Malmö centralstation. Antikvarisk slutrapport. Fastigheten Järnvägen 1:1 i Malmö stad Skåne län. Ombyggnad av restaurangen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö centralstation. Antikvarisk slutrapport. Fastigheten Järnvägen 1:1 i Malmö stad Skåne län. Ombyggnad av restaurangen."

Transkript

1 Antikvarisk slutrapport Malmö centralstation Ombyggnad av restaurangen Fastigheten Järnvägen 1:1 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:017 Carola Lund

2

3 Antikvarisk slutrapport Malmö centralstation Ombyggnad av restaurangen Fastigheten Järnvägen 1:1 i Malmö stad Skåne län

4 Malmö Kulturmiljö Box Malmö Tel: Besöksadress: Malmöhusvägen 3, Grimsbygatan 24 Antikvarisk slutrapport Malmö centralstation Ombyggnad av restaurangen Fastigheten Järnvägen 1:1 i Malmö stad. Skåne län Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:017 Författare: Carola Lund Foto: Carola Lund Grafisk form: Anders Gutehall Sättning: Carola Lund Omslagsbild: Interiör bild ISSN: X Malmö Kulturmiljö 2006

5 Innehåll Tekniska och administrativa uppgifter 4 Inledning 5 Historik 5 Restaurangen före renoveringen 8 Utförda renoverings- och ombyggnadsarbeten 11 Exteriör 11 Interiör 13 Årets rapporter 21 Bilagor Bilaga 1 Fotodokumentation 2005

6 Tekniska och administrativa uppgifter Län:... Skåne Kommun:... Malmö stad Ort:...Malmö Fastighet:...Järnvägen 1:1 Ägare:...Jernhusen Länsstyrelsens tillstånd: Malmö Kulturmiljös yttrande: Kompletterande tillstånd:...-- Syn av arbetsområdet:... Våren 2004 Arbetena påbörjades:...sommaren 2004 Slutbesiktning:...Löpande Byggmötesprotokoll:...-- Entreprenörer:...Servicekuben AB, Malmö... Hellbergs snickeri, Vellinge...Terazzo, Malmö... Holmströms snickeri, Hököpinge... Måla i Skåne AB, Malmö...Installationsteamet, Malmö... Elkompaniet, Malmö Arbetsbeskrivning:...Roland Ewerman, Jernhusen... Designa arkitekter AB, Danderyd Antikvarisk kontrollant:... Carola Lund, Malmö Kulturmiljö Arkiverat material:... Lst-beslut, ritningsamterial, korrespondens och foton 4 Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:017

7 Inledning Följande dokument utgör antikvarisk slutrapport avseende arbetena med att renovera de utrymmen som ursprungligen fungerade som första och andra klassens matsal, café och väntsal på Malmö Centralstation. Före renoveringstillfället nyttjades lokalerna som restaurang och pub. Utgångspunkten i projektet har varit att återställa lokalerna till sitt ursprungliga utseende så mycket som möjligt utan att sänka kraven som ställs på en modern utskänkningsverksamhet idag. Nya tillägg förekommer men gjorda på ett så diskret sätt som möjligt. Sentida förvanskande ombyggnader har inneburit att mycket av de äldre ytskikten var dolda och därför inte möjliga för besiktning innan själva projektstarten. Renoveringens slutgiltiga utformning är därför resultatet av en diskussion som förts genom hela projektet mellan förvaltare, brukare, byggledare och antikvarisk kontrollant. Denna rapport har inte som avsikt att redovisa samtliga av dessa diskussioner utan endast kort redogöra för byggnadens historik, utförda underhålls- och renoveringsarbeten och dess metoder samt att i korthet redogöra för de antikvariska beslut som tagits och att dokumentera restaurangens status såväl före som efter genomförd renovering. Malmö Centralstation, klassades 1986 som statligt byggnadsminne. I samband med SJ:s bolagisering övergick byggnaden till enskilt byggnadsminne och skyddas idag enligt 3 kapitlet 1 Lagen om kulturminnen (KML 1988:950). Detta innebär att byggnaden bedömts som synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde. Endast länsstyrelsen får lämna tillstånd till förändringar som strider mot skyddsföreskrifterna om särskilda skäl föreligger. Följande rapport är sammanställd av byggnadsantikvarie Carola Lund vid Malmö Kulturmiljö under december 2005 och augusti Historik År 1856 anlade Statsbanorna, sedermera Statens Järnvägar, Skånes första järnväg. Sträckan utgjorde södra stambanans sydligaste del, den mellan Malmö och Lund. I Malmö uppfördes en stationsbyggnad i renässansstil inspirerad av stationsbyggnaderna på kontinenten. Endast 10 år efter uppförandet brandhärjades byggnaden så kraftigt att en ny uppfördes, ritad av Statens Järnvägars chefsarkitekt Adolf Wilhelm Edelsvärd. Redan i slutet av 1880-talet uppfördes ytterligare en stationsbyggnad till följd av den ökade tågtrafiken, även denna ritades av Edelsvärd. Då Malmö utgjorde sista anhalten på stambanan, kom detta att markeras genom att den nya stationsbyggnaden lades vinkelrätt mot spåren. Byggnaden uppfördes i rött maskinslaget tegel med romanska former. Tillkomsten av nya järnvägslinjer och ökning av såväl persontrafiken som godstransporterna under 1800-talets slut och 1900-talets början krävde förändringar vad gällde Malmö stationsområde. I början av 1920-talet inleddes därför en omfattande ombyggnad av centralstationen efter ritningar av arkitekt Folke Zettervall. Bland annat kom den gamla enskeppiga banhallen ersättas av en ny fyrskeppig, de två stationsbyggnaderna kom att byggas samman på ett sätt att fasaden mot Centralplan blev mer enhetlig och fick en tydlig entré samtidigt som den yngre stationsbyggnaden byggdes på med en våning och fick en delvis ändrad exteriör vad gällde fönstersättning och entréparti. Samtidigt byggdes klocktornet från den ursprungliga stationen på med en lanternin, för att kunna hävda sig mot den höjda huvudbyggnaden. Den äldre byggnaden kom i samband med denna större ombyggnad att fungera som lokalstation och expeditionslokaler för privatbanorna samt personalutrymme. Offentliga utrymmen så som väntsalar, Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:017 5

8 kafé, matsal, biljetthall, resgodsavdelning flyttades till den yngre stationsbyggnadens bottenvåning som byggdes helt om för att skapa en modern, väl fungerande station med alla tänkbara faciliteter för den resande. Figur 1Malmö Centralstation 1925 I den yngre stationens sydvästra del förlades första och andra klassens matsal med bardisk och bakomvarande serveringsrum. Matsalen nåddes från entrén mot Skeppsbron. En interiör entrémöjlighet fanns från Gröna hallen, då via en mindre passage och caféet som vette mot Centralplan. I anslutning till passagen var första och andra klassens damrum beläget och i anslutning till caféet fanns toaletter. Från passagen nåddes även det utrymme som ursprungligen fungerade som första och andra klassens väntsal. Figur 2 Planlösning i den yngre stationsbyggnadens bottenvåning Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:017

9 Figur 3 Första och andra klassens väntsal 1925 Figur 4 Första och andra klassens matsal 1925 Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:017 7

10 Åren 1975/1976 moderniserades de två stationshusen. Arkitekt var SJ Arkitektkontor och NK-Inredning. Förändringarna berörde framförallt interiören, men även en del portar och fönster byttes ut mot nya i aluminium. Dessutom försågs flertalet fönster med utanpåliggande jalusier. Biljettförsäljningen fick lokaler anpassade till sina nya biljettmaskiner. Centralhallen, gamla stamplattformen, fick karaktären av vänthall med bänkar och större utrymmen för kioskförsäljning och andra servicefunktioner. Restaurangen moderniserades och fick större utrymme och mer framträdande entréer genom en verandatillbyggnad i söder. Dessutom inreddes i den gamla vänthallen för resenärer i första och andra klass, Sveriges första engelska pub. Figur 5 Vykort med motiv från Centralstationen, 1970-tal Restaurangen före renoveringen Den södra delen av den nya stationsbyggnaden upptas idag helt av Centralens restaurang och pub. Dess placering är ursprunglig och interiören är till stora delar intakt. De största förändringarna är koncentrerade till köket i lokalernas inre delar. Den äldre entrén mot Skeppsbron finns bevarad i det södra trapphuset i form av en mörk träportal med kornischformat överstycke som bärs upp av skruvade kolonner och en glasförsedd spegeldörr. Denna entré används inte längre och nås endast från det södra trapphuset som är låst då det fungerar som personalentré för de kontorslokaler som är belägna i den yngre stationsbyggnaden. Ytterligare en ursprunglig entré finns. Från Gröna hallen leder en trappa i kalksten och sandsten upp till ett entréparti med dubbla dörrar i glas och mörkmålat trä. Sedan ombyggnaderna vid mitten av 1970-talet är det entrén i anslutning till verandatillbyggnaden i söder som utgör huvudentré till restaurangen och puben. 8 Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:017

11 Figur 6 Exteriör Figur 7 Verandan interiört Golvet i restaurangen och puben är belagt med kvadratiska plattor av kolmårdsmarmor och väggarna är klädda med en cirka 2 meter hög bröstpanel av mörkbetsad björk. Även dörromfattningar, fönster och väggfasta bänkar är material- och kulörmässigt integrerade med väggpanelerna. I entréhallen som vetter mot Gröna hallen har bröstpanelen målats i en orangeröd kulör. Här finns även ett sentida undertak. I övriga utrymmen är väggpartierna ovan bröstningarna och takvalven målade i ljusa kulörer (gult och rosabeige). De ursprungliga kalkmålningarna med landskapsbilder i restaurangdelen är dock sedan länge övermålade men originalarmaturerna finns bevarade. Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:017 9

12 Figur 8 Restaurangen under pågående rivningsarbeten Bardisken i restaurangdelen är sentida och i det rum som ursprungligen fungerade som vänthall för första och andraklassens resenärer, men sedan mitten av talet inhyser den engelska puben, har i valvnischen längs den östra väggen försetts med en bardisk. I det valvformade taket återfinns här en stuckatur i form av SJ:s symbol med hjulet och vingarna. Fönsteröppningarna mot Centralplan i restaurangdelen har i samband med tillkomsten av verandan försetts med glasade dörrar i stället för den ursprungliga meterhöga bröstningen och småspröjsade innerfönster. Figur 9 Puben före renoveringen 10 Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:017

13 Utförda renoverings- och ombyggnadsarbeten Exteriör Malmö Centralstations södra fasad har sedan mitten av 1970-talet varit försedd med en veranda som även fungerat som entré till restaurangen. Tillbyggnaden ingår inte i byggnadsminnet men har påverkat intrycket av stationsbyggnaden synnerligen negativt. En rivning av verandan sågs därför positivt ur kulturhistorisk synvinkel. Verksamheten hade dock en stark önskan om att bibehålla verandafunktionen i någon form. Därför revs endast överbyggnaden och verandans plattformen bibehölls. Verandan försågs med ett nytt lätt och genomsiktligt räcke av svart stål och stålvajrar med en överliggare av ek samt en ny entrétrappa i stål belagd med granit. Även golvet i anslutning till entrén belades med samma typ av granit medan verandans golv i övrigt belades med gråa betongplattor. I anslutning till entrén placerades en nytillverkad pendelarm av svart smide som försågs med en skylt med texten O Learys BAR RESTAURANT Est DRINKING & EATING EMPORIUM. En grön markis har placerats på fasaden i en grå kassett som kan ge skydd från sol och regn. Verandans betongsockel målades i gråbeige kulör (NCS S 4005-Y20R). Utformningen av verandan har diskuterats och godkänts av länsstyrelsen bortsett från monteringen av markisen på fasaden. Den antikvarike kontrollanten har varit med vid detaljutformningen vad gäller kulörer och vi viss mån även material. Figur 10 Fasaden mot söder efter förändringarna av verandan I samband med att verandans överbyggnad revs blottlades flera stora ingrepp i fasaden. Avvattningsrör hade bilats in i teglet och skador i samband med målning och takbeläggning fanns. Profilerade fönsteromfattningar hade huggits bort. Stor ansträngning och mycket arbete har lagts ner för att återställa detta. Ett lager av ursprungligt rött tegel från källaren har använts och mangantegel har specialbeställts från Danmark genom Optimera Malmö trä. Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:017 11

14 Figur 11 och 12 Ingrepp gjorda i fasaden i samband med verandans tillkomst på 1970-talet. Två av de fönsteröppningar som i samband med ombyggnaderna på 1970-talet gjordes om till dörröppningar har bibehållit denna funktion och försetts med nya dörrar. Dörrarna har givits en indelning som påminner om fönstrens ursprungliga indelning. Även en del fönsterbågar har nytillverkats då dessa saknades. Utseendet och materialet är dock desamma som i de ursprungliga bågarna. 12 Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:017

15 Interiör Renoveringen har mycket handlat om att ta bort sentida förvanskande tillägg för att på så sätt återge lokalerna sina ursprungliga rumsvolymer och ytskikt. I samband med detta rivningsarbete har ett stort antal okänsliga ingrepp i form av ledningsdragningar och liknande blivit synliga. Detta har i sin tur inneburit ett omfattande återställande arbete som ställt höga krav på de inblandande hantverkarna. Golv Golvet i lokalen är av kolmårdsmarmor och uppvisade omfattande skador framförallt i anslutning till bardisken i restaurangdelen. En del av dessa är slitskador som har uppstått genom barens ursprungliga placering. Denna typ av skador har ur antikvarisk synvinkel bedömts som ett viktigt historisk spår och dessa ojämnheter i golvytan har därför kunnat accepteras från såväl förvaltare som från brukarens håll. Andra typer av skador så som spruckna, felande och lösa plattor har åtgärdats med identiskt material innan golvet polerades. Paneler/dörromfattningar I den norra entréhallen hade väggpanelerna täckmålats med en orangeröd kulör. Detta färglager skrapades ner och betsades och lackades på nytt för att återfår ett ursprungligt utseende. Figur 13 Täckmålade paneler i entréhallen Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:017 13

16 Figur 14 Panel i entréhallen efter färgborttagning Skadade eller borttagna paneler ersattes med nytillverkade paneler av björkplywood som betsades och lackades. Samtliga övriga paneler tvättades och ströks med ett nytt lager lack.. Figur 15 Skadad panel i restaurangen tillföljd av sentida ombyggnader 14 Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:017

17 Fönster Till följd av verandans tillkomst på 1970-talet byttes restauranglokalens fönsterpartier mot söder ut mot dörrpartier och dess interiöra bröstning och fönsterbänk togs bort. Detta har delvis återskapats genom att tre av öppningarna åter försetts med fönster. Fönstrens dimensioner är dock anpassade efter befintlig öppning, det vill säga utan den ursprungliga cirka en meter höga bröstningen. De låga bröstning som dock finns kvar interiört till följd av exteriörens solbänkar har försetts med låga sektionsradiatorer som döljs bakom radiatorskydd och fönsterbänkskiva av marmor. Innerbågarna har nytillverkats och givits samma utseende, indelning och profilering som övriga fönster. Fönsterlåsen är dock inte av ursprunglig spanjolettyp utan utgörs av traditionella vred då spanjoletterna inte gått att återskapa. Figur 16 Nytillverkade innerbågar Figur 17 Nytt vred Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:017 15

18 Väggar och tak Lokalernas väggar och tak var målade i rosa och gula kulörer. Äldre färgskikt blottlades dock i samband med demonteringsarbeten, bland annat en skarpt grön kulör med blomsterschabloner i mörkare grönt som troligen tillkommit i samband med ombyggnaderna på 1970-talet. Även de äldsta färgskikten blev synliga i samband med monteringen av fönstren. Kulören bedömdes ha varit vit/vitbeige med enkla naturmotiv och slingor i dova kulörer, något som verifieras genom äldre foton från restaurangdelen. Ett återskapande av dessa motiv var aldrig aktuellt även om det vore värdefullt ur antikvarisk synvinkel. Ny vägg- och takkulör är en svagt bruten vit. Denna kulör användes i samtliga utrymmen. Figur 18 Restaurangen efter det att väggar och tak målats Undertaket i entréhallen mot Gröna hallen dolde ett kraftigt ventilationsrör som ersattes med ventilationsgaller dikt tak som målades i samma kulör som taket i övrigt. Detta innebar att entrén återfick sin fulla rumsvolym och dess halvvälvda tak med stuckatur åter blev synligt. 16 Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:017

19 Figur 19 och 20 Den norra entréhallen med undertak respektive efter det att undertaket plockats ned I publokalens nisch påvisade rivningsarbetena ett stort antal ledningsdragningar som orakat skador på panel, golv och tak. Samtliga installationer gick dock att ta bort eller dras om på ett sådant sätt att de inte längre är synliga i rummet. Därmed kunde ytskikt och rumsvolym återskapas. Figur 21 Nischen i f.d. puben där ett stort antal ledningsdragningar blev synliga i samband med rivningsarbetet Nya installationer El, data och tele har nyinstallerats i hela lokalen. För att slippa synliga kabeldragningar och nya skador på panelerna har en elskena placerats ovan panelens krönlist. Skenan har i sin tur dolts med en slät, låg skiva som målats in i väggkulören. Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:017 17

20 Tillgänglighetsanpassning För att skapa tillgänglighet till lokalen har en handikappslift installerats vid trappan i Gröna hallen. Från antikvariskt håll fanns en stark önskan att liften skulle placeras i anslutning till verandan då den på ett enklare sätt skulle kunna ha integrerats i ett redan genomfört senare tillägg. Detta alternativ kunde dock inte accepteras från förvaltarens eller kommunen handikappskonsults håll och de kulturhistoriska kraven fick därför komma i andra hand. Den nu installerade liften besår av en nedfällbar plattform med skyddsräcke i kulören NCS S 1502-Y. Infästningarna är gjorda i samband med antikvarisk kontrollant och berör endast kalkstensgolvet som har ansett något enklare att återställa än det behuggna sandstensräcket. Figur 22 och 23 Handikappsliften vid entrén mot Gröna hallen I anslutning till entréhallen mot Gröna hallen i det utrymme som ursprungligen inrymde första och andra klassens damrum har ett handikapp-wc installerats. 18 Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:017

21 Brandskydd Brandskyddskraven har inneburit att den äldre restaurangentrén mot Skeppsbron har försetts med ett godkänt lås samt en utvändig brandklassad glasruta. Figur 24 och 25 Brandklassad äldre entrédörr mot Skeppsbron Den östra väggen i restauranglokalen som vetter mot köket är inte ursprunglig utan skapades i samband med att en mindre alkov inlemmades i köket. Väggen har sedan försetts med två blyglasinfattade högt sittande fönster. Dessa har nu satts igen på insidan ur brandsäkerhetssynpunkt. Figur 26 Äldre blyglasfönster som satts igen från baksidan för att uppnå brandskyddskrav Övriga antikvariska kommentarer Den västra väggen i entréhallen mot Gröna hallen dolde rester efter en dryckesfontän liknande de som finns i Gröna hallen återfanns i samband med rivningsarbetena. Detta har markerats genom att en nisch med samma form som fontänerna i Gröna hallen har putsats upp här. Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:017 19

22 Förändringsarbetena i köket har inte stått under antikvarisk kontroll då detta inte inneburit ingrepp i ursprungliga delar. Detsamma gäller toaletterna i källaren. Smidesräcket på trappavsatsen ner till toaletterna är dock höjt med cirka 30 centimeter i samråd med antikvarisk kontrollant. Den nya bardiskens placering har inneburit att en ursprunglig dörr dolts bakom ett nytt väggparti i den södra entréhallens nordvästra hörn. 20 Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:017

23 Årets rapporter Lista över utgivna rapporter inom Malmö Kulturmiljös rapportserie Enheten för Kulturmiljövård Rapport. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:001 Carola Lund Antikvarisk slutrapport. Universitetshuset. Ny hiss samt invändiga renoverings- och konserveringsåtgärder. Fastigheten Universitetet 1. Lunds kommun, Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:002 Pia Gunnarsson Wallin Antikvarisk slutrapport. Kommendathuset. Interiöra arbeten. Del av Fastigheten Innerstaden 10:14. Malmö stad, Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:003 Mats Riddersporre, Pia Gunnarsson Wallin och Jan Lannér Enskifteslandskapet kring Skurup och Svaneholm. (Utgiven i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne län). Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:004 Carola Lund Antikvarisk slutrapport. Flensburgska huset. Igensättning av glasblock på innergården samt interiör renovering. Fastigheten Oscar 25 & 26. Malmö stad, Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:005 Kerstin Börjesson och Olga Schlyter Byggnadsantikvarisk dokumentation. Katrinetorp. Dokumentation av tapeter och väggmålning. Del av fastigheten Lockarp 44:1. Malmö stad, Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:006 Pia Gunnarsson Wallin och Carola Lund Kulturhistorisk konsekvensutredning. Universitetshuset. Tillförandet av audiovisuell utrustning samt bättre ljud- och ljusfunktioner i aula och atrium. Fastigheten Universitetet 1:1, Lunds kommun, Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:007 Jörgen Kling Antikvarisk rapport. Inre restaurering av Hyby nya kyrka. Hyby socken Väby församling, Svedala kommun, Skåne län. Barbro Sundnér och Joakim Thomasson Byggnadsarkeologisk utredning, förundersökning och undersökning. Läckö slott. Murverksdokumentation inför planerade omputsningsarbeten. RAÄ 69, Otterstads socken i Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:012 Olga Schlyter Byggnadsantikvarisk utredning och dokumentation. Kryddfabriken. Utredning inför ombyggnad till bostäder. Fastigheten Sågen 3 i Malmö stad. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:013 Kerstin Börjesson Byggnadsantikvarisk dokumentation. Bagerska kontoret Dokumentation inför och under ombyggnaden. Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:014 Kerstin Börjesson Antikvarisk slutrapport. Hedmanska Gården Målning av fasadtext. Fastigheten Gyllenstjerna 7, Malmö stad, Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:015 Mats Riddersporre Kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1. Flinta, kalk och bly.utredning inför etablering av DUX huvudkontor vid Lernacken. Fastigheterna Bunkeflostrand 155:3 och 155:4 i Malmö stad, Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:016 Carola Lund och Olga Schlyter Utredning. Lokalstationen, Malmö C Antikvarisk konsekvens-utredning inför planerad ombyggnad. Fastigheterna Innerstaden 31:10 och Järnvägen 1:1 i Malmö stad, Skåne län Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:017 Carola Lund Antikvarisk slutrapport. Malmö centralstation Ombyggnad av restaurangen. Fastigheten Järnvägen 1:1, Malmö stad, Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:008 Olga Schlyter Dokumentation. Davidshallstorg Torgets utformning, februari Del av Innerstaden 6:7 samt Biblioteket 1, Malmö stad, Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:009 Carola Lund Antikvarisk slutrapport. Malmö Centralposthus Fasadrenovering. Fastigheten Aegir 1, Malmö stad, Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:010 Olga Schlyter Kulturhistorisk utredning. Simrishamnsbanans järnvägsverkstäder. Fastigheterna Kirseberg 2:1 och 2:2, Malmö stad, Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:011 Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:017 21

24

25 Bilaga 1

26

27 Fotodokumentation 2005 Malmö centralstation Foto Motiv 1. Verandan 2. Entrén från Centralplan 3. Entrén från Gröna hallen 4. Nischen i pubdelen, f.d. vänthallen 5. Spis i f.d. vänthallen 6. Väggfast bänk i pubdelen, f.d. vänthallen 7. Entrén mot Centralplan 8. Fönster mot Centralplan 9. Räcket vid nedgången till toaletterna 10. Renoverade paneler i restaurangdelen 11. Renoverade paneler i restaurangdelen 12. Renoverade paneler i restaurangdelen 13. Entréhallen mot Gröna hallen 14. Restaurangdelen i O`Learys regi 15. Restaurangdelen i O`Learys regi 16. Restaurangdelen i O`Learys regi 17. Restaurangdelen i O`Learys regi 18. Pubdelen, f.d. vänthallen i O`Learys regi

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 17 18

Hipp. Antikvarisk slutrapport. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Ny markbeläggning i passagen. Olga Schlyter

Hipp. Antikvarisk slutrapport. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Ny markbeläggning i passagen. Olga Schlyter Antikvarisk slutrapport Hipp Ny markbeläggning i passagen Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:019 Malmö Kulturmiljö Box 406 201 24

Läs mer

Malmö Centralstation

Malmö Centralstation Antikvarisk kontroll Malmö Centralstation Invändiga ändringar i byggnad 1B Fastigheten Innerstaden 31:10 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:012 Carola Lund

Läs mer

Sjöbergska magasinet. Antikvarisk kontroll. Igensättning av två dörröppningar. Fastigheten Humle 29 i Malmö stad Skåne län.

Sjöbergska magasinet. Antikvarisk kontroll. Igensättning av två dörröppningar. Fastigheten Humle 29 i Malmö stad Skåne län. Antikvarisk kontroll Sjöbergska magasinet Igensättning av två dörröppningar Fastigheten Humle 29 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:028 Maria Lundberg Malmö

Läs mer

Stadsteatern. Antikvarisk slutrapport. Fastigheten Teatern 4 i Malmö stad Skåne län. Handikapptoalett i Intimans foajé.

Stadsteatern. Antikvarisk slutrapport. Fastigheten Teatern 4 i Malmö stad Skåne län. Handikapptoalett i Intimans foajé. Antikvarisk slutrapport Stadsteatern Handikapptoalett i Intimans foajé Fastigheten Teatern 4 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:023 Malmö Kulturmiljö Box

Läs mer

Huaröds kyrka. Antikvarisk rapport. Huaröds socken, Kristianstad kommun Skåne län. Inre restaurering. Jörgen Kling.

Huaröds kyrka. Antikvarisk rapport. Huaröds socken, Kristianstad kommun Skåne län. Inre restaurering. Jörgen Kling. Antikvarisk rapport Huaröds kyrka Inre restaurering Huaröds socken, Kristianstad kommun Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:030 Jörgen Kling Malmö Kulturmiljö Box 406 201

Läs mer

Katrinetorp. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Dokumentation av tapeter och väggmålning

Katrinetorp. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Dokumentation av tapeter och väggmålning Byggnadsantikvarisk dokumentation Katrinetorp Dokumentation av tapeter och väggmålning Del av fastigheten Lockarp 44:1, Bunkeflo socken, Malmö kommun Skåne län Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:005

Läs mer

Flensburgska huset. Antikvarisk slutrapport. Igensättning av glasblock på innergården samt interiör renovering

Flensburgska huset. Antikvarisk slutrapport. Igensättning av glasblock på innergården samt interiör renovering Antikvarisk slutrapport Flensburgska huset Igensättning av glasblock på innergården samt interiör renovering Fastigheten Oscar 25 och 26, Malmö kommun Skåne län Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:004

Läs mer

Kommendanthuset. Antikvarisk slutrapport. Interiöra arbeten. Del av fastigheten Innerstaden 10:14 i Malmö stad Skåne län. Pia Gunnarsson Wallin

Kommendanthuset. Antikvarisk slutrapport. Interiöra arbeten. Del av fastigheten Innerstaden 10:14 i Malmö stad Skåne län. Pia Gunnarsson Wallin Antikvarisk slutrapport Kommendanthuset Interiöra arbeten Del av fastigheten Innerstaden 10:14 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:002 Pia Gunnarsson Wallin

Läs mer

Bunkeflo kyrka. Antikvarisk rapport RAMP SAMT DÖRR FÖR NÖDUTRYMNING. socken i Malmö kommun Skåne län

Bunkeflo kyrka. Antikvarisk rapport RAMP SAMT DÖRR FÖR NÖDUTRYMNING. socken i Malmö kommun Skåne län Antikvarisk rapport Bunkeflo kyrka RAMP SAMT DÖRR FÖR NÖDUTRYMNING N Bunkeflo kyrka/malmö kyrkliga samfällighet/bunkeflo socken i Malmö kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2013:11 Helena

Läs mer

Hipp. Antikvarisk kontroll. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Förändringsarbeten gård. Carola Lund

Hipp. Antikvarisk kontroll. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Förändringsarbeten gård. Carola Lund Antikvarisk kontroll Hipp Förändringsarbeten gård Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:007 Malmö Kulturmiljö Box 406 201 24 Malmö Tel:

Läs mer

Skabersjöskolan. Antikvarisk rapport. Inredning av WC samt montering av akustiktak. Fastigheten Skabersjö 25:2 i Svedala kommun Skåne län

Skabersjöskolan. Antikvarisk rapport. Inredning av WC samt montering av akustiktak. Fastigheten Skabersjö 25:2 i Svedala kommun Skåne län Antikvarisk rapport Skabersjöskolan Inredning av WC samt montering av akustiktak Fastigheten Skabersjö 25:2 i Svedala kommun Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:007 Pia

Läs mer

Rosenvingska huset. Antikvarisk kontroll. Invändiga målningsarbeten. Fastigheten Jörgen Kock 3 i Malmö stad Skåne län. Carola Lund

Rosenvingska huset. Antikvarisk kontroll. Invändiga målningsarbeten. Fastigheten Jörgen Kock 3 i Malmö stad Skåne län. Carola Lund Antikvarisk kontroll Rosenvingska huset Invändiga målningsarbeten Fastigheten Jörgen Kock 3 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:018 Malmö Kulturmiljö Box 406

Läs mer

Tomteboda stationshus

Tomteboda stationshus Tomteboda stationshus Antikvarisk kontroll vid rivning, Tomteboda stationshus, Solna socken, Solna kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2006:17 Tomteboda stationshus Antikvarisk kontroll vid rivning, Tomteboda

Läs mer

Tripasin. Byggnadsantikvarisk studie. Fastigheten Grytan 7 i Malmö stad Skåne län. Ombyggnad av korvskinnsfabrik till gymnasieskola.

Tripasin. Byggnadsantikvarisk studie. Fastigheten Grytan 7 i Malmö stad Skåne län. Ombyggnad av korvskinnsfabrik till gymnasieskola. Byggnadsantikvarisk studie Tripasin Ombyggnad av korvskinnsfabrik till gymnasieskola Fastigheten Grytan 7 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:003 Olga Schlyter

Läs mer

Skabersjöskolan. Antikvarisk rapport. Restaurering av staket. Fastigheten Skabersjö 25:2 i Svedala kommun Skåne län

Skabersjöskolan. Antikvarisk rapport. Restaurering av staket. Fastigheten Skabersjö 25:2 i Svedala kommun Skåne län Antikvarisk rapport Skabersjöskolan Restaurering av staket Fastigheten Skabersjö 25:2 i Svedala kommun Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:006 Pia Gunnarsson Wallin och

Läs mer

Lokalstationen, Malmö C

Lokalstationen, Malmö C Utredning Lokalstationen, Malmö C Antikvarisk konsekvensutredning inför planerad ombyggnad Innerstaden 31:10 och Järnvägen 1:1 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport

Läs mer

Järnvägsstationen i Kopparberg

Järnvägsstationen i Kopparberg Järnvägsstationen i Kopparberg Herrhagen 1:33, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Restaureringsarbeten 2008-2009 Charlott Torgén Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:26 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Vasatornet. Kersti Lilja. Restaurering av tak, klocktorn och fönster

Vasatornet. Kersti Lilja. Restaurering av tak, klocktorn och fönster Restaurering av tak, klocktorn och fönster Vasatornet Antikvarisk kontroll, Rydboholm 2:1, Östra Ryds socken i Österåkers kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2003:35 Box 6176 102 33 Stockholm Tel 08-690

Läs mer

NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK

NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK Antikvarisk kontroll Ottarps kyrka NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK Landskrona församling, Ottarps socken i Helsingborgs kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:007 Malmö Museer

Läs mer

Ribersborgs kallbadhus

Ribersborgs kallbadhus Antikvarisk rapport Ribersborgs kallbadhus INSTALLATION AV LUFTVÄRMEPUMPAR SAMT NY ARMATUR PÅ LANDBRYGGAN Fastigheten Limhamn 10:3 och 11:280 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport

Läs mer

Hedmanska gården. Antikvarisk kontroll OMBYGGNAD AV RESTAURANG I HUS A. Fastigheten Gyllenstjärna 7 i Malmö stad. Jörgen Kling

Hedmanska gården. Antikvarisk kontroll OMBYGGNAD AV RESTAURANG I HUS A. Fastigheten Gyllenstjärna 7 i Malmö stad. Jörgen Kling Antikvarisk kontroll Hedmanska gården OMBYGGNAD AV RESTAURANG I HUS A Fastigheten Gyllenstjärna 7 i Malmö stad Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:008 Malmö Museer Box 406 201 24 Malmö Tel: 040-34

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Kristine kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett. Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Kristine kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett. Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift Kristine kyrka Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:23 Anders Franzén

Läs mer

Citadellet i Landskrona

Citadellet i Landskrona Antikvarisk kontroll Citadellet i Landskrona UPPTAGNING AV NY DÖRRÖPPNING I KOMMENDANTFLYGELN M332 Citadellet, Landskrona, Landskrona kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2010:006 Anders

Läs mer

Sankt Andreas kyrka OMBYGGNADSARBETEN

Sankt Andreas kyrka OMBYGGNADSARBETEN Antikvarisk rapport Sankt Andreas kyrka OMBYGGNADSARBETEN Malmö kyrkliga samfällighet, Malmö socken i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2013:006 Lina Bjermqvist Malmö Museer Box

Läs mer

Kronetorps mölla. Antikvarisk rapport SANERING AV HUSSVAMP. Fastigheten Arlöv 7:16 i Burlövs socken, Burlövs kommun Skåne län.

Kronetorps mölla. Antikvarisk rapport SANERING AV HUSSVAMP. Fastigheten Arlöv 7:16 i Burlövs socken, Burlövs kommun Skåne län. Antikvarisk rapport Kronetorps mölla SANERING AV HUSSVAMP Fastigheten Arlöv 7:16 i Burlövs socken, Burlövs kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2011:006 Anders Reisnert Malmö Museer

Läs mer

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32 Fållnäs gård Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering/byte på ekonomibyggnad, Fållnäs gård, Sorunda socken, Nynäshamns kommun, Södermanland Niss Maria Legars Rapport 2009:32 2 Fållnäs gård Antikvarisk

Läs mer

2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT. Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN

2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT. Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN 2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN Per Lundgren 2008 Omslagsfotografi: Vapenhuset under rengöring Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet

Läs mer

Granbomsstugan. Byte av fasadpanel 2007. Örebro läns museum Rapport 2010:23. Charlott Torgén. Frövi 9:1, Näsby socken, Lindesbergs kommun, Västmanland

Granbomsstugan. Byte av fasadpanel 2007. Örebro läns museum Rapport 2010:23. Charlott Torgén. Frövi 9:1, Näsby socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Granbomsstugan Frövi 9:1, Näsby socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Byte av fasadpanel 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2010:23 INLEDNING... 3 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Hedmanska gården. Antikvarisk kontroll. Ändring av befintlig markbeläggning. Fastigheten Gyllenstjärna 7 i Malmö stad Skåne län

Hedmanska gården. Antikvarisk kontroll. Ändring av befintlig markbeläggning. Fastigheten Gyllenstjärna 7 i Malmö stad Skåne län Antikvarisk kontroll Hedmanska gården Ändring av befintlig markbeläggning Fastigheten Gyllenstjärna 7 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:016 Carola Lund och

Läs mer

Kyrkskolan, Vintrosa Tysslinge församling, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

Kyrkskolan, Vintrosa Tysslinge församling, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift Kyrkskolan, Vintrosa Tysslinge församling, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift Exteriör restaurering 2008 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:9 Innehållsförteckning Inledning 3 Översiktlig

Läs mer

Kavaljersflygeln, Tullgarns slott

Kavaljersflygeln, Tullgarns slott Kavaljersflygeln, Tullgarns slott Antikvarisk kontroll vid nvändig förstärkning av brandsäkerhet samt utrymningstrappa, Kavaljersflygeln, Tullgarns slott, Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland Eva

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering,

Läs mer

Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus

Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus Dokumentation av Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus, Svartsjö 1:4, Sånga socken, Ekerö kommun, Uppland Albin Uller Rapport 2011:19 2 Färingsö fd ålderdomshem

Läs mer

Humanitetens Hus. Antikvarisk kontroll. Renovering i samband med byte av verksamhet. Fastigheten Ridhuset 1 i Malmö stad Skåne län

Humanitetens Hus. Antikvarisk kontroll. Renovering i samband med byte av verksamhet. Fastigheten Ridhuset 1 i Malmö stad Skåne län Antikvarisk kontroll Humanitetens Hus Renovering i samband med byte av verksamhet Fastigheten Ridhuset 1 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:002 Carola Lund

Läs mer

Landskrona citadell. Antikvarisk medverkan NYTT SOPHUS VID MATERIALGÅRDEN. Landskrona citadell/landskrona i Landskrona kommun Skåne län

Landskrona citadell. Antikvarisk medverkan NYTT SOPHUS VID MATERIALGÅRDEN. Landskrona citadell/landskrona i Landskrona kommun Skåne län Antikvarisk medverkan Landskrona citadell NYTT SOPHUS VID MATERIALGÅRDEN Landskrona citadell/landskrona i Landskrona kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2011:003 Anders Reisnert Malmö

Läs mer

Davidshallstorg Torgets utformning, februari 2006

Davidshallstorg Torgets utformning, februari 2006 Dokumentation Davidshallstorg Torgets utformning, februari 2006 Del av Innerstaden 6:7 samt Biblioteket 1, Malmö kommun Skåne län Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:008 Olga Schlyter Dokumentation

Läs mer

Uppsala centralstation

Uppsala centralstation Uppsala centralstation Dragarbrunn 31:2 Uppsala stad och kommun Renovering av plåttak Antikvarisk kontrollrapport över utförda arbeten Johan Dellbeck 2008-06-23 Uppsala centralstation Dragarbrunn 31:2

Läs mer

Billeberga kyrka. Antikvarisk kontroll FÖRÄNDRING AV VÄRMEANLÄGGNING. Billeberga-Sireköpinge församling, Billeberga socken i Svalövs kommun Skåne län

Billeberga kyrka. Antikvarisk kontroll FÖRÄNDRING AV VÄRMEANLÄGGNING. Billeberga-Sireköpinge församling, Billeberga socken i Svalövs kommun Skåne län Antikvarisk kontroll Billeberga kyrka FÖRÄNDRING AV VÄRMEANLÄGGNING Billeberga-Sireköpinge församling, Billeberga socken i Svalövs kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:004 Jörgen

Läs mer

Gamla begravningsplatsen

Gamla begravningsplatsen Antikvarisk kontroll Gamla begravningsplatsen Ny gångväg genom Gamla begravningsplatsens västra del Innerstaden 1:14, Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:020

Läs mer

Lyby kyrka. Antikvarisk rapport UTVÄNDIG RENOVERING. Hörby församling, Lyby socken i Hörby kommun Skåne län. Jörgen Kling

Lyby kyrka. Antikvarisk rapport UTVÄNDIG RENOVERING. Hörby församling, Lyby socken i Hörby kommun Skåne län. Jörgen Kling Antikvarisk rapport Lyby kyrka UTVÄNDIG RENOVERING Hörby församling, Lyby socken i Hörby kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2010:007 Malmö Museer Box 406 201 24 Malmö Tel: 040-34 10

Läs mer

Ställdalsgård, hus 4. Renovering av hus 4, år Ställdalen 1:2, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland.

Ställdalsgård, hus 4. Renovering av hus 4, år Ställdalen 1:2, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland. Ställdalsgård, hus 4 Ställdalen 1:2, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Renovering av hus 4, år 2005-2006 Charlott Hansen Örebro läns museum Rapport 2006:31 Översiktlig beskrivning

Läs mer

Renovering av fönster på Vedevågs kyrka

Renovering av fönster på Vedevågs kyrka Renovering av fönster på Vedevågs kyrka Linde socken, Lindesbergs kommun, Västmanland 2016 Charlott Torgén Rapport 2016:11 Engelbrektsgatan 3 702 12 Örebro Tel. 019-602 87 00 www.olm.se Texterna samt bilderna

Läs mer

ANTIKVARISKT UTLÅTANDE

ANTIKVARISKT UTLÅTANDE Stockholm 2002-11-14 Wihlborgs Fastigheter AB Att: Christian Hermelin Box 888 131 25 Nacka ANTIKVARISKT UTLÅTANDE AVSEENDE FÖNSTER PÅ F. D. ÄTTIKSFABRIKEN, HUS 1-6, JÄRLA INDUSTRIOMRÅDE, NACKA Datering

Läs mer

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd: Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833.

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd: Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833. Göberga gård Antikvarisk medverkan i samband med partiell omläggning av gaveltak på mangårdsbyggnaden. Linderås socken i Tranås kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:40

Läs mer

2014-01-01 1 (6) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Exempel på ersättningsutredning (3 kap 10-13 )

2014-01-01 1 (6) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Exempel på ersättningsutredning (3 kap 10-13 ) 2014-01-01 1 (6) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen Byggnadsminnen Exempel på ersättningsutredning (3 kap 10-13 ) 2014-01-01 2 (6) Riksantikvarieämbetet Box 5405 11484 Stockholm www.raa.se

Läs mer

VERKSTADSBYGGNAD, FRANKSSONS SÅG

VERKSTADSBYGGNAD, FRANKSSONS SÅG Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:01 VERKSTADSBYGGNAD, FRANKSSONS SÅG Dokumentation inför rivning Gäveränge 1:63 Ockelbo socken Ockelbo kommun Gästrikland 2011 Anna Larsdotter Länsmuseet Gävleborgs rapportserie

Läs mer

Skabersjö kyrka. Antikvarisk kontroll. Värby församling, Skabersjö socken i Svedala kommun Skåne län. Invändig restaurering.

Skabersjö kyrka. Antikvarisk kontroll. Värby församling, Skabersjö socken i Svedala kommun Skåne län. Invändig restaurering. Antikvarisk kontroll Skabersjö kyrka Invändig restaurering Värby församling, Skabersjö socken i Svedala kommun Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:013 Jörgen Kling Malmö

Läs mer

Gården Grunnarp. O m l ä g g n i n g a v t a k s a m t b y t e a v s y l l. D e n n i s A x e l s s o n ANTIKVARISK MEDVERKAN - RAPPORT

Gården Grunnarp. O m l ä g g n i n g a v t a k s a m t b y t e a v s y l l. D e n n i s A x e l s s o n ANTIKVARISK MEDVERKAN - RAPPORT Gården Grunnarp O m l ä g g n i n g a v t a k s a m t b y t e a v s y l l D e n n i s A x e l s s o n ANTIKVARISK MEDVERKAN - RAPPORT Gården Grunnarp, Varbergs kommun 2015:22 OMSLAG Vass till tak på Gården

Läs mer

Per Lundgren 2011. Omslagsfotografi: Byggnad 008, serviceförråd, under restaurering Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet 2011

Per Lundgren 2011. Omslagsfotografi: Byggnad 008, serviceförråd, under restaurering Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet 2011 Marma läger Per Lundgren 2011 Omslagsfotografi: Byggnad 008, serviceförråd, under restaurering Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet 2011 Upplandsmuseets rapporter 2011:17 ISSN 1654-8280 Upplandsmuseet 2011

Läs mer

DOKUMENTATION INFÖR FLYTTNING AV BYGGNAD

DOKUMENTATION INFÖR FLYTTNING AV BYGGNAD Byggnadsdokumentation Hamnmästarbostället DOKUMENTATION INFÖR FLYTTNING AV BYGGNAD Fastigheten Hamnen 21:138 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2010:001 Olga Schlyter Byggnadsdokumentation

Läs mer

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland.

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:65 Bergs kyrka Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster Antikvarisk kontroll Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland Helén Sjökvist Bergs kyrka Underhållsåtgärder

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

Malmö Centralstation

Malmö Centralstation Antikvarisk kontroll Malmö Centralstation HUS 1B: INREDNING AV VIND, RENOVERING AV TAK, FÖNSTERBYTE, SOLAVSKÄRMNING, VENTILATION M.M. Fastigheten Innerstaden 31:10 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö

Läs mer

Grevie kyrka. Antikvarisk kontroll FASADARBETEN. Förslöv-Grevie församling, Grevie socken i Båstads kommun Skåne län. Jörgen Kling

Grevie kyrka. Antikvarisk kontroll FASADARBETEN. Förslöv-Grevie församling, Grevie socken i Båstads kommun Skåne län. Jörgen Kling Antikvarisk kontroll Grevie kyrka FASADARBETEN Förslöv-Grevie församling, Grevie socken i Båstads kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:012 Malmö Museer Box 406 201 24 Malmö Tel:

Läs mer

Byggnadsminnesförklaring av Casselska huset, kv Mercurius 11, Gustav Adolfs församling, Sundsvalls kommun

Byggnadsminnesförklaring av Casselska huset, kv Mercurius 11, Gustav Adolfs församling, Sundsvalls kommun Beslut 1(4) 2008-01-17 Dnr 432-18180-06 Delgivningskvitto Byggnadsminnesförklaring av Casselska huset, kv Mercurius 11, Gustav Adolfs församling, Sundsvalls kommun BESLUT Länsstyrelsen förklarar Casselska

Läs mer

Ramundeboda kyrka. Tjärstrykning av tak och fasader, renovering och målning av fönster, dörrar och takfot 2010

Ramundeboda kyrka. Tjärstrykning av tak och fasader, renovering och målning av fönster, dörrar och takfot 2010 Ramundeboda kyrka Laxå, Ramundeboda socken, Laxå kommun, Närke Tjärstrykning av tak och fasader, renovering och målning av fönster, dörrar och takfot 2010 Charlott Torgén Rapport 2011:17 Engelbrektsgatan

Läs mer

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg Konstbacken Konstbacken östra 17, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Målningsarbeten 2008-2009 Charlott Torgén Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:25 2 Innehållsförteckning INLEDNING...4

Läs mer

med balkonger emellan. Litet skärmtak runt nästan hela huset. K = 2, M = 1. Fint exempel på funkis, mycket viktig för torgmiljön.

med balkonger emellan. Litet skärmtak runt nästan hela huset. K = 2, M = 1. Fint exempel på funkis, mycket viktig för torgmiljön. fastighet: ÖSTEN 1. adress: Lingsgatan 3, Bollhusgatan 8. ålder: 1938. arkitekt / byggm: August Ewe. användning: Affärer, bostäder. antal våningar: 3 Gråmålad puts. Gråmålad puts, mörkare på bottenvåningen.

Läs mer

Simsons Prästgård Käringön 1:1 Käringön socken, Orust kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt.

Simsons Prästgård Käringön 1:1 Käringön socken, Orust kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Arbeten på Simsons Prästgård Käringön 1:1 Käringön socken, Orust kommun BOHUSLÄNS MUSEUM Rapport 2002:34 Stefan Ädel Bohusläns museum rapport 2002:34

Läs mer

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent 4. Åtgärdsdokumentation Kronbergs ateljé Fasadrenovering 2008 Kulturhistoriska avdelningen Karin Blent 1 4. Åtgärdsdokumentation Innehållsförteckning Beskrivning före åtgärd:... 3 Antikvariska ställningstaganden:...

Läs mer

DOKUMENTATIONSRAPPORT --.-. 3' "..~~ '". II KVTULLEN2 1992:6 ... HARNOSANDSSTAD HÄRNÖSANDS KOMMUN LÄNSMUSEET MURBERGET. . o

DOKUMENTATIONSRAPPORT --.-. 3' ..~~ '. II KVTULLEN2 1992:6 ... HARNOSANDSSTAD HÄRNÖSANDS KOMMUN LÄNSMUSEET MURBERGET. . o DOKUMENTATIONSRAPPORT --.-. 3' "..~~ '". II KVTULLEN2 1992:6.... HARNOSANDSSTAD HÄRNÖSANDS KOMMUN LÄNSMUSEET MURBERGET. o AVD. FOR KULTURMILJOVARD HJORDIS EK SETH JANSSON INLEDNING Enligt byggnadsnämndens

Läs mer

Kungsholms fort. Karlskrona kommun. Inventering av interiörer. Blekinge museum rapport 2004:14 Torgny Landin

Kungsholms fort. Karlskrona kommun. Inventering av interiörer. Blekinge museum rapport 2004:14 Torgny Landin Kungsholms fort Karlskrona kommun Inventering av interiörer Blekinge museum rapport 2004:14 Torgny Landin Innehåll Inledning. 3 Linje 1-9. 3 D1 Norra befälshuset (41).. 4 D2 Södra befälshuset (42).. 4

Läs mer

Färgundersökning Väntsalen i Virserums jvstn

Färgundersökning Väntsalen i Virserums jvstn Färgundersökning Väntsalen i Virserums jvstn Virserums sn, Hultsfreds kommun, Småland Richard Edlund Kalmar läns museum Byggnadsantikvariska rapporter maj 2006 KALMAR LÄNS MUSEUM Färgundersökning av väntsalen

Läs mer

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ Innehåll Medverkande... 2 Bakgrund och omfattning... 2 Planerade

Läs mer

Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Renovering av tapet och måleri i Wernerska lägenheten

Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Renovering av tapet och måleri i Wernerska lägenheten Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Renovering av tapet och måleri i Wernerska lägenheten Hajen 2 Strömstad socken, Strömstad kommun BOHUSLÄNS MUSEUM Rapport 2005:32 Lars Rydbom Katarina

Läs mer

Ekipagemästarbostaden

Ekipagemästarbostaden Ekipagemästarbostaden Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll Blekinge museum rapport 2008:31 Agneta Ericsson Innehåll Inledning... 2 Historik... 2 Beskrivning... 2 Upprustning... 3 Bottenvåning...

Läs mer

Antikvarisk förundersökning Med värdebeskrivning

Antikvarisk förundersökning Med värdebeskrivning PER NELSON BYGGNADSVÅRDSBYRÅ Antikvarisk förundersökning Med värdebeskrivning Fastighet: Johanneshov 1:1 Hus 7 (f.d. Hus 29 Hudbod (senast livsmedelsindustri) Adress: Styckmästargatan 11-13 Stadsdel: Slakthusområdet,

Läs mer

Citadellet i Landskrona

Citadellet i Landskrona Antikvarisk kontroll Citadellet i Landskrona INVÄNDIG OMBYGGNAD AV KOMMENDANTFLYGELNS BOTTENVÅNING M 332 Citadellet, Landskrona, Landskrona kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2010:008

Läs mer

Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Mur och putsarbeten på Gullmarsbergs säteri

Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Mur och putsarbeten på Gullmarsbergs säteri Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Mur och putsarbeten på Gullmarsbergs säteri Gullmarsberg 2:2 Skredsviks socken, Uddevalla kommun BOHUSLÄNS MUSEUM Rapport 2005:21 Lars Rydbom Katarina

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille 2016-08-11 2016-2694 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Svensknabben 3 Fastighetens adress: Svensknabbevägen 24 Sökande: i Am Home Projektutveckling

Läs mer

Wahlbergska huset. Antikvarisk kontroll RENOVERING AV BLYINFATTADE FÖNSTER. Fastigheten Hästen 2 i Malmö stad Skåne län.

Wahlbergska huset. Antikvarisk kontroll RENOVERING AV BLYINFATTADE FÖNSTER. Fastigheten Hästen 2 i Malmö stad Skåne län. Antikvarisk kontroll Wahlbergska huset RENOVERING AV BLYINFATTADE FÖNSTER Fastigheten Hästen 2 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2012:008 Anders Reisnert Malmö Museer Box 406

Läs mer

Beslut om byggnadsminnesförklaring av Västergården, Askesta 5:2, Söderala socken, Söderhamns kommun

Beslut om byggnadsminnesförklaring av Västergården, Askesta 5:2, Söderala socken, Söderhamns kommun BESLUT 1 (2) 2008-05-12 Dnr 432-11184-06 delgivningskvitto Kulturmiljöenheten Ingela Broström Tel: 026-1712 64 ingela.brostrom@x.lst.se Beslut om byggnadsminnesförklaring av Västergården, Askesta 5:2,

Läs mer

MALMEN HUS 19 MALMSLÄTT KÄRNA SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN MARIE HAGSTEN

MALMEN HUS 19 MALMSLÄTT KÄRNA SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN MARIE HAGSTEN RAPPORT 2014:206 ANTIKVARISK MEDVERKAN MALMEN HUS 19 MALMSLÄTT KÄRNA SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN MARIE HAGSTEN Malmen Hus 19 Innehåll Bakgrund...............................................................4

Läs mer

FALSTERBO KYRKA FALSTERBO 2:25

FALSTERBO KYRKA FALSTERBO 2:25 FALSTERBO KYRKA FALSTERBO 2:25 VELLINGE KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK RAPPORT 2013 RENOVERING AV TEGELTAK RANBY TEXT & KULTURMILJÖ Innehåll Medverkande...5 Bakgrund och omfattning...5 Historik...6 Beskrivning

Läs mer

Eslövs station Ombyggnad för restaurang

Eslövs station Ombyggnad för restaurang 2012:13 xxx Eslövs station Ombyggnad för restaurang Antikvarisk medverkan 2011-2012 Författare Rapport 2012:13 Eslövs station - Ombyggnad för restaurang Antikvarisk medverkan 2011-2012 Eslövs kommun Skåne

Läs mer

INSTALLATION AV HÖGTALARANLÄGGNING I ÖVRE FOAJÉN

INSTALLATION AV HÖGTALARANLÄGGNING I ÖVRE FOAJÉN Antikvarisk medverkan Malmö Opera INSTALLATION AV HÖGTALARANLÄGGNING I ÖVRE FOAJÉN Fastigheten Teatern 4 i Malmö stad, Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2015:008 Helena Rosengren Malmö Museer

Läs mer

Villa Vera, Ronneby brunn

Villa Vera, Ronneby brunn 2006:29 Villa Vera, Ronneby brunn Byggnadsminne nr 72 Slutrapport, antikvarisk kontroll Exteriör renovering Rapport, år och nr: 2006:29 Rapportnamn: Villa Vera, Ronneby Brunn Byggnadsminne nr 72. Slutrapport,

Läs mer

S:t Johannes kyrka. Antikvarisk kontroll. Konservering av väggmålningar. Malmö kyrkliga samfällighet, Malmö stad, Skåne län.

S:t Johannes kyrka. Antikvarisk kontroll. Konservering av väggmålningar. Malmö kyrkliga samfällighet, Malmö stad, Skåne län. Antikvarisk kontroll S:t Johannes kyrka Konservering av väggmålningar Malmö kyrkliga samfällighet, Malmö stad, Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:013 Malmö Kulturmiljö

Läs mer

17 Järnvägsområdet. Miljöbeskrivningar. 17 Järnvägsområdet 17 a Lokstallarna med överliggningshuset (ovan) 17 b Lokalgodsmagasinet (ovan)

17 Järnvägsområdet. Miljöbeskrivningar. 17 Järnvägsområdet 17 a Lokstallarna med överliggningshuset (ovan) 17 b Lokalgodsmagasinet (ovan) 17 Järnvägsområdet Omfattning Bangårdsområdet från Älbergsvägens viadukt till stationsområdet söder om järnvägen samt till Brunnskullsövergången på den norra sidan. Den stora bangården fick sin nuvarande

Läs mer

F d Tingshuset, Kopparberg

F d Tingshuset, Kopparberg F d Tingshuset, Kopparberg Kyrkvreten 4, Kopparberg, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Omläggning av spån på fasader 2010 Anna Rodin Örebro läns museum Rapport 2010:20 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Almesåkra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med åtgärder för förbättrad tillgänglighet

Almesåkra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med åtgärder för förbättrad tillgänglighet Almesåkra kyrka Antikvarisk medverkan i samband med åtgärder för förbättrad tillgänglighet Almesåkra socken i Nässjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2016:33

Läs mer

Svartå hammarsmedjedja

Svartå hammarsmedjedja Svartå hammarsmedjedja Svartå 1:194, Nysunds socken, Degerfors kommun, Närke Renovering av fönster och dörrar, år 2006 Charlott Hansen Örebro läns museum Rapport 2006:29 Översiktlig beskrivning Svartå

Läs mer

Muskö kyrka. Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Muskö kyrka, Muskö socken, Haninge kommun, Sörmlands län. Kersti Lilja Rapport 2004:17

Muskö kyrka. Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Muskö kyrka, Muskö socken, Haninge kommun, Sörmlands län. Kersti Lilja Rapport 2004:17 Muskö kyrka Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Muskö kyrka, Muskö socken, Haninge kommun, Sörmlands län Kersti Lilja Rapport 2004:17 Muskö kyrka Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Muskö kyrka,

Läs mer

2011:1. Södervidinge kyrka. Ny församlingslokal under läktaren, 2010. Maria Sträng

2011:1. Södervidinge kyrka. Ny församlingslokal under läktaren, 2010. Maria Sträng 2011:1 Södervidinge kyrka Ny församlingslokal under läktaren, 2010 Maria Sträng Rapport 2011:1 Södervidinge kyrka - ny församlingslokal under läktaren Antikvarisk medverkan, 2010 Fornlämning nr 27 Södervidinge

Läs mer

Byggnadsminnesförklaring av Vintrosa prästgård, Vintrosa prästgård 1:9, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län

Byggnadsminnesförklaring av Vintrosa prästgård, Vintrosa prästgård 1:9, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län 1(5) Raoul Hjärtström Direkt: 010-224 84 67 raoul.hjartstrom@lansstyrelsen.se Fax: 010-224 81 31 Tysslinge församling Skolgatan 12 719 30 Vintrosa För kännedom till: Riksantikvarieämbetet Lantmäterimyndigheten

Läs mer

Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor

Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:6 Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor Antikvarisk kontroll Kanik-Lundby 2:2 Lundby socken Västmanland Boel Melin Nya textilförvaringsskåp Lundby

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Österbybruks klockstapel

Österbybruks klockstapel 2010:35 Antikvarisk kontrollrapport Österbybruks klockstapel Flyttning och restaurering av klockstapeln i Österbybruk, Films sn, Östhammars kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: Klockstapeln på sin nya

Läs mer

Göta hovrätt Ämbetsbyggnaden F003002

Göta hovrätt Ämbetsbyggnaden F003002 Göta hovrätt Ämbetsbyggnaden F003002 Antikvarisk medverkan i samband med invändiga förändringar Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:14 Anders

Läs mer

2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK

2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2 Bakgrund Basfakta om objektet Beskrivning och historik Kyrkan och den

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

Fotodokumentation av byggnader av kulturhistoriskt intresse Färjestaden 1:153 m fl Mörbylånga Kommun

Fotodokumentation av byggnader av kulturhistoriskt intresse Färjestaden 1:153 m fl Mörbylånga Kommun Fotodokumentation av byggnader av kulturhistoriskt intresse Färjestaden 1:153 m fl Mörbylånga Kommun 1 (14) INLEDNING Färjestaden har en rik historia men få bevarade byggnader och miljöer av kulturhistoriskt

Läs mer

ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING BILLESHOLMS STATION

ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING BILLESHOLMS STATION ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING BILLESHOLMS STATION Kathleen Lundblad Byggnadsantikvarie Bjuvs kommun 2015-04-10 BAKGRUND I samband med att järnvägen till Billesholm anlades 1876 uppfördes Billesholms station

Läs mer

Kvarndala gård. Arbeten utförda 2002-2007. Fastigheten Västra Klagstorp 11:70 i Malmö stad Skåne län

Kvarndala gård. Arbeten utförda 2002-2007. Fastigheten Västra Klagstorp 11:70 i Malmö stad Skåne län Arbeten utförda 2002-2007 Kvarndala gård Malmö Förskönings- och Planteringsförenings insatser gällande Kvarndala gård Fastigheten Västra Klagstorp 11:70 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten

Läs mer

Antikvarisk konsekvensbeskrivning med utlåtande

Antikvarisk konsekvensbeskrivning med utlåtande PER NELSON BYGGNADSVÅRDSBYRÅ Antikvarisk konsekvensbeskrivning med utlåtande Underlag inför planering och projektering Fastighet: Brunkhalsen 9 Adress: Malmtorgsgatan 5, Karduansmakargatan 2 Stadsdel:

Läs mer