Gud och de fattiga. Texten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gud och de fattiga. Texten"

Transkript

1 Gud och de fattiga Texten Scenen är världen: vi rika i kyrkan och de fattiga i världen. 1,2 miljarder människor lever på mindre än en dollar per dag. 3 miljarder, hälften av världens befolkning, lever på mindre än 2 dollar om dagen. Dagligen dör barn av ren svält eller av sjukdomar relaterade till svält. Tyvärr är detta inget skådespel på scenen utan verkligheten. Texten är 1 Kor 1: 28: och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till Tyvärr är detta inget ord från en befrielseteolog utan Guds Ord. Inledning För några år sedan besökte jag Stockholm för att delta i två sammanträden. Det ena gällde ett sammanträffande med personer från de s k väckelsesamfunden i samarbetet kring tidningen Petrus och det andra var teologgruppen på den frikyrkliga biståndsorganisationen Diakonia. Detta betydde att jag först lyssnade till synpunkter kring den senaste typen av andliga upplevelser, då i form av Torontoväckelsen. Men vid fikat på Diakonia kom en sekreterare ut med tårar i ögonen och berättade om en brand i slummen i Manila. Då bestämde jag mig för att på alla sätt uppehålla kontakten med de sociala och politiska frågorna, exempelvis genom Diakonia. Jag behöver den kontakten för att lära mig hur jag gråter över de fattigas nöd. Men hur förhåller sig allt detta till begreppet frälsning? Finns det frälsning på Petrus eller på Diakonia? Är det Diakonia som står för de fattiga och Petrus som arbetar för frälsning? Eller kanske Diakonia ligger närmast frälsningen och Petrus bara kan förknippas med fattigdom? De fattiga och frälsningen Evangeliet är bara goda nyheter för de fattiga om det inkluderar Guds aktiva ingripande för att upprätta rättvisa. När Anden kommer över Jesus börjar den tid då synder förlåtas, sjuka helas och då social och ekonomisk ondska bekämpas. Allt detta är ett integrerat helt och inte åtskilt som evangelisation (word), social rättvisa (work) och tecken och under (wonder). Det handlar inte om att få ordning på begreppen evangelisation, social rättvisa och tecken och under utan om att vara öppen för Guds Rikes hela agenda. Ett Gudsrike där man förblir fattig skulle vara en motsägelse i sig själv. Det är helt klart att de fattiga inte kommer att diskrimineras i detta rike. Frågan är då om begreppet frälsning får någon betydelse nu, när de fattiga fortfarande måste lida av hunger och exploatering. Guds verk i frälsningen har stor betydelse för de fattiga. Den gudomliga förlåtelsen är en tydlig motsats till tanken på ödet. Psykologiskt sett härdar många fattiga ut i sin fattigdom genom att tillskriva den just ödet. Resultatet blir att den fattige ser sig som offer för krafter som han inte kan kontrollera. Tanken på ödet hindrar allt ansvar och all kreativitet. Försoningen förkunnar däremot att priset för det förflutna är betalt. De fattiga kallas att vara Guds barn, att bära ansvar inför Gud. Missionens främsta förtjänst har varit att ge de 1

2 fattiga en känsla av identitet och ansvar. De fattiga måste befrias från sin självuppfattning av att vara ödets offer. Försoningen innebär också goda nyheter om att segern över onda makter är vunnen. Även den fattige kan se sig själv som placerad med Kristus i seger över det onda. Försoning med andra människor måste bli en följd av detta. Korset har brutit ner barriärer mellan grupper som tidigare varit fiender (Ef 2). Rik och fattig är då inte de viktigaste kategorierna. Avgörande är istället att alla är försonade människor. Man delar försoningen med varandra. Den försoning som täcker livets helhet och därför medför förändringar. En stor förändring är att denna försoning också skapar kreativitet. En ny livsstil blir en följd av omvändelsen. Kallelsen till omvändelse bland de fattiga är inte en undanflykt från det som tycks vara oöverstigliga problem. Dessa fattiga människor är istället beredda att ta en avsevärd risk med tydliga kostnader. De är förändringsagenter genom att bryta med gamla traditioner och delta i något nytt och revolutionerande. Denna förändring måste leda till ett medvetandegörande, som motiverar människan för befrielse. Den förtryckte är avhumaniserad. Han ser sig som en åskådare utan en egen historia. Man måste bli ansvarig för sitt eget öde. Då blir man en ny människa. Jag minns en sådan ny människa: kvinnan vid vävstolen i Sri Lanka. Hennes kropp hade utnyttjats av många män. I sin smärta valde hon den totala tystnaden. När jag som man närmade mig hennes arbetsplats blev reaktionen försiktigt avvaktande. Efter en stund vågade hon le. Hon log över mitt beröm för den vackra vävnaden. En kvinna som funnit sitt värde. Tydligast är detta medvetandegörande bland de fattiga pingstvännerna i exempelvis Sydamerika. Många av dessa pingstvänner har förnekats mänskliga rättigheter och marginaliserats till slummen. Andedopet tolkas då som både andlig värdighet och social jämlikhet. Tungotalet har också en social innebörd: Tungotalet låter den olärde blanda sitt tal med de utbildade. Enkla människor predikar, sjunger och talar i tungor och får samma erfarenheter som personer med högre social position. Ett annat tecken på ett nytt socialt liv är det gudomliga helandet. Helandet är nämligen inget andligt fenomen utan något mycket praktiskt och jordiskt. Pingstvänner gör anspråk på ett erfara det övernaturligas kraft i varje del av livet. Här handlar det inte om karismatiska guldtänder utan om de fattigas karismatik, d v s att Gud handlar på livets elementära plan. Jag har bara känt mig som en kung en gång i livet. Det skedde på Filippinerna, när en grupp fattiga väntat på mig i fyra timmar. Dessa härliga, intelligenta människor ville visa upp sina olika projekt inom kooperativet. Fiskaren tog oss ner till Stilla Havets kust. Vi hade sett hans enkla hus och nu hans lilla båt vid det stora havet. En västerlänning i sällskapet ville vara humoristisk och sa: Här skulle du behöva ett under!. Då vände sig fiskaren till oss och sa: På den här stranden går Jesus varje morgon. Hans under handlade inte om välstånd utan om Jesu närvaro i livets hårda kamp. De fattiga och vår livsstil Denna fokusering av person, familj och församling betyder inte att det kristna livet begränsas till den privata sfären. Församlingens tjänst är inte enbart inåtvänd utan innefattar också ett ansvar för kärlekens gärningar i världen. Det handlar då om människor av kött och blod med konkreta materiella behov. Antingen älskar vi en människa i hennes helhet (1 Joh 3:17-19) eller också älskar vi överhuvudtaget inte alls. En kristen social omsorg innefattar därför också profetisk kritik av all orättvisa (Jes 1:17). Trohet mot Kristi 2

3 rike bör i ett överflödssamhälle innebära en radikal prövning av vår livsstil och ett otvetydigt avståndstagande från kapitalistiska livsvärden. Själva drivkraften i väst ligger i denna form av kapitalistisk avgudadyrkan. Mammons kraft är förfärande. Det krävs övernaturlig kraft för att motstå den. Denna kraft är just det som Jesus ger sina efterföljare genom sin helige Ande, vilket Apg visar i berättelserna om de första kristnas relation till pengar (Apg 2:42-47, 4:32-37). Vi behöver en Andeuppfyllelse som fyller oss mer än börsnoteringar och bilannonser! De första kristna var så Andefyllda att de inte kunde bli kapitalister! Den mest radikala följden av ett arbete kring den sociala rättvisan skulle därför drabba vår livsstil som kristna. För att göra detta möjligt krävs en passionerad lidelse, som kan uttrycka sig både i medlidande med de utsatta och indignation mot de makthavande. Med begreppet medlidande menas inte någon allmose-mentalitet med en individualistisk tendens. Vi måste lära känna rättvisans Gud, den Gud som hör de förtrycktas rop, den Gud som lever på sophögen bland de fattiga. Den tidigare ledaren inom Lausanne-rörelsen John Stott har eftersträvat att påminna evangelikala kristna om hur intensivt Gud är engagerad i rättvisa och befrielse: Vi måste känna det som Jesus kände smärtan hos de hungriga, främlingskapet hos de maktlösa, och ovärdigheten hos de eländiga i världen Förrän vi känner moralisk indignation över den världsvida sociala orättvisan och starkt medlidande för det världsvida mänskliga lidandet, tvivlar jag allvarligt på att vi kommer att röras till handling. Trots mina sex års studier av Stotts teologi är det tveksamt om jag drabbats av denna lidelse för de förtryckta människorna. Trots att jag själv stått vid den vulkan i Nicaragua där Somozas män slängde i sina fiender, måste jag fråga mig om jag verkligen känner smärtan över orättvisan i världen. Känner jag rättvisans Gud? Befrielseteologerna utmanar oss att lära känna rättvisans Gud. En av dem jag fascinerats av är Pablo Richards. Han berättade om förhöret inför militärdomstolen, där en vän från skoltiden nu presiderade. Denne general sa: Vi är som Gud, vi är överallt, vi ser allt och vi kan göra allt. Visst, förtrycket har sin egen gud. Förtryckets samhälle har ställt upp sig själv som avgud. Kyrkan har ofta bekräftat detta genom att ge förtryckarna gott samvete. Befrielseteologerna vägrar att tro på denna förtryckets gud, även om den tar kristen förklädnad. Eller som Pablo Richards sa: Den kyrka som stöder förtrycket kan inte vara en kyrka åt Moses Gud. De tror istället på de fattigas Gud. Skapelse och frälsning Denna syn på social rättvisa bör dock först sättas in i den större teologiska frågan om förhållandet mellan skapelse och frälsning. Vi bör hålla samman skapelse och frälsning och se frågan om social rättvisa i ljuset av dem båda. Enligt min mening sker detta om vi håller samman allt under begreppet Guds rike. Guds rike är ett tydligt kristologiskt begrepp och bör begränsas till de sammanhang där Jesus erkänns som Herre. Riket finns bara där Kristus regerar genom att ge frälsning och där Han får människors dyrkan och lydnad. Vårt arbete för de fattiga behöver hålla sig till det yttersta målet för mänskligheten, nämligen Guds rike. Det gör vi genom att fokusera vårt arbete på Jesus Kristus. Församlingens yttersta syfte är vare sig evangelisation eller social rättvisa i sig - utan församlingen syftar fram till Guds rike (Matt 6:33). Det Rike som är för de fattiga (Matt 5:3), som är bundet till tron på Kristus (5:19, som är rättfärdighet och rättvisa (18:23-35), som är närvarande redan nu men ännu inte fullt uppenbarat (3:2, 13:30). 3

4 Församlingen har då att bekänna sig till både rättfärdighet och rättvisa, evangelisation och social rättvisa på ett integrerat sätt. Vi behöver därför utgå från grundsynen i Ef 1:10: allt i himlen och på jorden ska sammanfattas i Kristus. Gud ska upprätta en ny ordning, en ny skapelse med Kristus som huvud. En dag ska allt räknas samman i Jesus Kristus. Det kommer att innefatta allt, både andligt och materiellt. Gnostiker ville dela upp livet i heligt och profant. Men Kristus är intresserad av allt. Allt får sin rätta plats i Honom. Det Guds rike som Jesus förkunnade var fjärran från allt förandligande. Det var konkret närvarande i Jesu person och i hans kärleksgärningar. Hela människan med alla hennes omständigheter är målet för Guds frälsning. Ett tecken på detta är Jesu under. Dessa kraftgärningar för att hela människan skulle frälsas är en oskiljaktig del av evangeliet. Andens gåvor blir på detta sätt en utrustning till att föra in Guds Rikes kraft i världen. Där ligger det andliga: att nådegåvorna medverkar till upprättelsen av skapelsen genom den helige Ande. Guds Rike innebär att allt förstört kommer att bli helt. Jag har lärt mig denna teologi av några evangelikala befrielseteologer i Mellanamerika: Guillermo Cook och John Stam. Studiemiljön utgjordes av professor Stams vardagsrum i ett enkelt hus i ett slumområde. Dessa teologer utgår ifrån att Jesu löften i Nasarets synagoga om ett jubelår är giltiga idag: Riket har en ständigt förnyande, revolutionerande kraft menar de. Den bibliska visionen av Guds Rike tvingar oss att ta ansvarig ställning mot det onda i samhället. Det är dock nödvändigt att pröva saken utifrån tanken på "redan nu och ännu inte". Människans tillvaro som Guds avbild omfattar tre relationer, till Gud, medmänniskor och skapelsen. Guds shalom (helhet) inbegriper egentligen alla dessa relationer. Men i NT sker en tydlig koncentration på relationen till Gud. Frälsning i alla tre relationerna förkunnas bara som en framtida verklighet. Redan nu är dock Gudsriket närvarande i Jesus. I honom erbjuds syndernas förlåtelse. Däremot ges ingen helhet på livets alla områden ens för oss kristna. Frid som ett fullkomligt faktum (indikativ) finns nu bara i den vertikala dimensionen gentemot Gud. Riket kan nu ibland glimma till i hela sin bredd genom exempelvis den diakonala tjänsten för hela det mänskliga livet. Även helbrägdagörelsens under är ett tecken på att frälsningen innefattar människans helhet. Men återstoden av upprättandet av Guds avbild i människan sker vid den slutliga frälsningen. Därför kallas vi (imperativ) att följa Guds vilja så långt som möjligt och på ett föregripande sätt manifestera Guds rikes kännetecken också i våra horisontella relationer till medmänniskan och till skapelsen. Det kommande riket är ju en plats för godhet, rättfärdighet och sanning. Vi som längtar efter det Riket måste visa på Rikets verklighet genom att arbeta för dessa värden nu. Vi uppnår dem inte fullt ut - men vi visar hur Guds rike är beskaffat. Rättfärdighet exempelvis utmärker Guds kommande rike. Ett exempel på orättfärdigheten i denna värld är ju fördelningen av jordens rikedomar mellan rika och fattiga länder. En svensk äter minst 20 gånger så mycket mat som en genomsnittsindier. Vi lägger ut miljontals kronor på bantningspiller medan miljoner människor dör av svält varje år. Jag tycker nog att det mesta talar för att vi inte alls kommer att känna oss hemma i himlen - där rättfärdighet bor! Sanning är i NT inte bara en intellektuell aktivitet. Sanning står också för handling: den ska man inte bara känna till utan också göra något av. Sanning mäts inte i hyllmeter utan i handlingar. Hur ska vi kunna säga sanningen om vissa partiers minskade vilja till u-landsstöd, när vi använder våra miljoner till kyrkoprydnader och privat konsumtion? 4

5 Men även min egen teologi kommer att mätas utifrån mina handlingar eller kanske utifrån det jag inte gör. När vi åt på busstationens restaurang i Managua omgavs vi av många tiggare. En pojke i tioårsåldern lyckades rafsa till sig lite från en tallrik men fick då en örfil av vakten. Han föll precis bredvid mig. En gråtande tiggare vid mina fötter och jag vet inte hur jag ska bete mig! Det är ett tillfälle då jag frågar mig: Vad har jag all min teologi till? Men vi får inte förledas att tro att Guds rike är detsamma som framgång för ett visst politiskt system. Det borde historien ha lärt oss. Kristen tro blir lätt en tjänare åt politiska önskningar. Evangeliet blir en fånge. Men detta sker naturligtvis också i den kapitalistiska västvärlden. Den politiska teologin, exempelvis befrielseteologin, riskerar att göra evangeliet till något yttre, till att enbart bli politik och social rättvisa. På det sättet sker en reduktion av evangeliet. Men det sker också i medelklassens sätt att göra tron till något inre. Hos befrielseteologerna betonas Guds rättvisa men utan kärlek, hos kapitalistiska teologer betonas Guds kärlek men utan rättvisa. Den ena gruppen faller offer för vänsterpolitik, den andra för högerpolitik. Befrielseteologerna gör tron till en politisk aktivitet men vår medelklassteologi har dämpat all vår oro inför de lidande. Kristen tro har blivit en medelklassmyt med sentimental kärlek, en kärlek som stöder status quo. Bara för att Guds Rike dröjer ska inte all rättvisa dröja. Jag säger inte att kyrkan bör bli en kommunistisk gerillagrupp men den bör inte heller vara en kapitalistisk retreatgård, där de fromma väntar på Jesu tillkommelse. Eller som professor Nunez i Guatemala uttryckte det vid en intervju: Vi måste bli tillgängliga för de fattiga. Men för det behöver vi inte följa en politisk ideologi. Det räcker med att följa Jesus. Om vi är öppna för Andens ledning, kommer han att leda oss till de fattiga. Men då gäller det att vi är just öppna för Andens ledning. Inte i en massa struntsaker, om i vilken affär jag ska köpa nästa pryl, utan Andens ledning att gå till de fattiga. De fattiga och vår frälsning Guds folk måste stå på de fattigas sida. Profeterna fördömer de religiösa ceremonierna hos dem som förtrycker folket (Jes 1:10-17). Gud är vred på den som söker förena ett fromt liv med förtryck av de fattiga. En undersökning av frikyrklig verksamhet skulle knappast entydigt visa att vi står på de fattigas sida. Risken är stor att svensk kristenhet befinner sig alltför nära centrum i samhället istället för att röra sig i marginalen. Gud utvalde det svaga och det ringaktade. Gud väljer inte bland de visa och starka, bland "det vackra folket". Gud använder de träbitar som vi förkastat när han bygger sitt tempel. Detta uppmärksammades också av kristendomens fiender under fornkyrkans tid. Celsus skriver om de kristna: "Låt ingen utbildad, ingen vis, ingen förståndig komma nära dem. För dessa förmågor ses av dem som onda. Men en okunnig, en dum, ett barn, låt dem komma med djärvhet. Därigenom att de själva erkänner att dessa människor är värdiga deras Gud visar de att de bara kan övertyga de dåraktiga och dumma och bara slavar, kvinnor och barn." För Celsus bevisar detta att kristendomen är falsk, eftersom den bara kan dra till sig de svaga och dåraktiga. Men för Paulus ligger en viktig sanning om Gud i detta tillvägagångssätt: Guds syfte är nämligen att förhindra varje anledning till att vara stolt inför Gud och istället kasta sig helt i förtröstan på honom. Guds kärlek till marginalmänniskorna, de fattiga, visar alltså både att han är nådefull men också att han inte ställer sig i något beroende till de rika och de visa. Gud ser sig inte som ansvarig inför de visa och mäktiga. 5

6 Nu har visserligen historiska studier visat att den kristna församlingen även på Paulus tid omfattade alla sociala skikt. Medlemmar kom också från välbärgade kretsar. Men Paulus är inte intresserad av att ge en sociologisk redogörelse. Paulus är ute efter en teologisk sanning: Gud har kastat världens bedömningar över ända också när det gäller kallelsen till frälsning. Genom att ge evangeliet till de fattiga har han för alltid ställt sig på deras sida. Gud har en särskild omsorg om de fattiga. Detta betyder inte att Gud enbart bryr sig om de fattigas frälsning. De rika och mäktiga är inte lämnade utanför möjligheten att få frälsning. Om vi är villiga att bli svaga och dåraktiga kan även vi bli frälsta. Men evangeliets ära ligger i att Gud frälsar det som ringaktas, ja det som inte finns till (v 28). Gud vill frälsa de rika - men evangeliets ära ligger inte där. Det kristna budskapets största härlighet ligger i Guds barmhärtighet mot de fattiga och svaga. Låt oss använda exegeten Gordon Fees ord för att se hur Gud går tillväga: Dessa människor som var ting, blir i frälsningen verkliga människor, de som inte hade något liv får evigt liv, de som i världens ögon var värdelösa får höra att de är värda Guds Sons död, Gud tar jordens avskum och gör dem till präster och konungar i sitt rike. Avslutning Vi tror att de som betyder mest är de visa, de rika, de som hör hemma i maktens korridorer. Första gången KDS kom in i riksdagen lade en student på Örebro Missionsskola fram detta som tacksägelseämne, eftersom det nu skulle bli väckelse. Det tacksägelseämnet har inte upprepats. Väckelsen har av förståeliga skäl uteblivit. Paulus trodde istället på den kraft som fullkomnas i svaghet. Frågan är om Guds vägar till de fattiga är våra vägar i evangelisation och social rättvisa. Vi måste absolut som väckelsens folk åter komma i nära beröring med marginalmänniskorna i vårt samhälle. De passar inte in i församlingens trygga småborgerlighet. Som frikyrklig medelklass har vi tämjt evangeliet. Då sviker vi evangeliet genom att göra det till en spinnande huskatt vid lyckoreligionens värmande brasa, en katt som spinner behagligt vid våra mysiga predikningar. Den kristna församlingen har blivit en Volvoklubb och en slipsförening. Om någon fattig är intresserad av vårt gudstjänstliv ska han först ta sig förbi en stor bilparkering och sedan en foajé full med välklädda människor. Skulle han mot förmodan våga sig in i kyrkan får han där höra att vi som finns där är frälsta av nåd. Det får man ha en sjusärdeles fantasi för att räkna ut. Allt talar för att vi är kristna för att vi är duktiga och präktiga. Guds rike börjar med Jesus det är sant men det är också sant att det börjar hos de fattiga. God-talk has to be God-walk. Vår tal om Gud måste bli en vandring med Gud ut i marginalen bland de fattiga. Per-Axel Sverker 6

7 7

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

Gud och de fattiga. 1. Inledning. Texten

Gud och de fattiga. 1. Inledning. Texten Gud och de fattiga 1. Inledning Texten Scenen är vi och de fattiga. 1,2 miljarder människor lever på mindre än en dollar per dag. 3 miljarder, hälften av världens befolkning, lever på mindre än 2 dollar

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat K J S King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat www.nyatestamentet.nu Kapitel 1 1 Det som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop SOTERIOLOGI 2015-03-04 Frälsning & Dop "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."(rom. 1:16) "Den främsta faran för det kommande

Läs mer

Bibeltexter

Bibeltexter Bibeltexter 2016 03 06 Rom 4:5 Men den som utan gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, han får sin tro tillräknad som rättfärdighet. Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 1 Tunadalskyrkan 160612 3 e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 Ett brev kan se ut på många sätt, skrivet i ett automatiskt dataprogram med tryckt adress; i ett brunt eller orange kuvert från

Läs mer

Nyårsdagen Lars B Stenström

Nyårsdagen Lars B Stenström 080101 Nyårsdagen Lars B Stenström Den nya dagen kommer till oss och vi tar emot den på olika sätt med oro för allt ouppklarat med förväntan för det vi hoppas på med osäkerhet inför något nytt och främmande

Läs mer

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus.

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften. Jag vill gärna ge dig dessa livsviktiga förbundslöften som Gud har gett oss människor, som tar emot honom med hela vårt hjärta.

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

BARA NÅD HELGELSENS VÄG. och. Einar Bäfverfeldt

BARA NÅD HELGELSENS VÄG. och. Einar Bäfverfeldt BARA NÅD och HELGELSENS VÄG Einar Bäfverfeldt Einar Bäfverfeldt Tryckt hos Författares Bokmaskin, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-9139-0 Där inte annat är angivet är bokens bibelcitat tagna från Svenska

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 15 söndagen efter Trefaldighet Psalmer: 67, L63, 243, 249, 400, 207:1-3 Texter: 5 Mos 6:4-7, Gal 5:25-6:10, Matt 6:24-34 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Lärdomar från den ohederlige förvaltaren Förvaltarskap - på riktigt! Pengar är energi. Inledning. 1. Att se sanningens som den är

Lärdomar från den ohederlige förvaltaren Förvaltarskap - på riktigt! Pengar är energi. Inledning. 1. Att se sanningens som den är Inledning Kärlek till pengar är en rot till allt ont säger Paulus i 1 Tim 6:10. Pengarna kan få oss i bojor, lusten till pengar kan få oss att bli ogina och sänka blicken för våra medmänniskor; se Charles

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet 1 Tunadalskyrkan 160925 Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet Dotter, syster, hustru, svärmor, svärdotter, mormor, pastor, kantor, körsångare ja listan kan göras lång på vem

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

En djupare bild av Gud

En djupare bild av Gud En djupare bild av Gud Av:Johannes Djerf - The Sounds Living in America Detta är en riktigt go låt med en klockren refräng som säger att vi lever inte i amerika, men vi är inte ledsna. När låten kom för

Läs mer

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son...

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son... 1381 30 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 105:3-4) Gläd er av hjärtat, ni som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. Inledning Liksom tullindrivaren

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv!

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv! Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP Jesu uppståndelse: Vägen till ett förvandlat liv! (1 Kor. 15:1-58 ) 1. Två missförstånd som hör samman När Paulus nu närmar sig slutet av sitt brev, så vill han visa att Kristi

Läs mer

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem A lla vet vi att det är besvärligt att vandra i mörker utan ljus. I svår terräng är det extra besvärligt. Ett vitt snötäcke underlättar dock vandringen. Men snötäcket är i så fall ett hjälpmedel som har

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36 Det är en härlig tid vi är mitt inne i just nu. Allt lever och utvecklas och nu om någonsin kan vi se hur Guds ande ger liv i skapelsen. Samme Ande som skapar liv i naturen föder också de andligt döda

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling Var läraktig! Ords 3:1 Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta. 2 Ty långt liv och många levnadsår och frid skall de ge dig. 3 Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind

Läs mer

Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar?

Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar? Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar? Temadagen 20160507 Temadagen Alingsås Anders Pihl 20160505 1 Bakgrund Mycket allvarligt när kyrkoledare tror att det finns många vägar till Gud. Att Allah

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Eskatologi Den yttersta Domen

Eskatologi Den yttersta Domen Eskatologi 2015-03-04 Den yttersta Domen Den yttersta domen "Det är människan förelagt att en gång dö och sedan dömas" (Hebr. 9:27) Varje dag (i världen) så dör ca 150 000 människor. Det innebär ca 6 400

Läs mer

23 söndagen "under året"- A

23 söndagen under året- A 1235 23 söndagen "under året"- A Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Eukaristins

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

Jesus är Gud SAMPLE. Budskap om evig räddning

Jesus är Gud SAMPLE. Budskap om evig räddning Jesus är Gud Budskap om evig räddning Jesus är Gud Gud önskar att du ska känna till sanningen om Honom som uppenbarad i Fadern, Sonen och Den Helige Ande. Han har kommit nära för att välsigna människor,

Läs mer

Bibelläsning och bön under pingstnovenan

Bibelläsning och bön under pingstnovenan Bibelläsning och bön under pingstnovenan N är Jesus hade uppstått från de döda talade han med sina lärjungar om att han snart skulle lämna dem. Inför sin himmelsfärd uppmanade Jesus dem att vänta på det

Läs mer

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL Välkomna B I L L D A L S P I N G ST KY R A START FEB 4 KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER! VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL 19.00-20.00 ÄMNEN: Läran om Fadern Läran om Sonen Läran om Anden Rättfärdighet

Läs mer

Andlig Klarsyn. En måttstock för den Kristna församlingen

Andlig Klarsyn. En måttstock för den Kristna församlingen Andlig Klarsyn En måttstock för den Kristna församlingen 1 Joh. 4:1-6 Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så kan

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Predikan om rättfärdiggörelsen. S:t Franciskus katolska församling, Jönköping. Andra söndagen i jultiden 2014

Predikan om rättfärdiggörelsen. S:t Franciskus katolska församling, Jönköping. Andra söndagen i jultiden 2014 Predikan om rättfärdiggörelsen. S:t Franciskus katolska församling, Jönköping Andra söndagen i jultiden 2014 I dag vill jag predika om rättfärdiggörelsen och försöka förklara hur vi kan uppnå den. Paulus

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har Illustration: En ung munk fick för första gången i ansvar att hålla i morgonandakten.

Läs mer

TERMEN ΧΑΡΙΣ OCH ÖVERSÄTTNINGSPROBLEM (In Swedish)

TERMEN ΧΑΡΙΣ OCH ÖVERSÄTTNINGSPROBLEM (In Swedish) TERMEN ΧΑΡΙΣ OCH ÖVERSÄTTNINGSPROBLEM (In Swedish) Jag skulle vilja försöka analysera några av betydelserna hos ett mycket viktigt nytestamentligt ord. Detta är det ord som vi vanligtvis översätter till

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Heliga trefaldighets dag Dagens bön: Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och

Läs mer

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas Kristendomen kyrka och kristen tro Ht 2010 Jonas Idestrom@teol.uu.se Några utgångspunkter Kristendom/kristen tro är inte en ideologi. Tron formas och tar sig uttryck både i handlingar och idéer. En stor

Läs mer

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10)

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Detta häfte vill hjälpa Dig att lära känna Gud personligen, erfara ett liv av sann kärlek, förlåtande livsstil och trofasta

Läs mer

Palmsöndagen Vägen till korset. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Palmsöndagen Vägen till korset. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Palmsöndagen Vägen till korset Psalmer: 141, 702, 708, 711, 446, 717 Texter: Jes 56:6-8, Ef 2:12-16, Matt 21:1-11 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen Ef 2:12-16

Läs mer

GUDS STORA PASSION. 50 skäl att Jesus gav sitt liv. John Piper

GUDS STORA PASSION. 50 skäl att Jesus gav sitt liv. John Piper GUDS STORA PASSION 50 skäl att Jesus gav sitt liv John Piper Kristus led och dog... FÖR ATT UPPSLUKA GUDS VREDE Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Innehåll: Utjämningens betydelse De tio utjämningsbuden Tro Utjämningens betydelse Det liv som Jesus utmanar till innehåller mycket mera än materiella

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

En liten stund med Jesus

En liten stund med Jesus En liten stund med Jesus Hur förvandlar tron på Jesus mitt liv? - predikan Söderhöjdskyrkan 13.07.2014 Inledning Jag grät och grät och grät och grät. Hejdlöst, okontrollerat, uttömmande gråt. Där på en

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Gud vill. 1 Tim. 2:4 Gud vår frälsare, som vill, att alla människor skall bli frälsta och komma till kunskap om sanningen.

Gud vill. 1 Tim. 2:4 Gud vår frälsare, som vill, att alla människor skall bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Gud vill. 1 Tim. 2:4 Gud vår frälsare, som vill, att alla människor skall bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Vi är ju i första hand här för att tala om för dig, att Gud vill att du skall

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

1. Psalm 2. Inledande välsignelse

1. Psalm 2. Inledande välsignelse 6 Bikt 191 I den enskilda bikten kan man bekänna sin skuld eller någon särskild synd och få avlösning. Bikten kan tas emot av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. Om bikt och själavård

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu 1 Mark 1:14 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tunadalskyrkan 131208 Att leva

Läs mer

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön 1247 23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Vi församlas

Läs mer

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36 1/5 21 e trefaldighet Dagens bön: Käre Fader, påminn oss om vårt ansvar i samhället och världen. Ge oss vilja och förmåga att verka för bröd och arbete åt alla, för rättvisa, frihet och fred. I Jesu namn.

Läs mer

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Av Christer Åberg Mormon-kyrkan är en mycket farlig villolära som för dig bort från Jesus och rakt ner till helvetet! Joseph Smith startade Mormonerna runt

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

6 söndagen under året -år A

6 söndagen under året -år A 891 6 söndagen under året -år A Ingångsantifon (Ps 31:3-4) Vänd ditt öra till mig, rädda mig snart, var mig en fast klippa, en borg för min frälsning. Ty du är mitt bergfäste och min borg, och du skall,

Läs mer

12 söndagen 'under året' - år A

12 söndagen 'under året' - år A 1013 12 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 28:8-9) Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var

Läs mer

Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen.

Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen. Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen. Tanken på en dom är inte bekväm av två anledningar. Dels så tvivlar vi på att vi själva ska hålla inför domens krav och dels blir vi

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 160605 2 e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike Från jul till pingst har vi i kyrkoåret påmints om Jesu liv och gärning, hört om hur han bebådades av änglar med orden att en

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer) 727 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

Texter till Predikan

Texter till Predikan Texter till Predikan 2016 05 01 Luk 11:1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Läs mer

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL Välkomna B I L L D A L S P I N G ST KY R A START FEB 4 KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER! VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL 19.00-20.00 ÄMNEN: Läran om Fadern Läran om Sonen Läran om Anden Rättfärdighet

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA 1:a Johannesbrevet skrevs till / av: 1. till den kristna församlingen (en eller flera). Mycket personlig ton: Kära barn 2. Jesus lärjunge Johannes

Läs mer

Bibeltexter till predikan

Bibeltexter till predikan Bibeltexter till predikan 2016 03 13 Apg 2:38 Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. Rom 6:6 Vi vet

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 1 Tunadalskyrkan, Köping 161204 Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 Jag fick ett telefonsamtal häromdagen från någon som höll på med en uppgift i religion och som skulle jämföra

Läs mer

Husförsamlingen. Inledning

Husförsamlingen. Inledning Husförsamlingen Inledning Ett viktigt drag i den första församlingens liv är de kristnas samlingar i hemmen för att fira gudstjänst eller på annat sätt dela kristen gemenskap. Den första församlingen har

Läs mer

31 söndagen 'under året' - år C

31 söndagen 'under året' - år C 1399 31 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 38:22-23) Överge mig inte, Herre min Gud, lämna mig inte, skynda dig att hjälpa mig, Herre, du som räddar mig. Inledning Många människor är övertygade

Läs mer

Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen

Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Första Mosebok 1 Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Bestämd tidpunkt och plats. Många har svårt att få till bibelläsningen, det underlättar om du har en bestämd tid och plats när du

Läs mer