Göteborg Förbundsstämma 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg Förbundsstämma 2015"

Transkript

1 r a g n i l d n a h o m Stäm r e n o i t Mo Göteborg Förbundsstämma 2015

2

3 Välkommen till Förbundsstämman 2015 Att sammanfa ett år som det vårt förbund nu ska lägga till handlingarna är en utmaning. Vi gick in i Supervalåret 2014 med ödmjukhet inför uppgifternas mångfald samtidigt som vi var mycket taggade för uppnå våra mål. De var hos väljarna vinna förtroende för fler moderata ledamöter i EUparlamentet, för en Alliansregering i majoritet, detsamma i Västra Götalandsregionen och i Göteborg stad. Vi hade format vårt organisatoriska samarbete mellan förbunden i Västra Sverige vilket underlättade förbundets bristande kontinuitet på tjänstemannanivån vid ingången av valåret. Våra föreningar var välövade i möta väljarna och vi startade aktiviteterna tidigt. Trots motgångarna i EU-parlamentsvalet den 25 maj var modet gott när vi efter kort välförtjänt sommarvila gick in i årets huvudvalrörelse. Stämningen bland valarbetarna var fantastisk. Huvudintrycket var fler än tidigare ställde upp i kampanjaktiviteter, åtminstone i slutfasen av valrörelsen. Resultatet av alla våra ansträngningar var väljarna valde bort oss. Ett undantag och glädjeämne är det blågröna Alliansstyre som nu leder Västra Götalandsregionen. När vi som bäst höll på sammanställa erfarenheterna efter valrörelserna för dra slutsatser inför 2018 års val kom statsminister Stefan Löfven den 3 december med utfästelsen utlysa Extraval. Fantastiskt nog ställdes sig förbundets aktiva upp och fulla av revanschlystnad påbörjades planering för ännu en valrörelse. Dessa förberedelser avlystes i samband med Decemberuppgörelsen slöts under julhelgerna. Som redovisas i de ekonomiska handlingarna har vi använt våra till buds stående medel på ett avvägt sätt. Det finns alltid saker vi kunde ha gjort annorlunda som också väl dokumenterats i den valutvärdering som slutfördes tidigt under våren. Låt oss nu använda denna stämma till sammanfa året som gått och framför allt staka ut nya inriktningar för Moderaterna i Göteborg. Förhoppningsvis kan många synpunkter brytas i en öppen dialog som för partiet framåt. Göteborg kan mer! Välkommen till årets stämma! Cecilia Magnusson Förbundsordförande Jan Zetterström Partiombudsman 3

4 Innehållsförteckning Välkommen till Förbundsstämman Program för 2015 års förbundsstämma... 5 Föredragningslista... 6 Förslag till arbetsordning... 7 Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse... 8 Bokslut...19 Förslag till resultatdisposition...27 Revisionsberättelse...28 Redovisning av 2014 års bifallna propositioner...30 Redovisning av 2014 års bifallna motioner...31 Kommunfullmäktige...35 Regionfullmäktige...36 Riksdagen...37 Proposition Proposition Fastställande av medlemsavgiften till förbundet för året efter nästkommande år Motioner...71 Valberedningens förslag till val på Förbundsstämma 30 maj Röstlängd

5 Program för 2015 års förbundsstämma Moderata Samlingspartiet i Göteborg Lindholmen Conference center, Lindholmspiren 5 Lördag 30 maj 08:00 Registreringen öppnar 08:30 Samling och kaffe 09:00 Stämman öppnas Förhandlingar enligt föredragningslistan 11:00 Stämmotal (Carl-Johan Hagman, VD Stena Line) 12:00 Fortsa förhandlingar. Lunch (serveras i anslutning till lokalen, behov av ajournering föreligger ej) 18:00 Stämman ajourneras/avslutas Söndag 31 maj (reservtid) 09:00 Fortsa förhandlingar 12:00 Stämman avslutas 5

6 Föredragningslista 1. Förbundsstämman öppnas 2. Val av ordförande och vice ordförande leda förhandlingarna. 3. Val av sekreterare. 4. Val av justeringsmän. 5. Fastställande av röstlängd. 6. Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysande. 7. Fastställande av föredragningslista 8. Fastställande av arbetsordning för stämman 9. Styrelsens årsredovisning. 10. Revisorernas berättelse och fastställande av resultaträkning och balansräkning. 11. Beslut av disposition av föregående års resultat 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 13. Förslag från styrelsen (propositioner). 14. Fastställande av medlemsavgiften till förbundet för året efter nästkommande år. 15. Inkomna övriga förslag (motioner). 16. Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen. 17. Val av ordförande och två vice ordförande för förbundet och styrelsen. 18. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen, varav en ordförande för Moderatakvinnornas verksamhet samt ersättare för denna. 19. Val av två revisorer med ersättare. 20. Val av ledamöter i representantskapet. 21. Val av ombud till partistämman med ersättare. 22. Val av kretsrepresentanter i valkommittén. 23. Val av rekryterings- och nomineringskommitté. 24. Val av valberedning och ordförande i denna. 25. Övriga ärenden. 26. Förbundsstämman avslutas 6

7 Förslag till arbetsordning Yttranderätt Tillkommer samtliga medlemmar i förbundet samt av förbundsstyrelsen särskilt inbjudna. Begäran om ordet ska ske skriftligen till stämmopresidiet. Samtliga yttranden sker från talarstol. Gäller ej stämmopresidiet. Yrkanderätt Tillkommer förbundsstyrelsen samt föreningarnas valda ombud. Tidsbegränsning Tidsbegränsning införes från överläggningens början. Utskottsordförande och föredragande avseende rapporter/remisser samt valberedningens ordförande erhåller 10 minuter enligt egen önskan disponera i ett eller flera anföranden. Övriga inlägg 2 minuter. Replik 1 minut. Replikrätt Tillkommer den som enligt förhandlingsordföranden blivit tilltalad. Yrkande Skall för upptas till behandling inlämnas skriftligen till förhandlingsordföranden. Huvudförslag Utskottets förslag utgör alltid huvudförslaget. Votering Begärd votering sker i första hand genom handuppräckning. Votering som gäller personval skall ske med sluten votering. Vid personval med röstsedel skall röstsedeln innehålla exakt det antal namn som valet avser, annars blir röstsedeln ogiltig. Reservationsrätt Tillkommer förbundsstyrelsen samt föreningarnas valda ombud. Avvikande mening Förbundets tjänstemän har rätt till protokollet anteckna avvikande mening. Reservation och avvikande mening Reservation och avvikande mening skall omedelbart anmälas till förhandlingsordföranden och inlämnas skriftligen före stämmans slut. Streck i deben Sätts om stämman så beslutar. Talarlistan och yrkande justeras därvid. Efter streck är beslutat får nya yrkanden ej väckas. Ordningsfråga Sker skriftligen till förhandlingspresidiet och har företräde framför begäran om ordet. 7

8 Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse Förbundsstyrelsen för Moderata Samlingspartiet i Göteborgs stad avger härmed till Moderata Samlingspartiet i Göteborg ordinarie förbundsstämma följande berättelse över förbundsstyrelsens förvaltning under perioden till Förbundsstämma års ordinarie förbundsstämma ägde rum den 15 mars på hotell Radisson Blu i Göteborg. Stämmoanförandet hölls av finansminister Anders Borg. Stämman behandlade en proposition om medlemsavgiften för 2016 samt 38 motioner. En utförlig redovisning av samtliga bifallna propositioner och motioner och vad som skett med dessa finns i stämmohandlingarna. Förtroendevalda Förbundsstyrelse Vid förbundsstämman 2014 valdes följande förbundsstyrelse för tiden intill 2015 års stämma: Förbundsordförande Cecilia Magnusson 1:e vice ordförande Axel Josefson 2:e vice ordförande Lisbeth Boëthius Ledamöter Martin Wannholt Carina Ridenius Rebecca Amiri Eva Rice Mats Brodefors Birgitta Simonsson, MQ David Josefsson Anders Källström Paul Flisak Emelie Lotterberg Ordinarie styrelseledamot utsedd av Moderata Ungdomsförbundet har varit Victor Löfving. Fram till valet 14 september har Lars Hjälmered, Susanna Haby, Hans Rothenberg samt Abdirizak Waberi inbjudits till förbundsstyrelsens sammanträden i egenskap av förbundets riksdagsledamöter och adjungerats till styrelsen vid de tillfällen de deltagit. Efter valet den 14 september har samma förfaringssätt gällt Lars Hjälmered, Hans Rothenberg och Lisbeth Sundén Andersson. Jonas Ransgård, gruppledare i kommunfullmäktige och Johnny Magnusson, gruppledare i regionfullmäktigegruppen, har inbjudits till förbundsstyrelsens sammanträden och adjungerats till styrelsen vid de tillfällen de har deltagit. Även Moderata Seniorer har adjungerats till styrelsen genom sin ordförande Mari Anne Norberg. Sekreterarskapet i förbundsstyrelsen har skötts av partiombudsmännen Stellan Paulsson och Jan Zetterström samt biträdande partiombudsmannen Gustaf Josefson. Förbundsstyrelsen har under 2014 avhållit 12 protokollförda sammanträden 3 februari, 17 februari, 15 mars, 28 april, 23 juni, 12 augusti, 22 september, 20 oktober, 8 november, 17 november, 1 december och 14 december. Samtliga möten har ägt rum i Göteborg. Revisorer Vid förbundsstämman 2014 valdes följande revisorer: 8

9 Auktoriserade revisorer Ordinarie Peter Önnheim Ersättare Per Önnheim Verksamhetsrevisorer Ordinarie Ersättare Valberedning Claes Göran Lans Annbrith Svensson Vid förbundsstämman 2014 valdes följande valberedning: Ordförande Johnny Magnusson Ledamöter Ingela Ferneborg, första kretsen Nina Miskovsky, andra kretsen Johanna Svartnäs, tredje kretsen Elias Wästberg, fjärde kretsen Kristina Holmgren, MQ Victor Löfving, MUF Personal Chefombudsman, partiombudsman Stellan Paulsson, t o m Chefombudsman, partiombudsman Jan Zetterström, fr o m Biträdande partiombudsman Gustaf Josefson, fr o m IT-ansvarig Tomas Nilsson Medlem/ekonomiansvarig Inger Carlsson Medlem/föreningsservice Michael Hennler MUF-ombudsman Carl-Johan Lerjefors (delas med Bohuslän) Projektanställd, kampanj Johanna Svartnäs, t o m Projektanställd, kampanj Michael Wigg, t o m Projektanställd, kommunikation Christina Heikel På kansliet på Avenyn 1 har också MVG-organisationen varit inrymd med projektledaren Anders G Johansson, samt webb-informatörerna Jessica Källman och Caroline Opsahl och materialsamordnare Birgitta Simonsson. Även Moderaterna i Bohuslän har sina lokaler på Avenyn 1 och har vid gångna årsskiftet 2 tjänster på plats. Under hösten har kansliet förstärkts med projekttjänster med inriktning på valrörelsen. Verksamhet under året Sverigemötet 2014 i Göteborg Moderaternas största sammankomst under detta supervalår ägde rum i Göteborg 4-5 april då Sverigemötet gick av stapeln på Svenska Mässan. Över moderater från hela landet träffades för gå på seminarier och tillsammans göra ett rejält avstamp mot de kommande valrörelserna. Det var över 100 medarbetare från Göteborg som gjorde detta stora och mycket uppskade evenemang möjligt. Ett stort tack till alla som ställde upp på en helt fantastiskt sätt. Val till Europaparlamentet 3-25 maj Valledning Valet till Europaparlamentet leddes för Göteborgsmoderaterna av förbundets valledning. Denna valledning bestod av Cecilia Magnusson, Axel Josefson, Lisbeth Boëthius, Jonas Ransgård och Johnny Magnusson. Tjänstemän ingående i valledningen var Dan Åberg, Linda Siverbo, Jan Zetterström, Gustaf Josefson och Johanna Svartnäs. 9

10 Valupptakt Valupptakt för europaparlamentsvalet ägde rum den 3 maj. Göteborgsmoderaterna genomförde gemensam upptakt på förbundskansliet och därefter mötte man väljarna genom dörrknackning i utvalda områden. Valstugor Under europavalskampanjen hade Göteborgsmoderaterna en fast valstuga vid Kungsportsplatsen och en mobil valstuga som cirkulerade mellan utvalda delar av Göteborg. Affischering och kommersiella insatser Göteborgsmoderaterna genomförde egen affischering på utvalda områden i Göteborg. Dessutom samfinansierades kommersiella ytor tillsammans med Moderaternas riksorganisation, där moderata budskap syntes under sista veckan i valrörelsen. Centrala besök i europaparlamentsvalrörelsen: 19 maj, Gunnar Hökmark, europaparlamentariker, besökte Göteborgs hamn och talade på Rotary. 19 maj, Anna Kinberg Batra, gruppledare i riksdagen, besökte Göteborgs hamn och talade därefter för Moderata Studenter. 23 maj, Anna Maria Corazza Bildt, europaparlamentariker, besökte Fiskeribranschens riksförbund och genomförde därefter torgmöte på Kungsportsplatsen. 23 maj, Carl Bildt, utrikesminister, genomförde torgmöte tillsammans med Anna Maria Corazza Bildt. Samtalskampanjen I samtalskampanjen under europaparlamentsvalrörelsen genomförde Göteborgsmoderaterna samtal och ackumulerat från 1 januari 2012 nåddes därmed genomförda samtal. Därmed överträffades målsättningen på genomförda samtal efter europaparlamentsvalet. Resultat Moderaterna nådde i valet till Europaparlamentet 13,62 % av rösterna i Göteborg, vilket innebär ett tapp från 2009 års resultat på 19,79 %. I antal röster innebar det jämfört med 2009 då Moderaterna nådde röster i Göteborg. Val till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och Riksdag, 16 augusti 14 september Valledning Göteborgsmoderaternas valrörelse leddes av förbundets valledning. Denna valledning bestod av Cecilia Magnusson, Axel Josefson, Lisbeth Boëthius, Jonas Ransgård och Johnny Magnusson. Tjänstemän ingående i valledningen var Dan Åberg, Linda Siverbo, Jan Zetterström, Gustaf Josefson och Johanna Svartnäs. Valupptakt Startskottet för Göteborgsmoderaternas valrörelse var valupptakten den 16 augusti. Denna valupptakt var samordnad med den nationella valupptakten och Fredrik Reinfeldts sommartal. Moderater samlades på förbundets kansli för sedan ge sig ut och knacka dörr för möta väljare i Göteborg. Valstugor Under valrörelsen i augusti och september var den fasta valstugan återigen placerad vid Kungsportsplatsen. Tre mobila valstugor cirkulerade under valrörelsen utifrån särskilt schema. 10

11 Affischering och kommersiella insatser Göteborgsmoderaterna genomförde egen affischering på utvalda områden i Göteborg. Dessutom samfinansierades kommersiella ytor tillsammans med Moderaternas riksorganisation, där moderata budskap syntes under i valrörelsen. Deber Moderata företrädare deltog i valdeber i stor omfning under valrörelsen. Över 40 deber från 13 augusti fram till valdagen har varit med i förbundets planering. Till det kommer ett antal utfrågningar och deber som genomförts vid sidan om förbundets valrörelse samt alla de deber och utfrågningar som MUF genomförde under denna period. Centrala besök i valrörelsen 11 augusti, Fredrik Reinfeldt, statsminister, besökte Stena Fastigheter och talade om Sverigebygget under en efterföljande presskonferens, tillsammans med Jonas Ransgård. 18 augusti, Filippa Reinfeldt och Jessica Polfjärd besökte den centrala Roadshowen som var i Göteborg. 19 augusti, Kent Persson, partisekreterare, besökte den centrala Roadshowen som var i Göteborg. 27 augusti, Alliansens partiledare genomförde torgmöte på Kungsportsplatsen. 1 september, Karin Enström, försvarsminister, besökte den moderata valstugan på Kungsportsplatsen. 3 september, Eva Björling, handelsminister, besökte den moderata valstugan på Kungsportsplatsen. 11 september, Tobias Billström, migrationsminister, besökte Volvo Cars med fokus på arbetskraftsinvandring. 13 september, Alliansens partiledare slutspurtade och framträdde då på Göteborgs Centralstation. Samtalskampanjen I samtalskampanjen från europaparlamentsvalet fram till valdagen 14 september genomförde Göteborgsmoderaterna samtal. Merparten av dessa, mer bestämt samtal, genomfördes från valupptakten 16 augusti fram till valdagen. Målsättningen på totalt genomförda samtal fram till valdagen 14 september överträffades med stor marginal då den slutliga summan landade på genomförda samtal. Samtalskampanjen i spurten var en starkt bidragande faktor till resultatet för Moderaterna i Göteborg och i landet, trots en vikande opinion. Resultat I valet till Sveriges riksdag erhöll Moderaterna i riket ett resultat på 23,33 %. I riksdagsvalkrets Göteborgs kommun nådde Göteborgsmoderaterna 23,86 % jämfört med 30,37 % i valet Antalet röster på Moderaterna var jämfört med röster i valet Det innebar ett tapp på röster. Det gav 4 mandat och innebar Göteborgsmoderaterna tappade ett mandat. Lars Hjälmered, Cecilia Magnusson, Hans Rothenberg och Lisbeth Sundén Andersson erhöll plats i Sveriges riksdag. I valet till regionfullmäktige i Västra Götaland nådde Moderaterna 21,68 % i hela länet jämfört med 23,94 % i valet Moderaterna erhöll totalt 33 mandat vilket innebar ett tapp på 5 mandat. Göteborgsmoderaterna nådde 23,28 % och tappade därmed från 25,73%. Dock fick Göteborgsmoderaterna fler röster och landade på röster jämfört med röster i 11

12 valet Att andelen sjönk beror på antalet röstande var fler i valet Resultatet innebar ett tapp på tre mandat från 14 till 11. De göteborgsmoderater som erhöll plats i Regionfullmäktige var Johnny Magnusson, Agneta Granberg, Henrik Ekelund, Carina Ridenius, Peter Hermansson, Johnny Bröndt, Susanna Cassberg, David Josefsson, Kristina Holmgren, Johan Fält och Terese Blomqvist. I valet till kommunfullmäktige nådde Göteborgsmoderaterna ett resultat på 22,33 %, vilket innebar en tillbakagång från valet 2010 då resultatet var 25,53% erhöll den moderata valsedeln till kommunfullmäktige röster jämfört med valet 2010 då valsedeln erhöll röster. Göteborgsmoderaterna erhöll genom detta resultat 20 mandat i Göteborgs kommunfullmäktige. De kandidater som erhöll platser i kommunfullmäktige var Jonas Ransgård, Elisabeth Rothenberg, Hampus Magnusson, Maria Rydén, Martin Wannholt, Birgitta Simonsson, Anders Källström, Johanna Svartnäs, Kristina Tharing, Axel Josefson, Marie-Louise Hänel Sandström, Pär-Ola Mannefred, Åsa Hartzell, Christer Holmgren, Annette Olsson, Mats Brodefors, Emilie Lotterberg, Mias Tykesson, Ingela Ferneborg och Rustan Hälleby. Extra val Den 3 december meddelade den nyvalda S-MP-regeringen man den 29 december ämnade utlysa extra val till Riksdagen då den egna budgetpropositionen hade fällts i Riksdagen. Datum för extra val ses till den 22 mars. Göteborgsmoderaterna se genast igång den inarbetade valorganisationen och valledning som fanns kvar. Förbundsstyrelsen fade beslut gå till extra val med samma riksdagsvalsedlar som till valet den 14 september. Förbundskansliet förberedde materialbeställningar, trycksaker, och underlag för strategiska och taktiska beslut. Göteborgsmoderaterna var resursmässigt och kampanjmässigt redo för en ny valrörelse. Den 27 december träffade dock regeringen och oppositionspartierna i Alliansen en överenskommelse, enligt vilken partierna bland annat lovade underlätta för minoritetsregeringar få igenom sin budget i riksdagen. Samtidigt gav statsministern besked om regeringen inte hade för avsikt utlysa extra val. Valutvärdering Göteborgsmoderaternas förbundsstyrelse beslutade den 23 juni tillsätta en valutvärderingsgrupp under ledning av David Josefsson. Nina Miskovsky ingick i denna grupp samt Gustaf Josefson som ansvarig tjänsteman. Valutvärderingsgruppen avlade slutrapport på möte med Representantskapet den 18 januari Den fullständiga rapporten från valutvärderingsgruppen finns på förbundskansliet. Utvärdering nomineringsregler Utvärderingar av nomineringsprocessen efter genomförd nomineringsstämma visade på ett missnöje med förfarandet. Förbundsstämman 15 mars 2014 uppdrog åt förbundsstyrelsen göra en översyn av reglerna. Förbundsstyrelsen tillse 20 oktober en gruppledare vilken gavs fria tyglar utvärdera processen och komma med förslag på hur nomineringsprocessen kan förbättras. Uppdraget återredovisades till förbundsstyrelsen vid dess möte 20 april. Översynen kommer återredovisas till förbundsstämman, i samband med fastställande av nominerings- och rekryteringsregler för kommande val ska genomföras. Moderaterna i Västra Götaland (MVG) samarbetsorganisationen i länet Samarbetet mellan de moderata länsförbunden i Västra Götaland (MVG) har under året varit på sin högsta operativa nivå i och med valrörelserna. Tre heltidstjänster på kansliet i Göteborg samt fem valarbetare i Bohuslän, Södra Älvsborg, Norra Älvsborg och Skaraborg för operativt stöd i MVG:s valorganisation. 12

13 Under 2014 arrangerade MVG också regionala valkonferenser förlagda till de olika valkretsarna. Ombud från moderatföreningarna i Göteborg deltog också i MVG:s extra samverkansstämma den 15 februari. MVG styrelse har också forts arbetet med utreda förutsättningarna för ett samgående mellan förbunden i länet. Nästa mandatperiod kommer en ny valkretsindelning påverka organisationen. Detta gör en ny organisation på förbundsnivå måste etableras i länet. Yttre och inre arbete i förbundet Utbildning Moderata Friskolan Utbildningen Moderata Friskolan har löpt i enlighet med dess kursplan. Utbildningen syftar till utveckla allmänbildade, kompetenta och duktiga företrädare för Göteborgsmoderaterna. Kursen utgörs av två delar; "Kandidatskolan" och "Mötet med väljarna". I Kandidatskolan läggs vikten främst vid organisation, ideologi och förtroendeuppdragets innebörd. Delen Mötet med väljarna innehåller bl. a. hur man arbetar med media, retorik, det skrivna ordet och kampanjaktiviteter inom ramen för det opinionsbildande arbetet. Friskolan karaktäriseras av kursdeltagaren tar del av kurspassen i en tid som passar honom/henne. Normalt tar det ca två år genomgå kursen. I förbundet finns för närvarande 40-talet inskrivna deltagare. Friskolan inriktas under valåret på de mer utåtriktade delarna av utbildningen. Ordförandeutbildningen Under våren 2014 genomfördes en ordförandeutbildning för ca 65 deltagare ur kommunfullmäktige- (40) resp regionfullmäktigegruppen (25). Syftet var stärka våra politiska företrädares profil, ta fram en plan för vilka politiska frågor som ska drivas samt träna förmågan på ett effektivt sätt utföra ordförandeuppdrag på ett antal nyckelpositioner i kommunen. Gruppen träffades vid fyra olika tillfällen, 20/2 under temat stadens ledning och styrning, 3/3 mediahantering, 24/3 tema ledarskapet och 27/3 behandlades bl. a stiftelsejuridik och revision. Intressanta föreläsare från näringsliv, stadens ledning och politiken bjöds in till samtliga träffar vilka alla avslutades med givande samtal med Pär-Ola Mannefred som samtalsledare. Seminarier Ett antal seminarier har arrangerats under året, då främst genom Moderata Friskolan. Seminarierna har varit öppna för medlemmar. Seminarierna som genomförts är: 24 mars, Etik och moral i politiken. Ledare: Christer Holmér 24 april, Valfrågor. 28 april, Media och politiken. Ledare: Jessica Källman och Caroline Opsahl 12 maj, EU-frågor. Ledare: Alexander Abenius 26 maj, Vinna väljare. Ledare: Ann-Sofie Alm 24 november, Moderaternas ideologi. Ledare: Hans Rothenberg 4 december, Att skriva motioner. Ledare: David Josefsson Ordförandemöten Sex ordförandemöten har arrangerats under året för förankra valplaner samt diskutera om det föreningarna anser vara prioriterade verksamhetsformer. Dessa möten har varit välbesökta. Datum för 13

14 genomförda ordförandemöten är följande: 25 februari, 2 juni, 12 augusti, 1 september, 25 september samt 11 november. Nymedlemsmöten Fyra nymedlemsmöten har arrangerats, 25 mars, 5 maj, 16 oktober och 27 november. Syftet har varit välkomna nya medlemmar och introducera dem i förbundet och partiet, politiken och verksamheten. Även berörda föreningsordföranden har deltagit i träffarna för kunna få en bra kontakt med de nya medlemmarna. Centrala besök utanför valkampanjer 6 mars 2014, Kent Persson besökte Göteborg och entreprenörsprojektet Företagsamma Hisingen tillsammans med Jonas Ransgård 19 mars 2014, finansmarknadsminister Peter Norman talade på Skanskas framtidsdagar och passade på hålla ett anförande på ett medlemsmöte på kansliet. 13 juni, migrationsminister Tobias Billström besökte Göteborg och genomförde ett verksamhetsbesök på företaget Downstairs, vilka anställt många nyanlända. Kampanj Förbundsstyrelsen hade en val- och kampanjstrategi för vinna valet i Göteborg som baseras på erfarenheterna från valet Strategin utgick från en analys av prioriterade väljargrupper och politikområden, som identifierats som vitala för vinna väljarnas stöd. Ett antal projekt- och arbetsgrupper har tillss för fördjupa och utveckla arbetet och omsätta idéer till budskap och aktiviteter i valkampanjen. Förbundet har löpande bedrivit opinionsbildande aktiviteter under året. Vid ett antal tillfällen har större, samordnade kampanjaktiviteter genomförts: My Dog 3-6 januari Göteborgsmoderaterna deltog på Nordens största hundevenemang, My Dog, som gick av stapeln på Svenska Mässan i Göteborg. Gothenburg Horse Show 27 februari - 3 mars Göteborgsmoderaterna deltog tillsammans med moderater från övriga förbund i Västra Götaland i monter på Gothenburg Horse Show. Eldfesten 18 mars Flera moderater deltog i vårt kampanjtält under eldfesten i Göteborgs centrum den 18 mars. Många bra samtal genomfördes under kampanjen. Hammarkullekarnevalen 30 maj 1 juni Många moderata kampanjarbetare bemannade partiets kampanjtält under folkfesten Hammarkullefestivalen 30 maj 1 juni. Den huvudsakliga uppgiften var starta samtal med besökarna kring angelägna frågor. West Pride 28 maj 1 juni Göteborgsmoderaterna deltog i West Pride. I samarbete med nätverket Öppna moderater bemannades kampanjtält under fem dagar. Kulturkalaset augusti 14

15 MUF och Moderaterna hade ett tält som bemannades under hela Kulturkalaset. Det bjöds på fruktjuicer och politiska samtal. Verksamhetsbesök Från vårt kommunkansli, Börsen, har verksamhet inriktat på besök ute i kommunal och verksamhet inom Göteborgs kommun forts under året. Många sådana samtal med medarbetare har genomförts med vår KS-grupp som huvudansvariga. Även medlemmar i vår regiongrupp har genomfört liknande besök inom sjukvården i Göteborg. Medlemmar/Föreningar Moderata Samlingspartiet i Göteborgs stad är organiserat i 17 partiföreningar. Samarbetet föreningarna emellan har, liksom tidigare, skett inom valkretsarna där man exempelvis genomfört gemensamma årsmöten. Under 2014 minskade förbundet sitt medlemsantal i partiföreningarna jämfört med 2013 års siffror på 1574 medlemmar. Sista december 2014 hade förbundet 1467 medlemmar, en minskning med 107 medlemmar. Detta är tyvärr en trend som vi sett i flera år. Desto mer glädjande är det MUF i Göteborg ökat så pass det totala medlemsantalet i förbundet ändå visar en ökning. Antalet nya partimedlemmar förbundet kan redovisa 2014 är 255 st. Under året har en särskild arbetsgrupp inom Förbundsstyrelsen arbetat med premiera våra särskilt flitiga kampanjarbetare, som är nyckelpersoner för medlemmarna som gör insatser ska uppmärksammas och de därigenom ger positiv energi i föreningsarbetet när det gäller rekrytera nya och vårda de redan befintliga medlemmarna. MUF har ökat sitt medlemsantal från föregående år. År 2013 hade MUF 721 medlemmar. År 2014 slutade medlemssiffran på 770 medlemmar. Detta avser MUF-medlemmar inom Göteborgs kommun. Totalen för MUF-distriktet inklusive medlemmar som är folkbokförda utanför kommunen är 903 st, jämföra med 2013 års siffra på 768 medlemmar. Detta innebär vi redovisar en total medlemssiffra för förbundet den 31 december 2014 på 2370 jämföras med 2013 års medlemsantal på 2295, en liten ökning med totalt 75 medlemmar. Sidoorganisationer, råd och nätverk Moderatkvinnorna i Göteborgs stad På förbundsstämman 2014 valdes Birgitta Simonsson till ordförande och Carina Ridenius valdes till vice ordförande. Ett av Moderatkvinnornas mål är få fler kvinnor rösta på Moderaterna. Moderaterna ska vara det bästa alternativet i valet. Moderaterna ska finnas i kvinnors vardag och forma en politik som de kan identifiera sig med. Moderatkvinnorna utgör en viktig del av förbundets kampanjorganisation och genom Moderatkvinnornas verksamhet och aktiviteter kan fler kvinnliga medlemmar och sympatisörer engageras. Moderatkvinnorna i Göteborg har målmedvetet börjat arbeta för bredda och förnya ansvar och engagemang inom Moderatkvinnorna. Moderatkvinnorna har därför bildat ett arbetsutskott/kampanjutskott på 6 personer där även MUF och seniorerna är representerade. Genom AU och våra MQ-ansvariga i föreningarna kan ansvaret spridas bättre, få större engagemang, fånga upp fler kvinnor och på så sätt få fler aktiva. Moderaterna måste ha kompetent och bred representation på alla nivåer och det förutsätter både kvinnor och män engageras och företräder partiets politik. Det behövs också fler och nya moderater i nämnder och styrelser. Både män och kvinnor med olika erfarenheter och kompetens men som 15

16 också har ideologisk förankring. Genom Moderatkvinnornas verksamhet och aktiviteter hoppas vi kunna engagera kvinnliga medlemmar och sympatisörer. Genomförda aktiviteter Genomförda aktiviteter av Moderatkvinnorna 2014, där många av förbundets kvinnliga medlemmar har bidragit med ett fantastiskt engagemang: 2 mars, Gothenburg Horse Show. Bemanning av monter under en dag. 8 mars, Internationella kvinnodagen, MQ kampanjade i centrala Göteborg och samtalade om kvinnors trygghet och delade ut larm. 7 april, modevisning hos Boutique Scruples. 26 april, AU och MQ ansvariga i föreningarna träffades för planera kommande valaktiviteter. 7 maj, morgonaktivitet i centrala Göteborg i samband med förtidsröstningen till EU valet. 10 maj, aktivitet på Biskopsgårdens dag. 12 maj, deltog vi i Vårruset i Slottsskogen. Några sprang i MQ-laget medan övriga mötte väljare. 17 maj, aktivitet under Göteborgsvarvet. Delade ut material och samtalade med publiken. 31 maj, bemannade tält under en halvdag på Hammarkullefestivalen, delade ut material under temat "svart blir vitt med RUT". 6 juni, aktiviteter under Sveriges Nationaldag i Slottsskogen. 16 augusti, aktivitet under Göteborgs Kulturkalas, delade ut Moderatkvinnors kokbok i centrala stan. 23 augusti, nationell MQ dag, kampanj under temat "Svart blir vitt" - låt RUT vara kvar! 23 augusti, midnsloppet i Slottsskogen. MQ delade ut material och pratade med deltagare. 27 augusti, morgonaktivitet i samband med förtidsröstningens start. Vi bjöd på kaffe och moderata ideer/material. 3 september, morgonaktivitet på Centralstationen. MQ bjöd på kaffe med moderata ideer/material. 6 september, aktivitet på Rymdtorget i samband med Kulturfestivalen i Bergsjön. MQ bjöd på moderata ideer/material. 10 september, morgonaktivitet på Centralstationen. MQ bjöd på kaffe med moderata ideer/material. 13 september, aktivitet tillsammans med Jonas Ransgård under parollen "Trygghet för kvinnor" och delade ut larm i centrala Göteborg. 12 december, arrangerade Lucia after work och bjöd in medlemmar från hela Göteborgsförbudet. Förbundsstyrelsen tackar Moderatkvinnorna i Göteborgs stad för alla fina och insatser och stort engagemang för stärka Moderaterna bland kvinnliga väljare. Moderata Ungdomsförbundet i Göteborg MUF har under verksamhetsåret 2014 haft en mycket intensiv kampanjverksamhet. Det intensiva kampanjarbetet genererade exceptionellt många personkryss för ungdomsförbundets prioriterade 16

17 kandidater. Ungdomsförbundet i Göteborg hade vid årets slut 903 medlemmar vilket ger en medlemsökning från föregående år på 17,6%. Detta är utöver det intensiva kampanjarbete som bedrivits på såväl gymnasier, universitet som ute på stadens gator och torg. Moderat Skolungdom Göteborg har forts öka sin aktivitetsgrad och antalet aktiva ökar stadigt. Moderata Studenter Göteborg är i skrivande stund den största studentföreningen inom MUF. Förbundsstyrelsen tackar MUF-distriktets ledning samt alla entusiastiska medlemmar för all hjälp med föra fram partiet. Moderata Seniorer Moderata Seniorer har haft livaktig verksamhet under året. Med god framgång har de populära trivselträffarna genomförts med synnerligen god uppslutning och politiska måndagsmötena har lockat många deltagare. Dessutom har Moderata Seniorer varit mycket aktiva i kampanjsammanhang och i valrörelserna. Olika flygblad har framställts i politiska sakfrågor med hjälp av personal på Rådhuset. Dessa har delats ut på Avenyn och i samband med partiets övriga utåtriktade aktiviteter samt i valkampanjerna. Förbundsstyrelsen vill passa på tacka Moderata Seniorer för deras sedvanliga stora engagemang och de stora och värdefulla insatser som gjordes i supervalårets valkampanjer. Öppna moderater Nätverket Öppna moderater är tillskyndare till öppnare synsätt gentemot olika sexuella läggningar har forts expanderat sin verksamhet i västra Sverige. Den lokala föreningen har varit mycket aktiv i West Pride och i valrörelserna. Detta nätverk finns även representerat på andra håll i landet inom Moderaterna. I vår lokala avdelning har Jesper Vestlund varit ordförande under verksamhetsåret. Förbundsstyrelsen vill tacka Öppna moderater för de värdefulla insatserna under det gångna året, såväl i egna aktiviteter som i valrörelserna. Kommunikation Fakta och Synpunkter Förbundets medlemstidning har under 2014 utkommit med fem nummer, inklusive en specialutgåva som gick ut under europaparlamentsvalrörelsen. Redaktionen har bestått av partiombudsman Stellan Paulsson, Jessica Källman, informationsansvarig inom MVG, Tomas Nilsson, Informations- och ITansvarig samt David Josefsson, politisk sekreterare. Jan Zetterström tog över efter Stellan Paulsson i redaktionen 1 mars. Ansvarig utgivare har varit Stellan Paulsson fram till 28 februari 2014 och därefter Jan Zetterström, partiombudsman. Nyhetsbrev Under verksamhetsåret har Nyhetsbrev för Göteborgsmoderaterna kommit ut varje vecka utom långhelger och semestertider - till förbundsstyrelsen, kommunfullmäktigegruppen, kommunstyrelsegruppen, regionfullmäktigegruppen, föreningsstyrelserna, förbundets riksdagsledamöter, seniorernas styrelse samt MUF:s distriktsstyrelse. Innehållet är koncentrerat till interna nyheter av operativ karaktär inom verksamheten, samt utgör ett levande kalendarium på nätet. Efter valet har Nyhetsbrevet samordnats med Börsennytt med information om kommunstyrelsegruppens, regionfullmäktigegruppens och riksdagsledamöternas verksamhet. Hemsidan Under 2014 har förbundets webbplats fått ett nytt utseende i samband med Moderaterna bytt typsnitt och uppdaterat logotyperna inför valrörelserna. Förbundet har även satsat på innehåll för de regionala och lokala Facebooksidorna för Moderaterna i Västra Götaland respektive 17

18 Göteborgsmoderaterna eftersom det når många läsare och driver trafik till våra reguljära webbplatser. Vi har forts tillhandahållit stöd med plform för webbsidor till moderata nätverk och företrädare och utvecklat webbplatsen moderatvg.se med bland annat kalendarier och ett aggregerat nyhetsflöde från de fem förbunden i Västra Götaland. Intranät Utvecklingen av intranätet på adressen internt.moderatvg.se har forts under 2014 och databaserna med kartor, valdistrikt och adresslistor har använts vid ett antal dörrknackningskampanjer under året både i Göteborg och i våra grannförbund. En webbutik upprättades inför valet med möjlighet anmäla intresse för och sedan boka olika typer av valmaterial. MVG-organisationen har även använt intranätet för sprida olika typer av valinformation. Intranätet har också gjort det möjligt för kandidater på riksdags- och regionvalsedlar uppdatera sina presentationer för en publik webbplats inför valet. Samtliga medlemmar kan via samma gränssnitt lämna kandidatförsäkran och söka förtroendeuppdrag. Funktionen för anmälningar till event och seminarier har uppdaterats med bättre stöd för mobila enheter. Ett interaktivt formulär för årsmötesrapportering har utvecklats inför Intranätet innehåller även en sökfunktion med kontaktuppgifter till flertalet personer i Västra Götaland med förenings-, förtroende- eller tjänstemannauppdrag och informationen har uppdaterats löpande under verksamhetsåret. Ekonomi Förbundets ekonomi är god även efter supervalåret. Det innebär förbundet kan fortsätta utveckla verksamheten och samtidigt avsätta medel till kommande valrörelser. Som framgår av den bilagda resultat- och balansräkningen har förbundsstämman ta ställning till dels hur de balanserade medlen om kronor, minus årets resultat om kronor skall disponeras. I balansräkningen ingår en post med benämning Jubileumsfond som instiftades vid stämman 1995 då förbundet fyllde 100 år. Fondens syfte är bereda förbundets medlemmar möjlighet delta i utbildningar utöver vad förbundet kan erbjuda i egen regi. Vidare ingår posten Ebba Lindströms fond som är en donation till förbundet användas till inköp av eget hus. Reservfonden inrättades av förbundsstämman 1985 i syfte bygga upp ett kapital som säkerställer förbundets verksamhet under ett år efter en eventuell valförlust. Valfonden är som framgår av namnet en fond som syftar till kraftsamling under valår. Förbundsstyrelsens slutord Partiets huvuduppgifter är utveckla politik, värva och utbilda medlemmar samt vinna val. Efter ett val är det naturligt vår koncentration huvudsakligen riktas till utveckla vår politik. Parallellt med sammanfa och utvärdera årets valinsatser har Förbundsstyrelsen tills ett antal arbetsgrupper med målsättningen ta fram förslag till utvecklad politik på en mängd sakfrågeområden och fler arbetsgrupper välkomnar vi. Detta arbete är öppet för alla medlemmar som vill delta. Under åren fram till nästa val ska vi väl använda till göra vårt parti till det, för väljarna, raktivaste alternativet i svensk politik, senast år

19 Årsredovisning för Moderata Samlingspartiet i Göteborg Räkenskapsåret 2014

20 Moderata Samlingspartiet i Göteborg Org.nr (7) Styrelsen för Moderata Samlingspartiet i Göteborg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår den ansamlade förlusten (kronor): balanserad vinst avsättning till valfonder årets förlust behandlas så återföring från valfonder i ny räkning överföres Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Handlingar till Förbundsstämma 8-9 maj 2015 Moderaterna i Stockholms stad 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Handlingar till Förbundsstämma 30 maj 2015 Moderaterna i Stockholms län 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Innehållsförteckning Ramprogram 7 Ombudsfördelning 8 Ombudsförteckning 9 Föredragningslista Procedurregler Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1 Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta Förbundsstämma 2015 1 In n eh ållsför t eck n in g Program 2 Föredragningslista 3 Förslag till procedurregler

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Årets nyheter...sid 6 Ägardirektiv...sid 8 Förvaltningsberättelse...sid 10 Omsättning,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 CENTERPARTIETS POLITISKA OCH ORGANISATORISKA UPPDRAG - MOTION 16.1-16.13 16.1 Att centerstämman beslutar se till att alla

Läs mer

ETT ÅR med SVENSK CAMPING. Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening

ETT ÅR med SVENSK CAMPING. Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening ETT ÅR med SVENSK CAMPING Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening Fotograf: Stefan Isaksson Innehåll vd HAR ORDET...4 året i korthet...6 PROJEKT

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

MST RIKSÅRSMÖTE 2015 HANDLINGAR

MST RIKSÅRSMÖTE 2015 HANDLINGAR MST RIKSÅRSMÖTE 2015 HANDLINGAR MST Riksårsmöte 2015, Handlingar 2015-04-02 Version 1.0 Layout: Henrik Berg, Moderata Ungdomsförbundet 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RAMPROGRAM 5 FÖREDRAGNINGSLISTA 6 PROCEDURREGLER

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer