ÅRSREDOVISNING 1997 ANNUAL REPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 1997 ANNUAL REPORT"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 1997 ANNUAL REPORT

2 I N N E H Å L L Året i korthet VD-kommentar Nyckeltal och definitioner Femårsöversikt Fartyg under byggnad Fartygen Förvaltningsberättelse Vinstdisposition Resultaträkningar Balansräkningar Finansieringsanalyser Noter Revisionsberättelse Affärsorganisation Ägarstruktur Styrelse Ledning och revisorer Summary in English Adresser Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Broström Shipping AB avhölls den 23 mars Utöver frågor såsom fastställelse av resultat- och balansräkning, beslut om vinstdisposition m m, beslutade stämman att välja in Lars-Olof Gustavsson, Carel J van den Driest, Kurt Faxander, Roelof R Hendriks, Vilgot Johansson, Claes Lundblad och Leif Rogersson i styrelsen. Stämman beslutade dessutom att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om en riktad apportemission av aktier och ett efterställt konvertibelt förlagslån om totalt 553 Mkr för att finansiera förvärvet av Koninklijke Van Ommeren NVs produkttankverksamhet. Med anledning av Broströms avsikt att ansöka om notering av bolagets B-aktier på Stockholms Fondbörs O-lista beslutade stämman vidare att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, nyemittera B-aktier. Slutligen beslutade stämman om vissa ändringar av bolagsordningen, bl a en split, som innebär att aktiens nominella värde ändras från 8 kronor till 2 kronor, ändring av bolagets säte till Göteborg samt att namnet skall vara Broström Van Ommeren Shipping AB. Broström Shipping AB (publ), org nr (under namnändring till Broström Van Ommeren Shipping AB) 2

3 ÅRET I KORTHET Vinst efter finansnetto 114,7 Mkr, en ökning med 52% Sjöfartssatsningen fortsätter Ytterligare två nybyggen levererade under året Nybeställningar i kvalitetstonnage Principöverenskommelse om förvärv av Van Ommerens produkttankrörelse Disponibel likviditet ökade till 387,6 Mkr Föreslagen utdelning ökas till 3 kronor per aktie Omsättning Resultatutveckling Mkr Mkr Rörelseresultat Efter finansnetto Avkastning på sysselsatt kapital Soliditet Mkr % Sysselsatt kapital Avkastning Mkr Justerat eget kapital Soliditet Balansomslutning Justerat eget kapital = eget kapital plus konvertibelt lån, minoritetsintresse och latent skatt %

4 VD-KOMMENTAR Fortsatt god utveckling - ännu ett år som bekräftar riktigheten av våra grundläggande långsiktiga strategier Vi kan lägga ännu ett händelserikt och bra år för Broströms bakom oss. Ett år som får karaktäriseras av konsolidering av verksamheten i kombination med en fortsatt utveckling i enlighet med våra grundläggande långsiktiga strategier. Ett år där vi ytterligare stärkt vår ställning både ur kommersiell och finansiell synvinkel. Ett år där två av våra tidigare delägda bolag blivit helägda och ett år där vi kan konstatera att samtliga verksamheter förbättrat sitt resultat jämfört med föregående år. Under året har stora investeringar skett i både aktier och utrustning, främst fartyg. Trots detta så uppgår den disponibla likviditeten till 387 Mkr, vilket är en förbättring med 58 Mkr från slutet av Även detta ligger helt i linje med våra grundläggande strategier. Genom en stark finansiell ställning skapar vi ett oberoende med möjlighet till att snabbt kunna genomföra intressanta förvärv. Satsningen inom sjöfart har fortsatt ytterligare nybeställningar I Broströms långsiktiga strategi har inriktningen varit en ökad satsning på produkttanksjöfart. Förvärvet av United Tankers lade grunden för denna utveckling och under 1997 har i stort sett samtliga aktier i bolaget förvärvats. Under året såldes fem äldre fartyg, varav fyra återchartrades på viss tid, två nybyggen levererades och ytterligare två nybyggen beställdes. Alla dessa händelser ingår som ett led i en modernisering och effektivisering av vår flotta. De externa kraven på fartygens beskaffenhet ökar och är pådrivande för moderniseringen i sig men mest pådrivande i denna process är faktiskt vår långsiktiga strategi inom produkttanksjöfart. Vi är nämligen av uppfattningen att om vi långsiktigt skall kunna utvecklas och verka inom sjöfart så måste vi själva vara drivande och aktiva i att skapa bästa möjliga förutsättningar och lösningar för våra kunders transportlogistik. Moderna och effektiva fartyg är en av komponenterna. Den viktigaste är dock samspelet mellan alla inblandade parter. I grunden en självklarhet för all affärsverksamhet men kanske ändå ännu mer viktigt inom sjöfarten, då vi arbetar med en verksamhet som ständigt är i rörelse och som påverkas inte enbart av vårt eget handlande utan också i väldigt hög grad av externa faktorer. Enligt vårt synsätt är det just samspelet mellan alla inblandade parter som är avgörande för vår framtida utveckling och som är grunden för ett långsiktigt och förtroendefullt samarbete med våra affärspartners. Vi har kommit långt i denna process, men den måste ständigt hållas levande och vidareutvecklas. När samtliga nu beställda nybyggen levererats till oss räknar vi med att ha en snittålder på sex år på den fartygsflotta vi äger. Förvärv av Van Ommerens intressen inom produkttanksjöfart Så har vi då äntligen kunnat offentliggöra att vi och Van Ommeren träffat en principöverenskommelse om att slå samman våra intressen inom produkttanksjöfart. Detta sker genom att Broströms förvärvar deras franska dotterbolag Van Ommeren Tankers SA samt deras 40-procentiga andel i Van Ommeren Iver Ships Ltd med huvudkontor i Larvik, Norge. Detta är en unik strategisk sammanslagning. Tillsammans har vi skapat ett av världens största rederier inom produkttanksjöfart. Intressant är att vi båda har en grundläggande samsyn i sättet att driva industriell sjöfart. Vår affärsmässiga fokusering är inriktad på att driva en säker, miljömedveten och effektiv sjöfart. Vi eftersträvar en långsiktighet i våra relationer och vi bygger vår verksamhet på en stor volym av kontraktsbunden fart. Därigenom har vi möjlighet att utnyttja vårt logistikkunnande och vi kan öka utnyttjandegraden på våra fartyg. Detta skapar en stabilitet i verksamheten och vi blir mindre känsliga för de stora svängningar som alltid förekommer på den s k spot-marknaden. Kommersiellt kommer vi att förfoga över en flotta på över 50 fartyg i storleken dwt. Ägarintressen, helt eller delvis, kommer vi att ha i 35 fartyg och snittåldern, efter att våra kvarvarande nybyggen levererats till oss, kommer även här samlat att ligga runt sex år. För våra kunder kommer det att innebära att vi, genom det större antalet fartyg som vi förfogar 4

5 över i vår flotta, uppnår en ännu större flexibilitet och därigenom skapar förutsättningar för ytterligare förbättrad service och tillförlitlighet. The Broström Ship Agency Network Ett unikt nätverk inom Ship Agencies i Sverige. I och med att vi i våra Ship Agency-verksamheter arbetar under olika bolagsnamn i olika hamnar i Sverige tror jag att många inte insett och uppfattat den samlade styrkan som vi har inom detta område. Ship Agency-verksamheterna har som en samlad enhet haft en stabil utveckling och utgör en viktig del inom Broströms. Den samlade omsättningen uppgår till cirka 200 Mkr och vi finns representerade i tio hamnar. Nordic Bulkers helägt Nordic Bulkers, som tidigare varit delägt till 70% av Broströms, har nu blivit helägt. Bolaget har på ett målmedvetet och strategiskt sätt utvecklat sin affärsverksamhet till att vara ledande i Sverige och Nordeuropa inom sitt område. Med en förmåga till ständig anpassning och tillvaratagande av förändrade marknadsförutsättningar har bolaget trots ett utsatt konkurrensläge kunnat fortsätta att förbättra sitt operativa resultat. Även här heter nyckeln till framgång samspel mellan samtliga inblandade parter. Stabilitet i verksamheten vad är hemligheten? Med envishet har jag hävdat att Broströms samlade verksamheter står för en stabil lönsamhet. Jag tycker att detta ytterligare förstärkts under det gångna året och samtliga verksamhetsområden uppvisar en positiv utveckling. Grunden till att vi har den positiva utvecklingen ligger inte i någon förborgad hemlighet utan är en effekt av att vi målmedvetet följt vår långsiktiga strategi inom Broströms. Denna strategi bygger på att vi inom varje område där vi är verksamma skall eftersträva att uppnå en marknadsposition där vi är en av de ledande på marknaden. Marknadsområdet kan vara ett lokalt inhemskt område såväl som ett större internationellt område. Det ingår också i vår strategi att vi skall vara lyhörda för och spela en aktiv roll i olika förändringsprocesser inom våra verksamhetsområden. United Tankers, Nordic Bulkers och våra Ship Agency-verksamheter - alla är de exempel på områden där vi spelat en aktiv roll i skapandet av ett företag som är bland de ledande på marknaden. Grundläggande för samtliga våra verksamheter är också kostnadseffektivitet i det löpande arbetet. Även här anser jag att vi stärkt oss under 1997 samtidigt som vi lagt grunden för ytterligare förbättringar framöver. Länge har vi eftersträvat en svensk sjöfartspolitik i samförstånd mellan inblandade parter. Det gångna året blev ur denna synpunkt ett genombrottsår på väg mot, förhoppningsvis, en period där vi ur svensk synpunkt kan förbättra vår konkurrenskraft. Mycket arbete återstår dock i detta avseende. Utsikterna inför 1998 Generellt sett är förutsättningarna relativt goda för att 1998 skall kunna bli ett bra år för Broströms. Dock måste man konstatera att det finns ett mått av osäkerhet när det gäller vilken effekt krisen i Asien kan komma att ha. I det korta perspektivet finns ingen större omedelbar påverkan på våra verksamheter. Utmaningen för oss alla under 1998 blir att visa att vi kan leva upp till förväntningarna som finns på att vi skall kunna överträffa 1997 års resultat. Jag bedömer förutsättningarna för att lyckas med detta som goda. Slutligen vill jag framföra ett stort tack till kunder och samarbetspartners för det förtroende som ni visat oss under det gångna året. Vi i Broströms är mycket stolta över att ni utnyttjar våra tjänster och vi hoppas på ett fortsatt gott och långsiktigt samarbete. Personligen vill jag framföra ett mycket stort tack till samtliga anställda för en mycket god insats under Göteborg i februari 1998 Lennart Simonsson 5

6 NYCKELTAL Vinstmarginal 6,3 4,3 4,2 3,6 2,6 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 13,8 10,0 16,3 16,2 14,0 Räntabilitet på eget kapital, % 24,1 11,6 23,7 27,3 25,3 Soliditet I 21,2 26,7 32,0 17,2 13,2 Soliditet II 26,4 30,4 35,9 22,2 17,7 Nettoskulder, Mkr 848,0 642,8 588,5 172,4 178,3 Skuldsättningsgrad, ggr 3,8 2,9 1,6 2,7 3,9 Kassalikviditet, ggr 1,8 1,8 1,5 1,3 1,4 Räntetäckningsgrad, ggr 2,1 2,1 2,8 2,3 1,8 Vinst per aktie, kr 14,89 12,07 11,48 9,66 6,05 DEFINITIONER Vinstmarginal Resultat efter finansnetto i procent av årets omsättning. Räntabilitet på sysselsatt kapital Rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital, som definieras balansomslutning med avdrag för icke räntebärande skulder och latent skatt. Räntabilitet på eget kapital Resultat efter finansnetto med avdrag för schablonskatt i relation till genomsnittligt eget kapital och minoritetsintresse. Soliditet I Eget kapital plus minoritetsintresse och konvertibelt förlagslån i relation till balansomslutningen. Soliditet II Eget kapital plus minoritetsintresse, konvertibelt förlagslån och latent skatt i relation till balansomslutningen. Nettoskulder Räntebärande skulder minus likvida medel inklusive kortfristiga placeringar. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder i relation till eget kapital och minoritetsintresse. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive varulager i relation till kortfristiga skulder och föreslagen utdelning. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansnetto plus belastade räntekostnader i procent av räntekostnaderna. Vinst per aktie Resultat efter finansnetto med avdrag för 28% schablonskatt samt avdrag för minoritetsandel dividerat med antal aktier. 6

7 FEMÅRSÖVERSIKT KONCERNEN (Mkr) Resultaträkningar i sammandrag Nettoomsättning 1 807, , , , ,9 Rörelseresultat 199,6 134,0 68,0 61,3 47,5 Finansnetto - 84,9-58,7-19,0-20,7-19,3 Resultat efter finansnetto 114,7 75,3 49,0 40,6 28,2 Extraordinära poster * - 1,7 Resultat före skatter 114,7 75,3 49,0 40,6 26,5 Skatt på årets resultat - 34,2-29,2 2,6-9,2-1,3 Minoritetsandelar i årets resultat - 20,1-7,9-5,4-3,3-4,6 Koncernens årsresultat 60,4 38,2 46,2 28,1 20,6 Balansräkningar i sammandrag Anläggningstillgångar ** 1 430, , ,8 368,4 354,9 Omsättningstillgångar exklusive likvida medel 253,8 252,3 226,2 181,7 170,6 Likvida medel ** 419,3 394,4 329,0 155,5 179,0 Summa tillgångar 2 103, , ,0 705,6 704,5 Eget kapital 332,9 243,1 212,8 109,1 80,6 Minoritetsintressen 0,9 109,5 371,0 12,6 12,1 Förlagslån, omvänt konvertibelt 112,5 150,0 Latent skatt ** 108,1 69,1 73,3 34,8 32,2 Långfristiga skulder och avsättningar ** 1 181,3 955,6 802,8 305,7 334,1 Kortfristiga skulder 367,9 354,3 362,1 243,4 245,5 Summa eget kapital och skulder 2 103, , ,0 705,6 704,5 Soliditet, % *** 26,4 30,4 36,1 22,2 17,7 Medelantal anställda * Extraordinära poster redovisas från 1994 i rörelseresultatet. ** 1995 års siffror har ändrats med anledning av justering av förvärvsanalysen avseende United Tankers AB, varvid över-/undervärden i likvida medel, lån och latent skatt istället bokförts mot fartyg. *** Soliditeten beräknad på eget kapital med tillägg för minoritetsintresse, konvertibelt förlagslån och latent skatteskuld i förhållande till balansomslutningen. 7

8 FARTYG UNDER BYGGNAD NB 122, Singapore (ex NB 1154, Indonesien) Längd 144 m dwt/ m 3 50% ägande NB 458, Spanien Längd 144 m dwt/ m 3 NB 459, Spanien Längd 144 m dwt/ m 3 NB 475, Spanien Längd 144 m dwt/ m 3 Samtliga lasttankar av rostfritt stål Extern ägare NB 476, Spanien Längd 144 m dwt/ m 3 Samtliga lasttankar av rostfritt stål Samtliga nybyggen har av säkerhets- och miljöskäl dubbelt skrov. Tankarna är helt släta med förstärkningar på däck. NB 122 Bredd 23,0 m NB 458 Bredd 23,0 m NB 459 Bredd 23,0 m NB 475 Bredd 23,0 m NB 476 Bredd 23,0 m 8

9 FARTYGEN Broströms disponerar i sin rederiverksamhet ett antal fartyg, som är hel- eller delägda, inhyrda på tidseller bareboatbefraktning under längre eller kortare tid. I vissa fall kan Broströms ha rätt till vinst vid försäljning av inhyrt fartyg. 30 fartyg inklusive nybyggen utgör basen för Broströms verksamhet under NAMN BYGGNADSÅR TON DÖDVIKT TANKSJÖFART Metanol- och kemikaliefart i mindre fartyg UNITED TONY UNITED NELLY UNITED NORA Produktfart i mindre fartyg POM THULE CHAGALL UNITED NADJA Produktfart i fartyg på ton dödvikt AKLEJA UNITED POLARIS UNITED STAR TRAPPER UNITED TRAVELLER UNITED TRADER UNITED TRANSPORTER NAVIGO PORT JOINVILLE Nybygge 122 (ex NB 1154, planerad leverans 2:a kvartalet 1998) 1997/ Nybygge 458 (planerad leverans 2:a kvartalet 1998) Nybygge 459 (planerad leverans 4:e kvartalet 1998) Nybygge 475 (planerad leverans 1999) Nybygge 476 (planerad leverans 2000) Produktfart worldwide UNITED TRITON UNITED SUNRISE UNITED MOONLIGHT UNITED TINA UNITED SELMA UNITED STELLA Projekt ROSSCAN POWER + ROSSCAN TANYA (pushpråm-enhet) 1976/ BULKSJÖFART Isbulksjöfart THULELAND COLUMBIALAND Övrigt NAN AN (enbart ägarintresse 10%) Tidsbefraktning (time-charter) innebär att redaren hyr ut sitt fartyg komplett och bemannat. Vid bareboatbefraktning hyrs fartyget ut utan besättning. Lastförmågan mäts normalt i ton dödvikt (deadweight, dwt) och avser vikten av den last, bunkers och lös utrustning, som fartyget förmår bära. 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Resultat efter finansnetto 114,7 Mkr (75,3), en ökning med 52% United Tankers AB i stort sett helägt genom ytterligare aktieköp Fortsatta investeringar i kvalitetstonnage stärker ställningen inom industriell tanksjöfart Ökad kontraktsbas för koncernens produktoch kemikalietankers Fartygsförsäljningar bidrar till förbättrat resultat och förstärker likviditeten Nordic Bulkers AB helägt av Broströms Disponibel likviditet ökade till 387,6 Mkr (329,7) Principöverenskommelse om förvärv av Van Ommerens produkttankrörelse Börsintroduktion planeras våren 1998 Allmänt Strategin från tidigare år med sikte på en ökad satsning inom industriell tanksjöfart fortsatte att utvecklas under Ytterligare förvärv av aktier i United Tankers AB innebär att Broströms nu i stort sett äger hela bolaget (99,5% av kapitalet och 99,7% av rösterna). Tvångsinlösenförfarande av resterande utestående aktier har inletts. Satsningen på att öka andelen under kontrakt av den tillgängliga fartygskapaciteten har givit önskat resultat, vilket minskat bolagets känslighet för svängningar i spot-fraktmarknaden. Relativt höga kostnader för reparationsarbeten och dockningar under året har reducerat rörelseresultatet i United Tankers. Under 1997 togs leverans av de två sista i en serie av tre fartyg om dwt med tankar i rostfritt stål. Ytterligare två produkt- och kemikalietankfartyg om dwt, också med tankar i rostfritt stål, har under året beställts på varv i Spanien, varav ett för annans räkning. Båda fartygen, som kommer att levereras under 1999 och 2000, skall befraktas och opereras av United Tankers. Under 1997 tecknades avtal om försäljning av fem fartyg, varav fyra levererades under 1997 och ett i början av Fyra av de försålda fartygen har återchartrats under en period av tre år eller mera. I februari 1998 träffade Broström Shipping AB och Koninklijke Van Ommeren NV en principöverenskommelse om att slå ihop sina intressen inom produkttanksjöfart. Broströms köper Van Ommerens franska dotterbolag Van Ommeren Tankers SA, som bl a äger, helt eller delvis, åtta kemikalie-/produkttankfartyg på vardera dwt byggda i Korea under åren , och 40% av aktierna i Van Ommeren Iver Ships Ltd med huvudkontor i Larvik, Norge. Betalning sker genom en riktad nyemission och ett efterställt konvertibelt förlagslån. Van Ommeren kommer initialt att äga 59% av aktierna i Broströms. Samtidigt planeras för en börsintroduktion på Stockholms Fondbörs under våren En nyemission kommer att ske i samband med börsintroduktionen. Det är dessutom Van Ommerens avsikt att då samtidigt sälja så mycket av sitt aktieinnehav att ägandet slutligen uppgår till 50% av kapitalet och 35% av rösterna. Efter förvärvet beräknas Broströms omsättning uppgå till ca 2,4 miljarder kronor, balansomslutningen till ca 4,2 miljarder kronor och riskkapitalet till ca 1,6 miljarder kronor. Antalet anställda blir 1 020, varav 785 ombordanställda och 115 tjänstemän inom tankrederirörelsen. Kommersiellt kommer den nya gruppen att sysselsätta en flotta om dwt bestående av 51 kemikalie-/produkttankfartyg i storleksklassen dwt. Broströms kommer att ha ett ägarintresse, helt eller delvis, i 35 fartyg. Grunden för Broströms verksamhet är industriell sjöfart med fokus på nära och långa kundrelationer och med en stor andel befraktningskontrakt. Det nya namnet på moderbolaget i Broströmskoncernen kommer efter affärens genomförande att bli Broström Van Ommeren Shipping AB. Överenskommelsen och nyemissionerna förutsätter godkännande från berörda styrelser och stämmobeslut i Broströms vilket planeras vid månadsskiftet mars/april. Broströms verksamheter inom Marine & Logistics Services har haft en fortsatt stabil utveckling. Från och med början av 1998 äger Broströms samtliga aktier i bulklogistikföretaget Nordic Bulkers AB, vars resultatutveckling varit positiv. Ökad kundfokusering inom Broströms Resebyrå har bidragit till att lönsamheten även 1997 varit mycket tillfredsställande. Sammantaget ökade koncernens resultat efter finansiella poster från 75,3 Mkr till 114,7 Mkr. Detta resultat inkluderar vinster vid försäljning av anläggningstillgångar om sammanlagt 72,6 Mkr (29,2). Under det omfattande nybyggnadsprogrammet i nytt tanktonnage har under 1997 investeringar skett med 302,3 Mkr. Den disponibla likviditeten i koncernen uppgick vid utgången av 1997 till 387,6 Mkr. 10

11 SHIPPING Tanksjöfart 51% Tanksjöfart Broströms verksamhet inom produkttanksjöfart sker huvudsakligen i det tidigare börsnoterade bolaget United Tankers AB. Broströms har under året köpt ytterligare aktier i United Tankers och vid utgången av 1997 ägde Broströms i stort sett samtliga aktier i bolaget. Efter Broströms förvärv av merparten av aktierna uppfylldes ej kravet på ägarspridning och bolaget avregistrerades vid Stockholms Fondbörs den 1 september United Tankers affärsidé är att bedriva industriell tanksjöfart, vilket innebär sjöburna transporter av raffinerade oljeprodukter och kemikalier, varigenom United Tankers ingår som ett integrerat led i olje- och petrokemiföretagens distribution lokalt, regionalt och över längre distanser, worldwide. Kännetecknande för denna typ av sjöfart är att kraven på säkerhet, kvalitet och tillförlitlighet är mycket höga. För att uppnå transportköparens önskan att tillförsäkra sig erforderlig kapacitet och redarens önskan att genom högt kapacitetsutnyttjande uppnå god transportekonomi, har United Tankers i ökande omfattning tecknat längre transportavtal (Contract of Affreightment, COA) med större kunder. Kontraktstäckningen varierar mellan de olika marknadssegmenten och uppgår i vissa segment till 90% av totalt tillgänglig fartygskapacitet. Under 1997 har i genomsnitt drygt 50% av hela flottan varit sysselsatt under denna typ av kontrakt och United Tankers strävan är att successivt ytterligare höja denna andel. Inom segmentet worldwide är förekomsten av COA mycket liten, varför fartygen i dessa storlekar i huvudsak befraktas på spotmarknaden. United Tankers opererar i fyra marknadssegment: distribution av metanol och kemikalier i nordeuropeisk fart dwt distribution av oljeprodukter i mindre fartyg dwt distribution av oljeprodukter i medelstora fartyg dwt distribution av oljeprodukter i större fartyg, worldwide dwt 11

12 Vid utgången av 1997 hade United Tankers till sitt förfogande 21 fartyg, varav åtta var helt eller delvis ägda. I fem av de inchartrade fartygen har bolaget rätt till eventuell vinst vid försäljning av fartygen. Marknaden för United Tankers var relativt god under första kvartalet I synnerhet gällde detta marknaden för det större tonnaget. En stark US-dollar bidrog också till en förbättring jämfört med året innan. Året avslutades med en svagare efterfrågan med fallande rater på spotmarknaden som följd. Tack vare den relativt stora andelen kontraktsbunden fart fick denna marknadsnedgång begränsat genomslag för United Tankers. Under året har osedvanligt stora reparations- och uppgraderingsarbeten utförts på flera fartyg, vilka har reducerat rörelseresultatet genom höga kostnader och intäktsbortfall. Moderniseringen av fartygsflottan i United Tankers har pågått under ett antal år. Sedan 1995 har bolaget beställt fartyg med ett totalt ordervärde uppgående till nära 2 miljarder kronor. En del av investeringarna har gjorts av utomstående partners. Under 1997 har United Tankers tagit leverans av ytterligare två i en serie av tre fartyg om dwt med tankar i rostfritt stål från skeppsvarv i Spanien. På ett annat varv i Spanien sjösattes i november den första i en serie av två tankfartyg om dwt med målade tankar. Samtliga dessa fartyg har högsta isklass. Under 1997 placerades ytterligare order om byggnation av två produkttankfartyg om dwt med tankar i rostfritt stål på varv i Spanien. Ett av dessa fartyg är beställt för en utomstående partner men båda fartygen skall befraktas och opereras av United Tankers. På skeppsvarv i Indonesien har sedan länge pågått byggnation av ytterligare ett tankfartyg om dwt. På grund av varvets svårigheter att färdigställa fartyget har United Tankers under hösten 1997 lyckats omförhandla varvskontraktet och bogserat det endast delvis färdiga fartyget till Singapore för färdigställande. Leverans från varvet i Singapore beräknas ske under våren Den stora nybyggnadssatsningen görs till största del i syfte att modernisera flottan och till viss del för att öka den totala kapaciteten. Under året har avtal tecknats om försäljning av fem fartyg, varav fyra levererades under 1997 och det femte i februari Fyra av de försålda fartygen har återchartrats och kommer att opereras tillsammans med den övriga flottan. Fartygsförsäljningar har under 1997 inneburit sammanlagda realisationsvinster på 72,8 Mkr. Det av Broströms helägda dotterbolaget Nordic Tank Shipping AB innehar 40% av aktierna i 12

13 Bulksjöfart 3% Rosscan Shipping AB. Övriga aktier ägs i huvudsak av företag inom rysk oljeindustri. Bolagets ändamål är att bidra till en modernisering av den ryska flod- och kusttankflottan för export av ryska oljeprodukter. Ett tankpråmkoncept har utvecklats och hittills har två nya pråmar byggts på varv i Ryssland. Nordic Tank Shipping har investerat i en av de pushers som används för framdrivning av pråmarna. Denna pusher har chartrats ut till en av de ryska intressenter som deltog vid projektets start för snart tre år sedan. Projektet har ej heller under 1997 uppvisat lönsamhet och skiljedomsförhandlingar har inletts med befraktaren till den av Broströms ägda pushern angående obetalda förfallna hyror under certepartiet. På grund av dessa och andra svårigheter i projektet har Broströms tills vidare en återhållsam inställning till en eventuell fortsatt utveckling. I grunden bedöms dock potentialen för projektet som mycket stor och affärsmässigt intressant. Av försiktighetsskäl har reservering gjorts för utestående hyresfordringar hänförbara till projektet. Bulksjöfart Isbulkfartygen THULELAND och COLUM- BIALAND, som är inchartrade på längre tid, har även under 1997 varit utchartrade till en av världens större bulkoperatörer. Denna timecharter löper till april Bulkfartyget NAN AN på dwt, i vilket Broströms via bolag äger 10%, har fortsatt på en charter till japanska befraktare. Ytterligare ett år återstår på detta kontrakt. Varvsagenturverksamheten visar fortsatt god lönsamhet. De av Broströms delägda (15-35%) skeppsmäkleriföretagen i New York, Sydney, Melbourne, Perth och Tokyo har under året bidragit med ett tillfredsställande resultat. Ship Management Sedan koncentrationen av ägandet i United Tankers inleddes 1995/96 har antalet bemannade och tekniskt drivna fartyg i Ferm International Ship Management AB ökat väsentligt. Härutöver har antalet uppdrag för fartyg ägda utanför koncernen också ökat och den totala flottan inom verksamheten vid ingången av 1998 uppgick till 28 fartyg. Bland Ferms uppdrag ingår även att delta vid produktionen av de många nybyggen som United Tankers har beställt vid varv i Spanien och i Singapore. Expansionen inom Ferm har krävt nyanställning av personal både till sjöss och i land. Ship Management 9% 13

14 MARINE & LOGISTICS SERVICES Ship Agencies Sex bolag i Broströms med verksamhet inom skeppsklarering, befraktning, linjeagentur och spedition bildar tillsammans The Broström Ship Agency Network. Verksamheten finns bolagets kunder finns inom petrokemi- och Ship Agencies 11% representerad i tio hamnar längs den svenska kusten: Brofjorden, Lysekil, Uddevalla, Stenungsund, Göteborg, Karlshamn/Ronneby, Norrköping/Västervik och Oxelösund. I vissa hamnar ingår delägarskap i det lokala hamn- och stuveribolaget. Bolagen i Uddevalla och Oxelösund är delägda tillsammans med det lokala hamn- och stuveribolaget. Den sammanlagda omsättningen i dessa bolag med omkring 50 anställda uppgår till 200 Mkr. annan processindustri. Kunder inom livsmedelsindustrin har under senare år kommit att representera en växande andel av den totala omsättningen i bolaget. Till sitt förfogande har Nordic Bulkers drygt 500 containrar av varierande storlek och tekniskt utförande, vilka går i trafik mellan länderna i nordvästra Europa, med de nordiska länderna som bas. I bulkterminaler i Vallhamn på Tjörn och i Åhus i södra Sverige sker lagring och hantering av bulkvaror och distribution Bulk Logistics 11% till mottagare på den svenska markna- den. Broströms är ensamma om att förfoga över denna form av nätverk inom Ship Agency i Sverige, en företeelse som dock internationellt är vanligt förekommande. Den decentraliserat bedrivna verksamheten förstärks av samordnad marknadsföring och samlade resurser för att på internationell basis kunna teckna agenturavtal med större rederiorganisationer och fartygsoperatörer. Genom aktivitet och närvaro i en så stor del av svenska hamnar förfogas över kunskap och marknadsinformation som kommer Broströms övriga verksamheter till del. Aktiviteten i svenska hamnar vad avser framför allt exportgods har under 1997 varit hög, vilket bidragit till ett samlat tillfredsställande resultat. 14 Bulk Logistics Nordic Bulkers AB är ett bolag specialiserat på transport och hantering av oförpackade bulkvaror i torr eller flytande form. En stor del av Trots ett utsatt konkurrensläge har Nordic Bulkers kunnat fortsätta att förbättra sitt operativa resultat innebärande en mycket tillfredsställande avkastning på investerat kapital. Nordic Bulkers har sedan bolaget bildades 1992 varit ägt av Broströms till 70% och av ASG och BTL till vardera 15%. I december 1997 tecknade Broströms avtal om att förvärva samtliga aktier i Nordic Bulkers.

15 Copyright: David De Lossy / The Image Bank Oljehandel 7% Resebyrå 8% ISAB-Verbrugge Iberica SRL är ett av Broströms till 50% ägt bulklogistikföretag med verksamhet i Tarragona, Spanien. Större kunder återfinns bland de stora kemikalieföretag som finns etablerade i den strategiskt intressanta regionen kring Tarragona. Internationella transporter utförs med hjälp av bland annat containrar tillhörande Nordic Bulkers. Oljehandel Verksamheten består i att förmedla leveranser av främst bunker- och smörjoljor till fartyg. På den svenska landbaserade marknaden sker leverans av brännolja till industri och bostäder. Lönsamheten har gradvis förbättrats och för 1997 har en acceptabel resultatnivå uppnåtts. Resebyrå Broströms Resebyrå AB är specialiserade på affärs- och sjömansresor. Inom affärsresor är resebyrån regionalt fokuserad på kunder i västsvenskt näringsliv medan bolagets position inom sjömansresor är marknadsledande i Sverige. Flygbolagens gradvis minskade provisioner till resebyråerna innebär en utmaning för branschen. Resebyråns roll som distributionskanal för flygbolagen minskar och istället satsar Broströms Resebyrå på att intensifiera samarbetet med sina kunder med prioritet på att erbjuda konkurrenskraftiga resealternativ. Den avreglerade resemarknaden skapar nya möjligheter för Broströms Resebyrå att upphandla biljetter med samlade volymer och kunna vidarebefordra nyttan härav till sina kunder genom lägre priser. Satsningen på kompetens, hög tillgänglighet och personlig service har bidragit till ökade marknadsandelar för Broströms Resebyrå och ett mycket tillfredsställande resultat under Beträffande resultatet i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, finansieringsanalyser och noter som utgör integrerade delar av årsredovisningen. 15

16 Investeringar och desinvesteringar Investeringar har under året i koncernen uppgått till 481,1 Mkr (393,6) och i moderbolaget till 1,1 Mkr (218,6) och avser främst investeringar i fartyg samt i aktier i United Tankers AB. Desinvesteringar har skett genom försäljning av främst fartygen UNITED TIGER, UNITED TRITON samt UNITED SUNRISE. Under 1997 tecknades också avtal om försäljning av fartyget UNITED MOONLIGHT för leverans i februari Försäljningsresultatet före skatt blev ca 28 Mkr, vilket redovisas under De tre sistnämnda fartygen har återchartrats av United Tankers för en period av tre år. Dessutom har fartyget UNITED TONY sålts till dotterbolag inom Four Seasons Venture Capitalkoncernen och återchartrats av United Tankers för en period av tio år med köpoption. Fartyget redovisas som finansiell leasing, varför det ingår i koncernens balansräkning. Ingen resultateffekt från försäljningen har redovisats. Redovisnings- och värderingsprinciper framgår av not 1, sid 21. VINSTDISPOSITION Förslag till disposition Koncernens ansamlade vinst per uppgick till 70,6 Mkr. Till bolagsstämmans förfogande står: Moderbolaget Balanserade vinstmedel från föregående år Årets resultat Summa Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att vinstmedlen disponeras enligt följande: Utdelas till aktieägarna 3 kr per aktie Balanseras i ny räkning Summa Kr 16

17 RESULTATRÄKNINGAR Koncernen Moderbolaget (Mkr) Nettoomsättning (Not 2) 1 807, ,3 40,8 5,1 Övriga intäkter (Not 3) 92,3 11, , ,0 40,8 5,1 Andel i intresseföretags resultat före skatt (Not 4) 7,8 4,2 Externa kostnader (Not 5) , ,8-8,4-8,2 Personalkostnader (Not 6) - 266,4-241,2-11,2-8,8 Av- och nedskrivningar (Not 14, 15) - 72,9-66,7-19,2-0,2 Jämförelsestörande poster (Not 7) - 9,8 28,5-0,6 Övriga rörelsekostnader - 1,4 0, , ,2-38,8-17,8 Rörelseresultat (Not 2) 199,6 134,0 2,0-12,7 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (Not 8) 0,9 0,0 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter (Not 9) 23,6 15,3 9,6 14,3 Räntekostnader och liknande resultatposter (Not 10) - 109,4-74,0-25,2-12,5 Finansnetto (Not 11) - 84,9-58,7-15,6 1,8 Resultat efter finansiella poster 114,7 75,3-13,6-10,9 Koncernbidrag 13,6 62,8 Bokslutsdispositioner (Not 12) - 52,1 Skatt på årets resultat (Not 13) - 34,2-29,2 Minoritetsandelar i årets resultat - 20,1-7,9 Årets resultat 60,4 38,2 0,0-0,2 17

18 BALANSRÄKNINGAR Koncernen Moderbolaget (Mkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar (Not 14) 4,2 1,9 Materiella anläggningstillgångar (Not 15) Fartyg 1 212, ,8 198,5 217,8 Fartygskontrakt 125,8 121,9 Övriga 55,1 58,5 9,5 8, , ,2 208,0 226,0 Finansiella anläggningstillgångar (Not 16) Andelar i koncernföretag 179,3 179,3 Fordringar hos koncernföretag 150,0 150,0 Andelar i intressebolag (Not 17) 18,5 14,2 Övriga (Not 18) 14,3 22,6 32,8 36,8 329,3 329,3 Summa anläggningstillgångar 1 430, ,9 537,3 555,3 Omsättningstillgångar Varulager m m (Not 19) 1,3 2,5 Fordringar Kundfordringar 140,0 127,1 0,4 3,7 Fordringar hos koncernföretag 76,7 133,8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (Not 20) 32,7 54,6 0,2 1,4 Övriga fordringar 79,8 68,1 0,7 1,7 252,5 249,8 78,0 140,6 Kortfristiga placeringar (Not 21) 211,7 138,3 24,8 Kassa och bank (Not 21) 207,6 256,1 13,7 16,3 Summa omsättningstillgångar 673,1 646,7 91,7 181,7 SUMMA TILLGÅNGAR 2 103, ,6 629,0 737,0 18

19 BALANSRÄKNINGAR Koncernen Moderbolaget (Mkr) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital (Not 22) Aktiekapital 35,5 30,9 35,5 30,9 Överkursfond 32,9 32,9 Övriga bundna reserver 193,9 126,4 57,1 57,1 262,3 157,3 125,5 88,0 Balanserad vinst 10,2 47,6 101,2 109,1 Årets resultat 60,4 38,2 0,0-0,2 70,6 85,8 101,2 108,9 Summa eget kapital 332,9 243,1 226,7 196,9 Obeskattade reserver (Not 23) 96,0 96,0 Minoritetsintressen 0,9 109,5 Förlagslån, omvänt konvertibelt (Not 24) 112,5 150,0 112,5 150,0 Latent skatt (Not 25) 108,1 69,1 Avsättningar (Not 26) 73,2 72,4 Långfristiga skulder (Not 27) Checkräkningskredit 2,1 2,1 Skulder till kreditinstitut (Not 28) 880,4 798,0 154,3 177,2 Övriga skulder (Not 28) 227,7 83, ,1 883,2 154,3 179,3 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut och övriga (Not 28) 94,4 86,2 25,0 26,8 Leverantörsskulder 79,3 86,2 0,2 0,4 Skulder till koncernföretag 0,1 7,2 Skatteskulder 0,0 Övriga skulder 69,1 54,0 2,7 0,9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Not 29) 125,1 127,9 7,2 14,0 Skuld till dotterbolag avseende koncernkonto 4,3 65,5 367,9 354,3 39,5 114,8 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 103, ,6 629,0 737,0 Ställda säkerheter (Not 30) 1 385, ,9 376,4 381,3 Ansvarsförbindelser (Not 31, 26) 239,6 311,2 216,6 202,9 19

20 FINANSIERINGSANALYSER Koncernen Moderbolaget (Mkr) TILLFÖRDA MEDEL Från verksamheten internt tillförda medel Rörelsens intäkter 1 826, ,3 40,8 5,1 Rörelsens kostnader , ,3-19,6-17,9 Finansiella intäkter 25,5 15,6 9,6 14,3 Finansiella kostnader - 109,4-74,0-25,3-12,4 Skatt - 13,8-3,6 Kommissionärsandel i delägda bolag - 1,2-1,9 93,0 104,1 5,5-10,9 Rörelsekapitalets förändring (exkl likvida medel) Ökning (-) minskning (+) av varulager 1,1 7,8 Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar - 2,7-33,9 65,3-44,6 Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder 13,6-12,4-14,1 100,5 12,0-38,5 51,2 55,9 Externt tillförda medel Nyemission genom konvertering 37,5 37,5 Aktieägartillskott 0,2 0,1 Koncernbidrag 10,9 62,8 Försäljning av anläggningstillgångar 176,0 200,2 0,3 Minskning av långfristiga fordringar 8,4 Ökning av långfristiga skulder 188,2 219,9 293,8 410,3 420,2 48,4 356,9 SUMMA TILLFÖRDA MEDEL 515,3 485,8 105,1 401,9 ANVÄNDA MEDEL Utdelning - 9,3-11,1-7,7-7,7 Investeringar i - aktier - 154,4-242,1 - fartyg/fartygskontrakt etc - 314,4-120,6-217,8 - övrigt - 12,3-30,9-1,1-0,8 Ökning av långfristiga fordringar - 15,7-149,6 Minskning av långfristiga skulder - 62,6 SUMMA ANVÄNDA MEDEL - 490,4-420,4-71,4-375,9 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 24,9 65,4 33,7 26,0 20

21 NOTER Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Bolaget följer Redovisningsrådets rekommendationer. Fr o m 1997 tillämpas den nya EU-anpassade årsredovisningslagen, vilken främst inneburit förändringar i uppställningsformerna för resultat- och balansräkningar. Jämförelseårets resultat- och balansräkningar har anpassats enligt de nya reglerna. Koncernredovisning I koncernens bokslut ingår moderbolaget Broström Shipping AB och samtliga de bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna. Koncernkonsolideringen är upprättad med tillämpning av förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens justerade egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Vid omräkning av utländska dotterbolags bokslut till svenska kronor används dagskursmetoden för självständiga dotterbolag och MIM-metoden för s k integrerade dotterbolag. Under året förvärvade eller avyttrade dotterbolag ingår med sina resultaträkningar fr o m förvärvsdagen respektive t o m försäljningsdagen. Varaktigt innehav av aktier i bolag där moderbolagets röstetal, direkt eller indirekt, ligger mellan 20 och 50% betecknas som intressebolag. För intressebolag, vars resultat är väsentligt för koncernen, tillämpas kapitalandelsmetoden, varvid bokförda värdet av aktier i intressebolaget justeras med intressebolagets kapitalförändring. I koncernens resultaträkning redovisas kapitalförändringen dels som resultatandel i intressebolag, dels som andel i bolagets skatt i koncernens skattekostnad. Internvinster inom koncernen elimineras med beaktande av minoritetsandel. Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden enligt följande: Fraktfartyg avskrivs under 25 år från ursprungligt nybyggnadsår ned till ett från början beräknat skrotvärde. Pushfartyg avskrivs linjärt under en livslängd på 30 år ned till 0. Större ombyggnader skrivs av inom den ursprungliga avskrivningsplanen. De tillämpade metoderna innebär att ett nybygge skrivs av under 25 år och att ett anskaffat andrahandsfartyg som byggts 1988 skrivs av under 15 år. Beträffande fartygsnybyggen inräknas ränta på investerat kapital i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden fram till kontrakterad leveransdag. De planenliga avskrivningarna för hård- och mjukvara inom data är 3-5 år, för övriga maskiner och inventarier 5 år och för byggnader år. Förvärvad goodwill avskrivs enligt en vid varje särskilt fall upprättad plan. Värdering av varulager Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in-först ut-principen (FIFU) och återanskaffningsvärdet. Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta Kortfristiga fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurser. I de fall valutasäkringsåtgärd genomförts, t ex terminssäkring, används terminskursen. Lån i utländsk valuta, som upptagits i samband med förvärv av anläggningstillgångar värderade i utländsk valuta och i valutasäkringssyfte, har bokförts till anskaffningskurs, såväl kort- som långfristig del. Rörelserelaterade valutakursdifferenser, huvudsakligen hänförliga till kundfordringar och leverantörsskulder samt kortfristig finansiering av omsättningstillgångar, ingår i rörelsens kostnader. Leasing Leasing-/charteravtal klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiella eller operationella. Som finansiell leasing redovisas tillgång då de ekonomiska förmåner och risker som är förknippade med ägandet i allt väsentligt överförts till leasetagaren. Vidare skall redovisningseffekterna ha ett materiellt värde på resultat- och balansräkningar. För närvarande bedöms två bareboat-charteravtal som finansiell leasing, varav det ena ingicks i slutet av 1996 och det andra i början av Denna redovisning innebär ett byte av redovisningsprincip, då avsikten tidigare var att tillämpa principen endast på leasingavtal ingångna efter den 1 januari Den nya redovisningen ger dock koncernen en mer rättvisande bild års jämförelsesiffror har omräknats till nämnda princip och effekterna av omräkningen finns angivna i berörda noter. Effekten på eget kapital är dock så ringa att den ej har specificerats. Not 2 Nettoomsättning Koncernen Moderbolaget (Mkr) Nettoomsättning inklusive punktskatter , ,7 40,8 5,1 Punktskatter ,5-3,4 Nettoomsättning , ,3 40,8 5,1 Nettoomsättningen fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: Shipping ,9 952,3 34,2 Marine & Logistics Services ,6 757,3 Övrigt ,0 48,7 6,6 5, , ,3 40,8 5,1 Rörelseresultatet fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: Shipping ,6 81,2 14,8 Marine & Logistics Services ,8 44,8 Övrigt ,8 8,0-12,8-12,7 199,6 134,0 2,0-12,7 Not 3 Övriga intäkter (Mkr) Övriga rörelseintäkter Resultat vid fartygsförsäljning ,8 0,7 Övrigt ,9 74,7 0,7 Aktiverat arbete och räntor vid fartygsnybyggen* ,6 11,0 92,3 11,7 * Kostnaderna härför har i huvudsak redovisats under personalkostnader och finansiella poster. Not 4 Resultatandelar i intressebolag (Mkr) ISAB-Verbrugge Iberica SRL (50,0%) ,7 1,5 Percy Tham i Oxelösund AB (50,0%) ,4 0,4 Uddevalla Hamnterminal AB (39,9%) ,7 2,3 7,8 4,2 Not 5 Externa kostnader Externa kostnader i koncernen har minskats med 23,8 Mkr (17,8) avseende statligt rederistöd enligt gällande statlig förordning. 21

22 Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och Sociala kostna- Löner och Sociala kostnaandra ersätt- der (varav pen- andra ersätt- der (varav pen- (Mkr) ningar sionskostnader) ningar sionskostnader) Moderbolaget ,3 5,2 (2,6) 6,6 4,5 (2,2) Dotterbolag ,3 75,4 (19,1) 147,0 61,3 (16,7) Koncernen ,6 80,6 (21,7) 153,6 65,8 (18,9) Av moderbolagets pensionskostnader avser 0,4 Mkr (0,4) styrelse och VD. Motsvarande belopp för koncernen är 1,4 Mkr (3,4). Utöver löner och andra ersättningar samt sociala kostnader i tabellen ovan ingår kostnad för vinstandelssystem med 0,5 Mkr (0) för moderbolaget och 3,4 Mkr (1,6) för koncernen i totala personalkostnader. Löner och andra ersättningar fördelade per land mellan styrelseledamöter m fl och anställda: Övriga Övriga (Mkr) Styrelse och VD anställda Styrelse och VD anställda Moderbolaget ,5 (0,1) 4,3 (0,4) 3,6 (0) 3,0 (0) Dotterföretag i Sverige ,6 (0,3) 166,7 (2,6) 5,3 (0,2) 140,2 (1,4) Koncernen totalt ,1 (0,4) 171,0 (3,0) 8,9 (0,2) 143,2 (1,4) Inom parentes anges kostnader för vinstandelssystem eller dylikt. Not 7 Jämförelsestörande poster Koncernen Moderbolaget (Mkr) Försäljning av anläggningstillgångar utöver fartyg ,2 28,5 0,0 Nedskrivning av fordringar ,1 0,0 Övrigt ,5-0,6-9,8 28,5-0,6 Not 8 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (Mkr) Utdelningar ,9 Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter (Mkr) Räntor, externa ,6 15,3 1,4 2,8 koncernföretag ,2 11,5 23,6 15,3 9,6 14,3 Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen Moderbolaget (Mkr) Räntekostnader koncernföretag ,6-1,9 Räntekostnader på pensionsskulder ,7-4,4 Övriga räntekostnader ,5-68,1-23,0-10,5 Kursdifferenser, realiserade ,2-1,4-1,6 Övrigt ,1-0,1-109,4-74,0-25,2-12,5 Räntekostnader på pensionsskulder är beräknade till 3,7% (6,0) av genomsnittlig skuld. Not 11 Nedskrivningar på finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar Summan av nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar uppgår i koncernen till 0 Mkr (0) och i moderbolaget till 0 Mkr (0). Not 12 Bokslutsdispositioner Moderbolaget (Mkr) Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan ,9 Ianspråktagen fartygsfond ,8 Not 13 Skatt på årets resultat - 52,1 Koncernen Moderbolaget (Mkr) Betald ,8-3,6 Latent ,2-24,5 Andel i intresseföretags resultat ,2-1,1-34,2-29,2 Not 14 Immateriella anläggningstillgångar (Mkr) Ingående anskaffningsvärde ,9 11,7 Årets aktiverade utgifter ,4 0,0 Försäljningar och utrangeringar ,8 Omklassificeringar ,3 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ,6 5,9 Ingående avskrivningar ,0-8,7 Försäljningar och utrangeringar ,8 Omklassificeringar ,2 Årets avskrivningar ,2-0,1 Utgående ackumulerade avskrivningar ,4-4,0 Utgående planenligt restvärde ,2 1,9 varav: Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten ,0 1,0 Patent och varumärken ,1 0,1 Licensrättigheter för dataprogram ,1 0,1 Bostadsrätt ,1 0,1 Goodwill ,9 0,6 22

23 Not 15 Materiella anläggningstillgångar Koncernen Moderbolaget (Mkr) Fartyg Ingående anskaffningsvärde , ,9 217,8 Inköp ,2 75,0 217,8 Försäljningar och utrangeringar ,5-13,2 Omklassificeringar ,4 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden , ,7 217,8 217,8 Ingående avskrivningar ,9-4,7 Försäljningar och utrangeringar ,8 0,7 Årets avskrivningar ,1-49,9-19,3 Utgående ackumulerade avskrivningar ,2-53,9-19,3 Utgående planenligt restvärde , ,8 198,5 217,8 varav: Fartyg redovisade som finansiell leasing ,5 87,5 Fartygskontrakt Ingående balans ,9 56,1 Under året nedlagda kostnader ,0 83,7 Under året genomförda omfördelningar ,0-17,9 Under året gjorda nedskrivningar ,1 Utgående balans ,8 121,9 Under fartygskontrakt ingår såväl till projekten hänförliga kostnader som förskott till varv. Aktiverad ränta I materiella anläggningstillgångars anskaffningsvärden ingår aktiverad ränta enligt följande: Fartyg ,3 42,7 Fartygskontrakt ,8 10,3 62,1 53,0 Övriga Ingående anskaffningsvärde ,2 251,7 9,7 9,0 Inköp ,3 30,8 1,1 0,7 Försäljningar och utrangeringar ,1-152,2-0,0 Omklassificeringar ,3 1,9 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ,1 132,2 10,8 9,7 Ingående avskrivningar ,8-65,0-1,5-1,3 Försäljningar och utrangeringar ,1 15,4 0,0 Omklassificeringar ,2-1,9 Årets avskrivningar ,6-16,3 0,2-0,2 Utgående ackumulerade avskrivningar ,1-67,8-1,3-1,5 Ingående nedskrivningar ,9 Årets nedskrivningar ,9 Utgående ackumulerade nedskrivningar ,9-5,9 Utgående planenligt restvärde ,1 58,5 9,5 8,2 varav: Byggnader och mark ,9 21,1 9,3 8,1 Maskiner ,4 7,4 Inventarier ,7 30,0 0,2 0,1 Pågående nyanläggningar ,1 Planenligt restvärde fastigheter i Sverige ,9 21,1 9,3 8,1 Taxeringsvärde fastigheter i Sverige ,0 13,2 3,0 3,0 varav byggnadsvärde ,8 12,9 2,1 2,1 Not 16 Finansiella anläggningstillgångar Moderbolaget (Mkr) Andelar i koncernföretag Ingående anskaffningsvärde ,4 179,7 Försäljningar ,3 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ,4 178,4 Ingående uppskrivningar ,2 1,2 Ingående nedskrivningar ,3-1,4 Försäljningar ,1 Utgående ackumulerade nedskrivningar ,3-0,3 Utgående planenligt restvärde ,3 179,3 Kapital- Rösträtts- Antal aktier/ Bokfört Andelar dotter- och koncernföretag andel (%) andel (%) andelar värde Mkr Utländska dotterbolag OT Shipping Ltd ,1 Daylight Shipping (Bahamas) Ltd 99,9 99, ,0 Svenska dotterbolag Wintria AB ,1 Broströms Rederi AB (koncern) ,1 Utländska dotterbolag Brostrom Shipping Company, Inc ,4 Brostroms Singapore Pte Ltd ,5 Dan-West Shipping ApS ,1 Svenska dotterbolag Rederi AB Ankaret (koncern) ,6 Utländska dotterbolag Hoverlloyd Ltd ,0 SAL Swedish American Cruises Ltd ,0 Svenska dotterbolag Axel Broström & Son AB ,1 Simon Edström Göteborg AB ,2 Nordia Shipping AB ,5 Nyköpings Stuveri AB ,2 Ostkustterminalen AB ,4 OT Shipping AB ,1 AB Shipinvest ,2 Shipinvest Fastigheter AB ,5 Ångfartygs AB Tirfing ,2 H Unér Spedition AB ,8 Western Tankers AB ,1 Blidberg-Leffler AB ,1 Blidberg, Metcalfe & Co AB ,2 Brolandia Shipping AB ,1 Bromarin AB ,8 Broström Marine Service AB (koncern) ,2 Broström Coastal Service AB ,0 Broström Oil AB (koncern) ,3 Brokloster AB ,1 Broströms Resebyrå AB ,0 AB Contenator ,1 C W Rental AB ,2 Simon Edström Shipping AB ,0 Ferm International Ship Management AB (koncern) ,1 Ferm International Ship Management AS ,3 AB August Leffler & Son ,6 Nordic Bulkers AB * ,2 Nordic Tank Shipping AB (koncern) ,0 Rosscan Power Company Ltd ,0 SwanFalk Shipping AB ,2 Swanship AB ,1 Unér Shipping AB ,8 23

24 Not 16 forts Finansiella anläggningstillgångar Kapital- Rösträtts- Antal aktier/ Bokfört Andelar dotter- och koncernföretag andel (%) andel (%) andelar värde Mkr United Tankers AB (koncern) ** ,7 Utländska dotterbolag Jermyn Navigation Corporation *** ,0 Limelight Shipping Corporation ,0 Longboat Shipping Corporation ,0 Seashell Corporation ,0 Sunlight Shipping (Bahamas) Ltd 99,9 99, ,0 Sunrise Shipping (Bahamas) Ltd 99,9 99, ,0 United Tankers Danmark ApS ,2 Svenska dotterbolag Oiltank Sweden AB ,0 Selma Sweden KB ,8 Rederi AB United Currents ,1 Rederi AB United Flags ,1 Rederi AB United Flukes ,1 Rederi AB United Friends ,1 Rederi AB United Lines ,1 Rederi AB United Ports ,1 United Shipping AB ,1 Rederi AB United Stars ,1 United Tankers Brokers AB ,1 * Genom optionsavtal har Broströms Rederi AB haft möjlighet att förvärva resterande 9% för att uppnå 100% av bolaget, vilket skett under januari ** Tvångsinlösenförfarande har inletts. Utomstående aktieinnehav motsvarar 0,5% av antalet aktier och 0,3% av antalet röster. *** Genom optionsavtal har United Tankers AB haft möjlighet att förvärva 100% av bolaget, vilket skett under under januari Förändringar i koncernens sammansättning Tidpunkt Andel (%) Förvärvade bolag United Tankers AB okt-dec 18,9 Nordic Bulkers AB dec 30 Jermyn Navigation Corporation dec 100 Brolandia Shipping AB okt 9,3 Avyttrade bolag Oiltank Sweden KB dec 100 Fullständig förteckning över organisationsnummer och säten i koncernen ingående bolag finns registrerad hos PRV. Moderbolaget (Mkr) Fordringar hos koncernföretag Ingående anskaffningsvärde ,0 Årets anskaffning ,0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ,0 150,0 Utgående planenligt restvärde ,0 150,0 Not 17 Andelar i intressebolag Not 17 forts Andelar i intressebolag Kapital- Rösträtts- Antal aktier/ Bokfört (Mkr) andel (%) andel (%) andelar värde Mkr Indirekt ägda ISAB-Verbrugge Iberica SRL, Spanien ,2 Rosscan Shipping AB ,0 Percy Tham i Oxelösund AB ,3 Uddevalla Hamnterminal AB ,9 39, ,0 18,5 Skillnaden mellan bokfört värde i koncernen och koncernens andel i intresseföretagens egna kapital uppgår till 3,3 Mkr (3,3). Uppgifter om intresseföretagens organisationsnummer och säten: Org nr Säte ISAB-Verbrugge Iberica SRL N.I.F. B Barcelona, Spanien Rosscan Shipping AB Göteborg Percy Tham i Oxelösund AB Oxelösund Uddevalla Hamnterminal AB Uddevalla Not 18 Övriga finansiella anläggningstillgångar Koncernen Moderbolaget (Mkr) Ingående anskaffningsvärde ,6 22,5 Årets anskaffning ,1 Reglerade fordringar/avyttringar ,4 Omräkningsdifferenser ,1 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ,3 22,6 Ingående nedskrivningar ,0 0,0 Utgående bokfört värde ,3 22,6 Not 19 Varulager m m (Mkr) Handelsvaror ,3 2,5 Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Moderbolaget (Mkr) Förutbetalda fartygskostnader ,8 25,5 0,1 1,1 Förutbetalda hyror ,5 1,1 Upplupna ship management-intäkter ,4 20,9 Övriga förutbetalda kostnader ,4 4,2 0,2 Övriga upplupna intäkter ,6 2,9 0,1 0,1 32,7 54,6 0,2 1,4 Koncernen Moderbolaget (Mkr) Ingående anskaffningsvärde ,6 3,6 Ingående kapitalandelsförändring ,6 8,6 Årets kapitalandelsförändring ,3 2,0 Utgående andelsvärde ,5 14,2 24

25 Not 21 Likvida medel Koncernen Moderbolaget (Mkr) Kortfristiga placeringar ,7 138,3 24,8 Kassa och bank ,6 256,1 13,7 16,3 419,3 394,4 13,7 41,1 Orealiserad kursvinst i obligation ,1 Outnyttjad checkräkningskredit ,5 7,8 3,0 0,8 Avgår pantsatta medel ,3-72,5-14,2 Disponibel likviditet ,6 329,7 16,7 27,7 Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till 27,5 Mkr och i moderbolaget till 3,0. Not 22 Eget kapital (Mkr) Bundet eget kapital Aktiekapital ,5 30,9 35,5 30,9 Överkursfond ,9 32,9 Kapitalandelsfond ,9 11,5 Reservfond ,0 114,9 57,1 57,1 262,3 157,3 125,5 88,0 Fritt eget kapital Balanserad vinst ,2 47,6 101,2 109,1 Årets resultat ,4 38,2 0,0-0,2 70,6 85,8 101,2 108,9 Aktiekapitalet motsvarar aktier, varav A-aktier och B-aktier med nominellt värde av 8 kr per aktie. Förändring av eget kapital Aktie- Bundna Fritt eget (Mkr) kapital reserver kapital Koncernen Belopp vid årets ingång ,9 126,4 85,8 Nyemission ,6 32,9 Förändring av kapitalandelsfond ,3-4,3 Förändring av omräkningsdifferens ,4 Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital... 63,2-63,2 Utdelning ,7 Årets resultat ,4 Belopp vid årets utgång ,5 226,8 70,6 Aktie- Överkurs- Uppskriv- Reserv- Fritt eget (Mkr) kapital fond ningsfond fond kapital Moderbolaget Belopp vid årets ingång ,9 57,1 108,9 Nyemission ,6 32,9 Utdelning ,7 Årets resultat ,0 Belopp vid årets utgång ,5 32,9 57,1 101,2 Not 23 Obeskattade reserver Moderbolaget (Mkr) Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar utöver plan ,0 96,0 Not 24 Förlagslån, omvänt konvertibelt Konverteringsrätten för förlagslånet ligger enbart hos Broström Shipping AB. Not 25 Latent skatt Skillnaden i moderbolaget mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen under räkenskapsåret och tidigare räkenskapsår samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten för dessa år utgörs dels av latent skatt på obeskattade reserver 26,9 Mkr (26,9), dels av latent skattefordran på kostnad återförd i beskattningen och avdragsgill kommande år, 0,0 Mkr (0,0), samt av latent skattefordran på taxerat underskottsavdrag 0,0 Mkr (0,0). I koncernen redovisas årets latenta skatt, -31 Mkr (-24,5), som skattekostnad i koncernresultaträkningen. Av årets latenta skattekostnad är -40,5 Mkr (-21,0) hänförligt till förändring i obeskattade reserver. Latent skatteskuld i koncernen, utgörande nettot av latent skattefordran och latent skatteskuld, uppgår till 108,1 Mkr (69,1) och redovisas under egen rubrik. Av koncernens latenta skatteskuld avser 133,0 Mkr (92,5) skatt på obeskattade reserver. Koncernens latenta skattefordran uppgår till 24,8 Mkr (23,4). Not 26 Avsättningar Koncernen Moderbolaget (Mkr) Pensioner Skuld pensioner, PRI ,3 49,0 Skuld pensioner, övriga ,7 23,4 73,0 72,4 Övriga avsättningar Övriga poster ,2 0,0 Förpliktelser avseende pensioner och liknande förmåner till styrelseledamöter och verkställande direktörer Ansvarsförbindelser ,0 0,8 Not 27 Långfristiga skulder Nedan anges den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen: (Mkr) Skulder till kreditinstitut ,2 360,0 53,4 64,7 Övriga skulder ,7 77,3 513,9 437,3 53,4 64,7 Not 28 Skulder till kreditinstitut och övriga (Mkr) Valuta DEM ,2 40,3 SEK ,3 230,7 28,2 186,3 USD ,0 710,8 173,8 167,7 XEU ,8 16,9 Latent kursdifferens ,8-31,4-22,7 Avgår kortfristig del ,4-86,2-25,0-24, ,1 881,1 154,3 329,3 varav redovisade som finansiell leasing ,6 82,8 Kortfristig skuld i finansiella leasingavtal ,9 4,6 25

26 Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Moderbolaget (Mkr) Upplupna fartygskostnader ,5 46,8 2,2 Upplupna speditionskostnader ,6 2,8 Upplupna personalkostnader ,1 42,7 2,8 5,3 Upplupna räntor ,3 12,7 3,0 3,8 Förutbetalda charterhyror ,1 9,1 1,6 Övriga upplupna kostnader ,7 11,9 1,4 1,1 Övriga förutbetalda intäkter ,8 1,9 125,1 127,9 7,2 14,0 Not 30 Ställda säkerheter (Mkr) För egna skulder och avsättningar Avseende pensioner och liknande förpliktelser: Aktier i dotterbolag ,4 1,4 Likvida medel ,1 4,3 Avseende skuld till kreditinstitut: Likvida medel ,8 54,0 Aktier i dotterbolag ,7 156,1 179,1 179,1 Företagsinteckningar ,5 74,0 3,5 3,5 Fastighetsinteckningar ,2 10,2 0,5 0,5 Fartygsinteckningar ,9 842,7 193,3 184,0 För egna ansvarsförbindelser Likvida medel ,4 14,2 14, , ,9 376,4 381,3 Not 31 Ansvarsförbindelser Borgens- och övriga ansvarsförbindelser ,6 311,2 0 0 Ansvarsförbindelser till förmån för dotterbolag ,6 202,9 239,6 311,2 216,6 202,9 Not 32 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Koncernen Moderbolaget (Mkr) Inköp ,5-106,7 1,8 1,8 Försäljning ,5 106,7 39,2 4,1 För moderbolaget avser 21% (22) av årets inköp och 96% (80) av årets försäljning egna dotterföretag. Not 33 Medelantal anställda Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män Moderbolaget Göteborg Koncernföretag i Sverige Göteborg Karlshamn Lysekil Norrköping Skärhamn Stockholm Uddevalla Vallhamn Ystad Åhus Ombord på fartyg Koncernen totalt Not 34 Avtal om avgångsvederlag Moderbolaget Med verkställande direktören, vice verkställande direktören och ytterligare en ledande befattningshavare har avtal träffats om avgångsvederlag uppgående till två årslöner vid uppsägning från företagets sida. Dotterbolag I dotterbolagen finns avtal om avgångsvederlag med tio verkställande/vice verkställande direktörer, varav för sju omfattande 0,5 årslöner och för tre en årslön. Göteborg den 5 mars 1998 Lars-Olof Gustavsson Ordförande Rolf Bergström Per Dreijer C J van den Driest Kurt Faxander Per Henriksson Vilgot Johansson Kenneth Nilsson Leif Rogersson Lennart Simonsson Verkställande direktör 26

27 REVISIONSBERÄTTELSE Till bolagsstämman i Broström Shipping AB (publ) Org nr Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Broström Shipping AB för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi har planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget eller på annat sätt har handlat i strid mot aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen varför vi tillstyrker att att resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen fastställs och vinsten i moderbolaget disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till någon försummelse som enligt vår bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, varför vi tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 13 mars 1998 Pär Sundaeus Auktoriserad revisor Lars Nordberg Auktoriserad revisor 27

28 BROSTRÖM SHIPPING-KONCERNEN Verksamhetsområden i rörelsedrivande bolag Broström Shipping AB Broströms Rederi AB Shipping Marine & Logistics Services Tanksjöfart - United Tankers AB - Nordic Tank Shipping AB - Rosscan Shipping AB Bulksjöfart - Broströms Rederi AB - Bromarin AB Ship Management - Ferm International Ship Management AB - Brolandia Shipping AB Ship Agencies - Blidberg, Metcalfe & Co AB - AB August Leffler & Son - Swanship AB - SwanFalk Shipping AB - Unér Shipping AB - Percy Tham i Oxelösund AB - Simon Edström Shipping AB - Uddevalla Hamnterminal AB Bulk Logistics - Nordic Bulkers AB - ISAB-Verbrugge Iberica SRL Oljehandel - Broström Oil AB - Brokloster AB Resebyrå - Broströms Resebyrå AB Övrigt - CW Rental AB 28

29 ÄGARSTRUKTUR (per ) Antal aktier av Andel i % av Ägare serie A serie B kapital röster Four Seasons Venture Capital AB ,2 20,5 Shipinvest Intressenter AB * ,0 20,2 Familjerna Per och Inger Dreijer inkl bolag ,0 10,7 Van Ommeren Internationaal BV ,8 29,7 Familjen Thore Björnram ,8 6,5 Aldo Maccio ,1 5,5 Familjen Vilgot Johansson inkl bolag ,8 3,8 Familjen Kenneth Nilsson ,1 2,8 Lennart Simonsson ,2 0,3 Totalt ,0 100,0 * Shipinvest Intressenter AB är ett holdingbolag som har som föremål för sin verksamhet att äga aktier i Broström Shipping AB. Avtal mellan aktieägare Mellan vissa A-aktieägare i Broström Shipping AB finns ett konsortialavtal som bl a stipulerar hembud dem emellan för A-aktierna. Shipinvest Intressenter AB har följande ägarstruktur: Andel i % av Ägare kapital röster Four Seasons Venture Capital AB 57,9 45,2 Familjen Per Dreijer 34,7 45,2 Lennart Simonsson 7,4 9,6 Totalt 100,0 100,0 Aktieägarna i Shipinvest Intressenter AB äger via ett optionsavtal rätt att av bolaget förvärva aktier i Broström Shipping AB i proportion till sitt innehav i Shipinvest Intressenter AB. 29

30 STYRELSE Lars-Olof Gustavsson Rolf Bergström Per Dreijer Carel J van den Driest Kurt Faxander Per Henriksson Vilgot Johansson Kenneth Nilsson Leif Rogersson Lennart Simonsson Lars-Olof Gustavsson, Ordförande Lidingö, född 1943, invald Ordförande i Four Seasons Venture Capital AB. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Four Seasons Venture A/S, Four Seasons Venture II A/S, Svenska Rotormaskiner AB, Opcon AB och SEM AB. Innehav av aktier i Broström Shipping AB: 0 aktier Rolf Bergström, ledamot Perstorp, född 1942, invald Direktör i koncernledning Perstorp AB. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Siam Perstorp Co Ltd (Joint-Venture) samt ordförande och ledamot i ett flertal dotterbolag i Perstorp-koncernen. Innehav av aktier i Broström Shipping AB: 0 aktier Per Dreijer, ledamot Göteborg, född 1920, invald Innehav av aktier i Broström Shipping AB: aktier av Serie A och aktier av serie B. Delägare i Shipinvest Intressenter AB, se sid 29. Carel J van den Driest, ledamot Wassenaar, Nederländerna, född 1947, invald Ordförande i The Executive Board of Koninklijke Van Ommeren NV. Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i The Supervisory Board of Heavy Transport Group (HTG) NV, De Lage Landen International BV, Goudse Verzekeringen NV och DURA Bouwgroep BV. Innehav av aktier i Broström Shipping AB: 0 aktier. Kurt Faxander, ledamot Djursholm, född 1931, invald Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Sentinel Industri AB och Masonite AB. Innehav av aktier i Broström Shipping AB: 0 aktier. Per Henriksson, ledamot Hindås, född 1936, invald Representant för Broströms Tjänstemannaklubb. Innehav av aktier i Broström Shipping AB: 0 aktier. Vilgot Johansson, ledamot Skärhamn, född 1932, ledamot , återinvald Innehav av aktier i Broström Shipping AB: 0 aktier Kenneth Nilsson, ledamot Askim, född 1936, invald Vice verkställande direktör i United Tankers AB. Innehav av aktier i Broström Shipping AB: aktier av serie A och aktier av serie B. Leif Rogersson, ledamot Lund, född 1940, invald Ordförande i Alfa Laval AB. Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Överstyrelsen i Sveriges Verkstadsindustrier och Sveriges Industriförbund. Innehav av aktier i Broström Shipping AB: 0 aktier. Lennart Simonsson, ledamot Stora Höga, född 1950, invald Verkställande direktör i Broström Shipping AB. Innehav av aktier i Broström Shipping AB: aktier av serie A och aktier av serie B. Delägare i Shipinvest Intressenter AB, se sid

31 LEDNING Lennart Johansson Född 1943 Koncernadministration, anställd sedan Innehav av aktier i Broström Shipping AB: 0 aktier. Anders Dreijer Född 1953 Vice verkställande direktör, anställd sedan Innehav av aktier i Broström Shipping AB: aktier av serie A och aktier av serie B. Delägare i Shipinvest Intressenter AB, se sidan 29. Vilgot Johansson Född 1932 Koncerngemensamma projekt. Lennart Simonsson Född 1950 Verkställande direktör, anställd sedan REVISORER Revisorer Pär Sundaeus Göteborg, född 1947 Auktoriserad revisor Öhrlings Coopers & Lybrand AB Revisor sedan Lars Nordberg Billdal, född 1943 Auktoriserad revisor Nordberg & Hilmersson Revisionsbyrå AB Revisor sedan Revisorssuppleanter Kjell Andersson Mölndal, född 1956 Auktoriserad revisor Öhrlings Coopers & Lybrand AB Revisorssuppleant sedan Berth Hilmersson Trollhättan, född 1948 Auktoriserad revisor Nordberg & Hilmersson Revisionsbyrå AB Revisorssuppleant sedan

32 SUMMARY IN ENGLISH Earnings after financial items were SEK114.7 million (75.3 in 1996), an increase of 52% United Tankers AB practically wholly owned after further share acquisition Continued investment in quality tonnage strengthens position in industrial tanker shipping Growth in cargo contract base for Group fleet of oil product and chemical tankers Sale of vessels contributes to improved profit and strengthens liquid assets Nordic Bulkers AB now fully owned by Broströms Available liquid assets increased to SEK387.6 million (329.7) Agreement in principle reached on the acquisition of Van Ommeren s holdings in product tanker shipping Plans to float the Broström shares on the Stockholm Stock Exchange General The strategy previously established to increase Broströms efforts in industrial tanker shipping has been further developed during After additional purchasing of shares in United Tankers AB, Broströms now holds practically all the shares of the company (99.5% of the capital and 99.7% of the votes). The procedure for a compulsory purchase of the remaining shares has been initiated. Efforts to increase the share of available tanker tonnage employed under cargo contracts have given the expected results. This has further reduced the impact of the volatility of the spot freight market. Relatively high costs for repairs to vessels and dockings during the year reduced the operating profit of United Tankers. During 1997 the last two in a series of three newbuildings of 5,750 dwt each, with tanks in stainless steel, were delivered. Another two product and chemical tankers of 18,800 dwt each, also with tanks in stainless steel, were ordered from a Spanish shipyard, one of which for other party. However, both vessels that are expected to be delivered during 1999 and 2000 will be under the commercial management of United Tankers. During 1997 agreements were reached for the sale of five vessels, of which four were delivered during last year and one at the beginning of Four of the vessels sold were taken back on charter for a minimum period of three years. In February 1998 agreement in principle was reached between Broström Shipping AB and Koninklijke Van Ommeren NV to combine their interests in product tanker shipping. This will be done in such a way that Van Ommeren will sell its shareholding in its French subsidiary Van Ommeren Tankers, a company owning eleven tankers, wholly or partly, among them eight product/chemical tankers of 45,000 dwt each, built in Korea in , and its 40% shareholding in Van Ommeren Iver Ships with its office in Larvik, Norway. Payment will be made by Broströms issuing new shares to Van Ommeren and through a subordinated convertible loan. Van Ommeren will subsequently initially have a shareholding in Broströms amounting to 59% of the capital. Broströms is planning for listing on the Stockholm Stock Exchange during the spring of After the stock listing and a floatation of new shares in Broströms, Van Ommeren intends to reduce its shareholding to 50% of the capital and 35% of the votes. After the above-planned transactions the Broström Group is estimated to have a turnover of around SEK2.4 billion and a balance sheet total of around SEK4.2 billion. Equity and risk capital will be around SEK1.6 billion. The number of employees will be 1,020, of whom tanker operation employs 785 at sea and 115 on shore. The group will commercially handle a fleet of 51 product/chemical tanker vessels in the range from 4,000 dwt to 80,000 dwt, totalling around 1,500,000 dwt for the whole fleet. The group will have an owning interest, partly or wholly, in 35 of those vessels. The base for the shipping activities is industrial tanker shipping with an emphasis on long-term commercial relations and with a high degree of contracts of affreightment. The new name of the group holding company will be Broström Van Ommeren Shipping AB. The transaction is subject to approval by both companies boards as well as the shareholders of Broströms, which is scheduled to take place during March/April this year. Broström business activities within Marine & Logistics Services have had a continued stable development. With effect from the beginning of 1998 Broströms is the sole owner of the bulk logistics company Nordic Bulkers AB, which company has had a positive growth in profits. An increased focus on customer relations within the Broström Travel Agency has contributed to very satisfactory profits for Consolidated profits after financial items increased from SEK75.3 million to SEK114.7 million, which includes profits from sale of assets totalling SEK72.6 million. In conjunction with the extensive program of newbuilding tanker tonnage, total investments during, 1997 amounted to SEK302.3 million. Available group liquid assets as at year-end 1997 were SEK387.6 million. 32

33 SHIPPING Tanker Shipping 51% Tanker Shipping Broström activities within product tanker shipping take place chiefly in United Tankers AB. Due to the fact that the company no longer complied with the required distribution of share ownership, the shares of the company were delisted on the Stockholm Stock Exchange on 1 September During the year Broströms has purchased additional shares in United Tankers and at the end of the year Broströms held practically all the shares of the company. United Tankers business mission is to carry on industrial tanker shipping, which implies seaborne transportation of refined oil products and liquid chemicals, in which United Tankers has an integrated role in the local, regional and worldwide distribution for the global oil and petrochemical companies. Stringent requirements for safety, quality and reliability are significant for this type of shipping. To meet the demands of shippers who want to have access to necessary transportation capacity and to allow the shipowner to obtain cost efficiency through high capacity utilization, United Tankers has strategically increased its base of longer contracts of affreightment (COA) with major customers. The contract coverage of the fleet varies with each segment and in some segments up to 90% of the fleet is operated under contracts. The average contract coverage during 1997 exceeded 50% and United Tankers will endeavour to gradually increase this ratio. In the worldwide segment the existence of COA is minimal, which is why the vessels in this size range were mainly employed on the spot market. At the end of 1997 the company had 21 vessels at its disposal, of which eight were wholly or partly owned. In five of the chartered in vessels the company has the right to a possible potential profit when the vessels are sold. The market for United Tankers was relatively good during the first quarter, in particular for the larger tonnage. A strong US-dollar also contributed to this improvement in relation to the previous year. Later during the year the market became softer with a drop in spot market rates. Due to the fact that United Tankers has a substantial part of its fleet employed under contracts, this drop in spot market rates had a limited impact on the company. During the year an unusually comprehensive docking program was carried out which reduced the operating profit by high cost and loss of revenue during the time in dock. The modernization of the United Tankers fleet has been in progress for a number of years. Since 1995 the company has ordered newbuildings to a total value close to SEK2 billion. Some of these investments have been made together with financial partners. During the course of last year United Tankers took delivery of an additional two in a series of three 5,750 dwt vessels with cargo tanks made of stainless steel from a shipyard in Spain. At another shipyard in Spain the first in a series of two 16,000 dwt tankers with coated tanks was launched. All of these vessels have the highest iceclass and double-hulls. During 1997 additional orders were placed in Spain for two chemical tankers of 18,800 dwt with tanks made of stainless steel. One of these vessels has been ordered, by an external party, whilst United Tankers will have the commercial management of both vessels. At a shipyard in Indonesia a tanker of 16,000 dwt has long since been under construction on behalf of a consortium led by United Tankers. Due to the difficulties in having the vessel completed, United Tankers has succeeded in renegotiating the yard contract and had the partly finished vessel towed to Singapore for completion. Delivery of the completed vessel is expected to take place during the summer of The extensive newbuilding program launched by United Tankers is primarily intended to modernize the fleet and secondarily to increase the total fleet capacity. During 1997 agreements were reached for the sale of five vessels, of which four were delivered during last year and one at the beginning of Four of the vessels sold were taken back on charter and will be operated together with the rest of the fleet. Sales of vessels have for 1997 contributed total profits of SEK72.8 million before tax. The fully owned Broström subsidiary, Nordic Tank Shipping AB, holds 40% of the shares in Rosscan Shipping AB. The remaining shares in this company are owned primarily by companies in the Russian oil industry. The business mission of the company is to actively contribute towards modernizing the Russian river and coastal tanker fleet for the export of Russian oil products. A tank-barge concept has been developed and so far two new tank barges have been built at a shipyard in Russia. Nordic Tank Shipping has invested in one of the pushers that is used in this push-barge concept. This pusher has been chartered out to one of the Russian parties that was involved when the project started three years ago. The project as a whole has not been profitable and Broströms has called for United Tankers operates in the following four market segments: distribution of methanol and chemicals in Northern Europe dwt distribution of oil products in smaller vessels dwt distribution of oil products in medium size vessels dwt distribution of oil products in larger size vessels, worldwide dwt 33

34 Bulk Shipping 3% arbitration with the charterer of the pusher due to unpaid outstanding hire payments under the bareboat charterparty for the pusher. Based on this claim and other difficulties experienced in relation to this project Broströms has put further development of the project on hold. However, the general view is that the potential for the project is substantial with future commercial benefits for Broströms. As a precaution, a provision has been made for all outstanding charter claims in relation to the project. Bulk Shipping The ice-strengthened dry bulk vessels THULE- LAND and COLUMBIALAND, which are chartered in on a long-term basis, were also employed in 1997 by one of the world s major bulk vessel operators. This charter expires in April The 37,500 dwt dry bulk vessel NAN AN, of which Broströms holds 10%, has continued on its charter to a Japanese charterer. One further year remains under this contract. The partly owned (15-35%) ship broking companies in New York, Sydney, Melbourne, Perth and Tokyo have shown a continued satisfactory profitability. Ship Management Since the concentration of the ownership of United Tankers started in 1995/96 the number of vessels managed by Ferm International Ship Management AB has increased significantly. In addition, the number of vessels managed for owners outside Broströms has increased, and the total fleet managed by Ferm at the entrance of 1998 was 28 vessels. The services provided for by Ferm include technical inspection in connection with the many newbuildings that are under construction for United Tankers at shipyards in Spain and in Singapore. The recent expansion within Ferm has made it necessary to increase the number of staff employed, on shore and at sea. Ship Management 9% The shipyard agency has continued to develop favourably and with good profitability. Marine & Logistics Services Ship Agencies 11% Ship Agencies A total of six companies within Broströms with common activities relating to ship clearance, chartering, liner agency, tramp agency and forwarding jointly comprise The Broström Ship Agency Network. This business is represented in ten ports along the Swedish coast: Brofjorden, Lysekil, Uddevalla, Stenungsund, Göteborg, Karlshamn/ Ronneby, Norrköping/Västervik and Oxelösund. In certain ports Broströms also holds minority stakes in the local port and stevedoring companies. The agencies in Uddevalla and Oxelösund are coowned with the local port and stevedoring company. The total turnover of the agency companies with about 50 employees amount to SEK200 million. The Broström Ship Agency Network is a unique phenomenon in Sweden, while internationally this concept of a network covering numerous ports is common. The business is to a large extent decentralized and further strengthened by coordinated marketing activities and has the strength to compete on an international basis in obtaining national agency agreements with major shipowners and operators. Thanks to Brosrtöms being actively involved in a large number of Swedish ports, experience and market intelligence become available which can be beneficial to other activities within Broströms. The general business activity of Swedish ports in 1997 was good, primarily for export cargoes, which has contributed to overall satisfactory financial results. Bulk Logistics Nordic Bulkers AB specializes in national and international transport, warehousing, handling and other logistics services for dry and liquid bulk products. A majority of the company s customers is found in the petrochemical industry. Over the last few years, customers in the food industry have come to represent a growing part of the company s turnover. At its disposal Nordic Bulkers has more than 500 bulk containers of various sizes and technical specifications, which are used for transportation between countries in north-western Europe and its base in the Nordic countries. Bulk terminals for warehousing, handling and distribution of bulk products are located in Vallhamn and Åhus. Despite keen competition, Nordic Bulkers has succeeded in further improving its operational earnings which this year also brought a very satisfactory return on capital employed. The owners of Nordic Bulkers have since the start of the company in 1992 been Broströms (70%) and ASG and BTL (15% each). In December 1997 an agreement was reached, through which Broströms became the single owner of Nordic Bulkers. ISAB-Verbrugge Iberica SRL is a bulk logistics company located in Tarragona, Spain, 50% of which is owned by Broströms. Its main customers are found among the major petrochemical companies that have located plants in the strategically interesting area around Tarragona. International bulk transportation is carried out with containers belonging to Nordic Bulkers and others. Bulk Logistics 11% 34

35 Oil Supplies 7% Travel Agency 8% Oil Supplies This business unit acts as a broker in deliveries of primarily bunker fuels and lubrication oils to ships. On the domestic Swedish market deliveries also include fuel oil for industry and private homes. The profitability of this unit has gradually improved and the level for 1997 was acceptable. Travel Agency The Broström Travel Agency is specialized in business travel and travel arrangements for seamen from two local offices in Göteborg. Within the market segment for business travel the agency is focused on the regional industry in and around Göteborg while in the segment for seamen s travel the Broström Travel Agency has a leading market position in Sweden as a whole. Airlines have introduced a policy of gradually decreasing the commission paid to travel agencies, which has become a major challenge to the travel agencies. The role of the travel agency is changing from that of a distribution channel for tickets from the airline industry to a travel service partner with a focus on personalized service and competitive travel arrangements for its customers. The deregulation of the travel market offers new opportunities for the Broström Travel Agency. By taking advantage of the purchasing power given by combined volumes, Broströms can buy tickets at favourable rates and pass on the benefits to its customers. Efforts made relating to competence, availability and personal service contributed to increased market shares and most satisfactory earnings in CONSOLIDATED INCOME STATEMENT SEK million Net sales 1, ,758.3 Other operating income Earning of associated companies Operating expenses - 1, ,573.5 Depreciation Operating result Financial items Result before taxes Taxes Minority interest Net income for the year CONSOLIDATED BALANCE SHEET (31 December) SEK million Assets Fixed assets 1, ,234.9 Other current assets Liquid funds , ,881.6 Equity and liabilities Equity Minority interest Convertible loan Deferred tax Provisions Long-term liabilities 1, Current liabilities , ,

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

r V Resultaträkning 4(13) Maritech - Marine Technologies Trading AB Årsredovisning för

r V Resultaträkning 4(13) Maritech - Marine Technologies Trading AB Årsredovisning för Årsredovisning för 2012-05-01-2012-12-31 4(13) Resultaträkning Not 2012-05-01-2012-12-31 2011-05-01-2012-04-30 Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 7 155 333 48 000 12 579 803

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultaträkningar. Göteborg Energi

Resultaträkningar. Göteborg Energi Göteborg Energi Resultaträkningar Koncernen Moderföretaget Belopp i mkr Not 2016 2015 2016 2015 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 4 5 963 5 641 3 438 3 067 Anslutningsavgifter 88 88 35 45 Aktiverat arbete

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016 1(14) Handelskammaren Mittsverige Org nr 262000-0352 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2008

Delårsrapport januari - september 2008 Delårsrapport januari - september 2008 Koncernen * - Omsättningen uppgick till 389,7 Mkr (389,1) - Resultatet före skatt 77,3 Mkr (80,5)* - Resultatet efter skatt 56,1 Mkr (59,2)* - Vinst per aktie 2,65

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr ÅRSREDOVISNING för (publ.) Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för för perioden 1 maj 2012-30 april 2013. 1 av 10 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Skinnskattebergs Vägförening

Skinnskattebergs Vägförening Årsredovisning för Skinnskattebergs Vägförening Räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2017 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Styrelsen för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

TBook Holding AB (publ.) (Org.nr )

TBook Holding AB (publ.) (Org.nr ) ÅRSREDOVISNING TBook Holding AB (publ.) (Org.nr. ) Räkenskapsåret 2004-01-01 -- 2004-12-31 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge följande redovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande årsredovisning. 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 -- 2018-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. Koncernen Stockholm Business Region AB Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING för. Koncernen Stockholm Business Region AB Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2008-01-01--2008-08-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 0 Resultaträkning 0 Balansräkning 0 Kassaflödesanalys 0 Tilläggsupplysningar 0 ÅRSREDOVISNING 2008-01-01--2008-08-31

Läs mer

Årsredovisning för Barnens Framtid

Årsredovisning för Barnens Framtid 1 Årsredovisning för Barnens Framtid 802467-1573 Räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Barnens Framtid 3 Org.nr 802467-1573 Ekonomisk översikt Ekonomisk översikt 2017 2016 Verksamhetsintäkter 416 501 736

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Årsredovisning för. Urd Rating AB Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Urd Rating AB Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Urd Rating AB Räkenskapsåret 2016-12-20 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Noter 5-7 Underskrifter 7 Fastställelseintyg Undertecknad

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2007-09-01 2008-02-29 (6 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Årsredovisning. Nyedal Konsult AB

Årsredovisning. Nyedal Konsult AB Årsredovisning för 556251-3985 Räkenskapsåret 2018 1 (6) Styrelsen och verkställande direktören för avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2008

Bokslutskommuniké januari - december 2008 Bokslutskommuniké januari - december 2008 Koncernen - Omsättningen uppgick till 514,3 Mkr (526,6) - Resultat före skatt uppgick till 98,3 Mkr (108,3)* * Exklusive jämförelsestörande poster för avvecklad

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 1 2009 RESULTATRÄKNING Koncernen Belopp i Tkr 0901-0903 0801-0803 1 000 Hyresintäkter 48 150 47 588 Fastighetskostnader -25 994-24 308 Driftresultat 22 155 23 280 Avskrivning byggnad 9-3

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(18) Bed Factory Sweden Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016 Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår Omsättning, Mkr 66,6 59,6 153,2 140,9 283,9 Rörelseresultat, Mkr 4,9 2,9 17,7 14,0-30,9 Rörelsemarginal, % 7,4 4,8 11,5 9,9

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BroGripen AB Kvartalsrapport

BroGripen AB Kvartalsrapport BroGripen AB Kvartalsrapport 1 2016 RESULTATRÄKNING Koncernen Belopp i Tkr 1601-1603 1501-1503 1 000 Nettoomsättning 67 840 73 404 Driftskostnader -41 469-37 554 Driftresultat 26 371 35 850 Avskrivning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Rörelsemarginal, % 13,4 12,4 11,1 neg Resultat efter finansiella

Läs mer

Q1 Delårsrapport januari mars 2013

Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 102,0 Mkr (106,6) Resultat före skatt 9,1 Mkr (8,8) Resultat efter skatt 7,1 Mkr (6,6) Resultat per aktie 0,34 kr (0,31) Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (10) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016 05 01 2017 04 30. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Singöaffären har under 2015/2016

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2016 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

BroGripen AB Kvartalsrapport

BroGripen AB Kvartalsrapport BroGripen AB Kvartalsrapport 4 2017 RESULTATRÄKNING Koncernen Belopp i Tkr 1701-1712 1601-1612 1 000 Nettoomsättning 180 961 227 465 Driftskostnader -89 324-122 639 Driftresultat 91 638 104 826 Avskrivning

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Halvårsrapport för Metacon AB (publ), januari 30 juni 2018

Halvårsrapport för Metacon AB (publ), januari 30 juni 2018 Halvårsrapport för Metacon AB (publ), 556724-1616 1 januari 30 juni 2018 Nettoomsättningen för perioden uppgick till: Moderbolaget 620 tkr (744) Koncernen 1 200 tkr (1 264) Resultat efter finansiella poster

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Fastighetsbolag Maria Sofia AB får härmed avge följande årsredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören för Fastighetsbolag Maria Sofia AB får härmed avge följande årsredovisning. Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Fastighetsbolag Maria Sofia AB får härmed avge följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Jojka Communications AB (publ)

Jojka Communications AB (publ) Årsredovisning för Jojka Communications AB (publ) Räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Kassaflödesanalys 6 Noter

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 1(14) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5

Läs mer

Bokslutskommuniké för Bergteamet AB perioden

Bokslutskommuniké för Bergteamet AB perioden Bokslutskommuniké för Bergteamet AB perioden 2017-09-01 2018-08-31 2018-03-01 2017-03-01 2017-09-01 2016-09-01 (KSEK) 2018-08-31 2017-08-31 2018-08-31 2017-08-31 Periodens nettoomsättning 238 593 158 225

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Koncernen januari mars Nettoomsättning 115,1 Mkr (120,3) Resultat före skatt 17,4 Mkr (17,0) Resultat efter skatt 12,9 Mkr (12,7) Resultat per aktie 0,61 kr (0,60)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - ställda

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB

Delårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB Delårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB 2004-01-01-2004-06-30 Vilhelmina Bostäder AB 1(11) Styrelsen och verkställande direktören för Vilhelmina Bostäder AB får härmed avge delårsrapport för perioden

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. PolarCool AB

Årsredovisning. PolarCool AB 1 (11) Årsredovisning för 559095-6784 Räkenskapsåret 2017 2 (11) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 7 Noter 8 3 (11) Styrelsen för får härmed

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 05 01 2016 04 30. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Singöaffären har under 2015/2016

Läs mer

- förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

- förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 1(10) Botkyrka Ridsällskap Org nr Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 1(12) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 Om inte annat särskilt

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BroGripen AB Kvartalsrapport

BroGripen AB Kvartalsrapport BroGripen AB Kvartalsrapport 1 2012 RESULTATRÄKNING Koncernen Belopp i Tkr 1201-1203 1101-1103 1 000 Nettoomsättning 49 049 43 935 Driftskostnader -27 079-23 899 Driftresultat 21 969 20 035 Avskrivning

Läs mer

Tillväxten fortsätter: intäkterna ökade med 150%, bruttoresultatet med 181%

Tillväxten fortsätter: intäkterna ökade med 150%, bruttoresultatet med 181% Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2016 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Tillväxten

Läs mer

Delårsrapport för Aerowash AB

Delårsrapport för Aerowash AB Delårsrapport för Aerowash AB 1 januari 31 mars 2019 AEROWASH AB HAMMARBY FABRIKSVÄG 23, 120 30 STOCKHOLM 0 Innehåll Kvartal 1, 2019... 2 Kvartal 1, 2018... 2 Väsentliga händelser under första kvartalet

Läs mer

Delårsrapport för Bergteametkoncernen perioden Väsentliga händelser under rapportperioden september 2018 februari 2019

Delårsrapport för Bergteametkoncernen perioden Väsentliga händelser under rapportperioden september 2018 februari 2019 Delårsrapport för Bergteametkoncernen perioden 2018-09-01 2019-02-28 2018-09-01 2017-09-01 2017-09-01 (KSEK) 2019-02-28 2018-02-28 2018-08-31 Periodens nettoomsättning 237 524 193 979 432 572 Periodens

Läs mer