Människohandel - delredovisning av ett projekt. Domar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Människohandel - delredovisning av ett projekt. Domar 2009-2012"

Transkript

1 Människohandel - delredovisning av ett projekt Domar Rapport Internationella åklagarkammaren i Göteborg Hanna Cardell och Thomas Ahlstrand ÅM-A 2013/1731 Oktober 2013

2 Innehållsförteckning Förord och sammanfattning m.m Vår undersökning... 7 Granskningsmaterialet... 9 Analys Slutsatser samt checklista Bilaga 1 - Förteckning över domar som ingått i undersökningen Bilaga 2 - Rättsfallsreferat fällande domar Bilaga 3 - Europadomstolens praxis

3 Förord Föreliggande rapport utgör en delredovisning av Åklagarmyndighetens projekt Ökad lagföring av ärenden som rör människohandel. Syftet är att undersöka i vilken mån åtal för människohandel bifallits eller ogillats och, vid ogillande domar, om man kan se gemensamma förklaringar och dra slutsatser om framgångsfaktorer för bifall och skäl för ogillande. Undersökningen omfattar domar och ärenden under åren sommaren Den innefattar en utvidgning av den ursprungliga projektplanen , eftersom materialet är litet, och en utvidgning möjliggjorde en granskning av effekterna av en lagändring 1 juli Rapporten har författats under hösten 2012 av beredningsjuristen Hanna Cardell och vice chefsåklagaren Thomas Ahlstrand, Internationella åklagarkammaren i Göteborg. Sammanfattning Undersökningen har visat att det är få åtal för människohandel som leder till fällande dom för detta brott, trots att lagstiftaren genom en lagändring 2010 försökt att underlätta för fällande domar på området för människohandel. Vi har kunnat konstatera att den vanligast förekommande typen av människohandel, i det material vi undersökt, är människohandel för sexuella ändamål. I stor utsträckning har åtal i sådana mål kommit att, istället för människohandel, bedömas som koppleri/grovt koppleri. Av de 49 personer som under perioden åtalats för människohandel har 14 dömts för människohandel i sista instans medan 22 dömts för annan, anslutande brottslighet. 13 personer har friats helt. Sammanlagt 19 åtal har väckts vilket resulterat i sex eller sju slutligt fällande domar för människohandel. 1 1 Obs dock att då ärendet Bärplockarna inte slutligt avgjorts i skrivande stund (maj 2013) 3

4 Framgångsfaktorer Vi har kunnat finna tecken som tyder på att vissa faktorer i mål om människohandel har en avgörande betydelse för utgången i målen. Dessa faktorer är bl.a. målsägandens trovärdighet, målsägandens speciella förhållande till gärningsmannen, hur domstolarna väljer att se till vilken kontroll/maktutövning gärningsmannen haft över offret och vilken insikt gärningsmannen haft i offrets utsatta position. För att åklagaren skall ha framgång i rätten är det därför viktigt - att polisens tillslag sker i snar anslutning till brottet - att målsägandena får adekvat stöttning av målsägandebiträde, polis och sociala myndigheter - att utredningen lägger ett starkt fokus på att finna stödbevisning för målsägandenas uppgifter genom spaning, förhör av polismän och andra av iakttagelser vid ingripandesituationen, platsundersökningar m m Disposition Inledningsvis i denna rapport redogör vi kortfattat för bakgrunden till människohandelsbestämmelsen samt hur den svenska lagstiftningen ser ut idag. I nästa steg redogör vi för den undersökning som genomförts för att i det kommande kapitlet kunna göra en mer djupgående analys utifrån de svar som undersökningen gett. I bilagor till rapporten återfinns i bilaga 1 en förteckning över alla de fall som ingått i undersökningen. I förteckningen har vi valt att själva döpa de olika fallen för att läsaren lättare ska kunna få en känsla för vad fallen handlar om och lättare minnas dem under läsningen av texten. I bilaga 2 återfinns ett kortare rättsfallsreferat över de domar i materialet som vunnit bifall i någon del i domstol. I bilaga 3 finns en genomgång av Europadomstolens praxis på människo-handelsområdet och i bilaga 4 återfinns förslag till åklagarens handläggning av människohandelsärenden. Bakgrund Den 1 juli 2002 infördes ett nytt brott i brottsbalken (4 kap 1 a ), människohandel för sexuella ändamål. Brottet tog sikte på sådana gränsöverskridande handelsåtgärder med människor som syftade till att dessa skulle utsättas för vissa sexualbrott, utnyttjas för tillfälliga sexuella förbindelser eller på annat sätt utnyttjas för sexuella ändamål. Bestämmelsen har sedermera genomgått större förändringar vid två tillfällen, 2004 och 2010, och benämns numera enbart människohandel. Bestämmelsen tar idag även sikte på icke gränsöverskridande brottslighet och innefattar även människohandel för andra ändamål än sexuella, t.ex. tvångsarbete. Den svenska människohandelsbestämmelsen har sin utgångspunkt i det s.k. Palermoprotokollet (från december 2000). Palermoprotokollet är ett tilläggsprotokoll till FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och handlar om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn. Genom Palermoprotokollet kom man för första gången överens på global nivå om en rättsligt bindande definition av begreppet människohandel. Sverige har tillträtt protokollet och har sedan 2004 utformat människohandelsbestämmelsen med det gemensamma begreppet som grund. Från Palermoprotokollet härstammar de tre huvudrekvisit som bestämmelsen bygger på, nämligen att människohandel 4

5 innebär att någon vidtar en handelsåtgärd genom att använda ett otillbörligt medel i syfte att exploatera en person för vissa bestämda ändamål. Förutom Palermoprotokollet finns även ett EU-rambeslut från den 10 juli 2002 om bekämpande av människohandel (2002/29/RIF). Beslutet syftar till att skapa nya gemensamma minimiregler för EU:s medlemsstater vad gäller straffrättsliga åtgärder mot människohandel och omfattar människohandel syftande till sexuell exploatering och arbetskraftsexploatering samt innehåller definitioner av straffbar människohandel, kriminalisering av anstiftan, medhjälp, främjande och försök samt gemensamma lägsta maximistraff. Dessutom behandlar rambeslutet frågor om bl.a. ansvar och påföljder för juridiska personer, domsrätt och brottsoffer. Sverige har genomfört rambeslutet (prop. 2003/04:111). Motsvarande reglering finns även i en Europaråds-konvention från 2005 mot människohandel. Europeiska parlamentet och rådet har vidare 5 april 2011 antagit ett nytt direktiv (2011/36/EU) om bekämpande av människohandel och att försvara dess offer. Under detta direktiv har kommissionen den 19 juni 2012 beslutat om en europeisk strategi för att förstärka kampen mot människohandel. Direktivet och den strategiska handlingsplanen fokuserar på mänskliga rättigheter och särskilt på offrens rättigheter till stöd, juridiskt och socialt, med inriktning på deras återinförande i samhället, och till skadestånd. En preliminär bedömning är att dessa direktiv och strategier inte kommer att leda till ny lagstiftning i Sverige. Gällande rätt Det finns inte något vägledande avgörande i ärende om människohandel från Högsta domstolen, däremot ett publicerat hovrättsavgörande, RH 2010:34. Vidare har Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna berört brottstypen mera ingående i fem fall. Dessa presenteras och diskuteras i en bilaga till denna rapport. 2 För människohandel döms den som genom olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med annat sådant otillbörligt medel rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar emot en person i syfte att han eller hon ska exploateras för sexuella ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan situation som innebär nödläge för den utsatte. Om målsäganden är under 18 år krävs det inte att gärningsmannen använt sig av något otillbörligt medel. Om brottet är av normalgraden döms till fängelse i lägst två och högst tio år. Är brottet att anse som mindre grovt döms till fängelse i högst fyra år. Som tidigare nämnts finns det tre huvudrekvisit som människohandelsbestämmelsen bygger på; handelsåtgärder, otillbörliga medel och exploateringssyfte. För att en person ska kunna dömas för människohandel krävs således att dessa tre rekvisit är uppfyllda. Med handelsåtgärder menas åtgärder för själva genomförandet av handeln. Här kan nämnas rekrytering och transport av människor såväl inom ett land som från ett land till ett annat. Hit hör också sådana förfaranden som att ta emot eller att inhysa ett offer. Vidare ingår i handelsåtgärder att föra över människor som är föremål för handeln mellan rekryterare och agenter eller s.k. mottagare. Med otillbörliga medel menas de medel som används för att få offren att underkasta eller foga sig. Som framgår av bestämmelsen kan dessa bestå i olaga tvång, 2 Se bilaga 3 5

6 vilseledande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller annat otillbörligt medel. Med olaga tvång menas detsamma som avses i straffbestämmelsen i 4 kap. 4 brottsbalken. Begreppet vilseledande innebär förmedlande av en oriktig uppfattning till någon. Uttrycket utnyttjande av någons utsatta belägenhet omfattar t.ex. en situation då offret befinner sig i ett ekonomiskt skuldförhållande till gärningsmannen. Offret kan också vara en person som befinner sig i vanmakt, en person som lever under ekonomiskt svåra förhållanden, i flyktingskap eller som lider av förståndshandikapp eller någon sjukdom. Med annat otillbörligt medel menas sådana medel som till sin art kan jämställas med dem som uttryckligen nämns i bestämmelsen. Omständigheterna måste således vara sådana att offret inte har något annat verkligt eller godtagbart alternativ än att underkasta sig gärningsmannens vilja. Gemensamt för de otillbörliga medlen är att de på olika sätt syftar till att bemästra offrets fria och verkliga vilja (bl.a. prop. 2009/10:152 s 60 se vidare nedan). Som tidigare nämnts krävs inte att det förekommit något otillbörligt medel när offret är under 18 år. Gärningsmannen måste emellertid alltid ha utövat någon form av påtryckning på offret. Att det ska finnas ett exploateringssyfte innebär att handelsåtgärderna och de otillbörliga medlen ska syfta till att förmå offret att deltaga i någon av de verksamheter som uppräknas i bestämmelsen. Av bestämmelsen framgår att brottet är fullbordat redan i och med att det finns ett exploateringssyfte, detta behöver således alltså inte ha kommit att realiseras för att en person ska kunna dömas för människohandel. Före den senaste lagändringen 2010 fanns även ett kontrollrekvisit i bestämmelsen. För att kontrollrekvisitet skulle vara uppfyllt krävdes att offret skulle vara i en trångsmålsliknande situation eller faktisk beroendeställning till gärningsmannen. I förarbeten poängterade regeringen emellertid att kravet på kontroll inte borde ställas alltför högt. Enligt regeringen krävdes dock att offret skulle stå under ett sådant tryck som är av allvarlig betydelse för honom eller henne. Gärningsmannen skulle således ha ett påtagligt inflytande över offrets agerande, i vart fall i vissa hänseenden. Enligt gällande föreskrifter i Åklagarväsendets författningssamling ÅFS 2005:5 skall människohandelsbrott normalt handläggas av åklagare på någon av de tre internationella åklagarkamrarna. 6

7 Vår undersökning Syftet med undersökningen har varit att undersöka andelen ogillade respektive bifallna åtal i människohandelsmål samt försöka se om det finns gemensamma faktorer bakom framför allt ogillade, men även bifallna åtal. Materialet omfattar totalt 33 domar och urvalet har gjorts genom en sökning på ärenden om människohandel i åklagarmyndighetens diarieföringssystem Cåbra från den 1 januari 2009 till den 25 september I sökningen kunde vi hitta att det initierats 119 AM-ärenden avseende människohandel under ovanstående period. I tre ärenden beslutades att förundersökning inte skulle inledas, i 80 ärenden lades förundersökningen ner, nio ärenden sammanfördes på grund av dubbel diarieföring med andra ärenden och nio ärenden har förundersökningar som fortfarande pågår. 19 ärenden har lett till åtal för människohandel med 33 domar från både tingsrätt och hovrätt som följd. Av de 80 ärenden där förundersökningen lagts ner kan anmärkas att det i 29 av dessa inte fanns en utpekad gärningsman alternativt att gärningsmannen var okänd för polisen. Av Cåbra framgår att 77 åklagare handlagt ärenden rubricerade som människohandel. Huvudparten av dem har handlagt ett ärende som avskrivits. Sju åklagare varav sex tjänstgör på någon av de tre internationella åklagarkamrarna har handlagt fyra ärenden eller fler. Tre assistentåklagare har lagt ned ett ärende var, i övrigt har besluten fattats av chefs- eller kammaråklagare. Elva åklagare har någon gång väckt åtal för människohandel, varav tre inte tjänstgjort på internationell åklagarkammare. Granskningen har avsett mål där åklagaren väckt åtal för människohandel och medhjälp till det. Granskningen avser sammanlagt 33 tingsrätts-och hovrättsdomar, fördelade på 19 mål. I 15 av målen finns både tingsrätts och hovrättsdomar och i fyra mål enbart tingsrättsdomar. Av de sistnämnda har ett överklagats men ännu inte avgjorts i hovrätten och tre mål stannade i tingsrätten. Sammanlagt har 49 personer fördelade på 19 mål åtalats för människohandel eller medhjälp till det. Samtliga nio avgöranden där tingsrätten dömt för människohandel har överklagats till hovrätten. I tre av dessa fall har hovrätterna ogillat åtalet för människohandel men dömt för andra brott. En av de överklagade domarna är det mål som ännu inte har prövats i hovrätten. Samma ärende eller åtal kan alltså generera två domar och flera prövade åtal. Många domar och åtal omfattar flera tilltalade och flera målsäganden. Vi har vid vår analys valt att behandla varje misstänkt gärning som ett undersökningsobjekt. Det innebär att i de fall där åklagaren har åtalat flera personer för människohandel avseende flera målsäganden, har varje brottspåstående avseende var och en av målsägandena behandlats som ett undersökningsobjekt. Ett åtal innefattande två gärningsmän och fyra målsäganden har således inneburit åtta potentiella undersökningsobjekt. Undersökningen har dock begränsats av hur domstolarna har lagt upp sina domskäl. Endast de fall som domstolarna uttryckligen har bedömt har kommit att utgöra undersökningsobjekt. Denna arbetsmetod har inneburit att de fall som innefattat många tilltalade och många målsäganden har kommit att utgöra en stor procentuell andel av undersökningsobjekten. Det största målet i undersökningen är den s.k. 3 Två av domarna härrör från ett ärende som initierades 2008 och har därför inte framkommit genom sökningen i Cåbra. 7

8 Rosenlundshärvan 4. Av de 115 undersökningsobjekt som utgör undersökningen härrör sig 40 stycken från de två domarna, en från tingsrätt och en från hovrätt. 4 Alla granskade rättsfall som ingått i undersökningen återfinns i bilaga 1. 8

9 Granskningsmaterialet Under denna rubrik kommer vi någorlunda kortfattat att presentera resultatet av vår undersökning. Allmänt För att få en grundläggande bild av hur utfallet blivit i de domar vi undersökt presenteras under denna rubrik relationen mellan åtal där domstolarna dömt för människohandel och där de dömt för annan gärning eller ogillat åtalet helt, samt hur dessa fördelat sig på domar som bedömts med den gamla respektive den nya lagen. Det som intresserat undersökningen har alltså i första hand varit hur domstolarna bedömt brottet människohandel. I huvudparten av domarna har åklagarnas andrahandsyrkanden, grovt koppleri eller koppleri, men även andra gärningspåståenden, bifallits. Av de 33 tingsrätts-och hovrättsdomar som undersökts har åtal för människohandel ogillats i 18 domar (55 %) medan 15 domar (45 %) innehåller bifall till ett eller flera åtal för människohandel. Som nämnts ovan har åklagarnas andrahandsyrkanden i stor utsträckning vunnit bifall. Grad av bifall till åtal för människohandel Av de 15 domar som fått bifall till ett eller flera åtal för människohandel har sju domar (47 %) fått fullt bifall för det brottet och åtta domar (53 %) fått bifall för det brottet till någon del. Av de sju domar som fått fullt bifall till åtal för människohandel utgör fem tingsrättsavgöranden och två hovrättsavgöranden. I de undersökta ärendena har sammanlagt 49 personer åtalats för människohandel eller medhjälp till det. Av dessa har 14 personer eller 29 % dömts för människohandel i sista instans medan 22 dömts för annan, anslutande brottslighet. Med andra ord har 13 personer friats helt. 5 Bifall till åtal för mäniskohandel 21% Fullt bifall 79% Helt eller delvis ogillat 5 Obs dock att siffrorna kan ändras då ärendet Bärplockarna inte slutligt avgjorts i skrivande stund (maj 2013) 9

10 Gamla och nya lagen Vi ville undersöka om förändringen av lagtexten 1 juli 2010, då kontrollrekvisitet togs bort, haft betydelse. Materialet är litet men det verkar som om lagändringen inte haft effekt. I de 23 tingsrätts-och hovrättsdomar som bedömts med den gamla lagen prövades ansvar för åtalade personer vid en eller båda instanser vid sammanlagt 57 tillfällen. Vid 35 tillfällen (61 %) friades för brottet medan det vid 22 tillfällen (39 %) fälldes. I de elva tingsrätts-och hovrättsdomar som bedömts med nya lagen har ansvar för människohandel prövats sammanlagt vid 29 tillfällen i en eller båda instanser. Därvid har 10 (34 %) prövningar medfört ansvar för människohandel medan 19 medfört ogillande (66 %). Ärendets inledande Under denna rubrik presenteras hur de ärenden som lett till åtal har initierats. Med polisiär spaning menas att polisen själv på något sätt har upptäckt brottsligheten och med målsägandens uppgifter menas att målsäganden på något sätt har berättat om sin situation för polisen (eller personer som i sin tur har berättat för polisen) och att ärendet kommit att inledas därför. I vissa fall har det dock inte gått att se i domen hur ärendet har initierats och detta har då benämnts som oklart. Av de 15 domar som innehåller ett eller flera bifallna åtal till människohandel initierades nio av polisiär spaning och sex av målsägandens egna uppgifter. Av de 18 domar som där åtal för människohandel inte bifallits initierades sex av polisiär spaning, tio av målsägandens uppgifter och två på oklart sätt. Man kan dra slutsatsen att det för framgång krävs spaningsinsatser även om ärendet initierats av en fyllig målsägandeberättelse. Ärendets inledande Polisiär spaning Målsägandes egna uppgifter Oklart Ett/Flera bifallna åtal Åtal för människohandel ogillade Typ av människohandel Under denna rubrik presenteras vilken typ av människohandel som de 33 tings- och hovrättsdomar som omfattas av undersökningen. 18 domar rörde människohandel för sexuella ändamål, sju rörde stölder, två domar rörde bärplockning och sex rörde annat så som hushållsarbete, tiggeri, brudköp m m. 10

11 Såvitt vi kunde se synes fördelningen där åtal för människohandel vunnit bifall och där så inte skett vara ungefär densamma för de olika gärningstyperna. Typ av människohandel (absoluta tal) Sexuella ändamål Bärplockning Stölder Annat Grund till ogillande för människohandel Under denna rubrik presenteras de olika grunder på vilka domstolarna har ogillat åtal för människohandel. Av de 115 undersökningsobjekt som ingått i undersökningen har den största delen, 35 stycken, inte vunnit bifall för människohandel på grund av att det enbart gått att styrka ett eller i vissa fall inget av huvudrekvisiten i människohandelsbestämmelsen. Dessa fall kan sägas representera de fall där domstolen har ansett att bevisingen brusitit i hög grad. I vissa fall har domstolen funnit att det avgörande för att inte bifalla har varit att bevisningen brustit i förhållande till endast ett av huvudrekvisiten. Av dessa fall har ett brustit i handelsåtgärder, fem i otillbörligt medel, tolv i exploateringssyfte och 18 i kontroll (gamla lagen). I fyra fall har domstolen ansett att åklagaren inte kunnat visa på kausalitet mellan några av huvudrekvisiten, 23 fall har ogillats då gärningsmannen inte har haft tillräcklig insikt om målsägandens situation och i åtta fall, där de tilltalade varit åtalade för medhjälp till människohandel, har domstolen inte bifallit åtalet för det brottet eftersom huvudbrottet inte kunde anses styrkt. Vidare har domstolen i nio fall visserligen har ansett att de tre huvudrekvisiten varit uppfyllda men att det inte uppstått ett tillräckligt maktförhållande mellan gärningsman och målsägande för att den tilltalade skulle kunna dömas för människohandel. 11

12 Antal undersökningsobjekt Ett/Ing et huvud rekvisi t styrkt Grund för ogillande Hande Otillbö Exploa lsåtgär der rliga medel terings syfte Kontro ll Brista nde kausali tet Ej tillräck lig insikt Huvud brott ej styrkt Brista nde maktf örhålla nde Kontroll och maktförhållande Som tidigare nämnts fanns ett kontrollrekvisit i människohandelsbestämmelsen före Kontrollrekvisitet togs bort, men ett snarlikt krav lever fortfarande kvar inom ramen för bedömningen av otillbörliga medel. Då kontrollrekvistet togs bort för att möjliggöra att fler personer skulle kunna dömas för människohandel vill vi under denna rubrik visa på i hur många fall som åtal för människohandel ogillats på grund av brister i kontrollrekvisitet enligt gamla lagen och i hur många fall där åtal för människohandel enligt nya lagen ogillades på grund av brister i maktförhållandet mellan gärningsman och målsägande. Av de 24 åtal för människohandel som inte vunnit bifall som vi granskat har 14 bedömts med den gamla lagstiftningen och tio med den nya. Av de 14 som bedömts med den gamla lagstiftningen innehöll sex något ogillande som motiverades med brist i kontrollrekvisitet. Av de tio domar som bedömts med den nya lagstiftningen innehöll fyra av dessa något ogillande som motiverades med brist i maktförhållande mellan gärningsman och målsägande. 12

13 Kontroll/Maktförhållande Gamla lagen (kontroll) Nya lagen (makt) Bristande kontroll/makt Annat Målsägandens trovärdighet Under denna rubrik behandlas målsägandens trovärdighet i förhållande till bifallna, respektive ogillade åtal för människohandel. Då de undersökningsobjekt som ingår i undersökningen kan röra en och samma målsägande i förhållande till flera gärningsmän bör man ha det i åtanke när man tolkar resultatet. Med låg trovärdighet menas att domstolen i princip inte satt någon tilltro till målsägandens berättelse. Medelhög trovärdighet innebär att domstolen satt viss tilltro till målsägandens uppgifter, men att det krävs stödbevisning för en fällande dom. Hög trovärdighet innebär att domstolen har ansett att målsäganden lämnat en helt igenom tillförlitlig berättelse och att målsägandens berättelse därför, om inte bevisning talar för något annat, kan läggas till grund för domen. I de 115 undersökningsobjekten för ogillade åtal bedömdes 27 målsäganden ha låg trovärdighet, 32 ha medelhög trovärdighet, 24 ha hög trovärdighet och i 32 fall har målsägandena inte hörts i målen eller har bedömningen inte kunnat utläsas av domskälen. Trovärdighet ogillade åtal Medel; 32 Ej bedömt; 32 Låg; 27 Hög; 24 Låg Medel Hög Ej bedömt I de 27 fall där domstolarna bedömde målsägandenas trovärdighet som låg har domstolarna i tio fall ogillat åtalet för människohandel på grund av bristande 13

14 kontroll/maktutövning, i nio fall då endast ett eller inget huvudrekvisit ansågs styrkt och i resterande åtta fall av någon annan anledning så som bristande uppsåt. Grund för ogillande låg trovärdighet 30% 33% 37% Bristande kontroll/maktutövning Ett/inget huvudrekvisit styrkt Annan anledning I de 24 fall där målsäganden har bedömts ha en hög trovärdighet har åtalen för människohandel i 16 fall inte vunnit bifall på grund av att gärningsmannen inte haft tillräcklig insikt om målsägandens situation, i tre fall då endast ett eller inget huvudrekvisit ansågs styrkt, i ett fall eftersom det brustit i maktförhållandet mellan gärningsmannen och målsäganden, och i de resterande fyra fallen på grund av annat Gärningsmannens bristande insikt i målsägandens situation Grund för ogillande hög trovärdighet 3 Ett/Inget huvudrekvisit styrkt 1 Bristande maktförhållande 4 Annan anledning I de 32 fall då målsägandens trovärdighet ej har bedömts har åtal för människohandel inte bifallits i 23 fall på grund av att endast ett eller inget huvudrekvisit ansågs styrkt, i sju fall då det brustit i gärningsmannens kontroll/maktutövning över målsäganden och i de resterande två fallen eftersom gärningsmannen saknat insikt om målsägandens situation. Om man ser till de åtal som lett till fällande dom för människohandel kan av 61 bedömda målsäganden utläsas att 40 (varav 24 bärplockare från ett och samma ärende) bedömts ha medelhög trovärdighet, 15 ha hög trovärdighet och när det gäller sex saknas bedömning i trovärdighetsfrågan. Det kan anmärkas att förekomsten av 24 personer som berättar i stort sett samma historia typiskt sett förstärker trovärdigheten av deras utsagor. 14

15 Trovärdighet bifallna åtal Medel Hög Ej bedömt Målsäganden införstådd med syftet I undersökningen har vi även tittat på huruvida målsäganden varit införstådd med gärningsmannens exploateringssyfte eller inte, alltså den uppgift som gärningsmannen avsett att målsäganden skall utföra, så som prostitution, hushållsarbete, bärplockning m m. Av 115 fall av undersökta gärningspåståenden där åtal för människohandel inte bifallits kände 68 målsägande till syftet, i 28 fall kände målsäganden inte till syftet och i 19 fall är det inte utrett hur målsäganden förhöll sig till syftet. Av 63 målsäganden i fällande domar kände 34 (varav 24 bärplockare från ett och samma ärende) till syftet, 21 kände inte till syftet och i åtta fall är det inte utrett om målsäganden kände till syftet eller inte. Kände till syftet Kände inte till syftet Ej utrett Ogillade åtal Bifallna åtal Underåriga målsäganden I undersökningen har vi även tittat på hur många fall som berör underåriga målsäganden och av vilka anledningar dessa gärningspåståenden avseende människohandel inte vunnit bifall. I undersökningen hittades 24 fall där målsäganden var under 18 år. I nio av dessa fall vann åtal för människohandel inte bifall på grund av bristande kontroll från gärningsmannens sida, i två fall då den tilltalade inte haft insikt om målsägandens situation, i fem fall eftersom endast ett eller inget av huvudrekvisiten ansågs styrkta och i åtta fall på grund av det inte gick att styrka exploatering. 15

16 Underåriga målsäganden ogillanden Bristande kontroll Ej insikt Ett/inget huvudrekvisit styrkt Exploatering 16

17 Analys Som angetts är vårt syfte att undersöka i vilken mån åtal för människohandel bifallits eller ogillats och, vid ogillande domar, om man kan se gemensamma förklaringar och dra slutsatser om framgångsfaktorer för bifall och skäl för ogillande. Av vår undersökning kan utläsas att människohandel är ett brott med förhållandevis lågt utfall av fällande domar i domstol. Av 19 väckta åtal har sex eller sju vunnit slutligt bifall för människohandel i vad gäller minst en åtalad person. Av 49 åtalade personer har 14 dömts för människohandel i sista instans. Då undersökningen omfattar ett litet material bör man vara försiktig med att dra för långtgående slutsatser. Vi anser emellertid att vi har kunnat skönja vissa tendenser under arbetets gång och har utgått från dessa, enligt vår mening, större särdrag när vi gjort vår analys. Människohandel ett särpräglat brott Människohandelsbrottet kan se ut på många olika sätt. Människohandel kan t.ex. bestå i att en gärningsman rövar bort ett offer, håller honom eller henne frihetsberövad och tvingar honom eller henne att arbeta i en viss verksamhet. Människohandel kan även bestå i att en gärningsman vilseleder någon om förutsättningar för t.ex. prostitution vilket resulterar i att denne av, till synes, fri vilja följer med gärningsmannen till ett annat land för att arbeta som prostituerad. Båda dessa scenarion kan falla under begreppet människohandel, trots att gärningsmännens tillvägagångsätt varit ytterst olika. Den typ av människohandel som är vanligast förekommande i vårt material är för sexuella ändamål. Vår analys tar därför i huvudsak sikte på denna brottstyp. Det handlar det till största delen om kvinnor som har rekryterats i sitt hemland i syfte att komma till Sverige för att prostituera sig. I flera av dessa fall bifölls endast delar av åtalen och flera åtal bedömdes som koppleri/grovt koppleri istället för människohandel. Det är ofta ostridigt att prostitution har förekommit, bevissvårigheterna rör istället huruvida gärningsmannen använt sig av något av de otillbörliga medel som uppräknas i bestämmelsen eller om denne varit medveten om att andra utsatt offret för sådana åtgärder. Den näst största kategorin av människohandel som vi stött på är fall där gärningsmannen förmått offret att begå tillgreppsbrott åt honom eller henne. Det förekommer också fall som rör bärplockning, tiggeri, hushållsarbete och ett fall av arrangerat äktenskap. Som man kan ana är dessa typer av människohandel ganska väsensskilda. Dessa fall skiljer sig också från de mer organiserade prostitutionsfallen bland annat genom att de inte synes inbringa några större summor pengar till huvudmännen. Något som är gemensamt för de olika typerna av människohandel är att det uteslutande rör sig om offer som kommer från svåra sociala förhållanden. Återkommande i de domar som undersökts är berättelser om fattiga människor som tar sig till Sverige i hopp om att kunna tjäna pengar för att möjliggöra för ett bättre liv för sig och sina familjer. I materialet har vi funnit människor med ursprung i bl.a. Polen, Rumänien, Bulgarien, Litauen, Slovakien, Serbien och Nigeria och som där levt i stor fattigdom. 17

18 Det speciella förhållandet mellan gärningsman och offer I många av fallen kan det iakttas särskilda band mellan gärningsmännen och offren, där offren tyr sig till gärningsmännen på ett sätt som för den utomstående kan ses som märkligt. Ett fall som särskilt belyser detta är Överlåtelsen. Fyra män dömdes för grovt koppleri av hovrätten. Det ansågs utrett att kvinnan faktiskt sålt sex, att männen tjänat pengar på detta, att hon haft en utsatt ställning och att de själva ansett sig ha kontroll över henne kvinnan hade vid ett tillfälle överlåtits mellan männen mot betalning. Trots detta nekade kvinnan till att hon överhuvudtaget hade sålt sex, hon ville ändå inte medverka under rättegången och hon hade inget anspråk på skadestånd mot gärningsmännen. Ett annat fall där kopplingen mellan gärningsmän och offer tydligt visar sig är Rosenlundshärvan. Sex åtalade gärningsmän hade i stort sett varsin kvinna som de utnyttjade i prostitutionsverksamhet. I vissa av fallen hade männen och kvinnorna en relation med varandra. En av kvinnorna kom även att utöva påtryckning på de övriga kvinnorna genom att hota några av dem under rättegången i syfte att förmå dem att ta tillbaka eller ändra sina utsagor till de tilltalades förmån. Hon dömdes senare för övergrepp i rättssak. Domstolarna konstaterade att denna kvinna synes haft en annan roll än de övriga målsägandena och verkade ha haft ett visst inflytande över dem. När polisen gjorde tillslag mot en av de lägenheter som användes för att inhysa några av gärningsmännen och de prostituerade påträffades en av målsägandena inlåst i ett rum. Hon hade blåmärken i ansiktet och skrämd uppsyn. Kvinnan förnekade dock under rättegången att hon skulle ha varit inlåst (trots att polisen inte kunde hitta någon nyckel i rummet) och hon förnekade även att hon hade blivit misshandlad. Ingen av gärningsmännen i målet kom att dömas för människohandel av den kvinnan, däremot för koppleribrott. Dessa två fall visar att människohandel kan bestå av speciella situationer där offren har en personlig relation till gärningsmännen, vilket kan resultera i att de inte handlar på samma sätt som vanliga offer. Det går därför inte att behandla alla människohandelsoffer på samma sätt, eller bedöma dem utifrån samma utgångspunkter. Det är stor skillnad mellan en person som mot sin vilja blivit berövad sin frihet och tvingad att företa viss verksamhet och en person som står under ett psykiskt och socialt tryck från sin gärningsman och som på grund av detta har kommit att genomföra gärningsmannens vilja. Det finns däremot likheter mellan reaktionsmönstren hos offer för människohandel och offer för våld i nära relationer. Man får också inse att målsägandena i dessa typer av ärenden är oerhört utsatta. I en del ärenden kan vi se att deras förtryckare är allt de har; de har lämnat eller övergivits av familjen i hemlandet, de har inga vänner utanför kretsen av gärningsmän och offer, de saknar ekonomiska och sociala resurser till ett annat slags liv. Skärs banden till förövarna av står de helt övergivna i världen. Det är därför uppenbart att de hamnar i ett beroende av gärningsmännen som inte bara är ekonomiskt utan även socialt och känslomässigt. Den psykologiska mekanism som kallas Stockholmssyndromet är väl känt inom psykologin, det vill säga den bundenhet och känsla av lojalitet som kan uppkomma från offer gentemot förövare. Dessutom kan de prostituerade uppfatta sig som socialt, känslomässigt och ekonomiskt knutna till 18

Lise Tamm, Internationella åklagarkammaren Stockholm

Lise Tamm, Internationella åklagarkammaren Stockholm Lise Tamm, Internationella åklagarkammaren Stockholm Det första momentet är medel som har använts såsom olaga tvång, vilseledande, med utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller annat sådant otillbörligt

Läs mer

SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution. Ur ett svenskt perspektiv

SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution. Ur ett svenskt perspektiv SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution Ur ett svenskt perspektiv Struktur Vad är människohandel, koppleri, prostitution och sexköp? Hur vanligt är det och hur hänger sexhandeln ihop? Processen

Läs mer

Riksåklagaren m.fl../. MB och LS ang. människohandel

Riksåklagaren m.fl../. MB och LS ang. människohandel Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (12) Byråchefen My Hedström 2012-10-26 Riksåklagaren m.fl../. MB och LS ang. människohandel (Hovrätten för Västra Sveriges dom den 14 september 2012

Läs mer

Råd och stödteamet sexuella tjänster. Länskoordinator mot människohandel Skåne Lisa Green

Råd och stödteamet sexuella tjänster. Länskoordinator mot människohandel Skåne Lisa Green Råd och stödteamet sexuella tjänster Länskoordinator mot människohandel Skåne Lisa Green Vad säger lagen? 6 kap. Om sexualbrott 11 Den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning,

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt m.m.

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt m.m. Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2013-03-06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom våldtäkt m.m. Klagande Riksåklagaren Box

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m.

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-11-18 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-08-13 B 5810-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Brottsoffrens rättigheter Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Människohandel kränker rättigheterna och påverkar otaliga människors liv i Europa och utanför dess gränser. Ett ökande antal

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m.

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4421-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. Högsta domstolen har förelagt

Läs mer

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 R2A DATUM 1 (11) Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 Box 2290, 103 17 Stockholm Besöksadress: Birger Jarls torg 16, Riddarholmen Telefon:

Läs mer

LAGFÖRING AV MÄNNISKOHANDEL I SVERIGE

LAGFÖRING AV MÄNNISKOHANDEL I SVERIGE ISRN UU-ÖSTUD-AR 05/11--SE Department of East European Studies Uppsala University LAGFÖRING AV MÄNNISKOHANDEL I SVERIGE En rättsfallsstudie Anna Jonsson Department of East European Studies Uppsala University

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 5680-14 KLAGANDE OCH MOTPART (Åklagare) Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART (Tilltalad) JE Ombud

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 maj 2008 B 1793-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN II KLAGANDE

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 5749-2014 Sid 1 (6) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 Deltagare från JO m.m. På uppdrag av justitieombudsmannen

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

Rättsliga åtgärder mot människohandel

Rättsliga åtgärder mot människohandel Rättsliga åtgärder mot människohandel att skydda offer eller möta hot KARIN ÅSTRÖM -i UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLiOTHEK - iustus Innehåll FÖRORD 11 FÖRKORTNINGSLISTA 13 1 INLEDNING 15 1.1

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

P./. riksåklagaren angående sexuellt övergrepp mot barn

P./. riksåklagaren angående sexuellt övergrepp mot barn SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Brottmålsavdelningen 2007-08-30 ÅM 2007/3758 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2007-06-28 B 1599-07 Rotel 09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM P./.

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 ALB Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov

Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 ALB Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Stockholms tingsrätt 4:42 Box 8307 104 20 STOCKHOLM TR mål: B 6107-13 Handl.: OVR 1 ALB 2 JB 3 PMLE 4 ME Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 70296 107 22 STOCKHOLM Hantverkargatan 25 A 010-562 50

Läs mer

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-03-31 B 2937-08 Rotel 09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 maj 2011 Ö 5381-10 KLAGANDE VN Ombud och offentlig försvarare: Advokat NU MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2007 B 259-07 KLAGANDE MH Ombud och offentlig försvarare: Advokat MB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. AG

Läs mer

Förslag till ny bestämmelse om våldtäkt

Förslag till ny bestämmelse om våldtäkt Datum Dnr 2001-09-21 672-2001 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över Sexualbrotten - Ett ökat skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor (SOU 2001:14) Sammanfattning

Läs mer

MÄNNISKOHANDEL FÖR SEXUELLA ÄNDAMÅL

MÄNNISKOHANDEL FÖR SEXUELLA ÄNDAMÅL MÄNNISKOHANDEL FÖR SEXUELLA ÄNDAMÅL EN PROBLEMATISK LAGSTIFTNING? CORNELIA EK ANDREA EKERMANN Examensarbete i kriminologi 165-180hp Kriminologiprogrammet, maj 2013 Malmö högskola Hälsa och samhälle 205

Läs mer

REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING

REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING TILL: Refugee Air MED E- MAIL 2015-09- 08 REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING 1. BAKGRUND 1. Med anledning av den pågående flyktingkatastrofen vid Medelhavet

Läs mer

Stoppa trafficking. LÄNSsTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Stoppa trafficking. LÄNSsTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Stoppa trafficking LÄNSsTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN HANDELSRUTTER Människohandel förekommer över hela världen. Antal traffickerade till Sverige uppskattades år 2003 till 400-600 kvinnor och barn per

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

Överklagat avgörande Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd. 1, dom den 18 februari 2011 i mål B 2917-10

Överklagat avgörande Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd. 1, dom den 18 februari 2011 i mål B 2917-10 Överklagande Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-03-18 ÅM 2011/1558 Tf. byråchefen Daniel Thorsell Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Motpart

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom ocker, grovt brott

Överklagande av hovrättsdom ocker, grovt brott Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (7) Byråchefen My Hedström 2012-09-25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom ocker, grovt brott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 september 2015 Ö 4583-15 KLAGANDE OR Ombud och offentlig försvarare: Advokat AS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum 2015-02-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm OK./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri medelst

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom missbruk av urkund, grovt brott

Överklagande av hovrättsdom missbruk av urkund, grovt brott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (8) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-04-28 ÅM 2015/2727 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom missbruk

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna Allmän SiS-rapport 2002:5 Sluten ungdomsvård år Redovisning och analys av domarna Av Anette Schierbeck ISSN 1404-2584 LSU 2002-06-25 Dnr 101-602-02 Juridikstaben Anette Schierbeck Sluten ungdomsvård Som

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

Domstolarnas prövning av åklagarbeslut i kontaktförbudsärenden

Domstolarnas prövning av åklagarbeslut i kontaktförbudsärenden Domstolarnas prövning av åklagarbeslut i kontaktförbudsärenden Rapport över granskning av samtliga ärenden under perioden 2011-10-01 2013-09-30 RättsPM 2015:3 Utvecklingscentrum Göteborg Juni 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 mars 2015 T 5670-13 KLAGANDE MH Ombud och målsägandebiträde: Advokat SL MOTPART SG Ombud: Advokat FH SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

EU:s och det svenska arbetet mot människohandel

EU:s och det svenska arbetet mot människohandel JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Elisabeth Hammargren EU:s och det svenska arbetet mot människohandel LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats Uppsats på juristprogrammet 15 högskolepoäng Handledare:

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

Skimningsutrustning. Rättsliga frågor

Skimningsutrustning. Rättsliga frågor Skimningsutrustning Rättsliga frågor RättsPM 2011:3 (ersätter RättsPM 2005:22) Rättsavdelningen Utvecklingscentrum Stockholm Mars 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är skimning?... 3 3.

Läs mer

Det ofrivilliga offret

Det ofrivilliga offret Eric Nilsson Det ofrivilliga offret - Ändringar i BrB 4 kapitel 1a och deras betydelse för brottsoffret i människohandel för sexuella ändamål - Penal Code, Chapter 4 1a. The importance of recent changes

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Anförande av justitiekansler Anna Skarhed vid seminariet Sexköp som brott och fenomen Helsingfors den 7 november 2012

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Aktbilaga 26 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 juli 2009 Ö 5345-08 SÖKANDE AH Ombud: Advokat ED MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE

Läs mer

Våldtäkt eller inte? - det är frågan.

Våldtäkt eller inte? - det är frågan. Våldtäkt eller inte? - det är frågan. När den nya sexualbrottslagen kom för tre år sedan var det många som välkomnade det stärkta skyddet för barn. Det slogs fast att sex med någon som är under 15 år är

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 december 2012 B 5579-11 KLAGANDE DA Ombud och offentlig försvarare: Advokat ES MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

Människohandel för sexuella ändamål- brottslighet i förändring och lagstiftning med tillämpningsproblem

Människohandel för sexuella ändamål- brottslighet i förändring och lagstiftning med tillämpningsproblem Människohandel för sexuella ändamål- brottslighet i förändring och lagstiftning med tillämpningsproblem - Har svensk lagstiftning hängt med? Tillämpade studier 30 HP HT 2010 Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Svarsskrivelse Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4699-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Högsta domstolen har förelagt mig

Läs mer

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m.

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2251-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Högsta domstolen har,

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 juni 2012 B 990-11 KLAGANDE SL Ombud och offentlig försvarare: Advokat LS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Barnpornografibrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-10-04 B 4371-11 Rotel 20. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-10-04 B 4371-11 Rotel 20. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (10) Datum Rättsavdelningen 2011-10-17 ÅM 2011/6400 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-10-04 B 4371-11 Rotel 20 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm JT./.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott

Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (8) Byråchefen My Hedström 2013-06-19 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m.

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m. Datum Sida Framställning 2013-10-03 1 (6) Verksjurist Kenneth Edgren Ert datum Dnr Rättsenheten EBM B-2013/0180 Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Framställning om överklagande till Högsta domstolen

Läs mer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer 1 (5) 2013-06-12 Dnr SU FV-1.1.3-1062-13 Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Effektivare konkurrenstillsyn (SOU 2013:16) Sammanfattning Juridiska fakultetsnämnden avstyrker

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Ricky Ansell, Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Linköping Elena Severin, Åklagarmyndigheten utvecklingsavdelning. Göteborg Mariella Öberg, Nationellt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 december 2011 B 2350-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART OU Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ SAKEN

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2715 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AK m.fl../.

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m.

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Överklagande Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2014-01-08 ÅM 2013/10106 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Klagande

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert

Läs mer

Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel

Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2013-01-23 ÅM 2013/0041 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström B 293-13 Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel m.m. (Hovrättens för Västra Sverige dom

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 maj 2012 B 3272-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART J-A S SAKEN Artskyddsbrott ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 september 2004 B 143-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART MH Offentlig försvarare och ombud: advokaten FU SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet 3 Leva i Sverige Kriminalpolitik Kriminalpolitik är alla de åtgärder som samhället sätter in för att begränsa brottsligheten. I regel tänker vi på rättsväsendet och på det arbete som utförs av polis, åklagare,

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 1 (5) SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 Bedrägeri- och bidragsbrottslighet rörande assistansersättning m.m. Bakgrund Bolaget Elma Personlig Assistans AB (fortsättningsvis Elma) startade sin verksamhet i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 oktober 2011 B 2973-11 KLAGANDE JH Ombud och offentlig försvarare: Advokat JW MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Förberedelse

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 oktober 2013 T 1637-12 KLAGANDE Gotlands kommun, 212000-0803 621 81 Visby Ombud: Advokat RH MOTPART SÖ Ombud: Advokat BT SAKEN Skadestånd

Läs mer

Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom. Bakgrund. Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm

Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom. Bakgrund. Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2013-11-13 ÅM 2013/8262 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-10-31 B 5204-13 Rotel 18 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm MC./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer