HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING"

Transkript

1 Master Page: Cov M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 1 Friday, October 29, :18 PM SVENSKA HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING LYT A 2004 Victor Company of Japan, Limited JVC LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA VIKTIGT TILL VÅRA KUNDER: LÄS DETTA NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN DIGITAL PHOTO NAVIGATOR ( Programmet ) PÅ DIN DATOR. Rätten att använda Programmet beviljas Dig av Victor Company of Japan, Limited ( JVC ) förutsatt att du godkänner följande: Om Du inte Godkänner villkoren får Du varken installera eller använda Programmet. OM DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMMET INNEBÄR DET ATT DU ACCEPTERAR DESSA VILLKOR. 1 COPYRIGHT; ÄGANDERÄTT Du godtar att all copyright och övrig upphovsrätt i Programmet ägs av JVC och dess licensgivare, och fortsätter att tillhöra JVC och sådana licensgivare. Programmet skyddas av den japanska upphovsrättslagstiftningen samt berörda internationella avtal. 2 LICENS (1) Baserat på villkoren i detta Avtal ger JVC Dig en icke exklusiv rätt att använda Programmet. Du får installera och använda Programmet på en hårddisk eller annan lagringsenhet som finns på Din dator. Tryckt i Malaysia 1104MKH-ID-VM M5D5/D2 DSC VC (2) Du får göra en (1) kopia av Programmet för eget behov för säkerhetskopiering eller arkivering. 3 BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE PROGRAMMET (1) Du får inte dekompilera, disassemblera eller ändra Programmet, förutom i enlighet med det som tillämplig lagstiftning medger. (2) Du får inte kopiera eller använda Programmet, varken helt eller delvis, annat än på det sätt som Avtalet uttryckligen medger. (3) Du har inte rätt att ge tredje part licens att använda Programmet, och får heller inte distribuera, hyra ut, leasa ut eller överföra Programmet till tredje part, eller på annat sätt låta dem använda Programmet. 4 GARANTI JVC garanterar att det media som Programmet levereras på är fritt från material- och funktionsfel under en period på trettio (30) dagar från och med det datum Du inköpte en av våra produkter där Programmet medföljer. JVCs hela skyldighet, och Din enda ersättning avseende Programmet, är begränsad till att dylik defekt media ersätts. FÖRUTOM DE UTTRYCKLIGA GARANTIER SOM ANGES HÄR, SAMT DE SOM TILLÅTS AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING, FRÅNSKRIVER SIG JVC OCH DESS LICENSGIVARE ALLA ANDRA GARANTIER, AV VILKET 1 FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

2 Master Page: Left M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 2 Friday, October 29, :18 PM SLAG DET VARA MÅ, INKLUSIVE PROGRAMMETS OCH MEDFÖLJANDE TRYCKT MATERIALS LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE. OM DU HAR PROBLEM SOM ORSAKATS AV DETTA PROGRAM SKALL DESSA PROBLEM ÅTGÄRDAS PÅ EGEN BEKOSTNAD. 5 ANSVARSBEGRÄNSNING TILL DEN GRÄNS SOM LAGSTIFTNINGEN TILLÅTER KAN JVC OCH DESS LICENSGIVARE INTE ANSES VARA SKYLDIGA FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR, OBEROENDE AV OM DETTA GÄLLER KONTRAKT ELLER AVTAL, ELLER OM DET RÖR BRUKET AV, ELLER OMÖJLIGHETEN ATT BRUKA, PROGRAMMET, ÄVEN OM JVC HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR DETTA. DU FRISKRIVER JVC FRÅN ALLA FÖRLUSTER, ALL SKULD ELLER ALLA KOSTNADER SOM KAN UPPSTÅ PÅ GRUND AV ELLER I ANSLUTNING TILL KRAV FRÅN TREDJE PART RÖRANDE ANVÄNDNING AV DETTA PROGRAM. 6 VILLKOR Detta Avtal blir giltigt det datum Du installerar och använder Programmet på Din dator, och fortsätter att vara giltigt fram tills det avbryts under följande förhållanden. Om Du bryter något villkor i detta Avtal kan JVC avsluta Avtalet utan att informera Dig i förväg. I så fall kan JVC kräva skadestånd för eventuella skador som orsakats av Ditt avtalsbrott. Om detta Avtal avslutas måste Du omedelbart förstöra det Program som finns lagrat på Din maskin (inklusive radering från minne som finns i datorn) och Du får inte längre äga Programmet. 7 EXPORTREGLERING Du accepterar att Du inte får skicka, överföra eller exportera Programmet, eller tillhörande information och teknik, till de länder för vilka Japan eller andra relevanta länder har lagt exporthinder för dylikt gods. 8 ANVÄNDARE INOM DE AMERIKANSKA MYNDIGHETERNA Om Du är en myndighet inom USA ( Myndigheten ) godkänner du att JVC anser Programmet varande en Kommersiell Artikel i enlighet med definitionen i Federal Acquisition Regulation (FAR), del (g) bestående av Commercial Computer Software såsom dessa artiklar används i FAR, del och licensieras endast till Dig på samma villkor som gäller för alla kommersiella slutanvändare i detta Avtal. 9 ALLMÄNT (1) Justeringar, ändringar, radering och annan förändring av detta Avtal kommer att anses giltiga om detta inte sker skriftligen och undertecknas av en behörig JVC-representant. (2) Om någon del av detta Avtal kan anses vara ogiltigt eller stå i konflikt med lagstiftning som avser detta Avtal, anses ändå återstående villkor vara giltiga. (3) Detta Avtal regleras och tolkas i enlighet med japansk lagstiftning. Tokyos tingsrätt har jurisdiktion över alla tvister som kan uppstå avseende Avtalets ikraftträdande, tolkning och vikt. Victor Company of Japan, Limited ANMÄRKNING: Om du införskaffat Programmet i Tyskland kommer villkoren i Avsnitt 4 (Begränsad garanti) och 5 (Begränsad skyldighet) ovan att ersättas med de som finns i Avtalets tyska version. 2

3 Master Page: Right M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 3 Friday, October 29, :18 PM VARNING: Använd utrustningen enligt anvisningarna i denna handbok. Använd endast den medföljande CD- ROM-skivan. Använd aldrig någon annan CD-ROM-skiva för att köra mjukvaran. Försök inte modifiera mjukvaran. Ändringar eller modifieringar som inte godkänts av JVC kan orsaka att användaren inte längre har rätt till att använda utrustningen. Så här sköter du CD-ROMskivan Var försiktig så att den blanka ytan (den sida som inte har något tryck) blir smutsig eller repig. Skriv inte på och sätt inte på några etiketter på någondera sida av skivan. Om CD- ROM-skivan blir smutsig ska du torka av den försiktigt med en mjuk trasa från centrumhålet och utåt. Använd inte vanligt skivrengöringsmedel eller rengöringsspray. Böj inte CD-ROM-skivan och rör inte vid dess blanka yta. Förvara inte CD-ROM-skivan på en dammig, varm eller fuktig plats eller i direkt solljus. Förvara inte skivan på plats i direkt solljus. Den senaste informationen (på engelska) om medföljande programvaran finns på vår world wide web-server: english/index-e.html 3

4 Master Page: Left M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 4 Friday, October 29, :18 PM Meddelande till användarna Användning av det här mjukvaran är tillåten i enlighet med villkoren i mjukvarulicensen. Innan du kontaktar närmaste JVC-kontor eller -agentur i ditt land rörande denna mjukvara (se JVC Worldwide Service Network på english/worldmap/index-e.html) bör du fylla i nedanstående och ha aktuell information till hands. Produktnamn Modell Problem Felmeddelande Tillverkare Modell datorn Processor OS Minne Tillgängligt hårddiskutrymme Skrivbordsdator Bärbar dator MB MB Observera att det kan ta litet tid att svara på dina frågor, beroende på vad de handlar om. JVC kan inte besvara frågor som handlar om grundläggande handhavande av datorn, eller frågor som rör specifikationer eller prestanda för OS:t, andra tillämpningar eller drivrutiner. Systemkrav Windows Följande krav måste uppfyllas för att en videokamera ska kunna anslutas till datorn, och för att använda Digital Photo Navigator. OS: Windows 98 Second Edition (98SE) (förinstallerat), Windows Millennium Edition (Me) (förinstallerat), Windows 2000 Professional (2000) (förinstallerat), Windows XP Home Edition (XP) (förinstallerat), eller Windows XP Professional (XP) (förinstallerat) Processor: Intel MMX TM Pentium, minst 200 MHz RAM: Minst 64 MB Ledigt utrymme på hårddisken: Minst 10 MB för installation, minst 500 MB rekommenderas Uttag: USB-uttag Display: Måste kunna återge 800 x 600 punkter i 16-bitars färg Övrigt: Internet Explorer 5.5 eller senare version Macintosh Följande krav måste uppfyllas för anslutning av en videokamera till en datorn. Hårdvara: imac, ibook, Power Mac G4 eller G5, PowerBook G3 eller G4, emac utrustad med en USB-uttag OS: Mac OS till 9.2.2, Mac OS X (10.1.5, till , till ) RAM: Minst 64 MB (Mac OS 9), Minst 128 MB (Mac OS X) Det är inte säkert att den medföljande mjukvaran fungerar på alla persondatorer som uppfyller ovanstående systemkrav. Om din datorn inte överensstämmer med de ovanstående systemkraven, kan du använda den separata USB-läs/ skrivenheten CU-VUSD70, datornkortadaptern CU-VPSD60 eller diskettadaptern CU-VFSD50 för att läsa in filerna på minneskortet till hårddisken på din datorn. (Se JVC Accessories på vår webbplats: accessory/) 4 FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

5 Master Page: Right M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 5 Friday, October 29, :18 PM Microsoft och Windows är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Macintosh är ett registrerat varumärke för Apple Computer, Inc. Andra varumärken och företagsnamn i den här handboken är varumärken och/ eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. 5

6 Master Page: Left M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 6 Friday, October 29, :18 PM Installera mjukvaran (Windows ) Följ de procedurer som beskrivs nedan för att installera mjukvaran. Från [SETUP]- skärmen i steg 2, kan du installera följande drivrutiner eller mjukvara. Stäng alla mjukvaror som du använder. (Kontrollera att det inte finns några andra programikoner på statusfältet.) Drivrutinen USB Mass Storage Class Med den här drivenheten kan din datorn läsa från och skriva på minneskort i videokameran. Windows Me/2000/XP: Eftersom du inte behöver installera denna drivrutin visas alternativet inte. Du behöver bara ansluta videokameran till datorn med USB-kabel för att sedan kunna läsa från och skriva på minneskort i videokameran. Windows 98SE: Anslut INTE USB-kabeln mellan videokameran och datorn innan du installerar drivrutinen. Digital Photo Navigator 1.0 Den här applikationen används för att organisera stillbilder och omvandla dom till olika format. G.726-dekoder Det här är en ljuddekoder för videoklipp skapade med videokameran (ändelsen.asf ). ANMÄRKNING: Installera endast G.726-dekodern om videokameran är utrustad med funktionen Clip Recording (inspelning av klipp för ). 1 Sätt i den medföljande CD-ROMskivan i datorn. Efter ett ögonblick visas [SETUP]- skärmen. Från [SETUP]-skärmen kan du installera önskad drivrutin eller mjukvara. Om [SETUP]-skärmen inte visas dubbelklickar du på CD-ROM-ikonen i [Den här datorn]-fönstret. 2 Klicka på [Install] till höger om önskad mjukvara och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen. Installationen av vald drivrutin eller mjukvara börjar. Själva proceduren varierar beroende på drivrutin eller mjukvara. Följande steg är exempel på Digital Photo Navigator för Windows 98SE. [License Agreement]-skärmen visas. Klicka på [Yes]. Sedan visas [Choose Destination Location]-skärmen. Klicka på [Next]. 6 FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

7 Master Page: Right M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 7 Friday, October 29, :18 PM Sedan visas [Select Program Folder]- skärmen. Klicka på [Next]. [Setup Status]-skärmen visas. Vänta ett ögonblick tills installationen är färdig. När installationen är färdig visas skärmen [Digital Photo Navigator Setup], och frågar dig om du vill skapa en ikon på skrivbordet. Klicka på [Yes] om du vill göra det. I annat fall klickar du på [No]. Installera all önskad programvara eller drivrutin på samma sätt. För att visa [SETUP]-skärmen dubbelklickar du på CD-ROM-ikonen i [Den här datorn]- fönstret. ANMÄRKNING: Om du genomför installering av mjukvara som redan finns installerad startar avinstallering. Utför i så fall installeringen igen, efter att avinstalleringen är färdig. Uppdatering av [Enhetshanteraren] (endast Windows 98SE) Om videokameran ansluts till din dator med USB-kabeln innan [USB Mass Storage Class driver] installeras, så kan det förekomma att installationen inte genomförs korrekt. Följ i så fall den procedur som beskrivs nedan för att uppdatera [Enhetshanteraren] och installera [USB Mass Storage Class driver] korrekt. ANMÄRKNING: Koppla ur alla andra USB-ljudenheter som är anslutna till datorn, innan du utför den följande proceduren. Installera [USB Mass Storage Class driver] 1 Använd USB-kabeln för att ansluta videokameran till datorn. ( sid. 8) 2 Klicka på [Start], gå till [Inställningar] och klicka sedan på [Kontrollpanel]. Dubbelklicka på [System]-ikonen. 3 Välj [Enhetshanteraren]-fliken. 4 Ta bort [GR-D270*] i [Andra enheter]. * Modellnamnet beror på vilken videokamera som är ansluten. 5 Koppla ur USB-kabeln från videokameran. Starta om datorn. 6 Sätt i den medföljande CD-ROMskivan i datorn. Installera [USB Mass Storage Class driver]. ( sid. 6) 7 Använd USB-kabeln för att ansluta videokameran till datorn. Drivrutinen för enheten är installerad. 8 Bekräfta att [Flyttbar disk]- ikonen visas i [Den här datorn]. 7

8 Master Page: Left M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 8 Friday, October 29, :18 PM Anslutningar (Windows ) Anslutning av USB-kabeln Anslut USB-kabeln för att kopiera stillbilds- eller videoklippfiler på ett minneskort till din dator. datorn Videokamera Till USB-uttag USB-kabel Till USB-uttag 1 Se för säkerhets skull till att alla enheter är avsedda innan du utför några anslutningar. 2 Använd USB-kabeln för att ansluta videokameran till datorn. ANMÄRKNINGAR: Vi rekommenderar att nättillsatsen används som strömkälla i stället för batteripaketet. När USB-kabeln är ansluten uppstår det funktionsstörningar på datorn om videokameran sätts på eller stängs av och om VIDEO/MEMORY (DSC)-läget växlas på videokameran. Om du ansluter videokameran till datorn via ett USB-nav kan det förekomma att kompatibilitetssvårigheter mellan navet och datorn kan ge upphov till instabil drift av datorn. Anslut videokameran direkt till datorn om detta skulle inträffa, och inte via navet. Använd inte en USB-förlängningskabel. 8

9 Master Page: Right M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 9 Friday, October 29, :18 PM Att titta på innehållet på ett minneskort (Windows ) 1 Installera [USB Mass Storage Class driver]. (Endast Windows 98SE) ( sid. 6) 2 Kontrollera att det sitter ett minneskort i videokameran. 3 Ställ videokamerans VIDEO/ MEMORY-omkopplare på MEMORY. 4 Ställ videokamerans strömbrytare i läge PLAY medan du trycker ner låsknappen som sitter på strömbrytaren. Videokameran slås på. 5 Anslut videokameran till din dator med en USB-kabel. ( sid. 8) [USB] visas på videokamerans LCDskärm. 6 När Windows XP används: [Flyttbar disk]- fönstret visas på datorskärmen efter ett ögonblick. Välj [Öppna mappar för att visa filer med Utforskaren] och klicka på [OK]. ANMÄRKNING: Om fönstret [Flyttbar disk] inte visas ska du kontrollera anslutningen ( sid. 8) eller utföra steg 1 och 2 till höger. När Windows 98SE/Me/2000 används: 1 Dubbelklicka på [Den här datorn]- ikonen på skrivbordet. En [Flyttbar disk]-ikon, som representerar det minneskort som sitter i videokameran, visas i [Den här datorn]-fönstret. 2 Dubbelklicka på [Flyttbar disk]- ikonen. Windows 98SE: [Flyttbar disk]- ikonen visas inte om drivrutinen för USB Mass Storage Class inte är rätt installerad. Se i så fall Uppdatering av [Enhetshanteraren] (endast Windows 98SE) ( sid. 7). 7 Mapparna på minneskortet visas. Stillbilder Videoklipp Navigeringsdata Data för DPOFinställning Olika filtyper lagras i olika mappar. [DCIM]: Innehåller mappar med stillbilder (ändelsen.jpg ) [DCVI]: Innehåller mappar med videoklipp (ändelsen.asf ) Mappen [DCVI] visas endast om videokameran har funktionen Clip Recording (inspelning av klipp för ). [MISC]: Innehåller mappar med data för DPOF-inställning 9 FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

10 Master Page: Left M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 10 Friday, October 29, :18 PM [NAVI]: Innehåller mappar med navigeringsdata Mappen [NAVI] visas endast om videokameran har funktionen NAVIGATION. ANMÄRKNINGAR: Om fel sorts filer sparas på ett minneskort, eller om filer eller mappar raderas från ett minneskort, kan det orsaka problem med videokamerans funktion. Om det är nödvändigt att radera en fil från ett minneskort bör den raderas från videokameran. Dra aldrig ur USB-kablen medan visas på videokamerans LCD-skärm. Om du använder ett helt nytt minneskort måste det först initieras med videokameran. Det kan hända att det inte går att kopiera filer från minneskortet till datorn utan att detta har utförts. Det kan hända att filändelsen inte visas beroende på inställningen för [FOLDER] i Windows. Att kopiera filer till din datorn (Windows ) Stillbilds- och videoklippfiler som lagras på ett minneskort kan kopieras till din dator och där spelas av på datorn. 1 Utför proceduren i Att titta på innehållet på ett minneskort (Windows ) ( sid. 9). Mapparna på minneskortet visas. 2 Skapa en ny mapp, ange mappnamnet och dubbelklicka på den. Skapa till exempel en ny mapp i [Mina bilder]-mappen. 3 Välj den mapp som ska kopieras, och dra och släpp den mappen i destinationsmappen. För att kopiera stillbilder: Kopiera den mapp som finns i [DCIM]- mappen. För att kopiera videoklipp: Kopiera mappen inuti [DCVI]-mappen. visas på videokamerans LCD-skärm och mappen kopieras från minneskortet till datorn. 10 FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

11 Master Page: Right M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 11 Friday, October 29, :18 PM ANMÄRKNING: Dra aldrig ur USB-kablen medan visas på videokamerans LCDskärm. Spela av filerna på din datorn (Windows ) Stillbilder Använd ett program som kan hantera filer i JPEG-format. Dubbelklicka den bildfil (ändelsen.jpg ) vars stillbild du vill titta på. Videoklipp (endast för videokameror som har funktionen Clip Recording) Använd Windows Media Player (version 6.4 eller senare). Du kan ladda ner Windows Media Player från Microsofts webbplats: Om du inte kan spela av en videoklippfil (ändelsen.asf ) som du har öppnat med Windows Media Player ska du ansluta till Internet för att sedan försöka öppna filen. Den programvara som behövs för att spela av filen kommer att laddas ner automatiskt och filen kommer att spelas av. Om videoklippet spelas av men inget ljud hörs ska du installera G.726-dekodern från CD-ROM-skivan. Koppla ur USB-kabeln (Windows ) Koppla ur USB-kabeln och stäng av videokameran innan minneskort sätts i eller tas ur eller datorn stängs av. När Windows 98SE används 1 Kontrollera att inte närvarande visas på videokamerans LCD-skärm. Om närvarande visas ska du vänta tills det att den försvinner innan du fortsätter. 2 Dubbelklicka på [Den här datorn]-ikonen på skrivbordet. [Flyttbar disk]-ikonen visas om videokameran är rätt ansluten till datorn. 3 Högerklicka på [Flyttbar disk]- ikonen i [Den här datorn]-fönstret. En meny visas. 4 Klicka på [Mata ut] på menyn. [Flyttbar disk]-ikonen försvinner. Vänta ett tag, om ikonen inte försvinner, och fortsätt sedan till steg 5. 5 Koppla ur USB-kabeln. Klicka på [OK] om något meddelande visas. 6 Ställ videokamerans strömbrytare på OFF. Videokameran stängs av. 11 FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

12 Master Page: Left M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 12 Friday, October 29, :18 PM När Windows 2000/Me/XP används 1 Kontrollera att inte närvarande visas på videokamerans LCD-skärm. Om närvarande visas ska du vänta tills det att den försvinner innan du fortsätter. 2 Dubbelklicka på ikonen för [Säker borttagning av maskinvara] eller [Koppla från eller mata ut maskinvara] i statusfältet. Dialogrutan [Säker borttagning av maskinvara] eller [Koppla från eller mata ut maskinvara] visas. Windows XP: Om inte, vänta en stund, och gå sedan till steg 5. 3 Välj [USB Mass Storage Device] eller [USB Disk] och klicka på [Stop]. Windows 2000/XP Windows Me Dialogrutan [Stoppa en maskinvaruenhet] visas. 4 Klicka på [OK]. Windows 2000/Me: Om ett meddelande visas som indikerar att enheten på ett säkert sätt kan tas bort, klickar du på [OK] för att sedan klicka på [Stäng]. Windows 2000/XP Windows Me Modellnamnet beror på vilken videokamera som är ansluten. 5 Koppla ur USB-kabeln. 6 Ställ videokamerans strömbrytare på OFF. Videokameran stängs av. 12

13 Master Page: Right M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 13 Friday, October 29, :18 PM Anslutningar (Macintosh) Anslut USB-kabeln för att kopiera stillbilds- eller videoklippfiler på ett minneskort till din dator. datorn Till USB-uttag Till USB-uttag Videokamera USB-kabel 1 Se för säkerhets skull till att alla enheter är avsedda innan du utför några anslutningar. 2 Använd USB-kabeln för att ansluta videokameran till datorn. ANMÄRKNINGAR: Vi rekommenderar att nättillsatsen används som strömkälla i stället för batteripaketet. När USB-kabeln är ansluten uppstår det funktionsstörningar på datorn om videokameran sätts på eller stängs av genom att ändra VIDEO/MEMORY (DSC)-läget på videokameran. Om du ansluter videokameran till datorn via ett USB-nav kan det förekomma att kompatibilitetssvårigheter mellan navet och datorn kan ge upphov till instabil drift av datorn. Anslut videokameran direkt till datorn om detta skulle inträffa, och inte via navet. Använd inte en USB-förlängningskabel. 13

14 Master Page: Left M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 14 Friday, October 29, :18 PM Att titta på innehållet på ett minneskort (Macintosh) 1 Kontrollera att det sitter ett minneskort i videokameran. 2 Ställ videokamerans VIDEO/ MEMORY-omkopplare på MEMORY. 3 Ställ videokamerans strömbrytare i läge PLAY medan du trycker ner låsknappen som sitter på strömbrytaren. 4 Anslut videokameran till din dator med en USB-kabel. ( sid. 13) [USB] visas på videokamerans LCDskärm. Minneskortets ikon visas på skrivbordet. Minneskortsikonens namn är Untitled, Unlabeled eller No name. Vi rekommenderar att du namnger ikonen, för att kunna skilja den från andra flyttbara skivor och mappar. 5 Dubbelklicka på skrivbordets minneskortsikon. Mapparna på minneskortet visas. Olika filtyper lagras i olika mappar. [DCIM]: Innehåller mappar med stillbilder (ändelsen.jpg ) [DCVI]: Innehåller mappar med videoklipp (ändelsen.asf ) Mappen [DCVI] visas endast om videokameran har funktionen Clip Recording (inspelning av klipp för ). [MISC]: Innehåller mappar med data för DPOF-inställning [NAVI]: Innehåller mappar med navigeringsdata Mappen [NAVI] visas endast om videokameran har funktionen NAVIGATION. ANMÄRKNINGAR: Om fel sorts filer sparas på ett minneskort, eller om filer eller mappar raderas från ett minneskort, kan det orsaka problem med videokamerans funktion. Om det är nödvändigt att radera en fil från ett minneskort bör den raderas från videokameran. Dra aldrig ur USB-kablen då visas på videokamerans LCD-skärm. Om du använder ett helt nytt minneskort måste det först initieras med videokameran. Det kan hända att det inte går att kopiera filer från minneskortet till datorn utan att detta har utförts. Navigeringsdata Videoklipp Stillbilder Data för DPOFinställning 14

15 Master Page: Right M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 15 Friday, October 29, :18 PM Att kopiera filer till din datorn (Macintosh) Stillbilds- och videoklippfiler som lagras på ett minneskort kan kopieras till din datorn och där spelas av. 1 Dubbelklicka på skrivbordets minneskortsikon. Mapparna på minneskortet visas. 2 Skapa en ny mapp, ange mappnamnet och dubbelklicka på den. 3 Välj den mapp som ska kopieras, och dra och släpp den mappen i destinationsmappen. Spela av filerna på din datorn (Macintosh) Stillbilder Använd ett program som kan hantera filer i JPEG-format. Om du vill titta på en stillbild kan du antingen dubbelklicka på stillbildsfilen (ändelsen.jpg ), eller dra och släppa filen på programikonen. Videoklipp (endast för videokameror som har funktionen Clip Recording) Använd Windows Media Player för Mac (version 6.4 eller senare). Du kan ladda ner Windows Media Player för Mac från Microsoft webbplats: För att kopiera stillbilder: Kopiera den mapp som finns i [DCIM]- mappen. För att kopiera videoklipp: Kopiera mappen inuti [DCVI]-mappen. visas på videokamerans LCD-skärm och mappen kopieras från minneskortet till datorn. ANMÄRKNING: Dra aldrig ur USB-kablen då visas på videokamerans LCD-skärm. 15

16 Master Page: Left M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 16 Friday, October 29, :18 PM Koppla ur USB-kabeln (Macintosh) Koppla ur USB-kabeln och stäng av videokameran innan minneskort sätts i eller tas ur eller datorn stängs av. 1 Släpp skrivbordets minneskortsikon på [Papperskorg]-ikonen. Klicka på [OK] när bekräftelsemeddelandet visas. 2 Kontrollera att inte visas på videokamerans LCD-skärm. Om visas ska du vänta tills det att den försvinner innan du fortsätter. 3 Koppla ur USB-kabeln. 4 Ställ videokamerans strömbrytare på OFF. Videokameran stängs av. Bruksanvisning/Hjälp/Läs detta (VIKTIGT) Denna handbok gäller endast programvaruinstallation och datoranslutning. För mer information om varje programvara, se Bruksanvisning/Hjälp/ Läs detta (VIKTIGT). Digital Photo Navigator Bruksanvisningen finns på CD-ROMskivan i PDF-format. Högerklicka på CD- ROM-ikonen i [Den här datorn], och klicka sedan på [Öppna]. Dubbelklicka på [Docs]-mappen. Öppna filen Start.pdf och klicka på knappen för önskat språk. Observera att Adobe Acrobat Reader TM eller Adobe Reader måsta vara installerade för att du ska kunna läsa PDF-filer. Adobe Reader kan laddas ner från Adobes webbplats: 16

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE Användarhandbok Teknisk support Internationellt: www.sandisk.com/support Forum: http://forums.sandisk.com/sansa Kunskapsbas: http://kb.sandisk.com Mer information om den här produkten hittar du på www.sandisk.com/support/fuze

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide

Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide Synology_QIG_DS213_20120515 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Synology DiskStation DS1511+ Snabb installationsguide

Synology DiskStation DS1511+ Snabb installationsguide Synology DiskStation DS1511+ Snabb installationsguide DS1511+20111103 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide

Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide Synology_QIG_DS214+_20130828 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Användar handbok. Creative Sound Blaster Audigy Platinum Creative Audio Software

Användar handbok. Creative Sound Blaster Audigy Platinum Creative Audio Software Användar handbok Creative Sound Blaster Audigy Platinum Creative Audio Software Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande och medför inga utfästelser från Creative Technology

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien Bruksanvisning Persondator VGC-LA-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

Säkerhetsmanual DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM MX-3100N FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER KRAV FÖR INSTALLATION TILLBEHÖR SPECIFIKATIONER

Säkerhetsmanual DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM MX-3100N FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER KRAV FÖR INSTALLATION TILLBEHÖR SPECIFIKATIONER MODEL: MX-2600N MX-3100N DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM Säkerhetsmanual Innan du installerar denna produkt ber vi er läsa igenom avsnitten "FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER" och "KRAV FÖR INSTALLATION".

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Norton 360TM Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska

Läs mer

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1 Trådlöst LAN-handbok Den här handboken beskriver hur du använder kameran för att skicka och ta emot bilder trådlöst. Anvisningar om hur du använder kameran, samt säkerhetsföreskrifter, hittar du i Användarhandbok

Läs mer

Bruksanvisning (Version 3.6)

Bruksanvisning (Version 3.6) e_kb464_pc_84percent.book Page 1 Tuesday, September 30, 2008 12:06 PM Bruksanvisning (Version 3.6) e_kb464_pc_84percent.book Page 2 Tuesday, September 30, 2008 12:06 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 Detta licensavtal för slutanvändare ( licensen ) är en överenskommelse mellan dig och Electronic Arts Inc., dess dotterbolag och dess

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK Regleringsmodell: P12F Regleringstyp: P12F001 Obs, viktigt och varningar OBS! Kommentarer av den här typen innehåller viktig information som hjälper dig att få

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Snabbstartguide www.nero.com

Snabbstartguide www.nero.com Snabbstartguide www.nero.com Nero Information om copyright och varumärken Snabbstartguiden till Nero 6 och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning INNEHÅLL Inledning...5 Upphovsrätt på bilder...5 Viktigt...5 Information till användare som

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 2011. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Njut av musik i timtal upp till 8000* låtar och ett äkta ljud som är nästan lika bra som

Läs mer