P./. Riksåklagaren angående urkundsförfalskning m.m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "P./. Riksåklagaren angående urkundsförfalskning m.m."

Transkript

1 Svarsskrivelse Sida 1 (7) Brottmålsavdelningen ÅM 2008/1573 Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B Högsta domstolen Box STOCKHOLM P./. Riksåklagaren angående urkundsförfalskning m.m. Högsta domstolen har förelagt mig att lämna in svarsskrivelse i målet. Jag vill med anledning därav anföra följande. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom. Jag vill emellertid inte motsätta mig att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser frågan om det åtalade förfarandet enligt åtalspunkten 1 i stämningsansökan är att bedöma som urkundsförfalskning. I övrigt saknas enligt min mening skäl att meddela prövningstillstånd. Ett eventuellt prövningstillstånd bör därför kunna begränsas till att avse den ovan angivna frågan. Bakgrund P åtalades för grov urkundsförfalskning. Enligt gärningspåståendet har han framställt falska urkunder vilka inneburit fara i bevishänseende. Förfalskningsåtgärden har, sammanfattningsvis, bestått i att han tagit del av nummer hänförliga till kreditkort utfärdade av OKQ8 varefter han fört över dessa kortnummer via dator och kortläsare till magnetremsorna på av honom själv särskilt införskaffade plastkort. Magnetremsorna har därefter innehållit koder genom vilka man i kortläsare kan utläsa utställande företag och kortinnehavare. Tillsammans med en annan person, B, åtalades P också för medhjälp till grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning. Brottet bestod, sammanfattningsvis, i att P tillsammans och i samförstånd med B sålt de falska kreditkorten för att dessa skulle användas i parkeringsautomater, vilket sedermera har skett. OKQ8 yrkade att P och B solidariskt skulle utge skadestånd med kr jämte ränta. Tingsrätten dömde P för grov urkundsförfalskning, medhjälp till bedrägeri och brukande av falsk urkund. Det förordnades att tidigare utdömd skyddstillsyn skulle avse även den nya brottsligheten. I beslag tagen dator, plastkortskrivare och kortläsare m.m. förklarades förverkade. Skadeståndsyrkandet lämnades, i brist på närmare utredning, utan bifall. Postadress Gatuadress Telefon E-post Box STOCKHOLM Östermalmsgatan 87 C, 3 tr Telefax Webbadress

2 Svarsskrivelse Sida 2 (7) Hovrätten ändrade tingsrättens dom på så sätt att P dömdes för urkundsförfalskning enligt normalgraden samt medhjälp till bedrägeri. Därutöver förpliktades han, efter att OKQ8 inkommit med viss utredning, att utge skadestånd till OKQ8 med kr jämte ränta, varav skadeståndsskyldigheten intill ett belopp av kr är solidarisk med B. Överklagandet P har yrkat att åtalet ska ogillas eller att han, alternativt, ska dömas till annan påföljd, att skadeståndsyrkandet ska lämnas utan bifall och att beslagen ska hävas. Han har som grund för överklagandet bl.a. anfört att han inte tillverkat de kort som åklagaren påstått och att han inte heller har sålt några kort. Han har vidare, som hans talan får förstås, satt i fråga om det förfarande han dömts för enligt åtalspunkten 1 kan utgöra urkundsförfalskning. Grunderna för min inställning Åtalet för urkundsförfalskning P har, såväl vid tingsrätten som i hovrätten, vidgått att han framställt 250 kort, dvs. att han på dessa korts magnetremsor fört in en 16-siffrig kod som medförde att korten kunde användas för betalning i parkeringsautomater. Däremot har han förnekat att han visste varifrån koderna kom. I likhet med hovrätten menar jag att det genom utredningen i målet är visat att P har använt de kortnummer som påträffats i hans dator respektive handdator som förlagor och att han har framställt samtliga de kort som är aktuella i målet. För att dömas för urkundsförfalskning krävs emellertid att P har framställt en falsk urkund och att förfalskningsåtgärden har inneburit fara i bevishänseende. Den rättsliga regleringen Urkund Med urkund avses enligt 14 kap. 1 brottsbalken en handling som upprättats till bevis eller annars är av betydelse som bevis. I detta krav ligger att handlingen självständigt ska ge uttryck åt ett föreställningsinnehåll genom en sammanställning av tecken med viss betydelse. Det är alltså inte den rent yttre beskaffenheten utan innehållet som ska vara av betydelse som bevis och föreställningsinnehållet ska kunna utläsas direkt ur urkunden. Med avläsning likställs avlyssnande och kravet är även uppfyllt om kodbeteckningar har använts. Straffrättskommittén uttalade att såväl diktafonrullar som talfilm ingår i handlingsbegreppet (se SOU 1944:69 s. 257, NJA II 1948 s. 389, Brottsbalken En

3 Svarsskrivelse Sida 3 (7) kommentar på Internet, 14 kap. 1, utskrift s. 1 ff. och Jareborg, Brotten III, 2:a uppl., 1987, s. 45 ff.). För att det ska vara fråga om en urkund krävs vidare att en utställare ska kunna framläsas av handlingen. Utställaren är inte liktydig med framställaren. Av andra stycket i 14 kap. 1 framgår att bevismärken ska betraktas som urkunder och det är uppenbart att utställare av sådana inte ska anses den som förfärdigat märket utan den som står för märket som en slags garant för dess bevisfunktion. Straffrättskommittén framhöll att själva skriften inte behöver ange utställaren, men att utställaren måste vara åtminstone i någon mån bestämbar. Utställarangivelsen måste inte vara en namnunderskrift eller dylikt utan det är tillräckligt att uppgift om utställaren på ett eller annat sätt kan erhållas genom handlingens innehåll. Trycksaker, t.ex. tryckta aktiebrev och obligationer har anförts som exempel på möjliga objekt för förfalskning (NJA II 1948 s. 374 och a. kommentar, utskrift s. 2 f.). Kravet på att handlingen ska ha utställarangivelse och vara av betydelse som bevis kan sägas innebära att endast handlingar med originalkaraktär tillerkänns urkundskvalitet, eftersom handlingen måste kunna äkthetsprövas. Det har bl.a. ansetts medföra att t.ex. fotokopior och avskrifter som saknar vidimering inte är urkunder (se a. kommentar, utskrift s. 3 f. och SOU 2007:92 s. 41 f.) Jareborg har anfört att det kravet måste ställas att handlingen framstår som en principiellt unik materialisering, som en originalhandling. Han har samtidigt betonat att identifierandet av en urkund utgår från en sak (som kan ha bevisvärde genom sitt innehåll) vars utställare man söker. Han framhåller att man inte ska utgå från en språkhandling och se vilka materialiseringar denna kan ha fått. Det är inte behovet av tilltro till att själva föreställningsinnehållet härrör från en viss person, utan behovet av tilltro till att materialiseringen åtminstone indirekt härrör från viss person som skyddas av förfalskningsbestämmelserna (Jareborg, a.a. s. 49). Den informationstekniska utvecklingen har naturligtvis ställt rättstillämpningen inför problem som inte var aktuella för lagstiftaren vid tillkomsten av förfalskningsbestämmelserna. I det lagstiftningsarbete som föregick införandet av datalagen anförde departementschefen att han anslöt sig till uttalandet att urkundsbegreppet är att fatta så vidsträckt att det omfattar även anteckningar som åstadkommits på helt maskinell väg, t.ex. diktafonband eller grafiska framställningar. Och det innebar, menade han, att även upptagningar för ADB i stor utsträckning faller under begreppet urkund (prop. 1973:33 s. 145). Vad gäller automatiska eller tekniska upptagningar har Högsta domstolen i några avgöranden tillerkänt sådana urkundskvalitet. I NJA 1987 B 8 ansågs ett

4 Svarsskrivelse Sida 4 (7) magnetband hos Värdepapperscentralen (VPC) som innehöll viss betalningsinformation utgöra en urkund och i NJA 1991 s. 739 gjordes samma bedömning beträffande stämpelkort i fordon som låg till grund för uträkning av kilometerskatt. Det har i olika sammanhang anförts att den informationstekniska utvecklingen har medfört att gränsen mellan original och avskrifter suddas ut vad gäller elektroniska dokument och att det därför kan sättas i fråga om handlingar i elektronisk miljö har urkundsstatus (se t.ex. a. kommentar, utskrift s. 4 och där gjorda hänvisningar, SOU 1992:110 s. 230 ff. och SOU 2007:92 s. 103 ff.). IT-förfalskningsutredningen har, i det uppgivna syftet att undanröja denna osäkerhet och även i övrigt anpassa urkundsbegreppet till IT-utvecklingen, föreslagit en ny definition av urkund (SOU 2007:92 s. 117 ff.). Utredningens förslag har nyligen remissbehandlats och är föremål för beredning inom regeringskansliet. Förfalskningsåtgärden Det brottsliga förfarandet kan bl.a. bestå i att man framställer en falsk urkund, vilket är liktydigt med oäkta urkund. I detta ligger i princip ett krav på att urkunden, i sitt föreliggande skick, ska ge oriktigt sken beträffande upphovsmannaskapet. En urkund är falsk, när den inte fullständigt härrör från den som är att uppfatta som utställare. Det innebär att avbildningar av äkta urkunder är oäkta urkunder, om de ger sken av att vara originalurkunder. Jareborg har uttalat, att eftersom även en förfalskad urkund ska vara en urkund och alltså ha betydelse som bevis, kan oäkta urkund preciseras till skenbart äkta urkund, hellre än till icke äkta urkund (se Jareborg, a.a. s. 54 och 58). Fara i bevishänseende Förfalskningsbrottet är fullbordat redan i och med förfalskningsåtgärden. Ansvar för urkundsförfalskning förutsätter emellertid att förfalskningsåtgärden har inneburit fara i bevishänseende. Det innebär att det förfalskade ska ha sådan grad av likhet med en äkta urkund att det är något så när sannolikt att en förväxling kan ske eller att det förfalskade på annat sätt tas för äkta. Därutöver krävs en viss sannolikhet dels för att det förfalskade ska komma till användning vid bevisning, dels att användandet av det förfalskade skulle medföra skada eller olägenhet (a. kommentar, utskrift s. 12 ff. och Jareborg, a.a. s. 61 ff.). Har P framställt falska urkunder? Varje kreditkort som har utfärdats av OKQ8 innehåller en specifik 16-siffrig kod som bl.a. har lagts in på kortets magnetremsa. P har fått tag på information om sådana koder och har fört in dem på av honom införskaffade korts magnetremsor. Han har i övrigt inte vidtagit några åtgärder med de kort han införskaffat. Det är således endast magnetremsornas innehåll som har påverkats av P.

5 Svarsskrivelse Sida 5 (7) De i målet aktuella kreditkorten utgör bevismedel. Korten är substitut för en mänsklig språkhandling; nämligen den 16-siffriga koden som ger kortet dess specifika föreställningsinnehåll. Koden innehåller uppgift om vilket konto kortet är knutet till och ska belastas vid en transaktion. Därutöver ger koden uppgift om vem som är utställare av kortet. För att kortet ska kunna användas i kortläsare, t.ex. parkeringsautomater, krävs att den 16-siffriga koden programmeras in på kortets magnetremsa. Härigenom blir kortet bärare av informationen och kommer genom det innehåll som finns på magnetremsan att dels självständigt ge uttryck för ett föreställningsinnehåll och vara av betydelse som bevis, dels innehålla uppgift om vem som är utställare av kortet. Genom att den specifika koden har präglats in på det särskilda kortets magnetremsa har föreställningsinnehållet fixerats på ett objekt. Föreställningsinnehållet koden har således lagrats på en sak som utgör det unika skyddade exemplaret. Därigenom kan det också ske en äkthetskontroll. Enligt min uppfattning utgör alltså innehållet på kortets magnetremsa en unik materialisering av det för kortet helt avgörande föreställningsinnehållet och kortet är därför att anse som en originalhandling. Jag anser att detta betraktelsesätt ligger i linje med Högsta domstolens tidigare avgöranden. Som angetts ovan fann Högsta domstolen i NJA 1987 B 8 att magnetband med viss betalningsinformation till VPC utgjorde en urkund. Magnetremsan på ett kreditkort har stora likheter med sådana magnetband. Remsan innehåller uppgifter om kontonummer och utställare. Genom att ändra den 16- siffriga kod som finns på magnetremsan på något av de av OKQ8 utfärdade korten kommer transaktionerna att belasta ett annat konto än det som kortet är knutet till. Enligt min uppfattning får en sådan åtgärd, i enlighet med vad Högsta domstolen har uttalat i det angivna rättsfallet, anses innebära att man falskeligen ändrar en äkta urkund. Jag menar därför att P har framställt falska urkunder då han fört in de i målet aktuella koderna på de av honom införskaffade kortens magnetremsor. Jag anser vidare att det är uppenbart att åtgärden har inneburit fara i bevishänseende. Det är således min uppfattning att underinstanserna har gjort en riktig bedömning då de funnit att Ps förfarande är att anse som urkundsförfalskning. Övriga frågor Hovrätten har funnit det utrett att P har medverkat till spridningen av samtliga de i åtalspunkten 1 omnämnda korten och att han därför ska dömas för medhjälp till bedrägeri. Hovrätten har vidare bifallit skadeståndsyrkandet vad avser P och har inte funnit anledning till ändring vad avser tingsrättens förordnande om förverkande. Jag delar hovrättens bedömning i dessa delar och vad P har anfört i sitt överklagande föranleder ingen annan inställning från min sida.

6 Svarsskrivelse Sida 6 (7) Sammanfattningsvis anser jag således att hovrättens dom ska stå fast. Prövningstillstånd Straffrättskommittén uttalade att vad lagen vill uppnå med bestraffning av förfalskning är att upprätthålla tilltron till de i samhällslivet brukade bevismedlen (NJA II 1948 s. 385). Som angetts ovan har emellertid den tekniska utvecklingen, och då särskilt den informationstekniska, ställt rättstillämpningen inför problem som inte var aktuella och inte heller kunde förutses då lagstiftningen infördes. Urkundsförfalskningsbrottet har också vid olika tillfällen varit föremål för utredning, men det har inte i något avseende lett till lagstiftning. Den senaste utredningen ITförfalskningsutredningen lämnade i november 2007 sitt betänkande Urkunden I Tiden (SOU 2007:92). Med hänsyn till att remisstiden nyligen har gått ut är det oklart om och i så fall i vilken utsträckning och när lagstiftning kan förväntas. Den typ av kort som är aktuella i målet har i allt större utsträckning kommit att ersätta kontanter och andra former av betalningsmedel. Korten brukas alltså flitigt som bevismedel i samhällslivet och för tilltron till betalningsväsendet är det därför av utomordentlig vikt att förtroendet för korten kan upprätthållas. För att betalningssystemen ska kunna fungera måste man kunna lita på att den information som finns lagrad på ett korts magnetremsa i alla delar härrör från utställaren (jfr Leijonhufvud, Från urkund till , Festskrift till Peter Seipel, 2006, s. 319 ff.). Såvitt jag kunnat finna ger varken lagförarbeten, doktrin eller praxis något entydigt svar på om de i målet framställda korten kan anses utgöra urkunder. Som jag redovisat ovan anser jag att Högsta domstolens tidigare praxis talar för att så är fallet. De angivna rättsfallen kan emellertid inte fullt ut appliceras på den nu aktuella situationen. Det finns också uttalanden i doktrinen och i de ovan redovisade utredningarna som kan tolkas så att det finns olika uppfattningar i frågan. Med hänsyn till den stora betydelse som de aktuella korten har såsom bevismedel får det därför anses utgöra en brist att det saknas uttryckliga och auktoritativa uttalanden huruvida det i målet aktuella förfarandet är att bedöma som urkundsförfalskning. Högsta domstolen har också i ett av sina senare avgöranden, som gällde hur viss befattning med utrustning avsedd att bl.a. avläsa information från kontokorts magnetremsor (s.k. skimmingutrustning) skulle bedömas, uttalat sig på ett sätt som kan uppfattas så att domstolen anser att det finns skäl för den att pröva huruvida sådana kort som är aktuella i detta mål är att bedöma som urkunder (se NJA 2007 s. 774).

7 Svarsskrivelse Sida 7 (7) Med hänsyn till det ovan anförda vill jag inte motsätta mig att Högsta domstolen prövar överklagandet, vad avser frågan om det åtalade förfarandet enligt åtalspunkten 1 i stämningsansökan är att bedöma som urkundsförfalskning. Samtidigt är det så att övriga frågor i målet inte i sig rymmer några principfrågor av vikt. Inte heller kan det anses föreligga synnerliga skäl för prövningstillstånd i dessa delar. Som framgått av min redogörelse ovan ifrågasätter jag inte hovrättens bedömning av vad som är utrett i målet. Jag vill därför föreslå att Högsta domstolen meddelar ett partiellt prövningstillstånd och att frågan om prövningstillstånd i övrigt förklaras vilande. Ett partiellt prövningstillstånd bör i sådant fall avse frågan om det åtalade förfarandet enligt åtalspunkten 1 är att bedöma som urkundsförfalskning. Jag anser således att det inte finns skäl att begränsa prövningen mer än så (jfr NJA 1991 s. 739). Bevisning m.m. För det fall Högsta domstolen meddelar partiellt prövningstillstånd i enlighet med vad jag föreslagit åberopar jag ingen bevisning och anser att målet kan avgöras utan huvudförhandling. Anders Perklev Kopia till - Utvecklingscentrum Stockholm - Åklagarkammaren i Uppsala (C ) Stefan Johansson

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 mars 2009 B 4608-07 KLAGANDE JP Offentlig försvarare: Advokat HOL MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. OK-Q8 AB,

Läs mer

Skimningsutrustning. Rättsliga frågor

Skimningsutrustning. Rättsliga frågor Skimningsutrustning Rättsliga frågor RättsPM 2011:3 (ersätter RättsPM 2005:22) Rättsavdelningen Utvecklingscentrum Stockholm Mars 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är skimning?... 3 3.

Läs mer

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m.

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-03-26 ÅM 2014/7560 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-10-14 B 2225-14 R 2 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM TA

Läs mer

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Sida 1 (17) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson B 5960-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Överklagandet

Läs mer

Riksåklagaren./. BK m.fl. angående brott mot lagen om transport av farligt gods m.m.

Riksåklagaren./. BK m.fl. angående brott mot lagen om transport av farligt gods m.m. Sida 1 (12) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Riksåklagaren./. BK m.fl. angående brott mot lagen om transport av farligt gods m.m. Överklagandet

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-07-09 B 2235-09 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Sida 1 (15) Byråchefen My Hedström 2014-11-13 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Målsägande

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott

Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (14) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m.

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-11-18 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-08-13 B 5810-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-06-25 B 517-13 Rotel 27. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-06-25 B 517-13 Rotel 27. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2013-09-12 ÅM 2013/4807 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-06-25 B 517-13 Rotel 27 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm LN./. riksåklagaren

Läs mer

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-03-31 B 2937-08 Rotel 09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-01-15 B 9-13 Rotel 20. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-01-15 B 9-13 Rotel 20. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (14) Datum Rättsavdelningen 2013-01-28 ÅM 2013/0367 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-01-15 B 9-13 Rotel 20 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm MB./. riksåklagaren

Läs mer

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09)

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09) Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2011-06-21 ÅM 2011/1275 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 1812-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (17) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 juli 2013 Ö 1526-13 SÖKANDE JS Ombud: Advokat CO MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (15) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 december 2008 B 3064-08 KLAGANDE 1. HA Ombud och offentlig försvarare: Advokat POO 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat JL 3.

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 25 juni 2014 Ö 4250-13 SÖKANDE PB. Ombud och offentlig försvarare: Advokat LE

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 25 juni 2014 Ö 4250-13 SÖKANDE PB. Ombud och offentlig försvarare: Advokat LE Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 juni 2014 Ö 4250-13 SÖKANDE PB Ombud och offentlig försvarare: Advokat LE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning

Läs mer

Höst 08 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013

Höst 08 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÅTGÄRDER UNDER SENARE ÅR... 5 1.1 RIKSREVISIONENS GRANSKNING...

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom bokföringsbrott

Överklagande av hovrättsdom bokföringsbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (2) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-04-16 ÅM 2015/2426 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom bokföringsbrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AW. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2010-03-12 i mål B 1687-09

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AW. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2010-03-12 i mål B 1687-09 Sida 1 (32) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 augusti 2011 B 1661-10 KLAGANDE PA Ombud och offentlig försvarare: Advokat AW MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2004 B 871-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART CB Offentlig försvarare och ombud: advokaten BS SAKEN Grovt bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020104 DOM 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 1912-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2013-01-28 i mål T 9515-11, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2014 T 511-13 KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar Ombud: Advokaterna PS

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 rättegångsbalken

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 rättegångsbalken Sida 1 (17) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 december 2010 Ö 5765-09 KLAGANDE K-AKs konkursbo Konkursförvaltare: Advokat JH Ombud: Advokat OL MOTPART Borås Elnät AB, 556527-5582

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

En modernare rättegång

En modernare rättegång En modernare rättegång Hovrättsprocessen 2010-12-01 2 Innehåll 1 INLEDNING... 5 2 PROCESSUELLA FRÅGOR... 6 2.1 Inledning... 6 2.2 Presentation av muntlig bevisning m.m. i hovrätten... 6 2.2.1 Referat...

Läs mer

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning RättsPM 2015:1 (ersätter RättsPM 2005:1) Utvecklingscentrum Malmö Maj 2015 Innehållsförteckning

Läs mer