öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors."

Transkript

1 lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan lust kunskap möten ord Kramfors kommun lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord

2 Innehåll Biblioteksfakta 2006 Inledning 3 Bakgrund 4 Uppdrag och roller Förändringar och utmaningar Bibliotekets roll i kommunen Biblioteksresurser i kommunen Kramfors Bibliotek Verksamhetsidé Folkbibliotekets mål och åtgärder Skolbibliotekets mål och åtgärder Samverkan Så här ska vi arbeta Bilaga Bibliotekslagen Kunskapsstegen - se bibliotekets hemsida på Biblioteken i Kramfors Kommun lånade ut 8 böcker per person och år precis som riksgenomsnittet. En tredjedel av befolkningen i kommunen var aktiva låntagare. De hade böcker att välja bland. Huvudbiblioteket besöktes av drygt personer det är mer än 500 per dag elever i Kramfors skolor fick boktips av bibliotekspersonalen. Bokbussen besökte 130 hållplatser, 5 skolor, flera dagbarnvårdare och sju förskolor var femte vecka. Femmorna i kommunen utsåg Dagboken till bästa bok. 11 betaldatabaser fanns att söka i. Alldeles gratis. 750 gåvoböcker delades ut till kramforsbarnen. 200 olika tidskrifter fanns att läsa och låna ljudböcker lånades ut kaffekoppar serverades DVDfilmer hyrdes ut kopior togs. 2

3 Inledning Kramfors Kommuns biblioteksplan är ett politiskt, av kommunfullmäktige beslutat, styrdokument som markerar riktningen för utvecklingen av biblioteken under perioden Planen omfattar både folkbiblioteken, som vänder sig till alla invånare, och skolbiblioteken, som vänder sig till elever och lärare. Årliga verksamhetsplaner, som anger konkreta åtgärder och tidsplan, utarbetas med planen som utgångspunkt. Uppföljningen sker i den årliga verksamhetsberättelsen. Biblioteksplanen revideras vid periodens slut. Planen beskriver hur biblioteken bidrar till kommunens utveckling, och är en angelägenhet för dess invånare genom att stimulera intresset för läsning, genom att tillhandahålla information och genom att vara ett stöd för medborgarnas bildning och utbildning. Dokumentet Kunskapsstegen vägen till läslust och informationskompetens: bibliotekets roll i lärandet i Kramfors och Sollefteå kommuner är en del av biblioteksplanen. Se Kunskapsstegen är en strukturerad plan som omfattar läslust och informationskompetens för alla åldrar från förskolebarn till vuxna. Den tydliggör även hur samverkan ska ske mellan bibliotek och förskola, skola och andra utbildningsanordnare. Kunskapsstegen antogs av Barn-, kultur- och utbildningsnämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i september Foto: Ann-Louise Bärjman 3

4 Uppdrag och roller Bibliotekslagen fastställer folkbibliotekens uppdrag och kärnverksamhet i samhället, nämligen: Främja läsning och litteratur Information Lärande Kulturell verksamhet Det finns ett klart samband mellan de olika uppdragen. Barns förmåga till läsupplevelser och läsförståelse är en förutsättning för framgångsrikt lärande. Läsförståelse och informationskompetens parad med tillgång till allsidig information skapar förutsättningar för ett aktivt medborgarskap i ett demokratiskt samhälle. Folkbiblioteken vänder sig till alla kommunens invånare och har ett särskilt ansvar för: Barn och ungdomar Invandrare och andra minoriteter Människor med olika funktionshinder Folkbibliotekets roller Kulturcentrum Är en arena för kultur och kulturella upplevelser med evenemang som författarbesök, sagostunder, utställningar, läsfrämjande arbete, förmedling av skönlitteratur med mera. Kunskapscentrum Ger möjlighet för formellt och informellt lärande, är resurs för vuxenutbildning, och erbjuder vägledning till biblioteksanvändning och informationssökning. Informationscentrum Tillhandahåller information som referensservice, samhällsinformation samt tillgång till Internet, för att människor ska kunna delta i den demokratiska processen i samhället. Socialt centrum En arena för vardagens sociala liv, den fria mötesplatsen och samhällets vardagsrum med plats för alla. Skolbibliotekens uppdrag och roll Bibliotekslagen slår fast att lämpligt fördelade skolbibliotek ska finnas inom grund- och gymnasieskola. Deras uppgift ska vara att stimulera elevers intresse för läsning och litteratur samt att tillgodose deras behov av material för utbildningen. Skolverkets definition av skolbibliotek: en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas förfogande med hjälp av kompetent personal. Skolbibliotek är en del av skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande Myndigheten för skolutveckling formulerar skolbibliotekets roll i skolan: Skolbibliotekets pedagogiska roll innebär att skolbiblioteket ska bidra till att höja kvaliteten på elevers lärande i skolan. Därför måste verksamheten vara integrerad i undervisningen och lärare och bibliotekarier behöver samarbeta mot gemensamma mål. 4

5 Förändringar och utmaningar Förändringar i samhället påverkar naturligtvis biblioteken och får konsekvenser för inriktning och prioriteringar. Under de senaste åren har vi bland annat kunnat konstatera att: De sociala och kunskapsmässiga klyftorna ökar i Sverige. Bokläsning, biblioteksbesök och Internetanvändning är lägre bland lågutbildade än högutbildade. Ett flertal undersökningar visar att barns läsförmåga har försämrats. Biblioteken använder en teknik som utvecklas i en allt snabbare takt. Digitala medietyper och nätbaserade tjänster utvecklas, människors beteende förändras och behoven av service ökar i takt med att möjligheterna ökar. Ändrade levnadsvanor - fritidsaktiviteter och nya kultur- och medievanor - leder till att fler aktörer gör anspråk på människors tid. Böcker kan köpas billigt på många ställen. Informationssökning via Internet, googling, gör att man idag inte längre är lika hänvisad till bibliotekets informationsresurser. För att kunna möta dessa förändringar krävs att biblioteken under de närmaste åren: Fokuserar på barns läslust. Utvecklar det virtuella biblioteket. Foto: Kjell Sätterström Utvecklar det fysiska biblioteket till rum för kultur, möten och inspiration. Slår vakt om den unika frizon som biblioteket utgör i samhället. Erbjuder skräddarsydda och personliga tjänster till medborgarna. Samverkar med andra aktörer i samhället. Utvecklar den lärande miljön, arbetssättet och stödet till studerande. Värnar och utvecklar bibliotekets starka varumärke. Biblioteken har stor legitimitet bland medborgarna och knappast någon aktör kan erbjuda det breda utbud och vara en arena för möten som biblioteken är. 5

6 Bibliotekets roll i kommunen I utvecklingsstrategin Framtidsbygget är en rad insatsområden utpekade för Kramfors Kommuns tillväxt. God livsmiljö, utbildning samt ett expansivt och livskraftigt näringsliv ska leda till en kommun i balans. Biblioteket ska självklart vara en del av den utvecklingen. Kramfors Kommun har idag knappt invånare. 60 procent av befolkningen bor utanför tätorten och bland dem som flyttar in i kommunen, även från andra länder i Europa, väljer många att bosätta sig på landsbygden. Det är därför viktigt att kunna erbjuda biblioteksservice, som förutom ett väl utvecklat huvudbibliotek även har filialbibliotek och bokbuss. För invandrare och flyktingar spelar biblioteket en viktig roll som mötesplats, där det ges möjlighet att läsa böcker och tidningar på det egna modersmålet och att möta det svenska språket. Kommunen har en hög andel äldre och så länge det är möjligt ska de kunna bo kvar i sina hem. Biblioteksservice till dem, som inte själva kan komma till biblioteket, måste i stället ske med bokbuss eller någon form av Boken kommer. Utbildningsnivån är lägre än riksgenomsnittet. Därför satsar kommunen resurser på utbildning för vuxna, både på gymnasienivå och på högskolenivå. Många kommuninvånare studerar även på distans. Biblioteket är ett stöd till dessa studerande genom sin lärmiljö, sin kurslitteratur samt handledning i informationssökning. Barns läsförmåga har minskat under de senaste åren. Undersökningar* visar att tillgång och användning av bra bibliotek, böcker i hemmet och högläsning för barn har stor betydelse för barns läsförmåga och läsintresse. Här har biblioteken i Kramfors Kommun en stor och viktig uppgift. *(Barns läskompetens i Sverige och världen, Skolverket 2001) Biblioteksresurser i kommunen 6 Kramfors bibliotek består av huvudbibliotek, filialbibliotek integrerade med skolbibliotek i Bollsta, Nordingrå och Ullånger, en bokbuss, gymnasiebibliotek, skolbibliotekscentral samt två bemannade skolbibliotek. Biblioteken bildar en enhet, där ett gemensamt biblioteksdatasystem och bra transporter mellan biblioteken, möjliggör ett gemensamt nyttjande av media. Biblioteket på webben, med service 24 timmar per dygn, erbjuder bland annat nedladdning av elektroniska böcker, möjlighet att söka i mediakatalog och att själv göra omlån och reservationer.

7 Kramfors bibliotek Verksamhetsidé Biblioteken i Kramfors utvecklas som mötesplatser för information, inspiration, lärande, läsande, åsiktsutbyte och upplevelser. På så vis är biblioteken en hörnsten i demokratin. Folkbibliotekets mål och åtgärder Bidra till att höja bildnings- och utbildningsnivån i kommunen Samtliga enheter ska med Kunskapsstegen som bas arbeta med informationskompetens. Exempel på det kan vara användarundervisning enskilt eller i grupp. Tillhandahålla media och databaser, exempelvis kurslitteratur. Öka läslusten och intresset för litteratur Samtliga enheter ska med Kunskapsstegen som bas arbeta med läslust för alla åldrar. Exempel på det kan vara bokpresentationer, gåvoböcker, lästips och boksamtal. Inspirera till skrivande. Minst ett författarbesök årligen. Bidra till att utveckla den lokala demokratin Skapa det demokratiska torget genom att upplåta huvudbiblioteket för offentliga samtal, utställningar och information. Utveckla användardelaktighet och tillgänglighet Fortsatt utveckling av webbtjänster. Marknadsföra bibliotekets tjänster för att nå fler användare. Införa automatiserade utlån på Huvudbiblioteket. Utreda Boken kommer service till äldre. Biblioteken ska ha ett aktuellt och för kommunmedborgarna intressant mediabestånd. Hänsyn ska tas till användarnas önskemål och präglas av mångfald. I enlighet med Tillgänglighet 2010 anpassa såväl den fysiska som den virtuella biblioteksmiljön. 7

8 Kramfors bibliotek Utveckla biblioteket som mötesplats och socialt centrum Anpassa lokaler så att möten och inspiration främjas. Anordna varierande program och aktiviteter i samverkan med andra parter. Utreda möjligheter till utökad medborgarservice på biblioteket. Skolbibliotekets mål och åtgärder Alla elever i Kramfors Kommun har tillgänglighet till skolbiblioteksverksamhet som är integrerad i skolans arbete och bidrar till elevernas lärande. Bidra till att höja bildnings- och utbildningsnivån i kommunen Öka läslusten och intresset för litteratur Åtgärder Arbeta med Kunskapsstegens plan för informationskompetens och läslust. Exempel läsprojekt, informationssökning i databaser, källkritik. Samarbete mellan pedagoger, rektorer och bibliotekspersonal för att ta fram årliga planer för skolbiblioteken. Samrådsgrupper bildas. Bokbussen ska besöka skolor som inte har bibliotek på orten. Skolbibliotekscentralen ska ha ett övergripande ansvar för skolbiblioteksutveckling. Bokpoolen med media för läslust och fakta ska utvecklas vidare. 8

9 Kramfors bibliotek Samverkan Med Sollefteå bibliotek. Exempelvis media, teknik, biblioteksutveckling, kompetensutveckling. Med biblioteken i länet. Exempelvis medialån och databaser. Med Barnavårdscentral, förskola, skola och utbildningsanordnare inom vuxenutbildning. Se kunskapsstegen. Med föreningar och studieförbund. Så ska vi arbeta Medborgarperspektivet ska genomsyra bibliotekets verksamhet. Det innebär att lokaler, media, webbtjänster och så vidare ska anpassas efter användarnas behov och önskningar. Vi ska därför undersöka medborgarnas uppfattning om biblioteket. Biblioteken ska vara en lärande organisation. Det innebär att biblioteket personalen och hela organisationen ständigt lär, utvecklas och förnyas. Personalen ska vara kompetent och serviceinriktad. Personalen ska ha ett handledande, pedagogiskt arbetssätt. Verksamheten ska hålla god kvalitet och hög standard. 9

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör

dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Avgränsning 2 Definitioner 2 Intressenturval 2 Skolbiblioteksfrågan i lagrummet 5 Vad som har sagts 5 Skolbibliotek i

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Framgångsrikt, men förbisett

Framgångsrikt, men förbisett om bibliotekets betydelse för integration Svensk Biblioteksförening april 2008 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Box 70380, 107 24 STOCKHOLM Tel: 08-545 132 30. Fax. 08-545 132 31 E-post: info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek

elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek en skolbibliotekspolitisk översikt Barbro Thomas på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545

Läs mer

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss ett uppdrag för Sveriges kommuner och landsting Skolbiblioteket finns där kompetens och resurser blir synliga och samverkar med elever och pedagoger. Skolbiblioteket

Läs mer

Fakta om bibliotek 2012

Fakta om bibliotek 2012 Fakta om bibliotek 212 1 2 Kapitelrubrik Satsningar lönar sig Svensk Biblioteksförening genomför kontinuerligt undersökningar och sammanställer fakta från andra aktörer i syfte att ge argument för och

Läs mer

Tio år med vuxnas lärande

Tio år med vuxnas lärande Tio år med vuxnas lärande - en kunskapsöversikt med fokus på folkbibliotek och vuxnas lärande a Gärdén Cecilia Gärdén Cecilia Gärdén Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan,

Läs mer

vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut

vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut En rapport om läsfrämjande insatser hos folkbiblioteken i sex län/regioner Catarina Schmidt Projektet har genomförts med stöd av Kulturrådet.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Textflytt och sökslump informationssökning via skolbibliotek

Textflytt och sökslump informationssökning via skolbibliotek Textflytt och sökslump informationssökning via skolbibliotek m i k a e l a l e x a n d e r s s o n, l o u i s e l i m b e r g a n n i k a l a n t z - a n d e r s s o n, m i m m i k y l e m a r k Forskning

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Att komma in i dom andras läsningar

Att komma in i dom andras läsningar Att komma in i dom andras läsningar skrift #2015:1 En studie av barns upplevelser av Sommarboken av Linnéa Lindsköld Sommarboken 2014 Att komma in i dom andras läsningar En studie av barns upplevelser

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna

Lätt att hitta lätt att låna Lätt att hitta lätt att låna Ny modell för bibliotekens nationella mediesamarbete en utredning av bibliotekens fjärrlån Annette Johansson AnnJo Konsulteri Nils G Storhagen New Logistics Institute AB KB:s

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län En studie genomförd i november och december 2014 av Ulla Hjorton INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Utgångspunkter 4 Uppdrag och syfte 4 Lagen och personer

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

LIBRARIES FOR ALL ESME BIBLIOTEK FÖR ALLA EN EUROPEISK STRATEGI FÖR MÅNGKULTURELL BIBLIOTEKSVERKSAMHET

LIBRARIES FOR ALL ESME BIBLIOTEK FÖR ALLA EN EUROPEISK STRATEGI FÖR MÅNGKULTURELL BIBLIOTEKSVERKSAMHET LIBRARIES FOR ALL ESME BIBLIOTEK FÖR ALLA EN EUROPEISK STRATEGI FÖR MÅNGKULTURELL BIBLIOTEKSVERKSAMHET Handbok LIBRARIES FOR ALL ESME BIBLIOTEK FÖR ALLA EN EUROPEISK STRATEGI FÖR MÅNGKULTURELL BIBLIOTEKSVERKSAMHET

Läs mer