Åtgärd Ansvarig aktör Start Stopp Indikatorer Avstämning indikatorer sept informations- och kommunikationsinsatser identifierade och tidsatta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtgärd Ansvarig aktör Start Stopp Indikatorer Avstämning indikatorer sept 2014. 10 informations- och kommunikationsinsatser identifierade och tidsatta"

Transkript

1 Färdplan för Biogas Åtgärdslista Åtgärd Ansvarig aktör Start Stopp Indikatorer Avstämning indikatorer sept Processledning 1.1 Kommunikation Processledning etablerad inom Region Skåne. Viktigt att tydliggöra roller i nya färdplanen Framtagande av informations- och kommunikationsplan för biogas Hemsida Biogasbulletin Region Skåne Biogas Syd / Region Skåne Biogas Syd / Region Skåne 10 informations- och kommunikationsinsatser identifierade och tidsatta Besökare per månad Antal utgivna bulletiner och antal läsare/prenumeranter. På gång men ska ta avstamp i nya färdplanen. Påverkansplan finns framtagen som politikerna jobbar efter. Hemsida för färdplanen är framtagen. XXX besökare per månad under Ska över till Region Skåne. Har getts ut löpande, Uppdatera

2 1.2 Uppföljning och utvärdering Löpande uppföljning av indikatorer Region Skåne Minst en indikator för varje åtgärdsområde Uppföljning från december 2013 med indikatorer och mars 2014 i löptext. Sker inom utvärderingen hösten Halvlek för 2020 Region Skåne Konferens 2014 genomförd Ej genomförd men planering pågår Uppföljning av biogasen åskådliggöras på hemsidan Region Skåne Publicerat på hemsidan Ej uppdaterad i nuläget 1.3 Finansiering Externa finansieringsmöjligheter Finansiering av identifierade åtgärder Region Skåne Analys av finansieringsbehov genomförd. Metod för löpande bevakning på plats. Region Skåne Antal finansierade projekt. 6-8 per år sedan 2012 Analys ej genomförd, aktörerna stöttade att söka, bevakning inte genomförd. Ett antal projekt pågår. Dock finns ingen statistik över projektbidrag att tillgå. 1.4 Påverkan

3 1.4.1 Påverkansarbete för biogasens utveckling Region Skåne Analys av nyckelområden för påverkan genomförd. Strategi för påverkan framtagen. Analys finns men behöver uppdateras efter nya färdplanen. Strategi framtiagen i politisk ledningsgrupp Undanröja hinder, identifiera incitament och styrmedel regionalt, nationellt och i EU Region Skåne Antal aktiviteter genomförda för att undanröja hinder/identifiera incitament. 1 utredning gällande incitament för biogasproduktion Arbete tillsammans med Swedegas, Energigas och Region Skåne 2 Produktion 2.1 Kommuninventering av möjliga biogassubstarat Kommuninventering (steg 1) 10 kommuner Malmö Stad, Kristaianstad, Helsingborg, Eslöv, Trelleborg, Örkelljunga, Lund, Simrishamn, Ystad, Tomelilla Antal inventeringar. Antal kommuner som deltar i projektet 7 kommuner deltagit + Ystad, Simrishamn och Tomelilla, Det finns potentialstudie för Skåne, och nedbrutna studier i samtliga 10 kommuner Kommuninventering (steg 2) övriga Kommuner Antal inventeringar genomförda. Antal kommuner som deltar i projektet. Pågående men har inte kommit så långt, har tre kommuner som är med och försöker hitta två till.

4 2.2 Ökad källsortering och renhet av hushållens matavfall Kommunal kommunikationsstrategi för förbättrad insamling av matavfall Biogas Syd i samverkan med avfallsbolagen Strategi framtagen och genomförd Strategi framtagen, finns i rapporter KomKom 1 och KomKom Ökad biogasproduktion i anslutning till VA-verk Tillskapandet av ett VAnätverk i Skåne Biogas Syd Antal organisationer i nätverket Nätverk pågår, etablerat för sydvästra Skåne Ökad biogasproduktion från slam med ozonbehandling Ökad medvetenhet och användning av rötslam Initiera och verka för pilotoch storskaliga demonstrationer av olika typer av bioasanläggningar Ökad biogasproduktion från energigrödor och mellangrödor Identifiera och initiera pilotoch storskaligt försök med energigrödor NSVA oklart De skånska VA-verken Andel rötslam som körs ut på åkermark 50% 2012 enligt Länsstyrelsen Skåne Arbete pågår, Revaq arbetet är centralt Billeberg, Trelleborgs tånganläggning Knislinge Jordberga anläggning. Sedan 2010 har fyra nya gårdsanläggningar byggts i Skåne. Vid samtliga gårds- och samrötningsanläggningar rötas gödsel och vid en av gårdsanläggningarna rötas även majs. SLU /LTH Antal genomförda försök Lönnstrops försöket SLU

5 2.5.2 Utveckling av biogasproduktion från energigrödor SLU Alnarp och Lunds Universitet Utredning av energigrödor genomförd Utredning genomförd, algfösöket i Trelleborg, algförsök på gång i Lund, LTH bedriver försök Energigrödorkostnadseffektivitet och styrmedel SLU Alnarp och Lunds Universitet Utredning av energigrödor genomförd Utredning genomförd Biogas från energigrödorproduktionskostnader och effekt av olika styrmedel SLU Alnarp/Lunds Universitet Rapport framtagen Rapport framtagen Biogas från mellangrödor, odlingsmetoder, teknik och ekonomi SLU Alnarp /SB Antal försök genomförda 2 försök genomförda, Försök och tillämpning, ger nya substrat och minskar näringsläckaget 2.6 Ökad medvetenhet och användning av biogödsel Ökad medvetenhet och användning av biogödsel Kommersialisering och utveckling av teknik för spridning av biogödsel LRF /Biogas Syd mfl ? Kommunikationsstrategi framtagen 1 utredning gällande teknik för spridning av biogödsel samt hur biogödseln ska få ett ekonomiskt värde Projekt startat, pågår. Biogödseln används idag på åkermark och ersätter därmed handelsgödsel. Ett projekt är även uppstartat där man ska ta fram en kommunikationsstrategi för biogödsel, med syftet att öka acceptansen för denna produkt hos olika målgrupper. Vid de två ekologiska gårdarna med småskaliga biogasanläggningar är dessutom biogödseln av speciell nytta. All biogödsel producerad vid gårds- och samrötningsanläggningarna används som växtnäring. Utredning ej framtagen, men kommersialisering pågår. EkoBalans har beviljats medel för ett projekt där man ska utvärdera biogödselförädlingsteknik och

6 marknadspotentialen för förädlad rötrest Rådgivningsmaterial biogödsel HIR Malmöhus AB Rådgivningsmaterial framtaget Rådgivningsmaterial framtaget Effektivare strategier för avsättning av biogödsel Grontmij Antal strategier framtagna Två fokusgrupper samt rapport har gjorts. 2.7 Ny teknik, nya substrat Identifiera och initiera pilotoch storskaligt försök med gödsel och andra restprodukter från lantbruket. Biogasproduktion från betblast- potential, teknik och ekonomi Biogas Syd Lönntorps studien Lunds Universitet Pågår på LTH Nya rötningsmaterial och mer effektiv användning av redan befintliga Biogas Syd Genomförda utredningar om rötningsmaterial och/eller ökat gasutbyte Biomassa från kantzoner.

7 2.7.4 Stödja arbetet i utveckling av Skånes demonstrationsanläggninga r (identifiera hinder, finansiering mm) SBHub Green Tech Visits / Biogas Syd Fungerande samarbete med SBHub kring Green Tech Visits. Antal studiebesök på studiebesöksslinga Pågår Identifiera och initiera pilotoch storskaligt försök med alger, tång och våtmarksgrödor. Fullskaleanläggning för alger, tång och våtmarksgrödor Kraftsamling kring gårdsbaserad och småskalig torrötning Identifiera och initiera pilotoch storskaligt försök med förvätskning Identifiera och initiera pilotoch storskaligt försök med förgasning Trelleborg Försök genomförda Försök pågår i Trelleborg. Inom projektet BUCEFALOS görs pilotförsök på skörd och rötning av våtmarksgrödor. Avisningsvätska rötas för närvarande inte i Skåne. I Malmö finns projekt med musselodling. Trelleborg Anläggning uppförd Anläggning uppförs under 2014, Trelleborg. Hushållningssällskape t Kristianstad NSR/Biogas Sydöstra Skåne Eon Produktion av flytande gas uppstartad Försök genomförda och nätverk finns. Två mindre torrötningsanläggningar är i uppstartsfasen, utöver dessa är samtliga anläggningar i Skåne konventionella CSTRreaktorer med våtrötning. Ingen produktion av flytande biogas i Skåne (?) NSR har pausat, Sydöstra Skåne har initierat. Vid Filborna i Helsingborg planerar NSR produktion av flytande biogas för användning i tung trafik. I Malmö har E.ON öppnat en permanent mack för flytande fordonsgas. Flytande biogas används ännu inte i färjetrafiken i Skåne. Ingen produktion igång, avvaktar marknadsutveckling

8 Småskalig förgasning i Skåne BioMil AB/Renewtec Analys av småskalig förgasning och integrering av värmebehov i lokala industrier genomförd. Analys ej klar Lokalisering av småskaliga förgasningsanläggningar BioMil AB/Renewtec 2014? Utredning genomförd Utredning ej genomförd. Vad gäller förgasning har BioMil tillsammans med RenewTec beviljats stöd för ett projekt - Småskalig förgasning i Skåne. 2.8 Övrigt Produktkatalog av tjänster och tekniker och genomförande av gemensam upphandling Region Skåne/SBHub Gemensam produktkatalog innehållande tjänster och tekniker skapad Produktkatalog framtagen Utredning kring metangasläckage Energigas Sverige En utredning kring metangasläckage genomförd och en kunskapsbank påbörjad Utredning genomförd Förenkling av tillståndsprocessen Länsstyrelsen Arbeta aktivt för att hitta flaskhalsar i tillståndsprocessen kring biogas LST arbetar löpande med frågan. Handledningsmaterial framtaget (Biogas Öst) 3 Gasinfrastruktur och gastransport

9 3.1 Gasnät Alla utredningar är gjorda Utredning och förslag på gasnät, lokalt och/eller utvidgning av regionala naturgasnät. Eller alternativ till gasnät, t.ex. flakning. Utreda framförallt de ekonomiska konsekvenserna Region Skåne Genomfört. En utredning för distributionsmöjligheter är gjord av Region Skåne. En strategi och handlingsplan är inte framtagen Underlag till beslut om eventuell gasnätsutbyggnad Nätstudie för ökad biogasproduktion och distribution i sydöstra Skåne Utreda framtida lagringskapacitet Region Skåne Region Skåne Utredning genomförd Lunds Energi/Region Skåne Genomfört Genomfört, men det händer saker hela tiden, blir inaktuellt 3.2 Gasmackar Utvidgning av antalet gasmackar, framtagande av gasmackstrategi Region Skåne Strategi framtagen Strategi framtagen (?). Region Skåne har under 2013 tagit fram en gasmacksstrategi för Skåne. Denna rapport är dock ingen direkt strategi utan ger en bild av hur situationen är idag. En strategi behöver således tas fram har 8 nya gasmackar byggts i Skåne fanns det 15 bussdepåer.

10 3.2.2 Vad kostar det att driva en gastankstation och hur påverkar marknadsföring och etablering tankstationens omsättning? Biogas Ystad Österlen 2013? Handbok för etablering av gasstankställen genomförd Handboken är framtagen 3.3 Upphandling Se över upphandlingen för Skånetrafiken av biogas och bussar. Verka för att två upphandlingar genomförs, en för bränslet och en för transporten. Region Skåne Förslag framtagna för hur upphandlingen kan stimulera Skånes biogasproduktion Hänvisar till Skånetrafiken, finns angeläget arbete kvar att göra 4 Användning 4.1 Kommunstrategi, steg 2: Inventering och analys av konsumtion av biogas i kommunen

11 Inventering och analys av konsumtion av biogas i kommunen (10 första kommunerna) Inventering och analys av konsumtion av biogas i kommunen (övriga) Nya fordon, test och demonstration Malmö Stad, Kristaianstad, Helsingborg, Eslöv, Trelleborg, Örkelljunga, Lund, Simrishamn, Ystad, Tomelilla Övriga kommuner Antal framtagna handlingsplaner. Antal politiskt beslutade handlingsplaner Antal framtagna handlingsplaner. Antal politiskt beslutade handlingsplaner Genom projektet Biogas KomIn med stöd av landsbygdsprogrammet har sju kommuner inventerat sin råvarupotential och potentiella användning av biogas. Vilken typ av dokument detta resulterat i har varierat handlingsplaner, biogas-, klimat- och energistrategier har tagits fram. Projektet slutrapporteras i juni Österlen kommunerna har gjort motsvarande insats. För Örkelljunga pågår i samarbete med Klippan, sammanställningar saknas, samverkan behövs. Ytterligare tre kommuner har tagit fram biogasplaner på egen hand. En fortsättning på detta projekt är planerad där fem ytterligare kommuner kommer att medverka. Biogas Syd kommer under hösten att bjuda in till inspirationsmöten för andra kommuner. Det är viktigt att kommuner som ligger efter får stöd och inspiration av de andra. Arbetet fortsätter i Klippan, Perstorp och Örkelljunga. En gasledning kommer att knyta samman dessa vilket ger förutsättningar för fortsättningen. Övriga kommuner oklara men bör prioriteras. Arbetsmaskiner och traktorer går vidare i MEKAprojektet hos SJV. Inga pilotförsök med biogas i färjor är igång i Skåne. Inom HELGA-projektet i Helsingborg undersöks dock möjligheterna att köra färjor på flytande naturgas.

12 4.2.1 Möjliggöra test av ny teknik, mindre gasmotorer, gasdrivna applikationer, effektiviseringsteknik. Eon Antal installationer genomförda Upphandling- utveckling av lastbilsmotorer. Ca 10 applikationer ska testas inom projektet BiogaSys där E.ON ansvarar för denna åtgärd. 2 st gasdrivna värmepumpar har installeras i bostadshus i Malmö (E.ON) I Västra hamnen installeras en gasdriven μ- kraftvärmeanläggning (E.ON). Även aktuellt att installera en hemma-tankstation för gasbil vid bostad för test i Skåne Ett flerbostadshus i Västra Hamnen i Malmö använder en småskalig biogasapplikation samt ett hus i Limhamn i Malmö Verka för användning av dualfuel traktorer Biogas Syd Antal dual fuel traktorer Valtra kommer att starta serietillverkning av 10 traktorer. Malmö och Lund är intresserade i nuläget. Körning måste ske med dispens. Traktorerna måste hyras av lantmännen. Mer info om Metan efterkonvertering av arbetsmaskiner (MEKA-projektet) finns här: rapport, jordbruksverket och här: 5 En dual fuel-traktor är i drift i Skåne, vid godset Wrams Gunnarstorp där traktorn även tankas från den lokala samrötningsanläggningen. Det dock finns fortfarande administrativa problem vilket för att traktorerna måste köras på dispens. Detta är under utredning.

13 4.2.3 Identifiera och initiera biogasdrivna arbetsmaskiner Trafikverket Antal biogasdrivna arbetsmaskiner Malmö LBC tittar även på hjullastare mm. Motsvarande problem med registrering som för traktorer. EU-direktiv behövs för tunga arbetsmaskiner (dumprar och dylikt). Fordon behöver godkännas styckevis inom projekt som det ser ut nu. Senast 2018 väntas ett EU-direktiv vara på plats. Kristianstad kommun driver frågan om budgetering för inköp av sopmaskin : Status oklar Test/demo/inköp av gatusopare Biogas Syd Gatusopare testad 4.3 Konvertering av fordon, färdtjänstfordon och låggolvsbussar Biogas Syd Efterfrågan på fordon, antal upphandlade resor Statistik ej tillgänglig. (26% av nyregistrerade kommunägda fordon var gasbilar [?]) 4.4 Tunga transporter Kartlägga rutterna för de tunga fordonsflottorna i Skåne Trafikverket Utredning genomförd Genomförd men oklart vad det lett till. Rutterna för tunga fordon finns med i ett examensarbete och i Scandia-projektet, men det är sagt att underlaget behöver kompletteras. I dagsläget oklart hur tidplanen ser ut för dessa kompletteringar. Patrik undersöker statusen.

14 4.4.2 Identifiera och initiera att dual fuel projekt startas upp kring tunga fordon och att externa medel ansöks till pilotprojekt. Trafikverket Antal tunga dual fuel fordon Åtgärden i sig är genomförd och klar. Ett antal LNG fordon finns stationerade i Skåne. Men aktiviteten har sjunkit i projektet. Provisorisk tankanläggning igång i början av maj metandieslar (CNG) har handlats upp av Renhållningen Kristianstad och ytterligare ett okänt antal på fler orter i Skåne. Fortsättning föreslås bli en ny åtgärd. (Mårten A.) Tunga transporter (Large- XL).Marknadsinventering och kampanj Lastbil (Large-XL). Utvärdering och informationsspridning Lastbilar, medium och large, test och utvärdering i kommunal drift Invånarkampanj Vision Biogas Syd Antal tunga lastbilar i trafik Biogas Syd ? Biogas Syd ? 10 st. (?) Genomfört av vissa aktörer som Helsingborg. I Skåne rullar femton dual fuellastbilar. Mycket är genomfört men saknar fartyg i listan, Energimyndigheten har beviljat medel för ett informationsprojekt. 1,2 Mkr är budgeten för Skåne. Projektet delas med Biogas Öst Förstudie: Marknadskampanj för gasbilar Gasbilskampanj Biogas Syd Förstudie framtagen Biogas /Skånes gasbolag Antal informationsmöten /antal deltagare 4 träffar genomförda, besökare på mässa. 2% av nybilsförsäljningen 2013 bestod av gasfordon, detta är lägre än tidigare år.

15 4.6 Biogasmarknaden i Skåne en ekonomisk framtidsstudie Biogas Syd utredning kring biogasmarknaden i Skåne Genomförd 5 Utveckling 5.1 Kommunal handlingsplan för att öka biogasproduktionen och - användningen (steg 3) Kommunal handlingsplan för att öka biogasproduktionen och - användningen (steg 3), 10 kommuner Malmö Stad, Kristaianstad, Helsingborg, Eslöv, Trelleborg, Örkelljunga, Lund, Simrishamn, Ystad, Tomelilla Antal kommuner som deltar i projektet. Antal antagna handlingsplaner 7 kommuner + 3 deltagit projektet. 7 handlingsplaner eller liknade framtagna. Genom projektet Biogas KomIn har sju kommuner inventerat sin råvarupotential och potentiella användning av biogas. Vilken typ av dokument detta resulterat i har varierat handlingsplaner, biogas-, klimat- och energistrategier har tagits fram. Ytterligare tre kommuner har tagit fram biogasplaner på egen hand. En fortsättning på detta projekt är planerad där fem ytterligare kommuner kommer att medverka Kommunal handlingsplan för att öka biogasproduktionen och - användningen (steg 3), övriga kommuner Övriga kommuner Antal kommuner som deltar i projektet. Antal antagna handlingsplaner Nuläget i kommunerna kartläggs via EEstödnätverket. Hittills har 15 kommuner svarat. När kartläggningen genomförts diskuteras åtgärder Biogas i Lundalands kommuner Lunds Kommun Delvis genomfört

16 5.2 Forskning och utveckling Planering av FoU inom biogasområdet Utveckling av Skåne som ett forskningscentrum för biogas Framtagande av GISdatabas som planeringsunderlag för biogasutveckling Stimulera och verka för ett skånskt Innovatum Lunds Universitet, SLU och Kristianstad Högskola Lunds universitet Länsstyrelsen/Biogas Syd Antal workshops. Forskningsplan förankrad hos berörda aktörer Samarbete mellan de olika forskningslokalerna etablerat Antal skikt genomförda 3 (?) workshops genomförda. Forskningsplan framtagen men oklar koppling till färdplanen. Inom ramen för färdplansarbetet har även fyra workshops genomförts, vilka resulterat i en FoUstrategi för biogasområdet. Utvecklingsmedlen har gett projekt, forskargrupper finns men ingen formell plattformsorganisation. Forskning relaterad till biogas utförs både på LTH och SLU Alnarp. På LTH är främst Avdelningen för Bioteknik och Avdelningen för Miljö- och Energisystem aktiva inom området. På Bioteknik har flera EU-projekt avslutats under åren med färdplansarbetet och på Miljö- och energisystem pågår två större projekt. På SLU Alnarp sker mycket forskning kring hållbar energigrödeproduktion och biogödselanvändning. Inom ramen för färdplansarbetet har även fyra workshops genomförts, vilka resulterat i en FoU-strategi för biogasområdet. 18 skikt genomförda. Inom ramen för färdplansarbetet har en potentialstudie över Skåne genomförts och ett tillhörande GIS-baserat planeringsverktyg tagits fram. Region Skåne Ett Innovatum uppstartat Om det finns är det inte kommunicerat.

17 5.5 Utbildning Högskolan Kristianstad kartläggning av aktiviteter genomförd. En strategi framtagen. Utbildning inom biogas sker generellt inte till någon stor utsträckning på gymnasieskolorna, universiteten och forskarutbildningarna. 5.6 Utveckling av nya substrat Karaktärisering och potentialbestämning av park- och trädgårdsavfall för energiutvinning Biogas från sjöpungar- en ekonomisk, teknisk och juridisk utvärdering Ökad samverkan inom lantbruksektorn Förstudie - Centrum för hållbara biogassystem i lantbruket Lunds kommun 2013 Grontmij AB Genomförd Rapporteras i september En Biogasguide har för kommunal verksamhet framarbetats. Biogas Syd förmedlar hur arbetet i Skåne fortskrider genom sitt nätverk och kontakten med övriga väderstrecksorganisationer. Biogas Syd Verksamhetsplan framtagen Verksamhetsplan framtagen Uppstart av regionalt centrum Biogas Syd Trelleborg har Centrum of Excellence. 720 personer har gjort studiebesök på skånska biogasanläggningar. Arbetet med att bilda ett skånskt Center of Excellence är mars 2014 inte aktivt. Region Skåne ansvara för det fortsatta arbetet med att göra Skåne känt för sina biogassatsningar.

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007 Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning Slutrapport Januari 2007 Projektet finansieras med LBU-medel från EU och Svenska staten. Sammanfattning Hushållningssällskapens Förbund

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Omvärld. Industri

Verksamhetsplan 2015. Omvärld. Industri Verksamhetsplan 2015 Omvärld Globalt ses gasen som en allt viktigare energikälla. Med de stora fyndigheterna i bland annat USA har världsmarknaden för både naturgas och gasol de senaste åren genomgått

Läs mer

Utbud och Efterfrågan på fordonsgas i Biogas Öst regionen

Utbud och Efterfrågan på fordonsgas i Biogas Öst regionen Utbud och Efterfrågan på fordonsgas i Biogas Öst regionen - Uppdatering 2012 Energikontoret i Mälardalen AB äger och driver projektet Biogas Öst Denna rapport är en uppdatering av utredningen Utbud och

Läs mer

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Slutrapport ER 2010:23 Statens energimyndighet Upplaga: 35 ex ER 2010:23 ISSN 1403-1892 Förord Regeringen uppdrog genom beslut 2009-07-02. N2009/53/3573/E

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ KICK OFF FÖR BIOGAS VÄST! Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 18 mars 2014

VÄLKOMMEN PÅ KICK OFF FÖR BIOGAS VÄST! Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 18 mars 2014 VÄLKOMMEN PÅ KICK OFF FÖR! Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 18 mars 2014 Program 9.30-9.45 Därför är biogasutvecklingen viktig för Västra Götaland - Inledning av Sören Kviberg,

Läs mer

Strategi för etablering av gastankställen i Skåne

Strategi för etablering av gastankställen i Skåne RAPPORT 2013:72 VERSION 1.0 Strategi för etablering av gastankställen i Skåne Underlag med fokus på affärsmodeller, organisationsstrukturer och finansiering Dokumentinformation Titel: Strategi för etablering

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas 2009-06-24 Vår referens Liselott Roth, Nina Johansson & Johan Benjaminsson Grontmij AB Besök Norra Bulltoftavägen 65 A E-post liselott.roth@grontmij.se

Läs mer

Frågor och svar om biogas

Frågor och svar om biogas är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Mer information: Frågor och svar om biogas Miljöförvaltningen, Box 380 24, 100 64 Stockholm,

Läs mer

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige Miljöteknikmöjligheter i Västsverige En sammanfattning av Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Sammanställd av Jonas Norrman & Rebecca Brembeck, Nätverket GAME, samt Catarina Hedar,

Läs mer

BIOGAS I FÄRS LOVISA BJÖRNSSON OCH MIKAEL LANTZ

BIOGAS I FÄRS LOVISA BJÖRNSSON OCH MIKAEL LANTZ BIOGAS I FÄRS Förstudie LOVISA BJÖRNSSON OCH MIKAEL LANTZ BIOGAS I FÄRS FÖRSTUDIE Rapport Nr 9, APRIL 2010 Lovisa Björnsson och Mikael Lantz Envirum AB www.envirum.se Beställare: Biogas Färs BIOGAS I FÄRS

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Biogas i Gästrikeregionen - BiG

Biogas i Gästrikeregionen - BiG Biogas i Gästrikeregionen - BiG En systemanalys Ola Norrman Eriksson Teresa Hermansson 1 Förord Denna studie om etablering av biogas i Gästrikeregionen har utförts med stöd av forskningsstiftelsen Gästrikeregionens

Läs mer

DEN SVENSKA BIOGASPOTENTIALEN FRÅN INHEMSKA RESTPRODUKTER

DEN SVENSKA BIOGASPOTENTIALEN FRÅN INHEMSKA RESTPRODUKTER DEN SVENSKA BIOGASPOTENTIALEN FRÅN INHEMSKA RESTPRODUKTER!"#$%&''(% )*+,*-%.)!"!"#$%"&'$(()&*+#,-./%0.1"#.23&40.5"(1#"&6/7%#"(189&:,0;&6(.0$.&?.#77,(@" /01*234%.)!"',A$7"&B-C#(77,(&,=8&!$/".0&'"(%D&

Läs mer

Miljöredovisning. Region Skåne 2013

Miljöredovisning. Region Skåne 2013 Miljöredovisning Region Skåne 2013 Innehåll 2 Miljöpolicy 3 År 2013 i korthet 4 Miljömål 1. / Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 8 Miljömål 2. / Hälsosam miljö 10 Miljömål 3.

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall - s a g o i b r i l b Matavfall fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall Inledning Den här rapporten visar på tillvägagångssätt för att kommunicera

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Hur främjandet och användningen av förnybar energi utvecklas enligt artikel 22 i EU:s direktiv för användning av energi från förnybara

Läs mer

PLANERING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR RIDNING I DET SKÅNSKA LANDSKAPET

PLANERING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR RIDNING I DET SKÅNSKA LANDSKAPET PLANERING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR RIDNING I DET SKÅNSKA LANDSKAPET En dokumentation av fyra seminarier kring tillgänglighet för ridning 2011 Titel Planering och tillgänglighet för ridning i det skånska

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

RAPPORT. Stadsutveckling med grön IT i Hyllie. Beskrivning av nuläge, framtida möjligheter och potential, samt ett idéupplägg för nästa steg

RAPPORT. Stadsutveckling med grön IT i Hyllie. Beskrivning av nuläge, framtida möjligheter och potential, samt ett idéupplägg för nästa steg RAPPORT Stadsutveckling med grön IT i Hyllie Beskrivning av nuläge, framtida möjligheter och potential, samt ett idéupplägg för nästa steg 2012-01-12 Upprättad av: Andrea Öström, Charlotte Godkänd av:

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer