GETA KOMMUN A V G I F T E R Fastställda i kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GETA KOMMUN A V G I F T E R 2 0 1 2. Fastställda i kommunfullmäktige 21.12.2011"

Transkript

1 GETA KOMMUN A V G I F T E R Fastställda i kommunfullmäktige Gäller fr o m

2 INNEHÅLL Sid KOPIOR, UTSKRIFTER OCH FAX 2 PÅMINNELSEAVGIFTER OCH DRÖJSMÅLSRÄNTOR 2 BYGGNADSTAXOR 3 KOMMUNALTEKNIK 5 SOCIALVÅRD 6 SKOLANS AVGIFTER 8 BARNOMSORG 9 FÖRSÄLJNING AV NIKOTINPREPARAT 11 ÖVRIGA TAXOR OCH AVGIFTER 11 AVGIFTER ÅR 2012 Kommunallagen 13 Kommunala avgifter Fullmäktige fastställer grunderna för de avgifter som skall bäras upp för kommunens tjänster och andra prestationer och grunderna för när kommunen kan avstå från att bära upp avgift för en tjänst eller prestation. Samtliga avgifter är angivna inklusive mervärdesskatt (moms). Momssatserna varierar på olika avgiftstyper. Kontakta kommunkansliet för mer information om momssatserna. KOPIOR, UTSKRIFTER OCH FAX Kopia A st 0,40 /st st 0,30 /st st 0,20 /st 101- st 0,15 /st Ideell förening oavsett antal 0,15 /st Personal 0,15 /st Kopia A st 0,80 /st st 0,60 /st 51- st 0,40 /st Ideell förening oavsett antal 0,30 /st Personal 0,30 /st Utgående fax 0,50 /sida Getabladet annonser* 1 sida 40,00 1/2 sida 30,00 1/4 sida 20,00 Ideell förening oavsett storlek ingen avgift * Generellt tas in annonser endast för företag och organisationer som är verksamma i Geta. PÅMINNELSEAVGIFTER OCH DRÖJSMÅLSRÄNTOR Påminnelseavgift 5,00 Dröjsmålsränta Enl. räntelag. Påminnelseavgifter och dröjsmålsräntor avser kommunledningens områden; hyresbostäder och kommunalteknik. 2

3 BYGGNADSTAXOR A. Fristående småhus, radhus 450,00 1. Egnahemshus 2. Hus med högst två lägenheter Ingår: granskning av ritningar samt förrättande av föreskrivna syner. B. Fritidshus 450,00 1. Fritidsstuga 2. Bastu, gäststuga över 20 m2 3. Uthyrningsstuga Ingår: granskning av ritningar samt förrättande av föreskrivna syner. Då fler uthyrningsstugor bygges efter samma ritning, i grupp och kan granskas samtidigt, erlägges full avgift för en stuga och till hälften nedsatt avgift för de övriga stugorna. C. Mindre byggnader samt om- och tillbyggnader od. 230,00 1. Bastu, gäststuga mindre än 20 m2 2. Personbilsgarage högst 60 m2 3. Byggande av tillfällig byggnad, för iståndsättande av byggnad som brunnit eller skadats på annat sätt 4. Väsentlig ändring av inre konstruktioner eller andra sådana konstruktionsändringar som kan jämföras med nybyggnad 5. Fasadändring som kräver byggnadslov 6. Eldstadsändring som kräver nytt kanalsystem 7. Ändring av bärande konstruktion som icke kan anses som nybyggnad 8. Extra granskning av ritningar + 0,50 /m2 9. Granskning av ritningar samt förrättande av föreskrivna syner för ombyggnad och / eller tillbyggnad + 0,60 /m2 Ingår: granskning av ritningar samt förrättande av föreskrivna syner. Då fler uthyrningsstugor bygges efter samma ritning, i grupp och kan granskas samtidigt, erlägges full avgift för en stuga och till hälften nedsatt avgift för de övriga stugorna. D. Offentliga byggnader, Våningshus samt hus med fler än tvä lägenheter 770,00 och Härbergeringslokaler + 0,60 /m2 granskning av ritningar samt förrättande av föreskrivna syner då flera hus bygges efter samma ritning, i grupp och kan granskas samtidigt, erlägges full avgift för ett hus och med hälften nedsatt avgift för de övriga husen. E. Ekonomibyggnader och garage 300,00 för byggnad större än 250 m2 tillkommer 0,60 /m2 1. Garage större än 60 m2 2. Maskinhall 3. Båthus 4. Lagerbyggnad/förrådsbyggnad 5. Husdjursbyggnader 6. Gårdsverkstad 7. Gårdsvärmecentral Ingår: granskning av ritningar samt förrättande av föreskrivna syner. F. Industribyggnader och därmen jämförbara byggnader 900,00 + 0,50 /m2 1. Industrihallar 2. Spannmålstorkar 3. Byggnader för småindustri Ingår: granskning av ritningar samt förrättande av föreskrivna syner. 3

4 G. Övrig byggnadsverksamdet, mer omfattande 520,00 1. Nöjespark, idrottsplats, campingplats 2. Skjutbana, motorbana avsedd att vara tillgänglig för allmänheten eller för sammanslutning av privatpersoner. 3. Småbåtshamn med plats för mer än 10 båtar 4. Vindkraftverk avsett att betjäna fler än 3 hushåll 5. Fast angöring av fartyg eller anläggning på vatten som för en tid över 2 månader om avsikten är att använda dessa som bostad eller liknande ändamål H. Övrig byggnadsverksamhet, mindre omfattande 140,00 1. Fast cistern eller liknande med volym över 10 m3 2. Mast med en höjd överstigande 25 m 3. Plank eller mur med en höjd överstigande 1,5 m om planket eller muren placeras närmare grannens rå än 5 m. 4. Uppställande av husvagn, buss eller liknande fordon på annan plats än campingplats för en tid överstigande 2 månader. I. Övriga avgifter 1. Utstakning av byggnadsplats varvid samtliga kostnader därför er- 150,00 lägges av sökanden (ingår ej i tidigare nämnd taxa för egnahemshus eller fritidsstugor) 2. Förlängning av giltighetstiden för byggnadslov 80,00 3. Ändring av användningen av byggnad eller del därav, för väsentligt annat ändamål än den använts eller enligt byggnadslovet avsett att användas 100,00 4. Ritningsändring för beviljat byggnadslov 30,00 5. Hörande av rågrannar enligt byggnadslagen + 10,00/granne 60,00 6. Syn som förrättas under byggnadstiden 50,00 7. Slutsyn 80,00 8. Byggnadssyn förrättad utöver ordinarie arbetstid 110,00 9. Byggnadsanmälan 50,00 J. Taxor för avloppstillstånd 1. Vattentoalett och bdt-vatten anläggning 180,00 2. Infiltration-markbädd (enbart för bdt-vatten) 90,00 3. Kretsloppsanpassad toalett 130,00 4. Ombyggnad av avloppsanläggning 140,00 5. Ändring av avloppstillstånd 30,00 Avgifterna gäller för en enhet om ett hushåll, för större anläggningar förhöjs avgiften i motsvarande grad. K. Avgifter vid förseelser och överträdelser 1. Grunden gjuten utan förrättad utstakningssyn 100,00 2. Bärande stomkonstruktioner täckta av ytmaterial utan stomsyn 100,00 3. Ibruktagning av byggnad utan ibruktagningssyn eller slutsyn 100,00 4. Byggande utan tillstånd som kräver bygglov (Behandlingsavgift är minst dubbel bygglovsavgift och högst tredubbel) 5. Byggande utan tillstånd var nämnden besluter om rivning av byggnad 200,00 6. Byggande inletts utan ansvarig arbetsledare varpå arbeten måste avbrytas 100,00 7. Byggnation som överskrider det som beviljats ( / m²) 200,00 Fortsättning byggnadstaxor, nästa sida 4

5 ÖVRIGA BESTÄMMELSER RÖRANDE AVGIFTER FÖR BYGGNATION 1. Byggnadsvolym beräknas enligt bestämmelserna i byggnadskartoteket. (BI ) 2. Såvida syn verkställs på byggarens begäran i två eller flera skeden eller om ny syn av byggnaden eller någon del därav verkställes på grund av att byggnaden vid syn inte varit i godtagbart skick, är byggherren skyldig att erlägga ovan föreskriven avgift skilt för varje syn. 3. Ovannämnda avgifter uppbäres vid utgivande av bygglov eller annat av byggnadsnämnden beviljat tillstånd. Extra syner som ej angivits i beslut debiteras skilt. 4. Ifall ansökan rörande byggnadslov eller annat tillstånd förkastas, är sökanden icke skyldig att erlägga för granskning av ritningar föreskriven avgift. 5. Byggherren är ej skyldig att utöver ovannämnda avgifter erlägga ersättning för i samband med tillsynen över byggnadsarbetet tillhandahållen byggnadsrådgivning och ej heller skyldig att ersätta av tillsynen över byggnadsarbetet förorsakade resekostnader och dagtraktamenten. 6. Byggherren äger rätt att utan lösen erhålla protokollsutdrag, intyg eller annan handling rörande granskning av ritningar, förrättande av syner eller övriga åtgärder, vilka nämnts i denna taxa. 7. Om åtgärd enligt byggnadslovet inte förverkligas kan byggherren inom tre år från det att byggnadslovet beviljats anhålla om att byggnadslovsavgiften återbetalas till den del avgiften överstiger 100. Avgifter för hörande av granne återbetalas ej. KOMMUNALTEKNIK Vatten och avlopp Avloppsvatten grundavgift 50,00 Avloppsvattenavgift 3,25 /m3 Vattentaxans grundavgift 85,00 Vattentaxans bruksavgift 1,90 /m3 Hyra för vattenmätare 5 m 3 12,00 Hyra för vattenmätare 10 m 3 20,00 Hyror Båtplats Lökholmen Uppläggningsplats Lökholmen Uttag för motorvärmare Hyresbostäder (ej Hemgård) Tallgården Engården 95,00 /år Förtur för permanentboende invånare 35,00 /år 85,00 /år 5,41 /m2 Hyresnivåerna vid kommunens 5,70 /m2 bostäder kan komma att höjas Renhållningsavgifter Grundavgift, per fastighet 79,00 Mottagningsavgifter vid ÅVC Se särskilt avgiftsdokument för nivåer Renhållningens grundavgift är till för att täcka kostnader för upprätthållande av renhållningssystemets administration, bemanning och infrastruktur, och är således oberoende av respektive hushålls faktiska avfallsmängder. Hushållen betalar sedan för sitt avfall per mängd antingen vid avlämning vid Geta ÅVC eller till entreprenör vid hushållsnära hämtning. Grundavgiften uppbärs från varje hushåll som innehar en eller flera beboeliga bygglovspliktiga fastigheter i kommunen, såväl permanent- som fritidsbostäder. Företag, jordbruk, institutioner och föreningar omfattas ej av det kommunala renhållningsansvaret och förväntas ordna sin avfallshantering på egen hand, men kan enligt särskild överenskommelse få tillstånd att mot avgift avlämna visst avfall vid Geta ÅVC. Uthyrningsstugor är undantagna grundavgift och omfattas ej av renhållningssystemet. Hushåll med både permanentboende och fritidsboende i den egna kommunen betalar grundavgift endast för bostadshuset. Som grund för befrielse från renhållningens grundavgift gäller att 1: Fastigheten bedöms såsom obeboelig, 2: Bebyggelsen är ej byggnadslovspliktig, 3: Styrkt hinder föreligger för fastighetens nyttjande och att densamma vid kontroll kan bedömas vara uppenbart tagen ur bruk, eller 4: Fastigheten är geografiskt belägen på sådant sätt att möjligheten att nyttja den kommunala renhållningen i praktiken kan anses ytterst begränsad, och fastighetsägaren kan redogöra för annan hantering. Se närmare information i skilt avgifts- och informationsdokument rörande avfallsavgifterna. Grunderna för anslutningsavgifter för vatten och avlopp följer särskilda skilt fastställda riktlinjer per område. 5

6 SOCIALVÅRD HEMSERVICENS AVGIFTER I GETA ÅR 2010 Månadsavgift för hemservice uppbärs för kontinuerlig och regelbunden hemservice. Månadsavgiften regleras i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården och beräknas med ett procenttal på bruttoinkomsterna per månad. Procentens storlek baseras på hur mycket hjälp man behöver och får samt på hur många personer som bor i hushållet. De inkomster som ska beaktas vid beräkningen av månadsavgiften är skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster för klienten eller den som lever med honom eller henne i gemensamt hushåll i äktenskap eller i äktenskapsliknande förhållanden. De bidrag som inte ska beaktas är barnbidrag, vårdbidrag för barn, barnförhöjning enligt folkpensionslagen, bostadsbidrag, handikappbidrag, sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas på basis av olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, fronttillägg, studiepenning, vuxenstudiepenning, studiestödets bostadstillägg, sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd, ersättning för uppehälle enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, stipendier som betalas på grund av studier eller motsvarande understöd, ersättning för kostnader för familjevård och hemvårdsstöd för barn. HYROR, HEMGÅRDEN Lägenheterna, exkl. el 5,08 / m 2 Lägenheterna, inkl. el 7,02 / m 2 Omsorgsboendet 7,57 / m 2 VÅRDKLASSER VID BERÄKNING AV AVGIFTER Vårdklass Vårdbehov besök/vecka besök/vecka 3 7- besök/vecka AVGIFTSTABELL FÖR REGELBUNDEN HEMSERVICE Antal personer Bruttoinkomsti hushållet gränser Vårdklass 1 Vårdklass 2 Vårdklass euro/månad 17 % 26 % 35 % euro/månad 11 % 16 % 22 % euro/månad 9 % 13 % 18 % euro/månad 7 % 11 % 15 % euro/månad 6 % 10 % 13 % euro/månad 5 % 8 % 11 % AVGIFTSTABELL FÖR TILLFÄLLIG HEMSERVICE Vårdbehov Euro/besök 15 min - 1,5 h 9,00 1,50-5 h 12,00 Över 5 h 14,00 AVGIFTSTABELL FÖR STÄDSERVICE Bruttoinkomstgränser /månad Avgift /timme , , , , ,80 6

7 AVGIFTER FÖR ANNAN STÖDSERVICE Service Euro/gång Mattransport 1,00 Badservice 2,00 Klädvård 2,50 Trygghetsringning 1,00 AVGIFT FÖR PERIODVÅRDSDYGN PÅ HEMGÅRDEN Avgift/dygn 32,50 Avlastning för närståendevård enligt lagstadgad rätt till ledighet; 5 dygn/månad 10,60 euro/dygn Serviceavgift SERVICEAVGIFT FÖR BOENDE I HEMGÅRDEN 12,00 euro/månad SJÄLVKOSTNADSPRIS Avgiften för hemservice får enligt Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården 2 vara högst lika stor som kostnaderna för serviceproduktionen. MÅLTIDSSERVICE PÅ HEMGÅRDEN Kaffe Lunch Lättlunch Pensionärer 1,20 5,50 4,25 Anhöriga besökare 2,00 7,50 5,50 MÅLTIDSAVGIFTER FÖR BOENDE PÅ HEMGÅRDEN Måltid Euro Morgonmål 1,30 Huvudmål 5,50 Eftermiddagskaffe 1,20 Lätt kvällsmål 1,80 Kvällsté/kaffe 1,20 Beräkning av hemserviceavgifter på basen av antal besök/vecka och bruttoinkomster/månad. Avgifter inom hemservice stöder sig på Lag om klientagifter inom social- och hälsovård samt Förordning om klientavgifter inom social- och hälsovård. Hemserviceavgifter för hemservicetagare uträknas på basen av antal hemservicebesök/vecka och bruttoinkomster. Beroende på antal personer i hushållet dras enligt tabell en summa från hemservicetagarens bruttoinkomster. 1. Antal hemservicebesök/vecka. 2. Bruttoinkomst/månad. 3. Man drar bort en viss summa från bruttoinkomsterna/månad. Storleken på den summa som man drar bort är fastställd enligt lag och uträknad på antal personer i hushållet. 4. Man räknar en fastställd procentsats utgående från antal besök/vecka på basen av den summa som återstår. Den summa som procenträkningen ger blir hemserviceavgiften/månad. 7

8 SKOLANS AVGIFTER HYRA FÖR GETA SKOLA Gymsal, matsal, slöjdsal, duschar Terminshyra Föreningar och privatpersoner 179 Stående (förbokad) uthyrning Föreningar och privatpersoner 18 Tillfällig uthyrning Föreningar och privatpersoner 36 Lag/skolklasser Övriga grupper 107 /dygn 10 /person Badminton/bordtennis Terminshyra Föreningar och privatpersoner 107 Stående (förbokad) uthyrning Föreningar och privatpersoner 10 Tillfällig uthyrning Föreningar och privatpersoner 26 Klassrum Terminshyra Föreningar och privatpersoner 107 Stående (förbokad) uthyrning Föreningar och privatpersoner 10 Tillfällig uthyrning Föreningar och privatpersoner 26 Föreningar och privatpersoner i Geta Ingen avgift Lag/skolklasser Övriga grupper 77 /dygn 8 /person REGLER FÖR UTHYRNING AV GETA SKOLA Skolans utrymmen uthyrs enligt reglerna i detta dokument. Skolnämnden har rätt att i enskilda fall på särskild, skriftlig ansökan avvika från reglerna om den anser det rättvist och motiverat. Uthyrningsverksamheten handhas av skolföreståndaren eller en av denne utsedd tjänsteman inom kommunen. I enlighet med de direktiv ÅHS hälsonämnd givit kan köket ej hyras ut. Skolans inventarier hyrs inte ut till privatpersoner. Utrymmena hyrs inte ut för tillställningar med alkoholservering eller för privata fester. Från denna regel kan avvikelse inte göras. Hyra per hel vår-/hösttermin eller för vissa timmar under terminerna förutsätter bokning senast föregående 1 december eller 1 (augusti) terminstaxa för att ge förtur vid fördelningen av bokningsbara tider. Uthyrning per timme med terminstaxa kan även ske under terminerna. I detta dokument avses uthyrning per timme om inte särskilt nämns. Getaföreningar och enskilda getabor erhåller 50 % rabatt på fastställda avgifter. Vid uthyrning för evenemang där inträdesavgift uppbärs eller som har kommersiellt syfte fastställs uthyrning och avgift skilt för varje tillfälle av skolnämnden. Vid fördelning av utrymmena mellan bokningsintresserade föreningar och personer ges förtur till barn- och ungdomsaktiviteter och härefter till gruppaktiviteter (minst 4 pers). Eventuella skador som uppstår i samband med uthyrning ersätts av hyresgästen. 8

9 BARNOMSORG Månadsavgiften bestäms enligt familjens storlek som en avgiftsprocent utgående från de månadsinkomster som överskrider den lägsta inkomstgränsen. Till familjen räknas personer som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden, samt bådas minderåriga barn som bor i hushållet. Den högsta månadsavgiften är 230. Den högsta avgiften för familjens andra barn i dagvård är 210. Om familjen består av fler än sex personer höjs familjens inkomstgräns med 107 för varje följande minderårigt barn. För de familjer som har flera barn i barnomsorgen räknas en syskon rabatt. Då denna räknas ut avses familjens yngsta barn i barnomsorg som det första barnet. För det andra barnet i barnomsorg är avgiften samma som för det första, dock högst 210. För varje följande barn i barnomsorg är avgiften 20 % av den avgift som fastställts för det första barnets heldagsvård. Månadsavgift För barnomsorg uppbärs en månadsavgift. Avgiften uppbärs för högst elva kalendermånader under ett verksamhetsår. Den avgiftsfria månaden är juli. Om barnet är i barnomsorg alla månader under ett verksamhetsår uppbärs avgiften dock för 12 månader i de fall antalet frånvarodagar under ett verksamhetsår är högst ¾ av det antal vårddagar per månad som ligger till grund för månadsavgiften. Detta innebär att om barnet är i barnomsorg fem dagar per vecka kan barnomsorgsavgiften för den tolfte månaden uppbäras i de fall när barnet under verksamhetsåret är borta från barnomsorgen 15 dagar eller kortare tid. Det skall vara frånvarodagar som uppgetts på förhand och inte frånvaro till följd av sjukdom. Om barnomsorgen för ett barn börjar eller upphör mitt under en kalendermånad, bestäms en lägre avgift än månadsavgiften enligt antalet vårddagar. Om familjen före den sista april meddelar att barnet är frånvarande under åtta sammanhängande veckor under perioden juniaugusti erhålls två avgiftsfria månader. Heldags- respektive halvdagsvård Barnomsorgsavgiften fastställs till antingen heldags- eller halvdagsavgift. Under en och samma månad debiteras inte både heldags- och halvdagsavgift. För halvdagsvård uppbärs 65 % i månadsavgift av familjens avgift i heldagsvård. Med halvdagsvård avses vård som uppgår till max 5 h/dag eller 25 h/v. Hur platsen får utnyttjas styrs enligt avtal mellan föräldrarna och kommunen. Flexibla tider får endast utnyttjas när föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. Då kan de nyttja barnomsorgen över en flerveckorsperiod. Detta avtalar daghemsföreståndaren och föräldrarna om. Om ett barn i heldagsvård är i barnomsorg fortgående betydligt färre dagar än möjliga vårddagar per månad sänks månadsavgiften med avdrag om en dagavgift per planerad frånvarodag. Dagavgift = månadsavgiften dividerat med antalet möjliga dagar. Frånvaron skall vara fortlöpande under minst tre månader. För att beviljas sänkt avgift pga regelbunden frånvaro skall skriftlig ansökan om sänkt avgift göras med utredning över frånvarodagarna. Ansökan inlämnas senast två veckor före sänkningen av månadsavgiften införs till daghemmet Kotten. De barn som är på halvtid och har föräldrar hemma skall följa skolans läsår. Dvs när det är lov skall de vara lediga. Fri plats = ledigt sommar, jul, sportlov samt andra dagar när skolan har ledigt. Avgift för förundervisningsbarn Förundervisningen är avgiftsfri (vårdtid högst 4 h/dag eller 20 h/vecka). Ifall behovet av barnomsorg är större än 4 h/dag uppbärs för barnomsorgen en avgift som är 65 % av heldagvårdens avgift. Barnomsorgen är avgiftsfri för barn som har beviljats uppskov med skolstarten. Avgifter för fritidshemsverksamheten Avgifterna för fritidshemsverksamheten är samma som barnomsorgens halvdagsavgifter. Uträkning av barnomsorgsavgift Barnomsorgsavgiften beräknas i procent av den inkomst som överskrider den av familjens storlek beroende inkomstgränsen enligt följande: Fortsättning 9

10 Familjens storlek Nedre inkomstgräns /mån Avgiftsprocent (på överstig. del) ,5 % ,4 % ,9 % ,9 % ,9 % Exempel: Familjen består av två föräldrar och ett barn i barnomsorg. Familjestorleken är 3. Bruttoinkomsten är /mån, varav avdras minimibruttoinkomstgränsen = ,4 % av =112,80 vilket utgör barnomsorgsavgift för barnet. Familjen består av två föräldrar och två barn i barnomsorg på halvdagsplatser. Familjestorleken är 4. Bruttoinkomster är /mån, varav avdras minimibruttoinkomstgränsen = ,9 % av = 94, % av 94,80 = 61,62 vilket utgör barnomsorgsavgiften för vartdera barnet, dvs sammanlagt 123,24 /mån. Barnomsorgsavgiften fastställs i motsvarighet till situationen vid betalningstidpunkten enligt antingen konstaterbara eller uppskattade inkomster. Av särskilda skäl kan ansvarig nämnd besluta att ingen avgift uppbärs. Justering av barnomsorgsavgift Avgiften justeras om familjens storlek ändras eller inkomsterna förändras med minst 15 %. Inkomster som ligger till grund för bestämmande av barnomsorgsavgift: Skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster (bruttoinkomster) Skattefria inkomster Som avdrag från inkomsterna beaktas: Som avdrag från inkomsterna beaktas betalda underhållsbidrag och andra motsvarande kostnader som orsakas av de faktiska familjeförhållandena samt syning. Inkomster som inte beaktas vid bestämmande av barnomsorgsavgift: Barnbidrag Vårdbidrag för barn Vårdbidrag för pensionstagare Barnförhöjning enligt folkpensionslagen Bostadsbidrag Handikappbidrag Sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas på basis av olycksfallsförsäkring Militärunderstöd Fronttillägg Studiepenning, vuxenstudiepenning, studiestödets bostadstillägg Sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd Ersättning för uppehälle enligt lagen om rehabiliteringspenning Ersättning för uppehälle enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning Stipendier som betalas på grund av studier och inte heller andra motsvarande under stöd eller ersättning för kostnaderna för familjevård eller stöd för hemvård av barn Avvikelser från den fasta månadsavgiften Månadsavgiften uppbärs även för frånvarodagar, med följande undantag: Om barnet är frånvarande på grund av sjukdom minst 10 verksamhetsdagar under en kalendermånad uppbärs halv månadsavgift. Om barnet är frånvarande på grund av sjukdom en hel kalendermånad uppbärs ingen avgift. Om barnet är frånvarande av annan orsak än sjukdom samtliga verksamhetsdagar under en kalendermånad uppbärs halv månadsavgift. Om barnomsorgen börjar eller slutar mitt i en kalendermånad uppbärs avgiften enligt antalet möjliga vårddagar. Uppsägning av barnomsorgsplats ska ske skriftligen en månad före behovet upphör! 10

11 TAXA FÖR TILLSTÅND FÖR FÖRSÄLJNING AV NIKOTINPREPARAT OCH TILLSYN ÖVER FÖRSÄLJNINGEN 1 Tillämpningsområde 1.1 För detaljhandelstillstånd som beviljas av en kommunal myndighet och årlig tillsyn enligt 54 a 54 d i läkemedelslagen (FFS 395/1987) tar kommunen ut avgifter enligt denna taxa. 2 Grunder för bestämning av avgifterna 2.1 Avgifterna grundar sig på de genomsnittliga totalkostnader som handläggningen av tillstånd och tillsynen orsakar myndigheten. 2.2 I de totala kostnaderna ingår omkostnaderna för handläggning av ärendet, räntor och avskrivningar och en andel av förvaltningskostnaderna. 3 Handläggningsavgift och årlig tillsynsavgift 3.1 Omfattningen på handläggningen av tillståndsärendet och tillsynen samt antalet försäljningsställen och säljställen i ansökan utgör de allmänna grunderna för bestämning av avgiften. 3.2 Avgiften för handläggning av ett tillstånd är 50 euro per ansökan. Om ansökan gäller försäljningstillstånd för fler försäljningsställen än ett höjs avgiften med 30 euro för varje försäljningsställe utöver det första. 3.3 Den årliga tillsynsavgiften är 50 euro för ett försäljningsställe. 4 Ansökan som återtas och handläggning som avbryts 4.1 Om sökanden återtar sin ansökan eller om handläggningen av ärendet hos den kommunala myndigheten av andra orsaker avbryts innan beslutet har getts och myndigheten redan har vidtagit betydande åtgärder för handläggning av ansökan tas 50 procent ut av avgiften enligt 3. 5 Avslag på ansökan eller avslag på handläggning 5.1 För en ansökan som kommunen beslutar avslå tas avgift ut enligt denna taxa. 5.2 Om kommunen beslutat låta bli att handlägga en ansökan tas ingen avgift ut. 6 Betalning och indrivning Avgiften ska betalas inom 14 dygn. Betalningstiden räknas från den tidpunkt då beslutet vunnit laga kraft. 6.2 Om avgiften enligt denna taxa trots påminnelse inte betalas kan den drivas in utan dom eller utslag på det sätt som bestäms i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (FFS 367/1961). ÖVRIGA TAXOR OCH AVGIFTER Utöver de fastställda taxor och avgifter som omnämns i detta dokument förbehåller sig Geta kommun möjligheten att i förekommande fall uppbära ytterligare avgifter i enskilda fall samt efter särskilt beslut. Taxor för Frivilliga brandkårens tjänster och utrustning utöver brand- och räddningsuppdrag behandlas skilt. För bland annat renhållningsverksamheten kan särskilda avgifter uppbäras vid överträdelse eller förseelse, samt som ersättning för kostnader kommunen hamnar på till följd av enskilds oaktsamhet, förseelser eller överträdelser mot kommunens stadgar och regelverk. OBS: Geta kommun tillämpar EJ så kallad omvänd byggmoms, då kommunen i princip ej säljer eller tillhandahåller entreprenadtjänster åt utomstående tredje part. 11

INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014

INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014 INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014 Vad är en dagvårdsavgift? Dagvårdsavgiften faktureras som månadsavgift för högst 11 kalendermånader per verksamhetsår (1.8 31.7). Avgiftsfri

Läs mer

DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014

DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014 Småbarnsfostran 14.3.2014 PB 364, 20101 Åbo DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014 För kommunal barndagvård uppbärs en månadsavgift. Avgifterna baserar sig på lagen och förordningen om klientavgifter inom social-

Läs mer

AVGIFTER OCH TAXOR I FÖGLÖ KOMMUN ÅR 2014

AVGIFTER OCH TAXOR I FÖGLÖ KOMMUN ÅR 2014 AVGIFTER OCH TAXOR I FÖGLÖ KOMMUN ÅR 2014 VATTEN: -anslutningsavgift (rördimension, yttre mått) upp till 40 mm 2.950 -anslutningsavgift (rördimension, yttre mått) upp till 50 mm 3.220 -grundavgift: 221,96

Läs mer

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 1 Grundtrygghetssektorn Senior- och sjukhusservicen/hemvården Ojamogatan 34 08100 Lojo tfn 019 3690 Bilaga: Hemvården Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 Allmänna

Läs mer

Byggnadstillsynsmyndighetens avgifter för Jomala kommun 2015

Byggnadstillsynsmyndighetens avgifter för Jomala kommun 2015 Byggnadstillsynsmyndighetens avgifter för Jomala kommun 2015 Antagna av kommunfullmäktige den 11 december 2014, 100 Ikraftträdelse: 01.01.2015 1 Allmänt Denna taxa är uppgjord med stöd av Kommunallagens

Läs mer

T A X A. Korsnäs kommuns avgifter för gransknings- och tillsynsuppgifter inom byggnadstillsynen samt avgifter för andra myndighetsuppgifter.

T A X A. Korsnäs kommuns avgifter för gransknings- och tillsynsuppgifter inom byggnadstillsynen samt avgifter för andra myndighetsuppgifter. T A X A Korsnäs kommuns avgifter för gransknings- och tillsynsuppgifter inom byggnadstillsynen samt avgifter för andra myndighetsuppgifter. Taxan träder i kraft den 03/03 2014 1 ALLMÄNT Byggherren eller

Läs mer

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar 1 Meddelande till vårdnadshavarna Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar Bilaga: Blankett för anhållan om nedsatt avgift eller befrielse från avgiften

Läs mer

Hemvårdens klientavgifter

Hemvårdens klientavgifter 4/2012 Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Bilaga Hemvårdens klientavgifter Prislista på sidorna 2 3 Exempel på klientavgifter på sidorna 4 10 Avgifterna för stödtjänsterna inom hemvården från

Läs mer

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01. Innehåll Verksamhetsformer... 3 Rätt till plats...

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

Regelverk för barnomsorg på förskolan Solstrålen i Habo kommun

Regelverk för barnomsorg på förskolan Solstrålen i Habo kommun Regelverk för barnomsorg på förskolan Solstrålen i Habo kommun 1. Kö och placeringsregler 1.1 Rätt till barnomsorg Plats erbjuds barn vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar, är arbetslösa eller föräldralediga.

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Innehåll Allmän förskola 1 Inskolning 5 Ansökan 2 Kontrakstplats 5 Arbetslös 2 Kö/Placering 5 Avgift 2 Schema/Vistelsetid 6 Avgiftsreducering 3

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

REGLEMENTE FÖR I FÖGLÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR I FÖGLÖ KOMMUN REGLEMENTE FÖR BARNDAGVÅRDSVERKSAMHETEN I FÖGLÖ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 82/06-12-14 att gälla fr.o.m. 1.1.2007. Allmänt om barndagvård Enligt BarnomsorgsL för landskapet Åland 1997/14 har

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2014-06-11, 57 Gäller från 2014-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Danderyds kommun Gäller från och med 1 januari 2015

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Danderyds kommun Gäller från och med 1 januari 2015 Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Danderyds kommun Gäller från och med 1 januari 2015 Rätt till plats Barn som bor och är folkbokförda i Danderyds kommun Kommunen ska enligt 8 kap.

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun Innehåll Allmän förskola. 1 Inskolning.. 4 Ansökan.. 2 Kontraktsplats 5 Arbetslös. 2 Kö. 5 Avgift. 2 Schema/vistelsetid 5 Avgiftsreducering.

Läs mer

Dagvård och förskola i Korsholms kommun. www.korsholm.fi

Dagvård och förskola i Korsholms kommun. www.korsholm.fi Dagvård och förskola i Korsholms kommun www.korsholm.fi Korsholms kommun Bildningstjänster Centrumvägen 4 65610 Korsholm Tfn 327 7111 www.korsholm.fi/barndagvard Korsholm mars 2015 Innehåll Dagvårdens

Läs mer

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STOCKHOLMS KOMMUNALA TAXA FÖR FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STOCKHOLMS KOMMUNALA TAXA FÖR FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDE L NINGEN SID 1 (5) 2012-04-20 info TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STOCKHOLMS KOMMUNALA TAXA FÖR FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG (Dnr 322-2332/2010,

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet.

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet. Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Avsnitt nr 18 Avsnitt 2.3 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN 2015-01-01 Dnr 206/2014 Antagen av kommunfullmäktige 1994-12-15 95, att gälla fr o m 1995-01-01.

Läs mer

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16

BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16 BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16 Barnomsorgsavgifter i Emmaboda kommun fr.o.m. 2014-04-01 Avgiften grundar sig på hushållets sammanlagda

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2015-0610, 67 Gäller från 2015-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult Besöksadress

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Allmänna villkor och taxa

Allmänna villkor och taxa falun.se/ Allmänna villkor och taxa Förskola, familjedaghem och fritidshem Falu kommun 2015-08-01 Innehållsförteckning Allmänna villkor... 3 Allmän information förskola/familjedaghem... 4 Ansökan... 4

Läs mer

Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Laholms kommun. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2015-174 Gäller fr.o.m.

Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Laholms kommun. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2015-174 Gäller fr.o.m. Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Laholms kommun Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2015-174 Gäller fr.o.m. 2015-08-01 Innehållsförteckning 1. Syfte...3 2. Omfattning...3 3. Rätt

Läs mer

Föreskrift Taxa KS 2014:190-706. Barn-, utbildning och Kommunfullmäktige kulturförvaltningen. Kf 2014-11-17 134 Fr.o.m. 2015-01-01

Föreskrift Taxa KS 2014:190-706. Barn-, utbildning och Kommunfullmäktige kulturförvaltningen. Kf 2014-11-17 134 Fr.o.m. 2015-01-01 Gällivare Kommun Dokumentnamn TAXA FÖR AVGIFTER I FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM 2015 Dokumenttyp Diarienummer Föreskrift Taxa KS 2014:190-706 Beslutad av Framtagen av Barn-, utbildning och

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-06-04 av Kommunstyrelsen 90 och 2014-06-18 av Kommunfullmäktige 49 Senast

Läs mer

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2011-01-01

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2011-01-01 VALDEMARSVIKS KOMMUN 2011-01-01 ANSÖKAN Ansökan om plats till barnomsorg skall ske skriftligt via blankett och lämnas till områdesexpeditionen, alternativt kan du fylla i din blankett direkt via vår hemsida

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2014-12-10 Innehåll 1. Barnomsorgsformer...4 Förskola och pedagogisk omsorg...4 Fritidshem...4 Öppen förskola...5 Allmän förskola...5

Läs mer

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2010-07-01

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2010-07-01 VALDEMARSVIKS KOMMUN 2010-07-01 2 ANSÖKAN Ansökan om plats till barnomsorg skall ske skriftligt via blankett och lämnas till områdesexpeditionen, alternativt kan du fylla i din blankett direkt via vår

Läs mer

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala 1 (6) Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige i Sala 28 januari 2013

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12. RÄTTSHJÄLP OCH FÖRSVARARE B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.2009/1008) I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD

RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD Bo 1 2004 RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD 1. VAD ÄR ETT RÄNTESTÖDSLÅN? Räntestödslån är ett lån som stödtagaren lyfter från ett kreditinstitut (bank, försäkringsbolag eller liknande) och på vilket landskapsregeringen

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2014 Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Revidering av dokument om avgifter för förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg i Malmö stad

Revidering av dokument om avgifter för förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg i Malmö stad SIGNERAD 2014-11-08 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-03 Vår referens Erik Mogård Skoljurist Erik.Mogard@malmo.se Tjänsteskrivelse Revidering av dokument om avgifter för förskoleverksamhet,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1577/2011 Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning Utfärdat i Helsingfors den 29 december

Läs mer

Avgifter & regler. Förskola Förskoleklass Fritidshem

Avgifter & regler. Förskola Förskoleklass Fritidshem Avgifter & regler Förskola Förskoleklass Fritidshem INNEHÅLL Verksamhetsformer... 2 Förskola och familjedaghem 1 5 år... 2 Allmän förskola för 3 5-åringar... 2 Förskoleklass... 2 Skolbarnsomsorg (fritidsverksamhet)...

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 Barnomsorgsavgifter i Emmaboda kommun fr.o.m. 2015-07-01 Avgiften grundar sig på hushållets

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Tillämpningsföreskrifterna baseras på Skollagen 8 kap. Förskolan, 14 kap. Fritidshemmet och 25 kap. Annan pedagogisk verksamhet (pedagogisk omsorg).

Tillämpningsföreskrifterna baseras på Skollagen 8 kap. Förskolan, 14 kap. Fritidshemmet och 25 kap. Annan pedagogisk verksamhet (pedagogisk omsorg). Syfte Beskrivning av tillämpningsföreskrifter för taxa Gäller för Referensdokument Skollagen Ansvar och genomförande Uppföljning Vart tredje år och vid lagändringar Tillämpningsföreskrifterna baseras på

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen

Välkommen till barnomsorgen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2013-01-18 Välkommen till barnomsorgen Barn och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Barnomsorgen innefattar, pedagogisk omsorg, förskola

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Välkommen till Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Reviderad 2013-03-01 Reviderad 2013-10-24 UN 48 Reviderad 2015-07-01 TAXA Avgiften

Läs mer

Sundsvalls kommuns taxa med tillämpningsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Sundsvalls kommuns taxa med tillämpningsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Sundsvalls kommuns taxa med tillämpningsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Barn ska erbjudas plats i förskola från 1 års ålder och på fritidshem från förskoleklass/grundskola i den omfattning

Läs mer

Renhållningstaxa Skara

Renhållningstaxa Skara 2015 Renhållningstaxa Skara Avfallshantering Östra Skaraborg Renhållningstaxa Skara 2015-03-01 Renhållningstaxa Skara 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 2. PRINCIPER... 4 2.1 Återvinningscentraler

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2007-04-23, 34/07 Reviderade 2010-05-24, BUN 24/10 Uppdaterade av barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

Regler för att erhålla och nyttja plats inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Regler för att erhålla och nyttja plats inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 1 Regler för att erhålla och nyttja plats inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i KINDA KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2011-05-25 43 Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen till. Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun

Välkommen till. Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun Välkommen till Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer och taxor Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens barn- och skolbarn-omsorg

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE PB 1060 RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE PB 1060 RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE PB 1060 Bo 1 22111 MARIEHAMN RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD 1. VAD ÄR ETT RÄNTESTÖDSLÅN? Räntestödslån är ett lån som stödtagaren lyfter från ett kreditinstitut (bank, försäkringsbolag

Läs mer

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING RIKTLINJER MANUAL FÖR HANDLÄGGNING AVFALLSFÖRESKRIFTER Fastställd av Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB den 2014-xx-xx och Miljönämnden den 2014-xx-xx FÖRORD För varje kommun skall det enligt 15 kap 11

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Antagen av kommunstyrelsen den 9 mars 2015 32. VAD INNEFATTAR STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD? Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som

Läs mer

TAXA OCH TILLÄMPNING

TAXA OCH TILLÄMPNING BARNOMSORG TAXA OCH TILLÄMPNING Gäller från 2009-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-16 40 1 BARNOMSORGSTAXA Taxan gäller från 2009-01-01. Avgiften betalas 12 månader om året. FÖRSKOLEVERKSAMHET/FAMILJEDAGHEM

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen!

Välkommen till barnomsorgen! BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2015-07-01 Välkommen till barnomsorgen! HÄR HITTAR DU INFORMATION OM REGLER OCH AVGIFTER KIL1000, v1.0, 2013-06-14 Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Avgifter och regler Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Innehåll Verksamheter...3 Rätt till plats...4 Att söka plats...5 Turordningsregler...6 Närvarotid...7 Uppsägning av plats...7

Läs mer

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjerna tillämpas för de verksamheter som regleras i skollagens kapitel 8 (förskolan), kapitel 14 (fritidshemmet)

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1993:8 BIDRAG B PENSION P Utkom från trycket den 28 juni 1993 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om beräkning

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg/ familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb.

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg/ familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb. Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg/ familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb. 1 2 Innehållsförteckning Inledning Regler förskola och pedagogisk omsorg barn 1-5 år Förskola

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG

RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG 1 RIKTLINJER 2004-11-25 fastställda av Dnr: 158/2004 barn- och utbildningsnämnden Reviderad 20131007 RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG ANMÄLAN

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Fritidshem i Köpings kommun I regler och riktlinjer för fritidshem i Köpings kommun hittar du beskrivning på de olika verksamhetsformer som kommunen erbjuder.

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Godkänd av miljö- och byggnadsnämnden 2005-10-11, MBN 194, DNR 2005.970 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-12-15, KF 195 att

Läs mer

Renhållningstaxa för Aneby kommun

Renhållningstaxa för Aneby kommun Renhållningstaxa för Aneby kommun 2013 1(9) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral

Läs mer

REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN

REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN GENERELLA REGLER Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas

Läs mer

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad SID 1 (6) Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad Regler för kommunal och fristående förskola samt pedagogisk omsorg i Solna stad. Definitioner 1. Förskolan tar främst emot barn i åldern

Läs mer

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning 1. REGLER FÖR KOMMUNAL FÖRSKOLEVERKSAMHET... 3 VEM REGLERNA GÄLLER... 3 ÖPPETTIDER... 3 VISTELSETID...

Läs mer

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem Regler och information förskola pedagogisk omsorg fritidshem Handläggare: Britt-Marie Rastman Datum: 2011-06-07 Reviderad 2014-03-31 Ytterligare formalia BoU-nämnden 2011-06-09 37 BoU-nämnden 2014-04-16

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Namn. Personnummer. Överenskommelsen gäller endast under förutsättning att underskrift skett av berörda parter.

Namn. Personnummer. Överenskommelsen gäller endast under förutsättning att underskrift skett av berörda parter. Överenskommelse om fritidshemsplats vid tillfälligt arbete för arbetssökande Blanketten kan behållas på fritids under månaden och föräldern kan fylla på flera tider under månaden. Rektor skriver därefter

Läs mer

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 12.06.2014 Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 Kommunerna kan själva fastställa avgiftsgrunder

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.10

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.10 Tillämpningsregler och avgiftstaxa för Kungsörs kommuns förskola och skolbarnomsorg Reviderade av kommunfullmäktige 2010-08-30, 59 Tillämpningsregler och avgiftstaxa för Kungsörs kommuns förskola och skolbarnomsorg

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) F. 4.1.1 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG (FAMILJEDAGHEM) Rätt till omsorgsplats Kommunen erbjuder förskoleverksamhet, familjedaghem och

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Allmänt om avgifter Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg regleras i social-tjänstlagens 8:e kapitel. Kommunfullmäktige

Läs mer

Taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Simrishamns kommun (Gäller från 2011-01-01)

Taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Simrishamns kommun (Gäller från 2011-01-01) Barn- och utbildningsförvaltningen Taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Simrishamns kommun (Gäller från 2011-01-01) Förskoleverksamhet (1-5 år) Heltidstaxa (15 tim/vecka eller mer) Halvtidstaxa

Läs mer

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Sida 1 av 6 PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Gäller fr o m 2014-01-01 Bildarkivet gäller fr 2011-12-01 Allmänna anvisningar För olika brukarkategorier har olika

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-22, 63 1. Allmänt...3 2. Begreppsdefinitioner...3 2.1 Förkortningar... 3 2.2 Prisbasbelopp... 3 2.3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Regler för personalkooperativet Filurens förskola (Här utöver gäller Sjöbo kommuns regler för förskoleverksamheten.)

Regler för personalkooperativet Filurens förskola (Här utöver gäller Sjöbo kommuns regler för förskoleverksamheten.) Villkor för att erhålla plats 1. Förskoleverksamhet erbjuds till barn som fyllt 1 år vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar. 2. Förskoleverksamhet erbjuds till barn 1-5 år vars vårdnadshavare

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN R E G L E R O C H T A X A F Ö R B A R N FÖRSKOLA OCH S K O L B A R N S O M S O R G FR O M 2006-07-01

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN R E G L E R O C H T A X A F Ö R B A R N FÖRSKOLA OCH S K O L B A R N S O M S O R G FR O M 2006-07-01 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN R E G L E R O C H T A X A F Ö R B A R N I FÖRSKOLA OCH S K O L B A R N S O M S O R G FR O M 2006-07-01 2 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Med barnomsorg avses förskola, familjedaghem och

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer