Åtgärd Ansvarig aktör Start Stopp Indikatorer Avstämning indikatorer sept informations- och kommunikationsinsatser identifierade och tidsatta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtgärd Ansvarig aktör Start Stopp Indikatorer Avstämning indikatorer sept 2014. 10 informations- och kommunikationsinsatser identifierade och tidsatta"

Transkript

1 Färdplan för Biogas Åtgärdslista Åtgärd Ansvarig aktör Start Stopp Indikatorer Avstämning indikatorer sept Processledning 1.1 Kommunikation Processledning etablerad inom Region Skåne. Viktigt att tydliggöra roller i nya färdplanen Framtagande av informations- och kommunikationsplan för biogas Hemsida Biogasbulletin Region Skåne Biogas Syd / Region Skåne Biogas Syd / Region Skåne 10 informations- och kommunikationsinsatser identifierade och tidsatta Besökare per månad Antal utgivna bulletiner och antal läsare/prenumeranter. På gång men ska ta avstamp i nya färdplanen. Påverkansplan finns framtagen som politikerna jobbar efter. Hemsida för färdplanen är framtagen. XXX besökare per månad under Ska över till Region Skåne. Har getts ut löpande, Uppdatera

2 1.2 Uppföljning och utvärdering Löpande uppföljning av indikatorer Region Skåne Minst en indikator för varje åtgärdsområde Uppföljning från december 2013 med indikatorer och mars 2014 i löptext. Sker inom utvärderingen hösten Halvlek för 2020 Region Skåne Konferens 2014 genomförd Ej genomförd men planering pågår Uppföljning av biogasen åskådliggöras på hemsidan Region Skåne Publicerat på hemsidan Ej uppdaterad i nuläget 1.3 Finansiering Externa finansieringsmöjligheter Finansiering av identifierade åtgärder Region Skåne Analys av finansieringsbehov genomförd. Metod för löpande bevakning på plats. Region Skåne Antal finansierade projekt. 6-8 per år sedan 2012 Analys ej genomförd, aktörerna stöttade att söka, bevakning inte genomförd. Ett antal projekt pågår. Dock finns ingen statistik över projektbidrag att tillgå. 1.4 Påverkan

3 1.4.1 Påverkansarbete för biogasens utveckling Region Skåne Analys av nyckelområden för påverkan genomförd. Strategi för påverkan framtagen. Analys finns men behöver uppdateras efter nya färdplanen. Strategi framtiagen i politisk ledningsgrupp Undanröja hinder, identifiera incitament och styrmedel regionalt, nationellt och i EU Region Skåne Antal aktiviteter genomförda för att undanröja hinder/identifiera incitament. 1 utredning gällande incitament för biogasproduktion Arbete tillsammans med Swedegas, Energigas och Region Skåne 2 Produktion 2.1 Kommuninventering av möjliga biogassubstarat Kommuninventering (steg 1) 10 kommuner Malmö Stad, Kristaianstad, Helsingborg, Eslöv, Trelleborg, Örkelljunga, Lund, Simrishamn, Ystad, Tomelilla Antal inventeringar. Antal kommuner som deltar i projektet 7 kommuner deltagit + Ystad, Simrishamn och Tomelilla, Det finns potentialstudie för Skåne, och nedbrutna studier i samtliga 10 kommuner Kommuninventering (steg 2) övriga Kommuner Antal inventeringar genomförda. Antal kommuner som deltar i projektet. Pågående men har inte kommit så långt, har tre kommuner som är med och försöker hitta två till.

4 2.2 Ökad källsortering och renhet av hushållens matavfall Kommunal kommunikationsstrategi för förbättrad insamling av matavfall Biogas Syd i samverkan med avfallsbolagen Strategi framtagen och genomförd Strategi framtagen, finns i rapporter KomKom 1 och KomKom Ökad biogasproduktion i anslutning till VA-verk Tillskapandet av ett VAnätverk i Skåne Biogas Syd Antal organisationer i nätverket Nätverk pågår, etablerat för sydvästra Skåne Ökad biogasproduktion från slam med ozonbehandling Ökad medvetenhet och användning av rötslam Initiera och verka för pilotoch storskaliga demonstrationer av olika typer av bioasanläggningar Ökad biogasproduktion från energigrödor och mellangrödor Identifiera och initiera pilotoch storskaligt försök med energigrödor NSVA oklart De skånska VA-verken Andel rötslam som körs ut på åkermark 50% 2012 enligt Länsstyrelsen Skåne Arbete pågår, Revaq arbetet är centralt Billeberg, Trelleborgs tånganläggning Knislinge Jordberga anläggning. Sedan 2010 har fyra nya gårdsanläggningar byggts i Skåne. Vid samtliga gårds- och samrötningsanläggningar rötas gödsel och vid en av gårdsanläggningarna rötas även majs. SLU /LTH Antal genomförda försök Lönnstrops försöket SLU

5 2.5.2 Utveckling av biogasproduktion från energigrödor SLU Alnarp och Lunds Universitet Utredning av energigrödor genomförd Utredning genomförd, algfösöket i Trelleborg, algförsök på gång i Lund, LTH bedriver försök Energigrödorkostnadseffektivitet och styrmedel SLU Alnarp och Lunds Universitet Utredning av energigrödor genomförd Utredning genomförd Biogas från energigrödorproduktionskostnader och effekt av olika styrmedel SLU Alnarp/Lunds Universitet Rapport framtagen Rapport framtagen Biogas från mellangrödor, odlingsmetoder, teknik och ekonomi SLU Alnarp /SB Antal försök genomförda 2 försök genomförda, Försök och tillämpning, ger nya substrat och minskar näringsläckaget 2.6 Ökad medvetenhet och användning av biogödsel Ökad medvetenhet och användning av biogödsel Kommersialisering och utveckling av teknik för spridning av biogödsel LRF /Biogas Syd mfl ? Kommunikationsstrategi framtagen 1 utredning gällande teknik för spridning av biogödsel samt hur biogödseln ska få ett ekonomiskt värde Projekt startat, pågår. Biogödseln används idag på åkermark och ersätter därmed handelsgödsel. Ett projekt är även uppstartat där man ska ta fram en kommunikationsstrategi för biogödsel, med syftet att öka acceptansen för denna produkt hos olika målgrupper. Vid de två ekologiska gårdarna med småskaliga biogasanläggningar är dessutom biogödseln av speciell nytta. All biogödsel producerad vid gårds- och samrötningsanläggningarna används som växtnäring. Utredning ej framtagen, men kommersialisering pågår. EkoBalans har beviljats medel för ett projekt där man ska utvärdera biogödselförädlingsteknik och

6 marknadspotentialen för förädlad rötrest Rådgivningsmaterial biogödsel HIR Malmöhus AB Rådgivningsmaterial framtaget Rådgivningsmaterial framtaget Effektivare strategier för avsättning av biogödsel Grontmij Antal strategier framtagna Två fokusgrupper samt rapport har gjorts. 2.7 Ny teknik, nya substrat Identifiera och initiera pilotoch storskaligt försök med gödsel och andra restprodukter från lantbruket. Biogasproduktion från betblast- potential, teknik och ekonomi Biogas Syd Lönntorps studien Lunds Universitet Pågår på LTH Nya rötningsmaterial och mer effektiv användning av redan befintliga Biogas Syd Genomförda utredningar om rötningsmaterial och/eller ökat gasutbyte Biomassa från kantzoner.

7 2.7.4 Stödja arbetet i utveckling av Skånes demonstrationsanläggninga r (identifiera hinder, finansiering mm) SBHub Green Tech Visits / Biogas Syd Fungerande samarbete med SBHub kring Green Tech Visits. Antal studiebesök på studiebesöksslinga Pågår Identifiera och initiera pilotoch storskaligt försök med alger, tång och våtmarksgrödor. Fullskaleanläggning för alger, tång och våtmarksgrödor Kraftsamling kring gårdsbaserad och småskalig torrötning Identifiera och initiera pilotoch storskaligt försök med förvätskning Identifiera och initiera pilotoch storskaligt försök med förgasning Trelleborg Försök genomförda Försök pågår i Trelleborg. Inom projektet BUCEFALOS görs pilotförsök på skörd och rötning av våtmarksgrödor. Avisningsvätska rötas för närvarande inte i Skåne. I Malmö finns projekt med musselodling. Trelleborg Anläggning uppförd Anläggning uppförs under 2014, Trelleborg. Hushållningssällskape t Kristianstad NSR/Biogas Sydöstra Skåne Eon Produktion av flytande gas uppstartad Försök genomförda och nätverk finns. Två mindre torrötningsanläggningar är i uppstartsfasen, utöver dessa är samtliga anläggningar i Skåne konventionella CSTRreaktorer med våtrötning. Ingen produktion av flytande biogas i Skåne (?) NSR har pausat, Sydöstra Skåne har initierat. Vid Filborna i Helsingborg planerar NSR produktion av flytande biogas för användning i tung trafik. I Malmö har E.ON öppnat en permanent mack för flytande fordonsgas. Flytande biogas används ännu inte i färjetrafiken i Skåne. Ingen produktion igång, avvaktar marknadsutveckling

8 Småskalig förgasning i Skåne BioMil AB/Renewtec Analys av småskalig förgasning och integrering av värmebehov i lokala industrier genomförd. Analys ej klar Lokalisering av småskaliga förgasningsanläggningar BioMil AB/Renewtec 2014? Utredning genomförd Utredning ej genomförd. Vad gäller förgasning har BioMil tillsammans med RenewTec beviljats stöd för ett projekt - Småskalig förgasning i Skåne. 2.8 Övrigt Produktkatalog av tjänster och tekniker och genomförande av gemensam upphandling Region Skåne/SBHub Gemensam produktkatalog innehållande tjänster och tekniker skapad Produktkatalog framtagen Utredning kring metangasläckage Energigas Sverige En utredning kring metangasläckage genomförd och en kunskapsbank påbörjad Utredning genomförd Förenkling av tillståndsprocessen Länsstyrelsen Arbeta aktivt för att hitta flaskhalsar i tillståndsprocessen kring biogas LST arbetar löpande med frågan. Handledningsmaterial framtaget (Biogas Öst) 3 Gasinfrastruktur och gastransport

9 3.1 Gasnät Alla utredningar är gjorda Utredning och förslag på gasnät, lokalt och/eller utvidgning av regionala naturgasnät. Eller alternativ till gasnät, t.ex. flakning. Utreda framförallt de ekonomiska konsekvenserna Region Skåne Genomfört. En utredning för distributionsmöjligheter är gjord av Region Skåne. En strategi och handlingsplan är inte framtagen Underlag till beslut om eventuell gasnätsutbyggnad Nätstudie för ökad biogasproduktion och distribution i sydöstra Skåne Utreda framtida lagringskapacitet Region Skåne Region Skåne Utredning genomförd Lunds Energi/Region Skåne Genomfört Genomfört, men det händer saker hela tiden, blir inaktuellt 3.2 Gasmackar Utvidgning av antalet gasmackar, framtagande av gasmackstrategi Region Skåne Strategi framtagen Strategi framtagen (?). Region Skåne har under 2013 tagit fram en gasmacksstrategi för Skåne. Denna rapport är dock ingen direkt strategi utan ger en bild av hur situationen är idag. En strategi behöver således tas fram har 8 nya gasmackar byggts i Skåne fanns det 15 bussdepåer.

10 3.2.2 Vad kostar det att driva en gastankstation och hur påverkar marknadsföring och etablering tankstationens omsättning? Biogas Ystad Österlen 2013? Handbok för etablering av gasstankställen genomförd Handboken är framtagen 3.3 Upphandling Se över upphandlingen för Skånetrafiken av biogas och bussar. Verka för att två upphandlingar genomförs, en för bränslet och en för transporten. Region Skåne Förslag framtagna för hur upphandlingen kan stimulera Skånes biogasproduktion Hänvisar till Skånetrafiken, finns angeläget arbete kvar att göra 4 Användning 4.1 Kommunstrategi, steg 2: Inventering och analys av konsumtion av biogas i kommunen

11 Inventering och analys av konsumtion av biogas i kommunen (10 första kommunerna) Inventering och analys av konsumtion av biogas i kommunen (övriga) Nya fordon, test och demonstration Malmö Stad, Kristaianstad, Helsingborg, Eslöv, Trelleborg, Örkelljunga, Lund, Simrishamn, Ystad, Tomelilla Övriga kommuner Antal framtagna handlingsplaner. Antal politiskt beslutade handlingsplaner Antal framtagna handlingsplaner. Antal politiskt beslutade handlingsplaner Genom projektet Biogas KomIn med stöd av landsbygdsprogrammet har sju kommuner inventerat sin råvarupotential och potentiella användning av biogas. Vilken typ av dokument detta resulterat i har varierat handlingsplaner, biogas-, klimat- och energistrategier har tagits fram. Projektet slutrapporteras i juni Österlen kommunerna har gjort motsvarande insats. För Örkelljunga pågår i samarbete med Klippan, sammanställningar saknas, samverkan behövs. Ytterligare tre kommuner har tagit fram biogasplaner på egen hand. En fortsättning på detta projekt är planerad där fem ytterligare kommuner kommer att medverka. Biogas Syd kommer under hösten att bjuda in till inspirationsmöten för andra kommuner. Det är viktigt att kommuner som ligger efter får stöd och inspiration av de andra. Arbetet fortsätter i Klippan, Perstorp och Örkelljunga. En gasledning kommer att knyta samman dessa vilket ger förutsättningar för fortsättningen. Övriga kommuner oklara men bör prioriteras. Arbetsmaskiner och traktorer går vidare i MEKAprojektet hos SJV. Inga pilotförsök med biogas i färjor är igång i Skåne. Inom HELGA-projektet i Helsingborg undersöks dock möjligheterna att köra färjor på flytande naturgas.

12 4.2.1 Möjliggöra test av ny teknik, mindre gasmotorer, gasdrivna applikationer, effektiviseringsteknik. Eon Antal installationer genomförda Upphandling- utveckling av lastbilsmotorer. Ca 10 applikationer ska testas inom projektet BiogaSys där E.ON ansvarar för denna åtgärd. 2 st gasdrivna värmepumpar har installeras i bostadshus i Malmö (E.ON) I Västra hamnen installeras en gasdriven μ- kraftvärmeanläggning (E.ON). Även aktuellt att installera en hemma-tankstation för gasbil vid bostad för test i Skåne Ett flerbostadshus i Västra Hamnen i Malmö använder en småskalig biogasapplikation samt ett hus i Limhamn i Malmö Verka för användning av dualfuel traktorer Biogas Syd Antal dual fuel traktorer Valtra kommer att starta serietillverkning av 10 traktorer. Malmö och Lund är intresserade i nuläget. Körning måste ske med dispens. Traktorerna måste hyras av lantmännen. Mer info om Metan efterkonvertering av arbetsmaskiner (MEKA-projektet) finns här: rapport, jordbruksverket och här: 5 En dual fuel-traktor är i drift i Skåne, vid godset Wrams Gunnarstorp där traktorn även tankas från den lokala samrötningsanläggningen. Det dock finns fortfarande administrativa problem vilket för att traktorerna måste köras på dispens. Detta är under utredning.

13 4.2.3 Identifiera och initiera biogasdrivna arbetsmaskiner Trafikverket Antal biogasdrivna arbetsmaskiner Malmö LBC tittar även på hjullastare mm. Motsvarande problem med registrering som för traktorer. EU-direktiv behövs för tunga arbetsmaskiner (dumprar och dylikt). Fordon behöver godkännas styckevis inom projekt som det ser ut nu. Senast 2018 väntas ett EU-direktiv vara på plats. Kristianstad kommun driver frågan om budgetering för inköp av sopmaskin : Status oklar Test/demo/inköp av gatusopare Biogas Syd Gatusopare testad 4.3 Konvertering av fordon, färdtjänstfordon och låggolvsbussar Biogas Syd Efterfrågan på fordon, antal upphandlade resor Statistik ej tillgänglig. (26% av nyregistrerade kommunägda fordon var gasbilar [?]) 4.4 Tunga transporter Kartlägga rutterna för de tunga fordonsflottorna i Skåne Trafikverket Utredning genomförd Genomförd men oklart vad det lett till. Rutterna för tunga fordon finns med i ett examensarbete och i Scandia-projektet, men det är sagt att underlaget behöver kompletteras. I dagsläget oklart hur tidplanen ser ut för dessa kompletteringar. Patrik undersöker statusen.

14 4.4.2 Identifiera och initiera att dual fuel projekt startas upp kring tunga fordon och att externa medel ansöks till pilotprojekt. Trafikverket Antal tunga dual fuel fordon Åtgärden i sig är genomförd och klar. Ett antal LNG fordon finns stationerade i Skåne. Men aktiviteten har sjunkit i projektet. Provisorisk tankanläggning igång i början av maj metandieslar (CNG) har handlats upp av Renhållningen Kristianstad och ytterligare ett okänt antal på fler orter i Skåne. Fortsättning föreslås bli en ny åtgärd. (Mårten A.) Tunga transporter (Large- XL).Marknadsinventering och kampanj Lastbil (Large-XL). Utvärdering och informationsspridning Lastbilar, medium och large, test och utvärdering i kommunal drift Invånarkampanj Vision Biogas Syd Antal tunga lastbilar i trafik Biogas Syd ? Biogas Syd ? 10 st. (?) Genomfört av vissa aktörer som Helsingborg. I Skåne rullar femton dual fuellastbilar. Mycket är genomfört men saknar fartyg i listan, Energimyndigheten har beviljat medel för ett informationsprojekt. 1,2 Mkr är budgeten för Skåne. Projektet delas med Biogas Öst Förstudie: Marknadskampanj för gasbilar Gasbilskampanj Biogas Syd Förstudie framtagen Biogas /Skånes gasbolag Antal informationsmöten /antal deltagare 4 träffar genomförda, besökare på mässa. 2% av nybilsförsäljningen 2013 bestod av gasfordon, detta är lägre än tidigare år.

15 4.6 Biogasmarknaden i Skåne en ekonomisk framtidsstudie Biogas Syd utredning kring biogasmarknaden i Skåne Genomförd 5 Utveckling 5.1 Kommunal handlingsplan för att öka biogasproduktionen och - användningen (steg 3) Kommunal handlingsplan för att öka biogasproduktionen och - användningen (steg 3), 10 kommuner Malmö Stad, Kristaianstad, Helsingborg, Eslöv, Trelleborg, Örkelljunga, Lund, Simrishamn, Ystad, Tomelilla Antal kommuner som deltar i projektet. Antal antagna handlingsplaner 7 kommuner + 3 deltagit projektet. 7 handlingsplaner eller liknade framtagna. Genom projektet Biogas KomIn har sju kommuner inventerat sin råvarupotential och potentiella användning av biogas. Vilken typ av dokument detta resulterat i har varierat handlingsplaner, biogas-, klimat- och energistrategier har tagits fram. Ytterligare tre kommuner har tagit fram biogasplaner på egen hand. En fortsättning på detta projekt är planerad där fem ytterligare kommuner kommer att medverka Kommunal handlingsplan för att öka biogasproduktionen och - användningen (steg 3), övriga kommuner Övriga kommuner Antal kommuner som deltar i projektet. Antal antagna handlingsplaner Nuläget i kommunerna kartläggs via EEstödnätverket. Hittills har 15 kommuner svarat. När kartläggningen genomförts diskuteras åtgärder Biogas i Lundalands kommuner Lunds Kommun Delvis genomfört

16 5.2 Forskning och utveckling Planering av FoU inom biogasområdet Utveckling av Skåne som ett forskningscentrum för biogas Framtagande av GISdatabas som planeringsunderlag för biogasutveckling Stimulera och verka för ett skånskt Innovatum Lunds Universitet, SLU och Kristianstad Högskola Lunds universitet Länsstyrelsen/Biogas Syd Antal workshops. Forskningsplan förankrad hos berörda aktörer Samarbete mellan de olika forskningslokalerna etablerat Antal skikt genomförda 3 (?) workshops genomförda. Forskningsplan framtagen men oklar koppling till färdplanen. Inom ramen för färdplansarbetet har även fyra workshops genomförts, vilka resulterat i en FoUstrategi för biogasområdet. Utvecklingsmedlen har gett projekt, forskargrupper finns men ingen formell plattformsorganisation. Forskning relaterad till biogas utförs både på LTH och SLU Alnarp. På LTH är främst Avdelningen för Bioteknik och Avdelningen för Miljö- och Energisystem aktiva inom området. På Bioteknik har flera EU-projekt avslutats under åren med färdplansarbetet och på Miljö- och energisystem pågår två större projekt. På SLU Alnarp sker mycket forskning kring hållbar energigrödeproduktion och biogödselanvändning. Inom ramen för färdplansarbetet har även fyra workshops genomförts, vilka resulterat i en FoU-strategi för biogasområdet. 18 skikt genomförda. Inom ramen för färdplansarbetet har en potentialstudie över Skåne genomförts och ett tillhörande GIS-baserat planeringsverktyg tagits fram. Region Skåne Ett Innovatum uppstartat Om det finns är det inte kommunicerat.

17 5.5 Utbildning Högskolan Kristianstad kartläggning av aktiviteter genomförd. En strategi framtagen. Utbildning inom biogas sker generellt inte till någon stor utsträckning på gymnasieskolorna, universiteten och forskarutbildningarna. 5.6 Utveckling av nya substrat Karaktärisering och potentialbestämning av park- och trädgårdsavfall för energiutvinning Biogas från sjöpungar- en ekonomisk, teknisk och juridisk utvärdering Ökad samverkan inom lantbruksektorn Förstudie - Centrum för hållbara biogassystem i lantbruket Lunds kommun 2013 Grontmij AB Genomförd Rapporteras i september En Biogasguide har för kommunal verksamhet framarbetats. Biogas Syd förmedlar hur arbetet i Skåne fortskrider genom sitt nätverk och kontakten med övriga väderstrecksorganisationer. Biogas Syd Verksamhetsplan framtagen Verksamhetsplan framtagen Uppstart av regionalt centrum Biogas Syd Trelleborg har Centrum of Excellence. 720 personer har gjort studiebesök på skånska biogasanläggningar. Arbetet med att bilda ett skånskt Center of Excellence är mars 2014 inte aktivt. Region Skåne ansvara för det fortsatta arbetet med att göra Skåne känt för sina biogassatsningar.

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Jordbruks- och trädgårdskonferens på Alnarp den 1 mars 2012 Biogas Syd är en del av Energikontoret Skåne Samhälle och näringsliv

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Jordbruks- och trädgårdskonferens på Alnarp den 1 mars 2012 1 Biogas Syd är en del av Energikontoret Skåne Samhälle och näringsliv

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Halmstad16 december 2011 -Biogas Syd är ett regionalt samverkansorganisation för biogasintressenter i södra Sverige - Biogas Syd

Läs mer

Minnesanteckningar från Workshop 1

Minnesanteckningar från Workshop 1 2014-09-09 Region Skåne Minnesanteckningar från Workshop 1 Gruppgerna fick i uppgift att diskutera igenom vad som var gjort av de insatser som definierats i Färdplanen. Nedan följer gruppernas redovisningar:

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas. Anna Hansson Biogas Syd Seminarium om biogasens framtid i sydost 28 oktober 2011

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas. Anna Hansson Biogas Syd Seminarium om biogasens framtid i sydost 28 oktober 2011 Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Seminarium om biogasens framtid i sydost 28 oktober 2011 -Biogas Syd är ett regionalt samverkansorganisation för biogasintressenter

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

Omstart av färdplanens arbetsgrupper - workshop. 25 januari 2012

Omstart av färdplanens arbetsgrupper - workshop. 25 januari 2012 Omstart av färdplanens arbetsgrupper - workshop 25 januari 2012 Dagordning för förmiddagen Kort sammanfattning av färdplansarbetet 2011 Alla får kort presentera sig och sitt arbete i färdplanen Nya resurser

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Skånes färdplan för biogas med litet LOVA-nytt Gösta Regnéll, Miljöavdelningen - Fiske och vattenvård, efter ett material från Helena Nilsson, Landsbygd - miljö Biogas i Skåne Länet med mest biogasanläggningar

Läs mer

Den ledande biogasregionen 2020

Den ledande biogasregionen 2020 Skåne Den ledande biogasregionen 2020 I din hand håller du en sammanfattad version av Skånes färdplan för biogas den ledande biogasregionen 2020, reviderad november 2011. På följande sidor ges en överblick

Läs mer

Skåne Europas ledande biogasregion 2030

Skåne Europas ledande biogasregion 2030 Skåne Europas ledande biogasregion 2030 DET STRATEGISKA MÅLET FÖR SKÅNES FÄRDPLAN FÖR BIOGAS ÄR: Skåne Europas ledande biogasregion 2030 Målet inkluderar utveckling inom innovation, teknik och marknad.

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, Projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Avstamp Jönköping

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Minnesanteckningar workshop med färdplanens arbetsgrupper Eslöv den 25 januari 2012 Närvarande Se separat deltagarlista längst bak i dokumentet. Totalt 33 personer Dagordning Kort sammanfattning av färdplansarbetet

Läs mer

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Gasnät för regional utveckling och stärkt konkurrenskraft i en hållbar framtid Vilka? är vi. Swedegas AB Äger, driver och underhåller det svenska

Läs mer

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan BIOGAS SYD - ett nätverk för samverkan »Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande biogasregion i Sverige.« Biogas Syd Ett nätverk för samverkan Biogas Syd

Läs mer

Samrådsmöte Biogas Syd. 17 september 2013 2014-02-05

Samrådsmöte Biogas Syd. 17 september 2013 2014-02-05 Samrådsmöte Biogas Syd 17 september 2013 2014-02-05 Program för dagen» Biogasutvecklingen i Danmark» Biogas från gödsel miljöanalys och samhällsekonomisk värdering» Metanreducerings ersättning för gödsel»

Läs mer

BIOMASTER Biomethane for transport. Maj 2011 April 2014

BIOMASTER Biomethane for transport. Maj 2011 April 2014 BIOMASTER Biomethane for transport Maj 2011 April 2014 Partners i BIOMASTER Skåne, Sverige LUENERG Lunds Energi Regskane Region Skåne SEA-SE Kommunförbundet Skåne/Biogas Syd Norfolk County, Storbritannien

Läs mer

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion 2011-09-30 Fem sektioner

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Gasernas utveckling Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders Mathiasson

Läs mer

Energigasläget i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011

Energigasläget i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011 Energigasläget i Sverige Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion Anders Mathiasson 2011-01-11

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

Biogasstrategi Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01

Biogasstrategi  Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01 Biogasstrategi Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01-1 - MÅL ANVÄNDNING Biogasproduktionen ska i första hand användas som fordonsgas. År 2020 ska 80 GWh/år lokalt producerad fordonsgas säljas.

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 5 februari 2009 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel,

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår energigasvision: I framtiden säljer vi endast förnyelsebar gas Kapacitet Steg på vägen: År 2020 säljer vi mer

Läs mer

Torrötning en teknik på framfart

Torrötning en teknik på framfart Torrötning en teknik på framfart En stor del av biogaspotentialen finns bland torra material. När fasta och staplingsbara material ska rötas som exempelvis tång, skörderester och gödsel, erbjuder torrötning

Läs mer

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen Johan Zettergren, Marknadschef 1 Swedegas vision Swedegas leder en ansvarsfull utveckling av gasmarknaden. Vi skapar hållbara lösningar för industri,

Läs mer

Klimp för biogas. BioMil AB biogas, miljö och kretslopp. -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp. Martin Fransson

Klimp för biogas. BioMil AB biogas, miljö och kretslopp. -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp. Martin Fransson Klimp för biogas -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp biogas, miljö och kretslopp Vad är Klimp? Klimatinvesteringsprogrammet 2003-2012 Fokus på att reducera utsläpp av växthusgaser och energieffektivisering

Läs mer

BIOMASTER Biomethane for transport. Maj 2011 April 2014

BIOMASTER Biomethane for transport. Maj 2011 April 2014 BIOMASTER Biomethane for transport Maj 2011 April 2014 Partners i BIOMASTER Skåne, Sverige LUENERG Lunds Energi Regskane Region Skåne SEA-SE Kommunförbundet Skåne/Biogas Syd Norfolk County, Storbritannien

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Mål för Skånes färdplan för biogas: Skåne - Europas ledande biogasregion 2030... 2 Varför en skånsk färdplan för biogas?... 2 Skåne Europas ledande biogasregion 2030...

Läs mer

LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas

LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas Upplägg Nulägesbeskrivning Sverige och Västra Götaland Biogasprogrammet

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 - vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 - vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 - vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Inspirationsseminarium 2014-11-19

Läs mer

PM Den svenska biogasmarknaden och dess aktörer

PM Den svenska biogasmarknaden och dess aktörer PM Den svenska biogasmarknaden och dess aktörer Lena Wiklander, BioMil AB Lund, november 2014 Inledning Inom ramen för projektet Intensifierat nationellt biogasarbete har BioMil AB haft i uppdrag att i

Läs mer

Biogas i Uppsala län.

Biogas i Uppsala län. Biogas i Uppsala län www.energikontor.se www.biogasost.se Biogas Öst arbetar för att Skapa de bästa regionala förutsättningarna för ökad produktion, distribution och konsumtion av biogas. Informera, kommunicera

Läs mer

Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Biogas Väst 24 nov 2011 Biogasutvecklingen i Västra Götaland 2001 2010 8500 102 49 2001 790 7

Läs mer

Biogas från skogen potential och klimatnytta. Marita Linné

Biogas från skogen potential och klimatnytta. Marita Linné Biogas från skogen potential och klimatnytta marita@biomil.se 046-101452 2011-02-10 Konsulttjänster inom biogas och miljö Över 30 års erfarenhet av biogas Unika expertkunskaper Erbjuder tjänster från idé

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ KICK OFF FÖR BIOGAS VÄST! Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 18 mars 2014

VÄLKOMMEN PÅ KICK OFF FÖR BIOGAS VÄST! Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 18 mars 2014 VÄLKOMMEN PÅ KICK OFF FÖR! Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 18 mars 2014 Program 9.30-9.45 Därför är biogasutvecklingen viktig för Västra Götaland - Inledning av Sören Kviberg,

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Biogas i Sverige. Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011

Biogas i Sverige. Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011 Biogas i Sverige Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011 Energigas Sverige En medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaser. Biogas, Fordonsgas,

Läs mer

BIOGAS VÄSTS NÄTVERKSTRÄFF 28 AUGUSTI 2012

BIOGAS VÄSTS NÄTVERKSTRÄFF 28 AUGUSTI 2012 S NÄTVERKSTRÄFF 28 AUGUSTI 2012 Dagens program 9.30 På gång inom Biogas Väst halvtidsrapport Hanna Jönsson, Biogas Väst 10.10 Vad händer egentligen i förgasningsprojektet GoBiGas? Åsa Burman, projektchef/vd

Läs mer

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden Fordonsgas i AC/BD Strategiska överväganden Färdplan Biogas AC/BD Mål med projektet En förankrad färdplan för biogas i Norr- och Västerbotten. Tydligt vilka samhällsvinster biogasen ger. Etablera samverkan

Läs mer

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden Fordonsgas i AC/BD Strategiska överväganden Färdplan Biogas AC/BD Mål med projektet En förankrad färdplan för biogas i Norr- och Västerbotten. Tydligt vilka samhällsvinster biogasen ger. Etablerad samverkan

Läs mer

En sektorsövergripande nationell biogasstrategi

En sektorsövergripande nationell biogasstrategi En sektorsövergripande nationell biogasstrategi Christel Gustafsson Bioenergienheten Jordbruksverket Uppdraget Nationell sektorsövergripande strategi för ökad biogasanvändning som är sektorövergripande

Läs mer

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas i Sverige idag Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Presentationen i korthet Om Energigas Sverige Produktion och användning av biogas 2013 Prognos Vad är på

Läs mer

Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande pilotregion för biogas i Sverige

Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande pilotregion för biogas i Sverige BIOGAS SYD Årsrapport 2014 Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande pilotregion för biogas i Sverige Inledning Biogas Syd har under de senaste åren framgångsrikt

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Biogas framtidens fordonsbränsle. Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas

Biogas framtidens fordonsbränsle. Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas Biogas framtidens fordonsbränsle Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas Biogas grön energiproduktion Hushåll Restaurang, storkök Biogas Livsmedelshandel Livsmedelsindustri Biogödsel Jordbruk Biogasprocessen

Läs mer

Inledning. Desirée Grahn Verksamhetsledare, Biogas Syd Lund,

Inledning. Desirée Grahn Verksamhetsledare, Biogas Syd Lund, Inledning Desirée Grahn Verksamhetsledare, Biogas Syd desiree.grahn@biogassyd.se Lund, 2017-09-12 Program för dagen» Inledning, Desirée Grahn, Biogas Syd» Satsning på nationellt påverkansarbete, Ola Solér,

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Växande gasmarknad gör Sverige grönare. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012

Växande gasmarknad gör Sverige grönare. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012 Växande gasmarknad gör Sverige grönare Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders

Läs mer

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013 Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling Karlskoga, 14 juni 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Fordonsbränsle

Läs mer

Biogas Syd Årsrapport 2011

Biogas Syd Årsrapport 2011 Biogas Syd Årsrapport 2011 Inledning Biogas Syd bildades år 2005 utifrån ett underifrån växande behov av samverkan kring biogas i Skåne. Syftet med Biogas Syd är att öka Skånes produktion och konsumtion

Läs mer

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Naturgasnät i Sverige Befintligt naturgasnät --- Planerad naturgasutbyggnad Page 2 Fordonsgas på E.ON * E.ON Gas säljer och levererar Fordonsgas på 17 publika tankstationer

Läs mer

Biogas behöver långsiktiga och hållbara spelregler. Helena Gyrulf Skellefteå, 29 april 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas behöver långsiktiga och hållbara spelregler. Helena Gyrulf Skellefteå, 29 april 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas behöver långsiktiga och hållbara spelregler Helena Gyrulf Skellefteå, 29 april 2014 helena.gyrulf@energigas.se Dagens presentation Biogasläget i Sverige idag Produktion och användning av biogas

Läs mer

Beviljade ansökningar 2010 och 2011 Investeringsstöd för biogas

Beviljade ansökningar 2010 och 2011 Investeringsstöd för biogas 2013-02-18 1 (3) Beviljade ansökningar 2010 och 2011 Investeringsstöd för biogas 2010 Projektnr Kategori Titel Sökande Projektledare Bidrag kr Ort 32827-1 Förbehandling Optimerad förbehandling vid Biogasanläggningen

Läs mer

Kommunikationsstrategi Biogas Väst processledningens verktyg

Kommunikationsstrategi Biogas Väst processledningens verktyg Kommunikationsstrategi Biogas Väst processledningens verktyg Innehåll Biogas en viktig pusselbit 3 Biogas Väst ett program för biogasutveckling 4 Kommunikation en framgångsfaktor 5 Dra åt samma håll i

Läs mer

Biogas Sydöstra Skåne

Biogas Sydöstra Skåne Kort företagspresentation 1. Målsättning 2. Ägare och Styrelse 3. Positiv miljöpåverkan i syd Östra Skåne 4. Organisation 5. Marknadsförutsättningar 6. Råvaruförsörjning och transportpartners 7. Produktion

Läs mer

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Energigaserna har en viktig roll i omställningen Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning

Läs mer

InfraBiogas Öst

InfraBiogas Öst InfraBiogas Öst 2010-2012 Bakgrund varför projektet InfraBiogas Öst? Projektet InfraBiogas Öst har drivits av Energikontoret i Mälardalen från sommaren 2010 till och med 2012 och har omfattat Stockholm,

Läs mer

Marknadsanalys av substrat till biogas

Marknadsanalys av substrat till biogas Marknadsanalys av substrat till biogas Hur substratmarknaden bidrar till Biogas Västs mål på 1,2 TWh rötad biogas till 2020 Finansiärer VGR Avfall Sverige Region Halland Region Skåne Bakgrund Ökat intresse

Läs mer

Skånes Klimat- och energistrategi

Skånes Klimat- och energistrategi Skånes Klimat- och energistrategi Social hållbarhet Johannes Elamzon Klimat - och energistrateg johannes.elamzon@lansstyrelsen.se Foto: Bertil Hagberg Länsstyrelsens uppgifter inom klimatområdet enligt

Läs mer

Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon med utblick 2002

Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon med utblick 2002 Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon 2014-17 med utblick 2002 EnergiTing Sydost 2017 i Ljungby Hannele Johansson, Energikontor Sydost, Projektledare Biogas Sydost Innehåll Bakgrund

Läs mer

Hinder för ökad biogasanvändning i Skåne

Hinder för ökad biogasanvändning i Skåne Hinder för ökad biogasanvändning i Skåne En överblickande analys över hinder och möjliga lösningar för ett ökat biogasanvändande i Skåne Miljö. energi och klimat Johannes Elamzon 2009 Titel: Utgiven av:

Läs mer

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. RAPPORT/kortversion Juli 2010 Stor potential för biogas i jordbruket Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. 2 Stor potential för jordbruken

Läs mer

Sverige kan! Staffan Ivarsson E.ON Gas AB 2007-11-15

Sverige kan! Staffan Ivarsson E.ON Gas AB 2007-11-15 Sverige kan! Staffan Ivarsson E.ON Gas AB 2007-11-15 Sveriges energitillförsel - 630 TWh Kol 28 TWh Kärnkraft 210 TWh Olja 197 TWh Vindkraft 1 TWh Värmepumpar 6 TWh Gas 12 TWh Vattenkraft 73 TWh Biobränsle

Läs mer

Region Skåne. Sammanfattning av biogas utvecklingsmedel 2015. Beviljade utvecklingsprojekt hösten 2015. Löpnr Projektnamn Sökande Sökt belopp

Region Skåne. Sammanfattning av biogas utvecklingsmedel 2015. Beviljade utvecklingsprojekt hösten 2015. Löpnr Projektnamn Sökande Sökt belopp Oddvar Fiskesjö Processledare 044-309 32 92 Pia.AC.sandell@skane.se Bilaga Sammanfattning Datum 2015-12-16 Dnr 1501271 1 (10) Sammanfattning av biogas utvecklingsmedel 2015 Beviljade utvecklingsprojekt

Läs mer

Biogas Sydost. Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB

Biogas Sydost. Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB Biogas Sydost Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB Biogas på Wrams Gunnarstorps Gods grymt bra! Ny anläggning producerar biogas Gödsel från gårdens grisar och restprodukter från Findus i Bjuv omvandlas

Läs mer

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Biogasens roll som fordonsbränsle SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Fordonsgas i Sverige Det finns 152 publika tankstationer, april 2014 Anders Mathiasson, Energigas Sverige 2014-05-14

Läs mer

Uppdaterad biogasstrategi för Stockholm

Uppdaterad biogasstrategi för Stockholm Uppdaterad biogasstrategi för Stockholm Björn Hugosson, Miljöbilar i Stockholm Rundabordssamtalet 18 december 2009 SIDAN 1 Strategin från 2007 har visat sig otillräcklig Brist på gas gör användarna missnöjda

Läs mer

Strategi för interaktion mellan biogasforskning och branschaktörer för Biogas Väst

Strategi för interaktion mellan biogasforskning och branschaktörer för Biogas Väst Strategi för interaktion mellan biogasforskning och branschaktörer för Biogas Väst Finansierat av Västra Götalandsregionen Miljönämnden och Länsstyrelsen Västra Götalands Län Projektsammanfattning Mål:

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

BIOGAS SYD Årsrapport 2013

BIOGAS SYD Årsrapport 2013 BIOGAS SYD Årsrapport 2013 Biogas Syds vision och övergripande målsättningar 2009 antogs Biogas Syds vision, övergripande mål och målsättningar 2009-2020. Vision Biogas Syd ska med nätverket som plattform

Läs mer

Gasnät Mälardalen ger mer biogas?

Gasnät Mälardalen ger mer biogas? Gasnät Mälardalen ger mer biogas? Mathias Edstedt Energigas Sverige - Gasdagarna 2013 Stockholm Gas - en modern gasverksamhet med tradition Stadsgas Samhällsaktör i 150 år den första gaslyktan tändes på

Läs mer

Biogasstrategi Vision, Mål och handlingsplan Kommunfullmäktige 2015-05-19

Biogasstrategi Vision, Mål och handlingsplan Kommunfullmäktige 2015-05-19 Biogasstrategi Vision, Mål och handlingsplan Kommunfullmäktige 2015-05-19-1 - INLEDNING Kristianstad är tillväxtmotor i Skåne Nordost. Öresundsregionen har en stark tillväxt i Sverige och anges i många

Läs mer

Biogasproduktionen växer i Tyskland och Danmark -vad krävs hos oss?

Biogasproduktionen växer i Tyskland och Danmark -vad krävs hos oss? Biogasproduktionen växer i Tyskland och Danmark -vad krävs hos oss? Kjell Christensson kjell.christensson@agellus.se Avdelningen för Bioteknik LTH www.biotek.lu.se Agellus Miljökonsulter www.agellus.se

Läs mer

Biogas Research Center

Biogas Research Center Biogas Research Center För resurseffektiva biogaslösningar Biogas Syd Per Mårtensson 2013-09-17 www.liu.se/brc Biogas fördelar och svårigheter Trots många fördelar: Förnybar lokal och regional energikälla

Läs mer

Biogasens utveckling och framtid. Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige

Biogasens utveckling och framtid. Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige Biogasens utveckling och framtid Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige Biogasutvecklingen i Sverige Långsam men säker volymutveckling i flera år Kretslopps och avfallstanken driver

Läs mer

Biogas från gödsel MIKAEL LANTZ

Biogas från gödsel MIKAEL LANTZ Biogas från gödsel MIKAEL LANTZ Bakgrund Miljönytta och samhällsekonomiskt värde vid produktion av biogas från gödsel, rapport 86, Miljö- och Energisystem LTH. Finansierad av Region Skåne Slutrapport augusti

Läs mer

Projekt Intensifierat nationellt biogasarbete

Projekt Intensifierat nationellt biogasarbete Stockholm 2014-02-10 Projekt Intensifierat nationellt biogasarbete Mycket arbete görs på många håll för att öka den svenska biogasproduktionen och utveckla biogasmarknaden. Det är dock viktigt att intensifiera

Läs mer

Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande pilotregion för biogas i Sverige

Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande pilotregion för biogas i Sverige BIOGAS SYD Årsrapport 2015 Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande pilotregion för biogas i Sverige Inledning Biogas Syd har under de senaste åren framgångsrikt

Läs mer

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Piteå Biogas AB (PBAB) är ett privat bolag bildat av ett flertal lantbruksföretag med målsättning att etablera en biogasanläggning inom Piteå kommun för produktion

Läs mer

AnoxKaldnes ANOXBIOGAS Referensprojekt AnoxBiogas, uppdaterad Mars 2015

AnoxKaldnes ANOXBIOGAS Referensprojekt AnoxBiogas, uppdaterad Mars 2015 AnoxKaldnes ANOXBIOGAS Referensprojekt AnoxBiogas, uppdaterad Mars 2015 Anl./Projekt/ Kund Avfallsslag Projekttyp År KRAB, Kristianstad Hushåll, slakteri, gödsel, bränneri Design, rådgivning 1994 o 2004

Läs mer

Småskalig biogasproduktion

Småskalig biogasproduktion Småskalig biogasproduktion Martin Fransson martin.fransson@biomil.se Biogas Norr 6 april 2011 Var kommer BioMil in i bilden? Förstudie Förprojektering Detaljprojektering Tillståndsansökan Upphandling Byggnadsfas

Läs mer

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014 Gasmarknadens utveckling Anders Mathiasson 25 september 2014 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning och tillväxt 50 TWh förnybar gasproduktion till 2050

Läs mer

Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter. Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut?

Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter. Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut? Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut? Utmaningen 100% fossilbränslefritt Skåne 2020 Ingen fossil

Läs mer

Vilken roll kan biogas spela i Västra Götalandsregionens utveckling? Energisessionen 2009 Skövde 5-6 februari

Vilken roll kan biogas spela i Västra Götalandsregionens utveckling? Energisessionen 2009 Skövde 5-6 februari Vilken roll kan biogas spela i Västra Götalandsregionens utveckling? Energisessionen 2009 Skövde 5-6 februari Hans Larsson Biogas Väst Business Region Göteborg Business Region Göteborg Vi är en neutral

Läs mer

Biogasens värdekedja. 12 april 2012 Biogas i Lundaland

Biogasens värdekedja. 12 april 2012 Biogas i Lundaland Biogasens värdekedja 12 april 2012 Biogas i Lundaland Program 16.30 17.00 17.10 18.10 18.30 19.30 20.00 Registrering och kaffe Välkomna Biogasens värdekedja från råvara Fll konsument Macka, kaffe och mingel

Läs mer

Kort företagspresenta.on Arbetsmaterial

Kort företagspresenta.on Arbetsmaterial Kort företagspresenta.on Arbetsmaterial 1. Målsä(ning 2. Ägare och Styrelse 3. Posi:v miljöpåverkan i syd Östra Skåne 4. Förslag :ll företagsstruktur 5. Marknadsförutsä(ningar 6. Råvaruförsörjning och

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Klas Gustafsson Östgöta Gårdsgas Gårdsgas AB AB

Klas Gustafsson Östgöta Gårdsgas Gårdsgas AB AB Klas Gustafsson Östgöta Gårdsgas AB ÖSTGÖTA GÅRDSGAS Energibolaget MSE Privata Sektorn (Lantbrukarna) Bleckenstad Hulterstad Kommunen och invånarna i Mjölby - En del för att i regionen skapa en långsiktig

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020

Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020 starka tillväxtregioner gör skillnad! regional samverkan för grön tillväxt och ökad användning av biogas som fordonsbränsle Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020 ökad nationell sysselsättning minskade

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft

Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft Biogasseminarium med Centerpartiet Fredagen den 30 mars 2012 Anders Mathiasson Energigas Sverige enar branschen 175 medlemmar Biogasseminarium med Energigas

Läs mer

Samråd inför upprättande av tillståndsansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning i Gustafs/St. Skedvi

Samråd inför upprättande av tillståndsansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning i Gustafs/St. Skedvi Samråd inför upprättande av tillståndsansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning i Gustafs/St. Skedvi Bakgrund LRF-studie från 2011 visade goda förutsättningar för lönsam biogasproduktion på grund av

Läs mer

Biogasstrategin och biogasutlysningen

Biogasstrategin och biogasutlysningen Biogasstrategin och biogasutlysningen Energimyndighetens aktiviteter inom biogasområdet 2010 (och 2011) Kalle Svensson Handläggare Regeringens uppdrag Öka användningen av biogas Ta till vara sektorövergripande

Läs mer