OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN"

Transkript

1 OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN På biblioteket kan man alltid hitta en lugn vrå om man vill vara ifred och oftast någon att prata med om man är på det humöret Anonym låntagare Februari

2 BIBLIOTEKSPLAN FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Bakgrund och syfte I december 2004 beslutade riksdagen att bibliotekslagen skulle utökas med tillägget bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka och kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheten allt enligt 7a Bibliotekslagen. Bibliotekslagen, som är en ramlag, säger att varje kommun ska ha folkbibliotek och att alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek. Lagen ålägger också alla kommuner att utarbeta en biblioteksplan för olika verksamheter, där en lokal bibliotekspolitik formuleras. Biblioteken har enligt lagen en rad olika uppgifter och det är politikernas uppgift att i biblioteksplanen finna en balans mellan de olika uppgifterna och att lägga fast en rimlig ambitionsnivå för var och en av dem i förhållande till de behov och de resurser som finns. Biblioteksplanen skall kompletteras med handlingsplaner som utarbetas för samtliga enheter i samverkan med andra förvaltningar. En grundtanke i biblioteksplanen är att se biblioteken i Oskarshamn som en helhet, en mångsidig biblioteksverksamhet med Stadsbiblioteket som nav och resurscentra och där varje filialbibliotek har en egen verksamhetsprofil. Det färdiga dokumentet skall antas i Kommunfullmäktige. Prioritering: Biblioteken som mötesplats. I Oskarshamn ingår Stadsbiblioteket som en del i Kulturhuset vilket stärker bibliotekets roll som mötesplats Barn-Ungdomsverksamheten Styrande för verksamheten Unesco s folkbiblioteksmanifest utgavs 1949, reviderades 1972, utkom i ny version Unesco s skolbiblioteksmanifest utfärdades 1999 Bibliotekslagen trädde ikraft 1997, avser det allmänna biblioteksväsendet och fastslår att kommunen svarar för folk- och skolbiblioteken Regionbiblioteket i Kalmar läns vision för biblioteken i Kalmar län Verksamhetsidé och övergripande kulturpolitiska mål för Oskarshamns kommuns kulturnämnd. 2

3 Biblioteket i omvärlden Bibliotekens huvuduppgift är att garantera fri tillgång till information, stödja självstudier och utbildning, verka för läskunnighet samt stimulera kulturell mångfald och kontakter mellan olika kulturer. Folkbiblioteken i Oskarshamn är tillgängliga för alla och ger alla rätt att fritt ta del av information och kultur. Boken och tryckta medier utgör fortfarande basen för biblioteken. För biblioteken är det uppenbart att den snabba utvecklingen inom teknik och media påverkar verksamheten. Delar av bibliotekens traditionella uppgifter håller därmed på att förändras. Den nya tekniken och mediautvecklingen ställer krav, både på anpassning och förändring av utbudet av tjänster. Utvecklingen inom området underlättar möjligheterna att hämta information och de administrativa hjälpmedlen vid biblioteken behöver ständigt utvecklas. I den utveckling som nu sker där alltfler väljer att utbilda sig under olika skeden i livet, blir det allt viktigare med samverkan mellan de olika bibliotekstyperna. Snabba förändringar gör att det i högra grad krävs kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling under ett yrkesliv. Utbildningssatsningarna ökar efterfrågan på bibliotekets informationstjänster och studielitteratur inköps och förmedlas i ökande grad, framförallt till vuxenstuderande. Trenden visar också att alltmer studielitteratur i en framtid ska kunna nås via nätet, att nyare skönlitteratur är mycket efterfrågad och en av de viktigare anledningarna till att besöka biblioteket. För att svara upp till denna efterfrågade service är snabba leveranser, effektivt transportsystem, samutnyttjande av media och tydligare profilering av filialernas mediabestånd viktig. För att stå väl rustade inför framtidens utmaningar behövs att alla ges en möjlighet att skaffa sig en informationskompetens åtminstone på basnivå. Tillgång till teknisk utrustning och informationskompetens är ännu inte var mans egendom, klyftorna ökar och statistiken visar att bland högutbildade ligger såväl bokläsandet som internetanvändandet på stabilt hög nivå, medan motsvarande siffra för lågutbildade minskar. Ur en demokratisk synvinkel är det viktigt att biblioteken uppmärksammar de grupper som inte har tillgång till ny teknik. Biblioteken är garanten för allas tillgång till digitala kulturupplevelser och digital information. En förutsättning för detta är att samtliga bibliotek har en god teknisk infrastruktur. Inriktning Folkbiblioteken i Oskarshamn skall utmärkas av kvalitet, kunskap, tillgänglighet och personlig service Folkbiblioteken i Oskarshamns kommun skall vara en naturlig plats för information, kunskap, läsning, upplevelser, inspiration och möten mellan människor 3

4 Folkbiblioteken i Oskarshamns kommun skall vara tillgängliga för alla och ge alla rätt att fritt ta del av information och kultur Bibliotekens samlingar ska kännetecknas av mångfald och kvalitet och skall erbjuda ett aktuellt och rikligt utbud på olika språk Biblioteksverksamhetens framtida struktur innebär att huvudbiblioteket är nav och motor i verksamheten. Biblioteken skall erbjuda en arena för kulturaktörer och uppmuntra till ett skapande genom att ge plats för egen musik, film, text m.m. Biblioteken skall aktivt ta del i utvecklingen av det digitala biblioteket och e-tjänster samt utveckla interaktiva tjänster för information, kunskap och kultur. Biblioteken ska arbeta för att bättre synliggöra sina verksamheter både för vana användargrupper och andra mindre vana. Bibliotekens material i form av olika medier och tjänster ska anpassas och göras tillgängliga för funktionshindrade. Biblioteksfilialerna har en viktig funktion som mötesplats för både unga och gamla och fungerar också som kulturcentra i bygden. Filialbibliotekens mediabestånd skall profileras efter närområdets karaktär. Biblioteken skall verka för integration och mångfald genom att i så stor utsträckning som möjligt anpassa medier och tjänster. Biblioteken skall aktivt följa förändringar i omvärlden för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten. Strategier Prioritet 1: Upprätta en mediaplan där det klargörs att bibliotekets mediabestånd ska vara varierat, aktuellt och spegla befolkningsstrukturen böcker är basen, men det ska i medieplanen finnas en strategi för de nya medietyperna. Revideras årligen. Initiativ skall tas till en undersökning av gemensam upphandling av litteratur för biblioteken i Kalmar län. Klar våren -08 Prioritet 2: Revidera nuvarande talboksplan 4

5 Upprätta en IT-strategi för utvecklandet av bibliotekets digitala resurser och användning av nättjänster. Den bör även innehålla beskrivning av samverkan med andra bibliotek t.ex. vad gäller gemensam biblioteksportal, gemensam server och samordning av databasabonnemang Bygga upp och permanenta verksamheten Demoteket som är en verksamhet där människor som skapar själva, ex. musik, lyrik, film, får lämna in sitt material till biblioteket för utlån och därigenom möter en större publik. Verksamheten fungerar också som ett kommunikationscentrum mellan olika kulturyttringar. Översyn av filialsystemet och utveckla filialbibliotekens samarbete med föreningslivet Bibliotekets roll för språkutveckling och lässtimulans Lusten att läsa grundläggs tidigt, det är under de första åren som barnen lär sig att hantera ett eget språk. Barns och ungdomars lust att skriva och läsa ska bejakas och uppmuntras. Barn och unga är en prioriterad grupp för biblioteksverksamheten. Skolverket konstaterar att läsvanorna i grundskolan är svaga. Nästan var femte elev i åk 7-9 läser inte skönlitterära böcker i skolan. I augusti 2005 rapporterade samma verk att fler än var tionde elev gick ut grundskolan utan godkända betyg i svenska, engelska och matematik. Samtidigt pekas på det viktiga sammanhanget mellan läsförståelse och kunskapsinhämtande. Att kunna läsa och förstå en text är en grundförutsättning för att kunna vara delaktig i samhället. Det är även en förutsättning för att kunna söka och värdera information. Skolans styrdokument förespråkar arbetssätt som främjar barns och elevers nyfikenhet och lust att lära. Ett undersökande arbetssätt förutsätter ett väl fungerande skolbibliotek. Inriktning Förskola/skola och biblioteken ska prioritera samverkan kring barns och ungdomars läslust, språkutveckling och läsförmåga Alla elever i Oskarshamns kommun ska ha tillgång till skolbibliotek, filialbibliotek, eller bokbuss. Skolbiblioteket och bibliotekariepoolen skall stimulera elevernas lust att läsa, läsförmåga och språkutveckling. Skolbiblioteket och bibliotekariepoolen skall vara en resurs för att öka informationskompetensen hos eleverna och skolans personal, samt stimulera till kritiskt tänkande. 5

6 Strategier Prioritet 1: Handlingsplan för samverkan mellan biblioteket och skolan upprättas Prioritet 2: Handlingsplan för biblioteket barn-och ungdomsverksamhet upprättas. Utvärdera bibliotekariepoolens verksamhet Undersöka möjligheterna att införa en särskild barnanpassad internetkatalog, Barn-OPAC, för barn och ungdom Bibliotekets roll i det livslånga lärandet Utbildningsnivån i kommunen är förhållandevis låg. Andelen invånare med eftergymnasial utbildning är 24% jmf med riksgenomsnittet som är 34 %. Oskarshamn behöver välutbildade medborgare och i ambitionen att höja utbildningsnivån har biblioteket en nyckelroll. Utbildningsexplosionen de senaste åren har inneburit att ett ökat antal studerande på olika nivåer och i olika former av utbildningar sökt sig till biblioteket för att där få service i form av litteratur, vägledning, tillgång till Internet och studieplatser. Många väljer att läsa på distans och internetbaserad undervisning sker nu i större utsträckning. Undervisningen sker mer oberoende av plats, vilket gör att dessa studerandegrupper i hög utsträckning använder sig av sitt närmaste folkbibliotek. Biblioteket fungerar mer och mer som en arbetsplats för studerande. Därmed börjar också gränsen mellan folkbibliotekets och Universitet- och Högskolebibliotekens verksamheter, framförallt när det gäller media, att suddas ut. Inriktning Biblioteken ska som lokala informations- och kulturcentra utgöra grundförutsättningen för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling såväl för den enskilde som för olika grupper i samhället. Biblioteket ska skapa utrymme för lärmiljöer, både för det formella och informella lärandet samt aktivt medverka till att alla kan ta del av information. Strategier Utveckla den nuvarande nätverksgrupp/samarbetsgrupp som har bildats runt vuxenstuderande Utveckling av studerandemiljön vid kommunernas bibliotek Bibliotekets roll i den uppsökande verksamheten 6

7 Biblioteket bedriver uppsökande verksamhet s.k. Boken-kommer-verksamhet för dem som inte själva kan ta sig till biblioteket. Vetenskapliga undersökningar visar att läsning och kulturella aktiviteter påverkar kroppen i en gynnsam riktning. Eftersom medellivslängden ökar och befolkningsprognosen tio år framåt visar på en ökning av pensionärer, kommer efterfrågan på tjänster inom uppsökande biblioteksverksamheten att öka. Biblioteket bedriver ett omfattande arbete med lässtimulans och biblioteksinformation till personer med olika former av handikapp. Kulturförvaltningen har tillsammans med Socialförvaltningen arbetat fram mål att gälla för denna verksamhet. Dessa mål bör också ingå i vår egen handlingsplan för biblioteksservice till särskilda grupper. Biblioteket kan hjälpa till att bygga broar mellan nya och gamla svenskar och vara ett forum för det mångkulturella samhället. Kontakten mellan olika kulturer och kunskaper om dessa ska stimuleras. Inriktning Alla invånare har rätt till bibliotekets tjänster. Funktionshinder och/eller ålder skall inte vara ett hinder. För grupper med särskilda behov tillhandahålla och aktivt marknadsföra specialmedier Skapa attraktiva miljöer samt tillhandahålla hjälpmedel för människor med läshinder Kontakten mellan olika kulturer och kunskapen om dessa ska stimuleras Strategier Prioritet 1: En översyn av Boken- Kommer-verksamheten och anpassa den till framtida behov. I samarbete med personal från äldre- och handikappomsorgen upprätta en handlingsplan för bibliotekets service inom omsorgen Anpassa datorer för personer med funktionshinder Prioritet 2: Utveckla samarbetet med invandrarorganisationer för att aktivare verka för ett mångkulturellt samhälle Samarbeta kring biblioteksservice till pensionärsföreningar och olika anhörig- och intresseföreningar kring äldre- och handikappfrågor 7

8 Bibliotekets tillgänglighet Kraven på bibliotekets utformning och lokaler som ett Kulturens vardagsrum, en informell plats som stimulerar till möten ökar. Där ska man kunna upptäcka nytt, bli inspirerad och berörd, lära nytt men också för att i avskildhet studera, forska, reflektera, leta information etc. Detta ställer ökade krav på utformningen av bibliotekets publika yta där det måste finnas utrymme för besökare med olika behov och olika tolerans för störningar. Caféverksamheten är i detta sammanhang viktig som en förhöjande trivselfaktor. Fri tid som ökar, bibliotekets roll som mötesplats, summering av låntagarundersökningar som genomförts, visar ökade krav på en förändring av våra öppettider och en önskan om mer programverksamhet för upplevelser i form av författarbesök, debattaftnar etc. Att vi också har förmånen att finnas i ett Kulturhus tillsammans med andra kulturverksamheter, är en möjlighet som bör utvecklas. Krav på bättre tillgänglighet för besökare med olika former av handikapp kommer i en framtid att lagfästas. Dessutom tillkommer revideringen av kommunens handikappolitiska program som syftar till att förbättra situationen för personer med funktionsnedsättning, så att dessa får samma möjligheter som andra till delaktighet och jämlikhet. Webbtillgänglighet via nätet behöver anpassas för människor med funktionshinder. Utbildningar om olika handikapp och om bemötande av människor med funktionshinder bör ingå naturligt när vi planerar personalens kompetensutveckling. En annan aspekt på begreppet tillgänglighet till biblioteket, är krav på ökad tillgänglighet tidsmässigt. 24-timmarsbiblioteket är redan nu ett begrepp inom biblioteksvärlden och för vår del innebär detta bl.a. att vår katalog och vissa databaser är tillgängliga via Internet. Det virtuella biblioteket är lika viktigt att utveckla som det fysiska biblioteket. På sikt är utvecklingsmöjligheterna runt 24-timmarsbegreppet stora och kommer sannolikt att öka och föra med sig ökade krav på ny teknik och ökad teknisk kompetens hos personalen. I ett längre perspektiv, sannolikt inom en tioårsperiod, behövs en genomgripande översyn och förändring av Stadsbibliotekets publika ytor i syfte att renovera och anpassa efter de nya krav som tiden ställer på vår verksamhet och på biblioteket som mötesplats. Nyttjandegraden av bokbussen ökar. Nyligen har bokbussverksamheten, genom ett samarbetsavtal, utökats med turer till sex olika platser i Hultsfreds kommun. Fler sådana initiativ kan innebära ett ökat underlag och ett säkerställande av framtida biblioteksservice till invånarna i mellersta delen av Kalmar län. Inriktning 8

9 Tillsammans med Kulturhuset i övrigt värna och utveckla bibliotekets roll som mötesplats Öka bibliotekets tillgänglighet genom att sträva efter att ytterligare utveckla det digitala biblioteket och e-tjänster, samt utveckla interaktiva tjänster för information, kunskap och kultur. Lokalerna görs tillgängliga för alla i enlighet med den nationella handlingsplanen för handikappolitiken Från patient till medborgare I samarbete med våra grannkommuner utveckla och effektivisera bokbussverksamheten Strategier Prioritet 1: Översyn av bibliotekets öppettider Översyn av möjligheten att samordna lokaler och verksamhet med föreningslivet eller andra aktörer. IT-strategi för utvecklandet av bibliotekets digitala resurser och användning av nättjänster tas fram. I IT-strategin bör även finnas en beskrivning av samverkan med andra bibliotek t.ex. vad gäller gemensam biblioteksportal, gemensam server och samordning av databasabonnemang. Prioritet 2: Översyn av Stadsbibliotekets disponering av publika ytor i syfte att höja bibliotekets attraktion som mötesplats såväl som handikappanpassa lokalerna i enlighet med den nationella handlingsplanen Utveckla caféets roll för biblioteket som mötesplats Undersöka möjligheterna att sälja bokbusstjänster till Högsby kommun Personalen I biblioteksverksamheten ökar behovet av läsfrämjande insatser, rådgivning och informationssökning från personalen samtidigt som graden av självbetjäning för våra besökare kan öka genom att bättre och effektivare självbetjäningsautomater nu erbjuds på marknaden. Ett nytt effektivt system för att undvika arbetsskador, rationalisera biblioteksarbetet samt stöldmärka bibliotekets media erbjuds nu på marknaden. En förutsättning för ett kvalitativt biblioteksarbete är en kompetens hos medarbetarna som ständigt underhålls och utvecklas. Kontinuerlig påfyllning av kunskaper i form av kortkurser, studiedagar, arbetsmöten och utbyte av erfarenheter med andra bibliotek är nödvändigt. Detta bör ske i samverkan 9

10 med Kalmars läns Regionbiblioteket som har ett övergripande utbildningsansvar för bibliotekspersonalen i Kalmar län. Under perioden fram till 2010 kommer det att också finnas stort rekryteringsbehov, då en stor del av bibliotekspersonalen uppnår pensionsåldern och skall ersättas av en ny generation bibliotekarier. Inriktning I biblioteket skall det finnas kompetent personal i tillräcklig omfattning Att med teknikens hjälp öka servicenivån och kvalitetssäkra bibliotekets rutiner genom att införa ny teknik i biblioteket Biblioteket ska återkommande diskutera med och utbilda sina medarbetare om god service på besökarnas villkor. Mötet med besökarna skall stå i fokus Strategier Prioritet 1: Införa ny teknik kring bibliotekets mediahantering samt öka självbetjäningsnivån Biblioteket skall ha en årlig plan för bibliotekets kompetensutveckling Prioritet 2: Revidera service- och etikprogrammet En översyn av bibliotekets organisation Biblioteken i Oskarshamn nuläget Inom kommunen svarar två olika nämnder för biblioteksfrågorna Kulturnämnden ansvarar för folk- och grundskolebiblioteksverksamheten med Stadsbiblioteket, fyra filialer, två skolbibliotek och en bokbuss. Två av filialerna är integrerade folkoch skolbibliotek. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskolan och Kom- Vux. Kommunledningskontoret ansvarar för Nova Högskolecentrum. Landstinget ansvarar för biblioteksverksamheten vid sjukhusbiblioteket, men denna verksamhet är hotad då landstinget kommer att minska verksamheten fr.o.m Växjö stift ansvarar för biblioteksverksamheten vid Oskarshamns Folkhögskola 10

11 Kraftbolaget Eon ansvarar för OKG:s företagsbibliotek Folkbiblioteken Stadsbiblioteket har hela kommunen som upptagningsområde och fungerar som en resurs för övriga bibliotek i kommunen. Inköpen av media till kommunens huvudbibliotek och filialer samordnas här. Alla media läggs in i biblioteksdatasystemet och görs i ordning för utlåning. Här finns folkbibliotekens ledning, bibliotekarier med specialansvar för olika verksamhetsområden samt magasin med äldre böcker och tidskrifter. Filialerna har respektive tätort med omnejd som primärt upptagningsområde. I mediabeståndet tas stor hänsyn till sammansättningen av befolkningen i området. Grundskolans bibliotek En fackutbildad skolbibliotekarie placerad på Kulturförvaltningen arbetar övergripande på grundskolans alla stadier 20 t/vecka samt 20 t/vecka som skolbibliotekarie på Vallhallaskolan. En biblioteksassistent arbetar 20t/vecka på Vallhallaskolan. En fackutbildad bibliotekarie placerad på Kulturförvaltningen arbetar 30 t/vecka som skolbibliotekarie på Rödsleskolan. Biblioteksservice till glesbygdsskolorna sker i form av bokbussbesök var fjortonde dag. Bokbussen är bemannad med fackutbildad bibliotekarie. Alla grundskolor i Oskarshamn har skolbibliotek i olika omfattning. Friskolan i Misterhult har tecknat avtal med Kulturförvaltningen och betalar för bokbusservice och läsfrämjande arbete av bibliotekarie. En bibliotekariepool har byggts upp och arbetar med att ge lässtimulans i form av bokprat och biblioteksundervisning till alla skolor i kommunen. Målsättningen är att bibliotekarien ett visst antal gg/år bokpratar för en årskurs per stadie. Hösten 2007 är det åk 2 och 6 som är prioriterade. Integrerade bibliotek Två av filialbiblioteken, Kristineberg och Påskallavik, är integrerade med skolbiblioteken i kommunen med bemanning av bibliotekarie. Huvudmannaskapet för dessa bibliotek ligger på Kulturnämnden Gymnasiebiblioteket Biblioteket används förutom av gymnasieskolans elever och personal också av elever vid den kommunala vuxenutbildningen. Biblioteket har två fackutbildade bibliotekarier. Huvudmannaskapet ligger på Barn- och utbildningsnämnden. Nova Högskolecentrum 11

12 Biblioteket tillhandahåller viss kurslitteratur till kommunens distansstuderande och genomför studiebesök och biblioteksundervisning för eleverna. Huvudmannaskapet ligger på Kommunledningskontoret Folkhögskolans bibliotek Biblioteket används endast av studerande och personal vid skolan. Ingen fackutbildad bibliotekarie. Huvudmannaskapet ligger på Växjö stift. Sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteket är i första hand ett bibliotek för anställd personal, patienter eller anhöriga. Biblioteket har mer och mer blivit ett rent medicinskt bibliotek. Fackutbildad bibliotekarie finns. Huvudmannaskapet ligger på Landstinget. Verksamheten kan komma att förändras OKG Företagsbibliotek Special/Personalbibliotek avsedd för OKG:s egen personal och verksamheter. Fackutbildad bibliotekarie finns. Huvudmannaskapet ligger på kraftföretaget EON. Utvärdering och revidering av biblioteksplanen Biblioteksplanen är ett levande dokument som skall uppdateras vart fjärde år eller vid varje ny mandatperiod. Revideringen skall grunda sig på gjorda erfarenheter, uppkomna behov och förändringar i omvärlden. 12

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7

BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7 BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7 16 mars 2009 sid 2 av 11 Alla bibliotek ska vara bemannade med personal som professionellt och helhjärtat bygger goda relationer med våra besökare. 24/7

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet Sammanfattning I bibliotekslagen anges att kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheten. Lagen anger också att bibliotekslån ska vara avgiftsfria, att det ska finnas lämpligt fördelade skolbibliotek

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun foto: Franz Feldmanis BAKGRUND Tillgång till böcker, kunskap och information är en demokratisk rättighet och biblioteken är en garanti för att alla medborgare har tillgång

Läs mer

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga Biblioteksplan Stenungsunds kommun Stenungsund kommuns biblioteksplan har som syfte att ge en struktur och inriktningt samt tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Stenungsunds kommun Biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan Strategi Program >> Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Biblioteksplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-25, 32 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna

Läs mer

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015 Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN Läsåret 2014/2015 Skolbibliotekets funktion Skolbibliotek ska utgöra pedagogiska informations- och kunskapscentra där mediebeståndet kompletterar skolans läromedel och där

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Biblioteksplan. Kalix kommun

Biblioteksplan. Kalix kommun Biblioteksplan Kalix kommun 2 Innehåll 1. Inledning 3 2. Bibliotekslagen 3 2.1 Styrdokument 3 2.2 Biblioteksplan 4 2.3 Omvärlden 4 3. Biblioteksvision 2010 5 3.1 Exempel på verksamhetsmål 5 3 1. INLEDNING

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 1 Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 Bakgrund Riksdagen har beslutat att bibliotekslagen utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka

Läs mer

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Uppdraget... 3 3. Lagar och riktlinjer... 4 4. Verksamhet och organisationen... 5 4.1 Folkbibliotek... 5 4.2 Skolbibliotek...

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2018 har tagits fram i samverkan med representanter för kommunens övriga förvaltningar. Fokusgrupper med brukare har genomförts.

Biblioteksplan 2015-2018 har tagits fram i samverkan med representanter för kommunens övriga förvaltningar. Fokusgrupper med brukare har genomförts. Förslag 2015-06-16 Biblioteksplan Mönsterås kommun 2015-2018 Bakgrund Enligt Bibliotekslagen SFS 2013:801 ska kommuner och landsting ha en politiskt antagen biblioteksplan. Biblioteken ska ägna särskild

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2022 Antagen i ks 2016-12-06 198 Rättviks bildarkiv Kulturenheten Samhällsutvecklingsförvaltningen 2(9) Biblioteksplan 2016 2022 Innehållsförteckning: Inledning... sid. 3 Organisation...

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 1 Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 2015-2018 Antagen av Kommunstyrelsen i Skinnskattebergs kommun 2015.11.03 2 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Underlag 1.2 Regional kulturplan, regional biblioteksplan

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Biblioteksplan 2011-2014

Biblioteksplan 2011-2014 Biblioteksplan 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21, 53, dnr 2010.0111 Inledning Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Biblioteksplan för Malmö stad

Biblioteksplan för Malmö stad Biblioteksplan för Malmö stad 2011-2014 Inledning Ett fritt meningsutbyte och en fri och allsidig upplysning är en förutsättning för ett fritt och demokratiskt samhälle. Biblioteken är som garanter för

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.25 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-02-15 att gälla fr.o.m. 2010-04-01 Biblioteksplan 2010-2014, flik 6 25 1 Inledning... 2

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek...

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek... Biblioteksplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 2016 14, 2015KS/0405 Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper...

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Biblioteksplan Beslutat av: Kommunfullmäktige

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Biblioteksplan Beslutat av: Kommunfullmäktige plan Biblioteksplan 2016-2019 modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2016-09-12 120 Ansvarig: Kulturchefen

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Biblioteksplan. Oskarshamns kommun

Biblioteksplan. Oskarshamns kommun Biblioteksplan Oskarshamns kommun 2016-2020 Innehåll 1. Oskarshamn kommuns bibliotek... 3 1.1. Bibliotekets uppdrag... 3 1.2. Nulägesanalys... 4 1.3 Bibliotekets verksamhet och vision... 5 1.3.1Folkbibliotek...

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Biblioteksplan/skolbiblioteksplan

Biblioteksplan/skolbiblioteksplan 1 (9) Typ: Plan Giltighetstid: 2015-2018 Version: 4.0 Fastställd: KF 2015-11-11, 109 Uppdateras: Biblioteksplan/skolbiblioteksplan 2015-2018 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Finansiering,

Läs mer

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET 1. Finns det en biblioteksplan i din kommun? 2. Ingår skolbiblioteksverksamheten i planen? 3. Hur lyder texten om kommunens skolbiblioteksverksamhet? Sedan var frågan Hur

Läs mer

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07 Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009 Behandlad av nämnden 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning s. 2 Bakgrund till biblioteksplanen s. 3 Bilden av Sörmland s. 3 Kommunala bibliotek s.

Läs mer

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Styrdokument... 4 Bibliotekslagen SFS 2013:801... 4 Skollagen och läroplanen (SFS 2010:800) 2 kap. 35-36 (Lgr 11)... 4 Unescos skol- och

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som skall ge en överblick över bibliotekens verksamheter och ansvarsfördelningar i

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019 Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 2 Bakgrund Bibliotekslagen (2013:801) sätter ramarna för verksamheten vid landets bibliotek. Lagen betonar

Läs mer

Biblioteksplan Gnosjö kommun

Biblioteksplan Gnosjö kommun Biblioteksplan Gnosjö kommun 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-21 77. Antagen av Kultur- och utbildningsutskottet Inledning I bibliotekslagen (SFS 2013:801) står i 17 att kommuner och landsting

Läs mer

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 144 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning Förord...4...5 Folkbibliotek - för

Läs mer

Biblioteksplan Strategi

Biblioteksplan Strategi Biblioteksplan 2015-2016 Strategi Diarienummer: KS2015/1959 Beslutad av: Kommunstyrelsen Giltighetstid: 2015-2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Relation till andra styrdokument... 3 3. Syfte... 3 4. Mål

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Överkalix bibliotek. Biblioteksplan 2009 2015. Överkalix kommun

Överkalix bibliotek. Biblioteksplan 2009 2015. Överkalix kommun Överkalix bibliotek Biblioteksplan 2009 2015 Överkalix kommun Vision Biblioteket som mötesplats kunskapscentrum kulturcentrum Överkalix bibliotek är viktig som mötesplats för kommuninnevånare i alla åldrar.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 Antagen av barn och bildningsnämnden 0900202 1 Biblioteksplan för Surahammars bibliotek 2009-2012 Syftet med biblioteksplanen En biblioteksplan är, enligt

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Biblioteksplan. för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN

Biblioteksplan. för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN Biblioteksplan för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN Innehåll Inledning 3 Vad säger bibliotekslagen? 4 Varför en biblioteksplan? 4 Vad är ett bibliotek? 5 ViIka är bibfiotekets målgrupper? 5 Utmaningar!

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN NORRKÖPINGS STADSBIBLIOTEK www.norrkoping.se BIBLIOTEKSPLAN FÖR 1.Bibliotekslagen Av bibliotekslagen (2013:801) framgår att kommunerna ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Biblioteksplan Kumla kommun

Biblioteksplan Kumla kommun Biblioteksplan Kumla kommun 2016 2019 Biblioteksplan Kumla bibliotek Inledning Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för kommunens samlade biblioteksverksamhet och

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Biblioteksplan för Säters kommun

Biblioteksplan för Säters kommun Antagen av kommunfullmäktige 20110929 Biblioteksplan för Säters kommun 2011 2015 SÄTERS KOMMUN Kulturnämnden Innehållsförteckning Inledning...1 Syfte...1 Fakta om kommunen...1 Äldreboenden...1 Förskolor

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPDRAG... 1 BIBLIOTEKEN I FILIPSTAD... 2 Verksamheten idag... 3 BIBLIOTEK VÄRMLAND... 5 PRIORITERADE OMRÅDEN... 6 Barn och

Läs mer

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Antagen av kommunfullmäktige, x 2010-xx 1 Innehållsförteckning Biblioteksplan för Säffle kommun 3 Inledning 3 Styrdokument 3 Bibliotekets övergripande roll i samhället

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

folk- och skolbibliotek

folk- och skolbibliotek folk- och skolbibliotek 2016-2018 LAGAR OCH RIKTLINJER Det gröna Ockelbo: I det natursköna Ockelbo värnar vi om det gröna och har en nära relation till det spirande växtriket. Folkbiblioteket ser miljön

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan Ydre kommun 2015 2018 Skolbiblioteksplan med handlingsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan, Ydre kommunbibliotek 2015 2018 Bakgrund:

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2016-12-08, 81 Norrtälje kommuns biblioteksplan 2016-18 har tagits fram genom omvärldsanalys och vilar samtidigt på den samlade yrkeserfarenheten hos personalen, Norrtälje

Läs mer

Remiss Regional biblioteksplan för Kalmar län

Remiss Regional biblioteksplan för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Bildnings- och kulturförvaltningen Datum 2016-04-25 Referens KN 160098 Kulturnämnden Remiss Regional biblioteksplan för Kalmar län 2017-2021 Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

I gällande Biblioteksplan finns angivet att den ska revideras vart tredje år. Detta är den första revideringen.

I gällande Biblioteksplan finns angivet att den ska revideras vart tredje år. Detta är den första revideringen. Järfälla bibliotek Utvärdering och revidering av Biblioteksplan 2008-2015 Bakgrund och syfte I gällande Biblioteksplan finns angivet att den ska revideras vart tredje år. Detta är den första revideringen.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Kulturnämnden har gett kulturförvaltningen i uppdrag att utarbeta en biblioteksplan. Biblioteksplanen antas av kommunfullmäktige.

Kulturnämnden har gett kulturförvaltningen i uppdrag att utarbeta en biblioteksplan. Biblioteksplanen antas av kommunfullmäktige. Inledning Mora kommuns biblioteksplan berör den kommunala biblioteksverksamheten i Mora. Den utgår från Bibliotekslagen samt det kommunala uppdrag som varje år ges genom Kommunplanen. Enligt bibliotekslag

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

Biblioteksplan för Norbergs kommun Antagen av kommunstyrelsen

Biblioteksplan för Norbergs kommun Antagen av kommunstyrelsen Biblioteksplan för Norbergs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-08 2016-08-31 11.13 Version1 Biblioteksplan för Norberg Syftet med biblioteksplanen är att stärka biblioteksverksamheten, ge struktur

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Policy för biblioteksverksamheten

Policy för biblioteksverksamheten Datum Policy för biblioteksverksamheten Antagen av Kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 2016-02-29, 14 Dokumentägare: Ersätter dokument: Biblioteksplan 2009-2012, förlängd t o m 2015-12-31,

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR LOMMA KOMMUN 2015-2018. INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek

BIBLIOTEKSPLAN FÖR LOMMA KOMMUN 2015-2018. INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek Efter redovisning av styrdokument följer beskrivning av verksamheten, diskussion kring faktorer som påverkar en

Läs mer

1 (12) Biblioteksplan Vetlanda här växer människor och företag

1 (12) Biblioteksplan Vetlanda här växer människor och företag 1 (12) Biblioteksplan 2015-2019 Vetlanda här växer människor och företag 2 Biblioteksplan 2015-2019 Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 204) Gäller för: Kultur- och fritidsnämnden,

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun

Biblioteksplan. Robertsfors kommun Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer