Reflexioner. Årsredovisning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reflexioner. Årsredovisning 2014"

Transkript

1 Reflexioner Årsredovisning 2014

2 Neuroförbundet i sociala Neuroförbundet Svensk Insamlingskontroll Neuroförbundets 90-konton granskas av Svensk insamlingskontroll. Med den kontrollen garanteras att penninginsamlingar sker på ett ansvarsfullt och korrekt sätt och att pengarna används till ändamålet, samt att gränsen för administrations- och insamlingskostnader inte överskrids. Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII Neuroförbundet är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII - en branschorganisation som arbetar för tryggt givande. Bland FRIIs medlemmar finns Sveriges största och ledande insamlingsorganisationer. FRII verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom arbete med kvalitetssäkring, kompetensutveckling och att driva strukturfrågor för att minska hindren för insamling samt att främja och marknadsföra branschen mot givare, myndigheter och organisationer. Insamling ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt. Svenska PostkodLotteriet Som förmånstagare har Neuroförbundet under 2014 fokuserat på nio projekt som har möjliggjorts med stöd av PostkodLotteriet. Målet med alla projekt är att ge stöd och kraft till enskilda individer som lever med en neurologisk diagnos eller funktionsnedsättning. Fokus under 2014 har varit: Diagnosstöd, Neurodagen, lokal kraftsamling, juridiskt stöd, utveckling hemsidan, utveckling nyhetsbrev och marknadsåtgärder, opinionsbildning av Flexjobb och Neurorapporten. Dessutom pågår det treåriga informationsprojektet BrainBus, finansierat av PostkodLotteriets projektområde för mångfald och tolerans. Projektet drivs av Neuroförbundet tillsammans med ParkinsonFörbundet. Syftet är att allmänheten ska lära sig mer om hur det är att leva med neurologiska diagnoser.

3 3 Inledning Då var det dags för en tillbakablick på året som har gått blev ett år präglat av nya arbetssätt och nya processer för Neuroförbundet. Vi har fått uppmärksamhet både för våra kampanjer, som Ice Bucket Challenge, vårt intressepolitiska arbete för att förbättra arbetsmarknaden och neurosjukvården och, inte minst vårt informationsprojekt, BrainBus. Välkomna till vår verksamhetsberättelse, som visar ett axplock av vårt arbete för att göra livet lättare för alla med en neurologisk diagnos. Neuroförbundet har under 2014 fortsatt påverkansarbetet inom de områden som kongressen beslutade om 2013; jämlik neurosjukvård och rehabilitering, rättighetsfrågor, arbete- och sysselsättningsfrågor samt hur Neuroförbundet ska växa som organisation. Personer med neurologiska diagnoser och symtom möts ofta av okunskap och fördomar, både inom sjukvården, arbetslivet och i sociala sammanhang. Behovet av stöd och juridisk rådgivning har ökat under året, något som bland annat visar sig i statistiken över behandlade juridiska ärenden. Förbundets medlemsvärvarkampanj, med artisten Louise Hoffsten som budbärare, gav ett fantastiskt gensvar. Budskapet, Jag är inte ensam, togs emot väl och gav oss en bra skjuts uppåt i antal medlemmar. Vårt nya namn och vår nya profil gör det lättare för många att ansluta till oss som intresseorganisation. De flesta medlemmar väljer att stanna kvar hos oss och nya kommer till, vilket är ett kvitto på att medlemskapet i Neuroförbundet är värdefullt. Stort och varmt tack till er alla som har bidragit med tid, kunskap, engagemang eller gåvor till Neuroförbundet och fonden under året som gått. Vi hoppas ni är med oss på vår fortsatta resa för att göra livet lättare för alla som lever med en neurologisk diagnos. Lise Lidbäck Förbundsordförande Marit Jenset Generalsekreterare Neuroförbundet, som är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi, arbetar för att öka och sprida kunskap om just neurologin. Vårt mål är att människor som lever med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. För första gången tog vi fram en rapport, Neurorapporten, som ger en bild av neurosjukvårdens status i Sverige. Årets rapport fokuserade på betydelsen av att få tidig diagnos och behandling. Vår ambition är att ge ut en Neurorapport varje år.

4 4 Innehåll 5 Verksamhetsberättelse 6 Stöd till medlem 7 Föreningsutveckling 8 Medlemsvärvning och insamling 10 Neurologisk forskning 12 Opinion 14 Projekt 17 Neuroförbundet 18 Förvaltningsberättelse 18 Neuroförbundets ändamål 18 Medlemskapet i Neuroförbundet 19 Verksamheter 21 Kommunikation och information 24 Påverkansarbete 27 Betydande samarbetspartners, beroendeförhållanden och intressekonflikter 28 Neuroförbundets representation 28 Allmänt om verksamheten - effektrapport 30 Pågående och avslutade projekt 32 Viktiga externa faktorer som påverkar organisationen 32 Finansiella instrument, placeringspolicy 32 Resultat och ställning Väsentliga händelser under räkenskapsåret 34 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 35 Styrelsen 35 Revisorer 35 Valberedningens roll och arbetssätt 36 Kansli 36 Gåvoinformation 38 Resultat- och balansräkning 40 Noter 46 Slutord 47 Revisionsberättelse 48 Bilaga: Värdepappersinnehav 49 Bilaga: Medlemsstatistik 55 Stiftelsen NHR-fonden 56 Styrelse 56 Revisorer 57 Ändamål 57 Anslag 58 Ekonomisk ställning och redovisning 60 Resultat- och balansräkning 61 Noter 63 Slutord 64 Revisionsberättelse 65 Bilaga: Utdelning till forskning 70 Bilaga: Anslag till rehabilitering och rekreation 74 Bilaga: Sammanställning av utdelning rehabilitering och rekreation 77 Stiftelsen till Anders Ulffs minne 78 Styrelse 78 Revisorer 79 Ekonomi 79 Utdelning 80 Resultat- och balansräkning 81 Noter 82 Slutord 83 Revisionsberättelse

5 5 Organisationsnummer Verksamhetsberättelse

6 6 Stöd till medlem Behov av råd och stöd ökar markant Diagnosstödjare Hur olika personer hanterar ett besked och lär sig leva med sin neurologiska diagnos, är mycket individuellt. Därför är det svårt att ge generella råd. Samma gäller närstående. Ett samtal med någon som lever i liknande situation, är dock ofta till stor hjälp. Neuroförbundets diagnosstödjare är medlemmar i förbundet. De ger råd och stöd utifrån egna erfarenheter och bidrar till vägledning i ett liv med nya förutsättningar. Kontakterna ser väldigt olika ut liksom samtalsområdena. De kan gälla allt från familjeproblem, kärlek, arbete och fritid till erfarenheter av olika vårdinsatser. Rättsombud Att leva med en neurologisk diagnos innebär ofta behov av olika samhällsinsatser. Neuroförbundets medlemmar kan få hjälp av förbundets rättsombud vid ansökan eller överklagan av sådana insatser inom en rad olika områden. Rättsombuden rekryteras bland våra medlemmar och har lång erfarenhet av att ge råd och stöd. De får också fortlöpande utbildning och möjlighet till erfarenhetsutbyte sinsemellan. Förbundet har även hjälpredor, mallar och nätbaserad information till nytta vid ansökningar eller överklaganden, liksom artiklar i medlemstidningen Reflex. Informationsmöten arrangerades också tillsammans med lokalföreningar för både medlemmar och potentiella medlemmar. Aktiviteter Våra lokala föreningar och länsförbund är övervägande ideellt arbetande personer, som arrangerar medlemsaktiviteter och tillvaratar medlemmarnas intressen gentemot kommuner och landsting. Lokalföreningar, länsförbund och distrikt är hjärtat i Neuroförbundets kamratstödjande verksamhet. Ett exempel på föreningsaktivitet, som dessutom får stöd av NHR-fonden för sin rehabiliterande insats, är de bowling träffar som Neuroförbundets lokalförening på Österlen anordnar. Bowling kräver både skicklighet, styrka och tajming. Dessutom skapar det social gemenskap. Birgitta Lindberg (bilden) siktar in sig på en strike. Det betydelsefulla med vår lokalförening är att vi gör saker tillsammans. Det blir som en storfamilj, säger Anita Ling, ordförande i Neuroförbundet Österlen. (Infälld)

7 7 Föreningsutveckling Nya arbetsformer Lokala föreningar har också möjlighet att arbeta intressepolitiskt, med inriktning på kommunala frågor medan länsförbunden riktar sig till landstingen. Exempel på viktiga lokala frågor är fysisk tillgänglighet, färdtjänst, hemtjänst och assistans samt landstingsfrågor som kan handla om neurosjukvårdens resurser och inriktning liksom neurologisk rehabilitering. Förutsättningarna för föreningsverksamhet är under stor förändring. Minskande kommunala och regionala bidrag, färre personer som vill åta sig traditionella föreningsuppdrag och nya sätt att kommunicera är några trender, som innebär behov av förändrade arbetssätt. Förbundet har tillsammans med Gävleborgs länsförbund därför provat nya arbetsmetoder sedan Syftet är att finna fler engagerade medlemmar och att Neuroförbundets aktiviteter ska leda till bättre neurologisk rehabilitering. Arbetsmodellen praktiserades under 2014 i ytterligare insatser med riksförbundets aktiva stöd i länsförbunden Västerbotten, Jämtland och Örebro. Under senhösten påbörjades motsvarande arbete i Skåne, Västra Götaland, Jönköping, Uppsala och Västmanlands län.

8 8 Medlemsvärvning och insamling Kampanjen Jag är inte ensam Under 2014 annonserade förbundet för första gången med betalda annonser i storstadspress på temat Jag är inte ensam med Louise Hoffsten som ansiktet utåt. Syftet med annonseringen var till att börja med att värva medlemmar och under december fram till nyår 2014/2015 skiftade dagspressannonseringen över till en insamlingsaktivitet, fortfarande med Louise Hoffsten som ansiktet utåt. Insamlade medel till fonden Gåvor skänks både till vår stödjande verksamhet och till fonden för forskning, rehabilitering och rekreation. Gåvor till fonden skänks vanligen till allmänt, dvs fonden är fri att bestämma ändamål. Öronmärkning av gåvor till fonden avseende diagnos, fördelade sig för 2014 enligt diagrammet ovan.

9 9 Vi fick ett mycket bra genomslag. Så många som 330 nya personer ville prova ett tre månaders fritt prova på medlemskap. Vid annonsering på Facebook har vi kunnat konstatera att de första annonserna gav bra gensvar. Dessutom kan vi se att de aktiviteter som lokalföreningar och distrikt/länsförbund genomför varje år på förbundets gemensamma aktivitetsdag Neurodagen i slutet av september, ger ett gott resultat i medlemsvärvning. Vid årsskiftet 2014/2015 hade Neuroförbundet medlemmar, en ökning med 615 medlemmar, vilket är en större ökning än vid förra årsskiftet. Insamlingskampanjen, som också kombinerades med annonsering i storstadspress gav ett bra resultat till förmån för neurologisk forskning.

10 10 Neurologisk forskning Till höger: Lotta Sydäng-Melin, insamlingsansvarig, tar sig vatten över huvudet i den internet-spridda utmaningen att skänka pengar till ALS-forskning. En kampanj som fick stort genomslag i augusti-september ALS Ice Bucket Challenge ALS Ice Bucket Challenge var en spontan, privat insamlingskampanj, som startade på sensommaren 2014 i USA och sedan fick spridning över hela världen via sociala medier. Kampanjen startades via den amerikanska basebollspelaren Pete Frates, som själv lever med den neurologiska diagnosen ALS. Utmaningen handlade om att hälla en hink isvatten över sig, filma detta och sprida filmen i sociala medier. Uppmaningen skickades vidare till vänner och bekanta, företag och föreningar alla utmanade varandra med syfte att få in så mycket pengar som möjligt till ALS-forskningen. När ALS Ice Bucket Challenge dök upp i sociala medier hakade Neuroförbundet snabbt på trenden och startade Sveriges första ALS Ice Bucket Challenge till förmån för ALS-forskning. Bland annat antog Neuroförbundets ordförande, Lise Lidbäck, utmaningen och så var det hela igång. Neuroförbundet fick stort genomslag i media och lyckades samla in kronor genom kampanjen. Styrelsen för Neuroförbundets forskningsfond, NHR-fonden, beslutade en kort tid efter att bevilja motsvarande summa från fonden, vilket resulterade i ett forskarstipendium på en miljon kronor. Stipendiet tilldelades ALS-forskaren och professorn Peter Andersen i Umeå. Även utdelningen, den första av sitt slag i Sverige, blev uppmärksammad i både tidningar och TV. Utöver denna extra utdelning för ALS-forskning, delade Neuroförbundets forskningsfond, ut sina årliga anslag till klinisk neurologisk forskning. Detta skedde efter sedvanlig utannonsering till unga forskare inom ett antal olika områden. Den ordinarie utdelningen uppgick till ett sammanlagt värde av ca tre miljoner kronor. Neuroförbundets ordförande, Lise Lidbäck, överlämnar en check på en miljon kronor till professor Peter Andersen, Umeå. Det extra anslaget ur NHR-fonden gjordes möjligt genom ALS Ice Bucket Challenge, där givare bidrog med kr och fondstyrelsen beslutade att matcha denna summa och därmed dela ut en miljon kronor. Prisutdelningen skedde på en isbar.

11 11

12 12 Opinion Neurorapporten Neuroförbundet släppte år 2014 sin första utgåva av Neurorapporten. Den ingår i en långsiktig satsning med syfte att belysa olika delar av neurologin, betydelsefulla för Neuroförbundets medlemmar. Neurorapporten innehöll 2014 bland annat resultatet av en enkät bland förbundets medlemmar. I den uppger en fjärdedel av de svarande att det dröjt mer än ett år från det att de sökt läkare tills de fick sin diagnos. För 14 procent har det tagit mer än två år från symtom tills rätt behandling har kunnat påbörjas. Neurorapporten pekade förutom dagens situation ut angelägna förbättringsområden. Neuroförbundet föreslår därför: 300 fler neurologer samt att neurologer ska arbeta med neurologi. Detta är nödvändigt för att korta tiden från symtom till rätt diagnos och behandling. Att återbesök ska ingå i vårdgarantin. Ett krav för att säkerställa modern neurologisk behandling. Neurologiska specialistcentra behövs i Sveriges sex sjukvårdsregioner. Specialistcentra kan bidra till att säkerställa kompetens och kontinuitet för alla neurologiska diagnoser. Neurorapporten togs fram med stöd från Neuroförbundets egen fond NHR-fonden och i samarbete med Svenska Neurologföreningen. Den används lokalt, regionalt och nationellt vid kontakter med olika beslutsfattare. Första utgåvan av Neurorapporten släpptes 2014 och den pekar på hur svensk neurosjukvård ser ut just nu, men framförallt beskrivs förbättringar som behöver göras. Valet 2014 Inför och under valåret 2014 drev Neuroförbundet frågor inom två huvudområden: neurosjukvården och Flexjobb. Neuroförbundets krav på en modern neurosjukvård innebär: Fördubbla antal neurologer och låt dem jobba med neurologi Vårdgarantin ska även omfatta årliga återbesök Statliga garantier för alla läkemedelskostnader Regelbunden och individuell rehabilitering ska garanteras Nationella riktlinjer för behandling av alla neurologiska diagnoser

13 13 Neuroförbundet menar att Flexjobb kan hjälpa till att hindra utslagningen från arbetsmarknaden för personer med nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning. Flexjobb är i korta drag en anpassad tjänst för personer med permanent nedsatt arbetsförmåga. Arbetsgivaren betalar för det jobb som utförs och staten skjuter till resten. Flexjobbare ger 100 procent av sin förmåga och får en heltidslön. Förslaget har väckt intresse bland många politiker och beslutsfattare och nämndes som en intressant möjlighet i regeringsförklaringen av den nya tillträdande regeringen i oktober Bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund Varje torsdag morgon sedan december 2011 mellan kl har Torsdagsaktionen pågått utanför regeringskansliet Rosenbad. Tillsammans med representanter från olika funktionshinder-organisationer har Neuroförbundet delat ut flygblad med påminnelse om att någon proposition om att klassa otillgänglighet som diskriminering ännu inte kommit. Enligt det åtagande Sverige gjort genom att ratificera FN:s konvention om delaktighet och jämlikhet för personer med nedsatt funktionsförmåga, borde detta ha gjorts. Efter påtryckning antogs en lag i frågan av riksdagen den 24 juni 2014 och den började gälla 1 januari Neuroförbundet var dock liksom övriga demonstrerande organisationer missnöjda med den nya diskrimineringslagen, då den anses alltför verkningslös och inte kommer att kunna göra förväntad nytta. Förbundet fortsätter nu driva frågan i nya former. Inför valåret 2014 trycktes två Reflex Special: Modern svensk Neurosjukvård och Flexjobb. Syftet var att lyfta fram viktiga områden för Neuroförbundets medlemmar. Neurosjukvården måste förbättras för att alla som behöver skall få tillgång till den bästa neurosjukvården. Det gäller också rätten till rehabilitering och möjligheten att fungera på den svenska arbetsmarknaden.

14 14 Projekt BrainBus Neuroförbundet har beviljats sju miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriets programsatsning för Mångfald och tolerans för att genomföra projektet BrainBus, tillsammans med Parkinsonförbundet. Projektet startade 1 januari 2014 och kommer att pågå i tre år. Den mobila utställningen om hjärnan kommer att turnera i Sverige under sommarmånaderna Genom BrainBus har vi en unik möjlighet att sätta neurologiska diagnoser på kartan och informera gemene man om hjärnans sjukdomar. Målet är att informera om hjärnan på ett sätt som alla förstår och skapa engagemang för de påverkansfrågor vi driver. BrainBus visar olika människors förutsättningar för att leva sina liv. Ökad kunskap

15 15 och personliga möten är nödvändigt för att minska fördomar och förutfattade meningar om den som lever med en kronisk sjukdom. Bussen i sig är en fantastisk mötesplats som välkomnar alla besökare. Vi vill visa att ett inkluderande samhälle är ett rikare samhälle. Information, forskning och bra behandling är viktigt för alla som lever med en diagnos men också för närstående, som ofta får dra ett tungt lass. Genom BrainBus kan vi driva på att vård och behandling blir bättre, då förbättras mångas vardag. Besökarna på Brain- Bus kan agera för en rättvis och jämlik vård samt stödja oss med sin tid eller pengar till bra aktiviteter eller forskning. BrainBus startade utställningsturnén 2014 under Almedalsveckan i Visby. Turnén pågick i tio veckor, gjorde 35 stopp över hela landet och genomförde 50 utställningsdagar. Ungefär personer besökte utställningen och personer skrev på vårt intressepolitiska upprop om att vi behöver ytterliga 300 neurologer inom den svenska neurosjukvården.

16

17 17 Neuroförbundet Organisationsnummer Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Bilaga: Medlemsstatistik

18 18 Förvaltningsberättelse Neuroförbundets ändamål Neuroförbundet (f.d. Neurologiskt Handikappades Riksförbund) är en allmännyttig ideell förening som bildades Förbundet är en riksomfattande intresseorganisation som arbetar tillsammans med tillhörande länsförbund och lokalföreningar. Organisationen har som ändamål att arbeta för att personer med neurologiska sjukdomstillstånd/skador och deras närstående skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade levnadsvillkor (Neuroförbundets ändamålsparagraf). Förbundet är partipolitiskt obundet. Allt vårt arbete skall ske på etiskt godtagbara grunder utifrån förbundets grundläggande värdering: Alla människors lika värde och allas lika rätt till ett gott liv. Att förbättra livsvillkoren för personer med neurologiska diagnoser innebär att vi företräder våra medlemmars intressen i påverkansarbete gentemot stat, landsting och kommuner, andra myndigheter och beslutande organ. Det innebär också att vi ger service i form av information samt råd och stöd till medlemmar och närstående. Förbundet erbjuder också viss kurs- och konferensverksamhet till medlemmar, profession och föreningsliv. Föreningslivet erbjuder också medlemmarna en rad intressanta aktiviteter. Förbundets medlemmar, är till övervägande del personer med neurologiska diagnoser samt deras närstående. Medlemmarna finns i våra 80 lokalföreningar, som ingår i 17 länsförbund och ett distrikt. Medlemskapet i Neuroförbundet Medlemsavgift betalas en gång per år, eller månadsvis via autogiro. Avgiften varierar beroende på vilken lokalförening medlemmen väljer att tillhöra. Som medlem i Neuroförbundet får du: Intressepolitisk bevakning och påverkan. Du kan bland annat vara med och påverka tillgång till individuellt inriktad rehabilitering, hela neurosjukvårdens upprustning, personlig assistans och ett mer flexibelt arbetsliv. Magasinet Reflex, som utkommer med sex nummer per år. Finns också som taltidning. Nyhetsbrev om forskning och utveckling inom neurologin, omvårdnad och aktuella samhällsfrågor. Juridiskt stöd via våra rättsombud med rådgivning och företräde av medlemmar i rättstvister. Råd och stöd från våra diagnosombud. Tillgång till Neuroförbundets hjälpredor med råd och tips om samhällets stöd och service. Tillgång till exklusiva medlemssidor på hemsidan neuroforbundet.se Möjlighet att delta i förbundets olika utbildningar och konferenser. Erbjudande om familjeläger. Möjlighet att resa med trygghet. Neuroförbundets föreningar väljer bra boende, intressanta resmål och utflykter samt assistans från våra medhjälpare. Fri tillgång till Neuroförbundets informationsmaterial om olika neurologiska diagnoser och symptom. Rabattavtal med olika företag, som Volkswagen, Scandic, Etac, Kalmar-trampen. Läs mer om aktuella avtal på neuroforbundet.se Erbjudande om att teckna olycksfallsför-

19 19 säkring med livbelopp p.g.a. olycka, utan föregående hälsoprövning. Medlemsaktiviteter Våra medlemsaktiviteter är mycket uppskattade, det visar utvärderingar efter varje aktivitet. Vi arrangerar veckolånga familjeläger på sommaren. Syftet är att erbjuda familjer där mamma och/eller pappa lever med en neurologisk diagnos möjlighet till en vecka fylld med olika aktiviteter. Delar av aktiviteterna riktar sig särskilt till barnen, som kan knyta kontakter med nya kompisar. Förutom att prova olika fritidsaktiviteter finns också inslag för reflektion med särskilt tema om en diagnos och vad det kan innebära för vardagslivet. Syftet är även att inspirera och tipsa deltagarna om nya sätt att hantera sin förändrade livssituation. Under 2014 genomfördes två familjeveckor och två diagnoskurser för MS och polyneuropati samt två kurser med relationstema. Verksamheter Rättsombud Till förbundets juridiska rådgivning för medlemmar inkom under året 442 ärenden. Via Neuroförbundets rättsombud får medlemmar kunnig vägledning i sociala rättigheter samt aktiv hjälp i myndighetskontakter eller vid överklagan. Flest ärenden handlar om LSS, Socialtjänstlagen och assistansersättning, men även handikappersättning och sjukpenning och sjukersättning är vanliga. Rättsombuden bistår även med stöd inom områdena färdtjänst, riksfärdtjänst samt bostadsanpassning och vårdskador (patientförsäkringen). Rättsombuden är rekryterade bland våra medlemmar och har lång erfarenhet av att ge råd och stöd inom dessa områden. De får också fortlöpande utbildning och möjlighet till erfarenhetsutbyte sinsemellan vid gemensamma utbildningar under verksamhetsåret. Under året har också besöksstatistiken på juridiksidorna på neuroforbundet.se ökat markant och den särskilda informationen i vår medlemstidning Reflex röner mycket intresse. På dessa sidor beskrivs insatser man kan ansöka om från kommunen eller försäkringskassan. Medlemmar kan bakom inloggning hämta hjälpredor och mallar att använda vid ansökningar om insatser, eller vid kontakter med myndigheter eller domstolar. Vid sju tillfällen under året har förbundet också, tillsammans med föreningslivet, arrangerat informationsmöten runt om i landet för både medlemmar och potentiella medlemmar. Ca 400 personer har genom dessa tillfällen fått nyttig information om sina rättigheter. Vi har under 2014 vid nio tillfällen haft särskilda utbildningstillfällen för personal inom sjukvården. Då har vi gått igenom och berättat om vår tjänst om rättigheter och hur detta kan komplettera och underlätta för sjukvårdens personal. Neuroförbundets rättsombudsarbete bedrivs med stöd från Svenska PostkodLotteriet. Diagnosstödjare Förbundets diagnosstödjare är engagerade och ideellt arbetande medlemmar som ger råd, stöd och information till framför allt enskilda i en besvärlig livssituation. De kan dela med sig från egna erfarenheter av att leva med sina respektive diagnoser i samtal per telefon och e-post samt i dialog via våra forum på hemsidan. Under 2014 har antalet samtal varit fortsatt stort. Kontakterna kan se väldigt olika ut.

20 20 Frågor om diagnosen, diagnostisering och behandling är vanliga. Men det är inte ovanligt att människor ringer och söker råd och stöd i och omkring mycket personliga situationer. Det kan gälla allt från familjeproblem, kärlek, arbetsliv och fritid. Vi arrangerar årligen fortbildningsträffar för våra diagnosombud och ett särskilt möte för nya diagnosombud. Flera av diagnosombuden anlitas också som föreläsare av skolor, vårdenheter och i vårt eget föreningsliv. Neuroförbundets råd- och stödarbete bedrivs med stöd från Svenska PostkodLotteriet. Lokalföreningar, länsförbund och distrikt Våra lokala föreningar och länsförbund är övervägande ideellt arbetande personer, som arrangerar medlemsaktiviteter och tillvaratar medlemmarnas intressen gentemot kommuner och landsting. Lokalföreningar, länsförbund och distrikt är hjärtat i Neuroförbundets kamratstödjande verksamhet. En rik flora av sociala aktiviteter, som fester, dagsutflykter samt två- och tredagarsresor, oftast inom Sverige, bidrar till samhörighet och trygghet. Även längre resor utomlands arrangeras, där också resenärerna med omfattande funktionsnedsättningar kan känna sig trygga med att boende, resor och annat praktiskt fungerar. Lättare rehabilitering som vattengymnastik, bowling, ridning och målning är exempel på andra aktiviteter som arrangeras i lokal regi. Syftet är både att skapa gemenskap och erbjuda möjlighet till träning och friskvård, utifrån deltagarnas speciella förutsättningar. Lokalföreningar och länsförbund arrangerar även temamöten och kurser i diagnosfrågor, nysjukekurser och liknande. Lokala föreningar har också möjlighet att arbeta intressepolitiskt, med inriktning på kommunala frågor medan länsförbunden riktar sig till landstingen. Exempel på viktiga lokala frågor och landstingsfrågor är tillgänglighet, färdtjänst, hemtjänst och assistans samt neurosjukvården och neurologisk rehabilitering. Förutsättningarna för föreningsverksamhet är under stor förändring. Minskande kommunala och regionala bidrag, färre personer som vill åta sig traditionella föreningsuppdrag och nya sätt att kommunicera är några trender som innebär behov av förändrade arbetssätt. Förbundet har tillsammans med Gävleborgs länsförbund därför provat nya arbetsmetoder sedan år Syftet är att finna fler engagerade medlemmar och att Neuroförbundets aktiviteter ska leda till bättre neurologisk rehabilitering. Arbetsmodellen praktiserades under 2014 också i följande landsting med riksförbundets aktiva stöd: Västerbotten, Jämtland, Örebro. Under senhösten påbörjades motsvarande arbete i Skåne, Västra Götaland, Jönköping, Uppsala och Västmanlands län. Förbundet arrangerade under april och maj sex regionala konferenser med deltagare från föreningslivet. Syftet är att ha en aktiv dialog med organisationens olika led för medlemmens bästa. Några bärande teman för 2014 var medlemsvärvning, framtidens föreningsliv, vårt varumärke och fondansökningar. Vi hade deltagare från 55 lokalföreningar, 11 länsförbund och ett distrikt. Dessutom har ett antal föreningsbesök genomförts för direkt stöd och rådgivning till enskilda föreningar och länsförbund. Stödet är mer efterfrågat i samband med årsmöten, då fler nämner problem att finna ordförande eller kassör. Förbundet hade 80 lokalföreningar, 17 länsförbund och ett distrikt vid årsskiftet 2014/2015.

21 21 Aktiv medlemsvärvning Under året har förbundskansliet aktivt följt upp dem som provat på ett fritt medlemskap under tre månader med telefonsamtal. Gensvaret har varit mycket gott och cirka 60 procent har valt att förlänga medlemskapet. Även de som begärt information om medlemskap, men sedan ej fullföljt genom att betala medföljande inbetalningskort, har följts upp. Även här kan vi konstatera att många har velat teckna medlemskap efter kontakt från förbundskansliet. Under året försökte vi också att återvärva de som avslutat sitt medlemskap under 2012, 2013 och Försöket gjordes via brev till före detta medlemmar och gav viss positiv utdelning. Det ledde till att vi årligen kommer att tilltala dem som avslutat sitt medlemskap i början på året med ett så kallat återvärvningsbrev på hösten. Vid annonsering på Facebook har vi kunnat konstatera att de första annonserna gav bra gensvar. För första gången annonserade vi också med betalda annonser i storstadspress och fick ett mycket gott genomslag. 330 nya personer anmälde sig för ett tre månaders fritt prova på medlemskap. Vi kan också se att de aktiviteter som lokalföreningar och distrikt/ länsförbund genomför på Neurodagen ger ett gott resultat i medlemsvärvning. Vid årsskiftet 2014/2015 kunde vi konstatera att Neuroförbundet har medlemmar, en ökning med 615 medlemmar, vilket är en större ökning är vid förra årsskiftet. Då hade vi ökat med 226 medlemmar. Medlemsstatistik per förening för 2014 redovisas i bilaga Medlemsstatistik. Neurodagen allt viktigare aktivitetsdag Med start på Neurodagen den 28 september (förbundets födelsedag) satsade både förbundet och föreningslivet aktivt på medlemsvärvning under hösten Det var fler föreningar som sökte och erhöll medel från Neurofonden i år jämfört med år Föreningarna fick möjlighet att beställa helt nytt material för att synas och informera om vår organisation. Hela 49 olika aktiviteter arrangerades inom ramen för Neurodagen. Temat för i år var Neurosjukvården och ett tiotal av aktiviteterna genomfördes med detta huvudbudskap. Vi ser att intresset för att gemensamt manifestera inom hela förbundet runt om i landet är av stort intresse. Efterfrågan är stor på hur man kan agera lokalt. Föreningslivet efterfrågar tydliga riktlinjer på ett tidigt stadium för att kunna förbereda och genomföra kvalitativt bra arrangemang. Kommunikation och information När det gäller Neuroförbundets kommunikation ser vi generellt en positiv utveckling. I de flesta kommunikationskanaler ökar räckvidden och Neuroförbundet når fler människor. Det är framförallt ett ökat antal pressklipp, mailadresser och personer som medverkar i Neuroförbundets kampanjer samt fler personer som gillar Neuroförbundet på Facebook. Magasinet Reflex Neuroförbundets viktigaste informationskanaler till våra medlemmar är fortfarande magasinet Reflex och vår webbplats neuroforbundet.se. Reflex utkommer med sex nummer per år till förbundets medlemmar och ingår i medlemsavgiften. Dessutom finns ett hundratal prenumeranter bland beslutsfattare och profession. Tidningen delfinansieras av annonsintäkter, som ligger på en ekonomiskt stabil nivå, så även under 2014.

Reflexioner Årsredovisning 2012

Reflexioner Årsredovisning 2012 Reflexioner Årsredovisning 2012 3 Inledning Mycket har hänt under verksamhetsåret 2012 i Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) vilket ni kan läsa om i denna årsberättelse. Men några områden vill

Läs mer

Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi

Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi Välkommen till oss! Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Över en halv miljon svenskar lever

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2013

Reflexioner. Årsredovisning 2013 Reflexioner Årsredovisning 2013 Svenska PostkodLotteriet Neuroförbundet blev förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet 2009. Stödet stärker Neuroförbundet som intresseorganisation och bidrar till att

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2012

Verksamhetsplan för år 2012 Verksamhetsplan för år 2012 Med inriktning på råd och stöd, diagnosinformation, medlemsvärvning och möjligheterna till arbete för våra medlemmar. Neurologiskt Handikappades Riksförbund www.nhr.se Verksamhetsplan

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Att leva med. Huntingtons sjukdom

Att leva med. Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Jag fokuserar på att leva det liv vi har just nu Mattias Markström var 28 år och nyutbildad skogsvetare när han testade sig för Huntingtons

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering Neurologisk rehabilitering I den här rapporten finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i ert landsting. Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 2007

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2013

Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Om Spädbarnsfonden Spädbarnsfondens är en ideell organisation som startades 1986 av familjer som förlorat ett litet barn. Idag har vi drygt 3000 medlemmar samt aktivitet

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Neuroförbundets verksamhetsplan 2015 - Jag är inte ensam 5 Inledning........................... 5 1. Medlemskommunikation 7 1.1 Utvidga diagnosstödjarnas ansvarsområde............

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné.

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné. LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Att synas Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2014 Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 Bakom varje cancerdiagnos finns en människa, bakom varje människa en familj ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR

Läs mer

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet?

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Om ideella samhällets olika intäktskällor och förslag på förändringar En rapport om finansiell rådgivning av Sid 1(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN INSAMLINGSPOLICY Fastställda av: Styrelsen Datum: 2014-06-11 För revidering ansvarar: Biträdande avdelningschef Kommunikation & Insamling Policyn ska uppdateras:

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

VERKSAMHETSOMRÅDE 0 GEMENSAMT FÖR FÖRBUNDET

VERKSAMHETSOMRÅDE 0 GEMENSAMT FÖR FÖRBUNDET 1 Svenska Migränförbundet, -04-08 Förslag till VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET - Verksamhetsplan och budget presenteras i ett sammanhållet dokument. Under varje resultatenhet presenteras verksamheter (projekt)

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Att leva med Ataxier

Att leva med Ataxier Att leva med Ataxier Att leva med ataxier Jag kan fortfarande göra allt på mitt eget sätt Johanna Nordbring, 47 år i dag, gick tredje årskursen på gymnasiet när hon märkte att hon hade problem med balansen.

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne. Årsredovisning

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne. Årsredovisning Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne Årsredovisning 2011 Org. nr 802412-3393 Förvaltas av styrelsen för Besöksadress Postadress St Eriksgatan 44, 4 tr., Stockholm Box

Läs mer

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de 1 Tack för ordet Trygve! Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de nordiska länderna när det gäller grön omsorg. Jag är också imponerad av Norges vision Inn

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Varför skriva testamente? Du vill säkert själv bestämma hur dina tillgångar ska användas när du gått bort. Det gör du genom att skriva ditt testamente.

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag)

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 1 (11) Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3 Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 2 (11) Alla insamlingsorganisationer som är medlemmar i FRII ska tillämpa BFNAR 2012:1 (K3) vid

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola Verksamhetsplan 2014 ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2014 är det också valår i Sverige. Sverige Dövas Ungdomsförbund (SDUF) avser i samarbete med andra intresseorganisationer lägga ett fokus på att döva

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET

DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

RHC Årsmöte 2015. RHC Styrelse 2014 2015-03-21. Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-8507 Stockholm. Ledamöter och suppleanter

RHC Årsmöte 2015. RHC Styrelse 2014 2015-03-21. Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-8507 Stockholm. Ledamöter och suppleanter 201-03-21 Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-807 Stockholm RHC Årsmöte 201 RHC Styrelse 2014 Ledamöter och suppleanter Ordförande Maj Hellström avgick 141206 Vice ordf och ordf fr 141206 Suzanne

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun Ekonomi Tommy Carlsson, 0485-470 75 tommy.carlsson@morbylanga.se Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 158/2005 antagen 177/2014 reviderad Dnr 12/614-730 1(8) Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun 0 Inledning

Läs mer

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m.

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Qo SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Stockholm i april 2013 Till 90-kontoinnehavare och kontorevisorer Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Kontaktperson

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 1 Informationsoch kommunikationsstrategi 2 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Informations- och kommunikationsstrategi En av de viktigaste uppgifterna i Sjöbefälsföreningens

Läs mer

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling Insamlingspolicy Antagen av styrelsen för Linköpings Stadsmission 2011-05-25 Senast reviderad 2014-08-18, 2015-05-28 Linköpings Stadsmissions insamlingsverksamhet ska präglas av öppenhet, respekt, trovärdighet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den.16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Göteborg....

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Neuroförbundet Västervik. Org.nr. 833600-8175. Verksamhetsberättelse 2 0 1 4

Neuroförbundet Västervik. Org.nr. 833600-8175. Verksamhetsberättelse 2 0 1 4 Neuroförbundet Västervik Org.nr. 833600-8175 Verksamhetsberättelse 2 0 1 4 Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen som avser tiden 1 Januari 31 December 2014.

Läs mer

Om ni svarat nej avslutas nu enkäten. Ni ombedes att kontakta Dag Ström vid Vårdanalys: dag.strom@vardanalys.se Tack för hjälpen!

Om ni svarat nej avslutas nu enkäten. Ni ombedes att kontakta Dag Ström vid Vårdanalys: dag.strom@vardanalys.se Tack för hjälpen! 1. Förstasida Enkät till ledning i patient- och brukarorganisationer När du fyller i enkäten - Dina svar sparas för varje sida du fyllt i genom att du klickar på knappen "Nästa" som tar dig till nästa

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Aktiviteter Hösten 2015 Rådgivning för personer med funktionsnedsättning

Aktiviteter Hösten 2015 Rådgivning för personer med funktionsnedsättning Aktiviteter Hösten 2015 Bildtext: Träd i höstfärger Rådgivning för personer med funktionsnedsättning LaSSe Brukarstödcenter för dig som söker information & kvalificerad rådgivning LaSSe Brukarstödcenter

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

FUB:s insamlings- och sponsringspolicy

FUB:s insamlings- och sponsringspolicy FUB:s insamlings- och sponsringspolicy Syfte och mål med insamlingsverksamheten Det övergripande syftet med FUB:s insamlingsverksamhet är att stödja verksamhetens mål genom att samla in pengar bland allmänheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Vägen till ny livskvalitet

Vägen till ny livskvalitet Vägen till ny livskvalitet INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND När livet tar en ny och oväntad vändning Att drabbas av en hjärt- eller lungsjukdom är att bli påmind om livets

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Utgiven av Neuroförbundet augusti 2014. Special

Utgiven av Neuroförbundet augusti 2014. Special Utgiven av Neuroförbundet augusti 2014 Special 100 % av förmågan 100 % av lönen D et finns en tyst jobbkris i Sverige och det är inte arbetslösheten bland de unga eller personer med utländsk bakgrund jag

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 1 Innehåll Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd av Vanja Höglund på Volontärbyrån våren 2014. Om du vill komma

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE : 2 (9) 3 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH SYFTE... 4 2 METOD... 4 3 RESULTAT... 4 3.1 STYRDOKUMENT OCH RUTINER FÖR

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Reflexioner Årsredovisning 2010

Reflexioner Årsredovisning 2010 Reflexioner 2 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Inledning 3 Vägval för neurosjukvården vinst eller förlust var Neurologiskt Handikappades Riksförbunds paroll under verksamhetsåret 2010.

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer