Åtgärd Ansvarig aktör Start Stopp Indikatorer Avstämning indikatorer sept informations- och kommunikationsinsatser identifierade och tidsatta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtgärd Ansvarig aktör Start Stopp Indikatorer Avstämning indikatorer sept 2014. 10 informations- och kommunikationsinsatser identifierade och tidsatta"

Transkript

1 Färdplan för Biogas Åtgärdslista Åtgärd Ansvarig aktör Start Stopp Indikatorer Avstämning indikatorer sept Processledning 1.1 Kommunikation Processledning etablerad inom Region Skåne. Viktigt att tydliggöra roller i nya färdplanen Framtagande av informations- och kommunikationsplan för biogas Hemsida Biogasbulletin Region Skåne Biogas Syd / Region Skåne Biogas Syd / Region Skåne 10 informations- och kommunikationsinsatser identifierade och tidsatta Besökare per månad Antal utgivna bulletiner och antal läsare/prenumeranter. På gång men ska ta avstamp i nya färdplanen. Påverkansplan finns framtagen som politikerna jobbar efter. Hemsida för färdplanen är framtagen. XXX besökare per månad under Ska över till Region Skåne. Har getts ut löpande, Uppdatera

2 1.2 Uppföljning och utvärdering Löpande uppföljning av indikatorer Region Skåne Minst en indikator för varje åtgärdsområde Uppföljning från december 2013 med indikatorer och mars 2014 i löptext. Sker inom utvärderingen hösten Halvlek för 2020 Region Skåne Konferens 2014 genomförd Ej genomförd men planering pågår Uppföljning av biogasen åskådliggöras på hemsidan Region Skåne Publicerat på hemsidan Ej uppdaterad i nuläget 1.3 Finansiering Externa finansieringsmöjligheter Finansiering av identifierade åtgärder Region Skåne Analys av finansieringsbehov genomförd. Metod för löpande bevakning på plats. Region Skåne Antal finansierade projekt. 6-8 per år sedan 2012 Analys ej genomförd, aktörerna stöttade att söka, bevakning inte genomförd. Ett antal projekt pågår. Dock finns ingen statistik över projektbidrag att tillgå. 1.4 Påverkan

3 1.4.1 Påverkansarbete för biogasens utveckling Region Skåne Analys av nyckelområden för påverkan genomförd. Strategi för påverkan framtagen. Analys finns men behöver uppdateras efter nya färdplanen. Strategi framtiagen i politisk ledningsgrupp Undanröja hinder, identifiera incitament och styrmedel regionalt, nationellt och i EU Region Skåne Antal aktiviteter genomförda för att undanröja hinder/identifiera incitament. 1 utredning gällande incitament för biogasproduktion Arbete tillsammans med Swedegas, Energigas och Region Skåne 2 Produktion 2.1 Kommuninventering av möjliga biogassubstarat Kommuninventering (steg 1) 10 kommuner Malmö Stad, Kristaianstad, Helsingborg, Eslöv, Trelleborg, Örkelljunga, Lund, Simrishamn, Ystad, Tomelilla Antal inventeringar. Antal kommuner som deltar i projektet 7 kommuner deltagit + Ystad, Simrishamn och Tomelilla, Det finns potentialstudie för Skåne, och nedbrutna studier i samtliga 10 kommuner Kommuninventering (steg 2) övriga Kommuner Antal inventeringar genomförda. Antal kommuner som deltar i projektet. Pågående men har inte kommit så långt, har tre kommuner som är med och försöker hitta två till.

4 2.2 Ökad källsortering och renhet av hushållens matavfall Kommunal kommunikationsstrategi för förbättrad insamling av matavfall Biogas Syd i samverkan med avfallsbolagen Strategi framtagen och genomförd Strategi framtagen, finns i rapporter KomKom 1 och KomKom Ökad biogasproduktion i anslutning till VA-verk Tillskapandet av ett VAnätverk i Skåne Biogas Syd Antal organisationer i nätverket Nätverk pågår, etablerat för sydvästra Skåne Ökad biogasproduktion från slam med ozonbehandling Ökad medvetenhet och användning av rötslam Initiera och verka för pilotoch storskaliga demonstrationer av olika typer av bioasanläggningar Ökad biogasproduktion från energigrödor och mellangrödor Identifiera och initiera pilotoch storskaligt försök med energigrödor NSVA oklart De skånska VA-verken Andel rötslam som körs ut på åkermark 50% 2012 enligt Länsstyrelsen Skåne Arbete pågår, Revaq arbetet är centralt Billeberg, Trelleborgs tånganläggning Knislinge Jordberga anläggning. Sedan 2010 har fyra nya gårdsanläggningar byggts i Skåne. Vid samtliga gårds- och samrötningsanläggningar rötas gödsel och vid en av gårdsanläggningarna rötas även majs. SLU /LTH Antal genomförda försök Lönnstrops försöket SLU

5 2.5.2 Utveckling av biogasproduktion från energigrödor SLU Alnarp och Lunds Universitet Utredning av energigrödor genomförd Utredning genomförd, algfösöket i Trelleborg, algförsök på gång i Lund, LTH bedriver försök Energigrödorkostnadseffektivitet och styrmedel SLU Alnarp och Lunds Universitet Utredning av energigrödor genomförd Utredning genomförd Biogas från energigrödorproduktionskostnader och effekt av olika styrmedel SLU Alnarp/Lunds Universitet Rapport framtagen Rapport framtagen Biogas från mellangrödor, odlingsmetoder, teknik och ekonomi SLU Alnarp /SB Antal försök genomförda 2 försök genomförda, Försök och tillämpning, ger nya substrat och minskar näringsläckaget 2.6 Ökad medvetenhet och användning av biogödsel Ökad medvetenhet och användning av biogödsel Kommersialisering och utveckling av teknik för spridning av biogödsel LRF /Biogas Syd mfl ? Kommunikationsstrategi framtagen 1 utredning gällande teknik för spridning av biogödsel samt hur biogödseln ska få ett ekonomiskt värde Projekt startat, pågår. Biogödseln används idag på åkermark och ersätter därmed handelsgödsel. Ett projekt är även uppstartat där man ska ta fram en kommunikationsstrategi för biogödsel, med syftet att öka acceptansen för denna produkt hos olika målgrupper. Vid de två ekologiska gårdarna med småskaliga biogasanläggningar är dessutom biogödseln av speciell nytta. All biogödsel producerad vid gårds- och samrötningsanläggningarna används som växtnäring. Utredning ej framtagen, men kommersialisering pågår. EkoBalans har beviljats medel för ett projekt där man ska utvärdera biogödselförädlingsteknik och

6 marknadspotentialen för förädlad rötrest Rådgivningsmaterial biogödsel HIR Malmöhus AB Rådgivningsmaterial framtaget Rådgivningsmaterial framtaget Effektivare strategier för avsättning av biogödsel Grontmij Antal strategier framtagna Två fokusgrupper samt rapport har gjorts. 2.7 Ny teknik, nya substrat Identifiera och initiera pilotoch storskaligt försök med gödsel och andra restprodukter från lantbruket. Biogasproduktion från betblast- potential, teknik och ekonomi Biogas Syd Lönntorps studien Lunds Universitet Pågår på LTH Nya rötningsmaterial och mer effektiv användning av redan befintliga Biogas Syd Genomförda utredningar om rötningsmaterial och/eller ökat gasutbyte Biomassa från kantzoner.

7 2.7.4 Stödja arbetet i utveckling av Skånes demonstrationsanläggninga r (identifiera hinder, finansiering mm) SBHub Green Tech Visits / Biogas Syd Fungerande samarbete med SBHub kring Green Tech Visits. Antal studiebesök på studiebesöksslinga Pågår Identifiera och initiera pilotoch storskaligt försök med alger, tång och våtmarksgrödor. Fullskaleanläggning för alger, tång och våtmarksgrödor Kraftsamling kring gårdsbaserad och småskalig torrötning Identifiera och initiera pilotoch storskaligt försök med förvätskning Identifiera och initiera pilotoch storskaligt försök med förgasning Trelleborg Försök genomförda Försök pågår i Trelleborg. Inom projektet BUCEFALOS görs pilotförsök på skörd och rötning av våtmarksgrödor. Avisningsvätska rötas för närvarande inte i Skåne. I Malmö finns projekt med musselodling. Trelleborg Anläggning uppförd Anläggning uppförs under 2014, Trelleborg. Hushållningssällskape t Kristianstad NSR/Biogas Sydöstra Skåne Eon Produktion av flytande gas uppstartad Försök genomförda och nätverk finns. Två mindre torrötningsanläggningar är i uppstartsfasen, utöver dessa är samtliga anläggningar i Skåne konventionella CSTRreaktorer med våtrötning. Ingen produktion av flytande biogas i Skåne (?) NSR har pausat, Sydöstra Skåne har initierat. Vid Filborna i Helsingborg planerar NSR produktion av flytande biogas för användning i tung trafik. I Malmö har E.ON öppnat en permanent mack för flytande fordonsgas. Flytande biogas används ännu inte i färjetrafiken i Skåne. Ingen produktion igång, avvaktar marknadsutveckling

8 Småskalig förgasning i Skåne BioMil AB/Renewtec Analys av småskalig förgasning och integrering av värmebehov i lokala industrier genomförd. Analys ej klar Lokalisering av småskaliga förgasningsanläggningar BioMil AB/Renewtec 2014? Utredning genomförd Utredning ej genomförd. Vad gäller förgasning har BioMil tillsammans med RenewTec beviljats stöd för ett projekt - Småskalig förgasning i Skåne. 2.8 Övrigt Produktkatalog av tjänster och tekniker och genomförande av gemensam upphandling Region Skåne/SBHub Gemensam produktkatalog innehållande tjänster och tekniker skapad Produktkatalog framtagen Utredning kring metangasläckage Energigas Sverige En utredning kring metangasläckage genomförd och en kunskapsbank påbörjad Utredning genomförd Förenkling av tillståndsprocessen Länsstyrelsen Arbeta aktivt för att hitta flaskhalsar i tillståndsprocessen kring biogas LST arbetar löpande med frågan. Handledningsmaterial framtaget (Biogas Öst) 3 Gasinfrastruktur och gastransport

9 3.1 Gasnät Alla utredningar är gjorda Utredning och förslag på gasnät, lokalt och/eller utvidgning av regionala naturgasnät. Eller alternativ till gasnät, t.ex. flakning. Utreda framförallt de ekonomiska konsekvenserna Region Skåne Genomfört. En utredning för distributionsmöjligheter är gjord av Region Skåne. En strategi och handlingsplan är inte framtagen Underlag till beslut om eventuell gasnätsutbyggnad Nätstudie för ökad biogasproduktion och distribution i sydöstra Skåne Utreda framtida lagringskapacitet Region Skåne Region Skåne Utredning genomförd Lunds Energi/Region Skåne Genomfört Genomfört, men det händer saker hela tiden, blir inaktuellt 3.2 Gasmackar Utvidgning av antalet gasmackar, framtagande av gasmackstrategi Region Skåne Strategi framtagen Strategi framtagen (?). Region Skåne har under 2013 tagit fram en gasmacksstrategi för Skåne. Denna rapport är dock ingen direkt strategi utan ger en bild av hur situationen är idag. En strategi behöver således tas fram har 8 nya gasmackar byggts i Skåne fanns det 15 bussdepåer.

10 3.2.2 Vad kostar det att driva en gastankstation och hur påverkar marknadsföring och etablering tankstationens omsättning? Biogas Ystad Österlen 2013? Handbok för etablering av gasstankställen genomförd Handboken är framtagen 3.3 Upphandling Se över upphandlingen för Skånetrafiken av biogas och bussar. Verka för att två upphandlingar genomförs, en för bränslet och en för transporten. Region Skåne Förslag framtagna för hur upphandlingen kan stimulera Skånes biogasproduktion Hänvisar till Skånetrafiken, finns angeläget arbete kvar att göra 4 Användning 4.1 Kommunstrategi, steg 2: Inventering och analys av konsumtion av biogas i kommunen

11 Inventering och analys av konsumtion av biogas i kommunen (10 första kommunerna) Inventering och analys av konsumtion av biogas i kommunen (övriga) Nya fordon, test och demonstration Malmö Stad, Kristaianstad, Helsingborg, Eslöv, Trelleborg, Örkelljunga, Lund, Simrishamn, Ystad, Tomelilla Övriga kommuner Antal framtagna handlingsplaner. Antal politiskt beslutade handlingsplaner Antal framtagna handlingsplaner. Antal politiskt beslutade handlingsplaner Genom projektet Biogas KomIn med stöd av landsbygdsprogrammet har sju kommuner inventerat sin råvarupotential och potentiella användning av biogas. Vilken typ av dokument detta resulterat i har varierat handlingsplaner, biogas-, klimat- och energistrategier har tagits fram. Projektet slutrapporteras i juni Österlen kommunerna har gjort motsvarande insats. För Örkelljunga pågår i samarbete med Klippan, sammanställningar saknas, samverkan behövs. Ytterligare tre kommuner har tagit fram biogasplaner på egen hand. En fortsättning på detta projekt är planerad där fem ytterligare kommuner kommer att medverka. Biogas Syd kommer under hösten att bjuda in till inspirationsmöten för andra kommuner. Det är viktigt att kommuner som ligger efter får stöd och inspiration av de andra. Arbetet fortsätter i Klippan, Perstorp och Örkelljunga. En gasledning kommer att knyta samman dessa vilket ger förutsättningar för fortsättningen. Övriga kommuner oklara men bör prioriteras. Arbetsmaskiner och traktorer går vidare i MEKAprojektet hos SJV. Inga pilotförsök med biogas i färjor är igång i Skåne. Inom HELGA-projektet i Helsingborg undersöks dock möjligheterna att köra färjor på flytande naturgas.

12 4.2.1 Möjliggöra test av ny teknik, mindre gasmotorer, gasdrivna applikationer, effektiviseringsteknik. Eon Antal installationer genomförda Upphandling- utveckling av lastbilsmotorer. Ca 10 applikationer ska testas inom projektet BiogaSys där E.ON ansvarar för denna åtgärd. 2 st gasdrivna värmepumpar har installeras i bostadshus i Malmö (E.ON) I Västra hamnen installeras en gasdriven μ- kraftvärmeanläggning (E.ON). Även aktuellt att installera en hemma-tankstation för gasbil vid bostad för test i Skåne Ett flerbostadshus i Västra Hamnen i Malmö använder en småskalig biogasapplikation samt ett hus i Limhamn i Malmö Verka för användning av dualfuel traktorer Biogas Syd Antal dual fuel traktorer Valtra kommer att starta serietillverkning av 10 traktorer. Malmö och Lund är intresserade i nuläget. Körning måste ske med dispens. Traktorerna måste hyras av lantmännen. Mer info om Metan efterkonvertering av arbetsmaskiner (MEKA-projektet) finns här: rapport, jordbruksverket och här: 5 En dual fuel-traktor är i drift i Skåne, vid godset Wrams Gunnarstorp där traktorn även tankas från den lokala samrötningsanläggningen. Det dock finns fortfarande administrativa problem vilket för att traktorerna måste köras på dispens. Detta är under utredning.

13 4.2.3 Identifiera och initiera biogasdrivna arbetsmaskiner Trafikverket Antal biogasdrivna arbetsmaskiner Malmö LBC tittar även på hjullastare mm. Motsvarande problem med registrering som för traktorer. EU-direktiv behövs för tunga arbetsmaskiner (dumprar och dylikt). Fordon behöver godkännas styckevis inom projekt som det ser ut nu. Senast 2018 väntas ett EU-direktiv vara på plats. Kristianstad kommun driver frågan om budgetering för inköp av sopmaskin : Status oklar Test/demo/inköp av gatusopare Biogas Syd Gatusopare testad 4.3 Konvertering av fordon, färdtjänstfordon och låggolvsbussar Biogas Syd Efterfrågan på fordon, antal upphandlade resor Statistik ej tillgänglig. (26% av nyregistrerade kommunägda fordon var gasbilar [?]) 4.4 Tunga transporter Kartlägga rutterna för de tunga fordonsflottorna i Skåne Trafikverket Utredning genomförd Genomförd men oklart vad det lett till. Rutterna för tunga fordon finns med i ett examensarbete och i Scandia-projektet, men det är sagt att underlaget behöver kompletteras. I dagsläget oklart hur tidplanen ser ut för dessa kompletteringar. Patrik undersöker statusen.

14 4.4.2 Identifiera och initiera att dual fuel projekt startas upp kring tunga fordon och att externa medel ansöks till pilotprojekt. Trafikverket Antal tunga dual fuel fordon Åtgärden i sig är genomförd och klar. Ett antal LNG fordon finns stationerade i Skåne. Men aktiviteten har sjunkit i projektet. Provisorisk tankanläggning igång i början av maj metandieslar (CNG) har handlats upp av Renhållningen Kristianstad och ytterligare ett okänt antal på fler orter i Skåne. Fortsättning föreslås bli en ny åtgärd. (Mårten A.) Tunga transporter (Large- XL).Marknadsinventering och kampanj Lastbil (Large-XL). Utvärdering och informationsspridning Lastbilar, medium och large, test och utvärdering i kommunal drift Invånarkampanj Vision Biogas Syd Antal tunga lastbilar i trafik Biogas Syd ? Biogas Syd ? 10 st. (?) Genomfört av vissa aktörer som Helsingborg. I Skåne rullar femton dual fuellastbilar. Mycket är genomfört men saknar fartyg i listan, Energimyndigheten har beviljat medel för ett informationsprojekt. 1,2 Mkr är budgeten för Skåne. Projektet delas med Biogas Öst Förstudie: Marknadskampanj för gasbilar Gasbilskampanj Biogas Syd Förstudie framtagen Biogas /Skånes gasbolag Antal informationsmöten /antal deltagare 4 träffar genomförda, besökare på mässa. 2% av nybilsförsäljningen 2013 bestod av gasfordon, detta är lägre än tidigare år.

15 4.6 Biogasmarknaden i Skåne en ekonomisk framtidsstudie Biogas Syd utredning kring biogasmarknaden i Skåne Genomförd 5 Utveckling 5.1 Kommunal handlingsplan för att öka biogasproduktionen och - användningen (steg 3) Kommunal handlingsplan för att öka biogasproduktionen och - användningen (steg 3), 10 kommuner Malmö Stad, Kristaianstad, Helsingborg, Eslöv, Trelleborg, Örkelljunga, Lund, Simrishamn, Ystad, Tomelilla Antal kommuner som deltar i projektet. Antal antagna handlingsplaner 7 kommuner + 3 deltagit projektet. 7 handlingsplaner eller liknade framtagna. Genom projektet Biogas KomIn har sju kommuner inventerat sin råvarupotential och potentiella användning av biogas. Vilken typ av dokument detta resulterat i har varierat handlingsplaner, biogas-, klimat- och energistrategier har tagits fram. Ytterligare tre kommuner har tagit fram biogasplaner på egen hand. En fortsättning på detta projekt är planerad där fem ytterligare kommuner kommer att medverka Kommunal handlingsplan för att öka biogasproduktionen och - användningen (steg 3), övriga kommuner Övriga kommuner Antal kommuner som deltar i projektet. Antal antagna handlingsplaner Nuläget i kommunerna kartläggs via EEstödnätverket. Hittills har 15 kommuner svarat. När kartläggningen genomförts diskuteras åtgärder Biogas i Lundalands kommuner Lunds Kommun Delvis genomfört

16 5.2 Forskning och utveckling Planering av FoU inom biogasområdet Utveckling av Skåne som ett forskningscentrum för biogas Framtagande av GISdatabas som planeringsunderlag för biogasutveckling Stimulera och verka för ett skånskt Innovatum Lunds Universitet, SLU och Kristianstad Högskola Lunds universitet Länsstyrelsen/Biogas Syd Antal workshops. Forskningsplan förankrad hos berörda aktörer Samarbete mellan de olika forskningslokalerna etablerat Antal skikt genomförda 3 (?) workshops genomförda. Forskningsplan framtagen men oklar koppling till färdplanen. Inom ramen för färdplansarbetet har även fyra workshops genomförts, vilka resulterat i en FoUstrategi för biogasområdet. Utvecklingsmedlen har gett projekt, forskargrupper finns men ingen formell plattformsorganisation. Forskning relaterad till biogas utförs både på LTH och SLU Alnarp. På LTH är främst Avdelningen för Bioteknik och Avdelningen för Miljö- och Energisystem aktiva inom området. På Bioteknik har flera EU-projekt avslutats under åren med färdplansarbetet och på Miljö- och energisystem pågår två större projekt. På SLU Alnarp sker mycket forskning kring hållbar energigrödeproduktion och biogödselanvändning. Inom ramen för färdplansarbetet har även fyra workshops genomförts, vilka resulterat i en FoU-strategi för biogasområdet. 18 skikt genomförda. Inom ramen för färdplansarbetet har en potentialstudie över Skåne genomförts och ett tillhörande GIS-baserat planeringsverktyg tagits fram. Region Skåne Ett Innovatum uppstartat Om det finns är det inte kommunicerat.

17 5.5 Utbildning Högskolan Kristianstad kartläggning av aktiviteter genomförd. En strategi framtagen. Utbildning inom biogas sker generellt inte till någon stor utsträckning på gymnasieskolorna, universiteten och forskarutbildningarna. 5.6 Utveckling av nya substrat Karaktärisering och potentialbestämning av park- och trädgårdsavfall för energiutvinning Biogas från sjöpungar- en ekonomisk, teknisk och juridisk utvärdering Ökad samverkan inom lantbruksektorn Förstudie - Centrum för hållbara biogassystem i lantbruket Lunds kommun 2013 Grontmij AB Genomförd Rapporteras i september En Biogasguide har för kommunal verksamhet framarbetats. Biogas Syd förmedlar hur arbetet i Skåne fortskrider genom sitt nätverk och kontakten med övriga väderstrecksorganisationer. Biogas Syd Verksamhetsplan framtagen Verksamhetsplan framtagen Uppstart av regionalt centrum Biogas Syd Trelleborg har Centrum of Excellence. 720 personer har gjort studiebesök på skånska biogasanläggningar. Arbetet med att bilda ett skånskt Center of Excellence är mars 2014 inte aktivt. Region Skåne ansvara för det fortsatta arbetet med att göra Skåne känt för sina biogassatsningar.

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Halmstad16 december 2011 -Biogas Syd är ett regionalt samverkansorganisation för biogasintressenter i södra Sverige - Biogas Syd

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas. Anna Hansson Biogas Syd Seminarium om biogasens framtid i sydost 28 oktober 2011

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas. Anna Hansson Biogas Syd Seminarium om biogasens framtid i sydost 28 oktober 2011 Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Seminarium om biogasens framtid i sydost 28 oktober 2011 -Biogas Syd är ett regionalt samverkansorganisation för biogasintressenter

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Skånes färdplan för biogas med litet LOVA-nytt Gösta Regnéll, Miljöavdelningen - Fiske och vattenvård, efter ett material från Helena Nilsson, Landsbygd - miljö Biogas i Skåne Länet med mest biogasanläggningar

Läs mer

Skåne Europas ledande biogasregion 2030

Skåne Europas ledande biogasregion 2030 Skåne Europas ledande biogasregion 2030 DET STRATEGISKA MÅLET FÖR SKÅNES FÄRDPLAN FÖR BIOGAS ÄR: Skåne Europas ledande biogasregion 2030 Målet inkluderar utveckling inom innovation, teknik och marknad.

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Minnesanteckningar workshop med färdplanens arbetsgrupper Eslöv den 25 januari 2012 Närvarande Se separat deltagarlista längst bak i dokumentet. Totalt 33 personer Dagordning Kort sammanfattning av färdplansarbetet

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, Projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Avstamp Jönköping

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

Klimp för biogas. BioMil AB biogas, miljö och kretslopp. -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp. Martin Fransson

Klimp för biogas. BioMil AB biogas, miljö och kretslopp. -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp. Martin Fransson Klimp för biogas -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp biogas, miljö och kretslopp Vad är Klimp? Klimatinvesteringsprogrammet 2003-2012 Fokus på att reducera utsläpp av växthusgaser och energieffektivisering

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Mål för Skånes färdplan för biogas: Skåne - Europas ledande biogasregion 2030... 2 Varför en skånsk färdplan för biogas?... 2 Skåne Europas ledande biogasregion 2030...

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ KICK OFF FÖR BIOGAS VÄST! Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 18 mars 2014

VÄLKOMMEN PÅ KICK OFF FÖR BIOGAS VÄST! Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 18 mars 2014 VÄLKOMMEN PÅ KICK OFF FÖR! Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 18 mars 2014 Program 9.30-9.45 Därför är biogasutvecklingen viktig för Västra Götaland - Inledning av Sören Kviberg,

Läs mer

Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande pilotregion för biogas i Sverige

Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande pilotregion för biogas i Sverige BIOGAS SYD Årsrapport 2014 Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande pilotregion för biogas i Sverige Inledning Biogas Syd har under de senaste åren framgångsrikt

Läs mer

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas i Sverige idag Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Presentationen i korthet Om Energigas Sverige Produktion och användning av biogas 2013 Prognos Vad är på

Läs mer

Biogas Syd Årsrapport 2011

Biogas Syd Årsrapport 2011 Biogas Syd Årsrapport 2011 Inledning Biogas Syd bildades år 2005 utifrån ett underifrån växande behov av samverkan kring biogas i Skåne. Syftet med Biogas Syd är att öka Skånes produktion och konsumtion

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

Biogas Sydost. Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB

Biogas Sydost. Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB Biogas Sydost Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB Biogas på Wrams Gunnarstorps Gods grymt bra! Ny anläggning producerar biogas Gödsel från gårdens grisar och restprodukter från Findus i Bjuv omvandlas

Läs mer

Sverige kan! Staffan Ivarsson E.ON Gas AB 2007-11-15

Sverige kan! Staffan Ivarsson E.ON Gas AB 2007-11-15 Sverige kan! Staffan Ivarsson E.ON Gas AB 2007-11-15 Sveriges energitillförsel - 630 TWh Kol 28 TWh Kärnkraft 210 TWh Olja 197 TWh Vindkraft 1 TWh Värmepumpar 6 TWh Gas 12 TWh Vattenkraft 73 TWh Biobränsle

Läs mer

Biogas Sydöstra Skåne

Biogas Sydöstra Skåne Kort företagspresentation 1. Målsättning 2. Ägare och Styrelse 3. Positiv miljöpåverkan i syd Östra Skåne 4. Organisation 5. Marknadsförutsättningar 6. Råvaruförsörjning och transportpartners 7. Produktion

Läs mer

Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020

Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020 starka tillväxtregioner gör skillnad! regional samverkan för grön tillväxt och ökad användning av biogas som fordonsbränsle Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020 ökad nationell sysselsättning minskade

Läs mer

Beviljade ansökningar 2010 och 2011 Investeringsstöd för biogas

Beviljade ansökningar 2010 och 2011 Investeringsstöd för biogas 2013-02-18 1 (3) Beviljade ansökningar 2010 och 2011 Investeringsstöd för biogas 2010 Projektnr Kategori Titel Sökande Projektledare Bidrag kr Ort 32827-1 Förbehandling Optimerad förbehandling vid Biogasanläggningen

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Biogasstrategi Vision, Mål och handlingsplan Kommunfullmäktige 2015-05-19

Biogasstrategi Vision, Mål och handlingsplan Kommunfullmäktige 2015-05-19 Biogasstrategi Vision, Mål och handlingsplan Kommunfullmäktige 2015-05-19-1 - INLEDNING Kristianstad är tillväxtmotor i Skåne Nordost. Öresundsregionen har en stark tillväxt i Sverige och anges i många

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Biogasens roll som fordonsbränsle SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Fordonsgas i Sverige Det finns 152 publika tankstationer, april 2014 Anders Mathiasson, Energigas Sverige 2014-05-14

Läs mer

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION. sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION. sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt Denna broschyr är författad av Profu, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Institutet för jordbruks- och

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Piteå Biogas AB (PBAB) är ett privat bolag bildat av ett flertal lantbruksföretag med målsättning att etablera en biogasanläggning inom Piteå kommun för produktion

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

Biogasens värdekedja. 12 april 2012 Biogas i Lundaland

Biogasens värdekedja. 12 april 2012 Biogas i Lundaland Biogasens värdekedja 12 april 2012 Biogas i Lundaland Program 16.30 17.00 17.10 18.10 18.30 19.30 20.00 Registrering och kaffe Välkomna Biogasens värdekedja från råvara Fll konsument Macka, kaffe och mingel

Läs mer

Biogas Research Center

Biogas Research Center Biogas Research Center För resurseffektiva biogaslösningar Biogas Syd Per Mårtensson 2013-09-17 www.liu.se/brc Biogas fördelar och svårigheter Trots många fördelar: Förnybar lokal och regional energikälla

Läs mer

Kort företagspresenta.on Arbetsmaterial

Kort företagspresenta.on Arbetsmaterial Kort företagspresenta.on Arbetsmaterial 1. Målsä(ning 2. Ägare och Styrelse 3. Posi:v miljöpåverkan i syd Östra Skåne 4. Förslag :ll företagsstruktur 5. Marknadsförutsä(ningar 6. Råvaruförsörjning och

Läs mer

Hur fungerar det skånska stödet till biogas? En utvärdering av Region Skånes utvecklingsmedel för biogas.

Hur fungerar det skånska stödet till biogas? En utvärdering av Region Skånes utvecklingsmedel för biogas. Hur fungerar det skånska stödet till biogas? En utvärdering av Region Skånes utvecklingsmedel för biogas. Oxford Research är ett skandinaviskt konsultföretag med kontor i Stockholm, Köpenhamn, Bryssel,

Läs mer

Biogas och miljön fokus på transporter

Biogas och miljön fokus på transporter och miljön fokus på transporter Maria Berglund Regionförbundet Örebro län, Energikontoret ÖNET Tel: +46 19 602 63 29 E-post: Maria.Berglund@regionorebro.se Variationsrikedom Varierande substrat Avfall,

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Västsvensk kluster för biogas som drivmedel. Energisessionen 7 februari 2008

Västsvensk kluster för biogas som drivmedel. Energisessionen 7 februari 2008 Västsvensk kluster för biogas som drivmedel Energisessionen 7 februari 2008 Biogas Väst Bernt Svensén, Business Region Göteborg Business Region Göteborg Representerar 13 kommuner i Göteborgsregionen Ett

Läs mer

Småskalig biogasproduktion

Småskalig biogasproduktion Småskalig biogasproduktion Martin Fransson martin.fransson@biomil.se Biogas Norr 6 april 2011 Var kommer BioMil in i bilden? Förstudie Förprojektering Detaljprojektering Tillståndsansökan Upphandling Byggnadsfas

Läs mer

Biogas. en del av framtidens energilösning. Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region

Biogas. en del av framtidens energilösning. Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region Biogas en del av framtidens energilösning Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region Minimiljöskolan Länk till Skellefteå kommuns minimiljöskola www.skelleftea.se/minimiljoskola

Läs mer

Aktuellt på biogasfronten. Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013

Aktuellt på biogasfronten. Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013 Aktuellt på biogasfronten Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv

Läs mer

Biogas i Trelleborg En inventering på kommunnivå samt underlag för lokal kommunal handlingsplan

Biogas i Trelleborg En inventering på kommunnivå samt underlag för lokal kommunal handlingsplan Biogas i Trelleborg En inventering på kommunnivå samt underlag för lokal kommunal handlingsplan Biogas Kom In 2013-05-21 Anitha Ljung Matilda Gradin Samhällsbyggnadsförvaltningen Avd Hållbar Utveckling

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Tillväxt och möjligheter för svensk industri relaterade till biogas

Tillväxt och möjligheter för svensk industri relaterade till biogas Tillväxt och möjligheter för svensk industri relaterade till biogas Seminarium Stockholm 19 maj 2010 Biogas - storskaligt och hållbart bränsle Bernt Svensén Affärsdriven Miljöutveckling Business Region

Läs mer

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Energigas Sverige samlar branschen 180 medlemmar Naturgas/LNG, biogas/lbg,

Läs mer

AnoxKaldnes ANOXBIOGAS Referensprojekt AnoxBiogas, uppdaterad Mars 2015

AnoxKaldnes ANOXBIOGAS Referensprojekt AnoxBiogas, uppdaterad Mars 2015 AnoxKaldnes ANOXBIOGAS Referensprojekt AnoxBiogas, uppdaterad Mars 2015 Anl./Projekt/ Kund Avfallsslag Projekttyp År KRAB, Kristianstad Hushåll, slakteri, gödsel, bränneri Design, rådgivning 1994 o 2004

Läs mer

Gårdsbaserad biogasproduktion

Gårdsbaserad biogasproduktion juni 2008 Gårdsbaserad biogasproduktion Den stora råvarupotentialen för en ökad biogasproduktion finns i lantbruket. Det är dels restprodukter som gödsel och skörderester, men den största potentialen kommer

Läs mer

Biogas. Peter Eriksson, Innovatum Teknikpark Rakkestad, Norge 23 mars 2011

Biogas. Peter Eriksson, Innovatum Teknikpark Rakkestad, Norge 23 mars 2011 Biogas Peter Eriksson, Innovatum Teknikpark Rakkestad, Norge 23 mars 2011 Biogas-relaterade projekt på Innovatum Teknikpark 2009-2010 TORRÖTNINGSTEKNIK BIOGAS Vårgårda Herrljunga SKARABORGSGAS Infrastruktur

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20 Behov av vallgröda Delprojekt 5 Kaj Wågdahl Sverige AB 2014-01-20 Bakgrund Strängnäs Biogas AB har under 2011-2013 genomfört ett antal utredningar inom projektet Säkerställande av affärsmässiga och tekniska

Läs mer

Författare: Telefon: Granskad av: Lena Wiklander/Anders Hjort 070-234 30 81 Beställare/Mottagare: e-post: Godkänd av:

Författare: Telefon: Granskad av: Lena Wiklander/Anders Hjort 070-234 30 81 Beställare/Mottagare: e-post: Godkänd av: Författare: Telefon: Granskad av: Lena Wiklander/Anders Hjort 070-234 30 81 Beställare/Mottagare: e-post: Godkänd av: Regionförbundet Jämtlands län lena.wiklander@biomil.se Projektnamn/Ärende: Datum: Ver.-/Ändr.:

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Biogas ger nya exportmöjligheter

Biogas ger nya exportmöjligheter Part financed by the European Union European Regional Development Fund Biogas ger nya exportmöjligheter Energitinget 2012-06-12 Bengt Malmberg Sustainable Business Hub Part financed by the European Union

Läs mer

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogas Öst Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogasprocessen CO 2 Uppgradering, CH 4 ~65% CH 4, ~35% CO 2 Vad är biogas och vad används det till? Kretsloppssamhälle mellan

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik MarknadsanalYZ Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik BioFuel Region AB 2013 2 3 FÖRORD Denna rapport är skriven av BioMil AB för att visa en översiktlig

Läs mer

Clean Vehicles. 95.000 miljöfordon 10 %! Erfaringer frå Stockholm. 75 % av bensinstationerna!

Clean Vehicles. 95.000 miljöfordon 10 %! Erfaringer frå Stockholm. 75 % av bensinstationerna! Miljöbilar i Stockholm Erfaringer frå Stockholm Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm Berekraftig energiframtid, Ålesund 10. februar 2010 95.000 miljöfordon 10 %! 75 % av bensinstationerna! 10 % förnybart

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Utveckling av infrastruktur och marknad för biogas i fordon i Sjuhäradsområdet 610305 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Östersund 17 september 2013

Östersund 17 september 2013 Östersund 17 september 2013 Vad är rötning? Nerbrytning av organiskt material vid syrefria förhållanden och det metan bildas Vid nedbrytning med syre sker kompostering och det bildas koldioxid i stället

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer?

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Stefan Liljemark och Anna Pettersson Vattenfall Power Consultant 2007-02-08 Biogas och vätgas som fordonsbränsle De svenska

Läs mer

Biogasnät på Gotland

Biogasnät på Gotland GOTLANDS BIOGASFÖRENING Biogasnät på Gotland Slutrapport Leaderprojekt 2011-06-30 Slutrapport Leaderprojekt Biogasnät på Gotland Journalnummer: 2009-1619 Stödmottagare Gotlands Biogasförening Alva Gudings

Läs mer

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Bibliografiska uppgifter för Växtkraft - stad och land i kretslopp Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare SLU, Centrum för uthålligt lantbruk Pettersson C.M. Ingår i... Ekologiskt lantbruk.

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Look to Sweden Urban Kärrmarck Expert urban.karrmarck@energimyndigheten.se Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi (ER 2010:23)* Gemensam förslag

Läs mer

Fordonsgas. Klimatresa. med miljön i tanken

Fordonsgas. Klimatresa. med miljön i tanken Fordonsgas Klimatresa med miljön i tanken E.ON Fordonsgas består av två produkter Biogas 50 och Biogas 100 Biogas 50 Minst hälften av den fordonsgas du tankar motsvaras av biogas. Biogas 50 tankar du på

Läs mer

REALISERBAR BIOGASPOTENTIAL I SVERIGE ÅR 2030 GENOM RÖTNING OCH FÖRGASNING

REALISERBAR BIOGASPOTENTIAL I SVERIGE ÅR 2030 GENOM RÖTNING OCH FÖRGASNING REALISERBAR BIOGASPOTENTIAL I SVERIGE ÅR 2030 GENOM RÖTNING OCH FÖRGASNING 2013-04-10 Förord WSP har av Energigas Sverige fått i uppdrag att bedöma den realiserbara biogaspotentialen år 2030 utifrån givna

Läs mer

Styrmedel för ökad biogasproduktion Kickoff och nätverksträff, Biogas Väst, 18 mars

Styrmedel för ökad biogasproduktion Kickoff och nätverksträff, Biogas Väst, 18 mars Styrmedel för ökad biogasproduktion Kickoff och nätverksträff, Biogas Väst, 18 mars Bakgrund PFA-projektet: Ökad biogasproduktion från matavfall gynnsamt med de förutsättningar som antas gälla år 2020.

Läs mer

Ansökan till Region Skånes utvecklingsmedel för biogas

Ansökan till Region Skånes utvecklingsmedel för biogas Ansökan till Region Skånes utvecklingsmedel för biogas Ansökan skickas in både digitalt i Excel format per e-post till biogas@skane.se och som underskrivet original på papper till: Jeanette Flodqvist,

Läs mer

Biogasaffärer på gården. Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund

Biogasaffärer på gården. Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Biogasaffärer på gården Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Biogasaffärer på gården NY affärsmöjlighet inom lantbruket Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Mycket stort intresse bland våra medlemmar Många aktiviteter

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION Hanna Hellström, SP

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION Hanna Hellström, SP STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION Hanna Hellström, SP VÅR VISION Ett internationellt ledande institut VÅR AFFÄRSIDÉ Skapa, använda och förmedla internationell konkurrenskraftig kompetens för innovation

Läs mer

Fyra kommuner ägare till Lunds Energikoncernen

Fyra kommuner ägare till Lunds Energikoncernen Fyra kommuner ägare till Lunds Energikoncernen 82,4 % 12,0 % 3,5 % 2,1 % Biogasproduktion i Lunds kommun Sofie Wardestam 2009-09-03 Kraftringen AB Lunds Energikoncernen AB (publ) Vision Affärsidé Vi levererar

Läs mer

Världens bästa soptipp Om Helsingborgs biogassatsning i ett vidare sammanhang

Världens bästa soptipp Om Helsingborgs biogassatsning i ett vidare sammanhang Världens bästa soptipp Om Helsingborgs biogassatsning i ett vidare sammanhang Lars Thunberg kommunalråd (KD), Helsingborg Ordförande, Sveriges ekokommuner Helsingborgs stad Lars Thunberg (KD), kommunalråd

Läs mer

Realiserbar biogaspotential i Sverige år 2030 genom rötning och förgasning ISSN 1103-4092

Realiserbar biogaspotential i Sverige år 2030 genom rötning och förgasning ISSN 1103-4092 Realiserbar biogaspotential i Sverige år 2030 genom rötning och förgasning RAPPORT B2013:02 ISSN 1103-4092 förord Biogasen väntar fortfarande på sitt stora genombrott i Sverige. Engagemanget runt om i

Läs mer

Skånes Energiting 2011-06-09. Leif Persson, Terracastus

Skånes Energiting 2011-06-09. Leif Persson, Terracastus Skånes Energiting 2011-06-09 Leif Persson, Terracastus NSR NSR:s och dess ägarkommuner ägarkommuner Betjänar 6 kommuner 236 000 invånare och industri NSR:s biogasstrategi Skapa affärs- och miljönytta

Läs mer

Samarbete Nätverk Biogas Halland och Biogas Väst?

Samarbete Nätverk Biogas Halland och Biogas Väst? Samarbete Nätverk Biogas Halland och B? Med Halländsk Energi 27 juni 2008 Bernt Svensén B Business Region Göteborg AB Business Region Göteborg epresenterar 13 kommuner i Göteborgsregionen tt regionalt

Läs mer

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF-koncernen Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Förutsägbarhet

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

Vi samarbetar kring framtidens kretsloppsanläggning i Högbytorp

Vi samarbetar kring framtidens kretsloppsanläggning i Högbytorp Vi samarbetar kring framtidens kretsloppsanläggning i Högbytorp Vad händer i Högbytorp? E.ON och Ragn-Sells har inlett ett samarbete kring utveckling av framtidens kretsloppslösningar för energiproduktion

Läs mer

Mångdubbla produktion och användning av biogas till fordonsdrift i Västmanlands län behovet finns!

Mångdubbla produktion och användning av biogas till fordonsdrift i Västmanlands län behovet finns! Mångdubbla produktion och användning av biogas till fordonsdrift i Västmanlands län behovet finns! Förstudie Fullständig projektbeskrivning 090513 AB Västerås Lokaltrafik Syfte och mål Att ta ett samlat

Läs mer

Koncept för studiebesök och teknikbesök på test- och demonstrationsanläggningar för Skånsk biogas

Koncept för studiebesök och teknikbesök på test- och demonstrationsanläggningar för Skånsk biogas Foto: Ellinor Tjernström Koncept för studiebesök och teknikbesök på test- och demonstrationsanläggningar för Skånsk biogas BIOGASSYS, WP 5, Deliverable 2011-10-31 Anitha Ljung Robert Winton 2 (14) Inledning

Läs mer

Biogasdag för lantbrukare. Lena Berglund, kommunikationsansvarig Energigas Sverige

Biogasdag för lantbrukare. Lena Berglund, kommunikationsansvarig Energigas Sverige Biogasdag för lantbrukare Lena Berglund, kommunikationsansvarig Energigas Sverige Presentationen i korthet Produktion och användning av biogas 2013 Marknaden för biogas Framtiden och potentialen Aktuellt

Läs mer

Fördjupningskurs i gårdsbaserad biogasproduktion

Fördjupningskurs i gårdsbaserad biogasproduktion Fördjupningskurs i gårdsbaserad biogasproduktion Kursen vänder sig till dig som vill ha fördjupade kunskaper för att bygga och driva en biogasanläggning på gårdsnivå. Förkunskapskrav är grundkurs eller

Läs mer

BIOGASSYS Detaljerad plan för utveckling av informationsmaterial. biogascentrat

BIOGASSYS Detaljerad plan för utveckling av informationsmaterial. biogascentrat BIOGASSYS Detaljerad plan för utveckling av informations till biogascentrat 2 (6) Bakgrund Informations både i skriftlig och interaktiv form ska utvecklas för utvalda målgrupper, till exempel broschyrer

Läs mer

Remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi REMISSYTTRANDE 2011 04 04 N2009/5373/E Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Svenska Bioenergiföreningen

Läs mer

Bruk av bio- og naturgass som drivstoff i Sverige

Bruk av bio- og naturgass som drivstoff i Sverige Bruk av bio- og naturgass som drivstoff i Sverige Gasskonferansen i Bergen 2008 Bernt Svensén Biogas Väst Business Region Göteborg AB Business Region Göteborg Representerar 13 kommuner i Göteborgsregionen

Läs mer

Rent vatten idag och i framtiden

Rent vatten idag och i framtiden Biogas i Sundsvall Rent vatten idag och i framtiden Micael Löfqvist Vd Övergripande gå igenom: MittSverige Vatten AB Ska VA-huvudmännen syssla med Biogas / Fordonsgas? Mål och resursplan 2011 (MRP) Sundsvalls

Läs mer

Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället.

Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället. Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas 1 Ett smart sätt att trygga energiförsörjningen. Behovet av att ersätta fossila energislag med förnybara blir allt

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik arne.smedberg@biofuelregion.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Energi- och kostnadseffektiv biogasproduktion från avfall - kartläggning och jämförande av nyckeltal (WR54)

Energi- och kostnadseffektiv biogasproduktion från avfall - kartläggning och jämförande av nyckeltal (WR54) Energi- och kostnadseffektiv biogasproduktion från avfall - kartläggning och jämförande av nyckeltal (WR54) Sötåsens Biogasdag den 7 november 2013 Gunilla Henriksson SP Energiteknik, avfallsgruppen Energi-

Läs mer

Remissvar gällande Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)

Remissvar gällande Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) vårt datum 2014-05-19 vår Referens Per Everhill per.everhill@tekniska.se 013-20 83 08 N2014/743/E Näringsdepartementet Energienheten 103 33 Stockholm Ert datum/your date Er referens/your reference Remissvar

Läs mer

Om biogas som fordonsgas

Om biogas som fordonsgas Tillväxt, miljö och regionplanering Om biogas som fordonsgas 9.00-10.30 Fredrik Meurman, TMR, hälsar välkommen RUFS energi- och klimatmål samt landstingets arbete med biogas, Johan Böhlin, TMR Biogas som

Läs mer

Pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta

Pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta Promemoria 2014-03-06 Landsbygdsdepartementet Pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta Inledning De globala utsläppen av växthusgaser måste minska kraftigt för att klimatförändringarna ska

Läs mer