Desna-investeringen i Moskva, Ryssland. Årsredovisning Real Asset Fund AB 11 Real Asset Fund Investors AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Desna-investeringen i Moskva, Ryssland. Årsredovisning 2013. 11 Real Asset Fund AB 11 Real Asset Fund Investors AB (publ)"

Transkript

1 Desna-investeringen i Moskva, Ryssland Årsredovisning Real Asset Fund AB 11 Real Asset Fund Investors AB (publ)

2 Innehållsförteckning 2. Fonden i korthet 3. Rådgivarens kommentarer till året Investeringsportföljen Översikt 5. Styrelsen 6. Fondens årsredovisning Förvaltningsberättelse 2013 Räkenskaper Noter 17. Investerarkonsortiets årsredovisning Förvaltningsberättelse 2013 Räkenskaper Noter 24. Revisionsberättelser Fonden i korthet Investeringsstrategi Fonden har investerat i fastighetsrelaterade tillgångar i Ryssland och de övriga OSS länderna, med fokus på exploateringsmark och fastigheter. Fondens ursprungliga strategi var att skapa mervärde för investerarna genom förstahandskontakter, utveckling av investeringarna samt genom kunskap vid försäljningar. Strategin har om arbetats kontinuerligt sedan den finansiella krisen började. I linje med strategin för 2012 och 2013, har Fonden inte investerat i byggnation. Finansiella mål Fondens ursprungliga finansiella målsättning var att uppnå en årlig avkastning i samtliga investeringar och för Fonden som helhet överstigande 25 procent. Givet den rådande situationen är det uppenbart att mål sättningen inte kommer att uppnås. Historia 11 Real Asset Fund AB (Fonden) startade sin verksamhet sommaren Under 2006 genomförde Fonden två kapitalanskaffningar som resulterade i ett löfte om kapitaltillskott från 11 Real Asset Fund Investors AB (publ) (Investerarkonsortiet) om SEK 625 miljoner. Fonden har genomfört sju investeringar sedan starten. Under året sålde Fonden investeringarna i Ekaterinburg och Brovari/Kiev och under 2012 såldes investeringen i Baku, Azerbaijan. Två av de fyra kvarvarande investeringarna är i landområden tänkta för bostadsutveckling i Ryssland; en är industriell mark med fabriksbyggnader i staden Kaliningrad och den sista i ett lägenhetskomplex i skidområdet Krasnaya Polyana, nära Sochi i Ryssland. Fonden har påbörjat försäljning av lägenheter och hus i två av projekten. Alla portföljinvesteringar är obelånade. 2 2

3 Rådgivarens kommentarer till året 2013 Vi gick in i 2013 med en beslutsamhet att sälja våra kvarvarande investeringar under året. Medan viss framgång nåddes under året med försäljning av investeringarna i Ekaterinburg och Kiev samt en lägenhet i Sochi, är vi dock besvikna att avtalet som signerades i februari 2013 för en strukturerad försäljning av Desna inte ledde till någon faktisk försäljning. Det nedåtgående affärsklimatet i Ryssland, vilket Rysslands president Mr Putin till slut medgivit huvudsakligen är orsakat av interna faktorer snarare än externa, är det enskilt största faktorn som hämmar försäljningen av investeringarna. På en makronivå är andra orsaker svag ekonomisk tillväxt, på låga 1,5% under 2013, samt en utveckling hos våra potentiella köpare att exportera sitt kapital (och sina familjer) från Ryssland och återinvestera endast ett minimum i nya projekt i Ryssland och vidare en ökad nervositet om Rysslands politiska framtid. I tillägg till ovanstående, har olika mikro-faktorer som är specifika för individernas tillgångar gjort försäljningar svåra under I Moskva konkurrerar vi om likvida medel hos köparna, som är en knapp resurs, med andra projekt vars ägare är mer öppna för att antingen ta banklån för att utveckla sina tillgångar eller sam-investera med byggbolag eller andra investerare. Eftersom Fonden är mycket motvillig till att gå in i dessa typer av affärer, speciellt med tanke på tidsrestriktionen för Fonden, är de alternativa vägarna till exit mycket reducerade. Ett positivt tecken är emellertid att vår investering i Desna uppfattas ganska positivt av potentiella köpare. Situationen i Sochi är annorlunda och avskräckande för potentiella köpare p.g.a. den totala frånvaron av information om vad som händer efter olympiaden med dessa världsklassfaciliteter samt med hotell och infrastruktur. Det är å ena sidan svårt att föreställa sig ett scenario där 50 miljarder USD investerat kan ses som sunk cost av den ryska regeringen men en mer cynisk åsikt, å andra sidan, är att viktiga intressenter redan fått en betydande vinst och därför inte är så bekymrade för områdets framtid. Ett positivt tecken är att vi är fortsatt övertygade att kvaliteten av vår investering är god och kan konkurrera med nytillkomna projekt i området om efterfrågan uppstår. Slutligen har vi visst intresse för vår fabrik i centrala Kaliningrad men intresset för båda dessa tillgångar i Kaliningrad är begränsat p.g.a. enklavens oklara ekonomiska framtidsutsikter. Sammanfattningsvis har avyttringar visat sig komplexa p.g.a. en kombination av makro- och mikrofaktorer. Den senaste turbulensen i Ukraina och den skada detta har haft på Rysslands internationella anseende har försvårat arbetet. Trots detta förblir vi optimistiska till att kunna genomföra vissa avyttringar under första halvåret Mars 2014 Med bästa hälsningar Noel Diviney Verkställande Direktör för Rådgivningsbolaget (11 Invest S.A.) 3

4 Investeringsportföljen Översikt Fondens investeringsportfölj bestod vid slutet av året av fyra investeringar. Fondens investeringsportfölj är obelånad. Inga nya investeringar genomfördes under året Den förväntade investeringshorisonten har utökats för Fondens samtliga investeringar under året till följd av lågkonjunkturen och bristen på likviditet i marknaden, speciellt för utvecklingsland. Fonden har förlängts till Dec 31, 2014 och Fondens fokus under 2014 är att sälja investeringarna. Investering Stad/Land Tillgångsslag Förvärvstidpunkt Desna Moskva, Ryssland 14 hektar land bostadsexploatering Okt 06 Sochi Sochi, Ryssland kvm lägenheter 1) Dec 06 Kaliningrad I Kaliningrad, Ryssland 78 ha bostadsmark Aug 07 5 ha jordbruksland Kaliningrad II Kaliningrad, Ryssland 3,2 hektar industriell mark Nov 07 1) 61 av 95 ursprungliga lägenheter återstår En lägenhet i lägenhetskomplexet i Katarina Alpik, Krasnaya Polyana, Sochi såldes under Vid slutet av året hade 34 av de ursprungliga 95 lägenheterna sålts. Fonden sålde sina investeringar i Ekaterinburg och Brovari/Kiev under året och investeringen i Baku, Azerbaijan såldes under NAV värdet per investering fördelar sig enligt följande: Likvida medel i RAF, 3% Likvida medel i RAFI, 1% Kal land, 4% Kal Industrimark, 3% Värdering Nettotillgångsvärde (NAV) Nettotillgångsvärdet (NAV) för investerarkonsortiets aktier var 207 miljoner kronor vid slutet av året 2013, vilket motsvarar en 21% nedgång ( 57 miljoner kronor) från årets början. Nettotillgångsvärdet per aktie var 682 (869) kronor. Totalt fanns stamaktier utgivna i Investerarkonsortiet vid årets slut vilket är samma som föregående år. Värderingen av investeringsportföljen är mer osäker än normalt på grund av avsaknaden av jämförbara transaktioner. Värderingen av Desna är i linje med försäljningsdiskussioner som förs. I värderingen av Sochi utgår vi från att Krasnaya Polyana området har en framtid efter olympiaden men vi ser en svårighet i värderingen beroende på bristande likviditet och information om transaktioner i området. Värderingen per 31 december 2013 är styrelsens bästa bedömning av värdet på tillgångarna. Ytterligare nedskrivningar av Fondens investeringar kan inte uteslutas då marknadsläget är osäkert och svårt att förutspå. Fonden har värderat alla tillgångar till Nettoförsäljningsvärde i denna rapport (samma princip som föregående årsredovisning) eftersom Fonden planerar för likvidation. Fonden skrev ner övervärdet i NAV:et för investeringarna i Kaliningrad land och i Sochi med SEK 21 miljoner under Q Alla tillgångar är efter detta värderade till bokfört värde även i NAV:et. NAV-värdet har under året även påverkats av ett negativt rörelseresultat i Fonden och dess dotterbolag samt orealiserade valutajusteringar i de bokförda värdena. Fondens investeringar, med undantag för investeringen i Sochi, var vid årets slut 2013 värderade till ett värde som understiger historiskt anskaffningsvärde till följd av de nedskrivningar som gjordes under 2008, 2009, 2012 och Desna, 47% Sochi, 42% Fondens policy för beräkning av Nettotillgångsvärdet följer internationellt framtagna riktlinjer och värderingsprinciper för riskkapitalbolag, utgivna av EVCA och är konsekvent med de metoder som används i tidigare rapporter. För mer information kring Nettotillgångsvärdering hänvisas till fonden hemsida Investerat kapital På den extra bolagsstämma som hölls i Investerarkonsortiet under oktober 2012 togs beslut att tillföra Fonden ytterligare 5 miljoner kronor av tillgängliga medel i Investerarkonsortiet. SEK 4,5 miljoner har totalt tillförts Fonden från Investerarkonsortiet under Medlen har primärt använts för löpande kostnader för Fonden och dess dotterbolag. Ackumulerade tillskott sedan fonden startades i juni 2006 uppgick vid årets slut till SEK 629,5 miljoner kronor (initialt åtagande SEK 625 miljoner). Vid årets slut återstod SEK 0,5 miljoner kronor av Investerarkonsortiets åtagande att tillskjuta Fonden. Likviteten i Fonden är fortsatt pressad och försäljning av tillgångar är ytterst viktigt för att kunna fortsätta verksamheten. På en extra bolagsstämma i Fonden i september 2013, togs beslutet att dela ut SEK 1,5 miljoner från Fonden till Investerarkonsortiet för att förbättra Investerarkonsortiets likviditet. 4 4

5 Styrelsen Fondens styrelse består av fyra ledamöter. Tom Dinkelspiel (Svensk medborgare, född 1967) Styrelseordförande, invald i styrelsen Grundare, partner och styrelseledamot i 11 Invest S.A. Övriga nuvarande uppdrag: Koncernchef för Öhman gruppen och styrelsemedlem i företag ingående i gruppen. Styrelsemedlem i 11 Real Asset Fund Investors AB (publ) (Ordförande), Nordnet AB, Nordnet Bank AB, Nordnet Pensionsförsäkring AB (Ordförande), Kogmot AB och MPS Holding AB. Aktier i 11 Real Asset Fund Investors AB: aktier av serie A. Jacob Shtofman (Israelisk medborgare, född 1947) Styrelsemedlem, invald i styrelsen Övriga nuvarande uppdrag: Representant för den franska banken CIC i Israel sedan Medlem av Finanskomissionen i Internationella Volleybollförbundet FIVB (Federation Internationale de Volleyball), samt Investeringskommittens Sekreterare för FIVB. Styrelsemedlem i 11 Real Asset Fund Investors AB (publ). Aktier i 11 Real Asset Fund Investors AB: 0 aktier av serie A. Noel Diviney (Irländsk medborgare, född 1967) Styrelsemedlem, invald i styrelsen Grundare, partner och styrelseledamot i 11 Invest S.A. Övriga nuvarande uppdrag: Verkställande direktör för 11 Invest S.A, Styrelsemedlem i 11 Real Asset Fund Investors AB (publ). Aktier i 11 Real Asset Fund Investors AB: aktier av serie A. Per Berglöf (Svensk medborgare, född 1952) Styrelsemedlem, invald i styrelsen 2006 som oberoende styrelsemedlem. Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande och en av grundarna till Delphi. Styrelsemedlem i 11 Real Asset Fund Investors AB (publ), Adoy AB and Morgan Stanley Private Equity Holdings AB. Medlem av styrelsen för Corporate Section av International Bar Association (Sw. Internationella advokatsamfundet). Medlem i Sveriges Advokatsamfund, Internationella advokatsamfundet samt Svenska Riskkapitalföreningen. Aktier i 11 Real Asset Fund Investors AB: 250 aktier av serie A. 5

6 11 Real Asset Fund AB Org nr Årsredovisning för perioden 1 januari december

7 Förvaltningsberättelse 2013 Styrelsen för 11 Real Asset Fund AB, org nr , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari december Räkenskapsåret är bolagets åttonde verksamhetsår. Alla belopp redovisas i tusentals kronor (TSEK) om inte annat anges. Ägarförhållanden 11 Real Asset Fund AB (Fonden) ägs av 11 Invest SA ( Rådgivaren ), Schweiz, samt 11 Real Asset Fund Investors AB (publ) ( Investerarkonsortiet ), Sverige. Alla stamaktier i Fonden ägs av Rådgivaren. Investerarkonsortiet innehar samtliga preferensaktier i Fonden, vilket ger Investerarkonsortiet företrädesrätt till Fondens tillgångar och överskott i enlighet med principerna för allokering av överskott i aktieägaravtalet som styr relationen mellan Rådgivaren, Fonden och Investerarkonsortiet. Vid årets slut fanns preferensaktier och stamaktier utgivna vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Verksamhetsbeskrivning Fonden investerar i fastighetsrelaterade tillgångar i Ryssland och några av de övriga OSS länderna, med fokus hittills på exploateringsmark och bostadsfastigheter. Fondens ursprungliga strategi var att skapa mervärde för investerarna genom förstahandskontakter, aktiv medverkan i utveckling av investeringarna samt strukturerade försäljningar. Strategin har kontinuerligt reviderats sedan den finansiella krisen startade. I linje med strategin för 2013, har Fonden ej investerat i byggnation i investeringarna. P.g.a. en svag marknadsutveckling under perioden är det uppenbart att Fondens initiala mål, en årlig avkastning i samtliga investeringar och för Fonden som helhet överstigande 25 procent, ej kommer att uppnås. Fondens investeringsportfölj Fondens totala investeringsportfölj hade vid årets slut ett bokfört värde på 192 miljoner kronor och bestod av fyra investeringar, vilka i huvudsak var fokuserade på exploateringsmark och fastigheter. Inga nya investeringar genomfördes under året Under året såldes Fondens investering i Ekaterinburg och Brovari/Kiev samt under 2012 såldes Fondens investering i Baku, Azerbaijan. Det bokförda värdet av Fondens investeringsportfölj utvecklades under året enligt följande (Mkr): Investeringar vid årets början 223 Nya förvärv under året 0 Nedskrivning av tillgångar 0 Vidareutveckling av befintliga projekt 0 Avyttringar under året 20 Valutaomräkningsdifferens 11 Ackumulerade investeringar vid årets slut 192 Vidareutveckling av befintliga projekt Fonden har under året inte investerat i utveckling av befintliga projekt och ej investerat i byggnationer. Avyttringar under året Fonden sålde under året sina investeringar i Ekaterinburg till ett försäljningspris om ca 19,3 miljoner kronor (med en vinst på ca 0,7 miljoner kronor) och i Brovari/Kiev till ett försäljningspris om ca 1,2 miljoner kronor (med en vinst på ca 0,2 miljoner kronor). Under året sålde Fonden en lägenhet i Sochi till ett försäljningspris av ca 0,9 miljoner kronor, vilket genererade en vinst om ca 0,2 miljoner kronor. Valutaomräkningsdifferens På grund av valutakursförändringar i Euro, USD och Rubel under året har negativa omräkningsdifferenser uppstått i investeringarnas bokförda värden. Dessa är hänförliga till de cypriotiska dotterbolagen vars redovisning sker i Euro och USD samt till de ryska dotterbolagen vars redovisning sker i Rubel. Nedskrivning av portföljinvesteringar Värderingen av investeringsportföljen per 31 december 2013 är styrelsens bästa bedömning av värdet på tillgångarna. Ytterligare värdeminskningar i Fondens tillgångar kan dock inte uteslutas, då marknadsläget fortfarande är osäkert och svårt att förutspå. Värderingen i Desna är i linje med försäljningsdiskussioner som förs. I värderingen av Sochi utgår Fonden från att området har en framtid efter olympiaden men Fonden ser en svårighet i värderingen beroende på bristande likviditet och information om transaktioner i området. Värderingen av investeringsportföljen är mer osäker än normalt på grund av avsaknaden av jämförbara transaktioner. Den 30 juni 2013 var det 7 år sedan Fonden initierades. Styrelsen har beslutat att förlänga Fonden till 31 december 2014 för att möjliggöra ordnade försäljningar. Fonden planerar för en likvidation och har således värderat alla tillgångar till Net Realizable Value i denna rapport (samma som föregående år). 11 Real Asset Fund AB 7

8 11 Real Asset Fund AB Fonden skrev ner övervärdet i NAV:et med SEK 21 miljoner under Q3 2013, varav investeringen i Sochi med SEK 11 miljoner och investeringen i Kaliningrad I (land) med SEK 10 miljoner. Alla tillgångar är efter detta värderade till bokfört värde även i NAV:et. Investeringarna i portföljen hade vid årets slut ett bokfört värde enligt följande (Mkr): Politiska och legala risker Fondens investeringar är i Ryssland som kan karaktäriseras av viss politisk volatilitet. Förutom detta är inte det legala systemet inklusive skattelagstiftning helt kompatibelt med sina västeuropeiska motsvarigheter och legala reformer går långsamt. Fonden följer därför noga all legal eller annan information som påverkar det politiska klimatet. Desna 96 Sochi 83 Kaliningrad land 7 Kaliningrad fabrik 6 Totala investeringsportföljen vid årets slut 192 Finansiering och likviditet Inga kapitalanskaffningar har genomförts under Fonden har sedan tidigare ett löfte om kapitaltillskott från Investerarkonsortiet om totalt 625 miljoner kronor samt att det vid extra bolagsstämma i Investerarkonsortiet i oktober 2012 togs beslut om att tillskjuta ytterligare 5 miljoner kronor till Fonden. Vid årets början hade Fonden erhållit 625,0 (610,4) miljoner kronor av det totala löftet från Investerarkonsortiet. Fonden har under året erhållit SEK 4,5 (14,6) miljoner från Investerarkonsortiet. Ackumulerade tillskott från investerarkonsortiet sedan Fonden startades uppgick vid årets slut till SEK 629,5 (625,0) miljoner (initialt åtagande 625,0 miljoner kronor). Kvarvarande löften om tillskott från Investerarkonsortiet var vid årets slut SEK 0,5 (5,0) miljoner. Fonden och dess portföljinvesteringar har inte några externa lån. På en extra bolagsstämma i Fonden i september 2013, togs beslut att dela ut SEK 1,5 miljoner för att förbättra likviditeten i Investerarkonsortiet. Fondens likviditet kan även fortsättningsvis bli ett problem under Det är därför viktigt att Fonden kommer att generera intäkter för att kunna uppfylla sina skyldigheter och fort sätta verksamheten under en 12-månadersperiod. Likviditetsrisk Även om det verkar som den globala finanskrisen till stor del nu är bakom oss, har den påverkat likviditeten i Fondens investeringar negativt. De senaste fyra åren har marknaden för bostäder och relaterade fastighetstransaktioner har varit svag i OSS länderna. Det är därför mycket viktigt att Fonden genererar intäkter för att bevara sin likviditet och kommer att fokusera ännu mer under 2014 på att sälja tillgångar för att ta bort denna risk. Organisation Fonden har en bolagsstruktur där varje investering ägs av ett, eller i vissa fall två, separata bolag. Syftet är att skapa flexibilitet och förenkla framtida avyttringar. 11 Real Asset Fund AB är moderbolag i en koncern som vid årets slut bestod av sju cypriotiska bolag som i sin tur äger fem ryska bolag (se not 9). Samt liga bolag är helägda. Vid årets slut fanns en deltidsanställd ekonomiassistent hos moderbolaget i Stockholm samt fyra personer anställda i koncernbolag. Rådgivaren verkar som rådgivare för Fonden samt verkställer beslut som har fattats av Fondens styrelse. Tekniska tjänster och tjänster för ekonomi och juridik hyrs delvis in externt. Riskfaktorer och risk management Nedan en summering av signifikanta potentiella risker för 11 Real Asset Fund AB. Projekt-relaterad risk Denna typ av affärer innebär en projekt-relaterad risk. Förseningar och fördyringar kan komma p.g.a. ett antal anledningar som påverkar projektets avkastning negativt samt med möjlig negativ påverkan på investeringarna eller Fondens likviditet. Fonden har därför tillgång till konsulter med lång erfarenhet av byggnation och projektledning. 8 8

9 Resultatutveckling/Finansiell ställning/likviditet s rörelseresultat uppgick till 20,4 ( 22,7) miljoner kronor för Rörelseintäkterna uppgick till 21,6 (12,5) miljoner kronor. Rörelsekostnaderna uppgick till 21,7 ( 23,0) miljoner kronor och bestod under året framförallt av rådgivningsarvode samt kostnader hänförliga till drift och utveckling av dotterbolagen. Nedskrivningar av investeringar gjordes med 0 ( 28,7) miljoner kronor. uppvisade ett negativt resultat före skatt för verksamhetsåret om 25,6 ( 48,4) miljoner kronor, samt ett negativt resultat efter skatt om 25,6 ( 48,4) miljoner kronor. s egna kapital uppgick vid årets slut till 202,8 (235,7) miljoner kronor. hade vid årets slut 6,0 (6,4) miljoner kronor i likvida medel. Styrelsens arbete Styrelsen bestod vid årets utgång av fyra ordinarie ledamöter. Under 2013 hölls tio sammanträden utöver konstituerande styrelsesammanträde. Styrelsens arbete har under året framförallt varit inriktat på uppföljning av befintliga investeringar, försäljning av investeringar, värderingar av Fondens tillgångar och Fondens likviditetssituation för att undvika ett likviditetsproblem. s rörelseresultat uppgick till 13,5 ( 13,6) miljoner kronor. Finansnettot uppgick till 84,1( 35,9) miljoner kronor och inkluderar en nedskrivning av aktier/andelar om 58,2 ( 47,1) miljoner kronor. Årets resultat efter skatt uppgick till 97,6 ( 49,5) miljoner kronor. Likvida medel i moderbolaget vid räkenskapsårets utgång uppgick till 4,9 (4,1) miljoner kronor. Framtida utveckling Fondens huvudfokus är att sälja sina investeringar inom Fondens livstid 31 december 2014 och med en ytterligare fokus på att behålla likvida medel i Fonden genom att få intäkter på kort sikt. Fonden fortsätter också att aktivt övervaka sina investe ringar på individuell basis. Vidare arbetar Fonden med att: Fokusera på en försäljning av hela investeringen i Desna Fokusera både på försäljning av lägenheter i Sochi samt att sälja hela investeringen Aktivt försöka sälja alla investeringar på acceptabla prisnivåer Hålla kostnaderna till ett minimum för alla investeringar. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande finns följande fria vinstmedel i moderbolaget (SEK): Erhållna aktieägartillskott Balanserad förlust Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen i moderbolaget, SEK balanseras i ny räkning. Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat-, balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tillhörande noter. 11 Real Asset Fund AB 9

10 11 Real Asset Fund AB Räkenskaper Resultaträkning (belopp i tsek) Not 01/ / / / Omsättning Kostnad för sålda tillgångar Rörelsens kostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Utdelning från dotterbolag Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar Nedskrivning av aktier/andelar Likvidationsförlust dotterbolag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatter Skatt på årets resultat Årets resultat

11 Balansräkning (belopp i tsek) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterbolag Fordran på koncernbolag Summa anläggningstillgångar Real Asset Fund AB Omsättningstillgångar Varulager 8 Byggnader och land Pågående byggnation Fordran på koncernbolag Övriga lånefordringar 9 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 12 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder 95 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga 11

12 11 Real Asset Fund AB Kassaflödesanalys (belopp i tsek) 01/ / / / Den löpande verksamheten Resultat efter finansnetto Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Förändringar i rörelseresultatet Förändringar i varulager Förändringar i rörelsefordringar Förändringar av rörelseskulden Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i dotterbolagsaktier Ökning av långfristiga lånefordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Externt lån Utbetald utdelning Erhållet aktieägartillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Valutakursdifferens i likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

13 Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänt Denna årsredovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de företag i vilket moderföretaget direkt eller indirekt äger aktier motsvarande mer än 50 % av röstetalet, eller på annat sätt har ett bestämmande eller betydande inflytande över, enligt ÅRL 1 kap 4 5. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för fastställande av köpeskillingen på aktierna. s eget kapital omfattar moderbolagets eget kapital och den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats. Utländska dotterbolag har omräknats med tillämpning av dagskursmetoden. Omräkningsdifferenser har redovisats mot koncernens fria egna kapital. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsens fordringar och skulder tillförs rörelseresultatet. Vinster och förluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar/ eventuella nedskrivningar. Maskiner och inventarier skrivs av över tillgångarnas nyttjandeperiod. Skatter inklusive uppskjuten skatt Skatteskulder beräknas baserat på de skattesatser som föreligger per balansdagen. Inga uppskjutna skatteskulder/skattefordringar har redovisats. Not 1 Omsättning 01/ Moder- bolaget 01/ / / Utfakturerade tjänster till: 11 Real Asset Fund Investors AB Dotterbolag till 11 Real Asset Fund AB Försäljning av inv. i Ekaterinburg Försäljning av inv. i Brovari Försäljning av inv. i Baku Försäljning fastigheter och mark Not 2 Anställda och personalkostnader 01/ Moder- bolaget 01/ / / Medeltal anställda (kvinnor) 4,4 (5,1) 5,1 (5,7) 0,8 (0,8) 0,8 (0,8) Löner och andra ersättningar Sociala avgifter varav pensionskostnader Löner och andra ersättningar, styrelseledamot Sociala avgifter varav pensionskostnader Arvode utgår endast till en styrelseledamot. Inget arvode utgår till styrelsens ordförande. Kostnad för löner och andra ersättningar för anställda i moderbolaget täcks av advisory fee. 11 Real Asset Fund AB 13

14 11 Real Asset Fund AB Not 3 Övriga externa kostnader Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter 01/ Moder- bolaget 01/ / / Rådgivningskostnader Legala och Due diligence kostnader Revisionsarvode Tekniska konsulter Sochi drift- och underhållskostnader Övrigt Specificering av kostnadsersättningar till revisorer Arvoden avseende revisionsuppdrag Arvoden till revisorer avseende andra uppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning. För revisionen har revisionsfirman Ernst & Young anlitats. Not 4 Avskrivningar 01/ Moder- bolaget 01/ / / Avskrivning, maskiner och inventarier Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter 01/ Moder- bolaget 01/ / / Ränteintäkt från koncernbolag Övriga ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Valutakursresultat / Moder- bolaget 01/ / / Övriga räntekostnader 940 Valutakursresultat Not 7 Aktier i dotterbolag Namn, org nr, säte Kapital andel % Röst andel % Bokfört värde 11 RAF (Cyprus) One Ltd, HE , Cypern LLC Stroygarant, , Ryssland LLC BaltInvestStroy, , Ryssland RAF (Cyprus) Two Ltd, HE , Cypern RAF (Cyprus) Three Ltd, HE , Cypern RAF (Cyprus) Four Ltd, HE , Cypern LLC BalticInterGroup , Ryssland RAF (Cyprus) Five Ltd, HE , Cypern RAF (Cyprus) Management Ltd, HE , Cypern RAF (Cyprus) One Ltd, HE , Cypern RAF (Cyprus) Three Ltd, HE , Cypern RAF (Cyprus) Four Ltd, HE , Cypern RAF (Cyprus) Five Ltd, HE , Cypern 1 1 Gracio Investments Ltd, HE , Cypern 1 1 Gracio Investments Ltd, HE , Cypern LLC Orbita, , Ryssland ZAO Practic Forvard, , Ryssland

15 Not 8 Varulager Not 9 Övriga lånefordringar 11 Real Asset Fund AB Byggnad och mark Byggnad Vid årets början Årets anskaffning Försäljningar Avskrivningar/ Nedskrivningar Valutakursdifferens Mark Vid årets början Årets anskaffning 446 Försäljningar Avskrivningar/ Nedskrivningar Valutakursdifferens Summa byggnad och mark Pågående byggnation Vid årets början Årets anskaffning Försäljningar Avskrivningar/ Nedskrivningar Valutakursdifferens Summa varulager Investeringsprojekt Desna Sochi Kaliningrad bostadsmark Kaliningrad industriell mark Kiev/Brovari 956 Ekaterinburg Ingående balans Återbetalning Bokfört värde vid årets slut Not 10 Övriga fordringar 11 Real Asset Fund Investors AB Momsfordran Uppskjuten skatt Övrig fordran Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald kostnad Rådgivningskostnad Övriga Not 12 Eget kapital Aktie kapital Fritt eget kapital Totalt Vid årets början Erhållet aktieägar tillskott, villkorat Utdelning till 11Real Asset Fund Investors AB Omräkningsdifferens Årets resultat Vid årets slut Moderbolag Vid årets början Erhållet aktieägartillskott, villkorat Utdelning till 11Real Asset Fund Investors AB Årets resultat Vid årets slut

16 11 Real Asset Fund AB Not 13 Övriga kortfristiga skulder Innehållen skatt och sociala avgifter Skuld för förskottsbetalning från kunder Övrigt Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Revisionsarvode Styrelsearvode, inkl sociala avg Övrigt Not 15 Närstående transaktioner Transaktioner med bolag som bedömts vara närstående har skett på marknadsmässiga villkor. De transaktioner som förekommit under året är följande: 11 Real Asset Fund Investors AB: Administrativa tjänster, exklusive mervärdesskatt Invest SA (rådgivningsbolaget) Rådgivningsarvode Kostnadsförd ränta till närstående parter 940 Stockholm 20 mars 2014 Tom Dinkelspiel Styrelseordförande Jacob Shtofman Noel Diviney Per Berglöf Vår revisionsberättelse har avgivits den 20 mars 2014 Ernst & Young AB Mikael Ikonen Auktoriserad revisor 16 16

17 11 Real Asset Fund Investors AB (publ) Org nr Årsredovisning för perioden 1 januari december 2013

18 11 Real Asset Fund Investors AB (publ) Förvaltningsberättelse 2013 Styrelsen och verkställande direktören för 11 Real Asset Fund Investors AB (publ), org nr , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari december Perioden är bolagets åttonde räkenskapsår. Alla belopp redovisas om inte annat anges i tusentals kronor (TSEK). Verksamhetsbeskrivning Bolagets (11 Real Asset Fund Investors AB (publ)) syfte är att underlätta investeringar i Fonden (11 Real Asset Fund AB) samt att tillhandahålla likviditet hos dessa investeringar. Bolaget har tre verksamheter: (i) bidra med kapital som tillskjuts på Fondens anmodan för investeringar inom dess investeringsområde, (ii) förvalta det anskaffade kapitalet till dess att kapitalet har tillskjutits och (iii) ta emot eventuella vinstutdelningar och utskiftningar från Fonden. Vid extra bolagsstämma i oktober 2012 i Bolaget togs beslut om att tillskjuta ytterligare 5 miljoner kronor till Fonden. Under året har Bolaget tillskjutit totalt SEK 4,5 miljoner till Fonden. Det tillskjutna kapitalet har främst använts för löpande kostnader. Ackumulerade tillskott sedan starten i juni 2006 uppgick per 31 december 2013 till SEK 629,5 miljoner (initialt åtagande SEK 625 miljoner). Vid årets slut återstod SEK 0,5 miljoner kronor att tillskjuta till Fonden. Bolaget hade vid årets slut SEK 1,9 miljoner i likvida medel. Bolagets likvida medel har under året placerats på bankkonto samt i räntebärande deposition. På en extra bolagsstämma i Fonden i september 2013, beslutades det att dela ut SEK 1,5 miljoner till Bolaget för att förbättra Bolagets likviditet. Utveckling av Fondens investeringsportfölj Fondens investeringsportfölj bestod vid slutet av året av fyra portföljinvesteringar, med huvudsakligt fokus på exploateringsmark och fastigheter. Inga nya investeringar har genomförts under Fonden har under året, i linje med sin strategi, inte investerat i byggnation. Under året sålde fonden investeringarna i Ekaterinburg med en vinst på ca SEK 0,7 miljoner och Brovari/Kiev med en vinst på ca SEK 0,2 miljoner. Fonden sålde också en lägenhet i Sochi vilket genererade en vinst på ca SEK 0,2 miljoner. Fondens totala investeringsportfölj hade vid årets slut ett bokfört värde om SEK 192 miljoner. Ägarförhållanden Bolaget har två typer av aktier utgivna, stamaktier och B-aktier. Vid början av 2013 fanns B-aktier och stamaktier utgivna.11 Invest SA ( Rådgivaren ) är av administrativa och formella skäl ägare av samtliga B-aktier, vilket vid årets utgång motsvarade 14 procent av rösterna och 62 procent av antalet aktier. Rådgivarens B-aktier ger inte rätt till utdelning. B-aktiens rätt till utskiftning vid en eventuell likvidation av Bolaget är begränsad till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde. Stamaktierna utgjorde vid årets slut 86 procent av rösterna och 38 procent av antalet aktier. Bolaget hade vid utgången av året ca 220 ägare. Finansiering Inga kapitalanskaffningar har genomförts under Bolaget har genom tidigare kapitalanskaffningar inbringat totalt 625 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget har inga externa lån. Organisation Bolaget hade vid utgången av året en deltidsanställd VD vid kontoret i Stockholm. Styrelsens arbete Styrelsen bestod vid årets utgång av fyra ordinarie ledamöter. Sammanträden skall utöver konstituerande styrelsesammanträde hållas minst två gånger per år. Under 2013 hölls nio sammanträden utöver konstituerande styrelsesammanträde. Styrelsens arbete har under året rört beslut kring kapitaltillskott till Fonden, rapportering samt värdering av Bolagets aktier i Fonden

19 Nedskrivning av aktier i Fonden Bolagets aktier i Fonden har skrivits ner med 57,1 ( 56,6) miljoner kronor under året till följd av kostnader i Fonden och dess dotterbolag, nedskrivningar av övervärdet i Fondens NAV samt orealiserade valutajusteringar under året. Egna kapitalet i Bolaget motsvarar därmed det beräknade Nettotillgångsvärdet (NAV) i Bolaget per 31 december Värderingarna innehåller även i år osäkerhet på grund av bristen på jämförbara transaktioner i Ryssland. Värderingen av Desna är i linje med försäljningsdiskussioner som förs. För Sochi ser Fonden en osäkerhet i värderingen beroende på bristande likviditet och information om transaktioner i området samt osäkerhet kring vad som kommer att hända med området efter olympiaden. Ytterligare nedskrivningar av bolagets aktier i Fonden kan inte uteslutas. Resultatutveckling/Finansiell ställning/likviditet Bolaget, som inte har några rörelseintäkter, uppvisar ett negativt rörelseresultat för 2013 om 1,2 ( 1,2) miljoner kronor. Finansnettot exklusive nedskrivningar uppgick till 1,5 (0,2) miljoner kronor. Under året skrevs värdet av aktier i Fonden ned med 57,1 ( 56,6) miljoner kronor. Resultat före skatt uppgick till 56,8 ( 57,6) miljoner kronor. Resultat efter skatt uppgick för 2013 till 56,8 ( 57,6) miljoner kronor. Bolaget ägde vid årets slut aktier i Fonden till ett bokfört värde av 205,8 (258,4) miljoner kronor. Vid årets slut hade bolaget 1,9 (6,0) miljoner kronor i likvida medel. Likviditeten för Fonden är svag och det är av yttersta vikt att Fonden säljer sina tillgångar för att kunna fortsätta med sin verksamhet under en 12-månadersperiod. Framtida utveckling Bolaget kommer under 2014 att fortsätta verka som investeringsbolag för Fonden. Fonden kommer som föregående år att vara restriktiv med utgifter för att förbättra likviditeten. Fondens styrelse har beslutat att förlänga Fonden till 31 december 2014 och Fondens fokus kommer under 2014 att ligga på att avyttra investeringarna. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande finns följande fria vinstmedel (SEK): Överkursfond Balanserad förlust Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen, SEK balanseras i ny räkning. Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tillhörande noter. 11 Real Asset Fund Investors AB (publ) 19

20 11 Real Asset Fund Investors AB (publ) Räkenskaper Resultaträkning (belopp i tsek) Not 01/ / Rörelsens kostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Nedskrivning av aktier i fonden Utdelning från 11 Real Asset Fund AB Valutakursresultat 2 Resultat före skatt Skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Balansräkning (belopp i tsek) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Totala anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Totala omsättningstillgångar TOTALA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst Årets resultat Totalt eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Totala kortfristiga skulder TOTALA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 20 20

21 Kassaflödesanalys (belopp i tsek) 01/ / Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansnetto Nedskrivning av aktier i Fonden Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Real Asset Fund Investors AB (publ) Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av rörelsefordringar 13 Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Investeringar i anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheter Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets utgång

22 11 Real Asset Fund Investors AB (publ) Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Denna årsredovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Alla belopp anges i tusentals kronor. Not 1 Anställda och personalkostnader Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav (Namn, org nr, säte) Kapital andel % Röst andel % Bokfört värde 11 Real Asset Fund AB, , Stockholm 38% 6% Bokfört värde motsvarar anskaffningsvärde med avdrag för gjorda nedskrivningar Medeltal anställda (kvinnor) 0,25 (0,25) 0,25 (0,25) Antal anställda vid periodens utgång (kvinnor) 1 (1) 1 (1) Löner och andra ersättningar, verkställande direktör Sociala kostnader varav pensionskostnader Löner och andra ersättningar, styrelseledamot Sociala kostnader varav pensionskostnader Ersättning utgår endast till en styrelseledamot. Inget arvode utgår till styrelsens ordförande. Not 2 Övriga externa kostnader Revisionsarvode Administrativa tjänster Styrelsearvode Övrigt Specificering av revisionsarvode Arvoden avseende revisionsuppdrag Arvoden till revisorer avseende andra uppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt verkställande direktörens och styrelsens förvaltning. För revisionen har revisionsfirman Ernst & Young anlitats. Not 6 Eget kapital Anskaffningsvärde Aktiekapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Vid årets början Årets resultat Vid årets slut Not 7 Totala kortfristiga skulder Personalkostnad Revisionsarvode Styrelsesarvode Leverantörsskulder Not 8 Närstående transaktioner Transaktioner med bolag som bedömts vara närstående har skett på marknadsmässiga villkor. De transaktioner som förekommit under året är följande: Real Asset Fund AB: Administrativa tjänster Not 3 Ränteintäkter Ränteintäkten avser ränta på banktillgodohavanden. Not 4 Nedskrivning av aktier Bolagets innehav av aktier i 11 Real Asset Fund AB (Fonden) har skrivits ned till följd av värdenedgångar i Fondens tillgångar

23 Stockholm 20 mars 2014 Tom Dinkelspiel Styrelseordförande 11 Real Asset Fund Investors AB (publ) Noel Diviney Per Berglöf Jacob Shtofman Karin Cakste Verkställande Direktör Vår revisionsberättelse har avgivits den 20 mars 2014 Ernst & Young AB Mikael Ikonen Auktoriserad revisor 23

24 Revisionsberättelse 11 Real Asset Fund AB Till årsstämman i 11 Real Asset Fund AB, org.nr Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för 11 Real Asset Fund AB för räkenskapsåret Styrelsens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. Upplysning av särskild betydelse Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på styrelsens redogörelse i förvaltningsberättelsen, av vilken framgår att det finns svårighet i att bedöma värdet på koncernens fastighet belägen i Sochi. Detta beror främst på den låga aktiviteten i den lokala fastighetsmarknaden och därmed bristen på referensobjekt. Förhållandet tyder på osäkerhet om det bokförda värdet på fastigheten kommer att kunna realiseras. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till disposi tioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för 11 Real Asset Fund AB för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen

25 Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis ningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med aktie bolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 20 mars 2014 Ernst & Young AB Mikael Ikonen Auktoriserad revisor 25

26 Revisionsberättelse 11 Real Asset Fund Investors AB Till årsstämman i 11 Real Asset Fund Investors AB (publ.), org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 11 Real Asset Fund Investors AB (publ.) för räkenskapsåret Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 11 Real Asset Fund Investors ABs (publ.) finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Upplysning av särskild betydelse Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på styrelsens redogörelse i förvaltningsberättelsen, av vilken framgår att det finns svårighet i att bedöma värdet på dotterbolagets fastighet belägen i Sochi. Detta beror främst på den låga aktiviteten i den lokala fastighetsmarknaden och därmed bristen på referensobjekt. Förhållandet tyder på osäkerhet om ytterligare nedskrivningsbehov av bolagets aktier kan komma att erfordras. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 11 Real Asset Fund Investors AB (publ.) för räkenskapsåret

Årsredovisning 2008. 11 Real Asset Fund AB 11 Real Asset Fund Investors AB (publ) Banklogotype

Årsredovisning 2008. 11 Real Asset Fund AB 11 Real Asset Fund Investors AB (publ) Banklogotype Årsredovisning 2008 11 Real Asset Fund AB 11 Real Asset Fund Investors AB (publ) Banklogotype Innehållsförteckning 2. Fonden i korthet 3. Rådgivarens kommentarer till året 2008 5. Investeringsportföljen

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2011 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2011 AB ÅRSREDOVISNING 212 COELI PRIVATE EQUITY 211 AB ORGANISATIONSNUMMER 556825941 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JAN 212 31 DEC 212 PRIVATE EQUITY VD HAR ORDET 212 blev för riskkapitalbranschen överlag ett hyggligt år

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

SWEDE RESOURCES AB ÅRSREDOVISNING 2013. Årsredovisning 2013 Swede Resources AB (publ) 556611-6934

SWEDE RESOURCES AB ÅRSREDOVISNING 2013. Årsredovisning 2013 Swede Resources AB (publ) 556611-6934 Årsredovisning 2013 Swede Resources AB (publ) 556611-6934 1 Innehåll Swede Resources i korthet 2 VD har ordet 3 Affärsidé och strategi 4 Organisation 4 Projekt 5 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31. GRONTMIJ AB Org nr: 556563-7237. Fastställelseintyg

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31. GRONTMIJ AB Org nr: 556563-7237. Fastställelseintyg Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Grontmij AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 NORDIC LEISURE AB (publ) Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FLERÅRSÖVERSIKT... 3 RESULTATRÄKNINGAR... 4 BALANSRÄKNINGAR... 5 KASSAFLÖDESANALYS... 7 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB ÅRSREDOVISNING Mellansvenska Logistiktransporter AB 2013 Mellansvenska Logistiktransporter AB Org nr 556617-1210 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 2 Styrelsen och verkställande direktören för Mellansvenska

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Välkommen till Skandrenting

Välkommen till Skandrenting 2012 Innehåll Fem år i korthet............... 2 Året i korthet................. 3 VD kommentar... 4 Affärsidé och strategi...6 Detta är renting...8 Renting har många fördelar..... 9 Fastigheter..................

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Alla människor är unika med lika värde. Alla människor har rätt till integritet, självbestämmande och självständighet

ÅRSREDOVISNING 2014. Alla människor är unika med lika värde. Alla människor har rätt till integritet, självbestämmande och självständighet ÅRSREDOVISNING 2014 Alla människor är unika med lika värde Alla människor har rätt till integritet, självbestämmande och självständighet Alla har också rätt att uppleva meningsfullhet INNEHÅLL 1 AB SOLOMs

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ)

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ) Årsredovisning 2011 Crown Energy AB (publ) Innehåll Kort om Crown energy.................................................... 3 inledning..................................................................

Läs mer

SÖRRED ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2013

SÖRRED ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Sörred Energi AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB och förser Volvos industriområde i Torslanda med elnät, fjärrvärme, gas, tryckluft, vatten och avlopp samt servicetjänster. ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer