Investeringsstödet: Utökad budget och förlängning till 2012 men lite utbetalt. Norra Djurgårdsstaden smarta elnät i stadsmiljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investeringsstödet: Utökad budget och förlängning till 2012 men lite utbetalt. Norra Djurgårdsstaden smarta elnät i stadsmiljö"

Transkript

1 SolEl Nyhetsbrev # 2/2010 Investeringsstödet: Utökad budget och förlängning till 2012 men lite utbetalt För 2011 kommer Energimyndigheten att fördela cirka 60 miljoner kronor till länsstyrelserna för solcellsstödet. Många har sökt solcellsstödet och i många län har det kommit in fler ansök- ningar än vad som kommer kunna beviljas under hela stödperioden. Hittills har Energimyndigheten fördelat 153,5 miljoner kronor till länsstyrelserna och av dessa har länsstyrelserna beslutat om 146 miljoner kronor. Länsstyrelserna hanterar ansökningarna i turordning och när de inte längre har mer medel att fördela så hamnar resterande ansökningar på kö tills länsstyrelserna blir tilldelade mer pengar. Det är inte säkert att pengarna räcker till alla som sökt. Men om man funderar på att söka solcellsstödet så kan man alltid söka ändå. Dels kan läget skilja sig åt mellan olika län och dels kommer sannolikt en del pengar att komma tillbaka från projekt som har blivit beviljade medel men som inte blir av. Men om stödet är avgörande för projektets genomförande ska man alltid avvakta med att starta projektet tills länsstyrelsen lämnat besked. Tack vare det stora intresset för solcellsstödet beslutade regeringen att för 2009 skjuta till 50 miljoner kronor extra till solcellsstödet. I höstens budgetproposition har regeringen föreslagit att förlänga stödet till nya energitekniker genom att sätta av 60 miljoner kronor för I stödet till nya energitekniker ingår förutom solceller även Hans Nyhlén, Sala Heby Energi, framför Solel i Sala och stödet till biogas. Fördelningen mellan Heby Ekonomisk förenings teknikerna är oklar. nyinvigda anläggning i Heby Norra Djurgårdsstaden smarta elnät i stadsmiljö SolEl finansieras av energiföretag via Elforsk (Vattenfall, E.ON, Fortum, Göteborg Energi, Mälarenergi, Bixia, Jämtkraft, Umeå Energi, Växjö Energi, Falkenberg Energi), ABB, Energimyndigheten, Exotech HSB, Malmö stad Serviceförvaltningen, Sharp och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond via NCC. SolEl administreras av Elforsk AB. Monika Adsten är Elforsks programledare. Elforsk ansvarar för verkställande av programstyrelsens beslut och att programmet genomförs i enlighet med programbeskrivningen. Detta nyhetsbrev beskriver en del av den verksamhet som bedrivs inom programmet. Mer information finns på solelprogrammet.se. Energimyndigheten beviljade den första oktober finansiering till förstudie för forskningsprojektet Smarta elnät i stadsmiljö i Norra Djurgårdsstaden. Förstudien ska bidra till att utveckla affärskoncept, detaljerade krav- och funktionella specifikationer för smarta elnät inom områdena: Aktiva och energieffektiva hus och hem Lokal förnybar elproduktion i stadsmiljö Energismart konsumentbeteende Utformningen av framtidens smarta elnät och energilager Behov av utvecklat regelverk och nya marknadsförutsättningar -Vi hoppas att projektet skall kunna peka ut en väg för att leda och driva omställningen till ett mer hållbart energisystem. En omställning som är nödvändig för att vi ska uppnå de högt uppsatta miljömålen för 2020, säger Tomas Wall, Chef för forskning och utveckling på Fortum. Forskningsprojektet kommer att testa ett flexibelt elnät med låga utsläpp i Stockholm. Stadsdelen kommer även att fungera som ett nationellt provområde för utveckling och installationer i verkliga miljöer. -Konsumenterna kommer att ha en nyckelroll i omställningen. Det nya elnätet kommer att möj- liggöra för kunderna att ta en mer aktiv roll i sin elkonsumtion, så det handlar om att hitta lösningar som underlättar och är motiverande för kunderna att leva klimatsmart, säger Tomas Wall. Tillsammans med ABB och KTH ska Fortum arbeta i detta utvecklingsprojekt för att designa och installera Smarta Elnät i stor skala i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Med i forsknings- projektet är även Ericsson, Electrolux, NCC, JM, ByggVesta, HSB, Stockholms Hamnar och Interactive Institute. Målen för Norra Djurgårdsstaden är att CO2- utsläppen ska ha minskat från dagens genomsnitt för Stockholm på 4 ton till 1,5 ton per person och år till Till 2030 ska stadsdelen vara fri från fossila bränslen. Stadsdelen ska planeras och byggas så att den är anpassad för framtida klimatförändringar. Det gör att Norra Djurgårdsstaden är väl lämpad att testa och utveckla nya energilösningar som kräver ett smart elnät för hållbar utveckling i stadsmiljö. Byggstart är planerad till 2011 med första inflyttning Visionsbild över Norra Djurgårdsstaden framtagen av Dynagraph AB TILLÄMPAT PROGRAM FÖR SOLCELLSSYSTEM NYHETSBREV # 2/2010 sid 1

2 Svenska solelnyheter Scanmodule lägger ned Solenergibolaget REC Scanmodule planerar att lägga ner verksamheten i Glava i Arvika kommun där man tillverkar sol- cellspaneler. Runt 300 anställda förlorar sina jobb vid årsskiftet. Scanmodule ingår i norska REC-gruppen, som har investerat i en ny solcellsfabrik i Singapore. NLAB solar startar fabrik NLAB Solar får 17,3 miljoner kronor från EUkommissionen för att bygga en pilotfabrik för tillverkningen av Grätzelsolceller, meddelar bolaget. Fabriken som ska ligga i Stockholm ska byggas under 2010 och 2011 och den totala inve- steringen är 40 miljoner kronor. Bolaget planerar att anställa 15 personer för att kommersialisera det prioriterade affärsområdet fasad- och byggnadsintegrerade solceller. Källa:Teknik 360 Timvärden på solelproduktion På hemsidan finns timvärden redovisade för tre svenska solcellsanläggningar. För dig som vill göra egna analyser är det även möjlighet att exportera timdata till en Excelfil. Utsikt Nät går före Utsikt Nät testar en lokal kvittning av elproduktion från två solcellsanläggningar. Differensen mell- an produktion och konsumtion rapporteras till elhandlaren. Om produktionen är större än konsumtionen så rapporterar man noll till elhandlaren men lagrar informationen i sitt eget system. Den energi som matas ut på nätet använder man för att täcka sina egna nätförluster. På årsbasis sammanställer man eventuellt överskott och ersätter producenten motsvarande kostnaden för inköp av el samt nätnytta. Ny rapport: Konsekvenser av nettodebitering av solel Dagens regelverk med timavräkning leder till installationer av små solelanläggningar i förhållande till vad som vore möjligt om alla lämpligt orienterade tak- och fasadytor skulle utnyttjas fullt ut. Problemet beror på att det uppstår ett solelöverskott för producenten som får inget eller ett lågt värde i förhållande till sparad köpt el. För småhus innebär det att utan nettodebitering är det för solelproducenten ekonomiskt optimalt att endast installera upp till ca 2-7 m 2 av de ca 60 m 2 som finns tillgängligt på ett småhus. Även exempelvis flerbostadshus, lantbruk och industri, uppvisar låg utnyttjandegrad. Detta hindrar att potentialen i Sverige på ca TWh nyttiggörs, antaget att 25% av de tak- och fasadytor som har minst 70% av optimal solinstrålning utnyttjas. I rapporten Konsekvenser av avräkningsperiodens längd vid nettodebitering av solel (10:93) har effekterna av fem olika scenarier, utan respektive med månads- eller årsnettodebitering för en elkonsument som producerar el med en solcellsanläggning studerats för tio olika fastighetstyper Mängden sparad el för producenten beror kraftigt på avräkningsperiodens längd. Månadsnettodebitering skulle drastiskt förbättra utnyttjandegraden av de tillgängliga ytorna, men begränsar fortfarande ytutnyttjandet. En ytterligare lika stor förbättring ger årsnettodebitering, då de studerade hustypernas tak kunna täckas endera helt med solceller eller till så stor del som behövs för att täcka årsbehovet av el. En nettodebiteringsgräns, exempelvis 63A = 43,5 kw = 313 m 2 blir en begränsande faktor för större byggnader. Nätägarna påverkas i form av minskade intäkter från den rörliga nätöverföringsavgiften, minskade förluster i det lokala elnätet och ökade intäkter från överskottsel som egenproducenten skän-ker till nätet. För elhandlaren innebär ökande systemstorlek att försäljningen till egenprodu-centen minskar på samma sätt som sparad el ökar för egenproducenten. Skattemässigt får solcellsinstallationerna vid nettodebitering samma effekt som om egenproducenten skulle göra en energibesparing. För den fortsatta utvecklingen av solcellsmarknaden i Sverige är det av yttersta vikt at netto- debitering genomförs med det snaraste. Ska de tillgängliga takytorna kunna nyttjas är det viktigt att avräkningsperiodens längd blir tillräcklig. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Täckningsgrad tim Täckningsgrad månad V1 V2 V3 F1 F2 L1 L2 L3 L4 L5 Täckningsgraden vid tim- resp. månadsmätning för olika byggnadstyper och energisystem. V=villa, F=flerbostadshus och L=lokal. Fortsatt stark utveckling på den tyska marknaden Den tyska marknadsutvecklingen är fortsatt stark inom solcellsområdet. På tio år har man gått från ca till anställda inom solcellsbranschen. Produktionsvolymen har gått från 15 MW till 2456 MW från år 2000 till Elproduktionen har gått från 76 GWh 2001 till 6580 GWH % av landets elproduktion kommer idag från solceller. Under denna period har också kostnaden för att installera solceller minskat kraftigt. Experter från PV Chrystalox AG Större solcellsanläggning i regeringskvarteren i Berlin. Källa: BSW-Solar/Langrock menar att man inom kort kommer att nå så kallad grid parity, d.v.s. att kostnaden för att producera el med solceller är likvärdig med att köpa elen från elnätet Q Q Q /kwp Q Q Q Q Genomsnittligt systempris till slutkund upp till 100 kwp. Wp=toppeffekt Q Källa: Faktenblatt PV August 2010, BSW-Solar Källa: ERA TILLÄMPAT PROGRAM FÖR SOLCELLSSYSTEM NYHETSBREV # 2/2010 sid 2

3 25 ansökningar skickades in till SolEl-programmets tredje och sista utlysning. Sökt belopp låg på totalt 5 Mkr. Programstyrelsen hade 1,4 Mkr att fördela så man fick prioritera hårt. Resultatet blev tio nya projekt. Samtliga projekt finns sammanfattade på programmets hemsida. Nedan presenteras ett axplock: Illustration av befintlig och planerad bebyggelse i Sege Park, Malmö Kvalitetssäkring av nätanslutna solcellsan- läggningar Johan Ärlebäck, Energibanken En stor mängd, nätanslutna solcellsanläggningar. har byggts i Sverige under de senaste åren. I och med att flera nya företag har engagerats i upphandlingar har ett behov av kvalitetssäkring aktualiserats. En viktig del i projekten är besiktningen av den färdiga anläggningen. I och med att det inte finns några etablerade rutiner för be- siktningsförfarandet har kvalitén på dessa varierat. Projektets målsättning är att ta fram ett besiktningsprotokoll, inkl. beskrivningar och förklaringar till mätningar som bör genomföras för att kunna godkänna en nätansluten solcellsanläggning. Underlag för anbudsförfrågan av solcellssystem Bengt Stridh, ABB Corporate Research Det finns en stor okunskap bland potentiella intressenter av solcellsanläggningar. Målet för projektet är att ta fram en mall som kan användas av privatpersoner för anbudsförfrågan av solcellsanläggningar. Mallen ska dessutom innehålla korta råd, nyckeltal och tips på vad som är viktigt att tänka på när man funderar på att installera en solcellsanläggning. En sådan mall Tio nya projekt i SolEl-programmet Nyheter från IEA Photovoltaic Power Systems, PVPS Stadsplanering för solceller i bebyggelse Michiel van Noord, Esam Kunskapen som behövs för att optimera soltillgång vid stadsdelsplanering är inte etablerad bland stadsbyggnadskontoren och andra aktör- er i planeringsprocessen. Planer som görs nu utan hänsyn till solceller gör att en del tak lutar åt fel håll eller skuggas mitt på dagen och därför inte är lämpliga för solenergiutnyttjning. Genom att inte göra ett val för solenergi idag, görs alltså ett passivt val mot solenergi imorgon. En studie görs av hur husorientering, husdesign och placering kan utformas i området Sege Park i Malmö, optimerad för solenergi, och vad det skulle resultera i, när det gäller potentialen ti för förnybar, lokalt producerad el. En broschyr ska utarbetas med råd och rekommendationer för optimerad solenergiutnyttjning. underlättar avsevärt för privatpersonen som då på ett tidigt skede kan avgöra potentialen på sin Just nu drivs ett flertal byggnad, ungefärligt pris och förväntad produk- internationella tion. Samtidigt skulle det underlätta för leveran- samarbeten genom tören som får ett bra underlag att räkna på. Det PVPS: skulle därmed också bli enklare för privatpersoner att jämföra olika offerter. dissemination of infor- Task 1. Exchange and mation on photovoltaic power systems Task 8. Very large scale photovoltaic power generation systems in remote areas Task 9. Photovoltaic services for developing countries Task 11: PV hybrid systems within minigrids Task 12: PV environmental health and Total inkommande solinstrålning (kwh/ytenhet) på alla takytor t i stadsdelen d Haga, Göteborg, under ett safety typår. Infälld bild är en delförstorning av området. Upplösning: 0,5 0,5 m. Solceller i Göteborg utveckling av GISverktyg för beräkning av potentiell solinstrålning på urbana takytor Per Jonsson, WSP Analys & Strateg Solceller ger möjligheten att utvinna el på ett sätt som inte stör landskapsbild eller ljudnivå, och dessutom kan befintliga ytor utnyttjas. En stads takytor kan vara mer eller mindre lämpliga för installation av solceller av många anledningar, om taket befinner sig i skugga, liksom dess lutning och riktning i relation till solinstrålningen. Projektet syftar till att ta fram ett GIS-verktyg för att utvärdera takytors potential att producera solel. Verktyget baseras på högupplöst bebyggelsegeometri och strålningsdata. En rasterbaserad skuggkastningsalgoritm ligger till grund för studien där inkommande solinstrålning med upplösning mellan 0,25 2 meter/pixel beroende på detaljeringsgrad Med resultatet som visas i kartform kan exempelvis enskilda fastighetsägare informeras om vilka delar av ett specifikt tak som är bäst lämpade för installation av solceller, dvs. oskuggade partier, och vad som blir den förväntade elproduktionen. Möjlighet finns att i framtiden utveckla verktyget till att omfatta potential för fasadmonterade solcellspaneler. CO 2 neutral energilösning för Kristinebergshöjden, Stockholm Olle Forsberg, NCC Property Development Nya energitekniska lösningar måste utvecklas för att nå EU:s mål för byggnader på near zero energy consumption för I detta projekt kommer man att studera hur en större mängd solceller (ca 1000 m 2 ) kan bidra till försörjningen av värme och kyla i en modern kontorsbyggnad med mycket högt ställda klimatmål. Målet är även att den förnybara energin från solceller i kombination med dygnslagring kommer att bidra till elanvändningen för en kylmaskin/ värmepumpslösning som utnyttjar geotermisk energi via borrhål. TILLÄMPAT PROGRAM FÖR SOLCELLSSYSTEM NYHETSBREV # 2/2010 sid 3 Task 13: Performance and Reliability of Photovoltaic Systems Task 14: High Penetration of PV Systems in Electricity Grids Publikationer: Trends in PV applications (oktober 2010) Nyhetsbrev PV Power. Gratis prenumeration på Kalendarium SolEl-programmet har sitt årliga seminarium Joakim Widén disputerar på Ångströmlaboratoriet med sin avhandling System Studies and Simulations of Distributed Photovoltaics in Sweden kl I Häggsalen Adam Hultqvist disputerar på Ångströmlaboratoriet med sin avhandling Cd free buffer layers and the influence of their material properties on the performance of Cu(In,Ga)Se2 solar cells

4 Information från SolEl Nya rapporter: PVSEC 25:th European Photovoltaic Solar Energy Conference Självförtroendet på topp hos solenergiforskarna Självförtroendet var på topp när 4500 forskare från hela världen samlades till världens största solenergikonferens i spanska Valencia. Solceller kommer att vara en stor andel av framtidens energiförsörjning, alla siffror som visas säger det. Kostnaden för el från solen sjunker varje år och tillverkningsvolymen ökar. Man siktar på att leverera 12 % av EU:s elbehov år 2020, säger Joakim Byström från Absolicon Solar Concentrator AB, en av de fem svenskar som deltog på konferensen. Under konferensen presenterade forskarna på det tyska forskningsinstitutet ZSW ett nytt världsrekord för tunnfilmssolceller. Numera kan 20,3% av solljuset omvandlas till el. I flera år har tunnfilmssolcellsgruppen i Uppsala haft världsrekordet. Företaget Würth Solar som samarbetar med ZSW har redan storskalig produktion av tunn- filmssolceller med verkningsgrad 13,5% och lovar att det nya toppresultatet kommer att förbättra prestandan även på de solceller som de redan tillverkar. Tunnfilmssolcellerna är billiga att tillverka, men har idag låg verkningsgrad jämfört med vanliga kiselsolceller. Det nya rekordet ger hopp om minskade kostnader för el från solen. Het solenergibransch söker stabilitet En stark sol och en klarblå himmel gav en övertygande inramning till årets europeiska mässa för aktörer inom solcellsindustrin. Över 950 utställare fanns på plats och visade allt från rörkopplingar till hela fabrikslösningar. Arrangemanget lockade besökare från över 100 länder. I Tyskland kommer idag 2 % av all ström från solceller. ll Allt talar för en fortsatt tt stark tillväxt. t Kostnaden för el från solen minskar med 20 % varje gång marknaden fördubblas. Det gäller att hänga med, säger danska Kristin Rödder som med sin make driver solenergiföretaget Latitude Solar AB i Porjus. Fabriken i Porjus har idag 50 anställda och kapacitet att producera 40 MW per år ( Kvm). Nu bygger man ytterligare en fabrik i Danmark. Under det kommande året ska vi bygga ut med 80 MW i närheten av Århus, där vi bor. Vi känner att vi inte kan bygga ut mer i Porjus och eftersom vi är från Danmark känns det Kristine Rödder, bra att starta någonting där, Latitude Solar säger Kristin Rödder. Latitude Solar var det enda svenska företaget med egen monter på mässan i Valencia. Företaget köper solceller som sedan monteras i fabrik och säljs i Europa. Visst är alla här på mässan konkurrenter, men vi är ju också samarbetspartners på många sätt eftersom vi alla vill utveckla solcellsbranschen, säger Kristin Rödder. Källa: PV Crystalox Solar AG Doktor Hubert Aulish från PV Crystalox Solar presenterade en intressant analys: - Priset på el från solen i Tyskland väntas år 2013 vara lägre än det man köper i nätet. Tack vare nya fabriker har solcellsindustrin kapacitet att leverera solceller så att 12 % av all el i Europa kan komma från solceller redan år Text Sara Boström och foto Emma Boström. SolEl-programmet bevakar PVSEC Absolicon Solar Concentrator t AB har på uppdrag av SolEl programmet genomfört konferensbevakning av PVSEC i Valencia september Bevakningen redovisas i rapporten 25:th European Photovoltaic Solar Energy Conference 6-10 September 2010, rapport 10:94. 25:th European Photovoltaic Solar Energy Conference 6-10 September 2010 Konferensbevakning, Byström, rapport 10: 94 Konsekvenser av avräkningsperiodens längd vid nettodebitering av solel, Karlsson, Molin, Stridh, Widén, rapport 10:93 Solceller i byggnader- en introduktion för arkitektstudenter Läsåret 09/10, Martinsson och Svahn, rapport 10:56 Konsekvensanalys av investeringsstöd till solceller, Stridh och Hedström, rapport 10:46 Samarbete mellan myndighet och näringsliv För statistiska underlag och informationsinsamling, Sjöström 10:44 Byggnadsintegrerade solcellsanläggningar. Europeisk Best-Practice, van Noord, rapport 10:41 Solel från Alla till Alla? - och om hur Sveriges första solelförening bildades, Hedström och Nyhlén, rapport 10:40 Teknisk utvärdering av Offrot-stödet med fokus på prestanda och driftfrågor, Andersson och Ärlebäck, rapport 10:28 Detta nyhetsbrev är gratis och hämtas på: Kontakta Monika Adsten, Elforsk om du vill prenumerera på nyhetsbrevet i pappersform. Utgivare: ELFORSK AB STOCKHOLM Programledare och ansvarig utgivare : Monika Adsten Tel: Fax: TILLÄMPAT PROGRAM FÖR SOLCELLSSYSTEM NYHETSBREV # 2/2010 sid 4

5

Energimyndighetens solcellsverksamhet

Energimyndighetens solcellsverksamhet Energimyndighetens solcellsverksamhet Linus Palmblad Teknikavdelningen 016-544 23 37 linus.palmblad@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

Energimyndighetens solcellsverksamhet

Energimyndighetens solcellsverksamhet Energimyndighetens solcellsverksamhet Linus Palmblad Teknikavdelningen, Kraftenheten 016-544 23 37 linus.palmblad@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se Vision solceller Given plats i energi- systemet

Läs mer

Deltagare i projektet. Bengt Stridh, Energiutblick 2011-03-16 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel

Deltagare i projektet. Bengt Stridh, Energiutblick 2011-03-16 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel Bengt Stridh, Energiutblick 2011-03-16 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel Deltagare i projektet Bengt Stridh, ABB, Corporate Research, projektledare Andreas Molin,

Läs mer

Bengt Stridh, SolEl-programmets seminarium 2010-11-10 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel

Bengt Stridh, SolEl-programmets seminarium 2010-11-10 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel Bengt Stridh, SolEl-programmets seminarium 21-11-1 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel Deltagare i projektet Bengt Stridh, ABB, Corporate Research, projektledare Andreas

Läs mer

El från solceller. -nya möjligheter för elföretagen. Monika Adsten, Elforsk, programledare SolEl-programmet

El från solceller. -nya möjligheter för elföretagen. Monika Adsten, Elforsk, programledare SolEl-programmet El från solceller -nya möjligheter för elföretagen Monika Adsten, Elforsk, programledare SolEl-programmet Fortsatt kraftig marknadsutveckling internationellt 2010-10-28 Källa: PV News 10 oktober 2010 2

Läs mer

Problemställning matchning användning-produktion

Problemställning matchning användning-produktion Bengt Stridh, Malmö 2011-01-18 Ekonomi för inmatning av solel till nätet - möjligheter och hinder Elhandel, nettodebitering, elcertifikat, ursprungsgarantier Problemställning matchning användning-produktion

Läs mer

25:th European Photovoltaic Solar Energy Conference

25:th European Photovoltaic Solar Energy Conference 25:th European Photovoltaic Solar Energy Conference Valencia 6 10 september 2010 Solenergibranschen ångar på med Sverige i släptåg PV Status Report Joint Research Centre Under 2009 växte solcellsproduktionen

Läs mer

Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10. Nettodebitering. En förutsättning för småskalig solel

Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10. Nettodebitering. En förutsättning för småskalig solel Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10 Nettodebitering En förutsättning för småskalig solel Solcellsanläggning - 3,36 kw - 19,4 m 2 Tillgängliga takytor utnyttjas hyggligt Nettoköp av el maj-augusti

Läs mer

Tyskland världsbäst och föregångsland för solceller!! Sverige bland de sämsta i Europa

Tyskland världsbäst och föregångsland för solceller!! Sverige bland de sämsta i Europa Bengt Stridh, Malmö 2011-10-18 Att sälja överskott av solel Svårigheter och lösningar + jämförelse med Tyskland Tyskland världsbäst och föregångsland för solceller!! Sverige bland de sämsta i Europa Tyskland

Läs mer

Mer solel med hjälp av solkartan.se

Mer solel med hjälp av solkartan.se Mer solel med hjälp av solkartan.se Program 15.15-15.30 Välkomna - Introduktion till solcellstekniken Anna Cornander, Solar Region Skåne 15.30-15.50 Information om projektet "Solkarta i Lund" Fredrik Andrén

Läs mer

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov 25 April, Malmö Program 08:30 08:45 Fika och registrering 08:45 09:20 Välkommen och Introduktion till solenergianläggningar 09:20 09:50 Kommunala riktlinjer

Läs mer

Kan sol-el spela någon roll i det svenska energisystemet? Linus Palmblad Handläggare, Energimyndigheten

Kan sol-el spela någon roll i det svenska energisystemet? Linus Palmblad Handläggare, Energimyndigheten Kan sol-el spela någon roll i det svenska energisystemet? Linus Palmblad Handläggare, Energimyndigheten Potential för förnybar energi Elkraftinstallationer i Europa 2011 MW 25000 20000 21000 15000 10000

Läs mer

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Innehåll Mål solkarta vad är det? Solinstrålning ytor på byggnader Solceller aktuellt läge (solfångare)

Läs mer

Solpotential Osnabrück

Solpotential Osnabrück Solkartan i Lund Solpotential Osnabrück Department of Environmental Protection Rooves with excellent or good suitability for solar panels: 26,000 (out of 70,000) Result Profit Requirement Solar Power Generation

Läs mer

Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning

Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning Solenergi i stadsplaneringen Malmö, 20 april 2012 Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning Dr. Joakim Widén Built Environment Energy Systems Group (BEESG)

Läs mer

Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 2015-05- 04 Dnr Fi2015/1733 Finansdepartementet Skatte- och Tullavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Läs mer

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Örebro Göteborg Stockholm Solel: Ekonomi David Larsson, Direct Energy Intäkter Kostnader Vad kostar solel? Lönsamhet Matchning, nettodebitering och försäljning

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne PROGRAM Marknadsundersökning Kalendarium Vindkraft Solenergi Mingel och julfika MARKNADSUNDERSÖKNING Jag kommer från

Läs mer

Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011

Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011 ELF100 v1.0 2005-12-22 1 (6) Datum 2008-10-10 Programområde Användning Bertil Wahlund 08-677 27 52, 070-677 25 22 Bertil.wahlund@elforsk.se Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011 Nedan sammanfattas

Läs mer

Solceller i dag och i framtiden

Solceller i dag och i framtiden Solceller i dag och i framtiden Solfångare Varmt vatten Solceller El Stabila Tysta Inga rörliga delar Lång livslängd 30 år Liten miljöpåverkan 20-40g CO2/kWh inkl. framställning. Hur fungerar solceller?

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011

Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011 1 (6) Datum 2009-09-23 Programområde Användning Monika Adsten 08-677 27 35, 070-677 05 40 Monika.adsten@elforsk.se Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011 Nedan sammanfattas de projekt som beviljats

Läs mer

Solceller möjligheter för integration i arkitekturen. Ricardo Bernardo 2014-01-29

Solceller möjligheter för integration i arkitekturen. Ricardo Bernardo 2014-01-29 Solceller möjligheter för integration i arkitekturen Ricardo Bernardo 2014-01-29 Solenergiomvandling Solstrålning kan omvandlas till värme eller el Solfångare för värmeproduktion Solceller/solpaneler för

Läs mer

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-04-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över regeringskansliets promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Diarienummer Fi2015/1733) Branschorganisationen

Läs mer

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder PRESSMEDDELANDE 2014-07-07 Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder Ny solpark på universitetstaket kan tiodubbla produktionen av solenergi Pite Energi tar ett stort steg i arbetet mot hållbar

Läs mer

Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Utredning av nätanslutning av förnybar el

Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Utredning av nätanslutning av förnybar el Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar Utredning av nätanslutning av förnybar el SolEl-seminarium 21-22 november 2007 First Hotel Royal Star, Älvsjö-Stockholm Lennart Söder Professor Elkraftsystem

Läs mer

Stödsystem för solceller

Stödsystem för solceller Stödsystem för solceller Björn Sandén Miljösystemanalys, Energi och miljö Chalmers Visionen The industrial transition Energy, materials and knowledge High efficiency solar energy (>100 kwh/m 2 yr) Fossil

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Lönsam solel idag och i framtiden. Johan Öhnell, ordf. Sol i Väst 22 september 2015. Vi bygger det hållbara samhället på riktigt

Lönsam solel idag och i framtiden. Johan Öhnell, ordf. Sol i Väst 22 september 2015. Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Lönsam solel idag och i framtiden Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Sol i Väst 22 september 2015 Johan Öhnell, ordf Kort om Solkompaniet Göteborg Örebro Stockholm Levererar nyckelfärdiga solcellsanläggningar.

Läs mer

Välkomna till Så producerar du din egen el. En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars

Välkomna till Så producerar du din egen el. En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars Välkomna till Så producerar du din egen el En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars Dagens föreläsning En övergripande introduktion till hur man producerar sin egen el Om Mölndal Energi, våra

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

Marika Edoff Adam Hultqvist

Marika Edoff Adam Hultqvist Läget på SolElmarknaden 2010 Marika Edoff Adam Hultqvist Uppsala Universitet IEA-PVPS och Task 1 Vad är IEA-PVPS? International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme Internationella energiorganets

Läs mer

EU Directive on Energy Performance on Buildings (EBDE) Nearly zero energy buildings 2020. 30% av fastighetselen ska försörjas av solceller

EU Directive on Energy Performance on Buildings (EBDE) Nearly zero energy buildings 2020. 30% av fastighetselen ska försörjas av solceller EU Directive on Energy Performance on Buildings (EBDE) Nearly zero energy buildings 2020 30% av fastighetselen ska försörjas av solceller SOLENERGIARKITEKTUR Elforsk2010-11-10 2020 ska invånarna i Norra

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Var lyser solen bäst?

Var lyser solen bäst? Var lyser solen bäst? Bild: Institute för Environment and sustainability- European Commission Det strålar årligen in ca 10 000 gånger mer solenergi än den energi som används på jorden! Solceller (ger el)

Läs mer

Solar Region Skåne. Verkar för ökad användning av solenergi i Skåne Studiebesök, seminarier, utbildningar, EU-projekt, regionala solenergiprojekt...

Solar Region Skåne. Verkar för ökad användning av solenergi i Skåne Studiebesök, seminarier, utbildningar, EU-projekt, regionala solenergiprojekt... Välkomna till seminariet Mer solenergi i el- och fjärrvärmenäten - hur går vi tillväga? Program 13.00 Introduktion Anna Cornander, Solar Region Skåne 13.10 Att sälja el till nätet - svårigheter och lösningar

Läs mer

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Vilken typ av produkt är solel? Det beror på Fyra exempel på olika affärsmodeller: - storskalig produktion

Läs mer

Solenergi i planering

Solenergi i planering Solenergi i planering om hur man skapar förutsättningar Solenergi i planering om hur man skapar förutsättningar 34 minuter 67 minuter Solinstrålning (optimal lutning) Källa: PVGIS European Communities,

Läs mer

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Energimyndigheten Uppdrag Solelstrategi Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Bakgrund Solelkommissionen är mycket positiv till regeringens uppdrag till Energimyndigheten om att ta fram en solelstrategi

Läs mer

Ny vår för solel? Jan-Olof Dalenbäck Professor o. profilledare Chalmers tekn. högskola Sekr. Svensk Solenergi

Ny vår för solel? Jan-Olof Dalenbäck Professor o. profilledare Chalmers tekn. högskola Sekr. Svensk Solenergi Ny vår för solel? Jan-Olof Dalenbäck Professor o. profilledare Chalmers tekn. högskola Sekr. Svensk Solenergi ELMA 20 januari 2014 1 Jan-Olof Dalenbäck PV Sälja och köpa el?! DC/AC Mätare Egen elanvänd.

Läs mer

Professor Jan-Olof Dalenbäck Maria Haegermark. Installationsteknik Energi och miljö Chalmers tekniska högskola

Professor Jan-Olof Dalenbäck Maria Haegermark. Installationsteknik Energi och miljö Chalmers tekniska högskola Professor Jan-Olof Dalenbäck Maria Haegermark Installationsteknik Energi och miljö Chalmers tekniska högskola You think you havesolar permitting problems? Try putting solar panels on the White House. (Eric

Läs mer

Förstudie Solceller på villa

Förstudie Solceller på villa Förstudie Solceller på villa Förutsättningar Villa Solhem ligger i Beddingestrand, mellan Trelleborg och Ystad. Den är uppförd 1914 med en total boarea på ca 240 m 2. Den tänkta placeringen för solcellsmodulerna

Läs mer

Solceller för elproduktion

Solceller för elproduktion SolEl-Seminarium Solceller för elproduktion EnergiNätverk Sverige Stockholm 21 mars 2013 Mats Andersson Energibanken i Jättendal AB Konsultföretag inom solcellsområdet sedan 1997 Mats Andersson i Jättendal,

Läs mer

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05 Hållbara Järva! 2010-2014 Lisa Enarsson, projektledare The Capital of Scandinavia Akalla Järva Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta Rinkeby

Läs mer

Sammanfattningar (enligt beställning och med godkända revideringar) för pågående aktiviteter inom SolEl 03-07

Sammanfattningar (enligt beställning och med godkända revideringar) för pågående aktiviteter inom SolEl 03-07 6$00$1)$771,1*$5$93c*c(1'($.7,9,7(7(5,12062/(/(1/,*7%(67b//1,1*2&+0('*2'.b1'$ 5(9,'(5,1*$5 $NWLYLWHWHUUHODWHUDGHWLOOEHVOXWLQI UYHUNVDPKHWVnUHW (OIRUVNQU 6RO(O 6DPPDQIDWWQLQJHQOLJWEHVWlOOQLQJRFKPHGJRGNlQGDUHYLGHULQJDU

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik SP-koncernen 2010 En resurs för tillväxt och förnyelse Antal medarbetare ca 950 Ägare Svenska staten

Läs mer

Akademiska Hus satsar på solceller

Akademiska Hus satsar på solceller Akademiska Hus satsar på solceller Seminarium Svensk Solenergi/Chalmers Uppsala 2015-10-16 Johan Tjernström, Energistrateg johan.tjernstrom@akademiskahus.se 1 Innehåll Kort om Akademiska Hus Våra energimål

Läs mer

Solenergins nya roll i energisystemet

Solenergins nya roll i energisystemet Solar City Malmö www.solarregion.se Solenergins nya roll i energisystemet Anna Cornander Energikontoret Skåne Projektledare anna.cornander@kfsk.se www.solarregion.se Solar Region Skåne Ideell förening

Läs mer

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt?

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Högskolan på Gotland Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Kursdeltagare Marianne Lindeborg Oktober, 2011 Examinator: Göran Wall Högskolan på Gotland Kurs: Energi och miljö Höstterminen 2011

Läs mer

Grön el i Västra Götaland

Grön el i Västra Götaland Grön el i Västra Götaland Mats Johansson mats.johansson@kanenergi.se Med stöd av: Introduktion Elanvändning och produktion i VG Attityder till energi Läget inom resp. teknik Sammanfattning Statistik (enligt

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Innehåll. Presentation Upphandling Projektering. Solar Design AB. Verkstadsvägen 3, SE-290 62 Vilshult, Sweden

Innehåll. Presentation Upphandling Projektering. Solar Design AB. Verkstadsvägen 3, SE-290 62 Vilshult, Sweden Innehåll Presentation Upphandling Projektering Energikonsulterna är en bra partner med stor erfarenhet av design, konstruktion och montage av solanläggningar och tillsammans med PV Enterprise kunskap

Läs mer

Driftuppföljning av Svenska Nätanslutna solcellanläggningar

Driftuppföljning av Svenska Nätanslutna solcellanläggningar Driftuppföljning av Svenska Nätanslutna solcellanläggningar Status augusti 2006 Jonas Hedström Energibanken i Jättendal AB 1 Inledning och bakgrund Under 1983 anslöts för första gången en solcellsanläggning

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson GLOBAL ENERGIANVÄNDNING 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY SHE S AFFÄRSIDÉ Att vara ett långsiktigt modernt hållbart energi- och datakommunikationsföretag

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät v 7.5x Trender Mikro-generering Små och mångskalig kraftgenerering Elcertifikat som stimulerar produktion av förnybar energi Dubbla

Läs mer

Kort introduktion till solcellsanläggningar

Kort introduktion till solcellsanläggningar Kort introduktion till solcellsanläggningar En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

SolEl. programmet 2008 2011

SolEl. programmet 2008 2011 SolEl programmet 2008 2011 1 Dessa företag /organisationer har finansierat SENASTE ETAPPEN AV SolEl-programmet: Produktion: Kreativ Media AB, www.krem.se Grafisk form: Gabriella Lindgren Omslagsbild: Lars

Läs mer

Färdigställda och pågående referenser t.o.m. 2013-04 Fasadsystem till Kungsängsgymnasiet i Sala 3120W

Färdigställda och pågående referenser t.o.m. 2013-04 Fasadsystem till Kungsängsgymnasiet i Sala 3120W Fasadsystem till Kungsängsgymnasiet i Sala 3120W Under våren 2013 installerade Solarit ett fasadsystem på 3120W till Kungsängsgymnasiet i Sala. I utbildningssyfte är 2145W installerad dikt an fasaden och

Läs mer

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Solceller Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Den största myten * En film om solel Så här sa ett elföretag år 2000 Sydgas och Sydkrafts intresse ligger i att få praktisk erfarenhet i småskalig

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Nätanslutna solcellsanläggnigar. Jacob Edvinsson 2014-09-18 Johan Johannisson Martin Skoglund Charlotta Winkler

Nätanslutna solcellsanläggnigar. Jacob Edvinsson 2014-09-18 Johan Johannisson Martin Skoglund Charlotta Winkler Nätanslutna solcellsanläggnigar Jacob Edvinsson 2014-09-18 Johan Johannisson Martin Skoglund Charlotta Winkler Agenda WSP Vilka är vi? Introduktion Varför förnybar energi? Varför egenproducerad el? Solcellsteknikens

Läs mer

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Agenda Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Vad är el och elpris? Så fungerar en solcell! Elproduktion av solceller i Sverige? Sol-el-ekonomi! Frågor? Sol-el Genererar

Läs mer

Solelproduktion i Örebro -en kommunal angelägenhet

Solelproduktion i Örebro -en kommunal angelägenhet Solelproduktion i Örebro -en kommunal angelägenhet Niklas Jakobsson, energi och klimatstrateg HUT enheten för Hållbar Utveckling, Örebro kommun Projekts syfte och innehåll Syfte: Att utreda potential och

Läs mer

Programbeskrivning för programmet SolEl-programmet 2013-07-01 2017-06-30

Programbeskrivning för programmet SolEl-programmet 2013-07-01 2017-06-30 Diarienr 2013-003434 Programbeskrivning för programmet SolEl-programmet 2013-07-01 2017-06-30 Beslutsdatum 2013-06-13 2 (19) Innehåll 1. Sammanfattning 3 1 Programmets inriktning 4 1.1 Inledning... 4 1.2

Läs mer

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Karin Widegren, kanslichef, Samordningsrådet för smarta elnät Power Circle Summit 2014, Göteborg 6 november 2014 Samordningsrådet NÄRINGSLIV ORGANISATIONER

Läs mer

Programbeskrivning för SolEl-programmet 2013-07-01 2017-06-30. Beslutsdatum 2013-06-13

Programbeskrivning för SolEl-programmet 2013-07-01 2017-06-30. Beslutsdatum 2013-06-13 Programbeskrivning för SolEl-programmet 2013-07-01 2017-06-30 Beslutsdatum 2013-06-13 1 Innehåll 1 Sammanfattning (skrivs sist) 3 2 Programmets inriktning 4 2.1 Inledning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Omfattning...

Läs mer

Andelsägande i solcellsanläggningar ur ett hushållsperspektiv. Cajsa Bartusch, Solel-seminarium, 2011-11-11 1

Andelsägande i solcellsanläggningar ur ett hushållsperspektiv. Cajsa Bartusch, Solel-seminarium, 2011-11-11 1 Andelsägande i solcellsanläggningar ur ett hushållsperspektiv 1 Sveriges första andelsägda solcellsanläggningar initierades av Sala Heby Energi ägs och drivs av Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening

Läs mer

Solceller Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller

Solceller Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller Solceller Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller Solcellstekniken blir allt intressantare, inte minst med tanke på klimatproblemen. Kostnaderna för solcellsgenererad el har minskat

Läs mer

Intervjustudie solenergi. SolTech Energy Sweden AB (publ).

Intervjustudie solenergi. SolTech Energy Sweden AB (publ). Intervjustudie solenergi SolTech Energy Sweden AB (publ). Bakgrund om undersökningen Intresset för solenergi växer snabbt, men står ändå bara för 0,06 procent av Sveriges totala elkonsumtion (Energimyndigheten,

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson ÄGARSTRUKTUR SHE-KONCERNEN Sala kommun 87,5% Heby kommun 12,5% Sala-Heby Energi AB 100% 100% Sala-Heby Energi Elnät AB HESAB SHEs AFFÄRSIDÉ Att vara en långsiktig modern

Läs mer

Utveckling och Marknadsläge för Solvärme och solel. Björn Karlsson Mälardalens högskola 2012-11-10

Utveckling och Marknadsläge för Solvärme och solel. Björn Karlsson Mälardalens högskola 2012-11-10 Utveckling och Marknadsläge för Solvärme och solel Björn Karlsson Mälardalens högskola 2012-11-10 Gammalt Budskap Solelsystem är för dyra! Solvärmesystem har låg täckningsgrad och kan ej konkurrera med

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent

Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent Innehåll Marknader i Sverige Vad är mikroproduktion Problemställning för solelproducenter

Läs mer

Solcellens historik. Solceller för elproduktion. Solcellen. Modulen. Konsultföretag inom solcellsområdet sedan 1997. Verksamhet

Solcellens historik. Solceller för elproduktion. Solcellen. Modulen. Konsultföretag inom solcellsområdet sedan 1997. Verksamhet SolEl-Seminarium Solcellens historik Solceller för elproduktion Mats Andersson Energibanken i Jättendal AB 1839 1922 1954 1957 1973 Becquerel beskriver ljusrelaterade fenomen i vätskor Einstein får nobelpriset

Läs mer

Per Halvarsson, ABB ABB Hur blir innovationer affärer? ABB Group October 1, 2013 Slide 1

Per Halvarsson, ABB ABB Hur blir innovationer affärer? ABB Group October 1, 2013 Slide 1 Per Halvarsson, ABB ABB Hur blir innovationer affärer? October 1, 2013 Slide 1 Exempel energilagring Potential additional hydro power capacity 2006-2030 300 GW China 50 GW 50 GW India South America 120

Läs mer

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Energitransporter MKVN10 Lunds tekniska högskola 2011-10-03 System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Maria Olsson W07 Sandra Leksell W07 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Solen som energikälla. Solen som energikälla

Solen som energikälla. Solen som energikälla Solen som energikälla Solen som energikälla Så här fungerar solcellssystem Energi från solen Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer

Solenergi. framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag

Solenergi. framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag Solenergi framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag Solenergi El: solceller Solvärme: solfångare Solenergi El: solceller - Kortfattat Solvärme: solfångare - Marknaden - Planering - Dimensionering

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Teknik, kostnader och ekonomi i en solcellsanläggning

Teknik, kostnader och ekonomi i en solcellsanläggning Teknik, kostnader och ekonomi i en solcellsanläggning Vår egen solcellsanläggning Energi/ekonomisnurr : Ett annat sätt att tänka, (kommer lite här och där). Pågående solcellsinstallation i Leksand Stödmöjligheter

Läs mer

Solceller. Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller

Solceller. Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller Solceller Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller Solcellstekniken blir allt intressantare, inte minst med tanke på klimat problemen. Kostnaderna för solcellsgenererad el har minskat

Läs mer

Sammanfattning av Solelkommissionens förslag

Sammanfattning av Solelkommissionens förslag Sammanfattning av Solelkommissionens förslag De reformer av lagstiftningen som föreslås är förändringar som Solelkommissionen anser som absolut nödvändiga för att skapa tydliga förutsättningar och incitament

Läs mer

InnoVentums idé. Vårt Solar Power Set består av. 8 fotovoltaiska (PV) paneler. 8 mikroinverter. Monteringssystem för PV panelerna. Konstruktion i trä

InnoVentums idé. Vårt Solar Power Set består av. 8 fotovoltaiska (PV) paneler. 8 mikroinverter. Monteringssystem för PV panelerna. Konstruktion i trä SOLAR POWER SET GRÖN OCH HÅLLBAR ELPRODUKTION InnoVentums idé InnoVentums Solar Power Set är en solpanelsmodul med en kapacitet på 2kWp. Den är perfekt anpassad för både privat och industriellt bruk. PV

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Resan mot solen - bli din egen elproducent!

Resan mot solen - bli din egen elproducent! Resan mot solen - bli din egen elproducent! Omställning Knivsta Resan mot solen Christer Larsson, ordförande Gustaf Delin Kenneth Mårtensson, VD Sala-Heby Energi AB Hans Nylén, produktutvecklare Sala-Heby

Läs mer

Solceller en ekonomiskt god idé? Solect Power AB Malin Åman 2014-03-04

Solceller en ekonomiskt god idé? Solect Power AB Malin Åman 2014-03-04 Solceller en ekonomiskt god idé? Solect Power AB Malin Åman 2014-03-04 INNEHÅLL Solect Power AB och jag Tekniken solceller så fungerar det Bakgrund vad har hänt fram till nu Ekonomi Några exempel SOLECT

Läs mer

1 Solar Region Skåne

1 Solar Region Skåne Solar Region Skåne 1 2 3 Solenergi i fokus Intresset för solenergi ökar markant just nu. Orsaken är naturligtvis den ökande kunskapen och medvetenheten om klimatförändringarna och utsläppen av växthusgaser.

Läs mer

På väg mot en solekonomi ett energisystem i förändring

På väg mot en solekonomi ett energisystem i förändring På väg mot en solekonomi ett energisystem i förändring Göran Hult / 2014-03-21 Fortum i korthet Nr 3 Nr 1 Nr 1 Nr 2 Elproduktion Värme Distribution Elförsäljning Storbritannien Elproduktion Värmeförsäljning

Läs mer

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Innehållsförteckning: sida 1. Inledning och idé 2 2. Val av plats 2 3. Anläggningens storlek 3 4.

Läs mer