Bruksanvisning. Diskmaskin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Diskmaskin"

Transkript

1 Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr

2 Innehållsförteckning Beskrivning av diskmaskinen Översiktsbild...5 Manöverpanel...6 Säkerhetsanvisningar och varningar Bidra till att skona miljön Förpackningsmaterial...12 Hantering av uttjänad diskmaskin...12 Ekonomisk diskning...13 Första gången diskmaskinen används Öppna luckan...14 Stänga luckan...14 Barnsäkerhetsspärr...14 Vattenavhärdaren...15 Programmera avhärdaren Visa vattenhårdhet...17 Första gången diskmaskinen används behövs: Fylla på salt...18 Indikering för påfyllning av salt...19 Sköljmedel...20 Fylla på sköljmedel...20 Indikering för påfyllning av sköljmedel...21 Ställa in sköljmedelsdosering...22 Placering av disken Vad som inte är lämpat för maskindisk: Överkorg...25 Uppfällbar hylla Justera överkorgen...26 Underkorg...27 Fällbara pinninsatser...27 Flaskhållare (beroende på modell) Bestick...30 Besticklåda (beroende på modell) Använda diskmaskinen Diskmedel...31 Fylla på diskmedel Koppla in diskmaskinen

3 Innehållsförteckning Välja program...33 Starta ett program...33 Tidsdisplay Indikering av programförlopp...34 Programslut...34 Stänga av diskmaskinen...34 Plocka ur disken...35 Avbryta program tillfälligt Byta program...35 Tillvalsfunktioner Tillval...36 Turbo Kombi-tab...36 Senare start...37 Fabriksinställning...39 Anpassa Automatic...40 Rengöring och skötsel Rengöra diskutrymmet Rengöra luckan och lucktätningen...41 Rengöra diskmaskinens front...41 Rengöra silarna i diskutrymmet...42 Rengöra spolarmarna...44 Hur man klarar av mindre störningar själv Tekniska fel...45 Fel i vattentillopp/vattenavlopp...47 Allmänna problem med diskmaskinen...48 Ljud...49 Diskresultatet är inte tillfredsställande...50 Åtgärda fel Rengöra silen i vattentilloppet...53 Rengöra avloppspumpen och backventilen...54 Miele service Reparationer...55 Programuppgradering (Update) Anvisningar för testinstitut...55 Programöversikt

4 Innehållsförteckning Extra tillbehör Elanslutning Vattenanslutning Mieles vattenskyddssystem Vattentillopp...60 Vattenavlopp...61 Tekniska data

5 Beskrivning av diskmaskinen Översiktsbild a Övre spolarmen (inte synlig på bilden) b Besticklåda (beroende på modell) c Överkorg d Mittersta spolarmen e Ventilationsöppning för torkning (beroende på modell) f Nedre spolarmen g Silkombination h Typskylt i Barnsäkerhetsspärr i handtaget (inte synlig på bilden) j Behållare för sköljmedel k Diskmedelsbehållare med två fack l Behållare för regenereringssalt 5

6 Beskrivning av diskmaskinen Manöverpanel a Programval b Tidsdisplay c Indikering av tillval d Indikering av programförlopp e Till/Från-knapp K f Kontrollampor/indikering för påfyllning g Start/Stopp-knapp med kontrollampa h Knapp för Senare start med kontrollampa i Knapp för tillval j Programknapp 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Denna diskmaskin uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till personskador och skador på föremål. Läs bruksanvisningen noga innan diskmaskinen tas i bruk. Därigenom förhindras olyckor samt skador på diskmaskinen. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte! Användningsområde ~ Diskmaskinen är endast avsedd för att användas i privat hushåll och för att diska hushållsdisk. All annan användning, ombyggnader och förändringar av diskmaskinen är inte tillåtna och kan innebära fara. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstått på grund av otillåten eller felaktig användning. ~ Personer, särskilt barn som inte kan använda diskmaskinen på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en vuxen person. Om det finns barn i hemmet ~ Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av diskmaskinen. Låt inte barn leka med diskmaskinen. Det finns bl a risk för att barn kan bli instängda i diskmaskinen! ~ Barn får endast använda diskmaskinen utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda den på ett felaktigt sätt om de ska använda den. ~ Se till att barn inte kommer i kontakt med diskmedlet! Diskmedel kan orsaka frätskador i mun och svalg och leda till kvävning. Se till att barn inte kommer i närheten av den öppna diskmaskinen. Det kan fortfarande finnas kvar rester av diskmedel i diskmaskinen. Åk genast till en läkare om barnet har stoppat diskmedel i munnen. 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar Teknisk säkerhet ~ Kontrollera diskmaskinen med avseende på synliga yttre skador innan den installeras. En skadad diskmaskin får inte tas i drift. En skadad diskmaskin kan utgöra en fara! ~ Diskmaskinen får endast anslutas till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande säkerhetsföreskrifter. När diskmaskinen har installerats måste vägguttaget vara tillgängligt så att strömmen till diskmaskinen kan brytas när som helst. ~ Det får inte finnas en stickpropp till en annan elektrisk maskin bakom diskmaskinen. Inbyggnadsdjupet kan vara otillräckligt och genom tryck på stickproppen uppstår risk för överhettning (brandfara). ~ Diskmaskinen får inte byggas in under en häll. Hällens höga temperaturavgivning kan skada diskmaskinen. Av samma anledning är det inte heller tillåtet att installera diskmaskinen direkt bredvid värmestrålande maskiner och platser som inte är av "kökskaraktär" (t ex öppna eldstäder som används för uppvärmning och liknande). ~ Diskmaskinen får inte anslutas till elnätet förrän alla installations- och monteringsarbeten avslutats. ~ Innan diskmaskinen ansluts måste uppgifterna om anslutning (säkring, spänning och frekvens) på diskmaskinens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen så att dessa värden överensstämmer. ~ Diskmaskinens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning är uppfylld. Låt i tveksamma fall en fackman kontrollera installationen. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det uppstått ett brott på kabeln (t ex elektriska stötar). ~ Diskmaskinens elanslutning får inte ske via grenuttag eller förlängningskabel eftersom de inte garanterar den nödvändiga säkerheten (det finns t ex risk för överhettning). 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Inbyggnad och montering av denna diskmaskin på uppställningsplatser som inte är fasta (t ex båtar) får endast utföras av en fackman. Det måste säkerställas att förutsättningarna på platsen medger en säker användning av diskmaskinen. ~ Vattenanslutningens plasthölje innehåller en elektrisk ventil. Doppa inte höljet i vatten! ~ I tilloppsslangen finns strömförande ledningar. Slangen får därför inte kortas av. ~ Det inbyggda Waterproof-systemet är ett tillförlitligt skydd mot vattenläckage under följande förutsättningar: att diskmaskinen installeras enligt instruktionerna att diskmaskinen repareras och att defekta delar byts ut om det har uppstått en skada att vattenkranen stängs av om diskmaskinen står oanvänd en längre tid (t ex vid semester). Waterproof-systemet fungerar även när diskmaskinen är avstängd. Strömmen till diskmaskinen får dock inte vara bruten. ~ En skadad diskmaskin kan utgöra en fara! En skadad diskmaskin ska omedelbart tas ur drift. Kontakta närmaste återförsäljare eller Miele service. ~ Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren, för vilka tillverkaren inte ansvarar. Reparationer får endast utföras av Miele eller av Miele auktoriserad serviceverkstad, annars kan inte garantibestämmelserna åberopas om det skulle uppstå fel på diskmaskinen vid senare tillfälle. ~ Defekta delar får endast bytas ut mot originalreservdelar från Miele. Endast om originalreservdelar används kan Miele garantera att diskmaskinen uppfyller alla säkerhetskrav. ~ Bryt strömmen till diskmaskinen vid reparation och underhåll (stäng av diskmaskinen och dra sedan ut stickproppen). ~ En skadad anslutningskabel får endast ersättas med en speciell anslutningskabel av samma typ (kan beställas hos Mieles reservdelsavdelning). Av säkerhetsskäl får bytet endast utföras av en auktoriserad fackman eller av Miele service. 9

10 Säkerhetsanvisningar och varningar Fackmässig installation ~ Installera och anslut diskmaskinen enligt monteringsanvisningen. ~ Diskmaskinen måste stå vågrätt för att felfri drift ska kunna garanteras. ~ För att säkerställa att diskmaskinen står stadigt måste den placeras under en genomgående bänkskiva som är monterad i intillstående skåp. Detta gäller för integrerade diskmaskiner och diskmaskiner som ska byggas in under bänkskiva. ~ Om en fristående diskmaskin ska byggas om till en diskmaskin för underbyggnad ska sockeln avlägsnas och en sockel för underbyggnad ska monteras. Använd tillhörande monteringssats. Annars finns risk för skador pgaut- stickande metalldelar! Användningsområde ~ Tillsätt aldrig lösningsmedel i diskmaskinen. Risk för explosion! ~ Inandas inte diskmedel i pulverform! Svälj inte diskmedel! Maskindiskmedel är starkt frätande och kan orsaka frätskador i näsa, mun och svalg. Om någon har svalt eller andats in maskindiskmedel ska man omedelbart kontakta läkare eller Giftinformationscentralen, tel ~ Lämna inte diskmaskinens lucka öppen i onödan. Det finns risk för att någon ramlar på luckan. ~ Stå eller sitt inte på den öppna luckan. Diskmaskinen kan välta. Det kan orsaka personskador eller skador på diskmaskinen. ~ Använd endast disk- och sköljmedel för hushållsdiskmaskiner. Använd inte handdiskmedel! ~ Använd inte industridiskmedel eller diskmedel för professionellt bruk. Sådana diskmedel kan orsaka materialskador och det finns risk för starka kemiska reaktioner som exempelvis knallgasreaktion. ~ Fyll inte på diskmedel (inte heller flytande diskmedel) i sköljmedelsbehållaren. Behållaren förstörs av diskmedel! 10

11 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Fyll inte på diskmedel (inte heller flytande diskmedel) i saltbehållaren. Avhärdaren förstörs av diskmedel. ~ Använd endast speciellt, om möjligt grovkornigt regenereringssalt eller andra rena koksalter. Andra saltsorter kan innehålla beståndsdelar som inte är vattenlösliga och därmed orsaka funktionsstörningar på avhärdaren. ~ I diskmaskiner med bestickkorg (beroende på modell) ska besticken av säkerhetsskäl placeras med spetsarna nedåt. På detta sätt undviker man att någon skadar sig på knivarnas och gafflarnas spetsar. Besticken blir dock lättare rena och torkar snabbare om de placeras i diskmaskinen med skaften nedåt. ~ Diska inte ej temperaturbeständigt plastmaterial som t ex engångsförpackningar och engångsbestick. Sådant material kan deformeras av den höga temperaturen. Tillbehör ~ Endast tillbehör som uttryckligen har godkänts av Miele får användas. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och vi kan inte heller garantera att gällande säkerhetskrav uppfylls. Hantering av uttjänad diskmaskin ~ Gör lucklåset obrukbart så att barn inte råkar låsa in sig i diskmaskinen. Avlägsna eller förstör lucklåsets låshake. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. ~ Om funktionen Senare start används (beroende på modell) ska diskmedelsbehållaren vara torr när diskmedlet fylls på. Torka den vid behov. Om diskmedelsbehållaren är fuktig klumpar sig diskmedlet och sköljs inte ur ordentligt. 11

12 Bidra till att skona miljön Förpackningsmaterial Emballaget skyddar diskmaskinen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Det handlar om följande material: Yttre förpackning: wellpapp av upp till 100 % återvinningsmaterial, alternativt: sträckfilm av polyetylen (PE) PP-band av polypropylen Inre förpackning: expanderbar polystyrol (EPS) utan tillsatser av klor och fluor botten, lockram och stödlister av obehandlat naturträ skyddsplast av polyetylen (PE) Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Ditt försäljningsställe kan återta förpackningen för återvinning eller informera dig om närmaste återvinningsstation. Hantering av uttjänad diskmaskin Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade diskmaskinen i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Hör efter med din återförsäljare vid behov. Se till att den uttjänade diskmaskinen förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. Diskmaskinens alla plastdelar är markerade med internationella korttecken. Därför kan diskmaskinens delar återvinnas miljövänligt med hjälp av källsortering. 12

13 Bidra till att skona miljön Ekonomisk diskning Denna diskmaskin diskar väldigt vattenoch energisnålt. Du utnyttjar diskmaskinens kapacitet bäst om du följer nedanstående råd: ^ Du kan ansluta diskmaskinen till varmvatten. Varmvattenanslutningen är särskilt lämplig vid en energibesparande uppvärmning av varmvatten, t ex med hjälp av solenergi. Vid eluppvärmning rekommenderar vi kallvattenanslutning. ^ Utnyttja diskkorgarnas kapacitet fullt ut, utan att de blir överfyllda, på så vis blir diskningen mest ekonomisk. ^ Välj ett diskprogram som motsvarar diskgodset och dess smutsighetsgrad. ^ Välj EnergiSpar-programmet för energibesparande diskning. ^ Följ diskmedelstillverkarens doseringsanvisningar. ^ Vid användning av diskmedel i pulverform eller flytande diskmedel kan diskmedelsmängden reduceras med 1 / 3 om diskkorgarna endast är fyllda till hälften. 13

14 Första gången diskmaskinen används Öppna luckan Barnsäkerhetsspärr ^ Fatta tag i greppkanten och tryck lucklåset uppåt för att öppna luckan. Om luckan öppnas när diskmaskinen är igång, avbryts alla funktioner automatiskt. Stänga luckan ^ Skjut in diskkorgarna. ^ Tryck in luckan tills du känner att låset hakar fast. För att förhindra barn från att öppna diskmaskinen kan du låsa luckan med barnsäkerhetsspärren. ^ För att spärra luckan, flyttar du reglaget under greppkanten åt höger. ^ För att låsa upp luckan, flyttar du reglaget åt vänster. 14

15 Första gången diskmaskinen används Vattenavhärdaren För att uppnå ett bra diskresultat behöver diskmaskinen mjukt vatten (vatten med låg kalkhalt). Hårt vatten orsakar vita beläggningar på diskgodset och i diskmaskinen. Därför måste vattnet avhärdas om hårdhetsgraden är högre än 6 d (1,1 mmol/l). Den inbyggda vattenavhärdaren avhärdar automatiskt. Avhärdaren behöver salt. Fyll även på salt vid användning av "3 i 1"-produkter för att uppnå bästa möjliga diskresultat. Diskmaskinen måste programmeras för vattnets hårdhetsgrad på installationsplatsen. Den lokala vattenleverantören lämnar information om aktuell hårdhetsgrad. Vid varierande hårdhetsgrad (t ex d) ska inställningen alltid programmeras efter den högsta hårdhetsgraden (i det här exemplet 50 d). Eventuellt framtida servicearbete underlättas om du känner till vattnets hårdhetsgrad. ^ Anteckna därför vattnets hårdhetsgrad här: Programmerad hårdhetsgrad vid leverans är 15 d (2,7 mmol/l). Om denna inställning överensstämmer med hårdheten för vattnet på uppställningsplatsen behöver du inte läsa vidare. Om det är en annan hårdhet för vattnet på uppställningsplatsen måste avhärdaren programmeras med hjälp av knapparna på manöverpanelen. d 15

16 Första gången diskmaskinen används Programmera avhärdaren Vid programmeringen blinkar och lyser olika kontrollampor efter varje knapptryckning. Endast kontrollamporna i nedanstående steg har dock betydelse för programmeringen. Du kan när som helst utan problem avbryta programmeringen och börja om från början genom att diskmaskinen stängs av med knappen K. ^ Stäng av diskmaskinen med knappen K. ^ Håll Start/Stopp-knappen intryckt och koppla samtidigt in diskmaskinen med knappen K. Håll Start/Stopp-knappen intryckt minst fyra sekunder tills kontrollampan för Start/Stopp lyser. Om så inte är fallet, börja om från början. ^ Tryck två gånger på knappen för Senare start. Kontrollampan för Senare start blinkar 2 gånger kort i intervaller. I tidsdisplayen visas blinkning "p 15". Vid leverans är en vattenhårdhet på 15 d inställd. Det inställda värdet visas i tidsdisplayen i sifferföljden efter "p" (se tabell). ^ Välj det värde som motsvarar vattenhårdheten på uppställningsplatsen med hjälp av Start/Stopp-knappen. Varje knapptryckning leder till en ny nivå. Efter det högsta värdet börjar inställningen om från början. ^ Stäng av diskmaskinen med knappen K. 16

17 Första gången diskmaskinen används d mmol/l f ,2 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7-8,1 8,3-10,8 11,0-12, Värde för inställning i tidsdisplayen Visa vattenhårdhet ^ Stäng av diskmaskinen med knappen K. ^ Håll Start/Stopp-knappen intryckt och koppla samtidigt in diskmaskinen med knappen K. Håll Start/Stopp-knappen intryckt minst fyra sekunder tills kontrollampan för Start/Stopp lyser. ^ Tryck två gånger på knappen för Senare start. Kontrollampan för Senare start blinkar 2 gånger kort i intervaller. Den inställda vattenhårdheten framgår av blinkandet i displayen. Sifferföljden efter "p" visar den inställda vattenhårdheten (se tabell). ^ Stäng av diskmaskinen med knappen K. 17

18 Första gången diskmaskinen används Första gången diskmaskinen används behövs: ca 1 l vatten ca 1 kg salt diskmedel för hushållsdiskmaskiner sköljmedel för hushållsdiskmaskiner. Varje diskmaskin funktionstestas i fabriken. Vattenrester i diskmaskinen beror på denna test och inte på att diskmaskinen har använts tidigare. Fylla på salt Fyll även på salt om du använder produkter med flera olika funktioner, t ex 3 i 1-produkter, för att uppnå bästa möjliga resultat och garantera avhärdarens funktion. Om du väljer funktionen "Kombi-tab" reduceras saltmängden från en mängd på 1 / 3 till 1 / 4. Om vattenhårdheten på uppställningsplatsen konstant ligger under 4 d (= 0,7 mmol/l) behöver inget salt fyllas på. Diskmaskinen måste dock ändå programmeras för rätt vattenhårdhet. Viktig information! Före första påfyllningen av salt måste saltbehållaren fyllas på med ca 1 l vatten så att saltet kan lösas upp. När diskmaskinen har tagits i bruk finns det alltid tillräckligt med vatten i saltbehållaren.,fyll inte på diskmedel (inte heller flytande diskmedel) i saltbehållaren. Avhärdaren förstörs av diskmedel.,använd om möjligt endast grovkornigt salt eller rent koksalt. Andra saltsorter kan innehålla beståndsdelar som inte är vattenlösliga och kan därmed orsaka funktionsstörningar i avhärdaren. 18

19 Första gången diskmaskinen används ^ Ta ut underkorgen ur diskmaskinen och öppna saltbehållarens lucka. Varje gång saltbehållarens lock öppnas rinner vatten resp. saltrester ut ur behållaren. Öppna därför endast saltbehållaren för att fylla på salt. ^ Fyll sedan behållaren med ca 1 l vatten. Indikering för påfyllning av salt ^ Fyll på salt efter ett avslutat program så snart kontrollampan för "Salt" lyser. När saltet har fyllts på kan kontrollampan fortsätta lysa en stund. Den släcks så snart det har bildats tillräckligt hög saltkoncentration.,starta programmet Snabb utan diskgods (utan funktionen Turbo ) varje gång du har fyllt på salt, så att det överflödiga saltvattnet späds ut och spolas bort. ^ Placera påfyllningstratten på behållarens öppning och fyll på med salt tills behållaren är fylld. Saltbehållaren rymmer ca 1 kg beroende på saltsort. ^ Rengör området runt påfyllningsöppningen från saltrester och skruva fast locket ordentligt på behållaren. ^ Starta därefter direkt programmet Snabb utan diskgods (utan funktionen Turbo ) så att det överflödiga saltvattnet späds ut och spolas bort. 19

20 Första gången diskmaskinen används Sköljmedel Sköljmedel behövs för att vattnet ska rinna av jämnt från hela disken, så att den inte blir fläckig, och för att disken ska torka lättare. Sköljmedel fylls på i behållaren för sköljmedel. Den inställda mängden doseras automatiskt. Fylla på sköljmedel,fyll endast på sköljmedel för hushållsdiskmaskiner. Fyll aldrig på handdisk- eller maskindiskmedel. Behållaren för sköljmedel förstörs av dessa. Som alternativ till sköljmedel kan man visserligen använda: matättika med högst 5 % syrahalt eller 10-procentig flytande citronsyra. Disken blir dock fuktigare och fläckigare än om du använder sköljmedel. ^ Tryck på öppningsknappen på sköljmedelsbehållarens lock i pilens riktning. Locket öppnas.,använd inte ättika med högre syrahalt (t ex 25-procentig ättiksessens). Diskmaskinen kan ta skada. Om du uteslutande diskar med diskmedel med flera olika funktioner, behöver du inte fylla på med sköljmedel. 20

21 Första gången diskmaskinen används Indikering för påfyllning av sköljmedel När kontrollampan för Sköljmedel tänds räcker sköljmedlet till ytterligare 2-3 diskomgångar. ^ Fyll på sköljmedel i tid. Om funktionen Kombi-tab är vald, lyser inte kontrollampan för påfyllning av sköljmedel (se avsnittet "Tillvalsfunktioner - Tillval"). ^ Fyll endast på sköljmedel tills det syns i öppningen. Behållaren rymmer ca 110 ml. ^ Stäng locket ordentligt. Om locket inte sitter fast kan det komma in vatten i sköljmedelsbehållaren under ett diskprogram. ^ Torka noga bort eventuellt överflödigt sköljmedel, eftersom detta annars kan ge upphov till kraftig skumbildning i nästa program. 21

22 Första gången diskmaskinen används Ställa in sköljmedelsdosering För att få ett optimalt diskresultat kan du programmera sköljmedelsdoseringen. Doseringsmängden för sköljmedel kan ställas in i steg mellan ca 0 och 6 ml. Vid leverans är en sköljmedelsmängd på ca 3 ml inställd. Det är den rekommenderade inställningen. Om glasen blir fläckiga: ^ Ställ in en större mängd sköljmedel. Om en mjölkaktig hinna uppstår på glasen: ^ Ställ in en mindre mängd sköljmedel. ^ Stäng av diskmaskinen med knappen K. ^ Håll Start/Stopp-knappen intryckt och koppla samtidigt in diskmaskinen med knappen K. Håll Start/Stopp-knappen intryckt minst fyra sekunder tills kontrollampan för Start/Stopp lyser. Om så inte sker, börja om från början. ^ Tryck tre gånger på knappen för Senare start. Kontrollampan för Senare start blinkar tre gånger kort i intervaller. I tidsdisplayen visas "p 3" blinkande. Vid leverans är en sköljmedelsmängd på 3 ml inställd. Det inställda värdet visas i tidsdisplayen efter "p". ^ Välj det värde som motsvarar den önskade sköljmedelsmängden med hjälp av Start/Stopp-knappen. Vid varje knapptryckning ändras en nivå. Den programmerade sköljmedelsmängden sparas direkt. ^ Stäng av diskmaskinen med knappen K. 22

23 Placera disken Vad man bör tänka på Avlägsna grova matrester från diskgodset. Disken behöver inte sköljas av under rinnande vatten.,diska inte diskgods med aska, sand, vax, smörjfett eller färg i diskmaskinen. Aska löses inte upp utan fördelas i diskmaskinen och sand repar. Vax, smörjfett och färg skadar diskmaskinen. All disk kan placeras på valfri plats i diskkorgarna. Nedanstående tips bör dock följas: Disken får inte ligga i varandra så att de olika delarna täcker varandra. Disken måste ställas så att vattenstrålarna kommer åt överallt. Annars blir disken inte ren! Kontrollera att disken står stadigt. Disk som t ex koppar, glas, skålar och kastruller placeras med öppningen neråt. Höga, smala glas som t ex vaser o dyl ska inte ställas i diskkorgens hörn utan i mitten av diskkorgen. Där kan de lättast nås av vattenstrålarna. Disk med kupad botten placeras lutande, så att vattnet kan rinna av ordentligt. Spolarmarna får inte blockeras av alltför hög disk eller disk som sticker ner från diskkorgen. Kontrollera gärna genom att vrida spolarmarna för hand. Se till att små föremål inte ramlar genom diskkorgen. Små delar som t ex lock bör placeras i besticklådan eller bestickkorgen (beroende på modell). Viss mat som t ex morötter, tomat och ketchup innehåller naturliga färgämnen. Dessa färgämnen kan missfärga plastkärl och plastdelar om större mängder av dessa färgämnen hamnar i diskmaskinen. Plastdelarnas stabilitet påverkas inte av missfärgningen. 23

24 Placera disken Vad som inte är lämpat för maskindisk: Bestick av trä eller med delar av trä: träet nöts. De lim som används är inte lämpade för maskindisk. Följden blir att trädelar, som t ex träskaft, kan lossna. Antikföremål såsom värdefulla vaser eller glas med dekor: dessa delar kan inte maskindiskas. Plastföremål som inte är temperaturbeständiga: dessa delar kan deformeras. Föremål av koppar, mässing, tenn och aluminium: de kan missfärgas och bli matta. Dekorationer påmålade efter glasering: dessa kan blekna efter många diskningar. Ömtåliga glas- och kristallföremål: dessa kan bli matta efter en längre tid. Vi rekommenderar: Köp porslin och bestick som tål maskindisk. Ömtåliga glas ska, om de överhuvudtaget diskas i maskin, diskas med låg temperatur (se avsnittet "Programöversikt") resp. i de program som har GlassCare (beroende på modell). Risken för de ska bli matta minskar då. Diska alltid speciellt värdefulla glas för hand. OBS! Silver som har polerats med silverputsmedel kan fortfarande vara fuktigt och fläckigt efter diskningen eftersom vattnet inte rinner av helt och hållet. Silver måste torkas av med handduk efter diskningen. Silver kan missfärgas vid kontakt med svavelhaltiga livsmedel. Till dessa hör t ex äggula, lök, majonnäs, senap, baljväxter, fisk, lake från fisk och marinader.,aluminiumföremål (t ex fettfilter) får inte diskas med industrirengöringsmedel som innehåller höga halter alkalihydroxid. Det kan uppstå materialskador. I extrema fall föreligger risk för explosionsartad kemisk reaktion (t ex knallgasreaktion). 24

25 Placera disken Överkorg Uppfällbar hylla,av säkerhetsskäl ska diskning alltid ske med insatt över- och underkorg. ^ Behöver du mer plats för högt diskgods kan du fälla upp hyllan. ^ Placera smått, lätt och ömtåligt diskgods, som t ex kaffefat, koppar, glas och dessertskålar i överkorgen. Även kastruller med låga kanter kan ställas i överkorgen. 25

26 Placera disken Justera överkorgen För att få mer plats i över- eller underkorgen för höga saker kan du justera överkorgen i tre höjdlägen med ca 2 cm avstånd mellan varandra. För att vattnet lättare ska kunna rinna ur fördjupningarna kan överkorgen även sättas in lutande med ena sidan högt och andra sidan lågt. Kontrollera dock att korgen kan skjutas in i diskutrymmet utan problem efter justeringen. ^ Dra ut överkorgen. Beroende på hur överkorgen ställs in kan t ex tallrikar med följande mått placeras i korgarna. Diskmaskin med besticklåda Justering av Tallrikar Øicm överkorgen Överkorg Underkorg Övre läge Mitten Nedre läge Justera överkorgen uppåt: ^ Dra korgen uppåt tills den hakar fast. Justera överkorgen nedåt: ^ Lossa spärrarna på överkorgens sidor genom att dra dem uppåt. ^ Sätt korgen i önskad position och lås spärrarna igen. 26

27 Placera disken Underkorg Fällbara pinninsatser De båda främre pinninsatserna kan fällas ner och ger därmed plats för större diskgods som t ex kastruller, pannor och skålar. ^ Större och tyngre gods som tallrikar, fat, kastruller och skålar placeras bäst i underkorgen. Mindre diskgods som t ex kaffefat kan också placeras i underkorgen. ^ Tryck ner den gula spaken a och fäll ner pinninsatserna b. 27

28 Placera disken Comfortinsats Comfortinsatsen används för diskning av koppar, glas, tallrikar, skålar och kastruller. Ta ut insatsen: ^ Tryck ner insatsen a och tryck samtidigt spärren inåt b. ^ Behöver du mer plats för högt diskgods, så kan du fälla upp hyllan. ^ Glas med hög fot som t ex vin-, champagne- eller konjaksglas ska lutas mot eller hängas i den fällbara hyllans mellanrum. Sätta in insatsen: ^ Sätt in comfortinsatsen bak i underkorgen. ^ Haka fast insatsen under korgtråden. ^ Tryck ner insatsen tills den sitter fast. 28

29 Placera disken Flaskhållare (beroende på modell) Flaskhållaren är till för smalt diskgods som t ex nappflaskor. ^ Placera flaskhållaren i underkorgen på den plats som visas på bilden. Om flaskan ställs på andra ställen kommer inte vattenstrålarna in i flaskan. Flaskan blir då inte riktigt ren. 29

30 Placera disken Bestick Besticklåda (beroende på modell) ^ Placera besticken i besticklådan på det sätt som visas på bilden. Om knivar, gafflar och skedar placeras i olika avdelningar underlättar det urplockningen. Skedbladen bör ligga på de tandade fördjupningarna som bilden visar, så att vattnet kan rinna av helt och hållet. Om skedar med runda eller ovala skaft inte kan läggas mellan hållarna, så kan man vända dem så att skedbladen ligger mellan hållarna i stället. Den övre spolarmen får inte blockeras av för högt diskgods (t ex tårtspadar)! 30

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Cylinda DM 570 Svanen

Cylinda DM 570 Svanen Cylinda DM 570 Svanen Bäste Cylindakund! Tack för att du valt en Cylinda Svanemärkt diskmaskin. Cylinda är en svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Bruksanvisnin Cylinda 1-23

Bruksanvisnin Cylinda 1-23 Grytdisk Starkdisk Normaldisk Snabbdisk Avspolning C Torkvärme Start Stop Bruksanvisnin Cylinda 1-23 SERVICE & GARANTI I Sverige gäller Konsumentköp EHL 91 samt EHL Trygghetsförsäkring. Innan du beställer

Läs mer

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många

Läs mer

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande ren

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Winterhalter GS 502 GS 515. Bruksanvisning

Winterhalter GS 502 GS 515. Bruksanvisning Winterhalter GS 502 GS 515 Bruksanvisning Bruksanvisning för Winterhalter Gastronom diskmaskin GS 502 och GS 515 Innehållsförteckning 1 Avsedd användning-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Användarmanual Compact, Digital

Användarmanual Compact, Digital Användarmanual Compact, Digital Compact Digital 2 grupp Digital 3-4 grupp Din återförsäljare...... U / SE Rev 090210 1. Innehållsförteckning Compact och Digital 1. Innehållsförteckning sida 2 2. Orientering:

Läs mer

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Användarmanual Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Din återförsäljare Rev.080417 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 20 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. Tvättmaskinen har många finesser, för

Läs mer

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR SNABBSTART 1 3 5 ON 2 4 II. 0,30 m START 0,50 m 0,50 m I. 90 min. 6 7 I. II. CLEAN III. IV. III. V. PRODUKTÖVERSIKT 9c 9d 9e 2a 2b 2c 2d 2e 9b

Läs mer

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler 1 Innehållsförteckning Produktion Magnus Holgersson, Tove Henningsson Tryck Strömbergs Folkpool AB - Vi reserverar oss för tryckfel 5 Inledning 6 Snabbguide

Läs mer

Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69

Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69 Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69 3.1 Val av installationsplats... 69 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK23

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK23 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK3 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för att

Läs mer

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH Kyl/avfukt./värme modell Tillägg installationsmanual SAP-KRV,CRV123EH VIKTIGT OBS! Installera inte de

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 P1 P2 P3 P4 Start Stop Menu Enter ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 BÄSTE CYLINDA-KUND! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING FÖR Kaffebryggare för termosmugg Innehållsförteckning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER för Kaffebryggare för termosmugg Viktiga säkerhetsföreskrifter... 6 Krav på elektrisk utrustning... 8 Avfallshantering

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer