11 Real Asset Fund Investors AB (publ) Org nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "11 Real Asset Fund Investors AB (publ) Org nr 556693-7164"

Transkript

1 11 Real Asset Fund Investors AB (publ) Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR PERIODEN 14 DECEMBER DECEMBER 2006

2 Kommentarer kring den underliggande Fondens verksamhet under 2006 Fonden har sedan starten, sommaren 2006, arbetat intensivt med att söka och utvärdera investeringsmöjligheter i Ryssland och Ukraina. Fonden har utvärderat möjligheter inom följande sektorer: Bostadsfastigheter i mellan och övre marknadssegment Kommersiella fastigheter: kontor, hotell och shoppingcenter Infrastruktur Två av investeringsmöjligheterna i Ryssland som Fonden har utvärderat och godkänt, Sochi och Desna, har också genomförts efter avslutade Due Dilligence undersökningar. Fonden har också utvärderat och godkänt flera andra investeringsmöjligheter som av olika skäl inte har genomförts: Kontorslokaler i Moskva (klass B): Säljaren beslutade sig för att inte sälja. Bostadsprojekt för mellanklassbostäder i Moskvaregionen: Det ursprungliga landområdet kunde inte förvärvas då Fondens krav på landanvändningsklassificering (zoning) inte godkändes av myndigheterna. Fonden undersöker nu möjligheterna att förvärva andra större och mer attraktiva landområden i samma område. Fonden har av finansiella och operativa skäl inte godkänt några investeringar inom hotell eller infrastruktur. Arbetet med det förvärvade landområdet i Desna har utvecklats enligt tidplan och Fonden förväntas kunna påbörja byggnationen under fjärde kvartalet Detaljerade områdesplaner och arkitektritningar har utarbetats vilka skall godkännas av styrelsen under våren Försäljningsprocessen av lägenheterna i Sochi har påbörjats med positiva initiala reaktioner. Fondens tekniska team besökte Sochi i mars 2007 och rapporterade att arbetet med att färdigställa byggnaderna fortskrider enligt plan med avseende på tid, kostnader och kvalitet. Fonden utvärderar för närvarande intressanta möjligheter i den expansiva Kaliningrad regionen i västra Ryssland. Fonden ser också intressanta investeringsmöjligheter i Ukraina trots den rådande politiska situationen i området. Fonden utvärderade under hösten ett investeringsprojekt inom kontor/shoppingcenter i Donetsk, Ukrainas andra största stad, som senare inte genomfördes på grund av legala skäl. För närvarande utvärderar Fonden flera bostadsprojekt i Kiev, Ukrainas huvudstad. 2

3 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för 11 Real Asset Fund Investors AB (publ), org nr , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 14 december december Räkenskapsåret är bolagets första verksamhetsår. Ägarförhållanden 11 Real Asset Fund Investors AB (publ) (Bolaget) startade sin verksamhet i maj Vid årets utgång fanns B-aktier och stamaktier utgivna. 11 Invest SA ( Rådgivaren ) är av administrativa och formella skäl ägare av samtliga B-aktier vilket vid årets utgång motsvarade 25 procent av rösterna och 77 procent av kapitalet. Rådgivarens B-aktier ger inte rätt till utdelning. B-aktiens rätt till utskiftning vid en eventuell likvidation av Bolaget är begränsad till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde. Stamaktierna utgjorde vid årets slut 23 procent av aktiekapitalet och 75 procent av rösterna. Bolaget har cirka 90 ägare. Under december 2006 påbörjades en emission av ytterligare stamaktier, vilka registrerades hos Bolagsverket i januari 2007, varefter det totala antalet stamaktier uppgår till Finansiering Två kapitalanskaffningar har genomförts under Den första kapitalanskaffningen genomfördes under juni 2006 och inbringade 300 miljoner kronor före emissionskostnader. Den andra kapitalanskaffningen genomfördes under december 2006 och inbringade 325 miljoner kronor före emissionskostnader. Verksamhetsbeskrivning Bolaget har bildats i syfte att underlätta investeringar i 11 Real Asset Fund AB ( Fonden ) och för att tillhandahålla likviditet hos dessa investeringar. Bolaget har tre verksamheter: (i) bidra med kapital som tillskjuts på Fondens anmodan för investeringar inom dess investeringsområde, (ii) förvalta det anskaffade kapitalet till dess att kapitalet har tillskjutits och (iii) ta emot eventuella vinstutdelningar och utskiftningar från Fonden. Under året har bolaget tillskjutit totalt 250,9 miljoner kronor till Fonden, som i huvudsak använts för att genomföra två portföljinvesteringar, Desna och Sochi. Tillskotten har också använts för att täcka bland annat rådgivnings- och emissionskostnader för Fonden. Av det totala initiala åtagandet till Fonden på 300 miljoner kronor återstod vid årets slut 49,1 miljoner kronor att tillskjuta till Fonden. Bolaget har därefter utökat sitt åtagande om kapitaltillskott till Fonden med 318,7 miljoner kronor samt tillskjutit ett ovillkorat aktieägartillskott på 6,3 miljoner kronor, motsvarande de 325 miljoner kronor som inbringades vid den över årsskiftet pågående nyemissionen. (Se händelser efter balansdagen). Bolagets likvida medel har under året placerats på räntebärande bankkonto. Investeringar genomförda av Fonden Fonden har under 2006 investerat cirka 225 miljoner kronor i följande två objekt: Desna 14 hektar exploateringsmark utanför Moskva. Fonden planerar att utveckla marken till ett bostadsområde med ett fyrtiotal bostadshus om sammanlagt drygt kvm. Sochi drygt kvm lägenheter under byggnation i Sochiområdet i södra Ryssland. Förändringar i förhållande till Informations Memorandum i samband med nyemission juni 2006 Styrelsen har beslutat att lönen för Verkställande direktören skall utbetalas från Bolaget. Arvodet som Fonden betalar till Rådgivaren reduceras med motsvarande belopp, vilket gör att det förblir kostnadsneutralt för investerarna. 10 procent av etableringskostnaderna, samt en mindre del av rådgivningsarvodet har vidarefakturerats till Bolaget. Motsvarande kostnader och arvoden har reducerats i Fonden, vilket gör att det förblir kostnadsneutralt för investerarna. Resultatutveckling/Finansiell ställning/likviditet Bolaget, som inte har några rörelseintäkter, uppvisar ett negativt rörelseresultat för 2006 om 0,9 miljoner kronor. Resultat före skatt uppgick till 1,3 miljoner kronor och har påverkas positivt av ränteintäkter. Resultat efter skatt uppgick för 2006 till 1,0 miljoner kronor. Bolaget ägde vid årets slut aktier i Fonden till ett bokfört värde av 257,2 miljoner kronor. Vid årets slut hade bolaget 51,3 miljoner kronor i likvida medel. Bolaget hade vid årets slut en fordran på E. Öhman J:or Fondkommission AB (Öhman) avseende likviden för den pågående nyemissionen. Fordran uppgick till 325 miljoner kronor och reglerades i början av januari

4 Förvaltningsberättelse Händelser efter balansdagen Nyemissionen av stamaktier, från kapitalanskaffningen i december 2006, registrerades hos Bolagsverket den 15 januari Den 22 januari 2007 beslöt Bolagets styrelse i enlighet med aktieägaravtalet avseende 11 Real Asset Fund AB ( Fonden ) att teckna nyemitterade preferensaktier av serie A i Fonden till en emissionskurs om 1 krona per aktie, att utöka åtagandet om framtida kapitaltillskott till Fonden med 318,7 miljoner kronor samt att tillskjuta ett ovillkorat aktieägartillskott om 6,3 miljoner kronor till Fonden. Efter registrering av nyemissionen kommer Bolaget att äga preferensaktier av serie A i Fonden. Framtida utveckling Strategin står fast och Bolaget kommer under 2007 att fortsätta verka som investeringsbolag för Fonden. Fondens investeringsteam kommer under 2007 fortsätta att söka attraktiva investeringsmöjligheter i Ryssland och de övriga OSS-länderna. Fonden kommer också att arbeta aktivt för att förverkliga potentiella mervärden i de genomförda investeringarna. Ytterligare kapitalanskaffningar kan bli aktuella under 2007, exempelvis om ytterligare förvärv sker och/eller åtaganden för gjorda investeringar medför att Fonden blir fullinvesterad. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande finns följande fria vinstmedel (SEK): Pågående nyemission Överkursfond Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att den balanserade vinsten, SEK balanseras i ny räkning. Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat-, balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tillhörande noter. 4

5 Resultaträkning (belopp i tsek) Not 14/ / Rörelsens kostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader Rörelseresultat 874 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Resultat före skatt Skatt Skatt på årets resultat Årets resultat 962 5

6 Balansräkning (belopp i tsek) Not 31/ TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Övrig fordran Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) 650 Pågående nyemission 154 Fritt eget kapital Pågående nyemission Överkursfond Årets resultat 962 Summa eget kapital Kortfristiga skulder Skatteskulder 380 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 6

7 Kassaflödesanalys (belopp i tsek) Kassaflöde från den löpande verksamheten 14/ / Resultat efter finans netto Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning av fordringar Ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Nyemission (inkl emissionskostnader) Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets utgång

8 Redovisnings- och värderingsprinciper Denna årsredovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Alla belopp anges i tusentals kronor. Noter Not 1 Anställda och personalkostnader 2006 Medeltal anställda (kvinnor) 0,5 Antal anställda vid periodens utgång (kvinnor) 1 Löner och andra ersättningar, verkställande direktör 157 Sociala kostnader 51 varav pensionskostnader Löner och andra ersättningar, styrelseledamot 38 Sociala kostnader 12 varav pensionskostnader Inget arvode utgår till styrelsens ordförande. Not 2 Övriga externa kostnader 2006 Kostnader för kapitalanskaffning 391 Revision 100 Administrativa tjänster 68 Syrelsearvoden 50 Övrigt Specificering av ovanstående arvoden och kostnadsersättningar till revisorer Arvoden avseende revisionsuppdrag 100 Arvoden till revisorer avseende andra uppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt verkställande direktörens och styrelsens förvaltning. Not 3 Ränteintäkter Ränteintäkten avser ränta på banktillgodohavanden. Not 4 Årets skattekostnad Årets skattekostnad avser aktuell skatt beräknad med en skattesats på 28%. Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav Kapital- Röst- Bokfört (Namn, org nr, säte) andel andel värde 11 Real Asset Fund AB, , Stockholm 23% 3% Not 6 Övrig fordran Beloppet avser inbetalning av nyemissionsbelopp i den andra nyemissionen under december Likviden har erhållits i början av Not 7 Eget kapital Aktie- Bundna Fritt kapital reserver eget kapital Totalt Bolagsbildning Nyemission Pågående nyemission Årets resultat Vid årets slut Not 8 Övriga kortfristiga skulder Beloppet avser i huvudsak skuld till 11 Real Asset Fund AB för ovillkorat aktieägartillskott med anledning av nyemissionen i december 2006 samt föreliggande aktieägaravtal. Skulden har reglerats i början av januari Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Personalkostnad 208 Kostnad för administrativa tjänster 92 Revisionsarvode 100 Styrelsesarvode (inkl sociala avgifter) 50 Övrigt Not 10 Närstående transaktioner Transaktioner med bolag som bedömts vara närstående har skett på marknadsmässiga villkor. De transaktioner som förekommit under året är följande: Real Asset Fund AB: Administrativa tjänster, inklusive mervärdesskatt 68 Etableringskostnad, inklusive mervärdesskatt 391 Räntekompensation Stockholm den 5 april 2007 Helena Johnson, verkställande direktör Tom Dinkelspiel, styrelseordförande Noel Diviney Per Berglöf Nils Nilsson Risto Silander Min revisionsberättelse har avgivits 5 april 2007 Ernst & Young AB Björn Fernström, Auktoriserad revisor 8

9 Revisionsberättelse Till årsstämman i 11 Real Asset Fund Investors AB Org.nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i 11 Real Asset Fund Investors AB för räkenskapsåret 14 december december Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 5 april 2007 Ernst & Young AB Björn Fernström Auktoriserad revisor 9

10 11 Real Asset Fund Investors AB (publ) Intellecta Finanstryck

Årsredovisning 2008. 11 Real Asset Fund AB 11 Real Asset Fund Investors AB (publ) Banklogotype

Årsredovisning 2008. 11 Real Asset Fund AB 11 Real Asset Fund Investors AB (publ) Banklogotype Årsredovisning 2008 11 Real Asset Fund AB 11 Real Asset Fund Investors AB (publ) Banklogotype Innehållsförteckning 2. Fonden i korthet 3. Rådgivarens kommentarer till året 2008 5. Investeringsportföljen

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 NEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Conpharm Aktiebolag (publ) Org.nr 556229-2820

Conpharm Aktiebolag (publ) Org.nr 556229-2820 Org.nr 556229-2820 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Conpharm Aktiebolag (publ) avger härmed följande årsredovisning. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2011 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2011 AB ÅRSREDOVISNING 212 COELI PRIVATE EQUITY 211 AB ORGANISATIONSNUMMER 556825941 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JAN 212 31 DEC 212 PRIVATE EQUITY VD HAR ORDET 212 blev för riskkapitalbranschen överlag ett hyggligt år

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31 Sävsjö Biogas AB ägs till 90,5 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 9,5 procent ägs av Vrigstad Fjärrvärme AB. Företaget uppför en anläggning för produktion av biogas. SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning...

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning... conpharm ab årsredovisning 2001 innehåll förvaltningsberättelse Verksamheten...................................................................................... 4 Finansiering........................................................................................

Läs mer

Arsredovisning. Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607. för

Arsredovisning. Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607. för Arsredovisning för Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2010 01 01-2010 12 31. Innehållsförteckning

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2002 3 Verksamheten... 4 Resultat och ställning... 5

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2002 3 Verksamheten... 4 Resultat och ställning... 5 conpharm ab årsredovisning 2002 innehåll förvaltningsberättelse Verksamheten...................................................................................... 4 Resultat och ställning..............................................................................

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar Årsredovisning 2010 2 innehållsförteckning BOLLNÄS ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2009

GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2009 Göteborg Energi GothNet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. GothNet äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud av tjänster

Läs mer

GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät. Valfrihet och mångfald GÖTEBORG ENERGI GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2006

GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät. Valfrihet och mångfald GÖTEBORG ENERGI GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2006 GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät Invånare och företag vinner på stordriftsfördelar Valfrihet och mångfald 20 000 hushåll väljer tjänster fritt via Gothnetcity Göteborg Energi GothNet AB Box 53

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi med våra kunders hjälp

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15 Årsredovisning 2007 Sida 1 av 15 I N N E H Å L L VD har ordet sidan 3 Kort om Arkiv Digital sidan 4 Förvaltningsberättelse sidan 5 Resultaträkning sidan 8 Balansräkning sidan 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2003 INTERNET EXPRESS SCANDINAVIA

Årsredovisning 2003 INTERNET EXPRESS SCANDINAVIA Årsredovisning 23 INTERNET EXPRESS SCANDINAVIA Styrelse, ledning och revisorer Förvaltningsberättelse för Internet Express Scandinavia AB (publ) Org.nr 556559-121 Styrelse: VD: Revisorer: Rolf Qwärnström,

Läs mer