GETA KOMMUN A V G I F T E R Fastställda i kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GETA KOMMUN A V G I F T E R 2 0 1 2. Fastställda i kommunfullmäktige 21.12.2011"

Transkript

1 GETA KOMMUN A V G I F T E R Fastställda i kommunfullmäktige Gäller fr o m

2 INNEHÅLL Sid KOPIOR, UTSKRIFTER OCH FAX 2 PÅMINNELSEAVGIFTER OCH DRÖJSMÅLSRÄNTOR 2 BYGGNADSTAXOR 3 KOMMUNALTEKNIK 5 SOCIALVÅRD 6 SKOLANS AVGIFTER 8 BARNOMSORG 9 FÖRSÄLJNING AV NIKOTINPREPARAT 11 ÖVRIGA TAXOR OCH AVGIFTER 11 AVGIFTER ÅR 2012 Kommunallagen 13 Kommunala avgifter Fullmäktige fastställer grunderna för de avgifter som skall bäras upp för kommunens tjänster och andra prestationer och grunderna för när kommunen kan avstå från att bära upp avgift för en tjänst eller prestation. Samtliga avgifter är angivna inklusive mervärdesskatt (moms). Momssatserna varierar på olika avgiftstyper. Kontakta kommunkansliet för mer information om momssatserna. KOPIOR, UTSKRIFTER OCH FAX Kopia A st 0,40 /st st 0,30 /st st 0,20 /st 101- st 0,15 /st Ideell förening oavsett antal 0,15 /st Personal 0,15 /st Kopia A st 0,80 /st st 0,60 /st 51- st 0,40 /st Ideell förening oavsett antal 0,30 /st Personal 0,30 /st Utgående fax 0,50 /sida Getabladet annonser* 1 sida 40,00 1/2 sida 30,00 1/4 sida 20,00 Ideell förening oavsett storlek ingen avgift * Generellt tas in annonser endast för företag och organisationer som är verksamma i Geta. PÅMINNELSEAVGIFTER OCH DRÖJSMÅLSRÄNTOR Påminnelseavgift 5,00 Dröjsmålsränta Enl. räntelag. Påminnelseavgifter och dröjsmålsräntor avser kommunledningens områden; hyresbostäder och kommunalteknik. 2

3 BYGGNADSTAXOR A. Fristående småhus, radhus 450,00 1. Egnahemshus 2. Hus med högst två lägenheter Ingår: granskning av ritningar samt förrättande av föreskrivna syner. B. Fritidshus 450,00 1. Fritidsstuga 2. Bastu, gäststuga över 20 m2 3. Uthyrningsstuga Ingår: granskning av ritningar samt förrättande av föreskrivna syner. Då fler uthyrningsstugor bygges efter samma ritning, i grupp och kan granskas samtidigt, erlägges full avgift för en stuga och till hälften nedsatt avgift för de övriga stugorna. C. Mindre byggnader samt om- och tillbyggnader od. 230,00 1. Bastu, gäststuga mindre än 20 m2 2. Personbilsgarage högst 60 m2 3. Byggande av tillfällig byggnad, för iståndsättande av byggnad som brunnit eller skadats på annat sätt 4. Väsentlig ändring av inre konstruktioner eller andra sådana konstruktionsändringar som kan jämföras med nybyggnad 5. Fasadändring som kräver byggnadslov 6. Eldstadsändring som kräver nytt kanalsystem 7. Ändring av bärande konstruktion som icke kan anses som nybyggnad 8. Extra granskning av ritningar + 0,50 /m2 9. Granskning av ritningar samt förrättande av föreskrivna syner för ombyggnad och / eller tillbyggnad + 0,60 /m2 Ingår: granskning av ritningar samt förrättande av föreskrivna syner. Då fler uthyrningsstugor bygges efter samma ritning, i grupp och kan granskas samtidigt, erlägges full avgift för en stuga och till hälften nedsatt avgift för de övriga stugorna. D. Offentliga byggnader, Våningshus samt hus med fler än tvä lägenheter 770,00 och Härbergeringslokaler + 0,60 /m2 granskning av ritningar samt förrättande av föreskrivna syner då flera hus bygges efter samma ritning, i grupp och kan granskas samtidigt, erlägges full avgift för ett hus och med hälften nedsatt avgift för de övriga husen. E. Ekonomibyggnader och garage 300,00 för byggnad större än 250 m2 tillkommer 0,60 /m2 1. Garage större än 60 m2 2. Maskinhall 3. Båthus 4. Lagerbyggnad/förrådsbyggnad 5. Husdjursbyggnader 6. Gårdsverkstad 7. Gårdsvärmecentral Ingår: granskning av ritningar samt förrättande av föreskrivna syner. F. Industribyggnader och därmen jämförbara byggnader 900,00 + 0,50 /m2 1. Industrihallar 2. Spannmålstorkar 3. Byggnader för småindustri Ingår: granskning av ritningar samt förrättande av föreskrivna syner. 3

4 G. Övrig byggnadsverksamdet, mer omfattande 520,00 1. Nöjespark, idrottsplats, campingplats 2. Skjutbana, motorbana avsedd att vara tillgänglig för allmänheten eller för sammanslutning av privatpersoner. 3. Småbåtshamn med plats för mer än 10 båtar 4. Vindkraftverk avsett att betjäna fler än 3 hushåll 5. Fast angöring av fartyg eller anläggning på vatten som för en tid över 2 månader om avsikten är att använda dessa som bostad eller liknande ändamål H. Övrig byggnadsverksamhet, mindre omfattande 140,00 1. Fast cistern eller liknande med volym över 10 m3 2. Mast med en höjd överstigande 25 m 3. Plank eller mur med en höjd överstigande 1,5 m om planket eller muren placeras närmare grannens rå än 5 m. 4. Uppställande av husvagn, buss eller liknande fordon på annan plats än campingplats för en tid överstigande 2 månader. I. Övriga avgifter 1. Utstakning av byggnadsplats varvid samtliga kostnader därför er- 150,00 lägges av sökanden (ingår ej i tidigare nämnd taxa för egnahemshus eller fritidsstugor) 2. Förlängning av giltighetstiden för byggnadslov 80,00 3. Ändring av användningen av byggnad eller del därav, för väsentligt annat ändamål än den använts eller enligt byggnadslovet avsett att användas 100,00 4. Ritningsändring för beviljat byggnadslov 30,00 5. Hörande av rågrannar enligt byggnadslagen + 10,00/granne 60,00 6. Syn som förrättas under byggnadstiden 50,00 7. Slutsyn 80,00 8. Byggnadssyn förrättad utöver ordinarie arbetstid 110,00 9. Byggnadsanmälan 50,00 J. Taxor för avloppstillstånd 1. Vattentoalett och bdt-vatten anläggning 180,00 2. Infiltration-markbädd (enbart för bdt-vatten) 90,00 3. Kretsloppsanpassad toalett 130,00 4. Ombyggnad av avloppsanläggning 140,00 5. Ändring av avloppstillstånd 30,00 Avgifterna gäller för en enhet om ett hushåll, för större anläggningar förhöjs avgiften i motsvarande grad. K. Avgifter vid förseelser och överträdelser 1. Grunden gjuten utan förrättad utstakningssyn 100,00 2. Bärande stomkonstruktioner täckta av ytmaterial utan stomsyn 100,00 3. Ibruktagning av byggnad utan ibruktagningssyn eller slutsyn 100,00 4. Byggande utan tillstånd som kräver bygglov (Behandlingsavgift är minst dubbel bygglovsavgift och högst tredubbel) 5. Byggande utan tillstånd var nämnden besluter om rivning av byggnad 200,00 6. Byggande inletts utan ansvarig arbetsledare varpå arbeten måste avbrytas 100,00 7. Byggnation som överskrider det som beviljats ( / m²) 200,00 Fortsättning byggnadstaxor, nästa sida 4

5 ÖVRIGA BESTÄMMELSER RÖRANDE AVGIFTER FÖR BYGGNATION 1. Byggnadsvolym beräknas enligt bestämmelserna i byggnadskartoteket. (BI ) 2. Såvida syn verkställs på byggarens begäran i två eller flera skeden eller om ny syn av byggnaden eller någon del därav verkställes på grund av att byggnaden vid syn inte varit i godtagbart skick, är byggherren skyldig att erlägga ovan föreskriven avgift skilt för varje syn. 3. Ovannämnda avgifter uppbäres vid utgivande av bygglov eller annat av byggnadsnämnden beviljat tillstånd. Extra syner som ej angivits i beslut debiteras skilt. 4. Ifall ansökan rörande byggnadslov eller annat tillstånd förkastas, är sökanden icke skyldig att erlägga för granskning av ritningar föreskriven avgift. 5. Byggherren är ej skyldig att utöver ovannämnda avgifter erlägga ersättning för i samband med tillsynen över byggnadsarbetet tillhandahållen byggnadsrådgivning och ej heller skyldig att ersätta av tillsynen över byggnadsarbetet förorsakade resekostnader och dagtraktamenten. 6. Byggherren äger rätt att utan lösen erhålla protokollsutdrag, intyg eller annan handling rörande granskning av ritningar, förrättande av syner eller övriga åtgärder, vilka nämnts i denna taxa. 7. Om åtgärd enligt byggnadslovet inte förverkligas kan byggherren inom tre år från det att byggnadslovet beviljats anhålla om att byggnadslovsavgiften återbetalas till den del avgiften överstiger 100. Avgifter för hörande av granne återbetalas ej. KOMMUNALTEKNIK Vatten och avlopp Avloppsvatten grundavgift 50,00 Avloppsvattenavgift 3,25 /m3 Vattentaxans grundavgift 85,00 Vattentaxans bruksavgift 1,90 /m3 Hyra för vattenmätare 5 m 3 12,00 Hyra för vattenmätare 10 m 3 20,00 Hyror Båtplats Lökholmen Uppläggningsplats Lökholmen Uttag för motorvärmare Hyresbostäder (ej Hemgård) Tallgården Engården 95,00 /år Förtur för permanentboende invånare 35,00 /år 85,00 /år 5,41 /m2 Hyresnivåerna vid kommunens 5,70 /m2 bostäder kan komma att höjas Renhållningsavgifter Grundavgift, per fastighet 79,00 Mottagningsavgifter vid ÅVC Se särskilt avgiftsdokument för nivåer Renhållningens grundavgift är till för att täcka kostnader för upprätthållande av renhållningssystemets administration, bemanning och infrastruktur, och är således oberoende av respektive hushålls faktiska avfallsmängder. Hushållen betalar sedan för sitt avfall per mängd antingen vid avlämning vid Geta ÅVC eller till entreprenör vid hushållsnära hämtning. Grundavgiften uppbärs från varje hushåll som innehar en eller flera beboeliga bygglovspliktiga fastigheter i kommunen, såväl permanent- som fritidsbostäder. Företag, jordbruk, institutioner och föreningar omfattas ej av det kommunala renhållningsansvaret och förväntas ordna sin avfallshantering på egen hand, men kan enligt särskild överenskommelse få tillstånd att mot avgift avlämna visst avfall vid Geta ÅVC. Uthyrningsstugor är undantagna grundavgift och omfattas ej av renhållningssystemet. Hushåll med både permanentboende och fritidsboende i den egna kommunen betalar grundavgift endast för bostadshuset. Som grund för befrielse från renhållningens grundavgift gäller att 1: Fastigheten bedöms såsom obeboelig, 2: Bebyggelsen är ej byggnadslovspliktig, 3: Styrkt hinder föreligger för fastighetens nyttjande och att densamma vid kontroll kan bedömas vara uppenbart tagen ur bruk, eller 4: Fastigheten är geografiskt belägen på sådant sätt att möjligheten att nyttja den kommunala renhållningen i praktiken kan anses ytterst begränsad, och fastighetsägaren kan redogöra för annan hantering. Se närmare information i skilt avgifts- och informationsdokument rörande avfallsavgifterna. Grunderna för anslutningsavgifter för vatten och avlopp följer särskilda skilt fastställda riktlinjer per område. 5

6 SOCIALVÅRD HEMSERVICENS AVGIFTER I GETA ÅR 2010 Månadsavgift för hemservice uppbärs för kontinuerlig och regelbunden hemservice. Månadsavgiften regleras i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården och beräknas med ett procenttal på bruttoinkomsterna per månad. Procentens storlek baseras på hur mycket hjälp man behöver och får samt på hur många personer som bor i hushållet. De inkomster som ska beaktas vid beräkningen av månadsavgiften är skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster för klienten eller den som lever med honom eller henne i gemensamt hushåll i äktenskap eller i äktenskapsliknande förhållanden. De bidrag som inte ska beaktas är barnbidrag, vårdbidrag för barn, barnförhöjning enligt folkpensionslagen, bostadsbidrag, handikappbidrag, sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas på basis av olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, fronttillägg, studiepenning, vuxenstudiepenning, studiestödets bostadstillägg, sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd, ersättning för uppehälle enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, stipendier som betalas på grund av studier eller motsvarande understöd, ersättning för kostnader för familjevård och hemvårdsstöd för barn. HYROR, HEMGÅRDEN Lägenheterna, exkl. el 5,08 / m 2 Lägenheterna, inkl. el 7,02 / m 2 Omsorgsboendet 7,57 / m 2 VÅRDKLASSER VID BERÄKNING AV AVGIFTER Vårdklass Vårdbehov besök/vecka besök/vecka 3 7- besök/vecka AVGIFTSTABELL FÖR REGELBUNDEN HEMSERVICE Antal personer Bruttoinkomsti hushållet gränser Vårdklass 1 Vårdklass 2 Vårdklass euro/månad 17 % 26 % 35 % euro/månad 11 % 16 % 22 % euro/månad 9 % 13 % 18 % euro/månad 7 % 11 % 15 % euro/månad 6 % 10 % 13 % euro/månad 5 % 8 % 11 % AVGIFTSTABELL FÖR TILLFÄLLIG HEMSERVICE Vårdbehov Euro/besök 15 min - 1,5 h 9,00 1,50-5 h 12,00 Över 5 h 14,00 AVGIFTSTABELL FÖR STÄDSERVICE Bruttoinkomstgränser /månad Avgift /timme , , , , ,80 6

7 AVGIFTER FÖR ANNAN STÖDSERVICE Service Euro/gång Mattransport 1,00 Badservice 2,00 Klädvård 2,50 Trygghetsringning 1,00 AVGIFT FÖR PERIODVÅRDSDYGN PÅ HEMGÅRDEN Avgift/dygn 32,50 Avlastning för närståendevård enligt lagstadgad rätt till ledighet; 5 dygn/månad 10,60 euro/dygn Serviceavgift SERVICEAVGIFT FÖR BOENDE I HEMGÅRDEN 12,00 euro/månad SJÄLVKOSTNADSPRIS Avgiften för hemservice får enligt Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården 2 vara högst lika stor som kostnaderna för serviceproduktionen. MÅLTIDSSERVICE PÅ HEMGÅRDEN Kaffe Lunch Lättlunch Pensionärer 1,20 5,50 4,25 Anhöriga besökare 2,00 7,50 5,50 MÅLTIDSAVGIFTER FÖR BOENDE PÅ HEMGÅRDEN Måltid Euro Morgonmål 1,30 Huvudmål 5,50 Eftermiddagskaffe 1,20 Lätt kvällsmål 1,80 Kvällsté/kaffe 1,20 Beräkning av hemserviceavgifter på basen av antal besök/vecka och bruttoinkomster/månad. Avgifter inom hemservice stöder sig på Lag om klientagifter inom social- och hälsovård samt Förordning om klientavgifter inom social- och hälsovård. Hemserviceavgifter för hemservicetagare uträknas på basen av antal hemservicebesök/vecka och bruttoinkomster. Beroende på antal personer i hushållet dras enligt tabell en summa från hemservicetagarens bruttoinkomster. 1. Antal hemservicebesök/vecka. 2. Bruttoinkomst/månad. 3. Man drar bort en viss summa från bruttoinkomsterna/månad. Storleken på den summa som man drar bort är fastställd enligt lag och uträknad på antal personer i hushållet. 4. Man räknar en fastställd procentsats utgående från antal besök/vecka på basen av den summa som återstår. Den summa som procenträkningen ger blir hemserviceavgiften/månad. 7

8 SKOLANS AVGIFTER HYRA FÖR GETA SKOLA Gymsal, matsal, slöjdsal, duschar Terminshyra Föreningar och privatpersoner 179 Stående (förbokad) uthyrning Föreningar och privatpersoner 18 Tillfällig uthyrning Föreningar och privatpersoner 36 Lag/skolklasser Övriga grupper 107 /dygn 10 /person Badminton/bordtennis Terminshyra Föreningar och privatpersoner 107 Stående (förbokad) uthyrning Föreningar och privatpersoner 10 Tillfällig uthyrning Föreningar och privatpersoner 26 Klassrum Terminshyra Föreningar och privatpersoner 107 Stående (förbokad) uthyrning Föreningar och privatpersoner 10 Tillfällig uthyrning Föreningar och privatpersoner 26 Föreningar och privatpersoner i Geta Ingen avgift Lag/skolklasser Övriga grupper 77 /dygn 8 /person REGLER FÖR UTHYRNING AV GETA SKOLA Skolans utrymmen uthyrs enligt reglerna i detta dokument. Skolnämnden har rätt att i enskilda fall på särskild, skriftlig ansökan avvika från reglerna om den anser det rättvist och motiverat. Uthyrningsverksamheten handhas av skolföreståndaren eller en av denne utsedd tjänsteman inom kommunen. I enlighet med de direktiv ÅHS hälsonämnd givit kan köket ej hyras ut. Skolans inventarier hyrs inte ut till privatpersoner. Utrymmena hyrs inte ut för tillställningar med alkoholservering eller för privata fester. Från denna regel kan avvikelse inte göras. Hyra per hel vår-/hösttermin eller för vissa timmar under terminerna förutsätter bokning senast föregående 1 december eller 1 (augusti) terminstaxa för att ge förtur vid fördelningen av bokningsbara tider. Uthyrning per timme med terminstaxa kan även ske under terminerna. I detta dokument avses uthyrning per timme om inte särskilt nämns. Getaföreningar och enskilda getabor erhåller 50 % rabatt på fastställda avgifter. Vid uthyrning för evenemang där inträdesavgift uppbärs eller som har kommersiellt syfte fastställs uthyrning och avgift skilt för varje tillfälle av skolnämnden. Vid fördelning av utrymmena mellan bokningsintresserade föreningar och personer ges förtur till barn- och ungdomsaktiviteter och härefter till gruppaktiviteter (minst 4 pers). Eventuella skador som uppstår i samband med uthyrning ersätts av hyresgästen. 8

9 BARNOMSORG Månadsavgiften bestäms enligt familjens storlek som en avgiftsprocent utgående från de månadsinkomster som överskrider den lägsta inkomstgränsen. Till familjen räknas personer som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden, samt bådas minderåriga barn som bor i hushållet. Den högsta månadsavgiften är 230. Den högsta avgiften för familjens andra barn i dagvård är 210. Om familjen består av fler än sex personer höjs familjens inkomstgräns med 107 för varje följande minderårigt barn. För de familjer som har flera barn i barnomsorgen räknas en syskon rabatt. Då denna räknas ut avses familjens yngsta barn i barnomsorg som det första barnet. För det andra barnet i barnomsorg är avgiften samma som för det första, dock högst 210. För varje följande barn i barnomsorg är avgiften 20 % av den avgift som fastställts för det första barnets heldagsvård. Månadsavgift För barnomsorg uppbärs en månadsavgift. Avgiften uppbärs för högst elva kalendermånader under ett verksamhetsår. Den avgiftsfria månaden är juli. Om barnet är i barnomsorg alla månader under ett verksamhetsår uppbärs avgiften dock för 12 månader i de fall antalet frånvarodagar under ett verksamhetsår är högst ¾ av det antal vårddagar per månad som ligger till grund för månadsavgiften. Detta innebär att om barnet är i barnomsorg fem dagar per vecka kan barnomsorgsavgiften för den tolfte månaden uppbäras i de fall när barnet under verksamhetsåret är borta från barnomsorgen 15 dagar eller kortare tid. Det skall vara frånvarodagar som uppgetts på förhand och inte frånvaro till följd av sjukdom. Om barnomsorgen för ett barn börjar eller upphör mitt under en kalendermånad, bestäms en lägre avgift än månadsavgiften enligt antalet vårddagar. Om familjen före den sista april meddelar att barnet är frånvarande under åtta sammanhängande veckor under perioden juniaugusti erhålls två avgiftsfria månader. Heldags- respektive halvdagsvård Barnomsorgsavgiften fastställs till antingen heldags- eller halvdagsavgift. Under en och samma månad debiteras inte både heldags- och halvdagsavgift. För halvdagsvård uppbärs 65 % i månadsavgift av familjens avgift i heldagsvård. Med halvdagsvård avses vård som uppgår till max 5 h/dag eller 25 h/v. Hur platsen får utnyttjas styrs enligt avtal mellan föräldrarna och kommunen. Flexibla tider får endast utnyttjas när föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. Då kan de nyttja barnomsorgen över en flerveckorsperiod. Detta avtalar daghemsföreståndaren och föräldrarna om. Om ett barn i heldagsvård är i barnomsorg fortgående betydligt färre dagar än möjliga vårddagar per månad sänks månadsavgiften med avdrag om en dagavgift per planerad frånvarodag. Dagavgift = månadsavgiften dividerat med antalet möjliga dagar. Frånvaron skall vara fortlöpande under minst tre månader. För att beviljas sänkt avgift pga regelbunden frånvaro skall skriftlig ansökan om sänkt avgift göras med utredning över frånvarodagarna. Ansökan inlämnas senast två veckor före sänkningen av månadsavgiften införs till daghemmet Kotten. De barn som är på halvtid och har föräldrar hemma skall följa skolans läsår. Dvs när det är lov skall de vara lediga. Fri plats = ledigt sommar, jul, sportlov samt andra dagar när skolan har ledigt. Avgift för förundervisningsbarn Förundervisningen är avgiftsfri (vårdtid högst 4 h/dag eller 20 h/vecka). Ifall behovet av barnomsorg är större än 4 h/dag uppbärs för barnomsorgen en avgift som är 65 % av heldagvårdens avgift. Barnomsorgen är avgiftsfri för barn som har beviljats uppskov med skolstarten. Avgifter för fritidshemsverksamheten Avgifterna för fritidshemsverksamheten är samma som barnomsorgens halvdagsavgifter. Uträkning av barnomsorgsavgift Barnomsorgsavgiften beräknas i procent av den inkomst som överskrider den av familjens storlek beroende inkomstgränsen enligt följande: Fortsättning 9

10 Familjens storlek Nedre inkomstgräns /mån Avgiftsprocent (på överstig. del) ,5 % ,4 % ,9 % ,9 % ,9 % Exempel: Familjen består av två föräldrar och ett barn i barnomsorg. Familjestorleken är 3. Bruttoinkomsten är /mån, varav avdras minimibruttoinkomstgränsen = ,4 % av =112,80 vilket utgör barnomsorgsavgift för barnet. Familjen består av två föräldrar och två barn i barnomsorg på halvdagsplatser. Familjestorleken är 4. Bruttoinkomster är /mån, varav avdras minimibruttoinkomstgränsen = ,9 % av = 94, % av 94,80 = 61,62 vilket utgör barnomsorgsavgiften för vartdera barnet, dvs sammanlagt 123,24 /mån. Barnomsorgsavgiften fastställs i motsvarighet till situationen vid betalningstidpunkten enligt antingen konstaterbara eller uppskattade inkomster. Av särskilda skäl kan ansvarig nämnd besluta att ingen avgift uppbärs. Justering av barnomsorgsavgift Avgiften justeras om familjens storlek ändras eller inkomsterna förändras med minst 15 %. Inkomster som ligger till grund för bestämmande av barnomsorgsavgift: Skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster (bruttoinkomster) Skattefria inkomster Som avdrag från inkomsterna beaktas: Som avdrag från inkomsterna beaktas betalda underhållsbidrag och andra motsvarande kostnader som orsakas av de faktiska familjeförhållandena samt syning. Inkomster som inte beaktas vid bestämmande av barnomsorgsavgift: Barnbidrag Vårdbidrag för barn Vårdbidrag för pensionstagare Barnförhöjning enligt folkpensionslagen Bostadsbidrag Handikappbidrag Sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas på basis av olycksfallsförsäkring Militärunderstöd Fronttillägg Studiepenning, vuxenstudiepenning, studiestödets bostadstillägg Sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd Ersättning för uppehälle enligt lagen om rehabiliteringspenning Ersättning för uppehälle enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning Stipendier som betalas på grund av studier och inte heller andra motsvarande under stöd eller ersättning för kostnaderna för familjevård eller stöd för hemvård av barn Avvikelser från den fasta månadsavgiften Månadsavgiften uppbärs även för frånvarodagar, med följande undantag: Om barnet är frånvarande på grund av sjukdom minst 10 verksamhetsdagar under en kalendermånad uppbärs halv månadsavgift. Om barnet är frånvarande på grund av sjukdom en hel kalendermånad uppbärs ingen avgift. Om barnet är frånvarande av annan orsak än sjukdom samtliga verksamhetsdagar under en kalendermånad uppbärs halv månadsavgift. Om barnomsorgen börjar eller slutar mitt i en kalendermånad uppbärs avgiften enligt antalet möjliga vårddagar. Uppsägning av barnomsorgsplats ska ske skriftligen en månad före behovet upphör! 10

11 TAXA FÖR TILLSTÅND FÖR FÖRSÄLJNING AV NIKOTINPREPARAT OCH TILLSYN ÖVER FÖRSÄLJNINGEN 1 Tillämpningsområde 1.1 För detaljhandelstillstånd som beviljas av en kommunal myndighet och årlig tillsyn enligt 54 a 54 d i läkemedelslagen (FFS 395/1987) tar kommunen ut avgifter enligt denna taxa. 2 Grunder för bestämning av avgifterna 2.1 Avgifterna grundar sig på de genomsnittliga totalkostnader som handläggningen av tillstånd och tillsynen orsakar myndigheten. 2.2 I de totala kostnaderna ingår omkostnaderna för handläggning av ärendet, räntor och avskrivningar och en andel av förvaltningskostnaderna. 3 Handläggningsavgift och årlig tillsynsavgift 3.1 Omfattningen på handläggningen av tillståndsärendet och tillsynen samt antalet försäljningsställen och säljställen i ansökan utgör de allmänna grunderna för bestämning av avgiften. 3.2 Avgiften för handläggning av ett tillstånd är 50 euro per ansökan. Om ansökan gäller försäljningstillstånd för fler försäljningsställen än ett höjs avgiften med 30 euro för varje försäljningsställe utöver det första. 3.3 Den årliga tillsynsavgiften är 50 euro för ett försäljningsställe. 4 Ansökan som återtas och handläggning som avbryts 4.1 Om sökanden återtar sin ansökan eller om handläggningen av ärendet hos den kommunala myndigheten av andra orsaker avbryts innan beslutet har getts och myndigheten redan har vidtagit betydande åtgärder för handläggning av ansökan tas 50 procent ut av avgiften enligt 3. 5 Avslag på ansökan eller avslag på handläggning 5.1 För en ansökan som kommunen beslutar avslå tas avgift ut enligt denna taxa. 5.2 Om kommunen beslutat låta bli att handlägga en ansökan tas ingen avgift ut. 6 Betalning och indrivning Avgiften ska betalas inom 14 dygn. Betalningstiden räknas från den tidpunkt då beslutet vunnit laga kraft. 6.2 Om avgiften enligt denna taxa trots påminnelse inte betalas kan den drivas in utan dom eller utslag på det sätt som bestäms i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (FFS 367/1961). ÖVRIGA TAXOR OCH AVGIFTER Utöver de fastställda taxor och avgifter som omnämns i detta dokument förbehåller sig Geta kommun möjligheten att i förekommande fall uppbära ytterligare avgifter i enskilda fall samt efter särskilt beslut. Taxor för Frivilliga brandkårens tjänster och utrustning utöver brand- och räddningsuppdrag behandlas skilt. För bland annat renhållningsverksamheten kan särskilda avgifter uppbäras vid överträdelse eller förseelse, samt som ersättning för kostnader kommunen hamnar på till följd av enskilds oaktsamhet, förseelser eller överträdelser mot kommunens stadgar och regelverk. OBS: Geta kommun tillämpar EJ så kallad omvänd byggmoms, då kommunen i princip ej säljer eller tillhandahåller entreprenadtjänster åt utomstående tredje part. 11

Geta kommun AVGIFTER ÅR 2009

Geta kommun AVGIFTER ÅR 2009 Geta kommun AVGIFTER ÅR 2009 Fastställda av Geta kommunfullmäktige 92/18.12.2008 Gäller från och med 1.1.2009. KOPIOR, UTSKRIFTER OCH FAX... 2 PÅMINNELSEAVGIFTER OCH DRÖJSMÅLSRÄNTOR... 2 BYGGNADSINSPEKTION...

Läs mer

GETA KOMMUN A V G I F T E R Fastställda i kommunfullmäktige

GETA KOMMUN A V G I F T E R Fastställda i kommunfullmäktige GETA KOMMUN A V G I F T E R 2 0 1 0 Fastställda i kommunfullmäktige 16.12.2009 Gäller fr o m 1.1.2010 INNEHÅLL Sid KOPIOR, UTSKRIFTER OCH FAX 2 PÅMINNELSEAVGIFTER OCH DRÖJSMÅLSRÄNTOR 2 BYGGNADSTAXOR 3

Läs mer

GETA KOMMUN AVGIFTER Fastställd i kommunfullmäktige

GETA KOMMUN AVGIFTER Fastställd i kommunfullmäktige GETA KOMMUN AVGIFTER 2016 Fastställd i kommunfullmäktige 14.12.2015 Gäller från och med 1.1.2016 Avgifter 2016 Geta kommun Innehåll AVGIFTER ÅR 2016... 3 KOPIOR, UTSKRIFTER OCH FAX... 3 PÅMINNELSEAVGIFTER

Läs mer

GETA KOMMUN AVGIFTER OCH TAXOR Fastställd i Kommunfullmäktige

GETA KOMMUN AVGIFTER OCH TAXOR Fastställd i Kommunfullmäktige GETA KOMMUN AVGIFTER OCH TAXOR 2017 Fastställd i Kommunfullmäktige 21.12.2016 Gäller från och med 1.1.2017 Innehållsförteckning 1. GRUNDERNA FÖR AVGIFTER OCH TAXOR ÅR 2017... 3 2. KOPIOR, UTSKRIFTER OCH

Läs mer

INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014

INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014 INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014 Vad är en dagvårdsavgift? Dagvårdsavgiften faktureras som månadsavgift för högst 11 kalendermånader per verksamhetsår (1.8 31.7). Avgiftsfri

Läs mer

Avgifterna för dagvården från 1.8.2014

Avgifterna för dagvården från 1.8.2014 S:t Karins stad Avgifterna för dagvården från 1.8.2014 Fastställd i bildningsnämnden 26.3.2014 14 INNEHÅLL 1. Så bestäms dagvårdsavgiften... 1 2. Avgiftsprocent och inkomstgränser... 1 2.1 Halvdagsvård...

Läs mer

DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014

DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014 Småbarnsfostran 14.3.2014 PB 364, 20101 Åbo DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014 För kommunal barndagvård uppbärs en månadsavgift. Avgifterna baserar sig på lagen och förordningen om klientavgifter inom social-

Läs mer

S:t Karins stad KLIENTAVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN FRÅN OCH MED

S:t Karins stad KLIENTAVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN FRÅN OCH MED S:t Karins stad KLIENTAVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN FRÅN OCH MED 1.3.2017 1 SMÅBARNSPEDAGOGIK Grunder för bestämmande av klientavgifter inom småbarnspedagogiken För sådan småbarnspedagogik som ordnas

Läs mer

Lägenhetsbyggnad, affärsbyggnad, kontorsbyggnad, hallbyggnad, industribyggnad,

Lägenhetsbyggnad, affärsbyggnad, kontorsbyggnad, hallbyggnad, industribyggnad, Byggnadstillsynsmyndighetens avgifter för Jomala kommun 2014 Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2013, 110 Ikraftträdelse: 01.01.2014 1 Allmänt Denna taxa är uppgjord med stöd av Kommunallagens

Läs mer

AVGIFTER OCH TAXOR I FÖGLÖ KOMMUN ÅR 2014

AVGIFTER OCH TAXOR I FÖGLÖ KOMMUN ÅR 2014 AVGIFTER OCH TAXOR I FÖGLÖ KOMMUN ÅR 2014 VATTEN: -anslutningsavgift (rördimension, yttre mått) upp till 40 mm 2.950 -anslutningsavgift (rördimension, yttre mått) upp till 50 mm 3.220 -grundavgift: 221,96

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2003 Nr 1309 1330 INNEHÅLL Nr Sidan 1309 om ändring av 4 lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården.. 4471

Läs mer

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 1 Grundtrygghetssektorn Senior- och sjukhusservicen/hemvården Ojamogatan 34 08100 Lojo tfn 019 3690 Bilaga: Hemvården Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 Allmänna

Läs mer

Lag. om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Lagens tillämpningsområde

Lag. om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Lagens tillämpningsområde I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken 1 Lagens tillämpningsområde Denna lag innehåller bestämmelser om den klientavgift som tas ut för småbarnspedagogik

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Södra Överbyvägen ECKERÖ

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Södra Överbyvägen ECKERÖ AVGIFTER FÖR TILLSYN AV BYGGNADSARBETE I ECKERÖ KOMMUN ÅR 2016 Godkända av kommunfullmäktige i Eckerö kommun den 22.10.2015 77 1 Allmänt Byggherren eller den som utför åtgärden är skyldig att till kommunen

Läs mer

T A X A. Korsnäs kommuns avgifter för gransknings- och tillsynsuppgifter inom byggnadstillsynen samt avgifter för andra myndighetsuppgifter.

T A X A. Korsnäs kommuns avgifter för gransknings- och tillsynsuppgifter inom byggnadstillsynen samt avgifter för andra myndighetsuppgifter. T A X A Korsnäs kommuns avgifter för gransknings- och tillsynsuppgifter inom byggnadstillsynen samt avgifter för andra myndighetsuppgifter. Taxan träder i kraft den 03/03 2014 1 ALLMÄNT Byggherren eller

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2015 Sammanträdestid Måndag 30.11.2015 kl. 19.00-20.00 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ponthin Bo, ordförande

Läs mer

Avgifter för regelbunden hemvård

Avgifter för regelbunden hemvård 1 Grundtryggheten/Seniorservicen 22.12.2015 Avgifter för regelbunden hemvård 1.1.2016 För fortgående och regelbunden hemsjukvård och för hemservice enligt 9 1 momentet 1 punkten i socialvårdsförordningen

Läs mer

Byggnadstillsynsmyndighetens avgifter för Jomala kommun 2015

Byggnadstillsynsmyndighetens avgifter för Jomala kommun 2015 Byggnadstillsynsmyndighetens avgifter för Jomala kommun 2015 Antagna av kommunfullmäktige den 11 december 2014, 100 Ikraftträdelse: 01.01.2015 1 Allmänt Denna taxa är uppgjord med stöd av Kommunallagens

Läs mer

KLIENTAVGIFTER FÖR TJÄNSTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK I BORGÅ FR.O.M

KLIENTAVGIFTER FÖR TJÄNSTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK I BORGÅ FR.O.M 1.3.2017 Nämden 1.2.2017 KLIENTAVGIFTER FÖR TJÄNSTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK I BORGÅ FR.O.M. 1.3.2017 KLIENTAVGIFT Klientavgifter för tjänster inom småbarnspedagogik tas ut på basis av lagen om klientavgifter

Läs mer

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten Lagförslag 1. Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde I denna lag föreskrivs om den klientavgift som tas

Läs mer

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2011

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2011 AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2011 Föglö kommun lämnade vid årsskiftet 2010/2011 kommunalförbundet Åland Miljöservice (Mise). Från och med 1 januari år 2011 utgör tekniska nämnden

Läs mer

TAXA FÖR AVGIFTER FÖR SOCIALSERVICE I FÖGLÖ KOMMUN

TAXA FÖR AVGIFTER FÖR SOCIALSERVICE I FÖGLÖ KOMMUN TAXA FÖR AVGIFTER FÖR SOCIALSERVICE I FÖGLÖ KOMMUN Med hänvisning till i landskapet gällande lagar, förordningar och beslut ang. avgifter för socialservice*) har kommunfullmäktige den 10 december 2015

Läs mer

AVGIFTER FÖR DAGVÅRD OCH ÖVRIG SMÅBARNSPEDAGOGIK FR.O.M

AVGIFTER FÖR DAGVÅRD OCH ÖVRIG SMÅBARNSPEDAGOGIK FR.O.M 9.3.2016 AVGIFTER FÖR DAGVÅRD OCH ÖVRIG SMÅBARNSPEDAGOGIK FR.O.M. 1.8.2016 VÅRDAVGIFT Avtal om behovet av dagvårdstjänster Dagvårdsavgifter tas ut på basis av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Läs mer

Hemvårdsavgifter 2017

Hemvårdsavgifter 2017 1 Sektorn Välfärd Hemvårdsavgifter 2017 Avgifterna för hemvården bestäms beroende på om det är fråga om tillfällig eller regelbunden hemvård. Hemvårdavgifterna räknas inte med i avgiftstaket. En bedömning/ett

Läs mer

Avgifter och taxor. Renhållningsavgifter. Bygglovsavgifter. Fritidsboende som komposterar. Personer

Avgifter och taxor. Renhållningsavgifter. Bygglovsavgifter. Fritidsboende som komposterar. Personer Avgifter och taxor Renhållningsavgifter Hushåll med stadigvarande boende som komposterar Fritidsboende som komposterar Personer 1 160 204 2 204 204 3+ 292 204 Hushåll med stadigvarande Fritidsboende som

Läs mer

Information om service för äldre personer. Hemserviceverksamhet Boendeservice Förmåner Understöd

Information om service för äldre personer. Hemserviceverksamhet Boendeservice Förmåner Understöd Information om service för äldre personer Hemserviceverksamhet Boendeservice Förmåner Understöd År 2017 Hemserviceverksamheten - Definition - Mål Med hemserviceverksamhet för äldre personer menas omvårdnad,

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015 Datum Ärende 2015-06-03 LF 22/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om hemvårdsstöd I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs: 1 kap. Inledande

Läs mer

AVGIFTER FÖR LÅNGTIDSVÅRD PÅ ANSTALT. Esbo stad 2016

AVGIFTER FÖR LÅNGTIDSVÅRD PÅ ANSTALT. Esbo stad 2016 AVGIFTER FÖR LÅNGTIDSVÅRD PÅ ANSTALT Esbo stad 2016 Stadsstyrelsen 29.2.2016 1 (7) Innehåll 1 ALLMÄNT... 2 2 AVGIFT... 2 3 FASTSTÄLLANDE AV INKOMSTERNA... 2 4 FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTEN... 3 4.1 Minsta

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTERNA INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

INFORMATION OM AVGIFTERNA INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN INFORMATION OM AVGIFTERNA INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN 1.3.2017 Innehåll: Vad är klientavgiften inom småbarnspedagogiken? Avgifter som tas ut för småbarnspedagogik på heltid och deltid Hur fastställs avgiften?

Läs mer

RP 151/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 151/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av folkpensionslagen och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

AVGIFTEN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN LÄSÅRET OCH PRINCIPERNA FÖR AVGIFTSNEDSÄTTNINGAR

AVGIFTEN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN LÄSÅRET OCH PRINCIPERNA FÖR AVGIFTSNEDSÄTTNINGAR 1 Meddelande till vårdnadshavarna AVGIFTEN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN LÄSÅRET 2017 2018 OCH PRINCIPERNA FÖR AVGIFTSNEDSÄTTNINGAR Fast månadsavgift Stadsstyrelsen fastställde 23.5.2016 ( 517) avgifterna

Läs mer

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2015

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2015 AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2015 Föglö kommun lämnade vid årsskiftet 2010/2011 kommunalförbundet Åland Miljöservice (Mise). Sedan 1 januari år 2011 utgör tekniska nämnden i

Läs mer

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar 1 Meddelande till vårdnadshavarna Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar Bilaga: Blankett för anhållan om nedsatt avgift eller befrielse från avgiften

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTERNA INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

INFORMATION OM AVGIFTERNA INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN INFORMATION OM AVGIFTERNA INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN 1.8.2016 Innehåll: Vad är en avgift inom småbarnspedagogik? Hur fastställs avgiften? Avgift för anpassad småbarnspedagogik Avgiftsfri habiliterande småbarnspedagogik

Läs mer

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 26.01.2017 Sida 1 / 1 290/2017 02.05.00 5 Avgifter för småbarnspedagogik enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken från 1.3.2017 Beredning och upplysningar: Jaana Suihkonen,

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Gagnef den 8 december 2014 224 dnr 2014:934/04 2 AVFALLSTAXA 2015 I GAGNEFS KOMMUN För Gagnefs kommuns avfallshantering att gälla fr om

Läs mer

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs.

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs. Taxetabeller 1 er för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder 1.1 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100

Läs mer

Regelverk för barnomsorg på förskolan Solstrålen i Habo kommun

Regelverk för barnomsorg på förskolan Solstrålen i Habo kommun Regelverk för barnomsorg på förskolan Solstrålen i Habo kommun 1. Kö och placeringsregler 1.1 Rätt till barnomsorg Plats erbjuds barn vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar, är arbetslösa eller föräldralediga.

Läs mer

Kimitoöns vattenaffärsverk

Kimitoöns vattenaffärsverk Kimitoöns vattenaffärsverk TAXA FÖR KIMITOÖNS VATTEN Godkänd på Kimitoöns Vattens direktionsmöte den 1.10.2012 Taxan träder i kraft den 1.1.2013. Nya anslutningar är överföringsbara men inte återbetalningsbara.

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2012

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2012 AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2012 Föglö kommun lämnade vid årsskiftet 2010/2011 kommunalförbundet Åland Miljöservice (Mise). Sedan 1 januari år 2011 utgör tekniska nämnden i

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01. Innehåll Verksamhetsformer... 3 Rätt till plats...

Läs mer

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STOCKHOLMS KOMMUNALA TAXA FÖR FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STOCKHOLMS KOMMUNALA TAXA FÖR FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDE L NINGEN SID 1 (5) 2012-04-20 info TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STOCKHOLMS KOMMUNALA TAXA FÖR FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG (Dnr 322-2332/2010,

Läs mer

Avgifter för regelbunden och tillfällig hemvård

Avgifter för regelbunden och tillfällig hemvård 1 Sektorn Välfärd Seniorservicen 10.1.2018 Avgifter för regelbunden och tillfällig hemvård 1.1.2018 Avgifterna för hemvården bestäms beroende på om det är fråga om tillfällig eller regelbunden hemvård.

Läs mer

Taxa för miljö- och hälsoskyddet

Taxa för miljö- och hälsoskyddet BILAGA 1 Mall för taxa 12.2.2009 1 (5) Taxa för miljö- och hälsoskyddet 1 Tillämpningsområde Denna taxa tillämpas på A) Kommunala myndigheters prestationer enligt livsmedelslagen (23/2006). Dessa prestationer

Läs mer

Hemvårdens klientavgifter

Hemvårdens klientavgifter 4/2012 Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Bilaga Hemvårdens klientavgifter Prislista på sidorna 2 3 Exempel på klientavgifter på sidorna 4 10 Avgifterna för stödtjänsterna inom hemvården från

Läs mer

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Gäller från och med 2012-07-01 Torsås kommun är huvudman för den allmänna VA-anläggningen. Förvaltningen av denna handhas under

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-19, 139 Gäller from 2013-08-01 Barnomsorgstaxa och tillämpningsregler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Värnamo

Läs mer

BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16

BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16 BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16 Barnomsorgsavgifter i Emmaboda kommun fr.o.m. 2014-04-01 Avgiften grundar sig på hushållets sammanlagda

Läs mer

Maxtaxa infördes i Ockelbo kommun 1 januari Taxan gäller för barn som har omsorg i förskola, familjedaghem och fritidshem.

Maxtaxa infördes i Ockelbo kommun 1 januari Taxan gäller för barn som har omsorg i förskola, familjedaghem och fritidshem. Maxtaxa infördes i Ockelbo kommun 1 januari 2002. Taxan gäller för barn som har omsorg i förskola, familjedaghem och fritidshem. Barnomsorgen i Ockelbo kommun vill ses som ett komplement till hemmet. Det

Läs mer

Föreskrift Taxa KS 2014:190-706. Barn-, utbildning och Kommunfullmäktige kulturförvaltningen. Kf 2014-11-17 134 Fr.o.m. 2015-01-01

Föreskrift Taxa KS 2014:190-706. Barn-, utbildning och Kommunfullmäktige kulturförvaltningen. Kf 2014-11-17 134 Fr.o.m. 2015-01-01 Gällivare Kommun Dokumentnamn TAXA FÖR AVGIFTER I FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM 2015 Dokumenttyp Diarienummer Föreskrift Taxa KS 2014:190-706 Beslutad av Framtagen av Barn-, utbildning och

Läs mer

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro den 22 december 2014 134, dnr: KS 2014/617 2 AVFALLSTAXA 2015 För Vansbro kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om studiestöd

Lag. om ändring av lagen om studiestöd Lag om ändring av lagen om studiestöd I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 1 4 mom., 3 4 punkten, 4 2 mom. 2 punkten och 3 mom. 1 punkten, 5 b, 6 1 mom. 3 punkten, 11,

Läs mer

Handikappservicens klientavgifter

Handikappservicens klientavgifter Social- och hälsovårdssektorns klientavgifter från 7.3.2016 Stadsstyrelsens beslut 29.2.2016, 75 Handikappservicens klientavgifter 1. Färdtjänst 1.1 För färdtjänst för en person med grav funktionsnedsättning

Läs mer

Vatten och avloppstaxa för Grästorps kommun

Vatten och avloppstaxa för Grästorps kommun Teknisk verksamhet Vatten- och avloppstaxa Dnr 279/2015 Vatten och avloppstaxa för Grästorps kommun Fastställd av Kommunfullmäktige1994-12-15, 95 Ändrad senast av Kommunfullmäktige 2015-10-27, 71 Uppdateras

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) F. 4.1 TAXA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I LOMMA KOMMUN Föräldrars rätt till barnomsorg Vid förvärvsarbete/studier: Barn 1-2 år Omsorgstid: Föräldrars arbetstid/studietid

Läs mer

Föreskrift Taxa KS 2016: Barn-, utbildning och Kommunfullmäktige kulturförvaltningen. KF Fr.o.m

Föreskrift Taxa KS 2016: Barn-, utbildning och Kommunfullmäktige kulturförvaltningen. KF Fr.o.m Gällivare Kommun Dokumentnamn TAXA FÖR AVGIFTER I FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM 2017 Dokumenttyp Diarienummer Föreskrift Taxa KS 2016:154-706 Beslutad av Framtagen av Barn-, utbildning och

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension RIKSDAGENS SVAR 42/2011 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

TAXA FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET

TAXA FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING TAXA FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14, 296 att gälla fr.o.m. 2016-01-01 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Avgifter för tillsynen över byggnadsarbeten

Avgifter för tillsynen över byggnadsarbeten Miljöavdelningens taxor och avgifter Avgifter för tillsynen över byggnadsarbeten Byggherre eller den som vidtar en åtgärd är skyldig att för inspektions- och tillsynsuppgifter som behövs för genomförande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR I FÖGLÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR I FÖGLÖ KOMMUN REGLEMENTE FÖR BARNDAGVÅRDSVERKSAMHETEN I FÖGLÖ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 82/06-12-14 att gälla fr.o.m. 1.1.2007. Allmänt om barndagvård Enligt BarnomsorgsL för landskapet Åland 1997/14 har

Läs mer

Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01

Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01 Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-26, 92 Förvaltningen av den allmänna

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet.

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet. Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Avsnitt nr 18 Avsnitt 2.3 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN 2015-01-01 Dnr 206/2014 Antagen av kommunfullmäktige 1994-12-15 95, att gälla fr o m 1995-01-01.

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen

Välkommen till barnomsorgen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2013-01-18 Välkommen till barnomsorgen Barn och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Barnomsorgen innefattar, pedagogisk omsorg, förskola

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2015-0610, 67 Gäller från 2015-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult Besöksadress

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Välkommen till Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Reviderad 2013-03-01 Reviderad 2013-10-24 UN 48 Reviderad 2015-07-01 TAXA Avgiften

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun Innehåll Allmän förskola. 1 Inskolning.. 4 Ansökan.. 2 Kontraktsplats 5 Arbetslös. 2 Kö. 5 Avgift. 2 Schema/vistelsetid 5 Avgiftsreducering.

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen!

Välkommen till barnomsorgen! BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2015-07-01 Välkommen till barnomsorgen! HÄR HITTAR DU INFORMATION OM REGLER OCH AVGIFTER KIL1000, v1.0, 2013-06-14 Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand 2016-11-28, 115 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Barn & Utbildning i Lomma kommun. TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. Gäller från

Barn & Utbildning i Lomma kommun. TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. Gäller från Barn & Utbildning i Lomma kommun TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg - 1 - Gäller från 2016-02-01 ANSÖK OM PLATS Lomma kommun ordnar förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2014-06-11, 57 Gäller från 2014-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult

Läs mer

Avgifter bygglov (fr o m )

Avgifter bygglov (fr o m ) er bygglov (fr o m 2017-01-01) 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader

Läs mer

TAXA OCH TILLÄMPNING

TAXA OCH TILLÄMPNING BARNOMSORG TAXA OCH TILLÄMPNING Gäller från 2009-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-16 40 1 BARNOMSORGSTAXA Taxan gäller från 2009-01-01. Avgiften betalas 12 månader om året. FÖRSKOLEVERKSAMHET/FAMILJEDAGHEM

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016):

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2014 Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Innehåll Allmän förskola 1 Inskolning 5 Ansökan 2 Kontrakstplats 5 Arbetslös 2 Kö/Placering 5 Avgift 2 Schema/Vistelsetid 6 Avgiftsreducering 3

Läs mer

Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Laholms kommun. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2015-174 Gäller fr.o.m.

Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Laholms kommun. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2015-174 Gäller fr.o.m. Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Laholms kommun Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2015-174 Gäller fr.o.m. 2015-08-01 Innehållsförteckning 1. Syfte...3 2. Omfattning...3 3. Rätt

Läs mer

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala 1 (6) Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige i Sala 28 januari 2013

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Beslut Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Beslut Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Beslut 2016-09-15 Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1. Allmänt Riktlinjerna tillämpas för följande verksamheter som regleras i Skollagen (2010:800): Förskolan ( kapitel 8) Fritidshem

Läs mer

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro 2016-11-14, 83 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa 2015

Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa 2015 Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa 2015 1 2 Taxa för miljöhälsoskyddet 1 Tillämpningsområde Denna taxa tillämpas på A) kommunala myndigheters prestationer enligt livsmedelslagen (23/2006), vilka gäller

Läs mer

Avgifter & regler. förskola förskoleklass fritidshem

Avgifter & regler. förskola förskoleklass fritidshem Avgifter & regler förskola förskoleklass fritidshem INNEHÅLL Verksamhetsformer... 2 Förskola och familjedaghem 1 5 år... 2 Allmän förskola för 2 5-åringar... 2 Förskoleklass... 2 Skolbarnsomsorg (fritidsverksamhet)...

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2017-08-29 1(10) Utbildningsförvaltningen utbildning@almhult.se Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Beslut i utbildningsnämnden 2017-09-20 Gäller från och med 2017-10-01 2017-08-29 2(10)

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 Barnomsorgsavgifter i Emmaboda kommun fr.o.m. 2015-07-01 Avgiften grundar sig på hushållets

Läs mer

INGÅ KOMMUN Byggnadstillsyn BYGGNADSTILLSYNSTAXA

INGÅ KOMMUN Byggnadstillsyn BYGGNADSTILLSYNSTAXA INGÅ KOMMUN Byggnadstillsyn BYGGNADSTILLSYNSTAXA Godkänd av byggnads- och miljönämnden i Ingå 17.1.2012 Tillämpas från den 18.1.2012 AVGIFTSGRUNDER FÖR MYNDIGHETSUPPGIFTER INOM BYGGNADSTILLSYNEN 2 Innehåll

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG

RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG 1 RIKTLINJER 2004-11-25 fastställda av Dnr: 158/2004 barn- och utbildningsnämnden Reviderad 20131007 RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG ANMÄLAN

Läs mer