Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun"

Transkript

1 Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Kinda kommun Antagen av kommunstyrelsen

2 Innehåll Allmänt om delegationsbeslut 3 Vidaredelegering och anmälan.. 3 Rätt att besluta.. 3 Anmälan av delegationsbeslut 4 Registrering i kommunstyrelsens protokoll 4 Ersättare 4 Allmänna ärenden.5 Allmänna handlingar, arkiv,.8 övriga administrativa frågor Personuppgiftslagen 9 Ekonomisk förvaltning 10 Inköp och upphandling. 13 Personalfrågor 14 Översiktlig planering och användning 22 av mark och vatten Gator, vägar, torg, parkeringsplatser, parker,.. 23 övriga allmänna platser Vattenförsörjning, avlopp och renhållning. 24 Mark- och bostadspolitiken. 25 Trafikpolitiken 26 Sysselsättnings- och näringslivsfrågor. 27 Säkerhets- och riskhanteringsåtgärder 28 Kommunens ansvar enligt Lagen om skydd 28 mot olyckor Måltidsverksamhet

3 Allmänt om delegationsbeslut Syftet med delegering är att de förtroendevalda ska kunna avlastas rutinärenden och få mer tid för övergripande frågor. Det leder också till ökad effektivitet och bättre service. En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i KL 34 (KomL 6:33) Delegering kan inte ske till ett presidium, om inte presidiet samtidigt är valt till utskott. Gränsen för delegering och verkställighet har betydelse för frågan om beslut kan överklagas genom laglighetsprövning och om besluten måste anmälas. Med verkställighet menas sådana ärenden som inte ger utrymme för självständiga bedömningar. (Exempel verkställighet: avgiftsdebitering enligt fastställd taxa, tilldelning av daghemsplats enligt en klar turordningsprincip) Ofta är frågorna reglerade i lag och avtal, eller tydliga policydokument. Blandad delegering, det vill säga anställd och förtroendevald i förening är ej tillåtet. KomL 6:34 anger att beslut i följande ärenden ej får delegeras 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att ett beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter Vidaredelegering och anmälan Förvaltningschef har möjlighet att vidaredelegera beslut i vissa ärendegrupper. Kommunallagens 6 kap 37 stadgar vad som gäller för vidaredelegering. Nämnden ska få kännedom om vilka ärenden som vidaredelegeras. Beslut fattade med vidaredelegering ska anmälas till den ursprungliga delegaten som i sin tur anmäler beslutet till kommunstyrelsen. Rätt att besluta Rätt att besluta på delegation innebär inte att delegaten är skyldig att besluta. Om delegaten anser ärendet vara svårbedömt eller av annan orsak inte vill besluta, kan ärendet alltid föras upp till kommunstyrelsen för beslut. Med delegationen följer också rätten att teckna avtal eller andra handlingar till följd av ett beslut. 3

4 Anmälan av delegationsbeslut Den som i delegationsordningen fått rätt att besluta i kommunstyrelsens ställe ska alltid dokumentera och skriftligt anmäla sina fattade beslut till kommunstyrelsen. Dokumentation över fattade beslut ska förvaras så att de är möjliga att återsöka. Anmälan ska ske till närmast följande sammanträde med kommunstyrelsen om inget annat meddelats. Beslut fattade på delegation kan överklagas på vanligt sätt genom laglighetsprövning vid förvaltningsrätten som första instans. Överklagandetiden räknas från den dag, då protokoll från det sammanträde när delegationsbeslutet anmäldes, tillkännagavs på kommunens officiella anslagstavla. Överklagandet ska ha ingetts till beslutande instans inom tre veckor från detta datum. Registrering i kommunstyrelsens protokoll Anmälan av delegationsbesluten antecknas under en särskild paragraf i protokollet. Av paragrafen ska framgå vilka beslut som har anmälts, vem som är delegat, samt under vilken tidsperiod besluten har fattats. Ersättare I vissa ärendegrupper kan finnas anledning att ha en ersättare för delegaten. Det anges efter snedstreck. I de fall ärenden är delegerade till kommunstyrelsens ordförande gäller delegationen för 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande vid ordförandens förfall. 4

5 Allmänna ärenden Ärende Delegat/ersättare Verkställighet Anmärkning Yttrande över utredningar, remisser och dylikt som inte Ordförande Ej policyskapande har någon omedelbar principiell betydelse för den kom- ärenden munala självstyrelsen, samt yttranden av nämnda slag om remisstiden ej medger att kommunfullmäktige behandlar remissen. Enklare remisser och yttranden Ordförande Teckna kommunens firma Ordförande KF-beslut vid varje mandatperiod eller vid förändring. Kontrasigneras av kommunchef Vidaredelegering enligt KL 6:37 Förvaltningschef Nämnden ska informeras Tillstånd att använda Kinda kommuns vapen Informationsansvarig/ Enligt KS uppställt Kommunsekreterare regelverk Skogskommitténs uppdrag KS 229/95 5

6 Ärende Delegat/ersättare Verkställighet Anmärkning Yttrande över remisser från MBR eller lantmäterimyndighet Teknisk chef angående fastighetsbildning eller bygglov Utse ersättare att träda i ordförandens ställe vid dennes Ordföranden Behöver ej anmälas förhinder Kurser och konferenser för förtroendevalda i kommunstyrelsen Arbetsutskottet Behöver ej anmälas Kurser och konferenser för anställda Närmaste chef Behöver ej anmälas Förtroendevaldas utlandsresor Arbetsutskottet Behöver ej anmälas Anställdas utlandsresor Förvaltningschef Behöver ej anmälas Representation förtroendevalda Ordförande Behöver ej anmälas (med servering av öl, vin) Representation anställda Förvaltningschef Behöver ej anmälas (med servering av öl, vin) Ägardirektiv inför bolags- och föreningsstämmor Arbetsutskottet Brådskande ärenden enligt KL 6:36 Ordförande 6

7 Ärende Delegat/ersättare Verkställighet Anmärkning Remiss av inkomna ärenden till annat förvaltningsorgan eller Kommunsekreterare tjänsteman Kommunchef Yttrande över antagande av hemvärnsmän Ordförande Uttagning till civilförsvaret Beredskapssamordnare Flaggning på kommunens officiella flaggstång Kommunsekreterare/ KS 57/97 (utöver allmän flaggdag) kommunassistent Överklagande av taxeringsbeslut Ekonomichef Hemsändningsbidrag Handläggare näringsliv Yttrande över ansökningar om stöd Handläggare näringsliv till kommersiell service i glesbygd Beslut om bygdepeng Handläggare näringsliv Öppethållande i kommunhus och telefonväxel Kommunchef Tillstånd att använda övervakningskamera Ordförande Yttranden som bedöms vara av den beskaffenheten Förvaltningschef Samråd med att de kan avgöras utan kommunstyrelsebeslut Kommunsekreterare KS ordförande Handläggare Avtal och dylikt som avser löpande förvaltningsfrågor Förvaltningschef Som ej kräver Avdelningschef KS beslut Handläggare Bidrag eller andra särskilda insatser till ideella organisationer Förvaltningschef Som kan avgöras avseende kommunal medverkan i projekt, reklam m m Informationsansvarig utan KS beslut Handläggare näringsliv 7

8 Allmänna handlingar, arkiv, övriga administrativa frågor Beslut om gallring av arkivhandlingar enligt arkivplan Kommunsekreterare Enligt fastställd Kommunassistent dokumenthanteringsplan Gallring i slutarkiv Kommunsekreterare Efter KF beslut Kommunassistent Sekretessfrågor och avslag på begäran om utlämnande Kommunsekreterare/ av allmän handling enlig eller uppställande Förvaltningschef av villkor för utlämnande av allmän handling enligt OSL 6:2, 3 Rättstidsprövning av överklagande samt avvisa för sent in- Kommunsekreterare/ Kommet överklagande Kommunassistent 8

9 Personuppgiftslagen Kommunstyrelsen är registeransvarig enligt Personuppgiftslagen för de personregister kommunstyrelsen för i sin verksamhet och förfogar över. Ärende Delegat Anmärkning Beslut att utse personuppgiftsombud (ej delegerat) Kommunstyrelsen Anmälan till datainspektionen undertecknas av kommunens firmatecknare 9

10 Ekonomisk förvaltning Placering av medel Placering av likvida medel Ekonomichef Finanspolicy Placering av pensionsmedel Ekonomichef Finanspolicy Upplåning av medel Upptagande av lån inom budgetram Ekonomichef Konvertering av befintliga lån Ekonomichef Lösen av lån Ekonomichef Upptagande av tillfällig kredit ur likviditetssynpunkt Ekonomichef Fordringar Avskrivning av fordran (ej delegerat) Kommunstyrelsen Kommunal borgen Kommunfullmäktige Ej delegerat Förvaltning av fonder/donationer Placering av donationsfondsmedel Ekonomichef Finanspolicy Utse beslutsattestanter/ersättare enligt attestreglemente Enligt intern årsbudget (ansvar per verksamhet) Förvaltningschef Delegationen gäller för en mandatperiod i taget Förändringar kompletteringar under löpande år Förvaltningschef Förvaltningschefens beslutsattest Ordföranden För kommunstyrelsen även kommunchefens beslutsattest 10

11 Omdisponering av medel Driftmedel mellan verksamheter inom budget Förvaltningschef Mellan nämnder (ej delegerat) Kommunfullmäktige Omdisponering av medel mellan investeringsprojekt Kommunfullmäktige (ej delegerat) Kravverksamhet Löpande kravverksamhet och anstånd i samråd med Kundreskontraansvarig gäldenären Godkännande av amorteringsplaner Ekonomichef Företräda kommunen inför exekutiva myndigheter Ekonomichef/ Ekonom Övrigt Ekonomiärenden som ej tillkommer Arbetsutskottet annan nämnd samt kommunstyrelsens ekonomiärenden som ej är delegerade eller är verkställighet 11

12 Underhåll och förvaltning av kommunens lösa och fasta egendom Försäljning av lös egendom Avdelningschef I samråd med eller motsvarande ekonomichef 12

13 Inköp och upphandling Upphandling av varor och tjänster inom driftbudget anvisade medel < 30 basbelopp Verksamhetsansvarig Samråd med inköpsansvarig > 30 basbelopp Verksamhetsansvarig Samråd med inköpsansvarig Upphandling av ramavtal, som gäller flera Inköpsansvarig nämnder, på ett eller flera år i driftverksamheten Upphandling av hela investeringsprojekt/delarbeten Samråd med i investeringsprojekt inom investeringsbudget anvisade medel inköpsansvarig < 10 basbelopp Verksamhetsansvarig Samråd med inköpsansvarig 5-10 basbelopp Verksamhetsansvarig Samråd med inköpsansvarig > 10 basbelopp Verksamhetsansvarig Samråd med inköpsansvarig 13

14 Personalfrågor Förhandlingsdelegationen blir delegat när det rör personalchef i beslut som är delegerade till personalchef och där ingen annan finns angiven Tecknande av kollektivavtal avseende förhållande mellan Personalchef Inom av förhandlings- Kommunen som arbetsgivare och facklig organisation delegationen fastställda riktlinjer Tvisteförhandling med enskild eller personalorganisation Personalchef Samråd med berörd chef Tvisteförhandling avseende lönetvister Personalchef/ Personalstrateg Besluta om stridsåtgärd(ej delegerat) Kommunstyrelsen Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning Personalchef Vid behov i samråd om förhandlingsrätt utom vad gäller och 38 MBL med förhandlingsdelegationen Förhandla på kommunens vägnar enligt MBL 11-14, 38 Avdelningschef eller motsvarande Avgöra tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare Förhandlingsdelegationen 14

15 Disciplinärenden Avstängning av kommunchef upp till en månad Kommunstyrelsen (ej delegerat) Förvaltningschef upp till en månad Kommunchef Efter samråd med berörd nämnd och personalchef Avdelningschefer Förvaltningschef Samråd med personalchef. Övriga Avdelningschef Samråd med pereller motsvarande sonalchef Skriftlig varning Kommunchef Arbetsutskottet Förvaltningschef Kommunchef Samråd med personalchef och berörd nämnd Avdelningschef Förvaltningschef Samråd med personalchef Övriga Närmast överordnad I samråd med personalchef 15

16 Anställning och entledigande Anställning av kommunchef Kommunstyrelsen (ej delegerat) För kortare tid än 6 månader Ordförande Förvaltningschef Kommunstyrelsen (ej delegerat) på förslag från berörd Nämnd För kortare tid än 6 månader Kommunchef I samråd med berörd nämndordförande Avdelningschef eller motsvarande Förvaltningschef Övriga anställda Avdelningschef, eller motsvarande Entledigande på egen begäran kommunchef Ordförande Förvaltningschef Kommunchef Avdelningschef Kommunchef Övriga Avdelningschef, eller motsvarande Beviljande av avgång med pension på egen begäran Lönekamrer/ (ålderspension, förtida uttag, sjukpension, särskild ålders- Biträdande pensionshandpension enligt övergångsbestämmelser, livränta, efterlevande- läggare pension Särskild ålderspension/garantipension/agf Personalchef Samråd med berörd förvaltningschef Anställningens upphörande enlig LAS 33 1 o 2 st Närmaste chef Samråd med personalchef 16

17 Uppsägning Arbetsbrist, med avgångsförmån Kommunstyrelsen (ej delegerat) Personliga skäl Förvaltningschef Samråd med personalchef Omplacering Inom avdelningen Avdelningschef Samråd med eller motsvarande personalchef Inom förvaltningen Förvaltningschef Samråd med Personalchef Mellan förvaltningar Kommunchef Samråd med personalchef och berörd förvaltningschef Omplacering av förvaltningschef Kommunchef Samråd med berörd nämnd Omplacering av avdelningschef Förvaltningschef Samråd med pereller motsvarande sonalchef Ändrat anställningsförhållande eller ändrad Avdelningschef, tjänstgöringsgrad eller motsvarande Mindre förändring av organisation och arbetsuppgifter Avdelningschef, I samråd med eller motsvarande förvaltningschef 17

18 Ledigheter Ledigheter och förläggning av semester för: Kommunchef Ordförande Förvaltningschef Kommunchef Avdelningschefer eller motsvarande Förvaltningschef Övrig personal Respektive chef Avbrytande av semester för: Kommunchef Ordförande Förvaltningschefer Kommunchef Avdelningschefer eller motsvarande Förvaltningschef Övrig personal Respektive chef Beviljande av kompensationsledighet för: Kommunchef Ordförande Förvaltningschef Kommunchef Avdelningschef eller motsvarande Förvaltningschef Övrig personal Respektive chef Övriga lagstadgade ledigheter för Kommunchef Ordförande Förvaltningschef Kommunchef Avdelningschef eller motsvarande Förvaltningschef Övrig personal Respektive chef Beslut att skjuta upp studieledighet för: I samråd med personalchef Kommunchef Ordförande Förvaltningschefer Kommunchef Avdelningschef eller motsvarande Förvaltningschef Övriga Närmaste chef 18

19 Tjänstledighet utan lön för enskild angelägenhet Mer än 6 månader för Kommunstyrelsen Kommunchef (ej delegerat) Förvaltningschef Kommunstyrelsen (ej delegerat) i samråd med berörd Nämnd Övriga Förvaltningschef Samråd med personalchef 6 månader eller mindre för: Kommunchef Ordförande Förvaltningschef Kommunchef Avdelningschef Förvaltningschef Övriga Närmaste chef Tjänstledighet med lön för enskild angelägenhet av vikt Delegat Verkställighet Anmärkning Personalchef/ Lönekamrer eller Personalstrateg Ledighet enligt lagen om facklig förtroendeman Då facklig organisation finns i flera förvaltningar Personalchef/ Lönekamrer eller Personalstrateg Då facklig organisation endast finns i nämndens/styrelsens Förvaltningschef förvaltning Ledighet med lön för efterbehandling av sjukdom Enligt AB Närmaste chef 19

20 Lönefrågor Träffa avtal om lön med anställd, nyanställning för: Kommunchef (ej delegerat) Kommunstyrelsen Förvaltningschef (ej delegerat) Kommunstyrelsen Avdelningschef eller motsvarande Förvaltningschef I samråd med personalchef Övriga Avdelningschef I samråd med pereller motsvarande sonalchef Vid enskild förhandlingsframställning) för: Kommunchef Arbetsutskottet Förvaltningschef Kommunchef I samråd med personalchef och berörd ordförande Avdelningschef eller motsvarande Förvaltningschef Samråd med personalchef Övriga Avdelningschef Samråd med eller motsvarande personalchef Fastställande av lön eller arvode i enskilt fall Förvaltningschef Godkännande av beräkning av pension Lönekamrer/ Biträdande pensions- Handläggare Beviljande av löneförskott för all personal Personalchef/ Lönekamrer Beviljande av reseförskott för all personal Lönekamrer/ Löneassistent 20

21 Pensionsfrågor Övrigt Godkännande av bisysslor för: Kommunchef (ej delegerat) Kommunstyrelsen Förvaltningschef Kommunchef Avdelningschef Förvaltningschef Övriga Avdelningschef eller Motsvarande Personalärenden som inte tillkommer annan nämnd, samt kommunstyrelsens personalärenden som ej är delegerade eller är verkställighet Arbetsutskottet * För internservice gäller särskild delegation i personalärenden 21

22 Översiktlig planering och användning av mark och vatten Yttrande över detaljplaner som berör kommunen som Fastighetschef/ fastighetsägare kommunchef Förvärva eller överlåta fastighet eller fastighetsdel där förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra fastställd detaljplan vad avser mark för gata, väg eller annan allmän plats Ingå avtal om fastighetsreglering upp till en ersättning upp till 5 gånger vid beslutet gällande basbelopp Fastighetschef Fastighetschef Yttrande över samrådsremisser Ordföranden 22

23 Gator, vägar, torg, parkeringsplatser, parker, övriga allmänna platser Upplåtelse av allmän plats till särskilt ändamål Arbetsingenjör Upplåtelse enligt torghandelsstadga Arbetsingenjör 23

24 Vattenförsörjning, avlopp och renhållning 24

25 Mark- och bostadspolitiken Ingå förhandlingsöverenskommelse med hyresgästorganisa- Fastighetschef tion avseende bostadslägenheter Försäljning av mark för småhusbebyggelse Fastighetschef Enligt av KF fastställt pris inom detaljplan Utarrendera, hyra och upplåta fastighet, lokal eller Anläggning, samt arrendera, hyra in fastighet, lokal eller anläggning för 1-5 år Jaktarrenden, fiskearrenden och jordbruksarrenden för högst 1 år i taget Fastighetschef Fastighetschef 25

26 Trafikpolitiken Yttrande över förslag till baslinjenät Arbetsutskottet Beslut om övriga nät Arbetsutskottet Färdtjänst och riksfärdtjänst Se särskild delegations- Förteckning Begränsat resande i färdtjänsten Trafiksamordnare Skolskjutsärenden Trafiksamordnare Inom av KS fastställda regler 26

27 Sysselsättnings- och näringslivsfrågor Bidrag för näringslivsåtgärder Kommunchef Som ej kräver Handläggare närings- KS beslut livsfrågor Enklare yttranden med betoning på den kommunala sysselsättningsaspekten Ordförande Yttrande över ansökningar om stöd till kommersiell service Handläggare i glesbygd näringsliv 27

28 Säkerhets- och riskhanteringsåtgärder Kommunens ansvar enligt Lagen om skydd mot olyckor 28

29 Måltidsverksamhet 29

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 16.05 Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunfullmäktige 2010-12-16, 137 Innehållsförteckning Instruktion för kommunstyrelsens utskott...3 Finansutskottet...5 Ledningsuppgifter...

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Bakgrund Kommunstyrelsens reglemente medger rätt att delegera beslut enl. 6 kap. 33 kommunallagen. Information om hantering av delegationsordningen Näringslivschefen

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. Begreppet nämnd innefattar

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder 2015:14 Delegationsordning social- och omvårdnadsnämnd Gällande omvårdnadsförvaltningen, reviderad 2015-02-23 Antagen av social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 A. Generella bestämmelser för delegation

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet,

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet, REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 27 februari 2003, 17, den 15 december 2005, 154, den 31 januari 2007, 9, den

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden ionsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Reviderad den 2015-06-03 Antagen den 2015-06-03 UAIN14/39 1 Innehållsförteckning 1 Anmälan av delegationsbeslut... 3 2 Rätt att besluta...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-21 Reglemente för kommunstyrelsen Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE

DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 1 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE Fastställd av kommunstyrelsen 2010-11-09, 308 Reviderad av kommunstyrelsen 2013-03-05,

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation)

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) DELEGATIONSBESLUT 2014-03-24 Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) Allmänna bestämmelser 1 Delegering innebär inte rätt att fatta beslut i ärenden som innefattar

Läs mer