Bruksanvisning. Diskmaskin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Diskmaskin"

Transkript

1 Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr

2 Innehållsförteckning Beskrivning av diskmaskinen Översiktsbild...5 Manöverpanel...6 Säkerhetsanvisningar och varningar Bidra till att skona miljön Förpackningsmaterial...12 Hantering av uttjänad diskmaskin...12 Ekonomisk diskning...13 Första gången diskmaskinen används Öppna luckan...14 Stänga luckan...14 Barnsäkerhetsspärr...14 Vattenavhärdaren...15 Programmera avhärdaren Visa vattenhårdhet...17 Första gången diskmaskinen används behövs: Fylla på salt...18 Indikering för påfyllning av salt...19 Sköljmedel...20 Fylla på sköljmedel...20 Indikering för påfyllning av sköljmedel...21 Ställa in sköljmedelsdosering...22 Placering av disken Vad som inte är lämpat för maskindisk: Överkorg...25 Uppfällbar hylla Justera överkorgen...26 Underkorg...27 Fällbara pinninsatser...27 Flaskhållare (beroende på modell) Bestick...30 Besticklåda (beroende på modell) Använda diskmaskinen Diskmedel...31 Fylla på diskmedel Koppla in diskmaskinen

3 Innehållsförteckning Välja program...33 Starta ett program...33 Tidsdisplay Indikering av programförlopp...34 Programslut...34 Stänga av diskmaskinen...34 Plocka ur disken...35 Avbryta program tillfälligt Byta program...35 Tillvalsfunktioner Tillval...36 Turbo Kombi-tab...36 Senare start...37 Fabriksinställning...39 Anpassa Automatic...40 Rengöring och skötsel Rengöra diskutrymmet Rengöra luckan och lucktätningen...41 Rengöra diskmaskinens front...41 Rengöra silarna i diskutrymmet...42 Rengöra spolarmarna...44 Hur man klarar av mindre störningar själv Tekniska fel...45 Fel i vattentillopp/vattenavlopp...47 Allmänna problem med diskmaskinen...48 Ljud...49 Diskresultatet är inte tillfredsställande...50 Åtgärda fel Rengöra silen i vattentilloppet...53 Rengöra avloppspumpen och backventilen...54 Miele service Reparationer...55 Programuppgradering (Update) Anvisningar för testinstitut...55 Programöversikt

4 Innehållsförteckning Extra tillbehör Elanslutning Vattenanslutning Mieles vattenskyddssystem Vattentillopp...60 Vattenavlopp...61 Tekniska data

5 Beskrivning av diskmaskinen Översiktsbild a Övre spolarmen (inte synlig på bilden) b Besticklåda (beroende på modell) c Överkorg d Mittersta spolarmen e Ventilationsöppning för torkning (beroende på modell) f Nedre spolarmen g Silkombination h Typskylt i Barnsäkerhetsspärr i handtaget (inte synlig på bilden) j Behållare för sköljmedel k Diskmedelsbehållare med två fack l Behållare för regenereringssalt 5

6 Beskrivning av diskmaskinen Manöverpanel a Programval b Tidsdisplay c Indikering av tillval d Indikering av programförlopp e Till/Från-knapp K f Kontrollampor/indikering för påfyllning g Start/Stopp-knapp med kontrollampa h Knapp för Senare start med kontrollampa i Knapp för tillval j Programknapp 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Denna diskmaskin uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till personskador och skador på föremål. Läs bruksanvisningen noga innan diskmaskinen tas i bruk. Därigenom förhindras olyckor samt skador på diskmaskinen. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte! Användningsområde ~ Diskmaskinen är endast avsedd för att användas i privat hushåll och för att diska hushållsdisk. All annan användning, ombyggnader och förändringar av diskmaskinen är inte tillåtna och kan innebära fara. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstått på grund av otillåten eller felaktig användning. ~ Personer, särskilt barn som inte kan använda diskmaskinen på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en vuxen person. Om det finns barn i hemmet ~ Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av diskmaskinen. Låt inte barn leka med diskmaskinen. Det finns bl a risk för att barn kan bli instängda i diskmaskinen! ~ Barn får endast använda diskmaskinen utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda den på ett felaktigt sätt om de ska använda den. ~ Se till att barn inte kommer i kontakt med diskmedlet! Diskmedel kan orsaka frätskador i mun och svalg och leda till kvävning. Se till att barn inte kommer i närheten av den öppna diskmaskinen. Det kan fortfarande finnas kvar rester av diskmedel i diskmaskinen. Åk genast till en läkare om barnet har stoppat diskmedel i munnen. 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar Teknisk säkerhet ~ Kontrollera diskmaskinen med avseende på synliga yttre skador innan den installeras. En skadad diskmaskin får inte tas i drift. En skadad diskmaskin kan utgöra en fara! ~ Diskmaskinen får endast anslutas till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande säkerhetsföreskrifter. När diskmaskinen har installerats måste vägguttaget vara tillgängligt så att strömmen till diskmaskinen kan brytas när som helst. ~ Det får inte finnas en stickpropp till en annan elektrisk maskin bakom diskmaskinen. Inbyggnadsdjupet kan vara otillräckligt och genom tryck på stickproppen uppstår risk för överhettning (brandfara). ~ Diskmaskinen får inte byggas in under en häll. Hällens höga temperaturavgivning kan skada diskmaskinen. Av samma anledning är det inte heller tillåtet att installera diskmaskinen direkt bredvid värmestrålande maskiner och platser som inte är av "kökskaraktär" (t ex öppna eldstäder som används för uppvärmning och liknande). ~ Diskmaskinen får inte anslutas till elnätet förrän alla installations- och monteringsarbeten avslutats. ~ Innan diskmaskinen ansluts måste uppgifterna om anslutning (säkring, spänning och frekvens) på diskmaskinens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen så att dessa värden överensstämmer. ~ Diskmaskinens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning är uppfylld. Låt i tveksamma fall en fackman kontrollera installationen. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det uppstått ett brott på kabeln (t ex elektriska stötar). ~ Diskmaskinens elanslutning får inte ske via grenuttag eller förlängningskabel eftersom de inte garanterar den nödvändiga säkerheten (det finns t ex risk för överhettning). 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Inbyggnad och montering av denna diskmaskin på uppställningsplatser som inte är fasta (t ex båtar) får endast utföras av en fackman. Det måste säkerställas att förutsättningarna på platsen medger en säker användning av diskmaskinen. ~ Vattenanslutningens plasthölje innehåller en elektrisk ventil. Doppa inte höljet i vatten! ~ I tilloppsslangen finns strömförande ledningar. Slangen får därför inte kortas av. ~ Det inbyggda Waterproof-systemet är ett tillförlitligt skydd mot vattenläckage under följande förutsättningar: att diskmaskinen installeras enligt instruktionerna att diskmaskinen repareras och att defekta delar byts ut om det har uppstått en skada att vattenkranen stängs av om diskmaskinen står oanvänd en längre tid (t ex vid semester). Waterproof-systemet fungerar även när diskmaskinen är avstängd. Strömmen till diskmaskinen får dock inte vara bruten. ~ En skadad diskmaskin kan utgöra en fara! En skadad diskmaskin ska omedelbart tas ur drift. Kontakta närmaste återförsäljare eller Miele service. ~ Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren, för vilka tillverkaren inte ansvarar. Reparationer får endast utföras av Miele eller av Miele auktoriserad serviceverkstad, annars kan inte garantibestämmelserna åberopas om det skulle uppstå fel på diskmaskinen vid senare tillfälle. ~ Defekta delar får endast bytas ut mot originalreservdelar från Miele. Endast om originalreservdelar används kan Miele garantera att diskmaskinen uppfyller alla säkerhetskrav. ~ Bryt strömmen till diskmaskinen vid reparation och underhåll (stäng av diskmaskinen och dra sedan ut stickproppen). ~ En skadad anslutningskabel får endast ersättas med en speciell anslutningskabel av samma typ (kan beställas hos Mieles reservdelsavdelning). Av säkerhetsskäl får bytet endast utföras av en auktoriserad fackman eller av Miele service. 9

10 Säkerhetsanvisningar och varningar Fackmässig installation ~ Installera och anslut diskmaskinen enligt monteringsanvisningen. ~ Diskmaskinen måste stå vågrätt för att felfri drift ska kunna garanteras. ~ För att säkerställa att diskmaskinen står stadigt måste den placeras under en genomgående bänkskiva som är monterad i intillstående skåp. Detta gäller för integrerade diskmaskiner och diskmaskiner som ska byggas in under bänkskiva. ~ Om en fristående diskmaskin ska byggas om till en diskmaskin för underbyggnad ska sockeln avlägsnas och en sockel för underbyggnad ska monteras. Använd tillhörande monteringssats. Annars finns risk för skador pgaut- stickande metalldelar! Användningsområde ~ Tillsätt aldrig lösningsmedel i diskmaskinen. Risk för explosion! ~ Inandas inte diskmedel i pulverform! Svälj inte diskmedel! Maskindiskmedel är starkt frätande och kan orsaka frätskador i näsa, mun och svalg. Om någon har svalt eller andats in maskindiskmedel ska man omedelbart kontakta läkare eller Giftinformationscentralen, tel ~ Lämna inte diskmaskinens lucka öppen i onödan. Det finns risk för att någon ramlar på luckan. ~ Stå eller sitt inte på den öppna luckan. Diskmaskinen kan välta. Det kan orsaka personskador eller skador på diskmaskinen. ~ Använd endast disk- och sköljmedel för hushållsdiskmaskiner. Använd inte handdiskmedel! ~ Använd inte industridiskmedel eller diskmedel för professionellt bruk. Sådana diskmedel kan orsaka materialskador och det finns risk för starka kemiska reaktioner som exempelvis knallgasreaktion. ~ Fyll inte på diskmedel (inte heller flytande diskmedel) i sköljmedelsbehållaren. Behållaren förstörs av diskmedel! 10

11 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Fyll inte på diskmedel (inte heller flytande diskmedel) i saltbehållaren. Avhärdaren förstörs av diskmedel. ~ Använd endast speciellt, om möjligt grovkornigt regenereringssalt eller andra rena koksalter. Andra saltsorter kan innehålla beståndsdelar som inte är vattenlösliga och därmed orsaka funktionsstörningar på avhärdaren. ~ I diskmaskiner med bestickkorg (beroende på modell) ska besticken av säkerhetsskäl placeras med spetsarna nedåt. På detta sätt undviker man att någon skadar sig på knivarnas och gafflarnas spetsar. Besticken blir dock lättare rena och torkar snabbare om de placeras i diskmaskinen med skaften nedåt. ~ Diska inte ej temperaturbeständigt plastmaterial som t ex engångsförpackningar och engångsbestick. Sådant material kan deformeras av den höga temperaturen. Tillbehör ~ Endast tillbehör som uttryckligen har godkänts av Miele får användas. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och vi kan inte heller garantera att gällande säkerhetskrav uppfylls. Hantering av uttjänad diskmaskin ~ Gör lucklåset obrukbart så att barn inte råkar låsa in sig i diskmaskinen. Avlägsna eller förstör lucklåsets låshake. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. ~ Om funktionen Senare start används (beroende på modell) ska diskmedelsbehållaren vara torr när diskmedlet fylls på. Torka den vid behov. Om diskmedelsbehållaren är fuktig klumpar sig diskmedlet och sköljs inte ur ordentligt. 11

12 Bidra till att skona miljön Förpackningsmaterial Emballaget skyddar diskmaskinen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Det handlar om följande material: Yttre förpackning: wellpapp av upp till 100 % återvinningsmaterial, alternativt: sträckfilm av polyetylen (PE) PP-band av polypropylen Inre förpackning: expanderbar polystyrol (EPS) utan tillsatser av klor och fluor botten, lockram och stödlister av obehandlat naturträ skyddsplast av polyetylen (PE) Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Ditt försäljningsställe kan återta förpackningen för återvinning eller informera dig om närmaste återvinningsstation. Hantering av uttjänad diskmaskin Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade diskmaskinen i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Hör efter med din återförsäljare vid behov. Se till att den uttjänade diskmaskinen förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. Diskmaskinens alla plastdelar är markerade med internationella korttecken. Därför kan diskmaskinens delar återvinnas miljövänligt med hjälp av källsortering. 12

13 Bidra till att skona miljön Ekonomisk diskning Denna diskmaskin diskar väldigt vattenoch energisnålt. Du utnyttjar diskmaskinens kapacitet bäst om du följer nedanstående råd: ^ Du kan ansluta diskmaskinen till varmvatten. Varmvattenanslutningen är särskilt lämplig vid en energibesparande uppvärmning av varmvatten, t ex med hjälp av solenergi. Vid eluppvärmning rekommenderar vi kallvattenanslutning. ^ Utnyttja diskkorgarnas kapacitet fullt ut, utan att de blir överfyllda, på så vis blir diskningen mest ekonomisk. ^ Välj ett diskprogram som motsvarar diskgodset och dess smutsighetsgrad. ^ Välj EnergiSpar-programmet för energibesparande diskning. ^ Följ diskmedelstillverkarens doseringsanvisningar. ^ Vid användning av diskmedel i pulverform eller flytande diskmedel kan diskmedelsmängden reduceras med 1 / 3 om diskkorgarna endast är fyllda till hälften. 13

14 Första gången diskmaskinen används Öppna luckan Barnsäkerhetsspärr ^ Fatta tag i greppkanten och tryck lucklåset uppåt för att öppna luckan. Om luckan öppnas när diskmaskinen är igång, avbryts alla funktioner automatiskt. Stänga luckan ^ Skjut in diskkorgarna. ^ Tryck in luckan tills du känner att låset hakar fast. För att förhindra barn från att öppna diskmaskinen kan du låsa luckan med barnsäkerhetsspärren. ^ För att spärra luckan, flyttar du reglaget under greppkanten åt höger. ^ För att låsa upp luckan, flyttar du reglaget åt vänster. 14

15 Första gången diskmaskinen används Vattenavhärdaren För att uppnå ett bra diskresultat behöver diskmaskinen mjukt vatten (vatten med låg kalkhalt). Hårt vatten orsakar vita beläggningar på diskgodset och i diskmaskinen. Därför måste vattnet avhärdas om hårdhetsgraden är högre än 6 d (1,1 mmol/l). Den inbyggda vattenavhärdaren avhärdar automatiskt. Avhärdaren behöver salt. Fyll även på salt vid användning av "3 i 1"-produkter för att uppnå bästa möjliga diskresultat. Diskmaskinen måste programmeras för vattnets hårdhetsgrad på installationsplatsen. Den lokala vattenleverantören lämnar information om aktuell hårdhetsgrad. Vid varierande hårdhetsgrad (t ex d) ska inställningen alltid programmeras efter den högsta hårdhetsgraden (i det här exemplet 50 d). Eventuellt framtida servicearbete underlättas om du känner till vattnets hårdhetsgrad. ^ Anteckna därför vattnets hårdhetsgrad här: Programmerad hårdhetsgrad vid leverans är 15 d (2,7 mmol/l). Om denna inställning överensstämmer med hårdheten för vattnet på uppställningsplatsen behöver du inte läsa vidare. Om det är en annan hårdhet för vattnet på uppställningsplatsen måste avhärdaren programmeras med hjälp av knapparna på manöverpanelen. d 15

16 Första gången diskmaskinen används Programmera avhärdaren Vid programmeringen blinkar och lyser olika kontrollampor efter varje knapptryckning. Endast kontrollamporna i nedanstående steg har dock betydelse för programmeringen. Du kan när som helst utan problem avbryta programmeringen och börja om från början genom att diskmaskinen stängs av med knappen K. ^ Stäng av diskmaskinen med knappen K. ^ Håll Start/Stopp-knappen intryckt och koppla samtidigt in diskmaskinen med knappen K. Håll Start/Stopp-knappen intryckt minst fyra sekunder tills kontrollampan för Start/Stopp lyser. Om så inte är fallet, börja om från början. ^ Tryck två gånger på knappen för Senare start. Kontrollampan för Senare start blinkar 2 gånger kort i intervaller. I tidsdisplayen visas blinkning "p 15". Vid leverans är en vattenhårdhet på 15 d inställd. Det inställda värdet visas i tidsdisplayen i sifferföljden efter "p" (se tabell). ^ Välj det värde som motsvarar vattenhårdheten på uppställningsplatsen med hjälp av Start/Stopp-knappen. Varje knapptryckning leder till en ny nivå. Efter det högsta värdet börjar inställningen om från början. ^ Stäng av diskmaskinen med knappen K. 16

17 Första gången diskmaskinen används d mmol/l f ,2 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7-8,1 8,3-10,8 11,0-12, Värde för inställning i tidsdisplayen Visa vattenhårdhet ^ Stäng av diskmaskinen med knappen K. ^ Håll Start/Stopp-knappen intryckt och koppla samtidigt in diskmaskinen med knappen K. Håll Start/Stopp-knappen intryckt minst fyra sekunder tills kontrollampan för Start/Stopp lyser. ^ Tryck två gånger på knappen för Senare start. Kontrollampan för Senare start blinkar 2 gånger kort i intervaller. Den inställda vattenhårdheten framgår av blinkandet i displayen. Sifferföljden efter "p" visar den inställda vattenhårdheten (se tabell). ^ Stäng av diskmaskinen med knappen K. 17

18 Första gången diskmaskinen används Första gången diskmaskinen används behövs: ca 1 l vatten ca 1 kg salt diskmedel för hushållsdiskmaskiner sköljmedel för hushållsdiskmaskiner. Varje diskmaskin funktionstestas i fabriken. Vattenrester i diskmaskinen beror på denna test och inte på att diskmaskinen har använts tidigare. Fylla på salt Fyll även på salt om du använder produkter med flera olika funktioner, t ex 3 i 1-produkter, för att uppnå bästa möjliga resultat och garantera avhärdarens funktion. Om du väljer funktionen "Kombi-tab" reduceras saltmängden från en mängd på 1 / 3 till 1 / 4. Om vattenhårdheten på uppställningsplatsen konstant ligger under 4 d (= 0,7 mmol/l) behöver inget salt fyllas på. Diskmaskinen måste dock ändå programmeras för rätt vattenhårdhet. Viktig information! Före första påfyllningen av salt måste saltbehållaren fyllas på med ca 1 l vatten så att saltet kan lösas upp. När diskmaskinen har tagits i bruk finns det alltid tillräckligt med vatten i saltbehållaren.,fyll inte på diskmedel (inte heller flytande diskmedel) i saltbehållaren. Avhärdaren förstörs av diskmedel.,använd om möjligt endast grovkornigt salt eller rent koksalt. Andra saltsorter kan innehålla beståndsdelar som inte är vattenlösliga och kan därmed orsaka funktionsstörningar i avhärdaren. 18

19 Första gången diskmaskinen används ^ Ta ut underkorgen ur diskmaskinen och öppna saltbehållarens lucka. Varje gång saltbehållarens lock öppnas rinner vatten resp. saltrester ut ur behållaren. Öppna därför endast saltbehållaren för att fylla på salt. ^ Fyll sedan behållaren med ca 1 l vatten. Indikering för påfyllning av salt ^ Fyll på salt efter ett avslutat program så snart kontrollampan för "Salt" lyser. När saltet har fyllts på kan kontrollampan fortsätta lysa en stund. Den släcks så snart det har bildats tillräckligt hög saltkoncentration.,starta programmet Snabb utan diskgods (utan funktionen Turbo ) varje gång du har fyllt på salt, så att det överflödiga saltvattnet späds ut och spolas bort. ^ Placera påfyllningstratten på behållarens öppning och fyll på med salt tills behållaren är fylld. Saltbehållaren rymmer ca 1 kg beroende på saltsort. ^ Rengör området runt påfyllningsöppningen från saltrester och skruva fast locket ordentligt på behållaren. ^ Starta därefter direkt programmet Snabb utan diskgods (utan funktionen Turbo ) så att det överflödiga saltvattnet späds ut och spolas bort. 19

20 Första gången diskmaskinen används Sköljmedel Sköljmedel behövs för att vattnet ska rinna av jämnt från hela disken, så att den inte blir fläckig, och för att disken ska torka lättare. Sköljmedel fylls på i behållaren för sköljmedel. Den inställda mängden doseras automatiskt. Fylla på sköljmedel,fyll endast på sköljmedel för hushållsdiskmaskiner. Fyll aldrig på handdisk- eller maskindiskmedel. Behållaren för sköljmedel förstörs av dessa. Som alternativ till sköljmedel kan man visserligen använda: matättika med högst 5 % syrahalt eller 10-procentig flytande citronsyra. Disken blir dock fuktigare och fläckigare än om du använder sköljmedel. ^ Tryck på öppningsknappen på sköljmedelsbehållarens lock i pilens riktning. Locket öppnas.,använd inte ättika med högre syrahalt (t ex 25-procentig ättiksessens). Diskmaskinen kan ta skada. Om du uteslutande diskar med diskmedel med flera olika funktioner, behöver du inte fylla på med sköljmedel. 20

21 Första gången diskmaskinen används Indikering för påfyllning av sköljmedel När kontrollampan för Sköljmedel tänds räcker sköljmedlet till ytterligare 2-3 diskomgångar. ^ Fyll på sköljmedel i tid. Om funktionen Kombi-tab är vald, lyser inte kontrollampan för påfyllning av sköljmedel (se avsnittet "Tillvalsfunktioner - Tillval"). ^ Fyll endast på sköljmedel tills det syns i öppningen. Behållaren rymmer ca 110 ml. ^ Stäng locket ordentligt. Om locket inte sitter fast kan det komma in vatten i sköljmedelsbehållaren under ett diskprogram. ^ Torka noga bort eventuellt överflödigt sköljmedel, eftersom detta annars kan ge upphov till kraftig skumbildning i nästa program. 21

22 Första gången diskmaskinen används Ställa in sköljmedelsdosering För att få ett optimalt diskresultat kan du programmera sköljmedelsdoseringen. Doseringsmängden för sköljmedel kan ställas in i steg mellan ca 0 och 6 ml. Vid leverans är en sköljmedelsmängd på ca 3 ml inställd. Det är den rekommenderade inställningen. Om glasen blir fläckiga: ^ Ställ in en större mängd sköljmedel. Om en mjölkaktig hinna uppstår på glasen: ^ Ställ in en mindre mängd sköljmedel. ^ Stäng av diskmaskinen med knappen K. ^ Håll Start/Stopp-knappen intryckt och koppla samtidigt in diskmaskinen med knappen K. Håll Start/Stopp-knappen intryckt minst fyra sekunder tills kontrollampan för Start/Stopp lyser. Om så inte sker, börja om från början. ^ Tryck tre gånger på knappen för Senare start. Kontrollampan för Senare start blinkar tre gånger kort i intervaller. I tidsdisplayen visas "p 3" blinkande. Vid leverans är en sköljmedelsmängd på 3 ml inställd. Det inställda värdet visas i tidsdisplayen efter "p". ^ Välj det värde som motsvarar den önskade sköljmedelsmängden med hjälp av Start/Stopp-knappen. Vid varje knapptryckning ändras en nivå. Den programmerade sköljmedelsmängden sparas direkt. ^ Stäng av diskmaskinen med knappen K. 22

23 Placera disken Vad man bör tänka på Avlägsna grova matrester från diskgodset. Disken behöver inte sköljas av under rinnande vatten.,diska inte diskgods med aska, sand, vax, smörjfett eller färg i diskmaskinen. Aska löses inte upp utan fördelas i diskmaskinen och sand repar. Vax, smörjfett och färg skadar diskmaskinen. All disk kan placeras på valfri plats i diskkorgarna. Nedanstående tips bör dock följas: Disken får inte ligga i varandra så att de olika delarna täcker varandra. Disken måste ställas så att vattenstrålarna kommer åt överallt. Annars blir disken inte ren! Kontrollera att disken står stadigt. Disk som t ex koppar, glas, skålar och kastruller placeras med öppningen neråt. Höga, smala glas som t ex vaser o dyl ska inte ställas i diskkorgens hörn utan i mitten av diskkorgen. Där kan de lättast nås av vattenstrålarna. Disk med kupad botten placeras lutande, så att vattnet kan rinna av ordentligt. Spolarmarna får inte blockeras av alltför hög disk eller disk som sticker ner från diskkorgen. Kontrollera gärna genom att vrida spolarmarna för hand. Se till att små föremål inte ramlar genom diskkorgen. Små delar som t ex lock bör placeras i besticklådan eller bestickkorgen (beroende på modell). Viss mat som t ex morötter, tomat och ketchup innehåller naturliga färgämnen. Dessa färgämnen kan missfärga plastkärl och plastdelar om större mängder av dessa färgämnen hamnar i diskmaskinen. Plastdelarnas stabilitet påverkas inte av missfärgningen. 23

24 Placera disken Vad som inte är lämpat för maskindisk: Bestick av trä eller med delar av trä: träet nöts. De lim som används är inte lämpade för maskindisk. Följden blir att trädelar, som t ex träskaft, kan lossna. Antikföremål såsom värdefulla vaser eller glas med dekor: dessa delar kan inte maskindiskas. Plastföremål som inte är temperaturbeständiga: dessa delar kan deformeras. Föremål av koppar, mässing, tenn och aluminium: de kan missfärgas och bli matta. Dekorationer påmålade efter glasering: dessa kan blekna efter många diskningar. Ömtåliga glas- och kristallföremål: dessa kan bli matta efter en längre tid. Vi rekommenderar: Köp porslin och bestick som tål maskindisk. Ömtåliga glas ska, om de överhuvudtaget diskas i maskin, diskas med låg temperatur (se avsnittet "Programöversikt") resp. i de program som har GlassCare (beroende på modell). Risken för de ska bli matta minskar då. Diska alltid speciellt värdefulla glas för hand. OBS! Silver som har polerats med silverputsmedel kan fortfarande vara fuktigt och fläckigt efter diskningen eftersom vattnet inte rinner av helt och hållet. Silver måste torkas av med handduk efter diskningen. Silver kan missfärgas vid kontakt med svavelhaltiga livsmedel. Till dessa hör t ex äggula, lök, majonnäs, senap, baljväxter, fisk, lake från fisk och marinader.,aluminiumföremål (t ex fettfilter) får inte diskas med industrirengöringsmedel som innehåller höga halter alkalihydroxid. Det kan uppstå materialskador. I extrema fall föreligger risk för explosionsartad kemisk reaktion (t ex knallgasreaktion). 24

25 Placera disken Överkorg Uppfällbar hylla,av säkerhetsskäl ska diskning alltid ske med insatt över- och underkorg. ^ Behöver du mer plats för högt diskgods kan du fälla upp hyllan. ^ Placera smått, lätt och ömtåligt diskgods, som t ex kaffefat, koppar, glas och dessertskålar i överkorgen. Även kastruller med låga kanter kan ställas i överkorgen. 25

26 Placera disken Justera överkorgen För att få mer plats i över- eller underkorgen för höga saker kan du justera överkorgen i tre höjdlägen med ca 2 cm avstånd mellan varandra. För att vattnet lättare ska kunna rinna ur fördjupningarna kan överkorgen även sättas in lutande med ena sidan högt och andra sidan lågt. Kontrollera dock att korgen kan skjutas in i diskutrymmet utan problem efter justeringen. ^ Dra ut överkorgen. Beroende på hur överkorgen ställs in kan t ex tallrikar med följande mått placeras i korgarna. Diskmaskin med besticklåda Justering av Tallrikar Øicm överkorgen Överkorg Underkorg Övre läge Mitten Nedre läge Justera överkorgen uppåt: ^ Dra korgen uppåt tills den hakar fast. Justera överkorgen nedåt: ^ Lossa spärrarna på överkorgens sidor genom att dra dem uppåt. ^ Sätt korgen i önskad position och lås spärrarna igen. 26

27 Placera disken Underkorg Fällbara pinninsatser De båda främre pinninsatserna kan fällas ner och ger därmed plats för större diskgods som t ex kastruller, pannor och skålar. ^ Större och tyngre gods som tallrikar, fat, kastruller och skålar placeras bäst i underkorgen. Mindre diskgods som t ex kaffefat kan också placeras i underkorgen. ^ Tryck ner den gula spaken a och fäll ner pinninsatserna b. 27

28 Placera disken Comfortinsats Comfortinsatsen används för diskning av koppar, glas, tallrikar, skålar och kastruller. Ta ut insatsen: ^ Tryck ner insatsen a och tryck samtidigt spärren inåt b. ^ Behöver du mer plats för högt diskgods, så kan du fälla upp hyllan. ^ Glas med hög fot som t ex vin-, champagne- eller konjaksglas ska lutas mot eller hängas i den fällbara hyllans mellanrum. Sätta in insatsen: ^ Sätt in comfortinsatsen bak i underkorgen. ^ Haka fast insatsen under korgtråden. ^ Tryck ner insatsen tills den sitter fast. 28

29 Placera disken Flaskhållare (beroende på modell) Flaskhållaren är till för smalt diskgods som t ex nappflaskor. ^ Placera flaskhållaren i underkorgen på den plats som visas på bilden. Om flaskan ställs på andra ställen kommer inte vattenstrålarna in i flaskan. Flaskan blir då inte riktigt ren. 29

30 Placera disken Bestick Besticklåda (beroende på modell) ^ Placera besticken i besticklådan på det sätt som visas på bilden. Om knivar, gafflar och skedar placeras i olika avdelningar underlättar det urplockningen. Skedbladen bör ligga på de tandade fördjupningarna som bilden visar, så att vattnet kan rinna av helt och hållet. Om skedar med runda eller ovala skaft inte kan läggas mellan hållarna, så kan man vända dem så att skedbladen ligger mellan hållarna i stället. Den övre spolarmen får inte blockeras av för högt diskgods (t ex tårtspadar)! 30

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4280 / G 4285 XXL

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4280 / G 4285 XXL Bruksanvisning Diskmaskin G 4280 / G 4285 XXL Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Diskmaskin för professionellt bruk PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i

Diskmaskin för professionellt bruk PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Bruksanvisning Diskmaskin för professionellt bruk PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Bruksanvisningen och installationsplanen sv-se ska ovillkorligen läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

Diskmaskin för professionellt bruk PG 8083 SCVi

Diskmaskin för professionellt bruk PG 8083 SCVi Bruksanvisning Diskmaskin för professionellt bruk PG 8083 SCVi Bruksanvisningen och installationsplanen sv-se ska ovillkorligen läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan doseringsenheten installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING S INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS SIDAN 4 MILJÖSKYDD SIDAN 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 4 KOPPLINGAR SIDAN 5 ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN SIDAN 6 ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN

Läs mer

1 2 3 3 Instruktionsbok 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 19 20 21 21 22 23

1 2 3 3 Instruktionsbok 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 19 20 21 21 22 23 ADPF 1100 1 2 3 4 5 3 3 4 5 6 7 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 19 20 21 21 22 23 Instruktionsbok F När du har tillsatt avhärdningssalt skall

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 734 530

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

GLASDISKMASKIN HOBART GX-60

GLASDISKMASKIN HOBART GX-60 GLASDISKMASKIN HOBART GX-60 INSTALLATION ANVÄNDNING man_gx60.indd / nov 02 Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. Box 2101. 196 02 Kungsängen. Hobart Foster Scandinavia ApS, filial Tel.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen skall ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. S M.-Nr. 05 715 730 Innehåll

Läs mer

ESF5201LOW ESF5201LOX

ESF5201LOW ESF5201LOX ESF5201LOW ESF5201LOX SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAM...7

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 871 270

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

Programblad ADPY 1120. Programöversikt. kallvatten. 1 Fördisk. 2 Snabbdisk 40 C. 3 Ekodisk 2) 50 C. 4 Intensivdisk 70 C. Halv diskmängd 50 C

Programblad ADPY 1120. Programöversikt. kallvatten. 1 Fördisk. 2 Snabbdisk 40 C. 3 Ekodisk 2) 50 C. 4 Intensivdisk 70 C. Halv diskmängd 50 C Snabbguide Programblad INNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DENNA PRODUKT FÖRSTA GÅNGEN BÖR DU NOGGRANT LÄSA DENNA SNABBGUIDE OCH MONTERINGSANVISNINGARNA! KONTROLLPANELEN PÅ DENNA DISKMASKIN AKTIVERAS NÄR

Läs mer

Förbrukning. Torkning. Liter kwh Minuter 1) X 13,0 0,70 30 INGEN. X 15,0 1,02 165 Fullständig. X 15,0 1,50 140 Fullständig

Förbrukning. Torkning. Liter kwh Minuter 1) X 13,0 0,70 30 INGEN. X 15,0 1,02 165 Fullständig. X 15,0 1,50 140 Fullständig Snabbguide Programblad INNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DENNA PRODUKT FÖRSTA GÅNGEN BÖR DU NOGGRANT LÄSA DENNA SNABBGUIDE OCH MONTERINGSANVISNINGARNA! KONTROLLPANELEN PÅ DENNA DISKMASKIN AKTIVERAS NÄR

Läs mer

INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS/ ANSLUTNINGAR

INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS/ ANSLUTNINGAR BRUKSANVISNING INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS/ ANSLUTNINGAR FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN ATT FYLLA DISKMEDELSFACKET RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Laboratoriediskmaskin G 7804

Laboratoriediskmaskin G 7804 Bruksanvisning Laboratoriediskmaskin G 7804 Bruksanvisningen skall ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. S M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Diskmaskin för professionellt bruk G 8050 / G 8051

Diskmaskin för professionellt bruk G 8050 / G 8051 Bruksanvisning Diskmaskin för professionellt bruk G 8050 / G 8051 Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas sv-se innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador

Läs mer

bruksanvisning Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Omslag DW12.indd 1 2014-07-03 09:07:58 CYLINDA_pase_A4.indd 1 2012-06-14 14.

bruksanvisning Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Omslag DW12.indd 1 2014-07-03 09:07:58 CYLINDA_pase_A4.indd 1 2012-06-14 14. bruksanvisning Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Omslag DW12.indd 1 2014-07-03 09:07:58 CYLINDA_pase_A4.indd 1 2012-06-14 14.19 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder.

Läs mer

QB6045. SV Bruksanvisning

QB6045. SV Bruksanvisning QB6045 SV Bruksanvisning INNEHÅLL SVENSKA 47 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.................................................. 48 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................... 49

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Programblad. 1 AutoSensor 50-65 C Fördröjning. 2 Fördisk. 3 Snabbdisk 45 C Fördröjning. 4 Ekodisk 2) 50 C. 5 Intensivdisk 70 C.

Programblad. 1 AutoSensor 50-65 C Fördröjning. 2 Fördisk. 3 Snabbdisk 45 C Fördröjning. 4 Ekodisk 2) 50 C. 5 Intensivdisk 70 C. Snabbguide Programblad PROGRAMKNAPP Tryck på programknappen (flera gånger) tills indikatorn motsvarande önskat program tänds (se Programöversikten nedan). P (till höger finns beskrivningar av tillvalsfunktionerna)

Läs mer

(till höger finns beskrivningar av alternativ)

(till höger finns beskrivningar av alternativ) Snabbguide Programblad INNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DENNA PRODUKT FÖRSTA GÅNGEN BÖR DU NOGGRANT LÄSA DENNA SNABBGUIDE OCH MONTERINGSANVISNINGARNA! KONTROLLPANELEN PÅ DENNA DISKMASKIN AKTIVERAS NÄR

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 840 HT Avh Bäste Cylindakund! Tack för att du valt en Cylinda Svanenmärkt diskmaskin. Cylinda är en svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

sv Innehållsförteckning

sv Innehållsförteckning VY %UXNVDQYLVQLQJ 'LVNPDVNLQ 6 Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar.............. 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 4 Vid leverans.................... 4 Vid installation................... 4

Läs mer

DISKMASKINER TIPS & GODA RÅD

DISKMASKINER TIPS & GODA RÅD DISKMASKINER TIPS & GODA RÅD Built as a professional En diskmaskin ska hålla i många år Våra diskmaskiner är utvecklade så att alla de viktigaste komponenterna är tillverkade i stål av toppklass: invändigt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 3 NORSK Bruksanvisning Side 11 DANSK Brugsanvisning Side 19 SUOMI Käyttöohje Sivu 27 ENGLISH Instructions for use Page

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 3 NORSK Bruksanvisning Side 11 DANSK Brugsanvisning Side 19 SUOMI Käyttöohje Sivu 27 ENGLISH Instructions for use Page SVENSKA Bruksanvisning Sidan 3 NORSK Bruksanvisning Side 11 DANSK Brugsanvisning Side 19 SUOMI Käyttöohje Sivu 27 ENGLISH Instructions for use Page 35 BRUKSANVISNING INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS/ ANSLUTNINGAR

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS DI9512 http://sv.yourpdfguides.com/dref/831385

Din manual ELEKTRO HELIOS DI9512 http://sv.yourpdfguides.com/dref/831385 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS DI9512. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS DI9532 http://sv.yourpdfguides.com/dref/831396

Din manual ELEKTRO HELIOS DI9532 http://sv.yourpdfguides.com/dref/831396 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS DI9532. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

Diskmaskin 9000455912 (8908) Bruksanvisning

Diskmaskin 9000455912 (8908) Bruksanvisning Diskmaskin 9000455912 (8908) sv Bruksanvisning Start 6 7 8 9 Reset 3 sec. h. B h. min. h. A C Reset 3sec 1 2 3 5 4 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar.............. 4 Vid

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin DI 4536

Bruksanvisning. Diskmaskin DI 4536 Bruksanvisning Diskmaskin DI 4536 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Kontrollpanel 3 Diskprogram 4 Användning av produkten _ 5 Att ställa in vattenavhärdaren _ 5 Användning av avhärdningssalt 6 Användning

Läs mer

CSF 458 E CDP4609/4609X

CSF 458 E CDP4609/4609X CSF 8 E CDP609/609X Läs den här handboken I den här handboken finns säkerhetsanvisningar, bruksanvisning, instruktioner för installation och tips vid felsökning med mera. Om du läser igenom handboken noga

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 10 020 130

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

. Diskmedel... 16. / Programöversikt... 19. 1 Använda maskinen... 21. 2 Rengöring och skötsel... 23

. Diskmedel... 16. / Programöversikt... 19. 1 Använda maskinen... 21. 2 Rengöring och skötsel... 23 sv Innehållsförteckning 8 Bestämmelser för användningen........... 4 ( Säkerhetsanvisningar........ 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 5 Vid leverans.................... 5 Vid installation...................

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

. Diskmedel... 17. / Programöversikt... 20. 1 Använda maskinen... 22

. Diskmedel... 17. / Programöversikt... 20. 1 Använda maskinen... 22 SN SX sv Innehållsförteckning 8 Bestämmelser för användningen.............. 4 ( Säkerhetsanvisningar........ 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 5 Vid leverans.................... 5 Vid installation...................

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

sv Innehållsförteckning

sv Innehållsförteckning sv Bruksanvisning Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar..... 4 Vid leverans................ 4 Vid installation.............. 4 Daglig användning.......... 4 Barn i hemmet.............. 4 Barnsäkring

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

. Diskmedel... 17. / Programöversikt... 20. 1 Använda maskinen... 21

. Diskmedel... 17. / Programöversikt... 20. 1 Använda maskinen... 21 DM6155AVH sv Innehållsförteckning 8 Bestämmelser för användningen.............. 4 ( Säkerhetsanvisningar........ 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 5 Vid leverans.................... 5 Vid installation...................

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov.

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov. DM 215 Bästa kund, Var vänlig läs noga igenom dessa bruksanvisningar innan du installerar eller börjar använda diskmaskinen. Dessa anvisningar är avsedda att förebygga risken för personskador och/eller

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 902 670 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

ELVISP BRUKSANVISNING

ELVISP BRUKSANVISNING ELVISP BRUKSANVISNING Modell: BBR1000 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda vispen och spara den för framtida behov. SÄKERHET! Tänk på att alltid sätta säkerheten främst när du använder

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

QB 6121 Bruksanvisning Diskmaskin

QB 6121 Bruksanvisning Diskmaskin QB 6121 Bruksanvisning Diskmaskin 2 Vi vill skapa de bästa produktlösningar som du kan hitta på marknaden idag. Lösningar där du upplever en perfekt balans mellan form och funktion och där spetsteknologi

Läs mer

. Diskmedel... 16. / Programöversikt... 19. 1 Använda maskinen... 21. 2 Rengöring och skötsel... 23

. Diskmedel... 16. / Programöversikt... 19. 1 Använda maskinen... 21. 2 Rengöring och skötsel... 23 SM SB sv Innehållsförteckning 8 Bestämmelser för användningen.............. 4 ( Säkerhetsanvisningar........ 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 5 Vid leverans.................... 5 Vid installation...................

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

%JTLNBTLJO SR... VLHPHQV KRPH FRP ZHOFRPH

%JTLNBTLJO SR... VLHPHQV KRPH FRP ZHOFRPH SR... sv Innehållsförteckning 8 Användning för avsett ändamål................... 4 ( Säkerhetsanvisningar........ 4 Innan apparaten tas i drift........ 5 Vid leverans.................... 5 Vid installation...................

Läs mer

1 Beskrivning av maskinen 209. 2 Säkerhetsanvisningar 210. 3 Installation 210. 4 Förberedelser 211. 4.1 Påfyllning av vattenbehållaren 211

1 Beskrivning av maskinen 209. 2 Säkerhetsanvisningar 210. 3 Installation 210. 4 Förberedelser 211. 4.1 Påfyllning av vattenbehållaren 211 208 1 Beskrivning av maskinen 209 2 Säkerhetsanvisningar 210 3 Installation 210 4 Förberedelser 211 4.1 Påfyllning av vattenbehållaren 211 4.2 Påfyllning av behållaren för kaffebönor 211 4.3 Första igångsättningen

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin QB6052W QB6052X

Bruksanvisning Diskmaskin QB6052W QB6052X SV Bruksanvisning Diskmaskin QB6052W QB6052X 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 7 6. INSTÄLLNINGAR...8 7.

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

%JTLNBTLJO SR... VLHPHQV KRPH FRP ZHOFRPH

%JTLNBTLJO SR... VLHPHQV KRPH FRP ZHOFRPH SR... Innehållsförteckning 8 Bestämmelser för användningen........... 4 ( Säkerhetsanvisningar........ 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 5 Vid leverans.................... 5 Vid installation...................

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Din manual DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO http://sv.yourpdfguides.com/dref/3388729

Din manual DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO http://sv.yourpdfguides.com/dref/3388729 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

bruksanvisning Diskmaskin ESF 45010

bruksanvisning Diskmaskin ESF 45010 bruksanvisning Diskmaskin ESF 45010 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Innehåll Säkerhetsinformation... 2 Produktbeskrivning... 3 Kontrollpanel...

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin DI9127 DI9127X

Bruksanvisning. Diskmaskin DI9127 DI9127X Bruksanvisning Diskmaskin DI97 DI97X Innehåll Säkerhetsföreskrifter Kontrollpanel 3 Program _ 4 Tillvalsfunktioner 5 Innan maskinen används första gången 5 Daglig användning _ 7 Råd och tips _ 8 Underhåll

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

ESF5521LOX ESF5521LOW

ESF5521LOX ESF5521LOW ESF5521LOX ESF5521LOW SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAM...6

Läs mer

sv Innehållsförteckning

sv Innehållsförteckning Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar.............. 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 4 Vid leverans.................... 4 Vid installation................... 4 Daglig användning...............

Läs mer

IGVS6506 IGV6506 9000828728 (9210)

IGVS6506 IGV6506 9000828728 (9210) IGVS6506 IGV6506 9000828728 (9210) sv Innehållsförteckning 8 Bestämmelser för användningen.............. 4 ( Säkerhetsanvisningar........ 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 5 Vid leverans....................

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

. Diskmedel... 15. / Programöversikt... 18. 1 Använda maskinen... 20

. Diskmedel... 15. / Programöversikt... 18. 1 Använda maskinen... 20 Innehållsförteckning 8 Bestämmelser för användningen.............. 4 ( Säkerhetsanvisningar........ 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 5 Vid leverans.................... 5 Vid installation...................

Läs mer

Diskmaskin. sv Bruksanvisning

Diskmaskin. sv Bruksanvisning Diskmaskin sv Bruksanvisning Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar.......... 4 Lär känna din nya diskmaskin... 6 Avhärdaren................... 7 Fylla på specialsalt............ 8 Fylla på sköljglans.............

Läs mer

sv Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar.............. 4 Diskning........................ 15 Lär känna din nya diskmaskin.......

sv Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar.............. 4 Diskning........................ 15 Lär känna din nya diskmaskin....... DM645..AVH Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar.............. 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 4 Vid leverans.................... 4 Vid installation................... 4 Daglig användning...............

Läs mer

Diskmaskin. sv Bruksanvisning

Diskmaskin. sv Bruksanvisning Diskmaskin sv Bruksanvisning Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar.......... 4 Lär känna din nya diskmaskin... 6 Avhärdaren................... 7 Fylla på specialsalt............ 8 Fylla på sköljglans.............

Läs mer

Houseware. SodaMaster gazelle // Type 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, espresso nero// espresso nero// mineral water dispenser //

Houseware. SodaMaster gazelle // Type 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, espresso nero// espresso nero// mineral water dispenser // espresso nero// espresso and cappuccino maker// Houseware espresso nero// espresso and cappuccino maker// SodaMaster gazelle // mineral water dispenser // 1 litre // Adjustable amount of CO2 in water //

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 289-4, DA 289-4 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på fläkten.

Läs mer

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 091006 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt av komponenterna

Läs mer