Med marknaden i centrum 1. Kontinuitet och förnyelse är vägen till framgång 2. På väg mot en starkare identitet 5. Allt ljus på huvudpersonerna 9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med marknaden i centrum 1. Kontinuitet och förnyelse är vägen till framgång 2. På väg mot en starkare identitet 5. Allt ljus på huvudpersonerna 9"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2003

2 Med marknaden i centrum 1 Kontinuitet och förnyelse är vägen till framgång 2 På väg mot en starkare identitet 5 Allt ljus på huvudpersonerna 9 Universellt hjälpmedel för olika kurser 12 Svårt få eleverna att göra annat 14 Nästan som att läsa skönlitteratur 15 Spännande och berikande process 16 Allt större inom universitet och högskola 18 Kända namn nya lösningar för skolan 20 Verktyg för vetgiriga yrkesmänniskor 21 Grafisk produktion längs hela kedjan 22 IT-center förstärker kundnyttan 23 Fortsatt satsning på friskvård 25 Ledande aktör för programvaror 26 Årsredovisning Koncernens utveckling Förvaltningsberättelse 29 Resultaträkning 30 Kassaflödesanalys 31 Balansräkning 32 Noter 34 Revisionsberättelse 40 Group Studentlitteratur 41 Engelsk sammanfattning 42 Ledningsgrupp 43 Styrelse 44

3 Med marknaden i centrum Den som inte syns finns inte, är ett axiom i vår nya massmediala värld. Påståendet gäller inte minst för koncerner och företag. De har ofta anledning att återvända till den grundläggande frågan: Hur gör man sig synlig i en värld där tusentals symboler, märken och logotyper dag och natt slåss om uppmärksamheten? 1 VEM VI ÄR Studentlitteratur ska synas genom ett tydligt, enhetligt och konsekvent genomfört signalsystem gentemot marknaden och våra intressenter. Det signalsystemets bärvåg förmedlar de värden vi står för och den nytta vi åstadkommer. Därför inledde vi hösten 2003 ett arbete för att stärka och vidareutveckla varumärket Studentlitteratur. Målet är att Studentlitteratur ska manövrera under en och samma flagg och uppträda med en enda klar och tydlig identitet, oavsett var vi vill göra oss synliga. Resultatet av varumärkesarbetet rapporterar vi om i denna årsredovisning. HUR VI UPPFATTAS Vilka signaler vi skickar ut är alltså en central fråga. En annan och minst lika viktig är hur vi uppfattas. Hur definierar Leena lärare i engelska på Riddarfjärdens gymnasium ett bra läromedel? Hur ser hon på Progress Gold i det sammanhanget? Vad anser Serguei som undervisar i matematik på KTH i Stockholm om formelsamlingar i allmänhet och Mathematics Handbook i synnerhet? Och vad tycker Olov som läser teknisk fysik i Umeå om den? Vilka krav ställer Bo som undervisar i historia vid Stockholms universitet på ett översiktsverk i ämnet? Hur lever Det svenska samhället upp till de kraven och vad tycker Jonas som läser till lärare i Göteborg om den boken? Varför anlitar Lärarförbundet med medlemmar Studentlitteratur för att skräddarsy en bok till nyblivna lärare? De frågorna och fler därtill ska vi försöka besvara i årsredovisningen 2003.

4 Kontinuitet och förnyelse är vägen till framgång 2 Från styrkepositionen som Skandinaviens ledande förlag för universitet och högskola fortsätter Studentlitteratur att bredda sin verksamhet till att omfatta även läromedel för skolan samt kvalificerade fackböcker för kompetensutveckling av yrkesverksamma. Samtidigt fortgår arbetet med vår varumärkesprofilering. Hösten 2003 inledde vi ett omfattande varumärkesarbete som syftar till att ge Studentlitteratur en tydlig och slagkraftig identitet. På sikt ska vi uppfattas som den naturliga samarbetspartnern på samtliga marknader där vi verkar. Organisationen är sedan den 1 januari 2003 anpassad för de olika marknaderna. På universitetssidan har vi med de senast tillkomna utgivningsgrupperna i naturvetenskap, psykologi och juridik en organisation som i princip täcker alla ämnesområden. Vi kan nu sätta ett ambitiöst mål när det gäller djup och bredd i utgivningen. Vi ser också tydliga resultat av det arbete vi bedrivit med att differentiera produktsortimentet. Våra böcker av standardsnitt med mjuka pärmar och svartvita inlagor kompletteras nu ofta med kraftfulla huvudböcker för utbildningarnas grundkurser, med mer genomarbetad pedagogisk utformning, hårda pärmar och två- eller fyrfärgsinlagor. Vi ser också tydliga tecken på att det blir allt viktigare att komplettera våra tryckta läromedel med digitala komponenter. Skolan är en besvärligare marknad. Kommunernas ansträngda ekonomi har inneburit att marknaden har minskat under I ljuset av detta har vi försvarat vår position väl samtidigt som vi har fortsatt det långsiktiga arbetet med att bygga upp ett slagkraftigt produktsortiment.

5 År 2003 hade vi för första gången en särskild organisation för att bearbeta marknaden för kompetensutveckling av yrkesverksamma. Våra traditionella fack- och kursböcker har rönt stort intresse bland företag och andra organisationer. Det gäller särskilt de fall där vi kombinerar delar av tidigare utgivna böcker för att skapa nya, specialanpassade fackböcker. En bok om lärarnas yrkesroll för Lärarförbundet är ett färskt exempel på detta. Studentlitteratur växer både i termer av resultat och marknadsandelar. Vi tog under året ytterligare ett steg i riktning mot vårt lönsamhetsmål som är en vinstmarginal på tio procent. Vi räknar med att nå detta mål under När det gäller vår förmåga att knyta till oss författare har vi ökat vår nykontraktering väsentligt. Detta medför i sin tur att vi under de närmaste åren bör kunna se fram emot en ökande nyutgivning inom samtliga våra marknadssegment. Under 2003 fyllde Studentlitteratur 40 år och detta firades i första hand med ett antal mottagningar i Stockholm, Göteborg och Lund. Cirka författare deltog på något sätt i firandet som främst syftade till att visa Studentlitteraturs tacksamhet gentemot författarna. För framtiden gäller att kunskap spelar en allt viktigare roll i samhället. Allt fler satsar på någon form av högre utbildning. Vi arbetar vidare mot målet att betjäna den högre utbildningen på bästa sätt. Det är avgörande för Studentlitteraturs fortsatta framgång att vi lyckas med detta. Stefan Persson, VD och koncernchef

6

7 På väg mot en starkare identitet 5 Studentlitteratur sänder ständigt signaler till omvärlden. Via böcker, förlagskataloger, annonser, broschyrer, årsredovisningar och webbsidor, för att ta några exempel. Vi använder oss av ett omfattande material och många olika kanaler när vi kommunicerar med omvärlden. Den grundläggande frågan är om vi med allt detta förmedlar en klar och entydig bild av Studentlitteratur. Om budskapen blir många och i värsta fall motstridiga blir bilden av Studentlitteratur komplicerad, otydlig och svårtolkad. Ett sådant signalsystem bygger ingen tydlig identitet och inget varumärke. Vi är inne i ett skede av förändring. En fortsatt satsning på skola, vuxenutbildning, universitet och högskola kombineras med en kraftfull satsning på de yrkesverksamma. Vi framträder alltså på en ny arena, yrkesmänniskans vardag och utbildningsbehov, som är ganska långt från skol- och föreläsningssalen. EN TYDLIGARE IDENTITET Det är helt avgörande att vi över tiden förmår upprätthålla en stark och tydlig identitet gentemot samtliga våra intressenter. Under 2003 har vi identifierat ett behov av ett förtydligande genom en förnyelse av vår grafiska identitet. Därför har vi påbörjat ett arbete som ska ge Studentlitteratur en ännu tydligare identitet i omvärlden. Studentlitteratur lägger grunden för lärande längs hela kunskapsresan. I nära samarbete med användarna utvecklar vi läromedel för skola och vuxenutbildning, kurslitteratur för universitet och högskola och kvalificerad facklitteratur för hela yrkeslivet. Med vår förankring i forskarvärlden öppnar vi vägen till vinnande vetande.

8 6 TVÅ DEVISER I identitetsarbetet har vi också tagit fram två deviser för Studentlitteratur. Den längre varianten fungerar som en företagsbeskrivning i miniformat och finns återgiven på sidan 5. Den korta devisen kommer att kopplas direkt till vår logotyp och beskriver den nytta vi vill åstadkomma för våra intressenter. Denna devis lyder Vägen till vinnande vetande. Det ska alltså finnas en vinst med den kunskap Studentlitteratur förmedlar. Och vinnarna ska återfinnas bland alla företagets intressenter. VÄGEN TILL FRAMGÅNG Författaren blir en vinnare han eller hon får sin kunskap sammanställd, förädlad och förmedlad till relevanta målgrupper i strukturerad och pedagogisk form. Lärare och utbildningsanordnare på alla nivåer blir vinnare. De får tillgång till flexibla och välanpassade läromedel med lång livslängd som fortlöpande uppdateras när ny forskning på området så kräver. Elever och studenter blir vinnare när de får läromedel och kurslitteratur som innehåller vad de behöver för att nå sina utbildningsmål. Vuxenstuderande och yrkesverksamma blir vinnare när de kan ta sig vidare på vägen mot nya arbetsuppgifter eller förbättrade villkor med hjälp av kvalificerad facklitteratur. De företag eller organisationer som de yrkesverksamma arbetar i blir vinnare i kunskapssamhället kan medarbetare med rätt kunnande visa sig vara en avgörande konkurrensfördel. Därmed blir till slut även Studentlitteratur en vinnare. Och i den vinsten ligger både det verkliga måttet på vår prestation och själva varumärkets existensberättigande. Bara genom att göra andra till vinnare kan Studentlitteratur bli en vinnare. Därför finns vi till. Den korta devisen kopplas direkt till vår logotyp och beskriver den nytta vi vill åstadskomma för våra intressenter.

9 HÖGSKOLA OCH UNIVERSITET 2004 HÖGSKOLA OCH UNIVERSITET 2004 Forskningsmetodik och vetenskapsteori Teknik, matematik och data 7 HÖGSKOLA OCH UNIVERSITET 2004 Humaniora Språk Gymnasium och vuxenutbildning 2004 HÖGSKOLA OCH UNIVERSITET 2004 Naturvetenskap och miljö Studentlitteraturs utgivning finns presenterad i 16 kataloger. I arbetet med den grafiska profilen har katalogerna fått ett mer enhetligt utseende än tidigare.

10

11 Allt ljus på huvudpersonerna 9 Våra författare spelade en framträdande roll i Studentlitteraturs årsredovisning År 2002 var det dags för vår personal att inta scenen. Den här gången riktas ljuset mot dem som varje dag använder den litteratur vi producerar studenter, lärare och yrkesverksamma. De är berättelsens huvudpersoner. Det vi ska åstadkomma är nämligen inte kunskap för kunskapens egen skull. Våra böcker ska vara verktyg för lärande genom hela livet, från grundskola till gymnasium, vidare till universitet och högskola, ut till ett spännande yrke med meningsfulla och omväxlande arbetsuppgifter. Och till slut är det förstås bara huvudpersonerna själva som kan avgöra hur väl vi lyckas med vår uppgift. Först på scen är Bo Eriksson Janbrink. Det positiva dominerar En bra kursbok har ett pedagogiskt upplägg. Den ska stimulera till dialog den ger inte bara svar utan ställer också frågor. Den ska få en läsare och student att börja reflektera och vilja gå tillbaka till boken. Bo Eriksson Janbrink är doktorand och universitetslärare på historiska institutionen vid Stockholms universitet. Här används Det svenska samhället klerkernas och adelns tid på en översiktlig kurs under första terminen. Den är också huvudbok på en 10-poängskurs i medeltidens kultur- och samhällsliv som Bo håller i. Den täcker rätt mycket, men i och med att den är förtjänstfullt indelad i två delar så tycker jag att den fungerar. Uppdelningen är en förenkling som är pedagogisk. Och att undervisa går ut på att förenkla, att göra det enkelt och begripligt för studenten. Indelningen i klerkernas och adelns tid säger också något centralt om tiden den pekar på två typer av samhällssystem, konstaterar Bo. Sedan ligger det givetvis en historiesyn inbakad i detta men den diskuteras i inledningen. Och det är väldigt positivt att författarna redovisar den historiesyn som legat till grund för framställningen. Boken representerar en ny typ av läromedel genom att den kombinerar kursbok med digitalt medium, i det här fallet webb. Vid föreläsningar kan Bo till exempel utnyttja kartor och illustrationer som finns på bokens hemsida. Både bilderna och kartorna är snygga och pedagogiska, anser han.

12 Att koppla böcker som man vet kommer att användas mycket i undervisningen med en fungerande hemsida som uppdateras är väldigt bra, tror jag. Både lärare och elever kan utnyttja hemsidan för olika syften. Det tycker jag Studentlitteratur borde utveckla mer. 10 INNEHÅLLET ÄR VÄLDIGT BRA Den här boken kommer jag nog att behålla. Jag har inga andra böcker som förklarar medeltidshistorien på det här sättet. Andreas Hellerstedt läser 10 poäng i medeltidens historia och använder första delen av Det svenska samhället Andreas definition av en bra kursbok är att den har relevant innehåll och är välskriven. Om språket inte är bra försvårar det för studenten att förstå. Ibland är det inte ens möjligt. När det gäller Det svenska samhället är Andreas väldigt nöjd med själva innehållet. Den har en inriktning på samhället och dess förändringar. Det bästa med Det svenska samhället är förklaringen av den politiska historien utifrån den sociala. Nackdelen med boken är språket meningsbyggnaden är lite konstig ibland, tycker Andreas. Men den teoretiska delen och själva tanken bakom är bra. Och det språkliga är inget stort problem. Det är ju inte skönlitteratur. LÅNG HÅLLBARHET En kursbok måste hålla längre än ett par år, enligt Bo. Men Studentlitteratur är ett speciellt förlag och jag förutsätter att en bok därifrån finns tillgänglig länge. Och den här boken har författarna skrivit med avsikten att den ska hålla. Jag tycker att det har saknats en bra, medeltida och tidigmodern historia samlad i ett band på svenska. När det gäller det aktuella forskningsläget på historiefronten så tycker Bo att det avspeglas väl i Det svenska samhället. Det är till exempel viktigt att genusperspektivet finns med och då inte enbart som en läpparnas bekännelse i ett förord, anser han. Genusperspektivet är klarare och tydligare i den senare delen och närmast interfolierat i medeltidsdelen. Man hade kunnat göra mer av genusperspektivet i den, men det fungerar. FÅTT MED ALLT Det är just den medeltida perioden som Bo undervisar om. Boken kombinerar en kronologisk framställning med en tematisk på ett sätt som emellanåt skapar lite problem, betonar han. I beskrivningen av den politiska historieutvecklingen stannar det till exempel upp vid Magnus Eriksson. Mitt i framställningen kommer tunga kapitel om religion, ekonomi och socialt liv. Kanske hade det varit bättre att samla den politiska historiska utvecklingen som bakgrund i ett kapitel. Sedan hade man kunnat gå in på de mera tematiska kapitlen. Så ibland tycker jag inte att det fungerar. Men det är olika hur man undervisar. Det positiva dominerar dock, anser Bo. Författarna har fått med allt politisk historia, kulturhistoria, social historia och ekonomisk historia. Möjligtvis tycker jag att framställningen från 1450 fram till 1520 i den politiska redogörelsen är invecklad. Men det är också en invecklad period. Jämfört med motsvarande verk står sig Det svenska samhället mycket bra, anser Bo. Det finns ett sammanhållande system i boken som saknas hos konkurrenterna, menar han.

13 Det är väldigt positivt att författarna redovisar den BRA LAYOUT RAKT IGENOM Studentlitteratur har väldigt vackra omslag på sina böcker. Och det kanske behövs, för det är ju inte böcker man läser för skojs skull. Men jag tycker ändå att böckerna är upplagda på ett ganska bra sätt, även om det förstås är skillnad på olika författare. Jonas Vogel går lärarutbildningen vid Göteborgs universitet och ska med tiden bli lärare i svenska och historia. Just nu är han inne på andra terminen i historia. En bra kursbok i historia är en bok som är lätt att läsa och förstå, anser Jonas. Den ska fokusera på sambanden och inte vara alltför nedlastad av fakta. Det svenska samhället läste Jonas redan under första terminen i historia. Någon på kursen gav den omdömet något mellan tråkig faktakursbok och en levande och berättande Herman Lindqvist. Den kunde varit mycket tråkigare. Den är bra upplagd och har bra layout rakt igenom. Det blir tyvärr rätt mycket tentaplugg när man ska lära sig allt från stenåldern till nuet på ett halvår. Men jag tycker att Det svenska samhället lägger lite mera tyngd på att man ska förstå sambanden. Nackdelen tycker han är att avsnitten som kapitlen är indelade i ibland är i längsta laget. Två till tre sidor borde vara max. Då blir det lättare när man ska sammanfatta det viktigaste efter att ha läst hela avsnittet, menar Jonas. historiesyn som legat till grund för framställningen, säger Bo Eriksson Janbrink.

14 12 Den viktigaste fördelen med Mathematics Handbook är att den är universell, anser Serguei Shimorin. Universellt hjälpmedel för olika kurser Den viktigaste fördelen med boken är att den är universell. Den kan fungera för helt olika kurser som bara har det matematiska inslaget gemensamt. Eleven behöver inte köpa ett antal olika formelsamlingar, det räcker med en enda bok. Serguei Shimorin undervisar i matematik på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Där används Mathematics Handbook som innehåller kortfattade matematiska formler och tabeller för en rad olika grenar av matematiken. Boken utnyttjas som referenslitteratur och hjälpmedel i matematik. Den används också på alla kurser där eleverna behöver tillämpad matematik för att lösa något problem. Det kan till exempel handla om fysik eller mekanik. Mathematics Handbook fungerar som hjälpmedel eftersom det är svårt för eleverna att lära sig alla matematiska formler utantill. Då kan de hitta dem här. Men jag säger alltid till eleverna att det är bättre om de själva kan härleda formeln eller lära sig den utantill. Så på min kurs är Mathematics Handbook ett sekundärt hjälpmedel, säger Serguei. Men för många andra kurser som tillämpar matematik för beräkningar ger boken eleverna möjlighet att lättare lösa problemen. De behöver till exempel inte beräkna en komplicerad integral utan kan hitta den omedelbart i Mathematics Handbook.

15 Boken får även användas vid många tentor på KTH och i det sammanhanget sätter studenterna ibland alltför stor tilltro till den, menar Serguei. De försöker hitta alla metoder som behövs för att få fram lösningen där. Det fungerar inte så bra, Mathematics Handbook innehåller inte metoder utan enbart formler. Men många studenter försöker använda enbart den på tentorna. PRECIS VAD SOM BEHÖVS För elever i första årskursen bör formelsamlingar överhuvudtaget undvikas, anser Serguei. Detta för att de själva ska lära sig att härleda formeln så att de förstår metoden och varifrån formeln kommer. Men för elever på mera avancerade kurser är det svårt att minnas alla formler man gått igenom tidigare och där är boken mera lämplig, anser han. Serguei är inte övertygad om att Mathematics Handbook fungerar lika bra i det kommande yrkeslivet. Verkliga arbetsuppgifter i civilingenjörens vardag kräver mera avancerad matematik och därmed mera avancerade formelsamlingar, anser han. Civilingenjören kan ha begränsad nytta av den. Men för många riktigt avancerade problem räcker den inte. Boken ligger på en lämplig nivå för eleverna. Den är inte översvämmad av för mycket avancerade grejer. Så för studenter är den precis vad som behövs. EN LITEN RYSNING NÄR MAN SER LOGGAN Som civilingenjör använder man integralerna väldigt mycket. Sedan är det formler man kommer på att man läst tidigare och kan behöva slå upp igen. Cecilia Assiks går civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad på Chalmers i Göteborg. Hon älskar berg och sten och har Mathematics Handbook som ständig följeslagare. Det är ju inte meningen att du ska ha alla formler i huvudet. Du ska veta hur du använder dem, så på tentamen brukar man få ha med boken. Det är bara på mattekurserna man inte får ha några hjälpmedel. Eftersom boken är författad av svenskar har Cecilia ofta undrat varför den är på engelska. Det kan bli lite svårt att hitta i den när namnet på formeln inte stämmer med det som föreläsaren använder. Men annars är ju själva formlerna desamma. Studentlitteraturs logotyp har Cecilia lärt sig känna igen efter ett par års studier. Tyvärr har man läst kurser som inte alltid är så roliga med de böckerna. Så man får en liten rysning när man ser loggan. Men det är ju bra böcker och det är roligt att de är så enhetliga att man ser vilka som givit ut dem. Och så blir det snyggt i bokhyllan. En gång fick Cecilia rent av ta Mathematics Handbook ur hyllan när hon löste korsord. Frågan gällde romerska siffror. Då tänkte jag att den boken har man ju nytta av jämt. BOKEN SOM ÄR MEST VÄRD ATT HA KVAR Kapitlet jag slår mest i är det med vektor-analysen, det är väldigt användbart. Det är så mycket regler där som man aldrig kan komma ihåg. Som till exempel hur gradienten och divergensen fungerar i olika koordinatsystem. Olov Brändström går tredje året på civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik på Tekniska högskolan vid Umeå universitet. Mathematics Handbook använder Olov mest för att slippa komma ihåg så mycket. Och för att kolla upp att han verkligen minns rätt, för räkneuppgifter på tentor till exempel. Nyttan med Mathematics Handbook är att den kortar ner räknandet, konstaterar Olov. Boken tänker han definitivt inte göra sig av med när han är klar med sin utbildning. Det är den bok som är mest värd att ha kvar. Så fort jag behöver räkna på något tror jag att jag kommer att ha nytta av den i yrkeslivet. 13

16 Eleverna blir väldigt självgående med det här läromedlet. Och de tycker att texterna är mycket intressanta att läsa. Det är nästan det viktigaste. Svårt få eleverna att göra annat Det viktigaste kravet Leena Paloheimo ställer på ett läromedel är att det ska vara flexibelt. Det innebär att det ska kunna användas på många olika sätt och det ska underlätta för läraren att individualisera undervisningen. Läromedlet bör alltså innehålla både lättare och svårare texter och uppgifter. Leena är lärare i engelska och svenska på Riddarfjärdens gymnasium i Stockholm. Här finns också Kungliga svenska balettskolans yrkesdansarutbildning med en klass per årskurs. Det är huvudsakligen de eleverna Leena undervisar. Det som är viktigt i relation till de pedagogiska målen är att alla elever ska kunna arbeta i sin egen takt med läromedlet, anser Leena. Numera har eleverna väldigt olika bakgrund och det innebär att grupperna blir mycket heterogena. Att hantera flera olika böcker i samma klass blir svårt för läraren, konstaterar hon. Idealet är alltså ett enda läromedel som fungerar för alla elever. TRÖTTNAR INTE Leena avgör helt på egen hand vilka läromedel hennes elever ska använda. Nu är det första läsåret med Progress Gold. Leena anser att detta läromedel fungerar utmärkt just när det gäller att individualisera undervisningen. Hon låter i princip eleverna själva välja vad de vill läsa. De tycker det är så roligt att använda boken att det emellanåt är svårt att få dem att vilja göra något annat. I många läroböcker är varje kapitel upplagt på exakt samma sätt, med samma typ av övningar. De läroböckerna tröttnar eleverna på väldigt snabbt. Det gör de inte med Progress Gold. Fördelen jämfört med andra läromedel är att varje kapitel inte ser likadant ut som det föregående. Eleverna tycker dessutom att uppgifterna som hör till är stimulerande, enligt Leena. De kan också välja vilka uppgifter de tycker det är meningsfullt att arbeta med och behöver alltså inte göra alla. Eleverna blir väldigt självgående med det här läromedlet. Och de tycker att texterna är mycket intressanta att läsa. Det är nästan det viktigaste. Andra fördelar Leena ser med Progress Gold är att det finns bra övningar när det gäller ordkunskap. Läromedlet har också en elementär grammatik för elever som tycker att de behöver friska upp de kunskaperna, konstaterar hon.

17 Nästan som att läsa skönlitteratur Det är inte så att jag bestämmer mig för att lära mig mer om T-lymfocyter och så sätter jag mig ner och läser om det. Jag skulle säkert behöva lära mig mer om dem men det gör jag den dag jag behöver det. Och det är först då jag frågar mig vilken bok jag behöver. Malin Carlsson är legitimerad läkare sedan 1999 och arbetar nu på avdelningen för klinisk mikrobiologi och immunologi vid Universitetssjukhuset i Lund. Där är hon också doktorand, samtidigt som hon specialistutbildar sig. Malins avhandling ska handla om cystisk fibros, en ärftlig och allvarlig sjukdom som bland annat angriper luftvägarna och mag-tarmkanalen. Malin har alltså behov av kvalificerad facklitteratur i flera olika sammanhang för sina egna studier, för undervisningen bland läkarstudenterna och när hon håller kurser för andra yrkesverksamma på universitetssjukhuset. I det senare fallet kan det till exempel handla om just cystisk fibros sköterskor och andra som arbetar med sjukdomen vill förstås veta hur det går med forskningen. Hur identifierar man då sitt behov av vidareutbildning och hur hittar man vägen till vetandet? Det är väldigt olika från klinik till klinik, konstaterar Malin. Och samtidigt är det i hög grad upp till individen själv att identifiera kunskapsbehovet och tillgodose det. 15 Det pedagogiska upplägget är viktigt. Klinisk kemi och Grundläggande immunologi ger en snabb överblick och de är lättillgängliga, kanske just för att de är på svenska, säger Malin Carlsson.

18 16 SNABB ÖVERBLICK Det pedagogiska upplägget är viktigt. Men vad är god facklitteratur? Det beror på vad kunskapen ska användas till, konstaterar Malin. När hon ska förbereda en föreläsning för sjuksköterskor i grundläggande immunologi behövs en lättillgänglig bok. I det sammanhanget passade följaktligen Grundläggande immunologi bra. Men skulle jag gå djupare i ämnet för egen del skulle jag kanske välja en tjockare, internationell bok. Det beror helt på vad man ska ha den till. Klinisk kemi är en bok som Malin använder mycket just för bakgrundskunskap. Och Grundläggande immunologi använder hon både i undervisningen för studenter och för föreläsningar när yrkesmänniskor vill förkovra sig. Det pedagogiska upplägget är viktigt. De här böckerna är inte så djupgående. De ger en snabb överblick och de är lättillgängliga, kanske just för att de är på svenska. Det känns nästan som att läsa skönlitteratur. Grundläggande immunologi är oerhört pedagogisk och studenterna älskar den. Jag tror de lär sig mera av den än av att försöka penetrera en tusensidorsbok, för då får de inte med sig det viktiga. Spännande och berikande process I ett unikt samarbetsprojekt har Lärarförbundet och Studentlitteratur tagit fram boken Första steget. Den är skräddarsydd för målgruppen nyutexaminerade lärare. Bokens tio kapitel består av ett urval från åtta olika titlar som tidigare givits ut på Studentlitteratur. Lärarförbundet har medlemmar och är ett yrkesförbund för alla lärare och skolledare. Alla nyutexaminerade lärare som går med i Lärarförbundet erbjuds ett eget exemplar av Första steget. Boken tar upp sådana frågor som undersökningar gjorda av Lärarförbundet visar att många nya lärare anser har blivit otillräckligt belysta under utbildningstiden. Lärarförbundet arbetar mycket med lärarnas yrkesfrågor. Vi är ett yrkesförbund och inte ett fackförbund med enbart löner och arbetsvillkor på schemat, säger Johan Tufvesson. Johan arbetar med information och rekrytering på Lärarförbundet. NYSKRIVET FÖRORD Många nya lärare anser att de inte vet tillräckligt om till exempel etik, stress, ledarskap, konflikthantering och om hur teoretiska kunskaper kan omsättas i verkligheten. Därför ville Lärarförbundet göra något unikt för just den här målgruppen. Att låta ett antal specialister skriva en helt ny bok skulle ta lång tid, det skulle bli dyrt och komplicerat. Så föddes idén att sätta ihop en bok komponerad av kapitel från redan utgivna titlar. Ungefär halva boken kommer från böcker föreslagna av Studentlitteratur och cirka hälften från sådant vi själva hittade och tyckte var intressant i förlagets utgivning. Och så har vi ett nyskrivet förord av Göran Fransson och Åsa Moberg som har forskat mycket om just nya lärares situation.

19 Syftet med boken är att den ska fungera som stöd och hjälp under lärarens första steg i yrkeslivet. Att sträckläsa den är givetvis fullt möjligt, men tanken är att den även ska kunna fungera som en uppslagsbok. Sedan har vi också funderingar på att starta någon form av studiecirklar. Då kan boken fungera som bredvidläsning när nya lärare träffas i Lärarförbundets regi och diskuterar de här ämnena, säger Johan Tufvesson. 17 SPÄNNANDE OCH BERIKANDE Sedan idén föddes har det gått ungefär ett år. Johan Tufvesson tycker ändå inte att det är särskilt lång tid. Det handlar trots allt om ett unikt projekt, konstaterar han. Det har varit en väldigt spännande och berikande process. Vi har lärt oss av varandra och vi är mycket nöjda med Studentlitteraturs snabba och professionella arbete. Studentlitteratur är duktiga på att se möjligheter när det gäller att göra saker på ett annorlunda sätt. Förlagsvärlden kan annars vara rätt så fastlåst i sina strukturer. Jag uppfattar Studentlitteratur som väldigt öppna i sitt tänkande. Första steget är ett exempel på hur man vågar göra helt nya saker. Nu väntar Lärarförbundet på reaktionerna från målgruppen. Vi är verkligen spända på hur boken kommer att uppfattas. De informella referenspersoner vi har visat den för verkar mycket nöjda och tycker den är spännande. På ett sätt ingår Första steget också i en större helhet en process där Lärarförbundet gör en förflyttning från mera traditionellt fackförbund till yrkesförbund med lärarnas yrkesfrågor som ett viktigt arbetsområde. Första steget är en del av det förändrade arbetet. Vi vill kraftsamla för läraryrket och då handlar det för oss om en förändrad syn på det fackliga arbetet.

20 Allt större inom universitet och högskola 18 Studentlitteratur har utgivning för alla ämnesområden och nivåer inom universitet och högskola där vi för varje år blir allt större. Under 2003 ökade affärsområdet sin omsättning markant på en i övrigt stillastående marknad. Vår strävan är att alltid kunna hålla våra titlar tillgängliga och uppdaterade. Genom ett samspel mellan vårt offsettryck, vår hypermoderna anläggning för print on demand och vår e-publicering kan vi hålla alla våra titlar klara för omedelbar leverans oavsett marknadens storlek. Lärare och studenter kan vara trygga i vetskapen om att en kursbok från Studentlitteratur alltid finns tillgänglig i någon publiceringsform. Vår strävan är att alltid kunna hålla våra titlar tillgängliga och uppdaterade. MARKNADSUTVECKLING Högskolorna har under de senaste åren haft svårigheter att rekrytera studenter till framför allt data- och ingenjörsutbildningar. För läraroch vårdutbildningarna är förhållandet det motsatta, här har tillströmningen av studenter på senare år varit mycket god. Ökade kunskapsoch kompetenskrav från samhällets sida leder till fler utbildningsplatser. Statsmakterna har målsättningen att 50 procent av en åldersklass ska ha påbörjat högskolestudier före 25 års ålder. Med det ökande antalet 19-åringar kommer antalet studerande att öka enbart av detta skäl. Samtidigt förändras studentgruppens sammansättning i fråga om språklig, social, etnisk och professionell bakgrund. Återkommande utbildning och distansutbildning medför att ungdomsstudenter direkt från gymnasiet på många utbildningar inte längre är en dominerande kategori. Vår flexibla förlagsorganisation gör oss väl rustade att möta dessa omvärldsförändringar. Vi har ämnesspecialiserade utgivningschefer med egen erfarenhet av universitets- och högskoleundervisning. Vi har också en gedigen förankring i marknaden, ett brett urval av publiceringsformer och våra egna produktionsresurser för offsettryck, print on demand och webbpublicering. MARKNADSANPASSNING OCH PRODUKTUTVECKLING Studentlitteraturs klassiska format och grafiska utformning av böckerna har från och med år 2000 fått ett mer modernt uttryck och anpassats efter de nya krav som användarna ställer. Många av våra framgångsrika grundböcker återfinns i nya och kraftigt omarbetade versioner med fördjupad pedagogisk bearbetning och rikare illustrering. Samtidigt utvecklar vi nya koncept där den tryckta boken bildar en fruktbar symbios med innehåll distribuerat på webbsidor och cd-skivor. Målsättningen är liksom tidigare att förse studenter och lärare på universitet och högskola med så funktionella undervisnings- och inlärningsstöd som möjligt.