Bruksanvisning. Diskmaskin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Diskmaskin"

Transkript

1 Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr

2 Innehållsförteckning Beskrivning av diskmaskinen Översiktsbild...5 Manöverpanel...6 Säkerhetsanvisningar och varningar Bidra till att skona miljön Förpackningsmaterial...12 Hantering av uttjänad diskmaskin...12 Ekonomisk diskning...13 Första gången diskmaskinen används Öppna luckan...14 Stänga luckan...14 Barnsäkerhetsspärr...14 Vattenavhärdaren...15 Programmera avhärdaren Visa vattenhårdhet...17 Första gången diskmaskinen används behövs: Fylla på salt...18 Indikering för påfyllning av salt...19 Sköljmedel...20 Fylla på sköljmedel...20 Indikering för påfyllning av sköljmedel...21 Ställa in sköljmedelsdosering...22 Placering av disken Vad som inte är lämpat för maskindisk: Överkorg...25 Uppfällbar hylla Justera överkorgen...26 Underkorg...27 Fällbara pinninsatser...27 Flaskhållare (beroende på modell) Bestick...30 Besticklåda (beroende på modell) Använda diskmaskinen Diskmedel...31 Fylla på diskmedel Koppla in diskmaskinen

3 Innehållsförteckning Välja program...33 Starta ett program...33 Tidsdisplay Indikering av programförlopp...34 Programslut...34 Stänga av diskmaskinen...34 Plocka ur disken...35 Avbryta program tillfälligt Byta program...35 Tillvalsfunktioner Tillval...36 Turbo Kombi-tab...36 Senare start...37 Fabriksinställning...39 Anpassa Automatic...40 Rengöring och skötsel Rengöra diskutrymmet Rengöra luckan och lucktätningen...41 Rengöra diskmaskinens front...41 Rengöra silarna i diskutrymmet...42 Rengöra spolarmarna...44 Hur man klarar av mindre störningar själv Tekniska fel...45 Fel i vattentillopp/vattenavlopp...47 Allmänna problem med diskmaskinen...48 Ljud...49 Diskresultatet är inte tillfredsställande...50 Åtgärda fel Rengöra silen i vattentilloppet...53 Rengöra avloppspumpen och backventilen...54 Miele service Reparationer...55 Programuppgradering (Update) Anvisningar för testinstitut...55 Programöversikt

4 Innehållsförteckning Extra tillbehör Elanslutning Vattenanslutning Mieles vattenskyddssystem Vattentillopp...60 Vattenavlopp...61 Tekniska data

5 Beskrivning av diskmaskinen Översiktsbild a Övre spolarmen (inte synlig på bilden) b Besticklåda (beroende på modell) c Överkorg d Mittersta spolarmen e Ventilationsöppning för torkning (beroende på modell) f Nedre spolarmen g Silkombination h Typskylt i Barnsäkerhetsspärr i handtaget (inte synlig på bilden) j Behållare för sköljmedel k Diskmedelsbehållare med två fack l Behållare för regenereringssalt 5

6 Beskrivning av diskmaskinen Manöverpanel a Programval b Tidsdisplay c Indikering av tillval d Indikering av programförlopp e Till/Från-knapp K f Kontrollampor/indikering för påfyllning g Start/Stopp-knapp med kontrollampa h Knapp för Senare start med kontrollampa i Knapp för tillval j Programknapp 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Denna diskmaskin uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till personskador och skador på föremål. Läs bruksanvisningen noga innan diskmaskinen tas i bruk. Därigenom förhindras olyckor samt skador på diskmaskinen. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte! Användningsområde ~ Diskmaskinen är endast avsedd för att användas i privat hushåll och för att diska hushållsdisk. All annan användning, ombyggnader och förändringar av diskmaskinen är inte tillåtna och kan innebära fara. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstått på grund av otillåten eller felaktig användning. ~ Personer, särskilt barn som inte kan använda diskmaskinen på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en vuxen person. Om det finns barn i hemmet ~ Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av diskmaskinen. Låt inte barn leka med diskmaskinen. Det finns bl a risk för att barn kan bli instängda i diskmaskinen! ~ Barn får endast använda diskmaskinen utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda den på ett felaktigt sätt om de ska använda den. ~ Se till att barn inte kommer i kontakt med diskmedlet! Diskmedel kan orsaka frätskador i mun och svalg och leda till kvävning. Se till att barn inte kommer i närheten av den öppna diskmaskinen. Det kan fortfarande finnas kvar rester av diskmedel i diskmaskinen. Åk genast till en läkare om barnet har stoppat diskmedel i munnen. 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar Teknisk säkerhet ~ Kontrollera diskmaskinen med avseende på synliga yttre skador innan den installeras. En skadad diskmaskin får inte tas i drift. En skadad diskmaskin kan utgöra en fara! ~ Diskmaskinen får endast anslutas till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande säkerhetsföreskrifter. När diskmaskinen har installerats måste vägguttaget vara tillgängligt så att strömmen till diskmaskinen kan brytas när som helst. ~ Det får inte finnas en stickpropp till en annan elektrisk maskin bakom diskmaskinen. Inbyggnadsdjupet kan vara otillräckligt och genom tryck på stickproppen uppstår risk för överhettning (brandfara). ~ Diskmaskinen får inte byggas in under en häll. Hällens höga temperaturavgivning kan skada diskmaskinen. Av samma anledning är det inte heller tillåtet att installera diskmaskinen direkt bredvid värmestrålande maskiner och platser som inte är av "kökskaraktär" (t ex öppna eldstäder som används för uppvärmning och liknande). ~ Diskmaskinen får inte anslutas till elnätet förrän alla installations- och monteringsarbeten avslutats. ~ Innan diskmaskinen ansluts måste uppgifterna om anslutning (säkring, spänning och frekvens) på diskmaskinens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen så att dessa värden överensstämmer. ~ Diskmaskinens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning är uppfylld. Låt i tveksamma fall en fackman kontrollera installationen. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det uppstått ett brott på kabeln (t ex elektriska stötar). ~ Diskmaskinens elanslutning får inte ske via grenuttag eller förlängningskabel eftersom de inte garanterar den nödvändiga säkerheten (det finns t ex risk för överhettning). 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Inbyggnad och montering av denna diskmaskin på uppställningsplatser som inte är fasta (t ex båtar) får endast utföras av en fackman. Det måste säkerställas att förutsättningarna på platsen medger en säker användning av diskmaskinen. ~ Vattenanslutningens plasthölje innehåller en elektrisk ventil. Doppa inte höljet i vatten! ~ I tilloppsslangen finns strömförande ledningar. Slangen får därför inte kortas av. ~ Det inbyggda Waterproof-systemet är ett tillförlitligt skydd mot vattenläckage under följande förutsättningar: att diskmaskinen installeras enligt instruktionerna att diskmaskinen repareras och att defekta delar byts ut om det har uppstått en skada att vattenkranen stängs av om diskmaskinen står oanvänd en längre tid (t ex vid semester). Waterproof-systemet fungerar även när diskmaskinen är avstängd. Strömmen till diskmaskinen får dock inte vara bruten. ~ En skadad diskmaskin kan utgöra en fara! En skadad diskmaskin ska omedelbart tas ur drift. Kontakta närmaste återförsäljare eller Miele service. ~ Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren, för vilka tillverkaren inte ansvarar. Reparationer får endast utföras av Miele eller av Miele auktoriserad serviceverkstad, annars kan inte garantibestämmelserna åberopas om det skulle uppstå fel på diskmaskinen vid senare tillfälle. ~ Defekta delar får endast bytas ut mot originalreservdelar från Miele. Endast om originalreservdelar används kan Miele garantera att diskmaskinen uppfyller alla säkerhetskrav. ~ Bryt strömmen till diskmaskinen vid reparation och underhåll (stäng av diskmaskinen och dra sedan ut stickproppen). ~ En skadad anslutningskabel får endast ersättas med en speciell anslutningskabel av samma typ (kan beställas hos Mieles reservdelsavdelning). Av säkerhetsskäl får bytet endast utföras av en auktoriserad fackman eller av Miele service. 9

10 Säkerhetsanvisningar och varningar Fackmässig installation ~ Installera och anslut diskmaskinen enligt monteringsanvisningen. ~ Diskmaskinen måste stå vågrätt för att felfri drift ska kunna garanteras. ~ För att säkerställa att diskmaskinen står stadigt måste den placeras under en genomgående bänkskiva som är monterad i intillstående skåp. Detta gäller för integrerade diskmaskiner och diskmaskiner som ska byggas in under bänkskiva. ~ Om en fristående diskmaskin ska byggas om till en diskmaskin för underbyggnad ska sockeln avlägsnas och en sockel för underbyggnad ska monteras. Använd tillhörande monteringssats. Annars finns risk för skador pgaut- stickande metalldelar! Användningsområde ~ Tillsätt aldrig lösningsmedel i diskmaskinen. Risk för explosion! ~ Inandas inte diskmedel i pulverform! Svälj inte diskmedel! Maskindiskmedel är starkt frätande och kan orsaka frätskador i näsa, mun och svalg. Om någon har svalt eller andats in maskindiskmedel ska man omedelbart kontakta läkare eller Giftinformationscentralen, tel ~ Lämna inte diskmaskinens lucka öppen i onödan. Det finns risk för att någon ramlar på luckan. ~ Stå eller sitt inte på den öppna luckan. Diskmaskinen kan välta. Det kan orsaka personskador eller skador på diskmaskinen. ~ Använd endast disk- och sköljmedel för hushållsdiskmaskiner. Använd inte handdiskmedel! ~ Använd inte industridiskmedel eller diskmedel för professionellt bruk. Sådana diskmedel kan orsaka materialskador och det finns risk för starka kemiska reaktioner som exempelvis knallgasreaktion. ~ Fyll inte på diskmedel (inte heller flytande diskmedel) i sköljmedelsbehållaren. Behållaren förstörs av diskmedel! 10

11 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Fyll inte på diskmedel (inte heller flytande diskmedel) i saltbehållaren. Avhärdaren förstörs av diskmedel. ~ Använd endast speciellt, om möjligt grovkornigt regenereringssalt eller andra rena koksalter. Andra saltsorter kan innehålla beståndsdelar som inte är vattenlösliga och därmed orsaka funktionsstörningar på avhärdaren. ~ I diskmaskiner med bestickkorg (beroende på modell) ska besticken av säkerhetsskäl placeras med spetsarna nedåt. På detta sätt undviker man att någon skadar sig på knivarnas och gafflarnas spetsar. Besticken blir dock lättare rena och torkar snabbare om de placeras i diskmaskinen med skaften nedåt. ~ Diska inte ej temperaturbeständigt plastmaterial som t ex engångsförpackningar och engångsbestick. Sådant material kan deformeras av den höga temperaturen. Tillbehör ~ Endast tillbehör som uttryckligen har godkänts av Miele får användas. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och vi kan inte heller garantera att gällande säkerhetskrav uppfylls. Hantering av uttjänad diskmaskin ~ Gör lucklåset obrukbart så att barn inte råkar låsa in sig i diskmaskinen. Avlägsna eller förstör lucklåsets låshake. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. ~ Om funktionen Senare start används (beroende på modell) ska diskmedelsbehållaren vara torr när diskmedlet fylls på. Torka den vid behov. Om diskmedelsbehållaren är fuktig klumpar sig diskmedlet och sköljs inte ur ordentligt. 11

12 Bidra till att skona miljön Förpackningsmaterial Emballaget skyddar diskmaskinen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Det handlar om följande material: Yttre förpackning: wellpapp av upp till 100 % återvinningsmaterial, alternativt: sträckfilm av polyetylen (PE) PP-band av polypropylen Inre förpackning: expanderbar polystyrol (EPS) utan tillsatser av klor och fluor botten, lockram och stödlister av obehandlat naturträ skyddsplast av polyetylen (PE) Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Ditt försäljningsställe kan återta förpackningen för återvinning eller informera dig om närmaste återvinningsstation. Hantering av uttjänad diskmaskin Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade diskmaskinen i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Hör efter med din återförsäljare vid behov. Se till att den uttjänade diskmaskinen förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. Diskmaskinens alla plastdelar är markerade med internationella korttecken. Därför kan diskmaskinens delar återvinnas miljövänligt med hjälp av källsortering. 12

13 Bidra till att skona miljön Ekonomisk diskning Denna diskmaskin diskar väldigt vattenoch energisnålt. Du utnyttjar diskmaskinens kapacitet bäst om du följer nedanstående råd: ^ Du kan ansluta diskmaskinen till varmvatten. Varmvattenanslutningen är särskilt lämplig vid en energibesparande uppvärmning av varmvatten, t ex med hjälp av solenergi. Vid eluppvärmning rekommenderar vi kallvattenanslutning. ^ Utnyttja diskkorgarnas kapacitet fullt ut, utan att de blir överfyllda, på så vis blir diskningen mest ekonomisk. ^ Välj ett diskprogram som motsvarar diskgodset och dess smutsighetsgrad. ^ Välj EnergiSpar-programmet för energibesparande diskning. ^ Följ diskmedelstillverkarens doseringsanvisningar. ^ Vid användning av diskmedel i pulverform eller flytande diskmedel kan diskmedelsmängden reduceras med 1 / 3 om diskkorgarna endast är fyllda till hälften. 13

14 Första gången diskmaskinen används Öppna luckan Barnsäkerhetsspärr ^ Fatta tag i greppkanten och tryck lucklåset uppåt för att öppna luckan. Om luckan öppnas när diskmaskinen är igång, avbryts alla funktioner automatiskt. Stänga luckan ^ Skjut in diskkorgarna. ^ Tryck in luckan tills du känner att låset hakar fast. För att förhindra barn från att öppna diskmaskinen kan du låsa luckan med barnsäkerhetsspärren. ^ För att spärra luckan, flyttar du reglaget under greppkanten åt höger. ^ För att låsa upp luckan, flyttar du reglaget åt vänster. 14

15 Första gången diskmaskinen används Vattenavhärdaren För att uppnå ett bra diskresultat behöver diskmaskinen mjukt vatten (vatten med låg kalkhalt). Hårt vatten orsakar vita beläggningar på diskgodset och i diskmaskinen. Därför måste vattnet avhärdas om hårdhetsgraden är högre än 6 d (1,1 mmol/l). Den inbyggda vattenavhärdaren avhärdar automatiskt. Avhärdaren behöver salt. Fyll även på salt vid användning av "3 i 1"-produkter för att uppnå bästa möjliga diskresultat. Diskmaskinen måste programmeras för vattnets hårdhetsgrad på installationsplatsen. Den lokala vattenleverantören lämnar information om aktuell hårdhetsgrad. Vid varierande hårdhetsgrad (t ex d) ska inställningen alltid programmeras efter den högsta hårdhetsgraden (i det här exemplet 50 d). Eventuellt framtida servicearbete underlättas om du känner till vattnets hårdhetsgrad. ^ Anteckna därför vattnets hårdhetsgrad här: Programmerad hårdhetsgrad vid leverans är 15 d (2,7 mmol/l). Om denna inställning överensstämmer med hårdheten för vattnet på uppställningsplatsen behöver du inte läsa vidare. Om det är en annan hårdhet för vattnet på uppställningsplatsen måste avhärdaren programmeras med hjälp av knapparna på manöverpanelen. d 15

16 Första gången diskmaskinen används Programmera avhärdaren Vid programmeringen blinkar och lyser olika kontrollampor efter varje knapptryckning. Endast kontrollamporna i nedanstående steg har dock betydelse för programmeringen. Du kan när som helst utan problem avbryta programmeringen och börja om från början genom att diskmaskinen stängs av med knappen K. ^ Stäng av diskmaskinen med knappen K. ^ Håll Start/Stopp-knappen intryckt och koppla samtidigt in diskmaskinen med knappen K. Håll Start/Stopp-knappen intryckt minst fyra sekunder tills kontrollampan för Start/Stopp lyser. Om så inte är fallet, börja om från början. ^ Tryck två gånger på knappen för Senare start. Kontrollampan för Senare start blinkar 2 gånger kort i intervaller. I tidsdisplayen visas blinkning "p 15". Vid leverans är en vattenhårdhet på 15 d inställd. Det inställda värdet visas i tidsdisplayen i sifferföljden efter "p" (se tabell). ^ Välj det värde som motsvarar vattenhårdheten på uppställningsplatsen med hjälp av Start/Stopp-knappen. Varje knapptryckning leder till en ny nivå. Efter det högsta värdet börjar inställningen om från början. ^ Stäng av diskmaskinen med knappen K. 16

17 Första gången diskmaskinen används d mmol/l f ,2 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7-8,1 8,3-10,8 11,0-12, Värde för inställning i tidsdisplayen Visa vattenhårdhet ^ Stäng av diskmaskinen med knappen K. ^ Håll Start/Stopp-knappen intryckt och koppla samtidigt in diskmaskinen med knappen K. Håll Start/Stopp-knappen intryckt minst fyra sekunder tills kontrollampan för Start/Stopp lyser. ^ Tryck två gånger på knappen för Senare start. Kontrollampan för Senare start blinkar 2 gånger kort i intervaller. Den inställda vattenhårdheten framgår av blinkandet i displayen. Sifferföljden efter "p" visar den inställda vattenhårdheten (se tabell). ^ Stäng av diskmaskinen med knappen K. 17

18 Första gången diskmaskinen används Första gången diskmaskinen används behövs: ca 1 l vatten ca 1 kg salt diskmedel för hushållsdiskmaskiner sköljmedel för hushållsdiskmaskiner. Varje diskmaskin funktionstestas i fabriken. Vattenrester i diskmaskinen beror på denna test och inte på att diskmaskinen har använts tidigare. Fylla på salt Fyll även på salt om du använder produkter med flera olika funktioner, t ex 3 i 1-produkter, för att uppnå bästa möjliga resultat och garantera avhärdarens funktion. Om du väljer funktionen "Kombi-tab" reduceras saltmängden från en mängd på 1 / 3 till 1 / 4. Om vattenhårdheten på uppställningsplatsen konstant ligger under 4 d (= 0,7 mmol/l) behöver inget salt fyllas på. Diskmaskinen måste dock ändå programmeras för rätt vattenhårdhet. Viktig information! Före första påfyllningen av salt måste saltbehållaren fyllas på med ca 1 l vatten så att saltet kan lösas upp. När diskmaskinen har tagits i bruk finns det alltid tillräckligt med vatten i saltbehållaren.,fyll inte på diskmedel (inte heller flytande diskmedel) i saltbehållaren. Avhärdaren förstörs av diskmedel.,använd om möjligt endast grovkornigt salt eller rent koksalt. Andra saltsorter kan innehålla beståndsdelar som inte är vattenlösliga och kan därmed orsaka funktionsstörningar i avhärdaren. 18

19 Första gången diskmaskinen används ^ Ta ut underkorgen ur diskmaskinen och öppna saltbehållarens lucka. Varje gång saltbehållarens lock öppnas rinner vatten resp. saltrester ut ur behållaren. Öppna därför endast saltbehållaren för att fylla på salt. ^ Fyll sedan behållaren med ca 1 l vatten. Indikering för påfyllning av salt ^ Fyll på salt efter ett avslutat program så snart kontrollampan för "Salt" lyser. När saltet har fyllts på kan kontrollampan fortsätta lysa en stund. Den släcks så snart det har bildats tillräckligt hög saltkoncentration.,starta programmet Snabb utan diskgods (utan funktionen Turbo ) varje gång du har fyllt på salt, så att det överflödiga saltvattnet späds ut och spolas bort. ^ Placera påfyllningstratten på behållarens öppning och fyll på med salt tills behållaren är fylld. Saltbehållaren rymmer ca 1 kg beroende på saltsort. ^ Rengör området runt påfyllningsöppningen från saltrester och skruva fast locket ordentligt på behållaren. ^ Starta därefter direkt programmet Snabb utan diskgods (utan funktionen Turbo ) så att det överflödiga saltvattnet späds ut och spolas bort. 19

20 Första gången diskmaskinen används Sköljmedel Sköljmedel behövs för att vattnet ska rinna av jämnt från hela disken, så att den inte blir fläckig, och för att disken ska torka lättare. Sköljmedel fylls på i behållaren för sköljmedel. Den inställda mängden doseras automatiskt. Fylla på sköljmedel,fyll endast på sköljmedel för hushållsdiskmaskiner. Fyll aldrig på handdisk- eller maskindiskmedel. Behållaren för sköljmedel förstörs av dessa. Som alternativ till sköljmedel kan man visserligen använda: matättika med högst 5 % syrahalt eller 10-procentig flytande citronsyra. Disken blir dock fuktigare och fläckigare än om du använder sköljmedel. ^ Tryck på öppningsknappen på sköljmedelsbehållarens lock i pilens riktning. Locket öppnas.,använd inte ättika med högre syrahalt (t ex 25-procentig ättiksessens). Diskmaskinen kan ta skada. Om du uteslutande diskar med diskmedel med flera olika funktioner, behöver du inte fylla på med sköljmedel. 20

21 Första gången diskmaskinen används Indikering för påfyllning av sköljmedel När kontrollampan för Sköljmedel tänds räcker sköljmedlet till ytterligare 2-3 diskomgångar. ^ Fyll på sköljmedel i tid. Om funktionen Kombi-tab är vald, lyser inte kontrollampan för påfyllning av sköljmedel (se avsnittet "Tillvalsfunktioner - Tillval"). ^ Fyll endast på sköljmedel tills det syns i öppningen. Behållaren rymmer ca 110 ml. ^ Stäng locket ordentligt. Om locket inte sitter fast kan det komma in vatten i sköljmedelsbehållaren under ett diskprogram. ^ Torka noga bort eventuellt överflödigt sköljmedel, eftersom detta annars kan ge upphov till kraftig skumbildning i nästa program. 21

22 Första gången diskmaskinen används Ställa in sköljmedelsdosering För att få ett optimalt diskresultat kan du programmera sköljmedelsdoseringen. Doseringsmängden för sköljmedel kan ställas in i steg mellan ca 0 och 6 ml. Vid leverans är en sköljmedelsmängd på ca 3 ml inställd. Det är den rekommenderade inställningen. Om glasen blir fläckiga: ^ Ställ in en större mängd sköljmedel. Om en mjölkaktig hinna uppstår på glasen: ^ Ställ in en mindre mängd sköljmedel. ^ Stäng av diskmaskinen med knappen K. ^ Håll Start/Stopp-knappen intryckt och koppla samtidigt in diskmaskinen med knappen K. Håll Start/Stopp-knappen intryckt minst fyra sekunder tills kontrollampan för Start/Stopp lyser. Om så inte sker, börja om från början. ^ Tryck tre gånger på knappen för Senare start. Kontrollampan för Senare start blinkar tre gånger kort i intervaller. I tidsdisplayen visas "p 3" blinkande. Vid leverans är en sköljmedelsmängd på 3 ml inställd. Det inställda värdet visas i tidsdisplayen efter "p". ^ Välj det värde som motsvarar den önskade sköljmedelsmängden med hjälp av Start/Stopp-knappen. Vid varje knapptryckning ändras en nivå. Den programmerade sköljmedelsmängden sparas direkt. ^ Stäng av diskmaskinen med knappen K. 22

23 Placera disken Vad man bör tänka på Avlägsna grova matrester från diskgodset. Disken behöver inte sköljas av under rinnande vatten.,diska inte diskgods med aska, sand, vax, smörjfett eller färg i diskmaskinen. Aska löses inte upp utan fördelas i diskmaskinen och sand repar. Vax, smörjfett och färg skadar diskmaskinen. All disk kan placeras på valfri plats i diskkorgarna. Nedanstående tips bör dock följas: Disken får inte ligga i varandra så att de olika delarna täcker varandra. Disken måste ställas så att vattenstrålarna kommer åt överallt. Annars blir disken inte ren! Kontrollera att disken står stadigt. Disk som t ex koppar, glas, skålar och kastruller placeras med öppningen neråt. Höga, smala glas som t ex vaser o dyl ska inte ställas i diskkorgens hörn utan i mitten av diskkorgen. Där kan de lättast nås av vattenstrålarna. Disk med kupad botten placeras lutande, så att vattnet kan rinna av ordentligt. Spolarmarna får inte blockeras av alltför hög disk eller disk som sticker ner från diskkorgen. Kontrollera gärna genom att vrida spolarmarna för hand. Se till att små föremål inte ramlar genom diskkorgen. Små delar som t ex lock bör placeras i besticklådan eller bestickkorgen (beroende på modell). Viss mat som t ex morötter, tomat och ketchup innehåller naturliga färgämnen. Dessa färgämnen kan missfärga plastkärl och plastdelar om större mängder av dessa färgämnen hamnar i diskmaskinen. Plastdelarnas stabilitet påverkas inte av missfärgningen. 23

24 Placera disken Vad som inte är lämpat för maskindisk: Bestick av trä eller med delar av trä: träet nöts. De lim som används är inte lämpade för maskindisk. Följden blir att trädelar, som t ex träskaft, kan lossna. Antikföremål såsom värdefulla vaser eller glas med dekor: dessa delar kan inte maskindiskas. Plastföremål som inte är temperaturbeständiga: dessa delar kan deformeras. Föremål av koppar, mässing, tenn och aluminium: de kan missfärgas och bli matta. Dekorationer påmålade efter glasering: dessa kan blekna efter många diskningar. Ömtåliga glas- och kristallföremål: dessa kan bli matta efter en längre tid. Vi rekommenderar: Köp porslin och bestick som tål maskindisk. Ömtåliga glas ska, om de överhuvudtaget diskas i maskin, diskas med låg temperatur (se avsnittet "Programöversikt") resp. i de program som har GlassCare (beroende på modell). Risken för de ska bli matta minskar då. Diska alltid speciellt värdefulla glas för hand. OBS! Silver som har polerats med silverputsmedel kan fortfarande vara fuktigt och fläckigt efter diskningen eftersom vattnet inte rinner av helt och hållet. Silver måste torkas av med handduk efter diskningen. Silver kan missfärgas vid kontakt med svavelhaltiga livsmedel. Till dessa hör t ex äggula, lök, majonnäs, senap, baljväxter, fisk, lake från fisk och marinader.,aluminiumföremål (t ex fettfilter) får inte diskas med industrirengöringsmedel som innehåller höga halter alkalihydroxid. Det kan uppstå materialskador. I extrema fall föreligger risk för explosionsartad kemisk reaktion (t ex knallgasreaktion). 24

25 Placera disken Överkorg Uppfällbar hylla,av säkerhetsskäl ska diskning alltid ske med insatt över- och underkorg. ^ Behöver du mer plats för högt diskgods kan du fälla upp hyllan. ^ Placera smått, lätt och ömtåligt diskgods, som t ex kaffefat, koppar, glas och dessertskålar i överkorgen. Även kastruller med låga kanter kan ställas i överkorgen. 25

26 Placera disken Justera överkorgen För att få mer plats i över- eller underkorgen för höga saker kan du justera överkorgen i tre höjdlägen med ca 2 cm avstånd mellan varandra. För att vattnet lättare ska kunna rinna ur fördjupningarna kan överkorgen även sättas in lutande med ena sidan högt och andra sidan lågt. Kontrollera dock att korgen kan skjutas in i diskutrymmet utan problem efter justeringen. ^ Dra ut överkorgen. Beroende på hur överkorgen ställs in kan t ex tallrikar med följande mått placeras i korgarna. Diskmaskin med besticklåda Justering av Tallrikar Øicm överkorgen Överkorg Underkorg Övre läge Mitten Nedre läge Justera överkorgen uppåt: ^ Dra korgen uppåt tills den hakar fast. Justera överkorgen nedåt: ^ Lossa spärrarna på överkorgens sidor genom att dra dem uppåt. ^ Sätt korgen i önskad position och lås spärrarna igen. 26

27 Placera disken Underkorg Fällbara pinninsatser De båda främre pinninsatserna kan fällas ner och ger därmed plats för större diskgods som t ex kastruller, pannor och skålar. ^ Större och tyngre gods som tallrikar, fat, kastruller och skålar placeras bäst i underkorgen. Mindre diskgods som t ex kaffefat kan också placeras i underkorgen. ^ Tryck ner den gula spaken a och fäll ner pinninsatserna b. 27

28 Placera disken Comfortinsats Comfortinsatsen används för diskning av koppar, glas, tallrikar, skålar och kastruller. Ta ut insatsen: ^ Tryck ner insatsen a och tryck samtidigt spärren inåt b. ^ Behöver du mer plats för högt diskgods, så kan du fälla upp hyllan. ^ Glas med hög fot som t ex vin-, champagne- eller konjaksglas ska lutas mot eller hängas i den fällbara hyllans mellanrum. Sätta in insatsen: ^ Sätt in comfortinsatsen bak i underkorgen. ^ Haka fast insatsen under korgtråden. ^ Tryck ner insatsen tills den sitter fast. 28

29 Placera disken Flaskhållare (beroende på modell) Flaskhållaren är till för smalt diskgods som t ex nappflaskor. ^ Placera flaskhållaren i underkorgen på den plats som visas på bilden. Om flaskan ställs på andra ställen kommer inte vattenstrålarna in i flaskan. Flaskan blir då inte riktigt ren. 29

30 Placera disken Bestick Besticklåda (beroende på modell) ^ Placera besticken i besticklådan på det sätt som visas på bilden. Om knivar, gafflar och skedar placeras i olika avdelningar underlättar det urplockningen. Skedbladen bör ligga på de tandade fördjupningarna som bilden visar, så att vattnet kan rinna av helt och hållet. Om skedar med runda eller ovala skaft inte kan läggas mellan hållarna, så kan man vända dem så att skedbladen ligger mellan hållarna i stället. Den övre spolarmen får inte blockeras av för högt diskgods (t ex tårtspadar)! 30

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING S INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS SIDAN 4 MILJÖSKYDD SIDAN 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 4 KOPPLINGAR SIDAN 5 ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN SIDAN 6 ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Programblad ADPY 1120. Programöversikt. kallvatten. 1 Fördisk. 2 Snabbdisk 40 C. 3 Ekodisk 2) 50 C. 4 Intensivdisk 70 C. Halv diskmängd 50 C

Programblad ADPY 1120. Programöversikt. kallvatten. 1 Fördisk. 2 Snabbdisk 40 C. 3 Ekodisk 2) 50 C. 4 Intensivdisk 70 C. Halv diskmängd 50 C Snabbguide Programblad INNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DENNA PRODUKT FÖRSTA GÅNGEN BÖR DU NOGGRANT LÄSA DENNA SNABBGUIDE OCH MONTERINGSANVISNINGARNA! KONTROLLPANELEN PÅ DENNA DISKMASKIN AKTIVERAS NÄR

Läs mer

DISKMASKINER TIPS & GODA RÅD

DISKMASKINER TIPS & GODA RÅD DISKMASKINER TIPS & GODA RÅD Built as a professional En diskmaskin ska hålla i många år Våra diskmaskiner är utvecklade så att alla de viktigaste komponenterna är tillverkade i stål av toppklass: invändigt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin DI 4536

Bruksanvisning. Diskmaskin DI 4536 Bruksanvisning Diskmaskin DI 4536 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Kontrollpanel 3 Diskprogram 4 Användning av produkten _ 5 Att ställa in vattenavhärdaren _ 5 Användning av avhärdningssalt 6 Användning

Läs mer

QB 6121 Bruksanvisning Diskmaskin

QB 6121 Bruksanvisning Diskmaskin QB 6121 Bruksanvisning Diskmaskin 2 Vi vill skapa de bästa produktlösningar som du kan hitta på marknaden idag. Lösningar där du upplever en perfekt balans mellan form och funktion och där spetsteknologi

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZDI6555W http://sv.yourpdfguides.com/dref/655849

Din manual ZANUSSI ZDI6555W http://sv.yourpdfguides.com/dref/655849 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZDI6555W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Diskmaskin. sv Bruksanvisning

Diskmaskin. sv Bruksanvisning Diskmaskin sv Bruksanvisning Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar.......... 4 Lär känna din nya diskmaskin... 6 Avhärdaren................... 7 Fylla på specialsalt............ 8 Fylla på sköljglans.............

Läs mer

Din manual BOSCH SRU40E02SK http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656918

Din manual BOSCH SRU40E02SK http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656918 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSCH SRU40E02SK. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Diskmaskin. sv Bruksanvisning

Diskmaskin. sv Bruksanvisning Diskmaskin sv Bruksanvisning Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar..... 4 Vid leverans................ 4 Vid installation.............. 4 Daglig användning.......... 4 Barn i hemmet..............

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 830 FI Avh Bäste Cylindakund! Tack för att du valt en Cylinda Svanenmärkt diskmaskin. Cylinda är en svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket

Läs mer

sv Innehållsförteckning

sv Innehållsförteckning sv Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar.............. 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 4 Vid leverans.................... 4 Vid installation................... 4 Daglig användning...............

Läs mer

Bruksanvisnin Cylinda 1-23

Bruksanvisnin Cylinda 1-23 Grytdisk Starkdisk Normaldisk Snabbdisk Avspolning C Torkvärme Start Stop Bruksanvisnin Cylinda 1-23 SERVICE & GARANTI I Sverige gäller Konsumentköp EHL 91 samt EHL Trygghetsförsäkring. Innan du beställer

Läs mer

Lättdisk. Avspoln. Grytdisk. Sköljprogr. Tallriksvärmn. Glasdisk. Bruksanvisning. Sverige Disken. Super Cleaning System

Lättdisk. Avspoln. Grytdisk. Sköljprogr. Tallriksvärmn. Glasdisk. Bruksanvisning. Sverige Disken. Super Cleaning System Avspoln. Grytdisk Normal Lättdisk Glasdisk Sköljprogr. Tallriksvärmn. Bruksanvisning Sverige Disken Super Cleaning System 1 SERVICE & GARANTI I Sverige gäller Konsumentköp EHL 91 samt EHL Trygghetsförsäkring.

Läs mer

Bruksanvisning DISKMASKIN CARDINAL 6210 822 961 223-00 - 0104

Bruksanvisning DISKMASKIN CARDINAL 6210 822 961 223-00 - 0104 Bruksanvisning S DISKMASKIN CARDINAL 6210 822 961 22-00 - 0104 Till våra kunder, läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Iaktta framför allt säkerhetsanvisningarna på de första sidorna i bruksanvisningen!

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Bonviva Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: du måste spara din kaffebryggarens

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

. Diskmedel... 16. / Programöversikt... 19. 1 Använda maskinen... 21

. Diskmedel... 16. / Programöversikt... 19. 1 Använda maskinen... 21 sv Innehållsförteckning 8 Bestämmelser för användningen.............. 4 ( Säkerhetsanvisningar........ 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 5 Vid leverans.................... 5 Vid installation...................

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Avh

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Avh Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Avh Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser.

Läs mer

sv Innehållsförteckning

sv Innehållsförteckning Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar.............. 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 4 Vid leverans.................... 4 Vid installation................... 4 Daglig användning...............

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Diskmaskiner. Fristående program. Hösten 2012

Diskmaskiner. Fristående program. Hösten 2012 Diskmaskiner Fristående program Hösten 2012 Miele innebär kvalitet Immer besser. Sedan numera 113 år har vi varit trogna vår företagsfilosofi. Immer besser är tyska och betyder alltid bättre, ett motto

Läs mer

. Diskmedel... 17. / Programöversikt... 20. 1 Använda maskinen... 22

. Diskmedel... 17. / Programöversikt... 20. 1 Använda maskinen... 22 Innehållsförteckning 8 Bestämmelser för användningen........... 4 ( Säkerhetsanvisningar........ 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 4 Vid leverans.................... 5 Vid installation...................

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 890 PRO Avh

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 890 PRO Avh Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 890 PRO Avh Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov.

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov. DM 285 Fi Bästa kund, Var vänlig läs noga igenom dessa bruksanvisningar innan du installerar eller börjar använda diskmaskinen. Dessa anvisningar är avsedda att förebygga risken för personskador och/eller

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Bästa kund, Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov.

Bästa kund, Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov. DM 205 Bästa kund, Var vänlig läs noga igenom bruksanvisningen innan du installerar eller börjar använda diskmaskinen. Dessa anvisningar är avsedda att förebygga risken för personskador och/eller skador

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5914 XXL SOF. Bruksanvisning

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5914 XXL SOF. Bruksanvisning Bruksanvisning Diskmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning Bruksanvisning Diskmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion_MNL_R0_SV_140828.indd 1 Kära kund! Du har precis köpt en enastående kvalitetsprodukt, Cerafit Fusion-setet från Emerald Green Edition. Aluminium och

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5434. Bruksanvisning

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5434. Bruksanvisning Bruksanvisning Diskmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Din manual ZANUSSI DW6726 http://sv.yourpdfguides.com/dref/666153

Din manual ZANUSSI DW6726 http://sv.yourpdfguides.com/dref/666153 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI DW6726. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

KULT pro Power Entsafter

KULT pro Power Entsafter KULT pro Power Entsafter sv Användarguide 58 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM820 Bäste Cylindakund! Tack för att du valt en Cylinda Svanenmärkt diskmaskin. Cylinda är en svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764118_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Inför provet årskurs 8

Inför provet årskurs 8 Inför provet årskurs 8 Näringsämnena: Protein, kolhydrater, fett, vitaminer, mineraler och vatten Koka potatis: Koktid: 20-30 minuter Använd salt för att få smak och för att vattnet ska koka bättre. Behåll

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Din manual SIEMENS WVH28420EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655455

Din manual SIEMENS WVH28420EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655455 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WVH28420EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764096_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande ren

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Denna anvisning

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE BÄTTRE BADRUM SV MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE Art.nr. BG1313SLE BG1313NLE RSK.nr 7303174 7303173 Monteringsanvisning Glimminge 20130508-1.2 Innehåll: Installation av badkar med frontpanel, följ

Läs mer

Riktlinjer för användning av bruksanvisning Följande symboler i texten hjälper dig att läsa igenom bruksanvisningen: Råd och tips.

Riktlinjer för användning av bruksanvisning Följande symboler i texten hjälper dig att läsa igenom bruksanvisningen: Råd och tips. Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Produktbeskrivning 4 - Strilrör - Grov-/mikrosil - Finsil - Diskmedelsfack - Sköljmedelsdoserare - Avhärdare Manöverpanel 6 - Avstängning av ljudsignal -

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Cylinda DM 850 Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 850 Bäste Cylindakund! Cylinda DM 850 Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande ren

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Cylinda DM 10 Charmant Cylinda DM 11 Brilliant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 10 Charmant Cylinda DM 11 Brilliant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 10 Charmant Cylinda DM 11 Brilliant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med manuell vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764086_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

STA6539L 60 CM HELINTEGRERAD DISKMASKIN MÄRKNING A++A

STA6539L 60 CM HELINTEGRERAD DISKMASKIN MÄRKNING A++A 60 CM HELINTEGRERAD DISKMASKIN MÄRKNING A++A EAN13: 8017709151003 Plats för 14 kuvert Active light-ljussignal mot golvet indikerar att maskinen är igång 9 program (varav 4 snabbprogram): Avspolning, glasprogram,

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Glänsande resultat och kompromisslös hygien

Glänsande resultat och kompromisslös hygien Glänsande resultat och kompromisslös hygien www.mindiskmaskin.se Professionella diskmaskiner från Miele - det självklara valet De nya diskmaskinerna från Miele är utvecklade för att möta de dagliga behoven

Läs mer

Bruksanvisning Kaffemaskin

Bruksanvisning Kaffemaskin Bruksanvisning Kaffemaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar kaffemaskinen i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på kaffemaskinen. sv-se M.-Nr. 09 821 910

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING

BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING GUIDE FÖR ANVÄNDNING AV DISKMASKIN OCH DISKPROGRAM Innehåll 1. Beskrivning av kontrollknapparna 2 2. Operatörsinstruktioner 13 3. Rengöring och Underhåll 26 4. Problemlösning

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING

BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING GUIDE FÖR ANVÄNDNING AV DISKMASKIN OCH DISKPROGRAM Innehåll 1. Beskrivning av kontrollknapparna 2 2. Operatörsinstruktioner 11 3. Rengöring och Underhåll 24 4. Problemlösning

Läs mer

BÄNKDISKMASKIN HN6069. Användarmanual

BÄNKDISKMASKIN HN6069. Användarmanual BÄNKDISKMASKIN HN6069 Användarmanual Läs denna användarmanual noggrant! Denna diskmaskin är endast avsedd för användning i privathushåll. Läs denna användarmanual innan du börjar använda bänkdiskmaskinen.

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Cylinda DM 570 Svanen

Cylinda DM 570 Svanen Cylinda DM 570 Svanen Bäste Cylindakund! Tack för att du valt en Cylinda Svanemärkt diskmaskin. Cylinda är en svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som

Läs mer

Underbänksdiskmaskiner

Underbänksdiskmaskiner Underbänksdiskmaskiner green&clean diskmaskiner MILJÖ Mindre förbrukning av vatten, energi, diskmedel och torkmedel. Ger lägre driftskostnader och miljöpåverkan. REN Disk- och sköljresultat är bäst i sin

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer