Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011"

Transkript

1 Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011 Garanten för ett obrutet informationsflöde

2 sidan 2 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011

3 Föreningen för Förvaltningsinformation, FFi Organisationsnummer Verksamhetsberättelse/ Årsredovisning 2011 Innehållförteckning Allmänt om verksamheten... 4 Historik... 5 Styrelsens sammansättning Organisation... 6 Viktiga händelser under året Produkter och tjänster... 8 Administration Ekonomiredovisning Bilaga 1: Resultaträkning FFI Bilaga 2: Balansräkning FFI per den 31 december Bilaga 3: Resultaträkning FIAB AB Bilaga 4: Balansräkning FIAB AB per den 31 december Bilaga 5 Projektsammanställning FIAB Bilaga 6: Budgetförslag 2011 samt FIAB AB Organisation och kontakter Besök vår webbplats Bli medlem i Föreningen för FörvaltningsInformation Verksamhetsberättelse och Årsredovisning sidan 3

4 Allmänt om verksamheten Föreningens övergripande syfte är, enligt dess stadgar, att förvalta och vidareutveckla FI2002/Fi2 åt fastighetssektorn så att det fungerar som en defacto-standard för alla verksamheter som uppstår under en fastighets hela livslängd. Föreningens vision: "Vi är garanten för ett obrutet informationsflöde. Som en följd av föreningens vision används nedanstående slogan i samband med presentation av företagsnamnet i broschyrer, presentationer, reklam etc. "Garanten för ett obrutet informationsflöde" Viktiga arbetsområden är, också enligt stadgarna, följande. Föreningen skall publicera Fi2 samt utge revideringar av denna. Föreningen skall vidare verka för att kontinuerligt informera fastighetssektorn om förändringar i och den praktiska nyttan av Fi2. Föreningen skall sprida kunskap och skapa insikt om Fi2. Föreningen skall utgöra remissinstans och koordinator av forskning och utveckling inom fastighetssektorn., FFi, är en ideell förening som i dagsläget har ca 75 medlemmar. Föreningen äger ett servicebolag, FIAB AB, som skall genomföra projekt och uppdrag för medlemmarnas räkning. Styrelse för föreningen är också styrelse för bolaget. Medlem i FFi erlägger en årsavgift som består dels av en medlemsavgift till föreningen och dels en serviceavgift till bolaget. Det gångna verksamhetsåret var årsavgiften för företag med upp till 50 anställda 9 000:- och för företag med mer än 50 anställda :-. Av dessa avgifter avser 1000: - medlemsavgift i föreningen och resterande serviceavgift till FIAB AB. Partners/konsulter med ramavtal betalar endast 1000 kr i medlemsavgift och samarbetsorganisationer betalar 0 kr i medlemsavgift vid "byte" av medlemskap. äger 100 % av aktierna i Förvaltningsinformation FIAB AB, sidan 4 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011

5 Historik Som en del av det nationella forskningsprogrammet IT Bygg och Fastighet genomfördes under perioden ett forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av branschorganisationer och tongivande fastighetsföretag. Projektet syftade till att skapa en defactostandard för informationshantering inom fastighetssektorn (Förvaltningsinformation 2002 FI2002). Projektet Förvaltningsinformation 2002 (FI2002) var ett FoU-projekt vars syfte var att skapa bättre förutsättningar för fastighetssektorn att utnyttja IT:s potential och därmed på ett avgörande sätt medverka till effektivare verksamhet och ökad kundnytta. Projektets strategi var att utveckla en branschgemensam och stabil grundstruktur för den centrala information som hanteras i förvaltningsverksamheten. Strukturen blev tillämpad, testad och implementerad i olika delprojekt inom ramen för FI2002-projektet. I projektets vision ingick tanken att den utvecklade grundstrukturen (FI2002-modellen) skulle kunna vidareutvecklas till en defacto-standard. Projektets resultat skulle också vara utgångspunkt för utveckling av kommersiella IT-system för förvaltning och för utveckling av nationell och internationell standardisering inom förvaltningsområdet. När IT Bygg och Fastighet upphörde 2002, bildades (FFi) med syfte att förvalta och vidareutveckla en stabil grundstruktur (FI2002/Fi2) åt fastighetssektorn så att den kan fungera som en defacto-standard för all informationshantering som uppstår under en fastighets hela livscykel. FI2002 som benämning på föreningens produkt (de facto-standarden) har bytts till Fi2. FFi har sedan föreningen startat arbetat intensivt med att utveckla Fi2xml som är den datatekniska dialekten av språket Fi2 och Fi2 är idag så etablerat att den enligt styrelsens mening är att betrakta som en defactostandard. Fi2xml används t ex som kommunikationsprotokoll mot Boverket rörande energideklarationer. FFi har även varit aktiv i alla frågor som rör informationsöverföring i fastighetssektorn. Som exempel på detta kan nämnas att föreningen tillsammans med SIS omarbetat Bygghandlingar 90 del 8 till att bli en rekommendation för digitala leveranser för bygg och förvaltning. Utgivande av Fastighetslexikon är ett annat exempel. Föreningen är i högsta grad aktiv och är etablerad som en viktig part i FOU-frågor inom fastighetsbranschen. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning sidan 5

6 Styrelsens sammansättning 2011 Styrelsens sammansättning under 2011 har varit enligt följande. Namn Företag Bransch /Verksamhet Valperiod Bo Tyrefors, ordf Bo Tyrefors Konsult AB Konsult Bo Johansson, v ordf Bo Johansson Projektteknik AB Konsult Mats Broman Fortifikationsverket Fastighetsägare Leif Gustavsson Vasakronan AB Fastighetsägare Leif Sundbom, kassör Akademiska Hus AB Offentlig förvaltare Torbjörn Isacsson Jönköpings kommun Offentlig förvaltare Hans Lif Ramböll Sverige AB Konsult Peter Propst Birgitta Eckerwall Brandt Momentum Software AB Systemleverantör Region Skåne Offentlig förvaltare Adjungerade till styrelsen är experter inom olika fackområden Jan-Anders Jönsson Åkej AB Utvecklingsstrateg (val ) Organisation Organisation Föreningens styrelse Arbetsgrupper Kurt Löwnertz Sweco AB Metadata, dokumenthantering Utvecklingsstrateg Marknadsgrupp Tekniska rådet Utbildning Intressegrupper Systemleverantörer Informationsleveranser Energi etc sidan 6 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011

7 Viktiga händelser under året var ett spännande och framgångsrikt år för. Föreningen har aktivt deltagit i och initierat diskussioner rörande ökad branschsamverkan. Syftet är öka samverkan samt att påpeka och förankra fastighetsförvaltningens behov av information i alla skeden i en byggnads liv. Under året etablerades fi2xml som standard för överföring av information om energiförbrukning mellan energileverantörer och energiköpare. Tack vare fi2xml får nu fastighetsägaren den detaljerade informationen som behövs för att kunna bedriva en effektiv energianvändning. Besparingarna är betydande både vad gäller minskad administration som energibesparingar. Föreningens framtida organisation har utretts och ett förslag till ny, långsiktigt hållbar organisation kommer att presenteras för medlemmarna på årsmötet den 26 mars Miljöaspekterna på en byggnad har vart en het fråga under året. Vad bygger vi in för miljöfarliga ämnen i våra hus och hur kan vi lokalisera dessa i framtiden? Det är naturligtvis en fråga om att vid installation av en vara dokumentera varans miljöaspekter. Även i detta sammanhang är fi2xml en nyckel för hantering av information om presumtiva miljöhot. Arbetet med etablering av kravställande på informationsleveranser har fortsatt och röner allt större intresse hos fastighetsägarna. Det är idag lika väsentligt att ställa krav på leverans av information som att ställa krav på leveransen av den fysiska byggnaden. Föreningen är en lönsam affär för fastighetsvärden! Verksamhetsberättelse och Årsredovisning sidan 7

8 Produkter och tjänster Fi2xml Informationssamverkan mellan olika informationssystem kan ske via ett gemensamt gränssnitt baserat på Fi2 grunddatabasstruktur. Fi2 har skapat ett filformat baserat på syntaxen i XML för import respektive export av förvaltningsinformation. Denna gränssnittsdefinition utgör en grund för informationsöverföring mellan olika informationssystem. I en handbok redovisas detta gränssnitt i form av modeller, entiteter och element. Handboken ger även vägledning vid skapandet av Fi2xml-meddelanden. Fi2express? Sedan 2004 har nya versioner utvecklats och publicerats. Befintlig version är 1.22 som har visat sig vara så stabil att den utan revision kunnat nyttjas för nya ändamål (exempelvis för energileveranser). Beslut har tagits i november 2011 att genomföra en förstudie för att definiera en uppdatering av Fi2xml till ny version 1.3/2.0 under Denna uppdatering är föranledd av tillkommande behov av att kommunicera informationsleveranser, varuinformation, miljöegenskaper, ärenden med mera. En workshop genomfördes under september för att samla in branschens behov av uppdateringar av Fi2xml. Resultatet redovisas på För att garantera medlemmarna en effektiv och snabb handläggning av tekniska frågor har tekniska rådets organiserats så att ett presidium förbereder rådets ärenden och fattar beslut i löpande frågor. Vidare finns utvecklingsstrategen kombinerat med en supportorganisation där medlemmar kan abonnera på olika nivåer av support. sidan 8 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011

9 Fi2xml certifiering Föreningens regler och metoder för certifiering av datasystem började tillämpas under Föreningens första certifiering (Graphisoft) skedde i april Under 2011 certifierades ytterligare ett system. Fler företag har anmält intresse att certifiera sina produkter. Syftet med certifieringsprogrammet är att försäkra att certifierad leverantörs applikation innehåller och kan bearbeta den information som erfordras för att kunna kommunicera med andra av föreningens certifierade leverantörers applikationer. Fi2xml meddelande Under 2009 publicerade FFi fastighetsmeddelande med större flexibilitet än de som tidigare nyttjats i branschen. Resultatet blev fi2propertymessage. Meddelandet som är mycket flexibelt kan varieras genom att man anger olika vyer. Antalet vyer har utökats. Meddelandets uppbyggnad innebar ett nytänkande som väsentligt underlättar nytt- jandet av Fi2xml. Under 2011 har ett nytt meddelande fi2mediasupplymessage implementerats. Detta meddelande möjliggör kommuni- kation av detaljerade energileveranser från exempelvis energileverantörer till förbrukare. På detta sätt kan en mängd förbrukningsvärden överföras till fastighetsägarens analyssystem, vilket möjliggör energieffektivisering i mycket högra grad än tidigare. Med en ny version av Fi2xml finns möjlighet till ytterligare meddelanden med start med fi2miljö och fi2informationsleveranser. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning sidan 9

10 Fastighetslexikon FASTIGHETSLEXIKON 2008 är ett uppslagsverk som förklarar mer än 1800 facktermer som används inom fastighetssektorn. En digital version av Fastighetslexikon 2008 finns nu tillgänglig på Svensk Byggtjänsts e-bokhylla. Diskussionen har påbörjats om en ny version av Fastighetslexikon med mål att sprida fastighetens språk och utveckla detta med Fastighetslexikon 2008 som plattform. Beslut om uppdaterad version av Fastighetslexikon tidigast Fi2 Energi Boverkets importfunktion till sitt energideklarationsregister Gripen blev klar redan under Det sker nu med Fi2xml. Föreningens målsättning är att Fi2xml ska bli ett erkänt gränssnitt vad gäller informationsöverföring för övrig energiinformation. Under 2011 har projektet energileveranser utvecklats med genomförda pilotprojekt. Projektet som startades tillsammans med Fortum, Stockholms stad, Riksbyggen, Västra Götalandsregionen, L.E.B system, Incit och Vitec syftande till att standardisera informationsöverföring mellan energileverantörer och energiköpare med hjälp av Fi2xml. Projektet har genomförts med en första etapp som omfattar leveranser av värme och kyla (Fortum Fastighetskontoret Stockholm med system L.E.B). En andra etapp har också genomförts för leveranser El med transformering av meddelanden från EDIEL till Riksbyggen respektive Fastighetskontoret Stockholm med stöd av Rejlers Energitjänster. Energileveranserna med Fi2xml visar på en stor besparingspotential för Fastighetsföretagen. Under 2011 har projektet energileveranser konkretiserats i en Intressegrupp Energileveranser. sidan 10 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011

11 Klass- och värdelistor Klassificering har en central roll i språket Fi2xml och är en förutsättning för att kommunicerad information kan förstås av alla parter. Utöver det engagemang som nedan beskrivs under rubriken BIM/objekts-egenskaper verkar föreningen för en utökad klassificering. Avtal har tecknats med Svensk Byggtjänst för publicering av BSABklassificering och ett liknande avtal förhandlas fram för Aff. Smärre klasslistor tillämpliga vid energileveranser har även skapats. Under 2011 har samtal förts med buildingsmart om samverkan kring IFD (International Framework for Dictionaries - ett bibliotek över begrepp som kan länka dina datasystem till varandra och till andra datasystem) genom IFD Library Group Sweden. Denna aktivitet har ännu inte startats på grund av oklarheter inom den norska delen av projektet men förväntas omstartas under Kravställande för informationsleveranser Föreningen har under 2008 deltagit i uppdateringen av Bygghandlingar 90 del 8 från version 1996 till version Det förändrade innehållet innebär dels en utvidgning mot övriga delar av bygg- och förvaltningsprocessen, dels att fokus förskjutits från redovisningens visuella uttryck till det underliggande informationsinnehållet. Tillämpningsanvisningen för digitala informationsleveranser till och från förvaltning har upprättats av föreningen. Under året har version 2011 publicerats samtidigt som användandet av tillämpningsanvisningen har påbörjats. Inte minst utbildning och information är viktig för implementering av ett uppdaterat regelverk. Därför har en utbildning genomförts i samverkan med Jönköpings Tekniska Högskola. Digitala informationsleveranser till och från förvaltning innehåller regelverket för utväxling av information, informationsleveranser, mellan parter och system i förvaltningsprocessen. och Byggherrarna rekommenderar därför sina medlemmar att använda tillämpningsanvisningen. Grundläggande leveransspecifikationer som bilagor till Tillämpningsanvisningen har upprättats. Informationsmängder paketeras till leveranser som utväxlas mellan processens parter Verksamhetsberättelse och Årsredovisning sidan 11

12 Konceptet i sin helhet bygger på att Ställa krav på informationsleveranser genom att specificera dessa krav i en leveransspecifikation. Genomföra dessa leveranser bestående av informationsmängder (dokument, modeller, meddelanden, informationsöverföringar...) enligt de krav som ställs i leveransspecifikationen. Kontrollera leveransernas överensstämmelse med leveransspecifikationen Lagra, vidareanvända och underhålla leveranserna till nytta för mottagaren Föreningen tillhandahåller även tjänsten att hjälpa medlemmar att upprätta leveransspecifikationer. Under 2011 har ett antal workshops genomförts. Den 31/3 anordnades ett seminarium i Malmö med Regionservice och Stadsfastigheter som värdar. Regionservice och Serviceförvaltningen har tillsammans med andra fastighetsförvaltare tagit fram en ny kravspecifikation för Informationsleveranser som redovisades. Motsvarande seminarium genomfördes i Stockholm 27/9 med syfte att skapa implementering i Stockholmsregionen. Den 27/9 hölls också en workshop Arkiveringsrekommendationer. Kan din arkiverade information läsas och vidareanvändas? Nu och i framtiden? Denna workshop samlade drygt 30 deltagare med intresse för ett genomförande enligt upprättad projektdefinition. Detta är planerat under 2012 under förutsättning av att finansiering säkerställs. Initiera utveckling s uppgift att driva utveckling av ett obrutet informationsflöde. Detta ställer krav på att i dialog med föreningens medlemmar initiera utveckling i överensstämmelse med medlemmarnas behov. Nya projekt som initierats är inom området energileveranser och informationsleveranser samt BIM. Tekniskt råd fungerar även som ett forum för att initiera utveckling relaterad till rådets verksamhet. sidan 12 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011

13 Byggnadsinformation SIS har därför tillsammans med en grupp svenska myndigheter och organisationer (bl a Föreningen för Förvaltningsinformation) tagit initiativ till att skapa svenska standarder för samordning av byggnadsinformation. Gränsdragningsproblem och tvetydiga begrepp försvårar bl.a. arbetet med bygglovshantering, energideklarationer, fastighetstaxering, byggnadsregisterhantering, folkbokföring, etc. Föreningen har aktivt deltagit i en teknisk kommitté SIS/TK533 som syftar till att öka möjligheter att kommunicera byggnadsrelaterad information. Syftet är att ta fram nationella standarder för byggnadsinformation för att förenkla informationsutbytet mellan olika aktörer i samhället och till att effektivisera förvaltning inom en rad olika verksamheter, samtidigt som vi förbättrar möjligheterna till att på sikt nå en europeisk harmonisering inom området. Arbetet i kommittén har pågått under 2011 och beräknas pågå även under Branschsamverkan Behovet av ökad samverkan mellan olika aktörer i bygg- och fastighetsvärlden vad gäller informationshantering är fortfarande stort. Föreningens styrelse har därför aktivt verkat för att föreningar och intresseorganisationer i bygg- och fastighetsvärlden träffas, byter erfarenheter och diskuterar nära samverkan. Sedan några år är Samverkan genom medlemskap en etablerad form av informationsutbyte. Genom att föreningar byter medlemskap med varandra har informationsflödet ökat mellan branschens olika aktörer. Som medlem i en förening får man ju även en reell möjlighet att påverka! Samverkan sker även i projektform ex vis genom IFD ( se även klass-och värdelistor sid 11). Diskussioner förs även med olika organisationer att under arbetsnamnet Rådet för informationssamverkan i samhällsbyggnadssektorn. Syftet var att samverka inom tre huvudområden för standardisering: Begreppsmodeller (scheman) med informationsformat, Begrepp och klassifikation, samt Informationsleveranser. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning sidan 13

14 Utbildning Föreningen erbjuder utbildningsverksamhet inom sitt verksamhetsområde. Utbildning inom Fi2xml rörande fastighetsmeddelandet erbjuds. Utbildningen vänder sig till utvecklare och systemarkitekter samt förutsätter att det finns kunskap om xml och xml-scheman. Utbildning för implementering av Informationsleveranser erbjuds genom Distanskurs Digitala Informationsleveranser 2hp i samarbete mellan Tekniska högskolan i Jönköping och. Syftet med kursen är att ge kunskap om digitala informationsleveranser för direkt tillämpning i yrkesverksamhet och att på motsvarande sätt erbjuda studerande vid Högskolan motsvarande utbildning i branschgemensamma regelverk. Föreläsningarna i denna utbildning har filmats och en distansutbildning erbjuds nu i samarbete med JTH. Programarbete Programarbete har en lång tradition inom Föreningen för Förvaltningsinformations utvecklingsverksamhet. Programarbetes-modellen är ett uttryck för detta. Under året har tyvärr inte tillfälle givits att utveckla vår grundläggande filosofi inom detta område. Viktigt dock att vi är med och påverkar och kontinuerligt arbeta vidare med programarbete enligt förstudier och fullfölja arbetet i samverkansprojekt med bland andra Byggherrarna. Målet är att metoder för programarbete skall vidareutvecklas enligt Fi2-modellen. Att stödja utvecklingen av dessa metoder och verktyg men inte primärt starta eget projekt. sidan 14 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011

15 Fi2Miljö Fi2Miljö har etablerats i samband med SBUFprojektet Gemensamt datakommunikationsformat för livscykelinformation LCA och LCC där FFi har fått uppdraget att lösa detta format. Detta ger många synergieffekter som kan tas tillvara på olika sätt. Vi behöver ta hand om uppgiften på ett bra sätt. Projektet är slutredovisat och utmaningen har lämnats till fi2 förvaltningsinformation vilket bland annat konkretiseras i uppdateringen av Fi2xml. Referenser till andra tillämpningar är produktdata, drift och underhåll, skötsel, gränsdragning. BVD3 (byggvarudeklarationer) utgör ett exempel på miljöinformation som utväxlas i ett levande system. Bedömningen är att detta projekt är strategiskt rätt och skall prioriteras vid sidan om existerande projekt informationsleveranser och energileveranser. Förvaltningsinformation Målet, att etablera förvaltningens språk både i kommunikationen mellan individer och mellan datorer, är den stora utmaningen för fi2 förvaltningsinformation. Fastighetens språk är etablerat i Fastighetslexikon. Vidare kommer förvaltningsinformation att vara behandlad i Leveransspecifikationer enligt Tilllämpningsanvisningar till Bygghandlingar 90 del 8. Genom att kartlägga förvaltningens processer och dokumentera informationsbehovet tydliggörs fastighetsföretagens behov av förvaltningsinformation och hur den kan kommuniceras. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning sidan 15

16 Marknadsföring Föreningen för förvaltningsinformations webbplats har fortlöpande uppdaterats under året och antalet besökare är fortfarande stort. Upphandling av en ny webbplats har påbörjats under 2011 och den nya hemsidan beräknas vara på plats under första halvåret En kommunikationsplan som styr förenigens kontakt med medlemmar och omvärld har arbetats fram. Under året har föreningen deltagit i olika seminarier och även själv workshops och andra möten. En mall för nya informationsblad har tagits fram och föreningens produkter kommer att presenteras under första halvåret Även nyhetsbrev kommer att kommuniceras med början Support Behovet av support rörande användandet av Fi2xml är stort, varför föreningen nu lanserat ett nytt koncept för support. Support kan ges i tre nivåer -Bassupport (ingår i serviceavgiften) -Utvecklingssupport -Utvecklingsstöd fi2 förvaltningsinformation:s leverantör av supporttjänster är ÅKEJ AB som har flerårig erfarenhet av fi2xml. sidan 16 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011

17 Administration Styrelsen Styrelsen har under året träffats vid sex tillfällen. sex ordinarie sammanträden inklusive ett strategimöte på Kymendö den 5 maj och ett möte angående föreningens verksamhet i ett längre perspektiv. Samtliga möten har varit välbesökta och resulterat i aktiva beslut. Som tidigare nämnts har styrelsen arbetat med frågan om att fasa in föreningens ledning och organisation i en långsiktig förvaltning och att hitta långsiktig finansiering. Som styrande dokument för föreningens verksamhet har publicerats ett Strategidokument som är tillgängligt på föreningens hemsida. Tekniskt råd Tekniskt råd fungerar dels som utförare av projekt som initierats, dels som forum för branschens aktörer som beställare och beslutsorgan. Vanligtvis förläggs möten i anslutning till styrelsens ordinarie sammankomster men utnyttjar också möjligheten till telefonmöten. Sex sådana möten har protokollförts under Tekniskt råd är besatt med kompetenta ledamöter. Arbetet i råd utförs utan arvode men med köp av tjänster i projekt samt specialfunktioner. För respektive tjänst finns dokumenterade rutiner. För att öka teknisk råds förmåga att fungera operativt knyts till tekniskt råd ett presidium vars uppgift är att förbereda rådets möten samt att bereda och ta beslut i angelägna frågor vilka sedan rapporteras vid kommande möte. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning sidan 17

18 Marknadsråd Föreningens marknadsråd ansvarar inför styrelsen för att sprida information om FFi s verksamhet och de resultat som föreningen åstadkommit. Till sitt förfogande har rådet begränsade resurser. Under 2011 slutfördes arbetet med en omfattandekommunikationsplan som skall ligga till grund för all kommunikation medmedlemmar och andra aktörer inom bygg-och fastighetssektorn. Informationsblad som beskriver föreningens olika verksamheter/produkter tas fram och ett system för kontinuerliga nyhetsbrev har även arbetats fram. Den nya informationsverksamheten startarunder första kvartalet Föreningens hemsida innehåller en stor mängd information och har många besökare. Behovet har länge funnits att ändra hemsidans design och att underlätta för besökare att finna information. Med kommunikationsplanen som styrdokument har ett utvecklingsprojekt definierats och startat med målsättningen att en ny och bättre hemsida ska vara implementerad under första halvåret Speciella intressegrupper Föreningens Tekniska råd samverkar med Fastighetsbranschen via olika intressegrupper. Intressegrupperna kan genom denna samverkan aktivt påverka fi2 förvaltningsinformation. Speciella intressegrupper har under året verkat för systemleverantörer, informationsleveranser och energileveranser. Behovet av att bilda en Intressegrupp för Miljö aktualiseras genom Gemensamt datakommunikationsformat för livscykelinformation LCA och LCC Genomförda projekt resulterar i tillämpningar som behöver spridas för att skapa avsedd kundnytta. De befintliga intressegrupperna behöver underhållas. Ansvar för initiativ och genomförande behöver etableras inom Tekniskt råd. sidan 18 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011

19 Medlemmar Medlemsantalet vid årsskiftet är 76. Värvningen av nya medlemmar pågår och vi ser ett ökande intresse att genom medlemskapet kunna vara med och påverka utvecklingen av branschens effektivitet genom fi2. Strategi Styrelsen behandlade traditionsenligt den 5 maj det strategidokument som har upprättats för att dokumentera status och riktning för Föreningen för Förvaltningsinformations utveckling av informationsstandard och verktyg till nytta för föreningens medlemmar. Strategidokumentet publiceras på föreningens hemsida och anger inriktning och prioriting för både tekniska rådets och marknadsrådets ansvarsområden och talar tydligt om för medlemmar och branschen vilka frågor föreningen arbetar med och prioriterar. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning sidan 19

20 Ekonomiredovisning Ekonomi - allmänt Föreningen och dess servicebolag har en god ekonomi. Redovisning sköts på uppdrag av Kymendö Redovisningsbyrå HB. Den verksamhet som bedrivs idag finansieras i allt väsentligt via medlems- och serviceavgifter samt via projektbidrag deltagare i de olika projekten. Som tidigare nämnts har det varit styrelsens påbörjat att avgiftsbelägga vissa tjänster såsom certifiering samt att verka för att framtagandet och utgivandet av publikationer blir självfinansierat. En ny och genomarbetad finansieringsplan kommer att presenteras på årsmötet den 26 mars Flerårsöversikt Nedan visas utvecklingen under de senaste fem åren Resultat efter finansiella poster, tkr Soliditet 25,3% 28,4% 25,2% 58,5% 31,1% Balansomslutning, tkr Förslag till vinstdisposition Från föregående år balanserad vinst Årets vinst Vinstmedel till förfogande Styrelsens förslag till disposition Balanseras i ny räkning Summa sidan 20 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011

21 Styrelsen Bo Tyrefors Bo Johansson Torbjörn Isacsson Hans Lif Peter Propst Leif Sundbom Leif Gustavsson Birgitta Eckerwall Brandt Mats Broman Verksamhetsberättelse och Årsredovisning sidan 21

22 Bilaga 1: Resultaträkning FFI 2011 RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning Bidrag Medlemsavgifter SUMMA RÖRELSEINTÄKTER RÖRELSEKOSTNADER Övriga externa kostnader Lokalhyra Bankkostnader Konsultarvoden Övriga externa tjänster Summa externa rörelseutgifter/kostnader SUMMA RÖRELSEKOSTNADER Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter/kostnader Summa finansiella intäkter och kostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER REDOVISAT RESULTAT sidan 22 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011

23 Bilaga 2: Balansräkning FFI per den 31 december 2011 Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Verksamhetsberättelse och Årsredovisning sidan 23

24 Not EGET KAPITAL OCH SKUL- DER EGET KAPITAL 3 Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Utvecklingsfond Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter INGA INGA INGA Ansvarsförbindelser INGA INGA INGA sidan 24 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011

25 Redovisningsprinciper och noter Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd avseende små företag. Redovisningsprinciperna har ej förändrats i förhållande till föregående år. Föreningen är moderföretag, med stöd av ÅRL 7 kap 3 upprättas inte någon koncernredovisning. Värderingsprinciper mm Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Personal I likhet med tidigare år har föreningen ej haft några anställda och löner och andra ersättningar har inte utbetalats. Definition av nyckeltal Soliditet - Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Noter Not 1 Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Inköp 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående bokfört värde Specifikation av innehav av andelar i dotterföretag Förvaltningsinformation FIAB AB Företagets säte Antal andelar Organisationsnummer Kapitalandel Bokfört värde Stockholm % Bolagets resultat och eget kapital för räkenskapsåret 2011 uppgår till kr resp kr Verksamhetsberättelse och Årsredovisning sidan 25

26 Not 2 Fordringar hos dotterbolag Ackumulerade anskaffningsvärden Tillkommande fordringar Avgående fordringar Redovisat värde vid årets slut Not 3 Eget kapital Eget kapital vid årets ingång Årets resultat Eget kapital vid årets utgång Avsättning till utvecklingsfond 0 0 Not 4 Övriga avsättningar Utvecklingsfond vid årets början Utvecklingsfond disponering under året 0 0 Bilaga 3: Resultaträkning FIAB AB 2011 RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning Projektintäkter Serviceavgifter Bidrag 0 0 Övrig försäljning Pågående arbeten SUMMA RÖRELSEINTÄKTER sidan 26 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011

27 RÖRELSENS KOSTNADER Inköp material, underentreprenörer Lokalkostnader Förbrukningsinventarier Resekostnader, frakt Representation, avdragsgill Representation, ej avdragsgill Kontorsmateriel och trycksaker Tele och Post Styrelsemöten Revisionsarvoden Övriga förvaltningskostnader Ritnings- och kopieringskostnader Redovisningstjänster IT-tjänster 0 0 Projektkostnader mm Sekreterare Ordförande Bankkostnader Övr främmande tjänster 0 0 Övriga externa kostnader Summa övriga kostnader SUMMA RÖRELSEKOSTNADER RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR Verksamhetsberättelse och Årsredovisning sidan 27

28 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter och kostnader 0-65 Summa finansiella intäkter och kostnader 0-65 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner och skatt Återföring från periodiseringsfond 0 0 Avsättning till periodiseringsfond 0 0 Skatt Summa Bokslutsdispositioner och skatt REDOVISAT RESULTAT sidan 28 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011

29 Bilaga 4: Balansräkning FIAB AB per den 31 december 2011 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kundfordringar Avräkning skatter och avgifter Momsfordran Pågående arbeten Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga tillgångar Plusgiro 0 0 Chekräkningskonto Övriga bankkonton Summa likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Verksamhetsberättelse och Årsredovisning sidan 29

30 Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Reservfond/värdesäkringsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfond 0 0 Summa obeskattade reserver 0 0 Kortfristiga skulder Pågående arbeten Leverantörsskulder Skatteskulder Andra övriga kortfristiga skulder Momsskuld Avräkning Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter INGA INGA Ansvarsförbindelser INGA INGA sidan 30 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011

31 Bilaga 5 Projektsammanställning FIAB Projekt Intäkter kr Kostnader kr Resultat kr 01 Fi2xml Fastighetslexikon Fi2Energi Certifiering Marknadsföring Utvecklingsstrateg Klass- /värdelistor Tillämpningsanvisningar Informationsleveranser Projektinitiering Fastighetsmeddelande Byggnadsinformation BIM Fi2xml basmeddelande Support Branschsamverkan Utbildning Programarbete Fi2Miljö Tekniskt råd Summa Verksamhetsberättelse och Årsredovisning sidan 31

32 Bilaga 6: Budgetförslag 2011 samt FIAB AB Budget 2012 helår Tkr FIAB FFi Externt Intäkter Övriga projektintäkter Serviceavgifter 889 Medlemsavgifter 68 Informationsleveranser 240 Fi2 energi 50 Klasslistor 80 Fi2 miljö 40 Support Branschsamverkan Utbildning Certifieringstjänster 20 Fastighetslexikon Reklam 75 Räntor Bidrag Summa intäkter Kostnader Webbhotel, e-post, telefon, reklam 62 Resor, kontor, omkostnader styrelse Lokaler 60 Vd Ordförandetjänst styrelsen 50 Sekreterartjänst styrelsen 35 Ritnings & kopieringstjänster 3 Redovisningstjänster 40 Revision 16 Övriga konsulttjänster 2 Finansiella kostnader 3 Övriga personalkostnader Summa administrativa kostnader sidan 32 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011

33 Arbetsgrupper/projekt Budget 2011 helår Tkr FIAB FFi Externt 01. Fi2 xml Fastighetslexikon 03. Fi2 energi Fi2xml certifiering Kontaktverksamhet/marknad/webb Utvecklingsstrategier Klassifikation och värdelistor Informationsleveranser Initiera utveckling Fi2 xml fastighetsmeddelande 15. Byggnadsinformation BIM Support Branschsamordning 20. Utbildning 21. Programarbete 22. Fi2 miljö Tekniskt råd 40 Summa projektkostnader Summa kostnader Nyttjande av utvecklingsfond 75 Resultat Verksamhetsberättelse och Årsredovisning sidan 33

34 Organisation och kontakter s verksamhet bedrivs i servicebolaget Förvaltningsinformation FIAB AB med följande organisation och kontaktpersoner Ordförande och central kontaktperson Bo Tyrefors Oxnöv. 32, Haninge V ordförande och sekreterare Bo Johansson Bo Johansson Projektteknik AB, Barnarpsgatan 54, Jönköping Utbildning, implementering och tillämpning Fi2xml Jan-Anders Jönsson ÅKEJ AB, Storgatan 2B, Höör Support och tillämpning Fi2xml Daniel Enström Informationsbyggarna, Storgatan 2B, Höör Kansli samordnat med Byggherrarna Drottninggatan 26 4tr, Stockholm Bankgiro e-post webbplats sidan 34 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011

35 Besök vår webbplats Aktuell information om Föreningen för FörvaltningsInformation och servicebolaget FörvaltningsInformation FIAB AB får du bäst på webbplatsen Som medlem får du dessutom behörighet till ytterligare information Bli medlem i Föreningen för FörvaltningsInformation Som medlem kan du tillsammans med andra aktörer i fastighetssektorn vara med och påverka den fortsatta utvecklingen av informationshanteringen i fastighetsbranschen. Du får även tillgång till praktiska upphandlingsmallar, som kan underlätta bedömningen av olika leverantörer. De kan också hjälpa dig att peka ut vilka informationsmängder som behöver kunna hanteras i ett IT-system. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning sidan 35

Föreningen för Förvaltningsinformation, FFi Organisationsnummer 802412 7808. Verksamhetsberättelse/Årsredovisning 2007

Föreningen för Förvaltningsinformation, FFi Organisationsnummer 802412 7808. Verksamhetsberättelse/Årsredovisning 2007 1 Föreningen för Förvaltningsinformation, FFi Organisationsnummer 802412 7808 Verksamhetsberättelse/Årsredovisning 2007 Innehållförteckning Allmänt om verksamheten... 2 Bakgrund... 2 Styrelsens sammansättning

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Föreningen för Förvaltningsinformation

Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Föreningen för Förvaltningsinformation Intresseförening för en effektiv och enhetlig informationshantering inom fastighetssektorn Föreningen för Förvaltningsinformation

Läs mer

Föreningen för Förvaltningsinformation, FFi Organisationsnummer Verksamhetsberättelse/Årsredovisning 2006

Föreningen för Förvaltningsinformation, FFi Organisationsnummer Verksamhetsberättelse/Årsredovisning 2006 1 Föreningen för Förvaltningsinformation, FFi Organisationsnummer 802412-7808 Verksamhetsberättelse/Årsredovisning 2006 Innehållförteckning Allmänt om verksamheten...2 Bakgrund...2 Styrelsens sammansättning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening, med säte i Frillesås, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor Årsredovisning för Svenska Stadskärnor 826001-6756 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2015 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Allmänt om verksamheten Härryda Energi Elhandels affärsidé är att bedriva inköp av energi

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Norra Åbyggeby Vägförening ( ) Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning. för. Norra Åbyggeby Vägförening ( ) Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Norra Åbyggeby Vägförening (716459-4793) Räkenskapsåret 130101-131231 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning, tillgångar 3 Balansräkning,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer