Göteborg Förbundsstämma 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg Förbundsstämma 2015"

Transkript

1 r a g n i l d n a h o m Stäm r e n o i t Mo Göteborg Förbundsstämma 2015

2

3 Välkommen till Förbundsstämman 2015 Att sammanfa ett år som det vårt förbund nu ska lägga till handlingarna är en utmaning. Vi gick in i Supervalåret 2014 med ödmjukhet inför uppgifternas mångfald samtidigt som vi var mycket taggade för uppnå våra mål. De var hos väljarna vinna förtroende för fler moderata ledamöter i EUparlamentet, för en Alliansregering i majoritet, detsamma i Västra Götalandsregionen och i Göteborg stad. Vi hade format vårt organisatoriska samarbete mellan förbunden i Västra Sverige vilket underlättade förbundets bristande kontinuitet på tjänstemannanivån vid ingången av valåret. Våra föreningar var välövade i möta väljarna och vi startade aktiviteterna tidigt. Trots motgångarna i EU-parlamentsvalet den 25 maj var modet gott när vi efter kort välförtjänt sommarvila gick in i årets huvudvalrörelse. Stämningen bland valarbetarna var fantastisk. Huvudintrycket var fler än tidigare ställde upp i kampanjaktiviteter, åtminstone i slutfasen av valrörelsen. Resultatet av alla våra ansträngningar var väljarna valde bort oss. Ett undantag och glädjeämne är det blågröna Alliansstyre som nu leder Västra Götalandsregionen. När vi som bäst höll på sammanställa erfarenheterna efter valrörelserna för dra slutsatser inför 2018 års val kom statsminister Stefan Löfven den 3 december med utfästelsen utlysa Extraval. Fantastiskt nog ställdes sig förbundets aktiva upp och fulla av revanschlystnad påbörjades planering för ännu en valrörelse. Dessa förberedelser avlystes i samband med Decemberuppgörelsen slöts under julhelgerna. Som redovisas i de ekonomiska handlingarna har vi använt våra till buds stående medel på ett avvägt sätt. Det finns alltid saker vi kunde ha gjort annorlunda som också väl dokumenterats i den valutvärdering som slutfördes tidigt under våren. Låt oss nu använda denna stämma till sammanfa året som gått och framför allt staka ut nya inriktningar för Moderaterna i Göteborg. Förhoppningsvis kan många synpunkter brytas i en öppen dialog som för partiet framåt. Göteborg kan mer! Välkommen till årets stämma! Cecilia Magnusson Förbundsordförande Jan Zetterström Partiombudsman 3

4 Innehållsförteckning Välkommen till Förbundsstämman Program för 2015 års förbundsstämma... 5 Föredragningslista... 6 Förslag till arbetsordning... 7 Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse... 8 Bokslut...19 Förslag till resultatdisposition...27 Revisionsberättelse...28 Redovisning av 2014 års bifallna propositioner...30 Redovisning av 2014 års bifallna motioner...31 Kommunfullmäktige...35 Regionfullmäktige...36 Riksdagen...37 Proposition Proposition Fastställande av medlemsavgiften till förbundet för året efter nästkommande år Motioner...71 Valberedningens förslag till val på Förbundsstämma 30 maj Röstlängd

5 Program för 2015 års förbundsstämma Moderata Samlingspartiet i Göteborg Lindholmen Conference center, Lindholmspiren 5 Lördag 30 maj 08:00 Registreringen öppnar 08:30 Samling och kaffe 09:00 Stämman öppnas Förhandlingar enligt föredragningslistan 11:00 Stämmotal (Carl-Johan Hagman, VD Stena Line) 12:00 Fortsa förhandlingar. Lunch (serveras i anslutning till lokalen, behov av ajournering föreligger ej) 18:00 Stämman ajourneras/avslutas Söndag 31 maj (reservtid) 09:00 Fortsa förhandlingar 12:00 Stämman avslutas 5

6 Föredragningslista 1. Förbundsstämman öppnas 2. Val av ordförande och vice ordförande leda förhandlingarna. 3. Val av sekreterare. 4. Val av justeringsmän. 5. Fastställande av röstlängd. 6. Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysande. 7. Fastställande av föredragningslista 8. Fastställande av arbetsordning för stämman 9. Styrelsens årsredovisning. 10. Revisorernas berättelse och fastställande av resultaträkning och balansräkning. 11. Beslut av disposition av föregående års resultat 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 13. Förslag från styrelsen (propositioner). 14. Fastställande av medlemsavgiften till förbundet för året efter nästkommande år. 15. Inkomna övriga förslag (motioner). 16. Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen. 17. Val av ordförande och två vice ordförande för förbundet och styrelsen. 18. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen, varav en ordförande för Moderatakvinnornas verksamhet samt ersättare för denna. 19. Val av två revisorer med ersättare. 20. Val av ledamöter i representantskapet. 21. Val av ombud till partistämman med ersättare. 22. Val av kretsrepresentanter i valkommittén. 23. Val av rekryterings- och nomineringskommitté. 24. Val av valberedning och ordförande i denna. 25. Övriga ärenden. 26. Förbundsstämman avslutas 6

7 Förslag till arbetsordning Yttranderätt Tillkommer samtliga medlemmar i förbundet samt av förbundsstyrelsen särskilt inbjudna. Begäran om ordet ska ske skriftligen till stämmopresidiet. Samtliga yttranden sker från talarstol. Gäller ej stämmopresidiet. Yrkanderätt Tillkommer förbundsstyrelsen samt föreningarnas valda ombud. Tidsbegränsning Tidsbegränsning införes från överläggningens början. Utskottsordförande och föredragande avseende rapporter/remisser samt valberedningens ordförande erhåller 10 minuter enligt egen önskan disponera i ett eller flera anföranden. Övriga inlägg 2 minuter. Replik 1 minut. Replikrätt Tillkommer den som enligt förhandlingsordföranden blivit tilltalad. Yrkande Skall för upptas till behandling inlämnas skriftligen till förhandlingsordföranden. Huvudförslag Utskottets förslag utgör alltid huvudförslaget. Votering Begärd votering sker i första hand genom handuppräckning. Votering som gäller personval skall ske med sluten votering. Vid personval med röstsedel skall röstsedeln innehålla exakt det antal namn som valet avser, annars blir röstsedeln ogiltig. Reservationsrätt Tillkommer förbundsstyrelsen samt föreningarnas valda ombud. Avvikande mening Förbundets tjänstemän har rätt till protokollet anteckna avvikande mening. Reservation och avvikande mening Reservation och avvikande mening skall omedelbart anmälas till förhandlingsordföranden och inlämnas skriftligen före stämmans slut. Streck i deben Sätts om stämman så beslutar. Talarlistan och yrkande justeras därvid. Efter streck är beslutat får nya yrkanden ej väckas. Ordningsfråga Sker skriftligen till förhandlingspresidiet och har företräde framför begäran om ordet. 7

8 Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse Förbundsstyrelsen för Moderata Samlingspartiet i Göteborgs stad avger härmed till Moderata Samlingspartiet i Göteborg ordinarie förbundsstämma följande berättelse över förbundsstyrelsens förvaltning under perioden till Förbundsstämma års ordinarie förbundsstämma ägde rum den 15 mars på hotell Radisson Blu i Göteborg. Stämmoanförandet hölls av finansminister Anders Borg. Stämman behandlade en proposition om medlemsavgiften för 2016 samt 38 motioner. En utförlig redovisning av samtliga bifallna propositioner och motioner och vad som skett med dessa finns i stämmohandlingarna. Förtroendevalda Förbundsstyrelse Vid förbundsstämman 2014 valdes följande förbundsstyrelse för tiden intill 2015 års stämma: Förbundsordförande Cecilia Magnusson 1:e vice ordförande Axel Josefson 2:e vice ordförande Lisbeth Boëthius Ledamöter Martin Wannholt Carina Ridenius Rebecca Amiri Eva Rice Mats Brodefors Birgitta Simonsson, MQ David Josefsson Anders Källström Paul Flisak Emelie Lotterberg Ordinarie styrelseledamot utsedd av Moderata Ungdomsförbundet har varit Victor Löfving. Fram till valet 14 september har Lars Hjälmered, Susanna Haby, Hans Rothenberg samt Abdirizak Waberi inbjudits till förbundsstyrelsens sammanträden i egenskap av förbundets riksdagsledamöter och adjungerats till styrelsen vid de tillfällen de deltagit. Efter valet den 14 september har samma förfaringssätt gällt Lars Hjälmered, Hans Rothenberg och Lisbeth Sundén Andersson. Jonas Ransgård, gruppledare i kommunfullmäktige och Johnny Magnusson, gruppledare i regionfullmäktigegruppen, har inbjudits till förbundsstyrelsens sammanträden och adjungerats till styrelsen vid de tillfällen de har deltagit. Även Moderata Seniorer har adjungerats till styrelsen genom sin ordförande Mari Anne Norberg. Sekreterarskapet i förbundsstyrelsen har skötts av partiombudsmännen Stellan Paulsson och Jan Zetterström samt biträdande partiombudsmannen Gustaf Josefson. Förbundsstyrelsen har under 2014 avhållit 12 protokollförda sammanträden 3 februari, 17 februari, 15 mars, 28 april, 23 juni, 12 augusti, 22 september, 20 oktober, 8 november, 17 november, 1 december och 14 december. Samtliga möten har ägt rum i Göteborg. Revisorer Vid förbundsstämman 2014 valdes följande revisorer: 8

9 Auktoriserade revisorer Ordinarie Peter Önnheim Ersättare Per Önnheim Verksamhetsrevisorer Ordinarie Ersättare Valberedning Claes Göran Lans Annbrith Svensson Vid förbundsstämman 2014 valdes följande valberedning: Ordförande Johnny Magnusson Ledamöter Ingela Ferneborg, första kretsen Nina Miskovsky, andra kretsen Johanna Svartnäs, tredje kretsen Elias Wästberg, fjärde kretsen Kristina Holmgren, MQ Victor Löfving, MUF Personal Chefombudsman, partiombudsman Stellan Paulsson, t o m Chefombudsman, partiombudsman Jan Zetterström, fr o m Biträdande partiombudsman Gustaf Josefson, fr o m IT-ansvarig Tomas Nilsson Medlem/ekonomiansvarig Inger Carlsson Medlem/föreningsservice Michael Hennler MUF-ombudsman Carl-Johan Lerjefors (delas med Bohuslän) Projektanställd, kampanj Johanna Svartnäs, t o m Projektanställd, kampanj Michael Wigg, t o m Projektanställd, kommunikation Christina Heikel På kansliet på Avenyn 1 har också MVG-organisationen varit inrymd med projektledaren Anders G Johansson, samt webb-informatörerna Jessica Källman och Caroline Opsahl och materialsamordnare Birgitta Simonsson. Även Moderaterna i Bohuslän har sina lokaler på Avenyn 1 och har vid gångna årsskiftet 2 tjänster på plats. Under hösten har kansliet förstärkts med projekttjänster med inriktning på valrörelsen. Verksamhet under året Sverigemötet 2014 i Göteborg Moderaternas största sammankomst under detta supervalår ägde rum i Göteborg 4-5 april då Sverigemötet gick av stapeln på Svenska Mässan. Över moderater från hela landet träffades för gå på seminarier och tillsammans göra ett rejält avstamp mot de kommande valrörelserna. Det var över 100 medarbetare från Göteborg som gjorde detta stora och mycket uppskade evenemang möjligt. Ett stort tack till alla som ställde upp på en helt fantastiskt sätt. Val till Europaparlamentet 3-25 maj Valledning Valet till Europaparlamentet leddes för Göteborgsmoderaterna av förbundets valledning. Denna valledning bestod av Cecilia Magnusson, Axel Josefson, Lisbeth Boëthius, Jonas Ransgård och Johnny Magnusson. Tjänstemän ingående i valledningen var Dan Åberg, Linda Siverbo, Jan Zetterström, Gustaf Josefson och Johanna Svartnäs. 9

10 Valupptakt Valupptakt för europaparlamentsvalet ägde rum den 3 maj. Göteborgsmoderaterna genomförde gemensam upptakt på förbundskansliet och därefter mötte man väljarna genom dörrknackning i utvalda områden. Valstugor Under europavalskampanjen hade Göteborgsmoderaterna en fast valstuga vid Kungsportsplatsen och en mobil valstuga som cirkulerade mellan utvalda delar av Göteborg. Affischering och kommersiella insatser Göteborgsmoderaterna genomförde egen affischering på utvalda områden i Göteborg. Dessutom samfinansierades kommersiella ytor tillsammans med Moderaternas riksorganisation, där moderata budskap syntes under sista veckan i valrörelsen. Centrala besök i europaparlamentsvalrörelsen: 19 maj, Gunnar Hökmark, europaparlamentariker, besökte Göteborgs hamn och talade på Rotary. 19 maj, Anna Kinberg Batra, gruppledare i riksdagen, besökte Göteborgs hamn och talade därefter för Moderata Studenter. 23 maj, Anna Maria Corazza Bildt, europaparlamentariker, besökte Fiskeribranschens riksförbund och genomförde därefter torgmöte på Kungsportsplatsen. 23 maj, Carl Bildt, utrikesminister, genomförde torgmöte tillsammans med Anna Maria Corazza Bildt. Samtalskampanjen I samtalskampanjen under europaparlamentsvalrörelsen genomförde Göteborgsmoderaterna samtal och ackumulerat från 1 januari 2012 nåddes därmed genomförda samtal. Därmed överträffades målsättningen på genomförda samtal efter europaparlamentsvalet. Resultat Moderaterna nådde i valet till Europaparlamentet 13,62 % av rösterna i Göteborg, vilket innebär ett tapp från 2009 års resultat på 19,79 %. I antal röster innebar det jämfört med 2009 då Moderaterna nådde röster i Göteborg. Val till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och Riksdag, 16 augusti 14 september Valledning Göteborgsmoderaternas valrörelse leddes av förbundets valledning. Denna valledning bestod av Cecilia Magnusson, Axel Josefson, Lisbeth Boëthius, Jonas Ransgård och Johnny Magnusson. Tjänstemän ingående i valledningen var Dan Åberg, Linda Siverbo, Jan Zetterström, Gustaf Josefson och Johanna Svartnäs. Valupptakt Startskottet för Göteborgsmoderaternas valrörelse var valupptakten den 16 augusti. Denna valupptakt var samordnad med den nationella valupptakten och Fredrik Reinfeldts sommartal. Moderater samlades på förbundets kansli för sedan ge sig ut och knacka dörr för möta väljare i Göteborg. Valstugor Under valrörelsen i augusti och september var den fasta valstugan återigen placerad vid Kungsportsplatsen. Tre mobila valstugor cirkulerade under valrörelsen utifrån särskilt schema. 10

11 Affischering och kommersiella insatser Göteborgsmoderaterna genomförde egen affischering på utvalda områden i Göteborg. Dessutom samfinansierades kommersiella ytor tillsammans med Moderaternas riksorganisation, där moderata budskap syntes under i valrörelsen. Deber Moderata företrädare deltog i valdeber i stor omfning under valrörelsen. Över 40 deber från 13 augusti fram till valdagen har varit med i förbundets planering. Till det kommer ett antal utfrågningar och deber som genomförts vid sidan om förbundets valrörelse samt alla de deber och utfrågningar som MUF genomförde under denna period. Centrala besök i valrörelsen 11 augusti, Fredrik Reinfeldt, statsminister, besökte Stena Fastigheter och talade om Sverigebygget under en efterföljande presskonferens, tillsammans med Jonas Ransgård. 18 augusti, Filippa Reinfeldt och Jessica Polfjärd besökte den centrala Roadshowen som var i Göteborg. 19 augusti, Kent Persson, partisekreterare, besökte den centrala Roadshowen som var i Göteborg. 27 augusti, Alliansens partiledare genomförde torgmöte på Kungsportsplatsen. 1 september, Karin Enström, försvarsminister, besökte den moderata valstugan på Kungsportsplatsen. 3 september, Eva Björling, handelsminister, besökte den moderata valstugan på Kungsportsplatsen. 11 september, Tobias Billström, migrationsminister, besökte Volvo Cars med fokus på arbetskraftsinvandring. 13 september, Alliansens partiledare slutspurtade och framträdde då på Göteborgs Centralstation. Samtalskampanjen I samtalskampanjen från europaparlamentsvalet fram till valdagen 14 september genomförde Göteborgsmoderaterna samtal. Merparten av dessa, mer bestämt samtal, genomfördes från valupptakten 16 augusti fram till valdagen. Målsättningen på totalt genomförda samtal fram till valdagen 14 september överträffades med stor marginal då den slutliga summan landade på genomförda samtal. Samtalskampanjen i spurten var en starkt bidragande faktor till resultatet för Moderaterna i Göteborg och i landet, trots en vikande opinion. Resultat I valet till Sveriges riksdag erhöll Moderaterna i riket ett resultat på 23,33 %. I riksdagsvalkrets Göteborgs kommun nådde Göteborgsmoderaterna 23,86 % jämfört med 30,37 % i valet Antalet röster på Moderaterna var jämfört med röster i valet Det innebar ett tapp på röster. Det gav 4 mandat och innebar Göteborgsmoderaterna tappade ett mandat. Lars Hjälmered, Cecilia Magnusson, Hans Rothenberg och Lisbeth Sundén Andersson erhöll plats i Sveriges riksdag. I valet till regionfullmäktige i Västra Götaland nådde Moderaterna 21,68 % i hela länet jämfört med 23,94 % i valet Moderaterna erhöll totalt 33 mandat vilket innebar ett tapp på 5 mandat. Göteborgsmoderaterna nådde 23,28 % och tappade därmed från 25,73%. Dock fick Göteborgsmoderaterna fler röster och landade på röster jämfört med röster i 11

12 valet Att andelen sjönk beror på antalet röstande var fler i valet Resultatet innebar ett tapp på tre mandat från 14 till 11. De göteborgsmoderater som erhöll plats i Regionfullmäktige var Johnny Magnusson, Agneta Granberg, Henrik Ekelund, Carina Ridenius, Peter Hermansson, Johnny Bröndt, Susanna Cassberg, David Josefsson, Kristina Holmgren, Johan Fält och Terese Blomqvist. I valet till kommunfullmäktige nådde Göteborgsmoderaterna ett resultat på 22,33 %, vilket innebar en tillbakagång från valet 2010 då resultatet var 25,53% erhöll den moderata valsedeln till kommunfullmäktige röster jämfört med valet 2010 då valsedeln erhöll röster. Göteborgsmoderaterna erhöll genom detta resultat 20 mandat i Göteborgs kommunfullmäktige. De kandidater som erhöll platser i kommunfullmäktige var Jonas Ransgård, Elisabeth Rothenberg, Hampus Magnusson, Maria Rydén, Martin Wannholt, Birgitta Simonsson, Anders Källström, Johanna Svartnäs, Kristina Tharing, Axel Josefson, Marie-Louise Hänel Sandström, Pär-Ola Mannefred, Åsa Hartzell, Christer Holmgren, Annette Olsson, Mats Brodefors, Emilie Lotterberg, Mias Tykesson, Ingela Ferneborg och Rustan Hälleby. Extra val Den 3 december meddelade den nyvalda S-MP-regeringen man den 29 december ämnade utlysa extra val till Riksdagen då den egna budgetpropositionen hade fällts i Riksdagen. Datum för extra val ses till den 22 mars. Göteborgsmoderaterna se genast igång den inarbetade valorganisationen och valledning som fanns kvar. Förbundsstyrelsen fade beslut gå till extra val med samma riksdagsvalsedlar som till valet den 14 september. Förbundskansliet förberedde materialbeställningar, trycksaker, och underlag för strategiska och taktiska beslut. Göteborgsmoderaterna var resursmässigt och kampanjmässigt redo för en ny valrörelse. Den 27 december träffade dock regeringen och oppositionspartierna i Alliansen en överenskommelse, enligt vilken partierna bland annat lovade underlätta för minoritetsregeringar få igenom sin budget i riksdagen. Samtidigt gav statsministern besked om regeringen inte hade för avsikt utlysa extra val. Valutvärdering Göteborgsmoderaternas förbundsstyrelse beslutade den 23 juni tillsätta en valutvärderingsgrupp under ledning av David Josefsson. Nina Miskovsky ingick i denna grupp samt Gustaf Josefson som ansvarig tjänsteman. Valutvärderingsgruppen avlade slutrapport på möte med Representantskapet den 18 januari Den fullständiga rapporten från valutvärderingsgruppen finns på förbundskansliet. Utvärdering nomineringsregler Utvärderingar av nomineringsprocessen efter genomförd nomineringsstämma visade på ett missnöje med förfarandet. Förbundsstämman 15 mars 2014 uppdrog åt förbundsstyrelsen göra en översyn av reglerna. Förbundsstyrelsen tillse 20 oktober en gruppledare vilken gavs fria tyglar utvärdera processen och komma med förslag på hur nomineringsprocessen kan förbättras. Uppdraget återredovisades till förbundsstyrelsen vid dess möte 20 april. Översynen kommer återredovisas till förbundsstämman, i samband med fastställande av nominerings- och rekryteringsregler för kommande val ska genomföras. Moderaterna i Västra Götaland (MVG) samarbetsorganisationen i länet Samarbetet mellan de moderata länsförbunden i Västra Götaland (MVG) har under året varit på sin högsta operativa nivå i och med valrörelserna. Tre heltidstjänster på kansliet i Göteborg samt fem valarbetare i Bohuslän, Södra Älvsborg, Norra Älvsborg och Skaraborg för operativt stöd i MVG:s valorganisation. 12

13 Under 2014 arrangerade MVG också regionala valkonferenser förlagda till de olika valkretsarna. Ombud från moderatföreningarna i Göteborg deltog också i MVG:s extra samverkansstämma den 15 februari. MVG styrelse har också forts arbetet med utreda förutsättningarna för ett samgående mellan förbunden i länet. Nästa mandatperiod kommer en ny valkretsindelning påverka organisationen. Detta gör en ny organisation på förbundsnivå måste etableras i länet. Yttre och inre arbete i förbundet Utbildning Moderata Friskolan Utbildningen Moderata Friskolan har löpt i enlighet med dess kursplan. Utbildningen syftar till utveckla allmänbildade, kompetenta och duktiga företrädare för Göteborgsmoderaterna. Kursen utgörs av två delar; "Kandidatskolan" och "Mötet med väljarna". I Kandidatskolan läggs vikten främst vid organisation, ideologi och förtroendeuppdragets innebörd. Delen Mötet med väljarna innehåller bl. a. hur man arbetar med media, retorik, det skrivna ordet och kampanjaktiviteter inom ramen för det opinionsbildande arbetet. Friskolan karaktäriseras av kursdeltagaren tar del av kurspassen i en tid som passar honom/henne. Normalt tar det ca två år genomgå kursen. I förbundet finns för närvarande 40-talet inskrivna deltagare. Friskolan inriktas under valåret på de mer utåtriktade delarna av utbildningen. Ordförandeutbildningen Under våren 2014 genomfördes en ordförandeutbildning för ca 65 deltagare ur kommunfullmäktige- (40) resp regionfullmäktigegruppen (25). Syftet var stärka våra politiska företrädares profil, ta fram en plan för vilka politiska frågor som ska drivas samt träna förmågan på ett effektivt sätt utföra ordförandeuppdrag på ett antal nyckelpositioner i kommunen. Gruppen träffades vid fyra olika tillfällen, 20/2 under temat stadens ledning och styrning, 3/3 mediahantering, 24/3 tema ledarskapet och 27/3 behandlades bl. a stiftelsejuridik och revision. Intressanta föreläsare från näringsliv, stadens ledning och politiken bjöds in till samtliga träffar vilka alla avslutades med givande samtal med Pär-Ola Mannefred som samtalsledare. Seminarier Ett antal seminarier har arrangerats under året, då främst genom Moderata Friskolan. Seminarierna har varit öppna för medlemmar. Seminarierna som genomförts är: 24 mars, Etik och moral i politiken. Ledare: Christer Holmér 24 april, Valfrågor. 28 april, Media och politiken. Ledare: Jessica Källman och Caroline Opsahl 12 maj, EU-frågor. Ledare: Alexander Abenius 26 maj, Vinna väljare. Ledare: Ann-Sofie Alm 24 november, Moderaternas ideologi. Ledare: Hans Rothenberg 4 december, Att skriva motioner. Ledare: David Josefsson Ordförandemöten Sex ordförandemöten har arrangerats under året för förankra valplaner samt diskutera om det föreningarna anser vara prioriterade verksamhetsformer. Dessa möten har varit välbesökta. Datum för 13

14 genomförda ordförandemöten är följande: 25 februari, 2 juni, 12 augusti, 1 september, 25 september samt 11 november. Nymedlemsmöten Fyra nymedlemsmöten har arrangerats, 25 mars, 5 maj, 16 oktober och 27 november. Syftet har varit välkomna nya medlemmar och introducera dem i förbundet och partiet, politiken och verksamheten. Även berörda föreningsordföranden har deltagit i träffarna för kunna få en bra kontakt med de nya medlemmarna. Centrala besök utanför valkampanjer 6 mars 2014, Kent Persson besökte Göteborg och entreprenörsprojektet Företagsamma Hisingen tillsammans med Jonas Ransgård 19 mars 2014, finansmarknadsminister Peter Norman talade på Skanskas framtidsdagar och passade på hålla ett anförande på ett medlemsmöte på kansliet. 13 juni, migrationsminister Tobias Billström besökte Göteborg och genomförde ett verksamhetsbesök på företaget Downstairs, vilka anställt många nyanlända. Kampanj Förbundsstyrelsen hade en val- och kampanjstrategi för vinna valet i Göteborg som baseras på erfarenheterna från valet Strategin utgick från en analys av prioriterade väljargrupper och politikområden, som identifierats som vitala för vinna väljarnas stöd. Ett antal projekt- och arbetsgrupper har tillss för fördjupa och utveckla arbetet och omsätta idéer till budskap och aktiviteter i valkampanjen. Förbundet har löpande bedrivit opinionsbildande aktiviteter under året. Vid ett antal tillfällen har större, samordnade kampanjaktiviteter genomförts: My Dog 3-6 januari Göteborgsmoderaterna deltog på Nordens största hundevenemang, My Dog, som gick av stapeln på Svenska Mässan i Göteborg. Gothenburg Horse Show 27 februari - 3 mars Göteborgsmoderaterna deltog tillsammans med moderater från övriga förbund i Västra Götaland i monter på Gothenburg Horse Show. Eldfesten 18 mars Flera moderater deltog i vårt kampanjtält under eldfesten i Göteborgs centrum den 18 mars. Många bra samtal genomfördes under kampanjen. Hammarkullekarnevalen 30 maj 1 juni Många moderata kampanjarbetare bemannade partiets kampanjtält under folkfesten Hammarkullefestivalen 30 maj 1 juni. Den huvudsakliga uppgiften var starta samtal med besökarna kring angelägna frågor. West Pride 28 maj 1 juni Göteborgsmoderaterna deltog i West Pride. I samarbete med nätverket Öppna moderater bemannades kampanjtält under fem dagar. Kulturkalaset augusti 14

15 MUF och Moderaterna hade ett tält som bemannades under hela Kulturkalaset. Det bjöds på fruktjuicer och politiska samtal. Verksamhetsbesök Från vårt kommunkansli, Börsen, har verksamhet inriktat på besök ute i kommunal och verksamhet inom Göteborgs kommun forts under året. Många sådana samtal med medarbetare har genomförts med vår KS-grupp som huvudansvariga. Även medlemmar i vår regiongrupp har genomfört liknande besök inom sjukvården i Göteborg. Medlemmar/Föreningar Moderata Samlingspartiet i Göteborgs stad är organiserat i 17 partiföreningar. Samarbetet föreningarna emellan har, liksom tidigare, skett inom valkretsarna där man exempelvis genomfört gemensamma årsmöten. Under 2014 minskade förbundet sitt medlemsantal i partiföreningarna jämfört med 2013 års siffror på 1574 medlemmar. Sista december 2014 hade förbundet 1467 medlemmar, en minskning med 107 medlemmar. Detta är tyvärr en trend som vi sett i flera år. Desto mer glädjande är det MUF i Göteborg ökat så pass det totala medlemsantalet i förbundet ändå visar en ökning. Antalet nya partimedlemmar förbundet kan redovisa 2014 är 255 st. Under året har en särskild arbetsgrupp inom Förbundsstyrelsen arbetat med premiera våra särskilt flitiga kampanjarbetare, som är nyckelpersoner för medlemmarna som gör insatser ska uppmärksammas och de därigenom ger positiv energi i föreningsarbetet när det gäller rekrytera nya och vårda de redan befintliga medlemmarna. MUF har ökat sitt medlemsantal från föregående år. År 2013 hade MUF 721 medlemmar. År 2014 slutade medlemssiffran på 770 medlemmar. Detta avser MUF-medlemmar inom Göteborgs kommun. Totalen för MUF-distriktet inklusive medlemmar som är folkbokförda utanför kommunen är 903 st, jämföra med 2013 års siffra på 768 medlemmar. Detta innebär vi redovisar en total medlemssiffra för förbundet den 31 december 2014 på 2370 jämföras med 2013 års medlemsantal på 2295, en liten ökning med totalt 75 medlemmar. Sidoorganisationer, råd och nätverk Moderatkvinnorna i Göteborgs stad På förbundsstämman 2014 valdes Birgitta Simonsson till ordförande och Carina Ridenius valdes till vice ordförande. Ett av Moderatkvinnornas mål är få fler kvinnor rösta på Moderaterna. Moderaterna ska vara det bästa alternativet i valet. Moderaterna ska finnas i kvinnors vardag och forma en politik som de kan identifiera sig med. Moderatkvinnorna utgör en viktig del av förbundets kampanjorganisation och genom Moderatkvinnornas verksamhet och aktiviteter kan fler kvinnliga medlemmar och sympatisörer engageras. Moderatkvinnorna i Göteborg har målmedvetet börjat arbeta för bredda och förnya ansvar och engagemang inom Moderatkvinnorna. Moderatkvinnorna har därför bildat ett arbetsutskott/kampanjutskott på 6 personer där även MUF och seniorerna är representerade. Genom AU och våra MQ-ansvariga i föreningarna kan ansvaret spridas bättre, få större engagemang, fånga upp fler kvinnor och på så sätt få fler aktiva. Moderaterna måste ha kompetent och bred representation på alla nivåer och det förutsätter både kvinnor och män engageras och företräder partiets politik. Det behövs också fler och nya moderater i nämnder och styrelser. Både män och kvinnor med olika erfarenheter och kompetens men som 15

16 också har ideologisk förankring. Genom Moderatkvinnornas verksamhet och aktiviteter hoppas vi kunna engagera kvinnliga medlemmar och sympatisörer. Genomförda aktiviteter Genomförda aktiviteter av Moderatkvinnorna 2014, där många av förbundets kvinnliga medlemmar har bidragit med ett fantastiskt engagemang: 2 mars, Gothenburg Horse Show. Bemanning av monter under en dag. 8 mars, Internationella kvinnodagen, MQ kampanjade i centrala Göteborg och samtalade om kvinnors trygghet och delade ut larm. 7 april, modevisning hos Boutique Scruples. 26 april, AU och MQ ansvariga i föreningarna träffades för planera kommande valaktiviteter. 7 maj, morgonaktivitet i centrala Göteborg i samband med förtidsröstningen till EU valet. 10 maj, aktivitet på Biskopsgårdens dag. 12 maj, deltog vi i Vårruset i Slottsskogen. Några sprang i MQ-laget medan övriga mötte väljare. 17 maj, aktivitet under Göteborgsvarvet. Delade ut material och samtalade med publiken. 31 maj, bemannade tält under en halvdag på Hammarkullefestivalen, delade ut material under temat "svart blir vitt med RUT". 6 juni, aktiviteter under Sveriges Nationaldag i Slottsskogen. 16 augusti, aktivitet under Göteborgs Kulturkalas, delade ut Moderatkvinnors kokbok i centrala stan. 23 augusti, nationell MQ dag, kampanj under temat "Svart blir vitt" - låt RUT vara kvar! 23 augusti, midnsloppet i Slottsskogen. MQ delade ut material och pratade med deltagare. 27 augusti, morgonaktivitet i samband med förtidsröstningens start. Vi bjöd på kaffe och moderata ideer/material. 3 september, morgonaktivitet på Centralstationen. MQ bjöd på kaffe med moderata ideer/material. 6 september, aktivitet på Rymdtorget i samband med Kulturfestivalen i Bergsjön. MQ bjöd på moderata ideer/material. 10 september, morgonaktivitet på Centralstationen. MQ bjöd på kaffe med moderata ideer/material. 13 september, aktivitet tillsammans med Jonas Ransgård under parollen "Trygghet för kvinnor" och delade ut larm i centrala Göteborg. 12 december, arrangerade Lucia after work och bjöd in medlemmar från hela Göteborgsförbudet. Förbundsstyrelsen tackar Moderatkvinnorna i Göteborgs stad för alla fina och insatser och stort engagemang för stärka Moderaterna bland kvinnliga väljare. Moderata Ungdomsförbundet i Göteborg MUF har under verksamhetsåret 2014 haft en mycket intensiv kampanjverksamhet. Det intensiva kampanjarbetet genererade exceptionellt många personkryss för ungdomsförbundets prioriterade 16

17 kandidater. Ungdomsförbundet i Göteborg hade vid årets slut 903 medlemmar vilket ger en medlemsökning från föregående år på 17,6%. Detta är utöver det intensiva kampanjarbete som bedrivits på såväl gymnasier, universitet som ute på stadens gator och torg. Moderat Skolungdom Göteborg har forts öka sin aktivitetsgrad och antalet aktiva ökar stadigt. Moderata Studenter Göteborg är i skrivande stund den största studentföreningen inom MUF. Förbundsstyrelsen tackar MUF-distriktets ledning samt alla entusiastiska medlemmar för all hjälp med föra fram partiet. Moderata Seniorer Moderata Seniorer har haft livaktig verksamhet under året. Med god framgång har de populära trivselträffarna genomförts med synnerligen god uppslutning och politiska måndagsmötena har lockat många deltagare. Dessutom har Moderata Seniorer varit mycket aktiva i kampanjsammanhang och i valrörelserna. Olika flygblad har framställts i politiska sakfrågor med hjälp av personal på Rådhuset. Dessa har delats ut på Avenyn och i samband med partiets övriga utåtriktade aktiviteter samt i valkampanjerna. Förbundsstyrelsen vill passa på tacka Moderata Seniorer för deras sedvanliga stora engagemang och de stora och värdefulla insatser som gjordes i supervalårets valkampanjer. Öppna moderater Nätverket Öppna moderater är tillskyndare till öppnare synsätt gentemot olika sexuella läggningar har forts expanderat sin verksamhet i västra Sverige. Den lokala föreningen har varit mycket aktiv i West Pride och i valrörelserna. Detta nätverk finns även representerat på andra håll i landet inom Moderaterna. I vår lokala avdelning har Jesper Vestlund varit ordförande under verksamhetsåret. Förbundsstyrelsen vill tacka Öppna moderater för de värdefulla insatserna under det gångna året, såväl i egna aktiviteter som i valrörelserna. Kommunikation Fakta och Synpunkter Förbundets medlemstidning har under 2014 utkommit med fem nummer, inklusive en specialutgåva som gick ut under europaparlamentsvalrörelsen. Redaktionen har bestått av partiombudsman Stellan Paulsson, Jessica Källman, informationsansvarig inom MVG, Tomas Nilsson, Informations- och ITansvarig samt David Josefsson, politisk sekreterare. Jan Zetterström tog över efter Stellan Paulsson i redaktionen 1 mars. Ansvarig utgivare har varit Stellan Paulsson fram till 28 februari 2014 och därefter Jan Zetterström, partiombudsman. Nyhetsbrev Under verksamhetsåret har Nyhetsbrev för Göteborgsmoderaterna kommit ut varje vecka utom långhelger och semestertider - till förbundsstyrelsen, kommunfullmäktigegruppen, kommunstyrelsegruppen, regionfullmäktigegruppen, föreningsstyrelserna, förbundets riksdagsledamöter, seniorernas styrelse samt MUF:s distriktsstyrelse. Innehållet är koncentrerat till interna nyheter av operativ karaktär inom verksamheten, samt utgör ett levande kalendarium på nätet. Efter valet har Nyhetsbrevet samordnats med Börsennytt med information om kommunstyrelsegruppens, regionfullmäktigegruppens och riksdagsledamöternas verksamhet. Hemsidan Under 2014 har förbundets webbplats fått ett nytt utseende i samband med Moderaterna bytt typsnitt och uppdaterat logotyperna inför valrörelserna. Förbundet har även satsat på innehåll för de regionala och lokala Facebooksidorna för Moderaterna i Västra Götaland respektive 17

18 Göteborgsmoderaterna eftersom det når många läsare och driver trafik till våra reguljära webbplatser. Vi har forts tillhandahållit stöd med plform för webbsidor till moderata nätverk och företrädare och utvecklat webbplatsen moderatvg.se med bland annat kalendarier och ett aggregerat nyhetsflöde från de fem förbunden i Västra Götaland. Intranät Utvecklingen av intranätet på adressen internt.moderatvg.se har forts under 2014 och databaserna med kartor, valdistrikt och adresslistor har använts vid ett antal dörrknackningskampanjer under året både i Göteborg och i våra grannförbund. En webbutik upprättades inför valet med möjlighet anmäla intresse för och sedan boka olika typer av valmaterial. MVG-organisationen har även använt intranätet för sprida olika typer av valinformation. Intranätet har också gjort det möjligt för kandidater på riksdags- och regionvalsedlar uppdatera sina presentationer för en publik webbplats inför valet. Samtliga medlemmar kan via samma gränssnitt lämna kandidatförsäkran och söka förtroendeuppdrag. Funktionen för anmälningar till event och seminarier har uppdaterats med bättre stöd för mobila enheter. Ett interaktivt formulär för årsmötesrapportering har utvecklats inför Intranätet innehåller även en sökfunktion med kontaktuppgifter till flertalet personer i Västra Götaland med förenings-, förtroende- eller tjänstemannauppdrag och informationen har uppdaterats löpande under verksamhetsåret. Ekonomi Förbundets ekonomi är god även efter supervalåret. Det innebär förbundet kan fortsätta utveckla verksamheten och samtidigt avsätta medel till kommande valrörelser. Som framgår av den bilagda resultat- och balansräkningen har förbundsstämman ta ställning till dels hur de balanserade medlen om kronor, minus årets resultat om kronor skall disponeras. I balansräkningen ingår en post med benämning Jubileumsfond som instiftades vid stämman 1995 då förbundet fyllde 100 år. Fondens syfte är bereda förbundets medlemmar möjlighet delta i utbildningar utöver vad förbundet kan erbjuda i egen regi. Vidare ingår posten Ebba Lindströms fond som är en donation till förbundet användas till inköp av eget hus. Reservfonden inrättades av förbundsstämman 1985 i syfte bygga upp ett kapital som säkerställer förbundets verksamhet under ett år efter en eventuell valförlust. Valfonden är som framgår av namnet en fond som syftar till kraftsamling under valår. Förbundsstyrelsens slutord Partiets huvuduppgifter är utveckla politik, värva och utbilda medlemmar samt vinna val. Efter ett val är det naturligt vår koncentration huvudsakligen riktas till utveckla vår politik. Parallellt med sammanfa och utvärdera årets valinsatser har Förbundsstyrelsen tills ett antal arbetsgrupper med målsättningen ta fram förslag till utvecklad politik på en mängd sakfrågeområden och fler arbetsgrupper välkomnar vi. Detta arbete är öppet för alla medlemmar som vill delta. Under åren fram till nästa val ska vi väl använda till göra vårt parti till det, för väljarna, raktivaste alternativet i svensk politik, senast år

19 Årsredovisning för Moderata Samlingspartiet i Göteborg Räkenskapsåret 2014

20 Moderata Samlingspartiet i Göteborg Org.nr (7) Styrelsen för Moderata Samlingspartiet i Göteborg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår den ansamlade förlusten (kronor): balanserad vinst avsättning till valfonder årets förlust behandlas så återföring från valfonder i ny räkning överföres Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

1 STÄMMANS ÖPPNANDE Förbundsordförande Johnny Magnusson hälsade de närvarande välkomna och förklarade 2011 års förbundsstämma öppnad.

1 STÄMMANS ÖPPNANDE Förbundsordförande Johnny Magnusson hälsade de närvarande välkomna och förklarade 2011 års förbundsstämma öppnad. MODERATA SAMLINGSPARTIET I GÖTEBORGS STAD Protokoll fört vid förbundsstämma i Moderata Samlingspartiet i Göteborgs stad, org nr 857200-7543, lördagen den 9 april 2011 på Hotel Riverton kl 10.00-ca 17.30.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Bohus

Civilförsvarsförbundet Bohus Årsredovisning för Civilförsvarsförbundet Bohus Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Västerhejde Fiber Ekonomisk förening

Västerhejde Fiber Ekonomisk förening Årsredovisning för Västerhejde Fiber Ekonomisk förening 769626-4642 Räkenskapsåret 2014-01 -01-201 4-1 2-31 Innehålisförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek.för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighets får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hindås Centrum Ekonomiska Förening Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari december 2015

Hindås Centrum Ekonomiska Förening Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari december 2015 Hindås Centrum Ekonomiska Förening Org nr 769624-4578 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 215 31 december 215 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultat & Balansräkning Noter med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Älvsjöföretagarna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2-3 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011.

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. ÅRSREDOVISNING FÖR SIVERS URBAN FONDER AB Org. nr 556725-7935 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för StyrelseAkademien Norr får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer