ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL VATTENVERKSAMHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL VATTENVERKSAMHET"

Transkript

1 Mark- och miljödomstolen Nacka Tingsrätt Box Nacka Strand Den 30 juni 2015 ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL VATTENVERKSAMHET SÖKANDE Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB, Box 25, Malung OMBUD Advokaterna Caterina Carreman och Pia Pehrson, Foyen Advokatfirma, Stora Nygatan 33, Göteborg SAKEN Ansökan om vattentäkt och bortledande av grundvatten på fastigheten Digernäs 2:7, Malung-Sälens kommun 1. YRKANDEN Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS) yrkar att Mark- och miljödomstolen a) ger VAMAS tillstånd att inom fastigheten Digernäs 2:7, Malung-Sälens kommun, och med det huvudsakliga läge som framgår av bifogad kartbild, bilaga A, i jordlagren anlägga en grundvattentäkt b) ger VAMAS rätt att anlägga och bibehålla två uttagsbrunnar, ledningar m.m. med de huvudsakliga lägen och ritningar som framgår av tekniska beskrivningen och bifogat kartmaterial c) ger VAMAS rätt att bortleda maximalt m 3 /dygn. Allt i enlighet med i målet ingivna handlingar. VAMAS yrkar vidare att Mark- och miljödomstolen a) fastställer arbetstiden för utförande av vattenverksamheten till fem (5) år b) fastställer att talan om oförutsedd skada med anledning av vattenverksamheten måste väckas fem (5) år från arbetstidens utgång FOYEN ADVOKATFIRMA KB Stora Nygatan 33, Göteborg / Tel / Fax / Org.nr / Säte: Stockholm /

2 c) godkänner den bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, bilaga C d) föreskriver föreslagna villkor. 2. BAKGRUND OCH VATTENBEHOV VA- och avfallsverksamheten i Malung-Sälens kommun drivs av ett helägt kommunalt aktiebolag. Bolaget heter Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS), nedan kallad sökande. Sökande bedriver idag kommunal vattentäkt vid Sälen by bestående av en filterbrunn och en äldre rörbrunn. Uttagsbrunnarna är relativt centralt belägna i samhället vilket innebär risk för kontaminering. Jordlagren vid befintlig täkt är relativt finkorniga vilket medför att förutsättningarna bedöms som dåliga för att i framtiden kunna öka kapaciteten. Vattenförsörjningen vid de västra delarna av Sälfjällsområdet (Gubbmyren, Lindvallen, Sälfjällstorget och Högfjällshotellet) sker genom ett stort antal bergborrade brunnar. Även här finns risk för förorening samt begränsade möjligheter för utökad kapacitet. Vattenförsörjningen i områdena vid Lindvallen och runt fjällvägen upp till och med Högfjällshotellet har av Länsstyrelsen Dalarnas län utpekats som ett område där vattenförsörjningen i enlighet med vattentjänstlagen behöver ordnas i ett större sammanhang. Detta innebär att vattenförsörjningen kommer att hamna under kommunalt ansvar. För att långsiktigt säkra vattenförsörjningen för dessa områden finns ett stort behov av en ny vattentäkt med tillräcklig kapacitet för den framtida försörjningen i ett mer skyddat läge. Det framtida vattenbehovet utgår från att man ska säkerställa försörjningen till Sälens by, och de västra delarna av Sälfjällsområdet samt möjlighet till viss expansion med ytterligare utbyggnader. Totalt motsvarar detta en anslutning av cirka bäddar. Utifrån faktiskt uppmätta data från Lindvallen och Tandådalen har vattenbehovet beräknats som specifik förbrukning för ett maxdygn till l/bädd och dygn. Under högsäsong med full beläggning ger detta ett vattenbehov av som mest cirka m 3 /dygn. Detta motsvarar ett uttagsflöde om cirka 85 l/s. Som högsäsong räknas perioden från slutet av december till april, cirka 120 dygn. Resterande del av året, cirka 245 dygn räknas som lågsäsong. Vid lågsäsong förväntas det framtida vattenbehovet motsvara ett uttagsflöde på cirka 40 l/s eller knappa 3000 m 3 /dygn. 3. RÅDIGHET Då ansökan avser tillstånd till grundvattenuttag för allmän vattenförsörjning har sökande rådighet jämlikt 2 kap 4 p lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet för att bedriva den sökta vattenverksamheten. Planerad vattentäkt ligger på fastighet Digernäs 2:7 och ägs av VAMAS. 2 (12)

3 4. PLANFRÅGOR Vattentäkten ligger utanför detaljplanerat område och omfattas inte av några områdesbestämmelser. Översiktsplanen för Malung-Sälens kommun påtalar ett behov av att vattenförsörjningen till Sälenfjällen förbättras. Området där vattentäkten är tänk att placeras ingår i Länsstyrelsens i Dalarnas läns vattenförvaltningsplan (rapport 2012:02). Vikten av en ny vattentäkt för fjällområdet påpekas. Området är således lämpligt för vattentäkten ur ett planeringsperspektiv. 5. TEKNISK BESKRIVNING Den sökta vattenverksamheten beskrivs i Tekniska beskrivningen, bilaga B (flik 2), och kan sammanfattas enligt följande. Den nya vattentäkten har anlagts i Digernäs vid Västerdalälvens dalgång, ca 2,5 km norr om Sälen by, ca 150 m väster om Västerdalälven. Området har lokaliserats efter att flera områden längs med Västerdalälvens dalgång undersökts genom rördrivning. Efter dessa undersökningar har området vid Digernäs befunnits ha de bästa förutsättningarna för vidare undersökningar. Genom rördrivningar och seismiska undersökningar av jordlagren har ett läge för en uttagsbrunn arbetats fram. Brunnen har dimensionerats för att klara hela det önskade flödet och är belägen på fastigheten Digernäs 2:7. För att utvärdera grundvattenmagasinets hydrauliska egenskaper har en provpumpning av brunnen utförts. Provpumpningen visade på goda uttagsmöjligheter och endast små avsänkningar kunde uppmätas. Som mest uppmättes en avsänkning i uttagsbrunnen på 67 cm under provpumpningsperioden. Provpumpningen pågick konstant från december 2013 till och med oktober 2014 med ett flöde av drygt 70 l/s. Totalt har provpumpningen därmed omfattat ett uttag av cirka m 3. Resultatet från provpumpningen visar på att grundvattenmagasinet har en mycket hög genomsläpplighet och kan magasinera stora mängder vatten. Magasinskoefficienten (S) har uppskattats till 3x10-1. Medianvärdet för transmissiviteten (T) har beräknats till 8,4x10-2 m 2 /s. Utifrån dessa data har ett påverkansområde vid ett konstant kontinuerligt uttag av 85 l/s beräknats. Påverkansområdet, det vill säga det avstånd från brunnen då avsänkningen beräknas uppgå till som mest 0,2 m, sträcker sig cirka 600 m norr och söder om brunnen. I öst-västlig riktning från brunnen är avståndet cirka 250 m. För att erhålla säkerhet i råvattenproduktionen kommer man vid anläggandet av vattentäkten att göra ytterligare en uttagsbrunn med samma utformning som den provpumpade brunnen. Läget för den nya brunnen blir i anslutning till ett observationsrör cirka 25 m nordväst om befintlig brunn. Brunnarna är designade för en uttagskapacitet på cirka 90 l/s vardera. Var och en av brunnarna kommer alltså att klara hela det maximalt önskade flödet. 3 (12)

4 Vattenkvaliteten i uttagsbrunnen är mycket god. Under tiden som provpumpningen pågick togs vattenprover ut för analys. Analyserna visar på att vattenkvalitén varit stabil under hela provpumpningen. Överlag är vattnet relativt jonsvagt och har ett ph-värde på drygt 6,5. Alkaliniteten ligger strax under 30 mghco 3/l och kalciumhalten är ca 7,5 mg/l. Detta innebär att för att beredas till dricksvatten krävs alkalisering och ph-justering. Beredning kommer att ske i ett planerat vattenverk där man filtrerar vattnet genom alkalisk massa samt bestrålar med UV-ljus. Vattenverket planeras för att ligga på samma fastighet som uttagsbrunnarna. 6. ALTERNATIV 6.1. Nollalternativ Nollalternativet innebär att tidigare förhållanden bibehålls d.v.s. vattentäkten i Sälen by och brunnarna belägna efter Fjällvägen behålls. Det innebär att vattenbehovet för Sälen by och de västra delarna av Sälfjällsområdet inte kan tillgodoses med tillfredsställande säkerhet. Kapaciteten är för liten och den befintliga vattentäkten och brunnarnas lägen är utsatta och risk för påverkan är uppenbar. En säker och kontinuerlig vattenförsörjning kan inte garanteras Alternativa lokaliseringar Sju olika områden har inledningsvis utretts utifrån förekomst av vattenförande jordlager, skydd och risk för förorening, omgivningspåverkan, markåtkomst och tillgänglighet, ledningsdragning och vattenkvalitet. Området vid Digernäs har bedömts som den mest lämpliga lokaliseringen och detta resonemang utvecklas i Bilaga C avsnitt 5 till ansökan. 7. MILJÖKONSEKVENSER I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB), bilaga C (flik 3), redovisas den planerade vattenverksamhetens direkta och indirekta effekter på de intressen som anges i 6 kap 3 miljöbalken. Länsstyrelsen i Dalarnas län har i beslut den 20 januari 2014 ansett att den aktuella vattenverksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Beslutet i sin helhet redovisas som bilaga D. MKB kan sammanfattas enligt följande. 4 (12)

5 7.1. Påverkansområde Påverkansområdet har avgränsats utifrån mätningar av avsänkningen av grundvatten i observationspunkter runt uttagsbrunnen. Gränsen för påverkansområdet har dragits vid en avsänkning som understiger 0,2 m Vattenmiljö Uttaget från vattentäkten kommer att variera kraftigt med de variationerna som uppstår mellan högsäsong och lågsäsong i Sälenområdet med dess vintersportaktiviteter. Det kan inte med säkerhet bedömas hur mycket vatten som tillkommer vattentäkten via de olika tillrinningsvägarna. Lokalt bildat grundvatten uppskattas uppgå till ca l/s. Detta är inte tillräckligt för att täcka grundvattenuttaget vilket visar att vatten också måste tillströmma via regional tillströmning samt inducerad infiltration. Vid ett maximalt vattenuttag i Digernäs 85 l/s under ett absolut lågflöde LQ 50år som motsvarar 8 m 3 /s så skulle det innebära en flödesförändring i Västerdalälven på 1,1 %. Detta är en extremt konservativ beräkning eftersom man antar att allt grundvatten som utvinns härstammar från inducerad infiltration från älven. I tillägg till detta kommer vattnet som tas ut att med bara något dygns fördröjning återföras till älven via Sälfjällets avloppsreningsverk ca m nedströms vattentäkten. En viss avsänkning av grundvattennivån kan ske inom påverkansområdet men den bedöms inte innebära någon negativ påverkan för naturmiljön. Påverkan i förhållande till miljökvalitetsnormer för vatten redogörs för nedan i separat avsnitt. Uttaget av vatten sker ur grundvattnet och provpumpningen visar att markvatten inte påverkas. Därmed kan det antas att markvatten, och därigenom vegetation, inte förväntas påverkas av den sökta vattenverksamheten. De enskilda brunnar som undersökts i samband med provpumpningen har inte visat på någon negativ förändring av vare sig vattentillgång eller vattenkvalitet. Det förväntas inte heller att någon påverkan kommer ske under den tid vattentäkten är tagen i bruk. Den sökta verksamheten bedöms inte medföra några förändringar som på ett betydande sätt kan påverka miljövärdena i området Markanvändning Vattenverksamheten förväntas inte påverka nuvarande markanvändning inom påverkansområdet. Inom det tillkommande påverkansområdet kan en begränsad avsänkning av grundvattennivån ske. Jordlagrens beskaffenhet innebär att risken för sättningar och skador på närbelägna byggnader kan antas vara obefintlig. 5 (12)

6 7.4. Naturmiljö, kulturmiljö och strandskydd Vattenverksamheten kommer att bedrivas 250 m väster om Västerdalälven. Görälven-Västerdalälven klassas som ett Natura 2000-område och utmärkande för älven är att den enbart svagt regleras och har en relativt naturlig vattenföring och flödesdynamik. Även biflöden till älven har stor betydelse för att naturvärden och hydrologi ska kunna bevaras. Det största hotet mot älvens skyddssyften är skogsbruk och infrastruktursatsningar inom älvens avrinningsområde. Även punktutsläpp, erosion, näringsurlakning, grumling och förändringar av flödesmönster kan påverka yt- och grundvatten nedströms och ge effekter i Natura 2000-området. Eftersom en del av grundvattnet bildas genom inducerad infiltration från älven kan uttaget av grundvatten påverka flödet i älven, särskilt under perioder med lågvatten. Påverkan är dock i dessa fall mycket liten och uppskattningen i sig är beräknad på ett mycket konservativt underlag och utifrån ett maxuttag. Vattnet återförs även till älven med någon dags fördröjning m nedströms, varför flödespåverkan även är begränsad till ett kort avsnitt av älven. Verksamheten förväntas inte ge upphov till utsläpp som kan påverka de ekologiska förhållandena i älven. Eftersom vattenuttaget sker ur ett grundvattenmagasin kommer älven inte påverkas av vare sig anläggningsarbeten, drift eller underhåll. Sammanfattningsvis kan det med stor säkerhet antas att älvens ekologiska funktioner, vattenkvalitet eller hydrologi inte kommer utsättas för någon betydande påverkan. Mer utförlig information om Natura 2000 området och vattenverksamhetens eventuella påverkan utvecklas i bilaga C avsnitt 6.1 och 7.2. Området där vattentäkten är belägen klassas som Värdefullt odlingslandskap och ingår i nationell bevarandeplan för odlingslandskap; Västerdalälven (Baggbäcken-Tandö). Verksamheten bedöms inte påverka odlingslandskapets miljö- eller kulturvärden negativt. Den sökta verksamheten ligger 175 meter från älven och påverkas inte av strandskydd Friluftsliv Täkten ligger även inom område av Riksintresse för rörligt friluftsliv ( Fjällvärlden från Transtrand till Treriksröset ), enligt 4 kap. MB och är utpekat som Riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. MB. Verksamheten bedöms inte påverka riksintressena negativt Utsläpp och buller I arbetsskedet kan visst buller förekomma. Arbetstiden kommer dock vara kort och arbeten förläggas till normal arbetstid (07-16). Därmed kommer störningen vara begränsad. Verksamheten förväntas inte medföra några utsläpp till mark, vatten eller luft och kommer inte ge upphov till något buller under driftsfasen. Planerad vattentäkt ligger cirka 150 meter ifrån Västerdalälvens strand och är ej belägen inom strandskyddszonen. I Malung-Sälens kommun finns inga områden med utvidgat strandskydd. 6 (12)

7 Området där vattentäkten är placerad ingår i vattenförsörjningsplan för Transtrands socken Uppfyllelse av miljömål Den sökta verksamheten aktualiserar avvägningar mot miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet och god bebyggd miljö. Verksamheten bedöms inte stå i strid med dessa miljökvalitetsmål. 8. PÅVERKAN PÅ MILJÖKVALITETSNORMER De gällande miljökvalitetsnormerna (2009) för Västerdalälven (id: SE ) klassar vattendraget som god ekologisk status och god kemisk status (exklusive kvicksilver). Vattenverksamheten kommer inte ge upphov till några direkta utsläpp. Den inducerade infiltrationen vid ett absolut maxvattenuttag påverkar Västerdalälven genom ett något lägre flöde och vid ett extremt lågflöde i älven skulle detta procentuellt ge en större effekt. Men då vattnet återförs till Västerdalälven via Sälfjällets ARV meter nedanför Digernäs vattentäkt bedöms detta ej ge några följdeffekter som kan påverka vattendragets klassning i negativ bemärkelse. De gällande klassningarna för grundvattnet i området (2009) anger att kemisk och kvantitativ status är god. Avsänkningen av grundvattennivån som konstaterats är liten och ett uttag enligt sökandens yrkande bedöms inte påverka grundvattnets kvantitativa eller kvalitativa status. 9. FÖRSIKTIGHETSMÅTT OCH SKYDDSÅTGÄRDER För de åtgärder som man avser att vidta behövs ej några särskilda försiktighetsmått eller skyddsåtgärder. 10. DE ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLERNA M.M. I 2 KAP. MB Kunskapskravet 2 kap. 2 Den aktuella verksamheten drivs av VAMAS som har stor erfarenhet från egen och andras verksamhet inom vattenförsörjning. Kunskap finns i organisationen för att bedriva verksamheten på ett miljömässigt acceptabelt sätt och undvika påverkan på människor och miljö Försiktighetsprincipen 2 kap. 3 Försiktighetsmått vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett kontrollprogram för den nya vattentäkten kommer 7 (12)

8 att utformas i samråd med Länsstyrelsen i Dalarnas län där grundvattennivån kontrolleras, uttagen vattenmängd registreras och vattenanalys utförs på råvattnet. Bästa möjliga teknik kommer att tillämpas för att driva verksamheten så effektivt som möjligt Produktvalsprincipen 2 kap. 4 Så långt det är möjligt väljs materiel som påverkar miljön i minsta möjliga utsträckning. I första hand väljs produkterna som är stabila i kontakt med vatten eftersom vatten är att betrakta som ett livsmedel Hushållning med råvaror och energi 2 kap. 5 VAMAS kommer att driva verksamheten så effektivt som möjligt vilket exempelvis innebär låg energiförbrukning och att begränsa kemikalieanvändningen så långt som möjligt i behandlings processen Lokaliseringsprincipen 2 kap. 6 Grundvattentäkten har lokaliserats till ett område med tillräckligt stora uttagsmöjligheter. Fler områden har studerats men har ej uppfyllt samtliga kvalitets- och kvantitetskrav. Området är väl lämpat som grundvattentäkt och står inte i konflikt med bestämmelser i 3 och 4 kap. MB Ansvar för avhjälpande av skada 2 kap. 8 Huvudmannen är ansvarig för att i möjligaste mån förhindra skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön. 11. MOTSTÅENDE INTRESSEN Fastigheter inom redovisat praktiskt influensområde redovisas i bifogad saksägareförteckning, bilaga E. Inom redovisat påverkansområde finns 14 kända brunnar och bebyggelsen utgörs huvudsakligen av bostadshus. Fastigheten Digernäs 2:9, som ägs av sökanden, nyttjas i dagsläget huvudsakligen för skogsbruk. Sökande bedömer att den sökta vattenverksamheten inte riskerar att skada och endast i begränsad utsträckning påverka några allmänna eller enskilda intressen. 12. TILLÅTLIGHET Tillåtlighet enligt 2-4 kap. och 7 kap. miljöbalken 8 (12)

9 En etablering av en kommunal grundvattentäkt på Digernäs 2:7 såsom det beskrivs i ansökan med bilagor bedöms inte strida mot de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. Vidare bedöms lokaliseringen inte stå i strid med bestämmelserna i 3 kap och 4 kap miljöbalken. Verksamheten anses inte på ett betydande sätt påverka det närliggande Natura 2000-området Görälven-Västerdalälven på så sätt som avses i 7 kap. 28a MB. Inte heller i övrigt bedöms någon olägenhet av betydelse uppstå på övriga allmänna eller enskilda intressen i området Tillåtlighet enligt 11 kap. miljöbalken Bedömd anläggningskostnad för anläggande av den nya vattentäkten. I anläggandet av vattentäkten inräknas uttagsbrunnar, 2 st., med utformning enligt den tekniska beskrivningen. Utöver detta inräknas även stigarledningar, ventiler, mätare och överbyggnader som skydd för brunnarna, samt mätare. I anläggandet av vattentäkten inräknas även förstärkningsåtgärder och anläggande av tillfartsväg fram till brunnslägena för att kunna transportera fram brunnsborrningsrigg, se nedanstående tabell. Anläggningsdel A-pris Antal Summa Uttagsbrunn med pump kr 2 st kr Överbyggnader med instrumentering kr 2 st kr Förbättring/förstärkning tillfartsväg kr 1 st kr Summa 1 Mkr För att kunna distribuera ut vattnet på nätet behövs beredning i form av alkalisering, ph-justering och desinfektion. Denna beredning planeras att ske genom alkaliska filter och med UV-bestrålning. I anslutning till vattentäkten planeras därmed för ett vattenverk med cirka 8 10 st. alkaliska filter med diameter om cirka 2 m och höjd ca.3 meter. I verket ska också inrymmas UV-ljusaggregat. För distributionen kommer man också att ha 2-4 distributionspumpar som pumpar vattnet från en lågreservoar dit vattnet släpps efter beredning. Från det planerade vattenverket kommer man pumpa vattnet till en befintlig ledningsanslutning cirka 2 km söder om vattentäkten. 9 (12)

10 För dessa tillkommande anläggningar bedöms kostnaderna enligt nedan: Anläggningsdel Vattenverksbyggnad med lågreservoar inklusive markarbeten Filter och UV anläggning inklusive instrumentering och pumpar. Installationer (el, styr, vvs mm) Distributionsledning fram till befintlig ledning Investering 9 Mkr 5 Mkr 3 Mkr 3 Mkr 20 Mkr Med dessa investeringar kommer man att uppnå en säker vattenförsörjning för sammanlagt bäddar i Sälenområdet inklusive Sälens by. Eftersom man idag har en vattentäkt utan reserv i Sälens by som är utsatt för många riskkällor är det av ett mycket stort värde att långsiktigt få en säker vattenförsörjning för Sälens by. Turistområdena i Sälenfjällen utgör en mycket stor del av näringslivet i Malung-Sälens kommun och att långsiktigt säkra vattenförsörjningen för dessa områden är mycket värdefullt. Sammantaget innebär detta att nyttan av anläggningen vida överstiger den beräknade anläggningskostnaden Övrigt avseende tillåtlighet Verksamheten står inte i strid med någon detaljplan eller områdesbestämmelse. Den sökta verksamheten kommer inte heller att medföra att någon miljökvalitetsnorm inte kommer att kunna följas eller att ett miljökvalitetsmål motverkas och strider inte mot något åtgärdsprogram. 13. FÖRSLAG TILL VILLKOR Sökande förslår att följande villkor föreskrivs för tillståndet: - Vattenverksamheten ska utföras i huvudsaklig överensstämmelse med ansökan och vad som bolaget åtagit sig i målet. - Naturvårdsverkets allmänna råd för byggarbetsplatser kommer följas under arbetsskedet. - Kontrollprogram ska upprättas av bolaget i samråd med Länsstyrelsen och inges till Länsstyrelsen 3 månader efter i anspråkstagandet av tillståndet. Ovanstående punkter inarbetas i VA-huvudmannens egenkontrollprogram för dricksvattenproduktion i enlighet med livsmedelsverkets föreskrifter. 10 (12)

11 14. GENOMFÖRDA SAMRÅD Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken har under hösten 2014 skett med Länsstyrelsen i Dalarna, särskilt berörda, närboende, allmänhet och berörda organisationer. Samråden redovisas närmare i bifogad MKB. Sökande bjöd in till samråd på utvecklingskontoret i Sälens by. Samrådet kungjordes i Malungsbladet samt lades upp på sökandes hemsida och Facebooksida. Närboende, särskilt berörda och berörda organisationer inbjöds via brev. Länsstyrelsen har i beslut av den 1 januari 2015 fastställt att den ansökta verksamheten inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan, bilaga D. 15. KONTROLLPROGRAM Ett kontrollprogram för vattentäkten kommer att utformas i samråd med och godkännas av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Kontrollprogrammet kommer att inges till Länsstyrelsen 3 månader efter i anspråkstagandet av tillståndet. Kontrollprogrammet kommer förslagsvis omfatta mätningsfrekvens, registrering av uttagen vattenmängd och analysfrekvenser. 16. ERSÄTTNINGAR Vattenverksamheten är inte av sådan art att fiskeavgift eller bygdeavgift ska utgå. 17. ARBETSTID För genomförande av nödvändiga arbeten fordras en arbetstid av fem (5) år. 18. OFÖRUTSEDD SKADA Tid för anmälan av oförutsedd skada bör sättas till fem (5) år efter arbetstidens utgång. 19. ÖVRIGT Som aktförvarare föreslår sökande Marina Sjökvist, Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen, Malung- Sälens kommun Som sammanträdeslokal föreslås Utvecklingskontoret i Sälens by, Sälen Lämpliga tidningar för kungörelse av målet är Falu Kuriren, Mora tidning och Dala Demokraten. 11 (12)

12 Frågor gällande denna ansökan handläggs för sökandes räkning av Anders Bergman, VAMAS, Box 25, Malung, telefon Göteborg samma dag som ovan Caterina Carreman Pia Pehrson Bilagor Kartbild, Bilaga A Teknisk Beskrivning, bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning, Bilaga C Länsstyrelsens beslut om icke betydande miljöpåverkan, bilaga D Saksägarförteckning, bilaga E 12 (12)

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR ENERGISYSTEM BASERAT PÅ GRUNDVATTEN I LOMMA

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR ENERGISYSTEM BASERAT PÅ GRUNDVATTEN I LOMMA SAMRÅDSUNDERLAG FÖR ENERGISYSTEM BASERAT PÅ GRUNDVATTEN I LOMMA Tillståndsansökan avseende vattenverksamhet, Lomma centrum Samrådsunderlag Malmö SWECO Environment AB Mats Åkesson Uppdragsnummer 1240476

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Vattenuttag för bevattning - miljöbalken, tillsyn och tillstånd

Vattenuttag för bevattning - miljöbalken, tillsyn och tillstånd Vattenuttag för bevattning - miljöbalken, tillsyn och tillstånd Borgeby Fältdagar 2010-06-30 07-01 Varför vill vi vattna? Ekonomiska fördelar: - hög avkastning, även normalår - hög kvalitet - jämn skörd

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Trelleborgs kommun 2013-03-22

Trelleborgs kommun 2013-03-22 Omprövning av dikningsföretaget Grönby-Assartorp av år 1934 och nedläggning av dikningsföretaget Grönby nr 2 och 13 samt Hönsinge nr 10 år 1887 och 1888 Trelleborgs kommun 2013-03-22 Innehåll 1. Sökande...

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

Kalkstenstäkt i Skövde

Kalkstenstäkt i Skövde Beställare: Cementa AB Kalkstenstäkt i Skövde Förslag till kontrollprogram Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Karl Persson Författare Johan Larsson L:\Uppdrag\ - Grundvattenutredning

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20

PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20 PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20 SWECO VIAK AB Geologi och grundvatten Anders Berzell Uppdragsnummer 1154521000 SWECO VIAK Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Örebro kommun. Mogetorpsprojektet MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Örebro kommun. Mogetorpsprojektet MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Örebro kommun Mogetorpsprojektet Infiltrationsförsök och provpumpningar i Hammarby- och Mogetorpsmagasinen i Karlslundsåsen MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Stockholm 2006-12-01 Grundvattengruppen Innehållsförteckning

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Ansökan om ändring av tillstånd samt anmälan om vattenverksamhet enligt miljöbalken

Ansökan om ändring av tillstånd samt anmälan om vattenverksamhet enligt miljöbalken 1162.5.0005 UTKAST TILL ANSÖKAN OCH ANMÄLAN Ansökan om ändring av tillstånd samt anmälan om vattenverksamhet enligt miljöbalken SÖKANDE Stockholms Hamn Aktiebolag, 556008-0164, Box 27314, 102 54 Stockholm

Läs mer

ANMÄLAN registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

ANMÄLAN registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan avser Ny dricksvattenanläggning Anläggningen beräknas vara färdigställd (år, månad): Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning, till exempel ändrad beredning,

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors Umeå tingsrätt Miljödomstolen Box 138 902 04 UMeå Vår ref: Umeå 2008-05-07 Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors I egenskap av ombud för Urban Zingmark

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

DAGORDNING Muntlig förberedelse 17 18 oktober 2012 i Solna

DAGORDNING Muntlig förberedelse 17 18 oktober 2012 i Solna NACKA TINGSRÄTT DAGORDNING Muntlig förberedelse 17 18 oktober 2012 i Solna Aktbilaga 462 Mål nr M 3346-11 Sid 1 (7) RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, tekniska rådet Staffan Ljung samt de särskilda ledamöterna

Läs mer

Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken

Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken Från torrt till vått Prövning enligt miljöbalken Kammarkollegiet är en myndighet som för det allmännas talan i miljödomstolen. Talan gäller tillståndsprövningar, omprövningar och återkallelser av tillstånd

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Telefon Mobiltelefon E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress

Telefon Fax E-postadress. Telefon Mobiltelefon E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress Information Sida 1 av 3 Gällande regler: LIVSFS 2005:20 (föreskrifter om hygien) och 2001:30 (föreskrifter om dricksvatten) Mer information om tillämpningen av reglerna återfinns i bilaga till blanketten.

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Miljöbalken Per Lilliehorn Miljöbalken, 1998: 811 Trädde i kraft 1 januari 1999. Ersatte 16 lagar Skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken 2 Verksamhetsutövaren

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Sökande Livsmedelsföretagarens och/eller företaget/firmans namn

Sökande Livsmedelsföretagarens och/eller företaget/firmans namn 1(5) Anmälan/ansökan avser Anmälan om registrering Ansökan om godkännande Ny drickvattenanläggning Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning, t ex ändrad beredning, ändrad

Läs mer

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten 2009-04-03 Tillsynssamverkan i Halland MILJÖ Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten Bilaga 3 Kommun Laholm Halmstad Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Riktlinjer/policy Nej - på grund av

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling Sveriges geologiska undersöknings författningssamling ISSN 1653-7300 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om kartläggning och analys av grundvatten; beslutade den 8 augusti 2013. SGU-FS 2013:1

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Havs och Vatten myndigheten

Havs och Vatten myndigheten Havs och Vatten myndigheten Yttrande STRÅLSÄKFCH-r Datum 2012-05-25 Handläggare Ann-Sofie Wernersson Dnr 165-11 M1333-11 samt 283-11 (Strålsäkerhetsmyndigh ref 12-399) Dir tel 010-698 6355 Mottagare Nacka

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering MKB CHECKLISTA. Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB

Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering MKB CHECKLISTA. Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB MKB CHECKLISTA Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB Detaljplan för: Detaljplan för del av Höga 7:1 m fl (Älvvallens idrottsområde) i Ljusdals kommun, Gävleborgs län Planens syfte Planens syfte

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Orrekullagården, Orrekullavägen 2, Kolmården

Orrekullagården, Orrekullavägen 2, Kolmården Uppdrag MKB avseende inseglingen till Norrköpings hamnar Mötets syfte Samråd enligt miljöbalken angående MKB för planerade åtgärder i inseglingen till Norrköpings hamnar Datum och plats Torsdagen den 26

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER 2222064 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Utredning av MKN i berörda vattenförekomster. Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun

Utredning av MKN i berörda vattenförekomster. Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun Utredning av MKN i berörda vattenförekomster Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun 2014 Ann Bertilsson, Tina Kyrkander, Jonas Örnborg Rapport 2015:08 www.biologiochmiljo.se Ansvarig handläggare:

Läs mer

Anmälan om registrering dricksvattenanläggning

Anmälan om registrering dricksvattenanläggning 1(6) Anmälan om registrering dricksvattenanläggning Anmälan Tillsvidare Verksamheten beräknas starta (datum):.. Tidsbegränsad verksamhet Från och med- till och med(datum):... Verksamhetsutövare Företaget,

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING 2014-12-17. Detaljplan för GAMLA TENNISBANORNA, LINDVALLEN Malung-Sälens kommun, Dalarnas län

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING 2014-12-17. Detaljplan för GAMLA TENNISBANORNA, LINDVALLEN Malung-Sälens kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för GAMLA TENNISBANORNA, LINDVALLEN Malung-Sälens kommun, Dalarnas län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG - Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning

Läs mer

Utställning av fördjupad översiktsplan för Svarte tätort i Ystads kommun

Utställning av fördjupad översiktsplan för Svarte tätort i Ystads kommun asdf GRANSKNINGSYTTRANDE 1(6) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Åsa Björn 040-25 23 15 asa.bjorn@m.lst.se Miljö- och byggnadsnämnden Nya Rådhuset 271 80 Ystad Utställning av fördjupad översiktsplan

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse, Lunds och Lomma kommuner, Skåne län

Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse, Lunds och Lomma kommuner, Skåne län Växjö Tingsrätt Mark och miljödomstolen Kungsgatan 8 351 86 VÄXJÖ paketadress Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse, Sökande Adress Org. nr Lunds kommun Tekniska förvaltningen 212000-1132

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

Samrådsunderlag. Årsunda vattentäkt Sandviken Energi Vatten AB 2013-07-30. Uppdragsnr: 12030 Status: Granskningshandling

Samrådsunderlag. Årsunda vattentäkt Sandviken Energi Vatten AB 2013-07-30. Uppdragsnr: 12030 Status: Granskningshandling Samrådsunderlag Årsunda vattentäkt Sandviken Energi Vatten AB 2013-07-30 Uppdragsnr: 12030 Status: Granskningshandling Samrådsunderlag Årsunda vattentäkt Sandviken Energi Vatten AB Beställare Sandviken

Läs mer