Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost B Rotel 19. Ert datum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2009-12-21 B 4533-09 Rotel 19. Ert datum"

Transkript

1 SVARSSKRIVELSE Sida 1 (10) Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost B Rotel 19 Högsta domstolen Box Stockholm AWA./. riksåklagaren ang. människosmuggling; nu fråga om förverkande (Svea hovrätts dom i mål nr B ) Högsta domstolen har förelagt mig att inkomma med svarsskrift. Jag vill anföra följande. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom. Jag motsätter mig emellertid inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målet. Bakgrund Åtalet m.m. AWA åtalades för grovt organiserande av människosmuggling alternativt medhjälp till grovt organiserande av människosmuggling, fyra fall av grov människosmuggling och olaga hot. Under åtalspunkten 6, som här är av intresse, yrkades ansvar för grov människosmuggling enligt följande gärningsbeskrivning. OA och AWA har under år 2006 fram till och med juli 2007, i Syrien, Turkiet, Comorerna, Frankrike och Stockholms län, gemensamt och i samförstånd med andra personer, mot betalning om USD uppsåtligen hjälpt två personer SO och MA att olovligen passera genom Frankrike och komma in i Sverige. Personerna anlände till Sverige i juli AWA har vi samma tillfälle hjälpt ytterligare en man vid namn H att olovligen komma in i Sverige. OA:s agerande har bland annat bestått i att han - mot betalning smugglat personerna till Sverige, - tillhandahållit falska pass eller look-alike -pass, - bestämt resväg för resenärerna, - försett resenärerna med biljetter för resan, - ordnat eller låtit ordna med boende för resenärerna under resans gång samt - sett till att resenärerna fått hjälp av ledsagare och medhjälpare under resan. Ali Wadii Ali:s agerande har bland annat bestått i att han i juli 2007, - bokat hotellrum i Frankrike åt resenärerna, - i Frankrike sett till att flygbiljetter till resenärerna för resan från Frankrike till Sverige införskaffades och - eskorterat resenärerna till flygplatsen i Frankrike. Postadress Gatuadress Telefon E-post Box STOCKHOLM Östermalmsgatan 87 C Telefax Webbadress

2 SVARSSKRIVELSE Sida 2 (10) Gärningen är att anse som grov då den utförts mot ersättning samt utgjort ett led i en organiserad och yrkesmässigt bedriven verksamhet som avsett ett stort antal personer. I anslutning till denna åtalspunkt yrkades, solidariskt med medtilltalade OA som också är far till AWA, förverkande av kr ( USD). Tingsrättens dom I tingsrätten dömdes AWA för fyra fall av grov människosmuggling, medhjälp till grovt organiserande av människosmuggling och olaga hot till fängelse i ett år samt förpliktades AWA att solidariskt med medtilltalade OA såsom förverkat värde av människosmugglingen (åtalspunkten 6) utge bl.a kr. Hovrättens dom AWA överklagade tingsrättens dom och yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet i dess helhet och befria honom från betalningsskyldigheten till staten avseende värdeförverkande. I andra hand yrkade han att hovrätten skulle döma honom till en icke frihetsberövande påföljd och jämka det förverkande beloppet. Hovrätten ändrade tingsrättens dom på så sätt att hovrätten ogillade åtalet för grov människosmuggling under en åtalspunkt samt rubricerade gärningarna under två åtalspunkter som medhjälp till grov människosmuggling i stället för grov människosmuggling. Såvitt gäller åtalspunkten 6 dömde hovrätten AWA för människosmuggling av normalgraden i stället för grov människosmuggling. Hovrätten bestämde påföljden till skyddstillsyn med samhällstjänst i 80 timmar. När det gäller åtalet för grov människosmuggling under åtalspunkten 6 uttalar hovrätten följande i rubricerings- respektive förverkandefrågan. AWA har beträffande åtalspunkten 6 tagit en aktiv och betydande del i insmugglingen och han ska därför anses som gärningsman. Det är dock inte klart att handlandet för hans egen del utgjort ett led i en verksamhet som omfattar ett stort antal personer eller att han uppburit någon ersättning. Han bör därför i denna del dömas för människosmuggling som inte är grov. [ ] Det förverkade värdet avseende åtalspunkten 6 bör stå fast. Överklagandet AWA har överklagat hovrättens dom och yrkat att Högsta domstolen i första hand ogillar värdeförverkandet och i andra hand jämkar beloppet. Han har som grund för sitt överklagande anfört bl.a. följande. AWA går i skolan och saknar inkomst och förmögenhet. Han har för avsikt att studera på

3 SVARSSKRIVELSE Sida 3 (10) högskola eller universitet, vilket innebär att det kommer att ta lång tid innan han kan förväntas erhålla tillräckliga arbetsinkomster. AWA var under brottstiden mellan 16 och 18 år. AWA har stått i stark beroendeställning till sin far. Beroendeställningen har förstärkts av kulturella skäl samt hans ungdom. AWA har inte haft några egentliga valmöjligheter utan har agerat på instruktion/order av fadern. Det har inte heller visats eller ens påståtts att AWA har haft någon ekonomisk vinning av brottet. Ali Wadii Ali:s ungdom, relation till framför allt fadern, hans ekonomiska förhållanden samt det faktum att det inte visats att han har gjort någon ekonomisk vinning innebär sammantaget att värdeförverkande framstår som uppenbart oskäligt i den mening som avses i 20 kap. 10 fjärde stycket utlänningslagen. Det torde därför finnas utrymme att ogilla förverkandeyrkandet. Med hänsyn till Ali Wadii Ali:s ekonomiska förhållanden och framtidsprognos ter sig förverkandeyrkandet i vart fall oskäligt betungande. Att han personligen inte har gjort någon ekonomisk vinning talar för att jämkning kan ske. Statens behov av skadeståndet talar inte emot jämkning. AWA har också anfört att det i utlänningslagen inte finns någon regel om jämkning av värdeförverkande och att skadeståndslagens bestämmelser därför är tillämpliga. Han har som grund för prövningstillstånd anfört att det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen. Praxis rörande frågan om tillämpningen av 20 kap. 10 fjärde stycket är synnerligen begränsad. Inte heller doktrinen ger vägledning när ett ogillande kan komma i fråga. I det fall ett ogillande inte är möjligt är av intresse att Högsta domstolen belyser jämkningsmöjligheterna vid värdeförverkande. Grunderna för min inställning Aktuella lagrum Enligt 20 kap. 8 utlänningslagen (2005:716) döms den som uppsåtligen hjälper en utlänning att olovligen komma in i eller passera genom Sverige, medlemsstat i Europeiska unionen eller Island, Norge eller Schweiz för människosmuggling till fängelse i högst två år. Är brottet att anse som grovt döms för grov människosmuggling till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen utförts mot ersättning, utgjort ett led i en verksamhet som avsett ett stort antal personer, utförts under former som innebär livsfara för utlänningen eller annars utförts under hänsynslösa former. Enligt 20 kap. 10 första stycket utlänningslagen ska ersättning som lämnats till den som har begått brott enligt bl.a. 8 förklaras förverkad. Detsamma

4 SVARSSKRIVELSE Sida 4 (10) gäller annat utbyte av sådant brott. Enligt paragrafens fjärde stycke får förverkande inte ske om det är uppenbart oskäligt. Regeln innebär att inte endast vinningen av brottet utan hela den ersättning som gärningsmannen har uppburit kan förverkas (prop. 1983/84:144 s. 118). Med utbyte avses såväl den konkreta egendom som mottagits som det till ett penningbelopp uppskattade värdet av det mottagna. Allmänna regler om förverkande finns i 36 kap. brottsbalken. Om det inte finns avvikande regler i den specialstraffrättsliga författningen ska ofta brottsbalkens bestämmelser tillämpas. Bestämmelserna i brottsbalken fungerar också som riktlinjer vid tillämpningen av de specialstraffrättsliga reglerna (se bl.a. prop. 2007/08:68 s. 37 f.). Bestämmelsen om förverkande av utbyte av brott i utlänningslagen, liksom dess motsvarighet i brottsbalken, är såtillvida fakultativ att förverkande ska ske, om åtgärden inte framstår som uppenbart oskälig. Presumtionen är alltså att förverkande ska ske, om övriga förutsättningar är uppfyllda, men åtgärden får underlåtas, om det föreligger starka skäl som talar emot förverkande. Den fakultativa formen innebär vidare att såväl sak- som värdeförverkande kan ske partiellt. Domstolen har således möjlighet att av billighetsskäl förklara endast en del av utbytet förverkat (se bl.a. Ulf Berg m.fl., Brottsbalken, En kommentar, s. 36:20). I 36 kap. 5 brottsbalken finns bestämmelser om hos vem förverkande på grund av ett enskilt brott får ske. Förverkande får, om inte annat har föreskrivits, ske hos a) gärningsmannen eller annan som medverkat till brottet, b) den i vars ställe gärningsmannen eller annan medverkande var, c) den som genom brottet beretts vinning eller näringsidkare som avses i 4, d) den som efter brottet förvärvat egendomen genom bodelning eller på grund av arv eller testamente eller genom gåva eller som efter brottet förvärvat egendomen på annat sätt och därvid haft vetskap om eller skälig anledning till antagande om egendomens samband med brottet. I paragrafens andra stycke föreskrivs att egendomen inte får förklaras förverkad om den inte vid brottet tillhörde någon av dem som anges i a) c). 36 kap. 5 brottsbalken är tillämplig även på utlänningslagens område. I utlänningslagen finns också längre gående bestämmelser, vilka dock inte är aktuella i förevarande fall.

5 SVARSSKRIVELSE Sida 5 (10) Min bedömning Hovrätten har funnit att AWA gemensamt och i samförstånd med bl.a. OA, Ali Wadii Ali:s far, mot betalning om USD uppsåtligen hjälpt två personer att olovligen passera genom Frankrike och komma in i Sverige. Hovrätten har också funnit att AWA hjälpt ytterligare en person att olovligen komma in i Sverige. Hovrätten har vidare funnit att det inte är klart att handlandet för Ali Wadii Ali:s del utgjort ett led i en verksamhet som omfattat ett stort antal personer eller att han uppburit någon ersättning. Med anledning härav har hovrätten rubricerat brottet som människosmuggling och inte som grov människosmuggling. Hovrätten har också funnit att Ali Wadii Ali:s agerande är sådant att han är att anse som gärningsman och att han därför ska dömas för människosmuggling. Jag delar hovrättens bevisvärdering och bedömning i såväl skuld- som rubriceringsfrågan. Kan en förverkandeförklaring riktas mot AWA? En förverkandeförklaring kan i princip alltid riktas mot den som har begått brott. En utgångspunkt vid värdeförverkande är dock att vinning inte får förverkas hos annan än den som har gjort vinningen (se prop. 1968:79 s. 62). Som anges ovan har hovrätten funnit att det inte är klart att AWA själv har uppburit någon ersättning. Frågan är därför om en förverkandeförklaring kan riktas emot honom över huvud taget. Straffbestämmelsen om människosmuggling innehåller inte något vinningsrekvisit. Däremot är ekonomisk vinning ofta ett motiv för människosmuggling och så har tvivelsutan också varit fallet i detta mål, även för Ali Wadii Ali:s del. Hovrättens dom kan inte tolkas på något annat sätt än att AWA döms som gärningsman för att, tillsammans med OA, mot ersättning ha hjälpt ett antal personer att olovligen komma in i Sverige, varför uttalandet om att det inte är klart att AWA uppburit någon ersättning endast måste hänföra sig till frågan om brottet ska bedömas som grovt. Även om AWA rent faktiskt inte har fått del av ersättningen kan han således i straffrättslig mening sägas ha utfört brottet mot ersättning. Hur ersättningen sedan har kommit att fördelas de tilltalade emellan saknar relevans. Det bör emellertid framhållas att det inte är självklart att hovrättens domskäl ska tolkas så att AWA inte i något led hanterat ersättningen, t.ex. i samband med att han bokat hotellrum åt resenärerna och införskaffat flygbiljetter till dem. Vid tiden för brottet tillhörde egendomen medgärningsmannen OA som också genom brottet beretts vinning. Mot bakgrund av det ovan anförda kan något hinder mot att rikta en förverkandeförklaring mot AWA inte anses föreligga.

6 SVARSSKRIVELSE Sida 6 (10) Kan värdeförverkande ådömas solidariskt? Hovrätten har bifallit förverkandeyrkandet fullt ut och förpliktat AWA att solidariskt med OA som förverkat värde utge kr. Någon invändning mot beloppet som sådant eller hur det har framräknats har inte framförts från Ali Wadii Ali:s sida. Beloppet motsvarar USD vid den tidpunkt då brottet begicks. Man kan emellertid ställa sig frågan om värdeförverkandet bör åläggas de dömda i målet solidariskt. I brottsbalkskommentaren sägs följande angående detta (Ulf Berg m.fl., Brottsbalken, En kommentar, s. 36:48 d f.). Flera personer kan samtidigt genom en förverkandeförklaring åläggas betalningsskyldighet. Egendomens värde utgör dock den yttersta gränsen för hur långt förverkandeförklaringen kan sträckas. Dubbelt förverkande får inte förekomma. Under förarbetena till 36 kap. 5 brottsbalken diskuterades om flera personer vid värdeförverkande kan åläggas samma betalningsskyldighet. Skulle förverkande drabba flera personer borde dessa, enligt det betänkande som låg till grund för lagstiftningen, bli solidariskt betalningsskyldiga. Detta var enligt utredningsmannen den tidigare rättens ståndpunkt och det kunde gälla utan någon särskild föreskrift (SOU 1960:28 s. 134). Departementschefen ifrågasatte emellertid om inte detta uttalande om den då gällande rätten var alltför kategoriskt och anförde att en motsatt princip stod i bättre överensstämmelse med syftet bakom förverkandet. Solidariskt förverkande överensstämde inte heller med principen i 1, enligt vilken det är utbyte av brott som skall förklaras förverkad. Utbytet departementschefen talade om vinning eftersom ordet utbyte infördes på ett senare stadium i lagstiftningsförfarandet borde nämligen räknas särskilt för var och en som drabbas av förverkande. I vissa andra fall kunde dock solidariskt förverkande vara motiverat. Huvudregeln borde emellertid enligt departementschefen bli att förverkande inte ådöms solidariskt. Departementschefen ansåg det inte nödvändigt att denna princip kom till uttryck i lagtexten. Se till det anförda SvJT 1976 rf s. 55 där två personer ålades att solidariskt betala ett förverkat värde av insatser vid otillåtet bingospel. Någon bestämd regel huruvida betalningsansvar bör vara solidariskt eller inte ansåg man sig alltså inte kunna uppställa. Förhållandena är alltför skiftande. Tydligt är emellertid att det är angeläget att, när värdeförverkande innebär att flera åläggs betalningsskyldighet, det av domen klart framgår huruvida de skall svara solidariskt eller inte. I NJA 2004 s. 204, som gällde värdeförverkande enligt alkohollagen (1994:1738), anförde Högsta domstolen att utbyte av brott bör beaktas särskilt för var och en som drabbas av förverkande samt att huvudregeln är att förverkande inte ska ådömas solidariskt. (Avgörandet kommenteras av Malin Sjöstrand, JT s. 445 f.). Enligt nämnda avgörande är huvudregeln att förverkande inte ska ådömas solidariskt. Det finns dock ett visst utrymme för att så ska ske. Det kan också

7 SVARSSKRIVELSE Sida 7 (10) diskuteras om huvudregeln bör vara tillämplig vid förverkande av ersättning enligt utlänningslagen. I dag förekommer att domstolar ådömer förverkande att betalas solidariskt av de tilltalade. Detta sker främst i mål där flera tillsammans och i samråd eller tillsammans och i samförstånd har begått brott som genererat ekonomiskt utbyte men där det är omöjligt att styrka hur utbytet fördelats de tilltalade emellan. De senaste åren har också införts nya förverkandebestämmelser för att underlätta förverkande av vinster med koppling till den grova och organiserade brottsligheten (bl.a års reform om utvidgat förverkande). Det kriminalpolitiska skälet härför är att det är viktigt att den som begår ett brott inte bara lagförs utan också berövas möjligheten att skörda vinsterna av sin brottslighet. Förverkande är ett betydelsefullt instrument i den brottsbekämpande verksamheten. AWA:s brottslighet har varit en del av en noggrant planerad och välorganiserad brottslig verksamhet som bedrivits i stor skala och under yrkesmässiga former. Mot denna bakgrund anser jag att det i fall som detta måste finnas skäl att ådöma värdeförverkande solidariskt. Om Högsta domstolen skulle finna att huvudregeln alltjämt gäller och är tillämplig även i detta fall menar jag att det förverkade beloppet för AWA:s del bör fastställas till hälften, dvs kr. Är ett förverkande uppenbart oskäligt i detta fall? Förverkanderegeln i utlänningslagen infördes ursprungligen i 96 i 1980 års utlänningslag. Då stadgades att förverkande skulle ske om det inte var uppenbart obilligt. Några uttalanden om vad som är att beakta vid denna bedömning gjordes inte i förarbetena. I förarbetena sägas endast att förverkandet av ersättningen eller av en del av denna ska underlåtas om det med hänsyn till omständigheterna framstår som uppenbart obilligt att förverkande sker (prop. 1983/84:144 s. 118). I anslutning till införande av bestämmelser om förverkande i lagen (2000:1225) om straff för smuggling gjordes följande uttalande i förarbetena (prop. 1999/2000:124 s. 151). Ett förverkande ska inte ske i de fall där ett förverkande skulle vara "uppenbart oskäligt". Av betydelse är främst egendomens värde i förhållande till brottets straffvärde och den ekonomiska situationen hos den som begått brottet. Allmänt sett bör gälla att om ett förverkande framstår som alltför betungande mot bakgrund av brottet eller om ett förverkande annars är påfallande oskäligt bör förverkandet kunna underlåtas eller jämkas till att avse endast en del av ett varuparti eller dess värde.

8 SVARSSKRIVELSE Sida 8 (10) I NJA 1976 s. 202, som bl.a. gällde förverkande av utbyte av koppleribrott tog Högsta domstolen vid bestämmande av det förverkade beloppet hänsyn till den tilltalades ekonomiska förhållanden. Högsta domstolen har avgörandet NJA 1991 s 387 berört frågan i vilken utsträckning den tilltalades ekonomiska förhållanden vid tiden för domen bör inverka vid fastställande av ett förverkandebelopp när det är fråga om förverkande av vederlag för överlåten narkotika. Högsta domstolen uttalade därvid bl.a. att även i fall när en tillförlitlig utredning om den tilltalades ekonomiska förhållanden kan förebringas kan det framstå som tvivelaktigt i vad mån den bör inverka på bedömningen av hur stort belopp som ska förklaras förverkat. Domstolen uttalade vidare att ett visst utrymme för jämkning måste finnas, om skyldigheten att betala ett högt förverkandebelopp i väsentlig mån bedöms motverka den tilltalades resocialisering. En samlad bedömning av utredningen föranledde inte att förverka ett högre belopp än som kunde antas ungefärligen motsvara den tilltalades ekonomiska fördel på grund av brottsligheten. Som anförs ovan är presumtionen att förverkande ska ske. Endast om det anses uppenbart oskäligt bör förverkande kunna underlåtas helt eller till viss del. AWA har som skäl för att förverkandeyrkandet ska ogillas alternativt jämkas till viss del åberopat sin låga ålder, sin ekonomiska situation, att han inte själv fått del av den utbetalade ersättningen och att han stått under stark påverkan av sin far att begå brottet. Detta är omständigheter som i och för sig bör kunna vägas in vid bedömningen av om förverkande kan anses uppenbart oskäligt. Det brott AWA har gjort sig skyldig till är emellertid av allvarlig art. Som hovrätten har uttalat har AWA tagit en aktiv och betydande del i insmugglingen. Brottet har ett straffvärde som betydligt överstiger fängelseminimum. Det har avsett ett brott som innebär att för vinnings skull utnyttja andra personers skyddslösa ställning och dröm om ett bättre liv. AWA har för den samlade brottsligheten, som utöver här aktuellt fall av människosmuggling avser medhjälp till grovt organiserande av människosmuggling och två fall av medhjälp till grov människosmuggling, dömts till skyddstillsyn med samhällstjänst. Mot bakgrund härav kan jag, även med beaktande av AWA:s ungdom, inte finna att den samlade reaktionen på brottet blir för sträng vid förverkande av hela beloppet. Vid en samlad bedömning anser jag med hänsyn till brottets straffvärde och övriga omständigheter att det av allmänpreventiva skäl inte kan anses uppenbart oskäligt att bifalla förverkandeyrkandet. Prövningstillstånd Enligt 54 kap. 10 första stycket 1 rättegångsbalken får prövningstillstånd meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen (prejudikatdispens). För att bevilja prövning enligt denna punkt krävs alltså att ett avgörande av Högsta domstolen blir av generell

9 SVARSSKRIVELSE Sida 9 (10) betydelse för bedömningen av framtida mål som innehåller liknande frågeställningar. Den enskildes intresse av att få till stånd en prövning i Högsta domstolen kan alltså inte föranleda prövningstillstånd på denna grund (Peter Fitger, Rättegångsbalken, s. 54:26). Av vad jag kunnat utröna råder viss osäkerhet i praxis om hur förverkandeyrkanden riktade mot flera tilltalade som tillsammans och i samverkan begått brott som genererat brottsligt utbyte ska bedömas. Detta gäller såväl möjligheten att rikta en förverkandeförklaring mot en medgärningsman som inte själv tagit emot eller fått del av ersättningen eller utbytet som möjligheten att ådöma förverkande solidariskt. Högsta domstolen uttalar visserligen i ovan nämnda rättsfall NJA 2004 s. 204 att huvudregeln är att förverkande inte ska ådömas solidariskt. Detta var dock inte huvudfrågan i avgörandet och principen har inte heller kommit till uttryck i rubriken till referatet i Nytt Juridiskt Arkiv. Uppenbarligen har inte heller principen vunnit nämnvärt gehör hos åklagare och domstolar. Det kan också enligt min bedömning finnas skäl att överväga ett förnyat ställningstagande i frågan. När det gäller vad som ska beaktas vid skälighetsbedömningen vid förverkande enligt utlänningslagen saknas såväl förarbetsuttalanden som praxis. Vilken betydelse de av AWA åberopade omständigheterna bör ha vid denna bedömning skulle också ge vägledning vid motsvarande prövning enligt såväl brottsbalken som annan specialstraffrättslig lagstiftning. Även denna fråga kan således ha visst prejudikatintresse. Enligt min bedömning talar det ovan anförda för att en prövning av överklagandet kan anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen. Jag motsätter mig således inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målet. Bevisuppgift Jag ber om att få återkomma med bevisuppgift för det fall Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd. Anders Perklev Hedvig Trost

10 SVARSSKRIVELSE Sida 10 (10) Kopia till: Internationella åklagarkammaren i Stockholm (AM ) Utvecklingscentrum Stockholm

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag medger att fängelsestraffets längd sätts ned. Jag motsätter mig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag medger att fängelsestraffets längd sätts ned. Jag motsätter mig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-12-01 ÅM 2011/7069 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-10-28 B 2100-11 Rotel 35 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm BN./. riksåklagaren

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m.

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-11-18 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-08-13 B 5810-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande

Läs mer

M./. Riksåklagaren angående människosmuggling

M./. Riksåklagaren angående människosmuggling Svarsskrivelse Sida 1 (10) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2813-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm M./. Riksåklagaren angående människosmuggling m.m. Högsta domstolen har

Läs mer

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m.

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2251-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Högsta domstolen har,

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

R./. riksåklagaren ang. förverkande

R./. riksåklagaren ang. förverkande SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-08-25 B 694-09 Rotel 38 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM R./. riksåklagaren ang. förverkande Högsta domstolen

Läs mer

Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom. Bakgrund. Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm

Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom. Bakgrund. Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2013-11-13 ÅM 2013/8262 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-10-31 B 5204-13 Rotel 18 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm MC./. riksåklagaren

Läs mer

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m.

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4421-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. Högsta domstolen har förelagt

Läs mer

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m.

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-03-26 ÅM 2014/7560 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-10-14 B 2225-14 R 2 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM TA

Läs mer

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-03-31 B 2937-08 Rotel 09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel

Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2013-01-23 ÅM 2013/0041 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström B 293-13 Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel m.m. (Hovrättens för Västra Sverige dom

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott

Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (8) Byråchefen My Hedström 2013-06-19 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 5680-14 KLAGANDE OCH MOTPART (Åklagare) Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART (Tilltalad) JE Ombud

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. egenmäktighet med barn

AK./. riksåklagaren ang. egenmäktighet med barn SVARSSKRIVELSE Sida 1 (8) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-09-20 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-03-22 B 311-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom bedrägeri

Överklagande av en hovrättsdom bedrägeri Sida 1 (7) Datum Byråchefen My Hedström 2014-11-05 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom bedrägeri Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Motpart NKD Ombud

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

HB./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

HB./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2010-05-20 B 2262-10 Rotel 37 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HB./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 september 2004 B 143-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART MH Offentlig försvarare och ombud: advokaten FU SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 juni 2014 T 2878-12 KLAGANDE Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Ombud: Advokat SA MOTPART SL Ombud: Advokat GÅ SAKEN Skadestånd

Läs mer

Högsta domstolens mål AS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bidragsbrott m.m.

Högsta domstolens mål AS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bidragsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (12) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-07-02 ÅM 2011/8382 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2011-11-01 B 4710-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-05-28 ÅM 2014/3780 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-05-14 B 1820-14 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm DM./. riksåklagaren

Läs mer

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m.

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m. Datum Sida Framställning 2013-10-03 1 (6) Verksjurist Kenneth Edgren Ert datum Dnr Rättsenheten EBM B-2013/0180 Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Framställning om överklagande till Högsta domstolen

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl för prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl för prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-03-24 ÅM 2011/1614 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-03-04 B 750-11 Rotel 03 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm JH./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 mars 2006 T 4088-03 KLAGANDE CR Ombud: Advokat PA MOTPART EM-Plan Aktiebolags konkursbo, 556304-5185 c/o konkursförvaltaren advokat LN

Läs mer

EA./. riksåklagaren ang. misshandel m.m.

EA./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (10) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-10-03 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-09-10 B 4135-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM EA./. riksåklagaren

Läs mer

P./. Riksåklagaren angående urkundsförfalskning m.m.

P./. Riksåklagaren angående urkundsförfalskning m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (7) Brottmålsavdelningen 2008-05- 27 ÅM 2008/1573 Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4608-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM P./. Riksåklagaren angående

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 maj 2011 Ö 5381-10 KLAGANDE VN Ombud och offentlig försvarare: Advokat NU MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-06-25 B 517-13 Rotel 27. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-06-25 B 517-13 Rotel 27. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2013-09-12 ÅM 2013/4807 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-06-25 B 517-13 Rotel 27 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm LN./. riksåklagaren

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 KLAGANDE KJ Ombud: förbundsjuristen BW MOTPART Riksåklagaren SAKEN Tillåtande av olovlig körning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grov förskingring

Överklagande av hovrättsdom grov förskingring ÖVERKLAGANDE Sida 1 (2) Rättsavdelningen 2010-04-28 ÅM 2010/2251 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grov förskingring

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m.

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (6) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Motpart

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag medger att fängelsestraffets längd sätts ned för samtliga tilltalade.

Ert datum. Min inställning Jag medger att fängelsestraffets längd sätts ned för samtliga tilltalade. Svarsskrivelse Sida 1 (12) Datum Rättsavdelningen 2012-03-13 ÅM 2011/4235 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-06-21 B 5908-10 Rotel 35 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm LG m.fl../.

Läs mer

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 4411-2009

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 4411-2009 Sida 1 (10) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson B 4411-09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 4411-2009 Överklagandet

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom allmänfarlig vårdslöshet

Överklagande av en hovrättsdom allmänfarlig vårdslöshet Överklagande Sida 1 (7) Rättsavdelningen 2012-10-10 ÅM 2012/6707 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom allmänfarlig vårdslöshet Klagande Riksåklagaren

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 1 (5) SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 Bedrägeri- och bidragsbrottslighet rörande assistansersättning m.m. Bakgrund Bolaget Elma Personlig Assistans AB (fortsättningsvis Elma) startade sin verksamhet i

Läs mer

Överklagat avgörande Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd. 1, dom den 18 februari 2011 i mål B 2917-10

Överklagat avgörande Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd. 1, dom den 18 februari 2011 i mål B 2917-10 Överklagande Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-03-18 ÅM 2011/1558 Tf. byråchefen Daniel Thorsell Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Motpart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

Ert datum. Jag har inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten. Yttrandet bifogas.

Ert datum. Jag har inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten. Yttrandet bifogas. Svarsskrivelse Sida 1 (16) Datum Rättsavdelningen 2012-04-25 ÅM 2012/0754 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2012-01-27 B 2535-11 Rotel 27 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm MA./.

Läs mer

A./. Riksåklagaren m.fl. angående våldtäkt

A./. Riksåklagaren m.fl. angående våldtäkt Svarsskrivelse Sida 1 (11) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2081-09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm A./. Riksåklagaren m.fl. angående våldtäkt Högsta domstolen har förelagt

Läs mer

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09)

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09) Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2011-06-21 ÅM 2011/1275 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 1812-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott

Läs mer

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-04-08 B 153-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Hovrättens

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

Skimningsutrustning. Rättsliga frågor

Skimningsutrustning. Rättsliga frågor Skimningsutrustning Rättsliga frågor RättsPM 2011:3 (ersätter RättsPM 2005:22) Rättsavdelningen Utvecklingscentrum Stockholm Mars 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är skimning?... 3 3.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 februari 2014 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 mars 2014 B 1876-12 KLAGANDE Öresundschark AB, 556539-8582 Spettgatan 1 211 24 Malmö Ombud: Advokat MH MOTPART Riksåklagaren Box 5553

Läs mer

Yttrande i ÅM 2008/0391 FS./. Riksåklagaren ang. narkotikabrott

Yttrande i ÅM 2008/0391 FS./. Riksåklagaren ang. narkotikabrott Sida 1 (5) Kammaråklagare Nicklas Lagrell Ert datum Er beteckning Åklagarmyndigheten Brottmålsavdelningen Yttrande i ÅM 2008/0391 FS./. Riksåklagaren ang. narkotikabrott Sammanfattning Jag bestrider ändring

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Bakgrund. Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm

Bakgrund. Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2013-10-08 ÅM 2013/4386 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-06-04 B 19-13 Rotel 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm PL./. riksåklagaren

Läs mer

Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70

Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70 Sida 1 (6) Kammaråklagare Charlotta Tanner Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna Allmän SiS-rapport 2002:5 Sluten ungdomsvård år Redovisning och analys av domarna Av Anette Schierbeck ISSN 1404-2584 LSU 2002-06-25 Dnr 101-602-02 Juridikstaben Anette Schierbeck Sluten ungdomsvård Som

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2015 T 3935-14 KLAGANDE Nordic Gas Cleaning AB:s konkursbo, 556758-1664 Ombud: Jur.kand. TL MOTPART JH Ombud: Jur.kand. CB SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 februari 2009 T 4474-07 KLAGANDE AA Ombud: Advokat NH MOTPART AKJ Ombud: Advokat BK SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts

Läs mer

L./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri m.m.

L./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (12) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-02-02 B 2798-08 Rotel 28 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM L./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri m.m. Högsta

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 18 juni 2015 T 2909-14 KLAGANDE RK. Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat RA

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 18 juni 2015 T 2909-14 KLAGANDE RK. Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat RA Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 juni 2015 T 2909-14 KLAGANDE RK Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat RA MOTPARTER 1. Målsägande 5 2. Målsägande 9 3. Målsägande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Aktbilaga 26 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 juli 2009 Ö 5345-08 SÖKANDE AH Ombud: Advokat ED MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (15) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 december 2008 B 3064-08 KLAGANDE 1. HA Ombud och offentlig försvarare: Advokat POO 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat JL 3.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM AKTBILAGA 18 Sida 1 (14) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 november 2012 B 2535-11 KLAGANDE MHA Ombud: Advokat KJ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Näringsförbud

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat RS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK. Ombud och offentlig försvarare: Advokat CW

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat RS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK. Ombud och offentlig försvarare: Advokat CW Sida 1 (18) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 december 2011 B 2521-11 KLAGANDE 1. AM Ombud och offentlig försvarare: Advokat RS 2. HS Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK 3.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 april 2008 Ö 2942-07 KLAGANDE IH Ombud: MHM MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Utmätning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 februari 2007 B 1544-06 KLAGANDE HL Ombud och offentlig försvarare: Advokat CH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

DOM 2013-06-25 Jönköping

DOM 2013-06-25 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 13 DOM 2013-06-25 Jönköping Mål nr B 940-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings tingsrätts dom den 22 mars 2013 i mål nr B 2265-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 4) Motpart (Åklagare)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 december 2008 Ö 4308-07 PARTER 1. PF 2. CS Ombud för 1 och 2: Jur.kand. MS 3. MA 4. JF Ombud för 3 och 4: Advokat JC SAKEN Fel i fastighet

Läs mer

D m.fl../. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

D m.fl../. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (12) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2011-03-29 B 5752-10 Rotel 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM D m.fl../. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

Ett nytt arbetssätt. utredning av förverkande m.m. Handledning

Ett nytt arbetssätt. utredning av förverkande m.m. Handledning Ett nytt arbetssätt utredning av förverkande m.m. Handledning RättsPM 2012:10 Utvecklingscentrum Stockholm December 2012 Innehållsförteckning 1 Utredning av förverkande ett nytt arbetssätt... 3 1.1 Utbyte

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juli 2012 B 965-12 KLAGANDE CJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat JvH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2004 B 871-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART CB Offentlig försvarare och ombud: advokaten BS SAKEN Grovt bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Svarsskrivelse Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4699-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Högsta domstolen har förelagt mig

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 oktober 2013 Ö 3474-13 KLAGANDE 1. Företagsbilar i Stockholm Aktiebolag, 556473-7178 Box 19530 104 32 Stockholm 2. JP SAKEN Avvisande

Läs mer

KS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

KS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-01-29 B 6069-13 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM KS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 april 2012 Ö 5553-09 KLAGANDE Concorp Scandinavia AB, 556588-6990 Ombud: Advokat SB MOTPART Karelkamen Confectionary AB (tidigare Xcaret

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-01-15 B 9-13 Rotel 20. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-01-15 B 9-13 Rotel 20. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (14) Datum Rättsavdelningen 2013-01-28 ÅM 2013/0367 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-01-15 B 9-13 Rotel 20 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm MB./. riksåklagaren

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-07-09 B 2235-09 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Sida 1 (15) Byråchefen My Hedström 2014-11-13 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Målsägande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 oktober 2014 B 5749-13 KLAGANDE MR Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Förseelse mot förordningen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 april 2014 B 517-13 KLAGANDE L-EN Ombud och offentlig försvarare: Advokat SL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Dataintrång

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 mars 2015 T 5670-13 KLAGANDE MH Ombud och målsägandebiträde: Advokat SL MOTPART SG Ombud: Advokat FH SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 december 2014 KLAGANDE AA, Ombud: Advokat Hans Fritzheimer Esplanaden 11, 2 tr 852 31 Sundsvall MOTPART Transportstyrelsen 701 97 Örebro

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

SACG - 27 november 2014. Kammaråklagare Henrik Rasmusson

SACG - 27 november 2014. Kammaråklagare Henrik Rasmusson SACG - 27 november 2014 Kammaråklagare Henrik Rasmusson Tingsrätten Påföljd: Fängelse 1 år - Uppsåt - Allvarligt slag - Stor ekonomisk skada - Risk för tredje man - Enkelt att genomföra - Goda intäkter

Läs mer