ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL VATTENVERKSAMHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL VATTENVERKSAMHET"

Transkript

1 Mark- och miljödomstolen Nacka Tingsrätt Box Nacka Strand Den 30 juni 2015 ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL VATTENVERKSAMHET SÖKANDE Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB, Box 25, Malung OMBUD Advokaterna Caterina Carreman och Pia Pehrson, Foyen Advokatfirma, Stora Nygatan 33, Göteborg SAKEN Ansökan om vattentäkt och bortledande av grundvatten på fastigheten Digernäs 2:7, Malung-Sälens kommun 1. YRKANDEN Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS) yrkar att Mark- och miljödomstolen a) ger VAMAS tillstånd att inom fastigheten Digernäs 2:7, Malung-Sälens kommun, och med det huvudsakliga läge som framgår av bifogad kartbild, bilaga A, i jordlagren anlägga en grundvattentäkt b) ger VAMAS rätt att anlägga och bibehålla två uttagsbrunnar, ledningar m.m. med de huvudsakliga lägen och ritningar som framgår av tekniska beskrivningen och bifogat kartmaterial c) ger VAMAS rätt att bortleda maximalt m 3 /dygn. Allt i enlighet med i målet ingivna handlingar. VAMAS yrkar vidare att Mark- och miljödomstolen a) fastställer arbetstiden för utförande av vattenverksamheten till fem (5) år b) fastställer att talan om oförutsedd skada med anledning av vattenverksamheten måste väckas fem (5) år från arbetstidens utgång FOYEN ADVOKATFIRMA KB Stora Nygatan 33, Göteborg / Tel / Fax / Org.nr / Säte: Stockholm /

2 c) godkänner den bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, bilaga C d) föreskriver föreslagna villkor. 2. BAKGRUND OCH VATTENBEHOV VA- och avfallsverksamheten i Malung-Sälens kommun drivs av ett helägt kommunalt aktiebolag. Bolaget heter Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS), nedan kallad sökande. Sökande bedriver idag kommunal vattentäkt vid Sälen by bestående av en filterbrunn och en äldre rörbrunn. Uttagsbrunnarna är relativt centralt belägna i samhället vilket innebär risk för kontaminering. Jordlagren vid befintlig täkt är relativt finkorniga vilket medför att förutsättningarna bedöms som dåliga för att i framtiden kunna öka kapaciteten. Vattenförsörjningen vid de västra delarna av Sälfjällsområdet (Gubbmyren, Lindvallen, Sälfjällstorget och Högfjällshotellet) sker genom ett stort antal bergborrade brunnar. Även här finns risk för förorening samt begränsade möjligheter för utökad kapacitet. Vattenförsörjningen i områdena vid Lindvallen och runt fjällvägen upp till och med Högfjällshotellet har av Länsstyrelsen Dalarnas län utpekats som ett område där vattenförsörjningen i enlighet med vattentjänstlagen behöver ordnas i ett större sammanhang. Detta innebär att vattenförsörjningen kommer att hamna under kommunalt ansvar. För att långsiktigt säkra vattenförsörjningen för dessa områden finns ett stort behov av en ny vattentäkt med tillräcklig kapacitet för den framtida försörjningen i ett mer skyddat läge. Det framtida vattenbehovet utgår från att man ska säkerställa försörjningen till Sälens by, och de västra delarna av Sälfjällsområdet samt möjlighet till viss expansion med ytterligare utbyggnader. Totalt motsvarar detta en anslutning av cirka bäddar. Utifrån faktiskt uppmätta data från Lindvallen och Tandådalen har vattenbehovet beräknats som specifik förbrukning för ett maxdygn till l/bädd och dygn. Under högsäsong med full beläggning ger detta ett vattenbehov av som mest cirka m 3 /dygn. Detta motsvarar ett uttagsflöde om cirka 85 l/s. Som högsäsong räknas perioden från slutet av december till april, cirka 120 dygn. Resterande del av året, cirka 245 dygn räknas som lågsäsong. Vid lågsäsong förväntas det framtida vattenbehovet motsvara ett uttagsflöde på cirka 40 l/s eller knappa 3000 m 3 /dygn. 3. RÅDIGHET Då ansökan avser tillstånd till grundvattenuttag för allmän vattenförsörjning har sökande rådighet jämlikt 2 kap 4 p lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet för att bedriva den sökta vattenverksamheten. Planerad vattentäkt ligger på fastighet Digernäs 2:7 och ägs av VAMAS. 2 (12)

3 4. PLANFRÅGOR Vattentäkten ligger utanför detaljplanerat område och omfattas inte av några områdesbestämmelser. Översiktsplanen för Malung-Sälens kommun påtalar ett behov av att vattenförsörjningen till Sälenfjällen förbättras. Området där vattentäkten är tänk att placeras ingår i Länsstyrelsens i Dalarnas läns vattenförvaltningsplan (rapport 2012:02). Vikten av en ny vattentäkt för fjällområdet påpekas. Området är således lämpligt för vattentäkten ur ett planeringsperspektiv. 5. TEKNISK BESKRIVNING Den sökta vattenverksamheten beskrivs i Tekniska beskrivningen, bilaga B (flik 2), och kan sammanfattas enligt följande. Den nya vattentäkten har anlagts i Digernäs vid Västerdalälvens dalgång, ca 2,5 km norr om Sälen by, ca 150 m väster om Västerdalälven. Området har lokaliserats efter att flera områden längs med Västerdalälvens dalgång undersökts genom rördrivning. Efter dessa undersökningar har området vid Digernäs befunnits ha de bästa förutsättningarna för vidare undersökningar. Genom rördrivningar och seismiska undersökningar av jordlagren har ett läge för en uttagsbrunn arbetats fram. Brunnen har dimensionerats för att klara hela det önskade flödet och är belägen på fastigheten Digernäs 2:7. För att utvärdera grundvattenmagasinets hydrauliska egenskaper har en provpumpning av brunnen utförts. Provpumpningen visade på goda uttagsmöjligheter och endast små avsänkningar kunde uppmätas. Som mest uppmättes en avsänkning i uttagsbrunnen på 67 cm under provpumpningsperioden. Provpumpningen pågick konstant från december 2013 till och med oktober 2014 med ett flöde av drygt 70 l/s. Totalt har provpumpningen därmed omfattat ett uttag av cirka m 3. Resultatet från provpumpningen visar på att grundvattenmagasinet har en mycket hög genomsläpplighet och kan magasinera stora mängder vatten. Magasinskoefficienten (S) har uppskattats till 3x10-1. Medianvärdet för transmissiviteten (T) har beräknats till 8,4x10-2 m 2 /s. Utifrån dessa data har ett påverkansområde vid ett konstant kontinuerligt uttag av 85 l/s beräknats. Påverkansområdet, det vill säga det avstånd från brunnen då avsänkningen beräknas uppgå till som mest 0,2 m, sträcker sig cirka 600 m norr och söder om brunnen. I öst-västlig riktning från brunnen är avståndet cirka 250 m. För att erhålla säkerhet i råvattenproduktionen kommer man vid anläggandet av vattentäkten att göra ytterligare en uttagsbrunn med samma utformning som den provpumpade brunnen. Läget för den nya brunnen blir i anslutning till ett observationsrör cirka 25 m nordväst om befintlig brunn. Brunnarna är designade för en uttagskapacitet på cirka 90 l/s vardera. Var och en av brunnarna kommer alltså att klara hela det maximalt önskade flödet. 3 (12)

4 Vattenkvaliteten i uttagsbrunnen är mycket god. Under tiden som provpumpningen pågick togs vattenprover ut för analys. Analyserna visar på att vattenkvalitén varit stabil under hela provpumpningen. Överlag är vattnet relativt jonsvagt och har ett ph-värde på drygt 6,5. Alkaliniteten ligger strax under 30 mghco 3/l och kalciumhalten är ca 7,5 mg/l. Detta innebär att för att beredas till dricksvatten krävs alkalisering och ph-justering. Beredning kommer att ske i ett planerat vattenverk där man filtrerar vattnet genom alkalisk massa samt bestrålar med UV-ljus. Vattenverket planeras för att ligga på samma fastighet som uttagsbrunnarna. 6. ALTERNATIV 6.1. Nollalternativ Nollalternativet innebär att tidigare förhållanden bibehålls d.v.s. vattentäkten i Sälen by och brunnarna belägna efter Fjällvägen behålls. Det innebär att vattenbehovet för Sälen by och de västra delarna av Sälfjällsområdet inte kan tillgodoses med tillfredsställande säkerhet. Kapaciteten är för liten och den befintliga vattentäkten och brunnarnas lägen är utsatta och risk för påverkan är uppenbar. En säker och kontinuerlig vattenförsörjning kan inte garanteras Alternativa lokaliseringar Sju olika områden har inledningsvis utretts utifrån förekomst av vattenförande jordlager, skydd och risk för förorening, omgivningspåverkan, markåtkomst och tillgänglighet, ledningsdragning och vattenkvalitet. Området vid Digernäs har bedömts som den mest lämpliga lokaliseringen och detta resonemang utvecklas i Bilaga C avsnitt 5 till ansökan. 7. MILJÖKONSEKVENSER I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB), bilaga C (flik 3), redovisas den planerade vattenverksamhetens direkta och indirekta effekter på de intressen som anges i 6 kap 3 miljöbalken. Länsstyrelsen i Dalarnas län har i beslut den 20 januari 2014 ansett att den aktuella vattenverksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Beslutet i sin helhet redovisas som bilaga D. MKB kan sammanfattas enligt följande. 4 (12)

5 7.1. Påverkansområde Påverkansområdet har avgränsats utifrån mätningar av avsänkningen av grundvatten i observationspunkter runt uttagsbrunnen. Gränsen för påverkansområdet har dragits vid en avsänkning som understiger 0,2 m Vattenmiljö Uttaget från vattentäkten kommer att variera kraftigt med de variationerna som uppstår mellan högsäsong och lågsäsong i Sälenområdet med dess vintersportaktiviteter. Det kan inte med säkerhet bedömas hur mycket vatten som tillkommer vattentäkten via de olika tillrinningsvägarna. Lokalt bildat grundvatten uppskattas uppgå till ca l/s. Detta är inte tillräckligt för att täcka grundvattenuttaget vilket visar att vatten också måste tillströmma via regional tillströmning samt inducerad infiltration. Vid ett maximalt vattenuttag i Digernäs 85 l/s under ett absolut lågflöde LQ 50år som motsvarar 8 m 3 /s så skulle det innebära en flödesförändring i Västerdalälven på 1,1 %. Detta är en extremt konservativ beräkning eftersom man antar att allt grundvatten som utvinns härstammar från inducerad infiltration från älven. I tillägg till detta kommer vattnet som tas ut att med bara något dygns fördröjning återföras till älven via Sälfjällets avloppsreningsverk ca m nedströms vattentäkten. En viss avsänkning av grundvattennivån kan ske inom påverkansområdet men den bedöms inte innebära någon negativ påverkan för naturmiljön. Påverkan i förhållande till miljökvalitetsnormer för vatten redogörs för nedan i separat avsnitt. Uttaget av vatten sker ur grundvattnet och provpumpningen visar att markvatten inte påverkas. Därmed kan det antas att markvatten, och därigenom vegetation, inte förväntas påverkas av den sökta vattenverksamheten. De enskilda brunnar som undersökts i samband med provpumpningen har inte visat på någon negativ förändring av vare sig vattentillgång eller vattenkvalitet. Det förväntas inte heller att någon påverkan kommer ske under den tid vattentäkten är tagen i bruk. Den sökta verksamheten bedöms inte medföra några förändringar som på ett betydande sätt kan påverka miljövärdena i området Markanvändning Vattenverksamheten förväntas inte påverka nuvarande markanvändning inom påverkansområdet. Inom det tillkommande påverkansområdet kan en begränsad avsänkning av grundvattennivån ske. Jordlagrens beskaffenhet innebär att risken för sättningar och skador på närbelägna byggnader kan antas vara obefintlig. 5 (12)

6 7.4. Naturmiljö, kulturmiljö och strandskydd Vattenverksamheten kommer att bedrivas 250 m väster om Västerdalälven. Görälven-Västerdalälven klassas som ett Natura 2000-område och utmärkande för älven är att den enbart svagt regleras och har en relativt naturlig vattenföring och flödesdynamik. Även biflöden till älven har stor betydelse för att naturvärden och hydrologi ska kunna bevaras. Det största hotet mot älvens skyddssyften är skogsbruk och infrastruktursatsningar inom älvens avrinningsområde. Även punktutsläpp, erosion, näringsurlakning, grumling och förändringar av flödesmönster kan påverka yt- och grundvatten nedströms och ge effekter i Natura 2000-området. Eftersom en del av grundvattnet bildas genom inducerad infiltration från älven kan uttaget av grundvatten påverka flödet i älven, särskilt under perioder med lågvatten. Påverkan är dock i dessa fall mycket liten och uppskattningen i sig är beräknad på ett mycket konservativt underlag och utifrån ett maxuttag. Vattnet återförs även till älven med någon dags fördröjning m nedströms, varför flödespåverkan även är begränsad till ett kort avsnitt av älven. Verksamheten förväntas inte ge upphov till utsläpp som kan påverka de ekologiska förhållandena i älven. Eftersom vattenuttaget sker ur ett grundvattenmagasin kommer älven inte påverkas av vare sig anläggningsarbeten, drift eller underhåll. Sammanfattningsvis kan det med stor säkerhet antas att älvens ekologiska funktioner, vattenkvalitet eller hydrologi inte kommer utsättas för någon betydande påverkan. Mer utförlig information om Natura 2000 området och vattenverksamhetens eventuella påverkan utvecklas i bilaga C avsnitt 6.1 och 7.2. Området där vattentäkten är belägen klassas som Värdefullt odlingslandskap och ingår i nationell bevarandeplan för odlingslandskap; Västerdalälven (Baggbäcken-Tandö). Verksamheten bedöms inte påverka odlingslandskapets miljö- eller kulturvärden negativt. Den sökta verksamheten ligger 175 meter från älven och påverkas inte av strandskydd Friluftsliv Täkten ligger även inom område av Riksintresse för rörligt friluftsliv ( Fjällvärlden från Transtrand till Treriksröset ), enligt 4 kap. MB och är utpekat som Riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. MB. Verksamheten bedöms inte påverka riksintressena negativt Utsläpp och buller I arbetsskedet kan visst buller förekomma. Arbetstiden kommer dock vara kort och arbeten förläggas till normal arbetstid (07-16). Därmed kommer störningen vara begränsad. Verksamheten förväntas inte medföra några utsläpp till mark, vatten eller luft och kommer inte ge upphov till något buller under driftsfasen. Planerad vattentäkt ligger cirka 150 meter ifrån Västerdalälvens strand och är ej belägen inom strandskyddszonen. I Malung-Sälens kommun finns inga områden med utvidgat strandskydd. 6 (12)

7 Området där vattentäkten är placerad ingår i vattenförsörjningsplan för Transtrands socken Uppfyllelse av miljömål Den sökta verksamheten aktualiserar avvägningar mot miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet och god bebyggd miljö. Verksamheten bedöms inte stå i strid med dessa miljökvalitetsmål. 8. PÅVERKAN PÅ MILJÖKVALITETSNORMER De gällande miljökvalitetsnormerna (2009) för Västerdalälven (id: SE ) klassar vattendraget som god ekologisk status och god kemisk status (exklusive kvicksilver). Vattenverksamheten kommer inte ge upphov till några direkta utsläpp. Den inducerade infiltrationen vid ett absolut maxvattenuttag påverkar Västerdalälven genom ett något lägre flöde och vid ett extremt lågflöde i älven skulle detta procentuellt ge en större effekt. Men då vattnet återförs till Västerdalälven via Sälfjällets ARV meter nedanför Digernäs vattentäkt bedöms detta ej ge några följdeffekter som kan påverka vattendragets klassning i negativ bemärkelse. De gällande klassningarna för grundvattnet i området (2009) anger att kemisk och kvantitativ status är god. Avsänkningen av grundvattennivån som konstaterats är liten och ett uttag enligt sökandens yrkande bedöms inte påverka grundvattnets kvantitativa eller kvalitativa status. 9. FÖRSIKTIGHETSMÅTT OCH SKYDDSÅTGÄRDER För de åtgärder som man avser att vidta behövs ej några särskilda försiktighetsmått eller skyddsåtgärder. 10. DE ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLERNA M.M. I 2 KAP. MB Kunskapskravet 2 kap. 2 Den aktuella verksamheten drivs av VAMAS som har stor erfarenhet från egen och andras verksamhet inom vattenförsörjning. Kunskap finns i organisationen för att bedriva verksamheten på ett miljömässigt acceptabelt sätt och undvika påverkan på människor och miljö Försiktighetsprincipen 2 kap. 3 Försiktighetsmått vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett kontrollprogram för den nya vattentäkten kommer 7 (12)

8 att utformas i samråd med Länsstyrelsen i Dalarnas län där grundvattennivån kontrolleras, uttagen vattenmängd registreras och vattenanalys utförs på råvattnet. Bästa möjliga teknik kommer att tillämpas för att driva verksamheten så effektivt som möjligt Produktvalsprincipen 2 kap. 4 Så långt det är möjligt väljs materiel som påverkar miljön i minsta möjliga utsträckning. I första hand väljs produkterna som är stabila i kontakt med vatten eftersom vatten är att betrakta som ett livsmedel Hushållning med råvaror och energi 2 kap. 5 VAMAS kommer att driva verksamheten så effektivt som möjligt vilket exempelvis innebär låg energiförbrukning och att begränsa kemikalieanvändningen så långt som möjligt i behandlings processen Lokaliseringsprincipen 2 kap. 6 Grundvattentäkten har lokaliserats till ett område med tillräckligt stora uttagsmöjligheter. Fler områden har studerats men har ej uppfyllt samtliga kvalitets- och kvantitetskrav. Området är väl lämpat som grundvattentäkt och står inte i konflikt med bestämmelser i 3 och 4 kap. MB Ansvar för avhjälpande av skada 2 kap. 8 Huvudmannen är ansvarig för att i möjligaste mån förhindra skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön. 11. MOTSTÅENDE INTRESSEN Fastigheter inom redovisat praktiskt influensområde redovisas i bifogad saksägareförteckning, bilaga E. Inom redovisat påverkansområde finns 14 kända brunnar och bebyggelsen utgörs huvudsakligen av bostadshus. Fastigheten Digernäs 2:9, som ägs av sökanden, nyttjas i dagsläget huvudsakligen för skogsbruk. Sökande bedömer att den sökta vattenverksamheten inte riskerar att skada och endast i begränsad utsträckning påverka några allmänna eller enskilda intressen. 12. TILLÅTLIGHET Tillåtlighet enligt 2-4 kap. och 7 kap. miljöbalken 8 (12)

9 En etablering av en kommunal grundvattentäkt på Digernäs 2:7 såsom det beskrivs i ansökan med bilagor bedöms inte strida mot de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. Vidare bedöms lokaliseringen inte stå i strid med bestämmelserna i 3 kap och 4 kap miljöbalken. Verksamheten anses inte på ett betydande sätt påverka det närliggande Natura 2000-området Görälven-Västerdalälven på så sätt som avses i 7 kap. 28a MB. Inte heller i övrigt bedöms någon olägenhet av betydelse uppstå på övriga allmänna eller enskilda intressen i området Tillåtlighet enligt 11 kap. miljöbalken Bedömd anläggningskostnad för anläggande av den nya vattentäkten. I anläggandet av vattentäkten inräknas uttagsbrunnar, 2 st., med utformning enligt den tekniska beskrivningen. Utöver detta inräknas även stigarledningar, ventiler, mätare och överbyggnader som skydd för brunnarna, samt mätare. I anläggandet av vattentäkten inräknas även förstärkningsåtgärder och anläggande av tillfartsväg fram till brunnslägena för att kunna transportera fram brunnsborrningsrigg, se nedanstående tabell. Anläggningsdel A-pris Antal Summa Uttagsbrunn med pump kr 2 st kr Överbyggnader med instrumentering kr 2 st kr Förbättring/förstärkning tillfartsväg kr 1 st kr Summa 1 Mkr För att kunna distribuera ut vattnet på nätet behövs beredning i form av alkalisering, ph-justering och desinfektion. Denna beredning planeras att ske genom alkaliska filter och med UV-bestrålning. I anslutning till vattentäkten planeras därmed för ett vattenverk med cirka 8 10 st. alkaliska filter med diameter om cirka 2 m och höjd ca.3 meter. I verket ska också inrymmas UV-ljusaggregat. För distributionen kommer man också att ha 2-4 distributionspumpar som pumpar vattnet från en lågreservoar dit vattnet släpps efter beredning. Från det planerade vattenverket kommer man pumpa vattnet till en befintlig ledningsanslutning cirka 2 km söder om vattentäkten. 9 (12)

10 För dessa tillkommande anläggningar bedöms kostnaderna enligt nedan: Anläggningsdel Vattenverksbyggnad med lågreservoar inklusive markarbeten Filter och UV anläggning inklusive instrumentering och pumpar. Installationer (el, styr, vvs mm) Distributionsledning fram till befintlig ledning Investering 9 Mkr 5 Mkr 3 Mkr 3 Mkr 20 Mkr Med dessa investeringar kommer man att uppnå en säker vattenförsörjning för sammanlagt bäddar i Sälenområdet inklusive Sälens by. Eftersom man idag har en vattentäkt utan reserv i Sälens by som är utsatt för många riskkällor är det av ett mycket stort värde att långsiktigt få en säker vattenförsörjning för Sälens by. Turistområdena i Sälenfjällen utgör en mycket stor del av näringslivet i Malung-Sälens kommun och att långsiktigt säkra vattenförsörjningen för dessa områden är mycket värdefullt. Sammantaget innebär detta att nyttan av anläggningen vida överstiger den beräknade anläggningskostnaden Övrigt avseende tillåtlighet Verksamheten står inte i strid med någon detaljplan eller områdesbestämmelse. Den sökta verksamheten kommer inte heller att medföra att någon miljökvalitetsnorm inte kommer att kunna följas eller att ett miljökvalitetsmål motverkas och strider inte mot något åtgärdsprogram. 13. FÖRSLAG TILL VILLKOR Sökande förslår att följande villkor föreskrivs för tillståndet: - Vattenverksamheten ska utföras i huvudsaklig överensstämmelse med ansökan och vad som bolaget åtagit sig i målet. - Naturvårdsverkets allmänna råd för byggarbetsplatser kommer följas under arbetsskedet. - Kontrollprogram ska upprättas av bolaget i samråd med Länsstyrelsen och inges till Länsstyrelsen 3 månader efter i anspråkstagandet av tillståndet. Ovanstående punkter inarbetas i VA-huvudmannens egenkontrollprogram för dricksvattenproduktion i enlighet med livsmedelsverkets föreskrifter. 10 (12)

11 14. GENOMFÖRDA SAMRÅD Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken har under hösten 2014 skett med Länsstyrelsen i Dalarna, särskilt berörda, närboende, allmänhet och berörda organisationer. Samråden redovisas närmare i bifogad MKB. Sökande bjöd in till samråd på utvecklingskontoret i Sälens by. Samrådet kungjordes i Malungsbladet samt lades upp på sökandes hemsida och Facebooksida. Närboende, särskilt berörda och berörda organisationer inbjöds via brev. Länsstyrelsen har i beslut av den 1 januari 2015 fastställt att den ansökta verksamheten inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan, bilaga D. 15. KONTROLLPROGRAM Ett kontrollprogram för vattentäkten kommer att utformas i samråd med och godkännas av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Kontrollprogrammet kommer att inges till Länsstyrelsen 3 månader efter i anspråkstagandet av tillståndet. Kontrollprogrammet kommer förslagsvis omfatta mätningsfrekvens, registrering av uttagen vattenmängd och analysfrekvenser. 16. ERSÄTTNINGAR Vattenverksamheten är inte av sådan art att fiskeavgift eller bygdeavgift ska utgå. 17. ARBETSTID För genomförande av nödvändiga arbeten fordras en arbetstid av fem (5) år. 18. OFÖRUTSEDD SKADA Tid för anmälan av oförutsedd skada bör sättas till fem (5) år efter arbetstidens utgång. 19. ÖVRIGT Som aktförvarare föreslår sökande Marina Sjökvist, Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen, Malung- Sälens kommun Som sammanträdeslokal föreslås Utvecklingskontoret i Sälens by, Sälen Lämpliga tidningar för kungörelse av målet är Falu Kuriren, Mora tidning och Dala Demokraten. 11 (12)

12 Frågor gällande denna ansökan handläggs för sökandes räkning av Anders Bergman, VAMAS, Box 25, Malung, telefon Göteborg samma dag som ovan Caterina Carreman Pia Pehrson Bilagor Kartbild, Bilaga A Teknisk Beskrivning, bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning, Bilaga C Länsstyrelsens beslut om icke betydande miljöpåverkan, bilaga D Saksägarförteckning, bilaga E 12 (12)

Bakgrund. En ny vattentäkt behövs för att säkerställa vattenförsörjningen för Sälen by samt Lindvallen, Sälfjällstorget och Högfjället.

Bakgrund. En ny vattentäkt behövs för att säkerställa vattenförsörjningen för Sälen by samt Lindvallen, Sälfjällstorget och Högfjället. Bakgrund En ny vattentäkt behövs för att säkerställa vattenförsörjningen för Sälen by samt Lindvallen, Sälfjällstorget och Högfjället. Vattenbehovet är ca 85 l/s under högsäsong (medeldygnsförbrukning).

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

VATTENFÖRSÖRJNING HÖGESTAD

VATTENFÖRSÖRJNING HÖGESTAD VATTENFÖRSÖRJNING HÖGESTAD Provpumpning av Centralborran Arbetsmaterial Malmö 2003-12-19 SWECO VIAK AB Södra regionen Granskad Claes Regander Johan Landberg Uppdragsnummer 1240289 SWECO VIAK Geijersgatan

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR ENERGISYSTEM BASERAT PÅ GRUNDVATTEN I LOMMA

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR ENERGISYSTEM BASERAT PÅ GRUNDVATTEN I LOMMA SAMRÅDSUNDERLAG FÖR ENERGISYSTEM BASERAT PÅ GRUNDVATTEN I LOMMA Tillståndsansökan avseende vattenverksamhet, Lomma centrum Samrådsunderlag Malmö SWECO Environment AB Mats Åkesson Uppdragsnummer 1240476

Läs mer

PM Miljöfarlig verksamhet

PM Miljöfarlig verksamhet 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Miljöfarlig verksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

1(6) ra04s Sweco Parkgatan 3 Box 1902, Falun Telefon Telefax Sweco Environment AB

1(6) ra04s Sweco Parkgatan 3 Box 1902, Falun Telefon Telefax Sweco Environment AB STÖTEN VATTEN AB UPPDRAGSNUMMER 1570069 FALUN Sweco Environment AB 1(6) Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.se Sweco Environment AB Org.nr 556346-0327

Läs mer

Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde. Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter Helen Eklund, Sweco

Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde. Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter Helen Eklund, Sweco Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 2014-04-02 Helen Eklund, Sweco 1 Dagordning o Vattentäkten och befintligt vattenskyddsområde o Varför vattenskyddsområde?

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun Planens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är dels att möjliggöra uppförande

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(7) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

Allmän information om vattenskyddsområden

Allmän information om vattenskyddsområden Sida: 1 (5) Allmän information om vattenskyddsområden Varför inrättas vattenskyddsområden? På lokal nivå är det kommunen som ansvarar för att kommunala dricksvattentillgångar skyddas. Dricksvattnet som

Läs mer

Projekt Johannishusåsen. För säkerhet och kvalitet i Karlskronas framtida

Projekt Johannishusåsen. För säkerhet och kvalitet i Karlskronas framtida Projekt Johannishusåsen För säkerhet och kvalitet i Karlskronas framtida vattenförsörjning Försök med infiltration i Johannishusåsen Sedan en tid tillbaka pågår försöksverksamhet med infiltration av vatten

Läs mer

INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN

INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN Namn Adress Postadress Telefonnummer Fastighetsbeteckning där det planerade stallet ska ligga samt för spridningsarealerna:

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 11 februari 2011 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN:

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2014-0331 Illustration: White arkitekter BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. SAMRÅDSHANDLING 1(7) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Vattenskyddsområde för Båstads vattentäkter vid Axelstorp och Idrottsplatsen

Vattenskyddsområde för Båstads vattentäkter vid Axelstorp och Idrottsplatsen Vattenskyddsområde för Båstads vattentäkter vid Axelstorp och Idrottsplatsen Varför vattenskyddsområde? Värdefullt vatten Vattentäkterna vid Axelstorp och Idrottsplatsen är av stor betydelse för Båstads

Läs mer

Vattenuttag för bevattning - miljöbalken, tillsyn och tillstånd

Vattenuttag för bevattning - miljöbalken, tillsyn och tillstånd Vattenuttag för bevattning - miljöbalken, tillsyn och tillstånd Borgeby Fältdagar 2010-06-30 07-01 Varför vill vi vattna? Ekonomiska fördelar: - hög avkastning, även normalår - hög kvalitet - jämn skörd

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-04-24 Stockholm Mål nr M 8541-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-29 i mål nr M 1778-13, se bilaga KLAGANDE C T MOTPARTER

Läs mer

Bra dricksvatten från Färgelandas grundvattentäkter

Bra dricksvatten från Färgelandas grundvattentäkter Bra dricksvatten från Färgelandas grundvattentäkter viktigt för invånarna i Färgelanda kommun Vatten vårt viktigaste livsmedel Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Alla vill ha tillgång till ett

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad:

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad: Storumans kommun Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Dnr: Upprättad: 2013-01-15 2 (7) Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Samråd om miljöpåverkan

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Borgholm Energi AB. Dricksvattenbrunnar och infiltrationsanläggningar i Lindby tall och Sörby tall. SAMRÅDSUNDERLAG Juni 2015

Borgholm Energi AB. Dricksvattenbrunnar och infiltrationsanläggningar i Lindby tall och Sörby tall. SAMRÅDSUNDERLAG Juni 2015 Borgholm Energi AB Dricksvenbrunnar och infiltrationsanläggningar i Lindby tall och Sörby tall SAMRÅDSUNDERLAG Juni 2015 SVEAVÄGEN 17, 11 TR. 111 57 STOCKHOLM TELEFON: 08-662 79 40 FAX: 08-662 79 41 Fröberg

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Naturgrusutvinning och grundvattentäkt intressen möjliga att samordna?

Naturgrusutvinning och grundvattentäkt intressen möjliga att samordna? Naturgrusutvinning och grundvattentäkt intressen möjliga att samordna? Presentation vid Berg och Grus 2011 Per-Olof Johansson Miljöbalken, 9:6 b (ändring 2009) n En täkt får inte komma tillstånd om: 1.

Läs mer

Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken

Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken Från torrt till vått Prövning enligt miljöbalken Kammarkollegiet är en myndighet som för det allmännas talan i miljödomstolen. Talan gäller tillståndsprövningar, omprövningar och återkallelser av tillstånd

Läs mer

Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden. Bilaga 1 Konsoliderad version av villkorsförslag

Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden. Bilaga 1 Konsoliderad version av villkorsförslag Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden Bilaga 1 Konsoliderad version av villkorsförslag Villkorsförslag, 2017-06-15 1. Villkorsförslag 1.1 Slutliga villkor Allmänt villkor 1. Verksamheten ska bedrivas

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet

Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet Svensk Kärnbränslehantering AB December 2007 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 14. Våmåns avrinningsområde Version 1.0 2015-04-01 2 14. Våmåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Lång tillståndsprocess för miljöfarlig verksamhet

Lång tillståndsprocess för miljöfarlig verksamhet Lång tillståndsprocess för miljöfarlig verksamhet För fyra år sedan samlades femton miljölagar ihop till en miljöbalk. Den styr nu hur miljöfarlig verksamhet får bedrivas och hur man söker tillstånd för

Läs mer

Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll

Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll INFORMATION 1(7) Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll Definition vattenverksamhet Samtliga vattenverksamheter

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad 1 Uppdaterad 2012-03-29 Att söka tillstånd till vattenverksamhet Vattenverksamhet regleras i 11 kap miljöbalken (1998:808) och i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. För vattenverksamhet

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (10) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn:

Läs mer

9. Grundvatten av god kvalitet

9. Grundvatten av god kvalitet 9. Grundvatten av god kvalitet Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Målet innebär i ett generationsperspektiv

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun).

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun). 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun)., fysisk planering

Läs mer

Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1

Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1 1 Miljönämnden 2008 02 21 12 1 Dnr 2008 0170 Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1 Ärendebeskrivning Miljönämnden har erhållit rubricerat

Läs mer

Detaljplan för Kaxås 4:30, Kaxås, Krokoms kommun

Detaljplan för Kaxås 4:30, Kaxås, Krokoms kommun Datum 2014-01-28 1 (5) Detaljplan för Kaxås 4:30, Kaxås, Krokoms kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd 23 december 2013 27 januari 2014. Följande synpunkter har kommit in:

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Skickas till: Samhällsenheten Box 100 796 22 Älvdalen Tel: 0251-313 00 e-post: kommun@alvdalen.se Administrativa

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Madeleine Turén (kompletterad av Louise Eriksson) Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Planens

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

B E H O V S B E D Ö M N I N G

B E H O V S B E D Ö M N I N G 1(8) B E H O V S B E D Ö M N I N G tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 9 april

Läs mer

Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Skåne län

Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Skåne län 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Clas Magnusson Tel: 08-698 12 23 clas.magnusson @naturvardsverket.se SKRIVELSE 2010-06-03 Dnr 521-4668-07 Rv Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen

Läs mer

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten 1(8) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Porten 11 med närområde inom Hageby i Norrköping den 12 juni 2013 ANTAGANDEHANDLING Antagen: 2013-09-10, 158 Laga kraft: 2013-10-17 Genomförandetidens

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr Ks 2011.0056 Behovsbedömning MKB Datum 2010-12-29 1 (6) Detaljplan för BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och samt del av fastigheten Högby 1:2 Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt

Läs mer

Anmälan/ansökan om registrering/godkännande av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

Anmälan/ansökan om registrering/godkännande av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan/ansökan om registrering/godkännande av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan/ansökan avser (se även under övriga upplysningar) Anmälan om registrering Ansökan om

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

Att söka tillstånd till vattenverksamhet

Att söka tillstånd till vattenverksamhet Att söka tillstånd till vattenverksamhet Kontaktenhet Miljöskyddsenheten 08-785 40 00 I stort sett allt arbete i vatten är så kallad vattenverksamhet. Definitionen av vattenverksamhet är verksamheter eller

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet ANMÄLAN 1 (6) Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 Miljöprövningsförordningen Allmänna uppgifter (A) VAR GOD TEXTA Anläggningens namn Organisations-/personnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

Trelleborgs kommun 2013-03-22

Trelleborgs kommun 2013-03-22 Omprövning av dikningsföretaget Grönby-Assartorp av år 1934 och nedläggning av dikningsföretaget Grönby nr 2 och 13 samt Hönsinge nr 10 år 1887 och 1888 Trelleborgs kommun 2013-03-22 Innehåll 1. Sökande...

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV Väsjön norra MAJ 2013 2 (9) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Inledning 3 3 Geologi 3 4 Dagvattenhantering 3 4.1 Väsjön 3 4.2 Förslag till dagvattenhantering 4 4.3 Reningsbehov

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. detaljplan för. Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan

BEHOVSBEDÖMNING. detaljplan för. Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan BEHOVSBEDÖMNING detaljplan för Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan 2010-10-13 Inledning Enligt Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar skall

Läs mer

Del av STUVERUM 1:6, Lofta

Del av STUVERUM 1:6, Lofta Del av STUVERUM 1:6, Lofta Ekhagens golfbana Västerviks kommun, Kalmar län BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Västerviks kommun Kommunledningskontoret 2007-11-05, reviderad 2011-05-17

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING PL 390 Detaljplan för del av kv. GAUTIOD m.m. (område vid Västra Långgatan), Köpings tätort, Köpings kommun Västra Långgatan från söder. Foto Stadsarkitektkontoret, juni 2012. BEHOVSBEDÖMNING 2016-02-12

Läs mer

Plan och marklagstiftning

Plan och marklagstiftning Plan och marklagstiftning Miljöbalken och plan- och bygglagen Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING. av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING. av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Detaljplan för gamla vattentornet, del av Västervik 4:2, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kommunledningskontoret 2010-12-20 Behovsbedömning/

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Tillsynsnämnden Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Besöksadress Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Samrådshandling för flytt av dricksvattenintag Sjön Grumlan, Vetlanda kommun

Samrådshandling för flytt av dricksvattenintag Sjön Grumlan, Vetlanda kommun Samrådshandling för flytt av dricksvattenintag Sjön Grumlan, Vetlanda kommun Samrådshandling för flytt av ledning för dricksvattenintag Error! Reference source not found. Beställare: Njudung Energi Box

Läs mer

2012-10-31 Karlstads Energi AB

2012-10-31 Karlstads Energi AB 1 Karlstads Energi AB Samrådsunderlag för uttag av ytvatten för kylning av överskottsvärme genom befintlig återkylare vid KVV Yttre Hamn samt utsläpp av uppvärmt vatten Innehåll Samrådsunderlag 2 1 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Ljud från vindkraftverk

Ljud från vindkraftverk Ljud från vindkraftverk Naturvårdsverkets arbete Forskning om miljöeffekter 2012-10-17 Miljöbalken 1 Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas Mark, vatten och fysisk miljö ska användas så att en

Läs mer

Referat av domar MÖD godtar schabloniserad beräkningsmodell som underlag för bedömning av lämplig skyddsnivå

Referat av domar MÖD godtar schabloniserad beräkningsmodell som underlag för bedömning av lämplig skyddsnivå 1/6 2017-01-27 Referat av domar MÖD godtar schabloniserad beräkningsmodell som underlag för bedömning av lämplig skyddsnivå Det har varit rätt att förbjuda utsläpp av toalettavloppsvatten från avloppsanläggning

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4 Dnr: Upprättad: 2011-01-20 Detaljplan för del av Granås 1:4 Samråd om miljöpåverkan Lagen om Miljöbedömningar av planer och program Enligt

Läs mer

Kalkstenstäkt i Skövde

Kalkstenstäkt i Skövde Beställare: Cementa AB Kalkstenstäkt i Skövde Förslag till kontrollprogram Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Karl Persson Författare Johan Larsson L:\Uppdrag\ - Grundvattenutredning

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer

HANDEL OCH VERKSAMHETER SÖDER OM NORRKÖPINGSVÄGEN (VÄG 51) Hårstorp 3:326, 3:327 sam del av Hårstorp 1:1

HANDEL OCH VERKSAMHETER SÖDER OM NORRKÖPINGSVÄGEN (VÄG 51) Hårstorp 3:326, 3:327 sam del av Hårstorp 1:1 Dnr 20xx.yyyy Behovsbedömning MKB Datum 2011-03-01 1 (6) Detaljplan för HANDEL OCH VERKSAMHETER SÖDER OM NORRKÖPINGSVÄGEN (VÄG 51) Hårstorp 3:326, 3:327 sam del av Hårstorp 1:1 Finspångs kommun, Östergötlands

Läs mer

ANMÄLAN registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

ANMÄLAN registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan avser Ny dricksvattenanläggning Anläggningen beräknas vara färdigställd (år, månad): Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning, till exempel ändrad beredning,

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr PLA 12-07

Behovsbedömning av detaljplan Dnr PLA 12-07 Sida 1 av 5 Detaljplan, Umeå kommun Diarienummer: PLA 12-07 2013-06-11 Behovsbedömning av detaljplan Dnr PLA 12-07 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Läs mer

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors Umeå tingsrätt Miljödomstolen Box 138 902 04 UMeå Vår ref: Umeå 2008-05-07 Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors I egenskap av ombud för Urban Zingmark

Läs mer

Remiss tillståndsansökan vattenverksamhet Fålhagen 1:32 och Boländerna 1:28

Remiss tillståndsansökan vattenverksamhet Fålhagen 1:32 och Boländerna 1:28 upp, 9.11.9 MILJÖFÖRVALTNINGEN /J Handläggare Datum Marie Nilsson 2017-03-22 018-727 43 85 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 2017-03-29 Remiss tillståndsansökan vattenverksamhet Fålhagen

Läs mer

Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer

Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer Bilaga 1 Yttrande SOU 2005:59 1 Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer 2 kap. 7 Kraven på hänsyn enligt 2-6 gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen Diarienummer: 2012:169 Plan- och byggenheten

Kommunstyrelseförvaltningen Diarienummer: 2012:169 Plan- och byggenheten 1 Kommunstyrelseförvaltningen Diarienummer: 2012:169 Plan- och byggenheten 2016-06-02 MKB-CHECKLISTA Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB Detaljplan för: Vikarskogen 1:28 Planens syfte: Handläggare:

Läs mer

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Referens Anders Forsberg Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Tumba, februari 2011 Behovsbedömningen av detaljplan för del av kvarteret Rotemannen är framtagen som ett underlag inför

Läs mer