Föreningen för Förvaltningsinformation, FFi Organisationsnummer Verksamhetsberättelse/Årsredovisning 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen för Förvaltningsinformation, FFi Organisationsnummer 802412 7808. Verksamhetsberättelse/Årsredovisning 2007"

Transkript

1 1 Föreningen för Förvaltningsinformation, FFi Organisationsnummer Verksamhetsberättelse/Årsredovisning 2007 Innehållförteckning Allmänt om verksamheten... 2 Bakgrund... 2 Styrelsens sammansättning Viktiga händelser under året Ekonomiredovisning... 6 Bilaga 1: Resultaträkning FFI Bilaga 2: Balansräkning FFI per den 31 december Bilaga 3: Resultaträkning FIAB AB Bilaga 4: Balansräkning FIAB AB per den 31 december Bilaga 5 Projektsammanställning FIAB Bilaga 6 : Budgetförslag 2008 avseende Föreningen för Förvaltningsinformation samt FIAB AB 15 1

2 2 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Föreningens övergripande syfte är, enligt dess stadgar, att förvalta och vidareutveckla FI2002/Fi2 åt fastighetssektorn så att det fungerar som en defacto standard för alla verksamheter som uppstår under en fastighets hela livslängd. Viktiga arbetsområden är, också enligt stadgarna, följande. Föreningen skall publicera FI2002 samt utge revideringar av denna. Föreningen skall vidare verka för att kontinuerligt informera fastighetssektorn om förändringar i och den praktiska nyttan av FI2002. Föreningen skall sprida kunskap och skapa insikt om FI2002. Föreningen skall utgöra remissinstans och koordinator av forskning och utveckling inom fastighetssektorn. Föreningen för Förvaltningsinformation, FFi, är en ideell förening som i dagsläget har ca 60 medlemmar. Föreningen äger ett servicebolag, FIAB AB, som skall genomföra projekt och uppdrag. Styrelse för föreningen är också styrelse för bolaget. Medlem i FFi erlägger en årsavgift som består dels av en medlemsavgift till föreningen och dels en serviceavgift till bolaget. Det gångna verksamhetsåret var årsavgiften för företag med upp till 50 anställda 9 000: och för företag med mer än 50 anställda :. Av dessa avgifter avser 1000: medlemsavgift i föreningen och resterande serviceavgift till FIAB AB. Föreningen för Förvaltningsinformation äger 100 % av aktierna i Förvaltningsinformation FIAB AB, BAKGRUND Som en del av det nationella forskningsprogrammet IT Bygg och Fastighet genomfördes under perioden ett forsknings och utvecklingsprojekt finansierat av branschorganisationer och tongivande fastighetsföretag. Projektet syftade till att skapa en defactostandard för informationshantering inom fastighetssektorn (Förvaltningsinformation 2002 FI2002). Projektet Förvaltningsinformation 2002 (FI2002) var ett FoU projekt vars syfte var att skapa bättre förutsättningar för fastighetssektorn att utnyttja IT:s potential och därmed på ett avgörande sätt medverka till effektivare verksamhet och ökad kundnytta. Projektets strategi var att utveckla en branschgemensam och stabil grundstruktur för den centrala information som hanteras i förvaltningsverksamheten. Strukturen blev tillämpad, testad och implementerad i olika delprojekt inom ramen för FI2002 projektet. I projektets vision ingick tanken att den utvecklade grundstrukturen (FI2002 modellen) skulle kunna vidareutvecklas till en defacto 2

3 3 standard. Projektets resultat skulle också vara utgångspunkt för utveckling av kommersiella ITsystem för förvaltning och för utveckling av nationell och internationell standardisering inom förvaltningsområdet. När IT Bygg och Fastighet upphörde 2002, bildades Föreningen för Förvaltningsinformation (FFi) med syfte att förvalta och vidareutveckla en stabil grundstruktur (FI2002/Fi2) åt fastighetssektorn så att FI2002/Fi2 kan fungera som en defacto standard för all informationshantering som uppstår under en fastighets hela livscykel. FI2002 som benämning på föreningens produkt (de factostandaren) har bytts till Fi2. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2007 Styrelsens sammansättning under 2007 har varit enligt följande. Namn Företag Bransch/Verksamhet Valperiod Bo Tyrefors, ordf Bo Tyrefors Konsult AB Konsult Bo Johansson, v ordf Bo Johansson Konsult Nicklas Walldan AP Fastigheter AB Fastighetsägare Jan Sjöberg, kassör Landstingsfastigheter Dalarna Offentlig förvaltare Torbjörn Isacsson Jönköpings kommun Offentlig förvaltare Erik Westin Akademiska hus AB Privat förvaltare Hans Lif Sweco Theorells AB Konsult Peter Propst SysTeam AB Systemleverantör Adjungerade till styrelsen är experter inom olika fackområden enligt följande: Kurt Löwnertz Metadata, dokumenthantering m.m. Kjell Svensson Teknisk samordnare, Fi2 m.m. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 2007 Föreningen för förvaltningsinformation har 2007 placerats på ICT kartan framför allt med tillämpningen av Fi2xml för energideklarationer. Men också genom deltagande i utvecklingsprojekt och utgivning av Handbok Fi2xml version 1.2 och senare Fastighetslexikon 2008 har synliggjort defactostandarden. Fi2xml Handbok för Fi2xml version 1.2 publicerades i februari Även om Handboken inte blivit någon kioskvältare så bekräftar fortlöpande beställningar att den behövs och nyttjas av framför allt utvecklare av fastighetsinformationssystem. Fi2xml uppdateras fortlöpande genom att 3

4 4 utökas med addendum där version 1.21 innehåller förändringar föranledda av energideklarationer. En version 1.22 ligger dessutom runt hörnet baserat på behov som annonserats av andra tillämpningar. Som övervakare av dessa förändringar har Tekniska Rådet inrättat funktionen Utvecklingsstrateg där Anders Myrén bevakar kontinuitet samt hantering av versioner så att versionskonflikter undviks. Energideklarationer Med projektet Fi2Energi har ett viktigt steg tagits att brett implementera Fi2xml genom tillämpningen energideklarationer som levereras till Boverkets databas Gripen. Energieffektiviseringen är en angelägen fråga för fastighetsföretagen, dels av ekonomiska skäl med stigande energipriser, dels av långsiktiga överlevnadsskäl för att begränsa utsläpp av växthusgaser. Projektet Fi2Energi har genom sin slutrapport tagit höjd för fortsatt utveckling av energidatainsamling. Se Informationsleveranser och informationsmängder Uppdateringen av Bygghandlingar 90 del 8 vidareutvecklar regelverket för branschens definitioner av informationsmängder till innehåll, struktur och form samt formerna för informationsleveranser vid utväxling mellan aktörer i såväl förvaltning, byggande och projektering. Remissomgången slutredovisades under året och boken med tillhörande webbplats publiceras under våren Föreningen för förvaltningsinformation har deltagit aktivt och ansluter sig till resultatet. Fastighetslexikon FASTIGHETSLEXIKON 2008 är ett uppslagsverk som förklarar mer än 1800 facktermer som används inom fastighetssektorn. Med detta lexikon vill Föreningen för Förvaltningsinformation bidra till att ge aktörerna i fastighetssektorn ett gemensamt språk för att överföra information om fastigheter och de behov som dessa skall tillgodose för verksamheter i fastigheterna. En tillämpning av detta är Fi2xml, som är en neutral plattform för att utväxla information mellan olika parter och system. När man jämför olika källor i den stora floran av fastighetsrelaterad litteratur kan man konstatera att samma term påfallande ofta definierats på olika sätt. Ofta är det samma betydelse som har formulerats på något olika vis, men ibland ges termerna helt olika innebörd. Det finns därför stort behov av att fastighetsrelaterade termer samlas i en skrift med enhetliga definitioner. Fastighetslexikon kan användas som ordbok, men boken syftar också till att ge en portion kunskap på vägen. Illustrationer och kommentarer spelar därför en viktig roll. 4

5 5 En arbetsgrupp har under 2007 tagit fram Fastighetslexikon, skickat ut denna på remiss till branschaktörer och erhållit god respons på denna remiss. Efter bearbetning har boken Fastighetslexikon 2008 produceras och publicerades i samband med Fastighetsbranschens ITdag den 13/ Hälften av upplagan på 1500 exemplar har sålts med förhoppningen är att boken skall sprida kunskap om fastighetsföretagens begrepp, en hjärtefråga för Föreningen för förvaltningsinformation. Se Förvaltningshandlingar Vad innebär Förvaltningshandlingar? är en fråga som ofta ställs i branschsammanhang. Frågan relateras till motsvarande begrepp Bygghandlingar. Fastighetslexikon är ett svar på denna fråga. Andra projekt som uppdateringen av Bygghandlingar 90 del 8 och ICT2008 Digitala leveranser försöker ge svar på frågan. Demohuset Projektet Demohuset genomför i samverkan mellan Föreningen för förvaltningsinformation och Svenska IAI forum. Demohuset har syftet att visa på tillämpningar med informationsutbyte med nyttjande av framför allt öppna format och hur de kan kommunicera i bygg och förvaltningsprocessen. Se Certifiering Projektet certifiering av system som nyttjar Fi2xml har initierats under året och resulterat i bygget av ett verktyg som med xml teknik och fyllt med data från demohuset ger certifieringsprojektet möjlighet att validera de meddelanden som systemet nyttjar. Marknadskommunikation Föreningen för förvaltningsinformations webbplats har fortlöpande uppdaterats under året. Framför allt ger den information för föreningens medlemmar. Men den öppna defactostandarden resulterar i en vidgad användarkrets Medlemmar Medlemsantalet vid årsskiftet är 57. Värvningen av nya medlemmar har intensifierats och vi ser ett ökande intresse att genom medlemskapet kunna vara med och påverka utvecklingen av branschens defactostandard Fi2xml. Att driva utvecklingsprojekt och synliggöra Föreningen för förvaltningsinformation har väckt intresse för medlemskap. 5

6 6 Speciell intressegrupp leverantörer Den speciella intressegruppen för systemleverantörer har fungerat som en viktig kontaktyta under året. Mötet den 14 mars samlade systemleverantörer som bland annat anmälde behov av certifiering. Styrelsen Styrelsen har under året träffats vid sex tillfällen. Fem ordinarie sammanträden samt ett strategimöte på Rosenön den 8 maj. Samtliga möten har varit välbesökta och resulterat i aktiva beslut. Tekniska rådet Tekniska rådet har vanligtvis förlagt möten i anslutning till styrelsens ordinarie sammankomster men också utnyttjat möjligheten till telefonmöten. Sex möten har protokollförts under året. EKONOMIREDOVISNING Ekonomi allmänt Föreningen och dess servicebolag har en god ekonomi. Redovisning sköts på uppdrag av Kymendö Redovisningsbyrå HB Den verksamhet som bedrivs idag finansieras i allt väsentligt via medlems och serviceavgifter samt via projektbidrag från Boverket och Energimyndigheten. Som tidigare nämnts har det varit styrelsens avsikt att så småningom avgiftsbelägga vissa tjänster såsom certifiering samt att verka för att framtagandet och utgivandet av publikationer blir självfinansierat Flerårsöversikt Nedan visas utvecklingen under de senaste två åren Resultat efter finansiella poster, tkr Soliditet 31,1% 100% 100% 88% 71% Balansomslutning, tkr

7 7 Förslag till vinstdisposition Från föregående år balanserad vinst Årets vinst Vinstmedel till förfogande Styrelsens förslag till disposition Balanseras i ny räkning Summa Föreningen för Förvaltningsinformation Styrelsen Bo Tyrefors Bo Johansson Torbjörn Isacsson Hans Lif Peter Propst Jan Sjöberg Nicklas Walldan Erik Westin 7

8 8 BILAGA 1: RESULTATRÄKNING FFI RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning Bidrag Medlemsavgifter Summa försäljning SUMMA RÖRELSEINTÄKTER BRUTTOVINST Övriga externa rörelseutgifter/kostnader Lokalhyra Bankkostnader Övriga externa tjänster Summa externa rörelseutgifter/kostnader Utgifter/kostnader för personal Konferenser Summa utgifter/kostnader för personal SUMMA RÖRELSEKOSTNADER RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter/kostnader Summa finansiella intäkter och kostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER REDOVISAT RESULTAT

9 9 BILAGA 2: BALANSRÄKNING FFI PER DEN 31 DECEMBER 2007 Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 10 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not EGET KAPITAL 3 Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Utvecklingsfond Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter INGA INGA INGA Ansvarsförbindelser INGA INGA INGA Redovisningsprinciper och noter Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd avseende små företag. Redovisningsprinciperna har ej förändrats i förhållande till föregående år. Föreningen är moderföretag, med stöd av ÅRL 7 kap 3 upprättas inte någon koncernredovisning. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Personal I likhet med tidigare år har föreningen ej haft några anställda och löner och andra ersättningar har inte utbetalats. Definition av nyckeltal Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. 10

11 11 Not 1 Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Inköp 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående bokfört värde Specifikation av innehav av andelar i dotterföretag Företagets säte Antal andelar Organisationsnummer Kapitalandel Bokfört värde Förvaltningsinformation FIAB AB Stockholm % Bolagets resultat och eget kapital för räkenskapsåret 2007 uppgår till 25 tkr resp. 95 tkr. Not 2 Fordringar hos dotterbolag Ackumulerade anskaffningsvärden Tillkommande fordringar Redovisat värde vid årets slut Not 3 Eget kapital Fritt eget kapital Summa Belopp vid årets ingång Avsättning till utvecklingsfond Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 4 Övriga avsättningar Utvecklingsfond Not 5 Övriga skulder, lång och kortfristiga Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen

12 12 BILAGA 3: RESULTATRÄKNING FIAB AB RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning Övriga projektintäkter Serviceavgifter Bidrag SUMMA RÖRELSEINTÄKTER BRUTTOVINST Övriga kostnader Lokalhyra Förbrukningsinventarier Frakt och transport Resor, kontor, omkostn styr Representation, avdragsgill Representation, ej avdragsgill Kontorsmateriel Konstaterade kundförluster Befarade kundförluster Datakommunikation Revisionsarvoden Diverse främmande tjänster Ritnings och kopieringskostnader Redovisningstjänster Projektkostnader mm Sekr styrelsen Bankkostnader Övriga externa kostnader Summa övriga kostnader SUMMA RÖRELSEKOSTNADER RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter och kostnader Summa finansiella intäkter och kostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner och skatt Återföring från periodiseringsfond Avsättning till periodiseringsfond 0 0 Skatt Summa Bokslutsdispositioner och skatt REDOVISAT RESULTAT

13 13 BILAGA 4: BALANSRÄKNING FIAB AB PER DEN 31 DECEMBER 2007 Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Nedskrivning kundfordran Avräkning föreningen Avräkning skatter och avgifter Momsfordran Övr kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga tillgångar Likvida medel Plusgiro Chekräkningskonto Summa likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 3 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond/värdesäkringsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfond 0 0 Summa obeskattade reserver 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Andra övriga kortfristiga skulder 0 0 Momsskuld 0 0 Avräkning Föreningen för Förvaltningsinformation Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

14 14 BILAGA 5 PROJEKTSAMMANSTÄLLNING FIAB Projekt Intäkter kr Kostnader kr Resultat kr Status Anm Fi2xml Pågående Fastighetslexikon Avslutat Provisionsavtal Fi2Energi Avslutat Demohus Pågående 14

15 15 BILAGA 6 : BUDGETFÖRSLAG 2008 AVSEENDE FÖRENINGEN FÖR FÖRVALTNINGSINFORMATION SAMT FIAB AB FIAB FFI Budget Budget helår helår Tkr Tkr Intäkter Övriga projektintäkter 0 0 Serviceavgifter Medlemsavgifter 0 63 Konsult o adm tjänster 0 0 Certifieringstjänster 0 0 Fastighetslexikon 0 0 Räntor 0 0 Bidrag 0 0 Summa intäkter Kostnader Webbhotell, e post, telefon 65 0 Resor, kontor, omkostnader styrelse 30 0 Lokaler 15 0 Sekreterartjänster, styrelsen 30 0 Ordförandetjänst, styrelsen 50 0 Ritnings och kopieringstjänster 0 0 Redovisningstjänster 40 0 Revision 15 0 Övriga konsulter 10 0 Finansiella kostnader 5 3 Övriga personalkostnader 0 0 Arbetsgrupper/projekt: 1. FI2/utveckling Kontaktverksamhet/marknad/webb Certifieringsverksamhet Fastighetslexikon Projekt/Utvecklingsstrategier ( A Myrén) Klass /värdelistor Dispositioner Skatt på årets resultat Summa kostnader Resultat

Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011

Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011 Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011 Garanten för ett obrutet informationsflöde sidan 2 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011 Föreningen för Förvaltningsinformation,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2011 Arkiv Digital AD AB Arkiv Digital AD AB Innehållsförteckning ArkivDigital i korthet... 5 VD har ordet... 7 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 9 Företagsledning...

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

HANDBOK fi2xml version 1.3

HANDBOK fi2xml version 1.3 HANDBOK fi2xml version 1.3 Ny version Del 1 Översikt Handboken kan beställas från: fi2 Förvaltningsinformation www.fi2.se 2012 fi2 Förvaltningsinformation Omslagsfoto: Asif Akbar Tryck: GML Print on Demand

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Årsredovisning O-Ringen AB

Årsredovisning O-Ringen AB Årsredovisning O-Ringen AB 2014 Kort om O-Ringen AB O-RINGEN AB, org. nr 556937-4084, ägs till 100 % av Svenska Orienteringsförbundet och driver arrangemanget O-Ringen samt från och med verksamhetsår 2015

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden AB (svb)

Media Evolution Southern Sweden AB (svb) Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden AB (svb) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden AB (svb) Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G 2008 28 april 2009 Värdet av dynamik Triona lägger nu ännu ett år bakom sig. Ett år där vi och ITbranschen i många stycken återigen har utvecklats vidare. Människans betydelse

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Årsredovisning 2014 Fabs AB

Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning Fabs AB 2014 Visste du att: 4 Uppdrag och snabbfakta... Fabs anordnade två föreställningar tillsammans Alingsås Energi och Alingsåshem under Framtidsveckan i

Läs mer

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 Antagna av FRIIs styrelse 27 maj 2014 2 Innehållsförteckning FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 Förord 4 FRIIs Redovisningsråd

Läs mer

I sydsvenska företags intresse

I sydsvenska företags intresse Årsredovisning 2013 I sydsvenska företags intresse Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 Koncernresultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2012. för Diadrom Holding AB (publ) med koncern

Årsredovisning 2012. för Diadrom Holding AB (publ) med koncern Årsredovisning 2012 för Diadrom Holding AB (publ) med koncern Styrelsen och verkställande direktören för Diadrom Holding AB (publ) (556676-4857) får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål!

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål! Verksamheten 2009 Pro4u när projekten ska gå i mål! Foto Bildstallet Pro4u:s kundansvariga: Krister Henriksson, Nina Padmo, Roger Kahlbom, Göran Edin och Agneta Nilsson, kommunikation. Rätt konsult för

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer