1 STÄMMANS ÖPPNANDE Förbundsordförande Johnny Magnusson hälsade de närvarande välkomna och förklarade 2011 års förbundsstämma öppnad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 STÄMMANS ÖPPNANDE Förbundsordförande Johnny Magnusson hälsade de närvarande välkomna och förklarade 2011 års förbundsstämma öppnad."

Transkript

1 MODERATA SAMLINGSPARTIET I GÖTEBORGS STAD Protokoll fört vid förbundsstämma i Moderata Samlingspartiet i Göteborgs stad, org nr , lördagen den 9 april 2011 på Hotel Riverton kl ca Bilagor återfinns i stämmohandlingarna 2 delar - samt som separata numrerade bilagor. Närvarande: 200 valda ombud samt ett antal medlemmar och intresserade. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Förbundsordförande Johnny Magnusson hälsade de närvarande välkomna och förklarade 2011 års förbundsstämma öppnad. 2 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDEN FÖR STÄMMAN Valberedningens ordförande Jan Hallberg föreslår Elisabet Rothenberg till ordförande samt Lars Bergsten och Rikard Ljunggren till vice ordföranden. att till ordförande för stämman välja Elisabet Rothenberg samt att till vice ordförande för stämman välja Lars Bergsten och Rikard Ljunggren. 3 VAL AV SEKRETERARE Valberedningens ordförande föreslår Gunnel Aho och Maj Holmström till sekreterare. att till sekreterare för stämman välja Gunnel Aho och Maj Holmström. 4 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE Valberedningens ordförande föreslår Ingela Ferneborg, Börje Olsson, Marie-Louise Hänel Sandström och Anders Granberg till protokollsjusterare tillika rösträknare. att till protokollsjusterare tillika rösträknare för stämman välja Ingela Ferneborg, Börje Olsson, Marie-Louise Hänel Sandström och Anders Granberg. 5 FASTSTÄLLANDE AV STÄMMANS STADGEENLIGA UTLYSANDE Gunnel Aho redogör för utlysandet av stämman. Enligt stadgan skall den utlysas senast 8 veckor innan stämman. Utlysning har skett i Förbundsinfo nr som gick ut vecka 50 samt i Fakta & Synpunkter nr som också gick ut v 50. att anse förbundsstämman stadgeenligt utlyst.

2 6 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Stämmoordförande Elisabet Rothenberg föreslår att motioner och propositionen behandlas enligt utskottsindelningen. att behandla motioner och proposition enligt utskottsindelning samt att i övrigt godkänna förslag till föredragningslista. 7 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD Gunnel Aho förrättar upprop i enlighet med röstlängden i stämmohandlingen from sidan 32 och framåt. att fastställa röstlängden i enlighet med bilaga. Bilaga 1 8 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING Förslag på arbetsordning återfinns i stämmohandlingen sidan 5. att fastställa förslaget till arbetsordning för stämman. 9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelsen återfinns i stämmohandlingen sidan 6 och framåt. att anse verksamhetsberättelsen framlagd. 10 REVISORERNAS BERÄTTELSE Revisorernas berättelse återfinns i stämmohandlingen sidan 17. att anse revisionsberättelsen framlagd. 11 FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING att fastställa den av förbundsstyrelsen framlagda och påtecknade balans- och resultaträkningen. 12 DISPOSITION AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT att tillstyrka förbundsstyrelsens förslag till resultatdisposition.

3 13 BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning för den tid revisionen omfattar. 14 RAPPORTER Redovisning av Valutvärderingen för Göteborg. Valutvärderingen återfinns i en egen fristående bilaga. Bilaga 2 Axel Josefson föredrar utvärderingen. 15 OMVAL 2011: Johnny Magnusson redogör för det kommande omvalet i Västra Götalands regionen den 15 maj Stämmotal: Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson håller stämmotal. Han tackas av Johnny Magnusson med en kokbok samt varma applåder. 16 BEHANDLING AV MOTIONER OCH PROPOSITIONER Redogjorde utskottsordförande Hampus Magnusson: för behandling och beslut av motionerna 1-9 i utskott 1. Bilaga 3 Motion 1 Stefan Olinder yrkar bifall till att-sats 2 och 3. Jan Eriksson yrkar bifall till motionen att i enlighet med utskottets förslag avslå att-sats 1 och 3 samt att besvara att-sats Ajournering av förbundsstämman. att ajournera förhandlingarna för lunch. 18 Återupptagande av förhandlingarna. att återuppta förhandlingarna.

4 Motion 2 Peter Hermansson yrkar bifall på att-sats 1. Jan Eriksson yrkar bifall till motionen. att bifalla utskottets förslag att avslå motionen. Motion 3 Jan Eriksson yrkar bifall till motionen efter försöksvotering: att bifalla utskottets förslag att avslå motionen. Motion 4 Andreas Nilsson yrkar bifall till motionen. Motion 5 att Motion 6 att bifalla utskottets förslag att avslå motionen. Motion 7 Filip Henriksson yrkar på en tilläggs att sats lydande: Motionen skickas vidare till den moderata riksdagsgruppen Marie-Louise Hänel Sandström och Maria Rydén yrkar bifall till motionen. Johnny Magnusson yrkar avslag på motionen. Reservation till förmån för avslag på motionen inlämnad av Lisbeth Sundén Andersson. Motion 8 Fredrik Johansson yrkar bifall till motionen.

5 Motion 9 Magnus Palmlöf yrkar bifall till motionen. efter votering med rösträkning Redogjorde utskottsordförande Axel Josefson: för behandling och beslut av motionerna i utskott 2. Bilaga 4 Motion 10 Toni Orsulic yrkar bifall till motionen. Streck i debatten begärs och verkställs efter justering av talarlistan Reservation till förmån för bifall på motionen inlämnad av Toni Orsulic. Motion 11 Anita Karlmark yrkar bifall till motionen. Motion 12 Otto Linton och Gösta Lange yrkar bifall till motionen Lisbeth Sundén Andersson yrkar avslag på motionen att bifalla Lisbet Sundén Anderssons förslag att avslå motionen. Motion 13 att bifalla utskottets förslag att avslå motionen. Motion 14 Motion 15 att bifalla utskottets förslag att avslå motionen

6 Motion 16 Motion 17 Mari-Louise Barrenäs m.fl. yrkar bifall till motionen Johnny Magnusson m.fl. yrkar avslag på motionen Streck i debatten begärs och verkställs efter justering av talarlistan. efter försöksvotering: Reservation till förmån för avslag på motionen inlämnat av Johnny Magnusson, Hans Rothenberg Elisabet Rothenberg, Anna Sjöstrand, Henrik Abrahamsson, Daniel Berndtsson, Thomas Löfgren, Axel Josefson, Jonas, Schönemann, Erik Svenning, Ulf Nilsson, John Rignell, Mimmi von Troil, Cecilia Magnusson, Åsa Hartzell, Tomas Nilsson, Mattias Olsson- Ruppel, Claes-Göran Lans, Johan Nimmermark. Motion 18 Johnny Magnusson yrkar avslag på motionen. Andreas Nilsson och Christer Karlqvist yrkar bifall till motionen. Streck i debatten begärs och verkställs efter justering av talarlistan. att bifalla Johnny Magnussons förslag att avslå motionen. Reservation till förmån för bifall av motionen inlämnat av Andreas Nilsson. Motion 19 att bifalla utskottets förslag att avslå motionen. Motion 20 Anita Carlstedt yrkar avslag på motionen. Redogjorde utskottsordförande Emilie Lotterberg: för behandling och beslut av propositionerna 1-2 samt motionerna i utskott 3. Bilaga 5

7 Motion 21 Motion 22 Irén Torbrant yrkar avslag på motionen Johan Nimmermark yrkar avslag för att-sats 1 samt 2 i motionen och att ersätta med att-satser 1 och 2 som jag formulerade i utskott 3 s protokoll. Reservation till förmån för avslag på motionen inlämnat av Irén Torbrant och Andreas Nilsson. Reservation till förmån för eget yrkande inlämnat av Johan Nimmermark Motion 23 att bifalla utskottets förslag att anse motionen besvarad samt att översända den för beaktande till våra m-företrädare i fastighets-och byggnadsnämnd. Motion 24 att bifalla utskottets förslag att bifalla motionen, dvs att moderaterna i Göteborg berörda nämnder aktivt arbetar för att rusta upp Skanstorget samt att översända den till m-företrädarna i fastighets-och byggnadsnämnd för kännedom. Motion 25 Motion 26 att anse motionen besvarad. Proposition 1

8 att bifalla utskottets förslag att förlänga uppdraget till förbundsstyrelsen och dess arbetsgrupp avseende översynen av förbundets stadgar och nomineringsbestämmelser till förbundsstämman Proposition 2 Mimmi von Troil yrkar att avslå att-sats 2 och att fastställa medlemsavgiften för 2013 till 200 kr för enskilda medlemmar samt att fastställa medlemsavgiften för 2013 till 165 kr för medlemmar from året de fyller 65 år. Beslöt förbundsstämma: att bifalla utskottets förslag att bifalla att-sats 1 och 3 samt att bifalla Björn Nilssons ändringsyrkande av texten i att-sats 2 för år 2013 till 300 kronor (+30 kr) för.. Reservation till förmån för eget yrkande enl sidan 29 i stämmohandlingarna inlämnat av Mimmi von Troil med stöd av Helena Maria Olsson Redogjorde utskottssekreterare Magnus Palmlöf. för behandling och beslut av motionerna i utskott 4. Bilaga 6 Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29 Christina Löwenström, Andreas Nilsson och Marie Louise Barrenäs yrkar avslag på motionen Streck i debatten begärs och verkställs efter justering av talarlistan. att bifalla utskottets förslag att bifalla motionen samt att Moderaterna i Göteborg verkar för att miljöbilar även bör få köra med dubbdäck och ha kvar den förmånliga parkeringen. Motion 30

9 Motion 31 att bifalla utskottets förslag att avslå motionen. Motion ANTAL LEDAMÖTER I FÖRBUNDSSTYRELSEN Valberedningens ordförande Jan Hallberg föreslår att antalet ledamöter skall vara 13 stycken i förbundsstyrelsen inkl. MQ s ordförande samt den ledamot som utses av MUF, vilken ej väljs av stämman. att fastställa antal ledamöter i förbundsstyrelsen till 13 stycken inkluderande MQ s ordförande samt den ledamot utsedd av MUF, vilken ej väljs av stämman 20 VAL AV FÖRBUNDSORDFÖRANDE Valberedningens ordförande redogör för valberedningens förslag, vilket återfinns i stämmohandlingarna sid I enlighet med förslaget föreslår han nyval av Cecilia Magnusson till förbundsordförande. att välja Cecilia Magnusson till förbundsordförande. Valet är enhälligt 21 VAL AV 1:E VICE ORDFÖRANDE att välja Axel Josefsson till 1:e vice ordförande. Valet är enhälligt. 22 VAL AV 2:E VICE ORDFÖRANDE att välja Lisbeth Boethius till 2:e vice ordförande. Valet är enhälligt.

10 23 VAL AV LEDAMÖTER att välja Åsa Hartzell, Kajsa Olofsson, Jonas Schönemann, Mimmi von Troil, Abdirisak Waberi, Mats Brodefors, Birgitta Simonsson samt David Josefsson till ledamöter i förbundsstyrelsen. 24 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MODERATKVINNORNA SAMT ERSÄTTARE FÖR DENNA. att välja Lisbeth Sundén Andersson till ordförande och Kristina Tharing som ersättare. 25 VAL AV REVISORER att välja Peter Önnheim och Claes Göran Lans till revisorer. 26 VAL AV REVISORSERSÄTTARE att välja Christer Olsson som revisorsersättare för Peter Önnheim och Charlotte Bouveng till revisorsersättare för Claes-Göran Lans. 27 VAL AV KRETSREPRESENTANTER I VALKOMMITTÉN att välja Anders Hyllander 1:a kretsen, Annika Lännhult 2:a kretsen, Maria Rydén 3:e kretsen samt Nils-Erik Wangler 4:e kretsen samt som MUF s representant välja Peter Hermansson till kretsrepresentanter i valkommittén. 28 VAL OMBUD TILL PARTISTÄMMA 2011 att välja Cecilia Magnusson, Jonas Ransgård, Johnny Magnusson, Lisbeth Sundén Andersson, Kristina Tharing, Lars Hjälmered, Maria Rydén, Johanna Svartnäs och Axel Josefson till ordinarie partistämmoombud. 29 VAL AV ERSÄTTARE TILL PARTISTÄMMOOMBUDEN att i turordning välja Martin Wannholt, Hans Rothenberg, Åsa Hartzell, Mimmi von Troil, Jonas Schönemann, Hampus Magnusson, Abdirisak Waberi, Linn Feldt och Gunnel Aho till ersättare för partistämmoombuden.

11 30 VAL AV OMBUD OCH ERSÄTTARE TILL MEDBORGARSKOLANS REGIONSTÄMMA att välja Marie-Louise Hänel Sandström och Sigyn Josefson till ombud samt att välja Gunnar Ek och Joakim Olinder till ersättare. 31 VAL AV NOMINERINGS/REKRYTERINGSKOMMITTÉ INFÖR 2014 ÅRS VAL att välja Kjell Svensson till ordförande samt att välja Staffan Sjöberg, Annika Lännhult, Christina Hjort, Pelle Bratell samt Victor Löfving till ledamöter. 32 VAL AV LEDAMOT TILL DEN GEMENSAMMA NOMINERINGSKOMMITTÉN I VÄSTRA GÖTALAND. att välja Christina Hjort 33 VAL AV LEDAMÖTER TILL REPRESENTANTSKAPET Utöver valberedningens förslag föreslås Marie-Louise Barrenäs och Björn Jonsson. att välja Lenelotte Almqvist, Sven Andersson, Kjell Arnqvist, Stig Aronsson, Marie Louise Barrenäs, Lars Bergsten, Sune Birging, Per Boëthius, Nora Castegren, Claes Fallenius, Eric Gott, Anders Granberg, Björn Holmgren, Åke Jacobsson, Jim Janson, Gösta Johansson, Marita Johnson, Sigyn Josefson, Bengt Mollstedt, Fredrik Mårlind, Lars E Nilsson, Ulf Nilsson, Göran Olofsson, Berit Olofsson Allard, Birgitta Peterson, Sonja Rembo, John Rignell, Tibor Ritzel, Marianne Selenius, Erika Skantze, Lars-Åke Skager, Annbrith Svensson, Kjell Svensson, Marina Throne Holst, Birgitta Tillberg, Peter Westman, Lennart Widing, Hans Wilhelmsson och Paul Östling. 34 VAL AV VALBEREDNING Redogjorde Johanna Svartnäs, MUF: för förslag till förbundets valberedning inför förbundsstämman att till ordförande välja Maria Rydén samt att välja Kristina Tharing, Annika Johansson, Fredrik Lindqvist, Pelle Bratell och Peter Hermansson (MUF) till ledamöter i förbundets valberedning.

12 35 ÖVRIGA FRÅGOR Tackade Johnny Magnusson: De närvarande avgående ledamöterna Hans Rothenberg och Rustan Hälleby - för gott och värdefullt arbete i förbundsstyrelsen. Stämmopresidiet Elisabet Rothenberg, Lars Bergsten och Rikard Ljunggren tackas för gott arbete vid dagens förhandlingar. De närvarande av kansliets personal, Gunnel Aho, Inger Carlsson, Maj Holmström, och Björn Nilsson för deras arbete under det gångna verksamhetsåret. Tackade nyvalda förbundsordförande Cecilia Magnusson: Den avgående förbundsordföranden Johnny Magnusson för gott och värdefullt arbete i förbundsstyrelsen som ordförande. 36 STÄMMANS AVSLUTANDE Förbundsordförande Cecilia Magnusson avslutar stämman med ett kortare anförande som avslutas med ett tack till ombuden och övriga för visat intresse och förklarade 2011 års förbundsstämma för avslutad. Elisabet Rothenberg Ordförande Lars Bergsten Vice ordförande Rikard Ljunggren Vice ordförande Gunnel Aho Sekreterare Maj Holmström Sekreterare Ingela Ferneborg Justerare Börje Olsson Justerare Marie-Louise Hänel Sandström Justerare Anders Granberg Justerare

Göteborg Förbundsstämma 2015

Göteborg Förbundsstämma 2015 r a g n i l d n a h o m Stäm r e n o i t Mo Göteborg Förbundsstämma 2015 Välkommen till Förbundsstämman 2015 Att sammanfa ett år som det vårt förbund nu ska lägga till handlingarna är en utmaning. Vi

Läs mer

Propositioner. och yttranden

Propositioner. och yttranden positioner oc ch yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 20 n Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner

Läs mer

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r.

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r. Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17 Tid Måndag-onsdag 15-17 september 2014. Plats Närvarande beslutande Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors

Läs mer

Partistämma 2007: Propositioner.

Partistämma 2007: Propositioner. :. Moderaternas partistämma. Gävle 25/28 oktober 2007. Innehåll Stämmoprogram 7 Föredragningslista 10 Arbetsordning 12 Utdrag ur stadgar 13 Röstlängd 19 Valberedningens förslag 27 Proposition 1: 33 Vår

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2012 i Göteborg

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2012 i Göteborg 1 Mötets öppnande Förbundsordförande Sven von Holst hälsade delegaterna varmt välkomna till Simförbundsmötet 2012. Ett särskilt välkomnande riktades till Gunnar Werner, tidigare sekreterare i FINA-byrån

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

Stämma Västerås. 1 22 Beryl Kleresjö. Kyrkbacksgården Västerås

Stämma Västerås. 1 22 Beryl Kleresjö. Kyrkbacksgården Västerås STÄMMAN 2009 protokoll sid 1 (7) Avd/sekt Datum Tid Stämma Västerås 9 10 maj 2009 9 maj 14.00 15.00 10 maj 09.00 13.30 Paragraf Vid protokollet Protokollnr 1 22 Beryl Kleresjö Protokoll Plats Kyrkbacksgården

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011.

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. 1 Stämmans öppnande Klubbens ordförande Christoffer Schildt hälsar delegater och övriga deltagare

Läs mer

Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och konferens, Norrköping

Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och konferens, Norrköping Djurskyddet Sverige Virkesvägen 10 120 30 Stockholm 08-673 35 11 info@djurskyddet.se www.djurskyddet.se Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och

Läs mer

fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 5 april 2003 i Skinnskattebergs Folkets Park.

fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 5 april 2003 i Skinnskattebergs Folkets Park. Protokoll fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 5 april 2003 i Skinnskattebergs Folkets Park. Närvarande: Justerad röstlängd och deltagarförteckning bilagd (protokollsbilaga

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland

Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland Protokoll: Distriktets årsmöte Plats & tid: Örestrand 2007-04-14 Närvarande: 52 ombud från församlingar 24 ombud från SMU-föreningar 6 ledamöter ur distriktsstyrelsen

Läs mer

Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN. Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping

Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN. Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN Art Förbundsstämma Tid Lördag den 30 maj 2015 Plats Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping 1 Förbundsstämman öppnas

Läs mer

Avd/sekt Datum Tid. Riksstämma Stockholm. Birger Jarl Konferens Stockholm

Avd/sekt Datum Tid. Riksstämma Stockholm. Birger Jarl Konferens Stockholm STÄMMAN 2015 protokoll sid 1 (8) Avd/sekt Datum Tid Riksstämma Stockholm 8-9 maj 2015 8 maj 13.30 18.00 och 9 maj 11.00 12.30 Paragraf Vid protokollet Protokollnr 1-23 Börje Carlsson Protokoll Plats Birger

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Protokoll. Förbundsmöte 23-24 april 2010

Protokoll. Förbundsmöte 23-24 april 2010 Protokoll Förbundsmöte 23-24 april 2010 Protokoll från Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte, den 23-24 april 2010, i Karlstad Före öppnandet av förbundsmötet hälsades alla deltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll vid SISU-stämman den 12 maj 2007 i Conventum, Örebro

Protokoll vid SISU-stämman den 12 maj 2007 i Conventum, Örebro Protokoll vid SISU-stämman den 12 maj 2007 i Conventum, Örebro SISU Idrottsutbildarnas stämmohandlingar: Häftet: Ramprogram för RIM 2 Förslag till föredragningslista 3 Ombudsförteckning SF/MO/SISU-distrikt

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013 Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013 B MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN Handlingar till Förbundsstämma 26 maj 2013 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 1 OM BOKEN

Läs mer

vid EFS 141:a årskonferens Sammanträdesdatum 2015-05-16 Exel Arena, Umeå

vid EFS 141:a årskonferens Sammanträdesdatum 2015-05-16 Exel Arena, Umeå EFS 159:e ÅRSMÖTE vid EFS 141:a årskonferens PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-05-16 76/15 Plats Närvarande ombud Exel Arena, Umeå Antalet ombud vid årsmötet är 455 fördelade på distrikten enligt följande:

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand.

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. Närvarande: Föreningarnas valda ombud enlig förteckning, distriktsstyrelsens ledamöter,

Läs mer

PROTOKOLL 1(7) Datum 2007-05-24

PROTOKOLL 1(7) Datum 2007-05-24 Slag av sammanträde Fullmäktigesammanträde PROTOKOLL 1(7) Plats World Trade Center, Stockholm Sekreterare Ingvar Högström Protokolljusterare Lars Karlsson och Irene Morgan Styrelsens ordförande Hans Tilly

Läs mer