Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning"

Transkript

1 Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 Kassaflödesanalys 7 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 8 Underskrifter 14

2 2 (14) Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Karlshamn Energi Elförsäljning AB ägs av moderbolaget Karlshamn Energi AB, organisationsnummer , som i sin tur ingår i den aktiebolagsrättsliga koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB, som ägs av Karlshamns kommun. Verksamhet Karlshamn Energi Elförsäljning AB bedriver produktion av vindkraft och försäljning av el till slutkundsmarknaden. Genom avtal med moderbolaget Karlshamn Energi AB tillförsäkras bolaget resurser för att driva verksamheten. Företagets styrka är att ha miljövänliga produkter, konkurrenskraftiga priser och en hög service. All el som säljs är miljömärkt och detta ingår i priset. Kunderna samfaktureras med moderbolagets elnätsverksamhet, kommunens VA-verksamhet och VMAB s renhållningsverksamhet. Genom denna samfakturering uppstår samordningsvinster för samtliga inblandade parter. Elinköp avseende fysisk och finansiell handel med el görs i samarbete med Skellefteå Kraft. Elhandeln hanteras i enlighet med en fastställd riskpolicy, och riskerna i elhandeln är begränsade. Elpriserna har under året varit relativt låga till följd av riklig tillgång till vattenkraft, bra tillgänglighet i kärnkraftverken och minskad efterfrågan. Lågkonjunktur och låga priser på kol och utsläppsrätter påverkar även priset på den gemensamma nordeuropeiska elmarknaden. Elförsäljningen har minskat på grund av att Karlshamns kommun har valt en annan leverantör. Elförsäljningen uppgick till 89 GWh och antal kunder har minskat marginellt. C:a 95% av kunderna har tecknat om sina elavtal med Karlshamn Energi Elförsäljning AB när deras gamla avtal löpt ut. Under 2013 var kvotplikten för elcertifikat 13,5%. Utöver elcertifikat från egen vindkraft har certifikat upphandlats genom Skellefteå Kraft till marknadsmässiga priser. Priserna har igenomsnitt varit strax under 200kr/st. Vindkraftverken med placering i Sölve har levererat något bättre än prognos och har producerat 10,3 GWh. Verken på Gunnön har producerat 2,8 GWh. Till följd av låga elpriser uppvisar vindkraftverken ett svagt resultat. Totalt uppvisar vindkraften ett resultat på -0,7 mnkr. Miljöpåverkan Vindkraftsanläggningen på Gunnön är på 3x660 kw och vindkraftverken i Sölve är på 2x2000 kw. Verksamheterna är anmälningspliktiga och tillsynen sköts av Miljöförbundet Blekinge Väst. Inga särskilda störningar från vindkraftverken har noterats. Ljudnivån från vindkraftverken på Gunnön bedöms ligga under 40 db om man tar hänsyn till det bakgrundsbuller som också finns på platsen. Kontroll av ljudnivån från vindkraftverken i Sölve har gjorts i januari 2013 och resultatet är att ljudnivån ligger under 40 db. Verksamheten är certifierad enligt miljöledningsstandarden ISO 14001:2004 och kvalitetsledningsstandarden ISO 9001:2008. Elproduktionen från vindkraftverken tilldelas elcertifikat, och används för den kvotplikt som Karlshamn Energi Elförsäljning AB måste uppfylla. Vindkraften används bl.a. till moderbolaget Karlshamn Energi AB s egen elförsörjning.

3 3 (14) Personal Företaget har ingen egen personal. Erforderliga personella resurser som VD, personal för elinköp, elförsäljning, administration, kundtjänst, drift och underhåll av vindkraftverken mm tillhandahålles av moderbolaget Karlshamn Energi AB enligt avtal. Resultat och prognos Resultat för 2013 efter finansiella poster är 1,1 mnkr. Av resultatet svarar elhandelsverksamheten för 1,8 mnkr och vindkraften för -0,7 mnkr. Värdet av vindkraftsproduktionen inklusive elcertifikat och nätnytta har varit c:a 54 öre/kwh, vilket är lägre än budgeterat. Genomsnittligt beräknas Karlshamn Energi Elförsäljning de närmsta åren ge ett mindre plusresultat. Det finns dock osäkerheter i resultatprognoser i både elhandel och vindkraftsproduktion. Förslag till disposition av årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinst 172 tkr disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning 172 tkr Summa 172 tkr Viktiga nyckeltal för koncernen: Nettoomsättning exkl punktskatter, Mkr Resultat efter finansiella poster, Mkr 1,1 0 0,7 0,8 Balansomslutning, Mkr Soliditet,% Rörelseresultat öre/såld kwh 2,1 0,8 0,6 0,6 Soliditet = Eget kapital + 78% av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutningen.

4 4 (14) Resultaträkning Belopp i kkr Not Nettoomsättning Punktskatter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader 5 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner, övriga Resultat före skatt Skatt på årets resultat 10 Årets resultat

5 5 (14) Balansräkning Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Immateriella omsättningstillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 6 (14) Balansräkning Belopp i kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital (10 aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Obeskattade reserver 15 Ackumulerade avskrivningar utöver plan Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 17, Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 17, Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i kkr Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

7 7 (14) Kassaflödesanalys Belopp i kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsekapital Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Belopp i kkr Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen ränta 1 86 Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar

8 8 (14) Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kkr om inget annat anges Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Terminskontrakt för elcertifikat värderas till anskaffningsvärde. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättras i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Vindkraftverk 20 år Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Immateriella omsättningstillgångar, elcertifikat Bolaget redovisar tilldelade och förvärvade elcertifikat som immateriella tillgångar. Värdering av tilldelade elcertifikat har gjorts till avtalat pris och förvärvade elcertifikat har värderats till terminssäkrat pris. Innehavet av dessa tillgångar betraktas som kortfristigt och har härmed klassificerats som omsättningstillgång. Redovisning avseende terminer för inköp av el och elcertifikat Terminssäkring sker av priser avseende inköp av el och elcertifikat för att täcka risker vid prisförändringar. Terminskontrakt för elcertifikat värderas till anskaffningsvärde. Skatt Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt (tidigare kallad Betald skatt) är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även

9 9 (14) justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas beskattade inom överskådlig framtid. Obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomsten från bolagets försäljning av varor redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda; de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen, bolaget behåller inte något engagemang i den löpande förvaltningen och utövar inte heller någon reell kontroll över de varor som sålts, inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som bolaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla bolaget, och de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränta redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränteintäkten redovisas med tillämpning av den räntesats som ger en jämn avkastning för tillgången i fråga. Färdigställandegraden faställs, när ett tjänsteuppdrag består av ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod, genom att fördela inkomsten linjärt över perioden. Intäktsredovisning för elleveranser För elhandelsverksamheten fås såld energimängd enligt gällande regelverk från utifrån verkliga mätvärden och enligt regelverket för avräkningar mellan elhandelsföretagen. Koncernbidrag och aktieägartillskott Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt. Koncernuppgifter Företaget är helägt dotterföretag till Karlshamn Energi AB, org nr med säte i Karlshamn. Karlshamn Energi AB ingår i en koncern där Stadsvapnet i Karlshamn AB, org nr med säte i Karlshamn, upprättar koncernredovisning för den största koncernen. Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 4 % av inköpen och 10 % av försäljningen till andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

10 10 (14) Not 1 Övriga rörelseintäkter Tilldelade elcertifikat Leasingintäkter 78 Återvunna kundförluster Not 2 Punktskatter Energiskatt på elektrisk kraft Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Ernst & Young, Anders Håkansson Revisionsuppdrag Andra uppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid en sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Not 4 Leasingavgifter avseende operationell leasing Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Inga Inga Not 5 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse Medelantalet anställda Sverige Summa Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) ( ) ( ) VD har lön och styrelsen har ersättningar från moderbolaget Karlshamn Energi AB och del av denna kostnad faktureras från moderbolaget tillsammans med övriga kostnader för gemensam administration och ingår i detta företags redovisning i posten övriga externa kostnader.

11 11 (14) Not 6 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter, övriga Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader, övriga Borgensavgift till Karlshamns kommun Not 9 Bokslutsdispositioner, övriga Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan - Maskiner, inventarier, verktyg och installationer Not 10 Skatt på årets resultat Aktuell skattekostnad (-) [/skatteintäkt (+)] Periodens skattekostnad [/skatteintäkt] Total redovisad skattekostnad Avstämning av effektiv skatt Procent Belopp Procent Belopp Resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats 22,0% ,3% 0 Ej avdragsgilla kostnader 44,7% ,0% -316 Ej skattepliktiga intäkter -44,7% 537 0,0% 316 Redovisad effektiv skatt 0,0% 26,3%

12 12 (14) Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid periodens slut Taxeringsvärden, byggnader (i Sverige) Not 12 Immateriella omsättningstillgångar Tilldelade elcertifikat Förvärvade elcertifikat Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna elintäkter Underhållsavtal vindkraftverk Övriga poster Not 14 Eget kapital Aktie- Reserv- Fritt eget kapital fond kapital Vid årets början Årets resultat Vid årets slut

13 13 (14) Not 15 Obeskattade reserver Av obeskattade reserver utgör kkr (1 374) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten ingår ej i företagets balansräkning. Not 16 Ackumulerade avskrivningar utöver plan Maskiner och inventarier Not 17 Övriga skulder till kreditinstitut, långfristiga Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen Not 18 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Karlshamns kommun har tecknat borgen för lån till kreditinstitut. Not 19 Checkkredit Beviljad kreditlimit Outnyttjad del Utnyttjat kreditbelopp Säkerheter redovisas i not 'Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut'. Krediten är kopplad till ett koncernkonto gemensamt med Karlshamns kommun och övriga företag i Stadsvapnetkoncernen. Ovan angivet belopp avser Karlshamn Energikoncernens del av krediten. Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupen räntekostnad Arrende och intrångsersättning vindkraft Upplupen kostnad elinköp 651 Övriga poster

14

15

16

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

INDUSTRIPRODUKTER Ett urval av produkter: Cederroth Första Hjälpen-tavla

INDUSTRIPRODUKTER Ett urval av produkter: Cederroth Första Hjälpen-tavla ÅRSREDOVISNING 2009 /LOGGA/ Org.nr Innehållsförteckning 1 Verksamheten i korthet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning - koncern 5 Balansräkning - koncern 6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Noter 11 Underskrifter 16 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 18 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Foto: Gustavo Orensztajn ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Öresundskraft - 2009 - Org nr 556089-7851 Innehållsförteckning..................................... 1 Några viktiga händelser under året...........................

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Bostadsgaranti får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer