella specifikationer för smarta elnät inom områdena: Aktiva och energieffektiva hus och hem Lokal förnybar elproduktion i stadsmiljö Energismart konsumentbeteende Utformningen av framtidens smarta elnät och energilager Behov av utvecklat regelverk och nya marknadsförutsättningar -Vi hoppas att projektet skall kunna peka ut en väg för att leda och driva omställningen till ett mer hållbart energisystem. En omställning som är nödvändig för att vi ska uppnå de högt uppsatta miljömålen för 2020, säger Tomas Wall, Chef för forskning och utveckling på Fortum. Forskningsprojektet kommer att testa ett flexibelt elnät med låga utsläpp i Stockholm. Stadsdelen kommer även att fungera som ett nationellt provområde för utveckling och installationer i verkliga miljöer. -Konsumenterna kommer att ha en nyckelroll i omställningen. Det nya elnätet kommer att möj- liggöra för kunderna att ta en mer aktiv roll i sin elkonsumtion, så det handlar om att hitta lösningar som underlättar och är motiverande för kunderna att leva klimatsmart, säger Tomas Wall. Tillsammans med ABB och KTH ska Fortum arbeta i detta utvecklingsprojekt för att designa och installera Smarta Elnät i stor skala i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Med i forsknings- projektet är även Ericsson, Electrolux, NCC, JM, ByggVesta, HSB, Stockholms Hamnar och Interactive Institute. Målen för Norra Djurgårdsstaden är att CO2- utsläppen ska ha minskat från dagens genomsnitt för Stockholm på 4 ton till 1,5 ton per person och år till Till 2030 ska stadsdelen vara fri från fossila bränslen. Stadsdelen ska planeras och byggas så att den är anpassad för framtida klimatförändringar. Det gör att Norra Djurgårdsstaden är väl lämpad att testa och utveckla nya energilösningar som kräver ett smart elnät för hållbar utveckling i stadsmiljö. Byggstart är planerad till 2011 med första inflyttning Visionsbild över Norra Djurgårdsstaden framtagen av Dynagraph AB TILLÄMPAT PROGRAM FÖR SOLCELLSSYSTEM NYHETSBREV # 2/2010 sid 1

2 Svenska solelnyheter Scanmodule lägger ned Solenergibolaget REC Scanmodule planerar att lägga ner verksamheten i Glava i Arvika kommun där man tillverkar sol- cellspaneler. Runt 300 anställda förlorar sina jobb vid årsskiftet. Scanmodule ingår i norska REC-gruppen, som har investerat i en ny solcellsfabrik i Singapore. NLAB solar startar fabrik NLAB Solar får 17,3 miljoner kronor från EUkommissionen för att bygga en pilotfabrik för tillverkningen av Grätzelsolceller, meddelar bolaget. Fabriken som ska ligga i Stockholm ska byggas under 2010 och 2011 och den totala inve- steringen är 40 miljoner kronor. Bolaget planerar att anställa 15 personer för att kommersialisera det prioriterade affärsområdet fasad- och byggnadsintegrerade solceller. Källa:Teknik 360 Timvärden på solelproduktion På hemsidan finns timvärden redovisade för tre svenska solcellsanläggningar. För dig som vill göra egna analyser är det även möjlighet att exportera timdata till en Excelfil. Utsikt Nät går före Utsikt Nät testar en lokal kvittning av elproduktion från två solcellsanläggningar. Differensen mell- an produktion och konsumtion rapporteras till elhandlaren. Om produktionen är större än konsumtionen så rapporterar man noll till elhandlaren men lagrar informationen i sitt eget system. Den energi som matas ut på nätet använder man för att täcka sina egna nätförluster. På årsbasis sammanställer man eventuellt överskott och ersätter producenten motsvarande kostnaden för inköp av el samt nätnytta. Ny rapport: Konsekvenser av nettodebitering av solel Dagens regelverk med timavräkning leder till installationer av små solelanläggningar i förhållande till vad som vore möjligt om alla lämpligt orienterade tak- och fasadytor skulle utnyttjas fullt ut. Problemet beror på att det uppstår ett solelöverskott för producenten som får inget eller ett lågt värde i förhållande till sparad köpt el. För småhus innebär det att utan nettodebitering är det för solelproducenten ekonomiskt optimalt att endast installera upp till ca 2-7 m 2 av de ca 60 m 2 som finns tillgängligt på ett småhus. Även exempelvis flerbostadshus, lantbruk och industri, uppvisar låg utnyttjandegrad. Detta hindrar att potentialen i Sverige på ca TWh nyttiggörs, antaget att 25% av de tak- och fasadytor som har minst 70% av optimal solinstrålning utnyttjas. I rapporten Konsekvenser av avräkningsperiodens längd vid nettodebitering av solel (10:93) har effekterna av fem olika scenarier, utan respektive med månads- eller årsnettodebitering för en elkonsument som producerar el med en solcellsanläggning studerats för tio olika fastighetstyper Mängden sparad el för producenten beror kraftigt på avräkningsperiodens längd. Månadsnettodebitering skulle drastiskt förbättra utnyttjandegraden av de tillgängliga ytorna, men begränsar fortfarande ytutnyttjandet. En ytterligare lika stor förbättring ger årsnettodebitering, då de studerade hustypernas tak kunna täckas endera helt med solceller eller till så stor del som behövs för att täcka årsbehovet av el. En nettodebiteringsgräns, exempelvis 63A = 43,5 kw = 313 m 2 blir en begränsande faktor för större byggnader. Nätägarna påverkas i form av minskade intäkter från den rörliga nätöverföringsavgiften, minskade förluster i det lokala elnätet och ökade intäkter från överskottsel som egenproducenten skän-ker till nätet. För elhandlaren innebär ökande systemstorlek att försäljningen till egenprodu-centen minskar på samma sätt som sparad el ökar för egenproducenten. Skattemässigt får solcellsinstallationerna vid nettodebitering samma effekt som om egenproducenten skulle göra en energibesparing. För den fortsatta utvecklingen av solcellsmarknaden i Sverige är det av yttersta vikt at netto- debitering genomförs med det snaraste. Ska de tillgängliga takytorna kunna nyttjas är det viktigt att avräkningsperiodens längd blir tillräcklig. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Täckningsgrad tim Täckningsgrad månad V1 V2 V3 F1 F2 L1 L2 L3 L4 L5 Täckningsgraden vid tim- resp. månadsmätning för olika byggnadstyper och energisystem. V=villa, F=flerbostadshus och L=lokal. Fortsatt stark utveckling på den tyska marknaden Den tyska marknadsutvecklingen är fortsatt stark inom solcellsområdet. På tio år har man gått från ca till anställda inom solcellsbranschen. Produktionsvolymen har gått från 15 MW till 2456 MW från år 2000 till Elproduktionen har gått från 76 GWh 2001 till 6580 GWH % av landets elproduktion kommer idag från solceller. Under denna period har också kostnaden för att installera solceller minskat kraftigt. Experter från PV Chrystalox AG Större solcellsanläggning i regeringskvarteren i Berlin. Källa: BSW-Solar/Langrock menar att man inom kort kommer att nå så kallad grid parity, d.v.s. att kostnaden för att producera el med solceller är likvärdig med att köpa elen från elnätet Q Q Q /kwp Q Q Q Q Genomsnittligt systempris till slutkund upp till 100 kwp. Wp=toppeffekt Q Källa: Faktenblatt PV August 2010, BSW-Solar Källa: ERA TILLÄMPAT PROGRAM FÖR SOLCELLSSYSTEM NYHETSBREV # 2/2010 sid 2

3 25 ansökningar skickades in till SolEl-programmets tredje och sista utlysning. Sökt belopp låg på totalt 5 Mkr. Programstyrelsen hade 1,4 Mkr att fördela så man fick prioritera hårt. Resultatet blev tio nya projekt. Samtliga projekt finns sammanfattade på programmets hemsida. Nedan presenteras ett axplock: Illustration av befintlig och planerad bebyggelse i Sege Park, Malmö Kvalitetssäkring av nätanslutna solcellsan- läggningar Johan Ärlebäck, Energibanken En stor mängd, nätanslutna solcellsanläggningar. har byggts i Sverige under de senaste åren. I och med att flera nya företag har engagerats i upphandlingar har ett behov av kvalitetssäkring aktualiserats. En viktig del i projekten är besiktningen av den färdiga anläggningen. I och med att det inte finns några etablerade rutiner för be- siktningsförfarandet har kvalitén på dessa varierat. Projektets målsättning är att ta fram ett besiktningsprotokoll, inkl. beskrivningar och förklaringar till mätningar som bör genomföras för att kunna godkänna en nätansluten solcellsanläggning. Underlag för anbudsförfrågan av solcellssystem Bengt Stridh, ABB Corporate Research Det finns en stor okunskap bland potentiella intressenter av solcellsanläggningar. Målet för projektet är att ta fram en mall som kan användas av privatpersoner för anbudsförfrågan av solcellsanläggningar. Mallen ska dessutom innehålla korta råd, nyckeltal och tips på vad som är viktigt att tänka på när man funderar på att installera en solcellsanläggning. En sådan mall Tio nya projekt i SolEl-programmet Nyheter från IEA Photovoltaic Power Systems, PVPS Stadsplanering för solceller i bebyggelse Michiel van Noord, Esam Kunskapen som behövs för att optimera soltillgång vid stadsdelsplanering är inte etablerad bland stadsbyggnadskontoren och andra aktör- er i planeringsprocessen. Planer som görs nu utan hänsyn till solceller gör att en del tak lutar åt fel håll eller skuggas mitt på dagen och därför inte är lämpliga för solenergiutnyttjning. Genom att inte göra ett val för solenergi idag, görs alltså ett passivt val mot solenergi imorgon. En studie görs av hur husorientering, husdesign och placering kan utformas i området Sege Park i Malmö, optimerad för solenergi, och vad det skulle resultera i, när det gäller potentialen ti för förnybar, lokalt producerad el. En broschyr ska utarbetas med råd och rekommendationer för optimerad solenergiutnyttjning. underlättar avsevärt för privatpersonen som då på ett tidigt skede kan avgöra potentialen på sin Just nu drivs ett flertal byggnad, ungefärligt pris och förväntad produk- internationella tion. Samtidigt skulle det underlätta för leveran- samarbeten genom tören som får ett bra underlag att räkna på. Det PVPS: skulle därmed också bli enklare för privatpersoner att jämföra olika offerter. dissemination of infor- Task 1. Exchange and mation on photovoltaic power systems Task 8. Very large scale photovoltaic power generation systems in remote areas Task 9. Photovoltaic services for developing countries Task 11: PV hybrid systems within minigrids Task 12: PV environmental health and Total inkommande solinstrålning (kwh/ytenhet) på alla takytor t i stadsdelen d Haga, Göteborg, under ett safety typår. Infälld bild är en delförstorning av området. Upplösning: 0,5 0,5 m. Solceller i Göteborg utveckling av GISverktyg för beräkning av potentiell solinstrålning på urbana takytor Per Jonsson, WSP Analys & Strateg Solceller ger möjligheten att utvinna el på ett sätt som inte stör landskapsbild eller ljudnivå, och dessutom kan befintliga ytor utnyttjas. En stads takytor kan vara mer eller mindre lämpliga för installation av solceller av många anledningar, om taket befinner sig i skugga, liksom dess lutning och riktning i relation till solinstrålningen. Projektet syftar till att ta fram ett GIS-verktyg för att utvärdera takytors potential att producera solel. Verktyget baseras på högupplöst bebyggelsegeometri och strålningsdata. En rasterbaserad skuggkastningsalgoritm ligger till grund för studien där inkommande solinstrålning med upplösning mellan 0,25 2 meter/pixel beroende på detaljeringsgrad Med resultatet som visas i kartform kan exempelvis enskilda fastighetsägare informeras om vilka delar av ett specifikt tak som är bäst lämpade för installation av solceller, dvs. oskuggade partier, och vad som blir den förväntade elproduktionen. Möjlighet finns att i framtiden utveckla verktyget till att omfatta potential för fasadmonterade solcellspaneler. CO 2 neutral energilösning för Kristinebergshöjden, Stockholm Olle Forsberg, NCC Property Development Nya energitekniska lösningar måste utvecklas för att nå EU:s mål för byggnader på near zero energy consumption för I detta projekt kommer man att studera hur en större mängd solceller (ca 1000 m 2 ) kan bidra till försörjningen av värme och kyla i en modern kontorsbyggnad med mycket högt ställda klimatmål. Målet är även att den förnybara energin från solceller i kombination med dygnslagring kommer att bidra till elanvändningen för en kylmaskin/ värmepumpslösning som utnyttjar geotermisk energi via borrhål. TILLÄMPAT PROGRAM FÖR SOLCELLSSYSTEM NYHETSBREV # 2/2010 sid 3 Task 13: Performance and Reliability of Photovoltaic Systems Task 14: High Penetration of PV Systems in Electricity Grids Publikationer: Trends in PV applications (oktober 2010) Nyhetsbrev PV Power. Gratis prenumeration på Kalendarium SolEl-programmet har sitt årliga seminarium Joakim Widén disputerar på Ångströmlaboratoriet med sin avhandling System Studies and Simulations of Distributed Photovoltaics in Sweden kl I Häggsalen Adam Hultqvist disputerar på Ångströmlaboratoriet med sin avhandling Cd free buffer layers and the influence of their material properties on the performance of Cu(In,Ga)Se2 solar cells

4 Information från SolEl Nya rapporter: PVSEC 25:th European Photovoltaic Solar Energy Conference Självförtroendet på topp hos solenergiforskarna Självförtroendet var på topp när 4500 forskare från hela världen samlades till världens största solenergikonferens i spanska Valencia. Solceller kommer att vara en stor andel av framtidens energiförsörjning, alla siffror som visas säger det. Kostnaden för el från solen sjunker varje år och tillverkningsvolymen ökar. Man siktar på att leverera 12 % av EU:s elbehov år 2020, säger Joakim Byström från Absolicon Solar Concentrator AB, en av de fem svenskar som deltog på konferensen. Under konferensen presenterade forskarna på det tyska forskningsinstitutet ZSW ett nytt världsrekord för tunnfilmssolceller. Numera kan 20,3% av solljuset omvandlas till el. I flera år har tunnfilmssolcellsgruppen i Uppsala haft världsrekordet. Företaget Würth Solar som samarbetar med ZSW har redan storskalig produktion av tunn- filmssolceller med verkningsgrad 13,5% och lovar att det nya toppresultatet kommer att förbättra prestandan även på de solceller som de redan tillverkar. Tunnfilmssolcellerna är billiga att tillverka, men har idag låg verkningsgrad jämfört med vanliga kiselsolceller. Det nya rekordet ger hopp om minskade kostnader för el från solen. Het solenergibransch söker stabilitet En stark sol och en klarblå himmel gav en övertygande inramning till årets europeiska mässa för aktörer inom solcellsindustrin. Över 950 utställare fanns på plats och visade allt från rörkopplingar till hela fabrikslösningar. Arrangemanget lockade besökare från över 100 länder. I Tyskland kommer idag 2 % av all ström från solceller. ll Allt talar för en fortsatt tt stark tillväxt. t Kostnaden för el från solen minskar med 20 % varje gång marknaden fördubblas. Det gäller att hänga med, säger danska Kristin Rödder som med sin make driver solenergiföretaget Latitude Solar AB i Porjus. Fabriken i Porjus har idag 50 anställda och kapacitet att producera 40 MW per år ( Kvm). Nu bygger man ytterligare en fabrik i Danmark. Under det kommande året ska vi bygga ut med 80 MW i närheten av Århus, där vi bor. Vi känner att vi inte kan bygga ut mer i Porjus och eftersom vi är från Danmark känns det Kristine Rödder, bra att starta någonting där, Latitude Solar säger Kristin Rödder. Latitude Solar var det enda svenska företaget med egen monter på mässan i Valencia. Företaget köper solceller som sedan monteras i fabrik och säljs i Europa. Visst är alla här på mässan konkurrenter, men vi är ju också samarbetspartners på många sätt eftersom vi alla vill utveckla solcellsbranschen, säger Kristin Rödder. Källa: PV Crystalox Solar AG Doktor Hubert Aulish från PV Crystalox Solar presenterade en intressant analys: - Priset på el från solen i Tyskland väntas år 2013 vara lägre än det man köper i nätet. Tack vare nya fabriker har solcellsindustrin kapacitet att leverera solceller så att 12 % av all el i Europa kan komma från solceller redan år Text Sara Boström och foto Emma Boström. SolEl-programmet bevakar PVSEC Absolicon Solar Concentrator t AB har på uppdrag av SolEl programmet genomfört konferensbevakning av PVSEC i Valencia september Bevakningen redovisas i rapporten 25:th European Photovoltaic Solar Energy Conference 6-10 September 2010, rapport 10:94. 25:th European Photovoltaic Solar Energy Conference 6-10 September 2010 Konferensbevakning, Byström, rapport 10: 94 Konsekvenser av avräkningsperiodens längd vid nettodebitering av solel, Karlsson, Molin, Stridh, Widén, rapport 10:93 Solceller i byggnader- en introduktion för arkitektstudenter Läsåret 09/10, Martinsson och Svahn, rapport 10:56 Konsekvensanalys av investeringsstöd till solceller, Stridh och Hedström, rapport 10:46 Samarbete mellan myndighet och näringsliv För statistiska underlag och informationsinsamling, Sjöström 10:44 Byggnadsintegrerade solcellsanläggningar. Europeisk Best-Practice, van Noord, rapport 10:41 Solel från Alla till Alla? - och om hur Sveriges första solelförening bildades, Hedström och Nyhlén, rapport 10:40 Teknisk utvärdering av Offrot-stödet med fokus på prestanda och driftfrågor, Andersson och Ärlebäck, rapport 10:28 Detta nyhetsbrev är gratis och hämtas på: Kontakta Monika Adsten, Elforsk om du vill prenumerera på nyhetsbrevet i pappersform. Utgivare: ELFORSK AB STOCKHOLM Programledare och ansvarig utgivare : Monika Adsten Tel: Fax: TILLÄMPAT PROGRAM FÖR SOLCELLSSYSTEM NYHETSBREV # 2/2010 sid 4

5

Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011

Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011 1 (5) Datum 2010-06-21 Programområde Användning Monika Adsten 08-677 27 35, 070-677 05 40 Monika.adsten@elforsk.se Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011 Nedan sammanfattas de projekt som beviljats

Läs mer

Energimyndighetens solcellsverksamhet

Energimyndighetens solcellsverksamhet Energimyndighetens solcellsverksamhet Linus Palmblad Teknikavdelningen 016-544 23 37 linus.palmblad@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

Energimyndighetens solcellsverksamhet

Energimyndighetens solcellsverksamhet Energimyndighetens solcellsverksamhet Linus Palmblad Teknikavdelningen, Kraftenheten 016-544 23 37 linus.palmblad@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se Vision solceller Given plats i energi- systemet

Läs mer

Uppdatering av ÅF:s och Energibankens utvärdering av det statliga solcellsstödet. Elforsk rapport 11:76

Uppdatering av ÅF:s och Energibankens utvärdering av det statliga solcellsstödet. Elforsk rapport 11:76 Uppdatering av ÅF:s och Energibankens utvärdering av det statliga solcellsstödet Elforsk rapport 11:76 Mats Andersson November 2011 Uppdatering av ÅF:s och Energibankens utvärdering av det statliga solcellsstödet

Läs mer

Deltagare i projektet. Bengt Stridh, Energiutblick 2011-03-16 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel

Deltagare i projektet. Bengt Stridh, Energiutblick 2011-03-16 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel Bengt Stridh, Energiutblick 2011-03-16 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel Deltagare i projektet Bengt Stridh, ABB, Corporate Research, projektledare Andreas Molin,

Läs mer

Utvärdering och framtidsanalys av SolEl programmet 2008 2011

Utvärdering och framtidsanalys av SolEl programmet 2008 2011 Utvärdering och framtidsanalys av SolEl programmet 2008 2011 Åsa Wahlström och Mats Rydehell Gunnar Ingelman och Jan Olof Dalenbäck Finansiärer Vattenfall E.ON Fortum Göteborg Energi Mälarenergi Jämtkraft

Läs mer

El från solceller. -nya möjligheter för elföretagen. Monika Adsten, Elforsk, programledare SolEl-programmet

El från solceller. -nya möjligheter för elföretagen. Monika Adsten, Elforsk, programledare SolEl-programmet El från solceller -nya möjligheter för elföretagen Monika Adsten, Elforsk, programledare SolEl-programmet Fortsatt kraftig marknadsutveckling internationellt 2010-10-28 Källa: PV News 10 oktober 2010 2

Läs mer

Bengt Stridh, SolEl-programmets seminarium 2010-11-10 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel

Bengt Stridh, SolEl-programmets seminarium 2010-11-10 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel Bengt Stridh, SolEl-programmets seminarium 21-11-1 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel Deltagare i projektet Bengt Stridh, ABB, Corporate Research, projektledare Andreas

Läs mer

Solceller Snabbguide och anbudsformulär. Elforsk rapport 11:27

Solceller Snabbguide och anbudsformulär. Elforsk rapport 11:27 Solceller Snabbguide och anbudsformulär Elforsk rapport 11:27 Bengt Stridh och Lars Hedström Maj 2011 Solceller Snabbguide och anbudsformulär Elforsk rapport 11:27 Bengt Stridh och Lars Hedström Maj 2011

Läs mer

Problemställning matchning användning-produktion

Problemställning matchning användning-produktion Bengt Stridh, Malmö 2011-01-18 Ekonomi för inmatning av solel till nätet - möjligheter och hinder Elhandel, nettodebitering, elcertifikat, ursprungsgarantier Problemställning matchning användning-produktion

Läs mer

Potential för solenergi i Blekinges bebyggelse

Potential för solenergi i Blekinges bebyggelse Potential för solenergi i Blekinges bebyggelse - David Lingfors - Joakim Widén Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik, Uppsala universitet, Box 534, 75121 Uppsala. David.lingfors@angstrom.uu.se

Läs mer

Solcellsanläggning gör rätt från början!

Solcellsanläggning gör rätt från början! Solcellsanläggning gör rätt från början! 9.00 Introduktion Förutsättningar för solel i Sverige. Anna Cornander, Solar Region Skåne 9.15 Solcellsteknik - hur fungerar den? Lars Hedström, Direct Energy 10.00

Läs mer

25:th European Photovoltaic Solar Energy Conference

25:th European Photovoltaic Solar Energy Conference 25:th European Photovoltaic Solar Energy Conference Valencia 6 10 september 2010 Solenergibranschen ångar på med Sverige i släptåg PV Status Report Joint Research Centre Under 2009 växte solcellsproduktionen

Läs mer

Mer solel med hjälp av solkartan.se

Mer solel med hjälp av solkartan.se Mer solel med hjälp av solkartan.se Program 15.15-15.30 Välkomna - Introduktion till solcellstekniken Anna Cornander, Solar Region Skåne 15.30-15.50 Information om projektet "Solkarta i Lund" Fredrik Andrén

Läs mer

Solceller Snabbguide och anbudsformulär

Solceller Snabbguide och anbudsformulär Solceller Snabbguide och anbudsformulär Maj 211 Detta dokument har tagits fram inom ramen för SolEl-programmet, mer info finns på www.solelprogrammet.se. Projektet har kallats "Underlag för anbudsförfrågan

Läs mer

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov 25 April, Malmö Program 08:30 08:45 Fika och registrering 08:45 09:20 Välkommen och Introduktion till solenergianläggningar 09:20 09:50 Kommunala riktlinjer

Läs mer

Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10. Nettodebitering. En förutsättning för småskalig solel

Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10. Nettodebitering. En förutsättning för småskalig solel Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10 Nettodebitering En förutsättning för småskalig solel Solcellsanläggning - 3,36 kw - 19,4 m 2 Tillgängliga takytor utnyttjas hyggligt Nettoköp av el maj-augusti

Läs mer

Tyskland världsbäst och föregångsland för solceller!! Sverige bland de sämsta i Europa

Tyskland världsbäst och föregångsland för solceller!! Sverige bland de sämsta i Europa Bengt Stridh, Malmö 2011-10-18 Att sälja överskott av solel Svårigheter och lösningar + jämförelse med Tyskland Tyskland världsbäst och föregångsland för solceller!! Sverige bland de sämsta i Europa Tyskland

Läs mer

Så vill regeringen utveckla solenergin. Ingemar Nilsson Riksdagsledamot - Näringsutskottet

Så vill regeringen utveckla solenergin. Ingemar Nilsson Riksdagsledamot - Näringsutskottet Så vill regeringen utveckla solenergin Ingemar Nilsson Riksdagsledamot - Näringsutskottet Stor global potential Den globala potentialen för solel är mycket stor, långt mycket större än världens totala

Läs mer

Solceller i samhällsplanering SKAPA BRA FÖRUTS ÄTTNINGA R FÖR S OLENERGI

Solceller i samhällsplanering SKAPA BRA FÖRUTS ÄTTNINGA R FÖR S OLENERGI Solceller i samhällsplanering SKAPA BRA FÖRUTS ÄTTNINGA R FÖR S OLENERGI Bakgrund Solceller är en förnyelsebar, ren och tyst energikälla som enkelt kan integreras i byggnader och stadsmiljö. Solcellsanläggningar

Läs mer

SOLENERGI. Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development

SOLENERGI. Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development SOLENERGI Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development INNEHÅLL Hur fungerar en solcellsanläggning Är det tillräckligt soligt i Sverige? Den internationella

Läs mer

Kan sol-el spela någon roll i det svenska energisystemet? Linus Palmblad Handläggare, Energimyndigheten

Kan sol-el spela någon roll i det svenska energisystemet? Linus Palmblad Handläggare, Energimyndigheten Kan sol-el spela någon roll i det svenska energisystemet? Linus Palmblad Handläggare, Energimyndigheten Potential för förnybar energi Elkraftinstallationer i Europa 2011 MW 25000 20000 21000 15000 10000

Läs mer

Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 2015-05- 04 Dnr Fi2015/1733 Finansdepartementet Skatte- och Tullavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Läs mer

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Innehåll Mål solkarta vad är det? Solinstrålning ytor på byggnader Solceller aktuellt läge (solfångare)

Läs mer

Solpotential Osnabrück

Solpotential Osnabrück Solkartan i Lund Solpotential Osnabrück Department of Environmental Protection Rooves with excellent or good suitability for solar panels: 26,000 (out of 70,000) Result Profit Requirement Solar Power Generation

Läs mer

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne PROGRAM Marknadsundersökning Kalendarium Vindkraft Solenergi Mingel och julfika MARKNADSUNDERSÖKNING Jag kommer från

Läs mer

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Örebro Göteborg Stockholm Solel: Ekonomi David Larsson, Direct Energy Intäkter Kostnader Vad kostar solel? Lönsamhet Matchning, nettodebitering och försäljning

Läs mer

Solceller Delredovisning av strategiuppdraget + lite om fortsatta arbetet

Solceller Delredovisning av strategiuppdraget + lite om fortsatta arbetet Solceller Delredovisning av strategiuppdraget + lite om fortsatta arbetet Sol i Väst - Avslutningskonferens Göteborg, 10 maj 2016 Tobias Walla Solcellsstödet SolELprogrammet IEA PVPS El och bränsle från

Läs mer

Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning

Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning Solenergi i stadsplaneringen Malmö, 20 april 2012 Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning Dr. Joakim Widén Built Environment Energy Systems Group (BEESG)

Läs mer

Inledning. SolEl-seminarium. Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Koncentrerande solcellstillämpningar. Stödsystem för solceller

Inledning. SolEl-seminarium. Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Koncentrerande solcellstillämpningar. Stödsystem för solceller SolEl-seminarium 13:00 13:15 Kort om SolEl-programmet Monika Adsten, Elforsk Energimyndighetens arbete med solceller samt det internationella solcellssamarbetet IEA PVPS Linus Palmblad, Energimyndigheten

Läs mer

Vilka förväntningar kan vi ha på solceller? Sara Bargi Energimyndigheten

Vilka förväntningar kan vi ha på solceller? Sara Bargi Energimyndigheten Vilka förväntningar kan vi ha på solceller? Sara Bargi Energimyndigheten Några frågor Är det lönt att ha solceller Sverige? Vilket bidrag till elförsörjningen kan solceller ge i Sverige? Vad kostar det?

Läs mer

Solceller i dag och i framtiden

Solceller i dag och i framtiden Solceller i dag och i framtiden Solfångare Varmt vatten Solceller El Stabila Tysta Inga rörliga delar Lång livslängd 30 år Liten miljöpåverkan 20-40g CO2/kWh inkl. framställning. Hur fungerar solceller?

Läs mer

Så är det! Arne Andersson

Så är det! Arne Andersson Så är det! Vår generation, i västvärlden, är den första någonsin som har kunskap om de stora risker för det mänskliga samhällets fortsatta utveckling på vår blå planeten som våra produktions och konsumtionsvanor

Läs mer

Stödsystem för solceller

Stödsystem för solceller Stödsystem för solceller Björn Sandén Miljösystemanalys, Energi och miljö Chalmers Visionen The industrial transition Energy, materials and knowledge High efficiency solar energy (>100 kwh/m 2 yr) Fossil

Läs mer

Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad

Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad 2017 03 03 JB EcoTech Solenergi AB Telefon: 0704-333 217 Jonas.buddgard@jbecotech.se www.jbecotech.se 2017 03 03 Bakgrund Avsikten med denna förstudie

Läs mer

Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Utredning av nätanslutning av förnybar el

Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Utredning av nätanslutning av förnybar el Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar Utredning av nätanslutning av förnybar el SolEl-seminarium 21-22 november 2007 First Hotel Royal Star, Älvsjö-Stockholm Lennart Söder Professor Elkraftsystem

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Ta vara på solen. El från solen Solect Power AB Malin Åman Energi on Tour på Röshults Vedugnsbageri

Ta vara på solen. El från solen Solect Power AB Malin Åman Energi on Tour på Röshults Vedugnsbageri Ta vara på solen El från solen Solect Power AB Malin Åman 2016-12-06 Energi on Tour på Röshults Vedugnsbageri INNEHÅLL Solect Power AB Solceller - Tekniken Solceller Potentialen Solceller - Ekonomi Några

Läs mer

Solcellsanläggningar i världsklass en workshop om prestanda och tillförlitlighet

Solcellsanläggningar i världsklass en workshop om prestanda och tillförlitlighet Solcellsanläggningar i världsklass en workshop om prestanda och tillförlitlighet IEA PVPS Task 13 Nätverk: guest.stockholm.se kod: BGkaukZ9 International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Linköping 13 juni 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Linköping 13 juni 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Linköping 13 juni 2017 Lars Ejeklint 1 MYTER, REALITET OCH UTMANINGAR Myt: Det är mörkt och kallt i Norden Inte kan väl solenergi vara något för oss? Realitet: Delar av Skandinavien

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Umeå 9 augusti 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Umeå 9 augusti 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Umeå 9 augusti 2017 Lars Ejeklint 1 MYTER, REALITET OCH UTMANINGAR Myt: Det är mörkt och kallt i Norden Inte kan väl solenergi vara något för oss? Realitet: Delar av Skandinavien

Läs mer

Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011

Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011 ELF100 v1.0 2005-12-22 1 (6) Datum 2008-10-10 Programområde Användning Bertil Wahlund 08-677 27 52, 070-677 25 22 Bertil.wahlund@elforsk.se Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011 Nedan sammanfattas

Läs mer

SOLCELLER EGENPRODUKTION AV EL Välkomna. Nyköping 14 mars 2017

SOLCELLER EGENPRODUKTION AV EL Välkomna. Nyköping 14 mars 2017 SOLCELLER EGENPRODUKTION AV EL Välkomna Nyköping 14 mars 2017 1 VAD HÄNDER I KVÄLL? Värmeverksamheten Nyköping; Fredrik Wettervik, Vattenfall Värme Solenergi; Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

Solceller möjligheter för integration i arkitekturen. Ricardo Bernardo 2014-01-29

Solceller möjligheter för integration i arkitekturen. Ricardo Bernardo 2014-01-29 Solceller möjligheter för integration i arkitekturen Ricardo Bernardo 2014-01-29 Solenergiomvandling Solstrålning kan omvandlas till värme eller el Solfångare för värmeproduktion Solceller/solpaneler för

Läs mer

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-04-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över regeringskansliets promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Diarienummer Fi2015/1733) Branschorganisationen

Läs mer

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder PRESSMEDDELANDE 2014-07-07 Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder Ny solpark på universitetstaket kan tiodubbla produktionen av solenergi Pite Energi tar ett stort steg i arbetet mot hållbar

Läs mer

Solceller i dag och i framtiden

Solceller i dag och i framtiden Solceller i dag och i framtiden Solenergimarknaden i Sverige Marknaden för termiska solpaneler (solfångare) har minskat de senaste tre åren i och med att bidragen togs bort 2011. Solcellsmarknaden har

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Norrköping 1 juni 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Norrköping 1 juni 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Norrköping 1 juni 2017 Lars Ejeklint 1 VÄLKOMNA Per Sjöström Norrköpings kommun Nicholas Etherden Vattenfall Lasse Ejeklint Vattenfall Jörgen Eriksson Vattenfall 2 MYTER, REALITET

Läs mer

SOLENERGI. Hur funkar det? Nyköping 14 mars 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development

SOLENERGI. Hur funkar det? Nyköping 14 mars 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development SOLENERGI Hur funkar det? Nyköping 14 mars 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development MYTER, REALITET OCH UTMANINGAR Myt: Det är mörkt och kallt i Norden Inte kan väl solenergi vara något

Läs mer

Var lyser solen bäst?

Var lyser solen bäst? Var lyser solen bäst? Bild: Institute för Environment and sustainability- European Commission Det strålar årligen in ca 10 000 gånger mer solenergi än den energi som används på jorden! Solceller (ger el)

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

SOLCELLER ETABLERAD OCH EN AV FRAMTIDENS ELPRODUCENTER? SOLCELLER

SOLCELLER ETABLERAD OCH EN AV FRAMTIDENS ELPRODUCENTER? SOLCELLER ETABLERAD OCH EN AV FRAMTIDENS ELPRODUCENTER? Hållbar elproduktion» Vatten, vind och sol bygger framtidens förnybara elsystem.» Binder samman nya kraftkällor till ett fungerande nät.» Smarta elnät, Smart

Läs mer

Producera din egen el med solceller

Producera din egen el med solceller Producera din egen el med solceller Producera din egen el med solceller De senaste åren har priset på solcellssystem minskat kraftigt och idag kan en solcellsanläggning för ett villatak vara en god investering

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Varberg 28 mars 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Varberg 28 mars 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Varberg 28 mars 2017 Lars Ejeklint 1 SOL I SINNET På stark framväxt Åtta av tio svenskar skulle förändra sitt hem för att göra det mer miljövänligt 57 procent säger att solceller

Läs mer

Lönsam solel idag och i framtiden. Johan Öhnell, ordf. Sol i Väst 22 september 2015. Vi bygger det hållbara samhället på riktigt

Lönsam solel idag och i framtiden. Johan Öhnell, ordf. Sol i Väst 22 september 2015. Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Lönsam solel idag och i framtiden Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Sol i Väst 22 september 2015 Johan Öhnell, ordf Kort om Solkompaniet Göteborg Örebro Stockholm Levererar nyckelfärdiga solcellsanläggningar.

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Driftuppföljning av Svenska Nätanslutna solcellanläggningar

Driftuppföljning av Svenska Nätanslutna solcellanläggningar Driftuppföljning av Svenska Nätanslutna solcellanläggningar Status augusti 2006 Jonas Hedström Energibanken i Jättendal AB 1 Inledning och bakgrund Under 1983 anslöts för första gången en solcellsanläggning

Läs mer

Solenergi. teknik, ekonomi, möjligheter!

Solenergi. teknik, ekonomi, möjligheter! Solenergi teknik, ekonomi, möjligheter! Anna Cornander Energikontoret Skåne Verksamhetsledare Solar Region Skåne och H 2 Skåne anna.cornander@kfsk.se www.solarregion.se Solar Region Skåne Verkar för ökad

Läs mer

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik SP-koncernen 2010 En resurs för tillväxt och förnyelse Antal medarbetare ca 950 Ägare Svenska staten

Läs mer

Välkomna till Så producerar du din egen el. En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars

Välkomna till Så producerar du din egen el. En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars Välkomna till Så producerar du din egen el En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars Dagens föreläsning En övergripande introduktion till hur man producerar sin egen el Om Mölndal Energi, våra

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Uppsala 28 februari 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Uppsala 28 februari 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Uppsala 28 februari 2017 Lars Ejeklint 1 SOL I SINNET På stark framväxt Åtta av tio svenskar skulle förändra sitt hem för att göra det mer miljövänligt 57 procent säger att solceller

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011

Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011 1 (6) Datum 2009-09-23 Programområde Användning Monika Adsten 08-677 27 35, 070-677 05 40 Monika.adsten@elforsk.se Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011 Nedan sammanfattas de projekt som beviljats

Läs mer

Grön el i Västra Götaland

Grön el i Västra Götaland Grön el i Västra Götaland Mats Johansson mats.johansson@kanenergi.se Med stöd av: Introduktion Elanvändning och produktion i VG Attityder till energi Läget inom resp. teknik Sammanfattning Statistik (enligt

Läs mer

EU Directive on Energy Performance on Buildings (EBDE) Nearly zero energy buildings 2020. 30% av fastighetselen ska försörjas av solceller

EU Directive on Energy Performance on Buildings (EBDE) Nearly zero energy buildings 2020. 30% av fastighetselen ska försörjas av solceller EU Directive on Energy Performance on Buildings (EBDE) Nearly zero energy buildings 2020 30% av fastighetselen ska försörjas av solceller SOLENERGIARKITEKTUR Elforsk2010-11-10 2020 ska invånarna i Norra

Läs mer

Solar Region Skåne. Verkar för ökad användning av solenergi i Skåne Studiebesök, seminarier, utbildningar, EU-projekt, regionala solenergiprojekt...

Solar Region Skåne. Verkar för ökad användning av solenergi i Skåne Studiebesök, seminarier, utbildningar, EU-projekt, regionala solenergiprojekt... Välkomna till seminariet Mer solenergi i el- och fjärrvärmenäten - hur går vi tillväga? Program 13.00 Introduktion Anna Cornander, Solar Region Skåne 13.10 Att sälja el till nätet - svårigheter och lösningar

Läs mer

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Vilken typ av produkt är solel? Det beror på Fyra exempel på olika affärsmodeller: - storskalig produktion

Läs mer

Energirevolutionen börjar här

Energirevolutionen börjar här Energirevolutionen börjar här Rexel har gjort ett aktivt val att ta täten inom förnybar energi, miljövänliga och smarta lösningar som energieffektiviserar Sverige Rexel Energy Solutions Vi tillhandahåller

Läs mer

Solceller för större fastigheter

Solceller för större fastigheter SolEl-Seminarium Solceller för större fastigheter Elite Hotel Ideon, Lund - 20 november 2013 Mats Andersson Energibanken i Jättendal AB Konsultföretag inom solcellsområdet sedan 1997 Mats Andersson i Jättendal,

Läs mer

Innehåll. Presentation Upphandling Projektering. Solar Design AB. Verkstadsvägen 3, SE-290 62 Vilshult, Sweden

Innehåll. Presentation Upphandling Projektering. Solar Design AB. Verkstadsvägen 3, SE-290 62 Vilshult, Sweden Innehåll Presentation Upphandling Projektering Energikonsulterna är en bra partner med stor erfarenhet av design, konstruktion och montage av solanläggningar och tillsammans med PV Enterprise kunskap

Läs mer

Solel i flerbostads- hus. en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster

Solel i flerbostads- hus. en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster Solel i flerbostads- hus - en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster SOLEL I FLERBOSTADSHUS 2 I Sverige finns i dag endast ett fåtal flerbostadshus där fastighetsägaren producerar solel som hyresgästerna

Läs mer

Förstudie Solceller på villa

Förstudie Solceller på villa Förstudie Solceller på villa Förutsättningar Villa Solhem ligger i Beddingestrand, mellan Trelleborg och Ystad. Den är uppförd 1914 med en total boarea på ca 240 m 2. Den tänkta placeringen för solcellsmodulerna

Läs mer

Ny vår för solel? Jan-Olof Dalenbäck Professor o. profilledare Chalmers tekn. högskola Sekr. Svensk Solenergi

Ny vår för solel? Jan-Olof Dalenbäck Professor o. profilledare Chalmers tekn. högskola Sekr. Svensk Solenergi Ny vår för solel? Jan-Olof Dalenbäck Professor o. profilledare Chalmers tekn. högskola Sekr. Svensk Solenergi ELMA 20 januari 2014 1 Jan-Olof Dalenbäck PV Sälja och köpa el?! DC/AC Mätare Egen elanvänd.

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

presenterar Solcellsel i lantbruket

presenterar Solcellsel i lantbruket & presenterar Solcellsel i lantbruket Solcellsel i lantbruket Tillämpningar, ekonomi och projektering 9.00 Introduktion Anna Cornander, Energikontoret Skåne, och Valter Andersson, LRF Skåne 9.15 Solcellsteknik

Läs mer

Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel [ER 2016:16], samt Förslag till heltäckande solelstatistik

Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel [ER 2016:16], samt Förslag till heltäckande solelstatistik TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Kommunledningskontoret 2016-12-15 Avdelningen för biosfär och hållbar utveckling Lennart Erfors 044-136160 lennart.erfors@kristianstad.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss av

Läs mer

Investera i solceller. och gör din egen solel

Investera i solceller. och gör din egen solel Investera i solceller och gör din egen solel 1 Omvandla solljus till förnybar el Solens energi ger egen klimatsmart el och en lägre elkostnad. Och du bidrar till ett hållbart energisystem. Vi erbjuder

Läs mer

Detta projekt genomförs med stöd av:

Detta projekt genomförs med stöd av: Detta projekt genomförs med stöd av: Energikontoret Skåne» En del av Kommunförbundet Skåne (KFSK)» 12-14 anställda, sitter i Lund» Regional energiaktör, arbetar med omställningen av energisystemet» I huvudsak

Läs mer

Professor Jan-Olof Dalenbäck Maria Haegermark. Installationsteknik Energi och miljö Chalmers tekniska högskola

Professor Jan-Olof Dalenbäck Maria Haegermark. Installationsteknik Energi och miljö Chalmers tekniska högskola Professor Jan-Olof Dalenbäck Maria Haegermark Installationsteknik Energi och miljö Chalmers tekniska högskola You think you havesolar permitting problems? Try putting solar panels on the White House. (Eric

Läs mer

Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket.

Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket. Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket. Innehållsförteckning - Intro - Så fungerar en solcellsanläggning - Försäljning och

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Solenergi i planering

Solenergi i planering Solenergi i planering om hur man skapar förutsättningar Solenergi i planering om hur man skapar förutsättningar 34 minuter 67 minuter Solinstrålning (optimal lutning) Källa: PVGIS European Communities,

Läs mer

Akademiska Hus satsar på solceller

Akademiska Hus satsar på solceller Akademiska Hus satsar på solceller Seminarium Svensk Solenergi/Chalmers Uppsala 2015-10-16 Johan Tjernström, Energistrateg johan.tjernstrom@akademiskahus.se 1 Innehåll Kort om Akademiska Hus Våra energimål

Läs mer

Anvisningar för ansökan till SolElprogrammets

Anvisningar för ansökan till SolElprogrammets Anvisningar för ansökan till SolElprogrammets utlysning 2014-1 Projektets potential bedöms enbart utifrån den information som finns i ansökan. Komplettering begärs endast i undantagsfall. För att se till

Läs mer

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL Höganäs Energi KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten.

Läs mer

Solenergi för en ljus framtid Större solcells-och solfångaranläggningar M L XL. 2012-05-10 ~ Solenergi för en ljus framtid ~ Maria Haegermark

Solenergi för en ljus framtid Större solcells-och solfångaranläggningar M L XL. 2012-05-10 ~ Solenergi för en ljus framtid ~ Maria Haegermark Solenergi för en ljus framtid Större solcells-och solfångaranläggningar M L XL Solfångare Solceller Placering av solfångare / solceller Systemutformning Exempel på anläggningar i Sverige Ekonomi Större

Läs mer

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05 Hållbara Järva! 2010-2014 Lisa Enarsson, projektledare The Capital of Scandinavia Akalla Järva Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta Rinkeby

Läs mer

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja?

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? FAQ Mikroproduktion FAQ som Svensk Energi har tagit fram. Teknik Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? Svar: Det beror på vilka förutsättningar man har där man bor samt vilket

Läs mer

Framtidens flexibla energisystem Städer som tillväxtmotorer 17 nov 2011. Birgitta Resvik Ansvarig för samhällskontakter Fortum Corporation

Framtidens flexibla energisystem Städer som tillväxtmotorer 17 nov 2011. Birgitta Resvik Ansvarig för samhällskontakter Fortum Corporation Framtidens flexibla energisystem Städer som tillväxtmotorer 17 nov 2011 Birgitta Resvik Ansvarig för samhällskontakter Fortum Corporation 1 Norra Djurgårdsstaden ett framväxande miljöprofilområde och internationellt

Läs mer

Energimyndighetens titel på projektet svenska Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW-solcellspark

Energimyndighetens titel på projektet svenska Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW-solcellspark w SAMMANFATTNING AV SLUTRAPPORT Datum 2016-01-22 Dnr 1 (5) Energimyndighetens titel på projektet svenska Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW-solcellspark Energimyndighetens titel på

Läs mer

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Energimyndigheten Uppdrag Solelstrategi Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Bakgrund Solelkommissionen är mycket positiv till regeringens uppdrag till Energimyndigheten om att ta fram en solelstrategi

Läs mer

Marika Edoff Adam Hultqvist

Marika Edoff Adam Hultqvist Läget på SolElmarknaden 2010 Marika Edoff Adam Hultqvist Uppsala Universitet IEA-PVPS och Task 1 Vad är IEA-PVPS? International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme Internationella energiorganets

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

Välkommen till informationsmöte om solel

Välkommen till informationsmöte om solel Välkommen till informationsmöte om solel Pauline Saers Staffan Lindberg Staffan Gunnarsson Uppsala Konsert & Kongress 2017-11-28 Kvällens agenda Kort om den kommunala energi- och klimatrådgivningen Pauline

Läs mer

ANSLUTNING AV SOLENERGI

ANSLUTNING AV SOLENERGI ANSLUTNING AV SOLENERGI Vattenfall Eldistribution Februari 2017 STARK TRO PÅ SOLENERGITILLVÄXT I SVERIGE En miljon prosumenter år 2040. 100 % förnybart, 10% solenergi. Gynnsam lagstiftning, prissättning

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer