Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning"

Transkript

1 Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 7 Kassaflödesanalys 8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 9 Underskrifter 15

2 2 (15) Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Karlshamn Energi Elförsäljning AB ägs av moderbolaget Karlshamn Energi AB, organisationsnummer , som i sin tur ingår i den aktiebolagsrättsliga koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB, som ägs av Karlshamns kommun. Verksamhet Karlshamn Energi Elförsäljning AB bedriver produktion av vindkraft och försäljning av el till slutkundsmarknaden. Genom avtal med moderbolaget Karlshamn Energi AB tillförsäkras bolaget resurser för att driva verksamheten. Företagets styrka är att ha miljövänliga produkter, konkurrenskraftiga priser och en hög service. All el som säljs är miljömärkt och detta ingår i priset. Kunderna samfaktureras med moderbolagets elnätsverksamhet, kommunens VA-verksamhet och VMAB s renhållningsverksamhet. Genom denna samfakturering uppstår samordningsvinster för samtliga inblandade parter. Elinköp avseende fysisk och finansiell handel med el görs i samarbete med Skellefteå Kraft. Elhandeln hanteras i enlighet med en fastställd riskpolicy, och riskerna i elhandeln är begränsade. Elpriserna har under året varit relativt låga till följd av riklig tillgång till vattenkraft, bra tillgänglighet i kärnkraftverken och minskad efterfrågan. Lågkonjunktur och låga priser på kol och utsläppsrätter påverkar även priset på den gemensamma nordeuropeiska elmarknaden. Elförsäljningen var 129 GWh, och både försäljningsvolym och antalet elkunder är ungefär oförändrat. C:a 96% av kunderna har tecknat om sina elavtal med Karlshamn Energi Elförsäljning AB när deras gamla avtal löpt ut. Karlshamn Energi Elförsäljning förlorade upphandlingen till Kommunkoncernen, och elleveranserna kommer från 2013 att minska med 38 GWh. Indelning av Sverige i fyra elområden har inneburit att de fasta elpriserna i Sydsverige varit betydligt högre än i norra Sverige. Vid leverans har emellertid skillnad i spotpris varit liten eller obefintlig. För Karlshamn Energi Elförsäljning har detta varit gynnsamt, eftersom befarade förluster i gamla elprisavtal uteblivit. Under 2012 var kvotplikten för elcertifikat 17,9%. Utöver elcertifikat från egen vindkraft har certifikat upphandlats genom Skellefteå Kraft till marknadsmässiga priser. Priserna har stigit från nivån 150 till över 200 kr/mwh. En mindre andel elcertifikat har även upphandlats från lokalt producerad vattenkraft i Mieån. Karlshamn Energi Elförsäljning har under året förvärvat två st 2 MW vindkraftverk av fabrikat Enercon E82 från Eolus Vind AB. Vindkraftverken står vid Sölve i Sölvesborgs kommun. Vindkraftverken uppfördes under våren 2012 och övertagandet skedde efter provdrift Produktionen under årets sista fem månader var 4,5 GWh, vilket motsvarar förväntningarna. Investeringen var på knappt 63 mnkr. Ett flerårigt serviceavtal med tillgänglighetsgaranti har tecknats med Enercon. Vindkraftverken på Gunnön, tre st Vestas V kw, har under året producerat 3,1 GWh. Underhållet av dessa verk sköts som tidigare enligt serviceavtal med Vestas Sverige AB.. Ansökan om bygglov för uppförande av vindkraftgrupp vid avfallsanläggningen i Mörrum samt miljöanmälan inlämnades i början av året. Efter avslag i Byggnads-

3 3 (15) nämnden i Karlshamn och hos Miljöförbundet Blekinge Väst överklagades ärendet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens bedömning är att bygglov skall beviljas, men Byggnadsnämnden har valt att överklaga ärendet till Mark-och Miljlödomstolen. Under tiden pågår vindmätningar i en 100 m hög mätmast för att utröna om vindförhållandena på platsen ger tillräcklig lönsamhet. Miljöpåverkan Vindkraftanläggningen på Gunnön är på 3x660 kw. De nya vindkraftverken i Sölve är på 2x2000 kw. Verksamheterna är anmälningspliktiga och tillsynen sköts av Miljöförbundet Blekinge Väst. Inga särskilda störningar från vindkraftverken har noterats. Ljudnivån från vindkraftverken på Gunnön bedöms ligga under 40 db om man tar hänsyn till det bakgrundsbuller som också finns på platsen. Kontroll av ljudnivån från vindkraftverken i Sölve har gjorts i januari 2013, men resultatet är ännu inte redovisat. Verksamheten är certifierad enligt miljöledningsstandarden ISO 14001:2004 och kvalitetsledningsstandarden ISO 9001:2008. Elproduktionen från vindkraftverken tilldelas elcertifikat, och används för den kvotplikt som Karlshamn Energi Elförsäljning AB måste uppfylla. Vindkraften används bl.a. till moderbolaget Karlshamn Energi AB s egen elförsörjning. Resultat och prognos Resultat för 2012 efter finansiella poster är 0 mnkr. Av resultatet svarar elhandelsverksamheten för 0,8 mnkr och vindkraften för -0,8 mnkr. Värdet av vindkraftproduktionen inklusive elcertifikat och nätnytta har varit c:a 48 öre/kwh, vilket är lägre än budgeterat. Trots detta uppvisar den samlade vindkraftproduktionen ungefär nollresultat. Underskottet i vindkraften beror huvudsakligen på utrednings-kostnader och mätmast för ny anläggning i Mörrum. Genomsnittligt beräknas Karlshamn Energi Elförsäljning de närmsta åren ge ett resultat nära noll. Det finns dock stora osäkerheter i resultatprognoser i både elhandel och vindkraftproduktion. Förslag till disposition av årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående förlustmedel tkr disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning tkr Summa tkr Personal Företaget har ingen egen personal. Erforderliga personella resurser som VD, personal för elinköp, elförsäljning, administration, kundtjänst, drift och underhåll av vindkraftverken mm tillhandahålles av moderbolaget Karlshamn Energi AB enligt avtal.

4 4 (15) Viktiga nyckeltal : Nettoomsättning exkl. punktskatter, mnkr Resultat efter finsansiella poster, mnkr 0 0,7 0,8 6,6 Balansomslutning, mnkr Soliditet, % Rörelseresultat, öre/såld kwh 0,8 0,6 0,6 4,8 Soliditet = Eget kapital + 78% av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutningen.

5 5 (15) Resultaträkning Belopp i kkr Not Nettoomsättning Punktskatter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader 5 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner, övriga Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

6 6 (15) Balansräkning Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Immateriella omsättningstillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 7 (15) Balansräkning Belopp i kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital (10 aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Obeskattade reserver 15 Ackumulerade avskrivningar utöver plan Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 17, Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 17, Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i kkr Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 8 (15) Kassaflödesanalys Belopp i kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt -1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsekapital Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Belopp i kkr Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar

9 9 (15) Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kkr om inget annat anges Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Terminskontrakt för elcertifikat värderas till anskaffningsvärde. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättras i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Vindkraftverk 20 år Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Immateriella omsättningstillgångar, elcertifikat Bolaget redovisar tilldelade och förvärvade elcertifikat som immateriella tillgångar. Värdering av tilldelade elcertifikat har gjorts till avtalat pris och förvärvade elcertifikat har värderats till terminssäkrat pris. Innehavet av dessa tillgångar betraktas som kortfristigt och har härmed klassificerats som omsättningstillgång. Redovisning avseende terminer för inköp av el och elcertifikat Terminssäkring sker av priser avseende inköp av el och elcertifikat för att täcka risker vid prisförändringar. Terminskontrakt för elcertifikat värderas till anskaffningsvärde. Skatt Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt (tidigare kallad Betald skatt) är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även

10 10 (15) justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas beskattade inom överskådlig framtid. Obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomsten från bolagets försäljning av varor redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda; de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen, bolaget behåller inte något engagemang i den löpande förvaltningen och utövar inte heller någon reell kontroll över de varor som sålts, inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som bolaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla bolaget, och de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränta redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränteintäkten redovisas med tillämpning av den räntesats som ger en jämn avkastning för tillgången i fråga. Färdigställandegraden faställs, när ett tjänsteuppdrag består av ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod, genom att fördela inkomsten linjärt över perioden. Intäktsredovisning för elleveranser För elhandelsverksamheten fås såld energimängd enligt gällande regelverk från utifrån verkliga mätvärden och enligt regelverket för avräkningar mellan elhandelsföretagen. Koncernbidrag och aktieägartillskott Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt. Koncernuppgifter Företaget är helägt dotterföretag till Karlshamn Energi AB, org nr med säte i Karlshamn. Karlshamn Energi AB ingår i en koncern där Stadsvapnet i Karlshamn AB, org nr med säte i Karlshamn, upprättar koncernredovisning för den största koncernen. Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 4 % av inköpen och 10 % av försäljningen till andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

11 11 (15) Not 1 Övriga rörelseintäkter Tilldelade elcertifikat Leasingintäkter 78 Återvunna kundförluster Not 2 Punktskatter Energiskatt på elektrisk kraft Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Ernst & Young, Thomas Almqvist Revisionsuppdrag 10 7 Andra uppdrag 1 Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid en sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Not 4 Leasingavgifter avseende operationell leasing Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Inga Inga Not 5 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse Medelantalet anställda Sverige Summa Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) ( ) ( ) VD har lön och styrelsen har ersättningar från moderbolaget Karlshamn Energi AB och del av denna kostnad faktureras från moderbolaget tillsammans med övriga kostnader för gemensam administration och ingår i detta företags redovisning i posten övriga externa kostnader.

12 12 (15) Not 6 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter, övriga Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader, övriga Borgensavgift till Karlshamns kommun Not 9 Bokslutsdispositioner, övriga Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan - Maskiner, inventarier, verktyg och installationer Not 10 Skatt på årets resultat Aktuell skattekostnad (-) [/skatteintäkt (+)] Periodens skattekostnad [/skatteintäkt] -375 Total redovisad skattekostnad -375 Avstämning av effektiv skatt Procent Belopp Procent Belopp Resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats 26,3% 0 26,3% -376 Ej avdragsgilla kostnader 0,0% ,3% -162 Ej skattepliktiga intäkter 0,0% ,4% 163 Redovisad effektiv skatt 26,3% 26,2% -375

13 13 (15) Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid periodens slut Taxeringsvärden, byggnader (i Sverige) Not 12 Immateriella omsättningstillgångar Tilldelade elcertifikat Förvärvade elcertifikat Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna elintäkter Underhållsavtal vindkraftverk 199 Övriga poster Not 14 Eget kapital Aktie- Reserv- Fritt eget kapital fond kapital Vid årets början Årets resultat Vid årets slut

14 14 (15) Not 15 Obeskattade reserver Av obeskattade reserver utgör kkr (1 632) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten ingår ej i företagets balansräkning. Not 16 Ackumulerade avskrivningar utöver plan Maskiner och inventarier Not 17 Övriga skulder till kreditinstitut, långfristiga Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen Not 18 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Karlshamns kommun har tecknat borgen för lån till kreditinstitut. Not 19 Checkkredit Beviljad kreditlimit Outnyttjad del Utnyttjat kreditbelopp Säkerheter redovisas i not 'Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut'. Krediten är kopplad till ett koncernkonto gemensamt med Karlshamns kommun och övriga företag i Stadsvapnetkoncernen. Ovan angivet belopp avser Karlshamn Energikoncernens del av krediten. Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupen räntekostnad Arrende och intrångsersättning vindkraft 108 Övriga poster

15

16

17

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4. kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta

ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4. kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4 kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta Karlshamn Energi skall vara det ledande energiföretaget i regionen och aktivt verka för en hållbar utveckling. 2 ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

Årsredovisning 2002 Siemens AB

Årsredovisning 2002 Siemens AB s Årsredovisning 2002 Siemens AB Styrelsen och verkställande direktören för Siemens AB får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 oktober 2001-30 september 2002 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ORGANISATIONSNUMMER 556080-0087 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6 - Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Bixia Vind AB (publ)

Verksamhetsberättelse 2012. Bixia Vind AB (publ) Verksamhetsberättelse 2012 Bixia Vind AB (publ) innehåll Foto: Mats Alm 3 4 4 5 2 Vd har ordet Om Bixia Vind AB (publ) Ägarstruktur Produktion 6 6 7 7 8 10 Bixia Vind AB (publ) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Noter 11 Underskrifter 16 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 18 Styrelse

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Foto: Gustavo Orensztajn ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Öresundskraft - 2009 - Org nr 556089-7851 Innehållsförteckning..................................... 1 Några viktiga händelser under året...........................

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI. Årsredovisning BEAB 2014 1

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI. Årsredovisning BEAB 2014 1 ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2014 Årsredovisning BEAB 2014 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Mats Engfors/Fotographic, Josefin Wiklund, Tobias Hannu, med fler. VD har ordet...4 Koncernen...5 Organisation...5

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Ystad Energi AB Org nr 556527-2936 Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning

Läs mer

Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer

Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 26 Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer 556004-9727, är moderbolag i en regional koncern som verkar för ett väl fungerande och långsiktigt hållbart

Läs mer