Malmö Centralstation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö Centralstation"

Transkript

1 Antikvarisk kontroll Malmö Centralstation HUS 1B: INREDNING AV VIND, RENOVERING AV TAK, FÖNSTERBYTE, SOLAVSKÄRMNING, VENTILATION M.M. Fastigheten Innerstaden 31:10 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:024 Olga Schlyter

2

3 Antikvarisk kontroll Malmö Centralstation HUS 1B: INREDNING AV VIND, RENOVERING AV TAK, FÖNSTERBYTE, SOLAVSKÄRMNING, VENTILATION M.M. Fastigheten Innerstaden 31:10 i Malmö stad Skåne län

4 Malmö Kulturmiljö Box Malmö Tel: Besöksadress: Malmöhusvägen 3 Antikvarisk kontroll Malmö Centralstation Hus 1B: Inredning av vind, renovering av tak, fönsterbyte, solavskärmning, ventilation m.m. Fastigheten Innerstaden 31:10 i Malmö stad, Skåne län Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:024 Författare: Olga Schlyter Foto: Olga Schlyter Grafisk form: Anders Gutehall Omslagsbild: Takrenovering pågår i takfall mot väster., ISSN: x Malmö Kulturmiljö 2008

5 Innehåll Tekniska och administrativa uppgifter 4 Inledning 5 Historik 6 Renoveringens omfattning 7 Inredning av vind 7 Renovering av tak 7 Fönsterbyte 7 Fönsterrenovering 8 Solavskärmning 8 Fasader 8 Ventilation 8 Antikvarisk kommentar 9 Inredning av vind 9 Renovering av tak 9 Fönsterbyte 9 Fönsterrenovering 9 Solavskärmning 9 Fasader 10 Ventilation 10 Årets rapporter 11 Bilagor Bilaga 1 Fotobilaga

6 Tekniska och administrativa uppgifter Län... Skåne Kommun... Malmö stad Ort... Malmö Fastighet...Innerstaden 31:10 Ägare... Jernhusen Länsstyrelsens tillstånd , dnr , dnr , dnr , dnr Malmö Kulturmiljös yttrande , dnr KN-KFÖ-2005/ , dnr KN-KFÖ 2007/ Syn av arbetsområdet Arbetena påbörjades...våren 2006 (vindsinredning, ventilation) (takrenovering) Slutbesiktning (vindsinredning ej avslutad) Entreprenör... Servicekuben (bygg)... Elkompaniet (el)... Ekströms måleri (måleri)...city Byggnads AB (fönsterrenovering)...heab (ställning) Konsult... Wihlborg Byggledning, Sten Jönsson (byggherrens byggledare) Antikvarisk kontrollant... Malmö Kulturmiljö, Olga Schlyter Arkiverat material... Digitala foton, ritningar, korrespondens 4 MALMÖ KULTURMILJÖ ENHETEN FÖR KULTURMILJÖVÅRD RAPPORT 2008:024

7 Inledning Föreliggande rapport är en dokumentation av ett flertal olika åtgärder utförda på den yngre stationsbyggnaden (hus 1B) på Malmö Centralstation. Tillstånd för åtgärderna har givits av Länsstyrelsen i fyra olika beslut: , dnr Inredning av vind på Malmö Centralstation. Järnvägen 1, Malmö kommun Arbetet med inredningen av vinden på hus 1B påbörjades under 2006 med diverse rivningsarbeten. Ännu i december 2008 pågår arbetet med vindsinredningen, som alltså inte är avslutat. Dokumentation av hittills utförda åtgärder är dock med i denna rapport, då de till viss del hänger samman med den utförda takrenoveringen. En separat slutrapport angående vindsinredningen görs när ombyggnaden är färdig , dnr Borttagande av fasadpersienner på Malmö Centralstation (Byggnad 1 och 2) på fastigheten Järnvägen 1:1 i Malmö kommun Fasadpersiennerna togs bort på hus 1B (kallad Byggnad 1 i skyddsbestämmelserna) under hösten 2007 sedan beslut tagits om ny typ av solavskärmning på denna byggnad. På hus 1A (den äldre stationsbyggnaden vid Centralplan, kallad Byggnad 2 i skyddsbestämmelserna) är fasadpersiennerna fortfarande kvar. Där planeras en fasadrenovering 2010 då fasadpersiennerna kommer demonteras , dnr Ny ventilation i hus 1b, Malmö Centralstation, del av Innerstaden 31:10, Malmö kommun Ny ventilation installerades i hus 1B under , vilket bland annat innebar nya ventilationshuvar på taket , dnr Renovering av tak, fönsterbyte, fönstermålning samt solavskärmning på hus 1b, Malmö C, Malmö stad Under hösten 2007 och våren 2008 genomfördes en större renovering av hus 1B, främst beträffande tak och fönster. MALMÖ KULTURMILJÖ ENHETEN FÖR KULTURMILJÖVÅRD RAPPORT 2008:024 5

8 Historik År 1856 anlade Statsbanorna Skånes första järnväg mellan Malmö och Lund, södra stambanans sydligaste del. Malmös äldsta stationsbyggnad uppfördes i renässansstil inspirerad av kontinentala stationsbyggnader. År 1866 brann byggnaden och en ny uppfördes, ritad av Statens Järnvägars chefsarkitekt Adolf Wilhelm Edelsvärd. På ett sinnrikt sätt lät han resterna efter den äldre stationen utgöra utgångspunkt för den nya stationsbyggnaden, utan att frångå nyrenässansens stilideal. I slutet av 1880-talet tillkom en ny stationsbyggnad på grund av den ökade tågtrafiken, även denna ritad av Edelsvärd. Malmö, som sista anhalt på stambanan, markerades av att stationsbyggnaden lades vinkelrätt mot spåren, en så kallad säckstation. Det nya stationshuset i tre våningar hade fasader i rött maskinslaget tegel med romanska former, krönta av ett valmat tak. Byggnadens monumentala arkitektur förstärktes genom mitt- och sidorisaliter. I den äldre stationsbyggnaden inryms en av landets få bevarade kungliga väntsalar, inredd år En större om- och tillbyggnad av centralstationen utfördes under 1920-talet efter ritningar av Folke Zettervall, då chefsarkitekt vid Järnvägsstyrelsen. Då tillkom bland annat en ny större banhall uppförd i fyra skepp i limträkonstruktion, vars inre och yttre avslutades med ett dekorativt gavelparti av glas samt lokalstationsdelen. Dessutom byggdes stationshuset från 1880-talet på med en våning. Taket och vinden som denna ombyggnad gäller tillkom alltså på 1920-talet. Centralstationen är statligt byggnadsminne sedan 1986 och övergick den 1 januari 2001 till enskilt byggnadsminne. Malmö Centralstation på ett vykort från 1903, dvs före Folke Zettervalls ombyggnad. Malmö Centralstation efter Folke Zettervalls ombyggnad. 6 MALMÖ KULTURMILJÖ ENHETEN FÖR KULTURMILJÖVÅRD RAPPORT 2008:024

9 Renoveringens omfattning INREDNING AV VIND Vindsvåningen, plan 5, var tidigare endast delvis inredd. I norra delen fanns kontor och här fanns även takfönster och takkupor sedan tidigare. Nu pågår en interiör ombyggnad av hela vindsplanet. Den äldre vindsinredningen ersätts med ny, och tidigare oinredda utrymmen inreds till kontor. En ny takkupa har uppförts i södra delen av vinden, i takfall mot öster. Den fick en utformning lik befintliga takkupor i norra delen av vinden. Vindsinredningen inbegrep också byte av takfönster, och vissa nya takfönster tillkom liksom ventilationsdon. Mer om detta nedan. I samband med inredningen av vinden byggdes även hissen vid södra trapphuset om så att den går ända ner till bottenvåningen, vilket den inte gjorde tidigare. Detta har inneburit ingrepp i stomme mellan bottenvåningen och andra våningen, samt ändringar i Gröna hallen. RENOVERING AV TAK Omläggning av taktegel Vid takrenoveringen lades tegeltaket om och takpapp och läkt byttes. Befintliga takpannor från Börringe återanvändes och kompletterades med återvunna Börringepannor. Plåtarbeten Ränndalar, täckplåt på frontespisernas murkrön och stuprören utfördes liksom tidigare i kopparplåt. Gesimsrännan som löper utmed takfoten var tidigare klädd med stålplåt på in- och utsida. Den fabrikslackerade plåten på rännans utsida flagnade och var blekt. Vid renoveringen utfördes plåtarbetena på rännan i sin helhet i kopparplåt. Taksäkerhet Vid takrenoveringen utfördes nya anordningar för taksäkerhet, såsom bryggor, stegar och uppstigningsluckor. Alla taksäkerhetsanordningar utfördes i kulör tegelröd. Skorstenar Det finns sex murade skorstenar på taket. Dessa var plåtklädda och försedda med diverse fläktar. Vid takrenoveringen togs plåtbeklädnaden och fläktarna bort. De två sydligaste skorstenarna, som vid något tillfälle delvis rivits, återuppfördes till ursprunglig höjd. De murades upp med nytt tegel från Helligsø. Tredje skorstenen från söder var i dåligt skick och dess betongkrona sprucken. De övre skiften togs bort och murades upp på nytt med nytt tegel. Takfönster Sedan tidigare fanns ett antal takfönster på stationsbyggnaden. Vid ombyggnaden av vindsvåningen byttes samtliga takfönster ut, och de placerades även annorlunda. Flera nya takfönster tillkom också. Nya takfönster är av fabrikat Velux GGL kulturfönster i tegelröd kulör. Takkupor De befintliga takkuporna mot öster renoverades och kläddes utvändigt med ny kopparplåt. Fönstren i kuporna byttes till lika befintliga. En ny takkupa uppfördes söder om frontespisen. Dess utformning följde samma principer som befintliga kupor. FÖNSTERBYTE Samtliga fönster på plan 3 byttes ut. De befintliga fönstren var inte ursprungliga, utan hade bytts ut någon gång under andra halvan av 1900-talet. De nya fönstren är utåtgående träfönster från Sävsjö snickerifabrik, modell Heden. De är målade utvändigt med alkydoljefärg i kulör NCS S 8505-Y80R. MALMÖ KULTURMILJÖ ENHETEN FÖR KULTURMILJÖVÅRD RAPPORT 2008:024 7

10 FÖNSTERRENOVERING Fönstren på plan 2 och 4 renoverades. Dessa fönster är sannolikt från tidigt 1980-tal. På plan 2 mot öster samt plan 4 i sidorisaliterna finns dock även ursprungliga fönster från 1920-talet bevarade. Samtliga fönster målades om med alkydoljefärg, kulör NCS S 8505-Y80R. Enligt färganalys utförd av Nordsjö var de ursprungliga fönstren inte målade med linoljefärg senast. SOLAVSKÄRMNING 1999 anordnades yttre solavskämning på Malmö Centralstation i form av bruna aluminiumjalusier som monterades på varje fönster. På plan 3 täcktes fönstrens halvrunda överdel för med en brun plåtskiva. Denna solavskärmning ersattes vid ombyggnaden med nya markiser i tyg. Markiserna monterades på plan 2 och 4 och levererades av Skånsk Fönstermiljö. Grön markisväv i kulör NCS S 7020-B90G. Markiskassetterna är i samma kulör som fönstren (bruna) och monterades i fönstersmygen med infästningar i fönsterkarm. Fönstren försågs även med solskyddande film på insidan. FASADER Visst renoveringsarbete gjordes också på fasaderna i samband med takrenoveringen. Fasaderna på plan 2-4 fogades om med hydrauliskt kalkbruk med grov ballast, MAXIT Serpo 156. För att dämpa den ljusa kulören på det nya fogbruket jämfört med det gamla ströks de nya fogarna med pigmenterat kalkvatten (2 gram svartoxid/liter kalkvatten). Gesimsplåtar byttes till fabriksmålad, förzinkad stålplåt i brun kulör lik fönstren. VENTILATION Ett nytt ventilationssystem installerades i byggnaden. Ventilationsrör drogs i taken samt i vertikala schakt. Ett flertal mindre håltagningar i stommen gjordes i samband med detta. Ett nytt fläktrum på vinden byggdes och nya fläkthuvar på taket tillkom. Fläkthuvarna är tillverkade i varmförzinkad plåt och fabrikslackerade i engelskt rött (tillverkare Bevent Rasch). 8 MALMÖ KULTURMILJÖ ENHETEN FÖR KULTURMILJÖVÅRD RAPPORT 2008:024

11 Antikvarisk kommentar INREDNING AV VIND Norra delen av stationens vind inreddes till kontor på 1990-talet. Redan innan denna inredning fanns dock ett antal takfönster och en större takkupa. Takfönstren som installerades på 1990-talet var föga anpassade till byggnadens arkitektur och värden. Ombyggnaden får därför anses innebära en förbättring av byggnadens exteriöra uttryck. Nu finns en bättre enhetlighet och balans vad gäller takfönsterutformning och placering. Invändigt innebär ombyggnaden att utrymmen av oinredd råvind bevarade sedan 1920-talet inreds till kontor. Utrymmena finns fotodokumenterade och ombyggnaden innebar enbart små ingrepp i stomme eller takstol. Vid röjning av vindsutrymmena återfanns ett flertal gömda öl- och spritflaskor av äldre årgång, samt en rökt sill och en förtorkad leverpastejmacka. Hissombyggnaden och dess påverkan på Gröna hallen finns dokumenterad i rapporten Malmö Centralstation ombyggnad av restaurangkök till café (Malmö Kulturmiljö, Enheten för kulturmiljövård, rapport 2007:015). RENOVERING AV TAK Vad gäller de två södra skorstenarna som varit försedda med ventilationsdon gjordes ställningstagandet att åter mura upp dem till ursprunglig höjd. Ambitionen var här att använda ett återvunnet tegel av passande storlek och kulör. Något sådant stod dock inte att finna enligt entreprenören, och ett modernt tegel användes. Det nya teglets kulör och format är mycket likt det gamla, men på grund av den moderna, jämna bränningen är ytan slätare och mer homogen i kulören. Det befintliga teglet i skorstenarna är dessutom kraftigt smutsat, vilket gör att de nya tegelskiften avtecknar sig tydligt. De nya tegelskiften ströks med pigmenterat kalkvatten för att i någon mån dämpa skillnaden mellan gammalt och nytt tegel. Nya betongkronor göts på skorstenarna och de täcktes med en plåt. Plåtdetaljer på taket utfördes vid renoveringen i många olika material. Ventilationshuvar i stålplåt, fönster i aluminium, ränndalar och täckplåtar i koppar. Ventilationshuvarna och de moderna takfönstren är färdiglevererade produkter, medan plåtarbeten som utfördes på plats gjordes i koppar, såsom det ursprungligen var utfört. FÖNSTERBYTE Samtliga fönster som byttes ut var av yngre datum, det vill säga från senare delen av 1900-talet. FÖNSTERRENOVERING Principen var att fönstren skulle målas med samma färgtyp de senast målats med. En undersökning visade att inga fönster, ej heller de bevarade ursprungliga fönstren, senast målats med linoljefärg. Samtliga fönster målades därför med alkydoljefärg. SOLAVSKÄRMNING Nedmonteringen av aluminiumjalusierna från 1999 måste ses som en stor vinst för stationsbyggnaden, både antikvariskt och estetiskt. Nya markiser monterades på de fönster som har rak avslutning. För de rundbågiga fönstren på tredje våningen samt i mittrisaliten hittades ingen antikvariskt acceptabel lösning, så där består solavskärmningen enbart av solskyddsfilm på glasen. Markiskulör valdes av arkitekt i samråd med antikvarisk kontrollant. Markiskassetterna monterades i fönsterkarmarna för att undvika irreversibla ingrepp i teglet. I några enstaka fall där fönsterkarmarna varit för smala har infästningar gjorts i fasaden. Markiskassetterna har samma kulör som fönstren, för att de ska smälta in och synas så lite som möjligt. Markiskassetterna är mycket smäckra och knappt synliga annat än på nära håll. MALMÖ KULTURMILJÖ ENHETEN FÖR KULTURMILJÖVÅRD RAPPORT 2008:024 9

12 FASADER Fasadens fogar har genom åren bättrats på här och var med olika typer av bruk i varierande utseende. Även det ursprungliga bruket varierade i utformning beroende på var på fasaden det använts. Exempelvis har hela bottenvåningens fasader fogarna strukna med ett svartpigmenterat bruk. Detta bruk förekommer även bitvis högre upp på byggnaden. Valet av nytt fogbruk vid denna renovering föll på ett hydrauliskt kalkbruk som i kulör och ballast liknade det bruk som var vanligast förekommande på de övre våningsplanen. Eftersom fasaderna blivit kraftigt smutsade genom åren sticker de nya fogarna ut med sin ljusa kulör. Ett alternativt förfaringssätt skulle ha varit att pigmentera bruket i förväg för att dämpa denna effekt. Med åren kommer dock de nya fogarna mörkna, dels genom att det yttersta lagret av kalk slits bort och ballasten blir mer synlig, dels genom nedsmutsning. VENTILATION Den nya ventilationsdragningen innebar flera mindre håltagningar i byggnadens stomme. Det rörde sig framför allt om håltagning i putsade tegelväggar mellan kontorsrum och korridor. Redan tidigare var undertak monterade i korridorerna. På byggnadens tak tillkom nya ventilationsdon, men samtidigt togs ett flertal fläktar och liknande som varit monterade på skorstenarna bort. 10 MALMÖ KULTURMILJÖ ENHETEN FÖR KULTURMILJÖVÅRD RAPPORT 2008:024

13 Årets rapporter Lista över utgivna rapporter inom Malmö Kulturmiljös rapportserie Enheten för Kulturmiljövård Rapport: Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:001 Carola Lund Antikvarisk kontroll. Flensburgska gården Fasadändring samt förnyad VS-anläggning. Fastigheten Oscar 25 och 26 i Malmö stad. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:002 Carola Lund Arbeten utförda Malmö Stadsteater Malmö Förskönings- och Planteringsförenings insatser gällande Malmö Stadsteater. Fastigheten Teatern 4 i Malmö stad. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:003 Olga Schlyter Byggnadsantikvarisk studie. Tripasin. Ombyggnad av korvskinnsfabrik till gymnasieskola. Fastigheten Grytan 7 i Malmö stad. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:004 Jörgen Kling Antikvarisk kontroll. Oxie kyrka. Nytt läktarräcke. Oxie församling, Oxie socken i Malmö stad. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:005 Olga Schlyter Kulturhistorisk utredning. Mobilia. Från manufaktur till köpcentrum. Fastigheten Bohus 8 i Malmö stad. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:006 Jörgen Kling Antikvarisk kontroll. Örsjö kyrka. Invändig restaurering. Villie församling, Örsjö socken i Skurups kommun. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:007 Carola Lund Antikvarisk kontroll. Hipp. Förändringsarbeten gård. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:008 Carola Lund Arbeten utförda Kvarndala gård. Malmö Försköningsoch Planteringsförenings insatser gällande Kvarndala gård. Fastigheten Västra Klagstorp 11:70 i Malmö stad. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:009 Carola Lund Antikvarisk kontroll. Malmö stadsteater. Tillbyggnad. Fastigheten Teatern 4 i Malmö stad. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:010 Carola Lund och Olga Schlyter Metodutredning. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Uppföljning av Malmö stads miljömål. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:011 Jörgen Kling Antikvarisk kontroll. Degeberga kyrka. Utvändig restaurering. Degeberga kyrkliga samfällighet, Degeberga socken i Kristianstad kommun. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:012 Olga Schlyter Kulturhistorisk utredning. Scan i Kävlinge. Underlag för planprogram. Fastigheten Exporten 15 i Kävlinge kommun. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:013 Jörgen Kling Antikvarisk kontroll. S:t Johannes kyrka. Konservering av väggmålningar. Malmö kyrkliga samfällighet, Malmö stad. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:014 Anders Reisnert Antikvarisk kontroll. Hedmanska gården. Byte av syll, hus C. Fastigheten Gyllenstjärna 7 i Malmö stad. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:015 Lars Persson Kulturhistorisk utredning. På jakt efter Hovdala by. En kulturgeografisk studie av huvudgården Hovdalas ägoområde. Brönnestads socken i Hässleholms kommun. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:016 Jörgen Kling Antikvarisk kontroll. Järrestads kyrka. Invändiga underhållsarbeten. Simrishamns kyrkliga samfällighet, Järrestads socken i Simrishamns kommun. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:017 Jörgen Kling Antikvarisk kontroll. Näsums kyrka. Inbrotts-och brandlarmsinstallation. Näsums församling, Näsums socken i Bromölla kommun. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:018 Anders Reisnert Vård- och underhållsplan. Kronetorps mölla. Fastigheten Arlöv 7:16 i Burlövs kommun. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:019 Jörgen Kling Antikvarisk kontroll. Eljaröd kyrka. Invändig restaurering, konserveringsarbeten samt ombyggnad av bårhus. Brösarp-Tranås församling i Tomelilla kommun. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:020 Anna Andréasson Trädgårdsantikvarisk undersökning. Ulla Molins trädgård. Inventering av trädgårdens växtmaterial samt vård- och skötselplan. Fastigheten Spättan 1 i Höganäs kommun, Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:021 Anna Andréasson Trädgårdsantikvarisk undersökning. Kvarndala gårds trädgård. Inventering av bevarade strukturer och växtmaterial samt vårdoch skötselplan. Fastigheten Klagstorp 11:70, Västra Klagstorps socken i Malmö stad, Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:022 Lars Persson och Anders Reisnert Kulturmiljöutredning. Kulturmiljövärden på Falsterbohalvön. En studie av kulturmiljövärden relaterat till framtida skyddsvallar mot översvämning.vellinge kommun, Skåne län.

14 Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:023 Jörgen Kling Antikvarisk kontroll. Gustav Adolfs kyrka, Viby. Invändig restaurering.fjälkinge kyrkliga samfällighet i Kristianstads kommun, Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:024 Olga Schlyter Antikvarisk kontroll. Malmö Centralstation Hus 1B: Inredning av vind, renovering av tak, fönsterbyte, solavskärmning, ventilation m.m. Fastighet Innerstaden 31:10 i Malmö stad, Skåne län.

15 Fotobilaga Figur 1. Från nordväst Här är de nya ventilationshuvarna redan på plats, norr om frontespisen. Figur 2. Från nordväst Notera ny placering av takfönster. Takfönstren i sidorisaliternas västra takfall har tagits bort.

16 Figur 3. Från sydost Figur 4. Från sydost Notera den nya takkupan och de återuppmurade skorstenarna.

17 Figur 5. Från nordost Figur 6. Från nordost Notera nya takfönster i mittpartiet, annorlunda placering av takfönster samt de renoverade skorstenarna. Figur 7. Södra gaveln med de gamla jalusierna, Figur 8. Södra gaveln med nya markiser, Figur 9. Södra gaveln med nya markiser i uppfällt läge,

18 Figur 10. Vinden, sydvästra hörnet Figur 11. Vinden, sydvästra hörnet

19 Figur 12. Det norra trapphuset ledde ursprungligen (från ombyggnaden på 1920-talet) hela vägen upp till vinden. Här syns väggmålning från 1920-talet i senapsgult med brun bård Figur 13. Gamla spritflaskor som hittades gömda på vinden Figur 14. Leverpastejmacka av äldre datum

20 Figur 15. Fönster 2 våningen Figur 16. Fönster 2 våningen Notera den betydligt smäckrare markiskassetten. Figur 17. Fönster 3 våningen Figur 18. Fönster 3 våningen

21 Figur talsfönster på fjärde våningen. Nedmonterade för renovering Figur 20. Renovering (skrapning inför ommålning) av fönster på andra våningen Figur 21. Ursprunglig ränndal i koppar Figur 22. Ny ränndal i koppar

22 Figur 23. Gesimsrännan före renovering Figur 24. Gesimsrännan under renovering. Rännan kläs med ny kopparplåt Figur 25. De två sydligaste skorstenarna, sedan fläktarna tagits bort Figur 26. Den höga skorstenen (nr 3 från söder) i ursprungligt utförande

23 Figur 27. Takfall mot öster, södra delen. Skorstenarna (nr 2 och 3 från söder) återuppmurade med nytt tegel. Ny takkupa under uppbyggnad. Uppstigningslucka, gångbrygga, hisstopp, nya takfönster Figur 28. Takfall mot väster, norra delen. Nya veluxfönster, nya ventilationshuvar. Frontespisens krönmur kläs i ny kopparplåt

24 Figur 29. Ny takkupa under uppbyggnad. Två takstolar är kapade Figur 30. Takfall mot öster, norra delen. De gamla kuporna kläs in med ny kopparplåt och har försetts med nya fönster

25 Figur 31. Korridor vån 2. Undertak nedmonterat för installation av ny ventilation Figur 32. Korridor vån 2. Ny ventilation och nya undertak installerade Figur 33. Ventilationskanal i korridor, vån Figur 34. Ventilationskanal i korridor, vån

Bagerska kontoret. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län. Dokumentation inför och under ombyggnaden

Bagerska kontoret. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län. Dokumentation inför och under ombyggnaden Byggnadsantikvarisk dokumentation Bagerska kontoret Dokumentation inför och under ombyggnaden Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:013

Läs mer

Inre hamnen och Frihamnen

Inre hamnen och Frihamnen Inre hamnen och Frihamnen Malmö Kulturhistorisk utredning 2002 Innehållsförteckning INLEDNING 3 HISTORIK 5 Inre hamnen 5 Frihamnen 6 MAGASINSBEBYGGELSE 7 Inre Hamnen 7 Stockholmsmagasinet 7 Frihamnen

Läs mer

Wahlbergska huset. Antikvarisk kontroll RENOVERING AV BLYINFATTADE FÖNSTER. Fastigheten Hästen 2 i Malmö stad Skåne län.

Wahlbergska huset. Antikvarisk kontroll RENOVERING AV BLYINFATTADE FÖNSTER. Fastigheten Hästen 2 i Malmö stad Skåne län. Antikvarisk kontroll Wahlbergska huset RENOVERING AV BLYINFATTADE FÖNSTER Fastigheten Hästen 2 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2012:008 Anders Reisnert Malmö Museer Box 406

Läs mer

2005:63. Kocken 29. Förundersökning 2005. Mattias Burman och Emelie Petersson. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

2005:63. Kocken 29. Förundersökning 2005. Mattias Burman och Emelie Petersson. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne 2005:63 Kocken 29 Förundersökning 2005 Mattias Burman och Emelie Petersson Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:63 Kocken 29 Förundersökning, 2005 Simrishamns socken Simrishamns

Läs mer

VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke

VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Lagning av tapet i östra gavelrummet på vinden. RESTAURERINGSARBETEN I FORM AV BYGGNADSVÅRDSLÄGER, MÅLERI- OCH INSTALLATIONSARBETEN, UPPFÖRANDE

Läs mer

Vikhög 2:22 Huset som trotsade en rivning och återuppfördes

Vikhög 2:22 Huset som trotsade en rivning och återuppfördes 2012:56 Vikhög 2:22 Huset som trotsade en rivning och återuppfördes Byggnadsdokumentation, 2011-2012 Helene Stalin Åkesson Rapport 2012:56 Vikhög 2:22 - Huset som trotsade en rivning och - återuppfördes

Läs mer

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4 byggnadsvård Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Antikvarisk förundersökning Dag Forssblad Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands

Läs mer

Ramsbergs kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2012. Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:19

Ramsbergs kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2012. Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:19 Ramsbergs kyrka Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Utvändiga renoveringsarbeten 2012 Charlott Torgén Rapport 2012:19 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00

Läs mer

Malmö Opera och Intiman

Malmö Opera och Intiman Arbeten utförda 1955--2012 Malmö Opera och Intiman MALMÖ FÖRSKÖNINGS- OCH PLANTERINGSFÖRENINGS INSATSER GÄLLANDE MALMÖ OPERA OCH INTIMAN Fastigheten Teatern 4 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten

Läs mer

A n t i k v a r i s k f ö r u n d e r s ö k n i n g

A n t i k v a r i s k f ö r u n d e r s ö k n i n g TULLHUSET A n t i k v a r i s k f ö r u n d e r s ö k n i n g B j ö r n A h n l u n d RAPPORT Halmstad 2:49, Halmstads kommun 2013:27 OMSLAG Tullhuset, juni 2013 FOTO Björn Ahnlund, Kulturmiljö Halland

Läs mer

Bulltofta Hangar 2. Antikvarisk utredning KVARTERET CARL FLORMAN. Fastigheten Kirseberg 14:93 i Malmö stad Skåne län.

Bulltofta Hangar 2. Antikvarisk utredning KVARTERET CARL FLORMAN. Fastigheten Kirseberg 14:93 i Malmö stad Skåne län. Antikvarisk utredning Bulltofta Hangar 2 KVARTERET CARL FLORMAN Fastigheten Kirseberg 14:93 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:001 Olga Schlyter Antikvarisk utredning Bulltofta

Läs mer

Bulltofta Hangar 2. Antikvarisk utredning KVARTERET CARL FLORMAN. Fastigheten Kirseberg 14:93 i Malmö stad Skåne län.

Bulltofta Hangar 2. Antikvarisk utredning KVARTERET CARL FLORMAN. Fastigheten Kirseberg 14:93 i Malmö stad Skåne län. Antikvarisk utredning Bulltofta Hangar 2 KVARTERET CARL FLORMAN Fastigheten Kirseberg 14:93 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:001 Olga Schlyter Antikvarisk utredning Bulltofta

Läs mer

Antikvarisk slutrapport Arbetena på Djurgårdsvarvet 2006-2012

Antikvarisk slutrapport Arbetena på Djurgårdsvarvet 2006-2012 Djurgårdsvarvet 2012 09 17 Antikvarisk slutrapport Arbetena på Djurgårdsvarvet 2006-2012 På uppdrag av Kungliga Djurgårdens förvaltning Olof Stroh ECS-Teknik AB Dalsberga Gård 775 96 Krylbo Telefon: 0226-680

Läs mer

2012:05. Bäckaskogs slott. Renovering av bar och reception. Kerstin Börjesson

2012:05. Bäckaskogs slott. Renovering av bar och reception. Kerstin Börjesson 2012:05 Bäckaskogs slott Renovering av bar och reception Kerstin Börjesson Rapport 2012:05 Bäckaskogs kloster Renovering av bar och reception Antikvarisk medverkan 2011 Kiaby socken Kristianstads kommun

Läs mer

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25 Västerås biskopsgård Interiör renovering 2008 Antikvarisk kontroll Kvarteret Hagbard 4 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Västerås biskopsgård

Läs mer

2005:101. Citadellet och Gråen. Anna Ligoura. Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne

2005:101. Citadellet och Gråen. Anna Ligoura. Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne 2005:101 Citadellet och Gråen 2005 Anna Ligoura Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:101 Citadellet och Gråen - motivtext för skyddsföreskrifter 2005 Landskrona kommun Skåne

Läs mer

SÄBRÅ KYRKA. Restaurering av fasader och tak

SÄBRÅ KYRKA. Restaurering av fasader och tak SÄBRÅ KYRKA Restaurering av fasader och tak Säbrå församling, Härnösands kommun Dokumentationsavdelningen. Rapport nr 2012:3 Bodil Mascher 2 Innehåll: Inledning 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens tillståndsärende

Läs mer

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006 Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2 Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport Johan Dellbeck 27.11.2006 Innehållsförteckning Inledning s 2 Historik s 3 Byggnadsbeskrivning s 3 Hus I

Läs mer

Manbyggnaden på gården Fråstorp 1:7

Manbyggnaden på gården Fråstorp 1:7 Manbyggnaden på gården Fråstorp 1:7 Antikvarisk medverkan i samband med fasadrestaurering Haurida socken i Aneby kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:25 Margareta Olsson

Läs mer

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 2009-11-22 Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 sid 1 2009-12-03 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Program för förändring

Läs mer

Malmö Stadsteater. Arbeten utförda 1955 2007. Fastigheten Teatern 4 i Malmö stad Skåne län

Malmö Stadsteater. Arbeten utförda 1955 2007. Fastigheten Teatern 4 i Malmö stad Skåne län Arbeten utförda 1955 2007 Malmö Stadsteater Malmö Förskönings- och Planteringsförenings insatser gällande Malmö Stadsteater Fastigheten Teatern 4 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård

Läs mer

Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41

Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41 Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41 Dokumentation och historik över Seglora kyrka och kyrkomiljön. Skansen, Stockholms stad,

Läs mer

KULTURHISTORISK BEBYGGELSEINVENTERING BARSEBÄCKS BY KÄVLINGE KOMMUN

KULTURHISTORISK BEBYGGELSEINVENTERING BARSEBÄCKS BY KÄVLINGE KOMMUN KULTURHISTORISK BEBYGGELSEINVENTERING BARSEBÄCKS BY KÄVLINGE KOMMUN REGIONMUSEET / LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE RAPPORT 2000:24 ISSN: 14010239 L12.408101999 FÖRORD Arbetet att inventera Barsebäcks bys bebyggelse

Läs mer

xxx 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk medverkan Kerstin Börjesson

xxx 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk medverkan Kerstin Börjesson xxx 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk medverkan Kerstin Börjesson Rapport 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk

Läs mer

Yttre centrum, södra. Bebyggelseinventering 2008 Sidan 95 av 141

Yttre centrum, södra. Bebyggelseinventering 2008 Sidan 95 av 141 Yttre centrum, södra Området har en blandad bebyggelse med övervägande bostäder, men rymmer även skolor, konsertsal, aktivitetshuset Gisleparken och ett fåtal övriga byggnader. Södergatan går som en gräns

Läs mer

REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD

REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD RAPPORT 2014:204 ANTIKVARISK DOKUMENTATIONSRAPPORT REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD REJMYRE KYRKA SKEDEVI SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Rejmyre kyrka - renovering och

Läs mer

Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening

Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening Össeby-Garns socken Vallentuna kommun Uppland 2012 Hedvig

Läs mer

Sjömanshuset. Byggnadsantikvarisk utredning inför ny detaljplan. Björn Ahnlund. Rapport. Sjömanshuset 1, Martin Luthers församling, Halmstads kommun

Sjömanshuset. Byggnadsantikvarisk utredning inför ny detaljplan. Björn Ahnlund. Rapport. Sjömanshuset 1, Martin Luthers församling, Halmstads kommun Sjömanshuset Byggnadsantikvarisk utredning inför ny detaljplan Björn Ahnlund Rapport Sjömanshuset 1, Martin Luthers församling, Halmstads kommun 2014:10 FOTO Björn Ahnlund, Kulturmiljö Halland TEXT Björn

Läs mer

KV LAGERN 2, RÅSUNDA FOTBOLLSSTADION. Dokumentation inför rivning 2011-09-05

KV LAGERN 2, RÅSUNDA FOTBOLLSSTADION. Dokumentation inför rivning 2011-09-05 KV LAGERN 2, RÅSUNDA FOTBOLLSSTADION Dokumentation inför rivning 2011-09-05 KV LAGERN, RÅSUNDA FOTBOLLSSTADION SOLNA Dokumentation: Maria Lorentzi, byggnadsantikvarie Olle Nylind, byggnadsantikvarie Johanna

Läs mer

Villa Strandvik Östra Ekedal 1:43, Gustavsberg. Värdebeskrivning och konsekvensanalys av ombyggnadsförslag 2012-03-26. Reviderad 2012-05-10

Villa Strandvik Östra Ekedal 1:43, Gustavsberg. Värdebeskrivning och konsekvensanalys av ombyggnadsförslag 2012-03-26. Reviderad 2012-05-10 Villa Strandvik Östra Ekedal 1:43, Gustavsberg Värdebeskrivning och konsekvensanalys av ombyggnadsförslag 2012-03-26. Reviderad 2012-05-10 Villa Strandvik, Östra Ekedal 1:43, Gustavsberg, Värmdö. Värdebeskrivning

Läs mer