ÅRSREDOVISNING GENOMFÖRT 2007: Omställning till energioch miljöteknik. Tillväxt inom energioch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2007. GENOMFÖRT 2007: Omställning till energioch miljöteknik. Tillväxt inom energioch"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2007 GENOMFÖRT 2007: Omställning till energioch miljöteknik I fokus 2008: Tillväxt inom energioch miljöteknik

2

3 Energi- och miljöteknikkoncernen opcon utvecklar teknik för effektivare användning av energi.

4 INNEHÅLL 5 Årsstämma 6 Rolf Hasselström har ordet 8 Detta är Opcon 10 Opcon Powerbox 14 Bioenergianläggningar Opcon är en aktiv del i byggandet av samhället bortom oljeberoendet. Med högteknologiska produkter och tjänster bidrar Opcon till den globala utvecklingen mot ett mer energieffektivt och miljövänligt samhälle. 16 Scania-Cummins XPI-system 18 Affärsområde Renewable Energy 19 Affärsområde Engine Efficiency 20 Opcon 2008 och framåt 24 Koncernen fem år i sammandrag 27 Förvaltningsberättelse 31 Koncernens resultaträkning 32 Koncernens balansräkning 34 Koncernens förändringar i eget kapital 35 Koncernens kassaflödesanalys 36 Koncernens noter 53 Opconaktien 54 Moderbolagets resultaträkning 55 Moderbolagets balansräkning 56 Moderbolagets förändringar i eget kapital 57 Moderbolagets kassaflödesanalys 58 Moderbolagets noter 66 Styrelsens undertecknande 67 Revisionsberättelse 68 Styrelsen 69 Ledande befattningshavare 70 Definitioner 71 Adresser OPCON ÅRSREDOVISNING 2007

5 Opcon år 2007 i korthet Omsättningen uppgick till 336,1 mkr (371,0 mkr) Rörelseresultatet uppgick till 17,7 mkr (55,4 mkr) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,3 mkr (51,3 mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 10,6 mkr (52,3 mkr) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,68 kr (3,65 kr) Omställning mot energi- och miljöteknik Förvärv av tre bolag inom energi- och miljöteknik Renewable Energy utvecklat till Opcons största affärsområde Affärsområde Engine Efficiency partner till Scania-Cummins (Omsättning och resultat redovisas för kvarvarande verksamheter. Lysholm Technologies AB skall avyttras). Viktiga händelser efter utgången av 2007 Renewable Energy lanserar energieffektivt bioenergisystem för uppvärmning av växthus Första Opcon Powerbox driftsatt vid kraftvärmeverket i Eskilstuna Genombrott för nytt affärsupplägg för Opcon Powerbox första kund Stora Enso Årsstämma i Opcon AB 2008 Ordinarie årsstämma äger rum torsdagen den 24 april 2008, kl , i Ingenjörshuset, Citykonferensen, Polhem, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Lokalen öppnas för registrering kl Registrering måste ha skett före kl för att aktieägare skall upptas i röstlängden. DELTAGANDE Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredag den 18 april, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman hos styrelsen under adress: Opcon AB, Box 15085, Stockholm, per fax: , per telefon: eller via e-post: senast tisdag den 22 april 2008, kl I anmälan anges namn, person-/organisationsnummer och telefonnummer dagtid. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast fredag den 18 april Ombud Aktieägares rätt vid årsstämman får utövas av ombud. För den som önskar företrädas av ombud, tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär, som finns tillgängligt på bolagets hemsida Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall dessutom bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkt 14) - 16) kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med torsdagen den 10 april Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De kommer också att finnas tillgängliga på Opcons hemsida Ekonomisk information Årsstämma hålls den 24 april 2008 i Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm Delårsrapport för januari mars 2008 lämnas den 24 april 2008 Delårsrapport för april juni 2008 lämnas den 21 augusti 2008 Delårsrapport för juli september 2008 lämnas den 23 oktober 2008 Ekonomisk information om Opcon AB lämnas på svenska och engelska. Rapporterna kan enklast hämtas på koncernens hemsida, eller genom beställning via fax, , eller e- post, Distribution sker därefter med e-post. Årsredovisningen kan också beställas från Opcon AB, Box 30, Åmål. OPCON ÅRSREDOVISNING 2007

6 rolf hasselström har ordet Plattform för koncernens framtida tillväxt på plats Under 2007 har stora resurser satsats på att bygga en uthållig plattform för framtida tillväxt. Arbetet har påverkat hela koncernen och har krävt stora omställningar i såväl befintlig organisation som i tankesätt och sättet att jobba framåtriktat. Under året har också kortsiktig lönsamhetsmaximering fått stå tillbaka för byggandet av en uthållig tillväxtplattform. En ny koncernorganisation har satts på plats, kompletterande förvärv har genomförts och organisationsuppbyggnad har varit högsta prioritet i vårt nya affärsområde Renewable Energy. Den stora strategiska omställningen mot energi- och miljöteknik som startades under 2006 innebär att del 2 i den turnaround som påbörjades redan 2005 nu genomförts. Inför 2008 har vi att praktiskt genomföra de stora satsningar som gjorts på ny teknik och att manifestera detta i nya kundorder så att vi kan leva upp till vårt omsättningsmål att nå 1 miljard i årstakt i slutet av Stigande energipriser sätter en stark press på effektivare energianvändning. Ökad press på effektiv energianvändning Den globala miljö som vi verkar i har under 2007 kraftigt kommit att påverkas av debatten och insikterna om den globala uppvärmningen och dess effekter. Stigande energipriser sätter en stark press på effektivare energianvändning och effekterna av politiska beslut runt utsläppsmål med mera kommer ytterligare att öka pressen framöver. Redan under 2009 skall huvudlinjerna i ett nytt Kyotoprotokoll stå klara och effekterna av detta kommer att innebära skärpta krav på länder och enskilda industriföretag att minska sina utsläpp av växthusgaser. Kostnader för utsläppsrätter och eventuella andra system och regleringar för att synliggöra kostnaden för CO 2 -utsläpp kommer att ändra de ekonomiska betingelserna för att driva industriell verksamhet drastiskt. Kraven på energieffektivisering och miljöanpassning av verksamheter kommer att öka väsentligt där strålkastarljuset sätts på de utvecklade länderna att föregå med goda exempel. EU:s satsning på omställning mot mer förnyelsebara energikällor kommer att skapa nya tillväxtmöjligheter. Ett effektivt utvecklingsprojekt Satsningen på att utveckla Opcons verksamheter inom affärsområdet Renewable Energy skall ses mot denna bakgrund. Våra satsningar på elframställning ur spillvärme och på effektivisering av energianvändning i bioenergisektorn kommer att vara starka tillväxtmotorer under lång tid framåt. Vi rör oss på en global marknad med globala produkter och system. Tillväxtmöjligheterna finns i flera industrigrenar och på många geografiska marknader. Opcons utmaning ligger i att klara av att bygga ett globalt energi- och miljöteknikföretag. Den satsning vi gjort på att utveckla produkter och system för framställning av el ur spillvärme Opcon Powerbox har varit ett av de mest effektiva utvecklingsprojekt koncernen drivit, baserat på vår starka kompetens på skruvkompressorområdet. En färdig Opcon Powerbox står idag på kraftvärmeverket i Eskilstuna och producerar el från överskottsvärme i anläggningen. Arbetet med utveckling, systembygge samt installation har drivits av flera av de dotterbolag som ingår i Renewable Energy och vi har framgångsrikt lyckats industrialisera ett komplext system. Med detta som referens intensifieras nu marknadsbearbetningen och intresset i kundledet är mycket stort. Genombrott för nytt affärsupplägg Som ett led i kommersialiseringen av Opcon Powerbox och tekniken för att utvinna el ur spillvärme har Opcon även utvecklat ett nytt affärsupplägg där Opcon tecknar långsiktiga avtal med processindustrier om att leverera el från industriernas spillvärme. Upplägget innebär att Opcon och Opcons aktieägare får ut en större del av värdet av vår teknik för elproduktion, då en väsentlig del av förädlingsvärdet normalt ligger i elproduktion/ elhandelsledet. Samtidigt påskyndar det marknadsintroduktionen av Opcon Powerbox. Första avtalet träffades i mars 2008 med Stora Enso, där spillvärme från massabruket Skutskär Pulp OPCON ÅRSREDOVISNING 2007

7 Tillväxtmöjligheterna finns i flera industrigrenar och på många geografiska marknader. Mill ska användas för elproduktion med Opcon Powerbox. Ett arbete med att se över fler av Stora Ensos anläggningar för liknande upplägg har också inletts, vilket gör Stora Enso till den andra stora koncernen att teckna ramavtal med Opcon. Nya marknader för SRE Förvärvet av bioenergigasellen Svensk Rökgasenergi (SRE) har varit lyckosamt. Med den höga tekniknivå och den hårt produktifierade strategi som bolaget drivs med skapas goda förutsättningar för lönsam tillväxt också utanför Sverige. Stora inbrytningar i de baltiska marknaderna och i övriga Europa borgar för fortsatt, hög tillväxt. Med de nya produktområdena torkning av biomassa samt rökgaskondenseringssystem för växthus skapas helt nya marknader för SRE och här öppnas nya globala tillväxtmöjligheter. Kund- och marknadssynergier mellan SRE och Opcon Powerbox kommer att bli synliga redan under innevarande år och skapar stora mervärden. kvittens på hög kompetens och stort förtroende för att Opcon klarar av att industrialisera komplexa produkter. Det strategiska omställningsarbete som drivits i koncernen under 2007 har skapat en stark plattform för framtida tillväxt. Befolkningstillväxt, stigande konsumtion och ökat miljömedvetande skapar stort tryck på effektivare och miljömässigt renare energianvändning. Vi står inför stora globala utmaningar och de företag som rätt förstår att positionera sig kommer att ha möjlighet att växa kraftigt genom att kunna tillhandahålla produkter och system för energieffektivisering. Jag är övertygad om att Opcon är rätt positionerat och de tillväxtmöjligheter vi nu ser kommer att göra att koncernen når det omsättningsmål vi satt upp. Opcon är ett tillväxtföretag och utmaningen framåt blir att såväl organisatoriskt som finansiellt klara av att fullt ut industrialisera och kommersialisera vår höga tekniska kompetens. stort förtroende för opcon Andra områden där Opcons höga tekniska kompetens och fokus på energi- och miljöteknik kommit att leda till nya affärer är den utveckling som drivits inom ramen för affärsområdet Engine Efficiencys solenoidverksamhet. Uppdraget att vidareutveckla och tillverka statorn, en nyckelkomponent i Scania- Cummins nyutvecklade bränsleinsprutningssystem XPI, är en Rolf Hasselström Verkställande direktör och koncernchef OPCON ÅRSREDOVISNING

8 detta är opcon Opconkoncernen bygger sin verksamhet på ett antal industriella baser med i flera fall världsledande teknik. Ur dessa kärnteknologier som alla handlar om energilösningar utvecklas koncernens dotterbolag och framtidsprojekt. Produkter och system för effektivare energianvändning Opcons affärsidé Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför produkter och system för effektiv och miljövänlig energianvändning åt kunder inom process-, kraft-, verkstads- och fordonsindustri. Opcons mål Koncernen ska uppvisa god och uthållig lönsamhet och sträva efter tillväxt för att härigenom skapa långsiktig värdetillväxt för aktieägarna, skapa värde för kunder samt erbjuda en utvecklande arbetsplats för de anställda. Opcons vision Opcon ska vara en aktiv del i byggandet av samhället bortom oljeberoendet. Med högteknologiska produkter och tjänster ska Opcon aktivt bidra till den globala utvecklingen mot ett mer energieffektivt och miljövänligt samhälle. Opcons övergripande styrkriterier Lönsamhet, med målet att samtliga dotterbolag ska visa god lönsamhet, EBIT > 10 % över tid. Tillväxt, organiskt samt genom förvärv av bolag. Målet är en omsättning på 1 miljard kronor i årstakt i slutet av Förutsägbarhet. Svensk industrihistoria. SRM, Svenska Rotor Maskiner AB, fyller 100 år Organisation Opconkoncernen är organiserad i tre affärsområden som fungerar som självständiga enheter med fullt lönsamhetsansvar. Koncernen omfattar moderbolaget Opcon AB med tio verksamma dotterbolag, samt Lysholm Technologies som skall avyttras. Verksamheten i Opcon Inc. avvecklades under Vid utgången av 2007 hade Opconkoncernen cirka 370 (400) anställda. Teknik med lång och kort historia Opconkoncernen vilar dels på industritekniker med sekellång historia, dels på teknik utvecklad av företag som startats på 80- och 90-talet. Det som fram till förvärven av Svenska Rotor Maskiner och Lysholm Technologies 2003 utgjorde kärnan i Opconkoncernen bygger på 93 års erfarenhet och kunskap kring tillverkning av tändsystem, transformatorer och elektromagneter. Grunden lades i samband med första världskriget då importen av tändapparater för båtar och bilar stoppades. Tillverkningen av sådana system startades 1915 i Åmål i Aktiebolaget Svenska Elektromagneter (SEM). Idag är SEM ledande inom utveckling och produktion av avancerade tändsystem. Svenska Rotor Maskiner (SRM) som är koncernens utvecklingscentrum för kompressorteknologi firar 100-årsjubileum under SRM är grundat på bolaget AB Ljungströms Ångturbin (ALÅ), som bildades 1908 för att utveckla den dubbelroterande ångturbin som uppfunnits av Birger Ljungström. SRM:s kompressorteknik utgör basen även för Opconbolagen Opcon Energy Systems, Lysholm och Opcon Autorotor. Svensk Rökgasenergi (SRE), REF Technology (REF Tech) samt Mitec Instrument, som alla tre förvärvades 2007, är relativt unga företag med starka marknadspositioner och tekniker som är centrala för Opcons satsning på energi- och miljöteknik. Affärsområde Renewable Energy Affärsområdet arbetar med miljövänliga tekniklösningar som bidrar till en resurssnål och effektiv energianvändning. Stort fokus läggs på utveckling och kommersialisering av teknik för 8 OPCON ÅRSREDOVISNING 2007

9 Renewable Energy Engine Efficiency Mobility Products Affärsområdets dotterbolag: SRM (Svenska Rotor Maskiner) OES (Opcon Energy Systems) Opcon Autorotor SRE (Svensk Rökgasenergi) REF Tech Mitec Instrument Affärsområdets dotterbolag: SEM Opcon Tech (Opcon Technology Suzhou) Laminova Production Lysholm Technologies (skall avyttras) Affärsområdets dotterbolag: REAC att tillvarata spillvärme, energi som idag går till spillo och som på ett kostnadseffektivt sätt kan komma till användning. Utnyttjandet av spillvärme är grunden för koncernens satsning på Opcon Powerbox, som framställer el ur spillvärme. Utnyttjande av spillvärme från förbränning av biomassa är också grunden för SRE:s, Svensk Rökgasenergi, produktsystem inom bioenergi, med rökgasrening, rökgaskondensering och torkning av biomassa. Andra viktiga områden inom affärsområdet är kompressorlösningar och luftsystem till bränsleceller och naturgassystem samt energieffektivisering och optimering av kylanläggningar. Tillväxten skall i huvudsak ske organiskt med egenutvecklade teknologier och produkter, med tillskott av kompletterande förvärv. SRM är Opconkoncernens teknikcentrum för skruvkompressorer, och världsledande på sitt område. SRM utvecklar egna system, utvecklar applikationer i nära samarbete med OES och Opcon Autorotor samt arbetar globalt med licensiering av teknologi. OES utvecklar i samarbete med flera andra Opconbolag Opcon Powerbox ett system för framställning av el från spilloch överskottsvärme inom kraft-, process- samt fartygsindustri. Opcon Autorotor utvecklar luftförsörjningssystem för bränsleceller till fordonsindustri samt tillverkare av bränslecellsmotorer. SRE utvecklar och tillverkar utrustning för rökgaskondensering, stoftavskiljning och torkprocesser där marknaden är fjärrvärmeverk, sågverk och pelletstillverkare. REF Tech levererar kyl- och värmepumpsanläggningar, system och konsulttjänster till bland annat processindustri och energibolag. Bolaget har en internationell produkt- och entreprenadverksamhet som arbetar med energieffektiva lösningar. Mitec utvecklar och tillverkar produkter och system för mätning, styrning/reglering, portabel datainsamling och trådlös internetbaserad driftsövervakning av komplexa produkter och industriella system. Affärsområde Engine Efficiency Affärsområdet utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som på ett energieffektivt sätt initierar, genererar och omvandlar kraft. Produkterna används primärt i förbränningsmotorer i olika sorters fordon, i motorer för elframställning samt i motorer för handhållna redskap. Utvecklingen fokuseras, förutom mot traditionella bränslen, mot tändsystem som används med alternativa bränslen som etanol, biogas och naturgas. Tillväxten skall ske organiskt, med tillskott av kompletterande förvärv. SEM är Opconkoncernens teknikcentrum för tändsystem. SEM utvecklar tändsystem för förbränningsmotorer till fordon och stationära motorer, samt små tändsystem till förbränningsmotorer för handhållna redskap, som motorsågar och röjsågar. Tändsystemen för fordonsmotorer och stationära motorer omfattar bensin-, diesel-, etanol-, naturgas-, vätgas- och biogasdrift. Produktionen av större tändsystem sker i Åmål, och små tändsystem för handhållna redskap tillverkas i Opcon Technology Suzhou, Kina. SEM utvecklar och tillverkar också solenoider och givare, primärt till kunder inom tung fordonsindustri. Laminova producerar intercoolers och värmeväxlare till fordonsindustri. Lysholm producerar överladdare till förbränningsmotorer. Bolaget har sin verksamhet i Nacka utanför Stockholm. Affärsområde Mobility Products Affärsområdet arbetar med teknik för positionering, förflyttning och reglering. Verksamheten fokuseras mot utveckling och tillverkning av produkter och system för elfordonsplattformar, alltifrån avancerade handikappshjälpmedel i form av elrullstolar till komponenter för elfordon, bland annat den amerikanska eldrivna sportbilen Tesla Roadster, samt specialapplikationer. OPCON ÅRSREDOVISNING 2007

10

11 opcon powerbox Unik teknik för utvinning av el ur spillvärme från 55 C Den första fullskaliga Opcon Powerbox är i drift vid kraftvärmeverket i Eskilstuna, där den levererar el till nätet och fungerar som referensanläggning. Marknadspotentialen för Opcon Powerbox är mycket stor och investeringskostnaden per producerad kwh är mindre än hälften av kostnaden för vindkraft. Under 2007 har utveckling och kommersialisering av Opcons storsatsning på egenutvecklad teknik för el ur spillvärme, Opcon Powerbox, fortsatt. I december levererades den första fullskaliga Opcon Powerbox till kraftvärmeverket i Eskilstuna där den driftsatts under början av 2008 och nu fungerar som referensanläggning. Opcon Powerbox är en egenutvecklad produkt som utvinner el från spillvärme. Produkten är kommersiellt gångbar redan från så låga temperaturer som 55 grader Celsius och producerar el utan några som helst utsläpp. Detta till en investeringskostnad per producerad kwh som understiger hälften av kostnaden för vindkraft. Aggregatet levererar upp till 650 KW el netto och kan vid kontinuerlig drift i industrin med en genomsnittseffekt runt 400 KW leverera 3400 MWh el om året. Det motsvarar samtidigt en besparing av CO 2 -utsläpp på ton. Opcon är idag ensamt om att ha tagit fram en fungerande teknik för att producera el vid så låga temperaturer. En Opcon Powerbox kostar mellan sju och tio miljoner kronor. Potentialen för Opcon Powerbox är global och bara i Sverige uppskattas den teoretiska marknaden till ett antal miljarder kronor. Spillvärme finns idag i stora mängder inom inte minst processindustrin, men även i energisektorn. Enligt bedömningar finns idag över 300 TWh spillvärme i processindustrin bara i Europa, där energiinnehållet går till spillo. Idag tvingas industrin dessutom i många fall använda energi för att kyla ner sitt varma processvatten innan det kan tappas ut i närmaste vattendrag. Skulle hela den teoretiska energipotentialen i europeisk industri användas för elproduktion med Opcon Powerbox så skulle drygt Opcon Powerbox producera i storleksordningen 30 TWh, motsvarande nästan hälften av den samlade elproduktionen från den svenska vattenkraften. Ungefär hälften av Sveriges el kommer från vattenkraft. Under 2007 har avtal om leverans av Opcon Powerbox tecknats med en stor svensk industrikoncern där också en kartläggning av kundens samtliga anläggningar skall göras. Samtidigt har en helt ny organisation med ny ledning för OES som ansvarar för kommersialiseringen satts på plats och ett antal förvärv gjorts för att stärka upp erbjudandet kring Opcon Powerbox. Beslut har fattats om investering i nya maskiner för att kraftigt kunna öka produktionen av hjärtat i Opcon Powerbox, den dubbelskruvsturbin som utvecklats och som tillverkas av Opcons dotterbolag Svenska Rotor Maskiner, SRM. Samtidigt har förvärvet av REF Tech gett Opcon den installations-, projektlednings- och beräkningskompetens som är nödvändig för att stödja de kundprojekt som startats upp kring Opcon Powerbox. Under slutet av året har även arbetet med att få in Mitecs system för mätning, styrning/reglering, portabel datainsamling och internetbaserad driftövervakning i Opcon Powerbox inletts. En integration av avancerade system för mätning och övervakning öppnar upp för mer flexibla försäljningsupplägg för Opcon Powerbox. Tillsammans med kompetensen inom REF Tech utgör även den internetbaserade driftövervakningen basen för utvecklingen av en lönsam eftermarknadsaffär. Spillvärme i Europa 300 TWh Fjärrvärme I Europa produceras 300 TWh spillvärme varje år, och bara några få procent används Opcon Powerbox kan utvinna 30 TWh el ur denna stora mängd spillvärme. OPCON ÅRSREDOVISNING

12 opcon powerbox En del av innanmätet på en Opcon Powerbox. Anläggningen levereras i en container som väger drygt 20 ton, och som enkelt ansluts till den process som den ska leverera el från. Integration av teknologier Förvärvet av SRE har också inneburit synergier på marknadssidan mellan SRE och Opcon Powerbox som förväntas växa framöver. SRE har redan upparbetade kundkontakter inom kraftindustrin, som är ett annat viktigt segment för Opcon Powerbox, samt en rad partners i Europa som kan bidra till att snabba på en internationell expansion. Förvärvet medför även betydande energioch miljövinster i en framtida integration av teknologier som ytterligare skulle kunna förbättra helhetserbjudandet till kund. Temperaturen på det vatten som SRE:s rökgaskondensor producerar är normalt högre än vad Opcon Powerbox arbetar med vid referensanläggningen i Eskilstuna. Första elleveransavtalet träffades i mars 2008 med Stora Enso. GEnombrott för nytt affärsupplägg Arbetet med att utvärdera olika affärsmodeller har också drivits vidare och prövats mot kund. Särskilt fokus har lagts på modeller där avtal träffas med industrier om att ta hand om spillvärme och sedan leverera el tillbaka. Modellen är särskilt attraktiv eftersom den möjliggör för Opcon och Opcons aktieägare att få ut en större del av det värde som finns i tekniken, samtidigt som den kan påskynda marknadsintroduktionen av Opcon Powerbox. För vissa kunder kan en sådan lösning vara attraktiv då de slipper investeringar och kan fokusera på sin kärnverksamhet. Första avtalet träffades i mars 2008 med Stora Enso, där spillvärme från koncernens massabruk i Skutskär ska användas för elproduktion med Opcon Powerbox. Ett arbete med att se över fler av Stora Ensos anläggningar för liknande upplägg har även inletts, vilket gör Stora Enso till den andra stora koncernen att teckna ramavtal med Opcon. Elproduktion på fartyg En av de för miljön kanske intressantaste applikationerna för Opcon Powerbox är att använda spillvärme för energieffektivisering och elproduktion ombord på större fartyg. De bedöms kunna spara mellan fem och tio procent av sin bränsleförbrukning med stora såväl ekonomiska som miljömässiga vinster som följd. 12 OPCON ÅRSREDOVISNING 2007

13 REF TECH BYGGER OPCON POWERBOX Kylspecialistföretaget REF Tech är ett av tre företag som förvärvades av Opcon under 2007 som ett led i satsningen på Opcon Powerbox. REF Tech är en kvalificerad, komplett leverantör av miljövänliga och energieffektiva kyl- och värmepumpsanläggningar samt system och konsulttjänster till bland annat livsmedelsindustri, process- och kemisk industri, och energibolag. REF Techs huvudprodukter är kompletta vätskekylaggregat och kompressorenheter och man erbjuder också egenkonstruerade komponenter som kan ingå i en komplett kylanläggning. Opcon Powerbox ska levereras som färdiga system till kunder, och REF Tech har med sitt kunnande en nyckelroll inom projektledning, installation och beräkning. Bolaget bygger Opcon Powerbox, driftsätter hos kund och har också en avgörande roll inom den serviceorganisation som byggs upp kring Opcon Powerbox. REF Tech har en stark egen internationell produkt- och entreprenadverksamhet som kommer att utvecklas vidare inom Opcon, parallellt med arbetet med Opcon Powerbox. Bolaget har flera meriterande kunduppdrag bakom sig och har under 2007 och första kvartalet 2008 tagit flera stora order. Ett av de här projekten innefattar en helt ny och energieffektivare skruvkompressorbaserad kylanläggning som förses med ny och förbättrad energiåtervinning med ett miljövänligt köldmedium. Mängden använt köldmedium kommer att minskas med 85 procent, och anläggningens energieffektivitet beräknas öka med runt 20 procent. energiförbrukningen sänks Ett annat projekt är en energieffektiv anläggning för kondensation av svaveldioxid (SO 2 ) till Bolidens smältverk i Harjavalta, Finland. Anläggningen återvinner svavel vid utvinning av koppar. Den nya anläggningen ökar prestandan och minskar de negativa effekterna på miljön samtidigt som energiförbrukningen sänks kraftigt. Systemlösningen liknar en tidigare leverans från REF Tech till ett kopparsmältverk i Kina. Ett exempel på hur olja kan ersättas av miljövänligare lösningar är REF Techs leverans och installation av en större skruvkompressorbaserad värmepump hos en stor svensk livsmedelindustri. Den befintliga kylanläggningens kondensorvärme kunde utnyttjas och med REF Techs värmepump produceras värmeenergi motsvarande cirka MWh per år (6 GWh). Tidigare har man använt olja för att producera motsvarande energimängd. Ett uppmärksammat tidigare prestigeuppdrag för REF Tech är konstruktionen av en kylanläggning vid CERN:s stora laboratorium för partikelfysik i Schweiz, där den s k Atlasbromsen måste hålla minus 233 grader. CERN är en av världens största och mest respekterade forskningsinstitutioner. REF Tech bedriver sin verksamhet i Nacka och Norrköping. Opconbolaget Mitecs system för mätning, övervakning och fjärrstyrning installeras i Opcon Powerbox. Opcon Powerbox är i drift och levererar el enligt beräkningar, konstaterar Per Hedebäck (till vänster), vd i Opcon Energy Systems (OES), och Rolf Hasselström, koncernchef i Opcon, på plats vid Eskilstuna kommuns kraftvärmeverk. OPCON ÅRSREDOVISNING

14 REning och energieffektivisering av bioenergianläggningar Stora energi- och miljövinster vid integration av teknologier SRE:s egenutvecklade system för rökgaskondensering och torkning av biomassa sänker energiförbrukningen och förbättrar miljön. SRE har också en stark plattform på den snabbt växande europeiska bioenergimarknaden. I juli 2007 förvärvade Opcon bioenergigasellen SRE, Svensk Rökgasenergi. SRE är idag Nordens och Baltikums ledande leverantör av kompletta system för rökgaskondensering och stoftavskiljning till fjärrvärmeoperatörer. Förutom kommunala värmeverk består kundbasen av ledande multinationella energiföretag som Fortum, Vattenfall, Eon, Rindi Energi samt franska Dalkia-koncernen. Produktsortimentet är anpassat för effekter från 1,5 MW och uppåt. SRE arbetar idag nästan uteslutande mot system som eldas med biomassa, ett resultat av ett strategiskt beslut och produktutveckling med medföljande patent i slutet av 1990-talet. Första bioenergisystemet såldes 1999 och mellan 2002 och 2005 tiodubblades omsättningen. Idag har man ett 70-tal installationer på plats i Sverige, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Nederländerna och Tyskland, och nya order har också kommit in för leverans till Kanada. Produktsortimentet, som säljs under varumärket Renergi, innehåller teknik för såväl rökgaskondensering, där energiinnehållet i de varma rökgaserna återförs som varmt vatten för uppvärmning, som teknik för rening av rökgaser och vattenbehandling. Systemen bidrar till avsevärd energibesparing och en bättre miljö, där exempelvis en anläggning för rökgaskondensering normalt höjer effekten på ett system med procent. Utsläppen av partiklar kan med kondensor och reningsanläggning sänkas från normala 250 mg/nm³ till under 5 mg/nm³. System Renergi SRE:s system Renergi har främst sålts till fjärrvärmesektorn men även till industrin. Tillväxten leds av en övergång från fossila bränslen till biomassa men väntas främst komma från exportmarknaden. Bara under 2007 har SRE skaffat nya partners och agenter i Finland, Tyskland och Polen. Partners finns sedan tidigare även i Estland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Schweiz, Österrike, Ukraina och Vitryssland. NYTT TORKSYSTEM FÖR BIOMASSA Under 2007 har SRE satsat stort på att lansera ett helt nytt unikt lågtemperaturtorksystem för torkning av biomassa. Ökade energikostnader och fokus på förnyelsebar energi som biomassa har kraftigt ökat värdet på biprodukterna från skogen. De främsta applikationerna för det nya torksystemet ligger i att torka sågspån m.m. för tillverkning av pellets, torka skogsavfall för att höja energiinnehållet och därmed det ekonomiska värdet eller torka exempelvis bark för att kunna använda som bränsle. Bara i Europa fanns 2007 drygt 440 pelletsfabriker. SRE:s torksystem kan adderas till befintliga torksystem och använder energi från rökgaserna som tagits till vara i kondensorn. Torksystemet öppnar därmed upp för systemförsäljning av hela produktsortimentet gentemot sågverk och pelletstillverkare. SRE:s torksystem underlättar samtidigt en integration av pelletstillverkning vid sågverket, en trend som drivs av såväl lönsamhet, tillgång på råvara och miljöeffekten från minskade transporter. Energieffektiviseringen med SRE:s torksystem innebär att kunden i många fall kan fördubbla produktionen av torkat material utan att behöva tillföra mer bränsle. Dessutom möjliggör torksystemet tillverkning av pellets av högre kvalitet med låg askhalt vilket lämpar sig särskilt väl som konsumentpellets med medföljande högre marginaler för tillverkaren. SRE har redan fått in order på fem system och intresset från kunderna i såväl Sverige som andra länder är mycket stort. För att säkerställa produktionskapaciteten framöver har också verksamheten flyttats till nya lokaler i Spånga, Stockholm, för att ge utrymme för en mer än fördubblad produktionstakt. Samtidigt har försäljning och företagsledning samlokaliserats med produktion och utveckling. Förvärvet har redan inneburit synergier på marknadssidan mellan SRE och Opcon Powerbox som förväntas växa framgent. Utöver de synergieffekter som finns på kort sikt så finns också betydande energi- och miljövinster i en framtida integration av 14 OPCON ÅRSREDOVISNING 2007

15 SRE och bolagets partner HoSt B.V. har driftsatt ett samarbetsprojekt där man med teknik från bland annat SRE lägger om uppvärmningen av en paprikaodling i växthus i Beetgum, Nederländerna. Anläggningen som tidigare drivits med naturgas får nu biobränsleeldad uppvärmning med rökgasrening och kondensering från SRE. Energieffektiviseringen förbättras med procent, och den koldioxid som uppkommer kan återvinnas och föras in i växthuset för att där tas upp av växternas fotosyntes. Projektet har väckt stor uppmärksamhet i Nederländerna. teknologier som ytterligare skulle kunna förbättra helhetserbjudandet till kund. Bioenergi växer snabbt I och med förvärvet av SRE har också Opcon skaffat sig en stark plattform på den växande bioenergimarknaden. Före år 2002 låg den årliga tillväxttakten för el från bioenergi i Europa på runt 7 procent per år, för att 2003 öka till 13 procent och 2005 uppgå till hela 23 procent. Med EU:s nya mål om att öka andelen förnyelsebar energi till 20 procent 2020 är bedömningen att bioenergi kommer fortsätta att växa kraftigt. SRE Klimateffektiviserar växthus Matens påverkan på klimatet har fått allt större utrymme och enligt en FN-rapport står t.ex. boskapssektorn idag för 18 procent av världens samlade utsläpp av växthusgaser. Tydligt är att klimateffekten av det vi stoppar i oss och hur det tas fram inte enbart påverkas av hur det transporteras. När Svenska Naturskyddsföreningen sommaren 2007 släppte en rapport om växthusgasutsläpp vid matproduktion lyfte de bland annat fram tomaten som en klimatvärsting. Anledningen var att växthus nästan uteslutande värms med olja eller gas vilket innebar att en spansk friodlad tomat, trots de längre transporterna var långt bättre för klimatet än svenska eller holländska tomater från växthus. För holländska konventionellt odlade tomater i växthus kunde 97 procent av växthusgasutsläppen hänföras till odlingen medan själva transporten inte stod för mer än 3 procent. Under slutet av 2007 driftsatte SRE och dess holländska partner ett samarbetsprojekt där man med teknik från bland annat SRE lagt om uppvärmningen av en 8 ha stor paprikaodling i växthus i Beetgum, Holland. Anläggningen som tidigare drivits med naturgas har fått biobränsleeldad uppvärmning med rökgasrening och kondensering från SRE. SRE:s system Renergi med kondensor och vått elfilter innebär inte bara en energieffektivisering med procent. Helt nytt är att SRE:s rening av rökgaserna, tillsammans med ett par andra delar i projektet, möjliggör att den CO2 som uppkommer direkt kan återvinnas och föras in i växthuset för att där tas upp av växternas fotosyntes. Under början av 2008 har ännu en anläggning satts i drift hos Sveriges största tomatodlare och SRE har tagit en första order på växthus i Kanada. OPCON ÅRSREDOVISNING

16 scania-cummins xpi-system Utveckling av system för allt strängare miljökrav Inom Energy Efficiency vidareutvecklar och tillverkar SEM statorn i Scania-Cummins bränsleinsprutningssystem XPI. De nya dieselmotorerna klarar EU:s kommande strängare emissionskrav. Tändsystemspecialisten SEM har utvecklat och tillverkat tändsystem sedan Bolaget har en anrik industrihistoria i dalsländska Åmål, som fortfarande är ett centrum för utveckling av tändsystem i Sverige. Nu tar SEM ytterligare ett stort steg framåt med avancerad teknik för miljövänligare fordon. SEM ansvarar för vidareutvecklingen av statorn i Scania-Cummins bränsleinsprutningssystem XPI som används i lastbilstillverkaren Scanias nya dieselmotorer. SEM är också ett av två företag som ska tillverka statorn. EU skärper successivt miljökraven på fordonstillverkarna. Minskade avgasutsläpp från vägtrafiken är en av de viktigaste åtgärderna för att förbättra luftkvaliteten, speciellt i tätbefolkade områden. Särskilt den tunga trafiken möter växande kritik g/kwh g/kwh 0,4 0,3 0,2 0,1 0 NOx Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 PM Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 EU:s utsläppsgränser för kväveoxider (NOx) och partiklar (PM) från fordonsmotorer. Under 2009 träder Euro 5 med hårdare regler i kraft. och mer restriktioner i det hårt trafikerade Kontinentaleuropa. Inom EU idag gäller de utsläppsgränser som regleras i Euro 4. Nästa steg, Euro 5-normen, börjar tillämpas från oktober 2009, då godkända utsläppsnivåer av kväveoxider kommer att nästan halveras jämfört med nuvarande Euro 4-nivån. Därefter kommer Euro 6 med ännu strängare utsläppsgränser att börja tillämpas från Klarar nya utsläppsgränser XPI-systemet har en nyckelroll när det gäller att minska utsläppen från Scania-Cummins dieselmotorer. Med hjälp av SEM:s teknik kommer Scanias lastbilar att klara de nya utsläppsgränserna i kommande Euro 5. Det innebär att utsläppen av miljöfarliga ämnen partiklar och NO X bara utgör en mycket liten del av de mängder som släpptes ut så sent som i början på 1990-talet. EU:s utsläppskrav innebär stora utmaningar för tillverkarna av tunga fordon. Företagen har valt olika vägar fram till minskade utsläpp. Scanias egenutvecklade lösningar, med bl a XPIsystemet i samarbete med det amerikanska motorteknikföretaget Cummins, innebär att särskilda SEM:s stator till Scania-Cummins XPI-system är en öppningsventil, bränsletillsatser, filter och med rörelser som handlar om några katalysatorer inte behövs, hundradelar av en millimeter, och samtidigt som de nya tillverkningsprocessen är avancerad. motorernas körbarhet är mycket bra. Med ett högre tryck på bränsleinsprutningen än tidigare kan bränsledropparna minskas och partikelutsläppen sänkas. Metoden ställer mycket höga krav på doseringen av bränslet, som regleras av SEM:s stator. Statorn har ingående detaljer där till- 16 OPCON ÅRSREDOVISNING 2007

17 Den växande vägtrafiken är ett allt större problem i många delar av världen. Inom EU blir skärps regelverket för avgasreducering successivt. verkningstoleransen är mycket noggrann och följaktligen krävs en avancerad tillverkningsprocess. SEM bygger nu en helt ny produktionslinje i fabriken i Åmål och volymtillverkning ska påbörjas Vid sidan av Scania-Cumminsprojektet driver SEM en intensiv utveckling av nya tändsystem för olika applikationer. Särskilt intressant är utvecklingen av system för motorer som drivs med alternativa bränslen som etanol, naturgas, vätgas och biogas. Förutom fordonsmotorer handlar det om olika typer av stationära gasmotorer för elkraftgenerering. OPCON ÅRSREDOVISNING

18 Renewable energy verksamheten 2007 Förvärv och stora satsningar I början av 2007 omorganiserade Opcon verksamheten i tre nya affärsområden som ett led i den strategiska fokuseringen mot energi- och miljöteknik. Affärsområdet Renewable Energy arbetar med tekniklösningar som bidrar till en resurssnål och effektiv energianvändning. Under 2007 har fokus lagts på att bygga upp affärsområdet. Ny ledning har rekryterats och tre bolag (SRE, REF Tech och Mitec) har förvärvats. Samtliga förvärv har varit delar i Opcons strategiska satsning på att växa inom förnyelsebar energi och på att skapa ett komplett produkterbjudande till kund kring Opcon Powerbox, innefattande system, installation och driftövervakning. Avgörande har varit utveckling och kommersialisering av Opcon Powerbox som levererar el ur spillvärme, men även SRE:s lågtemperaturtork Renergi LTK, som tagits fram på mycket kort tid och till låga kostnader, där sammanlagt fem torksystem orderlagts. Ett avtal om leverans av Opcon Powerbox har tecknats med en stor svensk industrikoncern där också en kartläggning av kundens samtliga anläggningar skall göras. I december levererades den första fullskaliga Opcon Powerbox till kraftvärmeverket i Eskilstuna där den driftsatts under början av 2008 och nu fungerar som referensanläggning. Största affärsområdet Omsättning och resultat har under året stigit kvartal för kvartal vilket har lett till att Renewable Energy redan har tagit över som koncernens största affärsområde. Tillväxten kommer såväl från förvärvade bolag som från verksamhet som fanns i Opcon sedan tidigare. Trots stora satsningar på nya produkter, system och marknader samt kostnader för integration, flytt, förvärv och organisationsuppbyggnad ligger lönsamheten ändå i linje med Opcons finansiella mål om en EBIT-marginal på 10 procent eller mer. En viktig del i den positiva utvecklingen är att försäljningen MSEK Renewable Energy Omsättning EBIT av SRE:s etablerade produktsortiment gentemot fjärrvärmeverk utvecklats väl samtidigt som försäljning inletts gentemot ett nytt segment, växthus. Som ett led i sin ambition att växa internationellt har även nya partneravtal tecknats i Finland, Tyskland och Polen. Det nyförvärvade REF Tech tog under året också in bolagets hittills största affär ordern på en energieffektiv anläggning för kondensation av svaveldioxid (SO 2 ) till Bolidens smältverk i Harjavalta, Finland. Den nya anläggningen ökar prestandan och minskar negativa miljöeffekter samtidigt som energiförbrukningen sänks kraftigt. Nyförvärvet Mitec utvecklades också väl, med bl.a. en i dessa sammanhang stor order till det omfattande forskningsprojektet kring Sveriges bostadsbestånd. En order som befäster bolagets position som ledande leverantör av professionell mätutrustning för energi och klimat. in på Ryska marknaden För SRM (Svenska Rotor Maskiner) förbättrades såväl omsättning som lönsamhet kraftigt, inte minst under fjärde kvartalet, samtidigt som man fick en rad viktiga utvecklingsprojekt inom energi- och miljöteknik. Ett sådant är att tillsammans med REF Tech ta fram en anläggning för att i Ryssland kunna ta vara på gas som tidigare facklats upp med stora negativa effekter för klimat och miljö. Slutkunden är ett av Rysslands största oljebolag och bedöms innebära ett viktigt första steg in på den ryska marknaden med mycket intressanta framtidsutsikter. Ett annat utvecklingsprojekt är ett uppdrag från en av de största biltillverkarna, att ta fram en prototyp för en helt ny och unik komponent till bränsleceller, en kompressor med uppgift att recirkulera vätgas i bränslecellen för att på så sätt ytterligare höja verkningsgraden i processen. Under året har ett ökat intresse från bilindustrin för bränslecellteknologin noterats, inte minst från Kina. Den samlade bedömningen är dock fortsättningsvis att det är ett antal år kvar innan det kommer att tillverkas större volymer av bränslecellfordon. Opcon Autorotor har ett fortsatt gott orderläge men har fortfarande haft vissa problem med leveranser från underleverantörer även om situationen förbättrats då tidigare vidtagna åtgärder har börjat ge resultat. Omsättningen för perioden januari-december uppgick för affärsområdet Renewable Energy till 122,7 mkr (48,1 mkr). Rörelseresultatet för samma period var 13,1 mkr ( 2,3 mkr) Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 18 OPCON ÅRSREDOVISNING 2007

19 engine efficiency verksamheten 2007 Utveckling av miljövänligare motorer Under 2007 har omsättningen inom Engine Efficiency planenligt minskat som ett resultat av att utbytesprogrammet för tändkassetter till Saab har avslutats. Vissa faktorer har dock lett till en sämre utveckling än förväntat. En sjunkande dollar har belastat samtliga bolag inom Engine Efficiency och Saabs uttag av tändkassetter till nya bilar har under större delen av året legat på en lägre nivå än planerat. Tillsammans med den eftersläpande effekten av det avslutade utbytesprogrammet till Saab har det lett till lägre produktivitet och övertalighet. En rad åtgärder har vidtagits med bland annat fortsatta neddragningar av personal som till viss del fortsätter att verka ut i början av Sammanlagt har personalstyrkan vid SEM och REAC i Åmål minskats med 67 personer under Opcons Kinaverksamhet har under året kommit igång till fullo och drivs nu effektivt med mycket låga kassationer och hög kvalitet. Under året har även beslut fattats om att flytta ytterligare produktion från Åmål till Kina, bl.a. av solenoider för en kund inom tung fordonsindustri. Flytten bedöms kunna slutföras under fjärde kvartalet Försäljningen av tändsystem till småmotorer har under året i stort följt plan medan tändsystem för biogas- och naturgasmotorer har utvecklats väl. Det gäller även försäljningen av givare till fordonsindustrin där den fortsatt höga efterfrågan på lastbilar gynnat SEM:s givarprogram och kommer att innebära successivt ökad produktion under Samtidigt syns en ökning av förfrågningar från nya kunder som ser möjligheterna med tillverkning i Kinafabriken. Opcon har även under året avvecklat sin verksamhet i USA, Opcon Inc. Laminova har trots att resultatet belastats med engångskostnader för avskrivningar i Opcon Inc. med 0,9 mkr ändå lyckats leverera ett resultat över Opcons finansiella mål. Laminova har även inlett ett strategiskt arbete med att söka fler kunder inom andra fordonsapplikationer än den traditionella bilindustrin, vilket tillsammans med ökat fokus på försäljning också lett till ett antal nya seriösa förfrågningar. Ljus framtid Den i särklass viktigaste händelsen inom affärsområdet var dock att SEM utsetts till partner för tillverkning och vidareutveckling av statorn, en kärnkomponent i Scania-Cummins insprutningssystem XPI för dieselmotorer. En viktig affär som dessutom innebär ett erkännande av Opcons tekniska kunnande och kompetens. Scania-Cummins insprutningssystem XPI är ett miljöprojekt som genom bl.a. väsentligt högre insprutningstryck sänker emissionerna så att motorn klarar de stränga emissionskraven i Euro 5 för utsläpp av såväl partiklar som NOx. Under 2007 inleddes arbetet med vidareutvecklingen av statorn, volymproduktion för Scania-Cummins inleds Åtgärder har även vidtagits för att förbereda Lysholm för försäljning, vilket skall ske under Försäljningen av tändsystem för biogasoch naturgasmotorer har utvecklats väl. Mobility Products Då verksamheten inom Mobility Products fortfarande är begränsad har den hittills redovisats som del av affärsområdet Engine Efficiency. Under året har också tillverkningen av solenoider successivt överförts från REAC till SEM för att ytterligare renodla affärsområdena. REAC breddar kontinuerligt sitt produktprogram och har i samarbete med SEM utvecklat en familj av digitala positionssensorer där marknadspotentialen bedöms som mycket stor. Under fjärde kvartalet har REAC:s orderläge förbättrats avsevärt. Främsta orsaken är att ställdon för nya applikationer avropats från REAC:s största kund, rullstolstillverkaren Permobil, som därmed ökat sina prognoser gentemot REAC. Samtidigt har lönsamheten under kvartalet förbättrats månad för månad i takt med ökad omsättning och minskade kostnader och närmade sig under slutet av året Opcons finansiella mål. Det särskilda utvecklingsarbetet med att ta fram en modernare serie ställdon med en rad unika funktioner fortsätter enligt plan och en förstudie angående mer avancerad styrelektronik avslutades före jul. Samarbetet med Volvo Penta Sverige och USA med applikationer till deras marinmotorer har också utvecklats mycket väl samtidigt som ett ökat intresse från elbilstillverkare noterats. REAC:s verksamhet är, trots att den växer starkt, fortfarande för liten. Affärsområdet har därför under en tid studerat ett antal förvärv. Syftet med förvärv är att kunna bredda produktsortimentet samt nå en betydligt starkare marknadsposition för nya produkter och system. Lyckas inte denna strategi kommer verksamheten att få tas under nytt strategiskt utvärderande. Omsättningen för perioden januari december uppgick för affärsområdet Engine Efficiency (inkl. Mobility Products) till 224,4 mkr (378,9 mkr). Rörelseresultatet för samma period var 16,3 mkr (62,2 mkr). OPCON ÅRSREDOVISNING

20 Opcon 2008 och framåt 2007 Fokus på tillväxt inom samtliga affärsområden Under 2006 tog Opcon det strategiska beslutet att renodla koncernens verksamhet mot energi- och miljöteknik. Det har inneburit en satsning på produkter och system för effektivare energianvändning och miljövänliga, resurssnåla lösningar inom ett antal marknadsområden där Opcons dotterbolag har stor kompetens, med på flera områden världsledande teknologi. Under 2007 drev Opcon igenom en helt ny affärsområdesstruktur för att operationalisera koncernens strategiska fokus på energi- och miljöteknik och inledde omställningen på ett sätt som gjort att affärsområdet Renewable Energy redan tagit över och blivit koncernens största affärsområde med stark tillväxt och stora möjligheter. Ökade energipriser Huvuddelen av koncernbolagens verksamhet utgörs av utveckling och produktion av produkter och system som bidrar till effektivare energianvändning och minskad miljöpåverkan. Inom de här teknikområdena drivs utvecklingen till stor del av prisnivån och prisutvecklingen på olja, kol och elkraft, där kol och oljepriser stigit kraftigt under 2007 och fortsatt stiga under början av Oljepriset (WTI) steg under 2007 från runt 60 dollar/fat till Olja (WTI) $/fat % 300% 100% nästan 100 dollar/fat och har under början av 2008 varit uppe i över 110 dollar/fat. Uppenbart är också att politiska krafter globalt blivit än mer uppmärksamma på klimathotet och i än högre grad agerar för att främja energieffektivisering och alternativa energikällor. Detta har också lett till mer av olika politiska styrmedel för att minska inte minst fossil energiförbrukning. På längre sikt är Opcons bedömning stigande energi- och råvarupriser vilket ökar efterfrågan på energi- och miljöteknik. Till grund för den bedömningen ligger fundamentala faktorer som befolkningsökningen och den stigande levnadsnivån globalt som skapar ett starkt underliggande konsumtionstryck. I mitten på 1900-talet fanns runt två miljarder människor på jorden fanns det sex miljarder människor och bedömningen är att det 2050 kommer att finnas nio miljarder människor. Samtidigt ser vi nu en kraftig ökning av levnadsstandarden i en rad tidigare utvecklingsländer som Indien och Kina. Enligt en bedömning från Världsbanken kommer det redan 2030 att finnas 1,2 miljarder människor som tillhör en global middle class, med ett konsumtionsmönster som hör därtill. Något som i sin tur ökar trycket på klimatet och behoven av ny teknik och åtgärder för att minska utsläppen. Det är den grundläggande analysen av marknadsutvecklingen tillsammans med den kompetens som finns inom koncernen som lett till strategin. 100 år av energieffektivisering En avgörande del i Opcons tekniska kompetens inom energioch miljöteknik utgår ifrån SRM och bolagets hundraåriga historia av utveckling och applikation av teknologi. SRM startades 1908 av Birger Ljungström som Aktiebolaget Ljungströms Ångturbiner, ALÅ, och har sedan dess tagit fram en rad intressanta produkter. Den för klimatet kanske viktigaste uppfinningen hittills är Ljungströms Luftförvärmare från 1920 och som än idag 20 OPCON ÅRSREDOVISNING 2007

Tillägg 3 till Opcons ErbjudandE -

Tillägg 3 till Opcons ErbjudandE - Tillägg 3 till Opcons ErbjudandE - handling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Tricorona Innehåll Pressmeddelande från Opcon daterat den 31 mars 2010 3 Pressmeddelande från Opcon daterat den 7 april

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

I FOKUS 2010: Fortsatt stark tillväxt med snabbt växande internationella marknader för Opcons produkter och system ÅRSREDOVISNING 2009

I FOKUS 2010: Fortsatt stark tillväxt med snabbt växande internationella marknader för Opcons produkter och system ÅRSREDOVISNING 2009 I FOKUS 2010: Fortsatt stark tillväxt med snabbt växande internationella marknader för Opcons produkter och system ÅRSREDOVISNING 2009 innehåll 2 Årsstämma 4 Koncernchefens kommentar 6 Verksamhet, affärsidé

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB Aktieägarna i Amago Capital AB, org. nr 556476-0782, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Arsenalsgatan 6 i Stockholm, onsdagen den 28 maj 2008 kl. 09.30.

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.)

Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.) Delårsrapport för januari september, 2003 Rapport 2003-11-06 1(6) Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.) Januari september 2003 Rörelsens nettointäkter blev 12,1 MSEK (11,5) Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2009-01-01 2009-06-30

Delårsrapport för perioden 2009-01-01 2009-06-30 COT Clean Oil Technology AB (publ), Org nr 556598-5362 Delårsrapport för perioden 2009-01-01 2009-06-30 Rörelseintäkterna uppgick till 202 Tkr (-1 265 Tkr) Periodens resultat uppgick till -4 337 Tkr (-6

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Innehåll. 40 Koncernens förändringar i eget kapital. 4 Koncernchefens kommentar. 41 Koncernens kassaflödesanalys. 6 2010 i sammandrag

Innehåll. 40 Koncernens förändringar i eget kapital. 4 Koncernchefens kommentar. 41 Koncernens kassaflödesanalys. 6 2010 i sammandrag Årsredovisning 2010 Innehåll 4 Koncernchefens kommentar 6 2010 i sammandrag 7 Viktiga händelser efter 2010 8 Opcons organisation 9 Opcons historia 10 Affärsområde Renewable Energy 16 Affärsområde Engine

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Årsredovisning 2011. opconkoncernen

Årsredovisning 2011. opconkoncernen Årsredovisning 2011 opconkoncernen WASTE HEAT RECOVERY WASTE TO ENERGY Waste to value INNEHÅLL Innehåll 3 Opcons vision 4 2011 i sammandrag 5 Kalender 6 Koncernchefens kommentar 8 Opcons organisation 9

Läs mer

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution AB (publ) Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2011, kl.10.00

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2006 Energi- och miljöteknikkoncernen opcon utvecklar teknik för energieffektivisering. Opcon deltar i byggandet av samhället bortom oljeberoendet. OPCON ÅRSREDOVISNING 2006 OPCON ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsstämma 2008. Mina damer och herrar, aktieägare och anställda,

Årsstämma 2008. Mina damer och herrar, aktieägare och anställda, Årsstämma 2008 Mina damer och herrar, aktieägare och anställda, Fjärde året i rad med förbättrat rörelseresultat Under 2007 höjde styrelsen för Alfa Laval målet för rörelsemarginalen (EBITA) till 15 procent

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 27 april 2016

PRESSMEDDELANDE 27 april 2016 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Zenergy AB (publ), org. nr 556796-2260, kallas till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 kl. 17.00, på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ), Örebro 2016-03-03 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i, 2016-03-31 Datum: 2016-03-31, kl. 15.00. Plats: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1, Örebro Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se,

Läs mer

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik Greenchem Speciality Chemicals from Renewable Resources Hållbar produktion och bioteknik Paradigmskifte för svensk kemiindustri? Det finns många skäl, såväl miljömässiga som ekonomiska, till att intresset

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016 Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016 myfc Holding AB Aktieägarna i myfc Holding AB (publ), org. nr 556942-1612, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

En rapport från Villaägarnas Riksförbund

En rapport från Villaägarnas Riksförbund FORTUMS VINST Q1 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 2009-04-29 Denna rapport är framtagen av Villaägarnas Riksförbund för att belysa de stora elbolagens vinster. Rapporten är framtagen med hjälp

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Energigaserna har en viktig roll i omställningen Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport Q3 2016 Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Rörelsens nettointäkter uppgick till 55 332 (30 422) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 143 406 (- 388

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Utvecklingstrender i världen (1972=100)

Utvecklingstrender i världen (1972=100) Utvecklingstrender i världen (1972=1) Reell BNP Materialförbrukning Folkmängd Koldioxidutsläpp Utvecklingen av befolkningen på jorden, i EU15-länderna och EU:s nya medlemsländer (195=1) Världen EU-15 Nya

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ)

Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januari - mars SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) Sammanfattning för perioden januari - mars Orderingången blev 10 929 (8 469) TSEK Nettoomsättningen uppgick till 14 123 (6 020) TSEK

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600.

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600. Aktieägarna i ework Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 14.00 på Rica Hotel Stockholm, Slöjdgatan 7 i Stockholm. Rätt att delta i stämman och instruktioner

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) Aktieägarna i Intuitive Aerial AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 klockan 14.00 vid Sky Hotel Apartments, Tornbyvägen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

uppnått 2008: Tredubblad orderstock Opcon Powerbox driftsatt Genombrott för Boxpower

uppnått 2008: Tredubblad orderstock Opcon Powerbox driftsatt Genombrott för Boxpower ÅRSREDOVISNING 2008 uppnått 2008: Tredubblad orderstock Opcon Powerbox driftsatt Genombrott för Boxpower I fokus 2009: Fortsatt tillväxt och internationalisering inom samtliga affärsområden Innehåll 2

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Per Borgvall, VD och koncernchef Telefonkonferens 27 april 2010 VDs kommentarer till första kvartalet 2010 Marknadsutvecklingen har under kvartalet varit fortsatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Pressmeddelande 10 april

Pressmeddelande 10 april Pressmeddelande 10 april 2008 08.00 Kallelse till årsstämma i Peab Industri AB (publ) Välkommen till Peab Industri ABs årsstämma torsdagen den 15 maj 2008 kl 10.00 i Idrottshallen, Grevieparken, Grevie.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Bioenergi. En hållbar kraftkälla.

Bioenergi. En hållbar kraftkälla. Bioenergi. En hållbar kraftkälla. Energins naturliga kretslopp Inom Skellefteå Kraft finns det en stark övertygelse om att bioenergi kommer att spela en viktig roll i den svenska energiproduktionen i framtiden.

Läs mer

AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015

AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015 Västerås 201 5-0 7-2 3 AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015 Andra kvartalet, april - juni 2015, i sammandrag Nettoomsättning 759 MSEK (676) Rörelseresultat 56 MSEK (42) Resultat efter finansiella

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Pressmeddelande 26 maj 2015 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juni 2015 klockan

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari september 2014

AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari september 2014 Västerås 201 4-10- 2 2 AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari september 2014 Tredje kvartalet, juli - september 2014, i sammandrag Nettoomsättning 605 MSEK (614) Rörelseresultat 44 MSEK (57) Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Volati AB (publ), org nr 556555-4317, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 14 januari 2016 klockan 16.00 på Summit T House, Engelbrektsplan 1, 114

Läs mer

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014 Gasmarknadens utveckling Anders Mathiasson 25 september 2014 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning och tillväxt 50 TWh förnybar gasproduktion till 2050

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter DATUM RELEASE BESKRIVNING 2009-07-17 Delårsrapport januari-juni 2009 http://feed.ne.cision.com/client/duroc//commands/file.aspx?id=999321 Första halvåret Förvärv och effektiva kostnadssänkningar.

Läs mer