Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240"

Transkript

1 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr

2 Innehållsförteckning Beskrivning av diskmaskinen....5 Översiktsbild...5 Manöverpanel...6 Säkerhetsanvisningar och varningar....7 Bidra till att skona miljön...17 Förpackningsmaterial...17 Hantering av uttjänad diskmaskin...17 Ekonomisk diskning...18 Första gången diskmaskinen används...19 Öppna luckan...19 Stänga luckan...19 Barnsäkerhetsspärr...19 Vattenavhärdare...20 Programmera avhärdaren Visa vattenhårdhet...22 Första gången diskmaskinen används behövs: Fylla på salt för avhärdning...23 Indikering för påfyllning av salt...24 Stänga av kontrollamporna Sköljmedel...26 Fylla på sköljmedel...26 Indikering för påfyllning av sköljmedel...27 Ställa in sköljmedelsdosering...28 Placera disken...29 Diskgods som inte är lämpat för maskindisk: Överkorg...31 Hylla (beroende på modell) Justera överkorgen...32 Underkorg...33 Bestick...34 Besticklåda (beroende på modell) Bestickkorg (beroende på modell) Använda diskmaskinen...36 Diskmedel...36 Fylla på diskmedel Koppla in diskmaskinen Välja program

3 Innehållsförteckning Starta ett program...38 Tidsindikering...39 Standby...39 Programslut...40 Stänga av diskmaskinen...40 Plocka ur disk...40 Avbryta program tillfälligt Byta program...41 Tillvalsfunktioner...42 Turbo...42 Senare start...43 Anpassa Automatic...45 Memory...46 Standbyoptimering...47 Fabriksinställning...48 Rengöring och skötsel...49 Rengöra diskutrymmet Rengöra luckan och lucktätningen...49 Rengöra diskmaskinens front...50 Rengöra silarna i diskutrymmet...51 Rengöra spolarmarna...53 Hur man klarar av mindre störningar själv...54 Tekniska fel...54 Fel i vattentillopp/vattenavlopp...56 Allmänna problem med diskmaskinen...57 Ljud...58 Diskresultatet är inte tillfredsställande...59 Åtgärda fel...62 Rengöra silen i vattentilloppet...62 Rengöra avloppspumpen och backventilen...63 Programöversikt...64 Miele service Reparationer...68 Garantitid och garantivillkor...68 Programuppgradering (Update) Anvisningar för testinstitut...68 Extra tillbehör

4 Innehållsförteckning Elanslutning...70 Vattenanslutning...71 Mieles vattenskyddssystem Vattentillopp...71 Vattenavlopp...72 Tekniska data

5 Beskrivning av diskmaskinen Översiktsbild Övre spolarmen (inte synlig på bilden) Besticklåda (beroende på modell) Överkorg Mittersta spolarmen Ventilationsöppning för torkning (beroende på modell) Nedre spolarmen Silkombination Typskylt Barnsäkerhetsspärr i handtaget (inte synligt på bilden) Behållare för sköljmedel Diskmedelsbehållare med två fack Saltbehållare för avhärdningsfunktion 5

6 Beskrivning av diskmaskinen Manöverpanel Programurval Tidsindikering Kontrollampor/indikeringar för påfyllning Start/Stoppknapp med kontrollampa Knapp för Senare start med kontrollampa Turboknapp med kontrollampa Programvalsknapp Knapp (Till/Frånknapp) Översikt symboler Turbo / Till/Frånknapp Programvalsknapp Turboknapp Knapp för Senare start Start/Stoppknapp Kontrollampor / Tillopp/avlopp Sköljmedel Salt Program Auto Automatic Fin ECO ECO Lätt 50 C Intensiv 75 C Denna bruksanvisning beskriver flera diskmaskinsmodeller med olika höjd. De olika modellerna har följande beteckningar: normal = diskmaskin 80,5 cm hög (inbyggnadsmodell) respektive 84,5 cm hög (fristående modell) XXL = diskmaskin 84,5 cm hög. 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Denna diskmaskin uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till person- och sakskador. Läs bruksanvisningen noga innan diskmaskinen monteras och tas i bruk. Därigenom förhindras olyckor samt skador på diskmaskinen. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte! Användningsområde Denna diskmaskin är avsedd att användas i hushåll eller i hushållsliknande miljöer. Diskmaskinen är inte avsedd för utomhusbruk. All annan användning och alla ombyggnader och förändringar av diskmaskinen är inte tillåtna och kan innebära fara. Miele ansvarar inte för skador som uppkommit till följd av otillåten eller felaktig användning. Personer, särskilt barn, som inte kan använda diskmaskinen på ett säkert sätt får endast använda den under uppsikt av en vuxen person. 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar Om det finns barn i hemmet Barn under åtta år bör hållas borta från diskmaskinen. De får endast använda den under uppsikt. Barn från åtta år och uppåt får endast använda diskmaskinen utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna se och förstå riskerna med att använda diskmaskinen på ett felaktigt sätt om de ska använda den. Barn får inte rengöra eller utföra service på diskmaskinen utan uppsikt. Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av diskmaskinen. Låt aldrig barn leka med diskmaskinen. Det finns bland annat risk för att barn kan bli instängda i diskmaskinen! Se till att barn inte kommer i kontakt med diskmedlet! Diskmedel kan orsaka frätskador i mun och svalg och leda till kvävning. Se till att barn inte kommer i närheten av den öppna diskmaskinen. Det kan fortfarande finnas kvar rester av diskmedel i diskmaskinen. Åk genast till en läkare om barnet har stoppat diskmedel i munnen. 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar Teknisk säkerhet Kontrollera att diskmaskinen inte har några synliga skador innan den installeras. En skadad diskmaskin får inte tas i drift. En skadad diskmaskin kan utgöra en fara! Diskmaskinen får endast anslutas till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande säkerhetsföreskrifter. När diskmaskinen har installerats måste vägguttaget gå att komma åt så att strömmen kan brytas när som helst. Det får inte finnas en stickpropp till en annan elektrisk maskin bakom diskmaskinen. Inbyggnadsdjupet kan vara otillräckligt och genom tryck på stickproppen uppstår risk för överhettning (brandfara). Diskmaskinen får inte byggas in under en häll. Hällens höga temperaturavgivning kan skada diskmaskinen. Av samma anledning är det inte heller tillåtet att installera diskmaskinen direkt bredvid värmeavgivande maskiner som inte brukar förekomma i kök (till exempel öppna eldstäder för uppvärmning och liknande). Diskmaskinen får inte anslutas till elnätet förrän alla installationsoch monteringsarbeten (inklusive inställningen till luckfjädringen) har avslutats. 9

10 Säkerhetsanvisningar och varningar Innan diskmaskinen ansluts måste uppgifterna om anslutning (säkring, spänning och frekvens) på diskmaskinens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen så att dessa överensstämmer. Diskmaskinens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning är uppfylld. Låt i tveksamma fall en fackman kontrollera installationen. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av avsaknad av eller brott på jordad kabel (till exempel elektriska stötar). Diskmaskinens elanslutning får inte dras via grenuttag eller förlängningskabel eftersom den nödvändiga säkerheten då inte kan garanteras (till exempel risk för överhettning). Diskmaskinen får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel båtar). Placera inte diskmaskinen i utrymmen med risk för frost. Frysta slangar kan spricka och elektronikens tillförlitlighet kan minska på grund av temperaturer under fryspunkten. 10

11 Säkerhetsanvisningar och varningar Vattenanslutningens plasthölje innehåller en elektrisk ventil. Doppa inte höljet i vatten. I tilloppsslangen finns strömförande ledningar. Slangen får därför inte kortas av. Det inbyggda Waterproof-systemet är ett tillförlitligt skydd mot vattenläckage under följande förutsättningar: att diskmaskinen installeras enligt instruktionerna att diskmaskinen repareras och defekta delar byts ut vid synlig skada att vattenkranen stängs av om diskmaskinen står oanvänd en längre tid (till exempel vid semester). Waterproof-systemet fungerar även när diskmaskinen är avstängd. Strömmen till diskmaskinen får dock inte vara bruten. En skadad diskmaskin kan utgöra en fara! En skadad diskmaskin ska omedelbart tas ur drift. Kontakta närmaste återförsäljare eller Miele service. 11

12 Säkerhetsanvisningar och varningar Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren, för vilka tillverkaren inte ansvarar. Reparationer får endast utföras av Miele eller av Miele auktoriserad serviceverkstad, annars kan inte garantibestämmelserna åberopas vid senare skador. Defekta delar får endast bytas ut mot originalreservdelar från Miele. Endast om originalreservdelar används kan Miele garantera att diskmaskinen uppfyller alla säkerhetskrav. Bryt strömmen till diskmaskinen vid reparation och underhåll (stäng av diskmaskinen och dra sedan ut stickproppen). En skadad anslutningskabel får endast ersättas med en speciell anslutningskabel av samma typ (kan beställas hos Mieles reservdelsavdelning). Av säkerhetsskäl får bytet endast utföras av auktoriserad fackman eller av Miele service. 12

13 Fackmässig installation Säkerhetsanvisningar och varningar Installera och anslut diskmaskinen enligt monteringsanvisningen. Iaktta försiktighet vid förberedelse inför och utförande av montering av diskmaskinen. Vissa metalldelar är förknippade med risk för skärsår eller andra skador. Använd skyddshandskar. Diskmaskinen måste stå vågrätt för att felfri drift ska kunna garanteras. För att säkerställa att diskmaskinen står stadigt måste den placeras under en genomgående bänkskiva monterad i intillstående skåp. Gäller integrerade diskmaskiner och diskmaskiner för inbyggnad under bänkskiva. Om en fristående diskmaskin ska byggas om till en diskmaskin för underbyggnad ska sockeln avlägsnas och en sockel för underbyggnad monteras. Använd tillhörande monteringssats. Annars finns risk för skador på grund av utstickande metalldelar! Luckfjädringarna måste ställas in jämnt på båda sidorna. Luckans fjädringar har rätt inställning när luckan stannar halvt öppen om man släpper den i denna position (cirka 45 vinkel). Den får alltså inte falla ner obromsat. 13

14 Säkerhetsanvisningar och varningar Användning Tillsätt aldrig lösningsmedel i diskmaskinen. Risk för explosion! Inandas inte diskmedel i pulverform! Svälj inte diskmedel! Maskindiskmedel är starkt frätande och kan orsaka frätskador i näsa, mun och svalg. Om någon har svalt eller andats in maskindiskmedel ska man omedelbart kontakta läkare eller Giftinformationscentralen, telefonnummer 112. Lämna inte diskmaskinens lucka öppen i onödan. Det finns risk för att någon snubblar och/eller ramlar på luckan. Varmt porslin kan vara mycket varmt vid programslut! Låt det därför vara kvar i diskmaskinen efter avslutat program och låt det svalna så att det går att ta i porslinet utan att du bränner dig. Stå eller sitt inte på den öppna luckan. Diskmaskinen kan välta. Du kan göra dig illa eller diskmaskinen kan gå sönder. Använd endast disk- och sköljmedel för hushållsdiskmaskiner. Använd inte handdiskmedel! Använd inte industridiskmedel eller diskmedel för professionellt bruk. Sådana diskmedel kan orsaka materialskador och det finns risk för starka kemiska reaktioner (till exempel knallgasreaktion). 14

15 Säkerhetsanvisningar och varningar Fyll inte på diskmedel (inte heller flytande diskmedel) i sköljmedelsbehållaren. Behållaren förstörs av diskmedel! Fyll inte på diskmedel (inte heller flytande) i saltbehållaren. Diskmedel förstör avhärdaren. Använd om möjligt endast grovkornigt salt eller rent koksalt. Andra saltsorter kan innehålla beståndsdelar som inte är vattenlösliga och kan därmed orsaka funktionsstörningar i avhärdaren. I diskmaskiner med bestickkorg (beroende på modell) ska besticken av säkerhetsskäl placeras med spetsarna neråt. Då undviker man att någon skadar sig på knivarnas och gafflarnas spetsar. Besticken blir dock lättare rena och torkar snabbare om de placeras i diskmaskinen med skaften neråt. Diska inte plastmaterial som inte är temperaturbeständigt, till exempel engångsförpackningar och -bestick. Sådant material kan deformeras av de höga temperaturerna. Om du använder funktionen Senare start (beroende på modell) ska diskmedelsbehållaren vara torr när diskmedlet fylls på. Torka behållaren vid behov. Om diskmedelsbehållaren är fuktig klumpar sig diskmedlet och sköljs inte ur ordentligt. 15

16 Säkerhetsanvisningar och varningar Tillbehör Endast tillbehör som uttryckligen har godkänts av Miele får användas. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och Miele kan inte heller garantera att gällande säkerhetskrav uppfylls. Hantering av uttjänad diskmaskin Gör lucklåset obrukbart så att barn inte kan låsa in sig i diskmaskinen. Avlägsna eller förstör lucklåsets låshake. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. 16

17 Bidra till att skona miljön Förpackningsmaterial Emballaget skyddar diskmaskinen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Det handlar om följande material: Yttre förpackning: wellpapp av upp till 100 % återvinningsmaterial, alternativt sträckfilm av polyetylen (PE) PP-band av polypropylen (PP). Inre förpackning: expanderbar polystyrol (EPS) utan tillsatser av klor och fluor botten, lock och stödlister av obehandlat naturträ skyddsplast av polyetylen (PE). Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Din återförsäljare kan återta förpackningen för återvinning eller informera dig om närmaste återvinningsstation. Hantering av uttjänad diskmaskin Elektriska och elektroniska produkter som har tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för deras funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker och skador på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade diskmaskinen i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade diskmaskinen förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. Diskmaskinens alla plastdelar är markerade med internationellt normerade symboler. Därför kan diskmaskinens delar återvinnas miljövänligt med hjälp av källsortering. 17

18 Bidra till att skona miljön Ekonomisk diskning Denna diskmaskin diskar väldigt vattenoch energisnålt. Du kan spara en hel del om du följer nedanstående tips. Du kan ansluta diskmaskinen till varmvatten. Varmvattenanslutningen är särskilt lämplig vid en energibesparande uppvärmning av varmvatten, till exempel med hjälp av solenergi. Vid eluppvärmning rekommenderar vi kallvattenanslutning. Utnyttja diskkorgarnas kapacitet fullt ut utan att för den skull överfylla diskkorgarna. På så vis blir diskningen mest ekonomisk. Välj ett diskprogram som motsvarar diskgodset och dess smutsighetsgrad. Välj programmet ECO för extra energibesparande diskning. Detta program är med hänsyn till energi- och vattenförbrukningen det effektivaste för diskning av normalsmutsat diskgods. Följ diskmedelstillverkarens doseringsanvisningar. Vid användning av diskmedel i pulverform eller flytande diskmedel kan diskmedelsmängden reduceras med 1 / 3 om diskkorgarna endast är fyllda till hälften. 18

19 Första gången diskmaskinen används Öppna luckan Barnsäkerhetsspärr Fatta tag i handtaget och dra i det för att öppna luckan. Om luckan öppnas när diskmaskinen är igång, avbryts alla funktioner automatiskt. Stänga luckan Skjut in diskkorgarna. Tryck in luckan tills du känner att låset hakar fast. För att förhindra barn från att öppna diskmaskinen kan du låsa luckan med barnsäkerhetsspärren. För att spärra luckan, flyttar du reglaget under greppkanten åt höger. För att låsa upp luckan, flyttar du reglaget åt vänster. 19

20 Första gången diskmaskinen används Vattenavhärdare För att uppnå ett bra diskresultat behöver diskmaskinen mjukt vatten (vatten med låg kalkhalt). Hårt vatten förorsakar vita beläggningar på disken och diskkammarens väggar. Om hårdhetsgraden överstiger 4 dh (0,7 mmol/l) måste vattnet därför avhärdas. Den inbyggda vattenavhärdaren avhärdar automatiskt. Avhärdaren lämpar sig för en vattenhårdhet på upp till 70 dh (12,6 mmol/l). För att kunna avhärda vattnet behöver avhärdaren salt. Vid användning av kombinationsdiskmedel går det vid vissa hårdhetsgrader på vattnet ( 21 dh) att avstå från salt (se avsnittet "Diskmedel"). Diskmaskinen måste programmeras exakt efter hårdhetsgraden på det vatten som används på uppställningsplatsen. Den lokala vattenleverantören lämnar information om vattnets hårdhetsgrad. Vid varierande hårdhetsgrad (t ex d) ska inställningen alltid programmeras efter den högsta hårdhetsgraden (i det här exemplet 50 d). Eventuellt framtida servicearbete underlättas om du känner till vattnets hårdhetsgrad. Anteckna därför vattnets hårdhetsgrad här: Förinställd hårdhetsgrad vid leverans är 15 dh (2,7 mmol/l). Om denna inställning överensstämmer med hårdheten för vattnet på uppställningsplatsen behöver du inte läsa vidare. Om det är en annan hårdhet för vattnet på uppställningsplatsen måste avhärdaren programmeras med hjälp av knapparna på manöverpanelen. dh 20

21 Första gången diskmaskinen används Programmera avhärdaren Vid programmeringen blinkar och lyser olika kontrollampor efter varje knapptryckning. Endast kontrollamporna i nedanstående steg har dock betydelse för programmeringen. Det är möjligt att när som helst avbryta programmeringen och börja om från början genom att diskmaskinen stängs av med knappen. Stäng av diskmaskinen med knappen om den är inkopplad. Håll knappen / intryckt och koppla samtidigt in diskmaskinen med knappen. Håll knappen / intryckt i minst fyra sekunder tills kontrollampan / lyser. Om så inte är fallet, börja om från början. Tryck två gånger på knappen för Senare start. Kontrollampan för Senare start blinkar två gånger i korta intervaller. I tidsdisplayen blinkar p15. Vid leverans är en vattenhårdhet på 15 dh inställd. Det inställda värdet visas i tidsdisplayen efter p (se tabell). Välj den blinkrytm som motsvarar den aktuella hårdhetsgraden på vattnet med knappen /. Varje knapptryckning leder till en ny nivå. Efter det högsta värdet börjar inställningen om från början. Stäng av diskmaskinen med knappen. 21

22 Första gången diskmaskinen används dh mmol/l f ,2 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7-9,0 9,2-10,8 11,0-12, Värde för inställning i tidsdisplayen Visa vattenhårdhet Stäng av diskmaskinen med knappen. Håll knappen / intryckt och koppla samtidigt in diskmaskinen med knappen. Håll knappen / intryckt i minst fyra sekunder tills kontrollampan / lyser. Tryck två gånger på knappen för Senare start. Kontrollampan för Senare start blinkar två gånger i korta intervaller. Den inställda vattenhårdheten framgår av blinkandet i displayen. Sifferföljden efter p visar den inställda vattenhårdheten (se tabell). Stäng av diskmaskinen med knappen. 22

23 Första gången diskmaskinen används Första gången diskmaskinen används behövs: diskmedel för hushållsmaskiner sköljmedel för hushållsdiskmaskiner Om vattenhårdheten på uppställningsplatsen är högre än 6 dh behöver du även: cirka 2 liter vatten cirka 2 kg salt. Alla diskmaskiner genomgår en funktionstest i fabriken. Vattenrester i diskmaskinen beror på denna test och inte på att diskmaskinen har använts tidigare. Fylla på salt för avhärdning Om vattenhårdheten på uppställningsplatsen konstant ligger under 4 dh (= 0,7 mmol/l) behöver inget salt fyllas på. Du måste dock ändå programmera diskmaskinen för rätt vattenhårdhet. Viktigt! Innan du fyller på salt första gången måste du fylla på saltbehållaren med cirka 2 liter vatten så att saltet kan lösas upp. När diskmaskinen har tagits i bruk finns det alltid tillräckligt med vatten i saltbehållaren. Fyll inte på diskmedel (inte heller flytande) i saltbehållaren. Diskmedel förstör avhärdaren. Använd om möjligt endast grovkornigt salt eller rent koksalt. Andra saltsorter kan innehålla beståndsdelar som inte är vattenlösliga och kan därmed orsaka funktionsstörningar på avhärdningen. 23

24 Första gången diskmaskinen används Ta ut underkorgen ur diskmaskinen och öppna saltbehållarens lock. Varje gång saltbehållarens lock öppnas rinner vatten och/eller saltrester ut ur behållaren. Öppna därför endast saltbehållaren för att fylla på salt. Fyll först saltbehållaren med cirka 2 liter vatten. Indikering för påfyllning av salt Fyll på salt efter ett avslutat program så snart kontrollampan tänds. Efter saltpåfyllning kan kontrollampan fortsätta att lysa ett tag. Den släcks så snart saltkoncentrationen är tillräckligt hög. Indikering för påfyllning av salt är avstängd om du har programmerat diskmaskinen på en vattenhårdhet under 4 dh (= 0,7 mmol/l). Starta direkt därefter Fin-programmet med Turbo påkopplad men utan diskgods så att det överflödiga saltvattnet späds ut och spolas bort. Placera påfyllningstratten på saltbehållarens öppning och fyll sedan på med salt tills behållaren är fylld. Saltbehållaren rymmer ungefär 2 kg beroende på saltsort. Rengör området runt påfyllningsöppningen från saltrester och skruva fast locket ordentligt på behållaren. Starta direkt därefter Fin-programmet med Turbo påkopplad men utan diskgods så att det överflödiga saltvattnet späds ut och spolas bort. 24

25 Första gången diskmaskinen används Stänga av kontrollamporna Om du alltid använder diskmedel med fler funktioner och störs av kontrollamporna för påfyllning av salt och sköljmedel, kan du stänga av dem. Stäng av diskmaskinen med knappen. Håll knappen / intryckt och koppla samtidigt in diskmaskinen med knappen. Håll knappen / intryckt i minst fyra sekunder tills kontrollampan / lyser. Om så inte är fallet, börja om från början. Tryck på knappen för Senare start nio gånger. Kontrollampan för Senare start blinkar nio gånger i korta intervaller. Blinkandet i tidsdisplayen visar om kontrollamporna är av eller på. p1: Kontrollamporna är på p0: Kontrollamporna är avstängda Om du vill ändra inställningen så trycker du på programvalsknappen. Inställningen sparas direkt. Stäng av diskmaskinen med knappen. Om du slutar att använda diskmedel med fler funktioner så tänk på att fylla på salt och sköljmedel och att aktivera indikeringarna för påfyllning. 25

26 Första gången diskmaskinen används Sköljmedel Sköljmedel behövs för att vattnet ska rinna av jämnt från hela disken, så att den inte blir fläckig och för att disken ska torka lättare. Sköljmedel fylls på i behållaren för sköljmedel. Den inställda mängden doseras automatiskt. Fylla på sköljmedel Fyll endast på sköljmedel för hushållsdiskmaskiner. Fyll aldrig på handdisk- eller maskindiskmedel. Sköljmedelsbehållaren förstörs av dessa. Som alternativ till sköljmedel kan du använda matättika med högst 5 procent syrahalt eller 10-procentig flytande citronsyra. Disken blir dock fuktigare och fläckigare än om du använder sköljmedel. Tryck på öppningsknappen på sköljmedelsbehållarens lock i pilens riktning. Luckan öppnas. Använd inte ättika med högre syrahalt (t ex 25-procentig ättikssprit). Diskmaskinen kan ta skada. Om du uteslutande diskar med diskmedel med fler funktioner, behöver du inte fylla på med sköljmedel. 26

27 Första gången diskmaskinen används Indikering för påfyllning av sköljmedel När kontrollampan tänds räcker sköljmedlet till ytterligare 2 3 diskomgångar. Fyll på sköljmedel i tid. Fyll endast på så mycket sköljmedel att det syns i påfyllningsöppningen. Behållaren rymmer ungefär 110 ml. Stäng locket ordentligt. Om locket inte sitter fast kan det komma in vatten i sköljmedelsbehållaren under diskning. Torka noga bort eventuellt överflödigt sköljmedel eftersom detta annars kan ge upphov till kraftig skumbildning i nästa program. Om du alltid använder diskmedel med fler funktioner och du störs av indikeringarna för salt och sköljmedel så kan du stänga av dem (se avsnittet "Första gången du använder diskmaskinen - Indikering för påfyllning av salt"). Om du slutar att använda diskmedel med fler funktioner så tänk på att fylla på salt och sköljmedel och att aktivera indikeringarna för påfyllning. 27

28 Första gången diskmaskinen används Ställa in sköljmedelsdosering För att få ett optimalt diskresultat kan du programmera sköljmedelsdoseringen. Doseringsmängden kan ställas in i steg från cirka 0 6 ml sköljmedel. Vid leverans är en sköljmedelsmängd på cirka 3 ml inställd. Denna inställning är en rekommendation. Den doserade sköljmedelsmängden kan på grund av den automatiska anpassningen för programmet Automatic bli högre än det inställda värdet. Om disken blir fläckig: Ställ in en större mängd sköljmedel. Om en mjölkaktig hinna uppstår på disken: Ställ in en mindre mängd sköljmedel. Stäng av diskmaskinen med knappen. Håll knappen / intryckt och koppla samtidigt in diskmaskinen med knappen. Håll knappen / intryckt i minst fyra sekunder tills kontrollampan / lyser. Om så inte är fallet, börja om från början. Tryck tre gånger på knappen för Senare start. Kontrollampan för Senare start blinkar tre gånger i korta intervaller. I tidsdisplayen blinkar p3. Vid leverans är en sköljmedelsmängd på 3 ml inställd (fabriksinställning). Det inställda värdet visas i tidsdisplayen efter p. Välj det värde som motsvarar önskad sköljmedelsmängd med hjälp av knappen /. Varje knapptryckning leder till en ny nivå. Den programmerade sköljmedelsmängden sparas direkt. Stäng av diskmaskinen med knappen. 28

29 Placera disken Vad du bör tänka på Avlägsna grova matrester från diskgodset. Disken behöver inte sköljas av under rinnande vatten. Diska inte diskgods med aska, sand, vax, smörjfett eller färg i diskmaskinen. Dessa ämnen förstör diskmaskinen. Du kan placera disk på valfri plats i diskkorgarna. Nedanstående tips bör dock följas: Disken får inte ligga i varandra så att de olika delarna täcker varandra. Disken måste ställas så att vattenstrålarna kommer åt överallt. Annars blir disken inte ren! Kontrollera att disken står stadigt. Disk som till exempel koppar, glas, skålar och kastruller placeras med öppningen neråt. Hög och smal disk som till exempel vaser och flaskor ska inte ställas i diskkorgens hörn utan i mitten av diskkorgen. Där nås de lättast av vattenstrålarna. Disk med kupad botten placeras lutande, så att vattnet kan rinna av ordentligt. Se till att spolarmarna inte blockeras av alltför hög disk eller disk som sticker ner från diskkorgen ovanför. Kontrollera gärna genom att vrida spolarmarna för hand. Se till att små föremål inte ramlar genom diskkorgen. Små delar som till exempel lock bör placeras i besticklådan eller bestickkorgen (beroende på modell). Viss mat som till exempel morot, tomat och ketchup innehåller naturliga färgämnen. Dessa färgämnen kan missfärga plastkärl och plastdelar om större mängder av dessa färgämnen hamnar i diskmaskinen. Plastdelarnas stabilitet påverkas inte av missfärgningen. 29

30 Placera disken Diskgods som inte är lämpat för maskindisk: Bestick av trä eller med delar av trä: träet nöts. Dessutom är de limsorter som används inte lämpade för maskindisk. Följden blir att trädelar, som till exempel träskaft, kan lossna. Antikföremål såsom värdefulla vaser eller glas med dekor: dessa tål inte maskindisk. Plastföremål som inte är temperaturbeständiga: dessa kan deformeras. Föremål av koppar, mässing, tenn och aluminium: dessa kan missfärgas och bli matta. Dekorationer påmålade efter glasering: dessa kan blekna efter många diskningar. Ömtåliga glas- och kristallföremål: dessa kan bli matta efter en längre tid. Vi rekommenderar: Köp porslin och bestick som tål att diskas i diskmaskin. Glas kan bli matta efter många diskomgångar i diskmaskin. Använd därför program med låg temperatur (se avsnittet "Programöversikt") eller program med GlassCare (beroende på modell) för ömtåliga glas. Risken för att de ska bli matta minskar då. OBS! Silver som har polerats med silverputsmedel kan fortfarande vara fuktigt och fläckigt efter diskningen eftersom vattnet inte rinner av helt och hållet. Silver måste torkas av med handduk efter diskningen. Silver kan missfärgas vid kontakt med svavelhaltiga livsmedel. Till dessa hör till exempel äggula, lök, majonnäs, senap, baljväxter, fisk, saltlag och marinader. Aluminiumföremål (till exempel fettfilter) får inte diskas med industrirengöringsmedel som innehåller höga halter alkalihydroxid. Det kan uppstå materialskador. I extrema fall föreligger risk för explosionsartad kemisk reaktion (till exempel knallgasreaktion). 30

31 Placera disken Överkorg Av säkerhetsskäl ska diskning alltid ske med insatt över- och underkorg. Hylla (beroende på modell) Behöver du mer plats för högt diskgods kan du fälla upp hyllan. Glas kan ställas mot hyllan för att de ska stå mer stabilt. Fäll ner hyllan och ställ de höga glasen mot den. Placera smått, lätt och ömtåligt diskgods, som till exempel kaffefat, koppar, glas och dessertskålar i överkorgen. Även kastruller med låga kanter kan ställas i överkorgen. Lägg enstaka långt diskgods som till exempel soppslevar, slevar och långa knivar på tvären framtill i överkorgen. 31

32 Placera disken Justera överkorgen För att få mer plats i över- eller underkorgen för höga saker kan du justera överkorgen i tre höjdlägen med cirka 2 cm avstånd mellan varandra. För att vattnet lättare ska kunna rinna ur fördjupningarna kan överkorgen även sättas in lutande med ena sidan högt och andra sidan lågt. Kontrollera dock att korgen kan skjutas in i diskutrymmet utan problem efter justeringen. Dra ut överkorgen. Beroende på hur överkorgen ställs in kan till exempel tallrikar med följande mått placeras i korgarna. Diskmaskin med besticklåda (modell, se typskylt) Inställning Tallrikar- icm av överkorgen Överkorg Underkorg Normal XXL Övre läge Mitten Nedre läge Diskmaskin med bestickkorg (modell, se typskylt) Justera överkorgen uppåt: Dra korgen uppåt tills den hakar fast. Justera överkorgen neråt: Lossa spärrarna på överkorgens sidor genom att dra dem uppåt. Sätt korgen i önskad position och lås spärrarna igen. Inställning Tallrikar- icm av överkorgen Överkorg Underkorg Normal XXL Övre läge Mitten Nedre läge

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING S INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS SIDAN 4 MILJÖSKYDD SIDAN 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 4 KOPPLINGAR SIDAN 5 ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN SIDAN 6 ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Programblad ADPY 1120. Programöversikt. kallvatten. 1 Fördisk. 2 Snabbdisk 40 C. 3 Ekodisk 2) 50 C. 4 Intensivdisk 70 C. Halv diskmängd 50 C

Programblad ADPY 1120. Programöversikt. kallvatten. 1 Fördisk. 2 Snabbdisk 40 C. 3 Ekodisk 2) 50 C. 4 Intensivdisk 70 C. Halv diskmängd 50 C Snabbguide Programblad INNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DENNA PRODUKT FÖRSTA GÅNGEN BÖR DU NOGGRANT LÄSA DENNA SNABBGUIDE OCH MONTERINGSANVISNINGARNA! KONTROLLPANELEN PÅ DENNA DISKMASKIN AKTIVERAS NÄR

Läs mer

DISKMASKINER TIPS & GODA RÅD

DISKMASKINER TIPS & GODA RÅD DISKMASKINER TIPS & GODA RÅD Built as a professional En diskmaskin ska hålla i många år Våra diskmaskiner är utvecklade så att alla de viktigaste komponenterna är tillverkade i stål av toppklass: invändigt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin DI 4536

Bruksanvisning. Diskmaskin DI 4536 Bruksanvisning Diskmaskin DI 4536 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Kontrollpanel 3 Diskprogram 4 Användning av produkten _ 5 Att ställa in vattenavhärdaren _ 5 Användning av avhärdningssalt 6 Användning

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

QB 6121 Bruksanvisning Diskmaskin

QB 6121 Bruksanvisning Diskmaskin QB 6121 Bruksanvisning Diskmaskin 2 Vi vill skapa de bästa produktlösningar som du kan hitta på marknaden idag. Lösningar där du upplever en perfekt balans mellan form och funktion och där spetsteknologi

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Diskmaskin. sv Bruksanvisning

Diskmaskin. sv Bruksanvisning Diskmaskin sv Bruksanvisning Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar..... 4 Vid leverans................ 4 Vid installation.............. 4 Daglig användning.......... 4 Barn i hemmet..............

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Diskmaskin. sv Bruksanvisning

Diskmaskin. sv Bruksanvisning Diskmaskin sv Bruksanvisning Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar.......... 4 Lär känna din nya diskmaskin... 6 Avhärdaren................... 7 Fylla på specialsalt............ 8 Fylla på sköljglans.............

Läs mer

Din manual BOSCH SRU40E02SK http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656918

Din manual BOSCH SRU40E02SK http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656918 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSCH SRU40E02SK. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZDI6555W http://sv.yourpdfguides.com/dref/655849

Din manual ZANUSSI ZDI6555W http://sv.yourpdfguides.com/dref/655849 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZDI6555W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 830 FI Avh Bäste Cylindakund! Tack för att du valt en Cylinda Svanenmärkt diskmaskin. Cylinda är en svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

sv Innehållsförteckning

sv Innehållsförteckning sv Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar.............. 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 4 Vid leverans.................... 4 Vid installation................... 4 Daglig användning...............

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

. Diskmedel... 16. / Programöversikt... 19. 1 Använda maskinen... 21

. Diskmedel... 16. / Programöversikt... 19. 1 Använda maskinen... 21 sv Innehållsförteckning 8 Bestämmelser för användningen.............. 4 ( Säkerhetsanvisningar........ 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 5 Vid leverans.................... 5 Vid installation...................

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

. Diskmedel... 17. / Programöversikt... 20. 1 Använda maskinen... 22

. Diskmedel... 17. / Programöversikt... 20. 1 Använda maskinen... 22 Innehållsförteckning 8 Bestämmelser för användningen........... 4 ( Säkerhetsanvisningar........ 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 4 Vid leverans.................... 5 Vid installation...................

Läs mer

Diskmaskiner. Fristående program. Hösten 2012

Diskmaskiner. Fristående program. Hösten 2012 Diskmaskiner Fristående program Hösten 2012 Miele innebär kvalitet Immer besser. Sedan numera 113 år har vi varit trogna vår företagsfilosofi. Immer besser är tyska och betyder alltid bättre, ett motto

Läs mer

Lättdisk. Avspoln. Grytdisk. Sköljprogr. Tallriksvärmn. Glasdisk. Bruksanvisning. Sverige Disken. Super Cleaning System

Lättdisk. Avspoln. Grytdisk. Sköljprogr. Tallriksvärmn. Glasdisk. Bruksanvisning. Sverige Disken. Super Cleaning System Avspoln. Grytdisk Normal Lättdisk Glasdisk Sköljprogr. Tallriksvärmn. Bruksanvisning Sverige Disken Super Cleaning System 1 SERVICE & GARANTI I Sverige gäller Konsumentköp EHL 91 samt EHL Trygghetsförsäkring.

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Avh

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Avh Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Avh Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser.

Läs mer

Bruksanvisning DISKMASKIN CARDINAL 6210 822 961 223-00 - 0104

Bruksanvisning DISKMASKIN CARDINAL 6210 822 961 223-00 - 0104 Bruksanvisning S DISKMASKIN CARDINAL 6210 822 961 22-00 - 0104 Till våra kunder, läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Iaktta framför allt säkerhetsanvisningarna på de första sidorna i bruksanvisningen!

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

sv Innehållsförteckning

sv Innehållsförteckning Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar.............. 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 4 Vid leverans.................... 4 Vid installation................... 4 Daglig användning...............

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 890 PRO Avh

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 890 PRO Avh Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 890 PRO Avh Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att

Läs mer

Bruksanvisnin Cylinda 1-23

Bruksanvisnin Cylinda 1-23 Grytdisk Starkdisk Normaldisk Snabbdisk Avspolning C Torkvärme Start Stop Bruksanvisnin Cylinda 1-23 SERVICE & GARANTI I Sverige gäller Konsumentköp EHL 91 samt EHL Trygghetsförsäkring. Innan du beställer

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning Bruksanvisning Diskmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

KULT pro Power Entsafter

KULT pro Power Entsafter KULT pro Power Entsafter sv Användarguide 58 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5914 XXL SOF. Bruksanvisning

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5914 XXL SOF. Bruksanvisning Bruksanvisning Diskmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764118_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Din manual ZANUSSI DW6726 http://sv.yourpdfguides.com/dref/666153

Din manual ZANUSSI DW6726 http://sv.yourpdfguides.com/dref/666153 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI DW6726. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Kaffemaskin

Bruksanvisning Kaffemaskin Bruksanvisning Kaffemaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar kaffemaskinen i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på kaffemaskinen. sv-se M.-Nr. 09 821 910

Läs mer

Inför provet årskurs 8

Inför provet årskurs 8 Inför provet årskurs 8 Näringsämnena: Protein, kolhydrater, fett, vitaminer, mineraler och vatten Koka potatis: Koktid: 20-30 minuter Använd salt för att få smak och för att vattnet ska koka bättre. Behåll

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5434. Bruksanvisning

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5434. Bruksanvisning Bruksanvisning Diskmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Bonviva Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: du måste spara din kaffebryggarens

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov.

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov. DM 285 Fi Bästa kund, Var vänlig läs noga igenom dessa bruksanvisningar innan du installerar eller börjar använda diskmaskinen. Dessa anvisningar är avsedda att förebygga risken för personskador och/eller

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion_MNL_R0_SV_140828.indd 1 Kära kund! Du har precis köpt en enastående kvalitetsprodukt, Cerafit Fusion-setet från Emerald Green Edition. Aluminium och

Läs mer

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764096_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

Bästa kund, Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov.

Bästa kund, Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov. DM 205 Bästa kund, Var vänlig läs noga igenom bruksanvisningen innan du installerar eller börjar använda diskmaskinen. Dessa anvisningar är avsedda att förebygga risken för personskador och/eller skador

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM820 Bäste Cylindakund! Tack för att du valt en Cylinda Svanenmärkt diskmaskin. Cylinda är en svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE BÄTTRE BADRUM SV MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE Art.nr. BG1313SLE BG1313NLE RSK.nr 7303174 7303173 Monteringsanvisning Glimminge 20130508-1.2 Innehåll: Installation av badkar med frontpanel, följ

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med manuell vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764086_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Cylinda DM 10 Charmant Cylinda DM 11 Brilliant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 10 Charmant Cylinda DM 11 Brilliant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 10 Charmant Cylinda DM 11 Brilliant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många

Läs mer

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande ren

Läs mer

Din manual SIEMENS WVH28420EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655455

Din manual SIEMENS WVH28420EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655455 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WVH28420EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många

Läs mer

Bruksanvisning Kaffemaskin

Bruksanvisning Kaffemaskin Bruksanvisning Kaffemaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar kaffemaskinen i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på kaffemaskinen. sv-se M.-Nr. 09 768 830

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

Cylinda DM 850 Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 850 Bäste Cylindakund! Cylinda DM 850 Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande ren

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Riktlinjer för användning av bruksanvisning Följande symboler i texten hjälper dig att läsa igenom bruksanvisningen: Råd och tips.

Riktlinjer för användning av bruksanvisning Följande symboler i texten hjälper dig att läsa igenom bruksanvisningen: Råd och tips. Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Produktbeskrivning 4 - Strilrör - Grov-/mikrosil - Finsil - Diskmedelsfack - Sköljmedelsdoserare - Avhärdare Manöverpanel 6 - Avstängning av ljudsignal -

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

STA6539L 60 CM HELINTEGRERAD DISKMASKIN MÄRKNING A++A

STA6539L 60 CM HELINTEGRERAD DISKMASKIN MÄRKNING A++A 60 CM HELINTEGRERAD DISKMASKIN MÄRKNING A++A EAN13: 8017709151003 Plats för 14 kuvert Active light-ljussignal mot golvet indikerar att maskinen är igång 9 program (varav 4 snabbprogram): Avspolning, glasprogram,

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Hushållskemikalier. Information 2010. Miljö & Teknik

Hushållskemikalier. Information 2010. Miljö & Teknik Hushållskemikalier Information 2010 Miljö & Teknik De flesta av oss använder dagligen kemikalier av olika slag. Det kan vara tvättmedel, rengöringsmedel, diskmedel, bil- eller båtvårdsprodukter, färger

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING

BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING GUIDE FÖR ANVÄNDNING AV DISKMASKIN OCH DISKPROGRAM Innehåll 1. Beskrivning av kontrollknapparna 2 2. Operatörsinstruktioner 11 3. Rengöring och Underhåll 24 4. Problemlösning

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Bruksanvisning Kaffemaskin

Bruksanvisning Kaffemaskin Bruksanvisning Kaffemaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar kaffemaskinen i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på kaffemaskinen. sv-se M.-Nr. 10 022 710

Läs mer

Cylinda DM 570 Svanen

Cylinda DM 570 Svanen Cylinda DM 570 Svanen Bäste Cylindakund! Tack för att du valt en Cylinda Svanemärkt diskmaskin. Cylinda är en svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som

Läs mer