Kompetens och karriär

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetens och karriär www.bfab.se"

Transkript

1 BYGG & FTIGHET Din partner för kompetensutveckling Kompetens och karriär 014 Kurser för Upphandlare Fastighetsutvecklare Projektledare

2 Bruksanvisning Vik upp den här fliken! På flikens insida kan du notera och markera de kurser som du är intresserad av. I katalogen är de ordnade efter typ av utbildning så som språk, ekonomi, specialistkunskap osv. På den utvikbara fliken är kurserna i stället ordnade efter en tänkt kronologi utifrån din utveckling och karriär. Fundera över vilka utbildningar som är relevanta och angelägna för dig och markera dem. nvänd sedan listan som ett underlag när du tillsammans med din chef planerar din yrkesmässiga utveckling. De flesta kurser går varje termin. De som inte gör det är markerade med ett för enbart vår eller för enbart höst genomförande. Några få kurser genomförs enbart på förfrågan. Dessa är markerade med Kurserna har också fått ikoner som delar in dem ämnesvis och en bokstav som anger vilken huvudsaklig målgrupp kursen vänder sig till. Vilka kategorierna är ser du i teckenförklaringen här på insidan av den här fliken! Vik ut den här fliken och följ utbildningsflödet

3 Kompetensplanering PECILIT ELLER LLMÄN BREDDNING Kategorier Lagar, regler och avtal Kundrelationer Ekonomi Process & Projekt id Fackkunskap 11 rbetsmiljö 11 Brandskydd pråk Målgrupp lla P Projektledare pecialisering Kurstitel P ntal dagar Dina val FF Grund npassad kurs i engelska för företag i bygg- & fastighetssekt. BBR Brandskydd 1 Entreprenadbesiktning Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare 3 Industriell upphandling och inköp 3 Installationer Baskurs Installationer tyr och regler grundkurs 1 Integrerad kvalitets- och miljöledningsrevision 3 Miljöinventering av byggnader Olycksutredning riskanalys och händelseanalys Produktledning Radon Åtgärder i byggnader 3 Retorik fördjupning övertyga om teknik Rivning med rätt hantering av process och material Visuell projektledning med Lean 3 NVRIG ROLL Erfarenhetsskala pecialisering Breddning id 11 7 nsvarig roll 6 Biträdande roll 8 8 Genomförande På förfrågan Vår (endast) Höst (endast) Kurstitel P P P P ntal dagar Dina val Egenkontroll i byggsektorn - för projektering & entrepren... 1 Fastighetsekonomi för arkitekter och projektledare Retorik Övertyga om teknik Leda projektering, block Projekteringsledning Roll och process Energieffektivisering i kommersiella byggnader BIM för anläggningsbranschen BIM för byggherrens projektledare Projektkommunikation Byggarbetsmiljösamordnare B-P Grundkurs i Kvalitets- och miljöledning 3 Beställarkompetens tt upprätta en kravspecifikation Projektledning i byggprocessen, block Konflikthantering i byggsektorn Förhandling i byggprojekt Entreprenadjuridik för projektering, anbud, upphandling... 5 BITRÄDNDE ROLL id Kurstitel ntal dagar Dina val Tillgänglighet Planering och genomförande av mindre ombyggnader Byggarbetsmiljösamordnare B-P och B-U 1 M F 1 Offentlig upphandling grundkurs regler och... Konsultavtalet BK 09 Grundkurs i entreprenadjuridik Upphandling och avtal Byggprocessen å fungerar den 1

4 ystematisk kompetenshöjning Den här kurssammanställningen är framtagen i samarbete mellan Föreningen Byggherrarna och BFB. yftet är att ge dig som verkar som byggherre eller dennes representant en enkel sammanställning över vilka kurser som kan vara intressanta i din fortsatta yrkesmässiga utveckling. Vi hoppas att denna katalog ska bli ett användbart redskap när du genomför ditt utvecklingssamtal. Vi har samlat de kurser som vi tror kan vara intressanta men det tillkommer ständigt nya utbildningar i BFB:s utbud och kanske har du behov som vi inte förutsett. å saknar du en kurs kan du även titta på eller kontakta oss via telefon eller e-post, våra kontaktuppgifter finner du längre ner på sidan. Vill du ha fortlöpande information om våra kurser så kan du e-posta dina kontaktuppgifter till Kurserna på BFB finns till allra största delen som öppna kurser men går även att beställa som företagsinterna kurser. Fördelarna med företagsinternt är att ni kan påverka innehåll och längd. Ni kan också påverka ort och tidpunkt vilket gör att ni slipper mycket av restiden. Fördelen med öppna kurser är att det ger dig mer individuella valmöjligheter och deltagandet på en öppen kurs ger erfarenhetsutbyte och referenser med andra aktörer i branschen. Kontaktpersoner på BFB för den här folderns kursutbud är: Rickard Wallgren Förr var en utbildning mer av en bonus för väl utfört arbete. Idag har det blivit ett nödvändigt redskap för att behålla eller stärka sin konkurrenskraft på en allt mer globaliserad marknad. Vare sig du ser på framtiden ur ditt eget individperspektiv eller utifrån företagets blir kunskaps- och kompetensutveckling allt mer en nyckelfråga för framgång. Gunilla hrnfeldt Kompetens och karriär - Kursutbud för upphandlare, fastighetsutvecklare och projektledare -

5 BYGGHERRRN Föreningen Byggherrarna är en intresseorganisation för professionella byggherrar inom offentlig och privat sektor, dess medlemmar står för en betydande del av de samhällsinvesteringar som görs i verige årligen. Föreningen arbetar för att utveckla byggherrerollen och det svenska samhällsbyggandet. Genom sina nätverk inom näringslivet, myndighetsvärlden och forskningssektorn kan föreningen påverka och ge sina medlemmar information, service och kompetensutveckling. Föreningen har funnits sedan 1964 och bildades ursprungligen för att tillvarata byggherrars juridiska intressen i förhållande till leverantörerna. Föreningen Byggherrarnas verksamhetsidé är att stärka och samla byggherrarna i verige för en starkare byggherrefunktion. Kompetensutveckling är en av hörnstenarna i verksamheten. Kompetensutvecklande verksamhet främjar byggherrar och branschens utveckling. Värdegrund: Tommy Lenberg, vd, Byggherarna Föreningen Byggherrarna ska kännetecknas av: Nytänkande - Vi tar initiativ till utveckling, innovation, forskning och kompetensutveckling Helhetssyn - amverkan är grundläggande. Vår verksamhet är långsiktig, hållbar och visar samhällsansvar Trovärdighet - Vi är öppna, ärliga, tillförlitliga, kompetenta och engagerade Läs mer på BFB BFB är bygg- och fastighetssektorns ledande utbildningsföretag! BFB (Bygg- och fastighetssektorns fortbildningsinstitut B) är den största leverantören av fortbildning till sektorn och är delägt av Byggherrarna, Fastighetsägarna, veriges Byggindustrier och venska Teknik & Designföretagen med TF Ingenjörsutbildning som huvudägare. Vår ambition är att vara ett heltäckande utbildningsföretag för dig inom byggoch fastighetssektorn med allt från endagskurser och seminarier till längre utbildningar uppdelat i flera block. Våra föreläsare tar vi från yrkeslivet och de har ofta lång erfarenhet inom sina områden. Förutom att få ta del av deras kunskap lär du dig också mycket av andra kursdeltagares erfarenheter och du får tillfälle att knyta nya kontakter. tt vi är ett affärsområde inom TF Ingenjörsutbildning ger oss dessutom ett mycket brett kursutbud och vi har möjlighet att utveckla nya kurser där teknikområdena korsbefruktar varandra. Välkommen till våra kurser! Johan Onno, vd, BFB Kompetens och karriär - Kursutbud för upphandlare, fastighetsutvecklare och projektledare - 3

6 Lagar, Regler & vtal Byggprocessen å fungerar den 1 dagar. Kursnr Byggbranschen är spännande! Den här kursen ger dig helheten och förståelsen för hela processen. Du får en genomgång av vilka aktörer som är inblandade och vilka lagar och avtal som gäller. Grundkurs i entreprenadjuridik Upphandling och avtal dagar. Kursnr Ger kunskap om de grundläggande reglerna som tillämpas vid upphandling och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt. Genomgången kurs ger också en bra grund för fortsatt utbildning inom området genom fördjupningskurser och kurser i kvalificerad tillämpning. Entreprenadjuridik för projektering, anbud, upphandling & byggande 5 dagar. Kursnr En heltäckande fördjupningsutbildning i entreprenadjuridik med ledande jurister. Du får en grundlig genomgång av hur B04 skall tillämpas i praktiken. Vi går också igenom branschens andra standardvillkor, såsom BK, M F med flera. M F 1 dagar. Kursnr M F är en del av byggsektorns avtalssystem och kopplad till andra föreskrifter. Du får en grundlig genomgång av de olika avtalen så att du förstår sambanden mellan dem. Kursen leds av en erfaren advokat och är anpassad efter såväl B 04, BT 06 samt förändringarna i M F Köp 08 och nya M F för konsultupphandlingar. Konsultavtalet - BK 09 dagar. Kursnr tt kunna BK09 ordentligt och veta hur den tillämpas i olika situationer ökar din säkerhet i uppdraget. Detta gäller inte minst ansvarsfördelningen mellan beställare och konsult. 4 Kompetens och karriär - Kursutbud för upphandlare, fastighetsutvecklare och projektledare -

7 Lagar, Regler & vtal Offentlig upphandling dagar. Kursnr tt kunna reglerna är ett måste för alla som arbetar med offentlig upphandling. Du får en ordentlig genomgång av regelverket. Du kommer också lära dig hur regelverket omsätts i praktiken. Kursen förutsätter att du har grundläggande kunskaper om LOU i teori och praktik. FF Grund dagar. Kursnr Du lär dig hur du skall göra förfrågningsunderlag, avtal och uppföljning av förvaltningsentreprenader. På kursen går vi igenom de grundläggande dokumenten om upphandlingsprocessen, entreprenadformer och avtalsinnehåll. Efter kursen skall du förstå och kunna använda ff-dokumenten. Industriell upphandling och inköp 3 dagar, Kursnr Du får lära dig upphandlingens olika moment från förfrågan till kontrakt och genomförande av detta till utgången av ansvarstiden för fel. Våra föreläsare med lång och gedigen erfarenhet av upphandlingar går igenom ett antal praktiska exempel de varit med om. Kompetens och karriär - Kursutbud för upphandlare, fastighetsutvecklare och projektledare - 5

8 Kundrelationer a Förhandling i byggprojekt dagar. Det lönar sig att vara en duktig förhandlare! Kursen bygger på en blandning av teori och praktikfall. Du får metoder för förhandlingsteknik och praktisk träning i olika situationer. Vi följer ett projekt och tränar på typiska förhandlingssituationer i hela byggprocessen. p Konflikthantering i byggsektorn dagar Konflikter vid byggande är kostsamma att hantera, oavsett om det gäller relationer på byggplatsen eller relationer till avtalsparter, myndigheter och allmänhet. Ett allt vanligare sätt att hantera dessa är via alternativ konfliktlösning - exempelvis särskilt utsedda experter, processledare, konfliktpaneler eller medling. Kursen har sitt fokus på konflikters uppkomst, utveckling, hantering och upplösning. Kursen ger handfasta verktyg för att hantera konflikter såväl internt i organisationen som gentemot externa parter. Kursen visar även på hur neutrala och opartiska medlare kan vara ett alternativ till både domstol och skiljeförfarande. Retorik övertyga om teknik dagar. Kursnr Lär dig retorikens praktiska och teoretiska grunder av vår erfarne lärare och talskrivare. Du får en god grund att stå på i din roll som kommunikatör kopplat till ditt arbete som tekniker. Lär dig att utveckla dina budskap, så att de blir tydliga och slagkraftiga. Du får en grundläggande inblick i ämnet retorik. Retorik fördjupning övertyga om teknik dagar, Kursnr I den här fördjupningskursen får du utveckla och förbättra dina kunskaper inom retoriken. Du lär dig att ge och bygga mer övertygande budskap när du möter personer som är tveksamma till ditt budskap. tt skapa förtroende i din kommunikation och hur känslorna påverkar kommunikationen. p Beställarkompetens att upprätta en kravspecifikation dagar. Kursnr Ett vagt definierat uppdrag eller ett missuppfattat behov är ett vanligt problem för såväl leverantörer som beställare. Hur mycket tid och pengar förlorar vi inte på att diskutera vem som sade vad och vad vi faktiskt var överens om? Kursen ger dig verktygen, och den praktiska träningen, som hjälper dig att på ett strukturerat sätt kommunicera dina krav och förväntningar. 6 Kompetens och karriär - Kursutbud för upphandlare, fastighetsutvecklare och projektledare -

9 Ekonomi Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare 3 dagar. Kursnr Du lär dig att göra investeringsbedömning, fastighetsvärdering och analys för ny- och ombyggnad. Du lär dig även att jämföra olika typer av investeringskalkyler och se vanliga fel och fallgropar samt göra marknadsanalyser och analyser av befintliga byggnader. s Fastighetsekonomi för arkitekter & projektledare dagar. Kursnr Vilka faktorer styr fastighetsägarens investeringar och hur påverkar dina projekt deras och beställarens ekonomi? Hur sätter du dina ekonomiska mål för projektet? Genom detta blir du konkurrenskraftigare och förstår din beställare bättre. a Kompetens och karriär - Kursutbud för upphandlare, fastighetsutvecklare och projektledare - 7

10 Process & Projekt Projektledning i byggprocessen, block dagar. Kursnr Vår kvalificerade projektledarutbildning riktar sig till dig som är eller är på väg in i rollen som projektledare för byggprojekt. Vid fem fristående tillfällen under sammanlagt 11 dagar lär du dig processfrågor, ledarskap, teambuilding, mötesteknik, upphandling och avtal, myndighetskrav, ekonomistyrning och lönsamhetsfrågor. p Du får ta del av våra kursledares gedigna erfarenheter samt skaffar dig ett nätverk som du har nytta av resten av yrkeslivet. Visuell projektledning med Lean 3 dagar kursnr p I denna kurs får du lära dig hur man organiserar arbetet i utvecklingsprojekt. Vi går igenom hur man arbetar fram visuella mål och planer för projekt samt hur man strukturerar korta uppdrag, etablerar pulstavlor samt hur man använder dessa på dagliga pulsmöten. Genom att använda pulsmöten kan du öka antalet genomförda projekt och därigenom höja din lönsamhet. Leda projektering, block dagar. Kursnr Projektet skapas i projekteringen av olika aktörer med skilda kunskaper, intressen och bakgrund. tt leda denna process innebär att kunna förmedla en helhetsbild av projektet till de inblandade, samordna parterna och styra mot projektets fastställda mål. Projekteringsledning Roll och process dagar. Kursnr Hur får du projektörer att vara maximalt kreativa och samtidigt hålla tid, ekonomi och engagemang ända in i relationshandlingsskedet? På denna kurs får du redskap för hur du gör projekteringen bättre. Projektkommunikation dagar. Kursnr a Kvaliteten på kommunikationen i ett projekt är direkt avgörande för resultatet. Effektiviteten och arbetsglädjen ökar och deltagarna kan bättre komma till sin rätt och bidra till ett bra resultat. Under kursen kommer du dessutom lära känna och utveckla din egen förmåga till personlig kommunikation. 8 Kompetens och karriär - Kursutbud för upphandlare, fastighetsutvecklare och projektledare -

11 Process & Projekt BIM för byggherrens projektledare dagar. Kursnr Building Information Modeling som arbetsmetod vinner nu snabbt terräng i både stora och små projekt. I denna kurs får du en kunskapsgrund att stå på. Det har pratats om BIM i många år, men nu börjar det synas allt oftare ute i vardagen för byggare och förvaltare. Är det bara ännu ett buzz-word eller den nya verkligheten? Building Information Modeling eller på svenska ByggnadsInformationsModellering - handlar i första hand om ett nytt sätt att hantera information. Men för att verkligen dra fördel av BIM behöver du en utarbetad strategi för genomförandet. Först då blir BIM ett redskap för att uppnå uppställda mål. P BIM för anläggningsbranschen dagar, Kursnr I denna kurs får du en kunskapsgrund att stå på och redskap och språk för att agera som en kunnig part i anläggningsbranschen. Du får en övergripande bild för hela BIM-processen och vilka möjligheter och begränsningar som finns. Produktledning dagar, Kursnr Produktledning är en process som omfattar FoU, Ledning, Marknadsföring och Leverans. Du som produktutvecklare har en affärskritisk roll. Med kunskap om produktledning får du en helhetssyn, blicken lyfts och ger möjlighet att skapa lönsammare produkter med kortare tid till marknad. Planering och genomförande av mindre ombyggnader dagar, Kursnr Även mindre projekt kräver väl preciserade avtal för att man skall få ett bra och prisvärt resultat. Vi går igenom behov av planering för mindre bygg- och installationsarbeten, förfrågningsunderlag samt entreprenad-, konsult-, och årsavtal. Kompetens och karriär - Kursutbud för upphandlare, fastighetsutvecklare och projektledare - 9

12 Fackkunskap s Grundkurs i Kvalitets- och miljöledning 3 dagar. Kursnr Denna kurs ger dig en genuin förståelse för vad ett miljöledningssystem innebär och hur det framgångsrikt kan integreras i verksamheten. Du får kunskap om hur du tolkar kraven i IO och många praktiska exempel. Efter kursen vet du hur du rent konkret bygger ett effektivt miljöledningssystem. s Rivning med rätt hantering av process och material dagar Kursnr Ett helhetsgrepp om processen från planering och inventering till avfallshantering. Du lär dig klassning av avfall, regelverket för rivning och får lära dig hitta/identifiera skadliga ämnen/ komponenter i praktiska övningar. s Miljöinventering av byggnader dagar. Kursnr I kursen får du lära dig metoder och praktiska verktyg för att självständigt genomföra en miljöinventering. I praktiken, hur olika byggmaterial påverkar miljön och var i byggnader olika ämnen och komponenter kan förekomma. Kursen kan användas som en förberedelse inför certifiering enligt miljöinventerare, CMF. s Integrerad kvalitets- och miljöledningsrevision 3 dagar. Kursnr Du får kunskap om hur man genomför en intern revision av ett kvalitets- och miljöledningssystem enligt kraven i IO 9001:008 och IO 14001:004. Efter kursen kan du som revisor självständigt planera, genomföra och följa upp en revision samt rapportera revisionsresultatet. s Energieffektivisering i kommersiella byggnader dagar. Kursnr Har du råd att avstå den besparing som energieffektivisering i dina byggnader innebär? Lär dig vilka åtgärder som minskar din el-och värmeförbrukning. Hur räknar du hem din investering i energieffektivisering? Kursen ger dig övergripande kunskaper om tekniker du kan använda dig av, belysning, bergvärme-kyla, ventilation. Du får också inblick i de olika miljöcertifieringssystem som finns i verige. 10 Kompetens och karriär - Kursutbud för upphandlare, fastighetsutvecklare och projektledare -

13 Fackkunskap Installationer Baskurs dagar. Kursnr Du får en pedagogisk genomgång, av en entusiastisk föreläsare i Tomas Engdahl, om hur installationerna fungerar, vad de kräver för att fungera och tips om vad du ska tänka på i projekteringen. Du lär dig hur systemen är uppbyggda och hur tekniken ska skötas och underhållas under byggnadens livslängd. a Installationer tyr och regler 1 dag. Kursnr Du lär dig hur systemen som styr och reglerar installationerna i huset fungerar. Kursen behandlar de olika systemen för att styra värme, kyla, ventilation m.m. deras fördelar, brister, kostnader och vad du behöver veta under projektering, bygge och under systemens livstid. Tillgänglighet dagar. Kursnr Du får i utbildningen både en genomgång av regelverket och insikt i vad det innebär att ha funktionsnedsättning. Övningar i att utläsa om kraven är tillgodosedda och att utforma utlåtanden. Radon Åtgärder i byggnader 3 dagar. Kursnr Kursen har praktiska fältövningar och teoretiska delar. Den ger efterfrågade kunskaper att söka efter radon, och därefter välja och utföra rätt saneringsåtgärder. Efter godkänt slutprov får ditt namn publiceras på venska Radonföreningens hemsida. I samarbete med trålsäkerhetsmyndigheten M. s Entreprenadbesiktning dagar. Kursnr Efter kursen har du erforderliga kunskaper för att klara provet för att bli certifierad besiktningsman för entreprenadbesiktningar. Du får kunskap om regelverket för entreprenadbesiktningar samt praktiska tips kring besiktningsuppdraget. s Egenkontroll i byggsektorn för projektering och entreprenader 1 dag, Kursnr Kursen hjälper dig reda ut begreppen kring egenkontroll och presenterar goda exempel på redovisning. Målet med trovärdig egenkontroll är att göra det till ett verktyg som höjer din och företagets förmåga att leverera avtalade resultat och nå högre trovärdighet. a Kompetens och karriär - Kursutbud för upphandlare, fastighetsutvecklare och projektledare - 11

14 rbetsmiljö s Olycksutredning riskanalys och händelseanalys dagar. Kursnr Du får förståelse kring varför olyckor uppstår. Du får också lära dig att använda verktyg och metoder som gör att du kan förhindra olycksfall/tillbud. Denna utbildning fokuserar på olycksutredningar, men arbetssättet kan du använda i fler sammanhang. Byggarbetsmiljösamordnare B-P och B-U 1 dag. Kursnr Du får lära dig främst vad som åläggs Beställare/Byggherre, Byggarbetsmiljösamordnare (B-P och B-U) och hur detta praktiskt kan hanteras. s Byggarbetsmiljösamordnare B-P dagar. Kursnr Här får du lära dig vad som krävs för att vara B-P. Vi tar upp grunderna i arbetsmiljölagen, bygg- och anläggningsarbete kontra drift och förvaltning, projekteringsansvaret, byggherrens och B-P:s ansvar. Vi tar fram projektchecklista för projektets kritiska skeden och arbetar med förhandsanmälan, riskbedömningar och arbetsmiljöplan. Vi förbereder dig även på vad du behöver läsa in för att klara certifieringen för B-P. 1 Kompetens och karriär - Kursutbud för upphandlare, fastighetsutvecklare och projektledare -

15 Brandskydd BBR Brandskydd 1 dag. Kursnr Kursen ger dig en grundläggande kännedom om nya, uppdaterade, byggreglernas brandskyddsavsnitt. Kapitel 5 - Brand i nya BBR 0 har genomgått den mest omfattande förändring sedan BBR kom Kraven är samhällets minimikrav på byggnader vad gäller brandskydd. Tyngdpunkten ligger på utrymning, skydd mot brandspridning samt brandtekniska klasser. Förutom föreläsarens dokumentation får du boken Brandskydd i Boverkets byggregler BBR och Varselmärkning. Utbildningen sker i samarbete med Brandskyddsföreningen. a Kompetens och karriär - Kursutbud för upphandlare, fastighetsutvecklare och projektledare - 13

16 pråk a npassad kurs i engelska för företag i bygg- & fastighetssektorn dagar. Kursnr Utbildningen anpassas till dina krav och inleds med en förstudie där krav och behov ses över. Från detta skräddarsys utbildningen helt. Dess inriktning, nivå och längd anpassas. Kursen ges enbart på beställning och hålls med fördel som internat då också kvällarna utnyttjas. 14 Kompetens och karriär - Kursutbud för upphandlare, fastighetsutvecklare och projektledare -

17 kräddarsytt för din organisation Vi på BFB genomför ett stort antal företagsanpassade utbildnings aktiviteter varje säsong. Oftast får vi en förfrågan för att möta behovet att snabbt lyfta kompetensen inom ett område. Det kan handla om allt från att ge en kortare orientering till att under en längre period ta ansvar för kompetenshöjande aktiviteter och utbildningar. Vi är stolta över den här möjligheten och tveka inte att ta kontakt med oss för en diskussion kring de behov som just din organisation har! Kontakta oss på eller ring någon av oss: Gunilla hrnfeldt Hampus Bengtsson Lena Björklund Lena Gerlich Johan Onno Rickard Wallgren Välkommen till oss på BFB...för kunskap att bygga på!

18 Kompetensplanering töd vid utvecklingsamtal För: Utbildning/ Kurs Tidpunkt Datum: Underskrift medarbetare: Underskrift chef:

19 Ordlista B llmänna bestämmelser BK llmänna bestämmelser för konsultuppdrag BT llmänna bestämmelser för totalentreprenader FF vtal för fastighetsförvaltning M llmän Material- och rbetsbeskrivning. Beskrivningar av väl beprövade tekniska lösningar för olika konstruktioner. Är uppdelad i ett antal olika avsnitt eller fackområden: dministrativa föreskrifter, nläggning, Hus, VV, El och Kyl. De administrativa föreskrifterna spänner över alla fackområden och baseras på B och BT B-P Byggarbetsmiljösamordnare planering och projektering B-U Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av byggnads- och anläggningsarbeten BBR Boverkets byggregler BFB Bygg- och Fastighetsbranschens utbildnings institut B. Ägs av TF Ingenjörsutbildning B samt Byggherrarna, Fastighetsägarna, venska Teknik & Designföretagen samt veriges Byggindustrier. BI Bruksarea för biutrymmen BIe Enskild biarea BIg Gemensam biarea BIM ByggnadsInformationsModell BO Boarea, är bruksarea för boutrymmen Bruksarea rea av nyttjandeenhet eller annan grupp sammanhörande mätvärda utrymmen, begränsade av omslutande byggnadsdelars insida eller annan för mätvärdhet angiven begränsning. BOe; enskild boarea, BOg; gemensam boarea, BO:H; boarea med en rumshöjd av lägst,1 m, BO:L; boarea med en rumshöjd av högst,1 m CR Corporate ocial Responsibility ocialt ansvarstagande LO Lokalarea, är bruksarea för lokalutrymmen LO: K Lokalarea för kommunikation LO: P Lokalarea för personal LO: V Lokalarea för verksamhet LOe Enskild lokalarea LOg Gemensam lokalarea LOU Lagen om offentlig upphandling PBL Plan- och bygglagen Tidiga skeden Inledande skedet i ett projekt där de strategiska frågorna bereds. Var i processen tidiga skeden övergår i något annat varierar ofta utifrån vem man frågar. Det finns en tendens att tidiga skeden definieras som de skeden som föregår den egna insatsen ÖV Övrig area, är bruksarea för övriga utrymmen ÖV: K Övrig area för allmänt kommunikationsutrymme ÖV: D Övrig area för driftsutrymmen Vik ut den här fliken och fyll i som stöd för din kompetensplanering BFB Kompetens och Karriär - Bygg på din kunskap BFB Kompetensutveckling i världsklass

20 B VERIGE Vidare Kompetens PORTO BETLT PORTO PYÉ Kunskap att bygga på!

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling 2014 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling Arbetsmiljö, Bygg & fastighet, Energi, El, Industriteknik, IT/Telekom, Kvalitet, Miljö och Projektledning Det händer att jag får frågan

Läs mer

Konstruktion. Ledarskap

Konstruktion. Ledarskap Utbildningar 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Affärsutveckling 4 Entreprenadjuridik 5 ABM 07 6 ABM 07 Fördjupning Försäljning 8 Affärsmannaskap och säljteknik 10 Industriell teknisk försäljning 11 Bli trygg i

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1 TRAINEE-program FASTIGHETSDAGAR SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 innehåller även alla våra trycksaker! ENERGIUTMANING KOMMUNIKATIONSDAGAR SABO I ALMEDALEN sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer:

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Planering i VVS-företag

Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag 3 Sammanfattning I moderna byggnader blir teknikinnehållet en allt större och väsentligare del. I flera byggprojekt överstiger kostnaden

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården På uppdrag av Partsrådet Rapport 2010 05 27 Stig Tegle, Tegle Research Åsa Axelsdotter

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer

Kompetensutveckling för arbetslivet

Kompetensutveckling för arbetslivet Kompetensutveckling för arbetslivet Ett urval av kurser inom språk, ekonomi och teknik utvalda tillsammans med näringslivet - för näringslivet 1 Höj kompetensen hos medarbetarna I Linnéuniversitetets kursutbud

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer