SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution"

Transkript

1 SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution Ur ett svenskt perspektiv Sexhandeln, människohandel, koppleri och prostitution, ur ett svenskt perspektiv.

2 DEFINITIONER OCH BEGREPP INOM SEXHANDELN Definitioner och begrepp inom sexhandeln.

3 Vad är människohandel? Vår tids slavhandel Organiserad brottslighet Palermoprotokollet prostitution och människohandel Att människohandel har kallats vår tids slavhandel är något som de flesta känner till. Att människohandeln kan vara något som är kopplat till organiserad brottslighet är likaså något som de flesta har kännedom om. Men vad är egentligen människohandel? Hur skulle du definiera människohandel? Denna fråga är inte enkel att besvara. Detta problem ställdes det internationella samhället inför, och år 2000 antog man inom FN ett protokoll mot människohandel, kallat Palermoprotokollet (Förenta nationernas protokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn). I det protokollet definierades vad människohandel är. 3

4 Definition människohandel av vuxna Detta är definitionen av människohandel som i början av 2012 hade godkänts av 147 länder inom FN. Pilarna visar tre olika rekvisit (kriterier) som alla behöver vara uppfyllda för att en gärning ska anses vara människohandel. Det första rekvisitet innebär att människohandlaren ska göra något, utföra en handelsåtgärd såsom att rekrytera en person. Men rekryteringen måste också göras på ett visst sätt, genom ett otillbörligt medel, såsom hot eller vilseledande (att luras). Men det räcker inte så, utan det måste gå att visa att människohandlaren gjorde detta i syfte att exploatera personen, till exempel för tvångsarbete eller prostitution. Människohandel är en kedjebrottslighet och består av många olika led, såsom rekrytering och transport. Det betyder inte att alla led behöver förekomma eller att handelsåtgärderna behöver begås i den ordning de återges i definitionen. Handelsåtgärderna kan dessutom utföras av olika personer och i olika länder eller i ett och samma land. 4

5 Definition människohandel av barn Eftersom barn anses särskilt sårbara har de ett starkare skydd och definitionen av människohandel är därför annorlunda och består endast av två av de tre kriterierna. Så om det rör sig om ett barn, det vill säga en person under 18 år, krävs det inte att något otillbörligt medel har använts för att handlingen ska kunna dömas som människohandel. Det är tillräckligt att människohandlaren vidtagit en handelsåtgärd i syfte att exploatera barnet för att gärningen ska kunna utgöra människohandel. Andra intressanta internationella dokument är: FN:s protokoll om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi Europarådets konvention om bekämpning av människohandel EU:s direktiv om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut. Definitionen av människohandel i Palermoprotokollet är densamma som i Europarådets konvention. Även EU direktivet använder en väldigt lik definition. 5

6 Kriminalisering Artikel 5 i Palermoprotokollet 2002 Människohandel för sexuella ändamål kriminaliseras i Sverige 2004 Alla former av exploatering kriminaliseras. Icke gränsöverskridande människohandel omfattas 2010 Tydliggöra och effektivisera Enligt artikel 5 i Palermoprotokollet är de länder som godkänt protokollet skyldiga att kriminalisera människohandel, det vill säga göra om definitionen i protokollet till ett brott i landet. I Sverige kriminaliserades människohandel för sexuella ändamål i juli Man valde då att endast kriminalisera människohandel där syftet var att exploatera personen för sexuella ändamål, såsom för prostitution, sexualbrott, porr eller för att uppträda på sexklubb. Alla andra former av människohandel såsom människohandel för arbetskraftsexploatering kriminaliserades först två år senare, i juli Lagen utvidgades då samtidigt till att omfatta icke gränsöverskridande människohandel, det vill säga människohandel inom Sverige. Det betyder att personen kan ha rekryterats i Sverige i syfte att exploateras i Sverige. Tänk på att både svenska och utländska personer kan vara utsatta för människohandel. I juli 2010 ändrades lagstiftningen återigen med syftet att tydliggöra brottsbeskrivningen och effektivisera tillämpningen. 6

7 4 kap 1a Brottsbalken 1. Handelsåtgärder Rekrytera, transportera, överföra, inhysa eller ta emot 2. Otillbörliga Medel Olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller annat sådant otillbörligt medel 3. Exploateringssyfte Sexuella ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte prostitution och människohandel Så här ser den svenska människohandelsbestämmelsen ut. I likhet med Palermoprotokollet ska alltså den som genom något otillbörligt medel vidtar en handelsåtgärd i syfte att exploatera någon dömas för människohandel till fängelse i lägst två och högst tio år enligt den svenska människohandelsbestämmelsen. De handelsåtgärder som räknas upp i bestämmelsen är rekrytera, transportera, överföra, inhysa eller ta emot. De otillbörliga medlen ska förstås på så sätt att människohandlaren har ett inflytande över personens handlingar vilket begränsar hans eller hennes möjligheter att påverka sin situation och att detta inflytande är otillbörligt. Bestämmelsen räknar upp ett flertal otillbörliga medel, såsom olaga tvång och vilseledande. Människohandlaren kan också utnyttja personens utsatta belägenhet. Människohandlaren kan då utnyttja att personen befinner sig i en beroendeställning, till exempel på grund av en skuld, eller att personen lever under ekonomiskt svåra förhållanden. Även flyktingar, personer som lider av psykisk funktionsnedsättning eller någon sjukdom eller är beroende av narkotika anses kunna vara i en utsatt belägenhet. I människohandelsbestämmelsen står också att människohandlaren kan använda sig av ett annat sådant otillbörligt medel. Omständigheterna ska däremot vara sådana att den brottsutsatte inte har något annat verkligt eller godtagbart alternativ än att underkasta sig handelsåtgärden. Förutom sexuella ändamål kan exploateringssyftet vara avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte. Ett exempel på en verksamhet i en situation som innebär nödläge är när personen utan att det är fråga om tvångsarbete förmås arbeta under synnerligen svåra förhållanden till en mycket låg lön. Andra exempel är när personen förmås att tigga eller stjäla. Nödläge kan också inbegripa företeelser som tvångsäktenskap mot ersättning till annan (så kallat brudköp). 7

8 Personen behöver inte ha utnyttjats. Det som krävs är exploateringssyftet Om det rör sig om ett barn krävs det inte att något otillbörligt medel har använts Att personen har samtyckt till exploateringen saknar betydelse De otillbörliga medlen, till exempel hot, används för att få personen att underkasta sig exploateringen. Men en människohandlare kan bli dömd för människohandel trots att exploateringen inte ägt rum. Det som krävs för att dömas för människohandel är syftet att exploatera personen. Även i den svenska lagstiftningen har barn ett starkare skydd. Om det rör sig om ett barn, det vill säga en person under 18 år, krävs det inte att något otillbörligt medel har använts för att handlingen ska kunna dömas som människohandel. Att personen har samtyckt till exploateringen saknar betydelse om något av de otillbörliga medel som räknas upp i definitionen har använts. En person kan till exempel ha gått med på att transporteras någonstans och även samtyckt till att utföra sexuella tjänster men om han eller hon vilseletts gällande de verkliga villkoren eller om personens utsatta belägenhet har utnyttjats saknar samtycket betydelse. Kravet på att människohandlaren ska ha handlat i syfte att exploatera den personen är uppfyllt även om det skulle hävdas att densamme samtyckt till exploateringen. 8

9 Verkligt fall 30-åriga Mara bodde i Ukraina med sin man och sina två barn när hon blev erbjuden ett välbetalt arbete som hemhjälp i Italien. När hon väl kom till Italien togs hon istället till en bordell. Ägaren till bordellen berättade att han hade köpt henne och att hon hade en skuld att betala tillbaka. I nio månader kontrollerade mannen henne och hon tvingades sälja sex. Om hon vägrade en köpare blev hon slagen och om en köpare klagade ökade skulden. Mara blev fri när polisen gjorde en räd mot bordellen prostitution och människohandel Följande är ett verkligt fall: 30-åriga Mara bodde i Ukraina med sin man och sina två barn när hon blev erbjuden ett välbetalt arbete som hemhjälp i Italien. När hon väl kom till Italien togs hon istället till en bordell. Ägaren till bordellen berättade att han hade köpt henne och att hon hade en skuld att betala tillbaka. I nio månader kontrollerade mannen henne och hon tvingades sälja sex. Om hon vägrade en köpare blev hon slagen och om en köpare klagade ökade skulden. Mara blev fri när polisen gjorde en räd mot bordellen. Försök att tillämpa människohandelsbestämmelsen på fallet, det vill säga identifiera de tre olika rekvisiten. Svaret ges på nästa bild. 9

10 Mara rekryterades (handelsåtgärder) genom att människohandlaren vilseledde henne (otillbörliga medel)... i syfte att exploatera henne för sexuella ändamål (exploateringssyfte). prostitution och människohandel Svaret är följande: Mara rekryterades, vilket är en handelsåtgärd, genom att människohandlaren vilseledde henne och därmed använde ett otillbörligt medel i syfte att exploatera henne för sexuella ändamål, som är exploateringssyftet. 10

11 Koppleri Främja eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttja att en annan person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning Grovt koppleri Människohandelsliknande fall Koppleribestämmelsen tar sikte på två olika situationer. Den första är främjande och den andra ekonomiskt utnyttjande. Enligt bestämmelsen döms man för koppleri om man främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en annan person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Främjande innebär att kopplaren aktivt bidrar till att någon börjar eller fortsätter med prostitution. Det kan röra sig om att upplåta en lägenhet, sätta upp en annons på nätet, ordna med transporter, hålla vakt eller meddela adresser. Även psykisk påverkan kan anses som främjande. Ett otillbörligt ekonomiskt utnyttjande kan röra sig om fall där kopplaren inte aktivt främjar personens prostitution men ändå utnyttjar att han eller hon prostituerar sig genom att ta del av intäkterna. Koppleribrottet anses grovt om verksamheten bedrivits i större omfattning, har medfört betydande vinning eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av personen i prostitution. En verksamhet som har bedrivits i organiserad form inkluderas i begreppet större omfattning. Ett annat exempel på när ett koppleribrott kan vara att bedöma som grovt är människohandelsliknande fall av koppleri. När ett kopplerifall är människohandelsliknande rör det sig fortfarande om koppleri och inte människohandel. För koppleri får man fängelse i högst fyra år och för grovt koppleri fängelse i lägst två och högst åtta år. 11

12 Prostitution Prostitution en situation där ett köp eller ett försök till köp av sexuell tjänst av en annan person förekommer Det kan vara människohandel eller koppleri Barn protokoll till FN:s konvention om barnets rättigheter Prostitution kan definieras som en situation där ett köp eller ett försök till köp av sexuell tjänst av en annan person förekommer. Köpet kan involvera pengar eller någon annan form av ersättning. Det kan röra sig om människohandel och koppleri om det finns en tredje part involverad förutom personen i prostitution och köparen. Till FN:s konvention om barnets rättigheter antogs år 2000 ett protokoll om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi. Enligt protokollet ska staterna förbjuda försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi (artikel 1). Barnprostitution definieras som användning av ett barn i sexuella handlingar mot betalning eller någon annan form av ersättning. Försäljning av barn definieras som varje handling eller transaktion genom vilken ett barn överförs av en person eller grupp av personer till annan mot betalning eller någon annan form av ersättning (artikel 2).

13 Förbud mot sexköp Köp av sexuella tjänster förbjöds i Sverige 1999 Den som, skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år Försök är också straffbart Inte olagligt att sälja sexuella tjänster Köp av sexuell handling av barn och våldtäkt 80 % av sexköpen sker utomlands Köp av sexuella tjänster är förbjudet i Sverige sedan Den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning kan dömas till böter eller fängelsestraff upp till ett år. Med sexuell förbindelse avses samlag eller annat sexuellt umgänge. Ersättningen kan vara både ekonomisk eller annat, såsom narkotika eller alkohol. Även försök till köp av sexuell tjänst är straffbart. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är olagligt att sälja sexuella tjänster. Om den som säljer den sexuella tjänsten är under 18 år kan en annan straffbestämmelse tillämpas, nämligen köp av sexuell handling av barn. Om barnet är under 15 år kan köpet till och med dömas som våldtäkt. Linköpings Universitet (LiU) genomförde mellan 2009 och 2011 en studie kring prostitution och stöd till målgruppen, som innehåller ett antal delstudier (härefter benämnd LiU:s studie). I LiU:s studie uppgav 80 procent av dem som köpt sex att senaste sexköpet hade skett utomlands. 13

14 ANTAL UTSATTA FÖR MÄNNISKOHANDEL, KOPPLERI OCH PROSTITUTION OCH SAMBANDET DEM EMELLAN Antal utsatta för människohandel, koppleri och prostitution och sambandet dem emellan.

15 Hur många utsätts? Svårt att uppskatta antal utsatta Men flera miljoner personer UNODC i Europa Antal anmälda brott år 2011 (preliminärt) Koppleri inkl. grovt 86 Köp av sexuell handling av barn 125 Sexköpsbrott 759 Människohandel för sexuella ändamål med barn 10 Människohandel för sexuella ändamål med vuxen 25 Det kan vara svårt att uppskatta antal personer utsatta i människohandel, koppleri och prostitution. Att det i Sverige inte finns en etablerad identifieringsprocedur utanför rättsprocessen gör det svårt att bedöma exakt antal utsatta. Det betyder alltså att det kan finnas utsatta som inte har kontakt med rättsväsendet utan endast får kontakt med socialtjänst, sjukvård eller överhuvudtaget inte har kontakt med myndigheter som då inte identifieras. Det kan därtill vara svårt att beräkna mörkertalet. Det kan också vara svårt att veta om brottet begåtts i Sverige eller inte. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, FN:s organ mot brott och narkotika) har emellertid konstaterat att flera miljoner personer är utsatta för människohandel varje år. UNODC har även uppskattat antal utsatta i Europa. Enligt dem upptäcktes personer utsatta för människohandel i Väst- och Centraleuropa under Om en av 20 utsatta upptäcks ger det en uppskattning på cirka personer utsatta för människohandel för sexuella ändamål i Europa. År 2011 anmäldes 97 människohandelsbrott (preliminära siffror), varav 35 gällde sexuella ändamål. 10 av dem rörde barn. De andra 62 anmälda människohandelsbrotten rörde andra ändamål än sexuella, varav 20 begicks mot barn. År 2011 anmäldes även 86 koppleribrott. Under 2011 dömdes två brott som människohandel. Anmälningar som rör människohandel för sexuella ändamål kan till slut bedömas som koppleri. År 2010 lagfördes 336 personer för köp av sexuell tjänst och 9 stycken för köp av sexuell handling av barn gjordes 759 anmälningar gällande köp av sexuell tjänst och 125 anmälningar gällande köp av sexuell handling av barn. 15

16 Studie 5,0 % har någon gång i sitt liv betalat för att sexuellt vara tillsammans med någon 0,7 % har någon gång i sitt liv tagit emot ersättning som betalning för att vara sexuellt tillsammans med någon I LiU:s studie uppgav 5,0 procent av de tillfrågade att de någon gång i sitt liv har betalat för att sexuellt vara tillsammans med någon (10,2 procent bland männen och 0,1 procent bland kvinnorna). Det motsvarar en andel av mellan och personer i befolkningen. Vidare uppgav 0,7 procent att de någon gång i sitt liv hade tagit emot ersättning som betalning för att vara sexuellt tillsammans med någon (0,8 procent bland männen och 0,6 procent bland kvinnorna), motsvarande mellan och personer i befolkningen.

17 Sambandet Människohandel, koppleri och prostitution är länkade Marknaden och efterfrågan Mekanismer Organisationerna Människohandel, koppleri och prostitution är länkade. Marknaden och efterfrågan länkar dem samman. Även mekanismerna bakom och det som gör att personer utsätts kan vara desamma. Likaså ligorna och organisationerna bakom. En tydlig indikation på sammanlänkningen är det faktum att fall som åtalas som människohandel döms som koppleri av domstolen.

18 Karin drev en prostitutionsverksamhet som involverade ett flertal kvinnor. Hon bestämde priset och skötte bokningarna Polisen identifierade 510 lokala köpare under en femveckorsperiod En av kvinnorna utnyttjades av 17 köpare under en dag Linda, en av kvinnorna, betalade 1500 kronor per dag till Karin. Linda kunde säga nej till en köpare men var tvungen att arbeta för att betala avgiften till Karin Detta är ett fall från Sverige som visar på sambandet: Karin drev en prostitutionsverksamhet som involverade ett flertal kvinnor. Hon bestämde priset och skötte bokningarna. Polisen identifierade 510 lokala köpare under en femveckorsperiod. En av kvinnorna utnyttjades av 17 köpare under en dag. Linda, en av kvinnorna, betalade 1500 kronor per dag till Karin. Linda kunde säga nej till en köpare men var tvungen att arbeta för att betala avgiften till Karin. Domstolen som dömde fallet menade att uppgifter tydde på att kvinnorna hade haft det svårt och att det var därför de valt att anta erbjudandet men att Karin inte hade utsatt dem för några olaga hot, vilseledande eller annan otillbörlig påverkan. Det framkom dock att Karin pressat kvinnorna att ta emot ett stort antal köpare och att kvinnorna gjort det för att betala avgiften till Karin och få pengar över. Domstolen konstaterade vidare att Karins påskyndande av de sexuella tjänsterna och uppmaning till kvinnorna att strunta i hygienen uppenbarligen hade varit en del av Karins utnyttjande men att kvinnorna haft möjlighet att avbryta verksamheten. Dessutom ansågs de varken vara så unga eller ha stått under sådan påverkan att de inte kunnat bryta upp med henne. Fallet dömdes som grovt koppleri.

19 Efterfrågan Utan efterfrågan ingen marknad Efterfrågan påverkar planering och organisering av sexhandeln Köparnas preferenser är väldigt viktiga Vilka män köper sex? Utan efterfrågan skulle det inte finnas någon marknad för sexhandeln. Utan efterfrågan skulle varken människohandel, koppleri eller prostitution finnas. Efterfrågan påverkar planeringen och organiseringen av sexhandeln. Köparnas preferenser är väldigt viktiga. Efterfrågan bestämmer inte endast vem som rekryteras men även omständigheterna kring den sexuella tjänsten. Det händer exempelvis att köparen har önskemål gällande klädesval och eller betalar extra för sex utan kondom. I ett svenskt fall lade en 15-årig flicka ut en annons på Internet där det stod att hon var en ung tjej som tog ersättning för erotiska träffar. Inom två dagar fick hon 300 mejlsvar från män som ville köpa sex av henne. I LiU:s studie skilde sig män som köpt sex inte från män som inte köpt sex när det gäller de flesta sociodemografiska faktorerna, psykiska symptom eller självkänsla. Samtidigt rapporterade män som köpt sex en förhöjd alkohol- eller drogkonsumtion, fler traumatiska händelser under uppväxten och förekomst av våld i pågående eller tidigare parrelationer. De levde ofta ett aktivt sexuellt liv med många samlagspartners, ett aktivt användande av Internet i kärleks- och sexuella syften, men även en förhöjd förekomst av ett tvångsmässigt sexuellt beteende. 19

20 Attityder Majoriteten anser att det är skadligt för kvinnor (82,0 %) och män (62,2 %) att sälja sex Majoriteten anser också att försäljning av sex uppstår ur sociala och ekonomiska problem Få instämmer i att försäljning av sex borde ses som ett vanligt arbete LiU:s studie visar att en majoritet av de tillfrågade ansåg att det är skadligt för kvinnor (82,0 %) och män (62,2 %) att sälja sex och att det är skadligt för kvinnor (60,2 %) och män (63,0 %) att köpa sex. Majoriteten ansåg också att försäljning av sex uppstår ur sociala och ekonomiska problem (82,1 %) och att köp och försäljning av sex orsakar sociala problem (82,4 %). En mindre andel menade att myndigheter inte ska blanda sig i köp och försäljning av sex mellan vuxna människor (23 %), att statliga bordeller borde införas i Sverige (23 %) samt att försäljning av sex borde ses som ett vanligt arbete (18 %). En majoritet av de tillfrågade visar alltså en negativ attityd till prostitutionen och menar att prostitution både uppstår ur och leder till sociala problem.

21 SEXHANDELN I SVERIGE Sexhandeln i Sverige.

22 Rekrytering/Ingång Tvingar, övertalar och vilseleder Utsatt situation och sårbarhet Undantag För att rekrytera personer kan människohandlare tvinga, övertala eller vilseleda dem. En del tror att de ska arbeta inom restaurangbranschen eller med hushållsnära tjänster. De flesta vet emellertid att de kommer att utnyttjas i prostitution men blir vilseledda gällande de verkliga villkoren, det ekonomiska upplägget, levnadsförhållandena, övergrepp och graden av personlig frihet. Samma typ av metoder som inom människohandeln kan även användas av kopplare. I dessa fall kan det röra sig om svårigheter att bevisa att metoderna använts eller att det finns annat inom människohandelsbrottet som inte går att bevisa som gör att fallet döms som koppleri istället. Vid människohandel och koppleri är det vanligt att personens utsatta situation och sårbarhet utnyttjas. Personerna kan till exempel vara utsatta på grund av att de tillhör minoritetsgrupper som inte har haft någon möjlighet att få anställning, eller på grund av att de kommer från en hemmiljö där det förekommit missförhållanden. En del är även ensamstående föräldrar. Brist på jämställdhet är en annan orsakande faktor. Gärningsmännen har dessutom ofta stark anknytning till det land som de utsatta personerna kommer ifrån eller där de varit bosatta och kan därför ha goda kunskaper om förutsättningarna i ursprungslandet. Det händer också att de personer som utnyttjas i människohandel och koppleri befunnit sig i prostitution tidigare. Det förekommer emellertid att de utsatta personerna kommer från bättre omständigheter.

23 Psykisk funktionsnedsättning och psykologisk ohälsa 56 % hade svensk nationalitet. Majoriteten av de utländska personerna var från Östeuropa Av de svenska personerna hade 8 % prostitution som huvudsaklig inkomstkälla Gällande personer från Sverige är de ekonomiska orsakerna vanligen inte lika starka även om de kan vara ett incitament. I Sverige har till exempel psykisk funktionsnedsättning och psykologisk ohälsa såsom känslor av otillräcklighet, bekräftelsebehov och destruktivt beteende utnyttjats för att få in personerna i sexhandeln. I LiU: studien beskrevs de insatser som under ett år getts till personer i prostitution, av socialtjänstens specialiserade enheter i de tre storstäderna. I den framkom att av de som getts insatser, och där nationaliteten var känd, hade 56 procent svensk nationalitet. Majoriteten av de utländska personerna var från Östeuropa. I de fall där den huvudsakliga inkomstkällan var känd visade siffror på att 8 procent av de svenska personerna hade prostitution som huvudsaklig inkomstkälla jämfört med de utländska personerna där siffran var 57 procent. De flesta av de svenska personerna hade sin huvudsakliga försörjning genom socialbidrag eller försäkringskassa såsom sjukpenning, sjukpension mm.

24 Via familj, vänner och bekanta Bordeller, barer och strippklubbar Internet Förhållande Postorderfru - industrin Tvångsäktenskap och barnäktenskap Ensamkommande barn och utlånade barn Formell rekrytering Olika världsdelar När det gäller utländska personer är det vanligt att rekryteringen sker via personer i hemlandet, såsom vänner, familj eller bekanta. Rekrytering kan ske på bordeller, barer och strippklubbar av professionella rekryterare eller via kollegor. Det händer även att svenska personer rekryteras via bekanta. Rekryteringen sker också via Internet. Det händer att den som rekryterar inleder en relation med den utsatte. Postorderfru - industrin (mail order bride) har sammankopplats med sexhandeln. Förekomst av tvångsäktenskap och barnäktenskap ökar också utsattheten. Ensamkommande barn och barn som lånats ut eller sålts av sina föräldrar är en annan riskgrupp. Det händer att vuxna transporterar barn över gränserna i Europa med ett papper från vårdnadshavare som tillåter detta. Formell rekrytering är inte lika vanlig men sker bland annat via annonser. Personer i prostitution, koppleri och människohandel i Sverige kommer från olika världsdelar, såsom Europa, Afrika, Asien och Sydamerika. 24

25 Studier om ungdomar 1,7 % av ungdomar har någon gång sålt sexuella tjänster Via Internet och mobiltelefon Olika grad av egen aktivitet och olika kontaktsätt Ersättningens betydelse är inte alltid så stor Bekräftelse, ångest och självskadebeteende Utsatthet I en undersökning genomförd av Ungdomsstyrelsen uppgav 1,7 procent av unga i åldern 16 till 25 i Sverige att de någon gång har tagit emot ersättning för sexuella tjänster. Undersökningen visade dessutom att den gruppen som tagit emot ersättning för sexuella tjänster också är den grupp med klart störst andel som har blivit utsatta för sexuellt våld eller utnyttjande det senaste halvåret. Större andel av den gruppen, jämfört med resterande ungdomar, anger också problem med sin sociala förankring, ekonomiska situation, psykiska och fysiska hälsa, självbild samt alkohol och drogkonsumtion. I LiU:s studie intervjuades också unga mellan 15 och 25 år, som innan 18 års ålder sålt sexuella tjänster online. För alla ungdomarna var både mobiltelefonen och Internet vardagliga inslag i livet och hade för alla också haft betydelse för säljandet av sex. Alla hade kommit i kontakt med sina köpare via Internet men flera hade även erfarenhet av att sälja sexuella tjänster via Internet eller mobiltelefonen, så som till exempel försäljning av bilder och filmer. De unga hade haft olika grad av egen aktivitet för att komma i kontakt med köparna, från att ha blivit kontaktade i sexuellt syfte utan föraning till att de själva annonserat om försäljningen av sexuella tjänster. Olika kontaktsätt beskrevs som till exempel kontakt via ungdomssajter eller sexsajter eller slutligen genom att informanten själv lagt ut en annons på en sexsäljarsajt. De sistnämnda var det minst vanligt förekommande. Ersättningsformen handlade framförallt om pengar. Det framkom också i intervjuerna att ersättningen betydelse inte alltid var så stor, till och med att den istället kunde orsaka bekymmer, som till exempel att de var tvungna att göra sig av med ersättningen innan de kom hem till sina föräldrar. I intervjuerna framkom att anledningarna till att de sålde sexuella tjänster var att bli sedda/få bekräftelse. Samtliga beskrev också ett stort självförakt och flera beskrev försäljningen av sex som ett sätt att hantera ångest eller som ett självskadebeteende. Ett annat gemensamt tema var erfarenheten av att ha varit utsatt för sexuella övergrepp eller andra svåra händelser i livet.

26 Internet största marknadsplatsen organisationen bakom ofta dold och osynlig Köparen skickar ett mejl eller ringer det nummer som står på annonsen City tours Marknadsföring/ Försäljning Eskortservice och lägenhetsbordeller Gruppsexträffar Utanför storstäderna Internet har blivit den största marknadsplatsen för försäljning av sexuella tjänster. Organisationen bakom sexhandeln på nätet kan ofta vara dold och osynlig. Annonserna utformas så att det ska se ut som om de är de utsatta personerna som själva ligger bakom dem, att de är egna företagare. I många fall etableras kontakten mellan köparen och personen genom att köparen skickar ett mejl eller ringer det nummer som står på annonsen. Det kan emellertid vara människohandlaren eller kopplaren som svarar. Via Internet kan köpare få kontakt med bokningscentraler i utlandet för att boka personer som antingen redan befinner sig i Sverige eller som reser till Sverige för att utföra sexuella tjänster på så kallade City tours. City tours innebär att personer reser till en viss stad under en viss tidsperiod och köpare kan förboka tider för sexuella tjänster. Eskortservice och lägenhetsbordeller är exempel på det som marknadsförs på nätet. I vissa fall är de kombinerade. I lägenhetsbordeller som förekommit har ett flertal sålt sexuella tjänster samtidigt i en och samma lägenhet. Även gruppsexträffar marknadsförs och planeras via Internet. Det är viktigt att tänka på att sexhandel inte endast förekommer i storstäderna. 26

27 Communities, chattforum eller kontaktprogram Gatan Olika arenor samtidigt Hotell, in calls och out calls Personliga nätverk Kontakter genom så kallade communities, chattforum eller kontaktprogram som msn bedöms i dag också utgöra en betydande del av prostitutionsmarknaden. Gatuprostitution förekommer framförallt i storstäderna och används också för att marknadsföra personer i koppleri och människohandel. Tänk på att personerna kan marknadsföras på olika arenor samtidigt, till exempel på gatan och på nätet. Även hotell används. Antingen får köparna komma till hotellet eller så förflyttar personerna sig till köparna, antingen på egen hand eller genom att de eskorteras. Detta annonseras ofta som in calls respektive out calls. Marknadsföring och försäljning av sexuella tjänster sker också inom de personliga nätverken. 27

28 Våldtäkt, våld, hot om våld och inlåsning mindre våld nuförtiden Pass Subtila kontrollmetoder Osynligt fängelse Kontroll via telefon Skuldsätta dem och därmed göra dem ekonomiskt beroende Voodoo Kontrollmetoder Människohandlaren använder olika metoder för att hålla kvar de utsatta inom sin organisation och sitt nätverk. Det kan röra sig om våldtäkt, våld och hot om våld eller inlåsning. Studier visar emellertid att människohandlarna nuförtiden använder mindre våld vilket kan ha sin förklaring i att de försöker undvika höga straff. Det är även till viss del mindre vanligt än tidigare att de utsatta personernas pass omhändertas. I många fall använder sig människohandlarna istället av subtila kontrollmetoder och psykologiskt tvång. De utsatta har ofta en sådan bakgrund och är försatta i en sådan situation att de befinner sig i ett osynligt fängelse och behöver inte låsas in för att förhindra flykt. Såsom nämndes tidigare kan metoderna inom människohandel och koppleri likna varandra och likaså kan även samma typ av kontrollmetoder förekomma. En av de kontrollmetoder som används är kontroll via telefon. Mobiltelefoner används som kontrollredskap genom att ringa oavbrutet, inklusive under tiden personen är med köpare. En vanlig metod att kontrollera personen är genom att skuldsätta honom eller henne och därmed göra personen ekonomiskt beroende, till exempel genom att betala resan till destinationslandet. Utöver detta kan personer tvingas betala exempelvis för oskälig hyra, transporter och Internetannonsering. Voodoo, eller så kallad juju, har använts i Europa i syfte att kontrollera kvinnor från Nigeria. I Sverige har, i ett kopplerifall, riter och liknande använts för att utöva påtryckningar på kvinnorna att fortsätta med prostitution. 28

29 Droger Tidigare dåliga erfarenheter från myndigheter och rädsla Vinna förtroende Förhållande Identifierar sig med människohandlarna Normalisering Det kan också hända att personers eventuellt existerande drogmissbruk utnyttjas eller att de erbjuds droger för att skapa ett missbruk med syftet att de ska bli mer lätthanterliga. Det kan finnas tidigare dåliga erfarenheter av kontakter med myndigheter som kan göra att personen inte vill be om hjälp. Personen kan även sakna kunskaper om det svenska systemet och då vara rädd för myndighetskontakter för att han eller hon vistas i landet illegalt och tror att det är olagligt att sälja sexuella tjänster. Därutöver kan det finnas en rädsla för att andra ska få reda på att de har varit i prostitution. Prostitution är ofta förenat med skam och skuld och en utländsk person kan i hemlandet dessutom anses ansvarig eftersom han eller hon anses omoralisk och drar skam över familjen och samhället. En av de mest subtila kontrollmetoder som människohandlare och kopplare använder sig av är att försöka vinna personens förtroende, i syfte att skapa ett beroende. Beroendet används sedan för att kontrollera honom eller henne. Det är inte heller ovanligt att de har ett förhållande. Personerna kan ibland till och med identifiera sig med människohandlarna och kopplarna som en följd av sin beroendeställning till dem (jämför med det så kallade Stockholmssyndromet). Personen kan också uppfatta sin situation som en konsekvens av egna dåliga beslut och känna sig tvungen att fullfölja det så kallade avtal som han eller hon ingått. För de som tidigare utnyttjats i prostitution kan övergreppen dessutom redan vara normaliserade. Normaliseringen kan även göra det svårt att ta sig ut ur prostitutionen. Det händer att de som utnyttjats i människohandel och koppleri fortsätter att sälja sexuella tjänster på egen hand efteråt, bland annat för att slippa ångest eller för att de känner att de förlorat egenvärdet. 29

SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution. Ur ett svenskt perspektiv

SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution. Ur ett svenskt perspektiv SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution Ur ett svenskt perspektiv Struktur Vad är människohandel, koppleri, prostitution och sexköp? Hur vanligt är det och hur hänger sexhandeln ihop? Processen

Läs mer

Människohandel Kajsa Wahlberg, Kommissarie, Polismyndighetens Utvecklingsavdelning

Människohandel Kajsa Wahlberg, Kommissarie, Polismyndighetens Utvecklingsavdelning Människohandel 2015-03-24 Kajsa Wahlberg, Kommissarie, Polismyndighetens Utvecklingsavdelning 1 Polismyndighetens arbete Rikspolisstyrelsen (RPS) utsågs 1997 till Nationell Rapportör (NR) i frågor som

Läs mer

Råd och stödteamet sexuella tjänster. Länskoordinator mot människohandel Skåne Lisa Green

Råd och stödteamet sexuella tjänster. Länskoordinator mot människohandel Skåne Lisa Green Råd och stödteamet sexuella tjänster Länskoordinator mot människohandel Skåne Lisa Green Vad säger lagen? 6 kap. Om sexualbrott 11 Den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning,

Läs mer

Misstänkt människohandel med barn

Misstänkt människohandel med barn Misstänkt människohandel med barn Nationell kartläggning 2015 Märta C. Johansson, Docent, Örebro universitet Människohandel med barn Nationell kartläggning 2012-2015 Länsstyrelsen i Stockholm: Uppföljning

Läs mer

Märta C. Johansson Örebro universitet

Märta C. Johansson Örebro universitet Märta C. Johansson Örebro universitet Att identifiera människohandel o För anmälan & förundersökning Att få utsatta att vilja vittna För åtal Att tillämpa brottet i domstol o För ansvar Vad gäller att

Läs mer

Människohandel med barn Nationell kartläggning

Människohandel med barn Nationell kartläggning Människohandel med barn Nationell kartläggning 2012-2015 Märta C. Johansson, Docent vid Örebro universitet Kartläggningen (2012-2015) Länsstyrelsen i Stockholm: Kartläggning om misstänkt människohandel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2005:90 Utkom från trycket den 15 mars 2005 utfärdad den 3 mars 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken dels att

Läs mer

Barns utsatthet på nätet ny lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuella syften

Barns utsatthet på nätet ny lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuella syften Barns utsatthet på nätet ny lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuella syften Ett nytt brott infördes den 1 juli 2009 i brottsbalken kontakt med barn i sexuellt syfte. Den nya straffbestämmelsen

Läs mer

HANDLEDNING/DOKUMENTATION FRÅN UTBILDNINGSTILLFÄLLEN.

HANDLEDNING/DOKUMENTATION FRÅN UTBILDNINGSTILLFÄLLEN. HANDLEDNING/DOKUMENTATION FRÅN UTBILDNINGSTILLFÄLLEN. ATT MOTVERKA PROSTITUTION OCH MÄNNISKOHANDEL INOM HOTELL OCH TAXIBRANSCHER Bakgrund 2008 fick länsstyrelserna i landet i uppdrag av regeringen att

Läs mer

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Anförande av justitiekansler Anna Skarhed vid seminariet Sexköp som brott och fenomen Helsingfors den 7 november 2012

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 18.12.2008 2008/2144(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 Förslag till betänkande Roberta Angelilli (PE414.011v01-00)

Läs mer

1 Utkast till lagtext

1 Utkast till lagtext 1 Utkast till lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext. 1.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken 1 dels att 6 kap. 3 ska upphöra att gälla,

Läs mer

Förbud mot köp av sexuell tjänst

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Justitiekansler Anna Skarhed Konferens om prostitution och människohandel Köpenhamn den 7 8 maj 2011 Förbud mot köp av sexuell tjänst Förbud mot köp av

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst. Dir. 2008:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008.

Kommittédirektiv. Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst. Dir. 2008:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008. Kommittédirektiv Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst Dir. 2008:44 Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utvärdera tillämpningen

Läs mer

Människohandel - en ändamålsenlig straffbestämmelse?

Människohandel - en ändamålsenlig straffbestämmelse? Juridiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Programmet för juristexamen Människohandel - en ändamålsenlig straffbestämmelse? Linn Johansson Examensarbete 30p HT 2010 Handledare:

Läs mer

Betänkande av arbetsgruppen mot människohandel. 63/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 12/41/2011 HARE nummer OM031:00/2011

Betänkande av arbetsgruppen mot människohandel. 63/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 12/41/2011 HARE nummer OM031:00/2011 19.10.2012 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Betänkande av arbetsgruppen mot människohandel Ordförande: Janne Kanerva Sekreterare: Mirja Salonen 63/2012 Betänkanden och utlåtanden

Läs mer

Människohandel Kajsa Wahlberg, Kommissarie, Nationella Operativa Avdelningen, UC Stockholm

Människohandel Kajsa Wahlberg, Kommissarie, Nationella Operativa Avdelningen, UC Stockholm Människohandel 2016-10-18 Kajsa Wahlberg, Kommissarie, Nationella Operativa Avdelningen, UC Stockholm 1 Vad är människohandel? Brottet definieras i 4 kap. 1 a Brottsbalken Ett brott mot frihet och frid

Läs mer

Rättsliga åtgärder mot människohandel

Rättsliga åtgärder mot människohandel Rättsliga åtgärder mot människohandel att skydda offer eller möta hot KARIN ÅSTRÖM -i UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLiOTHEK - iustus Innehåll FÖRORD 11 FÖRKORTNINGSLISTA 13 1 INLEDNING 15 1.1

Läs mer

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet Ungdomar som är sexuellt utsatta Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet 1 Förekomst sexuell utsatthet Incidens = antal upptäckta fall per år Polisanmälda

Läs mer

En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte

En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte Promemoria 244 2014-06-17 Ju2014/4084/P Justitiedepartementet Straffrättsenheten En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte Sammanfattning En utredare ges i uppdrag att biträda

Läs mer

Stoppa trafficking. LÄNSsTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Stoppa trafficking. LÄNSsTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Stoppa trafficking LÄNSsTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN HANDELSRUTTER Människohandel förekommer över hela världen. Antal traffickerade till Sverige uppskattades år 2003 till 400-600 kvinnor och barn per

Läs mer

Kvinnors rätt till trygghet

Kvinnors rätt till trygghet Kvinnors rätt till trygghet Fem konkreta insatser för kvinnofrid som kommer att ligga till grund för våra löften i valmanifestet Inledning Ett av svensk jämställdhetspolitisks viktigaste mål är att mäns

Läs mer

Ny dom kan ändra synen på människohandel

Ny dom kan ändra synen på människohandel Ny dom kan ändra synen på människohandel Publicerad 2016-03-01 Par dömt till fängelse. En man och en kvinna har dömts för människohandel med en prostituerad trots att offret vare sig varit inlåst eller

Läs mer

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Brottsoffrens rättigheter Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Människohandel kränker rättigheterna och påverkar otaliga människors liv i Europa och utanför dess gränser. Ett ökande antal

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2456. Rättspolitik. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion

Motion till riksdagen: 2014/15:2456. Rättspolitik. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2456 av Johan Hedin (C) Rättspolitik Sammanfattning Rättspolitiken ska se alla människors lika värde, skydda de som behöver samhällets skydd, straffa brott

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn. Dir. 2014:128

Kommittédirektiv. Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn. Dir. 2014:128 Kommittédirektiv Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn Dir. 2014:128 Beslut vid regeringssammanträde den 4 september 2014 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Människohandel och koppleri

Människohandel och koppleri UMEÅ UNIVERSITET 2008-03-18 Juridiska institutionen Examensarbete, 30 hp. Handledare: Karin Åström Människohandel och koppleri Samma brott men två paragrafer? Annika Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning...2

Läs mer

Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn » 1 «

Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn » 1 « Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn» 1 « Till dig som är god man Många gånger anmäls inte brottet människohandel även om det idag är världens tredje största brottsliga

Läs mer

Människohandel med barn i Sverige för sexuella ändamål

Människohandel med barn i Sverige för sexuella ändamål Juridiska institutionen Vårterminen 2016 Examensarbete i straffrätt 30 högskolepoäng Människohandel med barn i Sverige för sexuella ändamål En utredning av lagstiftningen Författare: Helena Lund Handledare:

Läs mer

Människohandel och prostitution

Människohandel och prostitution Människohandel och prostitution Ur ett svenskt perspektiv REVIDERAD VERSION NMT Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel Människohandel och prostitution Ur ett svenskt perspektiv REVIDERAD

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-02-13. Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-02-13. Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-02-13 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Vuxnas kontakter med barn

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Kommittédirektiv Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Sammanfattning av uppdraget Den svenska rättsordningen godtar inte tvångs

Läs mer

om åtgärder för att bekämpa sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt en promemoria om initiativet. Helsingfors den 10 maj 2001

om åtgärder för att bekämpa sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt en promemoria om initiativet. Helsingfors den 10 maj 2001 Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av Europeiska gemenskapernas kommissions initiativ till ett rambeslut av rådet (sexuell exploatering av barn och barnpornografi) I enlighet med 96 2 mom.

Läs mer

Människohandel och prostitution

Människohandel och prostitution Människohandel och prostitution Ur ett svenskt perspektiv REVIDERAD VERSION NMT Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel Människohandel och prostitution Ur ett svenskt perspektiv REVIDERAD

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Remissyttrande från ECPAT Sverige Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer (SOU 2016:70)

Remissyttrande från ECPAT Sverige Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer (SOU 2016:70) Justitiedepartementet Straffrättsenheten Ju2016/07656/L5 Remissyttrande från ECPAT Sverige Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer (SOU 2016:70) ECPAT

Läs mer

STOPPA TRAFFICKING. Dokumentation från seminariet den 16/11 2009. Dnr 801-09-66563

STOPPA TRAFFICKING. Dokumentation från seminariet den 16/11 2009. Dnr 801-09-66563 STOPPA TRAFFICKING Dokumentation från seminariet den 16/11 2009 Dnr 801-09-66563 STOPPA TRAFFICKING Människohandel är vår tids slaveri och hänger nära samman med fattigdom och ekonomiska ojämlikheter i

Läs mer

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr [Fair Sex] is sex on equal terms and with mutual respect in all situations. Sex trafficking is the opposite of

Läs mer

Kommittédirektiv. Dir. 2015:6. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2015

Kommittédirektiv. Dir. 2015:6. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2015 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn (Ju 2014:22) Dir. 2015:6 Beslut vid regeringssammanträde den

Läs mer

Människohandel och prostitution

Människohandel och prostitution Människohandel och prostitution Ur ett svenskt perspektiv NMT Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel Människohandel och prostitution Ur ett svenskt perspektiv - för en grundläggande

Läs mer

KAPITEL 2 Sammanfattning

KAPITEL 2 Sammanfattning KAPITEL 2 Sammanfattning 14 detta avsnitt sammanfattar vi rapportens huvudresultat. I arbetet med rapporten har ett antal delstudier genomförts av Ungdomsstyrelsen samt av externa forskare och utredare.

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om godkännande av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp och till lagar som har

Läs mer

Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer (SOU 2016:70)

Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer (SOU 2016:70) REMISSVAR 2017-02-23 Dnr 3.9:0812/16 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer (SOU 2016:70) (Ju2016/07656/L5)

Läs mer

Människohandel en analys av svenska domstolars bedömning av frivillighet

Människohandel en analys av svenska domstolars bedömning av frivillighet JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Magdalena Jansson Människohandel en analys av svenska domstolars bedömning av frivillighet Examensarbete 20 poäng Handledare: Helen Örnemark Hansen Straffrätt

Läs mer

Remissyttrande över SOU 2016:70 Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer

Remissyttrande över SOU 2016:70 Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer Skapat den 2017-03-02 Justitiedepartementet Straffrättsenheten Remissyttrande över SOU 2016:70 Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer RFSL (Riksförbundet

Läs mer

Bild 1 Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen

Bild 1 Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen 1 Bild 1 Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Anförande av justitiekansler Anna Skarhed Konferens om prostitution och människohandel i Köpenhamn den 7-8 maj

Läs mer

Den som inte tror på helvetet på jorden har inte sett den svenska människohandeln. Vi agerar när samhället inte räcker till

Den som inte tror på helvetet på jorden har inte sett den svenska människohandeln. Vi agerar när samhället inte räcker till Den som inte tror på helvetet på jorden har inte sett den svenska människohandeln Vi agerar när samhället inte räcker till DEN SOM INTE TROR PÅ HELVETET PÅ JORDEN HAR INTE BLIVIT LURAD ATT FÖLJA MED SIN

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 19.3.2008 2007/2263(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om prostitutionen och dess hälsokonsekvenser för

Läs mer

LAGFÖRING AV MÄNNISKOHANDEL I SVERIGE

LAGFÖRING AV MÄNNISKOHANDEL I SVERIGE ISRN UU-ÖSTUD-AR 05/11--SE Department of East European Studies Uppsala University LAGFÖRING AV MÄNNISKOHANDEL I SVERIGE En rättsfallsstudie Anna Jonsson Department of East European Studies Uppsala University

Läs mer

Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60)

Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60) 1 DNR LiU-2017-00346 1(6) Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60) Betänkande av 2014 års sexualbrottskommitté (Dnr Ju2016/06811/L5)

Läs mer

Stärka barn i socialt utsatta livssituationer

Stärka barn i socialt utsatta livssituationer Stärka barn i socialt utsatta livssituationer genom att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik att öka kompetensen hos de professionella som möter barn att påverka beslutsfattare och politiker

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Manual kring prostitutionsfrågor

Manual kring prostitutionsfrågor Manual kring prostitutionsfrågor Råd- och stödteamet sexuella tjänster i Malmö Prostitution är inget man talar högt om Innehållsförteckning Inledning sid 2 Vuxna sid 4 Ungdomar sid 10 Människohandel sid

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling Lag och rätt Historik Brott förr självmord, otrohet, annan religiös tro även samma som idag som mord, stöld Straff förr fredslös, även kroppsliga som spöstraff, dödstraff och som idag fängelse Sista avrättningen

Läs mer

Yttrande "Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling m.m.

Yttrande Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling m.m. Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-08-22 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 12196 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2016-09-22 Yttrande

Läs mer

SOU 2007:54 Barnet i fokus, En skärpt lagstiftning mot barnpornografi

SOU 2007:54 Barnet i fokus, En skärpt lagstiftning mot barnpornografi SOU 2007:54 Barnet i fokus, En skärpt lagstiftning mot barnpornografi YTTRANDE 2008-02-27 från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks Riksorganisationen för kvinnojourer och

Läs mer

Internet - en trygg plats för alla? Vem kan man lita på? Göteborgs Stad, Social Resursförvaltning Länsstyrelsen, Västra Götaland 28 januari 2015

Internet - en trygg plats för alla? Vem kan man lita på? Göteborgs Stad, Social Resursförvaltning Länsstyrelsen, Västra Götaland 28 januari 2015 Internet - en trygg plats för alla? Vem kan man lita på? Göteborgs Stad, Social Resursförvaltning Länsstyrelsen, Västra Götaland 28 januari 2015 Karin Torgny journalist kulturvetare + vårdarinna vård och

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 INLEDNING Olof Palmes Internationella Center ( Palmecentret ) är arbetarrörelsens organisation

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 B 1195-13 KLAGANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. CJ Ombud och målsägandebiträde: Advokat MJ MOTPART RZ Ombud

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 2014-08-28 Ett tryggare Sverige I Sverige ska människor kunna leva i trygghet, utan att behöva oroa

Läs mer

Förslag till ny bestämmelse om våldtäkt

Förslag till ny bestämmelse om våldtäkt Datum Dnr 2001-09-21 672-2001 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över Sexualbrotten - Ett ökat skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor (SOU 2001:14) Sammanfattning

Läs mer

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT?

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? Kan någon hjälpa mig? Hur lång tid tar en rättegång? När preskriberas brottet? Kan jag åtalas för förtal? Det här dokumentet är framtaget för att guida dig om du har

Läs mer

Rapport 2015:30. Människohandel med barn

Rapport 2015:30. Människohandel med barn Rapport 2015:30 Människohandel med barn Nationell kartläggning 2012 2015 Illustrationer: Tina Backman Utgivningsår: 2015 ISBN: 978-91-7281-666-4 För mer information kontakta enheten för social ut veckling.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 11 april 2001 PE 286.758/13-35 ÄNDRINGSFÖRSLAG 13-35 FÖRSLAG TILL YTTRANDE av Elizabeth Lynne (PE 286.758)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.; SFS 2002:444 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens

Läs mer

CRC/C/OPSC/SWE/CO/1. FN:s konvention om barnets rättigheter. Förenta nationerna

CRC/C/OPSC/SWE/CO/1. FN:s konvention om barnets rättigheter. Förenta nationerna Förenta nationerna FN:s konvention om barnets rättigheter CRC/C/OPSC/SWE/CO/1 Distr.: allmän den 7 oktober 2011 OREDIGERAD FÖRHANDSVERSION Original: engelska FN:s kommitté för barnets rättigheter 58:e

Läs mer

Ett heltäckande straffansvar för människohandel, m.m. (Ds 2003:45) Remiss från justitiedepartementet Remisstid 3 december 2003

Ett heltäckande straffansvar för människohandel, m.m. (Ds 2003:45) Remiss från justitiedepartementet Remisstid 3 december 2003 Bilaga 22:25 till kommunstyrelsens protokoll den 3 december 2003, 48 PM 2003 RVII (Dnr 009-3141/2003) Ett heltäckande straffansvar för människohandel, m.m. (Ds 2003:45) Remiss från justitiedepartementet

Läs mer

Lise Tamm, Internationella åklagarkammaren Stockholm

Lise Tamm, Internationella åklagarkammaren Stockholm Lise Tamm, Internationella åklagarkammaren Stockholm Det första momentet är medel som har använts såsom olaga tvång, vilseledande, med utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller annat sådant otillbörligt

Läs mer

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN Jämställdhetsmålen En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet

Läs mer

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Ricky Ansell, Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Linköping Elena Severin, Åklagarmyndigheten utvecklingsavdelning. Göteborg Mariella Öberg, Nationellt

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:152

Regeringens proposition 2009/10:152 Regeringens proposition 2009/10:152 Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel Prop. 2009/10:152 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Uppdrag att överväga ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation

Uppdrag att överväga ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation Promemoria 2017-05-02 Ju2017/03958/LP Justitiedepartementet Straffrättsenheten Ämnesråd Marie Skåninger 08-405 35 82 076-140 84 59 marie.skaninger@regeringskansliet.se Uppdrag att överväga ett särskilt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN, RÄTTSLIGA FRÅGOR Programmet Grundläggande rättigheter och medborgarskap. Projekt ARECHIVIC 1

EUROPEISKA KOMMISSIONEN, RÄTTSLIGA FRÅGOR Programmet Grundläggande rättigheter och medborgarskap. Projekt ARECHIVIC 1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN, RÄTTSLIGA FRÅGOR Programmet Grundläggande rättigheter och medborgarskap Projekt ARECHIVIC 1 Barn som offer för människohandel Stöd till och återanpassning av barn som varit offer

Läs mer

Människohandel. En fråga för andra? Malin Roux

Människohandel. En fråga för andra? Malin Roux et llbarh hå sa och i v t t ä ör r f Elever Människohandel En fråga för andra? Malin Roux 1 Jag heter Malin Roux och arbetar mot sextrafficking genom den ideella organisationen RealStars som verkar för

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism. Dir. 2014:155

Kommittédirektiv. Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism. Dir. 2014:155 Kommittédirektiv Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism Dir. 2014:155 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Resekurage. Svenskarnas kunskap om sexuell exploatering av barn utomlands Oktober 2014

Resekurage. Svenskarnas kunskap om sexuell exploatering av barn utomlands Oktober 2014 Resekurage Svenskarnas kunskap om sexuell exploatering av barn utomlands Oktober 2014 Om Resekurage Varje år reser hundratusentals svenskar utomlands. På resan kommer många att ofrivilligt se barn som

Läs mer

Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 ALB Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov

Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 ALB Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Stockholms tingsrätt 4:42 Box 8307 104 20 STOCKHOLM TR mål: B 6107-13 Handl.: OVR 1 ALB 2 JB 3 PMLE 4 ME Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 70296 107 22 STOCKHOLM Hantverkargatan 25 A 010-562 50

Läs mer

VISSTE DU DET? Om tvångsäktenskap och barnäktenskap

VISSTE DU DET? Om tvångsäktenskap och barnäktenskap VISSTE DU DET? Om tvångsäktenskap och barnäktenskap Visste du det? ISBN: 978-91-639-2279-4 Illustratör: Olivia Flagerup Upplaga 1000 ex. Oktober 2016 D en här broschyren innehåller information om vad som

Läs mer

barnkonventionen. _archive/ som bildades Alla I FN

barnkonventionen. _archive/ som bildades Alla I FN Socialdepartementet Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen en kartläggning (Ds 2011:37) Lättläst version v Stämmer svenska lagar med barnens rättigheterr

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning Ylva Edling Leg. psykolog BUP Traumaenhet Barnahusteamet. ylva.edling@sll.se

Unga som har sex mot ersättning Ylva Edling Leg. psykolog BUP Traumaenhet Barnahusteamet. ylva.edling@sll.se Unga som har sex mot ersättning Ylva Edling Leg. psykolog BUP Traumaenhet Barnahusteamet ylva.edling@sll.se BUP TRAUMAENHET TRAUMAFOKUSERAD BEHANDLING Hög svårighetsgrad och komplexitet Individuellt eller

Läs mer

Riksåklagaren m.fl../. MB och LS ang. människohandel

Riksåklagaren m.fl../. MB och LS ang. människohandel Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (12) Byråchefen My Hedström 2012-10-26 Riksåklagaren m.fl../. MB och LS ang. människohandel (Hovrätten för Västra Sveriges dom den 14 september 2012

Läs mer

Polisens insatser varierar mellan län och år varför det är svårt att veta hur många som utsätts. Mörkertalet beräknas vara stort.

Polisens insatser varierar mellan län och år varför det är svårt att veta hur många som utsätts. Mörkertalet beräknas vara stort. Tidslinje (Källa1 http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/04/69/6355d71d.pdf : Mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål, regeringen.se) Bakgrund: Efterfrågan styr. Social och socioekonomisk

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 332/2010 rd

RIKSDAGENS SVAR 332/2010 rd RIKSDAGENS SVAR 332/2010 rd Regeringens proposition om godkännande av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet om kriminalisering av gärningar av rasistisk och främlingsfientlig

Läs mer

2014 års Människohandelsutredning Straffrättsenheten, Justitiedepartementet. Stockholm

2014 års Människohandelsutredning Straffrättsenheten, Justitiedepartementet. Stockholm 2014 års Människohandelsutredning Straffrättsenheten, Justitiedepartementet Stockholm 2016-10-24 Remissyttrande över delbetänkande av 2014 års människohandelsutredning Ett starkt straffrättsligt skydd

Läs mer

ÖVERGREPP ONLINE OCH SEX SOM SJÄLVSKADEBETEENDE ÅSA LANDBERG. Åsa Landberg asa@asalandberg.se www.asalandberg.se

ÖVERGREPP ONLINE OCH SEX SOM SJÄLVSKADEBETEENDE ÅSA LANDBERG. Åsa Landberg asa@asalandberg.se www.asalandberg.se ÖVERGREPP ONLINE OCH SEX SOM SJÄLVSKADEBETEENDE ÅSA LANDBERG Åsa Landberg asa@asalandberg.se www.asalandberg.se KOMMUNIKATION PÅ NÄTET ÄR ANNORLUNDA! PÅ GOTT OCH ONT! Snabb och effektivt informationsspridning

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

EU:s och det svenska arbetet mot människohandel

EU:s och det svenska arbetet mot människohandel JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Elisabeth Hammargren EU:s och det svenska arbetet mot människohandel LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats Uppsats på juristprogrammet 15 högskolepoäng Handledare:

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 31 augusti 2006 Nr 743 748 INNEHÅLL Nr Sidan 743 Lag om ändring av 1 och 20 kap. i strafflagen... 2249 744 Lag om ändring av 7 iordningslagen...

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Anders Reuter Arbetsrättsjurist 044-309 34 78 anders.reuter@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-02-14 Dnr 1202709 1 (6) Personal- och arbetsgivarutskottet Remiss. Genomförande

Läs mer

Brottet människohandel i brottsbalken (4 kap. 1 a )

Brottet människohandel i brottsbalken (4 kap. 1 a ) Brottet människohandel i brottsbalken (4 kap. 1 a ) En handelsåtgärd krävs i form av rekrytering, transport eller inhysning. Detta kan ske såväl inom ett land som mellan länder. Syftet med förfarandet

Läs mer

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan.

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan. LAG & RÄTT VAD ÄR ETT BROTT? För att något ska vara ett brott måste det finnas en lag som beskriver den brottsliga handlingen. I lagen ska det också stå vilket straff man kan få om det bevisas i domstol

Läs mer

Rapport 2010:5. Prostitution och människohandel för sexuella ändamål. En första uppföljning av regeringens handlingsplan

Rapport 2010:5. Prostitution och människohandel för sexuella ändamål. En första uppföljning av regeringens handlingsplan Rapport 2010:5 Prostitution och människohandel för sexuella ändamål En första uppföljning av regeringens handlingsplan Prostitution och människohandel för sexuella ändamål En första uppföljning av regeringens

Läs mer

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter Om barnkonventionen Dessa artiklar handlar om hur länderna ska arbeta med barnkonventionen. Artikel 1 Barnkonventionen gäller dig som är under 18 år. I

Läs mer

Sida 1 av 5 Barnkonventionen för barn och unga FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska

Läs mer

Yttrande över SOU 2016:70 Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer

Yttrande över SOU 2016:70 Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer Kvinnofrontens remissvar på SOU 2016:70-1. KVINNOFRONTEN Box 2007, 128 21 Skarpnäck e-post: kvinnofronten@sverige.nu Org. nr: 802411-0119 Plusgiro: 5 56 23-3 hemsida: www.kvinnofronten.nu Till JUSTITIEDEPARTEMENTET

Läs mer

Barn som far illa. Steven Lucas. Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala

Barn som far illa. Steven Lucas. Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala Barn som far illa Steven Lucas Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala Vilka barn far illa? Barnmisshandel Sexuella övergrepp Psykiskt våld Barn som bevittnar våld i hemmet

Läs mer

Människohandel för sexuella ändamål Lägesrapport

Människohandel för sexuella ändamål Lägesrapport Människohandel för sexuella ändamål Lägesrapport Lena Melin SamO-Kut Nord December 2008 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1. Uppdrag och syfte... 3 1.2. Inriktning och avgränsningar... 3 1.3. Metod... 3 2.

Läs mer