IVO AVD SYD. Wilhelmson, Ulrica. Till:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IVO AVD SYD. Wilhelmson, Ulrica. Till: +46850703353"

Transkript

1 Wilhelmson, Ulrica Från: Skickat: Till: Ämne: Bifogade filer: Kategorier: efax mottaget den 16 april :22 Fax Nof Pages: pdf Grön kategori; LMP IVO AVD SYD Till: Från: (ej angivet) Antal sidor: 23 LoglD: Dnr 1

2 16. Apr : 12 Nr S. 1 t KAlvfMARRÄTI'EN I STOC!aiOLM Avddning 03 FAX IVO AVD SYD., fnk. Dnr , I 1'1 - Till: I ~ Faxm-; Fl'ån: Jtocl-h o I l'h.ang~ende: Antal sid.or inkl. denna: IJ..3 1 Postadress Besöksadress Te ~efon Telefax E'..<p~d,itionstid Box Birger Jarls Torg oo måndag fredag St~ckholm 09:00-16:00

3 16. Apr : 13 Nr S. 2 ~ KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning Meddelad i Stockholm KLAGANDE Östra Göinge kommun Storgatan Broby DOM Sida 1 (11) Mål nr IVO AVD SYD r--._;._;:..::..!:~~=--- lnk. Doss Dnr MOTPART Inspektionen for vård och omsorg Box l2malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 24 juli 2014 i m{ll nr , se bilaga A SAKEN Föreläggande enligt socialtjä11stlagen KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kamtnarrätten avslår överklagandet. Dok.lcl Postndress Be.~öl<s ndress Telefön Telefäx Expeditioustld Box2302 Birger JarlsTorg måndag - fredag Stock110Im E-post: 08:00-16:00

4 16. Apr : 13 KAMMARRÄTTEN lstockholm Avdelning 03 Nr S. 3 DOM Sida 2 Mål m YRKANDEN M.M. Östra Göinge kommun yrkar att kammaitätten undanröjer beslntet om vitesföreläggande och anför bl.a. följande. Bestämmelsen i 3 lagen (1994: 137) om mottagande av asylsökande m.fl., LMA, im1eb!ir endast att ensamkommande barn ska anses vistas i den kommun som Migrationsverket har anvisat i den mening som avses i 2 a kap. 1 socialtjänstlagen (2001 :453), SoL. Den innebär inte en omedelbar överflyttning av a11svaret frän ankomstkommunen, I lagteknisk mening utgör bestämmelsen ingen överflyttningsbesfämmelse, jfr 2 a kap. 10 SoL. l socialförsäkringsutskottets betänkande anges att det är först efter att anvisningskommunen faktiskt har ordnat boendet som barnet anses vistas i komnn1nen ) den mening som avses i 2 a kap, 1 SoL (2012/l3:Sf1Jl 1 s. 6). En fömtsättning för att socialtjänsten i anvisningskommunen ska anses som ansvarig är inte bara att en anvisning har skett, utan även att barnet rent faktiskt vistas i kommunen. Kommunen ifrågasätter att det finns laglig grnnd för att ko1mmmen med automatik ska inleda utredningar enligt 11 kap. 1 SoL och dessutom fatta beslut om boende fllr barnen barn på gnmd av Migrationsverkets anvisning. Det anvisade barnet ska betraktas som vilket annat barn som helst som är bosatt eller vistas i kmmmmen. Enbait det förhållandet att ett bam finns i en kormnun innebär inte att socialtjänsten ska eller ens har rättsliga befogenheter att inleda en utredning. Anvisade barn kan inte stigas befllllla sig i någon akut situation eller vara i behov av skydd eftersom de redan hai sitt boende och sin omvårdnad tillgodosedda i ankomstkommunen. Det gör att socialtjänsten inte nödvändigtvis omgående behöver inleda en utredning utan en ai1sökan och inhämtat samtycke från bamets gode man ellei förordnade ställföretr!idare. Även om presumtionen skulle kunna vara att en utredning troligtvis kommer att inledas för anvisade barn finns det situationer där en utredning kanske ändå inte inleds. Även om en utredning

5 16. Apr : 13 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 Nr S. 4 DOM Sida 3 Mål nr inleds går det inte att på förhand avgöra vad den skulle mynna ut i. Det vanliga lir att kommunerna avvaktar med att inleda en utredning till dess att den unge faktiskt vistas i konnnunen. Ett ärende aktualiseras däremot ofta i samband med anvisnh~gen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, hade kunnat anmärka på att kommunen brustit genom att inte aktualisera ett ärende och ta ställning till om en utredning ska inledas inom de lagstadgade tiderna men har inte gj01t så. Konununens deklaration om omöjligheten att med kmt varsel faktiskt kunna folja sina skyldigheter enligt LMA att ordna mottagandet kan inte angripas genom ett föreläggande från IVO. Det faller utanför IVO:s befogenheter som tillsynsmyndighet för kommunens socialtjänst. LMA innebw: endast en skyldighet för kommunen att anordna mottagandet av det barn som omfattas av Migrationsverkets anvisning. Detta kan förutsättas illllefatta en skyldighet att tillsammans och i samverkan med Migrationsverket prnktiskt komma överens om lun det berörda bamet ska föras från monagnings- eller transitkommunen till den anvisade kommunen. Det Mr i de!llla del som Östra Göinge konnnun möjligen kan ha brustit i sina åtaganden. Det är dock inget som omfattas av IVO:s tillsynsbefogenheter. Föreläggandet är bristfillligt genom att det inte angös i vilka individuella ärenden som åtgärderna ska vidtas. Visserligen kan det enligt praxis finnas ett visst utrymme att tolka ett föreläggande mot bakgrund av vad som tidigare har :fl:irekommit vid kontakter mella11 myndigheten och den :fl:irelagde. Men detta utrymme lär vara :fl:irhållandevis begränsat och i praktiken bör endast dokumenterade kontakter ha betydelse Gfr RÅ 1994 ref. 29 och RÅ 1990 ref. 39). I de dokumenterade kontakter som har furevarit har IVO inte angivit hur många eller vilka bam som åsyftats, undantaget klagomålet från Norrköpings kommun. Kommunen har inte fått ta del av de underlag om enskilda anvisningar från Migrationsverket som IVO ha1 haft tillgång till.

6 16. Apr : 13 Nr S. 5 KAMMARRÄTTEN DOM Sida4 I STOCKHOLM Avdelning 03 Mål m Vitesföreläggandet är också otydligt eftersom det är formulerat så att kommunen ska fatta beslut om lämpligt boende. Vad kommunen ska besluta om fl>r att insatsen ska betraktas som lämplig är i princip omöjligt att avgöra. För vissa ensamkommande barn kan behovet av boende tillgodoses genom att de bor hos någon anhörig. För andra kan ett familjehem eller HVB-hem vara lämpligt. Undantagsvis kan en egen bostad bli aktuell for u11ga i de övre tonåren. Det är inte ovanligt att socialtjänstens utredningar gällande barn och unga måste avslutas utan att nämnden har en rättslig möjlighet att besluta om en specifik åtgärd eller insats. Detta gäller även i ärenden som rör ensamkommande barn. Ett exempel är att den berörda ensamkommande ungdomen, som kan vara i de övre tonåren, ordnar ett eget boende eller väljer att bo tillsammans med en anhörig eller andra. Detta kan många gånger objektivt bedömas vara det bästa fl>r den unge. rde fallen fattas det inga beslut om boendeinsats. Det kan bli fråga om beslut om helt andra insatser, såsom ekonomiskt bistånd eller medgivande till att ta emot den unge, jfr 6 kap. 6 SoL. Underlag saknas helt för att redan i förväg avgöra om inledda utredningar för de berörda unga skulle komma att avslutas med vad IVO anger som ett beslut om lämplig boendeinsats. De berörda ensamkommande barnen är fl>reträdda av gode män. Ingen av de gode männen har ansökt om insatser från Östra Göinge k01nm1ms socialtjänst. Utredningar och insatser för barn och ungdom ska göras i samforstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelsema i SoL. Utan ansökan och samtycke frän den gode mannen har laglig grnnd saknats för att inleda utredning. IVO bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a.!:oljande. JVO inledde tillsyn i januari 2014 efter att det kommit uppgifter som rörde h e specifika barn som Östra Göinge kommun sades ha vägrat att ta emot. Alla hand" lingar som har kommit in från de klagande kommunema och från Migrationsverket har konnnunicerats med Östra Göinge konunun via post.

7 16. Apr : 13 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelnh1g 03 Nr S. 6 DOM Sida 5 Mål nr Av handlingarna från Migrationsverket framgår personuppgifterna för de tre barn som Östra Göinge kommun hade fått anvisningar om. Östra Göinge kommun hat på så sätt haft k!innedom om vilka barn lvo fått uppgifter om nål' kommunen har yttrat sig till lvo. Eftersom kommunen i sitt yttrande inte har redogjort för någon handläggning för de specifika barnen eller uttalat att det endast är dessa barn som de har nekat till att ta emot menar IVO att det saknar betydelse för ärendet vilka barnen är. Konununen har i sitt yttrnnde inte bara nekat till att ta emot de barn som lvo har fått uppgift om utan nekat till att ta emot ensamkommande asylsökande barn utöver ingångna avtal med Migrationsverket. Det har föranlett IVO att utifrån lagstiftningens ktav förelägga konununen att ta emot de bam som har anvisats dem. Beslutet omfattar därmed alla barn som kommunen har anvisats. Det framgår av 11 kap. 1 SoL att socialnämnden utan dröjsmål ska utreda vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nfunnden. Socialnämnden kan efter en förhandsbedömning besluta att inte inleda någon utredning om det står klait att det inte kommer att leda till någon åtgärd av nänmden Ett ensamkommande asylsökande bam har inga vårdnadshavare i Sverige. Barnet saknar ett fast boende och har varken försörjning eller omsorg från föräldrar. Dessa förhl\llanden innebär att det är nödvändigt flir kommunen att inleda en utredning av den unges behov, då det inte är möjligt vid en förhandsbedönming att konstatera att social tjänstens insatser inte är nödvändiga. Östra Göinge kommun har vid tillsynen inte heller länmat några uppgifter om att anledningen till att en utredning inte har inletts för barnen sk:\llle vara att konummen efter en fl\rhandsbedömning har beslutat att inte inleda någon utredning. Ett beslut om att inte inleda utredning hade inte varit tillräckligt :fur att kommunen skulle ta det ansvar som följer av lagstiftningen för dessa bain.

8 16. Apr : 14 KAMMARRÄTTEN I STOClffiOLM Avdelning 03 DOM Nr S. J Sida6 Mål nr Syftet med en utredning enligt 11 kap. I SoL är att klargöra barnets situation och behov filr att, när det är befogat, föreslå insatser till skydd eller stöd för barnet. Utredningen syftar också till att ge sociah1l1mnden ett tillförlitligt beslutsunderiag. Varje situation som rör ett barn är unik och dä1för behöver utredningen anpassas till barnet Vad som är ett lämpligt boende ftlr va1je barn kan inte avgöras utan att socialtjänsten utreder det specifika barnets behov. IVO kan inte ta ställning till vad som!b' ett lämpligt boende för de barn som Migrationsverket har anvisat till Östra Göinge kommun. Även i de fäll då ett bams behov skulle kumm tillgodoses genom att det bor hos exempelvis en släkting krävs det en utredning, eftersom ett bam enligt 6 kap. 6 SoL inte utan socialnärm1dens medgivande eller beslut om vård fär tas emot för stadigvarande värd och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör föräldra1na eller någon annan som har vårdnaden om honom eller henne. Barnet kan också behöva andra insatser än ett boende. Det faktum att socialtjänsten i en annan kommun ser till att barnen inte sätts i en akut situation fråntar inte Östra Göinge kommun dess ansvar som vistelsekommun filr dessa bam. INHÄMTAD UTREDNING Kammarrätten har filrordnat att Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting ska avge yttrande i målet. Svedges Kommuner och Landsting har avstått från att yttra sig. Socialstyrelsen har den 6 november 2014 anfu1t i huvudsak filljande. Av 3 LMA framgår att när Migrationsverket har anvisat ett ensamkomll1ande barn en kommun ska det anses att barnet vistas i den kommunen i den mening som avses i 2 a kap. 1 SoL Ordalydelsen ger för handen att barnet ska anses vistas i anvisningskommunen redan i och med anvisningen. Lagtexten anger således inte som en förutsättning att bamet även har flyttat

9 16. Apr : 14 KAMMARRÄTTEN lstockholm Avdelning 03 Nr S. 8 D~ S~7 Mål nr från det tillfälliga boendet i ankomstkommunen till anvisningskommunen. Demm tolkning stöds också av förarbetsuttalanden, såväl inllir införandet av den lagändring som innebar att kommunen övertog ansvaret från Mlgrationsverket för ensamkommande barns boende som inför Införandet av Migrationsverkets utvidgade möjlighet att!\llvisa ensamkommande barn (prop. 2005/06:46 s. 49 och prop. 2012/13:162 s. 20). Av 2 a kap. l SoL fran1går att den kommun där den enskilde vistas ansvarar för stöd och hjtllp enligt 2 kap. 1 SoL, om inte annat fl:iljer av 3-5. Enligt 11 kap. 1 SoL ska socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på något annat sätt kommit tlll nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden, Enligt nämnda fllrarbeten åligger det socialnämnden där ett ensamkomm!\llde bam vistas att utreda detta barns behov och att besluta om ett lämpligt boende för barnet (prop. 2005/06:46 s. 20 och 49 ochprop. 2012/13:162 s. 15 och 19). San1111anfattningsvis bedömer Socialstyrelsen att nämnden I anvlsnlngskonlnlunen är ansvarig tur att barnet får det stöd och den hjälp det behöver och att nämnden utan dröjsmål ska inleda utredning rörande barnets behov av insatser och var barnet ska bo. SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE F1 ågan i målet Frågan i målet är om det fum1its fog för IVO:s beslut den 24 mars 2014 att förelligga kommunstyrelsen i Östra Göinge kommun att senast den 23 april 2014 vid vite om kr säkerställa att kommllllen efter anvisning utan dröjsmål inleder utredning av de anvisade ensamkonnnande barnens behov och beslutar om lämpligt boende för dessa samt att senast den 7 maj 2014 komma in med en redovisrung av de åtgärder som vidtagits avseende föreläggandet. Föi<elliggande enligt 13 kap. 8 SoL IVO kan med stöd av 13 kap. 8 SoL fl:irelägga den som svara!' fl:ir en verksamhet att avhjälpa ett missförhållande som har betydelse för enskildas möjligheter att kumm få de insatser som de har rätt till. Ett föreläggande ska

10 16. Apr : 14 KAMMARRÄTTEN lstockholm Avdelning 03 Nr S. 9 DOM Sida 8 Mål m innehålla uppgifter om de åtgärder som inspektionen anser är nödvändiga för att det påtalade missförhållandet ska avhjälpas. KammatTätten konstaterar att socialtjänsten llr en verksamhet som stå1 under IVO:s tillsyn och att IVO kan utfärda förelägganden inom hela tillsynsområdet, alltså även gällande t.ex. handläggningen av ärenden (se 13 kap. 1, 2 och 8 SoL och prop. 2008/09:160 s. 111). Förel1iggandets innebörd Östra Göinge kommun har invänt att foreläggandet brister genom att det inte anges i vilka individuella ärenden som de angivna åtgärdema ska vidtas. Av fllrarbetena till 13 kap, 8 SoL (prop. 2008/09:160 s. 82) kan utläsas att syftet med fllrelägganden är att säkerställa att de tjänster och verksamheter som tillhandahålls enligt bl.a. SoL uppfyller lagens krav. Kommuner kan t.ex. inte avstå från att erbjuda verksamheter som lagen ålägger dem att erbjuda. Östra Göinge kommun har vid tre tillfällen i början av 2014 nekat att ta emot barn som anvisats komtrmnen av Migrationsverket. I skrivelserna till Migrationsverket hänvisade kommunen till respektive bains ärendenummer hos Migrationsverket. Efter det att IVO inlett sin tillsyn och beg!\lt att kommunen ska redovisa hur ärendena handlagts och hur kommunen fullgjoit sina skyldigheter enligt SoL och LMA, svarade kommunen med bl.a. fllljande st!illningstagande: "Östra Göinge kommun kommer fo1tsatt att ta emot flyktingar/asylsökande. Dock bara i enlighet med ingångna avtal eller i det fäll då samtliga landets kommuner har nått samma per capita-nivå pi\ mottagandet som Östra Göinge och att fo1tsatt behov föreligger."

11 16. An : 14 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 DOM Nr S. 10 Sida9 Mål nr IVO har \lppgett att fl.lreläggandet avser alla bam som har anvisats Östra Göinge konunun. Ka11U11arrätten anser att ftlreläggandet inte kan ges någon annan illllebörd, dock givetvis inte för längre period än frrun till fullgörandet den 23 april Det påtalade missforhållandet är således att Östra Göi:nge kommun vid tiden fl.lr fl:lreläggandet generellt inte inledde \1tredni11gar och beslutade om Mmpliga boenden för barn som anvisades till kommunen. Frågan om det flh eligger ett missfilrhällamle m.111. Östra Göinge komn1un har h11vdat att anvisade barn inte kan anses vistas i kommillien förrän de rent faktiskt flyttat dit. KammaITlitten anser att 3 andra stycket LMA, så som bestä11u11e!sen är fommlerad, innebär att ett anvisat bam ska anses vistas i en kommun i den mening som avses i 2 a kap. 1 SoL i och med anvisningen från Migrationsverket och att kommunen <lä får ansvar fl:lr barnet enligt SoL. Östra Göinge kommun har också invänt att fömtsättningama för att inleda utredning och besluta om lämpliga boenden för anvisade barn inte alltid i\r uppfyllda och att det di\rför inte kan förutsättas att undedåtenlieten att inleda utredningar och besluta om boenden utgllt ett missförhållande. Det framgår direkt av lagtexten i 3 andra stycket LMA att den kommun som Migrationsverket har- anvisat ska ordna boendet för det ensanikommande barnet. Näimare bestämmelser om socialn~nmdens ru1svar i detta avseende finns i 6 kap. SoL. Enligt 11 kap. 1 SoL har nämnden skyldighet att inleda en utredlling av vad som genom ansökan, amnälan eller på allllat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.

12 16. An : 14 KAMMARRÄTTEN ISTOCKHOl,M Avdelning 03 Nr S. 11 OOM Sida 10 Mål nr Utredning bör inte vidtas om det redan frän början står klart att n!imnden inte kan eller inte bör vidta några åtgärder (prnp. 1979/80:1 s. 563). l :förarbete11a till LMA anges att 11 kap. 1 SoL ålägger socialnämnden i den kommun där ett ensamkommande barn vistas att utreda detta barns behov. I förarbetena uttalas även att en anvisning frän Migrationsverket ska följas av att kommunen beslutat om ett lämpligt boende för bamet (prop. 2005/06:46 s. 20 och 49 ochprop. 2012/13:162 s. 15 och 19). Ett ensamkommande barn är skilt frän bma sina föråldrat och kan fömtsättas befinna sig i en utsatt situation, Det är därför påkallat för socialnämnden att utreda ett ensarnkomn1ande barns behov för att kunna ta sfäilning till vilken typ av boende och vilka insatser i övrigt som barnet behöver. Det inneb111 enligt kanunail'ättens mening att det föms skäl att utgå från att rekvisiten för att inleda en utredning enligt 11 kap. I SoL är uppfyllda for ett barn som anvisats till en konnnun, oavsett ansökan. Eftersom kommunen efter anvisningen har tagit över skyldigheten att ordna ett boende från Migrationsverket är den ansvarig för att se till att barnet har ett lämpligt boende även under den tid som en utredning enligt 11 kap. 1 SoL pågår. Det står vidare kfo1t att det strider mot 11 kap. 1 SoL att med hänvisning till resursbrist eller av andra skäl som inte har med det enskilda barnets sihmtion att göra underlåta att inleda en utredning, Östra Göinge kommun har vidare invänt att föreläggandet är otydligt eftersom clet är formulerat så att koinrnunen ska fatta beslut om ett ltimpligt boende. Med kommunens skyldighet att besluta om ett lämpligt boende för de anvisade barnen lliljer att boendet måste uppfylla föreskrivna krav på insatser enligt SoL, somt.ex. god kvalitet Gfr 3 kap. 3 SoL). Det filt enligt kammarrättens mening anses ingå i konmmnens ansvar att sätta sig in i de krav som kan ställas på boenden för ensamkommande barn för att de ska

13 16. Äpr, : 15 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 Nr S. 12 DOM Sida 11 Mål nr anses lämpliga och att anpassa val av boende efter det enskilda barnets behov. Eftersom Östra Göinge kommun vid anvisning av ensamkonunande barn inte uppfyller lagstadgade krav anset ka1il1ilan atten att det ffäeligger ett sådant missf!lrhållande so111 avses i 13 kap, 8 Sol. Sl11tsats och vitesbelopp Av det sagda f!lljer att IVO enligt kannnanättens mening haft fog f!lr sitt f!lreläggande. Kammanätten instännner i förvaltningsrättens bedömning avseende vitesbeloppets storlek. Tidsfrister De tidsfrister so111 har angivits i fl.lreläggandet har gått ut, IVO:s beslut om föreläggande enligt 13 kap. 8 SoL gäller omedelbart (se 16 kap. 4 första stycket 3 och femte stycket SoL). KammmTätten anser att det saknas skäl att ändra de utsatta tidsföstelna. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (fmmufär 1). ~~)~.~ kannnanättsråd kammattättsråd kammanättsråd ordförande referent Q,,;G:urtfJ Åsa Bergvall Tsiroyannis föredragande

14 16. Aor : 15 Nr S. 13 FÖRVALTNJNGSRATTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 15 Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Östra Göinge kommun, Storgatan Broby MOTPART Inspektionen för vård och omsorg Avdelning syd Box Malmö ÖVERKLAGAT BESLUT Inspektionen filrvfu;d och omsorgs beslnt , se bilaga 1 SAKEN Föreläggande enligt socialtjänstlagen FÖRVALTNINGSRÄTTENSAVGÖll.ANDE Förvaltrringsrätten avslår överklagandet. Dok.Id l?o$!od>"ess llesöltsad>"ess Telefon Telefäx Expeditio stid Tegeluddsvngen I måndag - fredag Stockhohn E-post: 08:00-16:30

15 16. Apr : 15 Nr S. 14 Sida2 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I STOCKHOLM Allmänna avdelningen YRKANDEN M.M. Inspektionen för vård och omsorg (lvo) beslutade den 24 mars 2014 förelägga Östra Göinge kommun (kommunen) att,.vid vite om kr, senast den 23 april 2014 säkerställa att kommunen efter anvisning, utan dröjsmål, inleder utredning av anvisade ensamkommande barns behov samt beslutar om lämpligt boende för barnen. IVO förelade också kommunen att senast den 7 maj 2014 komnia in med en redovisning av de åtgärder som vidtagits avseende föreläggandet. Skälen för beslutet framgår av bilaga 1. Kommunen yrkar att det överklagade beslutet ska upphävas och anföt bl.a. följande. Dide.aktoella barnen aldrig vistats i kommunen har heller inte vistelsebegreppet trätt in. Lagen (1994: 137) om mottagande av asylsökande m.fl., LMA, syftar inte till att sätta socialtjänstlagens (2001 :453, SoL) vistelsebegrepp ur spel. Migrationsverkethar i strid med detta infört ett virtuellt vistelsebegrepp. Vistelsebegreppet enligt $ol, vilket kräver fysisk närvaro i kommunen, synes aktuellt aven vad gäller skrivningar i LMA Lagen torde, utifrån utskottsbetänkandet 2012/13 :Sill! I, tolkas så att på anvisning följer ordnande av boende, därefter placering och, först med detta, inträdande av ett vistelsebegrepp. Aktuell fråga hade inte varit för handen om Migrationsverkets egna tillåmpningsprinciper inte illlleburit att anvisningskommun också skulle hämta de anvisade barn.en. Att en kommun på grund av ett redan sto1t mottagande av ensamkommande saknar kapacitet att åtlyda den anvisning som görs av Migrationsverket milste inte %i:a negativt för den unge. I förarbetena förutsätts att Migrationsverkets anvisningar inte utan godtagbara individuella skäl sker till en kommun som redan tagit emot ett stort antal barn. I de aktuella ärendena har anvisning skett i strid mot denna gnlhdsats, vilket MigratiOn$Verket tillstått.

16 16. Apr : 15 Nr S. 15 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Allmänna avdelningen DOM Sida Med beaktande ay det anförda framstår storleken av det beslutade vitet under alla förutsättningar som oproportionerligt i förhållande till de brister som görs gällande av NO. Anvisniugama har uppenbart skett i strid mot de principer som ska ligga till grund för Migrationsverkets anvisningar. Några individuella särskilda skäl att anvisa de ensamkommande till kmmnunen har inte förelegat. De m1ga har ett boende i ankomstkon1illunen och har därför inte nödvändigtvis ett omedelbart behov av bistånd. IVO anför bl.a. f()jjande. IVO har inte tillsyn vad gäller Migratioasverket eller dess aovisningar, utan har tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet. IVO har inte tagit ställning till hur anvisning ska ske, utan endast till att den anvisade kmmnunen ska anses som vistelsekommoo och därigenom träder SoL i kraft. SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET Kommunens ansvar Varje kommun svarar, enligt/, kap. 1 SoL, för socialtjänsten inom sitt onnåde, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den lrjälp som de behöver. Socialnämndens ansvar innefattar bl.a. att, enligt 11 kap. 1 SoL, utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom aosökan, anmälan eller på ailllat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nänmden. Socialnämnden ska, enligt 6 kap. 1. SoL, sörja för att den som beh6ver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård ejler boende. Socialnämnden ansvarar för att den son"! genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård.

17 16. Apr : 15 Nr S. 16 Sida4 FÖRVALTNINGSRÄTTEN l STOCKH'.OLM DOM Allmiinna avdelningen llamens vistelseort Partema i mfilet.hadnte anmärkt något kring omfattningen av det ansvar som åligger socialtjänsten och därmed ytterst kommunen enligt SoL. Frågan i målet är om ansvar enligt SoL har inträtt fur kommunen avseende de tre ensamkommande bam som Migrationsverket har anvisat till kommunen_ Enligt 2 a kap. I SoL ansv<1r<ll:, som huvudregel, den konnnun där den enskilde vistas för stöd och hjälp enligt 2 kap. 1 SoL. Migrationsverket ska enligt 3 andra stycket LMA anvisa en kommtm att ordna boende för sådana ensamkommande bam som avses i 1 första stycket 1 och 2 samma lag. När Migrationsverket anvisat en kommun ska det anses att barnet vistas i den kornllluuen i den mening som avses i 2 a kap. 1 SoL. Kommunen an:for att fysisk närvaro i kommunen är avgörande för kommunens ansvar enligt SoL. Förvaltningsrätten konstaterar att faktisk vistelse förvisso är avgörande för kommuners inbördes ansvru: enligt SoL. Lydelsen i 3 LMA ger emellertid uttryck för en utvidgning av den krets.,. som ska anses vistas i en kommun enligt SoL. Således ska även ensamkommande barn som av Migrationsverket anvisats till kommunen anses vistas där, oavsett var de foktiskt befinner sig. Bestämmelsens lydelse måste tolkas si\ att den mottagande kommunens ansvru träder in vid tidpunkten för anvisningsbeslutet. Förarbetena tiil bestämmelsen, vilka kommunen hänvisar till, ger inte stöd för att ansvaret skulle inträda vid en senare tidpunk\. F.örvaltningsiätten finner därför att kommunen har haft... ansyar för barnen enligt SoL och att ansvaret inh ätt vid de datum :tur anvisning som anges i Migrationsverkets tre.beslut. Ansvaret förelåg således vid tidpunkten för NO:s förefäggande. Kommunen hade vid

18 16. Apr : 15 Nr S. 17 FÖRVALTNJNGSRÄTTEN l STOCKHOLM Alhpänna avdelningen. DOM Sidas tillfiillet inte vidtagit nödvändiga åtgärder enligt SoL. IVO har därmed haft fog för sitt beslut att vid vite förelägga kommunen att inleda utredning av bamens behov och besluta om boende för barnen samt att fiirelägga kommunen att komma in med redovisning av vidtagna åtgärder. Vitesbeloppet Enligt 3 lagen (1985:206) orn viten ska vite fastställas till ett belopp som. med hänsyn till vad som fil känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omstllndighetema i övrigt kan antas fönnå denne att llilja det föreläggande som är för<önat med vitet Vid den allmtinna bedömning sorn görs bör också andra.omständigheter än adressatens ekonomiska förhållanden kunna beaktas, däribland angelägenh<ötsgraden av de påbud eller förbud som fördäggaudet avser. Det ligger i sakens natur att ett vite bör bestämmas så högt att det inte blir ekonomiskt fördelaktigt. för adressaten att Uilderlåta att iaktta det (prop.!984/85:96 s. 26 f,). Förvaltniogsrlitten fim1er att IVO har haft fog för att bestämma vitesbeloppet till kr mot bakgrund av angelägenhetsgraden av förelagda åtgärder.enligt SoL och det faktum.att beslut~t är riktat mot en kommun. Överkl~gandet ska därför avslås. HOR.MAN ÖVERKLAGAR Detta avgörande kan överklagas. Infonnation om h1lr man överklagar finns i bilaga2 (DV 3109/lA). a:vw2fvj'11 Sus~nne Bagge f Rädmao

19 16. Äpr : 15 Nr S. 18 Sida 6 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I STOCKHOLM Alhnänna avdehringen Nämndemän.nen Torbjöm Rave, Ulla-Maj Samuelson och Anneli Vuoj!irvi har också deltagit i avgörandet. Förvaltningsrättsnotarien Jonas Fast har föredragit målet

20 16. Äpr : 15 Nr S. 19 r :Dokumentko~ 1. [J~,.lQiJi \~l" I BESLUT Dnr8.7.l-9069/2014 Avdelning syd Elisabet Marl<.lund Göinge ko=un 2S060BROBY Huvudman Ko=unstyrelsen i Östra Göinge kommun Ärendet Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (200 l :453), SoL BeslL1t Inspektionen fm värd och omsorg (JVO) förelägger nled stöd av 13 kap. 8 SoL kommunstyrelsen i Östra Göinge att senast den 23 april 2014 vid vite om kronor säkerställa att: Kommunen efter anvisning utan. dröjsmål inleder utredning av de anvisade ensa1nkommande barnens behov samt beslutar om. liijnpligt boende för dessa. NO förelägger dessutom kommunstyrelsen i Östra Göinge att senast den 7 maj 2014 komma in med en redovisning av de åtgärder som vidtagits avseende föreläggandet. Bakgrund NO har den 16 januari-2014 inlett tillsyn av Östra Göinge kommuns agerande efter att kommunen anvi?ats tre ensamkojiliilande asylsökande barn utöver a:vtal. Bakgnmden är att klagomål har inkommit :frfui barnens ankomstkommuner och från Migrationsverket om att Östra Göinge har vägrat ta emot tre barn som kommunen har anvisats. IVO utövar enligt.13 kap. 1 SoL tillsyn över verksfllliheter inom socialtjmsten med syfte. att enligt 13 kap. 2 SoL granska att socialtjänsten uppfyller laav och mål enligt lagar och andra föreskrifter. Den aktuella tillsyi1en avser hurnvida Östra Göinge ko=un har fullgjort de skyldigheter som åligger socialtjänsten för de barn som anvisats kollliilunen. NO har inte tillsyn över Migrationsverket eller befogenhet att avgöra frågor vari kommunen inte instämmer i bedömiringar som Migrationsverket har gjo):i. n fil T'" Inspektionen för vard och omsorg Telefun r"' +4s 101aa?6 44 ~"' Sox 4106 Org nr {" ' MALMÖ

21 16. Apr : 16 Nr S. 20 f'<:i'\'.'. ', i :..: InspektiÖn~il för vård och omsorg Dnr /2014 2(4) rvo har enligt 13 kap. 5 SoL begärt kommunens redovisning hur ärendena har handlagts och hur ko=unen har fullgjort sina skyldigheter enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen och i lagen om mottagande av asylsökande m.fl Underlag Migrationsverket.s beslut om anvisning av kommun för asylsökande ensarukonnnande barn enligt uividgade anvisningsii\öjligheter (Migrationsverkets beteckning , och ). Östra Göinge komrrnms svar ti11 Migrationsverket om att de inte kan ta emot barnen. Östra Göinge kollujlllns yttrande till IVO, daterat Redovisning av tillsyn Kommunens yttrande Kommunen har i sitt yfuande beslaivit att de har ett boende. för eµsamkommande barn, att platserna dfö.- är belagda och att kommunen utöver dessa har placerat ytterligare barn som ko=unen har anvisats. Komrn\\Uen har angett att de aoser att de i:nte har möjlighet att tillhandahålla vård av god kvalitetet för ytterligare barn, då samtliga resurser är belagda avseende hem för vård eller boende (HvB), fägenheter och familjehem. De har bedömt att det inte är aktuellt för konnnunen att under dessa förhållanden ta emot fler barn för att placera dem utanför komnmoen och aktivt medverka till en sämre kvalitet i mottagandet.. Komrnonen uppger att de har noterat ändringen i LMA men har synpunkl;er på hur Migrationsverket tolkar och tillämpar denna. De iftågasätter, vad de anser vara, Migrationsverkets tolkning av att barn vid. anvisning ska anses vistas i den anvisade ko=unen i deo me1ringen. som avses i 2 a kap. 1 SoL. Kommunen menar att Migrationsverket felaktigt har tolkat att vistelsen inte behöver vara i fysisk mening, d v s genom faktisk vistelse i kommunen. Komm\Ulen hänvisar till förarbeten till den ändring som infördes den l maj 2011 i socialtjänstlagen med syfte att förtydliga ansvarsfördelningen mellan bosättningskolllillun och vistelsekomnwn. Skälen för bl'?slutet Tillämpliga bestämmelser 3 och 22 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande to.fl., LMA

22 16. Apr : 16 Nr S. 21 Dnr8.7.J~90b"l/.Zo14 3 ( 4 ) Inspektionen för värd och omsorg 2 kap. J, 2 a kap. 1, 6 kap. 1 och 2,och 11 kap. I, 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL Bedömning Av 3 LMA framgår att Migrationsverket för ensamkommande bam ska anvisa en kornmlln som ska ordna boendet. Av 22 LMA framgår att Migrationsverkets beslut om anvisning avseende ensamkonnnande bam inte får överklagas. Det är i lagstiftningen tydligt att en kommun ska ordna boendet för ett barn som kommunen har anvisats. Det finits inget lagstöd för att underlåta att ta emot eller för att överklaga den anvisning som Migrationsverket gjort till en komrrnm. Av förarbeten till den ändring som infördes den I januari 2014 i LMA framgåratt ett beslut om anvisning inte ska vara överklagni.ngsbart då en sådan möjlighet slollle innebära att ett barn riskerar att bli kvar i sin anlcom.stkommun tills beslukt vinner laga kraft eller riskerar att tvingas flytta om överklagandet bifalls. När ett barn anvisats till en korn:n:;un måste barnet kmma räkoa rned att faktiskt tas emot av kommunen (prop. 2012/13:162 s. 20). Av 3 LMA framgår att när Migrationsverket anvisat en kommun ska det anses att barnet vistas i den kommunen i den 1Dening som anges i 2 akap. l SoL. Av 2 a kap. 1 SoL :framgår att den kommun där den enskilde vistas ansvawr för stöd och hjälp enligt 2 kap. l SoL. Av 2 kap. 1 SoL framgår att varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvai;et för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. LMA är en speciallagstiftning och dess bestärnrnelse om att ett barn som anvisats ska anses vistas i' konnnuuen har företräde framför vistelsebegieppet enligt SoL. De bestännnelser som kommunen hänvisa1 till vad gäller tolkning av vistelsebegreppet reglerar dessutom ansvarsförhållandet mellan vistelsekommunen och bosättningskommunen. FöT ett asylsökande barn som anvisats till en kommun finns ingen bosättnings kommun. Kommunens ansvar enligt socialtjänstlagen för de som vistas i kormnunen innebär bland amj.at att socialnilnl(lden enligt 11 kap. i SoL utan dröjsmål ska utreda vad som genom ansökan, amuälan eller på annat sätt kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Av 6 kap. 1 SoL framgår att socialnämnden ska sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det e_gna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende. Varje

23 16. Apr : 16 Nr S. 22 Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.1./ -'iobgj/2014 4(4) kommun ;msvarar enligt 6 kap. 2 SoL för att det finns tillgång till fämiljehem ooh hem för vå-1d <:>!ler boende. Kommunen hm: inget stöd i lagen för att med hänvisning till bristande kvalitet i vården unqerlåta att utreda och tillgodose boende för de barn som anvisats kommunen. Östra Göinge konnrnm har i sitt yttrande till NO f01tsatt att neka till att ta emot barn utöver ingångna avtal. Kommunen fullgör inte det ansvar som kommunen har att efter anvisning utan dröjsmål inleda utredning av ensaml<ommande bams behov samt besluta om lämpligt boende för barnen, vilket är ett missförhållande som har betydelse för enskildas möjligheter att få de insatser de har rätt till. Mot denna bakgrund och vad som ovan anförts finner fuspektionen för vård och omsorg att förutsättningar föreligger för att kommunstyrelsen i Östra Göinge med stöd av l3 kap. 8 SoL ska föreläggas att åtgärda det missförhållande som ko!lstaterats. Beslut i detta ärende har fattats av stf. generaldirektören Patric Winther. I den slutliga handläggningen har chefsjuristen Alma Sundberg och avdelningschefen-thomas Mebralizade deltagit. Inspektören Elisabet Marklund ha:i; varit föredragande. För Inspektionen för vård och omsorg Patric Winther Elisabet Marklund Hur JUan överklagar, se bilaga

24 16. AP r : 16 IVO Nr S. 2 3 AVo svo lnk..bilaga HUR MAN ÖVERKLAGAR Den som vill överklaga kammaträtten1j avgörande.,ka skriva till Högsta fön>altningsdomstolen. Sln'ivellien ställs alltså till Högsta förvaltningsdom.stnlen men skla skickas eller lämnas till kammarr/if!e11. Överk1ag~mdet ska ha komlnit in till ~mmarrätten inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagåndefdr det allmliµna räknas dock från den dag besiutet meddelades, Om sista dagen :för överklagande infaller på en lördag, söndag ell~r he1gdag, midsömmar-, jul- eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen korriiiier in nästa vardag, För att ett överklagau.de ska kunna tas upp i Högsta fc:irva11ningsdomstolen fordras.att prövningstill.rtåtrdmeddelas.högsta förvaltningsdomstoien iämnar prövnhlgstillstånd om det är av vikt för ledning av rä~stillämpnhtgen att talan prövas ell~r om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att grund för resning fö1eligger eller att målets 1;Jigång i kammm~ttenuppenbarlige_n beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Om prövningstillmånd inte meddelas står kaminanättens beslutfast. Det är därför viktigt att detk:l~ och tydligtframgår av överklagandettilihögstaförvaltningsdomstolenvarför man!l.ilser att prövningstillständ bör meddelas. Skrivelsen med livcrklagande ska undet'te~lruas av klagandeq eller dennes ombud och ges ini original samt i:nneb':'illa fl!ljande u11pgi.ftcr; 1. den klagandes namn, petsonmunmer/oxgan.isationsnummor, yrke, postadre{)s och ttilcfonnu:mnter. De.i!!utoinska ()dress ochtelefonnummer till arbetsphrlsen och eventuell annan plirts d[f l<jagandcn kan näs för delgivning libnm1s om dessa uppgifter inte tidiglll'e uppgetts 1 målet. Om någon person eller adressuppgift Hndras lir det viktigt att anm!llan snå?a.51 gö~s till B'ögmi förvaltningsdomstolen 2, det beslut som överklagas med uppgrit om kamrna:rtlltteus namn, mälnummcr.samt dagen for beslutet 3. de sldl som klagandenvill åbero1)a fdf si.i\ begäran om a~t få. prövnh:!ggtillstånd 4. den ändring av kammarrätte~ be:ilut som klaganden vill a:ti.11 stånd och skalen för detw. 5. de bevis som klaganden vill åberopa oc h. vad b.an.t1ion vill styrka med varje smkilt bevis. DVl~I Formular 1

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 30 DOM 2016-04-20 Meddelad i Stockholm Mål nr 2280-16 1 SÖKANDE Inspektionen för vård och omsorg Avdelning syd Box 4106 203 12 Malmö MOTPART Östra Göinge kommun

Läs mer

DOM. S3- G? Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Socialnämnden i Hässleholms kommun Box 174 281 22 Hässleholm. MOTPART Fardin Beg, 970714-9259

DOM. S3- G? Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Socialnämnden i Hässleholms kommun Box 174 281 22 Hässleholm. MOTPART Fardin Beg, 970714-9259 KAMMARRATTEN I Avdelning l DOM S3- G? Meddelad i Göteborg Sida l (6) KLAGANDE Socialnämnden i Hässleholms kommun Box 174 281 22 Hässleholm MOTPART Fardin Beg, 970714-9259 God man: Maija-Liisa Mogensen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 29 april 2016 KLAGANDE Migrationsverket 601 70 Norrköping MOTPART Göteborgs kommun Box 7010 402 31 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 24 juni 2015 KLAGANDE Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg MOTPART Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Migrationsverket Mottagningsenheten i Göteborg Kållered

DOM Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Migrationsverket Mottagningsenheten i Göteborg Kållered KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 2015-05-11 Meddelad i Göteborg Sida I (3) Mål nr 535-15 KLAGANDE Migrationsverket Mottagningsenheten i Göteborg 428 80 Kållered MOTPART Arbetsmarknads- och socialnämnden

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 23 april 2013 KLAGANDE Göteborgs kommun Ombud: AA Social resursförvaltning Box 7010 402 31 Göteborg MOTPART Migrationsverket Verksamhetsområde

Läs mer

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Anders Johansson Aftonbladet, Rättsredaktionen Blekholmsgatan 18 105 18 Stockholm

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 04 BESLUT 2011-02-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7568-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde genom substitution: ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 13 juni 2016 KLAGANDE Malmö kommun Ombud: AA Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm MOTPARTER 1. Arbetsmiljöverket 112 79 Stockholm

Läs mer

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2014-03-14 Dnr 8.7.4-44536/2013 1(4) Avdelning mitt Solveig Segerholm SoIveig.Segerholm@ivo.se Sökande Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 205 80 Malmö Motpart Trelleborgs

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 DOM 2016-02-15 Meddelad i Göteborg Mål nr 6444-15 1 KLAGANDE Andreas Örwall Lovén Sveriges Radio P4 Malmöhus Baltzargatan 16 211 36 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Överförmyndarnämnden

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

KLAGANDE Tommy Engman Sveriges Radio Västerbotten Box 299 931 23 Skellefteå. SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar

KLAGANDE Tommy Engman Sveriges Radio Västerbotten Box 299 931 23 Skellefteå. SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar .. KAMMARRÄTTEN STOCKHOLM Avdelning 01 I Sida l (3) Mål nr 8017-08 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Tommy Engman Sveriges Radio Västerbotten Box 299 931 23 Skellefteå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens

Läs mer

Avdelning 5 2012-04-26 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm

Avdelning 5 2012-04-26 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm Sida l (5) KAMMARRÄTTEN T^/^A/T UvJlVL Mål nr 14-12 Avdelning 5 2012-04-26 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Överförmyndamärnnden

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^\ /TIV /f JJU1V1 Mål nr 1941-13 Avdelning 02 2013-07-02 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Monica Kleja NyTeknik 106 12 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 05. DOM 2016-07-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 4963-16 1 KLAGANDE Anna Hagström, 770518-0466 Ombud: Jessica Molin Assistans i Balans i Sverige AB S:t Eriksgatan 117 113 43 Stockholm

Läs mer

DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm Avdelning 06. DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) Mål nr 5562-15 KLAGANDE Region Örebro län Box 1613 701 16 Örebro MOTPART AA Ombud: Johan Rosengren Hidros Denmark ApS Warfvinges väg 35 112

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2014 KLAGANDE Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Örebro kommun Box 34110 701 35 Örebro MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN T\r\ A /T D UIV1 Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 613541 Sida l (3) KLAGANDE Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens beslut den 19

Läs mer

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A KAMMARRÄTTEN F\ fmv /f D U IVl Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 235441 Sida l (5) KLAGANDE Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr

Läs mer

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 2015-09-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Valeria Helander Tidningen Faktum Chapmans Torg 1 414 54 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kommunstyrelsen i Göteborgs kommuns beslut den 2 juli 2015,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 juni 2017 KLAGANDE AA Ombud: BB och CC MOTPART Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs kommun 911 81 Vännäs ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Maria Persson 2013-01-25 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE R-Contracting AB, 556681-9404 Platinagatan 8 602 23 Norrköping MOTPART Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Box 2022 250 02 Helsingborg Ombud:

Läs mer

SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet.

SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet. Sida l (2) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^/^A/T U\JNL Mål nr 7107-10 Avdelnings 2011-01-11 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Pelle Zettersten Sveriges Radio AB Box 500 601 07 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 04 2015-10-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 6701-15 1 KLAGANDE Amelia Andersdotter Eningbölevägen 44 749 61 Örsundsbro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens beslut den 7 juli 2015 i ärende nr

Läs mer

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm KAMMARRATTEN I STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7941-13 KLAGANDE Leif Wegerman ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms universitets beslut den 10 december 2013 i ärende

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN l STOCKHOLM T^ /"VN /T UvJlVL Avdelning 2 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål m 7204 " 12 Sida l (3) KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 november 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Kristinehamns kommun 681 84 Kristinehamn MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs

Läs mer

TV/^A K LJUJYL 2012-07-24 Meddelad i Stockholm. SAKEN Utlämnande av allmän handling KAMMARRATTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet.

TV/^A K LJUJYL 2012-07-24 Meddelad i Stockholm. SAKEN Utlämnande av allmän handling KAMMARRATTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet. KAMMARRÄTTEN Avdelning 6 TV/^A K LJUJYL 2012-07-24 Meddelad i Stockholm Sida l (4) Mål^ 3892-12 KLAGANDE Erik Palm Sveriges Television 651 83 Karlstad ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatteverkets beslut i ärende

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 10 februari 2014 KLAGANDE Varbergs kommun 432 80 Varberg MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 17 januari

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 32 DOM 2015-06-16 Meddelad i Stockholm Mål nr 2090-15 1 SÖKANDE Spakafé Happy en daglig verksamhet AB, 556904-1147 c/o Engström Rådsvägen 5 141 43 Huddinge MOTPART Huddinge kommun 141 85 Huddinge

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 13 december 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB Assistansbolaget Skäpplandsgatan 1 C 703 46 Örebro ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 05 BESLUT 2014-01-27 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 8537-13 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Lars-Erik Stadier, Tåstarps Backaväg Munka-Ljungby

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Lars-Erik Stadier, Tåstarps Backaväg Munka-Ljungby FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Meddelad i Malmö Mål nr 12683-12 Sida 1 (5) KLAGANDE Lars-Erik Stadier, 631106-8214 Tåstarps Backaväg 388 266 92 Munka-Ljungby 2012 310 MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Malin Andersson, Nedre Västersjövägen Munka-Ljungby

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Malin Andersson, Nedre Västersjövägen Munka-Ljungby Meddelad i Malmö Mål nr Sida 1 (5) KLAGANDE Malin Andersson, 740326-4109 Nedre Västersjövägen 250 266 93 Munka-Ljungby 2/ 310 MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm ÖVERKLAGAT BESLUT Barn- och Utbildningsnämnden

Läs mer

DOM 2012 * 15. Meddelad i Stockholm

DOM 2012 * 15. Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 5 DOM 2012 * 15 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 3592-12 KLAGANDE Maria Elowsson ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds beslut den 11 maj 2012

Läs mer

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 PROTOKOLL 2017-03-24 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 1 RÄTTEN Lagmannen Marie Jönsson, ordförande Kammarrättsrådet Mikael Åberg, referent Kammarrättsrådet Daniel

Läs mer

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Avdelning 03 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 6017-15 1 KLAGANDE Siwertell AB Ombud: Advokat Matti Scheffer och jur.kand. Glenn Nyström Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm

Läs mer

21 förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 28 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar

21 förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 28 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar HFD 2016 ref. 31 En kommuns rätt till statlig ersättning för kostnader för mottagande av ensamkommande barn upphör när barnet tagits om hand av en förälder eller den rättsliga vårdnaden överförts till

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 17 mars 2010 KLAGANDE Socialnämnden i Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls beslut den 7 mars

Läs mer

Vem ansvarar för att ge bistånd i form av hemtjänst till asylsökande?

Vem ansvarar för att ge bistånd i form av hemtjänst till asylsökande? PM 2017-08-30 Vårt dnr: 1 (6) Avdelningen för juridik Mia Hemmestad Vem ansvarar för att ge bistånd i form av hemtjänst till asylsökande? Allmänt om ansvaret för sociala insatser Migrationsverket ansvarar

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2012-03-05 Meddelad i Malmö Mål nr 680-12E 1 SÖKANDE Camp Scandinavia AB, 556221-8270 Karbingatan 38 254 67 Helsingborg Ombud: Advokat Jerker Alm och jur.kand. Rickard Vernet Advokatfirman

Läs mer

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm gas KAMMARRATTEN I-STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm Sida l (2) Mål nr 1003-12 KLAGANDE SEKO Stockholm Klubb Lag & Rätt Box 1032 171 21 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

DOM 2013-06-11 Meddelad i Uppsala

DOM 2013-06-11 Meddelad i Uppsala Meddelad i Uppsala Mål nr Enhet 2 1 KLAGANDE Calle Åkerstedt, 470209-8056 Tunnlandsvägen 2 743 30 Storvreta MOTPART Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 Uppsala Ombud: Mats Holmberg Landstingets ledningskontor

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 2 BESLUT 2013-03-07 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9085-12 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Göteborg,

Läs mer

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 2012-05-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 7514-11 Sida 1 (4) KLAGANDE I. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 2 DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7312-11 KLAGANDE Andreas Rocksén c/o Kalla Fakta Laika Film & Television AB Tavastgatan 16 118 24 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 28 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Oskar Söderberg Advokatfirman Per Nyberg AB Rådhusesplanaden 7 A 903 28

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART AA Vårdnadshavare: BB Vårdnadshavare: CC ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 24 maj 2017 KLAGANDE Socialnämnden i Piteå kommun MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 24 maj 2016 i mål nr

Läs mer

BESLUT Meddelat i Göteborg. SÖKANDE Fresenius Medical Care Sverige AB,

BESLUT Meddelat i Göteborg. SÖKANDE Fresenius Medical Care Sverige AB, Avd. 3 Meddelat i Göteborg Mål nr Bilaga A 1 SÖKANDE Fresenius Medical Care Sverige AB, 556198-0904 Ombud: Advokaten Sylvia Lindén och jur.kand. Maxwell Richmond Baker&McKenzie Advokatbyrå KB Box 180 101

Läs mer

DOM,Jo 1-0 - 11- ;cf. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Josefin Mikaelsson Humana Assistans AB Box 184

DOM,Jo 1-0 - 11- ;cf. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Josefin Mikaelsson Humana Assistans AB Box 184 ,Jo 1-0 - 11- ;cf Meddelad i Sundsvall Sida 1 (5) Mål nr 2742-12 KLAGANDE Ombud: Josefin Mikaelsson Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och grundskolenämnden i Skellefteå kommun 931

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 23 april 2013 KLAGANDE Göteborgs kommun Ombud: AA Social resursförvaltning Box 7010 402 31 Göteborg MOTPART Migrationsverket Verksamhetsområde

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-12-19 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5998-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolens, dom den 21 juli 2014 i mål

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 juni 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Lessebo kommun Box 13 360 50 Lessebo MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 mars 2012 KLAGANDE AA MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings beslut den 18 mars 2011

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING Enhet 2 DOM 2014-09-24 Meddelad i Linköping Mål nr 1235-14 1 KLAGANDE Rickard Bohlin Jansson, 040322-4298 Tegelbruksgatan 22 D 644 33 Torshälla Vårdnadshavare: Britt Jansson

Läs mer

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-07-02 Dnr 8.7.1-21178/2015 1(5) Avdelning syd SvenLewin Sven.Lewin@ivo.se Vård- och omsorgsnämnden Båstads kommun 269 80 BÅSTAD Huvudman Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 8 december 2011 KLAGANDE 1. AA 2. BB Ombud för 1-2 (vårdnadshavarna) och av dessa befullmäktigat ombud för CC: DD Offentligt biträde

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 4 oktober

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

DOM 2015-07-08 Meddelad i Umeå

DOM 2015-07-08 Meddelad i Umeå DOM 2015-07-08 Meddelad i Umeå Mål nr 1062-15 1 KLAGANDE Ana Melker, 820807 Ombud: Gunilla Lingesten Brån 67 911 93 Vännäs MOTPART Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs kommun 911 81 Vännäs ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 20 maj 2013 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Kirsi Piispanen Lärarförbundet Box 12229 102 26 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-19 Meddelad i Stockholm Mål nr 26159-15 1 SÖKANDE LEIF Tage Roland Broman, 481103-4158 Tranvägen 5 271 71 Nybrostrand MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) 6636-14 meddelat i Stockholm den 25 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Hans G Klingvall Kista Advokatbyrå AB Isafjordsgatan 26 164 40 Kista MOTPART Försäkringskassan

Läs mer

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Förvaltningsrättsnotarien E Landgraff Hägglöf DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Mål nr 288-13 E 1 KLAGANDE Lars Lundberg, 830412-7957 Babordsvägen 1 B, lgh 1001 891 78 Bonässund MOTPART Transportstyrelsen

Läs mer

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter I skälig omfattning Utdrag av erfarenheter Flerbostadshus Heden, Göteborgs Stad Bakgrund Fastigheten uppfördes 1929 och är belägen i de centrala delarna av Göteborg. Den har 7 plan ovan mark, inklusive

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Alexander Rappe 2013-03-20 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE EuroSign AB, 556799-2267 Box 729 191 27 Sollentuna Ombud: Göran Johansson Eversheds Advokatbyrå AB Box 14055 104 40 Stockholm MOTPART Region

Läs mer

DOM Meddelad i Uppsala

DOM Meddelad i Uppsala Enhet 2 DOM 2016-01-28 Meddelad i Uppsala Mål nr 3521-15 E 1 SÖKANDE Kylmedia i Uppland AB, 556404-9699 Spikgatan 5 753 23 Uppsala MOTPARTER 1. Uppsala kommun Kommunledningskontoret 753 75 Uppsala 2. Uppsala

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 maj 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr P 11053-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-11-12 i mål nr P 871-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 juni 2015 KLAGANDE 1. AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Tommy Lindell Advokatbyrån Allemans i Malmö AB Rörsjögatan 26 B 211 37

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm BESLUT 2011-12-05 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 4647-11 1 KLAGANDE 1. 2. Ombud och offentligt biträde för båda: Jur.kand. MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen,

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (12) meddelad i Stockholm den 28 juni 2017 KLAGANDE Linköpings kommun Ombud: Chefsjurist Jenny Björkholm Linköpings kommun 581 81 Linköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr UM 6595-08 KLAGANDE 1. 2. 3. Uppgiven ställföreträdare för 1-3: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholm

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingen i Malmös beslut den 13 maj 2014 med dnr Af-2014/274074, se bilaga A. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingen i Malmös beslut den 13 maj 2014 med dnr Af-2014/274074, se bilaga A. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling Sida l (5) KAMMARRÄTTEN TV/^A/T JJUIVL Mål nr 4683-14 Avdelning 03 2QH "12" 1 1 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Tillväxtfaktor-X Vattenverksvägen 44 212 21 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingen i

Läs mer

BESLUT Meddelad i Stockholm

BESLUT Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2016-02-23 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6947-15 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborg; migrationsdomstolens dom den 19 augusti 2015

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-04-24 Meddelad i Göteborg Mål nr 2916-12 E Enhet 1:2 1 SÖKANDE Gatu och Väg Väst AB, 556650-6845 Kråketorpsvägen 22 431 53 Mölndal MOTPART Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, 556046-8562 Box 5044

Läs mer

SAKEN Utlämnande av allmän handling KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

SAKEN Utlämnande av allmän handling KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN l STOCKHOLM T^rYIV /T JJU1V1 Avdelnings 2011-09-19 Meddelad i Stockholm Mål m 306(M l Sida l (4) KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 1 juli 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 14 december 2011

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Sölvesborgs kommun 294 80 Sölvesborg MOTPARTER 1. AA 2. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 oktober 2010 KLAGANDE Sigtuna kommun Ombud: AA KommunLex AB Box 3194 103 63 Stockholm MOTPART Socialstyrelsen 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping DOM 2016-02-16 Meddelad i Linköping Mål nr 8651-15 1 SÖKANDE Allianceplus AB, 556479-4021 Södra vägen 14 702 27 Örebro Ombud: Advokaten Carl Norén Kastell Advokatbyrå AB Box 7169 103 88 Stockholm MOTPART

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd Box Johanneshov

DOM Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd Box Johanneshov KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2012-04-12 Meddelad i Stockholm Mål nr 3504-11 KLAGANDE MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 6 oktober 2010 KLAGANDE AA Gode män: BB och CC Bergsrundan 5 151 57 Södertälje MOTPART Social- och omsorgsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-02-12 Meddelad i Stockholm Mål nr 2144-14 1 SÖKANDE Kunskapscompaniet Ankaret AB Köpmangatan 1 633 56 Eskilstuna MOTPART Arbetsförmedlingen Juridiska avdelningen 113 99 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 27 december 2016 KLAGANDE Höganäs kommun 263 82 Höganäs MOTPART AA Ombud: BB Frösunda Omsorg AB Box 1021 212 10 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-03-16 Meddelad i Göteborg Mål nr 4263-11 Enhet 1:6 1 KLAGANDE Förskolan Idet AB, 556820-0694 c/o Tommy Janerstål Hultane 12 455 96 Hedekas MOTPART Munkedals kommun 455 80 Munkedal ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

DOM. 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg. Sida l (3) Mål nr 2299-15. KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l

DOM. 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg. Sida l (3) Mål nr 2299-15. KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l DOM 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg Sida l (3) Mål nr 2299-15 KLAGANDE Åke Wirsén Väpplingvägen 17 B 227 38 Lund ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skånetrafikens beslut den 28 april

Läs mer