Årsredovisning Real Asset Fund AB 11 Real Asset Fund Investors AB (publ) Banklogotype

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2008. 11 Real Asset Fund AB 11 Real Asset Fund Investors AB (publ) Banklogotype"

Transkript

1 Årsredovisning Real Asset Fund AB 11 Real Asset Fund Investors AB (publ) Banklogotype

2 Innehållsförteckning 2. Fonden i korthet 3. Rådgivarens kommentarer till året Investeringsportföljen översikt 6. Styrelsen 7. Fondens årsredovisning Förvaltningsberättelse 2008 Räkenskaper Noter 18. Investerarkonsortiets årsredovisning Förvaltningsberättelse 2008 Räkenskaper Noter 25. Revisionsberättelser Fonden i korthet Investeringsstrategi Fonden investerar i fastighetsrelaterade tillgångar i Ryssland och de övriga OSS länderna, med fokus hittills på exploateringsmark och fastigheter. Fondens strategi är att skapa mervärde för investerarna genom förstahandskontakter, aktiv medverkan i utveckling av investeringarna samt genom engagemang i strukturerade försäljningar. Finansiella mål Fondens finansiella målsättning är att uppnå en årlig avkastning i samtliga investeringar och för Fonden som helhet överstigande 25 procent. Historia 11 Real Asset Fund AB (Fonden) startade sin verksamhet sommaren Under 2006 genomförde Fonden två kapitalanskaffningar som resulterade i ett löfte om kapitaltillskott från 11 Real Asset Fund Investors AB (publ) (Investerarkonsortiet) om SEK 625 miljoner. Fonden har genomfört sju investeringar sedan starten varav den senaste var ett landområde i Baku, Azerbaijan, som förvärvades i början av Fem av investeringarna är i landområden tänkta för bostadsutveckling spridda över Ryssland, Ukraina och Azerbaijan; en är industriell mark i staden Kaliningrad och den sista ett lägenhetskomplex i Sochi, Ryssland. Fonden har sålt lägenheter och hus i två av projekten under Alla portföljinvesteringar är i dagsläget obelånade. 2

3 Rådgivarens kommentarer till året 2008 Fonden fortsatte under 2008 att vara inriktad framförallt på bostadsfastigheter. Den enda nya investeringen under året var inom fastighetssektorn i Baku, Azerbaijan. Vid slutet av året sträckte sig investeringarna från Ekaterinburg till Kaliningrad längs den öst-västliga axeln och från Moskva genom Sochi till Baku på den nord-sydliga linjen var ett år kännetecknat av instabilitet globalt såväl som i OSS länderna och vi behöver inte understryka att vår portfölj och vårt resultat påverkats av detta. Medan varningssignalerna var mer tydliga i Ukraina redan tidigt under 2008, var det konflikten i Georgien i augusti som medförde det kraftiga kapitalutflödet som signalerade starten på den ryska krisen, vilken resulterade i fallande olje- och råvarupriser i slutet av Priserna på icke nybyggda bostäder i Moskva uppskattas ha sjunkit med 30 procent vid slutet av året jämfört med toppnoteringen. Likviditeten i marknaden bedöms ha gått ned med 70 procent på årsbasis fram till dess att den här rapporten skrevs. Vad gäller Fondens investering i Desna, utanför Moskva, så tror vi att denna investering med dess fina läge i ett etablerat bostadsområde har goda förutsättningar att lyckas väl jämfört med konkurrenterna när marknaden åter blir normal. Utsikterna på mellanlång sikt är mer osäkra för Fondens investering i Kiev, Ukraina på grund av landets instabila och osäkra politiska och makroekonomiska situation. Försäljningen av lägenheter i Sochi gick långsammare än förväntat under 2008 framförallt på grund av administrativa skäl. Vi tror dock att tiden kommer att utvisa att Sochi kommer bli en bra investering, framförallt med tanke på de OS-relaterade investeringar som förväntas ta fart under 2009 och framåt. På det hela taget bedömer vi att portföljen är stark och att den förstärks ytterligare av att inte ha några externa lån. Givet det ekonomiska läget föredrar Fonden dock att avyttra investeringarna så snart som möjligt, förutsatt att ersättningen motsvarar vad Fonden anser att varje specifik investering är värd. Baden Baden bostadsinvestering, Desna, Moskva 2008 började långsammare än förväntat. Ett antal viktiga projektdokument erhölls sent vilket medförde att försäljningsstarten blev uppskjuten. Försäljningen startade under sommaren och tre hus hade sålts vid slutet av året till priser från USD 1,8 miljoner. Det försenade bygglovet var till stor del anledningen till att det utlovade lånet på USD 14 miljoner från en västeuropeisk bank aldrig erhölls, vilket i efterhand kan ses som positivt med hänsyn till den nu rådande ekonomiska situationen. Den långsamma försäljningen i kombination med avsaknaden av det externa lånet gjorde att Fonden vid slutet av år 2008 närmade sig investeringsbegränsningen på 25% (av totala åtaganden) i Desna. För att kunna fortsätta att bevara och utveckla värdet i investeringen kallade Fonden till extra bolagsstämma i januari Stämman beslutade att ge Fonden mandat att investera upp till 32,5% av Fondens totala åtaganden i Desna investeringen. Fonden investerar nu med försiktighet i projektet med tanke på att 90% av Moskvas bostadsprojekt är avstannade på grund av ekonomiska svårigheter. Kunderna är också försiktiga när de investerar då det för första gången på flera är köparnas marknad. Fonden fokuserar framförallt på att dra fram el, vatten och gas till landområdet samt att färdigställa byggnationen av de redan sålda husen för att bevara värdet samt möjliggöra en mer flexibel avyttring av projektet. Katerina Alpik lägenheter i Krasnaya Polyana, Sochi Fonden beslutade i början av året att omklassificera lägenheterna i Sochi, från kommersiella till bostadslägenheter för att göra dem mer likvida. Detta framförallt med tanke på att bostadsfastigheter är momsbefriade vid försäljning. Omklassificeringen gick bra och vid slutet av året började Fonden processen med att konvertera de ursprungliga investeringskontrakten till lagfarter. Dessa utdragna administrativa processer minskade försäljningen under Totalt såldes sju lägenheter under 2008, vilket kan jämföras med 19 under andra halvåret Vi förväntar oss att investeringen i Katerina Alpik kommer fortsätta att utvecklas väl givet att det är en unik fastighet med fina lägenheter med fantastisk utsikt samt en bra infrastruktur. Dessutom förväntas förberedelserna för de olympiska spelen i regionen tar fart under året. Flera stora olympiska upphandlingar kommer avslutas i april och därefter förväntas tillströmning av arbetare under sommaren Projektinvestering Brovari, Kiev, Ukraina Den här investeringen bestod när den förvärvades framförallt av ett bostadsprojekt med lägenheter, radhus, träningscenter samt kommersiell och social infrastruktur. Under 2008 lyckades Fonden utöka den försäljningsbara andelen av projektet genom att ta bort träningsanläggningen. Framsteget överskuggades dock snabbt av det förvärrade politiska och ekonomiska läget i Ukraina vilket förvärrades ytterligare av sjunkande metallpriser som Ukrainas ekonomi är mycket beroende av. Fondens strategi är därför att hålla nere kostnaderna och aktivt söka avyttringsmöjligheter för projektet. Jordbruksland och industriell mark, Kaliningrad 2007 utsåg regeringen Kaliningrad till en av fyra spelregioner i Ryssland. Detta i kombination med regionens fördelaktiga demografi och skattesystem gjorde att Fonden sökte investeringsmöjligheter i den Baltiska östersjöenklaven. Första investeringen bestod av 83 hektar jordbruksland beläget nära staden Kaliningrad. Landet köptes med avsikt att omklassificera 3

4 marken till bostadsområde. Omklassificeringen förväntas snart vara genomförd vilket skulle medföra ett första steg av värdeskapande. Den andra investeringen är ett före detta sågverk beläget på ett 3,2 hektar stort landområde i staden Kaliningrad. Givet landets fördelaktiga läge, järnvägsförbindelse samt omfattande infrastruktur, förväntar vi oss att en industriell köpare kommer dyka upp när marknaden återhämtar sig. Land för bostadsutveckling, Ekaterinburg, Ryssland Liksom många städer i Rysslands industriella kärna drabbas Ekaterinburg av den ekonomiska och sociala pressen när produktionen avtar och arbetslösheten ökar. Den viktiga metallsektorn är speciellt hårt drabbad. Nyligen genomfördes den största demonstrationen mot regeringen sen Vladimir Putin tillträdde för nio år sedan, med upp emot demonstranter. Förhoppningsvis var det en isolerad händelse men det är ändå ett tecken på det tilltagande missnöjet drivet av den ökande arbetslösheten. Vad gäller vår investering så utökade Fonden i början av året sin andel av investeringen från 65 till 95 procent genom att köpa andelar från de lokala partners. Fonden har sedan arbetat med svenska arkitekter som tagit fram en översikts plan för det 42 hektar stora området. Aktiviteterna under 2009 kommer enbart att fokusera på värdeskapande projektering. Kostnader hänförliga till infrastruktur etc. är uppskjuta på obestämd tid. Utvecklingsmark, Baku, Azerbaijan Baku är den enda nya investeringen som genomförts under 2008 och består av ett landområde beläget i ett medelklass bostads område nära kusten i den populära förorten Shikov. Fonden blev intresserad av Azerbaijan bland annat på grund av landets starka ekonomiska tillväxt under de senaste fem åren, då landet vuxit snabbast av OSS länderna. Fonden har under året tagit fram planer för ett bostadsområde bestående av tre till sexvånings hus, om totalt kvadratmeter. Liksom i Ekaterinburg kommer Fonden att minimera ytterligare investeringar i projektet under 2009 och återuppta investeringarna när det ekonomiska läget förbättrats. April 2009 Med bästa hälsningar Noel Diviney Verkställande Direktör för Rådgivningsbolaget 4

5 Investeringsportföljen Översikt Fondens investeringsportfölj är obelånad och bestod vid slutet av året av sju investeringar. Två av dessa investeringar genomfördes under Den förväntade investe ringshorisonten har utökats för Fondens samtliga investeringar under året till följd av den kraftiga nedgången och bristen på likviditet i marknaden. Investering Stad/land Tillgångsslag Beräknad byggarea (kvm) Beräknad total investering (MUSD) Förvärvstidpunkt Beräknad tidshorisont (år) Desna Moskva, Ryssland 14 ha bostadsinvestering 25, Okt Sochi Sochi, Ryssland 95 lägenheter 6, Dec Brovari Kiev, Ukraina 3,2 ha utvecklingsland / projekt (0) (9) Juli Kaliningrad I Kaliningrad, Ryssland 83 ha Jordbruksland N/a N/a Aug Kaliningrad II Kaliningrad, Ryssland 3,2 ha industriell mark 3 Nov Ekaterinburg Ekaterinburg, Ryssland 42,3 ha bostadsmark N/a N/a Dec Baku Baku, Azerbaijan 2,2 ha industriell mark 28,000 (1) N/a Mars (1) Preliminära estimat Fonden har sålt lägenheter och hus i två av investeringarna under 2008: Sju lägenheter såldes i lägenhetskomplexet i Sochi under Vid slutet av året hade 26 av de ursprungliga 95 lägenheterna sålts. Tre av de 39 husen i Desna såldes under Husen såldes på förhand innan de blivit uppförda. Värdering Nettotillgångsvärde (NAV) Nettotillgångsvärdet för investerarkonsortiets aktier var SEK 448,8 miljoner vid slutet av året, vilket motsvarar en 38% nedgång (SEK 272,6 miljoner) från årets början. Nettotillgångsvärdet per aktie var SEK Totalt fanns stamakter utgivna i Investerarkonsortiet vid årets slut. Värderingen av investeringsportföljen är mer osäker än normalt på grund av den kraftiga nedgången i marknaden, osäkerheten kring nedgångens varaktighet samt bristen på jämförbara transaktioner. Värderingen per 31 december 2008 är styrelsens bästa bedömning av värdet på tillgångarna. Ytterligare nedskrivningar av Fondens investeringar kan inte uteslutas då marknadsläget är osäkert och svårt att förutspå. På längre sikt är det troligt att värdena kan vända uppåt igen. Samtliga av Fondens investeringar värderades ned två gånger under året, i tredje och fjärde kvartalet Desna-investeringen skrevs ner till 40 % under historisk anskaffningsvärde. Värderingen av Desna-investeringen baseras på ett antagande om försäljning av hela landområdet, vilket är lägre än det pris som erhållits vid försäljningen av de tre första husen. Sochi-investeringen värderades ner med 25 % under 2008 men är fortfarande värderad till ett värde över historiskt anskaffningsvärde då Fonden förväntar att lägenheterna kommer fortsätta att efterfrågas fram till Olympiska spelen Brovari-investeringen i Ukraina skrevs ned med 80% i förhållande till historisk anskaffningsvärde på grund av den extrema marknadssituationen i Ukraina och den kraftiga försvagningen av den ukrainska valutan. Investeringarna i Kaliningrad, Ekaterinburg och Baku skrevs ned med 40 % i förhållande till historiskt anskaffningsvärde. Fondens policy för beräkning av Nettotillgångsvärdet följer internationellt framtagna riktlinjer och värderingsprinciper för riskkapitalbolag, utgivna av EVCA och är konsekvent med de metoder som används i tidigare rapporter. För mer information kring Nettotillgångsvärdering hänvisas till fonden hemsida Allokering av Fondkapitalet Totalt tillfördes fonden SEK 53,9 miljoner från Investerarkonsortiet under 2008 och ytterligare SEK 18,8 miljoner delades ut från dotterbolaget som äger Sochi-investeringen. Medlen har primärt använts för Baku-investeringen samt tilläggsinvesteringen i Ekaterinburg projektet. Ackumulerade tillskott sedan fonden startades i juni 2006 uppgick vid årets slut till SEK 548,8 miljoner kronor. Vid årets slut återstod 76,1 miljoner kronor av Investerarkonsortiets ursprungliga åtagande att tillskjuta Fonden. Användning av Fondkapitalet Återstående tillskott 20% Admin, legal 1% Etableringskostnad 2% Advisory fee 5% Externt lån 2% Baku 6% Ekaterinburg 13% Kaliningrad I 3% Kaliningrad II 3% Desna 23% Brovari 9% Sochi 13% 5

6 Styrelsen Fondens styrelse består av sex ledamöter Tom Dinkelspiel, (Svensk medborgare, född 1967) Styrelseordförande, invald i styrelsen Grundare, partner och styrelseledamot i 11 Invest S.A. Övriga nuvarande uppdrag: Koncernchef för Öhman gruppen och styrelsemedlem i företag ingående i gruppen. Styrelsemedlem i Konsumentkredit i Sverige AB (Ordförande), 11 Real Asset Fund Investors AB (publ) (Ordförande), KOGMOT AB, Lifeplan AB, MPS Holding AB, Russian Real Estate Investment Company AB (publ) inklusive dotterbolag, Burgundy AB, Nordnet Holding AB, Nordnet Family AB, Nordnet Bank AB samt Svenska Fondhandlarföreningen. Noel Diviney (Irländsk medborgare, född 1967) Styrelsemedlem, invald i styrelsen Grundare, partner och styrelseledamot i 11 Invest S.A. Övriga nuvarande uppdrag: Verkställande direktör för 11 Invest S.A, Styrelsemedlem i 11 Real Asset Fund Investors AB (publ), b2 investment SA (Schweiz) samt i dotterbolagen tillhörande 11 Real Asset Fund. Risto Silander, (Svensk medborgare, född 1957) Styrelsemedlem, invald i styrelsen Grundare, partner och styrelseledamot i 11 Invest S.A. Övriga nuvarande uppdrag: Styrelsemedlem i 11 Real Asset Fund Investors AB (publ), E Öhman J:or AB, Svensk Exportkredit, East Capital Asset Management AB, Endeavour Funds Ltd, Varenne AB, Stronghold AB, BREVAN Howard Offshore Asset Management samt Trygg Stiftelsen. Nils Nilsson (Svensk medborgare, född 1961) Styrelsemedlem, invald i styrelsen Grundare, partner och styrelseledamot i 11 Invest S.A. Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) inklusive dotterbolag. Styrelsemedlem i 11 Real Asset Fund Investors AB (publ), Malka Oil AB, Nordnet Holding AB, Nordnet Family AB, samt Nordnet Bank AB. Ledamot i Hun Research PTY LTD, Singapore samt b2 investment SA (Schweiz). Andrey Kozyrev (Rysk medborgare, född 1951) Styrelsemedlem, invald i styrelsen Övriga nuvarande uppdrag: Styrelsemedlem i CJSC GLOBEXBANK, Russia Övrigt: Andrey Kozyrev har betydande expertis inom kommersiellt relationsbyggande och hantering av relationer till offentliga sektorn i Ryssland. Per Berglöf (Svensk medborgare, född 1952) Styrelsemedlem, invald i styrelsen 2006 som oberoende styrelsemedlem. Övriga nuvarande uppdrag: Managing Partner och en av grundarna till Delphi & Co. Ansvarig för Corporate Finance Gruppen hos Delphi & Co. Styrelsemedlem i 11 Real Asset Fund Investors AB (publ), CSI Kemwood AB, Jingbang Steel Sweden AB (suppleant), och LLM Investment Management Holdings AB (suppleant). Medlem i Svenska Advokatsamfundet, Senior Vice Chair of M&A and Corporate Law Committee of Internationella advokatsamfundet samt Svenska Riskkapitalföreningen. 6

7 11 Real Asset Fund AB Organisationsnummer Årsredovisning för perioden 1 januari december

8 Förvaltningsberättelse 2008 Styrelsen och verkställande direktör för 11 Real Asset Fund AB, org nr , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari december Räkenskapsåret är bolagets tredje verksamhetsår. Alla belopp redovisas i tusentals kronor (TSEK) om inte annat anges. Ägarförhållanden 11 Real Asset Fund AB (Fonden) startade sin verksamhet under våren Fonden ägs av 11 Invest SA ( Rådgivaren ), Schweiz, samt 11 Real Asset Fund Investor AB (publ) ( Investerarkonsortiet ), Sverige. Alla stamaktier i Fonden ägs av Rådgivaren. Investerarkonsortiet innehar samtliga preferensaktier i Fonden, vilket ger Investerarkonsortiet företrädesrätt till Fondens tillgångar och överskott i enlighet med principerna för allokering av överskott i aktieägaravtalet som styr relationen mellan Rådgivaren, Fonden och Investerarkonsortiet. Vid årets slut fanns preferensaktier och stamaktier utgivna. Verksamhetsbeskrivning Fonden investerar i fastighetsrelaterade tillgångar i Ryssland och några av de övriga OSS länderna, med fokus hittills på exploateringsmark och bostadsfastigheter. Fondens strategi är att skapa mervärde för investerarna genom förstahandskontakter, aktiv medverkan i utveckling av investeringarna samt genom engagemang i strukturerade försäljningar. Fondens finansiella målsättning är att uppnå en årlig avkastning i samtliga investeringar och för Fonden som helhet överstigande 25 procent. I den rådande marknadssituationen i Ryssland och övriga OSS-länder med begränsad likviditet och kraftigt reducerade tillgångsvärden har investeringshorisonten för Fondens nuvarande investeringar blivit längre och den förväntade avkastningen har därmed minskat. Fondens investeringsportfölj Fondens totala investeringsportfölj hade vid årets slut ett bokfört värde på 312 miljoner kronor och bestod av sju investeringar, vilka i huvudsak var fokuserade på exploateringsmark och fastigheter. Det bokförda värdet av Fondens investeringsportfölj utvecklades under året enligt följande (Mkr): Investeringar vid årets början 388 Nya förvärv under året 63 Vidareutveckling av befintliga projekt 47 Avyttringar under året 10 Valutaomräkningsdifferens 44 Nedskrivningar av investeringar 220 Ackumulerade investeringar vid årets slut 312 Nya investeringar under 2008 Under året investerades 27 miljoner kronor i en ny investering i Azerbaijan samt 36 miljoner kronor för att utöka ägarandelen i den befintliga investeringen i Ekaterinburg. Baku, Azerbaijan I mars 2008 förvärvade Fonden ett företag med leasingrättigheter till 2,2 hektar industriell mark utanför Baku i Azerbaijan. Fonden har för avsikt att omklassificera marken och söka tillstånd för uppförande av bostäder. Ekaterinburg Under 2008 ökade Fonden sin ägarandel i Ekaterinburg-projektet från 65 till 95 procent genom att köpa ytterligare 30 procent av projektet från lokala partners. Efter förvärvet äger de lokala partners 5 procent. Vidareutveckling av befintliga projekt Fonden har under året investerat 47 miljoner kronor i utveckling av befintliga projekt. Huvuddelen av dessa investeringar, 34 miljoner kronor, har använts för projektet i Desna där byggnationen av hus påbörjades under året. I tillägg har 13 miljoner kronor investerats i övriga projekt. Avyttringar under året Under året sålde Fonden sju lägenheter i Sochi till ett bokfört värde av ca 9 miljoner kronor. Dessutom såldes tre av de projekterade husen i Desna, vilket dock endast påverkat värdet på avyttringar marginellt då dessa hus ännu inte är uppförda. Valutaomräkningsdifferens På grund av kraftiga valutakursförändringar i Euro och USD under året har stora positiva omräkningsdifferenser uppstått i investeringarnas bokförda värden, vilka i huvudsak är hänförliga till de cypriotiska dotterbolagen vars redovisning sker i Euro och USD. Omräkningsdifferenserna avspeglar inte den faktiska utvecklingen i tillgångarnas underliggande värden, varför detta har justerats för i nedskrivningar av portföljinvesteringarna. Nedskrivning av portföljinvesteringar Värdet på portföljinvesteringarna har skrivits ner med 220 miljoner kronor under Nedskrivningar har gjorts för de investeringar där värdet på tillgångarna bedöms understiga tillgångarnas historiska anskaffningsvärde. Så var fallet för samtliga investeringar förutom Sochi. I det turbulenta marknadsläget som rådde i Ryssland och OSS-länderna vid årets slut var det svårt att få tillförlitliga externa värderingar av Fondens tillgångar. Den kraftiga uppbromsningen i den ryska ekonomin under sista kvartalet, i kombination med avsaknad av jämförbara transaktioner, gjorde det svårt att värdera tillgångarna. Likviditeten i marknaden var kraftigt begränsad och de få avslut som gjordes var mer av tvångskaraktär. Årets värderingar innehåller därför en hög grad av osäkerhet. 11 Real Asset Fund AB 8

9 Värderingen av investeringsportföljen per 31 december 2008 är styrelsens bästa bedömning av värdet på tillgångarna. Ytterligare värdeminskningar i Fondens tillgångar kan inte uteslutas, då marknadsläget är osäkert och svårt att förutspå. På längre sikt är det troligt att värdena kommer vända uppåt igen. Som underlag vid bedömningen av tillgångsvärden har Fonden använt en kombination av externa värderingar, lokala fastighets konsulter och intern analys. Desna investeringen skrevs under året ned med 40 procent i förhållande till historiskt anskaffningsvärde. Nedskrivningen baseras på ett uppskattat nettoförsäljningsvärde vid försäljning av hela landområdet, vilket är ett lägre värde än vad som erhållits vid försäljningen av enskilda tomter med tillhörande hus. Investeringen i Brovari i Ukraina skrevs under året ned med 80 procent från historiskt anskaffningsvärde på grund av den extrema marknadssituationen i Ukraina och den kraftiga försvagningen av den ukrainska valutan. Investeringarna i Kaliningrad, Ekaterinburg och Baku skrevs ned med 40 procent i förhållande till historiskt anskaffningsvärde. Investeringarna i portföljen hade vid årets slut ett bokfört värde enligt följande (Mkr): Desna 107 Sochi 114 Kiev/Brovari 6 Kaliningrad I 9 Kaliningrad II 9 Ekaterinburg 51 Baku 16 Totala investeringsportföljen vid årets slut 312 och förenkla framtida avyttringar. 11 Real Asset Fund AB är moderbolag i en koncern som vid årets slut bestod av åtta cypriotiska bolag som i sin tur äger fyra ryska bolag, ett ukrainskt bolag samt ett bolag i Azerbaijan (se not 9). Samtliga bolag utom ett är helägda. Undantaget är dotterbolaget som äger Ekaterinburg-investeringen där lokala partners äger 5 procent av bolaget. Vid årets slut fanns en deltidsanställd VD i moderbolaget i Stockholm samt 18 personer anställda i koncernbolag. Rådgivaren verkar som rådgivare för Fonden samt verkställer beslut som har fattats av Fondens styrelse. Tjänster för ekonomi och juridik hyrs delvis in externt. Resultatutveckling/Finansiell ställning/likviditet s rörelseresultat uppgick till 13,3 ( 0,5) miljoner kronor. Rörelseintäkterna uppgick till 0,2 (0,2) miljoner kronor. I rörelseresultatet ingick även en vinst från försäljning av materiella anläggningstillgångar på 10,9 (18,0) miljoner kronor. Rörelsekostnaderna uppgick till 24,4 ( 18,6) miljoner kronor och bestod under året framförallt av rådgivningsarvode, legala kostnader samt kostnader hänförliga till drift och utveckling av dotterbolagen. Nedskrivningar av aktier/andelar har gjorts med 219,8 (0) miljoner kronor. uppvisade ett negativt resultat före skatt för verksamhetsåret om 229,4 ( 1,3) miljoner kronor, samt ett negativt resultat efter skatt om 230,8 ( 3,3) miljoner kronor. s egna kapital uppgick vid årets slut till 351,5 (480,5) miljoner kronor, av vilka minoritetens andel utgjorde 2,7 miljoner kronor. hade vid årets slut 47,1 (76,5) miljoner kronor i likvida medel. 11 Real Asset Fund AB Finansiering Inga kapitalanskaffningar har genomförts under Fonden har sedan tidigare ett löfte om kapitaltillskott från Investerarkonsortiet om totalt 625 miljoner kronor. Vid årets början hade Fonden erhållit 495 miljoner kronor av det totala löftet från Investerarkonsortiet. Fonden har under året erhållit 53,9 miljoner kronor från Investerarkonsortiet. I tillägg har Fonden erhållit 18,8 miljoner kronor i utdelning under 2008 från dotterbolaget som äger Sochi-investeringen. Ackumulerade tillskott sedan Fonden startades uppgick vid årets slut till 548,8 miljoner kronor. Kvarvarande löften om tillskott från Investerarkonsortiet var vid årets slut 76,1 (130,0) miljoner kronor. Organisation Fonden har en bolagsstruktur där varje investering ägs av ett, eller i vissa fall två, separata bolag. Syftet är att skapa flexibilitet Styrelsens arbete Styrelsen bestod vid årets utgång av sex ordinarie ledamöter. Under 2008 hölls tio sammanträden utöver konstituerande styrelsesammanträde. Styrelsens arbete har under året framförallt fokuserat på uppföljning och utveckling av befintliga investeringar samt beslut kring genomförande av nya investeringar. Styrelsen har också varit engagerad i värderingar av Fondens tillgångar i samband med nedskrivningar av Fondens tillgångsvärden under andra halvan av året. et ets rörelseresultat uppgick till 14,0 ( 15,7) miljoner kronor. Finansnettot uppgick till 160,6 (0,1) miljoner kronor och inkluderar en nedskrivning av aktier/andelar om 192,0 (0) miljoner kronor. Årets resultat efter skatt uppgick till 174,6 ( 15,5) miljoner kronor. Likvida medel i moderbolaget vid räkenskapsårets utgång uppgick till 11,0 (17,1) miljoner kronor. 9

10 Händelser efter balansdagen Den 16 januari 2009 hölls en extra bolagsstämma i Investerarkonsortiet. I mötet beslutades att godkänna styrelsens förslag om tilläggsinvestering, vid ett eller flera tillfällen, i portföljinvesteringen i Desna. Godkännandet innebär att den sammanlagda investeringen i Desna kan uppgå till ett belopp som motsvarar max 32,5% av Fondens totala Åtaganden. Framtida utveckling Fonden har för 2009 omarbetat sina utvecklingsplaner för samtliga investeringar till följd av den kraftigt försämrade ekonomiska situationen i Ryssland och övriga OSS-länder. Syftet är att minska riskexponeringen och i möjligaste mån bibehålla värde i investeringarna samt likvida medel i koncernen. Fonden kommer under 2009 fokusera sina resurser på: Att färdigställa byggnationen av de sålda husen i Desna samt att dra fram gas, el och vatten till landområdet för att bibehålla värde samt möjliggöra en mer flexibel avyttring av projektet. Minska utgifter och ytterligare investeringar till ett minimum för övriga projekt och endast färdigställa redan påbörjade projekteringar i Ekaterinburg och Baku. Inga byggnationer kommer att påbörjas under året. Att aktivt söka avyttringsmöjligheter för samtliga investeringar. Att även fortsättningsvis vara obelånad i samtliga portföljinvesteringar fram till dess att den ekonomiska situationen förbättras. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande finns följande fria vinstmedel i moderbolaget (SEK): Erhållna aktieägartillskott Balanserad vinst Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen i moderbolaget, SEK balanseras i ny räkning. Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat-, balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tillhörande noter. 11 Real Asset Fund AB 10

11 Räkenskaper Resultaträkning (belopp, i tsek) Not 01/ / et 01/ et 01/ Nettoomsättning Vinst från försäljning av materiella anläggningstillgångar Real Asset Fund AB Rörelsens kostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Utdelning från dotterbolag Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar Nedskrivning av aktier/andelar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatter Skatt på årets resultat Årets resultat

12 Balansräkning (belopp, i tsek) Not et et TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 8 Byggnader och land Pågående byggnation Inventarier Real Asset Fund AB Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterbolag Fordran på koncernbolag Övriga långsiktiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordran på koncernbolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Not et et Eget kapital 13 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital Minoritetens andel av eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Låneskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga 12

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2006 31 december 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto uppgick till 271 Mkr (269). Omsättningen var 974 Mkr (1 314). Tonnage Koncernens samtliga fartyg har varit

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

Årsredovisning & Koncernredovisning. för World Class Seagull International AB 556525-8083 Räkenskapsåret 2008

Årsredovisning & Koncernredovisning. för World Class Seagull International AB 556525-8083 Räkenskapsåret 2008 Årsredovisning & Koncernredovisning för World Class Seagull International AB Räkenskapsåret 2008 Årsredovisning & Koncernredovisning Räkenskapsåret 2008 Innehållsförteckning 2. VD har ordet 4. Förvaltningsberättelse

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

VERKSAMHET OCH NYCKELTAL... 13 MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTER... 14

VERKSAMHET OCH NYCKELTAL... 13 MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTER... 14 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING JANUARI - DECEMBER 2010 Contents G5-KONCERNEN... 3 STYRELSE... 3 REVISOR... 3 LEDNING... 3 VD HAR ORDET... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 UTVECKLINGSBAS... 5 RESULTATET

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Ferronordic Machines AB

Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer