Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun"

Transkript

1 Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Kinda kommun Antagen av kommunstyrelsen

2 Innehåll Allmänt om delegationsbeslut 3 Vidaredelegering och anmälan.. 3 Rätt att besluta.. 3 Anmälan av delegationsbeslut 4 Registrering i kommunstyrelsens protokoll 4 Ersättare 4 Allmänna ärenden.5 Allmänna handlingar, arkiv,.8 övriga administrativa frågor Personuppgiftslagen 9 Ekonomisk förvaltning 10 Inköp och upphandling. 13 Personalfrågor 14 Översiktlig planering och användning 22 av mark och vatten Gator, vägar, torg, parkeringsplatser, parker,.. 23 övriga allmänna platser Vattenförsörjning, avlopp och renhållning. 24 Mark- och bostadspolitiken. 25 Trafikpolitiken 26 Sysselsättnings- och näringslivsfrågor. 27 Säkerhets- och riskhanteringsåtgärder 28 Kommunens ansvar enligt Lagen om skydd 28 mot olyckor Måltidsverksamhet

3 Allmänt om delegationsbeslut Syftet med delegering är att de förtroendevalda ska kunna avlastas rutinärenden och få mer tid för övergripande frågor. Det leder också till ökad effektivitet och bättre service. En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i KL 34 (KomL 6:33) Delegering kan inte ske till ett presidium, om inte presidiet samtidigt är valt till utskott. Gränsen för delegering och verkställighet har betydelse för frågan om beslut kan överklagas genom laglighetsprövning och om besluten måste anmälas. Med verkställighet menas sådana ärenden som inte ger utrymme för självständiga bedömningar. (Exempel verkställighet: avgiftsdebitering enligt fastställd taxa, tilldelning av daghemsplats enligt en klar turordningsprincip) Ofta är frågorna reglerade i lag och avtal, eller tydliga policydokument. Blandad delegering, det vill säga anställd och förtroendevald i förening är ej tillåtet. KomL 6:34 anger att beslut i följande ärenden ej får delegeras 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att ett beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter Vidaredelegering och anmälan Förvaltningschef har möjlighet att vidaredelegera beslut i vissa ärendegrupper. Kommunallagens 6 kap 37 stadgar vad som gäller för vidaredelegering. Nämnden ska få kännedom om vilka ärenden som vidaredelegeras. Beslut fattade med vidaredelegering ska anmälas till den ursprungliga delegaten som i sin tur anmäler beslutet till kommunstyrelsen. Rätt att besluta Rätt att besluta på delegation innebär inte att delegaten är skyldig att besluta. Om delegaten anser ärendet vara svårbedömt eller av annan orsak inte vill besluta, kan ärendet alltid föras upp till kommunstyrelsen för beslut. Med delegationen följer också rätten att teckna avtal eller andra handlingar till följd av ett beslut. 3

4 Anmälan av delegationsbeslut Den som i delegationsordningen fått rätt att besluta i kommunstyrelsens ställe ska alltid dokumentera och skriftligt anmäla sina fattade beslut till kommunstyrelsen. Dokumentation över fattade beslut ska förvaras så att de är möjliga att återsöka. Anmälan ska ske till närmast följande sammanträde med kommunstyrelsen om inget annat meddelats. Beslut fattade på delegation kan överklagas på vanligt sätt genom laglighetsprövning vid förvaltningsrätten som första instans. Överklagandetiden räknas från den dag, då protokoll från det sammanträde när delegationsbeslutet anmäldes, tillkännagavs på kommunens officiella anslagstavla. Överklagandet ska ha ingetts till beslutande instans inom tre veckor från detta datum. Registrering i kommunstyrelsens protokoll Anmälan av delegationsbesluten antecknas under en särskild paragraf i protokollet. Av paragrafen ska framgå vilka beslut som har anmälts, vem som är delegat, samt under vilken tidsperiod besluten har fattats. Ersättare I vissa ärendegrupper kan finnas anledning att ha en ersättare för delegaten. Det anges efter snedstreck. I de fall ärenden är delegerade till kommunstyrelsens ordförande gäller delegationen för 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande vid ordförandens förfall. 4

5 Allmänna ärenden Ärende Delegat/ersättare Verkställighet Anmärkning Yttrande över utredningar, remisser och dylikt som inte Ordförande Ej policyskapande har någon omedelbar principiell betydelse för den kom- ärenden munala självstyrelsen, samt yttranden av nämnda slag om remisstiden ej medger att kommunfullmäktige behandlar remissen. Enklare remisser och yttranden Ordförande Teckna kommunens firma Ordförande KF-beslut vid varje mandatperiod eller vid förändring. Kontrasigneras av kommunchef Vidaredelegering enligt KL 6:37 Förvaltningschef Nämnden ska informeras Tillstånd att använda Kinda kommuns vapen Informationsansvarig/ Enligt KS uppställt Kommunsekreterare regelverk Skogskommitténs uppdrag KS 229/95 5

6 Ärende Delegat/ersättare Verkställighet Anmärkning Yttrande över remisser från MBR eller lantmäterimyndighet Teknisk chef angående fastighetsbildning eller bygglov Utse ersättare att träda i ordförandens ställe vid dennes Ordföranden Behöver ej anmälas förhinder Kurser och konferenser för förtroendevalda i kommunstyrelsen Arbetsutskottet Behöver ej anmälas Kurser och konferenser för anställda Närmaste chef Behöver ej anmälas Förtroendevaldas utlandsresor Arbetsutskottet Behöver ej anmälas Anställdas utlandsresor Förvaltningschef Behöver ej anmälas Representation förtroendevalda Ordförande Behöver ej anmälas (med servering av öl, vin) Representation anställda Förvaltningschef Behöver ej anmälas (med servering av öl, vin) Ägardirektiv inför bolags- och föreningsstämmor Arbetsutskottet Brådskande ärenden enligt KL 6:36 Ordförande 6

7 Ärende Delegat/ersättare Verkställighet Anmärkning Remiss av inkomna ärenden till annat förvaltningsorgan eller Kommunsekreterare tjänsteman Kommunchef Yttrande över antagande av hemvärnsmän Ordförande Uttagning till civilförsvaret Beredskapssamordnare Flaggning på kommunens officiella flaggstång Kommunsekreterare/ KS 57/97 (utöver allmän flaggdag) kommunassistent Överklagande av taxeringsbeslut Ekonomichef Hemsändningsbidrag Handläggare näringsliv Yttrande över ansökningar om stöd Handläggare näringsliv till kommersiell service i glesbygd Beslut om bygdepeng Handläggare näringsliv Öppethållande i kommunhus och telefonväxel Kommunchef Tillstånd att använda övervakningskamera Ordförande Yttranden som bedöms vara av den beskaffenheten Förvaltningschef Samråd med att de kan avgöras utan kommunstyrelsebeslut Kommunsekreterare KS ordförande Handläggare Avtal och dylikt som avser löpande förvaltningsfrågor Förvaltningschef Som ej kräver Avdelningschef KS beslut Handläggare Bidrag eller andra särskilda insatser till ideella organisationer Förvaltningschef Som kan avgöras avseende kommunal medverkan i projekt, reklam m m Informationsansvarig utan KS beslut Handläggare näringsliv 7

8 Allmänna handlingar, arkiv, övriga administrativa frågor Beslut om gallring av arkivhandlingar enligt arkivplan Kommunsekreterare Enligt fastställd Kommunassistent dokumenthanteringsplan Gallring i slutarkiv Kommunsekreterare Efter KF beslut Kommunassistent Sekretessfrågor och avslag på begäran om utlämnande Kommunsekreterare/ av allmän handling enlig eller uppställande Förvaltningschef av villkor för utlämnande av allmän handling enligt OSL 6:2, 3 Rättstidsprövning av överklagande samt avvisa för sent in- Kommunsekreterare/ Kommet överklagande Kommunassistent 8

9 Personuppgiftslagen Kommunstyrelsen är registeransvarig enligt Personuppgiftslagen för de personregister kommunstyrelsen för i sin verksamhet och förfogar över. Ärende Delegat Anmärkning Beslut att utse personuppgiftsombud (ej delegerat) Kommunstyrelsen Anmälan till datainspektionen undertecknas av kommunens firmatecknare 9

10 Ekonomisk förvaltning Placering av medel Placering av likvida medel Ekonomichef Finanspolicy Placering av pensionsmedel Ekonomichef Finanspolicy Upplåning av medel Upptagande av lån inom budgetram Ekonomichef Konvertering av befintliga lån Ekonomichef Lösen av lån Ekonomichef Upptagande av tillfällig kredit ur likviditetssynpunkt Ekonomichef Fordringar Avskrivning av fordran (ej delegerat) Kommunstyrelsen Kommunal borgen Kommunfullmäktige Ej delegerat Förvaltning av fonder/donationer Placering av donationsfondsmedel Ekonomichef Finanspolicy Utse beslutsattestanter/ersättare enligt attestreglemente Enligt intern årsbudget (ansvar per verksamhet) Förvaltningschef Delegationen gäller för en mandatperiod i taget Förändringar kompletteringar under löpande år Förvaltningschef Förvaltningschefens beslutsattest Ordföranden För kommunstyrelsen även kommunchefens beslutsattest 10

11 Omdisponering av medel Driftmedel mellan verksamheter inom budget Förvaltningschef Mellan nämnder (ej delegerat) Kommunfullmäktige Omdisponering av medel mellan investeringsprojekt Kommunfullmäktige (ej delegerat) Kravverksamhet Löpande kravverksamhet och anstånd i samråd med Kundreskontraansvarig gäldenären Godkännande av amorteringsplaner Ekonomichef Företräda kommunen inför exekutiva myndigheter Ekonomichef/ Ekonom Övrigt Ekonomiärenden som ej tillkommer Arbetsutskottet annan nämnd samt kommunstyrelsens ekonomiärenden som ej är delegerade eller är verkställighet 11

12 Underhåll och förvaltning av kommunens lösa och fasta egendom Försäljning av lös egendom Avdelningschef I samråd med eller motsvarande ekonomichef 12

13 Inköp och upphandling Upphandling av varor och tjänster inom driftbudget anvisade medel < 30 basbelopp Verksamhetsansvarig Samråd med inköpsansvarig > 30 basbelopp Verksamhetsansvarig Samråd med inköpsansvarig Upphandling av ramavtal, som gäller flera Inköpsansvarig nämnder, på ett eller flera år i driftverksamheten Upphandling av hela investeringsprojekt/delarbeten Samråd med i investeringsprojekt inom investeringsbudget anvisade medel inköpsansvarig < 10 basbelopp Verksamhetsansvarig Samråd med inköpsansvarig 5-10 basbelopp Verksamhetsansvarig Samråd med inköpsansvarig > 10 basbelopp Verksamhetsansvarig Samråd med inköpsansvarig 13

14 Personalfrågor Förhandlingsdelegationen blir delegat när det rör personalchef i beslut som är delegerade till personalchef och där ingen annan finns angiven Tecknande av kollektivavtal avseende förhållande mellan Personalchef Inom av förhandlings- Kommunen som arbetsgivare och facklig organisation delegationen fastställda riktlinjer Tvisteförhandling med enskild eller personalorganisation Personalchef Samråd med berörd chef Tvisteförhandling avseende lönetvister Personalchef/ Personalstrateg Besluta om stridsåtgärd(ej delegerat) Kommunstyrelsen Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning Personalchef Vid behov i samråd om förhandlingsrätt utom vad gäller och 38 MBL med förhandlingsdelegationen Förhandla på kommunens vägnar enligt MBL 11-14, 38 Avdelningschef eller motsvarande Avgöra tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare Förhandlingsdelegationen 14

15 Disciplinärenden Avstängning av kommunchef upp till en månad Kommunstyrelsen (ej delegerat) Förvaltningschef upp till en månad Kommunchef Efter samråd med berörd nämnd och personalchef Avdelningschefer Förvaltningschef Samråd med personalchef. Övriga Avdelningschef Samråd med pereller motsvarande sonalchef Skriftlig varning Kommunchef Arbetsutskottet Förvaltningschef Kommunchef Samråd med personalchef och berörd nämnd Avdelningschef Förvaltningschef Samråd med personalchef Övriga Närmast överordnad I samråd med personalchef 15

16 Anställning och entledigande Anställning av kommunchef Kommunstyrelsen (ej delegerat) För kortare tid än 6 månader Ordförande Förvaltningschef Kommunstyrelsen (ej delegerat) på förslag från berörd Nämnd För kortare tid än 6 månader Kommunchef I samråd med berörd nämndordförande Avdelningschef eller motsvarande Förvaltningschef Övriga anställda Avdelningschef, eller motsvarande Entledigande på egen begäran kommunchef Ordförande Förvaltningschef Kommunchef Avdelningschef Kommunchef Övriga Avdelningschef, eller motsvarande Beviljande av avgång med pension på egen begäran Lönekamrer/ (ålderspension, förtida uttag, sjukpension, särskild ålders- Biträdande pensionshandpension enligt övergångsbestämmelser, livränta, efterlevande- läggare pension Särskild ålderspension/garantipension/agf Personalchef Samråd med berörd förvaltningschef Anställningens upphörande enlig LAS 33 1 o 2 st Närmaste chef Samråd med personalchef 16

17 Uppsägning Arbetsbrist, med avgångsförmån Kommunstyrelsen (ej delegerat) Personliga skäl Förvaltningschef Samråd med personalchef Omplacering Inom avdelningen Avdelningschef Samråd med eller motsvarande personalchef Inom förvaltningen Förvaltningschef Samråd med Personalchef Mellan förvaltningar Kommunchef Samråd med personalchef och berörd förvaltningschef Omplacering av förvaltningschef Kommunchef Samråd med berörd nämnd Omplacering av avdelningschef Förvaltningschef Samråd med pereller motsvarande sonalchef Ändrat anställningsförhållande eller ändrad Avdelningschef, tjänstgöringsgrad eller motsvarande Mindre förändring av organisation och arbetsuppgifter Avdelningschef, I samråd med eller motsvarande förvaltningschef 17

18 Ledigheter Ledigheter och förläggning av semester för: Kommunchef Ordförande Förvaltningschef Kommunchef Avdelningschefer eller motsvarande Förvaltningschef Övrig personal Respektive chef Avbrytande av semester för: Kommunchef Ordförande Förvaltningschefer Kommunchef Avdelningschefer eller motsvarande Förvaltningschef Övrig personal Respektive chef Beviljande av kompensationsledighet för: Kommunchef Ordförande Förvaltningschef Kommunchef Avdelningschef eller motsvarande Förvaltningschef Övrig personal Respektive chef Övriga lagstadgade ledigheter för Kommunchef Ordförande Förvaltningschef Kommunchef Avdelningschef eller motsvarande Förvaltningschef Övrig personal Respektive chef Beslut att skjuta upp studieledighet för: I samråd med personalchef Kommunchef Ordförande Förvaltningschefer Kommunchef Avdelningschef eller motsvarande Förvaltningschef Övriga Närmaste chef 18

19 Tjänstledighet utan lön för enskild angelägenhet Mer än 6 månader för Kommunstyrelsen Kommunchef (ej delegerat) Förvaltningschef Kommunstyrelsen (ej delegerat) i samråd med berörd Nämnd Övriga Förvaltningschef Samråd med personalchef 6 månader eller mindre för: Kommunchef Ordförande Förvaltningschef Kommunchef Avdelningschef Förvaltningschef Övriga Närmaste chef Tjänstledighet med lön för enskild angelägenhet av vikt Delegat Verkställighet Anmärkning Personalchef/ Lönekamrer eller Personalstrateg Ledighet enligt lagen om facklig förtroendeman Då facklig organisation finns i flera förvaltningar Personalchef/ Lönekamrer eller Personalstrateg Då facklig organisation endast finns i nämndens/styrelsens Förvaltningschef förvaltning Ledighet med lön för efterbehandling av sjukdom Enligt AB Närmaste chef 19

20 Lönefrågor Träffa avtal om lön med anställd, nyanställning för: Kommunchef (ej delegerat) Kommunstyrelsen Förvaltningschef (ej delegerat) Kommunstyrelsen Avdelningschef eller motsvarande Förvaltningschef I samråd med personalchef Övriga Avdelningschef I samråd med pereller motsvarande sonalchef Vid enskild förhandlingsframställning) för: Kommunchef Arbetsutskottet Förvaltningschef Kommunchef I samråd med personalchef och berörd ordförande Avdelningschef eller motsvarande Förvaltningschef Samråd med personalchef Övriga Avdelningschef Samråd med eller motsvarande personalchef Fastställande av lön eller arvode i enskilt fall Förvaltningschef Godkännande av beräkning av pension Lönekamrer/ Biträdande pensions- Handläggare Beviljande av löneförskott för all personal Personalchef/ Lönekamrer Beviljande av reseförskott för all personal Lönekamrer/ Löneassistent 20

21 Pensionsfrågor Övrigt Godkännande av bisysslor för: Kommunchef (ej delegerat) Kommunstyrelsen Förvaltningschef Kommunchef Avdelningschef Förvaltningschef Övriga Avdelningschef eller Motsvarande Personalärenden som inte tillkommer annan nämnd, samt kommunstyrelsens personalärenden som ej är delegerade eller är verkställighet Arbetsutskottet * För internservice gäller särskild delegation i personalärenden 21

22 Översiktlig planering och användning av mark och vatten Yttrande över detaljplaner som berör kommunen som Fastighetschef/ fastighetsägare kommunchef Förvärva eller överlåta fastighet eller fastighetsdel där förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra fastställd detaljplan vad avser mark för gata, väg eller annan allmän plats Ingå avtal om fastighetsreglering upp till en ersättning upp till 5 gånger vid beslutet gällande basbelopp Fastighetschef Fastighetschef Yttrande över samrådsremisser Ordföranden 22

23 Gator, vägar, torg, parkeringsplatser, parker, övriga allmänna platser Upplåtelse av allmän plats till särskilt ändamål Arbetsingenjör Upplåtelse enligt torghandelsstadga Arbetsingenjör 23

24 Vattenförsörjning, avlopp och renhållning 24

25 Mark- och bostadspolitiken Ingå förhandlingsöverenskommelse med hyresgästorganisa- Fastighetschef tion avseende bostadslägenheter Försäljning av mark för småhusbebyggelse Fastighetschef Enligt av KF fastställt pris inom detaljplan Utarrendera, hyra och upplåta fastighet, lokal eller Anläggning, samt arrendera, hyra in fastighet, lokal eller anläggning för 1-5 år Jaktarrenden, fiskearrenden och jordbruksarrenden för högst 1 år i taget Fastighetschef Fastighetschef 25

26 Trafikpolitiken Yttrande över förslag till baslinjenät Arbetsutskottet Beslut om övriga nät Arbetsutskottet Färdtjänst och riksfärdtjänst Se särskild delegations- Förteckning Begränsat resande i färdtjänsten Trafiksamordnare Skolskjutsärenden Trafiksamordnare Inom av KS fastställda regler 26

27 Sysselsättnings- och näringslivsfrågor Bidrag för näringslivsåtgärder Kommunchef Som ej kräver Handläggare närings- KS beslut livsfrågor Enklare yttranden med betoning på den kommunala sysselsättningsaspekten Ordförande Yttrande över ansökningar om stöd till kommersiell service Handläggare i glesbygd näringsliv 27

28 Säkerhets- och riskhanteringsåtgärder Kommunens ansvar enligt Lagen om skydd mot olyckor 28

29 Måltidsverksamhet 29

Delegationsordning Kommunstyrelsen

Delegationsordning Kommunstyrelsen 14/KS0196 Delegationsordning Kommunstyrelsen Antagen i kommunstyrelsen 2013-02-26 58 Reviderad i kommunstyrelsen 2013-03-26 79, 2013-04-23 116, 2013-08-27 176, 2014-01-28 6 2014-11-11 255, 2015-02-24 61

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Version: 3 Beslutsinstans: 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-02-02 Nyutgåva 2. 2016-03-01 3. 2016-04-05 Anpassningar till gemensamma regler

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015: 27 Infördes i författningssamlingen den 4 juni 2015 Kultur- och fritidsnämnden beslutade 1 den 20 maj 2015 om följande

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Dokumentnamn: Delegationsbestämmelserna för utförarstyrelsen Sida: 1 (5) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Utförarstyrelsen har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 210. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende kommunledningskontoret och personalutskottet Gemensamma regler Styrelsen får uppdra

Läs mer

Dnr KFN16/16. Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden. Antagen

Dnr KFN16/16. Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden. Antagen Dnr KFN16/16 Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden Antagen 2016-03-16 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelegering och anmälan...4 Verkställighet...4 Upplysningar...

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dnr 2015/249/002 Id 48156 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2015-06-16, KS 269 Gäller från och med 2015-08-01 2 INNEHÅLL Generella bestämmelser 3 Administration 5 Ekonomifrågor

Läs mer

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun Delegationsordning 2017 inom Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun ~ Fastställd av fritids- och kulturnämnden 2016-12-07 74 Allmänt om delegering Med delegering menas att nämnden överför självständig

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Vidaredelegering från kommunchef enligt. kommunstyrelsens delegationsordning

Vidaredelegering från kommunchef enligt. kommunstyrelsens delegationsordning 1(7) Vidaredelegering från kommunchef enligt kommunstyrelsens delegationsordning Beslutad av kommunchefen, c:\users\kommun\desktop\delegationsordning ks av kc.docx Örkelljunga kommun Postadress Kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Personalchef Fastställd Kommunstyrelsen 2015-04-13 Diarienummer 2015/106 002 Delegationsordning Personalärenden i Tingsryds kommun 2 (11) Delegationsordning

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden 2016-11-15 1 för tekniska nämnden Delegationens syfte Tekniska nämndens ansvar och befogenheter regleras i tekniska nämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att inom

Läs mer

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden 1(9) James Winoy Verksamhetsstöd Tfn: 063-14 65 85 E-post: james.winoy@regionjamtland.se 2015-03-03 Dnr: RUN/6/2015 RUN/305/2015 Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen. Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55

Delegationsordning för kommunstyrelsen. Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55 Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55 Innehåll Lagregler om delegering... 4 Delegation och verkställighet... 4 Vem

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för kultur- och Sida: 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR ÖSTERSUNDS KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Fastställda av kultur- och att gälla från och med den 2 juni 2016 Kultur- och

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Delegationsordning för Tekniska nämnden

Delegationsordning för Tekniska nämnden LULEÅ KOMMUN DELEGATION Dnr 1 (5) Beslut TN 2012-12-13, 149 Susanne Rimpisalo Enhetschef Tekniska nämnden Delegationsordning för Tekniska nämnden Allmänt om delegering Regler om delegering av nämndsärenden

Läs mer

DELEGATIONSORDNINGEN

DELEGATIONSORDNINGEN DELEGATIONSORDNINGEN Beslutad av kultur- och fritidsnämnden den 17 september 2008 Delegationsordning för kulturoch fritidsförvaltningen Vad är delegation? Nämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot

Läs mer

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden Delegeringsordning för Reviderad av teknik- och servicenämnden 2016-12-08, 58, dnr TSN 2015/7 Antagen av teknik- och servicenämnden 2015-01-22, 8, dnr TSN 2015/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2012-02-07 19 2011.278 2012-02-29 Förslag till rev 2012-03-02 Förslag till rev 2012-04-03 80 2011.278 2013-06-17 105 2013.57 Punkt A19 2015-02-03 31 2015.04 Revidering

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunstyrelsen 1997-01-14 Senast reviderat 2014-03-05 53

KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunstyrelsen 1997-01-14 Senast reviderat 2014-03-05 53 KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunstyrelsen 1997-01-14 Senast reviderat 2014-03-05 53 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM DELEGATION...3 Inledning... 3 Anmälan av beslut och överklagande... 3 Skillnad mellan

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.3.1 U30 Ersätter 3.3.1 U29 Gäller fr.o.m. 2015-03-19 Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 2(10) Innehåll Kommunallagen 6

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Sida 2009-09-23 1(6) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-09-23, 109. Delegationsregler Allmänt - Genom delegering flyttas beslutanderätten från kommunstyrelsen till delegaten,

Läs mer

Delegation från kommunstyrelsen

Delegation från kommunstyrelsen Delegation från kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2012-10-23 Ks 221. Gäller från och med 2012-11-01. Reviderad 2013-01-29, 2013-02-26. Enligt kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd eller styrelse

Läs mer

Valnämndens delegeringsordning

Valnämndens delegeringsordning SID 1(6) Valnämndens delegeringsordning Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(6) Innehållsförteckning 1 Principer för beslut med stöd av delegeringsbestämmelser...3

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 handling nr 29/2007 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (11) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt Regler om delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen (KL). Delegation innebär

Läs mer

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Allmänt om delegering Delegeringsordningen är främst ett formellt instrument som reglerar beslutanderätten

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och tekniska utskottet

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och tekniska utskottet KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 211. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och Gemensamma regler Styrelsen får uppdra åt ett utskott, åt

Läs mer

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden XX Dokumenttyp: Delegationsordning Dokumentet gäller för, personalkategori: Samtliga beslutsfattare Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: XX Diarienummer: 2015.150

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen Bilaga KS 2013/9/3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret HR-konsult Hans-Göran Noren Kommunstyrelsen 1{3) 2013-04-0 SALA KOMMUN KommunstvrelsePs

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens 2015-03-10 ionsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-14, 71. Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-10, 66 Se även kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Höörs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-18, 98, ändrad i kommunstyrelsen 2015-01-12 15 och 2015-05-11 134 Delegation av beslutanderätt Enligt kommunallagen

Läs mer

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Sida 1 (7) BILAGA 3 Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Delegeringsordning Anvisningar för delegater Allmänna förutsättningar

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-27, 8 dnr VON 2015/4 Innehållsförteckning Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen Riktlinjer 2008-09-29, 226 Kommunstyrelsen

Läs mer

Delegations- och beslutsordning för Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde

Delegations- och beslutsordning för Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde 1(6) Delegations- och beslutsordning för s ansvarsområde Inledning Regler för delegering av beslutanderätt i ärenden inom kultur- och fritidsförvaltningen. Delegationens syfte Delegation av beslutanderätt

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen

Delegationsordning Kommunstyrelsen BILAGA 2 Delegationsordning 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning Syfte Gäller för Referensdokument Kommunallagen, Budget- och resultatuppföljningsreglementet, Tidigare antagen delegationsordning KFn 2003-03-11 10/03, 2004-11-23 53/04, 2005-11-25 78/05, 2006-02-16 5/06,

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Delegationsordning för räddningsnämnden

Delegationsordning för räddningsnämnden 1(12) Datum: 7 januari 2015 Delegationsordning för räddningsnämnden Gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner 2(12) Innehållsförteckning 1 Kommunallagens regler om delegering av ärenden

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera ? 2015 ens vidaredelegering Fastställd av kommundirektören 2015-03-16,.EP Christel Jönsson äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera beslutanderätten. Beslut som har

Läs mer

Allmänna regler vid delegeringsbeslut utifrån bestämmelser i Kommunallagen

Allmänna regler vid delegeringsbeslut utifrån bestämmelser i Kommunallagen Ersätter Utbytt den Sign 1:28 Delegeringsregler för Melleruds kommun Allmänna regler vid delegeringsbeslut utifrån bestämmelser i Kommunallagen 1) Genom delegering flyttas beslutanderätten från kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente. Delegationsordning. Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 KS15-171 003. Föreskrifter Plan Policy Program

Reglemente. Delegationsordning. Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 KS15-171 003. Föreskrifter Plan Policy Program KS15-171 003 Delegationsordning Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-05-12 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.4 Delegationsordning för kommunstyrelsen rev 2015, 2.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.4 Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-31 Reviderad av kommunstyrelsen

Läs mer

Delegationsordning för Servicenämnden. Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25

Delegationsordning för Servicenämnden. Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25 Delegationsordning för Servicenämnden Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25 Delegation av beslutanderätt Med delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dnr 2015/249/002 Id 50577 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2016-03-01, KS 95 Gäller från och med 2016-03-01 2 INNEHÅLL Generella bestämmelser 3 Administration 5 Ekonomifrågor

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 1 Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 2016-04-20 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Ansvarsområden... 3 Överföring av beslutanderätt Kommunallagen (KL 6 kap. 33 )... 3 Skillnaden

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad ... modell plan policy regel Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Samverkansnämnden arbetsmarknad Beslutandedatum:

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 1 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 12 mars 2015, 20 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Östra

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 2015-12-09 BoU 130 2015.04 Tillägg: C13, D9, D10 Korrigering av punkt D1 Tidigare punkt

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Stiftsstyrelsens delegationsordning

Stiftsstyrelsens delegationsordning Antagen av stiftsstyrelsen 2015-12-10 nr 201/006/15 Stiftsstyrelsens delegationsordning Stiftsfullmäktige har i stiftsstyrelsens reglemente, 6, angivit grunderna för styrelsens delegation av beslutanderätten.

Läs mer

FÖRBUNDSDIREKTIONENS DELEGATIONSORDNING

FÖRBUNDSDIREKTIONENS DELEGATIONSORDNING Fastställd i Förbundsdirektionen 2016-03-02 1(7) FÖRBUNDSDIREKTIONENS DELEGATIONSORDNING Allmänt om delegation Den kommunalrättsliga regleringen av delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33 38 kommunallagen.

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Delegationens innebörd Kommunfullmäktige får, enligt 3 kap 10 kommunallagen, uppdra åt en nämnd att i kommunfullmäktiges ställe besluta i ett

Läs mer

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Bilaga 1 Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Innehållsförteckning 1. Allmänna ärenden Sid. 4-5 2. Personalärenden Sid. 5-8 3. Ekonomi Sid 8-9 Förkortningar/Definitioner Verkställande

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Dokumentnamn: Delegationsbestämmelserna för utförarstyrelsen Sida: 1 (5) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Utförarstyrelsen har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen

Läs mer

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Sida 1(9) Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter framgår

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen 1 Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen 2015-02-10 2. Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158, 2016-05-17 55, 2016-11-15 121 2 Innehåll Lagregler om delegering... 3 Delegation och verkställighet...

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun 1/18 Beslutad: Kommunstyrelsen 131, 2015-05-27 Gäller fr o m: 2015-05-28 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:277-002 Ersätter: beslutad av kommunstyrelsen 44, 2008-02-04 (reviderad 162, 2008-06-02,

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden HebyFS 2015:47 Infördes i författningssamlingen den 8 augusti 2015 Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter ionsordning för kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av kommunstyrelsen 2015-12-17 Dokumentansvarig: Kommunjuristen Sidan 2 av 13 Beskrivning och tillämpning av delegation Kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:04 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 handling nr 12/2009 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Dnr KFN13/70. Vidaredelegation för Kultur- och fritidsnämnden. Anmäld till nämnden att gälla från Version 2.

Dnr KFN13/70. Vidaredelegation för Kultur- och fritidsnämnden. Anmäld till nämnden att gälla från Version 2. Dnr KFN13/70 för Kultur- och fritidsnämnd Anmäld till nämnd 2014-12-17 att gälla från 2015-01-01. Version 2. Dnr KFN13/70 2/9 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Regler

Läs mer

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef Övriga ärenden som delegeras samt verkställighet Administrativa frågor som delegeras från socialnämnd till IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nr Ärende Delegat 1 Godkännande av externa utförare och tecknande

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Reviderad 2016-11-03 Delegering Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt Kommunallagen kan endast

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Riktlinjer

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med handling nr 28/2007 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-06-20 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutade av kommunstyrelsen den 4 mars 1996, 54. Tillägg beslutat av kommunstyrelsen den 7 oktober 1996, 161. Ändringar och tillägg beslutade av kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt

Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt 1 (10) Typ: Delegation Giltighetstid: Tills vidare Version: 5.0 Fastställd: 2015-08-18, 177 Uppdateras: 1 år efter fastställande 2015-10-22, 228 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Ansvar 3. Anmälan av

Läs mer

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun 1/7 Beslutad: Valnämnden 2014-02-27 41 Gäller fr o m: 2014-02-27 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Valnämnden Stabsavdelningen för Valnämnden i Strängnäs kommun 1. Lagstiftningen Kommunallagens

Läs mer

2015-11-04. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning.

2015-11-04. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-04 Kommunstyrelsen Erika Nysäter Kvalificerad utredare Telefon 08 555 010 89 erika.nysater@nykvarn.se kommunstyrelsen 2016 KS/2015:346 Delegationsordning för Förvaltningens förslag

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer