OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN"

Transkript

1 OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN På biblioteket kan man alltid hitta en lugn vrå om man vill vara ifred och oftast någon att prata med om man är på det humöret Anonym låntagare Februari

2 BIBLIOTEKSPLAN FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Bakgrund och syfte I december 2004 beslutade riksdagen att bibliotekslagen skulle utökas med tillägget bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka och kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheten allt enligt 7a Bibliotekslagen. Bibliotekslagen, som är en ramlag, säger att varje kommun ska ha folkbibliotek och att alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek. Lagen ålägger också alla kommuner att utarbeta en biblioteksplan för olika verksamheter, där en lokal bibliotekspolitik formuleras. Biblioteken har enligt lagen en rad olika uppgifter och det är politikernas uppgift att i biblioteksplanen finna en balans mellan de olika uppgifterna och att lägga fast en rimlig ambitionsnivå för var och en av dem i förhållande till de behov och de resurser som finns. Biblioteksplanen skall kompletteras med handlingsplaner som utarbetas för samtliga enheter i samverkan med andra förvaltningar. En grundtanke i biblioteksplanen är att se biblioteken i Oskarshamn som en helhet, en mångsidig biblioteksverksamhet med Stadsbiblioteket som nav och resurscentra och där varje filialbibliotek har en egen verksamhetsprofil. Det färdiga dokumentet skall antas i Kommunfullmäktige. Prioritering: Biblioteken som mötesplats. I Oskarshamn ingår Stadsbiblioteket som en del i Kulturhuset vilket stärker bibliotekets roll som mötesplats Barn-Ungdomsverksamheten Styrande för verksamheten Unesco s folkbiblioteksmanifest utgavs 1949, reviderades 1972, utkom i ny version Unesco s skolbiblioteksmanifest utfärdades 1999 Bibliotekslagen trädde ikraft 1997, avser det allmänna biblioteksväsendet och fastslår att kommunen svarar för folk- och skolbiblioteken Regionbiblioteket i Kalmar läns vision för biblioteken i Kalmar län Verksamhetsidé och övergripande kulturpolitiska mål för Oskarshamns kommuns kulturnämnd. 2

3 Biblioteket i omvärlden Bibliotekens huvuduppgift är att garantera fri tillgång till information, stödja självstudier och utbildning, verka för läskunnighet samt stimulera kulturell mångfald och kontakter mellan olika kulturer. Folkbiblioteken i Oskarshamn är tillgängliga för alla och ger alla rätt att fritt ta del av information och kultur. Boken och tryckta medier utgör fortfarande basen för biblioteken. För biblioteken är det uppenbart att den snabba utvecklingen inom teknik och media påverkar verksamheten. Delar av bibliotekens traditionella uppgifter håller därmed på att förändras. Den nya tekniken och mediautvecklingen ställer krav, både på anpassning och förändring av utbudet av tjänster. Utvecklingen inom området underlättar möjligheterna att hämta information och de administrativa hjälpmedlen vid biblioteken behöver ständigt utvecklas. I den utveckling som nu sker där alltfler väljer att utbilda sig under olika skeden i livet, blir det allt viktigare med samverkan mellan de olika bibliotekstyperna. Snabba förändringar gör att det i högra grad krävs kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling under ett yrkesliv. Utbildningssatsningarna ökar efterfrågan på bibliotekets informationstjänster och studielitteratur inköps och förmedlas i ökande grad, framförallt till vuxenstuderande. Trenden visar också att alltmer studielitteratur i en framtid ska kunna nås via nätet, att nyare skönlitteratur är mycket efterfrågad och en av de viktigare anledningarna till att besöka biblioteket. För att svara upp till denna efterfrågade service är snabba leveranser, effektivt transportsystem, samutnyttjande av media och tydligare profilering av filialernas mediabestånd viktig. För att stå väl rustade inför framtidens utmaningar behövs att alla ges en möjlighet att skaffa sig en informationskompetens åtminstone på basnivå. Tillgång till teknisk utrustning och informationskompetens är ännu inte var mans egendom, klyftorna ökar och statistiken visar att bland högutbildade ligger såväl bokläsandet som internetanvändandet på stabilt hög nivå, medan motsvarande siffra för lågutbildade minskar. Ur en demokratisk synvinkel är det viktigt att biblioteken uppmärksammar de grupper som inte har tillgång till ny teknik. Biblioteken är garanten för allas tillgång till digitala kulturupplevelser och digital information. En förutsättning för detta är att samtliga bibliotek har en god teknisk infrastruktur. Inriktning Folkbiblioteken i Oskarshamn skall utmärkas av kvalitet, kunskap, tillgänglighet och personlig service Folkbiblioteken i Oskarshamns kommun skall vara en naturlig plats för information, kunskap, läsning, upplevelser, inspiration och möten mellan människor 3

4 Folkbiblioteken i Oskarshamns kommun skall vara tillgängliga för alla och ge alla rätt att fritt ta del av information och kultur Bibliotekens samlingar ska kännetecknas av mångfald och kvalitet och skall erbjuda ett aktuellt och rikligt utbud på olika språk Biblioteksverksamhetens framtida struktur innebär att huvudbiblioteket är nav och motor i verksamheten. Biblioteken skall erbjuda en arena för kulturaktörer och uppmuntra till ett skapande genom att ge plats för egen musik, film, text m.m. Biblioteken skall aktivt ta del i utvecklingen av det digitala biblioteket och e-tjänster samt utveckla interaktiva tjänster för information, kunskap och kultur. Biblioteken ska arbeta för att bättre synliggöra sina verksamheter både för vana användargrupper och andra mindre vana. Bibliotekens material i form av olika medier och tjänster ska anpassas och göras tillgängliga för funktionshindrade. Biblioteksfilialerna har en viktig funktion som mötesplats för både unga och gamla och fungerar också som kulturcentra i bygden. Filialbibliotekens mediabestånd skall profileras efter närområdets karaktär. Biblioteken skall verka för integration och mångfald genom att i så stor utsträckning som möjligt anpassa medier och tjänster. Biblioteken skall aktivt följa förändringar i omvärlden för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten. Strategier Prioritet 1: Upprätta en mediaplan där det klargörs att bibliotekets mediabestånd ska vara varierat, aktuellt och spegla befolkningsstrukturen böcker är basen, men det ska i medieplanen finnas en strategi för de nya medietyperna. Revideras årligen. Initiativ skall tas till en undersökning av gemensam upphandling av litteratur för biblioteken i Kalmar län. Klar våren -08 Prioritet 2: Revidera nuvarande talboksplan 4

5 Upprätta en IT-strategi för utvecklandet av bibliotekets digitala resurser och användning av nättjänster. Den bör även innehålla beskrivning av samverkan med andra bibliotek t.ex. vad gäller gemensam biblioteksportal, gemensam server och samordning av databasabonnemang Bygga upp och permanenta verksamheten Demoteket som är en verksamhet där människor som skapar själva, ex. musik, lyrik, film, får lämna in sitt material till biblioteket för utlån och därigenom möter en större publik. Verksamheten fungerar också som ett kommunikationscentrum mellan olika kulturyttringar. Översyn av filialsystemet och utveckla filialbibliotekens samarbete med föreningslivet Bibliotekets roll för språkutveckling och lässtimulans Lusten att läsa grundläggs tidigt, det är under de första åren som barnen lär sig att hantera ett eget språk. Barns och ungdomars lust att skriva och läsa ska bejakas och uppmuntras. Barn och unga är en prioriterad grupp för biblioteksverksamheten. Skolverket konstaterar att läsvanorna i grundskolan är svaga. Nästan var femte elev i åk 7-9 läser inte skönlitterära böcker i skolan. I augusti 2005 rapporterade samma verk att fler än var tionde elev gick ut grundskolan utan godkända betyg i svenska, engelska och matematik. Samtidigt pekas på det viktiga sammanhanget mellan läsförståelse och kunskapsinhämtande. Att kunna läsa och förstå en text är en grundförutsättning för att kunna vara delaktig i samhället. Det är även en förutsättning för att kunna söka och värdera information. Skolans styrdokument förespråkar arbetssätt som främjar barns och elevers nyfikenhet och lust att lära. Ett undersökande arbetssätt förutsätter ett väl fungerande skolbibliotek. Inriktning Förskola/skola och biblioteken ska prioritera samverkan kring barns och ungdomars läslust, språkutveckling och läsförmåga Alla elever i Oskarshamns kommun ska ha tillgång till skolbibliotek, filialbibliotek, eller bokbuss. Skolbiblioteket och bibliotekariepoolen skall stimulera elevernas lust att läsa, läsförmåga och språkutveckling. Skolbiblioteket och bibliotekariepoolen skall vara en resurs för att öka informationskompetensen hos eleverna och skolans personal, samt stimulera till kritiskt tänkande. 5

6 Strategier Prioritet 1: Handlingsplan för samverkan mellan biblioteket och skolan upprättas Prioritet 2: Handlingsplan för biblioteket barn-och ungdomsverksamhet upprättas. Utvärdera bibliotekariepoolens verksamhet Undersöka möjligheterna att införa en särskild barnanpassad internetkatalog, Barn-OPAC, för barn och ungdom Bibliotekets roll i det livslånga lärandet Utbildningsnivån i kommunen är förhållandevis låg. Andelen invånare med eftergymnasial utbildning är 24% jmf med riksgenomsnittet som är 34 %. Oskarshamn behöver välutbildade medborgare och i ambitionen att höja utbildningsnivån har biblioteket en nyckelroll. Utbildningsexplosionen de senaste åren har inneburit att ett ökat antal studerande på olika nivåer och i olika former av utbildningar sökt sig till biblioteket för att där få service i form av litteratur, vägledning, tillgång till Internet och studieplatser. Många väljer att läsa på distans och internetbaserad undervisning sker nu i större utsträckning. Undervisningen sker mer oberoende av plats, vilket gör att dessa studerandegrupper i hög utsträckning använder sig av sitt närmaste folkbibliotek. Biblioteket fungerar mer och mer som en arbetsplats för studerande. Därmed börjar också gränsen mellan folkbibliotekets och Universitet- och Högskolebibliotekens verksamheter, framförallt när det gäller media, att suddas ut. Inriktning Biblioteken ska som lokala informations- och kulturcentra utgöra grundförutsättningen för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling såväl för den enskilde som för olika grupper i samhället. Biblioteket ska skapa utrymme för lärmiljöer, både för det formella och informella lärandet samt aktivt medverka till att alla kan ta del av information. Strategier Utveckla den nuvarande nätverksgrupp/samarbetsgrupp som har bildats runt vuxenstuderande Utveckling av studerandemiljön vid kommunernas bibliotek Bibliotekets roll i den uppsökande verksamheten 6

7 Biblioteket bedriver uppsökande verksamhet s.k. Boken-kommer-verksamhet för dem som inte själva kan ta sig till biblioteket. Vetenskapliga undersökningar visar att läsning och kulturella aktiviteter påverkar kroppen i en gynnsam riktning. Eftersom medellivslängden ökar och befolkningsprognosen tio år framåt visar på en ökning av pensionärer, kommer efterfrågan på tjänster inom uppsökande biblioteksverksamheten att öka. Biblioteket bedriver ett omfattande arbete med lässtimulans och biblioteksinformation till personer med olika former av handikapp. Kulturförvaltningen har tillsammans med Socialförvaltningen arbetat fram mål att gälla för denna verksamhet. Dessa mål bör också ingå i vår egen handlingsplan för biblioteksservice till särskilda grupper. Biblioteket kan hjälpa till att bygga broar mellan nya och gamla svenskar och vara ett forum för det mångkulturella samhället. Kontakten mellan olika kulturer och kunskaper om dessa ska stimuleras. Inriktning Alla invånare har rätt till bibliotekets tjänster. Funktionshinder och/eller ålder skall inte vara ett hinder. För grupper med särskilda behov tillhandahålla och aktivt marknadsföra specialmedier Skapa attraktiva miljöer samt tillhandahålla hjälpmedel för människor med läshinder Kontakten mellan olika kulturer och kunskapen om dessa ska stimuleras Strategier Prioritet 1: En översyn av Boken- Kommer-verksamheten och anpassa den till framtida behov. I samarbete med personal från äldre- och handikappomsorgen upprätta en handlingsplan för bibliotekets service inom omsorgen Anpassa datorer för personer med funktionshinder Prioritet 2: Utveckla samarbetet med invandrarorganisationer för att aktivare verka för ett mångkulturellt samhälle Samarbeta kring biblioteksservice till pensionärsföreningar och olika anhörig- och intresseföreningar kring äldre- och handikappfrågor 7

8 Bibliotekets tillgänglighet Kraven på bibliotekets utformning och lokaler som ett Kulturens vardagsrum, en informell plats som stimulerar till möten ökar. Där ska man kunna upptäcka nytt, bli inspirerad och berörd, lära nytt men också för att i avskildhet studera, forska, reflektera, leta information etc. Detta ställer ökade krav på utformningen av bibliotekets publika yta där det måste finnas utrymme för besökare med olika behov och olika tolerans för störningar. Caféverksamheten är i detta sammanhang viktig som en förhöjande trivselfaktor. Fri tid som ökar, bibliotekets roll som mötesplats, summering av låntagarundersökningar som genomförts, visar ökade krav på en förändring av våra öppettider och en önskan om mer programverksamhet för upplevelser i form av författarbesök, debattaftnar etc. Att vi också har förmånen att finnas i ett Kulturhus tillsammans med andra kulturverksamheter, är en möjlighet som bör utvecklas. Krav på bättre tillgänglighet för besökare med olika former av handikapp kommer i en framtid att lagfästas. Dessutom tillkommer revideringen av kommunens handikappolitiska program som syftar till att förbättra situationen för personer med funktionsnedsättning, så att dessa får samma möjligheter som andra till delaktighet och jämlikhet. Webbtillgänglighet via nätet behöver anpassas för människor med funktionshinder. Utbildningar om olika handikapp och om bemötande av människor med funktionshinder bör ingå naturligt när vi planerar personalens kompetensutveckling. En annan aspekt på begreppet tillgänglighet till biblioteket, är krav på ökad tillgänglighet tidsmässigt. 24-timmarsbiblioteket är redan nu ett begrepp inom biblioteksvärlden och för vår del innebär detta bl.a. att vår katalog och vissa databaser är tillgängliga via Internet. Det virtuella biblioteket är lika viktigt att utveckla som det fysiska biblioteket. På sikt är utvecklingsmöjligheterna runt 24-timmarsbegreppet stora och kommer sannolikt att öka och föra med sig ökade krav på ny teknik och ökad teknisk kompetens hos personalen. I ett längre perspektiv, sannolikt inom en tioårsperiod, behövs en genomgripande översyn och förändring av Stadsbibliotekets publika ytor i syfte att renovera och anpassa efter de nya krav som tiden ställer på vår verksamhet och på biblioteket som mötesplats. Nyttjandegraden av bokbussen ökar. Nyligen har bokbussverksamheten, genom ett samarbetsavtal, utökats med turer till sex olika platser i Hultsfreds kommun. Fler sådana initiativ kan innebära ett ökat underlag och ett säkerställande av framtida biblioteksservice till invånarna i mellersta delen av Kalmar län. Inriktning 8

9 Tillsammans med Kulturhuset i övrigt värna och utveckla bibliotekets roll som mötesplats Öka bibliotekets tillgänglighet genom att sträva efter att ytterligare utveckla det digitala biblioteket och e-tjänster, samt utveckla interaktiva tjänster för information, kunskap och kultur. Lokalerna görs tillgängliga för alla i enlighet med den nationella handlingsplanen för handikappolitiken Från patient till medborgare I samarbete med våra grannkommuner utveckla och effektivisera bokbussverksamheten Strategier Prioritet 1: Översyn av bibliotekets öppettider Översyn av möjligheten att samordna lokaler och verksamhet med föreningslivet eller andra aktörer. IT-strategi för utvecklandet av bibliotekets digitala resurser och användning av nättjänster tas fram. I IT-strategin bör även finnas en beskrivning av samverkan med andra bibliotek t.ex. vad gäller gemensam biblioteksportal, gemensam server och samordning av databasabonnemang. Prioritet 2: Översyn av Stadsbibliotekets disponering av publika ytor i syfte att höja bibliotekets attraktion som mötesplats såväl som handikappanpassa lokalerna i enlighet med den nationella handlingsplanen Utveckla caféets roll för biblioteket som mötesplats Undersöka möjligheterna att sälja bokbusstjänster till Högsby kommun Personalen I biblioteksverksamheten ökar behovet av läsfrämjande insatser, rådgivning och informationssökning från personalen samtidigt som graden av självbetjäning för våra besökare kan öka genom att bättre och effektivare självbetjäningsautomater nu erbjuds på marknaden. Ett nytt effektivt system för att undvika arbetsskador, rationalisera biblioteksarbetet samt stöldmärka bibliotekets media erbjuds nu på marknaden. En förutsättning för ett kvalitativt biblioteksarbete är en kompetens hos medarbetarna som ständigt underhålls och utvecklas. Kontinuerlig påfyllning av kunskaper i form av kortkurser, studiedagar, arbetsmöten och utbyte av erfarenheter med andra bibliotek är nödvändigt. Detta bör ske i samverkan 9

10 med Kalmars läns Regionbiblioteket som har ett övergripande utbildningsansvar för bibliotekspersonalen i Kalmar län. Under perioden fram till 2010 kommer det att också finnas stort rekryteringsbehov, då en stor del av bibliotekspersonalen uppnår pensionsåldern och skall ersättas av en ny generation bibliotekarier. Inriktning I biblioteket skall det finnas kompetent personal i tillräcklig omfattning Att med teknikens hjälp öka servicenivån och kvalitetssäkra bibliotekets rutiner genom att införa ny teknik i biblioteket Biblioteket ska återkommande diskutera med och utbilda sina medarbetare om god service på besökarnas villkor. Mötet med besökarna skall stå i fokus Strategier Prioritet 1: Införa ny teknik kring bibliotekets mediahantering samt öka självbetjäningsnivån Biblioteket skall ha en årlig plan för bibliotekets kompetensutveckling Prioritet 2: Revidera service- och etikprogrammet En översyn av bibliotekets organisation Biblioteken i Oskarshamn nuläget Inom kommunen svarar två olika nämnder för biblioteksfrågorna Kulturnämnden ansvarar för folk- och grundskolebiblioteksverksamheten med Stadsbiblioteket, fyra filialer, två skolbibliotek och en bokbuss. Två av filialerna är integrerade folkoch skolbibliotek. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskolan och Kom- Vux. Kommunledningskontoret ansvarar för Nova Högskolecentrum. Landstinget ansvarar för biblioteksverksamheten vid sjukhusbiblioteket, men denna verksamhet är hotad då landstinget kommer att minska verksamheten fr.o.m Växjö stift ansvarar för biblioteksverksamheten vid Oskarshamns Folkhögskola 10

11 Kraftbolaget Eon ansvarar för OKG:s företagsbibliotek Folkbiblioteken Stadsbiblioteket har hela kommunen som upptagningsområde och fungerar som en resurs för övriga bibliotek i kommunen. Inköpen av media till kommunens huvudbibliotek och filialer samordnas här. Alla media läggs in i biblioteksdatasystemet och görs i ordning för utlåning. Här finns folkbibliotekens ledning, bibliotekarier med specialansvar för olika verksamhetsområden samt magasin med äldre böcker och tidskrifter. Filialerna har respektive tätort med omnejd som primärt upptagningsområde. I mediabeståndet tas stor hänsyn till sammansättningen av befolkningen i området. Grundskolans bibliotek En fackutbildad skolbibliotekarie placerad på Kulturförvaltningen arbetar övergripande på grundskolans alla stadier 20 t/vecka samt 20 t/vecka som skolbibliotekarie på Vallhallaskolan. En biblioteksassistent arbetar 20t/vecka på Vallhallaskolan. En fackutbildad bibliotekarie placerad på Kulturförvaltningen arbetar 30 t/vecka som skolbibliotekarie på Rödsleskolan. Biblioteksservice till glesbygdsskolorna sker i form av bokbussbesök var fjortonde dag. Bokbussen är bemannad med fackutbildad bibliotekarie. Alla grundskolor i Oskarshamn har skolbibliotek i olika omfattning. Friskolan i Misterhult har tecknat avtal med Kulturförvaltningen och betalar för bokbusservice och läsfrämjande arbete av bibliotekarie. En bibliotekariepool har byggts upp och arbetar med att ge lässtimulans i form av bokprat och biblioteksundervisning till alla skolor i kommunen. Målsättningen är att bibliotekarien ett visst antal gg/år bokpratar för en årskurs per stadie. Hösten 2007 är det åk 2 och 6 som är prioriterade. Integrerade bibliotek Två av filialbiblioteken, Kristineberg och Påskallavik, är integrerade med skolbiblioteken i kommunen med bemanning av bibliotekarie. Huvudmannaskapet för dessa bibliotek ligger på Kulturnämnden Gymnasiebiblioteket Biblioteket används förutom av gymnasieskolans elever och personal också av elever vid den kommunala vuxenutbildningen. Biblioteket har två fackutbildade bibliotekarier. Huvudmannaskapet ligger på Barn- och utbildningsnämnden. Nova Högskolecentrum 11

12 Biblioteket tillhandahåller viss kurslitteratur till kommunens distansstuderande och genomför studiebesök och biblioteksundervisning för eleverna. Huvudmannaskapet ligger på Kommunledningskontoret Folkhögskolans bibliotek Biblioteket används endast av studerande och personal vid skolan. Ingen fackutbildad bibliotekarie. Huvudmannaskapet ligger på Växjö stift. Sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteket är i första hand ett bibliotek för anställd personal, patienter eller anhöriga. Biblioteket har mer och mer blivit ett rent medicinskt bibliotek. Fackutbildad bibliotekarie finns. Huvudmannaskapet ligger på Landstinget. Verksamheten kan komma att förändras OKG Företagsbibliotek Special/Personalbibliotek avsedd för OKG:s egen personal och verksamheter. Fackutbildad bibliotekarie finns. Huvudmannaskapet ligger på kraftföretaget EON. Utvärdering och revidering av biblioteksplanen Biblioteksplanen är ett levande dokument som skall uppdateras vart fjärde år eller vid varje ny mandatperiod. Revideringen skall grunda sig på gjorda erfarenheter, uppkomna behov och förändringar i omvärlden. 12

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Antagen av kommunfullmäktige, x 2010-xx 1 Innehållsförteckning Biblioteksplan för Säffle kommun 3 Inledning 3 Styrdokument 3 Bibliotekets övergripande roll i samhället

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 BURLÖVS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 Biblioteksplan 2013-2014 Burlövs kommun Innehåll Inledning Verksamhetsbeskrivning Burlövs kommuns styrdokument Utvecklingsområden Nationella

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

Kommunens författningssamling Biblioteksplan 2012-2015 ÖFS 2012:16

Kommunens författningssamling Biblioteksplan 2012-2015 ÖFS 2012:16 Kommunens författningssamling Biblioteksplan 2012-2015 ÖFS 2012:16 Antagen av Kommunfullmäktige 2012-10-01, 155 Dnr KS 2012/310-880 1 Biblioteksplan för Österåker 2012-2015 2 Inledning I december 2004

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN Biblioteksplan Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA Innehåll 1. Kvalitetsgarantier för biblioteks- verksamheterna i Vallentuna...

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

Biblioteksplan 2010-2014

Biblioteksplan 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) 2009-09-15 BUN/2009:120 600 Biblioteksplan 2010-2014 Dokumenttyp: Planer Förvaltning: KSF, FO samhällsutveckling Ämnesområde: Bibliotek Dnr: BUN/2009:120 600 Ägare/ansvarig:

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KT 30 a 1 (7) BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2008-03-31, 34 (vision och mål) Inledning och uppdrag Enligt Bibliotekslagen (SFS 1996:1597

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

Biblioteksplan för Söderhamns kommun 2006 2008.

Biblioteksplan för Söderhamns kommun 2006 2008. Förslag till: Biblioteksplan för Söderhamns kommun 2006 2008. Bakgrund och syfte. En biblioteksplan är ett redskap för att strukturerat och i samverkan ta tillvara de biblioteksresurser som finns, skapa

Läs mer

Växjö kommuns Biblioteksplan 2007 2010, reviderad 2012

Växjö kommuns Biblioteksplan 2007 2010, reviderad 2012 Växjö kommuns Biblioteksplan 2007 2010, reviderad 2012 Växjö kommuns biblioteksplan 2007-2010 Antagen av kommunfullmäktige 2007-08-21 167 Växjö kommuns biblioteksplan är upprättad enligt Bibliotekslagen

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Innehållsförteckning Biblioteksplan för Lilla Edets kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Inledning... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 4 Biblioteket som

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund VAXHOLMS STAD BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte 2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag 3. Biblioteksbehov i framtiden 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017 Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

Biblioteken står inför stora utmaningar: Några stabila grundstenar att bygga på: Det går att påverka:

Biblioteken står inför stora utmaningar: Några stabila grundstenar att bygga på: Det går att påverka: Biblioteken står inför stora utmaningar: Minskad tillgång till biblioteksservice Ökade klyftor Minskad läsning bland barn Trendmässigt minskad biblioteksanvändning Nöjdheten med servicen minskar Några

Läs mer

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12.

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. Biblioteksplan Skellefteå kommun 2012-2015 Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. (2012-2014) Foto: Terje

Läs mer

Biblioteksplan. för. skol- och folkbiblioteken. i Ljusnarsbergs kommun 2008-2010

Biblioteksplan. för. skol- och folkbiblioteken. i Ljusnarsbergs kommun 2008-2010 Biblioteksplan för skol- och folkbiblioteken i Ljusnarsbergs kommun 2008-2010 Antagen av kommunfullmäktige den 2008-10-09 1 INNEHÅLL sid 1. Vad är en biblioteksplan? Bakgrund 3 Uppdrag 3 Styrinstrument

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-12-18 4(101 KFU 72 Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning Dnr 2014/773 ; INLEDNING Syftet med en biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan. 1 Bakgrund

Biblioteksplan. 1 Bakgrund Biblioteksplan 2010-2015 1 Biblioteksplan 1 Bakgrund... 3 Bibliotekslagen... 3 Biblioteken och Lidingös vision... 3 Arbetsprocessen... 3 2 Förutsättningar och genomförande... 4 Bibliotekens roll i en föränderlig

Läs mer

Förord... 3 1 Styrande dokument... 4 1.1 UNESCO:s folkbiblioteksmanifest (bilaga 1)... 4 1.2 UNESCO:s skolbiblioteksmanifest (bilaga 2)... 4 1.

Förord... 3 1 Styrande dokument... 4 1.1 UNESCO:s folkbiblioteksmanifest (bilaga 1)... 4 1.2 UNESCO:s skolbiblioteksmanifest (bilaga 2)... 4 1. 1 Förord... 3 1 Styrande dokument... 4 1.1 UNESCO:s folkbiblioteksmanifest (bilaga 1)... 4 1.2 UNESCO:s skolbiblioteksmanifest (bilaga 2)... 4 1.3 Bibliotekslagen (bilaga 3)... 4 1.4 Barnkonventionen...

Läs mer

Biblioteksplan. för Kristianstad 2015-2017. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03 - 17

Biblioteksplan. för Kristianstad 2015-2017. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03 - 17 Biblioteksplan för Kristianstad 2015-2017 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03 - 17 Biblioteksplan för Kristianstad ORDLISTA... 2 INLEDNING... 3 VISION & STRATEGIER... 3 BAKGRUND OCH SAMVERKAN... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Biblioteksplan Mönsterås

Biblioteksplan Mönsterås Biblioteksplan Mönsterås Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Strategier för framtiden 4 Folkbibliotek...4 Skolbibliotek....4 Vuxenutbildningen......5 Omsorg och äldreomsorg.....6 Kommunens förvaltningar..7

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Västra Götalands län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Folkbiblioteken i. Dalarnas län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Dalarnas län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Dalarnas län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera mänsklig

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun 2011 2014 Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Innehållsförteckning 1 Syfte och uppföljning... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 Uppföljning

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Beslutad av kommunfullmäktige den 25 november 2013, 225. Adress Box 610, 391 26 Kalmar Besök Tullslätten 4 Tel 0480-45 00 00 vx 1 Bibliotek och utveckling Biblioteksplan för Kalmar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Biblioteksplan 2012-2015 Plan/Program 2012-??-?? Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Från IDÈ-bibliotek till Mediatek

Från IDÈ-bibliotek till Mediatek Från IDÈ-bibliotek till Mediatek Mediatekets uppgift och syfte Specifikt handlar det om att öka barns/elevers nyfikenhet, läslust, lust till ett livslångt lärande, - stödja läsfrämjande verksamhet - vara

Läs mer

Biblioteksplan för Strängnäs kommun

Biblioteksplan för Strängnäs kommun Biblioteksplan för Strängnäs kommun Antagen i Kommunfullmäktige 2008-01-28, 9. Beslutad i Kulturnämnden 2007-12-12, 162. Diarienummer KN/2007:34-012 Biblioteks- och museienheten 2007-11-19 Biblioteksplan

Läs mer

Sveriges Författarförbunds synpunkter över Ny bibliotekslag (Ds 2012:13)

Sveriges Författarförbunds synpunkter över Ny bibliotekslag (Ds 2012:13) Kulturdepartementet 2012-09-14 Ku2012/836/RFS Enheten för rättsliga frågor och styrning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Författarförbunds synpunkter över Ny bibliotekslag (Ds 2012:13) Övergripande kommentarer

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Svedala kommun, 2009-2011 -från förskoleklass till gymnasium

Skolbiblioteksplan för Svedala kommun, 2009-2011 -från förskoleklass till gymnasium 1 Skolbiblioteksplan för Svedala kommun, 2009-2011 -från förskoleklass till gymnasium 1. Syfte Syftet med följande handlingsplan är att formulera vision och övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017. 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål

1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017. 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2015-2017 Innehåll 1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017... 3 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål... 3 2.1 Vision... 3 2.2 Inriktningsmål...

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Dnr KFN12/62 RIKTLINJER. Riktlinjer för Nyköpings stadsbibliotek. Antagen 2013-06-05 av. Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN12/62 RIKTLINJER. Riktlinjer för Nyköpings stadsbibliotek. Antagen 2013-06-05 av. Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN12/62 RIKTLINJER Riktlinjer för Nyköpings stadsbibliotek Antagen 2013-06-05 av Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN12/62 2/17 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

Biblioteksplan för Rättviks kommun

Biblioteksplan för Rättviks kommun Biblioteksplan för Rättviks kommun Biblioteksplan för Rättviks kommun 2007-2012 Rättviks kulturförvaltning Form: Foto om inget annat anges: Tryckeri: Lotta Lindbeck Bleckogårdens grafikverkstad Lennart

Läs mer

Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek

Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek Kulturförvaltningen Enhet/Handläggare Christina Westerlund Datum Beteckning 2006-11-29 05/0098 Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek Innehåll Bakgrund Styrdokument Syfte Nulägesbeskrivning er Omvärld

Läs mer

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård KALLELSE 2015-03-16 Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott Ledamöter Håkan Welin (FP), ordförande Sabine Noresson (MP) Werner Schubert (S) Ersättare Fred Rydberg (KD) Johan Tolinsson (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Biblioteksplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-24 Diarienummer 58/05

Biblioteksplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-24 Diarienummer 58/05 Biblioteksplan Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-24 Diarienummer 58/05 Innehåll - Bakgrund - Syfte - Arbetsgrupp - Styrdokument - Nulägesbeskrivning - Omvärldsanalys - Strategier Laholms kommuns biblioteksverksamhet

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 1 (13) Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 Inledning I Malå kommun finns ett integrerat folk- och skolbibliotek. Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 1 (19) Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 2 (19) Innehållsförteckning Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017...1 Bakgrund och syfte...4 Verksamhetsbeskrivning...4

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Medieplan på Rinkeby bibliotek

Medieplan på Rinkeby bibliotek Medieplan på Rinkeby bibliotek 1. Beskrivning av nuläget. I Rinkeby bodde 2003 16 053 människor, fördelat på 5 099 hushåll, varav 67 % med utländsk bakgrund, i Tensta 17 463, varav 61% med utländsk bakgrund.

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2019

Biblioteksplan 2015-2019 Styrdokument, plan Kultur- och fritidskontoret-/enheten 2015-03-06 Maria Röstberg 08-590 971 56 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:61 maria.rostberg@upplandsvasby.se Biblioteksplan 2015-2019 Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014. Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014

Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014. Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Fastställd av Stockholms Fastställd läns landstings av Stockholms kulturnämnd läns landstings kulturnämnd

Läs mer

Skolbiblioteksplan Skolbiblioteken och skolbibliotekscentralen

Skolbiblioteksplan Skolbiblioteken och skolbibliotekscentralen Skolbiblioteksplan Skolbiblioteken och skolbibliotekscentralen Skolbibliotekscentralen Utbildningsförvaltningen 2012 Foton förstasidan: David Shankbone, geerlingguy, Horia Varlan, Linda Spashett, bloohimwhom

Läs mer

Biblioteksplan för Klippans kommun, 2008

Biblioteksplan för Klippans kommun, 2008 Biblioteksplan för Klippans kommun, 2008 Margareta de Fine Licht BIBLIOTEKSPLAN FÖR KLIPPANS KOMMUN Bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek inom

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer