HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING"

Transkript

1 Master Page: Cov M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 1 Friday, October 29, :18 PM SVENSKA HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING LYT A 2004 Victor Company of Japan, Limited JVC LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA VIKTIGT TILL VÅRA KUNDER: LÄS DETTA NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN DIGITAL PHOTO NAVIGATOR ( Programmet ) PÅ DIN DATOR. Rätten att använda Programmet beviljas Dig av Victor Company of Japan, Limited ( JVC ) förutsatt att du godkänner följande: Om Du inte Godkänner villkoren får Du varken installera eller använda Programmet. OM DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMMET INNEBÄR DET ATT DU ACCEPTERAR DESSA VILLKOR. 1 COPYRIGHT; ÄGANDERÄTT Du godtar att all copyright och övrig upphovsrätt i Programmet ägs av JVC och dess licensgivare, och fortsätter att tillhöra JVC och sådana licensgivare. Programmet skyddas av den japanska upphovsrättslagstiftningen samt berörda internationella avtal. 2 LICENS (1) Baserat på villkoren i detta Avtal ger JVC Dig en icke exklusiv rätt att använda Programmet. Du får installera och använda Programmet på en hårddisk eller annan lagringsenhet som finns på Din dator. Tryckt i Malaysia 1104MKH-ID-VM M5D5/D2 DSC VC (2) Du får göra en (1) kopia av Programmet för eget behov för säkerhetskopiering eller arkivering. 3 BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE PROGRAMMET (1) Du får inte dekompilera, disassemblera eller ändra Programmet, förutom i enlighet med det som tillämplig lagstiftning medger. (2) Du får inte kopiera eller använda Programmet, varken helt eller delvis, annat än på det sätt som Avtalet uttryckligen medger. (3) Du har inte rätt att ge tredje part licens att använda Programmet, och får heller inte distribuera, hyra ut, leasa ut eller överföra Programmet till tredje part, eller på annat sätt låta dem använda Programmet. 4 GARANTI JVC garanterar att det media som Programmet levereras på är fritt från material- och funktionsfel under en period på trettio (30) dagar från och med det datum Du inköpte en av våra produkter där Programmet medföljer. JVCs hela skyldighet, och Din enda ersättning avseende Programmet, är begränsad till att dylik defekt media ersätts. FÖRUTOM DE UTTRYCKLIGA GARANTIER SOM ANGES HÄR, SAMT DE SOM TILLÅTS AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING, FRÅNSKRIVER SIG JVC OCH DESS LICENSGIVARE ALLA ANDRA GARANTIER, AV VILKET 1 FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

2 Master Page: Left M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 2 Friday, October 29, :18 PM SLAG DET VARA MÅ, INKLUSIVE PROGRAMMETS OCH MEDFÖLJANDE TRYCKT MATERIALS LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE. OM DU HAR PROBLEM SOM ORSAKATS AV DETTA PROGRAM SKALL DESSA PROBLEM ÅTGÄRDAS PÅ EGEN BEKOSTNAD. 5 ANSVARSBEGRÄNSNING TILL DEN GRÄNS SOM LAGSTIFTNINGEN TILLÅTER KAN JVC OCH DESS LICENSGIVARE INTE ANSES VARA SKYLDIGA FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR, OBEROENDE AV OM DETTA GÄLLER KONTRAKT ELLER AVTAL, ELLER OM DET RÖR BRUKET AV, ELLER OMÖJLIGHETEN ATT BRUKA, PROGRAMMET, ÄVEN OM JVC HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR DETTA. DU FRISKRIVER JVC FRÅN ALLA FÖRLUSTER, ALL SKULD ELLER ALLA KOSTNADER SOM KAN UPPSTÅ PÅ GRUND AV ELLER I ANSLUTNING TILL KRAV FRÅN TREDJE PART RÖRANDE ANVÄNDNING AV DETTA PROGRAM. 6 VILLKOR Detta Avtal blir giltigt det datum Du installerar och använder Programmet på Din dator, och fortsätter att vara giltigt fram tills det avbryts under följande förhållanden. Om Du bryter något villkor i detta Avtal kan JVC avsluta Avtalet utan att informera Dig i förväg. I så fall kan JVC kräva skadestånd för eventuella skador som orsakats av Ditt avtalsbrott. Om detta Avtal avslutas måste Du omedelbart förstöra det Program som finns lagrat på Din maskin (inklusive radering från minne som finns i datorn) och Du får inte längre äga Programmet. 7 EXPORTREGLERING Du accepterar att Du inte får skicka, överföra eller exportera Programmet, eller tillhörande information och teknik, till de länder för vilka Japan eller andra relevanta länder har lagt exporthinder för dylikt gods. 8 ANVÄNDARE INOM DE AMERIKANSKA MYNDIGHETERNA Om Du är en myndighet inom USA ( Myndigheten ) godkänner du att JVC anser Programmet varande en Kommersiell Artikel i enlighet med definitionen i Federal Acquisition Regulation (FAR), del (g) bestående av Commercial Computer Software såsom dessa artiklar används i FAR, del och licensieras endast till Dig på samma villkor som gäller för alla kommersiella slutanvändare i detta Avtal. 9 ALLMÄNT (1) Justeringar, ändringar, radering och annan förändring av detta Avtal kommer att anses giltiga om detta inte sker skriftligen och undertecknas av en behörig JVC-representant. (2) Om någon del av detta Avtal kan anses vara ogiltigt eller stå i konflikt med lagstiftning som avser detta Avtal, anses ändå återstående villkor vara giltiga. (3) Detta Avtal regleras och tolkas i enlighet med japansk lagstiftning. Tokyos tingsrätt har jurisdiktion över alla tvister som kan uppstå avseende Avtalets ikraftträdande, tolkning och vikt. Victor Company of Japan, Limited ANMÄRKNING: Om du införskaffat Programmet i Tyskland kommer villkoren i Avsnitt 4 (Begränsad garanti) och 5 (Begränsad skyldighet) ovan att ersättas med de som finns i Avtalets tyska version. 2

3 Master Page: Right M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 3 Friday, October 29, :18 PM VARNING: Använd utrustningen enligt anvisningarna i denna handbok. Använd endast den medföljande CD- ROM-skivan. Använd aldrig någon annan CD-ROM-skiva för att köra mjukvaran. Försök inte modifiera mjukvaran. Ändringar eller modifieringar som inte godkänts av JVC kan orsaka att användaren inte längre har rätt till att använda utrustningen. Så här sköter du CD-ROMskivan Var försiktig så att den blanka ytan (den sida som inte har något tryck) blir smutsig eller repig. Skriv inte på och sätt inte på några etiketter på någondera sida av skivan. Om CD- ROM-skivan blir smutsig ska du torka av den försiktigt med en mjuk trasa från centrumhålet och utåt. Använd inte vanligt skivrengöringsmedel eller rengöringsspray. Böj inte CD-ROM-skivan och rör inte vid dess blanka yta. Förvara inte CD-ROM-skivan på en dammig, varm eller fuktig plats eller i direkt solljus. Förvara inte skivan på plats i direkt solljus. Den senaste informationen (på engelska) om medföljande programvaran finns på vår world wide web-server: english/index-e.html 3

4 Master Page: Left M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 4 Friday, October 29, :18 PM Meddelande till användarna Användning av det här mjukvaran är tillåten i enlighet med villkoren i mjukvarulicensen. Innan du kontaktar närmaste JVC-kontor eller -agentur i ditt land rörande denna mjukvara (se JVC Worldwide Service Network på english/worldmap/index-e.html) bör du fylla i nedanstående och ha aktuell information till hands. Produktnamn Modell Problem Felmeddelande Tillverkare Modell datorn Processor OS Minne Tillgängligt hårddiskutrymme Skrivbordsdator Bärbar dator MB MB Observera att det kan ta litet tid att svara på dina frågor, beroende på vad de handlar om. JVC kan inte besvara frågor som handlar om grundläggande handhavande av datorn, eller frågor som rör specifikationer eller prestanda för OS:t, andra tillämpningar eller drivrutiner. Systemkrav Windows Följande krav måste uppfyllas för att en videokamera ska kunna anslutas till datorn, och för att använda Digital Photo Navigator. OS: Windows 98 Second Edition (98SE) (förinstallerat), Windows Millennium Edition (Me) (förinstallerat), Windows 2000 Professional (2000) (förinstallerat), Windows XP Home Edition (XP) (förinstallerat), eller Windows XP Professional (XP) (förinstallerat) Processor: Intel MMX TM Pentium, minst 200 MHz RAM: Minst 64 MB Ledigt utrymme på hårddisken: Minst 10 MB för installation, minst 500 MB rekommenderas Uttag: USB-uttag Display: Måste kunna återge 800 x 600 punkter i 16-bitars färg Övrigt: Internet Explorer 5.5 eller senare version Macintosh Följande krav måste uppfyllas för anslutning av en videokamera till en datorn. Hårdvara: imac, ibook, Power Mac G4 eller G5, PowerBook G3 eller G4, emac utrustad med en USB-uttag OS: Mac OS till 9.2.2, Mac OS X (10.1.5, till , till ) RAM: Minst 64 MB (Mac OS 9), Minst 128 MB (Mac OS X) Det är inte säkert att den medföljande mjukvaran fungerar på alla persondatorer som uppfyller ovanstående systemkrav. Om din datorn inte överensstämmer med de ovanstående systemkraven, kan du använda den separata USB-läs/ skrivenheten CU-VUSD70, datornkortadaptern CU-VPSD60 eller diskettadaptern CU-VFSD50 för att läsa in filerna på minneskortet till hårddisken på din datorn. (Se JVC Accessories på vår webbplats: accessory/) 4 FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

5 Master Page: Right M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 5 Friday, October 29, :18 PM Microsoft och Windows är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Macintosh är ett registrerat varumärke för Apple Computer, Inc. Andra varumärken och företagsnamn i den här handboken är varumärken och/ eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. 5

6 Master Page: Left M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 6 Friday, October 29, :18 PM Installera mjukvaran (Windows ) Följ de procedurer som beskrivs nedan för att installera mjukvaran. Från [SETUP]- skärmen i steg 2, kan du installera följande drivrutiner eller mjukvara. Stäng alla mjukvaror som du använder. (Kontrollera att det inte finns några andra programikoner på statusfältet.) Drivrutinen USB Mass Storage Class Med den här drivenheten kan din datorn läsa från och skriva på minneskort i videokameran. Windows Me/2000/XP: Eftersom du inte behöver installera denna drivrutin visas alternativet inte. Du behöver bara ansluta videokameran till datorn med USB-kabel för att sedan kunna läsa från och skriva på minneskort i videokameran. Windows 98SE: Anslut INTE USB-kabeln mellan videokameran och datorn innan du installerar drivrutinen. Digital Photo Navigator 1.0 Den här applikationen används för att organisera stillbilder och omvandla dom till olika format. G.726-dekoder Det här är en ljuddekoder för videoklipp skapade med videokameran (ändelsen.asf ). ANMÄRKNING: Installera endast G.726-dekodern om videokameran är utrustad med funktionen Clip Recording (inspelning av klipp för ). 1 Sätt i den medföljande CD-ROMskivan i datorn. Efter ett ögonblick visas [SETUP]- skärmen. Från [SETUP]-skärmen kan du installera önskad drivrutin eller mjukvara. Om [SETUP]-skärmen inte visas dubbelklickar du på CD-ROM-ikonen i [Den här datorn]-fönstret. 2 Klicka på [Install] till höger om önskad mjukvara och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen. Installationen av vald drivrutin eller mjukvara börjar. Själva proceduren varierar beroende på drivrutin eller mjukvara. Följande steg är exempel på Digital Photo Navigator för Windows 98SE. [License Agreement]-skärmen visas. Klicka på [Yes]. Sedan visas [Choose Destination Location]-skärmen. Klicka på [Next]. 6 FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

7 Master Page: Right M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 7 Friday, October 29, :18 PM Sedan visas [Select Program Folder]- skärmen. Klicka på [Next]. [Setup Status]-skärmen visas. Vänta ett ögonblick tills installationen är färdig. När installationen är färdig visas skärmen [Digital Photo Navigator Setup], och frågar dig om du vill skapa en ikon på skrivbordet. Klicka på [Yes] om du vill göra det. I annat fall klickar du på [No]. Installera all önskad programvara eller drivrutin på samma sätt. För att visa [SETUP]-skärmen dubbelklickar du på CD-ROM-ikonen i [Den här datorn]- fönstret. ANMÄRKNING: Om du genomför installering av mjukvara som redan finns installerad startar avinstallering. Utför i så fall installeringen igen, efter att avinstalleringen är färdig. Uppdatering av [Enhetshanteraren] (endast Windows 98SE) Om videokameran ansluts till din dator med USB-kabeln innan [USB Mass Storage Class driver] installeras, så kan det förekomma att installationen inte genomförs korrekt. Följ i så fall den procedur som beskrivs nedan för att uppdatera [Enhetshanteraren] och installera [USB Mass Storage Class driver] korrekt. ANMÄRKNING: Koppla ur alla andra USB-ljudenheter som är anslutna till datorn, innan du utför den följande proceduren. Installera [USB Mass Storage Class driver] 1 Använd USB-kabeln för att ansluta videokameran till datorn. ( sid. 8) 2 Klicka på [Start], gå till [Inställningar] och klicka sedan på [Kontrollpanel]. Dubbelklicka på [System]-ikonen. 3 Välj [Enhetshanteraren]-fliken. 4 Ta bort [GR-D270*] i [Andra enheter]. * Modellnamnet beror på vilken videokamera som är ansluten. 5 Koppla ur USB-kabeln från videokameran. Starta om datorn. 6 Sätt i den medföljande CD-ROMskivan i datorn. Installera [USB Mass Storage Class driver]. ( sid. 6) 7 Använd USB-kabeln för att ansluta videokameran till datorn. Drivrutinen för enheten är installerad. 8 Bekräfta att [Flyttbar disk]- ikonen visas i [Den här datorn]. 7

8 Master Page: Left M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 8 Friday, October 29, :18 PM Anslutningar (Windows ) Anslutning av USB-kabeln Anslut USB-kabeln för att kopiera stillbilds- eller videoklippfiler på ett minneskort till din dator. datorn Videokamera Till USB-uttag USB-kabel Till USB-uttag 1 Se för säkerhets skull till att alla enheter är avsedda innan du utför några anslutningar. 2 Använd USB-kabeln för att ansluta videokameran till datorn. ANMÄRKNINGAR: Vi rekommenderar att nättillsatsen används som strömkälla i stället för batteripaketet. När USB-kabeln är ansluten uppstår det funktionsstörningar på datorn om videokameran sätts på eller stängs av och om VIDEO/MEMORY (DSC)-läget växlas på videokameran. Om du ansluter videokameran till datorn via ett USB-nav kan det förekomma att kompatibilitetssvårigheter mellan navet och datorn kan ge upphov till instabil drift av datorn. Anslut videokameran direkt till datorn om detta skulle inträffa, och inte via navet. Använd inte en USB-förlängningskabel. 8

9 Master Page: Right M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 9 Friday, October 29, :18 PM Att titta på innehållet på ett minneskort (Windows ) 1 Installera [USB Mass Storage Class driver]. (Endast Windows 98SE) ( sid. 6) 2 Kontrollera att det sitter ett minneskort i videokameran. 3 Ställ videokamerans VIDEO/ MEMORY-omkopplare på MEMORY. 4 Ställ videokamerans strömbrytare i läge PLAY medan du trycker ner låsknappen som sitter på strömbrytaren. Videokameran slås på. 5 Anslut videokameran till din dator med en USB-kabel. ( sid. 8) [USB] visas på videokamerans LCDskärm. 6 När Windows XP används: [Flyttbar disk]- fönstret visas på datorskärmen efter ett ögonblick. Välj [Öppna mappar för att visa filer med Utforskaren] och klicka på [OK]. ANMÄRKNING: Om fönstret [Flyttbar disk] inte visas ska du kontrollera anslutningen ( sid. 8) eller utföra steg 1 och 2 till höger. När Windows 98SE/Me/2000 används: 1 Dubbelklicka på [Den här datorn]- ikonen på skrivbordet. En [Flyttbar disk]-ikon, som representerar det minneskort som sitter i videokameran, visas i [Den här datorn]-fönstret. 2 Dubbelklicka på [Flyttbar disk]- ikonen. Windows 98SE: [Flyttbar disk]- ikonen visas inte om drivrutinen för USB Mass Storage Class inte är rätt installerad. Se i så fall Uppdatering av [Enhetshanteraren] (endast Windows 98SE) ( sid. 7). 7 Mapparna på minneskortet visas. Stillbilder Videoklipp Navigeringsdata Data för DPOFinställning Olika filtyper lagras i olika mappar. [DCIM]: Innehåller mappar med stillbilder (ändelsen.jpg ) [DCVI]: Innehåller mappar med videoklipp (ändelsen.asf ) Mappen [DCVI] visas endast om videokameran har funktionen Clip Recording (inspelning av klipp för ). [MISC]: Innehåller mappar med data för DPOF-inställning 9 FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

10 Master Page: Left M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 10 Friday, October 29, :18 PM [NAVI]: Innehåller mappar med navigeringsdata Mappen [NAVI] visas endast om videokameran har funktionen NAVIGATION. ANMÄRKNINGAR: Om fel sorts filer sparas på ett minneskort, eller om filer eller mappar raderas från ett minneskort, kan det orsaka problem med videokamerans funktion. Om det är nödvändigt att radera en fil från ett minneskort bör den raderas från videokameran. Dra aldrig ur USB-kablen medan visas på videokamerans LCD-skärm. Om du använder ett helt nytt minneskort måste det först initieras med videokameran. Det kan hända att det inte går att kopiera filer från minneskortet till datorn utan att detta har utförts. Det kan hända att filändelsen inte visas beroende på inställningen för [FOLDER] i Windows. Att kopiera filer till din datorn (Windows ) Stillbilds- och videoklippfiler som lagras på ett minneskort kan kopieras till din dator och där spelas av på datorn. 1 Utför proceduren i Att titta på innehållet på ett minneskort (Windows ) ( sid. 9). Mapparna på minneskortet visas. 2 Skapa en ny mapp, ange mappnamnet och dubbelklicka på den. Skapa till exempel en ny mapp i [Mina bilder]-mappen. 3 Välj den mapp som ska kopieras, och dra och släpp den mappen i destinationsmappen. För att kopiera stillbilder: Kopiera den mapp som finns i [DCIM]- mappen. För att kopiera videoklipp: Kopiera mappen inuti [DCVI]-mappen. visas på videokamerans LCD-skärm och mappen kopieras från minneskortet till datorn. 10 FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

11 Master Page: Right M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 11 Friday, October 29, :18 PM ANMÄRKNING: Dra aldrig ur USB-kablen medan visas på videokamerans LCDskärm. Spela av filerna på din datorn (Windows ) Stillbilder Använd ett program som kan hantera filer i JPEG-format. Dubbelklicka den bildfil (ändelsen.jpg ) vars stillbild du vill titta på. Videoklipp (endast för videokameror som har funktionen Clip Recording) Använd Windows Media Player (version 6.4 eller senare). Du kan ladda ner Windows Media Player från Microsofts webbplats: Om du inte kan spela av en videoklippfil (ändelsen.asf ) som du har öppnat med Windows Media Player ska du ansluta till Internet för att sedan försöka öppna filen. Den programvara som behövs för att spela av filen kommer att laddas ner automatiskt och filen kommer att spelas av. Om videoklippet spelas av men inget ljud hörs ska du installera G.726-dekodern från CD-ROM-skivan. Koppla ur USB-kabeln (Windows ) Koppla ur USB-kabeln och stäng av videokameran innan minneskort sätts i eller tas ur eller datorn stängs av. När Windows 98SE används 1 Kontrollera att inte närvarande visas på videokamerans LCD-skärm. Om närvarande visas ska du vänta tills det att den försvinner innan du fortsätter. 2 Dubbelklicka på [Den här datorn]-ikonen på skrivbordet. [Flyttbar disk]-ikonen visas om videokameran är rätt ansluten till datorn. 3 Högerklicka på [Flyttbar disk]- ikonen i [Den här datorn]-fönstret. En meny visas. 4 Klicka på [Mata ut] på menyn. [Flyttbar disk]-ikonen försvinner. Vänta ett tag, om ikonen inte försvinner, och fortsätt sedan till steg 5. 5 Koppla ur USB-kabeln. Klicka på [OK] om något meddelande visas. 6 Ställ videokamerans strömbrytare på OFF. Videokameran stängs av. 11 FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

12 Master Page: Left M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 12 Friday, October 29, :18 PM När Windows 2000/Me/XP används 1 Kontrollera att inte närvarande visas på videokamerans LCD-skärm. Om närvarande visas ska du vänta tills det att den försvinner innan du fortsätter. 2 Dubbelklicka på ikonen för [Säker borttagning av maskinvara] eller [Koppla från eller mata ut maskinvara] i statusfältet. Dialogrutan [Säker borttagning av maskinvara] eller [Koppla från eller mata ut maskinvara] visas. Windows XP: Om inte, vänta en stund, och gå sedan till steg 5. 3 Välj [USB Mass Storage Device] eller [USB Disk] och klicka på [Stop]. Windows 2000/XP Windows Me Dialogrutan [Stoppa en maskinvaruenhet] visas. 4 Klicka på [OK]. Windows 2000/Me: Om ett meddelande visas som indikerar att enheten på ett säkert sätt kan tas bort, klickar du på [OK] för att sedan klicka på [Stäng]. Windows 2000/XP Windows Me Modellnamnet beror på vilken videokamera som är ansluten. 5 Koppla ur USB-kabeln. 6 Ställ videokamerans strömbrytare på OFF. Videokameran stängs av. 12

13 Master Page: Right M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 13 Friday, October 29, :18 PM Anslutningar (Macintosh) Anslut USB-kabeln för att kopiera stillbilds- eller videoklippfiler på ett minneskort till din dator. datorn Till USB-uttag Till USB-uttag Videokamera USB-kabel 1 Se för säkerhets skull till att alla enheter är avsedda innan du utför några anslutningar. 2 Använd USB-kabeln för att ansluta videokameran till datorn. ANMÄRKNINGAR: Vi rekommenderar att nättillsatsen används som strömkälla i stället för batteripaketet. När USB-kabeln är ansluten uppstår det funktionsstörningar på datorn om videokameran sätts på eller stängs av genom att ändra VIDEO/MEMORY (DSC)-läget på videokameran. Om du ansluter videokameran till datorn via ett USB-nav kan det förekomma att kompatibilitetssvårigheter mellan navet och datorn kan ge upphov till instabil drift av datorn. Anslut videokameran direkt till datorn om detta skulle inträffa, och inte via navet. Använd inte en USB-förlängningskabel. 13

14 Master Page: Left M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 14 Friday, October 29, :18 PM Att titta på innehållet på ett minneskort (Macintosh) 1 Kontrollera att det sitter ett minneskort i videokameran. 2 Ställ videokamerans VIDEO/ MEMORY-omkopplare på MEMORY. 3 Ställ videokamerans strömbrytare i läge PLAY medan du trycker ner låsknappen som sitter på strömbrytaren. 4 Anslut videokameran till din dator med en USB-kabel. ( sid. 13) [USB] visas på videokamerans LCDskärm. Minneskortets ikon visas på skrivbordet. Minneskortsikonens namn är Untitled, Unlabeled eller No name. Vi rekommenderar att du namnger ikonen, för att kunna skilja den från andra flyttbara skivor och mappar. 5 Dubbelklicka på skrivbordets minneskortsikon. Mapparna på minneskortet visas. Olika filtyper lagras i olika mappar. [DCIM]: Innehåller mappar med stillbilder (ändelsen.jpg ) [DCVI]: Innehåller mappar med videoklipp (ändelsen.asf ) Mappen [DCVI] visas endast om videokameran har funktionen Clip Recording (inspelning av klipp för ). [MISC]: Innehåller mappar med data för DPOF-inställning [NAVI]: Innehåller mappar med navigeringsdata Mappen [NAVI] visas endast om videokameran har funktionen NAVIGATION. ANMÄRKNINGAR: Om fel sorts filer sparas på ett minneskort, eller om filer eller mappar raderas från ett minneskort, kan det orsaka problem med videokamerans funktion. Om det är nödvändigt att radera en fil från ett minneskort bör den raderas från videokameran. Dra aldrig ur USB-kablen då visas på videokamerans LCD-skärm. Om du använder ett helt nytt minneskort måste det först initieras med videokameran. Det kan hända att det inte går att kopiera filer från minneskortet till datorn utan att detta har utförts. Navigeringsdata Videoklipp Stillbilder Data för DPOFinställning 14

15 Master Page: Right M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 15 Friday, October 29, :18 PM Att kopiera filer till din datorn (Macintosh) Stillbilds- och videoklippfiler som lagras på ett minneskort kan kopieras till din datorn och där spelas av. 1 Dubbelklicka på skrivbordets minneskortsikon. Mapparna på minneskortet visas. 2 Skapa en ny mapp, ange mappnamnet och dubbelklicka på den. 3 Välj den mapp som ska kopieras, och dra och släpp den mappen i destinationsmappen. Spela av filerna på din datorn (Macintosh) Stillbilder Använd ett program som kan hantera filer i JPEG-format. Om du vill titta på en stillbild kan du antingen dubbelklicka på stillbildsfilen (ändelsen.jpg ), eller dra och släppa filen på programikonen. Videoklipp (endast för videokameror som har funktionen Clip Recording) Använd Windows Media Player för Mac (version 6.4 eller senare). Du kan ladda ner Windows Media Player för Mac från Microsoft webbplats: För att kopiera stillbilder: Kopiera den mapp som finns i [DCIM]- mappen. För att kopiera videoklipp: Kopiera mappen inuti [DCVI]-mappen. visas på videokamerans LCD-skärm och mappen kopieras från minneskortet till datorn. ANMÄRKNING: Dra aldrig ur USB-kablen då visas på videokamerans LCD-skärm. 15

16 Master Page: Left M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 16 Friday, October 29, :18 PM Koppla ur USB-kabeln (Macintosh) Koppla ur USB-kabeln och stäng av videokameran innan minneskort sätts i eller tas ur eller datorn stängs av. 1 Släpp skrivbordets minneskortsikon på [Papperskorg]-ikonen. Klicka på [OK] när bekräftelsemeddelandet visas. 2 Kontrollera att inte visas på videokamerans LCD-skärm. Om visas ska du vänta tills det att den försvinner innan du fortsätter. 3 Koppla ur USB-kabeln. 4 Ställ videokamerans strömbrytare på OFF. Videokameran stängs av. Bruksanvisning/Hjälp/Läs detta (VIKTIGT) Denna handbok gäller endast programvaruinstallation och datoranslutning. För mer information om varje programvara, se Bruksanvisning/Hjälp/ Läs detta (VIKTIGT). Digital Photo Navigator Bruksanvisningen finns på CD-ROMskivan i PDF-format. Högerklicka på CD- ROM-ikonen i [Den här datorn], och klicka sedan på [Öppna]. Dubbelklicka på [Docs]-mappen. Öppna filen Start.pdf och klicka på knappen för önskat språk. Observera att Adobe Acrobat Reader TM eller Adobe Reader måsta vara installerade för att du ska kunna läsa PDF-filer. Adobe Reader kan laddas ner från Adobes webbplats: 16

JVC LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA

JVC LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH USB-ANSLUTNING SVENSKA LYT1334-009A Tryckt i Japan 2004 Victor Company of Japan, Limited M4S3/S5 0904FOH-AL-VP JVC LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA VIKTIGT TILL

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Memory Stick Duo ExpressCard -adapter

Memory Stick Duo ExpressCard -adapter 3-218-419-01 (1) Memory Stick Duo ExpressCard -adapter Bruksanvisning MSAC-EX1 Svenska Innan du börjar använda den här enheten bör du läsa igenom de här instruktionerna noggrant, och sedan spara dem för

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Installationshandbok. Ver. 4.4. Ver. 4.4 Installationshandbok

Installationshandbok. Ver. 4.4. Ver. 4.4 Installationshandbok Se Se Installationshandbok Ver. 4.4 Ver. 4.4 Installationshandbok Innehållsförteckning Introduktion: Om handboken...1 Översikt...2 Windows...3 Installera Nikon Capture 4 under Windows...4 Snabbinstallation...7

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

PV Applications Manager. Instruktionshäfte

PV Applications Manager. Instruktionshäfte PV Applications Manager Instruktionshäfte Sw Microsoft, Windows och Windows NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Övriga

Läs mer

Installationsguide för ICON

Installationsguide för ICON på Windows XP och Windows Vista (32-bitar). INOR USB Interface är en icke Ex-godkänd produkt och får inte användas tillsammans med Ex-klassade transmittrar. Anslut inte USB Interfacet till datorn innan

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP

Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP SW4223 De flesta windowsprogram installeras i enhet C: som standardinställning. Följ denna manual för att modifiera standardplatsen

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P B R U K S A N V I S N I N G A I - 7 0 7 9 4 5 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Att använda DVD-RAM-skivor

Att använda DVD-RAM-skivor Denna bruksanvisning innehåller ett minimum av information för att använda DVD-RAM-skivor tillsammans med drivenheten DVD MULTI under Windows 98/Me/2000. Windows, Windows NT och MS-DOS är registrerade

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Digital systemkamera PC Connect

Digital systemkamera PC Connect e001_kb474_qg_pc_7.fm Page 1 Tuesday, May 12, 2009 9:38 AM Digital systemkamera PC Connect e001_kb474_qg_pc_7.fm Page 2 Tuesday, May 12, 2009 9:38 AM Tack för att du köpt en PENTAX Q digitalkamera. Utförlig

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

QuarkXPress 9.3 Informationsfil

QuarkXPress 9.3 Informationsfil QuarkXPress 9.3 Informationsfil INNEHÅLL Innehåll QuarkXPress 9.3 Informationsfil...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Utföra en tyst installation...7

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Map Utility Ver. 1.4 Användarhandbok

Map Utility Ver. 1.4 Användarhandbok SVENSKA Map Utility Ver..4 Användarhandbok Innehåll i användarhandboken Skärmbilderna i exemplen i den här handboken är hämtade från Windows 7. GPS-mottagaren eller kameran visas som en ikon. Exempel:

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024 HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 024 Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive /

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Det här behöver du 5 Installationsöversikt 5 Steg 1: Leta efter uppdateringar 5 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 5 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

ImageMate USB 2.0 Läsare/Sparare Användarguide

ImageMate USB 2.0 Läsare/Sparare Användarguide Svenska ImageMate USB 2.0 Läsare/Sparare Användarguide Flerfunktionell USB 2.0-höghastighetsläsare/sparare för: SDDR-189 Allt-i-ett-läsare/sparare: CompactFlash, SD, SDHC, minisd, minisdhc, microsd, microsdhc,

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i Windows Live Movie Maker 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med Windows Movie

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Installera CET Designer och Extensions

Installera CET Designer och Extensions Installera CET Designer och Extensions Published by: Configura Sverige AB Box 306 581 02 LINKÖPING www.configura.com 2006 Configura Sverige AB. All rights reserved. Printed in Sweden. Configura Sverige

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Introduktion Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 2. Systemkrav...2 3. Installera Ladibug...3 4. Anslutning av Hårdvaran...5 5. Börja använda Ladibug...5

Läs mer

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Med ensamrätt. Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. SÅ HÄR INSTALLERAR DU PC SUITE...2 4. KOMMA IGÅNG...2

Läs mer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N76 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn

Läs mer

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte SW Programvara för musikdatahantering Datahanteraren för Windows Instruktionshäfte Använd detta instruktionshäfte i kombination med instruktionshäftet som medföljer instrumentet. DATAMANAGERSW1C Innehåll

Läs mer

Läs det här först. Kapitel 1: Första användningen. Kapitel 2: Picture Package-funktioner. Kapitel 3: Kopiera/visa bilder på en dator

Läs det här först. Kapitel 1: Första användningen. Kapitel 2: Picture Package-funktioner. Kapitel 3: Kopiera/visa bilder på en dator Läs det här först Om Förenklad guide (First Step Guide) Direkthjälp för programvaran Kapitel 1: Första användningen Förberedelser Steg 1: Installera programvara Steg 2: Ansluta med en USB-kabel När du

Läs mer

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Innehåll 1. 1. Installationsprocess för Windows 8 2. Systemkrav 3. Förberedelser 2. 3. ESD 4. 5. 6. 1. Anpassa 2. Trådlös 3. Anpassa inställningar

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

JabloSuite Bruksanvisning

JabloSuite Bruksanvisning Version 2.2 JABLOSUITE BRUKSANVISNING Sida 1 av 14 JabloSuite Bruksanvisning Inledning Lista över funktionerna i JabloSuite...2 Installation Minimala krav på programvara och maskinvara...3 Operativsystem

Läs mer

Installationshandbok. PC Suite. SV 9354097 Issue 2

Installationshandbok. PC Suite. SV 9354097 Issue 2 Installationshandbok för PC Suite Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) SV 9354097

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Vad finns i paketet Ett trådlöst modem av typ MF110 samt denna manual. Lär känna ditt modem ➎ ➋ ➊ ➌ ➍ Plats för ditt SIM-kort Här stoppar du in ditt Tele2 SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Här

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

HASP-felsökningsguide

HASP-felsökningsguide HASP-felsökningsguide Huvudkontor: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright och varumärken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt.

Läs mer

Bruksanvisning för Mac

Bruksanvisning för Mac Bruksanvisning för Mac Innehållsförteckning Komma igång... 1 Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac)... 1 Installation av FreeAgent... 4 Säker utmatning av enheter... 9 Hantering

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING [ FILÖVERFÖRING ] Hur överför man filler och mappar mellan olika enheter OPERATIVSYSTEM. Windows 7 ANVISUA.

STUDIEHANDLEDNING [ FILÖVERFÖRING ] Hur överför man filler och mappar mellan olika enheter OPERATIVSYSTEM. Windows 7 ANVISUA. STUDIEHANDLEDNING [ FILÖVERFÖRING ] Hur överför man filler och mappar mellan olika enheter OPERATIVSYSTEM Windows 7 ANVISUA Anna Larsson Studiehandledning Filöverföring www.anvisua.se Copyright 2015 Anna

Läs mer

Om du är en van användare kan du hoppa över de mest grundläggande instruktionerna.

Om du är en van användare kan du hoppa över de mest grundläggande instruktionerna. Dito manual Nedanstående manual är riktad till dig som inte tidigare har använt en läsplatta. Den hjälper dig med att komma igång med att läsa e-böcker på läsplattan och med att använda Akademibokhandelns

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Vanliga problem med GoPro- kameror

Vanliga problem med GoPro- kameror Vanliga problem med GoPro- kameror TIPS! Har Ni denna lista i digitalt format kan Ni söka efter problemen med hjälp av sökfunktionen i programmet eller genom att hålla nere CTRL och trycka på F (CTRL+F)

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 POLSKI -Förpackningens innehåll -Tekniska specifikationer -Installation av hårdvara -Garanti MULTIMEDIA PLAYER

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows på din Mac 4 Steg 4:

Läs mer

HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0. Rev. 907

HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5 / USB 2.0. Rev. 907 HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 Rev. 907 Freecom Mobile Drive XXS Kära kund! Tack för att du valt Freecom Mobile Drive XXS som extern hårddisk. För att kunna använda

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer