Kompetens och karriär

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetens och karriär www.bfab.se"

Transkript

1 BYGG & FTIGHET Din partner för kompetensutveckling Kompetens och karriär Kurser för Upphandlare Fastighetsutvecklare Projektledare

2 Bruksanvisning Vik upp den här fliken! På flikens insida kan du notera och markera de kurser som du är intresserad av. I katalogen är de ordnade efter typ av utbildning så som språk, ekonomi, specialistkunskap osv. På den utvikbara fliken är kurserna i stället ordnade efter en tänkt kronologi utifrån din utveckling och karriär. Fundera över vilka utbildningar som är relevanta och angelägna för dig och markera dem. nvänd sedan listan som ett underlag när du tillsammans med din chef planerar din yrkesmässiga utveckling. De flesta kurser går varje termin. De som inte gör det är markerade med ett för enbart vår eller för enbart höst genomförande. Några få kurser genomförs enbart på förfrågan. Dessa är markerade med Kurserna har också fått ikoner som delar in dem ämnesvis och en bokstav som anger vilken huvudsaklig målgrupp kursen vänder sig till. Vilka kategorierna är ser du i teckenförklaringen här på insidan av den här fliken! Vik ut den här fliken och följ utbildningsflödet

3 Kompetensplanering PECILIT ELLER LLMÄN BREDDNING Kategorier Lagar, regler och avtal Kundrelationer Ekonomi Process & Projekt id Fackkunskap 11 rbetsmiljö 11 Brandskydd pråk Målgrupp lla P Projektledare pecialisering Kurstitel P ntal dagar Dina val FF Grund npassad kurs i engelska för företag i bygg- & fastighetssekt. BBR Brandskydd 1 Entreprenadbesiktning Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare 3 Industriell upphandling och inköp 3 Installationer Baskurs Installationer tyr och regler grundkurs 1 Integrerad kvalitets- och miljöledningsrevision 3 Miljöinventering av byggnader Olycksutredning riskanalys och händelseanalys Produktledning Radon Åtgärder i byggnader 3 Retorik fördjupning övertyga om teknik Rivning med rätt hantering av process och material Visuell projektledning med Lean 3 NVRIG ROLL Erfarenhetsskala pecialisering Breddning id 11 7 nsvarig roll 6 Biträdande roll 8 8 Genomförande På förfrågan Vår (endast) Höst (endast) Kurstitel P P P P ntal dagar Dina val Egenkontroll i byggsektorn - för projektering & entrepren... 1 Fastighetsekonomi för arkitekter och projektledare Retorik Övertyga om teknik Leda projektering, block Projekteringsledning Roll och process Energieffektivisering i kommersiella byggnader BIM för anläggningsbranschen BIM för byggherrens projektledare Projektkommunikation Byggarbetsmiljösamordnare B-P Grundkurs i Kvalitets- och miljöledning 3 Beställarkompetens tt upprätta en kravspecifikation Projektledning i byggprocessen, block Konflikthantering i byggsektorn Förhandling i byggprojekt Entreprenadjuridik för projektering, anbud, upphandling... 5 BITRÄDNDE ROLL id Kurstitel ntal dagar Dina val Tillgänglighet Planering och genomförande av mindre ombyggnader Byggarbetsmiljösamordnare B-P och B-U 1 M F 1 Offentlig upphandling grundkurs regler och... Konsultavtalet BK 09 Grundkurs i entreprenadjuridik Upphandling och avtal Byggprocessen å fungerar den 1

4 ystematisk kompetenshöjning Den här kurssammanställningen är framtagen i samarbete mellan Föreningen Byggherrarna och BFB. yftet är att ge dig som verkar som byggherre eller dennes representant en enkel sammanställning över vilka kurser som kan vara intressanta i din fortsatta yrkesmässiga utveckling. Vi hoppas att denna katalog ska bli ett användbart redskap när du genomför ditt utvecklingssamtal. Vi har samlat de kurser som vi tror kan vara intressanta men det tillkommer ständigt nya utbildningar i BFB:s utbud och kanske har du behov som vi inte förutsett. å saknar du en kurs kan du även titta på eller kontakta oss via telefon eller e-post, våra kontaktuppgifter finner du längre ner på sidan. Vill du ha fortlöpande information om våra kurser så kan du e-posta dina kontaktuppgifter till Kurserna på BFB finns till allra största delen som öppna kurser men går även att beställa som företagsinterna kurser. Fördelarna med företagsinternt är att ni kan påverka innehåll och längd. Ni kan också påverka ort och tidpunkt vilket gör att ni slipper mycket av restiden. Fördelen med öppna kurser är att det ger dig mer individuella valmöjligheter och deltagandet på en öppen kurs ger erfarenhetsutbyte och referenser med andra aktörer i branschen. Kontaktpersoner på BFB för den här folderns kursutbud är: Rickard Wallgren Förr var en utbildning mer av en bonus för väl utfört arbete. Idag har det blivit ett nödvändigt redskap för att behålla eller stärka sin konkurrenskraft på en allt mer globaliserad marknad. Vare sig du ser på framtiden ur ditt eget individperspektiv eller utifrån företagets blir kunskaps- och kompetensutveckling allt mer en nyckelfråga för framgång. Gunilla hrnfeldt Kompetens och karriär - Kursutbud för upphandlare, fastighetsutvecklare och projektledare -

5 BYGGHERRRN Föreningen Byggherrarna är en intresseorganisation för professionella byggherrar inom offentlig och privat sektor, dess medlemmar står för en betydande del av de samhällsinvesteringar som görs i verige årligen. Föreningen arbetar för att utveckla byggherrerollen och det svenska samhällsbyggandet. Genom sina nätverk inom näringslivet, myndighetsvärlden och forskningssektorn kan föreningen påverka och ge sina medlemmar information, service och kompetensutveckling. Föreningen har funnits sedan 1964 och bildades ursprungligen för att tillvarata byggherrars juridiska intressen i förhållande till leverantörerna. Föreningen Byggherrarnas verksamhetsidé är att stärka och samla byggherrarna i verige för en starkare byggherrefunktion. Kompetensutveckling är en av hörnstenarna i verksamheten. Kompetensutvecklande verksamhet främjar byggherrar och branschens utveckling. Värdegrund: Tommy Lenberg, vd, Byggherarna Föreningen Byggherrarna ska kännetecknas av: Nytänkande - Vi tar initiativ till utveckling, innovation, forskning och kompetensutveckling Helhetssyn - amverkan är grundläggande. Vår verksamhet är långsiktig, hållbar och visar samhällsansvar Trovärdighet - Vi är öppna, ärliga, tillförlitliga, kompetenta och engagerade Läs mer på BFB BFB är bygg- och fastighetssektorns ledande utbildningsföretag! BFB (Bygg- och fastighetssektorns fortbildningsinstitut B) är den största leverantören av fortbildning till sektorn och är delägt av Byggherrarna, Fastighetsägarna, veriges Byggindustrier och venska Teknik & Designföretagen med TF Ingenjörsutbildning som huvudägare. Vår ambition är att vara ett heltäckande utbildningsföretag för dig inom byggoch fastighetssektorn med allt från endagskurser och seminarier till längre utbildningar uppdelat i flera block. Våra föreläsare tar vi från yrkeslivet och de har ofta lång erfarenhet inom sina områden. Förutom att få ta del av deras kunskap lär du dig också mycket av andra kursdeltagares erfarenheter och du får tillfälle att knyta nya kontakter. tt vi är ett affärsområde inom TF Ingenjörsutbildning ger oss dessutom ett mycket brett kursutbud och vi har möjlighet att utveckla nya kurser där teknikområdena korsbefruktar varandra. Välkommen till våra kurser! Johan Onno, vd, BFB Kompetens och karriär - Kursutbud för upphandlare, fastighetsutvecklare och projektledare - 3

6 Lagar, Regler & vtal Byggprocessen å fungerar den 1 dagar. Kursnr Byggbranschen är spännande! Den här kursen ger dig helheten och förståelsen för hela processen. Du får en genomgång av vilka aktörer som är inblandade och vilka lagar och avtal som gäller. Grundkurs i entreprenadjuridik Upphandling och avtal dagar. Kursnr Ger kunskap om de grundläggande reglerna som tillämpas vid upphandling och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt. Genomgången kurs ger också en bra grund för fortsatt utbildning inom området genom fördjupningskurser och kurser i kvalificerad tillämpning. Entreprenadjuridik för projektering, anbud, upphandling & byggande 5 dagar. Kursnr En heltäckande fördjupningsutbildning i entreprenadjuridik med ledande jurister. Du får en grundlig genomgång av hur B04 skall tillämpas i praktiken. Vi går också igenom branschens andra standardvillkor, såsom BK, M F med flera. M F 1 dagar. Kursnr M F är en del av byggsektorns avtalssystem och kopplad till andra föreskrifter. Du får en grundlig genomgång av de olika avtalen så att du förstår sambanden mellan dem. Kursen leds av en erfaren advokat och är anpassad efter såväl B 04, BT 06 samt förändringarna i M F Köp 08 och nya M F för konsultupphandlingar. Konsultavtalet - BK 09 dagar. Kursnr tt kunna BK09 ordentligt och veta hur den tillämpas i olika situationer ökar din säkerhet i uppdraget. Detta gäller inte minst ansvarsfördelningen mellan beställare och konsult. 4 Kompetens och karriär - Kursutbud för upphandlare, fastighetsutvecklare och projektledare -

7 Lagar, Regler & vtal Offentlig upphandling dagar. Kursnr tt kunna reglerna är ett måste för alla som arbetar med offentlig upphandling. Du får en ordentlig genomgång av regelverket. Du kommer också lära dig hur regelverket omsätts i praktiken. Kursen förutsätter att du har grundläggande kunskaper om LOU i teori och praktik. FF Grund dagar. Kursnr Du lär dig hur du skall göra förfrågningsunderlag, avtal och uppföljning av förvaltningsentreprenader. På kursen går vi igenom de grundläggande dokumenten om upphandlingsprocessen, entreprenadformer och avtalsinnehåll. Efter kursen skall du förstå och kunna använda ff-dokumenten. Industriell upphandling och inköp 3 dagar, Kursnr Du får lära dig upphandlingens olika moment från förfrågan till kontrakt och genomförande av detta till utgången av ansvarstiden för fel. Våra föreläsare med lång och gedigen erfarenhet av upphandlingar går igenom ett antal praktiska exempel de varit med om. Kompetens och karriär - Kursutbud för upphandlare, fastighetsutvecklare och projektledare - 5

8 Kundrelationer a Förhandling i byggprojekt dagar. Det lönar sig att vara en duktig förhandlare! Kursen bygger på en blandning av teori och praktikfall. Du får metoder för förhandlingsteknik och praktisk träning i olika situationer. Vi följer ett projekt och tränar på typiska förhandlingssituationer i hela byggprocessen. p Konflikthantering i byggsektorn dagar Konflikter vid byggande är kostsamma att hantera, oavsett om det gäller relationer på byggplatsen eller relationer till avtalsparter, myndigheter och allmänhet. Ett allt vanligare sätt att hantera dessa är via alternativ konfliktlösning - exempelvis särskilt utsedda experter, processledare, konfliktpaneler eller medling. Kursen har sitt fokus på konflikters uppkomst, utveckling, hantering och upplösning. Kursen ger handfasta verktyg för att hantera konflikter såväl internt i organisationen som gentemot externa parter. Kursen visar även på hur neutrala och opartiska medlare kan vara ett alternativ till både domstol och skiljeförfarande. Retorik övertyga om teknik dagar. Kursnr Lär dig retorikens praktiska och teoretiska grunder av vår erfarne lärare och talskrivare. Du får en god grund att stå på i din roll som kommunikatör kopplat till ditt arbete som tekniker. Lär dig att utveckla dina budskap, så att de blir tydliga och slagkraftiga. Du får en grundläggande inblick i ämnet retorik. Retorik fördjupning övertyga om teknik dagar, Kursnr I den här fördjupningskursen får du utveckla och förbättra dina kunskaper inom retoriken. Du lär dig att ge och bygga mer övertygande budskap när du möter personer som är tveksamma till ditt budskap. tt skapa förtroende i din kommunikation och hur känslorna påverkar kommunikationen. p Beställarkompetens att upprätta en kravspecifikation dagar. Kursnr Ett vagt definierat uppdrag eller ett missuppfattat behov är ett vanligt problem för såväl leverantörer som beställare. Hur mycket tid och pengar förlorar vi inte på att diskutera vem som sade vad och vad vi faktiskt var överens om? Kursen ger dig verktygen, och den praktiska träningen, som hjälper dig att på ett strukturerat sätt kommunicera dina krav och förväntningar. 6 Kompetens och karriär - Kursutbud för upphandlare, fastighetsutvecklare och projektledare -

9 Ekonomi Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare 3 dagar. Kursnr Du lär dig att göra investeringsbedömning, fastighetsvärdering och analys för ny- och ombyggnad. Du lär dig även att jämföra olika typer av investeringskalkyler och se vanliga fel och fallgropar samt göra marknadsanalyser och analyser av befintliga byggnader. s Fastighetsekonomi för arkitekter & projektledare dagar. Kursnr Vilka faktorer styr fastighetsägarens investeringar och hur påverkar dina projekt deras och beställarens ekonomi? Hur sätter du dina ekonomiska mål för projektet? Genom detta blir du konkurrenskraftigare och förstår din beställare bättre. a Kompetens och karriär - Kursutbud för upphandlare, fastighetsutvecklare och projektledare - 7

10 Process & Projekt Projektledning i byggprocessen, block dagar. Kursnr Vår kvalificerade projektledarutbildning riktar sig till dig som är eller är på väg in i rollen som projektledare för byggprojekt. Vid fem fristående tillfällen under sammanlagt 11 dagar lär du dig processfrågor, ledarskap, teambuilding, mötesteknik, upphandling och avtal, myndighetskrav, ekonomistyrning och lönsamhetsfrågor. p Du får ta del av våra kursledares gedigna erfarenheter samt skaffar dig ett nätverk som du har nytta av resten av yrkeslivet. Visuell projektledning med Lean 3 dagar kursnr p I denna kurs får du lära dig hur man organiserar arbetet i utvecklingsprojekt. Vi går igenom hur man arbetar fram visuella mål och planer för projekt samt hur man strukturerar korta uppdrag, etablerar pulstavlor samt hur man använder dessa på dagliga pulsmöten. Genom att använda pulsmöten kan du öka antalet genomförda projekt och därigenom höja din lönsamhet. Leda projektering, block dagar. Kursnr Projektet skapas i projekteringen av olika aktörer med skilda kunskaper, intressen och bakgrund. tt leda denna process innebär att kunna förmedla en helhetsbild av projektet till de inblandade, samordna parterna och styra mot projektets fastställda mål. Projekteringsledning Roll och process dagar. Kursnr Hur får du projektörer att vara maximalt kreativa och samtidigt hålla tid, ekonomi och engagemang ända in i relationshandlingsskedet? På denna kurs får du redskap för hur du gör projekteringen bättre. Projektkommunikation dagar. Kursnr a Kvaliteten på kommunikationen i ett projekt är direkt avgörande för resultatet. Effektiviteten och arbetsglädjen ökar och deltagarna kan bättre komma till sin rätt och bidra till ett bra resultat. Under kursen kommer du dessutom lära känna och utveckla din egen förmåga till personlig kommunikation. 8 Kompetens och karriär - Kursutbud för upphandlare, fastighetsutvecklare och projektledare -

11 Process & Projekt BIM för byggherrens projektledare dagar. Kursnr Building Information Modeling som arbetsmetod vinner nu snabbt terräng i både stora och små projekt. I denna kurs får du en kunskapsgrund att stå på. Det har pratats om BIM i många år, men nu börjar det synas allt oftare ute i vardagen för byggare och förvaltare. Är det bara ännu ett buzz-word eller den nya verkligheten? Building Information Modeling eller på svenska ByggnadsInformationsModellering - handlar i första hand om ett nytt sätt att hantera information. Men för att verkligen dra fördel av BIM behöver du en utarbetad strategi för genomförandet. Först då blir BIM ett redskap för att uppnå uppställda mål. P BIM för anläggningsbranschen dagar, Kursnr I denna kurs får du en kunskapsgrund att stå på och redskap och språk för att agera som en kunnig part i anläggningsbranschen. Du får en övergripande bild för hela BIM-processen och vilka möjligheter och begränsningar som finns. Produktledning dagar, Kursnr Produktledning är en process som omfattar FoU, Ledning, Marknadsföring och Leverans. Du som produktutvecklare har en affärskritisk roll. Med kunskap om produktledning får du en helhetssyn, blicken lyfts och ger möjlighet att skapa lönsammare produkter med kortare tid till marknad. Planering och genomförande av mindre ombyggnader dagar, Kursnr Även mindre projekt kräver väl preciserade avtal för att man skall få ett bra och prisvärt resultat. Vi går igenom behov av planering för mindre bygg- och installationsarbeten, förfrågningsunderlag samt entreprenad-, konsult-, och årsavtal. Kompetens och karriär - Kursutbud för upphandlare, fastighetsutvecklare och projektledare - 9

12 Fackkunskap s Grundkurs i Kvalitets- och miljöledning 3 dagar. Kursnr Denna kurs ger dig en genuin förståelse för vad ett miljöledningssystem innebär och hur det framgångsrikt kan integreras i verksamheten. Du får kunskap om hur du tolkar kraven i IO och många praktiska exempel. Efter kursen vet du hur du rent konkret bygger ett effektivt miljöledningssystem. s Rivning med rätt hantering av process och material dagar Kursnr Ett helhetsgrepp om processen från planering och inventering till avfallshantering. Du lär dig klassning av avfall, regelverket för rivning och får lära dig hitta/identifiera skadliga ämnen/ komponenter i praktiska övningar. s Miljöinventering av byggnader dagar. Kursnr I kursen får du lära dig metoder och praktiska verktyg för att självständigt genomföra en miljöinventering. I praktiken, hur olika byggmaterial påverkar miljön och var i byggnader olika ämnen och komponenter kan förekomma. Kursen kan användas som en förberedelse inför certifiering enligt miljöinventerare, CMF. s Integrerad kvalitets- och miljöledningsrevision 3 dagar. Kursnr Du får kunskap om hur man genomför en intern revision av ett kvalitets- och miljöledningssystem enligt kraven i IO 9001:008 och IO 14001:004. Efter kursen kan du som revisor självständigt planera, genomföra och följa upp en revision samt rapportera revisionsresultatet. s Energieffektivisering i kommersiella byggnader dagar. Kursnr Har du råd att avstå den besparing som energieffektivisering i dina byggnader innebär? Lär dig vilka åtgärder som minskar din el-och värmeförbrukning. Hur räknar du hem din investering i energieffektivisering? Kursen ger dig övergripande kunskaper om tekniker du kan använda dig av, belysning, bergvärme-kyla, ventilation. Du får också inblick i de olika miljöcertifieringssystem som finns i verige. 10 Kompetens och karriär - Kursutbud för upphandlare, fastighetsutvecklare och projektledare -

13 Fackkunskap Installationer Baskurs dagar. Kursnr Du får en pedagogisk genomgång, av en entusiastisk föreläsare i Tomas Engdahl, om hur installationerna fungerar, vad de kräver för att fungera och tips om vad du ska tänka på i projekteringen. Du lär dig hur systemen är uppbyggda och hur tekniken ska skötas och underhållas under byggnadens livslängd. a Installationer tyr och regler 1 dag. Kursnr Du lär dig hur systemen som styr och reglerar installationerna i huset fungerar. Kursen behandlar de olika systemen för att styra värme, kyla, ventilation m.m. deras fördelar, brister, kostnader och vad du behöver veta under projektering, bygge och under systemens livstid. Tillgänglighet dagar. Kursnr Du får i utbildningen både en genomgång av regelverket och insikt i vad det innebär att ha funktionsnedsättning. Övningar i att utläsa om kraven är tillgodosedda och att utforma utlåtanden. Radon Åtgärder i byggnader 3 dagar. Kursnr Kursen har praktiska fältövningar och teoretiska delar. Den ger efterfrågade kunskaper att söka efter radon, och därefter välja och utföra rätt saneringsåtgärder. Efter godkänt slutprov får ditt namn publiceras på venska Radonföreningens hemsida. I samarbete med trålsäkerhetsmyndigheten M. s Entreprenadbesiktning dagar. Kursnr Efter kursen har du erforderliga kunskaper för att klara provet för att bli certifierad besiktningsman för entreprenadbesiktningar. Du får kunskap om regelverket för entreprenadbesiktningar samt praktiska tips kring besiktningsuppdraget. s Egenkontroll i byggsektorn för projektering och entreprenader 1 dag, Kursnr Kursen hjälper dig reda ut begreppen kring egenkontroll och presenterar goda exempel på redovisning. Målet med trovärdig egenkontroll är att göra det till ett verktyg som höjer din och företagets förmåga att leverera avtalade resultat och nå högre trovärdighet. a Kompetens och karriär - Kursutbud för upphandlare, fastighetsutvecklare och projektledare

14 rbetsmiljö s Olycksutredning riskanalys och händelseanalys dagar. Kursnr Du får förståelse kring varför olyckor uppstår. Du får också lära dig att använda verktyg och metoder som gör att du kan förhindra olycksfall/tillbud. Denna utbildning fokuserar på olycksutredningar, men arbetssättet kan du använda i fler sammanhang. Byggarbetsmiljösamordnare B-P och B-U 1 dag. Kursnr Du får lära dig främst vad som åläggs Beställare/Byggherre, Byggarbetsmiljösamordnare (B-P och B-U) och hur detta praktiskt kan hanteras. s Byggarbetsmiljösamordnare B-P dagar. Kursnr Här får du lära dig vad som krävs för att vara B-P. Vi tar upp grunderna i arbetsmiljölagen, bygg- och anläggningsarbete kontra drift och förvaltning, projekteringsansvaret, byggherrens och B-P:s ansvar. Vi tar fram projektchecklista för projektets kritiska skeden och arbetar med förhandsanmälan, riskbedömningar och arbetsmiljöplan. Vi förbereder dig även på vad du behöver läsa in för att klara certifieringen för B-P. 1 Kompetens och karriär - Kursutbud för upphandlare, fastighetsutvecklare och projektledare -

15 Brandskydd BBR Brandskydd 1 dag. Kursnr Kursen ger dig en grundläggande kännedom om nya, uppdaterade, byggreglernas brandskyddsavsnitt. Kapitel 5 - Brand i nya BBR 0 har genomgått den mest omfattande förändring sedan BBR kom Kraven är samhällets minimikrav på byggnader vad gäller brandskydd. Tyngdpunkten ligger på utrymning, skydd mot brandspridning samt brandtekniska klasser. Förutom föreläsarens dokumentation får du boken Brandskydd i Boverkets byggregler BBR och Varselmärkning. Utbildningen sker i samarbete med Brandskyddsföreningen. a Kompetens och karriär - Kursutbud för upphandlare, fastighetsutvecklare och projektledare

16 pråk a npassad kurs i engelska för företag i bygg- & fastighetssektorn dagar. Kursnr Utbildningen anpassas till dina krav och inleds med en förstudie där krav och behov ses över. Från detta skräddarsys utbildningen helt. Dess inriktning, nivå och längd anpassas. Kursen ges enbart på beställning och hålls med fördel som internat då också kvällarna utnyttjas. 14 Kompetens och karriär - Kursutbud för upphandlare, fastighetsutvecklare och projektledare -

17 kräddarsytt för din organisation Vi på BFB genomför ett stort antal företagsanpassade utbildnings aktiviteter varje säsong. Oftast får vi en förfrågan för att möta behovet att snabbt lyfta kompetensen inom ett område. Det kan handla om allt från att ge en kortare orientering till att under en längre period ta ansvar för kompetenshöjande aktiviteter och utbildningar. Vi är stolta över den här möjligheten och tveka inte att ta kontakt med oss för en diskussion kring de behov som just din organisation har! Kontakta oss på eller ring någon av oss: Gunilla hrnfeldt Hampus Bengtsson Lena Björklund Lena Gerlich Johan Onno Rickard Wallgren Välkommen till oss på BFB...för kunskap att bygga på!

18 Kompetensplanering töd vid utvecklingsamtal För: Utbildning/ Kurs Tidpunkt Datum: Underskrift medarbetare: Underskrift chef:

19 Ordlista B llmänna bestämmelser BK llmänna bestämmelser för konsultuppdrag BT llmänna bestämmelser för totalentreprenader FF vtal för fastighetsförvaltning M llmän Material- och rbetsbeskrivning. Beskrivningar av väl beprövade tekniska lösningar för olika konstruktioner. Är uppdelad i ett antal olika avsnitt eller fackområden: dministrativa föreskrifter, nläggning, Hus, VV, El och Kyl. De administrativa föreskrifterna spänner över alla fackområden och baseras på B och BT B-P Byggarbetsmiljösamordnare planering och projektering B-U Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av byggnads- och anläggningsarbeten BBR Boverkets byggregler BFB Bygg- och Fastighetsbranschens utbildnings institut B. Ägs av TF Ingenjörsutbildning B samt Byggherrarna, Fastighetsägarna, venska Teknik & Designföretagen samt veriges Byggindustrier. BI Bruksarea för biutrymmen BIe Enskild biarea BIg Gemensam biarea BIM ByggnadsInformationsModell BO Boarea, är bruksarea för boutrymmen Bruksarea rea av nyttjandeenhet eller annan grupp sammanhörande mätvärda utrymmen, begränsade av omslutande byggnadsdelars insida eller annan för mätvärdhet angiven begränsning. BOe; enskild boarea, BOg; gemensam boarea, BO:H; boarea med en rumshöjd av lägst,1 m, BO:L; boarea med en rumshöjd av högst,1 m CR Corporate ocial Responsibility ocialt ansvarstagande LO Lokalarea, är bruksarea för lokalutrymmen LO: K Lokalarea för kommunikation LO: P Lokalarea för personal LO: V Lokalarea för verksamhet LOe Enskild lokalarea LOg Gemensam lokalarea LOU Lagen om offentlig upphandling PBL Plan- och bygglagen Tidiga skeden Inledande skedet i ett projekt där de strategiska frågorna bereds. Var i processen tidiga skeden övergår i något annat varierar ofta utifrån vem man frågar. Det finns en tendens att tidiga skeden definieras som de skeden som föregår den egna insatsen ÖV Övrig area, är bruksarea för övriga utrymmen ÖV: K Övrig area för allmänt kommunikationsutrymme ÖV: D Övrig area för driftsutrymmen Vik ut den här fliken och fyll i som stöd för din kompetensplanering BFB Kompetens och Karriär - Bygg på din kunskap BFB Kompetensutveckling i världsklass

20 B VERIGE Vidare Kompetens PORTO BETLT PORTO PYÉ Kunskap att bygga på!

Tidplan kurser hösten 2013

Tidplan kurser hösten 2013 BYGG & FASTIGHET Din partner för kompetensutveckling Tidplan kurser hösten 2013 Beställ eller hämta vår kurskatalog 2013 på www.st f.se/ bestall-katalog STF 1128600:04 Bakom BFAB står STF Ingenjörsutbildning

Läs mer

Retorik och Pedagogik

Retorik och Pedagogik Retorik och Pedagogik 1 Bygger din kompetens Retorik och Pedagogik Kommunikation, projektledning och ledarskap är viktiga egenskaper för den som har en teknikorienterad arbetsuppgift. Därför erbjuder vi

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Ett SBSC certifikat som behörig ingenjör brandlarm är idag en allmänt accepterad bekräftelse på att innehavaren har kvalificerad kompetens inom brandlarmområdet.

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur

Läs mer

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag.

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Vi ägs av ett trettiotal organisationer som representerar hela byggbranschen, och hela byggprocessen. Vår bransch står inför stora utmaningar med ökade krav på

Läs mer

Projektledning i byggprocessen

Projektledning i byggprocessen BYGG & FASTIGHET E t t a f f ä r s o m r å d e i n o m S T F Projektledning i byggprocessen 27 oktober 2010-15 februari 2011 STF KOMPETENSINFO NR 341/2009 En kvalificerad projektledarutbildning som riktar

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK NYA KURSTILLFÄLLEN KURSINBJUDAN 2016 2016 > 22-23 september i Stockholm > 6-7 december i Stockholm BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka och förstå byggnader, teknik, energi- och miljöfrågor

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

Projektledning i byggprocessen

Projektledning i byggprocessen BYGG & FASTIGHET E t t a f f ä r s o m r å d e i n o m S T F Projektledning i byggprocessen Stockholm/Märsta 1 september - 16 december 2009 STF KOMPETENSINFO NR 80/2009 En kvalificerad projektledarutbildning

Läs mer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer , UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer 2 3 SIDA BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR. GRUNDKURS BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR.

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Byggprocessen VBEA01 Introduktion Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola 1 - Allmän information Introduktion - Kurslitteratur/kurskompendium - Grupper

Läs mer

Projektledning. i byggprocessen. www.bfab.se

Projektledning. i byggprocessen. www.bfab.se BYGG & FASTIGHET Din partner för kompetensutveckling Projektledning i byggprocessen www.bfab.se En kvalificerad projektledarutbildning som riktar sig speciellt till dig som är eller är på väg in som projektledare

Läs mer

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs Fördjupningskurs Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs På den här kursen får du grundläggande kunskaper om momsredovisning inom fastighetsbranschen. Vi reder

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap.

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. RÄTT KUNSKAP GER MER. VI VILL GE DIG DET BÄSTA. KVALITET OCH KUNDNÖJDHET GÅR ALLTID FÖRST. TEKNOLOGISK INSTITUT är ett av

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM SPECIALISERING: BYGGPRODUKTION OCH FÖRVALTNING

LUNDS UNIVERSITET VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM SPECIALISERING: BYGGPRODUKTION OCH FÖRVALTNING VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM SPECIALISERING: BYGGPRODUKTION OCH FÖRVALTNING 1 Precision, grad av industrialisering, materialval, hållbarhet, produktivitet, lönsamhet, funktion Attraktion, vi ska trivas

Läs mer

Kunskap att bygga på BFAB utbildar dig för framtiden!

Kunskap att bygga på BFAB utbildar dig för framtiden! 2015 Kunskap att bygga på BFAB utbildar dig för framtiden! Samhällsbyggnadssektorns kompetensutvecklare 2 Vi har utbildat samhällsbyggare i över 30 år, vi kan det här! En nära dialog med våra kunder, systematiserad

Läs mer

Byggherrarnas syn på takras. Mats Björs, vd Byggherrarna

Byggherrarnas syn på takras. Mats Björs, vd Byggherrarna Byggherrarnas syn på takras Mats Björs, vd Byggherrarna Definition iti av byggherre Enligt PBL: Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten Enligt Byggherrarna:

Läs mer

Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik.

Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik. SAMHÄLLSBYGGANDE Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet samhällsbyggande ska syfta till

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

SKOLFS. beslutade den maj 2015.

SKOLFS. beslutade den maj 2015. SKOLFS Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:44) om ämnesplan för ämnet samhällsbyggande i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den maj

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1 SvK4005, v4.0, 2016-04-27 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VÅR BETECKNING HM TR 13-02-02 DATUM SAMRÅD 2016-09-13 N, A, F, S, K, H TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 1 TD FASTSTÄLLD Arbetsmiljökrav Totalentreprenad Uppdragstagare

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng BIM-metodik 15 Bygg- och förvaltningsprocessen 25 Byggnadskonstruktion (beräkningsprogram) 30 Byggteknik

Läs mer

BFAB BYGG & FASTIGHET. Kunskap att bygga på

BFAB BYGG & FASTIGHET. Kunskap att bygga på 2014 BFAB BYGG & FASTIGHET Kunskap att bygga på Vd har ordet! Bredd och djup Innehåll sid Vd BFAB JOHAN ONNO johan.onno@bfab.se, 08-586 386 61 Vår kunskap din framgång!...4 Nyutveckling 2014...5 Reportage

Läs mer

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Den 1 januari 2009 började ändringar i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (1999:3) att gälla. Tillsammans med ändringar i tredje kapitlet

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Så förbättrar du ekonomistyrningen i byggprojekten! Hur kan du bättre effektivisera din projektledning? Entreprenadrätt för projektledare AB 04 och

Läs mer

Allmän beskrivning av företaget

Allmän beskrivning av företaget Allmän beskrivning av företaget 1 UPPGIFTER OM FÖRETAGET 1.1 Företagets organisation Tom Hansson Bygg- och fastighetsutveckling AB är ett företag som bedriver konsult-, utvecklings- och utbildningsverksamhet

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer

Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer Vi siktar högt. Men arbetar jordnära. Sandström erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom Mark & Miljö, Bygg & Anläggning

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

Facilities Management

Facilities Management Facilities Management Fastighetsförvaltning Med fastigheten som utgångspunkt Mål att utveckla fastighetens lönsamhet Fastighetsförvaltning är en kärnverksamhet FM definition Att få fastigheter, byggnader,

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

6 201 Bygger din kompetens

6 201 Bygger din kompetens 2016 Bygger din kompetens Tror du på G U D? Det vi menar är Globalisering, Urbanisering och Digitalisering. Möjligheten till konkurrens över gränserna ökar och alla står inför nya stora utmaningar där

Läs mer

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Lindfeldts Måleri AB Inledning Lindfeldts Måleri AB är Dalarnas största målerikoncern med 150 medarbetare och en omsättning på nästan 100 miljoner

Läs mer

Ombyggnad - processen Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn

Ombyggnad - processen Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn Ombyggnad - processen Per Lilliehorn Standardförändringar 2 Byggprocessen Min definition: Börjar med att någon vill bygga ett nytt hus eller bygga om ett befintligt och slutar med att byggnaden, efter

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER?

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Serien - Byggherrens betydelse Hur konsulterna vill utveckla byggsektorn i samarbete med byggherrarna VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Seminarium 25 september 2003 LILJEWALL arkitekter ab Göteborgsregionens

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, vd, Nordic PM OM NORDIC

Läs mer

Byggherrarna stärker byggherrerollen. Nätverksträff i Luleå 15-01-14

Byggherrarna stärker byggherrerollen. Nätverksträff i Luleå 15-01-14 Byggherrarna stärker byggherrerollen Nätverksträff i Luleå 15-01-14 Medlemmar Föreningen startades 1964 ca 135 medlemmar Allmännyttiga bostadsbolag Fastighetsbolag Industri och handel Kommunala fastighetsbolag

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen (Scheme Committee) för certifiering av 1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Diarienummer Dokumenttyp Fastställd/upprättad Ansvarig

Diarienummer Dokumenttyp Fastställd/upprättad Ansvarig Bilaga 2 Kravspecifikation kompetensutvecklingstjänster Upphandling av Utbildningssamordning och kompetensutveckling ESF-projekt Gnesta Företagsutveckling Gnesta kommun Diarienummer Dokumenttyp Fastställd/upprättad

Läs mer

Elföreskrifter & installationsregler

Elföreskrifter & installationsregler Elföreskrifter & installationsregler vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA 2 Elföreskrifter & instllationsregler

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

partnering enligt byggtema

partnering enligt byggtema partnering enligt byggtema fördelar med Partnering Högre effektivitet ger bättre lönsamhet Revirtänkande faller bort tvister minimeras Högre kvalitet i alla led Fokus på kundnytta och ekonomi Budget och

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP ÖPPNA PROGRAM 2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 22-24 april 2015 (sve), 25-27 november 2015 (sve) i Göteborg Träning i att kunna motivera, inspirera och kommunicera med

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Projektledning i byggprocessen

Projektledning i byggprocessen Projektledning i byggprocessen Diplomkurs Bygger din kompetens Utvecklas framgångsrikt som projektledare Det är en utmaning att leda ett byggprojekt. Som projektledare är du inte chef i vanlig bemärkelse.

Läs mer

Folkuniversitets fo rvaltarutbildning Byggnadsobjekt och byggprocesser HT 2012

Folkuniversitets fo rvaltarutbildning Byggnadsobjekt och byggprocesser HT 2012 PM 2012-09-05 Per Lilliehorn Folkuniversitets fo rvaltarutbildning Byggnadsobjekt och byggprocesser HT 2012 Idén bakom denna del av kursen är att eleverna, baserat på iakttagelser i den egna fastigheten,

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Kurser Yh Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande

Kurser Yh Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande Kurser Yh Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande Utbildningen har 16 delkurser Arbetsledning och kommunikation Yh-poäng: 15 förstå sin egen personlighet och hur det påverkar den

Läs mer

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001 UTBILDNING: Miljöledningssystem i Introduktion Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 innebär att organisationen arbetar med miljöfrågor på ett systematiskt och seriöst sätt. ISO 14001 ställer krav som

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2011:x Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga inom områdena betong-, trä- och stålkonstruktioner, geoteknik,

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER 2 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt SRVFS (2003:10) och

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Kvalitets- och miljöplan SolTech Energy

Kvalitets- och miljöplan SolTech Energy SolTech Energy Sara Klingberg 441 88 51 2013-11-18 A 2 (7) nnehållsförteckning 1 Policy... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Befogenheter och ansvar... 3 1.3 Miljöinriktning... 3 1.4 Miljöpolicy... 3 2 Organisation...

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

beställare Hur ökar vi innovationsviljan?

beställare Hur ökar vi innovationsviljan? Renodlad beställare Hur ökar vi produktiviteten iteten och innovationsviljan? Trafikverkets strategiska utmaningar 2012-2021 Ett energieffektivt t transportsystem t t Väl fungerande resor och transporter

Läs mer

Energikrav 09. Svebyprogrammet. Projektrapport 2009-04-24

Energikrav 09. Svebyprogrammet. Projektrapport 2009-04-24 Energikrav 09 Svebyprogrammet Projektrapport 2009-04-24 Förord I det delprojekt inom Sveby som här redovisas har syftet varit att utreda om förändringar i lagstiftning, BBR, angående krav på energihushållning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Utbildningskatalog. www.bfab.se. Kunskap att bygga på

Utbildningskatalog. www.bfab.se. Kunskap att bygga på BYGG & FASTIGHET Din partner för kompetensutveckling www.bfab.se Utbildningskatalog 2013 BFAB har ett av marknadens största utbud av kurser för dig som arbetar inom bygg och fastighet. Att vara lyhörda

Läs mer

Litteraturförteckning Sakkunnig av tillgänglighet TIL 2

Litteraturförteckning Sakkunnig av tillgänglighet TIL 2 1(5) Litteraturförteckning Sakkunnig av tillgänglighet TIL 2 1) Litteratur / kursmaterial som delas ut på kursen och ingår i kursavgiften PBL - Plan- och bygglagen (2010:900) PBF Plan- och byggförordningen

Läs mer

Omvärld, lagar, entreprenadjuridik

Omvärld, lagar, entreprenadjuridik Omvärld, lagar, entreprenadjuridik En orientering kring lagar, avtal mm som påverkar byggprocessen fortsättning och fördjupning i: Grundläggande Fastighetsförvaltning Byggproduktion II Några av de lagar

Läs mer

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Dags att planera in vårens kurser Här har vi samlat vårens kurser för dig som är revisor,

Läs mer

Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar

Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd organisationer,

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Nya perspektiv på invanda mönster aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Vargen är den art som mest liknar oss människor i flockens uppbyggnad och som vi därför valt att använda

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer