GETA KOMMUN A V G I F T E R Fastställda i kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GETA KOMMUN A V G I F T E R 2 0 1 2. Fastställda i kommunfullmäktige 21.12.2011"

Transkript

1 GETA KOMMUN A V G I F T E R Fastställda i kommunfullmäktige Gäller fr o m

2 INNEHÅLL Sid KOPIOR, UTSKRIFTER OCH FAX 2 PÅMINNELSEAVGIFTER OCH DRÖJSMÅLSRÄNTOR 2 BYGGNADSTAXOR 3 KOMMUNALTEKNIK 5 SOCIALVÅRD 6 SKOLANS AVGIFTER 8 BARNOMSORG 9 FÖRSÄLJNING AV NIKOTINPREPARAT 11 ÖVRIGA TAXOR OCH AVGIFTER 11 AVGIFTER ÅR 2012 Kommunallagen 13 Kommunala avgifter Fullmäktige fastställer grunderna för de avgifter som skall bäras upp för kommunens tjänster och andra prestationer och grunderna för när kommunen kan avstå från att bära upp avgift för en tjänst eller prestation. Samtliga avgifter är angivna inklusive mervärdesskatt (moms). Momssatserna varierar på olika avgiftstyper. Kontakta kommunkansliet för mer information om momssatserna. KOPIOR, UTSKRIFTER OCH FAX Kopia A st 0,40 /st st 0,30 /st st 0,20 /st 101- st 0,15 /st Ideell förening oavsett antal 0,15 /st Personal 0,15 /st Kopia A st 0,80 /st st 0,60 /st 51- st 0,40 /st Ideell förening oavsett antal 0,30 /st Personal 0,30 /st Utgående fax 0,50 /sida Getabladet annonser* 1 sida 40,00 1/2 sida 30,00 1/4 sida 20,00 Ideell förening oavsett storlek ingen avgift * Generellt tas in annonser endast för företag och organisationer som är verksamma i Geta. PÅMINNELSEAVGIFTER OCH DRÖJSMÅLSRÄNTOR Påminnelseavgift 5,00 Dröjsmålsränta Enl. räntelag. Påminnelseavgifter och dröjsmålsräntor avser kommunledningens områden; hyresbostäder och kommunalteknik. 2

3 BYGGNADSTAXOR A. Fristående småhus, radhus 450,00 1. Egnahemshus 2. Hus med högst två lägenheter Ingår: granskning av ritningar samt förrättande av föreskrivna syner. B. Fritidshus 450,00 1. Fritidsstuga 2. Bastu, gäststuga över 20 m2 3. Uthyrningsstuga Ingår: granskning av ritningar samt förrättande av föreskrivna syner. Då fler uthyrningsstugor bygges efter samma ritning, i grupp och kan granskas samtidigt, erlägges full avgift för en stuga och till hälften nedsatt avgift för de övriga stugorna. C. Mindre byggnader samt om- och tillbyggnader od. 230,00 1. Bastu, gäststuga mindre än 20 m2 2. Personbilsgarage högst 60 m2 3. Byggande av tillfällig byggnad, för iståndsättande av byggnad som brunnit eller skadats på annat sätt 4. Väsentlig ändring av inre konstruktioner eller andra sådana konstruktionsändringar som kan jämföras med nybyggnad 5. Fasadändring som kräver byggnadslov 6. Eldstadsändring som kräver nytt kanalsystem 7. Ändring av bärande konstruktion som icke kan anses som nybyggnad 8. Extra granskning av ritningar + 0,50 /m2 9. Granskning av ritningar samt förrättande av föreskrivna syner för ombyggnad och / eller tillbyggnad + 0,60 /m2 Ingår: granskning av ritningar samt förrättande av föreskrivna syner. Då fler uthyrningsstugor bygges efter samma ritning, i grupp och kan granskas samtidigt, erlägges full avgift för en stuga och till hälften nedsatt avgift för de övriga stugorna. D. Offentliga byggnader, Våningshus samt hus med fler än tvä lägenheter 770,00 och Härbergeringslokaler + 0,60 /m2 granskning av ritningar samt förrättande av föreskrivna syner då flera hus bygges efter samma ritning, i grupp och kan granskas samtidigt, erlägges full avgift för ett hus och med hälften nedsatt avgift för de övriga husen. E. Ekonomibyggnader och garage 300,00 för byggnad större än 250 m2 tillkommer 0,60 /m2 1. Garage större än 60 m2 2. Maskinhall 3. Båthus 4. Lagerbyggnad/förrådsbyggnad 5. Husdjursbyggnader 6. Gårdsverkstad 7. Gårdsvärmecentral Ingår: granskning av ritningar samt förrättande av föreskrivna syner. F. Industribyggnader och därmen jämförbara byggnader 900,00 + 0,50 /m2 1. Industrihallar 2. Spannmålstorkar 3. Byggnader för småindustri Ingår: granskning av ritningar samt förrättande av föreskrivna syner. 3

4 G. Övrig byggnadsverksamdet, mer omfattande 520,00 1. Nöjespark, idrottsplats, campingplats 2. Skjutbana, motorbana avsedd att vara tillgänglig för allmänheten eller för sammanslutning av privatpersoner. 3. Småbåtshamn med plats för mer än 10 båtar 4. Vindkraftverk avsett att betjäna fler än 3 hushåll 5. Fast angöring av fartyg eller anläggning på vatten som för en tid över 2 månader om avsikten är att använda dessa som bostad eller liknande ändamål H. Övrig byggnadsverksamhet, mindre omfattande 140,00 1. Fast cistern eller liknande med volym över 10 m3 2. Mast med en höjd överstigande 25 m 3. Plank eller mur med en höjd överstigande 1,5 m om planket eller muren placeras närmare grannens rå än 5 m. 4. Uppställande av husvagn, buss eller liknande fordon på annan plats än campingplats för en tid överstigande 2 månader. I. Övriga avgifter 1. Utstakning av byggnadsplats varvid samtliga kostnader därför er- 150,00 lägges av sökanden (ingår ej i tidigare nämnd taxa för egnahemshus eller fritidsstugor) 2. Förlängning av giltighetstiden för byggnadslov 80,00 3. Ändring av användningen av byggnad eller del därav, för väsentligt annat ändamål än den använts eller enligt byggnadslovet avsett att användas 100,00 4. Ritningsändring för beviljat byggnadslov 30,00 5. Hörande av rågrannar enligt byggnadslagen + 10,00/granne 60,00 6. Syn som förrättas under byggnadstiden 50,00 7. Slutsyn 80,00 8. Byggnadssyn förrättad utöver ordinarie arbetstid 110,00 9. Byggnadsanmälan 50,00 J. Taxor för avloppstillstånd 1. Vattentoalett och bdt-vatten anläggning 180,00 2. Infiltration-markbädd (enbart för bdt-vatten) 90,00 3. Kretsloppsanpassad toalett 130,00 4. Ombyggnad av avloppsanläggning 140,00 5. Ändring av avloppstillstånd 30,00 Avgifterna gäller för en enhet om ett hushåll, för större anläggningar förhöjs avgiften i motsvarande grad. K. Avgifter vid förseelser och överträdelser 1. Grunden gjuten utan förrättad utstakningssyn 100,00 2. Bärande stomkonstruktioner täckta av ytmaterial utan stomsyn 100,00 3. Ibruktagning av byggnad utan ibruktagningssyn eller slutsyn 100,00 4. Byggande utan tillstånd som kräver bygglov (Behandlingsavgift är minst dubbel bygglovsavgift och högst tredubbel) 5. Byggande utan tillstånd var nämnden besluter om rivning av byggnad 200,00 6. Byggande inletts utan ansvarig arbetsledare varpå arbeten måste avbrytas 100,00 7. Byggnation som överskrider det som beviljats ( / m²) 200,00 Fortsättning byggnadstaxor, nästa sida 4

5 ÖVRIGA BESTÄMMELSER RÖRANDE AVGIFTER FÖR BYGGNATION 1. Byggnadsvolym beräknas enligt bestämmelserna i byggnadskartoteket. (BI ) 2. Såvida syn verkställs på byggarens begäran i två eller flera skeden eller om ny syn av byggnaden eller någon del därav verkställes på grund av att byggnaden vid syn inte varit i godtagbart skick, är byggherren skyldig att erlägga ovan föreskriven avgift skilt för varje syn. 3. Ovannämnda avgifter uppbäres vid utgivande av bygglov eller annat av byggnadsnämnden beviljat tillstånd. Extra syner som ej angivits i beslut debiteras skilt. 4. Ifall ansökan rörande byggnadslov eller annat tillstånd förkastas, är sökanden icke skyldig att erlägga för granskning av ritningar föreskriven avgift. 5. Byggherren är ej skyldig att utöver ovannämnda avgifter erlägga ersättning för i samband med tillsynen över byggnadsarbetet tillhandahållen byggnadsrådgivning och ej heller skyldig att ersätta av tillsynen över byggnadsarbetet förorsakade resekostnader och dagtraktamenten. 6. Byggherren äger rätt att utan lösen erhålla protokollsutdrag, intyg eller annan handling rörande granskning av ritningar, förrättande av syner eller övriga åtgärder, vilka nämnts i denna taxa. 7. Om åtgärd enligt byggnadslovet inte förverkligas kan byggherren inom tre år från det att byggnadslovet beviljats anhålla om att byggnadslovsavgiften återbetalas till den del avgiften överstiger 100. Avgifter för hörande av granne återbetalas ej. KOMMUNALTEKNIK Vatten och avlopp Avloppsvatten grundavgift 50,00 Avloppsvattenavgift 3,25 /m3 Vattentaxans grundavgift 85,00 Vattentaxans bruksavgift 1,90 /m3 Hyra för vattenmätare 5 m 3 12,00 Hyra för vattenmätare 10 m 3 20,00 Hyror Båtplats Lökholmen Uppläggningsplats Lökholmen Uttag för motorvärmare Hyresbostäder (ej Hemgård) Tallgården Engården 95,00 /år Förtur för permanentboende invånare 35,00 /år 85,00 /år 5,41 /m2 Hyresnivåerna vid kommunens 5,70 /m2 bostäder kan komma att höjas Renhållningsavgifter Grundavgift, per fastighet 79,00 Mottagningsavgifter vid ÅVC Se särskilt avgiftsdokument för nivåer Renhållningens grundavgift är till för att täcka kostnader för upprätthållande av renhållningssystemets administration, bemanning och infrastruktur, och är således oberoende av respektive hushålls faktiska avfallsmängder. Hushållen betalar sedan för sitt avfall per mängd antingen vid avlämning vid Geta ÅVC eller till entreprenör vid hushållsnära hämtning. Grundavgiften uppbärs från varje hushåll som innehar en eller flera beboeliga bygglovspliktiga fastigheter i kommunen, såväl permanent- som fritidsbostäder. Företag, jordbruk, institutioner och föreningar omfattas ej av det kommunala renhållningsansvaret och förväntas ordna sin avfallshantering på egen hand, men kan enligt särskild överenskommelse få tillstånd att mot avgift avlämna visst avfall vid Geta ÅVC. Uthyrningsstugor är undantagna grundavgift och omfattas ej av renhållningssystemet. Hushåll med både permanentboende och fritidsboende i den egna kommunen betalar grundavgift endast för bostadshuset. Som grund för befrielse från renhållningens grundavgift gäller att 1: Fastigheten bedöms såsom obeboelig, 2: Bebyggelsen är ej byggnadslovspliktig, 3: Styrkt hinder föreligger för fastighetens nyttjande och att densamma vid kontroll kan bedömas vara uppenbart tagen ur bruk, eller 4: Fastigheten är geografiskt belägen på sådant sätt att möjligheten att nyttja den kommunala renhållningen i praktiken kan anses ytterst begränsad, och fastighetsägaren kan redogöra för annan hantering. Se närmare information i skilt avgifts- och informationsdokument rörande avfallsavgifterna. Grunderna för anslutningsavgifter för vatten och avlopp följer särskilda skilt fastställda riktlinjer per område. 5

6 SOCIALVÅRD HEMSERVICENS AVGIFTER I GETA ÅR 2010 Månadsavgift för hemservice uppbärs för kontinuerlig och regelbunden hemservice. Månadsavgiften regleras i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården och beräknas med ett procenttal på bruttoinkomsterna per månad. Procentens storlek baseras på hur mycket hjälp man behöver och får samt på hur många personer som bor i hushållet. De inkomster som ska beaktas vid beräkningen av månadsavgiften är skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster för klienten eller den som lever med honom eller henne i gemensamt hushåll i äktenskap eller i äktenskapsliknande förhållanden. De bidrag som inte ska beaktas är barnbidrag, vårdbidrag för barn, barnförhöjning enligt folkpensionslagen, bostadsbidrag, handikappbidrag, sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas på basis av olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, fronttillägg, studiepenning, vuxenstudiepenning, studiestödets bostadstillägg, sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd, ersättning för uppehälle enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, stipendier som betalas på grund av studier eller motsvarande understöd, ersättning för kostnader för familjevård och hemvårdsstöd för barn. HYROR, HEMGÅRDEN Lägenheterna, exkl. el 5,08 / m 2 Lägenheterna, inkl. el 7,02 / m 2 Omsorgsboendet 7,57 / m 2 VÅRDKLASSER VID BERÄKNING AV AVGIFTER Vårdklass Vårdbehov besök/vecka besök/vecka 3 7- besök/vecka AVGIFTSTABELL FÖR REGELBUNDEN HEMSERVICE Antal personer Bruttoinkomsti hushållet gränser Vårdklass 1 Vårdklass 2 Vårdklass euro/månad 17 % 26 % 35 % euro/månad 11 % 16 % 22 % euro/månad 9 % 13 % 18 % euro/månad 7 % 11 % 15 % euro/månad 6 % 10 % 13 % euro/månad 5 % 8 % 11 % AVGIFTSTABELL FÖR TILLFÄLLIG HEMSERVICE Vårdbehov Euro/besök 15 min - 1,5 h 9,00 1,50-5 h 12,00 Över 5 h 14,00 AVGIFTSTABELL FÖR STÄDSERVICE Bruttoinkomstgränser /månad Avgift /timme , , , , ,80 6

7 AVGIFTER FÖR ANNAN STÖDSERVICE Service Euro/gång Mattransport 1,00 Badservice 2,00 Klädvård 2,50 Trygghetsringning 1,00 AVGIFT FÖR PERIODVÅRDSDYGN PÅ HEMGÅRDEN Avgift/dygn 32,50 Avlastning för närståendevård enligt lagstadgad rätt till ledighet; 5 dygn/månad 10,60 euro/dygn Serviceavgift SERVICEAVGIFT FÖR BOENDE I HEMGÅRDEN 12,00 euro/månad SJÄLVKOSTNADSPRIS Avgiften för hemservice får enligt Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården 2 vara högst lika stor som kostnaderna för serviceproduktionen. MÅLTIDSSERVICE PÅ HEMGÅRDEN Kaffe Lunch Lättlunch Pensionärer 1,20 5,50 4,25 Anhöriga besökare 2,00 7,50 5,50 MÅLTIDSAVGIFTER FÖR BOENDE PÅ HEMGÅRDEN Måltid Euro Morgonmål 1,30 Huvudmål 5,50 Eftermiddagskaffe 1,20 Lätt kvällsmål 1,80 Kvällsté/kaffe 1,20 Beräkning av hemserviceavgifter på basen av antal besök/vecka och bruttoinkomster/månad. Avgifter inom hemservice stöder sig på Lag om klientagifter inom social- och hälsovård samt Förordning om klientavgifter inom social- och hälsovård. Hemserviceavgifter för hemservicetagare uträknas på basen av antal hemservicebesök/vecka och bruttoinkomster. Beroende på antal personer i hushållet dras enligt tabell en summa från hemservicetagarens bruttoinkomster. 1. Antal hemservicebesök/vecka. 2. Bruttoinkomst/månad. 3. Man drar bort en viss summa från bruttoinkomsterna/månad. Storleken på den summa som man drar bort är fastställd enligt lag och uträknad på antal personer i hushållet. 4. Man räknar en fastställd procentsats utgående från antal besök/vecka på basen av den summa som återstår. Den summa som procenträkningen ger blir hemserviceavgiften/månad. 7

8 SKOLANS AVGIFTER HYRA FÖR GETA SKOLA Gymsal, matsal, slöjdsal, duschar Terminshyra Föreningar och privatpersoner 179 Stående (förbokad) uthyrning Föreningar och privatpersoner 18 Tillfällig uthyrning Föreningar och privatpersoner 36 Lag/skolklasser Övriga grupper 107 /dygn 10 /person Badminton/bordtennis Terminshyra Föreningar och privatpersoner 107 Stående (förbokad) uthyrning Föreningar och privatpersoner 10 Tillfällig uthyrning Föreningar och privatpersoner 26 Klassrum Terminshyra Föreningar och privatpersoner 107 Stående (förbokad) uthyrning Föreningar och privatpersoner 10 Tillfällig uthyrning Föreningar och privatpersoner 26 Föreningar och privatpersoner i Geta Ingen avgift Lag/skolklasser Övriga grupper 77 /dygn 8 /person REGLER FÖR UTHYRNING AV GETA SKOLA Skolans utrymmen uthyrs enligt reglerna i detta dokument. Skolnämnden har rätt att i enskilda fall på särskild, skriftlig ansökan avvika från reglerna om den anser det rättvist och motiverat. Uthyrningsverksamheten handhas av skolföreståndaren eller en av denne utsedd tjänsteman inom kommunen. I enlighet med de direktiv ÅHS hälsonämnd givit kan köket ej hyras ut. Skolans inventarier hyrs inte ut till privatpersoner. Utrymmena hyrs inte ut för tillställningar med alkoholservering eller för privata fester. Från denna regel kan avvikelse inte göras. Hyra per hel vår-/hösttermin eller för vissa timmar under terminerna förutsätter bokning senast föregående 1 december eller 1 (augusti) terminstaxa för att ge förtur vid fördelningen av bokningsbara tider. Uthyrning per timme med terminstaxa kan även ske under terminerna. I detta dokument avses uthyrning per timme om inte särskilt nämns. Getaföreningar och enskilda getabor erhåller 50 % rabatt på fastställda avgifter. Vid uthyrning för evenemang där inträdesavgift uppbärs eller som har kommersiellt syfte fastställs uthyrning och avgift skilt för varje tillfälle av skolnämnden. Vid fördelning av utrymmena mellan bokningsintresserade föreningar och personer ges förtur till barn- och ungdomsaktiviteter och härefter till gruppaktiviteter (minst 4 pers). Eventuella skador som uppstår i samband med uthyrning ersätts av hyresgästen. 8

9 BARNOMSORG Månadsavgiften bestäms enligt familjens storlek som en avgiftsprocent utgående från de månadsinkomster som överskrider den lägsta inkomstgränsen. Till familjen räknas personer som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden, samt bådas minderåriga barn som bor i hushållet. Den högsta månadsavgiften är 230. Den högsta avgiften för familjens andra barn i dagvård är 210. Om familjen består av fler än sex personer höjs familjens inkomstgräns med 107 för varje följande minderårigt barn. För de familjer som har flera barn i barnomsorgen räknas en syskon rabatt. Då denna räknas ut avses familjens yngsta barn i barnomsorg som det första barnet. För det andra barnet i barnomsorg är avgiften samma som för det första, dock högst 210. För varje följande barn i barnomsorg är avgiften 20 % av den avgift som fastställts för det första barnets heldagsvård. Månadsavgift För barnomsorg uppbärs en månadsavgift. Avgiften uppbärs för högst elva kalendermånader under ett verksamhetsår. Den avgiftsfria månaden är juli. Om barnet är i barnomsorg alla månader under ett verksamhetsår uppbärs avgiften dock för 12 månader i de fall antalet frånvarodagar under ett verksamhetsår är högst ¾ av det antal vårddagar per månad som ligger till grund för månadsavgiften. Detta innebär att om barnet är i barnomsorg fem dagar per vecka kan barnomsorgsavgiften för den tolfte månaden uppbäras i de fall när barnet under verksamhetsåret är borta från barnomsorgen 15 dagar eller kortare tid. Det skall vara frånvarodagar som uppgetts på förhand och inte frånvaro till följd av sjukdom. Om barnomsorgen för ett barn börjar eller upphör mitt under en kalendermånad, bestäms en lägre avgift än månadsavgiften enligt antalet vårddagar. Om familjen före den sista april meddelar att barnet är frånvarande under åtta sammanhängande veckor under perioden juniaugusti erhålls två avgiftsfria månader. Heldags- respektive halvdagsvård Barnomsorgsavgiften fastställs till antingen heldags- eller halvdagsavgift. Under en och samma månad debiteras inte både heldags- och halvdagsavgift. För halvdagsvård uppbärs 65 % i månadsavgift av familjens avgift i heldagsvård. Med halvdagsvård avses vård som uppgår till max 5 h/dag eller 25 h/v. Hur platsen får utnyttjas styrs enligt avtal mellan föräldrarna och kommunen. Flexibla tider får endast utnyttjas när föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. Då kan de nyttja barnomsorgen över en flerveckorsperiod. Detta avtalar daghemsföreståndaren och föräldrarna om. Om ett barn i heldagsvård är i barnomsorg fortgående betydligt färre dagar än möjliga vårddagar per månad sänks månadsavgiften med avdrag om en dagavgift per planerad frånvarodag. Dagavgift = månadsavgiften dividerat med antalet möjliga dagar. Frånvaron skall vara fortlöpande under minst tre månader. För att beviljas sänkt avgift pga regelbunden frånvaro skall skriftlig ansökan om sänkt avgift göras med utredning över frånvarodagarna. Ansökan inlämnas senast två veckor före sänkningen av månadsavgiften införs till daghemmet Kotten. De barn som är på halvtid och har föräldrar hemma skall följa skolans läsår. Dvs när det är lov skall de vara lediga. Fri plats = ledigt sommar, jul, sportlov samt andra dagar när skolan har ledigt. Avgift för förundervisningsbarn Förundervisningen är avgiftsfri (vårdtid högst 4 h/dag eller 20 h/vecka). Ifall behovet av barnomsorg är större än 4 h/dag uppbärs för barnomsorgen en avgift som är 65 % av heldagvårdens avgift. Barnomsorgen är avgiftsfri för barn som har beviljats uppskov med skolstarten. Avgifter för fritidshemsverksamheten Avgifterna för fritidshemsverksamheten är samma som barnomsorgens halvdagsavgifter. Uträkning av barnomsorgsavgift Barnomsorgsavgiften beräknas i procent av den inkomst som överskrider den av familjens storlek beroende inkomstgränsen enligt följande: Fortsättning 9

10 Familjens storlek Nedre inkomstgräns /mån Avgiftsprocent (på överstig. del) ,5 % ,4 % ,9 % ,9 % ,9 % Exempel: Familjen består av två föräldrar och ett barn i barnomsorg. Familjestorleken är 3. Bruttoinkomsten är /mån, varav avdras minimibruttoinkomstgränsen = ,4 % av =112,80 vilket utgör barnomsorgsavgift för barnet. Familjen består av två föräldrar och två barn i barnomsorg på halvdagsplatser. Familjestorleken är 4. Bruttoinkomster är /mån, varav avdras minimibruttoinkomstgränsen = ,9 % av = 94, % av 94,80 = 61,62 vilket utgör barnomsorgsavgiften för vartdera barnet, dvs sammanlagt 123,24 /mån. Barnomsorgsavgiften fastställs i motsvarighet till situationen vid betalningstidpunkten enligt antingen konstaterbara eller uppskattade inkomster. Av särskilda skäl kan ansvarig nämnd besluta att ingen avgift uppbärs. Justering av barnomsorgsavgift Avgiften justeras om familjens storlek ändras eller inkomsterna förändras med minst 15 %. Inkomster som ligger till grund för bestämmande av barnomsorgsavgift: Skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster (bruttoinkomster) Skattefria inkomster Som avdrag från inkomsterna beaktas: Som avdrag från inkomsterna beaktas betalda underhållsbidrag och andra motsvarande kostnader som orsakas av de faktiska familjeförhållandena samt syning. Inkomster som inte beaktas vid bestämmande av barnomsorgsavgift: Barnbidrag Vårdbidrag för barn Vårdbidrag för pensionstagare Barnförhöjning enligt folkpensionslagen Bostadsbidrag Handikappbidrag Sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas på basis av olycksfallsförsäkring Militärunderstöd Fronttillägg Studiepenning, vuxenstudiepenning, studiestödets bostadstillägg Sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd Ersättning för uppehälle enligt lagen om rehabiliteringspenning Ersättning för uppehälle enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning Stipendier som betalas på grund av studier och inte heller andra motsvarande under stöd eller ersättning för kostnaderna för familjevård eller stöd för hemvård av barn Avvikelser från den fasta månadsavgiften Månadsavgiften uppbärs även för frånvarodagar, med följande undantag: Om barnet är frånvarande på grund av sjukdom minst 10 verksamhetsdagar under en kalendermånad uppbärs halv månadsavgift. Om barnet är frånvarande på grund av sjukdom en hel kalendermånad uppbärs ingen avgift. Om barnet är frånvarande av annan orsak än sjukdom samtliga verksamhetsdagar under en kalendermånad uppbärs halv månadsavgift. Om barnomsorgen börjar eller slutar mitt i en kalendermånad uppbärs avgiften enligt antalet möjliga vårddagar. Uppsägning av barnomsorgsplats ska ske skriftligen en månad före behovet upphör! 10

11 TAXA FÖR TILLSTÅND FÖR FÖRSÄLJNING AV NIKOTINPREPARAT OCH TILLSYN ÖVER FÖRSÄLJNINGEN 1 Tillämpningsområde 1.1 För detaljhandelstillstånd som beviljas av en kommunal myndighet och årlig tillsyn enligt 54 a 54 d i läkemedelslagen (FFS 395/1987) tar kommunen ut avgifter enligt denna taxa. 2 Grunder för bestämning av avgifterna 2.1 Avgifterna grundar sig på de genomsnittliga totalkostnader som handläggningen av tillstånd och tillsynen orsakar myndigheten. 2.2 I de totala kostnaderna ingår omkostnaderna för handläggning av ärendet, räntor och avskrivningar och en andel av förvaltningskostnaderna. 3 Handläggningsavgift och årlig tillsynsavgift 3.1 Omfattningen på handläggningen av tillståndsärendet och tillsynen samt antalet försäljningsställen och säljställen i ansökan utgör de allmänna grunderna för bestämning av avgiften. 3.2 Avgiften för handläggning av ett tillstånd är 50 euro per ansökan. Om ansökan gäller försäljningstillstånd för fler försäljningsställen än ett höjs avgiften med 30 euro för varje försäljningsställe utöver det första. 3.3 Den årliga tillsynsavgiften är 50 euro för ett försäljningsställe. 4 Ansökan som återtas och handläggning som avbryts 4.1 Om sökanden återtar sin ansökan eller om handläggningen av ärendet hos den kommunala myndigheten av andra orsaker avbryts innan beslutet har getts och myndigheten redan har vidtagit betydande åtgärder för handläggning av ansökan tas 50 procent ut av avgiften enligt 3. 5 Avslag på ansökan eller avslag på handläggning 5.1 För en ansökan som kommunen beslutar avslå tas avgift ut enligt denna taxa. 5.2 Om kommunen beslutat låta bli att handlägga en ansökan tas ingen avgift ut. 6 Betalning och indrivning Avgiften ska betalas inom 14 dygn. Betalningstiden räknas från den tidpunkt då beslutet vunnit laga kraft. 6.2 Om avgiften enligt denna taxa trots påminnelse inte betalas kan den drivas in utan dom eller utslag på det sätt som bestäms i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (FFS 367/1961). ÖVRIGA TAXOR OCH AVGIFTER Utöver de fastställda taxor och avgifter som omnämns i detta dokument förbehåller sig Geta kommun möjligheten att i förekommande fall uppbära ytterligare avgifter i enskilda fall samt efter särskilt beslut. Taxor för Frivilliga brandkårens tjänster och utrustning utöver brand- och räddningsuppdrag behandlas skilt. För bland annat renhållningsverksamheten kan särskilda avgifter uppbäras vid överträdelse eller förseelse, samt som ersättning för kostnader kommunen hamnar på till följd av enskilds oaktsamhet, förseelser eller överträdelser mot kommunens stadgar och regelverk. OBS: Geta kommun tillämpar EJ så kallad omvänd byggmoms, då kommunen i princip ej säljer eller tillhandahåller entreprenadtjänster åt utomstående tredje part. 11

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

Rapport. Förslag till framtida utformning av sjukdomskostnadsavdrag samt högkostnadsskydd och patientavgifter inom Ålands hälso- och sjukvård

Rapport. Förslag till framtida utformning av sjukdomskostnadsavdrag samt högkostnadsskydd och patientavgifter inom Ålands hälso- och sjukvård Rapport Förslag till framtida utformning av sjukdomskostnadsavdrag samt högkostnadsskydd och patientavgifter inom Ålands hälso- och sjukvård 2 Rapport om förslag till framtida utformning av sjukdomskostnadsavdrag

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SERVICEVERKSTÄDER mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SERVICEVERKSTÄDER mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Om ledighet. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om ledighet. en vägledning för statliga arbetsgivare Om ledighet en vägledning för statliga arbetsgivare Om ledighet 2009:6 Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen samt 14 och 15 lagen om rehabiliteringspenning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Arbetstidslagen. med kommentarer

Arbetstidslagen. med kommentarer Arbetstidslagen med kommentarer Arbetstidslagen och dess förordning med kommentarer 1 januari 2015 Arbetsmiljöverket kommentarer: Arbetsmiljöverkets jurister redaktör: Marianne Tägtström grafisk formgivning:

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare Om semester 2009:7 Om semester + en vägledning för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Den reviderade europeiska sociala stadgan Upprättad i Strasbourg den 3 maj 1996

Den reviderade europeiska sociala stadgan Upprättad i Strasbourg den 3 maj 1996 Den reviderade europeiska sociala stadgan Upprättad i Strasbourg den 3 maj 1996 Inledning Undertecknade regeringar, som är medlemmar i Europarådet, som anser att Europarådets syfte är att åstadkomma en

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen

KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen Avtal om allmänna villkor, arbetstid och kompetensutveckling 2013 2015 Giltighetstid: 2013-01-01 2015-12-31 Akademikerförbunden har i förhandlingarna företrätts

Läs mer

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 17 211 17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst 11 kap. IL prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Huvudregeln för vad som ska tas upp i inkomstslaget

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E)

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) 2013 2016 Giltighetstid: Kommunal 2013-11-01 2016-11-30 Vision 2013-01-01 2014-12-31 (i lydelse

Läs mer

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering Regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Arbetsmiljöverket 2010 Text: Susanna

Läs mer

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön Mer information till arbetsgivare om sjuklön 1 2 Mer information till arbetsgivare om sjuklön Utgivare: Försäkringskassan Försäkringsprocesser, sjukpenning och samordning Reviderad: 2013-12-16 Kontaktinformation

Läs mer

2014 Rättshjälp och taxor

2014 Rättshjälp och taxor 2014 Rättshjälp och taxor Innehåll Förord... 3 Allmänt om rättshjälpslagen... 4 Domstolsverkets föreskrifter om rättshjälp... 7 Några frågor om underrättelser till Justitiekanslern... 17 Andra former av

Läs mer

att skiljas när man har barn

att skiljas när man har barn att skiljas när man har barn Att skiljas när man har barn Samarbetssamtal, avtal och familjerådgivning I 5 kap. 3 socialtjänstlagen står att kommunen skall sörja för att föräldrar kan erbjudas samtal

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Friheten att röra sig och bo i EU En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättsliga frågor 1 Den här vägledningen innehåller praktiska upplysningar

Läs mer