Fri konkurrens och musikskolecheck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fri konkurrens och musikskolecheck"

Transkript

1 Examensarbete 15 hp Ht 2013 Musiklärarexamen Institutionen för musik, pedagogik och samhälle vid Kungl. Musikhögskolan Handledare: Ralf Sandberg Lovisa Engdahl Nilsson Ylva Karlström Fri konkurrens och musikskolecheck Vad händer med den kommunala musikskolan när den konkurrensutsätts och finansieras via musikskolecheck?

2 2

3 Abstract The purpose of the study was to illustrate and compare the changes taking place in municipal music school activities when these were exposed to competition and financing via voucher systems. The investigation was limeted to Nacka and Österåker, the municipalities where the system has been used the longest. We examined, through interviews with city officials and music school managers plus a questionnaire study among music masters the factors that had led to changes in the activities and how people reacted to these changes, as well as how the various parties appraised the future of the music school. The results of the survey showed that the changes in the activities were due to the design of the voucher system and the municipality's control. Nacka and Österåker had created different voucher systems that led to different consequences for the activities. Österåker s system was more generous to the customer than the Nacka system. Meanwhile Österåker chose to a greater extent to control the activities of the music school in order to achieve a certain degree of fairness between the parties. A positive result of the opening to competition was, according to the informants, that customers did not have to queue up for activities. On the other hand, the consequence of no queuing was that it has become harder for many teachers fill up their posts with pupils. The continuous process of recruiting new pupils and the feeling of responsibility for filling up their own posts caused stress among the teachers. On a competitive market, the need for marketing is increasing and we saw a risk that the breadth of musical instruments and genres will decrease if the customer does not receive sufficient information about the offerings of the local music school. The teachers and three out of four informants wished for the future that the local music school should have the mission to preserve the diversity and breadth regarding genres and musical instruments. Keywords: municipal music school, school of music and arts, music school voucher, deregulation, customer choice Abstrakt Syftet med undersökningen var att belysa och jämföra förändringar som sker i den kommunala musikskoleverksamheten när den utsätts för konkurrens och finansiering via checksystem. Undersökningen begränsades till Nacka och Österåker, de kommuner där systemet använts längst. Genom intervjuer av kommuntjänstemän och musikskoleledare samt i en enkätstudie hos musikpedagogerna undersöktes vilka faktorer som lett till förändringar i verksamheten och hur dessa upplevdes, samt hur de olika parterna såg på den framtida kommunala musikskolan. Resultatet av undersökningen visade att det var checksystemets utformning och kommunens styrning som bidrog till förändringar i verksamheten. Nacka kommun och Österåkers kommun hade utformat olika checksystem som gav skilda konsekvenser för verksamheterna. Österåkers system var generösare för kunden än Nackas system. Samtidigt valde Österåkers kommun att i större utsträckning styra musikskoleverksamheten i strävan efter en form av rättvisa mellan de olika aktörerna. Det informanterna upplevde som positivt med konkurrensutsättningen var att kunderna inte behövde stå i kö till verksamheten, men konsekvensen av att kön var borta var att många lärare fått svårare att fylla sina tjänster. Den ständiga elevrekryteringsprocessen och känslan av att ha eget ansvar att fylla sin tjänst skapade stress hos lärarna. På en konkurrensutsatt marknad ökar behovet av marknadsföring och vi såg en risk att instrument- och genrebredd minskar om kunden inte får tillräcklig information om den kommunala musikskolans utbud. Lärarna och tre av våra fyra informanter önskade att den kommunala musikskolan i framtiden ska ha ett uppdrag att bevara mångfald och bredd gällande genrer och instrument. Sökord: kommunala musikskolor, kulturskolor, musikskolecheck, musikskolepeng, avreglering, kundval 3

4 Förord Vi gick på Kungl. Musikhögskolan på 90- talet och som goda studenter borde vi ha gjort vårt examensarbete då. Men, av olika anledningar lades det på is och med tiden blev det ogjorda arbetet som ett litet ok på våra axlar. I våras väcktes idén att skriva arbetet tillsammans och detta är den stora anledningen till att vi nu är i mål. Utan det stöd vi gett varandra och det ansvar vi känt inför varandra hade resan blivit betydligt tyngre. Det har varit slitsamt, men genomförbart! Först och främst vill vi tacka varandra för ett otroligt fint samarbete! Ett lika stort tack vill vi rikta till våra familjer, och framförallt till våra män som under fyra månader fått ta hand om barn och markservice. Vi vill också tacka för pepp och glada tillrop från våra fina kollegor i Nacka musikskola. Sist, men inte minst, vill vi tacka Ralf Sandberg och David Thyrén för värdefull handledning och uppmuntran. Lovisa Engdahl Nilsson & Ylva Karlström Nacka 16/

5 INNEHÅLL 1. INLEDNING BAKGRUND a Vägen till avreglering i Nacka och Österåker b Den kommunala musikskolans uppkomst och utveckling c Presentation av de båda kommunerna d Musikskolecheckens utformning i de båda kommunerna e Historik kring avregleringar och kundval PROBLEMATISERING a Syfte b Frågeställningar TIDIGARE FORSKNING a Vårt bidrag till forskningen METOD INTERVJU a Informanter b Genomförande c Analys LÄRARENKÄT a Urval b Utformning c Distribution d Analys RESULTAT INTERVJUSAMMANFATTNINGAR a Intervju med Lena Dahlstedt och Susanne Nord b Intervju med Mats Kiesel c Intervju med Carl Oscar Törnros d Intervju med Jannes Karlsson SAMMANFATTNING AV LÄRARENKÄT ANALYS DISKUSSION RESULTATDISKUSSION 46 5

6 4.1.a Konsekvenser för den psykosociala arbetsmiljön b Bevarandet av den musikaliska mångfalden SLUTSATS METODDISKUSSION OCH KRITISK GRANSKNING FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING.51 REFERENSER.52 BILAGOR

7 1. INLEDNING Vi, Lovisa Engdahl Nilsson och Ylva Karlström, är cello- respektive sångpedagog i Nacka musikskola sedan många år tillbaka. Mycket har hänt med musikskoleverksamheten under dessa år, men det är framför allt efter avregleringen, 2007, då checksystemet infördes och musikskolan konkurrensutsattes som vi upplevt de verkligt stora förändringar i verksamheten, förändringar som också gett konsekvenser för vår arbetssituation. På vår arbetsplats ser de anställda musiklärarnas arbetssituation olika ut beroende av vilka ämnen man undervisar i, vilka områden och skolor man är utplacerad på, om man har uppdrag i grundskolan eller enbart i musikskoleverksamheten och om man har mycket grupp- undervisning eller mest individuell undervisning o s v. Trots dessa skillnader har vi och våra kollegor många gemensamma upplevelser av förändringarna som sker och har skett till följd av avregleringen. Sedan kön försvann har flera av oss fått svårare att rekrytera elever för att fylla tjänsten och behöver därför marknadsföra verksamheten på nya sätt. Ute på skolorna är det många musikskolor och andra fritidsverksamheter som trängs om affischerings- utrymmet och i vissa fall har rektorerna tröttnat och satt stopp för reklamen. Vikande elevunderlag på en skola kan medföra att man får flytta sin verksamhet till en annan skola där elevrekryteringen fungerar bättre eller förlägga sin verksamhet på fler skolor. Vissa instrumentgrupper drabbas hårdare än andra och på möten och i fikarummet uttrycker kollegor oro för att den musikaliska mångfalden ska utarmas. Samtidigt finns det inom kollegiet en stark vilja och drivkraft att kämpa för vår verksamhet. Vi hoppas och upplever, tillsammans med våra elever, att det fortfarande finns en efterfrågan och ett behov av undervisning inom olika typer av genrer och instrument. Nacka kommun var först ut att avreglera musikskolemarknaden och nu har även Österåkers kommun, Staffanstorp och Täby kommun genomfört samma förändring. Vi skulle vilja titta närmare på hur avregleringen har påverkat den kommunala musikskoleverksamheten i Nacka och Österåker, de kommuner där systemet använts längst. 1.1 Bakgrund 1.1.a Vägen till avreglering i Nacka och Österåker Under 2006 lades grunden för Kulturlyftet i Nacka som bl.a. innebar att barn och ungdomar i Nacka, som ville sjunga eller lära sig spela ett instrument, från hösten 2007 fick tillgång till musikskolecheckar som kunde användas antingen hos Nacka musikskola eller hos någon av de privata aktörer som auktoriserats. Syftet med musikskolecheckarna och konkurrensutsättningen av Nacka musikskola var att minska köerna och att skapa ett större utbud av musikaktiviteter för barn och ungdomar i Nacka kommun.(nacka kommun, 2006 års verksamhetsberättelse) Innan övergången till musikskolecheck och konkurrensutsättning stod många barn i kö till den kommunala 7

8 musikskolan i Nacka. Ett år efter förändringen kunde man se att de nya aktörerna hade fått ett par hundra elever var, medan den kommunala musikskolan kunnat bereda plats för ytterligare 200 elever. (DN.se) Även till Österåkers kommunala musikskola var det långa köer och därför följde man i Nackas fotspår och införde från hösten 2011 musikskolepeng och tre privata musikskolor tillkom förutom den kommunala musikskolan. Efter förändringen är köerna borta och antalet elever i musikskoleverksamheten har fördubblats. (Tidningen NU ) 1.1.b Den kommunala musikskolans uppkomst och utveckling Historik Under talet anställdes de första kommunala musikledarna i Sverige för att leda och utveckla arbetet med de musikaliska verksamheter som fanns inom kommunerna. (Persson, 2001) Detta ledde i sin tur fram till att det efter andra världskriget etablerades kommunala musikskolor runt om i landet, och dessa kom att utgöra en viktig plattform för den frivilliga musikundervisningen som då inte längre behövde konkurrera med andra ämnen i skolan. Syftet var att stödja och utveckla de musikverksamheter som redan fanns i kommunerna, såsom barnkörer och elevorkestrar (Gustafsson, 2000), och att alla barn, oavsett förälders inkomst, skulle få möjlighet att lära sig att spela ett instrument. (Reimers- Wessberg, 1991) Man såg också möjligheten att säkra rekryteringen av musiker till de verksamheter som fanns för vuxna amatörmusiker i kommunerna. (Persson, 2001) Under decennierna som följde efter andra världskriget ökade antalet kommunala musikskolor och på 80- talet fanns det kommunala musikskolor i 282 av landets totalt 284 kommuner. (Gustafsson, 2000) Idag finns det 290 kommuner i Sverige (NE.se) och 283 stycken har en musik- eller kulturskola. (SMoK, statistik 2012) Nacka och Österåker Nacka kommun var en av de första kommunerna i Sverige som etablerade en kommunal musikskola startade man på försök en instrumentalklass i Skuru skola och 1936 bildades, på initiativ av Yngve Härén, Föreningen för instrumentalundervisning vid Nacka skolor fanns det vid samtliga av Nackas skolor möjlighet till undervisning i piano, violin och cello. Syftet med verksamheten var bl.a. att rekrytera nya medlemmar till Nacka amatörorkester som grundats några år tidigare tog Nacka kommun steget fullt ut och tog över driften av musikskoleverksamheten. (Gustafsson 2000) Av Jannes Karlsson (rektor för Österåkers musikskola) får vi veta att Österåkers Musikskola grundades år Styrning och mål Det har aldrig funnits några centrala styrdokument för de kommunala musikskolorna. Varje kommun har på egen hand beslutat om den ska införa musikskola och hur den i så fall ska drivas och vilka eventuella mål den ska ha. Till skillnad från andra länder som t.ex. Tyskland och England, där musikundervisningens ursprungliga syfte till stor del varit att förbereda elever för högre musikstudier, har de svenska kommunala musikskolorna, redan från dess uppkomst, i större utsträckning satsat på ett brett undervisningsutbud som riktar sig till ett stort antal barn. (Gustafsson, 2000) Sveriges Musik och Kulturskoleråd (SMoK), som bildades 1997, har formulerat egna 8

9 inriktningsmål för musik- och kulturskolorna, och dessa kan verka som vägledning för hur kommunerna väljer att utforma sin musik- eller kulturskoleverksamhet. Här följer en sammanfattning av SMoKs inriktningsmål: Musik- och kulturskolorna skall erbjuda alla barn och ungdomar en pedagogisk, lustfylld, skapande och frivillig verksamhet för konstnärlig och personlig utveckling. Musik- och kulturskolorna skall aktivt verka för att alla barn och ungdomar, oavsett mentala, fysiska, kulturella, sociala, geografiska eller ekonomiska förutsättningar, ska kunna delta i verksamheten. Musik- och kulturskolan ska ha utbildade lärare. Musik- och kulturskolans pedagogik ska utgå från barnets egen lust att lära och skapa. Musik- och kulturskolan ska arbeta för att få en viktig roll för såväl personlig som samhällelig utveckling. Musik- och kulturskolan ska erbjuda en bred verksamhet samt ge möjlighet till specialisering och fördjupning. Musik- och kulturskolan ska se elevernas påverkansmöjlighet på innehåll och utformning av skolans verksamhet som en förutsättning för hög kvalitet. (SMoK, inriktningsmål) Nedgång på orkesterinstrument under 90- talet SMoK gjorde år 2002 rapporten Musikalisk mångfald vars syfte var att få en fördjupad kunskap och insikt om varför ungdomar musicerar och vilka förväntningar ungdomar har på sitt musicerande. Undersökningen genomfördes genom enkät och intervjuer med ungdomar i åldersgruppen år. Resultat av undersökningen visar att lusten att spela/sjunga, och möjligheten till utveckling med musik man tycker om i samarbete med läraren, är den största anledningen till att man håller på med musik. Undersökningen visar också att elevantalet för instrument kopplade till pop & rockgenrerna ökat samtidigt som det totala antalet elever i instrumentalundervisning minskade med ca 26 % under 80- och framförallt 90- talet. Störst var minskningen på trä- och bleckblåsinstrument medan t ex stråkinstrumenten låg kvar på ungefär samma nivåer som på 80- talet. Även på populära instrument som piano och gitarr såg man en minskning av elevantalet, samtidigt som köerna på de instrumenten växte. SMoK drar slutsatsen att musik- och kulturskolor har prioriterat orkesterinstrumentens överlevnad och därför låtit det bli kö till populära instrument. Rapporten konstaterar att en av de framtida utmaningarna, för alla som utövar musikundervisning, kommer vara att skapa lustfyllda lärarsituationer där man tillmötesgår elevernas önskemål om form och innehåll och att samtidigt kunna sträva efter en balans mellan förnyelse och bevarandet av vårt kulturarv. SMoK avslutar sin rapport med att ställa frågan om våra barn även i framtiden ska få njuta av musikalisk mångfald och vad är annars alternativet, musikalisk enfald? (SMoK 2002) Fredrik Åkesson (Blåsorkestern i förändring, 2006) drar i sin undersökning slutsatsen att media spelar stor roll för vilka instrument barn väljer att spela. De traditionella orkesterinstrumenten syns numera sällan i media, tidigare sågs t ex en stor symfoniorkester varje år i melodifestivalen, och det resulterar i att barnen inte får någon relation till de instrumenten och det är svårt att välja något man inte känner till. Han menar vidare att trenden går att vända, men att det krävs stort engagemang, 9

10 kompetenta pedagoger och ett väl fungerande samarbete mellan den kommunala musik- /kulturskolan och övriga musikaktörer, såsom t ex amatörorkestrar, i kommunerna. Kulturskola 2030 SMoK och SKL (Sveriges kommuner och landsting) har startat projektet Kulturskola 2030 för att formulera på vilket sätt våra musik- och kulturskolor ska vara utformade i framtiden för att på bästa sätt möta barn och ungdomars kulturaktiviteter. Projektet startades våren 2012 och ska avslutas våren Tre olika undersökningsområden står i fokus: Musik- och kulturskolan som en verksamhet på barns och ungdomars fritid Musik- och kulturskolans samverkan med för-, grund-, sär- och gymnasieskolan Musik- och kulturskolans samverkan med det professionella kulturlivet Projektet ska också undersöka vilka olika modeller man kan använda för att följa upp och utvärdera verksamheter både när det gäller kvalitet och kvantitet. Önskat resultat är: att projektet har satt fokus på förändringsarbete inom musik- och kulturskolorna att projektet har ökat kunskapen om musik- och kulturskolans roll i framtidens samhälle att projektets har ökat kunskapen om hur samverkan mellan musik- och kulturskolan och andra kommunala verksamheter, kulturinstitutioner och föreningsliv kan organiseras att modeller för kvalitativ uppföljning och utvärdering har spridits till landets musik- och kulturskolor att projektet har tydliggjort vilka lärar- och andra kompetenser som krävs för att klara av framtida utmaningar att ett ökat politiskt engagemang finns på lokal, regional och nationell nivå som tydliggör musik- och kulturskolans roll i ett kultur- och utbildningspolitiskt sammanhang. (SMoK, kulturskola 2030) 1.1.c Presentation av de båda kommunerna Nacka Styrning och vision I Nacka har Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna egen majoritet. (Nacka kommun, politik) Kommunen har haft borgerligt styre i över 40 år. (sv.wikipedia.org) Kommunen styrs genom visionen Öppenhet och mångfald kombinerat med en grundläggande värdering: Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Visionen och värderingen ska ligga som grund till alla beslut som fattas inom Nacka kommun. Till hjälp har man formulerat fyra styrprinciper: Särskiljande av finansiering och produktion Finansieringsansvaret för kommunens verksamheter ligger hos kommunfullmäktige och nämnder medan produktion och utförande av verksamheter ligger på anordnarnas ansvar. Konkurrens genom kundval eller upphandling För individuellt riktade tjänster som t ex musikskola eller hemtjänst används kundval. Tjänster som riktar sig till alla medborgare som t ex snöröjning upphandlas. 10

11 Konkurrensneutralitet De politiska nämnderna som sätter mål för och finansierar produktionen är konkurrensneutrala, vilket innebär att de verkar för att privata och kommunala anordnare ska ha samma villkor. Likvärdiga tjänster har lika stor offentlig finansiering. Delegera ansvar och befogenheter till lägsta effektiva nivå Ansvaret för verksamheternas mål, organisation, ekonomi, resultat, personal, arbetsmiljö och utveckling ska ligga på lägsta effektiva nivå och varje anordnare har stort utrymme för att själva organisera och utforma sin verksamhet. (Nacka kommun, vision och värdering) Kulturpolitisk programförklaring I Nacka kommun har man antagit en kulturpolitisk programförklaring som ska verka för att ett kulturellt perspektiv läggs på alla kommunens verksamheter. Kulturnämnden, som är en finansieringsnämnd, fastställer kulturverksamheternas mål, deras finansiering samt utvärderar och följer upp verksamheterna. Däremot är det upp till varje verksamhetsansvarig att organisera det dagliga arbetet. Enligt den kulturpolitiska programförklaringen ska kulturpolitiken i Nacka ha följande fem fokusområden: Nackabornas lust, motivation, intresse och förmåga att uppleva, skapa och aktivt välja kulturella aktiviteter. En kreativ och god inre och yttre livsmiljö. Ett levande, lokalt kulturliv av hög kvalitet med möjlighet till möten mellan professionella kulturutövare och nackabor. Kulturförmedling för att höja kunskapen, nå nya målgrupper och öka tillgängligheten till kultur. Kulturarven. I programförklaringen framgår också att Nacka kommun eftersträvar att kulturen finns med som ett verktyg i kunskapsutvecklingen vilket sammanfattas så här: kulturen integreras i pedagogiken och genomsyrar all undervisning, kulturens roll i kunskapssamhället utvecklas, samverkan ske mellan kulturarrangörer och utbildningssamordnare, även kulturen ges förutsättning för ett livslångt lärande. Kulturen för barn och unga prioriteras som en investering i livskvalitet för kommande generationer och som en grund för ett meningsfullt liv (Nacka kommun, kulturpolitisk programförklaring) Österåker Styrning och vision Under den nuvarande mandatperioden ( ) leds Österåkers kommun av en allians bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna samt Österåkerspartiet. Kommunfullmäktige har för den angivna mandatperioden antagit fyra prioriterade målområden: Österåker ska vara den bästa skolkommunen i länet Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade. Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service. 11

12 Ekonomi i balans (Österåkers kommun, mål och vision) För att stärka Österåkers varumärke och för att fler människor, både inom Stockholms län och nationellt, ska känna till och söka sig till Österåker har man tagit fram en plan med en vision om hur man vill utveckla Österåkers kommun fram till år I den kan man läsa att Österåker ska präglas av ledorden framtidstro, mångfald och öppenhet. Kommunen ska sträva efter att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun när det gäller boende och arbete, att starta företag i samt att besöka. (Österåkers kommun, vision 2020) I mejlväxling med Christer Larsson på Österåkers kommun får vi veta att ett arbete pågår med att ta fram en kulturpolitisk programförklaring. När vi läser om Österåkers framtidsvision kan vi anta att man på Österåkers kommun ser Nacka som en föregångskommun. Som exempel kan nämnas att två av deras tre ledord är samma som Nacka kommuns vision Öppenhet och mångfald. 1.1.d Musikskolecheckens utformning i de båda kommunerna Nacka Kundval Nacka kommun var den första kommunen i Sverige att införa kundval (Eriksson/Gudmundsdottir 2008) och man anser inom Nacka kommun att kundval ger bättre förutsättningar till hög kvalitet inom välfärdstjänster genomförde man kundval inom hemtjänsten och nu finns kundvalet inom de flesta individuellt riktade välfärdstjänsterna. (Nacka kommun) Inom hemtjänsten finns det numera ingen kommunal aktör kvar, en oenig kommunstyrelse tog 2007 beslutet att avveckla den kommunala hemtjänsten med motiveringen att den kostar för mycket. I stället fanns det 2007 ca 40 privata anordnare att välja mellan (SvD, 2007) Musikskoleverksamheten i Nacka gick över till kundval med tillhörande konkurrensutsättning och checksystem (Nacka kommun, kundval) Idag finns det sju auktoriserade privata musikskolor i Nacka förutom Nacka musikskola som är kommunalt driven. De privata aktörerna har till stor del valt att anpassa sitt kursutbud till de mer lättillgängliga genrerna och instrumenten, som till exempel gitarr/elgitarr, piano och sång. Endast en skola förutom Nacka musikskola erbjuder traditionella orkesterinstrumenten i sitt utbud. Nacka musikskola står för det största utbudet, då de tillhandahåller undervisning på sång, rytmik, piano, gitarr, elgitarr, elbas, slagverk, bleckblås-, träblås- och stråkinstrument samt inom musikdata och teori. Undervisningen bedrivs inom de flesta genrer och i utbudet finns även en bred ensemble- och orkesterverksamhet samt undervisning för barn med lättare utvecklingsstörning. (Nacka kommun, musikskolor) Utformning Systemet innebär att barn och ungdomar som är folkbokförda i Nacka kommun från den termin de fyller 7 år till och med den termin de fyller 20 år har rätt att utnyttja musikskolecheck. Varje elev har rätt till två checkar som de kan använda till två olika 12

13 aktiviteter. De kan t ex välja att delta i en ämneskurs och en ensemblekurs eller så kan de välja att gå på två ämneskurser eller två ensemblekurser. Det är inte tillåtet att använda båda sina checkar till samma ämne, om man t ex skulle vilja ha 2 pianolektioner i veckan. (Nacka kommun, musikskolor frågor och svar) Tabell 1.1 visar de tre musikskolecheckar som finns samt de avgifter som kunden betalar till Nacka kommun. Tabell 1.1 Checkbelopp och avgifter i NackaVerksamhet Verksamhet Ämneskurs 1-4 elever (Instrumental eller sånglektion) Kronor till anordnaren per elev per år Grupp < 12 elever Grupp > 13 elever (Nacka kommun, checkbelopp och avgifter) Avgift som eleven betalar per termin i kronor Enhetstaxa När systemet med musikskolecheck infördes beslutades om en maxtaxa per check för att möjliggöra en konkurrens genom en i övrigt valfri prissättning. Effekten av denna taxekonstruktion uteblev dock varför man istället har infört en enhetstaxa med låginkomstskydd som ska gälla alla auktoriserade musikskolor i Nacka. (Nacka kommun, mål & budget ) Österåker Kundval Även i Österåkers kommun har man gått över till kundval inom flera typer av välfärdstjänster, t ex har man fem olika anordnare av hemtjänst. (Österåkers kommun, kundval) Hösten 2011 följde Österåker i Nackas fotspår och genomförde kundval inom musikskoleverksamheten. Den kommunala musikskolan i Österåker har nu fått sällskap av tre privata anordnare. (Österåkers kommun, barn och utbildning) Precis som i Nacka är det den kommunala musikskolan som står för det bredaste kursutbudet när det gäller instrument och genrer medan de privata aktörerna till stor del riktat in sig på populärgenrerna. Österåkers musikskola tillhandahåller undervisning på sång, musikmix, piano, gitarr, elgitarr, elbas, slagverk, bleckblås-, träblås- och stråkinstrument samt inom musikdata och teori. Undervisningen bedrivs inom de flesta genrer och i utbudet finns även en bred ensemble- och orkesterverksamhet. (Österåkers kommun, musikskolor) Utformning Alla barn och ungdomar folkbokförda i Österåkers kommun som går i grundskola eller gymnasium har rätt att utnyttja musikskolechecken. Avgiften som kunden betalar är samma oavsett anordnare. Varje elev kan antas till en ämnesaktivitet och en gruppaktivitet per anordnare. Syskonrabatt gäller för syskon med samma räkningsmottagare och samma folkbokföringsadress. Barn nummer 1 och 2 betalar 13

14 100% av avgiften. Fr o m barn nr 3 utgår ingen avgift. (Österåkers kommun, musikskolor - frågor och svar) Tabell 1.1 visar de tre musikskolecheckar som finns samt de avgifter som kunden betalar till Österåkers kommun. Tabell 1.2 Checkbelopp och avgifter i Österåker Verksamhet Kronor till anordnaren per elev per år Avgift som eleven betalar per termin i kronor Ämneskurs 1-4 elever (Instrumental eller sånglektion) ensemble kör (Österåkers kommun, checkbelopp i kravspecifikation för musikskoleutförare) (Österåkers kommun, musikskola - avgifter) Historik kring avregleringar och kundval Avreglering av andra marknader Under talet tog avregleringar och konkurrensutsättning av offentlig verksamhet fart i Sverige och el-, post-, flyg-, järnvägs- och telemarknaderna öppnades för konkurrens. Det hade varit en svacka i svensk ekonomi och särskilt kommunerna hade haft svårt att finansiera sin verksamhet. En annan bidragande faktor var den ökade internationaliseringen och den teknologiska utvecklingen. Syftet med konkurrensutsättningen var att uppnå ökad effektivitet gällande kostnader, prissättning, kvalitet, mångfald och valfrihet. (Karlsson 2005) Friskolereformen 1991 kommunaliserades skolan och i samband med detta förändrades även styrsystemet för den svenska skolan. Målet var att decentralisera och avreglera. Skälen till detta var att skolan blivit alldeles för omfattande och komplex för att kunna styras av staten. Istället skulle nu staten endast sätta upp mål för skolan att uppfylla. Parallellt med denna utveckling ökade också kraven på brukarinflytande och valfrihet och 1992 genomfördes friskolereformen med skolpengens införande som en del av reformen. Effekten blev en dramatisk ökning av antalet friskolor i Sverige. (skolinspektionen.se) Kundvalsmodellen Konkurrensutsättning av offentlig verksamhet kan delas in i två huvudmodeller: entreprenadmodellen och kundvalsmodellen. (Jordahl, 2006) Entreprenadmodellen leder till priskonkurrens och används främst på s k hårda verksamheter som sophämtning och städning. Kundvalsmodellen tillämpas i Sverige framför allt inom skola, barnomsorg och äldreomsorg. Kundval innebär att brukaren eller konsumenten själv väljer utförare. Denna modell leder till ökad valfrihet och kvalitetskonkurrens snarare än priskonkurrens då priset är fast i form av en peng eller check. Ansvaret för finansieringen ligger fortfarande hos det offentliga och det är även kommunen eller 14

15 landstingets uppgift att auktorisera lämpliga utförare som får konkurrera om verksamheten. (Karlsson, 2005) 1.3 Problematisering Vad händer då med en kommunal verksamhet när den konkurrensutsätts och finansieras via check? Matilda Karlsson (2005) menar att konkurrensutsättning av offentlig verksamhet kan medföra betydande effekter för arbetsmarknaden. På kort sikt tvingas verksamheten att använda arbetskraften mer effektivt vilket kan leda till nedskärningar i arbetskraft och vissa menar också att löner och anställnings- förhållanden kan förändras även om effekterna kan anses vara marginella. Jordahl (2006) framhåller att kundvalsmodellens stora fördel är att kunderna genom sina val tydligt visar vilka tjänster och utförare de föredrar. När det gäller forskning om den svenska friskolereformens effekter är merparten gjord utifrån en elevnivå (Parding, 2011) och där skiljer sig resultaten åt; både positiva och negativa effekter påvisas. En musikskoleverksamhet är ju till skillnad från den vanliga skolan inte styrd av någon läroplan. Man skulle därför kunna anta att den i större utsträckning påverkas av ett kundval då kunderna med sina val både kan styra vilka utförare som finns på marknaden och utförarnas utbud. Det finns många aspekter av konkurrensutsättning och kundval som skulle vara intressanta att undersöka. Hur påverkas hela musikskolemarknaden? Hur ser verksamhetsutvecklingen ut hos de privata musikskoleaktörerna? Vi väljer dock att avgränsa vår undersökning till att enbart gälla de kommunala musikskolorna i Nacka och Österåker. I inledningen beskrev vi kort några upplevelser som vi och våra kollegor haft till följd av de nya förutsättningarna på vår arbetsplats. Vad har då egentligen skett i de kommunala musikskolorna i Nacka och Österåker sedan de konkurrensutsattes? Vilka förändringar i verksamheten kan man se om man undersöker den närmare, och vilka möjliga faktorer ha bidragit till förändringarna? Vi vill jämföra de två skolorna och se om de påverkats likartat eller om det finns skillnader. Det finns olika parter som berörts på skilda sätt i samband med avregleringen av musikskolemarknaden i de båda kommunerna. Vi har dels lärarna, dels musikskoleledarna och dels de på kommunen som beslutat och genomfört konkurrensutsättningen. Hur upplever dessa olika parter effekterna av avregleringen, och hur ser de på den kommunala musikskolans roll i framtiden? Som utgångspunkt till undersökningen är vår föresats att klargöra vilka förändringar som skett i verksamheten med avseende på: Ämnesfördelning och genrer Innehåll i och fördelning av lärartjänster Anställningsformer Antalet kundplatser Ekonomi Marknadsföring Psykosocial arbetsmiljö Individanpassad undervisning 15

16 1.3.a Syfte Syftet med undersökningen är att belysa och jämföra förändringar som sker i den kommunala musikskoleverksamheten när den utsätts för konkurrens och finansiering via checksystem. Vi vill undersöka vilka faktorer som påverkar och hur förändringarna upplevs av berörda kommuntjänstemän, chefer och pedagoger samt hur dessa parter ser på den framtida kommunala musikskolan. 1.3.b Frågeställning Vi har valt att i undersökningen fokusera på följande frågeställningar: Hur har lärarnas arbetssituation påverkats av de nya förutsättningarna? Vad har rektor/chef för de kommunala musikskolorna gjort för att hantera de nya förutsättningarna? Hur påverkas genre- och instrument- bredd av ett kundval? Hur ser kommuntjänstemän, chefer och pedagoger på den kommunala musikskolans roll i framtiden? 1.4 Tidigare forskning Det saknas forskning om hur en kommunal musikskoleverksamhet påverkas av konkurrensutsättning utifrån kundvalsmodellen. Den enda forskning som berör ämnet är Musikskolecheck (2008) av Eriksson & Gudmundsdottir. Däremot finns en hel del forskning om den svenska friskolereformen och om hur andra kommunala verksamheter och hela branscher påverkas av konkurrensutsättning i form av ett kundval. I det här avsnittet presenteras tidigare forskning utifrån teman som berör vårt ämnesval och som vi anser vara relevanta för vår undersökning. Avsnittet avslutas med vårt bidrag till forskningen. Musikskolechecken I Musikskolecheck (2008) beskriver Eriksson & Gudmundsdottir utförligt hur införandet av musikskolechecken i Nacka kommun gick till. De kommer fram till att det är positivt för kommunen att köerna minskat, att tillgängligheten för musikundervisning ökat och att fler instrumentallärare anställts på de olika skolorna. Samtidigt uttrycker författarna oro dels för kvaliteten på de privata aktörernas undervisning, då alla inte anställer utbildade lärare, dels för vad som ska hända med musiklärarnas löner och arbetsvillkor då kommunen i sina auktorisationskrav inte har krav på kollektivavtal för lärarna. De frågar sig också om den kommunala musikskolan kommer att kunna behålla sitt breda utbud när den ska konkurrera med privata aktörer som till stor del är specialinriktade på pop och rock. Denna specialinriktning anser de resultera i att större fokus läggs vid att spela en viss genre snarare än att lära sig hantera ett instrument. De ser också ett problem i att det bara finns två checkar, då barn med stort musikintresse antingen måste välja bort ett instrument eller ensemblespel, alternativt betala extra för mer musikundervisning. Musik- och kulturskolan När det gäller forskning om den kommunala musik- och kulturskolan presenteras i 16

17 bakgrunds- kapitlet Musikalisk mångfald (SmoK, 2002) och Blåsorkester i förändring (Åkesson, 2006) och därför berör vi inte denna forskning ytterligare i detta kapitel. Friskolereformen Martin Humble skriver i Kampen om eleverna en studie kring en marknadsanpassad skola (2007) om hur det skapats en skolmarknad i Sverige där kommunala och privata skolor via sin reklam tävlar om eleverna. Systemet med skolpeng leder till att skolans intäktsbudget är kopplat till antal elever; ju fler elever desto bättre ekonomi. Detta medför att skolan prioriterar elevintag framför annat och därmed tvingas lägga mer tid och resurser på marknadsföring. Artikeln Forskning om den svenska friskolereformens effekter en litteraturöversikt (Parding, 2011) summerar och presenterar tidigare forskning om den svenska friskolereformen. Som tidigare nämnts (i avsnittet Problematisering) är merparten av forskningen gjord utifrån en elevnivå där allt från elevers val till utfallet av elevers lärarande har kartlagts. Resultaten är motstridiga och det framkommer å ena sidan att en konkurrensutsättning ofta leder till att kundernas önskemål tillgodoses, å andra sidan att kundvalet är tvingande på det sätt att det skapar krav på kunden att söka information och göra aktiva val och att alla inte har samma förutsättningar att göra aktiva, informerade val, vilket medför att reformen har segregerande effekt. När det gäller forskning om vad friskolereformen får för konsekvenser för lärarna som yrkeskategori finns endast två studier att tillgå, och Parding efterlyser fler studier med lärarfokus. Det framkommer dock att lärares arbete har intensifierats som en följd av friskolereformen och att lärare idag upplever hög grad av stress och osäkerhet. Den traditionella lärarrollen anses inte lika värdefull längre, och lärares självständighet minskar samtidigt som en ny marknadsorienterad lärarroll växer fram. Stress Med anledning av forskningen om friskolereformens konsekvenser för lärare anser vi det relevant beröra forskning om stress. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet som är en gemensam resurs för Svenskt näringsliv, LO och PTK. Föreningen informerar och utbildar om arbetsmiljöfrågor och det systematiska arbetsmiljöarbetet. På deras hemsida presenteras en rad faktorer som kan leda till arbetsstress. Några av dess är: hög arbetsbelastning, liten påverkansmöjlighet, otydlig arbetsorganisation, återkommande förändringar, påfrestande arbetstider och bristfällig återhämtning. Som förklaringsmodell för arbetsrelaterad stress benämns Karasek och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell som rör förhållandet mellan de krav som ställs i arbetet och den upplevda kontrollen över arbetssituationen samt det stöd man får i arbetet. (Karasek R & Theorell T, 1990)En god arbetssituation innebär balans mellan de tre delarna, d v s hanterbara krav, gott beslutsutrymme samt bra stöd från organisationen. Centrum för arbets- och miljömedicin har gett ut publikationen Stress i arbetet (2009) som finns att hämta på Folkhälsoguidens hemsida. Här beskrivs vad som händer i kroppen vid en stressreaktion, vad den arbetsrelaterade stressen beror på samt ger förslag på organisatoriska och individuella åtgärder. Förutom Karasek & Theorells förklaringsmodell för arbetsrelaterad stress nämns vikten av belöning för den utförda arbetsinsatsen i form av uppskattning, lön och utvecklingsmöjligheter. Författarna menar att kraven på flexibilitet och effektivitet i samhället har ökat, vilket lett till omfattande eller upprepade omorganisationer som kan ge negativa konsekvenser för 17

18 den psykosociala arbetsmiljön. Stress påverkar inte bara enskilda personer utan även grupper och organisationer och vissa yrken är också särskilt utsatta för arbetsrelaterad stress, bl a lärar- och chefsyrken. För att skapa en bra arbetsmiljö och minska stress på arbetsplatsen har chefen en viktig roll, men om chefen å sin sida har en stressfylld arbetssituation ökar risken för stressrelaterad ohälsa hos medarbetarna. Som exempel på organisatoriska åtgärder för att förebygga stress tar författarna upp tydligt ledarskap, systematiskt arbetsmiljöarbete, realistiska och uppföljningsbara mål samt delaktighet och inflytande. Avregleringar av offentlig sektor Henrik Jordahl (2006) beskriver i positiva ordalag i Konkurrensutsättning av offentlig verksamhet. Hur stor är effektiviseringspotentialen? att en ökad konkurrensutsättning av offentliga verksamheter skulle ge många gynnsamma effekter i form av lägre kostnader och i vissa fall högre kvalitet. Han menar också att konkurrens ger större valfrihet och ökar många tjänsters tillgänglighet. I rapporten Avreglering, konkurrensutsättning och ekonomisk effektivitet offentlig eller privat? (Karlsson, 2005) presenteras en genomgång av den empiriska forskningen kring konkurrensutsättning och avreglering av svensk offentlig sektor. Författaren kommer fram till att det finns stora luckor i vår kunskap om ekonomisk effektivitet i offentlig kontra privat regi. Hon menar att flera av studierna som presenteras i rapporten baseras på begränsade eller bristfälliga underlag. Vissa studier indikerar att privat verksamhet är mer effektiv än offentlig medan andra studier visar att det är konkurrens snarare än ägarskap som leder till ökad effektivitet. Ytterligare en svårighet vid studier av konkurrensutsättning och avreglering är frånvaron av en referenspunkt, vad hade hänt om marknaden inte avreglerats? 1.4.a Vårt bidrag till forskningen Vårt bidrag till forskningen blir att belysa hur en kommunal musikskoleverksamhet kan påverkas när den konkurrensutsätts och finansieras via checksystem. Vidare hoppas vi att vår undersökning ska kunna ge kunskap om, och en samlad bild av, de olika parternas uppfattning av nuläget i de båda kommunala musikskolorna. Vi önskar också att vårt arbete ska kunna bli en hjälp till förberedelse för de kommuner som står inför en liknande förändring eller där en avreglering precis har genomförts. 2. METOD Vi har valt två olika forskningsmetoder för att genomföra vår undersökning: intervju och enkät. I detta kapitel presenteras först intervju- metoden och processen kring den, därefter behandlas enkäten. 2.1 Intervju För att uppnå syftet med undersökningen valde vi att genomföra intervjuer med kommuntjänstemän i Nacka och Österåker samt med chef/rektor för de kommunala musikskolorna i respektive kommuner. Från början var vår tanke att vi skulle intervjua politiker i de båda kommunerna, men eftersom det är tjänstemännen som genomför 18

19 besluten i en kommun, valde vi istället tjänstemän med särskild kunskap i ämnet för undersökningen. 2.1.a Informanter Lena Dahlstedt Stadsdirektör i Nacka sedan 2011 (senast biträdande stadsdirektör och dessförinnan kultur- och utbildningsdirektör) Susanne Nord Kultur- och utbildningsdirektör i Nacka sedan 2011 (tidigare utbildningsexpert) Mats Kiesel Chef för Nacka musikskola sedan 2009 Carl Oscar Törnros Kultur/Turism och Besöksnäringschef i Österåker sedan 2013 (tidigare verksamhetschef för Kulturförvaltningen) Jannes Karlsson Rektor för Österåkers musikskola sedan b Genomförande Vi kontaktade informanterna antingen via mail eller telefon och informerade då om undersökningens syfte och förutsättningarna för intervjun. I ett fall hänvisades vi till en annan passande informant och i ett annat fall ville informanten överväga sitt deltagande några dagar innan beslut togs. Ingen av informanterna önskade att vara anonym. Intervjuerna genomfördes på de olika informanternas arbetsplats och vi använde oss av en halvstrukturerad kvalitativ intervjumetod. Steinar Kvale beskriver i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) en halvstrukturerad intervju som ett samtal mellan två parter med ett gemensamt intresse. Öppna frågor används, men dessa kan ändra form och ordningsföljd under intervjuns gång. Vi hade fasta frågeområden (se bil 1) där frågorna som ställdes gav möjlighet till öppna svarsalternativ och informanterna fick möjlighet att utvidga frågeområdet och associera vidare, om så önskades. Om en informant såg fler aspekter i en fråga uppmuntrade vi informanten att beskriva alla upplevda aspekter. Intervjuerna spelades in via programmet Garageband på en dator, och vi båda närvarade vid samtliga intervjuer. Enligt Trost (2010) kan det finnas flera fördelar med att vara två intervjuare i en intervjusituation. När man intervjuar positionsinnehavare, som vi gjorde, kan det förefalla artigt med två intervjuare och två samspelta intervjuare kan både stötta och komplettera varandra och därmed genomföra en bättre intervju med större informationsmängd och förståelse. Vi la upp intervjuerna så att en av oss var huvudutfrågare och den andra skötte inspelningen. Den som skötte inspelningen hade ändå möjlighet att ställa följdfrågor och kontrollerade också att alla frågor och frågeområden behandlades. Vi växlade mellan att vara huvudutfrågare och inspelningsansvarig och vid de intervjuer man varit inspelningsansvarig gjorde man sedan transkription och sammanfattning. Lovisa sammanfattade intervjuerna med Carl Oscar Törnros och Mats Kiesel och Ylva sammanfattade intervjuerna med Lena Dahlstedt/Susanne Nord och Jannes Karlsson. Sammanfattningarna skickades sedan till informanterna för påseende och i ett fall gjordes några få ändringar efteråt. Under arbetets gång uppstod några nya frågor som ej 19

20 ställts vid intervjutillfällena. Vi kontaktade då berörda informanter via mail och frågorna besvarades antingen av informanterna eller av någon som informanterna hänvisat till. 2.1.c Analys Samtliga intervjuer transkriberades och materialet analyserades sedan i huvudsak utifrån metoden för meningskoncentrering, som är en av fem metoder presenterade av Kvale (1997). Fördelarna med analysmetoden kan vara att innehållet blir lättläst och att läsaren kan få en mer översiktlig bild av resultatet. Nackdelen kan vara att resultatet blir vinklat utifrån vad forskaren anser vara relevant att redovisa. Vi läste igenom varje transkription flera gånger för att få en samlad bild av intervjun och sedan strukturerade och kategoriserade vi materialet till stor del utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. I sammanfattningarna försöker vi relativt ordagrant återge informanternas utsagor för att, om möjligt, behålla informanternas framtoning. Vi flikar också in några talande citat. Intervjusammanfattningarna presenteras var för sig i vårt resultat och i slutet av resultatdelen har vi gjort en samlad analys av intervjuerna och enkätresultatet. 2.2 Lärarenkät När det gäller pedagogernas medverkan i vår undersökning övervägde vi både gruppintervjuer och djupintervjuer som alternativ, men slutligen valde vi att genomföra en enkätundersökning. Dels därför att vi ville ge alla musiklärare i de kommunala musikskolorna i Nacka och Österåker möjlighet att komma till tals, och dels därför att vi ansåg att det var just den breda informationen som en enkätundersökning ger, d v s den samlade bilden av lärarnas upplevelse som var intressant. Enkätformen gav oss också möjlighet att upptäcka eventuella skillnader mellan skolorna eller mellan instrumentgrupper o s v. 2.2.a Urval Med tanke på syftet med vår undersökning skulle man kunnat avgränsa antalet enkätutskick till att omfatta enbart de lärare i Nacka och Österåker som var anställda innan avregleringen och som därmed varit med under hela förändringsprocessen, men vi ville ändå ge de mer nyanställda möjlighet att komma med sina upplevelser. Därför fick alla musiklärare i de kommunala musikskolorna i Nacka och Österåker vara med i undersökningen. Vi valde att ha Vet ej/berör ej mig som svarsalternativ på flertalet frågor, så att även de nyanställda skulle kunna svara på allt. Enkäten skickades digitalt till totalt 72 lärare och vi fick 51 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 71 %. Vi fick samma svarsfrekvens från båda skolorna vilket kan anses som en hög svarsfrekvens då man enligt Enkätboken (Trost, 2012), kan räkna med en svarsfrekvens på 50-75%. 2.2.b Utformning Att utforma enkäten var betydligt svårare och mer tidskrävande än vad vi hade förväntat oss. Vi hade stor fördel av att vara två, eftersom vi då kunde hjälpas åt att förfina våra frågeformuleringar så att svårbegripliga eller tvetydiga formuleringar i 20

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Är alla blås- och stråkinstrument på väg ut ur musik- och kulturskolorna? Ersatta med sång eller elgitarrer?

Är alla blås- och stråkinstrument på väg ut ur musik- och kulturskolorna? Ersatta med sång eller elgitarrer? Håkan Sandh projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Box 16344 S-103 26 STOCKHOLM Besöksadress: Nybrokajen 11 +46 708 317 498 hakan.sandh@smok.se www.smok.se 07-10-1707-10-17 Är alla blås- och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

KVALITETSANALYS. i korthet för förskola och skola i Nacka 2016

KVALITETSANALYS. i korthet för förskola och skola i Nacka 2016 KVALITETSANALYS i korthet för förskola och skola i Nacka 2016 DET HÄR ÄR EN KORTVERSION AV KVALITETSANALYSEN 2016. HELA RAPPORTEN KAN DU LÄSA/LADDA NER PÅ NACKA.SE KVALITETSANALYS 2016...3 SÅ STYRS NACKA...4

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Verksamhetsplan med budget Musikskolan Verksamhetsplan med budget - Musikskolan 1 Sammanfattning Musikskolans uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kulturoch fritidsutbud för kommuninvånare, med fokus

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Så sätter du pris på dina tjänster. Bengt Herlin Nacka kommun

Så sätter du pris på dina tjänster. Bengt Herlin Nacka kommun Så sätter du pris på dina tjänster Bengt Herlin Nacka kommun Innehåll Så sätter du rätt (?) prislapp på dina tjänster Nacka kommun och dess förutsättningar Nackas styrsystem Internpriser i Nacka Fakta

Läs mer

En handbok från Kulturskolerådet. Från musikskola till kulturskola - tips på vägen

En handbok från Kulturskolerådet. Från musikskola till kulturskola - tips på vägen En handbok från Kulturskolerådet Från musikskola till kulturskola - tips på vägen Kulturskolerådet är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en tillgänglig och

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö

Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö Organisera för en jämställd arbetsmiljö från ord till handling En vitbok från Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag Kvinnors arbetsmiljö 2011-2016. Innehåll

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

Musik- och kulturskolan

Musik- och kulturskolan RAPPORT 2016-02-03 Musik- och kulturskolan 2015 i statistik, text och bild Sammanställd av: Patrik Karlsson, Kulturskolechef Datum: 2016-02-24 Förord Musikskolan grundades 18 juni 1962, mellan klockan

Läs mer

Konkurrensutsättning av verksamheter inom kultur och fritidsnämnden

Konkurrensutsättning av verksamheter inom kultur och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 1 (6) Utredare: Marita Sirviö, 08-5782 9509 2013-01-22 Diarienr: 2012 KFN Kultur och fritidsnämnden Konkurrensutsättning av verksamheter inom kultur

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING

VERKSAMHETSBESKRIVNING VERKSAMHETSBESKRIVNING VÅR VERKSAMHETSIDÉ Umeå Musikskola är en viktig del av kommunens utbildnings-, kultur- och fritidsverksamhet och en stimulerande del i barns och ungdomars uppväxt. Umeå Musikskola

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Upphandling av biblioteksdrift

Upphandling av biblioteksdrift 2016-05-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2016/41 Kulturnämnden Upphandling av biblioteksdrift Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att upphandla driften av kommunens samtliga bibliotek. Sammanfattning

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2015/2016. Musikskolan

Systematiskt kvalitetsarbete 2015/2016. Musikskolan Systematiskt kvalitetsarbete 2015/2016 Innehållsförteckning 1 s verksamhet... 3 2 Vision för barn- och utbildningsnämnden... 3 3 Inledning... 3 4 Åtgärder för utveckling... 4 5 Uppföljning av prioriterade

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS 2015-05-05 [1] KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS Gemensamt förslag [2] Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Styrmodellen De av kommunfullmäktige fastställda målen för mandatperioden 2015-2018

Läs mer

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Dnr BUN13/67 RIKTLINJER Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2014-08-26 Dnr BUN13/67 2/8 Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Mål och inriktning... 3 1.1 Övergripande

Läs mer

Kulturskolan i Sjöbo Läsåret 2011-2012

Kulturskolan i Sjöbo Läsåret 2011-2012 Kulturskolan i Sjöbo Läsåret 2011-2012 Kulturskolan i Sjöbo erbjuder musikskola, teaterverksamhet, kreativt scenskapande och dockteaterverkstad. I vår verksamhet har vi ca 400 härliga, duktiga elever som

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för förskoleverksamhet UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för förskoleverksamhet UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för förskoleverksamhet UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för förskoleverksamhet

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

Uppföljningsplan 2015, för Musikskolan

Uppföljningsplan 2015, för Musikskolan Uppföljningsplan till Kulturen 1 (5) Uppföljningsplan 2015, för Musikskolan Mål- och resultatstyrning i Nacka kommun Nacka kommun styrs genom mål och resultatuppföljning vilket bygger på ett delegerat

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Våra viktigaste frågor Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Skolledarlöner Sveriges Skolledarförbund anser att Sveriges viktigaste chefer skolledarna ska ha lön och anställningsvillkor som motsvarar det

Läs mer

skola för alla barn i Söderhamns kommun

skola för alla barn i Söderhamns kommun En skola för alla barn i Söderhamns kommun Vi vill: Lyfta fram kulturens möjligheter i skolan Stärka och utveckla musik, rytmik, dans, drama, slöjd, bild och form som vi redan har i skolan Bredda utbudet

Läs mer

NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010

NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 Nacka musikskola erbjuder barn och ungdomar en bred musikundervisning med hög kvalitet inom olika musikstilar efter vars och ens intresse, ambition

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 Leksands musikskola

Kvalitetsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 Leksands musikskola Kvalitetsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 Leksands musikskola Kvalitetsredovisning 2015 Uppdrag Musikskolan är drivkraften i kommunenskultur- och musikliv och bidrar till individers personliga

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun arkivbild.se BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15-1 - 123 456 Aa Hej! - 2 - Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ för barns och vuxnas

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

MUSIKSKOLAN. Vårterminen 2015

MUSIKSKOLAN. Vårterminen 2015 MUSIKSKOLAN Vårterminen 2015 Kära musikvän! Musikskolan i Boxholms kommun erbjuder barn och ungdomar möjligheten att i sin egen takt utvecklas inom musik. Denna broschyr presenterar dessa möjligheter och

Läs mer

Utvärdering av musik- och kulturskoleverksamheten 2014

Utvärdering av musik- och kulturskoleverksamheten 2014 2014-09-04 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2014/8-869 Kulturnämnden Utvärdering av musik- och kulturskoleverksamheten 2014 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar redovisningen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation En rapport från Lärarförbundet Dubbelklicka här och ange datum 2 [11] Musik- och kulturskolan

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016.

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplan 2016-01-08 Personalkontorets verksamhetsplan 2016 KS 2016/0035 012 Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplanen anger riktningen för personalkontorets arbete och

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för grundskola och skolbarnsomsorg UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för grundskola och skolbarnsomsorg UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för grundskola och skolbarnsomsorg UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument

Läs mer

Förutsättningar Organisation Instrument Elever gruppundervisning och individuell undervisning

Förutsättningar Organisation Instrument Elever gruppundervisning och individuell undervisning Kvalitetsredovisning för Borlänge musikskola läsåret 2009/2010 Förutsättningar Organisation I musikskolan arbetar rektor, assistent och musiklärare. Lärarna är organiserade i arbetslag för stråk, blås,

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. En beskrivning av dess steg (Manual) Förbereda. Organisera. Genomföra och dokumentera

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. En beskrivning av dess steg (Manual) Förbereda. Organisera. Genomföra och dokumentera Utvecklingssamtal vid Umeå universitet En beskrivning av dess steg (Manual) Organisera Förbereda Genomföra och dokumentera Uppföljning av utvecklingsplan Personalenheten februari 2017 Utvecklingssamtal

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Länsträff 2012 Skolform SMoK

Länsträff 2012 Skolform SMoK Länsträff 2012 Skolform SMoK SMoK ska i mars 2013 besluta om skolformsfrågan. Tills dess ska vi inom Musik- och Kulturskolorna bestämma oss vilken väg vi ska ta. Organisation - Verksamhet Det finns ingen

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Remissvar: Kulturskoleutredningens betänkande En inkluderande kulturskola på egen grund

Remissvar: Kulturskoleutredningens betänkande En inkluderande kulturskola på egen grund Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Kulturskoleutredningens betänkande En inkluderande kulturskola på egen grund Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer

Läs mer

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30 Bilaga Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Mall till stöd för utvecklingssamtal Personalenheten 2012-03-30 Genomföra och dokumentera Genomför dina samtal utifrån tre tidsperspektiv Tillbakablick Nuläge

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer