uppnått 2008: Tredubblad orderstock Opcon Powerbox driftsatt Genombrott för Boxpower

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "uppnått 2008: Tredubblad orderstock Opcon Powerbox driftsatt Genombrott för Boxpower"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2008 uppnått 2008: Tredubblad orderstock Opcon Powerbox driftsatt Genombrott för Boxpower I fokus 2009: Fortsatt tillväxt och internationalisering inom samtliga affärsområden

2 Innehåll 2 Årsstämma 4 Koncernchefens kommentar 6 Affärsidé, vision, mål och strategier, historia 9 Affärsområde Renewable Energy Affärsområde Engine Efficiency Affärsområde Mobility Products Opcon Powerbox 16 Boxpower 18 Internationalisering 20 Investeringar 22 Energi 24 Opcon 2009 och framåt 28 Koncernen fem år i sammandrag 30 Förvaltningsberättelse 35 Koncernens resultaträkning 36 Koncernens balansräkning 38 Koncernens förändringar i eget kapital 39 Koncernens kassaflödesanalys 40 Koncernens noter 58 Opconaktien 60 Moderbolagets resultaträkning 61 Moderbolagets balansräkning 62 Moderbolagets förändringar i eget kapital 63 Moderbolagets kassaflödesanalys 64 Moderbolagets noter 73 Styrelsens undertecknande 74 Revisionsberättelse 75 Styrelsen 76 Ledande befattningshavare 77 Definitioner 78 Adresser Ekonomisk information Årsstämma hålls den 23 april 2009 kl i Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm Delårsrapport för januari mars 2009 lämnas den 23 april 2009 Delårsrapport för april juni 2009 lämnas den 20 augusti 2009 Delårsrapport för juli september 2009 lämnas den 22 oktober 2009 Ekonomisk information om Opcon AB lämnas på svenska och engelska. Rapporterna kan enklast hämtas på koncernens hemsida, eller genom beställning via fax, , eller e-post, Distribution sker därefter med e-post. Årsredovisningen kan också beställas från Opcon AB, Box 30, Åmål. Årsstämma Ordinarie årsstämma äger rum torsdagen den 23 april 2009, kl , i Ingenjörshuset, Citykonferensen, Polhem, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Lokalen öppnas för registrering kl Registrering måste ha skett före kl för att aktieägare ska upptas i röstlängden. Deltagande Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på årsstämman ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 17 april, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman hos styrelsen under adress: Opcon AB, Box 15085, Stockholm, per fax: , per telefon: eller via e-post: senast tisdag den 21 april 2009, kl I anmälan anges namn, person-/organisations nummer och telefonnummer dagtid. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. Sådan inregistrering ska vara verkställd senast fredagen den 17 april Ombud Aktieägares rätt vid årsstämman får utövas av ombud. För den som önskar företrädas av ombud, tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär, som finns tillgängligt på bolagets hemsida Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska dessutom bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Årsredovisning Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med torsdagen den 9 april Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De kommer också att finnas tillgängliga på Opcons hemsida 2 OPCON ÅRSREDOVISNING 2008

3 Opcon i korthet Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning. Opcons vision är att vara en aktiv del i byggandet av samhället bortom oljeberoendet. Kunderna finns främst inom process-, kraft-, verkstads- och fordonsindustri. Opcon bedriver verksamhet i Sverige, Danmark och Kina. År 2008 i korthet ä Orderstocken fortsatte växa och uppgick vid årets utgång till 545 mkr (198 mkr) ä Omsättningen uppgick till 418,2 mkr (336,1 mkr) ä Rörelseresultatet uppgick till 19,2 mkr (17,7 mkr) ä Resultatet efter finansiella poster uppgick till 7,8 mkr (13,3 mkr) ä Resultatet efter skatt uppgick till 4,5 mkr (10,6 mkr) ä Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,27 kr (0,68 kr) ä Första fullskaliga Opcon Powerbox driftsatt ä Flera avtal med processindustrier om installation av Opcon Powerbox ä Samarbete om Opcon Powerbox inlett med Wallenius Marine ä Order på fördubblade volymer till insprutningssystemet XPI i Scania/Cummins nya miljömotorer, mkr investeras ä Stora exportframgångar och nya kundsegment för SRE inom bioenergi och miljöteknik ä Förvärv av två bolag skapar synergier inom Renewable Energy och Mobility Products Viktiga händelser efter 2008 ä Samarbetsavtal med Wircom i Polen avseende Opcon Powerbox ä Order till fjärrvärmeverk i Schweiz och lansering av en ny befuktare som väsentligt ökar energiåtervinningen i SRE:s redan effektiva rökgaskondensor ä 22 mkr i SRE:s hittills största exportorder och största fjärrvärmeprojekt ä Samarbetsavtal avseende Opcon Powerbox med Miura, Japan, som arbetar inom tung industri, rederinäring och service ä Över 20 mkr i order från Oxelö Energi på Opcon Powerbox för produktion av el från restvärme från SSAB i Oxelösund ä Affärsområdet Renewable Energy har getts en ny struktur med fyra divisioner som ska öka effektiviteten ytterligare OPCON ÅRSREDOVISNING

4 Koncernchefens kommentar Internationalisering driver tillväxt för Opcon 2008 har präglats av fortsatt arbete med Opcons strategier för ökad tillväxt inom energi- och miljöteknik med nya produkter och system som utvecklats inom främst affärsområdet Renewable Energy. Samtidigt har stora resurser satsats på att säkerställa förutsättningarna för den framtida tillväxten inom Engine Efficiency där Scania-Cummins XPI-projekt för att klara nya emissionskrav kommer att vara starkt bidragande. De omvärldsförändringar vi sett under andra halvan av 2008 i form av finanskris och, i dess spår, kraftig konjunkturnedgång påverkar naturligtvis även Opcon. Främst har detta märkts inom de delar av koncernen där ett visst, begränsat, beroende av bilindustrin finns. Men det har även märkts på andra håll. Trots det har Opcon haft ökad omsättning under året och dessutom en ökande orderingång där den sammanlagda orderstocken uppgick till 545 MSEK i slutet av 2008, vilket motsvarar nästan en tredubbling på ett år. Talande för den ökningen är just att den drivits av energikostnader och miljökrav där Opcons produkter och system ligger helt rätt i tiden. Energikostnader pressas upp I takt med att finanskris och lågkonjunktur brett ut sig så har också energi- och elpriserna fallit tillbaka från de mycket höga nivåerna under sommaren Om man tar sig tid att se bakom rubrikerna så ser man att energipriserna ändå är förhållandevis höga trots att världen nu är inne i den kanske kraftigaste lågkonjunkturen i modern tid. Ser man framåt kan man konstatera att sjunkande produktionstakt i befintliga oljekällor tillsammans med stora satsningar på alternativa, dyrare energikällor kommer att pressa upp energikostnaderna. I de stora stimulanspaket som lagts i både Kina och USA har stora resurser satts av till energieffektivisering och utbyggnad av förnyelsebar energi, där bioenergi är ett av de största satsningsområdena. Det globala försörjningssystemet av råvaror och energi står inför stora utmaningar, inte minst sett i ljuset av klimatdiskussionen som sätter press på en utökad CO2-beskattning. Samsynen i denna fråga kommer att leda till konsekvenser i form av stigande kostnader för energiintensiv industri och transportsektorn, vilket i sin tur kommer att leda till stigande elpriser och kostnader för råvaruförsörjning. Vi står bara i början av en storskalig omställning som kommer att generera affärsmöjligheter och strukturomvandling globalt. En omvandling som Opcon ska vara med i, inom waste heat recovery och inom bioenergi. Global närvaro För Opcons del innebär dessa skeenden en utmaning i form av en kortsiktig påverkan av finanskrisen och lågkonjunkturen på 4 OPCON ÅRSREDOVISNING 2008

5 delar av vårt kundunderlag samtidigt som tillväxtmöjligheterna ökar markant, inte minst på marknader utanför Sverige. De globala elpriserna är fortsatt höga med Sverige som ett av få undantag vilket gör att en global närvaro blir en stark källa till ökad tillväxt. Lokala partners Opcon har under inledningen av 2009 kommunicerat ett antal samarbeten med lokala partners på olika marknader för att kunna öka tempot i lanseringen av främst Opcon Powerbox. Inom bioenergi har vi redan börjat få ut vår svenska teknik på export där de utländska marknaderna 2008 stod för cirka 55 procent av SRE:s försäljning. Den utvecklingen kommer att accentueras framåt. Klart är att internationalisering kommer att vara en av de starkaste drivkrafterna bakom den fortsatta tillväxten under Samtidigt är vår storlek en begränsning av hur snabbt vi orkar växa. Stora kostnader har tagits och tas löpande för att klara organisationsuppbyggnad samt krav på produktutveckling och anpassning till nya marknadskrav. Som en följd av det finansiella läget har många underleverantörer fått avsevärt försämrade kassaflöden och allt svårare att klara sin finansiering ur banksystemet, vilket påverkat Opcons förmåga att klara slutkundsleveranser på utsatt tid. Nya potentialer för Opcon Powerbox Vi identifierar fortfarande nya stora potentialer för Opcon Powerbox och de produkter som utvecklats som en spin-off från arbetet med att utveckla Opcon Powerbox. Det finns också stora möjligheter i att kombinera SRE:s kompetens inom bioenergiområdet med Opcon Powerbox och spinoffs från denna i kompletta system, med väsentligt högre kundnytta. Utmaningen blir igen att klara våra leveransåtaganden och säkerställa underleverantörskedjan för att klara vår försörjning av komponenter och insatsvaror. De stora möjligheter som finns i att leverera lösningar av typen Energy Performance Contracting, vilket Opcon börjat se närmare på, kan samtidigt öka tillväxten i marknadspenetrationen på flera av våra produktområden inom Renewable Energy, såväl i Sverige och utomlands. En sådan utveckling förutsätter samtidigt kreativa och ändamålsenliga finansieringslösningar. Vår positionering mot energieffektivisering och förnyelsebara energikällor ger oss unika, globala tillväxtmöjligheter. Nyckeln till fortsatt framgång kommer att vara internationalisering, samt skapandet av finansiella förutsättningar för att skapa än högre kundnytta i våra produkterbjudanden till kund. Stora tillväxtmöjligheter Jag är övertygad om att den utveckling vi ser bortom den akuta finansiella krisen och den lågkonjunktur vi slungats in i som en följd av denna, kommer att innebära stora tillväxtmöjligheter för Opcon. Opcon är ett tillväxtföretag och utmaningen framåt blir att säkerställa förutsättningarna för att klara organisationsuppbyggnad, industrialisering och kommersialisering av vår starka teknologibas och tekniska kompetens. Rolf Hasselström Verkställande direktör och koncernchef Ser man framåt kan man konstatera att sjunkande produktionstakt i befintliga oljekällor tillsammans med stora satsningar på alternativa, dyrare, energikällor kommer att pressa upp energikostnaderna. Vi står bara i början av en storskalig omställning som kommer att generera affärsmöjligheter och strukturomvandling globalt. En omvandling som Opcon ska vara med i, inom waste heat recovery och inom bioenergi. Vi identifierar fortfarande nya stora potentialer för Opcon Powerbox och de produkter som utvecklats som en spin-off från arbetet med att utveckla Opcon Powerbox. Vår positionering mot energieffektivisering och förnyelsebara energikällor ger oss unika, globala tillväxtmöjligheter. OPCON ÅRSREDOVISNING

6 Affärsidé Vision Mål och strategier Historia Opcons affärsidé Opcons affärsidé är att vara en energioch miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför produkter och system för effektiv och miljövänlig energianvändning åt kunder inom främst process-, kraft-, verkstads- och fordonsindustrin. Opcons vision Opcon ska vara en aktiv del i byggandet av samhället bortom oljeberoendet. Med högteknologiska produkter och tjänster ska Opcon aktivt bidra till den globala utvecklingen mot ett mer energieffektivt och miljövänligt samhälle. Opcons strategier Opcon är ett högteknologiskt företag vars olika affärsområden byggs utifrån egna, väl utarbetade strategier, med egna ledningar och separata faciliteter. Tillväxten i koncernen ska i huvudsak ske organiskt med egenutvecklade produkter i kombination med kompletterande förvärv. Inom affärsområdet Renewable Energy arbetar Opcon utifrån sin kompetens inom främst termodynamik och kompressorteknik med miljövänliga tekniklösningar, som bidrar till en resurssnål och effektiv energianvändning med särskilt fokus på teknik för waste heat recovery. Opcon ska erbjuda ett starkt produktifierat och skalbart sortiment som kompletteras med en lönsam serviceorganisation av främst egenutvecklade system, byggt på väl fungerande distansövervakning. Opcon strävar efter att bli en helhetsleverantör av lösningar inom waste heat recovery för kunder inom främst process- och kraftindustri, och en snabb internationell expansion, i första hand via partners och återförsäljare utifrån koncernens bas i Norden. För att stärka den höga tekniska kompetensen inom kompressorteknik säljs även utveckling till externa parter. Inom affärsområdet Engine Efficiency säkerställer Opcon framtida affärer genom tidigt samarbete med kunden i produktframtagningsprocessen. Opcons system och produkter ska erbjuda kunden en kostnadseffektiv lösning för prioriterade funktioner, med fokus på att klara lägre emissionsnivåer. Opcon tillhandahåller tillverkning i lågkostnadsländer för högvolymsprodukter. Affärsområdet Mobility Products utvecklar och tillverkar utifrån sin teknik för positionering, förflyttning och reglering produkter och system för elfordonsplattformar, avancerade handikapphjälpmedel i form av rullstolar, samt elmanövrerade sjukhussängar. Fokus ligger på tillväxt inom främst health care-sektorn i ett nära samarbete med kunden. Finansiella mål Lönsamhet, med målet att samtliga dotterbolag ska visa god lönsamhet, EBIT > 10 procent över tid Tillväxt, organiskt samt genom förvärv av bolag. Målet är en omsättning på 1 miljard kronor Opcon är en del i byggandet av ett samhälle bortom oljeberoendet. RENEWABLE ENERGY Svenska Rotor Maskiner AB Opcon Energy Systems AB Svensk Rökgasenergi AB Värmlands Montage Teknik AB REF Tech AB Boxpower AB OPCON ENGINE EFFICIENCY SEM AB Opcon Technology Suzhou Co. Ltd Laminova Production AB Lysholm Technologies AB Boxpower AB samt Lysholm Technologies AB ska avyttras. MOBILITY PRODUCTS REAC AB Balle A/S 6 OPCON ÅRSREDOVISNING 2008

7 Norden Kina Opcon bedriver verksamhet i tre länder. I Sverige finns Opconbolag i Stockholm, Nacka, Norrköping, Åmål och Hagfors. I Danmark finns ett Opconbolag i Herning och i Kina har Opcon en produktionsanläggning i Suzhou. Två industriella baser Opcon bildades Koncernen och dess tre affärsområden vilar idag på två industriella baser kompressorteknik och tändsystem, båda med en historia med rötter i det tidiga 1900-talet firade Svenska Rotor Maskiner (SRM), Opcons utvecklingscentrum för kompressorteknik, 100 år av industrialisering och utveckling av teknik för effektiv och resurssnål energianvändning. Bolaget bildades redan 1908 som AB Ljungströms Ångturbin, för att utveckla den dubbelroterande ångturbin som uppfunnits av Birger Ljungström och som senare sålde till det som idag är turbintillverkaren Siemens Industrial Turbo-machinery AB. Produkter för världsmarknaden Svenska Rotor Maskiner har under hundra år utvecklat en rad produkter för världsmarknaden, bland annat Ljungströms luftförvärmare från 1920-talet. Den utsågs i mitten av 90-talet till landmark invention av ASME, American Society of Mechanical Engineers, och har bidragit kraftigt till att öka effektiviteten i stora kraftverk. Ända sedan 1930-talet har man kontinuerligt utvecklat kompressortekniken med stora licenstagare som Atlas Copco, Hitachi, IR, Carrier, York, Trane, Kobelco, m.fl. Idag är Svenska Rotor Maskiner en viktig del i Opcons affärsområde Renewable Energys hela satsning på att återvinna spillvärme med bland annat Opcon Powerbox. Tekniken ligger även till grund för de luftmoduler för bränsleceller som koncernen sålt och utvecklat sedan början av 90-talet. Tändsystem sedan 1915 Det som fram till förvärven av Svenska Rotor Maskiner och Lysholm 2004 utgjorde kärnan i Opcon bygger på en nästan sekellång erfarenhet och kunskap kring tillverkning av tändsystem, transformatorer och elektromagneter. Grunden lades i samband med första världskriget då importen av tändapparater för båtar och bilar stoppades. Tillverkningen av sådana system startades 1915 i Åmål i Aktiebolaget Svenska Elektromagneter, det som nu kallas SEM. Tillverkningen av tändapparater för främst båtar fortsatte in på 1970-talet då elektroniken gjorde sitt intåg. Sedan dess har elektroniska tändsystem till fordon och småmotorer dominerat tillverkningen inom SEM, som med sin innovativa teknik och höga tändspänning bland annat var en viktig del i att Saabs etanolmotor var tidigt ute med att klara de svåra kallstarterna. Finansiell och strategisk turn-around 1997 delades verksamheten i SEM upp i två bolag. SEM fokuserade på tändsystem och utgör största delen av affärsområdet Engine Efficiency. Det andra bolaget är dagens REAC, med tillverkning av främst elektromagnetiska manöverdon, som utgör basen för affärsområdet Mobility Products noterades Opcon AB på nuvarande Nasdaq OMX Stockholm (Small Cap-listan). Under åren genomgick Opcon en finansiell och strategisk turnaround med en ny organisationsstruktur. Verksamheten har fokuserats mot energioch miljöteknik samt expanderat organiskt och via strategiska förvärv. Under 2007 förvärvades Svensk Rökgasenergi (SRE), REF Tech samt Mitec, och under 2008 förvärvades Värmlands Montage Teknik samt Balle. OPCON ÅRSREDOVISNING

8 1 SRM, från början AB Ljungströms Ångturbin, har en sekellång historia av tekniska innovationer. Några milstolpar ur verksamheten: 1. En 10 MW radialturbin med axiellt avloppssteg under bearbetning. Tidigt 1900-tal. 2. Dubbelrotationsturbinen, det stora tekniksprånget som AB Ljungströms Ångturbin tog på 1910-talet. Det nya var dubbelrotationen och den radiella genomströmningen av ångan, från navet till periferin. 3. Det första loket som försetts med en radial, enkelroterande turbin istället för kolvångmaskin, levererades till SJ Kolförbrukningen kunde sänkas med 35 procent Ljungströms roterande luftförvärmare från tidigt 1920-tal blev en av de viktigaste produkterna som AB Ljungströms Ångturbin utvecklade. Tekniken är idag standard i värmeverk. 3 8 OPCON ÅRSREDOVISNING

9 Affärsområde Renewable Energy 2008 Omsättningen uppgick för perioden januari december till 214,8 mkr (119,8 mkr), en ökning med 80 procent. Därmed har affärsområdet Renewable Energy under 2008 tagit över som Opcons största affärsområde. Även om de flesta delar av affärsområdet under året vuxit så är omsättningstillväxten främst hänförlig till ökad försäljning inom bioenergi och inledande försäljningar av Opcon Powerbox. Under året har elproduktionsavtal värda ca mkr över tid tecknats med Stora Enso och Aspa, som nu inklusive ramavtal med de bägge koncernerna har överförts till Boxpower. Dessa avtal har tillsammans med Opcon Powerbox-anläggningar och rättigheter övertagits av Boxpower till ett fakturerat värde av 36,0 mkr. Under 2008 har Opcon Powerbox lanserats. Det är Opcons egenutvecklade anläggning för produktion av CO2-fri el från lågvärdig spillvärme redan från 55 grader Celsius. Tekniken har fått stor uppmärksamhet, också utomlands. Den första fullskaliga anläggningen driftsattes i början av 2008 vid kraftvärmeverket i Eskilstuna där den fungerat som Opcons referensanläggning. Under 2008 har också utvecklingen inletts av en ångdriven spin-off från Opcon Powerbox som också bedöms ha en mycket stor potential globalt. Av mycket stor betydelse framöver bedöms också den marina marknaden vara där ett samarbetsavtal tecknats med Wallenius Marine för att utreda förutsättningarna för hur Opcon Powerbox-tekniken ska kunna appliceras på fartyg. Bedömningen är att det ska vara möjligt att uppnå upp till 5-10 procents bränslebesparing på större fartyg. SRE på nya marknader Tillväxten har även varit mycket god inom bioenergi där SRE under året kommit in på fler marknader och i fler segment med såväl sin traditionella rökgaskondensering som med det nya torksystemet, där viss vidareutveckling av kringsystem fortfarande pågår. Det genomsnittliga ordervärdet har också ökat i takt med att kunderna erbjuds mer och mer av en helhetslösning. Under 2008 har SRE framgångsrikt tagit sig in på marknaden för uppvärmning av kommersiella växthus såväl med sin energibe- sparande rökgaskondensering som med miljöteknik för minskade utsläpp. Efter två års tester har också en kund i tung industri orderlagt utrustning för rening av komplexa rökgaser vid kalkframställning. Under året har SRE fått sina första order till Kanada, Belgien, Schweiz och Frankrike och man har idag kunder i tio länder utöver Sverige. Exportandelen i SRE har överstigit målet om 40 procent och uppgick under 2008 till ca 55 procent. Även inom REF Tech har omsättningen ökat kraftigt, dels som ett resultat av att bolaget ansvarar för konstruktion, montering och driftsättning av Opcon Powerbox men också genom en kraftigt ökad försäljning såväl mot eftermarknaden som på energieffektiviseringslösningar. Även Mitec Renewable Energy - nettoomsättning RENEWABLE ENERGY Svenska Rotor Maskiner AB Opcon Energy Systems AB Boxpower AB Svensk Rökgasenergi AB Värmlands Montage Teknik AB REF Tech AB OPCON ENGINE EFFICIENCY SEM AB Opcon Technology Suzhou Co. Ltd Laminova Production AB Lysholm Technologies AB MOBILITY PRODUCTS REAC AB Balle A/S RENEWABLE ENERGY Svenska Rotor Maskiner AB Teknikcentrum för skruvkompressorer och utveckling av applikationer i nära samarbete med flera Opconbolag, bl.a. Opcon Energy Systems.* Opcon Energy Systems AB Utvecklar, marknadsför och säljer, i samarbete med flera koncernbolag, Opcon Powerbox. Svensk Rökgasenergi AB Verksamt inom främst bioenergi. Utvecklar och tillverkar utrustning för rökgaskondensering, stoftavskiljning och torkning för fjärrvärmeverk, sågverk, pelletstillverkare och växthus. Värmlands Montage Teknik AB Värmlands Montage Teknik är verksamt inom montering och försäljning gentemot energianläggningar och sågverk/ pelletsfabriker. REF Tech AB Levererar kyl- och värmepumpsanläggningar, system och konsulttjänster till bland annat processindustrin och energibolag. Boxpower AB Boxpower AB är en elproducent som tecknar avtal med industriföretag om att leverera el från kundens egen spillvärme genom Opcon Powerbox. *Svenska Rotor Maskiner ansvarar också för Autorotors kompressorbaserade teknik till bränslecellssystem. OPCON ÅRSREDOVISNING

10 har haft en fortsatt god utveckling med en lönsamhet i linje med Opcons mål. Under året har också Mitecs produkter för mätning och distansövervakning framgångsrikt integrerats i Opcon Powerbox. Under 2008 fusionerades Mitec in i REF Tech och är en del i affärsområdets nya organisation som bättre ska tillvarata de synergier som finns. SRM i biogasprojekt Inom kompressorteknik har SRM inlett ett antal intressanta projekt med stor framtidspotential, bl.a. inom biogas. Order på utveckling till kunder med högt ställda krav på effektivitet och kvalitet, som Airbus 380, visar vilken särställning bolaget har när det gäller att utveckla och industrialisera kompressorteknologi samtidigt som man sänker kostnader och ökar energieffektiviteten i olika system. SRM har renodlat sin strategi med en satsning på utveckling, avancerad högvärdig produktion i mindre serier, samt service. En stor investering på ca 20 mkr har gjorts i nya maskiner för tillverkning av bland annat kärnkomponenter till Opcon Powerbox. Tillsammans har detta minskat behovet av produktionspersonal vilket lett till att ett antal personer varslats under Viss återanställning har dock skett under början av Investeringen i nya maskiner innebär Waste heat recovery Opcon Powerbox Industrial waste heat Shipping District heating Power generation Waste incineration RENEWABLE ENERGY NEW DIVISIONAL STRUCTURE tillsammans med den nya organisationen i affärsområdet en storsatsning framåt på egna produkter som Opcon Powerbox men även på högvärdig produktion i mindre serier för främst utvecklingskunders räkning. Samtidigt har försäljningssidan stärkts upp väsentligt med särskilt fokus på exportmarknader som bl.a. den ryska olje- och gasindustrin. Den kombinerade verksamheten inom Bioenergy Renergi Flue-gas condensor Flue-gas cleaning L o w - t e m p e r a t u r e dryer for biomass District heating Greenhouses Industry Saw mills/pellets manufacturing Operational services Compressor technology SRM Sour-gas compressor systems for oil and gas industry Fuel cell air management systems Water-lubricated air compressors Biogas enhancement systems After sales, Installation, Operations & Maintenance, Monitoring, Engineering Affärsområdet Renewable Energys nya struktur med fyra divisioner. Opcon Energy Systems och Svensk Rökgasenergi ökar kontinuerligt marknadsföringen. Bilden är från World Bioenergy-mässan på Elmia i Jönköping i maj Autorotor och SRM som inriktats mot bränsleceller, och som fusionerats i den nya organisationen, har under året haft en kraftig omsättningsökning, om än från låga nivåer. Samtidigt har man under året sett hur kunder inom fordonsindustrin skjutit på projekt och dragit ned omfattningen av projekten vilket lett till att omsättningen blivit lägre än väntat. Ny effektiv organisation Rörelseresultatet i affärsområdet har belastats av höga kostnader för organisationsuppbyggnad där flera nyrekryteringar gjorts och en ny organisation nu satts i sjön för att bättre ta till vara tillväxtmöjligheter och synergier inom sälj, administration, inköp och produktion. Under året har Värmlands Montage Teknik AB förvärvats för att säkerställa leveranserna inom bioenergi. I finanskrisens och konjunkturavmattningens spår har affärsområdet sett vissa annulleringar av lagda order, men även att projekt skjutits på framtiden. Finansieringskostnaderna har ökat och betalningar försenats. Omsättningen och orderingången under slutet av 2008 har varit lägre än väntat. En återhämtning har dock redan inletts där en rad stora order och viktiga samarbetsavtal kommunicerats under början av OPCON ÅRSREDOVISNING 2008

11 Investeringskostnaden per producerad kwh med Opcon Powerbox är låg. En Opcon Powerbox under produktion hos REF Tech. OPCON ÅRSREDOVISNING

12 Affärsområde Engine Efficiency 2008 Omsättningen för affärsområdet Engine Efficiency inkl. Mobility Products sjönk under januari december till 205,6 mkr (229,2 mkr). Minskningen motsvarar i stora drag den extraförsäljning av tändkassetter som gick till Saabs utbytesprogram i början av 2007, vilket ökade omsättningen under första kvartalet En uppbromsning i omsättningen under det tredje kvartalet vände under fjärde kvartalet till en ökning, trots finanskris, global konjunkturavmattning och fordonsindustrins stora problem. Den positiva utvecklingen är främst hänförlig till affärsområdet Mobility Products som fått kraftigt ökade volymer till följd av att affärsområdets produkter införts på fler applikationer hos ledande tillverkare av avancerade rullstolar, men även inledande projektförsäljning av nya kommande produkter inom Engine Efficiency. Rörelseresultatet för affärsområdet uppgick under perioden januari december till 16,3 mkr (16,3 mkr). Även orderstocken har fortsatt växa under året. Ökningen kan nästan uteslutande hänföras till satsningarna på energi- och miljöteknik med nya produkter och nya kunder. XPI-produktion startar 2009 Av störst betydelse är den stororder som lagts på komponenter till insprutningssystemet XPI för Scania och Cummins nya motorer som ska klara avgaskraven i Euro 5, där också Cummins-Scania JV under fjärde kvartalet bundit upp sig för avsevärda volymer Iordningställandet av fabriken i Åmål är nu i full gång där inledande produktion börjar sommaren 2009 och där processlinan förväntas vara uppe i full kapacitet januari Investeringarna i Åmål förväntas efter den extra beställning som lades av Cummins i december att uppgå till mellan 50 och 60 mkr. Under fjärde kvartalet har den planerade flytten av tillverkning av en produkt för en kund inom tung fordonsindustri till fabriken i Kina genomförts vilket dragit kostnader externt och internt. Flytten av produktion till Kina har, tillsammans med nedgången inom fordonsindustrin och att ytterligare en kund förutskickat att man vill flytta produktion från Sverige till Kina, inneburit att ett drygt tiotal personer sagts upp i Åmål. Opcons Kinaverksamhet har fortsatt att drivas väl med mycket hög kvalitet i leveranser. Lönsamheten har dock fortsatt belastats av att verksamheten är anpassad för större volymer. Volymerna till motorsågar har minskat något under året till följd av vikande efterfrågan på slutkundsmarknader. Den framgångsrika försäljningen av tändsystem till gasmotorer har under året fortsatt öka även om en avmattning märkts även där under fjärde kvartalet. Tillverkningen till Saab har under hösten 2008 etablerat sig på en ny nivå och verksamheten anpassas nu för enbart reservdelsförsäljning, där SEM är enda leverantör till de ca bilar som sålts med SEM:s tändkassetter monterade ett mellanår Såväl omsättning som resultat i Laminova har minskat kraftigt under 2008 till följd av att bolagets största kund slutat serietillverka den bilmodell som Laminovas värmeväxlare ingått i. Bolaget har dock efter att ha anpassat verksamheten till de nya förutsättningarna fortsatt god lönsamhet. Nya kunder förväntas dessutom öka omsättning och lönsamhet någon gång från andra hälften 2009/2010. Sammantaget har 2008 blivit mycket av det mellanår för affärsområdet som tidigare kommunicerats där fokus lagts på att anpassa verksamheten för ökad omsättning Stora resurser har också lagts på forskning och utveckling och en satsning på energi- och miljöteknik med nya produkter mot gamla och nya kunder. RENEWABLE ENERGY Svenska Rotor Maskiner AB Opcon Energy Systems AB Boxpower AB Svensk Rökgasenergi AB Värmlands Montage Teknik AB REF Tech AB OPCON ENGINE EFFICIENCY SEM AB Opcon Technology Suzhou Co. Ltd Laminova Production AB Lysholm Technologies AB MOBILITY PRODUCTS REAC AB Balle A/S ENGINE EFFICIENCY SEM AB Utvecklar tändsystem till förbränningsmotorer för fordon, stationära motorer och handhållna redskap. SEM utvecklar och tillverkar också solenoider, statorer och givare för fordonsindustrin. Opcon Technology Suzhou Co., Ltd Producerar de tändsystem och solenoider som SEM utvecklar. Produktion av större tändsystem sker i Åmål, och mindre tändsystem för handhållna redskap tillverkas i Suzhou, Kina. Laminova Production AB Producerar intercoolers och värmeväxlare till fordonsindustri. Lysholm Technologies AB Producerar överladdare till förbränningsmotorer. Beslut har fattats om att avyttra bolaget. 12 OPCON ÅRSREDOVISNING 2008

13 Affärsområde Mobility Products 2008 Mobility Products verksamhet har under året renodlats och utvecklas mycket väl. Omsättningsökningen inom ställdon på uppemot 50 procent har också inneburit ökad lönsamhet och ett positivt kassaflöde. Utvecklingen är främst ett resultat av att REAC:s ställdon förts in på fler applikationer och modeller hos bolagets kunder inom främst health care-sektorn, med ökade leveranser till ledande tillverkare av avancerade rullstolar. Under 2008 har Mobility Products dessutom tagit sig in i ett antal industriapplikationer utanför fordonsindustrin, samt genomfört initiala försäljningar av nya produkter som utvecklats under en tid. Dit hör bland annat den digitala positionssensor med inbyggt styrsystem som erbjuder en unik kombination av kompakthet och intelligens, och ett nytt linjärt ställdon som öppnar nya applikationsmöjligheter hos REAC:s ställdon har intelligenta funktioner och är kraftfulla, flexibla och kompakta. såväl befintliga som nya kunder. rullstolar. Balles omsättning sjönk kraftigt Leveranser till fordonsindustrin, som är under finanskrisens mest dramatiska period i början av fjärde kvartalet men vände ett väsentligt mindre segment än health care, har sjunkit kraftigt under fjärde tillbaka till mer normala nivåer i december kvartalet och förväntas fortsätta sjunka och ökade i början av Till det kommer att Balle under 2008 lanserat en ny under Tappet förväntas dock mer än väl kompenseras av ökade volymer inom sjukhussäng för extremt överviktiga som health care och övrig industri. redan orderlagts av kund. Signalerna från bolagets kunder inom Danskt förvärv health care tyder för närvarande inte på Under året genomfördes även förvärvet någon avmattning. Samtidigt börjar nya av danska Balle A/S, med ca 15 anställda produkter nu nå ut på marknaden och och försäljning på den danska, holländska, kundbasen ökas vilket sammantaget pekar tyska, franska, italienska och amerikanska på fortsatt stark tillväxt för affärsområdet marknaden, som kraftigt stärker affärsområdets position inom health care. läget och förväntningar om lägre volymer under 2009 trots det allmänna konjunktur- Verksamheten omfattar utveckling, produktion och försäljning av produkter inom Som ett led i affärsområdets expansion till fordonsindustrin. hjälpmedelsområdet såsom lyftanordningar har man också under 2008 tagit fram en för rullstolar, sängar, osv. Både REAC och ny genomarbetad grafisk profil för REAC Balle utvecklar nischade produkter inom för att ytterligare stärka profileringen mot health care med fokus på avancerade kund. REAC AB:s nya logotyp. RENEWABLE ENERGY Svenska Rotor Maskiner AB Opcon Energy Systems AB Boxpower AB Svensk Rökgasenergi AB Värmlands Montage Teknik AB REF Tech AB OPCON ENGINE EFFICIENCY SEM AB Opcon Technology Suzhou Co. Ltd Laminova Production AB Lysholm Technologies AB MOBILITY PRODUCTS REAC AB Balle A/S MOBILITY PRODUCTS REAC AB Utvecklar och tillverkar produkter, komponenter och system för elfordonsplattformar, bl a till elrullstolar och elfordon. Balle A/S Utvecklar och tillverkar produkter inom lyftanordningar för elmanövrerade sjukhussängar och rullstolar. OPCON ÅRSREDOVISNING

14 Opcon Powerbox El från spillvärme från 55 grader C Under 2008 har Opcon Powerbox lanserats. Det är Opcons egenutvecklade anläggning för produktion av CO2-fri el från lågvärdig spillvärme redan från 55 grader Celsius. Bedömningen är idag att Opcon Powerbox är den enda kommersiella produkten globalt som kan utvinna el vid så låga temperaturer. Den miljövänliga tekniken har fått stor uppmärksamhet, också utomlands, där kärnan kommer från Opcons dotterbolag SRM med sin 100-åriga historia av utveckling kring energieffektivisering. En Opcon Powerbox kostar i storleksordningen 7-10 miljoner kronor och levererar upp till ca 700 KW el netto. Effekten varierar beroende på driftförutsättningar och bedöms vid goda förutsättningar kunna överstiga MWh om året. Vid större anläggningar kopplas flera Opcon Powerbox samman för ökad produktion. Vid bra driftsförutsättningar kan den totala elproduktionskostnaden med Opcon Powerbox Renewable Energy Consumption by Source ligga ned mot 20 öre/kwh inklusive räntor, avskrivningar och driftskostnader. Till det kommer i vissa fall olika typer av politiska styrmedel för förnyelsebar elproduktion som kan se olika ut i olika länder. Investeringskostnaden per producerad kwh är låg i förhållande till annan miljövänlig elproduktion och uppgår exempelvis till ca hälften av investeringskostnaden per producerad kwh för vindkraft. Opcon Powerbox som utvinner el ur spillvärme sänker samtidigt temperaturen på kundernas varma spillvatten vilket bidrar till att lösa lokala miljöproblem. Idag tvingas industrin i många fall använda energi för att kyla ner sitt processvatten innan det tappas ut i närmaste vattendrag. En global marknad Den potentiella marknaden för Opcon Powerbox är global där enbart den teoretiska marknaden i Sverige uppskattas till ett antal miljarder kronor. Spillvärme, restvärme eller överskottsvärme finns idag i stora mängder inom inte minst processindustri och kraftindustri men även i marin industri där större fartyg är av intresse för Opcon Powerbox. Industriell spillvärme utgör idag en enorm och till stora delar outnyttjad potential runt om i världen. Enligt amerikanska Department of Energy och deras Annual Energy Survey, överstiger energivärdet i tillgänglig industriell spillvärme i USA produktionen från alla andra förnyelsebara energikällor sammantaget och uppgår till 7 Quad Btu eller drygt TWh, vilket motsvarar 13 gånger Sveriges samlade elproduktion. Amerikansk industri står idag för ca 13 procent av den globala energikonsumtionen i världens samlade industri. * Quadrillion Btu ,0 2,9 2,1 0,8 Available Hydroelectric Wood Biofuels (3) Waste (4) Geothermal Wind Solar PV Waste Heat (1) Power (2) *One Quadrillion Btu is equal to one US football field 3,5 miles high of oil. More Waste available from US Industry than all renewable energy sources combined! 0,4 0,4 0,3 1) 24,7 Quads of energy is used by industry of this percent is lost in the form of Waste Heat (US DOE). 2) Conventional hydroelectric power. 3) Fuel ethanol and biodiesel consumption, plus losses and co-products from the production of fuel ethanol and biodiesel. 4) Municipal solid waste from biogenic sources, landfill gas, sludge waste, agricultural byproducts, and other biomass. Through 2000 also includes non renewable waste (municipal solid waste from non biogenic sources, and fire-direved fuels). 0,1 Source: US DOE - EIA Annual Energy Survey 2006 Tung industri Bland de intressanta industrierna för Opcon Powerbox finns stora delar av tung industri med gruvor, metall- och mineralframställning, kemisk industri, massabruk, osv. Dessutom är Opcon Powerbox väl anpassad till såväl kraftindustri som avfallsförbränning. Opcon Powerbox kan även användas vid geotermiska applikationer eller för större anläggningar med konventionell solenergi. Med en spin-off från utvecklingen av Opcon Powerbox kan också ånga användas, vilket innebär en mycket stor marknadspotential. Av särskilt intresse är också alla de elproduktionsanläggningar runt om i världen som producerar el lokalt för mindre sam- 14 OPCON ÅRSREDOVISNING 2008

15 Under mars 2009 driftsattes den Opcon Powerbox som är installerad vid Stora Ensos massabruk i Skutskär, där den ska producera grön el från brukets spillvärme. hällen eller industrier som på grund av sitt geografiska läge inte är uppkopplade mot ett stamnät. Dessa anläggningar är ofta diesel- eller gasdrivna och har mycket höga elproduktionskostnader. Bedömningen är att upp till 5-10 procents bränslebesparing kan åstadkommas, varav 3-6 procent via kylvattnet runt motorn och 2-4 procent från lågtempererade avgaser med hjälp av Opcon Powerbox-tekniken. Avtal med Wallenius Marine Opcon har också tecknat ett samarbetsavtal med Wallenius Marine för att utreda förutsättningarna för hur Opcon Powerbox-tekniken ska kunna appliceras på fartyg, där såväl det varma kylvattnet Opcon Powerbox bedöms kunna sänka bränsleförbrukningen på större fartyg med upp till 5-10 procent. runt motorn, som lågtempererade avgaser, kan användas. Bedömningen är att det ska vara möjligt att uppnå upp till 5-10 procents bränslebesparing på större fartyg, vilket skulle innebära stora ekonomiska Net Power (kwh) och miljömässiga vinster. Opcon Powerbox net electricity production 125 C 105 C 95 C 85 C 75 C 65 C Cooling Water Temperature ( C) Under början av 2009 har också personal från Opcon inlett ett omfattande arbete med att samla in och analysera driftdata från Wallenius Marines fartyg Faust. Heat water volume flow = 480 m³/h Cooling water volume flow = 720 m³/h 55 C OPCON ÅRSREDOVISNING

16 BOXPOWER Säljer el från spillvärme Boxpower AB är ett av Opcon nybildat bolag för elproduktion som har som affärsidé att teckna långsiktiga avtal med svenska och utländska industriföretag om att leverera el från industriernas egen spillvärme med hjälp av Opcon Powerbox. Under 2008 tecknades elproduktionskontrakt med Stora Enso och Aspa Munksjö bruk till ett sammanlagt värde av ca mkr över tid, samtidigt som avtal ingicks kring att se över förutsättningarna för ytterligare installationer inom andra delar av bruken samt vid vissa av koncernernas övriga anläggningar. Enligt Opcons bedömningar finns marknadsförutsättningar att inom fem år teckna avtal om produktion av runt GWh el om året från Opcon Powerbox. Det motsvarar hushållsel för uppåt europeiska hushåll. För att förverkliga en sådan expansionsplan gav den extra bolagsstämman i juni 2008 styrelsen ett bemyndigande att genom återbetalning till aktieägarna dela ut 51 procent av det nystartade bolaget Boxpower AB till aktieägarna förutsatt att ändamålsenlig finansiering för bolaget erhållits, vilket kan innebära försäljning av del av bolaget till en eller flera parter. I samband med utdelningen har avsikten varit att marknadsnotera Boxpower. Mot bakgrund av läget på finansmarknaden fann styrelsen att det inte låg i Opcons aktieägares intresse att under slutet av 2008 ta in externa parter och Under 2009 startar bolaget Boxpower sina första Opcon Powerbox för att leverera el ur spillvärme till de stora industrikunder man redan tecknat avtal med. Först ut är Stora Enso i Skutskär där en Opcon Per Hedebäck Powerbox förväntas leverera MWh grön el per år framöver. Det här blir lite av ett pilotcase för Stora Enso-koncernen. De har ju en rad liknande anläggningar runt om där vi i enlighet med det ramavtal vi har också börjat titta på möjligheter även på andra bruk, säger Per Hedebäck, affärsområdeschef för Renewable Energy. Intresset för tekniken och för affärsupplägget som Boxpower erbjuder är stort, även nu under lågkonjunkturen..14 marknadsnotera och dela ut Boxpower. Styrelsen har därför valt att avvakta till I och med att Opcon under hösten också tillförts ca 73 mkr före emissionskostnader genom en nyemission har även Opcons finansiella ställning stärkts på ett sätt som innebär att Opcon också skapat sig förhandlingsutrymme vad gäller finansieringen av Boxpower. Ingen går väl oberörd ur dagens finanskris och lågkonjunktur men vårt affärsupplägg i Boxpower vilar på att kunderna slipper egna investeringar och egen personal, vilket gör oss mindre sårbara. Vi står för investering, drift och underhåll och vi erbjuder kunden en besparing samtidigt som de gör något för miljön. Och energieffektivisering säljer även i dåliga tider, säger Per Hedebäck. Inte heller räknar man med att begränsa sig till Sverige. Målet är inställt på snabb internationalisering. Vi börjar i Sverige för att det är här vi finns. Men målet är att snabbt nå ut till andra marknader med högre elpriser och stark tillväxt. Det är där den riktigt stora marknaden finns. Där är möjligheterna till bra affärer ännu större både för oss och för våra kunder, säger Per Hedebäck. Electricity prices for large industrial standard consumers. 2007s GWh per year (EUR per kwh). All taxes included Italy Germany Cyprus Slovakia Euro area Belgium EU (15 countries) EU (27 countries) EU (25 countries) United Kingdom Netherlands Slovenia Chech Republic Hungary Romania Norway Poland Finland Lithuania Malta Sweden Bulgaria Croatia Estonia Latvia Montering och installation av Opcon Powerbox på Stora Ensos bruk i Skutskär. Source: Eurostat 16 OPCON ÅRSREDOVISNING 2008

17 Målet är att snabbt nå ut till andra marknader med högre elpriser och stark tillväxt. Opcon Powerbox på Stora Ensos massabruk i Skutskär, Uppland.

18 Internationalisering Intensifierad satsning på exportmarknader Huvuddelen av bolagen i Opconkoncernen har under lång tid haft omfattande internationella affärer och levererat produkter och system till slutkunder över hela världen. Efter Opcons fokusering på energi- och miljöteknik och den successiva uppbyggnaden av organisationen, med förstärkta sälj- och marknadsföringsresurser, har en intensifierad satsning inletts för att öka försäljningen på befintliga exportmarknader och för att nå nya exportmarknader. Kanada Svensk Rökgasenergi hade vid ingången av 2009 kunder i tio länder förutom Sverige. Belgien Frankrike Nederländerna Schweiz Tyskland Norge Inom affärsområdet Renewable Energy har Svensk Rökgasenergi, SRE, redan en Europamarknad som är större än hemmamarknaden och exportandelen fortsätter att öka i snabb takt. Under 2008 och inledningen av 2009 har Svensk Rökgasenergi nått genombrott inom nya marknadssegment och på nya geografiska marknader. Ett sådant nytt segment är energieffektiv och klimatvänlig uppvärmning av kommersiella växthus, som är en potentiellt stor marknad internationellt. Bioenergi kommer att växa Den årliga tillväxttakten för el från bioenergi i Europa har de senaste åren ökat allt snabbare, och med EU:s uppsatta mål om att andelen förnyelsebar energi ska vara 20 procent år 2020 är bedömningen att bioenergi kommer att fortsätta växa kraftigt. Vid ingången av 2009 hade SRE kunder Sverige Estland Lettland Litauen i tio länder förutom Sverige och fortsätter utveckla sin partner- och återförsäljarstruktur för att kunna etablera sitt produktsystem på nya marknader, närmast Finland, Polen och Irland. Opcon Powerbox, som är Opcons egenutvecklade anläggning för produktion av CO2-fri el från lågvärdig spillvärme, har lanserats under 2008 och tekniken har fått stor uppmärksamhet också utomlands. Opcons strategi är att i samarbete med nationellt och lokalt verksamma, etablerade samarbetspartners introducera Opcon Powerbox i olika länder. Under inledningen av 2009 har OES tecknat samarbetsavtal med japanska Miura Co Ltd, vars verksamhet bl.a. omfattar försäljning och service av ång- och hetvattenpannor till industri och rederinäring i Japan. Miura har cirka 300 agenter och återförsäljare. Opcon har också under 2009 tecknat ett samarbetsavtal kring Opcon Powerbox med det polska företaget Wircom Ltd. Avtalet är ett led i en bred tillväxtsatsning med ökat fokus på internationalisering. Wircom arbetar i hela Polen och på andra europeiska marknader. Renewable Energy studerar även en marknadsintroduktion av Opcon Powerbox i Kina och därefter också en successiv infasning av Opcons bioenergiapplikationer som utvecklas av Svensk Rökgasenergi. Asienorder Det finns marknadsmässigt stora potentiella synergieffekter mellan Opcon Powerbox och de system för rökgaskondensering, stoftavskiljning samt torkning av biobränslen som utvecklas, tillverkas och säljs av Svensk Rökgasenergi, och marknadsföringen anpassas också efter detta. Inom Renewable Energy bedömer man att etablerandet av industripartners i Asien kan komma att börja ge utdelning i form av order sent under 2009 och under Opcons kompressorspecialist Svenska Rotor Maskiner, SRM, har en lång tradition med licenstagare globalt. Under 2008 har SRM renodlat en strategi som innebär en fokuserad satsning på utveckling, avancerad högvärdig produktion i mindre serier, samt service. Det handlar framförallt om exportmarknader, däribland den ryska oljeoch gasindustrin. 18 OPCON ÅRSREDOVISNING 2008

19 SRE:s exportandel är redan större än hemmamarknaden och fortsätter att öka under En rökgaskondenseringsanläggning från Svensk Rökgasenergi som utvinner ytterligare energi ur den biomassa som eldas vid Örkelljunga fjärrvärmeverk. OPCON ÅRSREDOVISNING

20 investeringar Produktionskapaciteten stärks ytterligare Under 2008 inleddes två omfattande investeringsprojekt inom affärsområdena Renewable Energy och Engine Efficiency. Den totala investeringskostnaden för de två projekten är miljoner kronor och innebär att koncernen ytterligare stärker sin högteknologiska produktionskapacitet inom energi- och miljöteknik. I Renewable Energys utvecklings- och produktionscentrum för kompressorer hos Svenska Rotor Maskiner i Nacka slutinstalleras under våren 2009 två nya maskiner för tillverkning av kärnkomponenter till bland annat Opcon Powerbox. Med de nya maskinerna möjliggörs serietillverkning av delar till Opcons egenutvecklade produkter och system med extremt hög precision och jämn kvalitet, liksom högvärdig produktion i mindre serier för främst utvecklingskunders räkning. Investeringskostnaden för enbart Renewable Energys nya maskiner är cirka 20 miljoner kronor. En del av den nya maskinhallen i Renewable Energys utvecklings- och produktionscentrum i Nacka. I Engine Efficiencys utvecklings- och produktionscentrum hos SEM i Åmål installe- den komponent som nu ska tillverkas. SEM har tidigare vidareutvecklat ras under våren 2009 en ny automatiserad I november 2008 fick SEM en fördubbling monteringslina för tillverkning av komponenter till Scania-Cummins insprutnings- lett till att den planerade investeringen av de tidigare avtalade volymerna, vilket system XPI. för monteringslinan nu uppgår till Insprutningssystemet XPI sänker genom miljoner kronor. bl.a. väsentligt högre insprutningstryck I juni 2009 påbörjas en upprampningsfas. Serievolymer kommer att börja pro- emissionerna så att motorn klarar de stränga emissionskraven i Euro 5 för partiklar och NOx. ska pågå fram till åtminstone duceras i slutet av 2009 och produktionen Nya maskiner för tillverkning av kärnkomponenter till bland annat Opcon Powerbox installeras hos Svenska Rotor Maskiner i Nacka. Delar till Opcons produkter och system kräver tillverkning med extremt hög precision. 20 OPCON ÅRSREDOVISNING 2008

21 Installationen av SEM:s helt nya monteringslina i fabriken i Åmål, för tillverkning av komponenter till Scania-Cummins insprutningssystem XPI, pågår under våren På bilden Ronny Olander från Bosch Rexroth Sverige. Nya hårdare avgaskrav för fordon inom EU skapar affärer för Opcon mkr investeras i en ny monteringslina i SEM. Andreas Johansson, produktchef XPI & Project Manager i SEM (till höger) och Heinz Lämmel från WermTec Industriteknik som har ritat monteringslinan och som ansvarar för installationen i Åmål, i den blivande nya produktionsanläggningen för komponenter till insprutningssystemet XPI. OPCON ÅRSREDOVISNING

Tillägg 3 till Opcons ErbjudandE -

Tillägg 3 till Opcons ErbjudandE - Tillägg 3 till Opcons ErbjudandE - handling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Tricorona Innehåll Pressmeddelande från Opcon daterat den 31 mars 2010 3 Pressmeddelande från Opcon daterat den 7 april

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007. GENOMFÖRT 2007: Omställning till energioch miljöteknik. Tillväxt inom energioch

ÅRSREDOVISNING 2007. GENOMFÖRT 2007: Omställning till energioch miljöteknik. Tillväxt inom energioch ÅRSREDOVISNING 2007 GENOMFÖRT 2007: Omställning till energioch miljöteknik I fokus 2008: Tillväxt inom energioch miljöteknik Energi- och miljöteknikkoncernen opcon utvecklar teknik för effektivare användning

Läs mer

I FOKUS 2010: Fortsatt stark tillväxt med snabbt växande internationella marknader för Opcons produkter och system ÅRSREDOVISNING 2009

I FOKUS 2010: Fortsatt stark tillväxt med snabbt växande internationella marknader för Opcons produkter och system ÅRSREDOVISNING 2009 I FOKUS 2010: Fortsatt stark tillväxt med snabbt växande internationella marknader för Opcons produkter och system ÅRSREDOVISNING 2009 innehåll 2 Årsstämma 4 Koncernchefens kommentar 6 Verksamhet, affärsidé

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ), Örebro 2016-03-03 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i, 2016-03-31 Datum: 2016-03-31, kl. 15.00. Plats: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1, Örebro Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se,

Läs mer

Innehåll. 40 Koncernens förändringar i eget kapital. 4 Koncernchefens kommentar. 41 Koncernens kassaflödesanalys. 6 2010 i sammandrag

Innehåll. 40 Koncernens förändringar i eget kapital. 4 Koncernchefens kommentar. 41 Koncernens kassaflödesanalys. 6 2010 i sammandrag Årsredovisning 2010 Innehåll 4 Koncernchefens kommentar 6 2010 i sammandrag 7 Viktiga händelser efter 2010 8 Opcons organisation 9 Opcons historia 10 Affärsområde Renewable Energy 16 Affärsområde Engine

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016 Årsstämma 200 bolag Verksamhet i 27 länder i 4 världsdelar Över 5 000 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 12 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Årsredovisning 2011. opconkoncernen

Årsredovisning 2011. opconkoncernen Årsredovisning 2011 opconkoncernen WASTE HEAT RECOVERY WASTE TO ENERGY Waste to value INNEHÅLL Innehåll 3 Opcons vision 4 2011 i sammandrag 5 Kalender 6 Koncernchefens kommentar 8 Opcons organisation 9

Läs mer

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution AB (publ) Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2011, kl.10.00

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB Aktieägarna i Amago Capital AB, org. nr 556476-0782, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Arsenalsgatan 6 i Stockholm, onsdagen den 28 maj 2008 kl. 09.30.

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Opcon AB (publ)

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Opcon AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Opcon AB (publ) december 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Riskfaktorer... 6 Bakgrund och motiv... 9 Marknadsöversikt... 10

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016 Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016 myfc Holding AB Aktieägarna i myfc Holding AB (publ), org. nr 556942-1612, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon AB (publ) Opcon Powerbox ORC producerar emissionsfri el från spillvärme inom industri och sjöfart.

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon AB (publ) Opcon Powerbox ORC producerar emissionsfri el från spillvärme inom industri och sjöfart. Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon AB (publ) kvartalsrapport januari-mars 2012 Opcon Powerbox ORC producerar emissionsfri el från spillvärme inom industri och sjöfart. WASTE HEAT RECOVERY WASTE TO

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 27 april 2016

PRESSMEDDELANDE 27 april 2016 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Zenergy AB (publ), org. nr 556796-2260, kallas till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 kl. 17.00, på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015

AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015 Västerås 201 5-0 7-2 3 AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015 Andra kvartalet, april - juni 2015, i sammandrag Nettoomsättning 759 MSEK (676) Rörelseresultat 56 MSEK (42) Resultat efter finansiella

Läs mer

Pressmeddelande 10 april

Pressmeddelande 10 april Pressmeddelande 10 april 2008 08.00 Kallelse till årsstämma i Peab Industri AB (publ) Välkommen till Peab Industri ABs årsstämma torsdagen den 15 maj 2008 kl 10.00 i Idrottshallen, Grevieparken, Grevie.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.)

Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.) Delårsrapport för januari september, 2003 Rapport 2003-11-06 1(6) Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.) Januari september 2003 Rörelsens nettointäkter blev 12,1 MSEK (11,5) Resultatet efter finansiella

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Innehåll. 40 Koncernens förändringar i eget kapital. 4 Koncernchefens kommentar. 41 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

Innehåll. 40 Koncernens förändringar i eget kapital. 4 Koncernchefens kommentar. 41 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag Årsredovisning 2010 Innehåll 4 Koncernchefens kommentar 6 2010 i sammandrag 7 Viktiga händelser efter 2010 8 Opcons organisation 9 Opcons historia 10 Affärsområde Renewable Energy 16 Affärsområde Engine

Läs mer

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600.

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600. Aktieägarna i ework Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 14.00 på Rica Hotel Stockholm, Slöjdgatan 7 i Stockholm. Rätt att delta i stämman och instruktioner

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Opcon AB:s (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Opcon AB:s (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Opcon AB:s (publ) nyemission 2008 INNEHÅLL 1 Sammanfattning 5 Riskfaktorer 8 Inbjudan till teckning av aktier i Opcon 9 Bakgrund och motiv 10 Villkor och anvisningar

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari september 2014

AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari september 2014 Västerås 201 4-10- 2 2 AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari september 2014 Tredje kvartalet, juli - september 2014, i sammandrag Nettoomsättning 605 MSEK (614) Rörelseresultat 44 MSEK (57) Resultat

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Amasten Holding AB (publ) Drottninggatan 150 254 33 Helsingborg www.amasten.se Pressmeddelande Helsingborg 1 november 2013 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

A Q G r o u p A B ( p u b l ) D e l å r s r a p p o r t j a n u a r i m a r s 2015

A Q G r o u p A B ( p u b l ) D e l å r s r a p p o r t j a n u a r i m a r s 2015 V ä s t e r å s 2 0 1 5-04- 2 3 A Q G r o u p A B ( p u b l ) D e l å r s r a p p o r t j a n u a r i m a r s 2015 Första kvartalet, januari - mars 2015, i sammandrag Nettoomsättning 715 MSEK (632) Rörelseresultat

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 Effektivitet och lönsamhet i fokus Leif Thorwaldsson VD och Koncernchefen har ordet Agenda Kort om PartnerTech PartnerTechs

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Pressmeddelande 2015-07- 08 Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 juli 2015 klockan 15.00 i företagets

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars Sammanfattning Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr),

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ)

Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januari - mars SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) Sammanfattning för perioden januari - mars Orderingången blev 10 929 (8 469) TSEK Nettoomsättningen uppgick till 14 123 (6 020) TSEK

Läs mer

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014.

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014. K ALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C ATENA AB ( PUBL ) Aktieägarna i Catena AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 mars 2014, kl. 11.00 i Iva:s Konferenscenter, Grev Turegatan

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) Aktieägarna i Fastighets AB Balder (publ), org nr 556525-6905, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2012 kl 15.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 Omsättningen ökade med 28% till 6317 MSEK (4949) Organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 7% (9) Resultatet före skatt ökade 45% till 530 MSEK (366)

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02 Stockholm 2015-07-02 Aktieägarna i Mavshack AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juli 2015 kl. 10.00 på bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. Deltagande Aktieägare

Läs mer

V ä s t e r å s

V ä s t e r å s V ä s t e r å s 2 0 1 4-0 4-2 4 A Q G r o u p A B ( p u b l ) D e l å r s r a p p o r t j a n u a r i m a r s 2 0 1 4 Första kvartalet, januari - mars 2014, i sammandrag Nettoomsättning 632 MSEK (579)

Läs mer