Instruktionsmanual. RMF Avgasare Mini Water Vac

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktionsmanual. RMF Avgasare Mini Water Vac"

Transkript

1 Produkt RMF AVGASARE Beställningskod MWV1A30G1B Ritning nr Artikelnummer Serienummer Typ 3 Fas PLC styrd Elektrisk kontrollbox Tillverkningsorder Tillverkningsdatum Instruktionsmanual RMF Avgasare Mini Water Vac Sida 1 av 32

2 Innehåll 1. INLEDNING 1.1 Avsedd användning sida SÄKERHETSREKOMMENDATIONER 2.1 Varning / försiktighet / beakta sida Använda symboler sida Rekommendationer sida ALLMÄN BESKRIVNING MINI WATER VAC 3.1 Beställningskod sida Fördelar sida Komponenter beskrivning sida Material sida Elektrisk utrustning och elschema sida Arbetstemperatur sida Bullerutbredning sida Tekniska specifikationer sida DRIFTSÄTTNING 4.1 Förberedelse sida Montering sida Elektrisk anslutning sida Anslutningar sida Hydraulkrets sida Kontroll fore start sida Start sida UNDERHÅLL 5.1 Radiell Micro Filtrering och filterpatronbyte sida Vatten borttagning sida Verktyg sida Reservdelar sida Kontroll sida Felsökning sida RESERVDELAR 6.1 Reservdelar ` sida Smörjolja sida ANMÄRKNINGAR sida Bilagor Placering CE märkning sida. 30 Försäkran om överensstämmelse sida. 31 Sida 2 av 32

3 1. INLEDNING 1.1 AVSEDD ANVÄNDNING MINI WATER VAC är en oljerenings enhet som kan användas till olika typer av maskiner. Den dehydrerar dom flesta typer av olja, såsom smörj-, hydraul-, transformator och växellåds oljor etc.. Mini Water Vac är en självreglerande enhet som tar bort partiklar, gaser och vatten. Den renade oljan uppfyller de strängaste kvalitetskrav, såsom anges i ISO4406. Mini Water Vac varken tar bort eller ändrar olje additiver. Vattnen borttagningen är baserad på ren vakuum avdunstning inne i en vakuumkammare vid en högsta temperatur på 65 º C. Fasta partiklar avlägsnas genom ett väl beprövat RMF mikrofilter system. Mini Water Vac kräver inte kontinuerlig övervakning under drift. Vid drift är olje reningen en halvautomatisk process. Önskad oljetemperatur kan väljas på en termostat som finns i det integrerade värmeelementet på enheten. Oljeflödet och borttagande av vatten från vakuumkammaren är en helt automatisk process som styrs via en PLC. Den enda manuella åtgärd som krävs är tömning av vatten behållaren. Fyllning av kondenskärl och dräneringstank regleras genom nivåvippor som stänger av enheten när den maximala nivån är nådd. Mini Water Vac förser sina användare med ren olja och ren olja slits inte ut mekaniskt. Den smörjande förmågan behålls genom att ta bort oönskade föroreningar vilket medför att oljan kommer att vara användbar under mycket lång tid. Mini Water Vac tar bort vätska, gas och fasta föroreningar, som är korroderande och bidrar till att minska maskinens livslängd. Vatten, gas och fasta partiklar ökar kraftigt underhållskostnader och bidra till oönskade driftstörningar eller totalt haveri. Mini Water Vac skyddar mot fel och haverier. Mini vattnet Vac skyddar också miljön genom att minska oljeförbrukningen och reducerar problemet med oljeavfallet. Sida 3 av 32

4 2. SÄKERHETSREKOMMENDATIONER Placering av säkerhetssymboler Mini Water Vac skall användas med eftertanke. För att komma ihåg de viktigaste säkerhetsanordningarna, finns ett antal markeringar placerade på maskinen. Dessa markeringar är en del av maskinen och får inte tas bort. Om en eller flera markeringar har avlägsnats, eller blivit oläsliga, finns nya tillgängliga från leverantören. 2.1 Förklaring av koderna som används i denna bruksanvisning och på maskinen: VIKTIGT Anger råd om den korrekta användningen av anläggningen BEAKTA Anger att om instruktionerna inte följs kan detta leda till haveri av anläggningen VARNING indikerar att om instruktionerna inte följs kan detta leda till farliga situationer för operatören 2.2 Använda säkerhet symboler på Mini Water Vac Fara för hög temperatur Fara för el chock Allmän fara Sida 4 av 32

5 2.3 Rekommendationer!!! Innan du byter vacuumenhet läs instruktioner för hantering i kapitel 4 Innan du börjar: 1. Läs dessa instruktioner noggrant. Bekanta dig med reglagen och korrekt användning av utrustningen 2. Maskinen får endast användas för avsett ändamål. Används maskinen på ett sätt som inte beskrivs i denna handbok kan det vara farligt och orsaka skador på maskinen. I sådana fall kommer garantin och tillverkarens ansvar inte längre att gälla 3. Operatörer som inte känner till säkerhetsreglerna och som inte har instruktioner i användning av maskinen bör inte tillåtas använda den 4. Använd alltid handskar vid behov och se till att tillräcklig ventilation finns när maskinen används 5. Kontrollera utrustning och slangar för att se till att installationen är korrekt och fungerar 6. Kontrollera korrekt strömförsörjning och se till att kablarna inte är skadade 7. Sörj för tillräcklig belysning och utrymme runt maskinen 8. Placera maskinen på en stabil och horisontell yta Under drift: 1. Använd inte maskinen i trånga utrymmen. Ordna alltid med tillräcklig ventilation för att kyla enheten 2. Undvik rengöringsmedel med okänt innehåll, eller icke kompatibla vätskor 3. Informera andra att maskinen är i drift och skydda maskinen mot fallande föremål som kan skada den 4. Lämna aldrig maskinen innan processen stabiliserats och kontrollera funktionaliteten regelbundet 5. Ändra aldrig tillverkarens inställningar utan ett skriftligt godkännande från leverantören 6. Vid byte av filterelement, stanna maskinen och använd värmeskyddande handskar. Se till att använda filter element kasseras enligt lokala miljöbestämmelser 7. Elskåp och elanslutning får bara öppnas av behörig elektriker 8. Avstängning och Lagring! Tryck och vaccum måste återfå atmosfärstryck innan maskinen ställs undan 9. Använd, transportera och förvara alltid enheten i upprätt läge Sida 5 av 32

6 3. ALLMÄN INFORMATION 3.1 Order kod Sida 6 av 32

7 3.2 Fördelar Mini Water Vac: är konstruerad för att re-generera hydraulik-och smörjoljor till sina ursprungliga specifikationer, i förhållande till fukt och fasta föroreningar kommer att öka livslängden av oljan i systemet ökar livslängden hos systemkomponenter förhindrar rostbildning inuti hydraul-och smörjsystem bör användas som dedikerad reningsenhet för att upprätthålla hög kvalitet av oljan i systemet 3.3 Komponentbeskrivning Följande sidor beskriver de viktigaste delarna av Mini Water Vac. Nedanstående referensnummer anges på efterföljande ritningar. 1. Magnet filter För att skydda enheten mot mekanisk skada har ett magnet filter installerats i sugledningen för MWV. Se till att detta filter regelbundet inspekteras enligt beskrivningen i underhållsdelen av denna manual. 2. Värmarenhet Speciellt utformade för att värma upp olja till en begränsat maxtemperatur. Oljan förs in i värmaren m.h.a. vakuum. Oljan hettas upp för att optimera avdunstningen av vatten i efterföljande vakuumkammare. 3. Vakuumkammare Det andra steget är en vakuumkammare där vattnet börjar koka och avdunstar. Kvar blir en torr olja. 4. Radiellt mikrofilter Det tredje steget är ett RMF Radial Micro filter som tar bort fasta partiklar ned till 1 mikron. 5. Oljepump Längst ner i vakuumkammaren finns en oljepump som tar hand om den torkade oljan och pumpar den genom RMF mikrofilter. Från filtret förs oljan tillbaka till tanken där den togs från ursprungligen. 6. Vakuumpump Det avdunstade vattnet tas bort från vakuumkammaren m.h.a. vakuumpumpen. Vattenångan leds genom en kylare där ånga kondenseras till vatten. Merparten av detta vatten samlas i ett kondenskärl (se 10), resterande ånga leds via en kondensspole till en dräneringstank (se 11). Sida 7 av 32

8 7. Elektrisk kontrollbox Denna box innehåller PLC, motorskyddsbrytare för både oljepump och vakuumpump. 8. Andningsfilter Processen kräver att lite luft läcker in i vakuumkammaren, denna luft filtreras genom andningsfiltret. 9. Kylare En kylare med elektrisk driven fläkt kondenserar vattenångan när den lämnar vakuumkammaren. Sida 8 av 32

9 10. Kondenskärl Vatten som kondenseras direkt efter vakuumkammaren samlas i detta kondenskärl. Var medveten om att detta kärl är under vakuum. Kärlet är försedd med en flottör som stänger av MWVnär den maximala vattennivån nås. Kärlet behöver tömmas manuellt när nivåvakten har stängt av MWV. Återställ MWV genom att trycka på "0"-knappen i minst 3 sekunder innan MWV är funktionsduglig igen. 11. Dräneringstank Kondensvatten från kondensspolen samlas i dräneringstanken. Dräneringstanken är försedd med en flottör som stänger av MWV när maximala vattennivån nås. Kärlet behöver tömmas manuellt när nivåvakten stängt av MWV. Återställ MWV genom att trycka på "0"-knappen i minst 3 sekunder innan MWV är funktionsduglig igen. 12. Fuktsensor (Option sid. 6) Monterat i inloppet, mäter RH% i oljan. Kalibreringsnoggrannhet % RH: ± 4% RH (Över ett temperaturområde på 15 C till +85 C) (Över +20% RH till +100% RH) 13. Kontrollventil för flöde. I de flesta fall är flödet helt öppet. För andra inställningar kontakta RMF 14. Magnet ventil (öppna/stäng). När lysdioden på magnetventilen lyser ökar oljenivån, LED-belysningen släckt så minskar oljenivån. 15. Fukt sensor RH% display. (Option sid. 6) Stapeln indikerar % relativ fuktighet eller temperatur. Tio lysdioder (LED) visar i steg om 10%. 70% och 80% visas som orange, 90% och 100% visas som rött. Sida 9 av 32

10 En larm modul kan anslutas (option) på baksidan av indikatorn den ger möjlighet till två justerbara elektriska utsignaler för att varna när en oönskad nivå har uppnåtts. 3. Vakuumkammare 9. Kylare 15. Fukt sensor display ( Option sid. 6)) 8. Andningsfilter 4. Radiellt mikrofilter 2. Värmarenhet 13. Kontrollventil flöde 14. Magnetventil 5. Oljepump 6. Vakuumpump 10. Kondenskärl 7. Elektrisk kontrollbox 12. Fuktsensor ( Option sid. 6) 1. Magnet filter 11. Dränerings tank Sida 10 av 32

11 3.3 Material För att få rätt kompatibilitet mellan material och olja bör användaren av Mini Water Vac kontrollera följande lista mot oljespecifikationerna. I tveksamma fall kontrollera alltid med tillverkaren. Detalj Material Ytbehandlingsmetod Värmare Manifold Aluminium bearbetad Ingen Inre värmartub Extruderad aluminium Ingen Värmarelement Rostfritt stål Ingen Värmarelement Mässing Ingen Hus Extruderad aluminium Anodiserat Tätningsmaterial Viton Ingen Koppling och rör Stål/ förzinkat Kromaterat Vakuumenhet Anslutningsblock Gjuten aluminium Ingen Ventil Stål Ingen Centrumstång Stål Ingen Skvalp skydd Aluminium bearbetad Ingen Tätningsmaterial BUNA-N Kåpa Gjuten aluminium Ingen Vakuum pump Hus Gjuten aluminium Målad på utsidan Pumphus Stål Ingen Tätningsmaterial BUNA-N Ingen Lameller Stål Ingen Första kylslingan Rostfritt stål Ingen Andra kylslingan Koppar Ingen Kopplingar Rostfritt stål Ingen Oljepump Hus Extruderad aluminium Ingen Kugghjul Kolstål Ingen Tätningsmaterial BUNA-N Ingen Kopplingar Stål/ förzinkat Kromaterat Filter Anslutningsblock Gjuten aluminium Ingen Centrumstång Stål Ingen By-pass Stål bearbetat Ingen Hus Extruderad aluminium Anodiserat Hölje Gjuten aluminium Ingen Filter element Glasfiber Ingen Gavlar Stål/ förzinkat Kromaterat Kopplingar Stål/ förzinkat Kromaterat Sida 11 av 32

12 3.5 Elektrisk utrustning Kontrollskåp detaljer Huvudbrytare Start knapp RH% Display ( Option sid. 6) ON/OFF lampa (LED) Nödstopp STOP / RESET knapp Oljepump Strömförsörj ning Vakuum pump PLC Nödstopps relä VIKTIGT: För att kontrollera rotationsriktning av oljepump och vakuumpump, aktivera kort vakuum reläet och pumpmotor reläet inuti den elektriska kontrollboxen. Om motorernas rotationsriktning är felaktig (motsols istället för medurs) ändra anslutningarna inne i strömkontakten. Sida 12 av 32

13 3.5.2 Elektrisk styrkrets Mini Water Vac Sida 13 av 32

14 Sida 14 av 32

15 Sida 15 av 32

16 Sida 16 av 32

17 Sida 17 av 32

18 Sida 18 av 32

19 3.6 Arbetstemperatur Mini Water Vac fungerar mest effektivt när oljans temperatur är optimal. För att uppnå optimal drifttemperatur skall värmarenheten ställas in på 45 º C - 50 º C. Lägre temperaturer kan leda till mindre effektiv de-hydrering. Högre temperaturer kan leda till avdunstning av olja. Den maximala temperaturen för de vanligaste hydrauloljorna är cirka 65 º C. Vid denna temperatur är sannolikheten att oljan börjar avdunsta vid -0,95 bar mycket stor. VARNING Inställning av temperatur över 60ºC kan vid beröring resultera i allvarliga bränskador VIKTIGT Inställning av temperature over 60ºC kan resultera i avdunstning av andra vätskor än vatten, vilket kan resultera i skador på oljan Ljudutbredning MWV Sida 19 av 32

20 3.7 Tekniska specifikationer Tekniska specifikationer: MWV1A30G1B Värmarenhet Installerad effekt: Specifik värmetillförsel: Spänning/ frekvens: Max tillåten temp.: Styrs av : Överhettningsskydd: Volym: 2000 Watt 2,5 w/cm² 230/400 VAC 50Hz or 255/460 VAC 60Hz (måste anges vid beställning) 65º Celsius Bi-metall termostat Ja 3000 cc Vakuum sektion Installerad effekt: 0,37 kw Absolut slut tryck: 0,5 mbar Spänning / frekvens: 230/400 VAC 50Hz / 255/460 VAC 60Hz Volym smörj olja: 250 cc Smörjolja specifikation: Specifikt för vakuum pumpar (e.g. Mobil Medium Mineral) Tryck fuktig olja: -0,8 bar Tryck torr olja: -0,99 bar Ventil olja/ Hydraforce: 24 Vdc Värmeväxlare: ACL96R Olje pump: 0,18 kw Spänning/ frekvens: 230/400 VAC 50Hz / 255/460 VAC 60Hz!!! Viktigt Maximal sughöjd 2 meter Filter sektion Filtrering: ß1 > 200 Alternativ: ß3 > 200 Filter material: Glasfiber Enheten Strömförsörjning: Frekvens: Dimension inlopp: Dimension utlopp: Max mottryck: Max inloppstryck: Vikt: H x B x D 3 fas 50 / 60 Hz (must specificeras vid order) 1 < 2 meter slang längd ½ < 2 meter slang längd 1 bar 1 bar 130 Kg 120 x 74 x 45 cm Sida 20 av 32

21 4 Idrifttagning 4.1 Förberedelse Kontrollera att alla komponenter är på plats. ACL96 andningsfilter skall monteras på toppen av vakuumkammaren, den oranga plast tätning på ACL96R måste först tas bort.!!! BEAKTA Om inte andningsfiltret är monterat eller om torkgelen är förbrukad, kommer torktiden för oljan att öka. 4.2 Montering MWV skall alltid monteras stående i vertikal position helst under tankens oljenivå för att skapa ett positivt tryck på sug- porten. Skydda enheten mot klimat influenser som regn, snö, extrem solljus och värme !!! VIKTIGT MWV måste installeras så att frisk luft alltid är tillgängligt Transport Transportera alltid enheten i upprätt läge. Placera enheten på en stabil pall och surra enheten ordentligt. Skydda enheten mot transportskador Dimensioner: 1200 x740 x 450 Vikt: 130 kg 4.3 Elektrisk anslutning Kontrollera strömförsörjningen innan Mini Water Vac installeras. Anslut enligt startproceduren (4,6) Kontrollera rotationsriktningarna på oljepump och vakuumpump (se kapitel 3.5.1). Vakuumpump skall rotera medurs Hydraulpump skall rotera medurs Om rotationsriktningarna är felaktiga (motsols istället för medurs) ändra anslutningarna.!!! VIKTIGT Felaktig strömmatning kan led till att enheten förstörs.!!! VARNING Installation av enheten skall utföras av kvalificerad tekniker. Sida 21 av 32

22 4.4 Anslutning av olja Anslut Mini Water Vac till hydraultanken. Försök att göra slangarna så korta som möjligt. Var medveten om att oljetillförseln sker med hjälp av det undertryck som finns i vakuum enheten.!!! VIKTIGT Tilloppsslangen bör vara minimum 1" med en maximal längd av 2 meter. Längre tilloppsslangar bör ha en större innerdiameter. Retur anslutningen bör vara minimum ¾" med en maximal längd av 2 meter. Längre anslutningsslangar bör ha en större innerdiameter. För att beräkna längre slangar: Tryckfallet över inloppet får vara max 0,5 bar, för den högsta möjliga viskositeten i oljan. Det maximala mottrycket i returen får vara max 1 bar.!!! VIKTIGT Hydraulanslutningarna bör inte ge för mycket motstånd. Räkna om det behövs. Retur slang (port T) skall vara minimum ¾ med en maximal längd av 2 meter Inloppsslangen (magnet filter) skall vara minimum 1 med en maximal längd av 2 meter!!! VIKTIGT Max innloppstryck 1 Bar Max mottryck utlopp 1 Bar Sida 22 av 32

23 Hydraulkrets Mini Water Vac Sida 23 av 32

24 4.5 Slutkontroll Före start kontrollera följande: Motorn på vakuumpumpen roterar medurs Motorn på hydraulpumpen roterar medurs 3 fasanslutningen är korrekt MWV får tillräckligt med frisk luft Hydraulanslutningarna är korrekt monterade Elanslutningarna är korrekt monterade Oranga plastskyddet på andningsfiltret är borttaget 4.6 Uppstart När enheten är installerad kan den startas.!!! VARNING Kontrollera att rätt elmatning är ansluten till enheten. Vrid huvudbrytaren från 0 till position 1 (se kapitel 3.5) Kontrollera att nödstoppet inte är påslaget Sätt värmaren på rätt temperatur med termostaten (se följande bild) Tryck på 0 knappen för att återställa enheten fore start. Tryck på 1 knappen för att starta systemet. Efter att 1 knappen har tryckts in kommer enheten automatiskt att fyllas med olja.när oljan når max nivån första gången, stannar enheten. Den vita lampan mellan 0 1 knapparna slocknar. Återställ enheten genom att trycka på 0 knappen igen. Tryck på 1 knappen för att starta enheten. Den vita lampan mellan 0-1 knapparna tänds vilket indikerar att enheten har startat. Enheten är nu i driftläge. Observera att varje gång enheten varit strömlös behöver ovanstående steg genomföras!!!! VARNING Öppna inte kontrollskåpet under drift.!!! VIKTIGT Följ ovanstående instruktioner för att göra en korrekt start av Mini Water Vac. Termostat Sida 24 av 32

25 5 UNDERHÅLL 5.1 RMF Off - line enhet Schematiskt RMF filter Filter med intern by-pass Anslutning för CM Byte filterelement. 1. Se till att enheten är avslagen och trycket över filtret = 0 bar. 2. Skruva loss det övre locket moturs och ta bort det använda filterelementet. Se till att detta element hanteras enligt lokala miljöregler. 3. Avlägsna förpackningsmaterialet från det nya filterelementet och sätt in det i filterhuset. 4. Byt ut O-ringen i locket och skruva fast locket medurs på filterhuset. Dra åt för hand. 5. Filterelementet bör bytas senast efter 6 månader eller tidigare när differenstrycket når 6,2 bar vid arbetstemperatur. Vid 5,5 bar indikeras differenstrycket och byte av filterelementet bör planeras. Vatten borttagning Den kondenserade vattnet samlas upp i kondenskärlet och dräneringstanken. Båda kärlen är utrustade med nivåvippor som stänger av Mini Water Vac när maximal vattennivå nås. För att tömma kondenskärlet kontrollera först att vakuum trycket har försvunnit (kolla mätaren). Skruva loss kondenskärlet genom att vrida moturs. Töm vattnet och skruva tillbaks kondenskärlet, se till o-ringen är rätt placerad, dra åt för hand. För att tömma dräneringstanken dra ut kontakten till nivåvippan. Ta ut vattentanken och tömm den. VIKTIGT Kondensvattnet kan även innehålla andra vätskor som är skadliga för människor och miljö. Följ lokala miljöbestämmelser för omhändertagande av innehållet i vattenbehållaren. Efter återmontage av dräneringstank och nivåvakt, följ ovanstående startprocedur. Sida 25 av 32

26 5.3 Verktyg Inga specialverktyg krävs för inspection och underhåll av MWV 5.4 Reservdelar Se till att minst en uppsättning reservdelar finns per MWV enhet. Reservdelar enligt kap Inspektion Följande delar skall inspekteras regelbundet: OBS: Se ritning hydraulkrets Andningsfilter: Kontrollera ZR gelen varje månad. När den djupa röda färgen har övergått till en ljusorange nyans, byt ZR gel. Byt andningsfilter var 6;e månad. Vakuum kammare: Öppna vakuumkammaren var 6 månad. Vid ev. rostpåslag, rengör och åter skydda med vax eller fett Filter : Kontrollera differenstrycksindikatorn var 14;e dag. Är indikatorn i det röda området, byt filterelementet. Vakuum pump: Kontrollera oljan DAGLIGEN och fyll på vid behov, se synglaset på vakuumpump (se nedanstående bild). Kontrollera oljans kondition. Är oljan mörk har den blivit förorenad och måste bytas. Oljenivån skall täcka 50% av synglaset Sida 26 av 32

27 Magnet filter: Kontrollera magnetfiltret varje månad. Vid behov, rengör. Demontera magnetfiltret och rengör vid behov Värmarenhet: Om värmarenhetens säkring löser ut kan den återställas. På värmarenhetens översida finns en återställningsknapp. OBS! Man måste trycka hårt på återställningsknappen. Placering återställningsknapp. Tryck hårt tills du känner ett mekaniskt klick Kondenskärl, dräneringstank: Den kondenserade vattnet samlas upp i kondenskärlet och dräneringstanken. Båda kärlen är utrustade med nivåvippor som stänger av Mini Water Vac när maximal vattennivå nås. För att tömma kondenskärlet kontrollera först att vakuum trycket har försvunnit (kolla mätaren). Skruva loss kondenskärlet genom att vrida moturs. Töm vattnet och skruva tillbaks kondenskärlet, se till o-ringen är rätt placerad, dra åt för hand. För att tömma dräneringstanken dra ut kontakten till nivåvippan. Ta ut vattentanken och tömm den. Sida 27 av 32

28 5.6 Fellokalisering FEL ORSAK Kontrollera Åtgärd Inget oljeflöde Slangar Slangar blockerade Kontrollera slangar Slang dimensioner Ingen hög oljenivå, vakuumkammare Ingen låg oljenivå vakuumkammare Ingen vattenborttagning Olja i kondenskärlet Kontrollerea dimensioner och längd Pump rotation Motor rotation Kontrollera medurs rotation Motor Går motorn Motor relä, sid. 12 Kontrollventil flöde Kontrollera ventilinställning Pos 13 helt öppen, sid. 10 Magnet ventil Kontrollera LED lampan LED lampa sid. 10 Rengör pistong Konsultera RMF Byt ventil Se reservdelslista Motor Motor relä pump motor Sid. 12 Motor relä vakuum motor Sid. 11 Vakuum kammare Växla magnetspolar Konsultera RMF Kontrollera oljeflöde och vakuumnivå Inläkage luft Kondenskärl Kontrollera O ring, sid. 10 Inläkage luft Anslutningar Konsultera RMF Inläkage luft Kylarläkage Byt kylare Värmare Oljetemperatur Återställ värmaren, sid. 27 För hög Oljetemperaturen Sänk temperature på oljetemperatur värmaren, sid 24 Lufttillförsel Kontrollera andningsfiltret Byt andningsfilter, pos. 8 vakuumkammare sid. 10 Magnet ventil Rengör pistong Konsultera RMF Byt magnetspole Konsultera RMF Byt magnetventil Sid. 29 Sida 28 av 32

29 6. Reservdelslista 6.1 Reservdelslista MWV Reservdelar beskrivning Ant. Byte Doedijns Number Värmarenhet Värmar element 2000 watt 230/400 VAC 50Hz / 255/460 VAC 60Hz 1 Efter haveri Vakuumsektion Vakuum mätare 1 Efter haveri Vakuum pump 1 Efter haveri Nivåindikatorer 2 5 år Magnet ventil 1 Efter haveri Spolar för magnetventil, 24VDc 1 Efter haveri Filter sektion Filter element ß1 = Vid indikation max. efter 6 mån Filter element ß3 = Vid indikation max. efter 6 mån E-motor 230/400 Vac - 50/60Hz / 0,18kw 1 Efter haveri Andningsfilter Andningsfilter KL90 1 max. efter 6 mån ZR-Gel refill 600 cc för ACL96R 1 Vid indikation Allmänt Dräneringstank 1 Efter haveri Nivåvakt dräneringstank 1 Efter haveri Kondenskärl 1 Efter haveri Kylare 1 Efter haveri OBS: Se ritning hydraulkrets 6.2 Smörjolja vakuum pump Olja Typ: ISO VG32 (Tellus 68) Mobile DTE Medium Agip Dicrea Total Fina Elf PV100 Shell Corena P100 Q8 Haydn 100 Sida 29 av 32

30 7.0 Anmärkningar Datum Anmärkning Namn Sida 30 av 32

31 CE märket är placerat på kontrollskåpet. Fabrikant: Type: Serie No: Filterelement: Bouwjaar: Capaciteit: Voeding: Massa: Sida 31 av 32

32 Sida 32 av 32

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

OLJEBRÄNNARE RL 28 RL 38 RL 50

OLJEBRÄNNARE RL 28 RL 38 RL 50 OLJEBRÄNNARE RL 28 RL 38 RL 50 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Oljebrännarens huvuddelar 4 Måttskisser 5 Ett-rörs, två-rörs anläggning 8 LED Panel 14 Hjälp vid fel 15 Sprängskisser 24 2 Denna instruktion ska förvaras

Läs mer

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 091006 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt av komponenterna

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

COFFEE QUEEN MOCCA BTC

COFFEE QUEEN MOCCA BTC Användarmanual COFFEE QUEEN MOCCA BTC Din återförsäljare U_SE Rev. 080828 1. Innehållsförteckning MOCCA BTC Innehållsförteckning 2 Allmänt 3 Översikt av komponenter, front 4 Översikt av komponenter, blandarsystem

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

INSTRUKTION Budget ANA

INSTRUKTION Budget ANA INSTRUKTION Budget ANA Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 12621 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig.

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig. FK 200 KST 3584 Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

ANMÄRKNINGAR OCH SYMBOLER 2 1 ALLMÄNT 3. 2 SKIVA OCH BROMSFUNDAMENT 3 2-1 Skiva 3 2-2 Bromsfundament 3

ANMÄRKNINGAR OCH SYMBOLER 2 1 ALLMÄNT 3. 2 SKIVA OCH BROMSFUNDAMENT 3 2-1 Skiva 3 2-2 Bromsfundament 3 INNEHÅLL Kapitel Sidan Rubrik ANMÄRKNINGAR OCH SYMBOLER 2 1 ALLMÄNT 3 2 SKIVA OCH BROMSFUNDAMENT 3 2-1 Skiva 3 2-2 Bromsfundament 3 3 INSTALLATION AV BROMSOK 3 3-1 Leverans utförande 4 3-2 Sidbyte av manuella

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 :

Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 : SV - Bruksanvisning Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 : Bästa kund, tack för att du valt att köpa en GUTMANN köksfläkt. Vänligen läs igenom följande bruksanvisning noggrant, detta ger dig information

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Innehåll 1 Allmän information 1.1 Användning 1.2 Tekniska data Monterings- och skötselanvisning Cirkulationspumpar Typ: Wilo-IPL, -DPL, -LP, -LPR, -LPRC, -ZPR samt Perfecta torra (C-pumpar) 2 Säkerhet

Läs mer

Installations- och användningsanvisningar

Installations- och användningsanvisningar FRITÖS, BORDSMODELL PROFI PLUS 6, 8, 10 Installations- och användningsanvisningar 1. Beskrivning Korg Hållare för korg Styrpanel Styrenhetens skenor Säkerhetsbrytare Tömningskran Sil Profi 6-8 Sil Profi

Läs mer

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings och Serviceprotokoll 3 Uppställning och Installation 4 Åtgärder före Idrifttagande

Läs mer

QH-system. Proportionaldoserare modell Q-Dos. För enkel och exakt dosering av kylvätska. Funktion

QH-system. Proportionaldoserare modell Q-Dos. För enkel och exakt dosering av kylvätska. Funktion Oljeskimmers & pneumatiska blås/vakuumsystem Proportionaldoserare modell Q-Dos För enkel och exakt dosering av kylvätska Reglerbar koncentration. Unik patenterad blandningskammare för optimal blandning.

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal 5-100 Värmehäll infällnad HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09 Om handboken I den här handboken hittar du all information

Läs mer

SE... LP8 Lyftplattform. Vers. 3.00

SE... LP8 Lyftplattform. Vers. 3.00 SE.... LP8 Lyftplattform Vers. 3.00 LP8 Lyftplattform Artikelnr.: 3091xx 1.00... Syfte och användning.... 3 1.01...Tillverkare...3 1.02...Syfte och användning...3 1.03...Viktigt/varningar...4 1.04...Komponenter...5

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar COMBI+ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ E Quooker COMBI+ E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning OPEX Installations- och skötselanvisning 2009-05-01 www.trebem a.se Innehåll Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...2 Installation Pannrum och skorsten...3 Rökrörsanslutning...3 Elektrisk installation...3

Läs mer

Trådlös Rök Detektor SD14

Trådlös Rök Detektor SD14 Instruktions manual Trådlös Rök Detektor SD14 Passar till följande larm: Home Prosafe SC9100 och Homesafe SC14 Innehållsförteckning Kapitel: Sida: 1. Introduktion... 3 2. Funktion... 3 3. Säkerhets- och

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Uponor Control System Radio Bruksanvisning Reglercentral och Termostater, SE 9416-060-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Bruksanvisning Reglercentral och Termostater, SE 9416-060-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Bruksanvisning Reglercentral och Termostater, SE 946-060-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna

Läs mer

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk B R U K S A N V I S N I N G Meguro oy PARSUN högteknologiska utombordsmotorer är kraftfulla, ekonomiska och säkra. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda

Läs mer

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R R Gate -system Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R Bruksanvisning i original R-Gate Systems AB 1 Av säkerhetsskäl måste denna bruksanvisning med varningar läsas och noga efterlevas. Montering och

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI E Quooker COMBI E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

Virtu 60 och 80 serien. Kaffemaskin

Virtu 60 och 80 serien. Kaffemaskin Virtu 60 och 80 serien Kaffemaskin Bruksanvisning Modell: Virtu Maskintyp: 9CND Revision A, svenska Referens: 5DUCNK71 Din leverantör är: Tillverkaren av denna maskin är: De Jong Duke Postbus 190 3360

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

DK EN DE FR SE MiniSpray MANUAL

DK EN DE FR SE MiniSpray MANUAL NiTO MiniSpray är ett doseringssystem som monteras på väggen. Systemet är avsett för såpa/vattenblandningar som strömmar genom en pistol eller borste (skaft med borste). Precisionsmunstyckena ger en korrekt

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

jbcoffeehouse AB Kompletterande svensk bruksanvisning

jbcoffeehouse AB Kompletterande svensk bruksanvisning jbcoffeehouse AB Kompletterande svensk bruksanvisning 2-. Diagram (refererar till originalbruksanvisningen) 1. Av/på strömbrytare 2. Kaffeströbrytare 3. Ångströmbrytare 4. Ång-/vattenvred 5. Ång-/vattenrör

Läs mer

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare Användarhandbok för installation, drift och underhåll. (SE) 0558004291 Se till att operatören får den här informationen. Du kan få extra kopior från återförsäljaren.

Läs mer

Flakismaskiner QF800-QC700. Installation. Elinstallation. Placering av ismaskin

Flakismaskiner QF800-QC700. Installation. Elinstallation. Placering av ismaskin Flakismaskiner QF800-QC700 Installation Placering av ismaskin Elinstallation Ismaskinen måste installeras på en plats som uppfyller följande kriterier. Om något av dessa kriterier inte uppfylls ska en

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Hydraulstyrning för Roder

Hydraulstyrning för Roder Hydraulstyrning för Roder Marsili 70/100/120/200 Installationsmanual 1 Även om alla åtgärder har vidtagits för att informationen i denna manual skall vara korrekt och fullständig tar Flotec Marin AB inget

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950 SE Bruksanvisning Tack för att du valde en produkt från Sunwind. Om du läser denna användarmanual så är vi säkra på att du har glädje

Läs mer

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual.

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. BRUKSANVISNING 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. I denna instruktionsmanual har instruktionerna gällande säkerhet märkts med den allmänna symbolen för

Läs mer

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13)

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13) FK 200 KST 3584 SE Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

Din manual JANFIRE NH http://sv.yourpdfguides.com/dref/2471364

Din manual JANFIRE NH http://sv.yourpdfguides.com/dref/2471364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för JANFIRE NH. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

250003 Fläktenhet med Av/På ventil för rökgas. Installation/underhåll.

250003 Fläktenhet med Av/På ventil för rökgas. Installation/underhåll. 250003 Fläktenhet med Av/På ventil för rökgas. Installation/underhåll. Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer

Läs mer

GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING

GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING 1 Innehåll Innehåll 2 Allmän information 2 Viktig information rörande säkerhet. 3 Installation 4 Inbyggning av apparaten 4 Ventilation 5 Elektrisk anslutning

Läs mer

AEROVIT Int. Pat. Pend.

AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT TEKNISKE DATA OCH INSTRUKTIONER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL AV SOTBLÅSNINGSANLÄGGNING AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT A/S Korden 15 ٠DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 ٠Fax +45 86 92 29 19 CVR/VAT

Läs mer

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R TE 06.009 Rev. A BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R 3 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR 1. Tekniska data - Elanslutning

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Driftinstruktioner Arbrå

Driftinstruktioner Arbrå Driftinstruktioner Arbrå Före start av anläggningen. - Stäng alla dräneringsventiler för vatten och tryckluftledningarna (OBS tryckluften i botten på barnbacken) - Använd dränkpumpen i brunnen så att flödet

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL

ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL SIDRUBRIK PRODUKTBESKRIVNING Centralsmörjningspumpen är av kolvtyp. Det elektroniska styr- och övervakningskortet är placerat i motorns plastkåpa,

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

Instruktionsbok. progra

Instruktionsbok. progra 09-07 års nti gara 3 Instruktionsbok erings v o n e R m progra Kära Pro-Aqua ägare Vi vill gratulera er till köpet av städmaskinen Pro-Aqua. Ni har investerat i en produkt som kombinerar teknisk perfektion

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...3 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...6 Underhåll...10

Läs mer

Montering och installation av solfångare

Montering och installation av solfångare Montering och installation av solfångare 2007-07-01 Innehåll www.trebema.se 1. Allmänna monteringsråd... 2 2. Montering och uppsättning av solfångarna... 4 3. Driftsättning av solfångarna... 5 4. Service

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-2-UP VÄGGMONTERAD FIGURFÖRTECKNING... 2

INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-2-UP VÄGGMONTERAD FIGURFÖRTECKNING... 2 VATTENRENING INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-2-UP VÄGGMONTERAD FIGURFÖRTECKNING... 2 KRAV PÅ INSTALLATIONSFÖRHÅLLANDEN... 3 KRAV PÅ FÖRBEHANDLING... 3 ANLÄGGNINGENS

Läs mer

DeLaval Optimat mineraldispenser 380 OMD380

DeLaval Optimat mineraldispenser 380 OMD380 DeLaval Optimat mineraldispenser 380 OMD380 Läs noga igenom anvisningen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor OMD380-SE.indd 100-63 2012-07-06 1 11 1 Innehåll 1 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar PRO3-VAQ B Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Installationsanvisning. UV-filter Sterilight

Installationsanvisning. UV-filter Sterilight Installationsanvisning UV-filter Sterilight Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-180A BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-180A BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-180A BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb MONTERINGSANVISNING I-LINE KTIFb ZMA03613SE 2012-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera eventuella

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

Novus LUFTKUDDEMASKIN

Novus LUFTKUDDEMASKIN Novus LUFTKUDDEMASKIN MANUAL Luftkuddemaskin Novus Kära kund Gratulerar och tack för att du har valt denna luftkuddemaskin från oss. Den är tillverkad enligt senaste teknologiska rön och är av mycket hög

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Radonett AirGap 200/5

Radonett AirGap 200/5 Radonett AirGap 200/5 Återströmningsskydd modul AB kategori 5 för brutet vatten enligt SS-EN 1717 Installations-, skötsel- och garantianvisningar www.radonett.com Radonett Radonett tillverkar och säljer

Läs mer