Malmö Centralstation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö Centralstation"

Transkript

1 Antikvarisk kontroll Malmö Centralstation HUS 1B: INREDNING AV VIND, RENOVERING AV TAK, FÖNSTERBYTE, SOLAVSKÄRMNING, VENTILATION M.M. Fastigheten Innerstaden 31:10 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:024 Olga Schlyter

2

3 Antikvarisk kontroll Malmö Centralstation HUS 1B: INREDNING AV VIND, RENOVERING AV TAK, FÖNSTERBYTE, SOLAVSKÄRMNING, VENTILATION M.M. Fastigheten Innerstaden 31:10 i Malmö stad Skåne län

4 Malmö Kulturmiljö Box Malmö Tel: Besöksadress: Malmöhusvägen 3 Antikvarisk kontroll Malmö Centralstation Hus 1B: Inredning av vind, renovering av tak, fönsterbyte, solavskärmning, ventilation m.m. Fastigheten Innerstaden 31:10 i Malmö stad, Skåne län Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:024 Författare: Olga Schlyter Foto: Olga Schlyter Grafisk form: Anders Gutehall Omslagsbild: Takrenovering pågår i takfall mot väster., ISSN: x Malmö Kulturmiljö 2008

5 Innehåll Tekniska och administrativa uppgifter 4 Inledning 5 Historik 6 Renoveringens omfattning 7 Inredning av vind 7 Renovering av tak 7 Fönsterbyte 7 Fönsterrenovering 8 Solavskärmning 8 Fasader 8 Ventilation 8 Antikvarisk kommentar 9 Inredning av vind 9 Renovering av tak 9 Fönsterbyte 9 Fönsterrenovering 9 Solavskärmning 9 Fasader 10 Ventilation 10 Årets rapporter 11 Bilagor Bilaga 1 Fotobilaga

6 Tekniska och administrativa uppgifter Län... Skåne Kommun... Malmö stad Ort... Malmö Fastighet...Innerstaden 31:10 Ägare... Jernhusen Länsstyrelsens tillstånd , dnr , dnr , dnr , dnr Malmö Kulturmiljös yttrande , dnr KN-KFÖ-2005/ , dnr KN-KFÖ 2007/ Syn av arbetsområdet Arbetena påbörjades...våren 2006 (vindsinredning, ventilation) (takrenovering) Slutbesiktning (vindsinredning ej avslutad) Entreprenör... Servicekuben (bygg)... Elkompaniet (el)... Ekströms måleri (måleri)...city Byggnads AB (fönsterrenovering)...heab (ställning) Konsult... Wihlborg Byggledning, Sten Jönsson (byggherrens byggledare) Antikvarisk kontrollant... Malmö Kulturmiljö, Olga Schlyter Arkiverat material... Digitala foton, ritningar, korrespondens 4 MALMÖ KULTURMILJÖ ENHETEN FÖR KULTURMILJÖVÅRD RAPPORT 2008:024

7 Inledning Föreliggande rapport är en dokumentation av ett flertal olika åtgärder utförda på den yngre stationsbyggnaden (hus 1B) på Malmö Centralstation. Tillstånd för åtgärderna har givits av Länsstyrelsen i fyra olika beslut: , dnr Inredning av vind på Malmö Centralstation. Järnvägen 1, Malmö kommun Arbetet med inredningen av vinden på hus 1B påbörjades under 2006 med diverse rivningsarbeten. Ännu i december 2008 pågår arbetet med vindsinredningen, som alltså inte är avslutat. Dokumentation av hittills utförda åtgärder är dock med i denna rapport, då de till viss del hänger samman med den utförda takrenoveringen. En separat slutrapport angående vindsinredningen görs när ombyggnaden är färdig , dnr Borttagande av fasadpersienner på Malmö Centralstation (Byggnad 1 och 2) på fastigheten Järnvägen 1:1 i Malmö kommun Fasadpersiennerna togs bort på hus 1B (kallad Byggnad 1 i skyddsbestämmelserna) under hösten 2007 sedan beslut tagits om ny typ av solavskärmning på denna byggnad. På hus 1A (den äldre stationsbyggnaden vid Centralplan, kallad Byggnad 2 i skyddsbestämmelserna) är fasadpersiennerna fortfarande kvar. Där planeras en fasadrenovering 2010 då fasadpersiennerna kommer demonteras , dnr Ny ventilation i hus 1b, Malmö Centralstation, del av Innerstaden 31:10, Malmö kommun Ny ventilation installerades i hus 1B under , vilket bland annat innebar nya ventilationshuvar på taket , dnr Renovering av tak, fönsterbyte, fönstermålning samt solavskärmning på hus 1b, Malmö C, Malmö stad Under hösten 2007 och våren 2008 genomfördes en större renovering av hus 1B, främst beträffande tak och fönster. MALMÖ KULTURMILJÖ ENHETEN FÖR KULTURMILJÖVÅRD RAPPORT 2008:024 5

8 Historik År 1856 anlade Statsbanorna Skånes första järnväg mellan Malmö och Lund, södra stambanans sydligaste del. Malmös äldsta stationsbyggnad uppfördes i renässansstil inspirerad av kontinentala stationsbyggnader. År 1866 brann byggnaden och en ny uppfördes, ritad av Statens Järnvägars chefsarkitekt Adolf Wilhelm Edelsvärd. På ett sinnrikt sätt lät han resterna efter den äldre stationen utgöra utgångspunkt för den nya stationsbyggnaden, utan att frångå nyrenässansens stilideal. I slutet av 1880-talet tillkom en ny stationsbyggnad på grund av den ökade tågtrafiken, även denna ritad av Edelsvärd. Malmö, som sista anhalt på stambanan, markerades av att stationsbyggnaden lades vinkelrätt mot spåren, en så kallad säckstation. Det nya stationshuset i tre våningar hade fasader i rött maskinslaget tegel med romanska former, krönta av ett valmat tak. Byggnadens monumentala arkitektur förstärktes genom mitt- och sidorisaliter. I den äldre stationsbyggnaden inryms en av landets få bevarade kungliga väntsalar, inredd år En större om- och tillbyggnad av centralstationen utfördes under 1920-talet efter ritningar av Folke Zettervall, då chefsarkitekt vid Järnvägsstyrelsen. Då tillkom bland annat en ny större banhall uppförd i fyra skepp i limträkonstruktion, vars inre och yttre avslutades med ett dekorativt gavelparti av glas samt lokalstationsdelen. Dessutom byggdes stationshuset från 1880-talet på med en våning. Taket och vinden som denna ombyggnad gäller tillkom alltså på 1920-talet. Centralstationen är statligt byggnadsminne sedan 1986 och övergick den 1 januari 2001 till enskilt byggnadsminne. Malmö Centralstation på ett vykort från 1903, dvs före Folke Zettervalls ombyggnad. Malmö Centralstation efter Folke Zettervalls ombyggnad. 6 MALMÖ KULTURMILJÖ ENHETEN FÖR KULTURMILJÖVÅRD RAPPORT 2008:024

9 Renoveringens omfattning INREDNING AV VIND Vindsvåningen, plan 5, var tidigare endast delvis inredd. I norra delen fanns kontor och här fanns även takfönster och takkupor sedan tidigare. Nu pågår en interiör ombyggnad av hela vindsplanet. Den äldre vindsinredningen ersätts med ny, och tidigare oinredda utrymmen inreds till kontor. En ny takkupa har uppförts i södra delen av vinden, i takfall mot öster. Den fick en utformning lik befintliga takkupor i norra delen av vinden. Vindsinredningen inbegrep också byte av takfönster, och vissa nya takfönster tillkom liksom ventilationsdon. Mer om detta nedan. I samband med inredningen av vinden byggdes även hissen vid södra trapphuset om så att den går ända ner till bottenvåningen, vilket den inte gjorde tidigare. Detta har inneburit ingrepp i stomme mellan bottenvåningen och andra våningen, samt ändringar i Gröna hallen. RENOVERING AV TAK Omläggning av taktegel Vid takrenoveringen lades tegeltaket om och takpapp och läkt byttes. Befintliga takpannor från Börringe återanvändes och kompletterades med återvunna Börringepannor. Plåtarbeten Ränndalar, täckplåt på frontespisernas murkrön och stuprören utfördes liksom tidigare i kopparplåt. Gesimsrännan som löper utmed takfoten var tidigare klädd med stålplåt på in- och utsida. Den fabrikslackerade plåten på rännans utsida flagnade och var blekt. Vid renoveringen utfördes plåtarbetena på rännan i sin helhet i kopparplåt. Taksäkerhet Vid takrenoveringen utfördes nya anordningar för taksäkerhet, såsom bryggor, stegar och uppstigningsluckor. Alla taksäkerhetsanordningar utfördes i kulör tegelröd. Skorstenar Det finns sex murade skorstenar på taket. Dessa var plåtklädda och försedda med diverse fläktar. Vid takrenoveringen togs plåtbeklädnaden och fläktarna bort. De två sydligaste skorstenarna, som vid något tillfälle delvis rivits, återuppfördes till ursprunglig höjd. De murades upp med nytt tegel från Helligsø. Tredje skorstenen från söder var i dåligt skick och dess betongkrona sprucken. De övre skiften togs bort och murades upp på nytt med nytt tegel. Takfönster Sedan tidigare fanns ett antal takfönster på stationsbyggnaden. Vid ombyggnaden av vindsvåningen byttes samtliga takfönster ut, och de placerades även annorlunda. Flera nya takfönster tillkom också. Nya takfönster är av fabrikat Velux GGL kulturfönster i tegelröd kulör. Takkupor De befintliga takkuporna mot öster renoverades och kläddes utvändigt med ny kopparplåt. Fönstren i kuporna byttes till lika befintliga. En ny takkupa uppfördes söder om frontespisen. Dess utformning följde samma principer som befintliga kupor. FÖNSTERBYTE Samtliga fönster på plan 3 byttes ut. De befintliga fönstren var inte ursprungliga, utan hade bytts ut någon gång under andra halvan av 1900-talet. De nya fönstren är utåtgående träfönster från Sävsjö snickerifabrik, modell Heden. De är målade utvändigt med alkydoljefärg i kulör NCS S 8505-Y80R. MALMÖ KULTURMILJÖ ENHETEN FÖR KULTURMILJÖVÅRD RAPPORT 2008:024 7

10 FÖNSTERRENOVERING Fönstren på plan 2 och 4 renoverades. Dessa fönster är sannolikt från tidigt 1980-tal. På plan 2 mot öster samt plan 4 i sidorisaliterna finns dock även ursprungliga fönster från 1920-talet bevarade. Samtliga fönster målades om med alkydoljefärg, kulör NCS S 8505-Y80R. Enligt färganalys utförd av Nordsjö var de ursprungliga fönstren inte målade med linoljefärg senast. SOLAVSKÄRMNING 1999 anordnades yttre solavskämning på Malmö Centralstation i form av bruna aluminiumjalusier som monterades på varje fönster. På plan 3 täcktes fönstrens halvrunda överdel för med en brun plåtskiva. Denna solavskärmning ersattes vid ombyggnaden med nya markiser i tyg. Markiserna monterades på plan 2 och 4 och levererades av Skånsk Fönstermiljö. Grön markisväv i kulör NCS S 7020-B90G. Markiskassetterna är i samma kulör som fönstren (bruna) och monterades i fönstersmygen med infästningar i fönsterkarm. Fönstren försågs även med solskyddande film på insidan. FASADER Visst renoveringsarbete gjordes också på fasaderna i samband med takrenoveringen. Fasaderna på plan 2-4 fogades om med hydrauliskt kalkbruk med grov ballast, MAXIT Serpo 156. För att dämpa den ljusa kulören på det nya fogbruket jämfört med det gamla ströks de nya fogarna med pigmenterat kalkvatten (2 gram svartoxid/liter kalkvatten). Gesimsplåtar byttes till fabriksmålad, förzinkad stålplåt i brun kulör lik fönstren. VENTILATION Ett nytt ventilationssystem installerades i byggnaden. Ventilationsrör drogs i taken samt i vertikala schakt. Ett flertal mindre håltagningar i stommen gjordes i samband med detta. Ett nytt fläktrum på vinden byggdes och nya fläkthuvar på taket tillkom. Fläkthuvarna är tillverkade i varmförzinkad plåt och fabrikslackerade i engelskt rött (tillverkare Bevent Rasch). 8 MALMÖ KULTURMILJÖ ENHETEN FÖR KULTURMILJÖVÅRD RAPPORT 2008:024

11 Antikvarisk kommentar INREDNING AV VIND Norra delen av stationens vind inreddes till kontor på 1990-talet. Redan innan denna inredning fanns dock ett antal takfönster och en större takkupa. Takfönstren som installerades på 1990-talet var föga anpassade till byggnadens arkitektur och värden. Ombyggnaden får därför anses innebära en förbättring av byggnadens exteriöra uttryck. Nu finns en bättre enhetlighet och balans vad gäller takfönsterutformning och placering. Invändigt innebär ombyggnaden att utrymmen av oinredd råvind bevarade sedan 1920-talet inreds till kontor. Utrymmena finns fotodokumenterade och ombyggnaden innebar enbart små ingrepp i stomme eller takstol. Vid röjning av vindsutrymmena återfanns ett flertal gömda öl- och spritflaskor av äldre årgång, samt en rökt sill och en förtorkad leverpastejmacka. Hissombyggnaden och dess påverkan på Gröna hallen finns dokumenterad i rapporten Malmö Centralstation ombyggnad av restaurangkök till café (Malmö Kulturmiljö, Enheten för kulturmiljövård, rapport 2007:015). RENOVERING AV TAK Vad gäller de två södra skorstenarna som varit försedda med ventilationsdon gjordes ställningstagandet att åter mura upp dem till ursprunglig höjd. Ambitionen var här att använda ett återvunnet tegel av passande storlek och kulör. Något sådant stod dock inte att finna enligt entreprenören, och ett modernt tegel användes. Det nya teglets kulör och format är mycket likt det gamla, men på grund av den moderna, jämna bränningen är ytan slätare och mer homogen i kulören. Det befintliga teglet i skorstenarna är dessutom kraftigt smutsat, vilket gör att de nya tegelskiften avtecknar sig tydligt. De nya tegelskiften ströks med pigmenterat kalkvatten för att i någon mån dämpa skillnaden mellan gammalt och nytt tegel. Nya betongkronor göts på skorstenarna och de täcktes med en plåt. Plåtdetaljer på taket utfördes vid renoveringen i många olika material. Ventilationshuvar i stålplåt, fönster i aluminium, ränndalar och täckplåtar i koppar. Ventilationshuvarna och de moderna takfönstren är färdiglevererade produkter, medan plåtarbeten som utfördes på plats gjordes i koppar, såsom det ursprungligen var utfört. FÖNSTERBYTE Samtliga fönster som byttes ut var av yngre datum, det vill säga från senare delen av 1900-talet. FÖNSTERRENOVERING Principen var att fönstren skulle målas med samma färgtyp de senast målats med. En undersökning visade att inga fönster, ej heller de bevarade ursprungliga fönstren, senast målats med linoljefärg. Samtliga fönster målades därför med alkydoljefärg. SOLAVSKÄRMNING Nedmonteringen av aluminiumjalusierna från 1999 måste ses som en stor vinst för stationsbyggnaden, både antikvariskt och estetiskt. Nya markiser monterades på de fönster som har rak avslutning. För de rundbågiga fönstren på tredje våningen samt i mittrisaliten hittades ingen antikvariskt acceptabel lösning, så där består solavskärmningen enbart av solskyddsfilm på glasen. Markiskulör valdes av arkitekt i samråd med antikvarisk kontrollant. Markiskassetterna monterades i fönsterkarmarna för att undvika irreversibla ingrepp i teglet. I några enstaka fall där fönsterkarmarna varit för smala har infästningar gjorts i fasaden. Markiskassetterna har samma kulör som fönstren, för att de ska smälta in och synas så lite som möjligt. Markiskassetterna är mycket smäckra och knappt synliga annat än på nära håll. MALMÖ KULTURMILJÖ ENHETEN FÖR KULTURMILJÖVÅRD RAPPORT 2008:024 9

12 FASADER Fasadens fogar har genom åren bättrats på här och var med olika typer av bruk i varierande utseende. Även det ursprungliga bruket varierade i utformning beroende på var på fasaden det använts. Exempelvis har hela bottenvåningens fasader fogarna strukna med ett svartpigmenterat bruk. Detta bruk förekommer även bitvis högre upp på byggnaden. Valet av nytt fogbruk vid denna renovering föll på ett hydrauliskt kalkbruk som i kulör och ballast liknade det bruk som var vanligast förekommande på de övre våningsplanen. Eftersom fasaderna blivit kraftigt smutsade genom åren sticker de nya fogarna ut med sin ljusa kulör. Ett alternativt förfaringssätt skulle ha varit att pigmentera bruket i förväg för att dämpa denna effekt. Med åren kommer dock de nya fogarna mörkna, dels genom att det yttersta lagret av kalk slits bort och ballasten blir mer synlig, dels genom nedsmutsning. VENTILATION Den nya ventilationsdragningen innebar flera mindre håltagningar i byggnadens stomme. Det rörde sig framför allt om håltagning i putsade tegelväggar mellan kontorsrum och korridor. Redan tidigare var undertak monterade i korridorerna. På byggnadens tak tillkom nya ventilationsdon, men samtidigt togs ett flertal fläktar och liknande som varit monterade på skorstenarna bort. 10 MALMÖ KULTURMILJÖ ENHETEN FÖR KULTURMILJÖVÅRD RAPPORT 2008:024

13 Årets rapporter Lista över utgivna rapporter inom Malmö Kulturmiljös rapportserie Enheten för Kulturmiljövård Rapport: Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:001 Carola Lund Antikvarisk kontroll. Flensburgska gården Fasadändring samt förnyad VS-anläggning. Fastigheten Oscar 25 och 26 i Malmö stad. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:002 Carola Lund Arbeten utförda Malmö Stadsteater Malmö Förskönings- och Planteringsförenings insatser gällande Malmö Stadsteater. Fastigheten Teatern 4 i Malmö stad. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:003 Olga Schlyter Byggnadsantikvarisk studie. Tripasin. Ombyggnad av korvskinnsfabrik till gymnasieskola. Fastigheten Grytan 7 i Malmö stad. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:004 Jörgen Kling Antikvarisk kontroll. Oxie kyrka. Nytt läktarräcke. Oxie församling, Oxie socken i Malmö stad. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:005 Olga Schlyter Kulturhistorisk utredning. Mobilia. Från manufaktur till köpcentrum. Fastigheten Bohus 8 i Malmö stad. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:006 Jörgen Kling Antikvarisk kontroll. Örsjö kyrka. Invändig restaurering. Villie församling, Örsjö socken i Skurups kommun. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:007 Carola Lund Antikvarisk kontroll. Hipp. Förändringsarbeten gård. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:008 Carola Lund Arbeten utförda Kvarndala gård. Malmö Försköningsoch Planteringsförenings insatser gällande Kvarndala gård. Fastigheten Västra Klagstorp 11:70 i Malmö stad. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:009 Carola Lund Antikvarisk kontroll. Malmö stadsteater. Tillbyggnad. Fastigheten Teatern 4 i Malmö stad. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:010 Carola Lund och Olga Schlyter Metodutredning. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Uppföljning av Malmö stads miljömål. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:011 Jörgen Kling Antikvarisk kontroll. Degeberga kyrka. Utvändig restaurering. Degeberga kyrkliga samfällighet, Degeberga socken i Kristianstad kommun. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:012 Olga Schlyter Kulturhistorisk utredning. Scan i Kävlinge. Underlag för planprogram. Fastigheten Exporten 15 i Kävlinge kommun. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:013 Jörgen Kling Antikvarisk kontroll. S:t Johannes kyrka. Konservering av väggmålningar. Malmö kyrkliga samfällighet, Malmö stad. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:014 Anders Reisnert Antikvarisk kontroll. Hedmanska gården. Byte av syll, hus C. Fastigheten Gyllenstjärna 7 i Malmö stad. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:015 Lars Persson Kulturhistorisk utredning. På jakt efter Hovdala by. En kulturgeografisk studie av huvudgården Hovdalas ägoområde. Brönnestads socken i Hässleholms kommun. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:016 Jörgen Kling Antikvarisk kontroll. Järrestads kyrka. Invändiga underhållsarbeten. Simrishamns kyrkliga samfällighet, Järrestads socken i Simrishamns kommun. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:017 Jörgen Kling Antikvarisk kontroll. Näsums kyrka. Inbrotts-och brandlarmsinstallation. Näsums församling, Näsums socken i Bromölla kommun. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:018 Anders Reisnert Vård- och underhållsplan. Kronetorps mölla. Fastigheten Arlöv 7:16 i Burlövs kommun. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:019 Jörgen Kling Antikvarisk kontroll. Eljaröd kyrka. Invändig restaurering, konserveringsarbeten samt ombyggnad av bårhus. Brösarp-Tranås församling i Tomelilla kommun. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:020 Anna Andréasson Trädgårdsantikvarisk undersökning. Ulla Molins trädgård. Inventering av trädgårdens växtmaterial samt vård- och skötselplan. Fastigheten Spättan 1 i Höganäs kommun, Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:021 Anna Andréasson Trädgårdsantikvarisk undersökning. Kvarndala gårds trädgård. Inventering av bevarade strukturer och växtmaterial samt vårdoch skötselplan. Fastigheten Klagstorp 11:70, Västra Klagstorps socken i Malmö stad, Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:022 Lars Persson och Anders Reisnert Kulturmiljöutredning. Kulturmiljövärden på Falsterbohalvön. En studie av kulturmiljövärden relaterat till framtida skyddsvallar mot översvämning.vellinge kommun, Skåne län.

14 Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:023 Jörgen Kling Antikvarisk kontroll. Gustav Adolfs kyrka, Viby. Invändig restaurering.fjälkinge kyrkliga samfällighet i Kristianstads kommun, Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:024 Olga Schlyter Antikvarisk kontroll. Malmö Centralstation Hus 1B: Inredning av vind, renovering av tak, fönsterbyte, solavskärmning, ventilation m.m. Fastighet Innerstaden 31:10 i Malmö stad, Skåne län.

15 Fotobilaga Figur 1. Från nordväst Här är de nya ventilationshuvarna redan på plats, norr om frontespisen. Figur 2. Från nordväst Notera ny placering av takfönster. Takfönstren i sidorisaliternas västra takfall har tagits bort.

16 Figur 3. Från sydost Figur 4. Från sydost Notera den nya takkupan och de återuppmurade skorstenarna.

17 Figur 5. Från nordost Figur 6. Från nordost Notera nya takfönster i mittpartiet, annorlunda placering av takfönster samt de renoverade skorstenarna. Figur 7. Södra gaveln med de gamla jalusierna, Figur 8. Södra gaveln med nya markiser, Figur 9. Södra gaveln med nya markiser i uppfällt läge,

18 Figur 10. Vinden, sydvästra hörnet Figur 11. Vinden, sydvästra hörnet

19 Figur 12. Det norra trapphuset ledde ursprungligen (från ombyggnaden på 1920-talet) hela vägen upp till vinden. Här syns väggmålning från 1920-talet i senapsgult med brun bård Figur 13. Gamla spritflaskor som hittades gömda på vinden Figur 14. Leverpastejmacka av äldre datum

20 Figur 15. Fönster 2 våningen Figur 16. Fönster 2 våningen Notera den betydligt smäckrare markiskassetten. Figur 17. Fönster 3 våningen Figur 18. Fönster 3 våningen

21 Figur talsfönster på fjärde våningen. Nedmonterade för renovering Figur 20. Renovering (skrapning inför ommålning) av fönster på andra våningen Figur 21. Ursprunglig ränndal i koppar Figur 22. Ny ränndal i koppar

22 Figur 23. Gesimsrännan före renovering Figur 24. Gesimsrännan under renovering. Rännan kläs med ny kopparplåt Figur 25. De två sydligaste skorstenarna, sedan fläktarna tagits bort Figur 26. Den höga skorstenen (nr 3 från söder) i ursprungligt utförande

23 Figur 27. Takfall mot öster, södra delen. Skorstenarna (nr 2 och 3 från söder) återuppmurade med nytt tegel. Ny takkupa under uppbyggnad. Uppstigningslucka, gångbrygga, hisstopp, nya takfönster Figur 28. Takfall mot väster, norra delen. Nya veluxfönster, nya ventilationshuvar. Frontespisens krönmur kläs i ny kopparplåt

24 Figur 29. Ny takkupa under uppbyggnad. Två takstolar är kapade Figur 30. Takfall mot öster, norra delen. De gamla kuporna kläs in med ny kopparplåt och har försetts med nya fönster

25 Figur 31. Korridor vån 2. Undertak nedmonterat för installation av ny ventilation Figur 32. Korridor vån 2. Ny ventilation och nya undertak installerade Figur 33. Ventilationskanal i korridor, vån Figur 34. Ventilationskanal i korridor, vån

INBROTTS- OCH BRANDLARMSINSTALLATION

INBROTTS- OCH BRANDLARMSINSTALLATION Antikvarisk kontroll Näsums kyrka INBROTTS- OCH BRANDLARMSINSTALLATION Näsums församling, Näsums socken i Bromölla kommun Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:017 Malmö

Läs mer

Hipp. Antikvarisk kontroll. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Förändringsarbeten gård. Carola Lund

Hipp. Antikvarisk kontroll. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Förändringsarbeten gård. Carola Lund Antikvarisk kontroll Hipp Förändringsarbeten gård Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:007 Malmö Kulturmiljö Box 406 201 24 Malmö Tel:

Läs mer

Hipp. Antikvarisk slutrapport. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Ny markbeläggning i passagen. Olga Schlyter

Hipp. Antikvarisk slutrapport. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Ny markbeläggning i passagen. Olga Schlyter Antikvarisk slutrapport Hipp Ny markbeläggning i passagen Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:019 Malmö Kulturmiljö Box 406 201 24

Läs mer

Malmö Stadsteater. Antikvarisk kontroll. Tillbyggnad. Fastigheten Teatern 4 i Malmö stad Skåne län. Carola Lund

Malmö Stadsteater. Antikvarisk kontroll. Tillbyggnad. Fastigheten Teatern 4 i Malmö stad Skåne län. Carola Lund Antikvarisk kontroll Malmö Stadsteater Tillbyggnad Fastigheten Teatern 4 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:009 Malmö Kulturmiljö Box 406 201 24 Malmö Tel:

Läs mer

Kommendanthuset. Antikvarisk slutrapport. Interiöra arbeten. Del av fastigheten Innerstaden 10:14 i Malmö stad Skåne län. Pia Gunnarsson Wallin

Kommendanthuset. Antikvarisk slutrapport. Interiöra arbeten. Del av fastigheten Innerstaden 10:14 i Malmö stad Skåne län. Pia Gunnarsson Wallin Antikvarisk slutrapport Kommendanthuset Interiöra arbeten Del av fastigheten Innerstaden 10:14 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:002 Pia Gunnarsson Wallin

Läs mer

Wahlbergska huset. Antikvarisk kontroll RENOVERING AV BLYINFATTADE FÖNSTER. Fastigheten Hästen 2 i Malmö stad Skåne län.

Wahlbergska huset. Antikvarisk kontroll RENOVERING AV BLYINFATTADE FÖNSTER. Fastigheten Hästen 2 i Malmö stad Skåne län. Antikvarisk kontroll Wahlbergska huset RENOVERING AV BLYINFATTADE FÖNSTER Fastigheten Hästen 2 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2012:008 Anders Reisnert Malmö Museer Box 406

Läs mer

Ribersborgs kallbadhus

Ribersborgs kallbadhus Antikvarisk rapport Ribersborgs kallbadhus INSTALLATION AV LUFTVÄRMEPUMPAR SAMT NY ARMATUR PÅ LANDBRYGGAN Fastigheten Limhamn 10:3 och 11:280 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport

Läs mer

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32 Fållnäs gård Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering/byte på ekonomibyggnad, Fållnäs gård, Sorunda socken, Nynäshamns kommun, Södermanland Niss Maria Legars Rapport 2009:32 2 Fållnäs gård Antikvarisk

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Hedmanska gården. Antikvarisk kontroll. Ändring av befintlig markbeläggning. Fastigheten Gyllenstjärna 7 i Malmö stad Skåne län

Hedmanska gården. Antikvarisk kontroll. Ändring av befintlig markbeläggning. Fastigheten Gyllenstjärna 7 i Malmö stad Skåne län Antikvarisk kontroll Hedmanska gården Ändring av befintlig markbeläggning Fastigheten Gyllenstjärna 7 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:016 Carola Lund och

Läs mer

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift OMLÄGGNING AV STULNA KOPPARTAK 2012 Antikvarisk rapport Omläggning av efter stöld av koppartak 2012. Estrid Esbjörnson, Antikvarisk

Läs mer

Humanitetens Hus. Antikvarisk kontroll. Renovering i samband med byte av verksamhet. Fastigheten Ridhuset 1 i Malmö stad Skåne län

Humanitetens Hus. Antikvarisk kontroll. Renovering i samband med byte av verksamhet. Fastigheten Ridhuset 1 i Malmö stad Skåne län Antikvarisk kontroll Humanitetens Hus Renovering i samband med byte av verksamhet Fastigheten Ridhuset 1 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:002 Carola Lund

Läs mer

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Södra Finnskoga socken, Torsby kommun, Värmlands län, Karlstads stift 2010:31 Enligt länsstyrelsens beslut 433-6260-2009

Läs mer

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering,

Läs mer

2010:46. Antikvarisk kontrollrapport. Vaksala kyrka. Borttagande av kyrkbänk i Vaksala kyrka, Vaksala sn, Uppsala kn

2010:46. Antikvarisk kontrollrapport. Vaksala kyrka. Borttagande av kyrkbänk i Vaksala kyrka, Vaksala sn, Uppsala kn 2010:46 Antikvarisk kontrollrapport Vaksala kyrka Borttagande av kyrkbänk i Vaksala kyrka, Vaksala sn, Uppsala kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: Bänkkvarteret efter borttagande av en kyrkbänk Foto:

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport Restaurering av tak Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn.-._--- ~.. Slutrapport Länsmuseet VästemorrlandfTorbjörn Svaan Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation 1998-01-16 Innehåll Inledning 3 Beskrivning

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län Antikvarisk kontroll Våthuits kyrka Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:33 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent 4. Åtgärdsdokumentation Kronbergs ateljé Fasadrenovering 2008 Kulturhistoriska avdelningen Karin Blent 1 4. Åtgärdsdokumentation Innehållsförteckning Beskrivning före åtgärd:... 3 Antikvariska ställningstaganden:...

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2008 Östra Kurtin DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ 19:2 Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för

Läs mer

Färentuna kyrka. Cecilia Pantzar Rapport 2007:30

Färentuna kyrka. Cecilia Pantzar Rapport 2007:30 Färentuna kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering av tornets tak och fasader, Färentuna kyrka, Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland Cecilia Pantzar Rapport 2007:30 Färentuna kyrka Antikvarisk kontroll

Läs mer

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift INSTALLATION AV NYTT VÄRMESYSTEN 2013 Målningsarbete i Brevens kyrka vid installation av nytt värmesystem. Antikvarisk rapport Estrid

Läs mer

VIBY KYRKA. Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin. Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke. Antikvarisk kontroll 2009

VIBY KYRKA. Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin. Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke. Antikvarisk kontroll 2009 VIBY KYRKA Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin Antikvarisk kontroll 2009 Linda Gustafsson Örebro läns museum Rapport 2009:15 Engelbrektsgatan

Läs mer

2011:1. Södervidinge kyrka. Ny församlingslokal under läktaren, 2010. Maria Sträng

2011:1. Södervidinge kyrka. Ny församlingslokal under läktaren, 2010. Maria Sträng 2011:1 Södervidinge kyrka Ny församlingslokal under läktaren, 2010 Maria Sträng Rapport 2011:1 Södervidinge kyrka - ny församlingslokal under läktaren Antikvarisk medverkan, 2010 Fornlämning nr 27 Södervidinge

Läs mer

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet Kåbo 1:20 Uppsala stad och kommun Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet

Läs mer

Tillberga kyrka takomläggning

Tillberga kyrka takomläggning Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:66 Tillberga kyrka takomläggning Antikvarisk rapport Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västmanland Boel Melin Tillberga kyrka Takomläggning Antikvarisk rapport

Läs mer

Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se

Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Wira bruk Rapport 2014:38 Antikvarisk medverkan vid omläggning av tak på stora smedjan vid byggnadsminnet Wira bruk. Roslags-Kulla

Läs mer

Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län

Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län Nässjö stadshus Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:26 Margaretha

Läs mer

BYGGNADSANTIKVARISK RAPPORT 2011:02. Glädjen 15, Lund. Antikvarisk rapport 2011. Carita Eskeröd

BYGGNADSANTIKVARISK RAPPORT 2011:02. Glädjen 15, Lund. Antikvarisk rapport 2011. Carita Eskeröd BYGGNADSANTIKVARISK RAPPORT 2011:02 Glädjen 15, Lund Antikvarisk rapport 2011 Carita Eskeröd Kulturen, Lund 2011 Carita Eskeröd Glädjen 15, Sankt Petri Kyrkogata 3, Lund. Rapport efter antikvarisk medverkan

Läs mer

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25 avdelningen för kulturmiljövård Länsstyrelsen Gotlands län Kulturmiljö visby 2007-12-13 dnr: AD2007-0392 handläggare: Pär Malmros Kopia till: Fastighetsägaren Länsmuseet på Gotland ATA Restaureringsrapport

Läs mer

Uthuset vid Järle station

Uthuset vid Järle station Uthuset vid Järle station Flåten Ervalla socken, Nora kommun, Västmanland Reparation av takskada Örjan Hedhman Rapport 2012:08 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 INLEDNING...

Läs mer

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2003:x 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Dannäs kyrka Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:48 Robin Gullbrandsson Dannäs

Läs mer

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:10 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

Virsbo kyrka. Renovering av fönster, fasadpanel och mark. Antikvarisk rapport. Virsbo 2:3 Ramnäs socken Surahammars kommun Västmanland.

Virsbo kyrka. Renovering av fönster, fasadpanel och mark. Antikvarisk rapport. Virsbo 2:3 Ramnäs socken Surahammars kommun Västmanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:58 Virsbo kyrka Renovering av fönster, fasadpanel och mark Antikvarisk rapport Virsbo 2:3 Ramnäs socken Surahammars kommun Västmanland Tobias Mårud Virsbo kyrka

Läs mer

Kronetorps mölla. Antikvarisk rapport RENOVERING AV MÖLLAREBOSTADEN. Fastigheten Arlöv 7:16 i Burlövs kommun Skåne län.

Kronetorps mölla. Antikvarisk rapport RENOVERING AV MÖLLAREBOSTADEN. Fastigheten Arlöv 7:16 i Burlövs kommun Skåne län. Antikvarisk rapport Kronetorps mölla RENOVERING AV MÖLLAREBOSTADEN Fastigheten Arlöv 7:16 i Burlövs kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2011:007 Anders Reisnert Malmö Museer Box 406

Läs mer

Kyrkoantikvarisk ersättning för år 2013

Kyrkoantikvarisk ersättning för år 2013 Kyrkoantikvarisk ersättning för år 2013 Lunds stift - Beslut i stiftsstyrelsen 2012-09-19, dnr 2444-11-12 Proj.id Projektnamn Sökande ekonomisk enhet Total kostnad BESLUT K/Blekinge län 36 378 Bräkne Hoby

Läs mer

Edebo kyrka. Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka, Norrtälje kommun. Lisa Sundström Rapport 2010:40

Edebo kyrka. Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka, Norrtälje kommun. Lisa Sundström Rapport 2010:40 Edebo kyrka Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka, Norrtälje kommun. Lisa Sundström Rapport 2010:40 2 Edebo kyrka Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka,

Läs mer

Husby-Ärlinghundra kyrka

Husby-Ärlinghundra kyrka Husby-Ärlinghundra kyrka Antikvarisk medverkan vid rengöring och avfärgning av fasaderna samt byte av rötskadade takspån, Husby-Ärlinghundra kyrka, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport

Läs mer

Stora Gården, Kopparberg

Stora Gården, Kopparberg Stora Gården, Kopparberg Stora Gården 1, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Byte av takmaterial på huvudbyggnaden 2009 Anna Rodin Örebro läns museum Rapport 2010:13 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV fastighet: MAGNUS 33, hus A. Scala-huset. adress: Stora Östergatan 12. ålder: 1909. Ombyggt 1930 (inredning av vindsvåning), 1938 (mansard och mera inredning). arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Karl Eriksson

Läs mer

Odensala kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:30

Odensala kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:30 Odensala kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering av klockstapel, Odensala kyrka, Odensala socken, Sigtuna kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2004:30 2 Odensala kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering

Läs mer

Grönö säteri. Restaureringar inom ramen för Länsstyrelsens stöd till ekonomibyggnader av enklare typ samt stöd till utvald miljö. Antikvarisk rapport

Grönö säteri. Restaureringar inom ramen för Länsstyrelsens stöd till ekonomibyggnader av enklare typ samt stöd till utvald miljö. Antikvarisk rapport Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:1 Grönö säteri Restaureringar inom ramen för Länsstyrelsens stöd till ekonomibyggnader av enklare typ samt stöd till utvald miljö Antikvarisk rapport Grönö 1:1 Björskogs

Läs mer

Sandseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Sandseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift Sandseryds kyrka Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:30 Anders Franzén

Läs mer

Underhållsplan Brf. Ulrika

Underhållsplan Brf. Ulrika Underhållsplan Brf. Ulrika Innehållsförteckning 1. Tidigare underhållsplan... 1-3 2. Fastighetsfakta... 6 3. Byggnadstekniska uppgifter... 6 4. Plan 2013 2020... 6-10 1 1. Tidigare underhållsplan Underhållsplan

Läs mer

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Rapport 2012:205 Antikvarisk rapport Hov Skräddaregård Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Hov

Läs mer

Byggnader inom Nora stationsområde

Byggnader inom Nora stationsområde Byggnader inom Nora stationsområde Nora socken och kommun, Västmanland Underhållsarbeten 2011 Örjan Hedhman Rapport 2011:20 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 3 INLEDNING...

Läs mer

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation Britt-Marie Lennartsson DOKUMENTATION INFÖR RIVNING Östertull, Lagaholm 2:8, Laholms stadsförsamling, Laholms kommun 2013:38 Dokumentation inför rivning, uthus

Läs mer

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Örebro Slott Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Antikvarisk rådgivning och dokumentation i samband med renoveringsarbeten, Örebro Slott, Sydvästra tornet år 2008 Anneli Borg Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Viksängskyrkan i Västerås

Viksängskyrkan i Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:21 Viksängskyrkan i Västerås Omläggning av tak Antikvarisk kontroll Västerås Viksängskyrkan 1 Västerås Domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Innehållsförteckning

Läs mer

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Anneli Borg Rapport 2011:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701

Läs mer

Ekipagemästarbostaden

Ekipagemästarbostaden Ekipagemästarbostaden Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll Blekinge museum rapport 2008:31 Agneta Ericsson Innehåll Inledning... 2 Historik... 2 Beskrivning... 2 Upprustning... 3 Bottenvåning...

Läs mer

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid ommålning fönster på Ekshärads kyrka

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid ommålning fönster på Ekshärads kyrka Rapport gällande antikvarisk medverkan vid ommålning fönster på Ekshärads kyrka Ekshärads socken, Hagfors kommun, Värmlands län, Karlstads stift 2010:37 Enligt länsstyrelsens beslut 433-6264-2009 med stöd

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B Säby 3:29 Expeditionsbyggnad nr 82, Barkaby flygfält Järfälla kommun Stockholms län Ursprunglig kontorsdörr återanvänd till förråd ANTIKVARISK SLUTREDOVISNING Postadress: Parkvägen 10B, 169 35 Solna. Org

Läs mer

Ångpannecentralen, Eskil 20, Lund

Ångpannecentralen, Eskil 20, Lund BYGGNADSANTIKVARISK RAPPORT 2011:01 Ångpannecentralen, Eskil 20, Lund Antikvarisk rapport 2011 Carita Eskeröd Kulturen, Lund 2011 Carita Eskeröd Eskil 20, Ångpannecentralen, Lund. Enkel byggnadsdokumentation.

Läs mer

Svedvi kyrka. Fönster- och fasadrenovering. Antikvarisk rapport. Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland.

Svedvi kyrka. Fönster- och fasadrenovering. Antikvarisk rapport. Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:56 Svedvi kyrka Fönster- och fasadrenovering Antikvarisk rapport Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland Tobias Mårud Svedvi kyrka Fönster- och

Läs mer

fusk bygge text Lena Olofsson foto Melker Dahlstrand och Mattias Hallgren

fusk bygge text Lena Olofsson foto Melker Dahlstrand och Mattias Hallgren Fixar fusk bygge Hösten 1668 stod hela Skoklosters slott under tak och hantverkarna firade taklagsöl. Våren 2014 började takpannorna plockas ner över nordöstra hörnet och restaureringen av taket kunde

Läs mer

Fornstugan i Kristianstad

Fornstugan i Kristianstad 2006:20 Fornstugan i Kristianstad Antikvarisk kontrollrapport, 2006 Jimmy Juhlin Alftberg Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2006:20 Fornstugan i Kristianstad - larminstallation

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Orangeriet Linnéanum Botaniska trädgården Uppsala

Orangeriet Linnéanum Botaniska trädgården Uppsala Orangeriet Linnéanum Botaniska trädgården Uppsala Restaurering av väggarna i frigidariet 2008-2009 Antikvarisk kontrollrapport över utförda arbeten Johan Dellbeck 17 juli 2009 1 Omslagsbild: Frigidariet

Läs mer

Ladugården vid Hammarby herrgård

Ladugården vid Hammarby herrgård Ladugården vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora kommun och socken, Västmanland Restaurering av ladugården, etapp 2, 2008 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:16 INLEDNING... 3 Översiktlig

Läs mer

Butiksfasader i Gamla Stan

Butiksfasader i Gamla Stan stockholms stadsmuseum Butiksfasader i Gamla Stan Det här behöver du veta när du vill underhålla eller ändra fasaden till din butik. www.stadsmuseum.stockholm.se/ byggnadsvard Omslagsbild framsida: Butiksfasad

Läs mer

Kavaljersflygeln, Tullgarns slott

Kavaljersflygeln, Tullgarns slott Kavaljersflygeln, Tullgarns slott Antikvarisk kontroll vid nvändig förstärkning av brandsäkerhet samt utrymningstrappa, Kavaljersflygeln, Tullgarns slott, Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland Eva

Läs mer

Kårnäs 1:1 - jordkällare

Kårnäs 1:1 - jordkällare Kårnäs 1:1 - jordkällare Antikvarisk kontroll vid restaurering av jordkällare, Kårnäs 1:1, Kårnäs by, Ljusterö socken, Österåker kommun, Uppland Lotta von Liewen Wistrand Rapport 2008:42 2 Kårnäs 1:1-

Läs mer

Tak och vindar. Byggnadsvårdsråd från Stockholms stadsmuseum. Det påverkar det kultur historiska värdet och upplevelsen av bebyggelsen.

Tak och vindar. Byggnadsvårdsråd från Stockholms stadsmuseum. Det påverkar det kultur historiska värdet och upplevelsen av bebyggelsen. Tak och vindar Byggnadsvårdsråd från Stockholms stadsmuseum Stockholm är en vacker, rikt kuperad stad. När man kommer upp på höga utsiktspunkter upplever man hur stadens tak bidrar till skönheten. Stadens

Läs mer

Längbro kyrka. Invändiga ombyggnationer 2013. Längbro församling, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2013:12

Längbro kyrka. Invändiga ombyggnationer 2013. Längbro församling, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2013:12 Längbro kyrka Längbro församling, Örebro kn, Närke Invändiga ombyggnationer 2013 Anneli Borg Rapport 2013:12 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning Örebro kyrkliga samfällighet

Läs mer

Gustav Adolfs kyrka, Viby

Gustav Adolfs kyrka, Viby Antikvarisk kontroll Gustav Adolfs kyrka, Viby INVÄNDIG RESTAURERING Fjälkinge kyrkliga samfällighet, Gustav Adolfs socken i Kristianstads kommun Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över västra Söderby Del 2 villor väster Gestaltningsprogram

Läs mer

Hjulhuset och Mjölkboden inom Kulturreservatet Pershyttans bergsmansby

Hjulhuset och Mjölkboden inom Kulturreservatet Pershyttans bergsmansby Hjulhuset och Mjölkboden inom Kulturreservatet Pershyttans bergsmansby Nora socken och kommun, Västmanland Omputsning av fasader Örjan Hedhman Rapport 2012:07 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 Söderby torgs allé SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över VästraSöderby

Läs mer

Arlövs kyrka ljussättning och flytt av altare

Arlövs kyrka ljussättning och flytt av altare 2011:3 Arlövs kyrka ljussättning och flytt av altare Antikvarisk medverkan 2010 Maria Sträng Rapport 2011:3 Arlövs kyrka - ljussättning och flytt av altare Antikvarisk medverkan Arlövs socken, 1204 Burlövs

Läs mer

Helsingborgs konserthus Rökgasfläktar och sprinklerinstallation

Helsingborgs konserthus Rökgasfläktar och sprinklerinstallation 2012:36 xxx Helsingborgs konserthus Rökgasfläktar och sprinklerinstallation Antikvarisk medverkan, 2012 Maria Sträng 2012:36 Helsingborgs konserthus Rökgasfläktar och sprinklerinstallation Antikvarisk

Läs mer

Fleninge kyrka - renovering av tornet

Fleninge kyrka - renovering av tornet 2011:13 xxx Fleninge kyrka - renovering av tornet Antikvarisk medverkan, 2010-2011 Maria Sträng Rapport 2011:13 Fleninge kyrka - renovering av tornet Antikvarisk medverkan Fleninge socken, 1221 Helsingborgs

Läs mer

FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA

FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA RAPPORT 2014:203 ANTIKVARISK MEDVERKAN FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA BJÖRKEBERGS KYRKA BJÖRKEBERGS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Fasadrenovering av Björkebergs kyrka

Läs mer

Övriga överenskommelser En förutsättning för beställning är att båda beställarna gemensamt accepterar avgivna anbud.

Övriga överenskommelser En förutsättning för beställning är att båda beställarna gemensamt accepterar avgivna anbud. Bilaga 1 till förfrågningsunderlag Utvändig ommålning Fältmarskalksvägen 3 och 5 2015-03-01 1 (1) A Parter 1.1. Beställare Fältmarskalksvägen 3 Namn: Inger Westling Adress: Fältmarskalksvägen 3, 167 32

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-19 Handläggare Renoir Danyar Telefon: 08-508 26 659 Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Förslag till beslut

Läs mer

Norrbyås kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2010. Norrbyås sn, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2011:26

Norrbyås kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2010. Norrbyås sn, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2011:26 Norrbyås kyrka Norrbyås sn, Örebro kn, Närke Utvändiga renoveringsarbeten 2010 Anneli Borg Rapport 2011:26 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning Stora Mellösa

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B ANTIKVARISK MEDVERKAN enligt KML Objekt: Beställare: Blidö kyrka Uppsala stift, Norrtälje Länna - Blidö - Riala kyrkliga samfällighet Genom Kurt Lodenius SLUTRAPPORT - Invändig upprustning Utlåtande Arbetena

Läs mer

Adelgatan 4. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2003. Dokumentation i samband med trappbygge inom RAÄ 20

Adelgatan 4. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2003. Dokumentation i samband med trappbygge inom RAÄ 20 Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2003 Adelgatan 4 Dokumentation i samband med trappbygge inom RAÄ 20 Malmö stad, Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport 2006:053

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 Plats: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Vi har tidigare lovat att hålla ett informationsmöte om kommande renoveringar av tak, fasader

Läs mer

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO fastighet: MÅRTEN 1. adress: Stickgatan 11. ålder: 1888. Ombyggt 1905, 1938. arkitekt / byggm: Peter Boisen (1905), Åke Persson (1938). antal våningar: 1½, mansard åt gata. Svart målad puts. Gul puts.

Läs mer

Norr Hårsbäcks fd missonshus

Norr Hårsbäcks fd missonshus Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:12 Norr Hårsbäcks fd missonshus Fönstrerrenovering 2005 Antikvarisk kontroll Norr Hårsbäck 1:10 Västerlövsta socken Uppland Helén Sjökvist Innehåll Inledning...

Läs mer

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O fastighet: NELENA 3. adress: Lilla Norregatan 29. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1913, 1937. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), L. Persson (1937). Grå cementputs. Grön spritputs. Sadeltak, svart falsad

Läs mer

Lilla Nygatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007. Malmö stad RAÄ 20 Skåne län

Lilla Nygatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007. Malmö stad RAÄ 20 Skåne län Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007 Lilla Nygatan Schaktningsövervakning i samband med VA-arbeten Malmö stad RAÄ 20 Skåne län # Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport

Läs mer

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s...

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Kvarvarande bebyggelse Solna stad http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Sida 1 av 2 2012-09-06 Du är här: Start \ Stadsbyggnad & trafik \ Arkitektur &

Läs mer

Rapport MAGASINSBYGGNAD INOM ÄLMHULT 8:1 M.FL.

Rapport MAGASINSBYGGNAD INOM ÄLMHULT 8:1 M.FL. Rapport MAGASINSBYGGNAD INOM ÄLMHULT 8:1 M.FL. ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORT 2015-02-06 Uppdrag 260226, Älmhult stationsområde konsekvensanalys Titel på rapport: Status: Magasinsbyggnad inom Älmhult

Läs mer

Tranås stadshus. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:3 Anders Franzén

Tranås stadshus. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:3 Anders Franzén Tranås stadshus Antikvarisk medverkan i samband med inre ombyggnad, solavskärmning m.m. avseende Tranås stadshus på Lövstad 1 Tranås stad i Tranås kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport

Läs mer

Frötuna kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:31

Frötuna kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:31 Frötuna kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering av altare, altarring, korbänksskärmar, Frötuna kyrka, Frötuna socken, Norrtälje kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2004:31 Frötuna kyrka Antikvarisk

Läs mer

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö kyrka, Råby-Rönö socken, Nyköpings kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning Dag Forssblad Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö

Läs mer

Restaurering av fasader på Fredens kapell i Hässjö.

Restaurering av fasader på Fredens kapell i Hässjö. Restaurering av fasader på Fredens kapell i Hässjö. Hässjö kyrkas gravkapell, Hässjö socken, Timrå kommun, Medelpad. Rapportnummer 2008:1 Kulturmiljöavdelningen, Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Brevens kyrka. Omläggning av plåttak samt installation av åskskyddsanläggning 2014. Askers socken, Örebro kommun, Närke. Anneli Borg Rapport 2014:20

Brevens kyrka. Omläggning av plåttak samt installation av åskskyddsanläggning 2014. Askers socken, Örebro kommun, Närke. Anneli Borg Rapport 2014:20 Brevens kyrka Askers socken, Örebro kommun, Närke. Omläggning av plåttak samt installation av åskskyddsanläggning 2014 Anneli Borg Rapport 2014:20 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se

Läs mer

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Metodutredning Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Uppföljning av Malmö Stads miljömål Malmö Stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:010 Carola Lund och Olga Schlyter

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer