Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240"

Transkript

1 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr

2 Innehållsförteckning Beskrivning av diskmaskinen....5 Översiktsbild...5 Manöverpanel...6 Säkerhetsanvisningar och varningar....7 Bidra till att skona miljön...17 Förpackningsmaterial...17 Hantering av uttjänad diskmaskin...17 Ekonomisk diskning...18 Första gången diskmaskinen används...19 Öppna luckan...19 Stänga luckan...19 Barnsäkerhetsspärr...19 Vattenavhärdare...20 Programmera avhärdaren Visa vattenhårdhet...22 Första gången diskmaskinen används behövs: Fylla på salt för avhärdning...23 Indikering för påfyllning av salt...24 Stänga av kontrollamporna Sköljmedel...26 Fylla på sköljmedel...26 Indikering för påfyllning av sköljmedel...27 Ställa in sköljmedelsdosering...28 Placera disken...29 Diskgods som inte är lämpat för maskindisk: Överkorg...31 Hylla (beroende på modell) Justera överkorgen...32 Underkorg...33 Bestick...34 Besticklåda (beroende på modell) Bestickkorg (beroende på modell) Använda diskmaskinen...36 Diskmedel...36 Fylla på diskmedel Koppla in diskmaskinen Välja program

3 Innehållsförteckning Starta ett program...38 Tidsindikering...39 Standby...39 Programslut...40 Stänga av diskmaskinen...40 Plocka ur disk...40 Avbryta program tillfälligt Byta program...41 Tillvalsfunktioner...42 Turbo...42 Senare start...43 Anpassa Automatic...45 Memory...46 Standbyoptimering...47 Fabriksinställning...48 Rengöring och skötsel...49 Rengöra diskutrymmet Rengöra luckan och lucktätningen...49 Rengöra diskmaskinens front...50 Rengöra silarna i diskutrymmet...51 Rengöra spolarmarna...53 Hur man klarar av mindre störningar själv...54 Tekniska fel...54 Fel i vattentillopp/vattenavlopp...56 Allmänna problem med diskmaskinen...57 Ljud...58 Diskresultatet är inte tillfredsställande...59 Åtgärda fel...62 Rengöra silen i vattentilloppet...62 Rengöra avloppspumpen och backventilen...63 Programöversikt...64 Miele service Reparationer...68 Garantitid och garantivillkor...68 Programuppgradering (Update) Anvisningar för testinstitut...68 Extra tillbehör

4 Innehållsförteckning Elanslutning...70 Vattenanslutning...71 Mieles vattenskyddssystem Vattentillopp...71 Vattenavlopp...72 Tekniska data

5 Beskrivning av diskmaskinen Översiktsbild Övre spolarmen (inte synlig på bilden) Besticklåda (beroende på modell) Överkorg Mittersta spolarmen Ventilationsöppning för torkning (beroende på modell) Nedre spolarmen Silkombination Typskylt Barnsäkerhetsspärr i handtaget (inte synligt på bilden) Behållare för sköljmedel Diskmedelsbehållare med två fack Saltbehållare för avhärdningsfunktion 5

6 Beskrivning av diskmaskinen Manöverpanel Programurval Tidsindikering Kontrollampor/indikeringar för påfyllning Start/Stoppknapp med kontrollampa Knapp för Senare start med kontrollampa Turboknapp med kontrollampa Programvalsknapp Knapp (Till/Frånknapp) Översikt symboler Turbo / Till/Frånknapp Programvalsknapp Turboknapp Knapp för Senare start Start/Stoppknapp Kontrollampor / Tillopp/avlopp Sköljmedel Salt Program Auto Automatic Fin ECO ECO Lätt 50 C Intensiv 75 C Denna bruksanvisning beskriver flera diskmaskinsmodeller med olika höjd. De olika modellerna har följande beteckningar: normal = diskmaskin 80,5 cm hög (inbyggnadsmodell) respektive 84,5 cm hög (fristående modell) XXL = diskmaskin 84,5 cm hög. 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Denna diskmaskin uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till person- och sakskador. Läs bruksanvisningen noga innan diskmaskinen monteras och tas i bruk. Därigenom förhindras olyckor samt skador på diskmaskinen. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte! Användningsområde Denna diskmaskin är avsedd att användas i hushåll eller i hushållsliknande miljöer. Diskmaskinen är inte avsedd för utomhusbruk. All annan användning och alla ombyggnader och förändringar av diskmaskinen är inte tillåtna och kan innebära fara. Miele ansvarar inte för skador som uppkommit till följd av otillåten eller felaktig användning. Personer, särskilt barn, som inte kan använda diskmaskinen på ett säkert sätt får endast använda den under uppsikt av en vuxen person. 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar Om det finns barn i hemmet Barn under åtta år bör hållas borta från diskmaskinen. De får endast använda den under uppsikt. Barn från åtta år och uppåt får endast använda diskmaskinen utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna se och förstå riskerna med att använda diskmaskinen på ett felaktigt sätt om de ska använda den. Barn får inte rengöra eller utföra service på diskmaskinen utan uppsikt. Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av diskmaskinen. Låt aldrig barn leka med diskmaskinen. Det finns bland annat risk för att barn kan bli instängda i diskmaskinen! Se till att barn inte kommer i kontakt med diskmedlet! Diskmedel kan orsaka frätskador i mun och svalg och leda till kvävning. Se till att barn inte kommer i närheten av den öppna diskmaskinen. Det kan fortfarande finnas kvar rester av diskmedel i diskmaskinen. Åk genast till en läkare om barnet har stoppat diskmedel i munnen. 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar Teknisk säkerhet Kontrollera att diskmaskinen inte har några synliga skador innan den installeras. En skadad diskmaskin får inte tas i drift. En skadad diskmaskin kan utgöra en fara! Diskmaskinen får endast anslutas till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande säkerhetsföreskrifter. När diskmaskinen har installerats måste vägguttaget gå att komma åt så att strömmen kan brytas när som helst. Det får inte finnas en stickpropp till en annan elektrisk maskin bakom diskmaskinen. Inbyggnadsdjupet kan vara otillräckligt och genom tryck på stickproppen uppstår risk för överhettning (brandfara). Diskmaskinen får inte byggas in under en häll. Hällens höga temperaturavgivning kan skada diskmaskinen. Av samma anledning är det inte heller tillåtet att installera diskmaskinen direkt bredvid värmeavgivande maskiner som inte brukar förekomma i kök (till exempel öppna eldstäder för uppvärmning och liknande). Diskmaskinen får inte anslutas till elnätet förrän alla installationsoch monteringsarbeten (inklusive inställningen till luckfjädringen) har avslutats. 9

10 Säkerhetsanvisningar och varningar Innan diskmaskinen ansluts måste uppgifterna om anslutning (säkring, spänning och frekvens) på diskmaskinens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen så att dessa överensstämmer. Diskmaskinens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning är uppfylld. Låt i tveksamma fall en fackman kontrollera installationen. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av avsaknad av eller brott på jordad kabel (till exempel elektriska stötar). Diskmaskinens elanslutning får inte dras via grenuttag eller förlängningskabel eftersom den nödvändiga säkerheten då inte kan garanteras (till exempel risk för överhettning). Diskmaskinen får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel båtar). Placera inte diskmaskinen i utrymmen med risk för frost. Frysta slangar kan spricka och elektronikens tillförlitlighet kan minska på grund av temperaturer under fryspunkten. 10

11 Säkerhetsanvisningar och varningar Vattenanslutningens plasthölje innehåller en elektrisk ventil. Doppa inte höljet i vatten. I tilloppsslangen finns strömförande ledningar. Slangen får därför inte kortas av. Det inbyggda Waterproof-systemet är ett tillförlitligt skydd mot vattenläckage under följande förutsättningar: att diskmaskinen installeras enligt instruktionerna att diskmaskinen repareras och defekta delar byts ut vid synlig skada att vattenkranen stängs av om diskmaskinen står oanvänd en längre tid (till exempel vid semester). Waterproof-systemet fungerar även när diskmaskinen är avstängd. Strömmen till diskmaskinen får dock inte vara bruten. En skadad diskmaskin kan utgöra en fara! En skadad diskmaskin ska omedelbart tas ur drift. Kontakta närmaste återförsäljare eller Miele service. 11

12 Säkerhetsanvisningar och varningar Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren, för vilka tillverkaren inte ansvarar. Reparationer får endast utföras av Miele eller av Miele auktoriserad serviceverkstad, annars kan inte garantibestämmelserna åberopas vid senare skador. Defekta delar får endast bytas ut mot originalreservdelar från Miele. Endast om originalreservdelar används kan Miele garantera att diskmaskinen uppfyller alla säkerhetskrav. Bryt strömmen till diskmaskinen vid reparation och underhåll (stäng av diskmaskinen och dra sedan ut stickproppen). En skadad anslutningskabel får endast ersättas med en speciell anslutningskabel av samma typ (kan beställas hos Mieles reservdelsavdelning). Av säkerhetsskäl får bytet endast utföras av auktoriserad fackman eller av Miele service. 12

13 Fackmässig installation Säkerhetsanvisningar och varningar Installera och anslut diskmaskinen enligt monteringsanvisningen. Iaktta försiktighet vid förberedelse inför och utförande av montering av diskmaskinen. Vissa metalldelar är förknippade med risk för skärsår eller andra skador. Använd skyddshandskar. Diskmaskinen måste stå vågrätt för att felfri drift ska kunna garanteras. För att säkerställa att diskmaskinen står stadigt måste den placeras under en genomgående bänkskiva monterad i intillstående skåp. Gäller integrerade diskmaskiner och diskmaskiner för inbyggnad under bänkskiva. Om en fristående diskmaskin ska byggas om till en diskmaskin för underbyggnad ska sockeln avlägsnas och en sockel för underbyggnad monteras. Använd tillhörande monteringssats. Annars finns risk för skador på grund av utstickande metalldelar! Luckfjädringarna måste ställas in jämnt på båda sidorna. Luckans fjädringar har rätt inställning när luckan stannar halvt öppen om man släpper den i denna position (cirka 45 vinkel). Den får alltså inte falla ner obromsat. 13

14 Säkerhetsanvisningar och varningar Användning Tillsätt aldrig lösningsmedel i diskmaskinen. Risk för explosion! Inandas inte diskmedel i pulverform! Svälj inte diskmedel! Maskindiskmedel är starkt frätande och kan orsaka frätskador i näsa, mun och svalg. Om någon har svalt eller andats in maskindiskmedel ska man omedelbart kontakta läkare eller Giftinformationscentralen, telefonnummer 112. Lämna inte diskmaskinens lucka öppen i onödan. Det finns risk för att någon snubblar och/eller ramlar på luckan. Varmt porslin kan vara mycket varmt vid programslut! Låt det därför vara kvar i diskmaskinen efter avslutat program och låt det svalna så att det går att ta i porslinet utan att du bränner dig. Stå eller sitt inte på den öppna luckan. Diskmaskinen kan välta. Du kan göra dig illa eller diskmaskinen kan gå sönder. Använd endast disk- och sköljmedel för hushållsdiskmaskiner. Använd inte handdiskmedel! Använd inte industridiskmedel eller diskmedel för professionellt bruk. Sådana diskmedel kan orsaka materialskador och det finns risk för starka kemiska reaktioner (till exempel knallgasreaktion). 14

15 Säkerhetsanvisningar och varningar Fyll inte på diskmedel (inte heller flytande diskmedel) i sköljmedelsbehållaren. Behållaren förstörs av diskmedel! Fyll inte på diskmedel (inte heller flytande) i saltbehållaren. Diskmedel förstör avhärdaren. Använd om möjligt endast grovkornigt salt eller rent koksalt. Andra saltsorter kan innehålla beståndsdelar som inte är vattenlösliga och kan därmed orsaka funktionsstörningar i avhärdaren. I diskmaskiner med bestickkorg (beroende på modell) ska besticken av säkerhetsskäl placeras med spetsarna neråt. Då undviker man att någon skadar sig på knivarnas och gafflarnas spetsar. Besticken blir dock lättare rena och torkar snabbare om de placeras i diskmaskinen med skaften neråt. Diska inte plastmaterial som inte är temperaturbeständigt, till exempel engångsförpackningar och -bestick. Sådant material kan deformeras av de höga temperaturerna. Om du använder funktionen Senare start (beroende på modell) ska diskmedelsbehållaren vara torr när diskmedlet fylls på. Torka behållaren vid behov. Om diskmedelsbehållaren är fuktig klumpar sig diskmedlet och sköljs inte ur ordentligt. 15

16 Säkerhetsanvisningar och varningar Tillbehör Endast tillbehör som uttryckligen har godkänts av Miele får användas. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och Miele kan inte heller garantera att gällande säkerhetskrav uppfylls. Hantering av uttjänad diskmaskin Gör lucklåset obrukbart så att barn inte kan låsa in sig i diskmaskinen. Avlägsna eller förstör lucklåsets låshake. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. 16

17 Bidra till att skona miljön Förpackningsmaterial Emballaget skyddar diskmaskinen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Det handlar om följande material: Yttre förpackning: wellpapp av upp till 100 % återvinningsmaterial, alternativt sträckfilm av polyetylen (PE) PP-band av polypropylen (PP). Inre förpackning: expanderbar polystyrol (EPS) utan tillsatser av klor och fluor botten, lock och stödlister av obehandlat naturträ skyddsplast av polyetylen (PE). Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Din återförsäljare kan återta förpackningen för återvinning eller informera dig om närmaste återvinningsstation. Hantering av uttjänad diskmaskin Elektriska och elektroniska produkter som har tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för deras funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker och skador på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade diskmaskinen i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade diskmaskinen förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. Diskmaskinens alla plastdelar är markerade med internationellt normerade symboler. Därför kan diskmaskinens delar återvinnas miljövänligt med hjälp av källsortering. 17

18 Bidra till att skona miljön Ekonomisk diskning Denna diskmaskin diskar väldigt vattenoch energisnålt. Du kan spara en hel del om du följer nedanstående tips. Du kan ansluta diskmaskinen till varmvatten. Varmvattenanslutningen är särskilt lämplig vid en energibesparande uppvärmning av varmvatten, till exempel med hjälp av solenergi. Vid eluppvärmning rekommenderar vi kallvattenanslutning. Utnyttja diskkorgarnas kapacitet fullt ut utan att för den skull överfylla diskkorgarna. På så vis blir diskningen mest ekonomisk. Välj ett diskprogram som motsvarar diskgodset och dess smutsighetsgrad. Välj programmet ECO för extra energibesparande diskning. Detta program är med hänsyn till energi- och vattenförbrukningen det effektivaste för diskning av normalsmutsat diskgods. Följ diskmedelstillverkarens doseringsanvisningar. Vid användning av diskmedel i pulverform eller flytande diskmedel kan diskmedelsmängden reduceras med 1 / 3 om diskkorgarna endast är fyllda till hälften. 18

19 Första gången diskmaskinen används Öppna luckan Barnsäkerhetsspärr Fatta tag i handtaget och dra i det för att öppna luckan. Om luckan öppnas när diskmaskinen är igång, avbryts alla funktioner automatiskt. Stänga luckan Skjut in diskkorgarna. Tryck in luckan tills du känner att låset hakar fast. För att förhindra barn från att öppna diskmaskinen kan du låsa luckan med barnsäkerhetsspärren. För att spärra luckan, flyttar du reglaget under greppkanten åt höger. För att låsa upp luckan, flyttar du reglaget åt vänster. 19

20 Första gången diskmaskinen används Vattenavhärdare För att uppnå ett bra diskresultat behöver diskmaskinen mjukt vatten (vatten med låg kalkhalt). Hårt vatten förorsakar vita beläggningar på disken och diskkammarens väggar. Om hårdhetsgraden överstiger 4 dh (0,7 mmol/l) måste vattnet därför avhärdas. Den inbyggda vattenavhärdaren avhärdar automatiskt. Avhärdaren lämpar sig för en vattenhårdhet på upp till 70 dh (12,6 mmol/l). För att kunna avhärda vattnet behöver avhärdaren salt. Vid användning av kombinationsdiskmedel går det vid vissa hårdhetsgrader på vattnet ( 21 dh) att avstå från salt (se avsnittet "Diskmedel"). Diskmaskinen måste programmeras exakt efter hårdhetsgraden på det vatten som används på uppställningsplatsen. Den lokala vattenleverantören lämnar information om vattnets hårdhetsgrad. Vid varierande hårdhetsgrad (t ex d) ska inställningen alltid programmeras efter den högsta hårdhetsgraden (i det här exemplet 50 d). Eventuellt framtida servicearbete underlättas om du känner till vattnets hårdhetsgrad. Anteckna därför vattnets hårdhetsgrad här: Förinställd hårdhetsgrad vid leverans är 15 dh (2,7 mmol/l). Om denna inställning överensstämmer med hårdheten för vattnet på uppställningsplatsen behöver du inte läsa vidare. Om det är en annan hårdhet för vattnet på uppställningsplatsen måste avhärdaren programmeras med hjälp av knapparna på manöverpanelen. dh 20

21 Första gången diskmaskinen används Programmera avhärdaren Vid programmeringen blinkar och lyser olika kontrollampor efter varje knapptryckning. Endast kontrollamporna i nedanstående steg har dock betydelse för programmeringen. Det är möjligt att när som helst avbryta programmeringen och börja om från början genom att diskmaskinen stängs av med knappen. Stäng av diskmaskinen med knappen om den är inkopplad. Håll knappen / intryckt och koppla samtidigt in diskmaskinen med knappen. Håll knappen / intryckt i minst fyra sekunder tills kontrollampan / lyser. Om så inte är fallet, börja om från början. Tryck två gånger på knappen för Senare start. Kontrollampan för Senare start blinkar två gånger i korta intervaller. I tidsdisplayen blinkar p15. Vid leverans är en vattenhårdhet på 15 dh inställd. Det inställda värdet visas i tidsdisplayen efter p (se tabell). Välj den blinkrytm som motsvarar den aktuella hårdhetsgraden på vattnet med knappen /. Varje knapptryckning leder till en ny nivå. Efter det högsta värdet börjar inställningen om från början. Stäng av diskmaskinen med knappen. 21

22 Första gången diskmaskinen används dh mmol/l f ,2 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7-9,0 9,2-10,8 11,0-12, Värde för inställning i tidsdisplayen Visa vattenhårdhet Stäng av diskmaskinen med knappen. Håll knappen / intryckt och koppla samtidigt in diskmaskinen med knappen. Håll knappen / intryckt i minst fyra sekunder tills kontrollampan / lyser. Tryck två gånger på knappen för Senare start. Kontrollampan för Senare start blinkar två gånger i korta intervaller. Den inställda vattenhårdheten framgår av blinkandet i displayen. Sifferföljden efter p visar den inställda vattenhårdheten (se tabell). Stäng av diskmaskinen med knappen. 22

23 Första gången diskmaskinen används Första gången diskmaskinen används behövs: diskmedel för hushållsmaskiner sköljmedel för hushållsdiskmaskiner Om vattenhårdheten på uppställningsplatsen är högre än 6 dh behöver du även: cirka 2 liter vatten cirka 2 kg salt. Alla diskmaskiner genomgår en funktionstest i fabriken. Vattenrester i diskmaskinen beror på denna test och inte på att diskmaskinen har använts tidigare. Fylla på salt för avhärdning Om vattenhårdheten på uppställningsplatsen konstant ligger under 4 dh (= 0,7 mmol/l) behöver inget salt fyllas på. Du måste dock ändå programmera diskmaskinen för rätt vattenhårdhet. Viktigt! Innan du fyller på salt första gången måste du fylla på saltbehållaren med cirka 2 liter vatten så att saltet kan lösas upp. När diskmaskinen har tagits i bruk finns det alltid tillräckligt med vatten i saltbehållaren. Fyll inte på diskmedel (inte heller flytande) i saltbehållaren. Diskmedel förstör avhärdaren. Använd om möjligt endast grovkornigt salt eller rent koksalt. Andra saltsorter kan innehålla beståndsdelar som inte är vattenlösliga och kan därmed orsaka funktionsstörningar på avhärdningen. 23

24 Första gången diskmaskinen används Ta ut underkorgen ur diskmaskinen och öppna saltbehållarens lock. Varje gång saltbehållarens lock öppnas rinner vatten och/eller saltrester ut ur behållaren. Öppna därför endast saltbehållaren för att fylla på salt. Fyll först saltbehållaren med cirka 2 liter vatten. Indikering för påfyllning av salt Fyll på salt efter ett avslutat program så snart kontrollampan tänds. Efter saltpåfyllning kan kontrollampan fortsätta att lysa ett tag. Den släcks så snart saltkoncentrationen är tillräckligt hög. Indikering för påfyllning av salt är avstängd om du har programmerat diskmaskinen på en vattenhårdhet under 4 dh (= 0,7 mmol/l). Starta direkt därefter Fin-programmet med Turbo påkopplad men utan diskgods så att det överflödiga saltvattnet späds ut och spolas bort. Placera påfyllningstratten på saltbehållarens öppning och fyll sedan på med salt tills behållaren är fylld. Saltbehållaren rymmer ungefär 2 kg beroende på saltsort. Rengör området runt påfyllningsöppningen från saltrester och skruva fast locket ordentligt på behållaren. Starta direkt därefter Fin-programmet med Turbo påkopplad men utan diskgods så att det överflödiga saltvattnet späds ut och spolas bort. 24

25 Första gången diskmaskinen används Stänga av kontrollamporna Om du alltid använder diskmedel med fler funktioner och störs av kontrollamporna för påfyllning av salt och sköljmedel, kan du stänga av dem. Stäng av diskmaskinen med knappen. Håll knappen / intryckt och koppla samtidigt in diskmaskinen med knappen. Håll knappen / intryckt i minst fyra sekunder tills kontrollampan / lyser. Om så inte är fallet, börja om från början. Tryck på knappen för Senare start nio gånger. Kontrollampan för Senare start blinkar nio gånger i korta intervaller. Blinkandet i tidsdisplayen visar om kontrollamporna är av eller på. p1: Kontrollamporna är på p0: Kontrollamporna är avstängda Om du vill ändra inställningen så trycker du på programvalsknappen. Inställningen sparas direkt. Stäng av diskmaskinen med knappen. Om du slutar att använda diskmedel med fler funktioner så tänk på att fylla på salt och sköljmedel och att aktivera indikeringarna för påfyllning. 25

26 Första gången diskmaskinen används Sköljmedel Sköljmedel behövs för att vattnet ska rinna av jämnt från hela disken, så att den inte blir fläckig och för att disken ska torka lättare. Sköljmedel fylls på i behållaren för sköljmedel. Den inställda mängden doseras automatiskt. Fylla på sköljmedel Fyll endast på sköljmedel för hushållsdiskmaskiner. Fyll aldrig på handdisk- eller maskindiskmedel. Sköljmedelsbehållaren förstörs av dessa. Som alternativ till sköljmedel kan du använda matättika med högst 5 procent syrahalt eller 10-procentig flytande citronsyra. Disken blir dock fuktigare och fläckigare än om du använder sköljmedel. Tryck på öppningsknappen på sköljmedelsbehållarens lock i pilens riktning. Luckan öppnas. Använd inte ättika med högre syrahalt (t ex 25-procentig ättikssprit). Diskmaskinen kan ta skada. Om du uteslutande diskar med diskmedel med fler funktioner, behöver du inte fylla på med sköljmedel. 26

27 Första gången diskmaskinen används Indikering för påfyllning av sköljmedel När kontrollampan tänds räcker sköljmedlet till ytterligare 2 3 diskomgångar. Fyll på sköljmedel i tid. Fyll endast på så mycket sköljmedel att det syns i påfyllningsöppningen. Behållaren rymmer ungefär 110 ml. Stäng locket ordentligt. Om locket inte sitter fast kan det komma in vatten i sköljmedelsbehållaren under diskning. Torka noga bort eventuellt överflödigt sköljmedel eftersom detta annars kan ge upphov till kraftig skumbildning i nästa program. Om du alltid använder diskmedel med fler funktioner och du störs av indikeringarna för salt och sköljmedel så kan du stänga av dem (se avsnittet "Första gången du använder diskmaskinen - Indikering för påfyllning av salt"). Om du slutar att använda diskmedel med fler funktioner så tänk på att fylla på salt och sköljmedel och att aktivera indikeringarna för påfyllning. 27

28 Första gången diskmaskinen används Ställa in sköljmedelsdosering För att få ett optimalt diskresultat kan du programmera sköljmedelsdoseringen. Doseringsmängden kan ställas in i steg från cirka 0 6 ml sköljmedel. Vid leverans är en sköljmedelsmängd på cirka 3 ml inställd. Denna inställning är en rekommendation. Den doserade sköljmedelsmängden kan på grund av den automatiska anpassningen för programmet Automatic bli högre än det inställda värdet. Om disken blir fläckig: Ställ in en större mängd sköljmedel. Om en mjölkaktig hinna uppstår på disken: Ställ in en mindre mängd sköljmedel. Stäng av diskmaskinen med knappen. Håll knappen / intryckt och koppla samtidigt in diskmaskinen med knappen. Håll knappen / intryckt i minst fyra sekunder tills kontrollampan / lyser. Om så inte är fallet, börja om från början. Tryck tre gånger på knappen för Senare start. Kontrollampan för Senare start blinkar tre gånger i korta intervaller. I tidsdisplayen blinkar p3. Vid leverans är en sköljmedelsmängd på 3 ml inställd (fabriksinställning). Det inställda värdet visas i tidsdisplayen efter p. Välj det värde som motsvarar önskad sköljmedelsmängd med hjälp av knappen /. Varje knapptryckning leder till en ny nivå. Den programmerade sköljmedelsmängden sparas direkt. Stäng av diskmaskinen med knappen. 28

29 Placera disken Vad du bör tänka på Avlägsna grova matrester från diskgodset. Disken behöver inte sköljas av under rinnande vatten. Diska inte diskgods med aska, sand, vax, smörjfett eller färg i diskmaskinen. Dessa ämnen förstör diskmaskinen. Du kan placera disk på valfri plats i diskkorgarna. Nedanstående tips bör dock följas: Disken får inte ligga i varandra så att de olika delarna täcker varandra. Disken måste ställas så att vattenstrålarna kommer åt överallt. Annars blir disken inte ren! Kontrollera att disken står stadigt. Disk som till exempel koppar, glas, skålar och kastruller placeras med öppningen neråt. Hög och smal disk som till exempel vaser och flaskor ska inte ställas i diskkorgens hörn utan i mitten av diskkorgen. Där nås de lättast av vattenstrålarna. Disk med kupad botten placeras lutande, så att vattnet kan rinna av ordentligt. Se till att spolarmarna inte blockeras av alltför hög disk eller disk som sticker ner från diskkorgen ovanför. Kontrollera gärna genom att vrida spolarmarna för hand. Se till att små föremål inte ramlar genom diskkorgen. Små delar som till exempel lock bör placeras i besticklådan eller bestickkorgen (beroende på modell). Viss mat som till exempel morot, tomat och ketchup innehåller naturliga färgämnen. Dessa färgämnen kan missfärga plastkärl och plastdelar om större mängder av dessa färgämnen hamnar i diskmaskinen. Plastdelarnas stabilitet påverkas inte av missfärgningen. 29

30 Placera disken Diskgods som inte är lämpat för maskindisk: Bestick av trä eller med delar av trä: träet nöts. Dessutom är de limsorter som används inte lämpade för maskindisk. Följden blir att trädelar, som till exempel träskaft, kan lossna. Antikföremål såsom värdefulla vaser eller glas med dekor: dessa tål inte maskindisk. Plastföremål som inte är temperaturbeständiga: dessa kan deformeras. Föremål av koppar, mässing, tenn och aluminium: dessa kan missfärgas och bli matta. Dekorationer påmålade efter glasering: dessa kan blekna efter många diskningar. Ömtåliga glas- och kristallföremål: dessa kan bli matta efter en längre tid. Vi rekommenderar: Köp porslin och bestick som tål att diskas i diskmaskin. Glas kan bli matta efter många diskomgångar i diskmaskin. Använd därför program med låg temperatur (se avsnittet "Programöversikt") eller program med GlassCare (beroende på modell) för ömtåliga glas. Risken för att de ska bli matta minskar då. OBS! Silver som har polerats med silverputsmedel kan fortfarande vara fuktigt och fläckigt efter diskningen eftersom vattnet inte rinner av helt och hållet. Silver måste torkas av med handduk efter diskningen. Silver kan missfärgas vid kontakt med svavelhaltiga livsmedel. Till dessa hör till exempel äggula, lök, majonnäs, senap, baljväxter, fisk, saltlag och marinader. Aluminiumföremål (till exempel fettfilter) får inte diskas med industrirengöringsmedel som innehåller höga halter alkalihydroxid. Det kan uppstå materialskador. I extrema fall föreligger risk för explosionsartad kemisk reaktion (till exempel knallgasreaktion). 30

31 Placera disken Överkorg Av säkerhetsskäl ska diskning alltid ske med insatt över- och underkorg. Hylla (beroende på modell) Behöver du mer plats för högt diskgods kan du fälla upp hyllan. Glas kan ställas mot hyllan för att de ska stå mer stabilt. Fäll ner hyllan och ställ de höga glasen mot den. Placera smått, lätt och ömtåligt diskgods, som till exempel kaffefat, koppar, glas och dessertskålar i överkorgen. Även kastruller med låga kanter kan ställas i överkorgen. Lägg enstaka långt diskgods som till exempel soppslevar, slevar och långa knivar på tvären framtill i överkorgen. 31

32 Placera disken Justera överkorgen För att få mer plats i över- eller underkorgen för höga saker kan du justera överkorgen i tre höjdlägen med cirka 2 cm avstånd mellan varandra. För att vattnet lättare ska kunna rinna ur fördjupningarna kan överkorgen även sättas in lutande med ena sidan högt och andra sidan lågt. Kontrollera dock att korgen kan skjutas in i diskutrymmet utan problem efter justeringen. Dra ut överkorgen. Beroende på hur överkorgen ställs in kan till exempel tallrikar med följande mått placeras i korgarna. Diskmaskin med besticklåda (modell, se typskylt) Inställning Tallrikar- icm av överkorgen Överkorg Underkorg Normal XXL Övre läge Mitten Nedre läge Diskmaskin med bestickkorg (modell, se typskylt) Justera överkorgen uppåt: Dra korgen uppåt tills den hakar fast. Justera överkorgen neråt: Lossa spärrarna på överkorgens sidor genom att dra dem uppåt. Sätt korgen i önskad position och lås spärrarna igen. Inställning Tallrikar- icm av överkorgen Överkorg Underkorg Normal XXL Övre läge Mitten Nedre läge

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4280 / G 4285 XXL

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4280 / G 4285 XXL Bruksanvisning Diskmaskin G 4280 / G 4285 XXL Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

Diskmaskin för professionellt bruk PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i

Diskmaskin för professionellt bruk PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Bruksanvisning Diskmaskin för professionellt bruk PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Bruksanvisningen och installationsplanen sv-se ska ovillkorligen läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

Diskmaskin för professionellt bruk PG 8083 SCVi

Diskmaskin för professionellt bruk PG 8083 SCVi Bruksanvisning Diskmaskin för professionellt bruk PG 8083 SCVi Bruksanvisningen och installationsplanen sv-se ska ovillkorligen läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan doseringsenheten installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING S INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS SIDAN 4 MILJÖSKYDD SIDAN 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 4 KOPPLINGAR SIDAN 5 ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN SIDAN 6 ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

1 2 3 3 Instruktionsbok 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 19 20 21 21 22 23

1 2 3 3 Instruktionsbok 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 19 20 21 21 22 23 ADPF 1100 1 2 3 4 5 3 3 4 5 6 7 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 19 20 21 21 22 23 Instruktionsbok F När du har tillsatt avhärdningssalt skall

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 734 530

Läs mer

GLASDISKMASKIN HOBART GX-60

GLASDISKMASKIN HOBART GX-60 GLASDISKMASKIN HOBART GX-60 INSTALLATION ANVÄNDNING man_gx60.indd / nov 02 Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. Box 2101. 196 02 Kungsängen. Hobart Foster Scandinavia ApS, filial Tel.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 871 270

Läs mer

INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS/ ANSLUTNINGAR

INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS/ ANSLUTNINGAR BRUKSANVISNING INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS/ ANSLUTNINGAR FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN ATT FYLLA DISKMEDELSFACKET RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen skall ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. S M.-Nr. 05 715 730 Innehåll

Läs mer

Förbrukning. Torkning. Liter kwh Minuter 1) X 13,0 0,70 30 INGEN. X 15,0 1,02 165 Fullständig. X 15,0 1,50 140 Fullständig

Förbrukning. Torkning. Liter kwh Minuter 1) X 13,0 0,70 30 INGEN. X 15,0 1,02 165 Fullständig. X 15,0 1,50 140 Fullständig Snabbguide Programblad INNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DENNA PRODUKT FÖRSTA GÅNGEN BÖR DU NOGGRANT LÄSA DENNA SNABBGUIDE OCH MONTERINGSANVISNINGARNA! KONTROLLPANELEN PÅ DENNA DISKMASKIN AKTIVERAS NÄR

Läs mer

ESF5201LOW ESF5201LOX

ESF5201LOW ESF5201LOX ESF5201LOW ESF5201LOX SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAM...7

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

Programblad ADPY 1120. Programöversikt. kallvatten. 1 Fördisk. 2 Snabbdisk 40 C. 3 Ekodisk 2) 50 C. 4 Intensivdisk 70 C. Halv diskmängd 50 C

Programblad ADPY 1120. Programöversikt. kallvatten. 1 Fördisk. 2 Snabbdisk 40 C. 3 Ekodisk 2) 50 C. 4 Intensivdisk 70 C. Halv diskmängd 50 C Snabbguide Programblad INNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DENNA PRODUKT FÖRSTA GÅNGEN BÖR DU NOGGRANT LÄSA DENNA SNABBGUIDE OCH MONTERINGSANVISNINGARNA! KONTROLLPANELEN PÅ DENNA DISKMASKIN AKTIVERAS NÄR

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

bruksanvisning Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Omslag DW12.indd 1 2014-07-03 09:07:58 CYLINDA_pase_A4.indd 1 2012-06-14 14.

bruksanvisning Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Omslag DW12.indd 1 2014-07-03 09:07:58 CYLINDA_pase_A4.indd 1 2012-06-14 14. bruksanvisning Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Omslag DW12.indd 1 2014-07-03 09:07:58 CYLINDA_pase_A4.indd 1 2012-06-14 14.19 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder.

Läs mer

QB6045. SV Bruksanvisning

QB6045. SV Bruksanvisning QB6045 SV Bruksanvisning INNEHÅLL SVENSKA 47 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.................................................. 48 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................... 49

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 840 HT Avh Bäste Cylindakund! Tack för att du valt en Cylinda Svanenmärkt diskmaskin. Cylinda är en svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket

Läs mer

CSF 458 E CDP4609/4609X

CSF 458 E CDP4609/4609X CSF 8 E CDP609/609X Läs den här handboken I den här handboken finns säkerhetsanvisningar, bruksanvisning, instruktioner för installation och tips vid felsökning med mera. Om du läser igenom handboken noga

Läs mer

Diskmaskin för professionellt bruk G 8050 / G 8051

Diskmaskin för professionellt bruk G 8050 / G 8051 Bruksanvisning Diskmaskin för professionellt bruk G 8050 / G 8051 Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas sv-se innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

Programblad. 1 AutoSensor 50-65 C Fördröjning. 2 Fördisk. 3 Snabbdisk 45 C Fördröjning. 4 Ekodisk 2) 50 C. 5 Intensivdisk 70 C.

Programblad. 1 AutoSensor 50-65 C Fördröjning. 2 Fördisk. 3 Snabbdisk 45 C Fördröjning. 4 Ekodisk 2) 50 C. 5 Intensivdisk 70 C. Snabbguide Programblad PROGRAMKNAPP Tryck på programknappen (flera gånger) tills indikatorn motsvarande önskat program tänds (se Programöversikten nedan). P (till höger finns beskrivningar av tillvalsfunktionerna)

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 3 NORSK Bruksanvisning Side 11 DANSK Brugsanvisning Side 19 SUOMI Käyttöohje Sivu 27 ENGLISH Instructions for use Page

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 3 NORSK Bruksanvisning Side 11 DANSK Brugsanvisning Side 19 SUOMI Käyttöohje Sivu 27 ENGLISH Instructions for use Page SVENSKA Bruksanvisning Sidan 3 NORSK Bruksanvisning Side 11 DANSK Brugsanvisning Side 19 SUOMI Käyttöohje Sivu 27 ENGLISH Instructions for use Page 35 BRUKSANVISNING INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS/ ANSLUTNINGAR

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Laboratoriediskmaskin G 7804

Laboratoriediskmaskin G 7804 Bruksanvisning Laboratoriediskmaskin G 7804 Bruksanvisningen skall ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. S M.-Nr.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

(till höger finns beskrivningar av alternativ)

(till höger finns beskrivningar av alternativ) Snabbguide Programblad INNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DENNA PRODUKT FÖRSTA GÅNGEN BÖR DU NOGGRANT LÄSA DENNA SNABBGUIDE OCH MONTERINGSANVISNINGARNA! KONTROLLPANELEN PÅ DENNA DISKMASKIN AKTIVERAS NÄR

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS DI9512 http://sv.yourpdfguides.com/dref/831385

Din manual ELEKTRO HELIOS DI9512 http://sv.yourpdfguides.com/dref/831385 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS DI9512. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 902 670 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

sv Innehållsförteckning

sv Innehållsförteckning VY %UXNVDQYLVQLQJ 'LVNPDVNLQ 6 Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar.............. 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 4 Vid leverans.................... 4 Vid installation................... 4

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS DI9532 http://sv.yourpdfguides.com/dref/831396

Din manual ELEKTRO HELIOS DI9532 http://sv.yourpdfguides.com/dref/831396 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS DI9532. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Diskmaskin 9000455912 (8908) Bruksanvisning

Diskmaskin 9000455912 (8908) Bruksanvisning Diskmaskin 9000455912 (8908) sv Bruksanvisning Start 6 7 8 9 Reset 3 sec. h. B h. min. h. A C Reset 3sec 1 2 3 5 4 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar.............. 4 Vid

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

DISKMASKINER TIPS & GODA RÅD

DISKMASKINER TIPS & GODA RÅD DISKMASKINER TIPS & GODA RÅD Built as a professional En diskmaskin ska hålla i många år Våra diskmaskiner är utvecklade så att alla de viktigaste komponenterna är tillverkade i stål av toppklass: invändigt

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 10 020 130

Läs mer

. Diskmedel... 16. / Programöversikt... 19. 1 Använda maskinen... 21. 2 Rengöring och skötsel... 23

. Diskmedel... 16. / Programöversikt... 19. 1 Använda maskinen... 21. 2 Rengöring och skötsel... 23 sv Innehållsförteckning 8 Bestämmelser för användningen........... 4 ( Säkerhetsanvisningar........ 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 5 Vid leverans.................... 5 Vid installation...................

Läs mer

ELVISP BRUKSANVISNING

ELVISP BRUKSANVISNING ELVISP BRUKSANVISNING Modell: BBR1000 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda vispen och spara den för framtida behov. SÄKERHET! Tänk på att alltid sätta säkerheten främst när du använder

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin DI 4536

Bruksanvisning. Diskmaskin DI 4536 Bruksanvisning Diskmaskin DI 4536 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Kontrollpanel 3 Diskprogram 4 Användning av produkten _ 5 Att ställa in vattenavhärdaren _ 5 Användning av avhärdningssalt 6 Användning

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

. Diskmedel... 17. / Programöversikt... 20. 1 Använda maskinen... 22

. Diskmedel... 17. / Programöversikt... 20. 1 Använda maskinen... 22 SN SX sv Innehållsförteckning 8 Bestämmelser för användningen.............. 4 ( Säkerhetsanvisningar........ 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 5 Vid leverans.................... 5 Vid installation...................

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

. Diskmedel... 17. / Programöversikt... 20. 1 Använda maskinen... 21

. Diskmedel... 17. / Programöversikt... 20. 1 Använda maskinen... 21 DM6155AVH sv Innehållsförteckning 8 Bestämmelser för användningen.............. 4 ( Säkerhetsanvisningar........ 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 5 Vid leverans.................... 5 Vid installation...................

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

%JTLNBTLJO SR... VLHPHQV KRPH FRP ZHOFRPH

%JTLNBTLJO SR... VLHPHQV KRPH FRP ZHOFRPH SR... Innehållsförteckning 8 Bestämmelser för användningen........... 4 ( Säkerhetsanvisningar........ 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 5 Vid leverans.................... 5 Vid installation...................

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

sv Innehållsförteckning

sv Innehållsförteckning sv Bruksanvisning Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar..... 4 Vid leverans................ 4 Vid installation.............. 4 Daglig användning.......... 4 Barn i hemmet.............. 4 Barnsäkring

Läs mer

. Diskmedel... 16. / Programöversikt... 19. 1 Använda maskinen... 21. 2 Rengöring och skötsel... 23

. Diskmedel... 16. / Programöversikt... 19. 1 Använda maskinen... 21. 2 Rengöring och skötsel... 23 SM SB sv Innehållsförteckning 8 Bestämmelser för användningen.............. 4 ( Säkerhetsanvisningar........ 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 5 Vid leverans.................... 5 Vid installation...................

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin QB6052W QB6052X

Bruksanvisning Diskmaskin QB6052W QB6052X SV Bruksanvisning Diskmaskin QB6052W QB6052X 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 7 6. INSTÄLLNINGAR...8 7.

Läs mer

Houseware. SodaMaster gazelle // Type 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, espresso nero// espresso nero// mineral water dispenser //

Houseware. SodaMaster gazelle // Type 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, espresso nero// espresso nero// mineral water dispenser // espresso nero// espresso and cappuccino maker// Houseware espresso nero// espresso and cappuccino maker// SodaMaster gazelle // mineral water dispenser // 1 litre // Adjustable amount of CO2 in water //

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

%JTLNBTLJO SR... VLHPHQV KRPH FRP ZHOFRPH

%JTLNBTLJO SR... VLHPHQV KRPH FRP ZHOFRPH SR... sv Innehållsförteckning 8 Användning för avsett ändamål................... 4 ( Säkerhetsanvisningar........ 4 Innan apparaten tas i drift........ 5 Vid leverans.................... 5 Vid installation...................

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 7-001 Dispenser Tallriksdispenser omställbar HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 74 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

. Diskmedel... 15. / Programöversikt... 18. 1 Använda maskinen... 20

. Diskmedel... 15. / Programöversikt... 18. 1 Använda maskinen... 20 Innehållsförteckning 8 Bestämmelser för användningen.............. 4 ( Säkerhetsanvisningar........ 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 5 Vid leverans.................... 5 Vid installation...................

Läs mer

ESF5521LOX ESF5521LOW

ESF5521LOX ESF5521LOW ESF5521LOX ESF5521LOW SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAM...6

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin DI9127 DI9127X

Bruksanvisning. Diskmaskin DI9127 DI9127X Bruksanvisning Diskmaskin DI97 DI97X Innehåll Säkerhetsföreskrifter Kontrollpanel 3 Program _ 4 Tillvalsfunktioner 5 Innan maskinen används första gången 5 Daglig användning _ 7 Råd och tips _ 8 Underhåll

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

QB 6121 Bruksanvisning Diskmaskin

QB 6121 Bruksanvisning Diskmaskin QB 6121 Bruksanvisning Diskmaskin 2 Vi vill skapa de bästa produktlösningar som du kan hitta på marknaden idag. Lösningar där du upplever en perfekt balans mellan form och funktion och där spetsteknologi

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

sv Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar.............. 4 Diskning........................ 15 Lär känna din nya diskmaskin.......

sv Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar.............. 4 Diskning........................ 15 Lär känna din nya diskmaskin....... DM645..AVH Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar.............. 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 4 Vid leverans.................... 4 Vid installation................... 4 Daglig användning...............

Läs mer

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar KORVGRILL HD1 HD2 HD4 Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer