Med marknaden i centrum 1. Kontinuitet och förnyelse är vägen till framgång 2. På väg mot en starkare identitet 5. Allt ljus på huvudpersonerna 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med marknaden i centrum 1. Kontinuitet och förnyelse är vägen till framgång 2. På väg mot en starkare identitet 5. Allt ljus på huvudpersonerna 9"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2003

2 Med marknaden i centrum 1 Kontinuitet och förnyelse är vägen till framgång 2 På väg mot en starkare identitet 5 Allt ljus på huvudpersonerna 9 Universellt hjälpmedel för olika kurser 12 Svårt få eleverna att göra annat 14 Nästan som att läsa skönlitteratur 15 Spännande och berikande process 16 Allt större inom universitet och högskola 18 Kända namn nya lösningar för skolan 20 Verktyg för vetgiriga yrkesmänniskor 21 Grafisk produktion längs hela kedjan 22 IT-center förstärker kundnyttan 23 Fortsatt satsning på friskvård 25 Ledande aktör för programvaror 26 Årsredovisning Koncernens utveckling Förvaltningsberättelse 29 Resultaträkning 30 Kassaflödesanalys 31 Balansräkning 32 Noter 34 Revisionsberättelse 40 Group Studentlitteratur 41 Engelsk sammanfattning 42 Ledningsgrupp 43 Styrelse 44

3 Med marknaden i centrum Den som inte syns finns inte, är ett axiom i vår nya massmediala värld. Påståendet gäller inte minst för koncerner och företag. De har ofta anledning att återvända till den grundläggande frågan: Hur gör man sig synlig i en värld där tusentals symboler, märken och logotyper dag och natt slåss om uppmärksamheten? 1 VEM VI ÄR Studentlitteratur ska synas genom ett tydligt, enhetligt och konsekvent genomfört signalsystem gentemot marknaden och våra intressenter. Det signalsystemets bärvåg förmedlar de värden vi står för och den nytta vi åstadkommer. Därför inledde vi hösten 2003 ett arbete för att stärka och vidareutveckla varumärket Studentlitteratur. Målet är att Studentlitteratur ska manövrera under en och samma flagg och uppträda med en enda klar och tydlig identitet, oavsett var vi vill göra oss synliga. Resultatet av varumärkesarbetet rapporterar vi om i denna årsredovisning. HUR VI UPPFATTAS Vilka signaler vi skickar ut är alltså en central fråga. En annan och minst lika viktig är hur vi uppfattas. Hur definierar Leena lärare i engelska på Riddarfjärdens gymnasium ett bra läromedel? Hur ser hon på Progress Gold i det sammanhanget? Vad anser Serguei som undervisar i matematik på KTH i Stockholm om formelsamlingar i allmänhet och Mathematics Handbook i synnerhet? Och vad tycker Olov som läser teknisk fysik i Umeå om den? Vilka krav ställer Bo som undervisar i historia vid Stockholms universitet på ett översiktsverk i ämnet? Hur lever Det svenska samhället upp till de kraven och vad tycker Jonas som läser till lärare i Göteborg om den boken? Varför anlitar Lärarförbundet med medlemmar Studentlitteratur för att skräddarsy en bok till nyblivna lärare? De frågorna och fler därtill ska vi försöka besvara i årsredovisningen 2003.

4 Kontinuitet och förnyelse är vägen till framgång 2 Från styrkepositionen som Skandinaviens ledande förlag för universitet och högskola fortsätter Studentlitteratur att bredda sin verksamhet till att omfatta även läromedel för skolan samt kvalificerade fackböcker för kompetensutveckling av yrkesverksamma. Samtidigt fortgår arbetet med vår varumärkesprofilering. Hösten 2003 inledde vi ett omfattande varumärkesarbete som syftar till att ge Studentlitteratur en tydlig och slagkraftig identitet. På sikt ska vi uppfattas som den naturliga samarbetspartnern på samtliga marknader där vi verkar. Organisationen är sedan den 1 januari 2003 anpassad för de olika marknaderna. På universitetssidan har vi med de senast tillkomna utgivningsgrupperna i naturvetenskap, psykologi och juridik en organisation som i princip täcker alla ämnesområden. Vi kan nu sätta ett ambitiöst mål när det gäller djup och bredd i utgivningen. Vi ser också tydliga resultat av det arbete vi bedrivit med att differentiera produktsortimentet. Våra böcker av standardsnitt med mjuka pärmar och svartvita inlagor kompletteras nu ofta med kraftfulla huvudböcker för utbildningarnas grundkurser, med mer genomarbetad pedagogisk utformning, hårda pärmar och två- eller fyrfärgsinlagor. Vi ser också tydliga tecken på att det blir allt viktigare att komplettera våra tryckta läromedel med digitala komponenter. Skolan är en besvärligare marknad. Kommunernas ansträngda ekonomi har inneburit att marknaden har minskat under I ljuset av detta har vi försvarat vår position väl samtidigt som vi har fortsatt det långsiktiga arbetet med att bygga upp ett slagkraftigt produktsortiment.

5 År 2003 hade vi för första gången en särskild organisation för att bearbeta marknaden för kompetensutveckling av yrkesverksamma. Våra traditionella fack- och kursböcker har rönt stort intresse bland företag och andra organisationer. Det gäller särskilt de fall där vi kombinerar delar av tidigare utgivna böcker för att skapa nya, specialanpassade fackböcker. En bok om lärarnas yrkesroll för Lärarförbundet är ett färskt exempel på detta. Studentlitteratur växer både i termer av resultat och marknadsandelar. Vi tog under året ytterligare ett steg i riktning mot vårt lönsamhetsmål som är en vinstmarginal på tio procent. Vi räknar med att nå detta mål under När det gäller vår förmåga att knyta till oss författare har vi ökat vår nykontraktering väsentligt. Detta medför i sin tur att vi under de närmaste åren bör kunna se fram emot en ökande nyutgivning inom samtliga våra marknadssegment. Under 2003 fyllde Studentlitteratur 40 år och detta firades i första hand med ett antal mottagningar i Stockholm, Göteborg och Lund. Cirka författare deltog på något sätt i firandet som främst syftade till att visa Studentlitteraturs tacksamhet gentemot författarna. För framtiden gäller att kunskap spelar en allt viktigare roll i samhället. Allt fler satsar på någon form av högre utbildning. Vi arbetar vidare mot målet att betjäna den högre utbildningen på bästa sätt. Det är avgörande för Studentlitteraturs fortsatta framgång att vi lyckas med detta. Stefan Persson, VD och koncernchef

6

7 På väg mot en starkare identitet 5 Studentlitteratur sänder ständigt signaler till omvärlden. Via böcker, förlagskataloger, annonser, broschyrer, årsredovisningar och webbsidor, för att ta några exempel. Vi använder oss av ett omfattande material och många olika kanaler när vi kommunicerar med omvärlden. Den grundläggande frågan är om vi med allt detta förmedlar en klar och entydig bild av Studentlitteratur. Om budskapen blir många och i värsta fall motstridiga blir bilden av Studentlitteratur komplicerad, otydlig och svårtolkad. Ett sådant signalsystem bygger ingen tydlig identitet och inget varumärke. Vi är inne i ett skede av förändring. En fortsatt satsning på skola, vuxenutbildning, universitet och högskola kombineras med en kraftfull satsning på de yrkesverksamma. Vi framträder alltså på en ny arena, yrkesmänniskans vardag och utbildningsbehov, som är ganska långt från skol- och föreläsningssalen. EN TYDLIGARE IDENTITET Det är helt avgörande att vi över tiden förmår upprätthålla en stark och tydlig identitet gentemot samtliga våra intressenter. Under 2003 har vi identifierat ett behov av ett förtydligande genom en förnyelse av vår grafiska identitet. Därför har vi påbörjat ett arbete som ska ge Studentlitteratur en ännu tydligare identitet i omvärlden. Studentlitteratur lägger grunden för lärande längs hela kunskapsresan. I nära samarbete med användarna utvecklar vi läromedel för skola och vuxenutbildning, kurslitteratur för universitet och högskola och kvalificerad facklitteratur för hela yrkeslivet. Med vår förankring i forskarvärlden öppnar vi vägen till vinnande vetande.

8 6 TVÅ DEVISER I identitetsarbetet har vi också tagit fram två deviser för Studentlitteratur. Den längre varianten fungerar som en företagsbeskrivning i miniformat och finns återgiven på sidan 5. Den korta devisen kommer att kopplas direkt till vår logotyp och beskriver den nytta vi vill åstadkomma för våra intressenter. Denna devis lyder Vägen till vinnande vetande. Det ska alltså finnas en vinst med den kunskap Studentlitteratur förmedlar. Och vinnarna ska återfinnas bland alla företagets intressenter. VÄGEN TILL FRAMGÅNG Författaren blir en vinnare han eller hon får sin kunskap sammanställd, förädlad och förmedlad till relevanta målgrupper i strukturerad och pedagogisk form. Lärare och utbildningsanordnare på alla nivåer blir vinnare. De får tillgång till flexibla och välanpassade läromedel med lång livslängd som fortlöpande uppdateras när ny forskning på området så kräver. Elever och studenter blir vinnare när de får läromedel och kurslitteratur som innehåller vad de behöver för att nå sina utbildningsmål. Vuxenstuderande och yrkesverksamma blir vinnare när de kan ta sig vidare på vägen mot nya arbetsuppgifter eller förbättrade villkor med hjälp av kvalificerad facklitteratur. De företag eller organisationer som de yrkesverksamma arbetar i blir vinnare i kunskapssamhället kan medarbetare med rätt kunnande visa sig vara en avgörande konkurrensfördel. Därmed blir till slut även Studentlitteratur en vinnare. Och i den vinsten ligger både det verkliga måttet på vår prestation och själva varumärkets existensberättigande. Bara genom att göra andra till vinnare kan Studentlitteratur bli en vinnare. Därför finns vi till. Den korta devisen kopplas direkt till vår logotyp och beskriver den nytta vi vill åstadskomma för våra intressenter.

9 HÖGSKOLA OCH UNIVERSITET 2004 HÖGSKOLA OCH UNIVERSITET 2004 Forskningsmetodik och vetenskapsteori Teknik, matematik och data 7 HÖGSKOLA OCH UNIVERSITET 2004 Humaniora Språk Gymnasium och vuxenutbildning 2004 HÖGSKOLA OCH UNIVERSITET 2004 Naturvetenskap och miljö Studentlitteraturs utgivning finns presenterad i 16 kataloger. I arbetet med den grafiska profilen har katalogerna fått ett mer enhetligt utseende än tidigare.

10

11 Allt ljus på huvudpersonerna 9 Våra författare spelade en framträdande roll i Studentlitteraturs årsredovisning År 2002 var det dags för vår personal att inta scenen. Den här gången riktas ljuset mot dem som varje dag använder den litteratur vi producerar studenter, lärare och yrkesverksamma. De är berättelsens huvudpersoner. Det vi ska åstadkomma är nämligen inte kunskap för kunskapens egen skull. Våra böcker ska vara verktyg för lärande genom hela livet, från grundskola till gymnasium, vidare till universitet och högskola, ut till ett spännande yrke med meningsfulla och omväxlande arbetsuppgifter. Och till slut är det förstås bara huvudpersonerna själva som kan avgöra hur väl vi lyckas med vår uppgift. Först på scen är Bo Eriksson Janbrink. Det positiva dominerar En bra kursbok har ett pedagogiskt upplägg. Den ska stimulera till dialog den ger inte bara svar utan ställer också frågor. Den ska få en läsare och student att börja reflektera och vilja gå tillbaka till boken. Bo Eriksson Janbrink är doktorand och universitetslärare på historiska institutionen vid Stockholms universitet. Här används Det svenska samhället klerkernas och adelns tid på en översiktlig kurs under första terminen. Den är också huvudbok på en 10-poängskurs i medeltidens kultur- och samhällsliv som Bo håller i. Den täcker rätt mycket, men i och med att den är förtjänstfullt indelad i två delar så tycker jag att den fungerar. Uppdelningen är en förenkling som är pedagogisk. Och att undervisa går ut på att förenkla, att göra det enkelt och begripligt för studenten. Indelningen i klerkernas och adelns tid säger också något centralt om tiden den pekar på två typer av samhällssystem, konstaterar Bo. Sedan ligger det givetvis en historiesyn inbakad i detta men den diskuteras i inledningen. Och det är väldigt positivt att författarna redovisar den historiesyn som legat till grund för framställningen. Boken representerar en ny typ av läromedel genom att den kombinerar kursbok med digitalt medium, i det här fallet webb. Vid föreläsningar kan Bo till exempel utnyttja kartor och illustrationer som finns på bokens hemsida. Både bilderna och kartorna är snygga och pedagogiska, anser han.

12 Att koppla böcker som man vet kommer att användas mycket i undervisningen med en fungerande hemsida som uppdateras är väldigt bra, tror jag. Både lärare och elever kan utnyttja hemsidan för olika syften. Det tycker jag Studentlitteratur borde utveckla mer. 10 INNEHÅLLET ÄR VÄLDIGT BRA Den här boken kommer jag nog att behålla. Jag har inga andra böcker som förklarar medeltidshistorien på det här sättet. Andreas Hellerstedt läser 10 poäng i medeltidens historia och använder första delen av Det svenska samhället Andreas definition av en bra kursbok är att den har relevant innehåll och är välskriven. Om språket inte är bra försvårar det för studenten att förstå. Ibland är det inte ens möjligt. När det gäller Det svenska samhället är Andreas väldigt nöjd med själva innehållet. Den har en inriktning på samhället och dess förändringar. Det bästa med Det svenska samhället är förklaringen av den politiska historien utifrån den sociala. Nackdelen med boken är språket meningsbyggnaden är lite konstig ibland, tycker Andreas. Men den teoretiska delen och själva tanken bakom är bra. Och det språkliga är inget stort problem. Det är ju inte skönlitteratur. LÅNG HÅLLBARHET En kursbok måste hålla längre än ett par år, enligt Bo. Men Studentlitteratur är ett speciellt förlag och jag förutsätter att en bok därifrån finns tillgänglig länge. Och den här boken har författarna skrivit med avsikten att den ska hålla. Jag tycker att det har saknats en bra, medeltida och tidigmodern historia samlad i ett band på svenska. När det gäller det aktuella forskningsläget på historiefronten så tycker Bo att det avspeglas väl i Det svenska samhället. Det är till exempel viktigt att genusperspektivet finns med och då inte enbart som en läpparnas bekännelse i ett förord, anser han. Genusperspektivet är klarare och tydligare i den senare delen och närmast interfolierat i medeltidsdelen. Man hade kunnat göra mer av genusperspektivet i den, men det fungerar. FÅTT MED ALLT Det är just den medeltida perioden som Bo undervisar om. Boken kombinerar en kronologisk framställning med en tematisk på ett sätt som emellanåt skapar lite problem, betonar han. I beskrivningen av den politiska historieutvecklingen stannar det till exempel upp vid Magnus Eriksson. Mitt i framställningen kommer tunga kapitel om religion, ekonomi och socialt liv. Kanske hade det varit bättre att samla den politiska historiska utvecklingen som bakgrund i ett kapitel. Sedan hade man kunnat gå in på de mera tematiska kapitlen. Så ibland tycker jag inte att det fungerar. Men det är olika hur man undervisar. Det positiva dominerar dock, anser Bo. Författarna har fått med allt politisk historia, kulturhistoria, social historia och ekonomisk historia. Möjligtvis tycker jag att framställningen från 1450 fram till 1520 i den politiska redogörelsen är invecklad. Men det är också en invecklad period. Jämfört med motsvarande verk står sig Det svenska samhället mycket bra, anser Bo. Det finns ett sammanhållande system i boken som saknas hos konkurrenterna, menar han.

13 Det är väldigt positivt att författarna redovisar den BRA LAYOUT RAKT IGENOM Studentlitteratur har väldigt vackra omslag på sina böcker. Och det kanske behövs, för det är ju inte böcker man läser för skojs skull. Men jag tycker ändå att böckerna är upplagda på ett ganska bra sätt, även om det förstås är skillnad på olika författare. Jonas Vogel går lärarutbildningen vid Göteborgs universitet och ska med tiden bli lärare i svenska och historia. Just nu är han inne på andra terminen i historia. En bra kursbok i historia är en bok som är lätt att läsa och förstå, anser Jonas. Den ska fokusera på sambanden och inte vara alltför nedlastad av fakta. Det svenska samhället läste Jonas redan under första terminen i historia. Någon på kursen gav den omdömet något mellan tråkig faktakursbok och en levande och berättande Herman Lindqvist. Den kunde varit mycket tråkigare. Den är bra upplagd och har bra layout rakt igenom. Det blir tyvärr rätt mycket tentaplugg när man ska lära sig allt från stenåldern till nuet på ett halvår. Men jag tycker att Det svenska samhället lägger lite mera tyngd på att man ska förstå sambanden. Nackdelen tycker han är att avsnitten som kapitlen är indelade i ibland är i längsta laget. Två till tre sidor borde vara max. Då blir det lättare när man ska sammanfatta det viktigaste efter att ha läst hela avsnittet, menar Jonas. historiesyn som legat till grund för framställningen, säger Bo Eriksson Janbrink.

14 12 Den viktigaste fördelen med Mathematics Handbook är att den är universell, anser Serguei Shimorin. Universellt hjälpmedel för olika kurser Den viktigaste fördelen med boken är att den är universell. Den kan fungera för helt olika kurser som bara har det matematiska inslaget gemensamt. Eleven behöver inte köpa ett antal olika formelsamlingar, det räcker med en enda bok. Serguei Shimorin undervisar i matematik på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Där används Mathematics Handbook som innehåller kortfattade matematiska formler och tabeller för en rad olika grenar av matematiken. Boken utnyttjas som referenslitteratur och hjälpmedel i matematik. Den används också på alla kurser där eleverna behöver tillämpad matematik för att lösa något problem. Det kan till exempel handla om fysik eller mekanik. Mathematics Handbook fungerar som hjälpmedel eftersom det är svårt för eleverna att lära sig alla matematiska formler utantill. Då kan de hitta dem här. Men jag säger alltid till eleverna att det är bättre om de själva kan härleda formeln eller lära sig den utantill. Så på min kurs är Mathematics Handbook ett sekundärt hjälpmedel, säger Serguei. Men för många andra kurser som tillämpar matematik för beräkningar ger boken eleverna möjlighet att lättare lösa problemen. De behöver till exempel inte beräkna en komplicerad integral utan kan hitta den omedelbart i Mathematics Handbook.

15 Boken får även användas vid många tentor på KTH och i det sammanhanget sätter studenterna ibland alltför stor tilltro till den, menar Serguei. De försöker hitta alla metoder som behövs för att få fram lösningen där. Det fungerar inte så bra, Mathematics Handbook innehåller inte metoder utan enbart formler. Men många studenter försöker använda enbart den på tentorna. PRECIS VAD SOM BEHÖVS För elever i första årskursen bör formelsamlingar överhuvudtaget undvikas, anser Serguei. Detta för att de själva ska lära sig att härleda formeln så att de förstår metoden och varifrån formeln kommer. Men för elever på mera avancerade kurser är det svårt att minnas alla formler man gått igenom tidigare och där är boken mera lämplig, anser han. Serguei är inte övertygad om att Mathematics Handbook fungerar lika bra i det kommande yrkeslivet. Verkliga arbetsuppgifter i civilingenjörens vardag kräver mera avancerad matematik och därmed mera avancerade formelsamlingar, anser han. Civilingenjören kan ha begränsad nytta av den. Men för många riktigt avancerade problem räcker den inte. Boken ligger på en lämplig nivå för eleverna. Den är inte översvämmad av för mycket avancerade grejer. Så för studenter är den precis vad som behövs. EN LITEN RYSNING NÄR MAN SER LOGGAN Som civilingenjör använder man integralerna väldigt mycket. Sedan är det formler man kommer på att man läst tidigare och kan behöva slå upp igen. Cecilia Assiks går civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad på Chalmers i Göteborg. Hon älskar berg och sten och har Mathematics Handbook som ständig följeslagare. Det är ju inte meningen att du ska ha alla formler i huvudet. Du ska veta hur du använder dem, så på tentamen brukar man få ha med boken. Det är bara på mattekurserna man inte får ha några hjälpmedel. Eftersom boken är författad av svenskar har Cecilia ofta undrat varför den är på engelska. Det kan bli lite svårt att hitta i den när namnet på formeln inte stämmer med det som föreläsaren använder. Men annars är ju själva formlerna desamma. Studentlitteraturs logotyp har Cecilia lärt sig känna igen efter ett par års studier. Tyvärr har man läst kurser som inte alltid är så roliga med de böckerna. Så man får en liten rysning när man ser loggan. Men det är ju bra böcker och det är roligt att de är så enhetliga att man ser vilka som givit ut dem. Och så blir det snyggt i bokhyllan. En gång fick Cecilia rent av ta Mathematics Handbook ur hyllan när hon löste korsord. Frågan gällde romerska siffror. Då tänkte jag att den boken har man ju nytta av jämt. BOKEN SOM ÄR MEST VÄRD ATT HA KVAR Kapitlet jag slår mest i är det med vektor-analysen, det är väldigt användbart. Det är så mycket regler där som man aldrig kan komma ihåg. Som till exempel hur gradienten och divergensen fungerar i olika koordinatsystem. Olov Brändström går tredje året på civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik på Tekniska högskolan vid Umeå universitet. Mathematics Handbook använder Olov mest för att slippa komma ihåg så mycket. Och för att kolla upp att han verkligen minns rätt, för räkneuppgifter på tentor till exempel. Nyttan med Mathematics Handbook är att den kortar ner räknandet, konstaterar Olov. Boken tänker han definitivt inte göra sig av med när han är klar med sin utbildning. Det är den bok som är mest värd att ha kvar. Så fort jag behöver räkna på något tror jag att jag kommer att ha nytta av den i yrkeslivet. 13

16 Eleverna blir väldigt självgående med det här läromedlet. Och de tycker att texterna är mycket intressanta att läsa. Det är nästan det viktigaste. Svårt få eleverna att göra annat Det viktigaste kravet Leena Paloheimo ställer på ett läromedel är att det ska vara flexibelt. Det innebär att det ska kunna användas på många olika sätt och det ska underlätta för läraren att individualisera undervisningen. Läromedlet bör alltså innehålla både lättare och svårare texter och uppgifter. Leena är lärare i engelska och svenska på Riddarfjärdens gymnasium i Stockholm. Här finns också Kungliga svenska balettskolans yrkesdansarutbildning med en klass per årskurs. Det är huvudsakligen de eleverna Leena undervisar. Det som är viktigt i relation till de pedagogiska målen är att alla elever ska kunna arbeta i sin egen takt med läromedlet, anser Leena. Numera har eleverna väldigt olika bakgrund och det innebär att grupperna blir mycket heterogena. Att hantera flera olika böcker i samma klass blir svårt för läraren, konstaterar hon. Idealet är alltså ett enda läromedel som fungerar för alla elever. TRÖTTNAR INTE Leena avgör helt på egen hand vilka läromedel hennes elever ska använda. Nu är det första läsåret med Progress Gold. Leena anser att detta läromedel fungerar utmärkt just när det gäller att individualisera undervisningen. Hon låter i princip eleverna själva välja vad de vill läsa. De tycker det är så roligt att använda boken att det emellanåt är svårt att få dem att vilja göra något annat. I många läroböcker är varje kapitel upplagt på exakt samma sätt, med samma typ av övningar. De läroböckerna tröttnar eleverna på väldigt snabbt. Det gör de inte med Progress Gold. Fördelen jämfört med andra läromedel är att varje kapitel inte ser likadant ut som det föregående. Eleverna tycker dessutom att uppgifterna som hör till är stimulerande, enligt Leena. De kan också välja vilka uppgifter de tycker det är meningsfullt att arbeta med och behöver alltså inte göra alla. Eleverna blir väldigt självgående med det här läromedlet. Och de tycker att texterna är mycket intressanta att läsa. Det är nästan det viktigaste. Andra fördelar Leena ser med Progress Gold är att det finns bra övningar när det gäller ordkunskap. Läromedlet har också en elementär grammatik för elever som tycker att de behöver friska upp de kunskaperna, konstaterar hon.

17 Nästan som att läsa skönlitteratur Det är inte så att jag bestämmer mig för att lära mig mer om T-lymfocyter och så sätter jag mig ner och läser om det. Jag skulle säkert behöva lära mig mer om dem men det gör jag den dag jag behöver det. Och det är först då jag frågar mig vilken bok jag behöver. Malin Carlsson är legitimerad läkare sedan 1999 och arbetar nu på avdelningen för klinisk mikrobiologi och immunologi vid Universitetssjukhuset i Lund. Där är hon också doktorand, samtidigt som hon specialistutbildar sig. Malins avhandling ska handla om cystisk fibros, en ärftlig och allvarlig sjukdom som bland annat angriper luftvägarna och mag-tarmkanalen. Malin har alltså behov av kvalificerad facklitteratur i flera olika sammanhang för sina egna studier, för undervisningen bland läkarstudenterna och när hon håller kurser för andra yrkesverksamma på universitetssjukhuset. I det senare fallet kan det till exempel handla om just cystisk fibros sköterskor och andra som arbetar med sjukdomen vill förstås veta hur det går med forskningen. Hur identifierar man då sitt behov av vidareutbildning och hur hittar man vägen till vetandet? Det är väldigt olika från klinik till klinik, konstaterar Malin. Och samtidigt är det i hög grad upp till individen själv att identifiera kunskapsbehovet och tillgodose det. 15 Det pedagogiska upplägget är viktigt. Klinisk kemi och Grundläggande immunologi ger en snabb överblick och de är lättillgängliga, kanske just för att de är på svenska, säger Malin Carlsson.

18 16 SNABB ÖVERBLICK Det pedagogiska upplägget är viktigt. Men vad är god facklitteratur? Det beror på vad kunskapen ska användas till, konstaterar Malin. När hon ska förbereda en föreläsning för sjuksköterskor i grundläggande immunologi behövs en lättillgänglig bok. I det sammanhanget passade följaktligen Grundläggande immunologi bra. Men skulle jag gå djupare i ämnet för egen del skulle jag kanske välja en tjockare, internationell bok. Det beror helt på vad man ska ha den till. Klinisk kemi är en bok som Malin använder mycket just för bakgrundskunskap. Och Grundläggande immunologi använder hon både i undervisningen för studenter och för föreläsningar när yrkesmänniskor vill förkovra sig. Det pedagogiska upplägget är viktigt. De här böckerna är inte så djupgående. De ger en snabb överblick och de är lättillgängliga, kanske just för att de är på svenska. Det känns nästan som att läsa skönlitteratur. Grundläggande immunologi är oerhört pedagogisk och studenterna älskar den. Jag tror de lär sig mera av den än av att försöka penetrera en tusensidorsbok, för då får de inte med sig det viktiga. Spännande och berikande process I ett unikt samarbetsprojekt har Lärarförbundet och Studentlitteratur tagit fram boken Första steget. Den är skräddarsydd för målgruppen nyutexaminerade lärare. Bokens tio kapitel består av ett urval från åtta olika titlar som tidigare givits ut på Studentlitteratur. Lärarförbundet har medlemmar och är ett yrkesförbund för alla lärare och skolledare. Alla nyutexaminerade lärare som går med i Lärarförbundet erbjuds ett eget exemplar av Första steget. Boken tar upp sådana frågor som undersökningar gjorda av Lärarförbundet visar att många nya lärare anser har blivit otillräckligt belysta under utbildningstiden. Lärarförbundet arbetar mycket med lärarnas yrkesfrågor. Vi är ett yrkesförbund och inte ett fackförbund med enbart löner och arbetsvillkor på schemat, säger Johan Tufvesson. Johan arbetar med information och rekrytering på Lärarförbundet. NYSKRIVET FÖRORD Många nya lärare anser att de inte vet tillräckligt om till exempel etik, stress, ledarskap, konflikthantering och om hur teoretiska kunskaper kan omsättas i verkligheten. Därför ville Lärarförbundet göra något unikt för just den här målgruppen. Att låta ett antal specialister skriva en helt ny bok skulle ta lång tid, det skulle bli dyrt och komplicerat. Så föddes idén att sätta ihop en bok komponerad av kapitel från redan utgivna titlar. Ungefär halva boken kommer från böcker föreslagna av Studentlitteratur och cirka hälften från sådant vi själva hittade och tyckte var intressant i förlagets utgivning. Och så har vi ett nyskrivet förord av Göran Fransson och Åsa Moberg som har forskat mycket om just nya lärares situation.

19 Syftet med boken är att den ska fungera som stöd och hjälp under lärarens första steg i yrkeslivet. Att sträckläsa den är givetvis fullt möjligt, men tanken är att den även ska kunna fungera som en uppslagsbok. Sedan har vi också funderingar på att starta någon form av studiecirklar. Då kan boken fungera som bredvidläsning när nya lärare träffas i Lärarförbundets regi och diskuterar de här ämnena, säger Johan Tufvesson. 17 SPÄNNANDE OCH BERIKANDE Sedan idén föddes har det gått ungefär ett år. Johan Tufvesson tycker ändå inte att det är särskilt lång tid. Det handlar trots allt om ett unikt projekt, konstaterar han. Det har varit en väldigt spännande och berikande process. Vi har lärt oss av varandra och vi är mycket nöjda med Studentlitteraturs snabba och professionella arbete. Studentlitteratur är duktiga på att se möjligheter när det gäller att göra saker på ett annorlunda sätt. Förlagsvärlden kan annars vara rätt så fastlåst i sina strukturer. Jag uppfattar Studentlitteratur som väldigt öppna i sitt tänkande. Första steget är ett exempel på hur man vågar göra helt nya saker. Nu väntar Lärarförbundet på reaktionerna från målgruppen. Vi är verkligen spända på hur boken kommer att uppfattas. De informella referenspersoner vi har visat den för verkar mycket nöjda och tycker den är spännande. På ett sätt ingår Första steget också i en större helhet en process där Lärarförbundet gör en förflyttning från mera traditionellt fackförbund till yrkesförbund med lärarnas yrkesfrågor som ett viktigt arbetsområde. Första steget är en del av det förändrade arbetet. Vi vill kraftsamla för läraryrket och då handlar det för oss om en förändrad syn på det fackliga arbetet.

20 Allt större inom universitet och högskola 18 Studentlitteratur har utgivning för alla ämnesområden och nivåer inom universitet och högskola där vi för varje år blir allt större. Under 2003 ökade affärsområdet sin omsättning markant på en i övrigt stillastående marknad. Vår strävan är att alltid kunna hålla våra titlar tillgängliga och uppdaterade. Genom ett samspel mellan vårt offsettryck, vår hypermoderna anläggning för print on demand och vår e-publicering kan vi hålla alla våra titlar klara för omedelbar leverans oavsett marknadens storlek. Lärare och studenter kan vara trygga i vetskapen om att en kursbok från Studentlitteratur alltid finns tillgänglig i någon publiceringsform. Vår strävan är att alltid kunna hålla våra titlar tillgängliga och uppdaterade. MARKNADSUTVECKLING Högskolorna har under de senaste åren haft svårigheter att rekrytera studenter till framför allt data- och ingenjörsutbildningar. För läraroch vårdutbildningarna är förhållandet det motsatta, här har tillströmningen av studenter på senare år varit mycket god. Ökade kunskapsoch kompetenskrav från samhällets sida leder till fler utbildningsplatser. Statsmakterna har målsättningen att 50 procent av en åldersklass ska ha påbörjat högskolestudier före 25 års ålder. Med det ökande antalet 19-åringar kommer antalet studerande att öka enbart av detta skäl. Samtidigt förändras studentgruppens sammansättning i fråga om språklig, social, etnisk och professionell bakgrund. Återkommande utbildning och distansutbildning medför att ungdomsstudenter direkt från gymnasiet på många utbildningar inte längre är en dominerande kategori. Vår flexibla förlagsorganisation gör oss väl rustade att möta dessa omvärldsförändringar. Vi har ämnesspecialiserade utgivningschefer med egen erfarenhet av universitets- och högskoleundervisning. Vi har också en gedigen förankring i marknaden, ett brett urval av publiceringsformer och våra egna produktionsresurser för offsettryck, print on demand och webbpublicering. MARKNADSANPASSNING OCH PRODUKTUTVECKLING Studentlitteraturs klassiska format och grafiska utformning av böckerna har från och med år 2000 fått ett mer modernt uttryck och anpassats efter de nya krav som användarna ställer. Många av våra framgångsrika grundböcker återfinns i nya och kraftigt omarbetade versioner med fördjupad pedagogisk bearbetning och rikare illustrering. Samtidigt utvecklar vi nya koncept där den tryckta boken bildar en fruktbar symbios med innehåll distribuerat på webbsidor och cd-skivor. Målsättningen är liksom tidigare att förse studenter och lärare på universitet och högskola med så funktionella undervisnings- och inlärningsstöd som möjligt.

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Studentlitteratur AB Org. nr

Studentlitteratur AB Org. nr Org. nr. 556335-6137 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Studentlitteratur Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Satsar på livslångt lärande från skola via universitet och högskola till yrkesliv

Satsar på livslångt lärande från skola via universitet och högskola till yrkesliv Pressinformation Studentlitteratur AB Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur Satsar på livslångt lärande från skola via universitet och högskola till yrkesliv Studentlitteratur

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Satsar på livslångt lärande från skola via universitet och högskola till yrkesliv

Satsar på livslångt lärande från skola via universitet och högskola till yrkesliv Pressinformation Studentlitteratur AB Sveriges ledande förlag för kvalificerad kursoch facklitteratur Satsar på livslångt lärande från skola via universitet och högskola till yrkesliv Studentlitteratur

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period:

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period: Kvartalsredogörelse Q3 2011 24h Technologies AB (publ) Org.nr. 556721-5388 Period: 2011-01-01 2011-09-30 Kvartalsredogörelse för perioden 2011-01-01 2011-09-30 Styrelsen och den verkställande direktören

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Årsredovisning för Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257 Räkenskapsåret 2008 Legevind Ekonomis Förening, 769601-6257 2 (6) Styrelsen för Legevind Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010-01-01-2010-12-31

Bokslutskommuniké 2010-01-01-2010-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Guld Invest Norden AB (publ) avger härmed följande Bokslutskommuniké för perioden 2010-01-01-2010-12-31. Fjärde kvartalet i korthet * Periodens intäkter under

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 Triona koncernen 1(8) Kvartalsrapport för Triona koncernen (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 - Triona koncernen Version 1.0 2010-05-06 Triona koncernen 2(8) Nyckeltal koncernen Nedan

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer