Gud och de fattiga. Texten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gud och de fattiga. Texten"

Transkript

1 Gud och de fattiga Texten Scenen är världen: vi rika i kyrkan och de fattiga i världen. 1,2 miljarder människor lever på mindre än en dollar per dag. 3 miljarder, hälften av världens befolkning, lever på mindre än 2 dollar om dagen. Dagligen dör barn av ren svält eller av sjukdomar relaterade till svält. Tyvärr är detta inget skådespel på scenen utan verkligheten. Texten är 1 Kor 1: 28: och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till Tyvärr är detta inget ord från en befrielseteolog utan Guds Ord. Inledning För några år sedan besökte jag Stockholm för att delta i två sammanträden. Det ena gällde ett sammanträffande med personer från de s k väckelsesamfunden i samarbetet kring tidningen Petrus och det andra var teologgruppen på den frikyrkliga biståndsorganisationen Diakonia. Detta betydde att jag först lyssnade till synpunkter kring den senaste typen av andliga upplevelser, då i form av Torontoväckelsen. Men vid fikat på Diakonia kom en sekreterare ut med tårar i ögonen och berättade om en brand i slummen i Manila. Då bestämde jag mig för att på alla sätt uppehålla kontakten med de sociala och politiska frågorna, exempelvis genom Diakonia. Jag behöver den kontakten för att lära mig hur jag gråter över de fattigas nöd. Men hur förhåller sig allt detta till begreppet frälsning? Finns det frälsning på Petrus eller på Diakonia? Är det Diakonia som står för de fattiga och Petrus som arbetar för frälsning? Eller kanske Diakonia ligger närmast frälsningen och Petrus bara kan förknippas med fattigdom? De fattiga och frälsningen Evangeliet är bara goda nyheter för de fattiga om det inkluderar Guds aktiva ingripande för att upprätta rättvisa. När Anden kommer över Jesus börjar den tid då synder förlåtas, sjuka helas och då social och ekonomisk ondska bekämpas. Allt detta är ett integrerat helt och inte åtskilt som evangelisation (word), social rättvisa (work) och tecken och under (wonder). Det handlar inte om att få ordning på begreppen evangelisation, social rättvisa och tecken och under utan om att vara öppen för Guds Rikes hela agenda. Ett Gudsrike där man förblir fattig skulle vara en motsägelse i sig själv. Det är helt klart att de fattiga inte kommer att diskrimineras i detta rike. Frågan är då om begreppet frälsning får någon betydelse nu, när de fattiga fortfarande måste lida av hunger och exploatering. Guds verk i frälsningen har stor betydelse för de fattiga. Den gudomliga förlåtelsen är en tydlig motsats till tanken på ödet. Psykologiskt sett härdar många fattiga ut i sin fattigdom genom att tillskriva den just ödet. Resultatet blir att den fattige ser sig som offer för krafter som han inte kan kontrollera. Tanken på ödet hindrar allt ansvar och all kreativitet. Försoningen förkunnar däremot att priset för det förflutna är betalt. De fattiga kallas att vara Guds barn, att bära ansvar inför Gud. Missionens främsta förtjänst har varit att ge de 1

2 fattiga en känsla av identitet och ansvar. De fattiga måste befrias från sin självuppfattning av att vara ödets offer. Försoningen innebär också goda nyheter om att segern över onda makter är vunnen. Även den fattige kan se sig själv som placerad med Kristus i seger över det onda. Försoning med andra människor måste bli en följd av detta. Korset har brutit ner barriärer mellan grupper som tidigare varit fiender (Ef 2). Rik och fattig är då inte de viktigaste kategorierna. Avgörande är istället att alla är försonade människor. Man delar försoningen med varandra. Den försoning som täcker livets helhet och därför medför förändringar. En stor förändring är att denna försoning också skapar kreativitet. En ny livsstil blir en följd av omvändelsen. Kallelsen till omvändelse bland de fattiga är inte en undanflykt från det som tycks vara oöverstigliga problem. Dessa fattiga människor är istället beredda att ta en avsevärd risk med tydliga kostnader. De är förändringsagenter genom att bryta med gamla traditioner och delta i något nytt och revolutionerande. Denna förändring måste leda till ett medvetandegörande, som motiverar människan för befrielse. Den förtryckte är avhumaniserad. Han ser sig som en åskådare utan en egen historia. Man måste bli ansvarig för sitt eget öde. Då blir man en ny människa. Jag minns en sådan ny människa: kvinnan vid vävstolen i Sri Lanka. Hennes kropp hade utnyttjats av många män. I sin smärta valde hon den totala tystnaden. När jag som man närmade mig hennes arbetsplats blev reaktionen försiktigt avvaktande. Efter en stund vågade hon le. Hon log över mitt beröm för den vackra vävnaden. En kvinna som funnit sitt värde. Tydligast är detta medvetandegörande bland de fattiga pingstvännerna i exempelvis Sydamerika. Många av dessa pingstvänner har förnekats mänskliga rättigheter och marginaliserats till slummen. Andedopet tolkas då som både andlig värdighet och social jämlikhet. Tungotalet har också en social innebörd: Tungotalet låter den olärde blanda sitt tal med de utbildade. Enkla människor predikar, sjunger och talar i tungor och får samma erfarenheter som personer med högre social position. Ett annat tecken på ett nytt socialt liv är det gudomliga helandet. Helandet är nämligen inget andligt fenomen utan något mycket praktiskt och jordiskt. Pingstvänner gör anspråk på ett erfara det övernaturligas kraft i varje del av livet. Här handlar det inte om karismatiska guldtänder utan om de fattigas karismatik, d v s att Gud handlar på livets elementära plan. Jag har bara känt mig som en kung en gång i livet. Det skedde på Filippinerna, när en grupp fattiga väntat på mig i fyra timmar. Dessa härliga, intelligenta människor ville visa upp sina olika projekt inom kooperativet. Fiskaren tog oss ner till Stilla Havets kust. Vi hade sett hans enkla hus och nu hans lilla båt vid det stora havet. En västerlänning i sällskapet ville vara humoristisk och sa: Här skulle du behöva ett under!. Då vände sig fiskaren till oss och sa: På den här stranden går Jesus varje morgon. Hans under handlade inte om välstånd utan om Jesu närvaro i livets hårda kamp. De fattiga och vår livsstil Denna fokusering av person, familj och församling betyder inte att det kristna livet begränsas till den privata sfären. Församlingens tjänst är inte enbart inåtvänd utan innefattar också ett ansvar för kärlekens gärningar i världen. Det handlar då om människor av kött och blod med konkreta materiella behov. Antingen älskar vi en människa i hennes helhet (1 Joh 3:17-19) eller också älskar vi överhuvudtaget inte alls. En kristen social omsorg innefattar därför också profetisk kritik av all orättvisa (Jes 1:17). Trohet mot Kristi 2

3 rike bör i ett överflödssamhälle innebära en radikal prövning av vår livsstil och ett otvetydigt avståndstagande från kapitalistiska livsvärden. Själva drivkraften i väst ligger i denna form av kapitalistisk avgudadyrkan. Mammons kraft är förfärande. Det krävs övernaturlig kraft för att motstå den. Denna kraft är just det som Jesus ger sina efterföljare genom sin helige Ande, vilket Apg visar i berättelserna om de första kristnas relation till pengar (Apg 2:42-47, 4:32-37). Vi behöver en Andeuppfyllelse som fyller oss mer än börsnoteringar och bilannonser! De första kristna var så Andefyllda att de inte kunde bli kapitalister! Den mest radikala följden av ett arbete kring den sociala rättvisan skulle därför drabba vår livsstil som kristna. För att göra detta möjligt krävs en passionerad lidelse, som kan uttrycka sig både i medlidande med de utsatta och indignation mot de makthavande. Med begreppet medlidande menas inte någon allmose-mentalitet med en individualistisk tendens. Vi måste lära känna rättvisans Gud, den Gud som hör de förtrycktas rop, den Gud som lever på sophögen bland de fattiga. Den tidigare ledaren inom Lausanne-rörelsen John Stott har eftersträvat att påminna evangelikala kristna om hur intensivt Gud är engagerad i rättvisa och befrielse: Vi måste känna det som Jesus kände smärtan hos de hungriga, främlingskapet hos de maktlösa, och ovärdigheten hos de eländiga i världen Förrän vi känner moralisk indignation över den världsvida sociala orättvisan och starkt medlidande för det världsvida mänskliga lidandet, tvivlar jag allvarligt på att vi kommer att röras till handling. Trots mina sex års studier av Stotts teologi är det tveksamt om jag drabbats av denna lidelse för de förtryckta människorna. Trots att jag själv stått vid den vulkan i Nicaragua där Somozas män slängde i sina fiender, måste jag fråga mig om jag verkligen känner smärtan över orättvisan i världen. Känner jag rättvisans Gud? Befrielseteologerna utmanar oss att lära känna rättvisans Gud. En av dem jag fascinerats av är Pablo Richards. Han berättade om förhöret inför militärdomstolen, där en vän från skoltiden nu presiderade. Denne general sa: Vi är som Gud, vi är överallt, vi ser allt och vi kan göra allt. Visst, förtrycket har sin egen gud. Förtryckets samhälle har ställt upp sig själv som avgud. Kyrkan har ofta bekräftat detta genom att ge förtryckarna gott samvete. Befrielseteologerna vägrar att tro på denna förtryckets gud, även om den tar kristen förklädnad. Eller som Pablo Richards sa: Den kyrka som stöder förtrycket kan inte vara en kyrka åt Moses Gud. De tror istället på de fattigas Gud. Skapelse och frälsning Denna syn på social rättvisa bör dock först sättas in i den större teologiska frågan om förhållandet mellan skapelse och frälsning. Vi bör hålla samman skapelse och frälsning och se frågan om social rättvisa i ljuset av dem båda. Enligt min mening sker detta om vi håller samman allt under begreppet Guds rike. Guds rike är ett tydligt kristologiskt begrepp och bör begränsas till de sammanhang där Jesus erkänns som Herre. Riket finns bara där Kristus regerar genom att ge frälsning och där Han får människors dyrkan och lydnad. Vårt arbete för de fattiga behöver hålla sig till det yttersta målet för mänskligheten, nämligen Guds rike. Det gör vi genom att fokusera vårt arbete på Jesus Kristus. Församlingens yttersta syfte är vare sig evangelisation eller social rättvisa i sig - utan församlingen syftar fram till Guds rike (Matt 6:33). Det Rike som är för de fattiga (Matt 5:3), som är bundet till tron på Kristus (5:19, som är rättfärdighet och rättvisa (18:23-35), som är närvarande redan nu men ännu inte fullt uppenbarat (3:2, 13:30). 3

4 Församlingen har då att bekänna sig till både rättfärdighet och rättvisa, evangelisation och social rättvisa på ett integrerat sätt. Vi behöver därför utgå från grundsynen i Ef 1:10: allt i himlen och på jorden ska sammanfattas i Kristus. Gud ska upprätta en ny ordning, en ny skapelse med Kristus som huvud. En dag ska allt räknas samman i Jesus Kristus. Det kommer att innefatta allt, både andligt och materiellt. Gnostiker ville dela upp livet i heligt och profant. Men Kristus är intresserad av allt. Allt får sin rätta plats i Honom. Det Guds rike som Jesus förkunnade var fjärran från allt förandligande. Det var konkret närvarande i Jesu person och i hans kärleksgärningar. Hela människan med alla hennes omständigheter är målet för Guds frälsning. Ett tecken på detta är Jesu under. Dessa kraftgärningar för att hela människan skulle frälsas är en oskiljaktig del av evangeliet. Andens gåvor blir på detta sätt en utrustning till att föra in Guds Rikes kraft i världen. Där ligger det andliga: att nådegåvorna medverkar till upprättelsen av skapelsen genom den helige Ande. Guds Rike innebär att allt förstört kommer att bli helt. Jag har lärt mig denna teologi av några evangelikala befrielseteologer i Mellanamerika: Guillermo Cook och John Stam. Studiemiljön utgjordes av professor Stams vardagsrum i ett enkelt hus i ett slumområde. Dessa teologer utgår ifrån att Jesu löften i Nasarets synagoga om ett jubelår är giltiga idag: Riket har en ständigt förnyande, revolutionerande kraft menar de. Den bibliska visionen av Guds Rike tvingar oss att ta ansvarig ställning mot det onda i samhället. Det är dock nödvändigt att pröva saken utifrån tanken på "redan nu och ännu inte". Människans tillvaro som Guds avbild omfattar tre relationer, till Gud, medmänniskor och skapelsen. Guds shalom (helhet) inbegriper egentligen alla dessa relationer. Men i NT sker en tydlig koncentration på relationen till Gud. Frälsning i alla tre relationerna förkunnas bara som en framtida verklighet. Redan nu är dock Gudsriket närvarande i Jesus. I honom erbjuds syndernas förlåtelse. Däremot ges ingen helhet på livets alla områden ens för oss kristna. Frid som ett fullkomligt faktum (indikativ) finns nu bara i den vertikala dimensionen gentemot Gud. Riket kan nu ibland glimma till i hela sin bredd genom exempelvis den diakonala tjänsten för hela det mänskliga livet. Även helbrägdagörelsens under är ett tecken på att frälsningen innefattar människans helhet. Men återstoden av upprättandet av Guds avbild i människan sker vid den slutliga frälsningen. Därför kallas vi (imperativ) att följa Guds vilja så långt som möjligt och på ett föregripande sätt manifestera Guds rikes kännetecken också i våra horisontella relationer till medmänniskan och till skapelsen. Det kommande riket är ju en plats för godhet, rättfärdighet och sanning. Vi som längtar efter det Riket måste visa på Rikets verklighet genom att arbeta för dessa värden nu. Vi uppnår dem inte fullt ut - men vi visar hur Guds rike är beskaffat. Rättfärdighet exempelvis utmärker Guds kommande rike. Ett exempel på orättfärdigheten i denna värld är ju fördelningen av jordens rikedomar mellan rika och fattiga länder. En svensk äter minst 20 gånger så mycket mat som en genomsnittsindier. Vi lägger ut miljontals kronor på bantningspiller medan miljoner människor dör av svält varje år. Jag tycker nog att det mesta talar för att vi inte alls kommer att känna oss hemma i himlen - där rättfärdighet bor! Sanning är i NT inte bara en intellektuell aktivitet. Sanning står också för handling: den ska man inte bara känna till utan också göra något av. Sanning mäts inte i hyllmeter utan i handlingar. Hur ska vi kunna säga sanningen om vissa partiers minskade vilja till u-landsstöd, när vi använder våra miljoner till kyrkoprydnader och privat konsumtion? 4

5 Men även min egen teologi kommer att mätas utifrån mina handlingar eller kanske utifrån det jag inte gör. När vi åt på busstationens restaurang i Managua omgavs vi av många tiggare. En pojke i tioårsåldern lyckades rafsa till sig lite från en tallrik men fick då en örfil av vakten. Han föll precis bredvid mig. En gråtande tiggare vid mina fötter och jag vet inte hur jag ska bete mig! Det är ett tillfälle då jag frågar mig: Vad har jag all min teologi till? Men vi får inte förledas att tro att Guds rike är detsamma som framgång för ett visst politiskt system. Det borde historien ha lärt oss. Kristen tro blir lätt en tjänare åt politiska önskningar. Evangeliet blir en fånge. Men detta sker naturligtvis också i den kapitalistiska västvärlden. Den politiska teologin, exempelvis befrielseteologin, riskerar att göra evangeliet till något yttre, till att enbart bli politik och social rättvisa. På det sättet sker en reduktion av evangeliet. Men det sker också i medelklassens sätt att göra tron till något inre. Hos befrielseteologerna betonas Guds rättvisa men utan kärlek, hos kapitalistiska teologer betonas Guds kärlek men utan rättvisa. Den ena gruppen faller offer för vänsterpolitik, den andra för högerpolitik. Befrielseteologerna gör tron till en politisk aktivitet men vår medelklassteologi har dämpat all vår oro inför de lidande. Kristen tro har blivit en medelklassmyt med sentimental kärlek, en kärlek som stöder status quo. Bara för att Guds Rike dröjer ska inte all rättvisa dröja. Jag säger inte att kyrkan bör bli en kommunistisk gerillagrupp men den bör inte heller vara en kapitalistisk retreatgård, där de fromma väntar på Jesu tillkommelse. Eller som professor Nunez i Guatemala uttryckte det vid en intervju: Vi måste bli tillgängliga för de fattiga. Men för det behöver vi inte följa en politisk ideologi. Det räcker med att följa Jesus. Om vi är öppna för Andens ledning, kommer han att leda oss till de fattiga. Men då gäller det att vi är just öppna för Andens ledning. Inte i en massa struntsaker, om i vilken affär jag ska köpa nästa pryl, utan Andens ledning att gå till de fattiga. De fattiga och vår frälsning Guds folk måste stå på de fattigas sida. Profeterna fördömer de religiösa ceremonierna hos dem som förtrycker folket (Jes 1:10-17). Gud är vred på den som söker förena ett fromt liv med förtryck av de fattiga. En undersökning av frikyrklig verksamhet skulle knappast entydigt visa att vi står på de fattigas sida. Risken är stor att svensk kristenhet befinner sig alltför nära centrum i samhället istället för att röra sig i marginalen. Gud utvalde det svaga och det ringaktade. Gud väljer inte bland de visa och starka, bland "det vackra folket". Gud använder de träbitar som vi förkastat när han bygger sitt tempel. Detta uppmärksammades också av kristendomens fiender under fornkyrkans tid. Celsus skriver om de kristna: "Låt ingen utbildad, ingen vis, ingen förståndig komma nära dem. För dessa förmågor ses av dem som onda. Men en okunnig, en dum, ett barn, låt dem komma med djärvhet. Därigenom att de själva erkänner att dessa människor är värdiga deras Gud visar de att de bara kan övertyga de dåraktiga och dumma och bara slavar, kvinnor och barn." För Celsus bevisar detta att kristendomen är falsk, eftersom den bara kan dra till sig de svaga och dåraktiga. Men för Paulus ligger en viktig sanning om Gud i detta tillvägagångssätt: Guds syfte är nämligen att förhindra varje anledning till att vara stolt inför Gud och istället kasta sig helt i förtröstan på honom. Guds kärlek till marginalmänniskorna, de fattiga, visar alltså både att han är nådefull men också att han inte ställer sig i något beroende till de rika och de visa. Gud ser sig inte som ansvarig inför de visa och mäktiga. 5

6 Nu har visserligen historiska studier visat att den kristna församlingen även på Paulus tid omfattade alla sociala skikt. Medlemmar kom också från välbärgade kretsar. Men Paulus är inte intresserad av att ge en sociologisk redogörelse. Paulus är ute efter en teologisk sanning: Gud har kastat världens bedömningar över ända också när det gäller kallelsen till frälsning. Genom att ge evangeliet till de fattiga har han för alltid ställt sig på deras sida. Gud har en särskild omsorg om de fattiga. Detta betyder inte att Gud enbart bryr sig om de fattigas frälsning. De rika och mäktiga är inte lämnade utanför möjligheten att få frälsning. Om vi är villiga att bli svaga och dåraktiga kan även vi bli frälsta. Men evangeliets ära ligger i att Gud frälsar det som ringaktas, ja det som inte finns till (v 28). Gud vill frälsa de rika - men evangeliets ära ligger inte där. Det kristna budskapets största härlighet ligger i Guds barmhärtighet mot de fattiga och svaga. Låt oss använda exegeten Gordon Fees ord för att se hur Gud går tillväga: Dessa människor som var ting, blir i frälsningen verkliga människor, de som inte hade något liv får evigt liv, de som i världens ögon var värdelösa får höra att de är värda Guds Sons död, Gud tar jordens avskum och gör dem till präster och konungar i sitt rike. Avslutning Vi tror att de som betyder mest är de visa, de rika, de som hör hemma i maktens korridorer. Första gången KDS kom in i riksdagen lade en student på Örebro Missionsskola fram detta som tacksägelseämne, eftersom det nu skulle bli väckelse. Det tacksägelseämnet har inte upprepats. Väckelsen har av förståeliga skäl uteblivit. Paulus trodde istället på den kraft som fullkomnas i svaghet. Frågan är om Guds vägar till de fattiga är våra vägar i evangelisation och social rättvisa. Vi måste absolut som väckelsens folk åter komma i nära beröring med marginalmänniskorna i vårt samhälle. De passar inte in i församlingens trygga småborgerlighet. Som frikyrklig medelklass har vi tämjt evangeliet. Då sviker vi evangeliet genom att göra det till en spinnande huskatt vid lyckoreligionens värmande brasa, en katt som spinner behagligt vid våra mysiga predikningar. Den kristna församlingen har blivit en Volvoklubb och en slipsförening. Om någon fattig är intresserad av vårt gudstjänstliv ska han först ta sig förbi en stor bilparkering och sedan en foajé full med välklädda människor. Skulle han mot förmodan våga sig in i kyrkan får han där höra att vi som finns där är frälsta av nåd. Det får man ha en sjusärdeles fantasi för att räkna ut. Allt talar för att vi är kristna för att vi är duktiga och präktiga. Guds rike börjar med Jesus det är sant men det är också sant att det börjar hos de fattiga. God-talk has to be God-walk. Vår tal om Gud måste bli en vandring med Gud ut i marginalen bland de fattiga. Per-Axel Sverker 6

7 7

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

LAUSANNEDEKLARATIONEN

LAUSANNEDEKLARATIONEN LAUSANNEDEKLARATIONEN Inledning Vi, lemmar i Kristi församling från mer än 150 nationer, deltagare i den internationella kongressen för världsevangelisation i Lausanne, prisar Gud för hans stora frälsning

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Detta tror vi på! Apg 4:11-12

Detta tror vi på! Apg 4:11-12 Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105 Gott Nytt År! Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och för året som ligger framför. På olika

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Bibelns trovärdiga tolkning

Bibelns trovärdiga tolkning Inledning Bibeltext: 2 Tim 1:13-14 Bibelns trovärdiga tolkning Bibelns sanning betonades särskilt starkt för hundra år sedan, när den liberala teologin ifrågasatte sanningen i Bibeln. Bibelns auktoritet

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf När jag närmade mig 18 år så blev jag kallad till mönstring i Karlstad för att se om jag var lämplig för fortsatt militärtjänst. Man testade bl.a. min intelligens,

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Två mystiska kroppar

Två mystiska kroppar Två mystiska kroppar Varför kan den mänskliga varelsen bara höra till den ena eller den andra av de två mystiska kroppar som finns, Kristi mystiska kropp och Djävulens mystiska kropp (S:t Thomas av Aquino

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Artikel av Bengt Pleijel. www.bibelskolan.com

Artikel av Bengt Pleijel. www.bibelskolan.com V A R F Ö R B E H Ö V D E J E S U S D Ö? Artikel av Bengt Pleijel www.bibelskolan.com 1. DÄRFÖR ATT GUD ÄLSKAR DIG! Vid korset får jag svar på den fråga som är varje människas grundfråga: Är jag älskad?

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

(Vers 1-10) Förmaningar till skilda grupper i församlingen

(Vers 1-10) Förmaningar till skilda grupper i församlingen Titus 2 Introduktion Det kristna budskapet om att Jesus har frälst oss och att vi nu är bröder och systrar i Kristus är så starkt att det raserar alla murar mellan olika kön, folk och samhällsgrupper (Gal

Läs mer

RELIGIÖS ELLER KRISTEN?

RELIGIÖS ELLER KRISTEN? 27 Ole Andreas Meling Sann kristendom kontra religion och religiositet. Artikeln pekar på faran av att mycket av det som framställs som sann kristen tro i själva verket bara är religiositet. Vari ligger

Läs mer

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år.

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. FASTA & BÖN 40 dagar 3 mars 17 april 2014 Vänner Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. Inför alla de utmaningar vi står i behöver vi söka Guds

Läs mer

Introduktion till Nya Testamentet

Introduktion till Nya Testamentet Introduktion till Nya Testamentet Nya Testamentet är en samling historiska händelser. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen,

Läs mer

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Apostladagen, 8/6 Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Dagens tema är sänd mig. Dagens text, som vi strax ska läsa, handlar bland annat om själva grunden

Läs mer

adventisternas tro& lära

adventisternas tro& lära adventisternas tro& lära Vill du veta mer om adventisterna? Se www.adventkyrkan.info eller kontakta cyberpastor@adventist.se. Fundamental Beliefs of the Seventh-day Adventist Church Senast reviderad 2005

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN DET KRISTNA DOPET I VATTEN VATTENDOPET För den som är ny i tro skulle vattendopet vara ett av de första stegen på lydnadens väg. Det symboliserar att det gamla syndalivet tvättas bort och att man identifierar

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Barnen i Bibeln. Inledning

Barnen i Bibeln. Inledning Barnen i Bibeln 1 Inledning Bibeln har en mycket positiv syn på barnen. För att det ska framgå, krävs det att vi gör en historisk orientering om förhållandena på Bibelns tid. Det var under antiken inte

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Johannesevangeliet Bibelstudium på Björkenäsgården lö 19 sept

Johannesevangeliet Bibelstudium på Björkenäsgården lö 19 sept Johannesevangeliet Bibelstudium på Björkenäsgården lö 19 sept Inledning Fram till advent kommer predikningarna i Lundhagskyrkan att handla om avskedstalet i Johannes 14-17. Det här bibelstudiet handlar

Läs mer

Hermeneutik - texttolkning

Hermeneutik - texttolkning Hermeneutiksidan 130311 Rev 4 PA Hermeneutik - texttolkning Vi har presenterat resonemangen som lett fram till vårt svar på Jesu fråga Vem säger ni att jag är? Resonemangen bygger på att så långt som möjligt

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Vad är själavård? 1. Inledning

Vad är själavård? 1. Inledning Vad är själavård? Referat av kapitel 1 i En mäktig katedral vägledning i själavård och vardagspsykologi av Gunnar Elstad med tillägg från Själavård vid köksbordet av Esbjörn Hagberg 1. Inledning Själavård

Läs mer

Idag istället för en gång

Idag istället för en gång Idag istället för en gång FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT LUKAS 4:16 22 Det är säkert många som tycker, att adventstiden är förfärlig och blir den inte längre och längre? Är det inte irriterande att se jäktade

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Är treenighetsläran biblisk?

Är treenighetsläran biblisk? Är treenighetsläran biblisk? Av S. K. Blad Introduktion min personliga erfarenhet De minnen som jag har från barndomen är väldigt fina. Mina föräldrar hade vuxit upp inom den svenska pingströrelsen. De

Läs mer

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda. Hur skiljer sig Buddha från hinduismen? Buddha trodde inte på någon gud, Buddha är ateist. Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen.

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Följ mig - i kraften För precis 30 år sedan, 3:e söndagen i augusti 1983, blev jag här på Storstrand presenterad

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp]

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp] Skatter i Torahn Bibelstudium nr 23, A Sabbaten den 5 mars 2011 Pekudei Beräkningar ydewqp] Torahtext: 2 Mos 38:21 40:38 Haftarah: 1 Kung 7:51 8:21 Apostoliska skrifterna: Mark 16:1 16:20 Nära är de som

Läs mer

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet ÄR DU RIK INFÖR GUD? Predikotext: Luk. 12:13-21 13 Någon i folkhopen sade till honom: "Mästare, säg

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t'

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t' Skatter i Torahn Bibelstudium nr 27, A Sabbaten den 2 april 2011 Tazria Havande ['yriz]]t' Torahtext: 3 Mos 12:1 13:59 Haftarah: 2 Kung 4:42 5:19 Apostoliska skrifterna: Luk 10:1 11:54 Stor frid äger de

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Varför måste Jesus dö?

Varför måste Jesus dö? Varför måste Jesus dö? "Jag gör så gott jag kan. Mer kan inte Gud begära" Så säger många människor när man för frågan om rättfärdighet på tal. Gud vill gripa in i ditt och mitt liv. Vi tvekar inte att

Läs mer

VAD INNEBÄR DET ATT FÖLJA JESUS I DAG?

VAD INNEBÄR DET ATT FÖLJA JESUS I DAG? 3 Ett norskt grunddokument om kristen efterföljelse. Andliga ledare i Norge (däribland generalsekreterarna Egil Grandhagen [NLM] och Anfin Skaaheim [IM]) har tagit initiativ till något som kallas Timoteus-felleskapet.

Läs mer

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Var är Gud någonstans? Jag tror att Maria många gånger hade funderat på om inte Gud hade gått förbi henne. Hon försökte så gott hon kunde leva nära det som

Läs mer