Människohandel - delredovisning av ett projekt. Domar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Människohandel - delredovisning av ett projekt. Domar 2009-2012"

Transkript

1 Människohandel - delredovisning av ett projekt Domar Rapport Internationella åklagarkammaren i Göteborg Hanna Cardell och Thomas Ahlstrand ÅM-A 2013/1731 Oktober 2013

2 Innehållsförteckning Förord och sammanfattning m.m Vår undersökning... 7 Granskningsmaterialet... 9 Analys Slutsatser samt checklista Bilaga 1 - Förteckning över domar som ingått i undersökningen Bilaga 2 - Rättsfallsreferat fällande domar Bilaga 3 - Europadomstolens praxis

3 Förord Föreliggande rapport utgör en delredovisning av Åklagarmyndighetens projekt Ökad lagföring av ärenden som rör människohandel. Syftet är att undersöka i vilken mån åtal för människohandel bifallits eller ogillats och, vid ogillande domar, om man kan se gemensamma förklaringar och dra slutsatser om framgångsfaktorer för bifall och skäl för ogillande. Undersökningen omfattar domar och ärenden under åren sommaren Den innefattar en utvidgning av den ursprungliga projektplanen , eftersom materialet är litet, och en utvidgning möjliggjorde en granskning av effekterna av en lagändring 1 juli Rapporten har författats under hösten 2012 av beredningsjuristen Hanna Cardell och vice chefsåklagaren Thomas Ahlstrand, Internationella åklagarkammaren i Göteborg. Sammanfattning Undersökningen har visat att det är få åtal för människohandel som leder till fällande dom för detta brott, trots att lagstiftaren genom en lagändring 2010 försökt att underlätta för fällande domar på området för människohandel. Vi har kunnat konstatera att den vanligast förekommande typen av människohandel, i det material vi undersökt, är människohandel för sexuella ändamål. I stor utsträckning har åtal i sådana mål kommit att, istället för människohandel, bedömas som koppleri/grovt koppleri. Av de 49 personer som under perioden åtalats för människohandel har 14 dömts för människohandel i sista instans medan 22 dömts för annan, anslutande brottslighet. 13 personer har friats helt. Sammanlagt 19 åtal har väckts vilket resulterat i sex eller sju slutligt fällande domar för människohandel. 1 1 Obs dock att då ärendet Bärplockarna inte slutligt avgjorts i skrivande stund (maj 2013) 3

4 Framgångsfaktorer Vi har kunnat finna tecken som tyder på att vissa faktorer i mål om människohandel har en avgörande betydelse för utgången i målen. Dessa faktorer är bl.a. målsägandens trovärdighet, målsägandens speciella förhållande till gärningsmannen, hur domstolarna väljer att se till vilken kontroll/maktutövning gärningsmannen haft över offret och vilken insikt gärningsmannen haft i offrets utsatta position. För att åklagaren skall ha framgång i rätten är det därför viktigt - att polisens tillslag sker i snar anslutning till brottet - att målsägandena får adekvat stöttning av målsägandebiträde, polis och sociala myndigheter - att utredningen lägger ett starkt fokus på att finna stödbevisning för målsägandenas uppgifter genom spaning, förhör av polismän och andra av iakttagelser vid ingripandesituationen, platsundersökningar m m Disposition Inledningsvis i denna rapport redogör vi kortfattat för bakgrunden till människohandelsbestämmelsen samt hur den svenska lagstiftningen ser ut idag. I nästa steg redogör vi för den undersökning som genomförts för att i det kommande kapitlet kunna göra en mer djupgående analys utifrån de svar som undersökningen gett. I bilagor till rapporten återfinns i bilaga 1 en förteckning över alla de fall som ingått i undersökningen. I förteckningen har vi valt att själva döpa de olika fallen för att läsaren lättare ska kunna få en känsla för vad fallen handlar om och lättare minnas dem under läsningen av texten. I bilaga 2 återfinns ett kortare rättsfallsreferat över de domar i materialet som vunnit bifall i någon del i domstol. I bilaga 3 finns en genomgång av Europadomstolens praxis på människo-handelsområdet och i bilaga 4 återfinns förslag till åklagarens handläggning av människohandelsärenden. Bakgrund Den 1 juli 2002 infördes ett nytt brott i brottsbalken (4 kap 1 a ), människohandel för sexuella ändamål. Brottet tog sikte på sådana gränsöverskridande handelsåtgärder med människor som syftade till att dessa skulle utsättas för vissa sexualbrott, utnyttjas för tillfälliga sexuella förbindelser eller på annat sätt utnyttjas för sexuella ändamål. Bestämmelsen har sedermera genomgått större förändringar vid två tillfällen, 2004 och 2010, och benämns numera enbart människohandel. Bestämmelsen tar idag även sikte på icke gränsöverskridande brottslighet och innefattar även människohandel för andra ändamål än sexuella, t.ex. tvångsarbete. Den svenska människohandelsbestämmelsen har sin utgångspunkt i det s.k. Palermoprotokollet (från december 2000). Palermoprotokollet är ett tilläggsprotokoll till FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och handlar om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn. Genom Palermoprotokollet kom man för första gången överens på global nivå om en rättsligt bindande definition av begreppet människohandel. Sverige har tillträtt protokollet och har sedan 2004 utformat människohandelsbestämmelsen med det gemensamma begreppet som grund. Från Palermoprotokollet härstammar de tre huvudrekvisit som bestämmelsen bygger på, nämligen att människohandel 4

5 innebär att någon vidtar en handelsåtgärd genom att använda ett otillbörligt medel i syfte att exploatera en person för vissa bestämda ändamål. Förutom Palermoprotokollet finns även ett EU-rambeslut från den 10 juli 2002 om bekämpande av människohandel (2002/29/RIF). Beslutet syftar till att skapa nya gemensamma minimiregler för EU:s medlemsstater vad gäller straffrättsliga åtgärder mot människohandel och omfattar människohandel syftande till sexuell exploatering och arbetskraftsexploatering samt innehåller definitioner av straffbar människohandel, kriminalisering av anstiftan, medhjälp, främjande och försök samt gemensamma lägsta maximistraff. Dessutom behandlar rambeslutet frågor om bl.a. ansvar och påföljder för juridiska personer, domsrätt och brottsoffer. Sverige har genomfört rambeslutet (prop. 2003/04:111). Motsvarande reglering finns även i en Europaråds-konvention från 2005 mot människohandel. Europeiska parlamentet och rådet har vidare 5 april 2011 antagit ett nytt direktiv (2011/36/EU) om bekämpande av människohandel och att försvara dess offer. Under detta direktiv har kommissionen den 19 juni 2012 beslutat om en europeisk strategi för att förstärka kampen mot människohandel. Direktivet och den strategiska handlingsplanen fokuserar på mänskliga rättigheter och särskilt på offrens rättigheter till stöd, juridiskt och socialt, med inriktning på deras återinförande i samhället, och till skadestånd. En preliminär bedömning är att dessa direktiv och strategier inte kommer att leda till ny lagstiftning i Sverige. Gällande rätt Det finns inte något vägledande avgörande i ärende om människohandel från Högsta domstolen, däremot ett publicerat hovrättsavgörande, RH 2010:34. Vidare har Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna berört brottstypen mera ingående i fem fall. Dessa presenteras och diskuteras i en bilaga till denna rapport. 2 För människohandel döms den som genom olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med annat sådant otillbörligt medel rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar emot en person i syfte att han eller hon ska exploateras för sexuella ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan situation som innebär nödläge för den utsatte. Om målsäganden är under 18 år krävs det inte att gärningsmannen använt sig av något otillbörligt medel. Om brottet är av normalgraden döms till fängelse i lägst två och högst tio år. Är brottet att anse som mindre grovt döms till fängelse i högst fyra år. Som tidigare nämnts finns det tre huvudrekvisit som människohandelsbestämmelsen bygger på; handelsåtgärder, otillbörliga medel och exploateringssyfte. För att en person ska kunna dömas för människohandel krävs således att dessa tre rekvisit är uppfyllda. Med handelsåtgärder menas åtgärder för själva genomförandet av handeln. Här kan nämnas rekrytering och transport av människor såväl inom ett land som från ett land till ett annat. Hit hör också sådana förfaranden som att ta emot eller att inhysa ett offer. Vidare ingår i handelsåtgärder att föra över människor som är föremål för handeln mellan rekryterare och agenter eller s.k. mottagare. Med otillbörliga medel menas de medel som används för att få offren att underkasta eller foga sig. Som framgår av bestämmelsen kan dessa bestå i olaga tvång, 2 Se bilaga 3 5

6 vilseledande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller annat otillbörligt medel. Med olaga tvång menas detsamma som avses i straffbestämmelsen i 4 kap. 4 brottsbalken. Begreppet vilseledande innebär förmedlande av en oriktig uppfattning till någon. Uttrycket utnyttjande av någons utsatta belägenhet omfattar t.ex. en situation då offret befinner sig i ett ekonomiskt skuldförhållande till gärningsmannen. Offret kan också vara en person som befinner sig i vanmakt, en person som lever under ekonomiskt svåra förhållanden, i flyktingskap eller som lider av förståndshandikapp eller någon sjukdom. Med annat otillbörligt medel menas sådana medel som till sin art kan jämställas med dem som uttryckligen nämns i bestämmelsen. Omständigheterna måste således vara sådana att offret inte har något annat verkligt eller godtagbart alternativ än att underkasta sig gärningsmannens vilja. Gemensamt för de otillbörliga medlen är att de på olika sätt syftar till att bemästra offrets fria och verkliga vilja (bl.a. prop. 2009/10:152 s 60 se vidare nedan). Som tidigare nämnts krävs inte att det förekommit något otillbörligt medel när offret är under 18 år. Gärningsmannen måste emellertid alltid ha utövat någon form av påtryckning på offret. Att det ska finnas ett exploateringssyfte innebär att handelsåtgärderna och de otillbörliga medlen ska syfta till att förmå offret att deltaga i någon av de verksamheter som uppräknas i bestämmelsen. Av bestämmelsen framgår att brottet är fullbordat redan i och med att det finns ett exploateringssyfte, detta behöver således alltså inte ha kommit att realiseras för att en person ska kunna dömas för människohandel. Före den senaste lagändringen 2010 fanns även ett kontrollrekvisit i bestämmelsen. För att kontrollrekvisitet skulle vara uppfyllt krävdes att offret skulle vara i en trångsmålsliknande situation eller faktisk beroendeställning till gärningsmannen. I förarbeten poängterade regeringen emellertid att kravet på kontroll inte borde ställas alltför högt. Enligt regeringen krävdes dock att offret skulle stå under ett sådant tryck som är av allvarlig betydelse för honom eller henne. Gärningsmannen skulle således ha ett påtagligt inflytande över offrets agerande, i vart fall i vissa hänseenden. Enligt gällande föreskrifter i Åklagarväsendets författningssamling ÅFS 2005:5 skall människohandelsbrott normalt handläggas av åklagare på någon av de tre internationella åklagarkamrarna. 6

7 Vår undersökning Syftet med undersökningen har varit att undersöka andelen ogillade respektive bifallna åtal i människohandelsmål samt försöka se om det finns gemensamma faktorer bakom framför allt ogillade, men även bifallna åtal. Materialet omfattar totalt 33 domar och urvalet har gjorts genom en sökning på ärenden om människohandel i åklagarmyndighetens diarieföringssystem Cåbra från den 1 januari 2009 till den 25 september I sökningen kunde vi hitta att det initierats 119 AM-ärenden avseende människohandel under ovanstående period. I tre ärenden beslutades att förundersökning inte skulle inledas, i 80 ärenden lades förundersökningen ner, nio ärenden sammanfördes på grund av dubbel diarieföring med andra ärenden och nio ärenden har förundersökningar som fortfarande pågår. 19 ärenden har lett till åtal för människohandel med 33 domar från både tingsrätt och hovrätt som följd. Av de 80 ärenden där förundersökningen lagts ner kan anmärkas att det i 29 av dessa inte fanns en utpekad gärningsman alternativt att gärningsmannen var okänd för polisen. Av Cåbra framgår att 77 åklagare handlagt ärenden rubricerade som människohandel. Huvudparten av dem har handlagt ett ärende som avskrivits. Sju åklagare varav sex tjänstgör på någon av de tre internationella åklagarkamrarna har handlagt fyra ärenden eller fler. Tre assistentåklagare har lagt ned ett ärende var, i övrigt har besluten fattats av chefs- eller kammaråklagare. Elva åklagare har någon gång väckt åtal för människohandel, varav tre inte tjänstgjort på internationell åklagarkammare. Granskningen har avsett mål där åklagaren väckt åtal för människohandel och medhjälp till det. Granskningen avser sammanlagt 33 tingsrätts-och hovrättsdomar, fördelade på 19 mål. I 15 av målen finns både tingsrätts och hovrättsdomar och i fyra mål enbart tingsrättsdomar. Av de sistnämnda har ett överklagats men ännu inte avgjorts i hovrätten och tre mål stannade i tingsrätten. Sammanlagt har 49 personer fördelade på 19 mål åtalats för människohandel eller medhjälp till det. Samtliga nio avgöranden där tingsrätten dömt för människohandel har överklagats till hovrätten. I tre av dessa fall har hovrätterna ogillat åtalet för människohandel men dömt för andra brott. En av de överklagade domarna är det mål som ännu inte har prövats i hovrätten. Samma ärende eller åtal kan alltså generera två domar och flera prövade åtal. Många domar och åtal omfattar flera tilltalade och flera målsäganden. Vi har vid vår analys valt att behandla varje misstänkt gärning som ett undersökningsobjekt. Det innebär att i de fall där åklagaren har åtalat flera personer för människohandel avseende flera målsäganden, har varje brottspåstående avseende var och en av målsägandena behandlats som ett undersökningsobjekt. Ett åtal innefattande två gärningsmän och fyra målsäganden har således inneburit åtta potentiella undersökningsobjekt. Undersökningen har dock begränsats av hur domstolarna har lagt upp sina domskäl. Endast de fall som domstolarna uttryckligen har bedömt har kommit att utgöra undersökningsobjekt. Denna arbetsmetod har inneburit att de fall som innefattat många tilltalade och många målsäganden har kommit att utgöra en stor procentuell andel av undersökningsobjekten. Det största målet i undersökningen är den s.k. 3 Två av domarna härrör från ett ärende som initierades 2008 och har därför inte framkommit genom sökningen i Cåbra. 7

8 Rosenlundshärvan 4. Av de 115 undersökningsobjekt som utgör undersökningen härrör sig 40 stycken från de två domarna, en från tingsrätt och en från hovrätt. 4 Alla granskade rättsfall som ingått i undersökningen återfinns i bilaga 1. 8

9 Granskningsmaterialet Under denna rubrik kommer vi någorlunda kortfattat att presentera resultatet av vår undersökning. Allmänt För att få en grundläggande bild av hur utfallet blivit i de domar vi undersökt presenteras under denna rubrik relationen mellan åtal där domstolarna dömt för människohandel och där de dömt för annan gärning eller ogillat åtalet helt, samt hur dessa fördelat sig på domar som bedömts med den gamla respektive den nya lagen. Det som intresserat undersökningen har alltså i första hand varit hur domstolarna bedömt brottet människohandel. I huvudparten av domarna har åklagarnas andrahandsyrkanden, grovt koppleri eller koppleri, men även andra gärningspåståenden, bifallits. Av de 33 tingsrätts-och hovrättsdomar som undersökts har åtal för människohandel ogillats i 18 domar (55 %) medan 15 domar (45 %) innehåller bifall till ett eller flera åtal för människohandel. Som nämnts ovan har åklagarnas andrahandsyrkanden i stor utsträckning vunnit bifall. Grad av bifall till åtal för människohandel Av de 15 domar som fått bifall till ett eller flera åtal för människohandel har sju domar (47 %) fått fullt bifall för det brottet och åtta domar (53 %) fått bifall för det brottet till någon del. Av de sju domar som fått fullt bifall till åtal för människohandel utgör fem tingsrättsavgöranden och två hovrättsavgöranden. I de undersökta ärendena har sammanlagt 49 personer åtalats för människohandel eller medhjälp till det. Av dessa har 14 personer eller 29 % dömts för människohandel i sista instans medan 22 dömts för annan, anslutande brottslighet. Med andra ord har 13 personer friats helt. 5 Bifall till åtal för mäniskohandel 21% Fullt bifall 79% Helt eller delvis ogillat 5 Obs dock att siffrorna kan ändras då ärendet Bärplockarna inte slutligt avgjorts i skrivande stund (maj 2013) 9

10 Gamla och nya lagen Vi ville undersöka om förändringen av lagtexten 1 juli 2010, då kontrollrekvisitet togs bort, haft betydelse. Materialet är litet men det verkar som om lagändringen inte haft effekt. I de 23 tingsrätts-och hovrättsdomar som bedömts med den gamla lagen prövades ansvar för åtalade personer vid en eller båda instanser vid sammanlagt 57 tillfällen. Vid 35 tillfällen (61 %) friades för brottet medan det vid 22 tillfällen (39 %) fälldes. I de elva tingsrätts-och hovrättsdomar som bedömts med nya lagen har ansvar för människohandel prövats sammanlagt vid 29 tillfällen i en eller båda instanser. Därvid har 10 (34 %) prövningar medfört ansvar för människohandel medan 19 medfört ogillande (66 %). Ärendets inledande Under denna rubrik presenteras hur de ärenden som lett till åtal har initierats. Med polisiär spaning menas att polisen själv på något sätt har upptäckt brottsligheten och med målsägandens uppgifter menas att målsäganden på något sätt har berättat om sin situation för polisen (eller personer som i sin tur har berättat för polisen) och att ärendet kommit att inledas därför. I vissa fall har det dock inte gått att se i domen hur ärendet har initierats och detta har då benämnts som oklart. Av de 15 domar som innehåller ett eller flera bifallna åtal till människohandel initierades nio av polisiär spaning och sex av målsägandens egna uppgifter. Av de 18 domar som där åtal för människohandel inte bifallits initierades sex av polisiär spaning, tio av målsägandens uppgifter och två på oklart sätt. Man kan dra slutsatsen att det för framgång krävs spaningsinsatser även om ärendet initierats av en fyllig målsägandeberättelse. Ärendets inledande Polisiär spaning Målsägandes egna uppgifter Oklart Ett/Flera bifallna åtal Åtal för människohandel ogillade Typ av människohandel Under denna rubrik presenteras vilken typ av människohandel som de 33 tings- och hovrättsdomar som omfattas av undersökningen. 18 domar rörde människohandel för sexuella ändamål, sju rörde stölder, två domar rörde bärplockning och sex rörde annat så som hushållsarbete, tiggeri, brudköp m m. 10

11 Såvitt vi kunde se synes fördelningen där åtal för människohandel vunnit bifall och där så inte skett vara ungefär densamma för de olika gärningstyperna. Typ av människohandel (absoluta tal) Sexuella ändamål Bärplockning Stölder Annat Grund till ogillande för människohandel Under denna rubrik presenteras de olika grunder på vilka domstolarna har ogillat åtal för människohandel. Av de 115 undersökningsobjekt som ingått i undersökningen har den största delen, 35 stycken, inte vunnit bifall för människohandel på grund av att det enbart gått att styrka ett eller i vissa fall inget av huvudrekvisiten i människohandelsbestämmelsen. Dessa fall kan sägas representera de fall där domstolen har ansett att bevisingen brusitit i hög grad. I vissa fall har domstolen funnit att det avgörande för att inte bifalla har varit att bevisningen brustit i förhållande till endast ett av huvudrekvisiten. Av dessa fall har ett brustit i handelsåtgärder, fem i otillbörligt medel, tolv i exploateringssyfte och 18 i kontroll (gamla lagen). I fyra fall har domstolen ansett att åklagaren inte kunnat visa på kausalitet mellan några av huvudrekvisiten, 23 fall har ogillats då gärningsmannen inte har haft tillräcklig insikt om målsägandens situation och i åtta fall, där de tilltalade varit åtalade för medhjälp till människohandel, har domstolen inte bifallit åtalet för det brottet eftersom huvudbrottet inte kunde anses styrkt. Vidare har domstolen i nio fall visserligen har ansett att de tre huvudrekvisiten varit uppfyllda men att det inte uppstått ett tillräckligt maktförhållande mellan gärningsman och målsägande för att den tilltalade skulle kunna dömas för människohandel. 11

12 Antal undersökningsobjekt Ett/Ing et huvud rekvisi t styrkt Grund för ogillande Hande Otillbö Exploa lsåtgär der rliga medel terings syfte Kontro ll Brista nde kausali tet Ej tillräck lig insikt Huvud brott ej styrkt Brista nde maktf örhålla nde Kontroll och maktförhållande Som tidigare nämnts fanns ett kontrollrekvisit i människohandelsbestämmelsen före Kontrollrekvisitet togs bort, men ett snarlikt krav lever fortfarande kvar inom ramen för bedömningen av otillbörliga medel. Då kontrollrekvistet togs bort för att möjliggöra att fler personer skulle kunna dömas för människohandel vill vi under denna rubrik visa på i hur många fall som åtal för människohandel ogillats på grund av brister i kontrollrekvisitet enligt gamla lagen och i hur många fall där åtal för människohandel enligt nya lagen ogillades på grund av brister i maktförhållandet mellan gärningsman och målsägande. Av de 24 åtal för människohandel som inte vunnit bifall som vi granskat har 14 bedömts med den gamla lagstiftningen och tio med den nya. Av de 14 som bedömts med den gamla lagstiftningen innehöll sex något ogillande som motiverades med brist i kontrollrekvisitet. Av de tio domar som bedömts med den nya lagstiftningen innehöll fyra av dessa något ogillande som motiverades med brist i maktförhållande mellan gärningsman och målsägande. 12

13 Kontroll/Maktförhållande Gamla lagen (kontroll) Nya lagen (makt) Bristande kontroll/makt Annat Målsägandens trovärdighet Under denna rubrik behandlas målsägandens trovärdighet i förhållande till bifallna, respektive ogillade åtal för människohandel. Då de undersökningsobjekt som ingår i undersökningen kan röra en och samma målsägande i förhållande till flera gärningsmän bör man ha det i åtanke när man tolkar resultatet. Med låg trovärdighet menas att domstolen i princip inte satt någon tilltro till målsägandens berättelse. Medelhög trovärdighet innebär att domstolen satt viss tilltro till målsägandens uppgifter, men att det krävs stödbevisning för en fällande dom. Hög trovärdighet innebär att domstolen har ansett att målsäganden lämnat en helt igenom tillförlitlig berättelse och att målsägandens berättelse därför, om inte bevisning talar för något annat, kan läggas till grund för domen. I de 115 undersökningsobjekten för ogillade åtal bedömdes 27 målsäganden ha låg trovärdighet, 32 ha medelhög trovärdighet, 24 ha hög trovärdighet och i 32 fall har målsägandena inte hörts i målen eller har bedömningen inte kunnat utläsas av domskälen. Trovärdighet ogillade åtal Medel; 32 Ej bedömt; 32 Låg; 27 Hög; 24 Låg Medel Hög Ej bedömt I de 27 fall där domstolarna bedömde målsägandenas trovärdighet som låg har domstolarna i tio fall ogillat åtalet för människohandel på grund av bristande 13

14 kontroll/maktutövning, i nio fall då endast ett eller inget huvudrekvisit ansågs styrkt och i resterande åtta fall av någon annan anledning så som bristande uppsåt. Grund för ogillande låg trovärdighet 30% 33% 37% Bristande kontroll/maktutövning Ett/inget huvudrekvisit styrkt Annan anledning I de 24 fall där målsäganden har bedömts ha en hög trovärdighet har åtalen för människohandel i 16 fall inte vunnit bifall på grund av att gärningsmannen inte haft tillräcklig insikt om målsägandens situation, i tre fall då endast ett eller inget huvudrekvisit ansågs styrkt, i ett fall eftersom det brustit i maktförhållandet mellan gärningsmannen och målsäganden, och i de resterande fyra fallen på grund av annat Gärningsmannens bristande insikt i målsägandens situation Grund för ogillande hög trovärdighet 3 Ett/Inget huvudrekvisit styrkt 1 Bristande maktförhållande 4 Annan anledning I de 32 fall då målsägandens trovärdighet ej har bedömts har åtal för människohandel inte bifallits i 23 fall på grund av att endast ett eller inget huvudrekvisit ansågs styrkt, i sju fall då det brustit i gärningsmannens kontroll/maktutövning över målsäganden och i de resterande två fallen eftersom gärningsmannen saknat insikt om målsägandens situation. Om man ser till de åtal som lett till fällande dom för människohandel kan av 61 bedömda målsäganden utläsas att 40 (varav 24 bärplockare från ett och samma ärende) bedömts ha medelhög trovärdighet, 15 ha hög trovärdighet och när det gäller sex saknas bedömning i trovärdighetsfrågan. Det kan anmärkas att förekomsten av 24 personer som berättar i stort sett samma historia typiskt sett förstärker trovärdigheten av deras utsagor. 14

15 Trovärdighet bifallna åtal Medel Hög Ej bedömt Målsäganden införstådd med syftet I undersökningen har vi även tittat på huruvida målsäganden varit införstådd med gärningsmannens exploateringssyfte eller inte, alltså den uppgift som gärningsmannen avsett att målsäganden skall utföra, så som prostitution, hushållsarbete, bärplockning m m. Av 115 fall av undersökta gärningspåståenden där åtal för människohandel inte bifallits kände 68 målsägande till syftet, i 28 fall kände målsäganden inte till syftet och i 19 fall är det inte utrett hur målsäganden förhöll sig till syftet. Av 63 målsäganden i fällande domar kände 34 (varav 24 bärplockare från ett och samma ärende) till syftet, 21 kände inte till syftet och i åtta fall är det inte utrett om målsäganden kände till syftet eller inte. Kände till syftet Kände inte till syftet Ej utrett Ogillade åtal Bifallna åtal Underåriga målsäganden I undersökningen har vi även tittat på hur många fall som berör underåriga målsäganden och av vilka anledningar dessa gärningspåståenden avseende människohandel inte vunnit bifall. I undersökningen hittades 24 fall där målsäganden var under 18 år. I nio av dessa fall vann åtal för människohandel inte bifall på grund av bristande kontroll från gärningsmannens sida, i två fall då den tilltalade inte haft insikt om målsägandens situation, i fem fall eftersom endast ett eller inget av huvudrekvisiten ansågs styrkta och i åtta fall på grund av det inte gick att styrka exploatering. 15

16 Underåriga målsäganden ogillanden Bristande kontroll Ej insikt Ett/inget huvudrekvisit styrkt Exploatering 16

17 Analys Som angetts är vårt syfte att undersöka i vilken mån åtal för människohandel bifallits eller ogillats och, vid ogillande domar, om man kan se gemensamma förklaringar och dra slutsatser om framgångsfaktorer för bifall och skäl för ogillande. Av vår undersökning kan utläsas att människohandel är ett brott med förhållandevis lågt utfall av fällande domar i domstol. Av 19 väckta åtal har sex eller sju vunnit slutligt bifall för människohandel i vad gäller minst en åtalad person. Av 49 åtalade personer har 14 dömts för människohandel i sista instans. Då undersökningen omfattar ett litet material bör man vara försiktig med att dra för långtgående slutsatser. Vi anser emellertid att vi har kunnat skönja vissa tendenser under arbetets gång och har utgått från dessa, enligt vår mening, större särdrag när vi gjort vår analys. Människohandel ett särpräglat brott Människohandelsbrottet kan se ut på många olika sätt. Människohandel kan t.ex. bestå i att en gärningsman rövar bort ett offer, håller honom eller henne frihetsberövad och tvingar honom eller henne att arbeta i en viss verksamhet. Människohandel kan även bestå i att en gärningsman vilseleder någon om förutsättningar för t.ex. prostitution vilket resulterar i att denne av, till synes, fri vilja följer med gärningsmannen till ett annat land för att arbeta som prostituerad. Båda dessa scenarion kan falla under begreppet människohandel, trots att gärningsmännens tillvägagångsätt varit ytterst olika. Den typ av människohandel som är vanligast förekommande i vårt material är för sexuella ändamål. Vår analys tar därför i huvudsak sikte på denna brottstyp. Det handlar det till största delen om kvinnor som har rekryterats i sitt hemland i syfte att komma till Sverige för att prostituera sig. I flera av dessa fall bifölls endast delar av åtalen och flera åtal bedömdes som koppleri/grovt koppleri istället för människohandel. Det är ofta ostridigt att prostitution har förekommit, bevissvårigheterna rör istället huruvida gärningsmannen använt sig av något av de otillbörliga medel som uppräknas i bestämmelsen eller om denne varit medveten om att andra utsatt offret för sådana åtgärder. Den näst största kategorin av människohandel som vi stött på är fall där gärningsmannen förmått offret att begå tillgreppsbrott åt honom eller henne. Det förekommer också fall som rör bärplockning, tiggeri, hushållsarbete och ett fall av arrangerat äktenskap. Som man kan ana är dessa typer av människohandel ganska väsensskilda. Dessa fall skiljer sig också från de mer organiserade prostitutionsfallen bland annat genom att de inte synes inbringa några större summor pengar till huvudmännen. Något som är gemensamt för de olika typerna av människohandel är att det uteslutande rör sig om offer som kommer från svåra sociala förhållanden. Återkommande i de domar som undersökts är berättelser om fattiga människor som tar sig till Sverige i hopp om att kunna tjäna pengar för att möjliggöra för ett bättre liv för sig och sina familjer. I materialet har vi funnit människor med ursprung i bl.a. Polen, Rumänien, Bulgarien, Litauen, Slovakien, Serbien och Nigeria och som där levt i stor fattigdom. 17

18 Det speciella förhållandet mellan gärningsman och offer I många av fallen kan det iakttas särskilda band mellan gärningsmännen och offren, där offren tyr sig till gärningsmännen på ett sätt som för den utomstående kan ses som märkligt. Ett fall som särskilt belyser detta är Överlåtelsen. Fyra män dömdes för grovt koppleri av hovrätten. Det ansågs utrett att kvinnan faktiskt sålt sex, att männen tjänat pengar på detta, att hon haft en utsatt ställning och att de själva ansett sig ha kontroll över henne kvinnan hade vid ett tillfälle överlåtits mellan männen mot betalning. Trots detta nekade kvinnan till att hon överhuvudtaget hade sålt sex, hon ville ändå inte medverka under rättegången och hon hade inget anspråk på skadestånd mot gärningsmännen. Ett annat fall där kopplingen mellan gärningsmän och offer tydligt visar sig är Rosenlundshärvan. Sex åtalade gärningsmän hade i stort sett varsin kvinna som de utnyttjade i prostitutionsverksamhet. I vissa av fallen hade männen och kvinnorna en relation med varandra. En av kvinnorna kom även att utöva påtryckning på de övriga kvinnorna genom att hota några av dem under rättegången i syfte att förmå dem att ta tillbaka eller ändra sina utsagor till de tilltalades förmån. Hon dömdes senare för övergrepp i rättssak. Domstolarna konstaterade att denna kvinna synes haft en annan roll än de övriga målsägandena och verkade ha haft ett visst inflytande över dem. När polisen gjorde tillslag mot en av de lägenheter som användes för att inhysa några av gärningsmännen och de prostituerade påträffades en av målsägandena inlåst i ett rum. Hon hade blåmärken i ansiktet och skrämd uppsyn. Kvinnan förnekade dock under rättegången att hon skulle ha varit inlåst (trots att polisen inte kunde hitta någon nyckel i rummet) och hon förnekade även att hon hade blivit misshandlad. Ingen av gärningsmännen i målet kom att dömas för människohandel av den kvinnan, däremot för koppleribrott. Dessa två fall visar att människohandel kan bestå av speciella situationer där offren har en personlig relation till gärningsmännen, vilket kan resultera i att de inte handlar på samma sätt som vanliga offer. Det går därför inte att behandla alla människohandelsoffer på samma sätt, eller bedöma dem utifrån samma utgångspunkter. Det är stor skillnad mellan en person som mot sin vilja blivit berövad sin frihet och tvingad att företa viss verksamhet och en person som står under ett psykiskt och socialt tryck från sin gärningsman och som på grund av detta har kommit att genomföra gärningsmannens vilja. Det finns däremot likheter mellan reaktionsmönstren hos offer för människohandel och offer för våld i nära relationer. Man får också inse att målsägandena i dessa typer av ärenden är oerhört utsatta. I en del ärenden kan vi se att deras förtryckare är allt de har; de har lämnat eller övergivits av familjen i hemlandet, de har inga vänner utanför kretsen av gärningsmän och offer, de saknar ekonomiska och sociala resurser till ett annat slags liv. Skärs banden till förövarna av står de helt övergivna i världen. Det är därför uppenbart att de hamnar i ett beroende av gärningsmännen som inte bara är ekonomiskt utan även socialt och känslomässigt. Den psykologiska mekanism som kallas Stockholmssyndromet är väl känt inom psykologin, det vill säga den bundenhet och känsla av lojalitet som kan uppkomma från offer gentemot förövare. Dessutom kan de prostituerade uppfatta sig som socialt, känslomässigt och ekonomiskt knutna till 18

Människohandel för sexuella och andra ändamål 2009

Människohandel för sexuella och andra ändamål 2009 Lägesrapport 11 Människohandel för sexuella och andra ändamål 2009 RPS rapport 2010:5 Rikspolisstyrelsen Polisavdelningen september 2010 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: POA-429-4459/10

Läs mer

Människohandel för sexuella ändamål

Människohandel för sexuella ändamål Människohandel för sexuella ändamål Lägesrapport 7 1 jan - 31 dec 2004 RKP KUT RAPPORT 2005:4 Rikskriminalpolisen KRIMINALUNDERRÄTTELSETJÄNSTEN Illegal invandring RIKSKRIMINALPOLISEN 2005-06-13 1 (46)

Läs mer

Människohandel och prostitution

Människohandel och prostitution Människohandel och prostitution Ur ett svenskt perspektiv REVIDERAD VERSION NMT Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel Människohandel och prostitution Ur ett svenskt perspektiv REVIDERAD

Läs mer

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Anna Remgård. LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats. Uppsats på juristprogrammet 15 högskolepoäng

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Anna Remgård. LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats. Uppsats på juristprogrammet 15 högskolepoäng JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anna Remgård En särskilt utsatt situation i rättstillämpningen - hur lagstiftarens skyddssyfte förverkligas i domstolarnas tolkning av begreppet särskilt utsatt

Läs mer

Höst 08 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013

Höst 08 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÅTGÄRDER UNDER SENARE ÅR... 5 1.1 RIKSREVISIONENS GRANSKNING...

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning...9. 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11

Innehåll. 1 Sammanfattning...9. 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11 Innehåll 1 Sammanfattning...9 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11 3 Inledning och bakgrund...15 3.1 Fenomenet människohandel...15 3.2 Situationen i Sverige...19

Läs mer

Ny sexualbrottslagstiftning den 1 april 2005. Promemoria

Ny sexualbrottslagstiftning den 1 april 2005. Promemoria Ny sexualbrottslagstiftning den 1 april 2005 Promemoria RättsPM 2005:5 Utvecklingscentrum Göteborg November 2005 - 1 - April 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Begreppet sexuellt umgänge ersätts med

Läs mer

Barnmisshandel myndigheternas handläggning

Barnmisshandel myndigheternas handläggning JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Jennifer Bengtsson Barnmisshandel myndigheternas handläggning Examensarbete 20 poäng Helén Örnemark Hansen Straffrätt Höstterminen 2001 Innehåll SAMMANFATTNING

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:167

Regeringens skrivelse 2007/08:167 Regeringens skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Skr. 2007/08:167 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Visby den 10 juli 2008 Fredrik

Läs mer

En modernare rättegång

En modernare rättegång En modernare rättegång Hovrättsprocessen 2010-12-01 2 Innehåll 1 INLEDNING... 5 2 PROCESSUELLA FRÅGOR... 6 2.1 Inledning... 6 2.2 Presentation av muntlig bevisning m.m. i hovrätten... 6 2.2.1 Referat...

Läs mer

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen Anmälan och utredning av SEXUALBROTT Ju 2004:I Anmälan och utredning av Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen SEXUALBROTT Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv Justitiedepartementet

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

-en studie av polisförhör i två mordutredningar

-en studie av polisförhör i två mordutredningar Denna rapport riktar sitt intresse mot polisutredningar, där den person som först är misstänkt för ett brott senare visar sig vara oskyldig. Primärdata består av förhör med den först misstänkte i två mordutredningar.

Läs mer

Barnäktenskap och tvångsäktenskap

Barnäktenskap och tvångsäktenskap Barnäktenskap och tvångsäktenskap Sara Palm Student Ht 2010 Examensarbete, 30 hp Handledare: Viola Boström Juristprogrammet, 270 hp UMEÅ UNIVERSITET Innehållsförteckning Förkortningar...4 1. Inledning...6

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal

Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal Våldsutsatta kvinnor Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal Artikelnr. 2009-126-237 Tredje upplagan reviderad och publicerad www.socialstyrelsen.se, augusti 2009 Första tryckta upplagan publicerades

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

Försök till brott - försökets konstruktion och tillämpning med inriktning på varusmuggling

Försök till brott - försökets konstruktion och tillämpning med inriktning på varusmuggling JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Martin Erlandsson Försök till brott - försökets konstruktion och tillämpning med inriktning på varusmuggling Examensarbete 20 poäng Handledare: Universitetslektor

Läs mer

RP 78/2010 rd. I denna proposition föreslås det att strafflagen ändras. Enligt propositionen ska bestämmelsen

RP 78/2010 rd. I denna proposition föreslås det att strafflagen ändras. Enligt propositionen ska bestämmelsen RP 78/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 21 kap. 16 i strafflagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att strafflagen ändras.

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 1. INLEDNING... 3 Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 2. VAD ÄR KVINNOMISSHANDEL?... 5 HUR VÅLDET KAN SE UT...5 Fysiska övergrepp...5 Hot om våld eller skada...5 Sexuella övergrepp...5 Känslomässiga

Läs mer

Tillsynsrapport Fakturabedrägeri

Tillsynsrapport Fakturabedrägeri Tillsynsrapport Fakturabedrägeri - Kvaliteten i den brottsutredande verksamheten Tillsynsrapport 2012:7 Utvecklingscentrum Stockholm 2012-11-21 (dnr ÅM-A 2012/0764) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Sida 1 (15) Byråchefen My Hedström 2014-11-13 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Målsägande

Läs mer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Socialnämnden i Karlskrona kommun November 2008 Innehållsförteckning Inledning 3 Definition av våld i nära relationer 4 Övergripande mål mot våld i nära relationer

Läs mer

Barn som bevittnar våld i hemmet en straff- och skadeståndsrättslig studie Anna Nyholm

Barn som bevittnar våld i hemmet en straff- och skadeståndsrättslig studie Anna Nyholm Barn som bevittnar våld i hemmet en straff- och skadeståndsrättslig studie Anna Nyholm Examensarbete 30 poäng i straffrätt Juridiska institutionen, Stockholms universitet Höstterminen 2009 Handledare:

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet

Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet Ds 2010:25 Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

1. Mutbrotten tillägg till texten i SS III

1. Mutbrotten tillägg till texten i SS III Supplement till Brotten mot person och förmögenhetsbrotten Svensk straffrätt III Detta supplement till Brotten mot person och förmögenhetsbrotten gäller dels den reform av mutbrotten som genomfördes år

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Juridiska Institutionen HT 2006 Våld i nära relationer - Om mäns och kvinnors våld mot varandra Av: Louise Danielsson Tillämpade studier, Straffrätt, 20 poäng Handledare: Universitetslektor Gösta Westerlund

Läs mer