ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL VATTENVERKSAMHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL VATTENVERKSAMHET"

Transkript

1 Mark- och miljödomstolen Nacka Tingsrätt Box Nacka Strand Den 30 juni 2015 ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL VATTENVERKSAMHET SÖKANDE Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB, Box 25, Malung OMBUD Advokaterna Caterina Carreman och Pia Pehrson, Foyen Advokatfirma, Stora Nygatan 33, Göteborg SAKEN Ansökan om vattentäkt och bortledande av grundvatten på fastigheten Digernäs 2:7, Malung-Sälens kommun 1. YRKANDEN Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS) yrkar att Mark- och miljödomstolen a) ger VAMAS tillstånd att inom fastigheten Digernäs 2:7, Malung-Sälens kommun, och med det huvudsakliga läge som framgår av bifogad kartbild, bilaga A, i jordlagren anlägga en grundvattentäkt b) ger VAMAS rätt att anlägga och bibehålla två uttagsbrunnar, ledningar m.m. med de huvudsakliga lägen och ritningar som framgår av tekniska beskrivningen och bifogat kartmaterial c) ger VAMAS rätt att bortleda maximalt m 3 /dygn. Allt i enlighet med i målet ingivna handlingar. VAMAS yrkar vidare att Mark- och miljödomstolen a) fastställer arbetstiden för utförande av vattenverksamheten till fem (5) år b) fastställer att talan om oförutsedd skada med anledning av vattenverksamheten måste väckas fem (5) år från arbetstidens utgång FOYEN ADVOKATFIRMA KB Stora Nygatan 33, Göteborg / Tel / Fax / Org.nr / Säte: Stockholm /

2 c) godkänner den bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, bilaga C d) föreskriver föreslagna villkor. 2. BAKGRUND OCH VATTENBEHOV VA- och avfallsverksamheten i Malung-Sälens kommun drivs av ett helägt kommunalt aktiebolag. Bolaget heter Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS), nedan kallad sökande. Sökande bedriver idag kommunal vattentäkt vid Sälen by bestående av en filterbrunn och en äldre rörbrunn. Uttagsbrunnarna är relativt centralt belägna i samhället vilket innebär risk för kontaminering. Jordlagren vid befintlig täkt är relativt finkorniga vilket medför att förutsättningarna bedöms som dåliga för att i framtiden kunna öka kapaciteten. Vattenförsörjningen vid de västra delarna av Sälfjällsområdet (Gubbmyren, Lindvallen, Sälfjällstorget och Högfjällshotellet) sker genom ett stort antal bergborrade brunnar. Även här finns risk för förorening samt begränsade möjligheter för utökad kapacitet. Vattenförsörjningen i områdena vid Lindvallen och runt fjällvägen upp till och med Högfjällshotellet har av Länsstyrelsen Dalarnas län utpekats som ett område där vattenförsörjningen i enlighet med vattentjänstlagen behöver ordnas i ett större sammanhang. Detta innebär att vattenförsörjningen kommer att hamna under kommunalt ansvar. För att långsiktigt säkra vattenförsörjningen för dessa områden finns ett stort behov av en ny vattentäkt med tillräcklig kapacitet för den framtida försörjningen i ett mer skyddat läge. Det framtida vattenbehovet utgår från att man ska säkerställa försörjningen till Sälens by, och de västra delarna av Sälfjällsområdet samt möjlighet till viss expansion med ytterligare utbyggnader. Totalt motsvarar detta en anslutning av cirka bäddar. Utifrån faktiskt uppmätta data från Lindvallen och Tandådalen har vattenbehovet beräknats som specifik förbrukning för ett maxdygn till l/bädd och dygn. Under högsäsong med full beläggning ger detta ett vattenbehov av som mest cirka m 3 /dygn. Detta motsvarar ett uttagsflöde om cirka 85 l/s. Som högsäsong räknas perioden från slutet av december till april, cirka 120 dygn. Resterande del av året, cirka 245 dygn räknas som lågsäsong. Vid lågsäsong förväntas det framtida vattenbehovet motsvara ett uttagsflöde på cirka 40 l/s eller knappa 3000 m 3 /dygn. 3. RÅDIGHET Då ansökan avser tillstånd till grundvattenuttag för allmän vattenförsörjning har sökande rådighet jämlikt 2 kap 4 p lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet för att bedriva den sökta vattenverksamheten. Planerad vattentäkt ligger på fastighet Digernäs 2:7 och ägs av VAMAS. 2 (12)

3 4. PLANFRÅGOR Vattentäkten ligger utanför detaljplanerat område och omfattas inte av några områdesbestämmelser. Översiktsplanen för Malung-Sälens kommun påtalar ett behov av att vattenförsörjningen till Sälenfjällen förbättras. Området där vattentäkten är tänk att placeras ingår i Länsstyrelsens i Dalarnas läns vattenförvaltningsplan (rapport 2012:02). Vikten av en ny vattentäkt för fjällområdet påpekas. Området är således lämpligt för vattentäkten ur ett planeringsperspektiv. 5. TEKNISK BESKRIVNING Den sökta vattenverksamheten beskrivs i Tekniska beskrivningen, bilaga B (flik 2), och kan sammanfattas enligt följande. Den nya vattentäkten har anlagts i Digernäs vid Västerdalälvens dalgång, ca 2,5 km norr om Sälen by, ca 150 m väster om Västerdalälven. Området har lokaliserats efter att flera områden längs med Västerdalälvens dalgång undersökts genom rördrivning. Efter dessa undersökningar har området vid Digernäs befunnits ha de bästa förutsättningarna för vidare undersökningar. Genom rördrivningar och seismiska undersökningar av jordlagren har ett läge för en uttagsbrunn arbetats fram. Brunnen har dimensionerats för att klara hela det önskade flödet och är belägen på fastigheten Digernäs 2:7. För att utvärdera grundvattenmagasinets hydrauliska egenskaper har en provpumpning av brunnen utförts. Provpumpningen visade på goda uttagsmöjligheter och endast små avsänkningar kunde uppmätas. Som mest uppmättes en avsänkning i uttagsbrunnen på 67 cm under provpumpningsperioden. Provpumpningen pågick konstant från december 2013 till och med oktober 2014 med ett flöde av drygt 70 l/s. Totalt har provpumpningen därmed omfattat ett uttag av cirka m 3. Resultatet från provpumpningen visar på att grundvattenmagasinet har en mycket hög genomsläpplighet och kan magasinera stora mängder vatten. Magasinskoefficienten (S) har uppskattats till 3x10-1. Medianvärdet för transmissiviteten (T) har beräknats till 8,4x10-2 m 2 /s. Utifrån dessa data har ett påverkansområde vid ett konstant kontinuerligt uttag av 85 l/s beräknats. Påverkansområdet, det vill säga det avstånd från brunnen då avsänkningen beräknas uppgå till som mest 0,2 m, sträcker sig cirka 600 m norr och söder om brunnen. I öst-västlig riktning från brunnen är avståndet cirka 250 m. För att erhålla säkerhet i råvattenproduktionen kommer man vid anläggandet av vattentäkten att göra ytterligare en uttagsbrunn med samma utformning som den provpumpade brunnen. Läget för den nya brunnen blir i anslutning till ett observationsrör cirka 25 m nordväst om befintlig brunn. Brunnarna är designade för en uttagskapacitet på cirka 90 l/s vardera. Var och en av brunnarna kommer alltså att klara hela det maximalt önskade flödet. 3 (12)

4 Vattenkvaliteten i uttagsbrunnen är mycket god. Under tiden som provpumpningen pågick togs vattenprover ut för analys. Analyserna visar på att vattenkvalitén varit stabil under hela provpumpningen. Överlag är vattnet relativt jonsvagt och har ett ph-värde på drygt 6,5. Alkaliniteten ligger strax under 30 mghco 3/l och kalciumhalten är ca 7,5 mg/l. Detta innebär att för att beredas till dricksvatten krävs alkalisering och ph-justering. Beredning kommer att ske i ett planerat vattenverk där man filtrerar vattnet genom alkalisk massa samt bestrålar med UV-ljus. Vattenverket planeras för att ligga på samma fastighet som uttagsbrunnarna. 6. ALTERNATIV 6.1. Nollalternativ Nollalternativet innebär att tidigare förhållanden bibehålls d.v.s. vattentäkten i Sälen by och brunnarna belägna efter Fjällvägen behålls. Det innebär att vattenbehovet för Sälen by och de västra delarna av Sälfjällsområdet inte kan tillgodoses med tillfredsställande säkerhet. Kapaciteten är för liten och den befintliga vattentäkten och brunnarnas lägen är utsatta och risk för påverkan är uppenbar. En säker och kontinuerlig vattenförsörjning kan inte garanteras Alternativa lokaliseringar Sju olika områden har inledningsvis utretts utifrån förekomst av vattenförande jordlager, skydd och risk för förorening, omgivningspåverkan, markåtkomst och tillgänglighet, ledningsdragning och vattenkvalitet. Området vid Digernäs har bedömts som den mest lämpliga lokaliseringen och detta resonemang utvecklas i Bilaga C avsnitt 5 till ansökan. 7. MILJÖKONSEKVENSER I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB), bilaga C (flik 3), redovisas den planerade vattenverksamhetens direkta och indirekta effekter på de intressen som anges i 6 kap 3 miljöbalken. Länsstyrelsen i Dalarnas län har i beslut den 20 januari 2014 ansett att den aktuella vattenverksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Beslutet i sin helhet redovisas som bilaga D. MKB kan sammanfattas enligt följande. 4 (12)

5 7.1. Påverkansområde Påverkansområdet har avgränsats utifrån mätningar av avsänkningen av grundvatten i observationspunkter runt uttagsbrunnen. Gränsen för påverkansområdet har dragits vid en avsänkning som understiger 0,2 m Vattenmiljö Uttaget från vattentäkten kommer att variera kraftigt med de variationerna som uppstår mellan högsäsong och lågsäsong i Sälenområdet med dess vintersportaktiviteter. Det kan inte med säkerhet bedömas hur mycket vatten som tillkommer vattentäkten via de olika tillrinningsvägarna. Lokalt bildat grundvatten uppskattas uppgå till ca l/s. Detta är inte tillräckligt för att täcka grundvattenuttaget vilket visar att vatten också måste tillströmma via regional tillströmning samt inducerad infiltration. Vid ett maximalt vattenuttag i Digernäs 85 l/s under ett absolut lågflöde LQ 50år som motsvarar 8 m 3 /s så skulle det innebära en flödesförändring i Västerdalälven på 1,1 %. Detta är en extremt konservativ beräkning eftersom man antar att allt grundvatten som utvinns härstammar från inducerad infiltration från älven. I tillägg till detta kommer vattnet som tas ut att med bara något dygns fördröjning återföras till älven via Sälfjällets avloppsreningsverk ca m nedströms vattentäkten. En viss avsänkning av grundvattennivån kan ske inom påverkansområdet men den bedöms inte innebära någon negativ påverkan för naturmiljön. Påverkan i förhållande till miljökvalitetsnormer för vatten redogörs för nedan i separat avsnitt. Uttaget av vatten sker ur grundvattnet och provpumpningen visar att markvatten inte påverkas. Därmed kan det antas att markvatten, och därigenom vegetation, inte förväntas påverkas av den sökta vattenverksamheten. De enskilda brunnar som undersökts i samband med provpumpningen har inte visat på någon negativ förändring av vare sig vattentillgång eller vattenkvalitet. Det förväntas inte heller att någon påverkan kommer ske under den tid vattentäkten är tagen i bruk. Den sökta verksamheten bedöms inte medföra några förändringar som på ett betydande sätt kan påverka miljövärdena i området Markanvändning Vattenverksamheten förväntas inte påverka nuvarande markanvändning inom påverkansområdet. Inom det tillkommande påverkansområdet kan en begränsad avsänkning av grundvattennivån ske. Jordlagrens beskaffenhet innebär att risken för sättningar och skador på närbelägna byggnader kan antas vara obefintlig. 5 (12)

6 7.4. Naturmiljö, kulturmiljö och strandskydd Vattenverksamheten kommer att bedrivas 250 m väster om Västerdalälven. Görälven-Västerdalälven klassas som ett Natura 2000-område och utmärkande för älven är att den enbart svagt regleras och har en relativt naturlig vattenföring och flödesdynamik. Även biflöden till älven har stor betydelse för att naturvärden och hydrologi ska kunna bevaras. Det största hotet mot älvens skyddssyften är skogsbruk och infrastruktursatsningar inom älvens avrinningsområde. Även punktutsläpp, erosion, näringsurlakning, grumling och förändringar av flödesmönster kan påverka yt- och grundvatten nedströms och ge effekter i Natura 2000-området. Eftersom en del av grundvattnet bildas genom inducerad infiltration från älven kan uttaget av grundvatten påverka flödet i älven, särskilt under perioder med lågvatten. Påverkan är dock i dessa fall mycket liten och uppskattningen i sig är beräknad på ett mycket konservativt underlag och utifrån ett maxuttag. Vattnet återförs även till älven med någon dags fördröjning m nedströms, varför flödespåverkan även är begränsad till ett kort avsnitt av älven. Verksamheten förväntas inte ge upphov till utsläpp som kan påverka de ekologiska förhållandena i älven. Eftersom vattenuttaget sker ur ett grundvattenmagasin kommer älven inte påverkas av vare sig anläggningsarbeten, drift eller underhåll. Sammanfattningsvis kan det med stor säkerhet antas att älvens ekologiska funktioner, vattenkvalitet eller hydrologi inte kommer utsättas för någon betydande påverkan. Mer utförlig information om Natura 2000 området och vattenverksamhetens eventuella påverkan utvecklas i bilaga C avsnitt 6.1 och 7.2. Området där vattentäkten är belägen klassas som Värdefullt odlingslandskap och ingår i nationell bevarandeplan för odlingslandskap; Västerdalälven (Baggbäcken-Tandö). Verksamheten bedöms inte påverka odlingslandskapets miljö- eller kulturvärden negativt. Den sökta verksamheten ligger 175 meter från älven och påverkas inte av strandskydd Friluftsliv Täkten ligger även inom område av Riksintresse för rörligt friluftsliv ( Fjällvärlden från Transtrand till Treriksröset ), enligt 4 kap. MB och är utpekat som Riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. MB. Verksamheten bedöms inte påverka riksintressena negativt Utsläpp och buller I arbetsskedet kan visst buller förekomma. Arbetstiden kommer dock vara kort och arbeten förläggas till normal arbetstid (07-16). Därmed kommer störningen vara begränsad. Verksamheten förväntas inte medföra några utsläpp till mark, vatten eller luft och kommer inte ge upphov till något buller under driftsfasen. Planerad vattentäkt ligger cirka 150 meter ifrån Västerdalälvens strand och är ej belägen inom strandskyddszonen. I Malung-Sälens kommun finns inga områden med utvidgat strandskydd. 6 (12)

7 Området där vattentäkten är placerad ingår i vattenförsörjningsplan för Transtrands socken Uppfyllelse av miljömål Den sökta verksamheten aktualiserar avvägningar mot miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet och god bebyggd miljö. Verksamheten bedöms inte stå i strid med dessa miljökvalitetsmål. 8. PÅVERKAN PÅ MILJÖKVALITETSNORMER De gällande miljökvalitetsnormerna (2009) för Västerdalälven (id: SE ) klassar vattendraget som god ekologisk status och god kemisk status (exklusive kvicksilver). Vattenverksamheten kommer inte ge upphov till några direkta utsläpp. Den inducerade infiltrationen vid ett absolut maxvattenuttag påverkar Västerdalälven genom ett något lägre flöde och vid ett extremt lågflöde i älven skulle detta procentuellt ge en större effekt. Men då vattnet återförs till Västerdalälven via Sälfjällets ARV meter nedanför Digernäs vattentäkt bedöms detta ej ge några följdeffekter som kan påverka vattendragets klassning i negativ bemärkelse. De gällande klassningarna för grundvattnet i området (2009) anger att kemisk och kvantitativ status är god. Avsänkningen av grundvattennivån som konstaterats är liten och ett uttag enligt sökandens yrkande bedöms inte påverka grundvattnets kvantitativa eller kvalitativa status. 9. FÖRSIKTIGHETSMÅTT OCH SKYDDSÅTGÄRDER För de åtgärder som man avser att vidta behövs ej några särskilda försiktighetsmått eller skyddsåtgärder. 10. DE ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLERNA M.M. I 2 KAP. MB Kunskapskravet 2 kap. 2 Den aktuella verksamheten drivs av VAMAS som har stor erfarenhet från egen och andras verksamhet inom vattenförsörjning. Kunskap finns i organisationen för att bedriva verksamheten på ett miljömässigt acceptabelt sätt och undvika påverkan på människor och miljö Försiktighetsprincipen 2 kap. 3 Försiktighetsmått vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett kontrollprogram för den nya vattentäkten kommer 7 (12)

8 att utformas i samråd med Länsstyrelsen i Dalarnas län där grundvattennivån kontrolleras, uttagen vattenmängd registreras och vattenanalys utförs på råvattnet. Bästa möjliga teknik kommer att tillämpas för att driva verksamheten så effektivt som möjligt Produktvalsprincipen 2 kap. 4 Så långt det är möjligt väljs materiel som påverkar miljön i minsta möjliga utsträckning. I första hand väljs produkterna som är stabila i kontakt med vatten eftersom vatten är att betrakta som ett livsmedel Hushållning med råvaror och energi 2 kap. 5 VAMAS kommer att driva verksamheten så effektivt som möjligt vilket exempelvis innebär låg energiförbrukning och att begränsa kemikalieanvändningen så långt som möjligt i behandlings processen Lokaliseringsprincipen 2 kap. 6 Grundvattentäkten har lokaliserats till ett område med tillräckligt stora uttagsmöjligheter. Fler områden har studerats men har ej uppfyllt samtliga kvalitets- och kvantitetskrav. Området är väl lämpat som grundvattentäkt och står inte i konflikt med bestämmelser i 3 och 4 kap. MB Ansvar för avhjälpande av skada 2 kap. 8 Huvudmannen är ansvarig för att i möjligaste mån förhindra skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön. 11. MOTSTÅENDE INTRESSEN Fastigheter inom redovisat praktiskt influensområde redovisas i bifogad saksägareförteckning, bilaga E. Inom redovisat påverkansområde finns 14 kända brunnar och bebyggelsen utgörs huvudsakligen av bostadshus. Fastigheten Digernäs 2:9, som ägs av sökanden, nyttjas i dagsläget huvudsakligen för skogsbruk. Sökande bedömer att den sökta vattenverksamheten inte riskerar att skada och endast i begränsad utsträckning påverka några allmänna eller enskilda intressen. 12. TILLÅTLIGHET Tillåtlighet enligt 2-4 kap. och 7 kap. miljöbalken 8 (12)

9 En etablering av en kommunal grundvattentäkt på Digernäs 2:7 såsom det beskrivs i ansökan med bilagor bedöms inte strida mot de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. Vidare bedöms lokaliseringen inte stå i strid med bestämmelserna i 3 kap och 4 kap miljöbalken. Verksamheten anses inte på ett betydande sätt påverka det närliggande Natura 2000-området Görälven-Västerdalälven på så sätt som avses i 7 kap. 28a MB. Inte heller i övrigt bedöms någon olägenhet av betydelse uppstå på övriga allmänna eller enskilda intressen i området Tillåtlighet enligt 11 kap. miljöbalken Bedömd anläggningskostnad för anläggande av den nya vattentäkten. I anläggandet av vattentäkten inräknas uttagsbrunnar, 2 st., med utformning enligt den tekniska beskrivningen. Utöver detta inräknas även stigarledningar, ventiler, mätare och överbyggnader som skydd för brunnarna, samt mätare. I anläggandet av vattentäkten inräknas även förstärkningsåtgärder och anläggande av tillfartsväg fram till brunnslägena för att kunna transportera fram brunnsborrningsrigg, se nedanstående tabell. Anläggningsdel A-pris Antal Summa Uttagsbrunn med pump kr 2 st kr Överbyggnader med instrumentering kr 2 st kr Förbättring/förstärkning tillfartsväg kr 1 st kr Summa 1 Mkr För att kunna distribuera ut vattnet på nätet behövs beredning i form av alkalisering, ph-justering och desinfektion. Denna beredning planeras att ske genom alkaliska filter och med UV-bestrålning. I anslutning till vattentäkten planeras därmed för ett vattenverk med cirka 8 10 st. alkaliska filter med diameter om cirka 2 m och höjd ca.3 meter. I verket ska också inrymmas UV-ljusaggregat. För distributionen kommer man också att ha 2-4 distributionspumpar som pumpar vattnet från en lågreservoar dit vattnet släpps efter beredning. Från det planerade vattenverket kommer man pumpa vattnet till en befintlig ledningsanslutning cirka 2 km söder om vattentäkten. 9 (12)

10 För dessa tillkommande anläggningar bedöms kostnaderna enligt nedan: Anläggningsdel Vattenverksbyggnad med lågreservoar inklusive markarbeten Filter och UV anläggning inklusive instrumentering och pumpar. Installationer (el, styr, vvs mm) Distributionsledning fram till befintlig ledning Investering 9 Mkr 5 Mkr 3 Mkr 3 Mkr 20 Mkr Med dessa investeringar kommer man att uppnå en säker vattenförsörjning för sammanlagt bäddar i Sälenområdet inklusive Sälens by. Eftersom man idag har en vattentäkt utan reserv i Sälens by som är utsatt för många riskkällor är det av ett mycket stort värde att långsiktigt få en säker vattenförsörjning för Sälens by. Turistområdena i Sälenfjällen utgör en mycket stor del av näringslivet i Malung-Sälens kommun och att långsiktigt säkra vattenförsörjningen för dessa områden är mycket värdefullt. Sammantaget innebär detta att nyttan av anläggningen vida överstiger den beräknade anläggningskostnaden Övrigt avseende tillåtlighet Verksamheten står inte i strid med någon detaljplan eller områdesbestämmelse. Den sökta verksamheten kommer inte heller att medföra att någon miljökvalitetsnorm inte kommer att kunna följas eller att ett miljökvalitetsmål motverkas och strider inte mot något åtgärdsprogram. 13. FÖRSLAG TILL VILLKOR Sökande förslår att följande villkor föreskrivs för tillståndet: - Vattenverksamheten ska utföras i huvudsaklig överensstämmelse med ansökan och vad som bolaget åtagit sig i målet. - Naturvårdsverkets allmänna råd för byggarbetsplatser kommer följas under arbetsskedet. - Kontrollprogram ska upprättas av bolaget i samråd med Länsstyrelsen och inges till Länsstyrelsen 3 månader efter i anspråkstagandet av tillståndet. Ovanstående punkter inarbetas i VA-huvudmannens egenkontrollprogram för dricksvattenproduktion i enlighet med livsmedelsverkets föreskrifter. 10 (12)

11 14. GENOMFÖRDA SAMRÅD Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken har under hösten 2014 skett med Länsstyrelsen i Dalarna, särskilt berörda, närboende, allmänhet och berörda organisationer. Samråden redovisas närmare i bifogad MKB. Sökande bjöd in till samråd på utvecklingskontoret i Sälens by. Samrådet kungjordes i Malungsbladet samt lades upp på sökandes hemsida och Facebooksida. Närboende, särskilt berörda och berörda organisationer inbjöds via brev. Länsstyrelsen har i beslut av den 1 januari 2015 fastställt att den ansökta verksamheten inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan, bilaga D. 15. KONTROLLPROGRAM Ett kontrollprogram för vattentäkten kommer att utformas i samråd med och godkännas av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Kontrollprogrammet kommer att inges till Länsstyrelsen 3 månader efter i anspråkstagandet av tillståndet. Kontrollprogrammet kommer förslagsvis omfatta mätningsfrekvens, registrering av uttagen vattenmängd och analysfrekvenser. 16. ERSÄTTNINGAR Vattenverksamheten är inte av sådan art att fiskeavgift eller bygdeavgift ska utgå. 17. ARBETSTID För genomförande av nödvändiga arbeten fordras en arbetstid av fem (5) år. 18. OFÖRUTSEDD SKADA Tid för anmälan av oförutsedd skada bör sättas till fem (5) år efter arbetstidens utgång. 19. ÖVRIGT Som aktförvarare föreslår sökande Marina Sjökvist, Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen, Malung- Sälens kommun Som sammanträdeslokal föreslås Utvecklingskontoret i Sälens by, Sälen Lämpliga tidningar för kungörelse av målet är Falu Kuriren, Mora tidning och Dala Demokraten. 11 (12)

12 Frågor gällande denna ansökan handläggs för sökandes räkning av Anders Bergman, VAMAS, Box 25, Malung, telefon Göteborg samma dag som ovan Caterina Carreman Pia Pehrson Bilagor Kartbild, Bilaga A Teknisk Beskrivning, bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning, Bilaga C Länsstyrelsens beslut om icke betydande miljöpåverkan, bilaga D Saksägarförteckning, bilaga E 12 (12)

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Bro över Kolbäcksån Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Samrådshandling, utökat samråd 2014-01-14 Objektnummer: 106906 Titel: Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan

Läs mer

DOM 2013-06-20 Stockholm

DOM 2013-06-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2013-06-20 Stockholm Mål nr M 5737-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-31 i mål nr M 6570-09, se bilaga

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40.

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40. i åëëíóêéäëéå= jáäà éê îåáåöëçéäéö~íáçåéå BESLUT a~íìã 1(30) aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 2011-07-01 551-5655-10 Aktbilaga 38 Svenska Vindbolaget AB Box 253 291 23 KRISTIANSTAD Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) 2013-02-22 Upprättad av: Annika Lindgren Granskad av: Lars Dyrlind och Gun-Marie Hannu Godkänd av: Michael Martinsson Underlag för samråd enligt

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA

UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA NORRKÖPINGS HAMN & STUVERI AB ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA UPPDRAGSNUMMER 2180757000 SWECO NYKÖPING/NORRKÖPING YVONNE STIGLUND repo001.docx 2012-03-2914 1 2 3 4

Läs mer

DOM 2014-08-27 Stockholm

DOM 2014-08-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2014-08-27 Stockholm Mål nr M 9473-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se

Läs mer

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2)

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) Koncessioner och kommunikation 2015-03-11 2011/706 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) 1 Bakgrund Svenska kraftnät har

Läs mer

Jiffy Unitorv AB (Bolaget) C/O Johnny Fohlins redovisningsbyrå Box 115 362 22 TINGSRYD

Jiffy Unitorv AB (Bolaget) C/O Johnny Fohlins redovisningsbyrå Box 115 362 22 TINGSRYD Jönköping 2012-05-16 Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 VÄXJÖ Ansökan om tillstånd till täktverksamhet inom fastigheterna Gydingstorp 1:11, Moen 1:4, Runneboda 1:3 samt Bjällerberg 1:10 och 1:12 i Ljungby

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 8344-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

DOM 2014-06-27 Stockholm

DOM 2014-06-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2014-06-27 Stockholm Mål nr M 7429-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET kapitel 14 TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET Kapitlet behandlar energiförsörjning, avfallshantering och vatten- och avloppsfrågor. Dessa är alla sektorsintressen med viktiga grundläggande

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

DOM 2014-01-31 Stockholm

DOM 2014-01-31 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-01-31 Stockholm Mål nr M 2137-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-13 i mål nr M 254-12, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

VATTENPLAN KARLSTADS KOMMUN

VATTENPLAN KARLSTADS KOMMUN VATTENPLAN KARLSTADS KOMMUN FEBRUARI 2003 2 FÖRORD Under 2000/2001 har Karlstads kommun tagit fram sin första vattenplan. Denna behandlar vattnet ur ett brett perspektiv och tar upp ett stort antal intressen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12)

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) Stefan Andersson, Fastighetsaktiebolaget Färgärdsviken Rapport nr 2012-0510-A Ebba af Petersens, WRS Uppsala

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Handledning. Miljöfarlig verksamhet

Handledning. Miljöfarlig verksamhet Handledning Miljöfarlig verksamhet Innehåll 1. Inledning, syfte och målgrupp 1 2. Miljöbalken En snabbgenomgång 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Alla miljöregler finns inte i miljöbalken 3 2.3 Processrättsliga regler

Läs mer

Sammanfattning. och Stockholms södra byggs längre betongtunnlar. Se kap 3.2. Några nyckeltal för Citybanan:

Sammanfattning. och Stockholms södra byggs längre betongtunnlar. Se kap 3.2. Några nyckeltal för Citybanan: Sammanfattning Bristen på spårkapacitet genom centrala Stockholm är ett hinder för att utveckla tågtrafiken i Stockholm-Mälardalsregionen. Banverket fick i december 2000 av regeringen uppdraget att planera

Läs mer

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Foto: Jönköpings kommun Fotografierna på framsidan visar vindkraftverk på Visingsö. Layout: Linda Tubbin Förord I takt

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer