Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun"

Transkript

1 Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Kinda kommun Antagen av kommunstyrelsen

2 Innehåll Allmänt om delegationsbeslut 3 Vidaredelegering och anmälan.. 3 Rätt att besluta.. 3 Anmälan av delegationsbeslut 4 Registrering i kommunstyrelsens protokoll 4 Ersättare 4 Allmänna ärenden.5 Allmänna handlingar, arkiv,.8 övriga administrativa frågor Personuppgiftslagen 9 Ekonomisk förvaltning 10 Inköp och upphandling. 13 Personalfrågor 14 Översiktlig planering och användning 22 av mark och vatten Gator, vägar, torg, parkeringsplatser, parker,.. 23 övriga allmänna platser Vattenförsörjning, avlopp och renhållning. 24 Mark- och bostadspolitiken. 25 Trafikpolitiken 26 Sysselsättnings- och näringslivsfrågor. 27 Säkerhets- och riskhanteringsåtgärder 28 Kommunens ansvar enligt Lagen om skydd 28 mot olyckor Måltidsverksamhet

3 Allmänt om delegationsbeslut Syftet med delegering är att de förtroendevalda ska kunna avlastas rutinärenden och få mer tid för övergripande frågor. Det leder också till ökad effektivitet och bättre service. En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i KL 34 (KomL 6:33) Delegering kan inte ske till ett presidium, om inte presidiet samtidigt är valt till utskott. Gränsen för delegering och verkställighet har betydelse för frågan om beslut kan överklagas genom laglighetsprövning och om besluten måste anmälas. Med verkställighet menas sådana ärenden som inte ger utrymme för självständiga bedömningar. (Exempel verkställighet: avgiftsdebitering enligt fastställd taxa, tilldelning av daghemsplats enligt en klar turordningsprincip) Ofta är frågorna reglerade i lag och avtal, eller tydliga policydokument. Blandad delegering, det vill säga anställd och förtroendevald i förening är ej tillåtet. KomL 6:34 anger att beslut i följande ärenden ej får delegeras 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att ett beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter Vidaredelegering och anmälan Förvaltningschef har möjlighet att vidaredelegera beslut i vissa ärendegrupper. Kommunallagens 6 kap 37 stadgar vad som gäller för vidaredelegering. Nämnden ska få kännedom om vilka ärenden som vidaredelegeras. Beslut fattade med vidaredelegering ska anmälas till den ursprungliga delegaten som i sin tur anmäler beslutet till kommunstyrelsen. Rätt att besluta Rätt att besluta på delegation innebär inte att delegaten är skyldig att besluta. Om delegaten anser ärendet vara svårbedömt eller av annan orsak inte vill besluta, kan ärendet alltid föras upp till kommunstyrelsen för beslut. Med delegationen följer också rätten att teckna avtal eller andra handlingar till följd av ett beslut. 3

4 Anmälan av delegationsbeslut Den som i delegationsordningen fått rätt att besluta i kommunstyrelsens ställe ska alltid dokumentera och skriftligt anmäla sina fattade beslut till kommunstyrelsen. Dokumentation över fattade beslut ska förvaras så att de är möjliga att återsöka. Anmälan ska ske till närmast följande sammanträde med kommunstyrelsen om inget annat meddelats. Beslut fattade på delegation kan överklagas på vanligt sätt genom laglighetsprövning vid förvaltningsrätten som första instans. Överklagandetiden räknas från den dag, då protokoll från det sammanträde när delegationsbeslutet anmäldes, tillkännagavs på kommunens officiella anslagstavla. Överklagandet ska ha ingetts till beslutande instans inom tre veckor från detta datum. Registrering i kommunstyrelsens protokoll Anmälan av delegationsbesluten antecknas under en särskild paragraf i protokollet. Av paragrafen ska framgå vilka beslut som har anmälts, vem som är delegat, samt under vilken tidsperiod besluten har fattats. Ersättare I vissa ärendegrupper kan finnas anledning att ha en ersättare för delegaten. Det anges efter snedstreck. I de fall ärenden är delegerade till kommunstyrelsens ordförande gäller delegationen för 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande vid ordförandens förfall. 4

5 Allmänna ärenden Ärende Delegat/ersättare Verkställighet Anmärkning Yttrande över utredningar, remisser och dylikt som inte Ordförande Ej policyskapande har någon omedelbar principiell betydelse för den kom- ärenden munala självstyrelsen, samt yttranden av nämnda slag om remisstiden ej medger att kommunfullmäktige behandlar remissen. Enklare remisser och yttranden Ordförande Teckna kommunens firma Ordförande KF-beslut vid varje mandatperiod eller vid förändring. Kontrasigneras av kommunchef Vidaredelegering enligt KL 6:37 Förvaltningschef Nämnden ska informeras Tillstånd att använda Kinda kommuns vapen Informationsansvarig/ Enligt KS uppställt Kommunsekreterare regelverk Skogskommitténs uppdrag KS 229/95 5

6 Ärende Delegat/ersättare Verkställighet Anmärkning Yttrande över remisser från MBR eller lantmäterimyndighet Teknisk chef angående fastighetsbildning eller bygglov Utse ersättare att träda i ordförandens ställe vid dennes Ordföranden Behöver ej anmälas förhinder Kurser och konferenser för förtroendevalda i kommunstyrelsen Arbetsutskottet Behöver ej anmälas Kurser och konferenser för anställda Närmaste chef Behöver ej anmälas Förtroendevaldas utlandsresor Arbetsutskottet Behöver ej anmälas Anställdas utlandsresor Förvaltningschef Behöver ej anmälas Representation förtroendevalda Ordförande Behöver ej anmälas (med servering av öl, vin) Representation anställda Förvaltningschef Behöver ej anmälas (med servering av öl, vin) Ägardirektiv inför bolags- och föreningsstämmor Arbetsutskottet Brådskande ärenden enligt KL 6:36 Ordförande 6

7 Ärende Delegat/ersättare Verkställighet Anmärkning Remiss av inkomna ärenden till annat förvaltningsorgan eller Kommunsekreterare tjänsteman Kommunchef Yttrande över antagande av hemvärnsmän Ordförande Uttagning till civilförsvaret Beredskapssamordnare Flaggning på kommunens officiella flaggstång Kommunsekreterare/ KS 57/97 (utöver allmän flaggdag) kommunassistent Överklagande av taxeringsbeslut Ekonomichef Hemsändningsbidrag Handläggare näringsliv Yttrande över ansökningar om stöd Handläggare näringsliv till kommersiell service i glesbygd Beslut om bygdepeng Handläggare näringsliv Öppethållande i kommunhus och telefonväxel Kommunchef Tillstånd att använda övervakningskamera Ordförande Yttranden som bedöms vara av den beskaffenheten Förvaltningschef Samråd med att de kan avgöras utan kommunstyrelsebeslut Kommunsekreterare KS ordförande Handläggare Avtal och dylikt som avser löpande förvaltningsfrågor Förvaltningschef Som ej kräver Avdelningschef KS beslut Handläggare Bidrag eller andra särskilda insatser till ideella organisationer Förvaltningschef Som kan avgöras avseende kommunal medverkan i projekt, reklam m m Informationsansvarig utan KS beslut Handläggare näringsliv 7

8 Allmänna handlingar, arkiv, övriga administrativa frågor Beslut om gallring av arkivhandlingar enligt arkivplan Kommunsekreterare Enligt fastställd Kommunassistent dokumenthanteringsplan Gallring i slutarkiv Kommunsekreterare Efter KF beslut Kommunassistent Sekretessfrågor och avslag på begäran om utlämnande Kommunsekreterare/ av allmän handling enlig eller uppställande Förvaltningschef av villkor för utlämnande av allmän handling enligt OSL 6:2, 3 Rättstidsprövning av överklagande samt avvisa för sent in- Kommunsekreterare/ Kommet överklagande Kommunassistent 8

9 Personuppgiftslagen Kommunstyrelsen är registeransvarig enligt Personuppgiftslagen för de personregister kommunstyrelsen för i sin verksamhet och förfogar över. Ärende Delegat Anmärkning Beslut att utse personuppgiftsombud (ej delegerat) Kommunstyrelsen Anmälan till datainspektionen undertecknas av kommunens firmatecknare 9

10 Ekonomisk förvaltning Placering av medel Placering av likvida medel Ekonomichef Finanspolicy Placering av pensionsmedel Ekonomichef Finanspolicy Upplåning av medel Upptagande av lån inom budgetram Ekonomichef Konvertering av befintliga lån Ekonomichef Lösen av lån Ekonomichef Upptagande av tillfällig kredit ur likviditetssynpunkt Ekonomichef Fordringar Avskrivning av fordran (ej delegerat) Kommunstyrelsen Kommunal borgen Kommunfullmäktige Ej delegerat Förvaltning av fonder/donationer Placering av donationsfondsmedel Ekonomichef Finanspolicy Utse beslutsattestanter/ersättare enligt attestreglemente Enligt intern årsbudget (ansvar per verksamhet) Förvaltningschef Delegationen gäller för en mandatperiod i taget Förändringar kompletteringar under löpande år Förvaltningschef Förvaltningschefens beslutsattest Ordföranden För kommunstyrelsen även kommunchefens beslutsattest 10

11 Omdisponering av medel Driftmedel mellan verksamheter inom budget Förvaltningschef Mellan nämnder (ej delegerat) Kommunfullmäktige Omdisponering av medel mellan investeringsprojekt Kommunfullmäktige (ej delegerat) Kravverksamhet Löpande kravverksamhet och anstånd i samråd med Kundreskontraansvarig gäldenären Godkännande av amorteringsplaner Ekonomichef Företräda kommunen inför exekutiva myndigheter Ekonomichef/ Ekonom Övrigt Ekonomiärenden som ej tillkommer Arbetsutskottet annan nämnd samt kommunstyrelsens ekonomiärenden som ej är delegerade eller är verkställighet 11

12 Underhåll och förvaltning av kommunens lösa och fasta egendom Försäljning av lös egendom Avdelningschef I samråd med eller motsvarande ekonomichef 12

13 Inköp och upphandling Upphandling av varor och tjänster inom driftbudget anvisade medel < 30 basbelopp Verksamhetsansvarig Samråd med inköpsansvarig > 30 basbelopp Verksamhetsansvarig Samråd med inköpsansvarig Upphandling av ramavtal, som gäller flera Inköpsansvarig nämnder, på ett eller flera år i driftverksamheten Upphandling av hela investeringsprojekt/delarbeten Samråd med i investeringsprojekt inom investeringsbudget anvisade medel inköpsansvarig < 10 basbelopp Verksamhetsansvarig Samråd med inköpsansvarig 5-10 basbelopp Verksamhetsansvarig Samråd med inköpsansvarig > 10 basbelopp Verksamhetsansvarig Samråd med inköpsansvarig 13

14 Personalfrågor Förhandlingsdelegationen blir delegat när det rör personalchef i beslut som är delegerade till personalchef och där ingen annan finns angiven Tecknande av kollektivavtal avseende förhållande mellan Personalchef Inom av förhandlings- Kommunen som arbetsgivare och facklig organisation delegationen fastställda riktlinjer Tvisteförhandling med enskild eller personalorganisation Personalchef Samråd med berörd chef Tvisteförhandling avseende lönetvister Personalchef/ Personalstrateg Besluta om stridsåtgärd(ej delegerat) Kommunstyrelsen Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning Personalchef Vid behov i samråd om förhandlingsrätt utom vad gäller och 38 MBL med förhandlingsdelegationen Förhandla på kommunens vägnar enligt MBL 11-14, 38 Avdelningschef eller motsvarande Avgöra tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare Förhandlingsdelegationen 14

15 Disciplinärenden Avstängning av kommunchef upp till en månad Kommunstyrelsen (ej delegerat) Förvaltningschef upp till en månad Kommunchef Efter samråd med berörd nämnd och personalchef Avdelningschefer Förvaltningschef Samråd med personalchef. Övriga Avdelningschef Samråd med pereller motsvarande sonalchef Skriftlig varning Kommunchef Arbetsutskottet Förvaltningschef Kommunchef Samråd med personalchef och berörd nämnd Avdelningschef Förvaltningschef Samråd med personalchef Övriga Närmast överordnad I samråd med personalchef 15

16 Anställning och entledigande Anställning av kommunchef Kommunstyrelsen (ej delegerat) För kortare tid än 6 månader Ordförande Förvaltningschef Kommunstyrelsen (ej delegerat) på förslag från berörd Nämnd För kortare tid än 6 månader Kommunchef I samråd med berörd nämndordförande Avdelningschef eller motsvarande Förvaltningschef Övriga anställda Avdelningschef, eller motsvarande Entledigande på egen begäran kommunchef Ordförande Förvaltningschef Kommunchef Avdelningschef Kommunchef Övriga Avdelningschef, eller motsvarande Beviljande av avgång med pension på egen begäran Lönekamrer/ (ålderspension, förtida uttag, sjukpension, särskild ålders- Biträdande pensionshandpension enligt övergångsbestämmelser, livränta, efterlevande- läggare pension Särskild ålderspension/garantipension/agf Personalchef Samråd med berörd förvaltningschef Anställningens upphörande enlig LAS 33 1 o 2 st Närmaste chef Samråd med personalchef 16

17 Uppsägning Arbetsbrist, med avgångsförmån Kommunstyrelsen (ej delegerat) Personliga skäl Förvaltningschef Samråd med personalchef Omplacering Inom avdelningen Avdelningschef Samråd med eller motsvarande personalchef Inom förvaltningen Förvaltningschef Samråd med Personalchef Mellan förvaltningar Kommunchef Samråd med personalchef och berörd förvaltningschef Omplacering av förvaltningschef Kommunchef Samråd med berörd nämnd Omplacering av avdelningschef Förvaltningschef Samråd med pereller motsvarande sonalchef Ändrat anställningsförhållande eller ändrad Avdelningschef, tjänstgöringsgrad eller motsvarande Mindre förändring av organisation och arbetsuppgifter Avdelningschef, I samråd med eller motsvarande förvaltningschef 17

18 Ledigheter Ledigheter och förläggning av semester för: Kommunchef Ordförande Förvaltningschef Kommunchef Avdelningschefer eller motsvarande Förvaltningschef Övrig personal Respektive chef Avbrytande av semester för: Kommunchef Ordförande Förvaltningschefer Kommunchef Avdelningschefer eller motsvarande Förvaltningschef Övrig personal Respektive chef Beviljande av kompensationsledighet för: Kommunchef Ordförande Förvaltningschef Kommunchef Avdelningschef eller motsvarande Förvaltningschef Övrig personal Respektive chef Övriga lagstadgade ledigheter för Kommunchef Ordförande Förvaltningschef Kommunchef Avdelningschef eller motsvarande Förvaltningschef Övrig personal Respektive chef Beslut att skjuta upp studieledighet för: I samråd med personalchef Kommunchef Ordförande Förvaltningschefer Kommunchef Avdelningschef eller motsvarande Förvaltningschef Övriga Närmaste chef 18

19 Tjänstledighet utan lön för enskild angelägenhet Mer än 6 månader för Kommunstyrelsen Kommunchef (ej delegerat) Förvaltningschef Kommunstyrelsen (ej delegerat) i samråd med berörd Nämnd Övriga Förvaltningschef Samråd med personalchef 6 månader eller mindre för: Kommunchef Ordförande Förvaltningschef Kommunchef Avdelningschef Förvaltningschef Övriga Närmaste chef Tjänstledighet med lön för enskild angelägenhet av vikt Delegat Verkställighet Anmärkning Personalchef/ Lönekamrer eller Personalstrateg Ledighet enligt lagen om facklig förtroendeman Då facklig organisation finns i flera förvaltningar Personalchef/ Lönekamrer eller Personalstrateg Då facklig organisation endast finns i nämndens/styrelsens Förvaltningschef förvaltning Ledighet med lön för efterbehandling av sjukdom Enligt AB Närmaste chef 19

20 Lönefrågor Träffa avtal om lön med anställd, nyanställning för: Kommunchef (ej delegerat) Kommunstyrelsen Förvaltningschef (ej delegerat) Kommunstyrelsen Avdelningschef eller motsvarande Förvaltningschef I samråd med personalchef Övriga Avdelningschef I samråd med pereller motsvarande sonalchef Vid enskild förhandlingsframställning) för: Kommunchef Arbetsutskottet Förvaltningschef Kommunchef I samråd med personalchef och berörd ordförande Avdelningschef eller motsvarande Förvaltningschef Samråd med personalchef Övriga Avdelningschef Samråd med eller motsvarande personalchef Fastställande av lön eller arvode i enskilt fall Förvaltningschef Godkännande av beräkning av pension Lönekamrer/ Biträdande pensions- Handläggare Beviljande av löneförskott för all personal Personalchef/ Lönekamrer Beviljande av reseförskott för all personal Lönekamrer/ Löneassistent 20

21 Pensionsfrågor Övrigt Godkännande av bisysslor för: Kommunchef (ej delegerat) Kommunstyrelsen Förvaltningschef Kommunchef Avdelningschef Förvaltningschef Övriga Avdelningschef eller Motsvarande Personalärenden som inte tillkommer annan nämnd, samt kommunstyrelsens personalärenden som ej är delegerade eller är verkställighet Arbetsutskottet * För internservice gäller särskild delegation i personalärenden 21

22 Översiktlig planering och användning av mark och vatten Yttrande över detaljplaner som berör kommunen som Fastighetschef/ fastighetsägare kommunchef Förvärva eller överlåta fastighet eller fastighetsdel där förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra fastställd detaljplan vad avser mark för gata, väg eller annan allmän plats Ingå avtal om fastighetsreglering upp till en ersättning upp till 5 gånger vid beslutet gällande basbelopp Fastighetschef Fastighetschef Yttrande över samrådsremisser Ordföranden 22

23 Gator, vägar, torg, parkeringsplatser, parker, övriga allmänna platser Upplåtelse av allmän plats till särskilt ändamål Arbetsingenjör Upplåtelse enligt torghandelsstadga Arbetsingenjör 23

24 Vattenförsörjning, avlopp och renhållning 24

25 Mark- och bostadspolitiken Ingå förhandlingsöverenskommelse med hyresgästorganisa- Fastighetschef tion avseende bostadslägenheter Försäljning av mark för småhusbebyggelse Fastighetschef Enligt av KF fastställt pris inom detaljplan Utarrendera, hyra och upplåta fastighet, lokal eller Anläggning, samt arrendera, hyra in fastighet, lokal eller anläggning för 1-5 år Jaktarrenden, fiskearrenden och jordbruksarrenden för högst 1 år i taget Fastighetschef Fastighetschef 25

26 Trafikpolitiken Yttrande över förslag till baslinjenät Arbetsutskottet Beslut om övriga nät Arbetsutskottet Färdtjänst och riksfärdtjänst Se särskild delegations- Förteckning Begränsat resande i färdtjänsten Trafiksamordnare Skolskjutsärenden Trafiksamordnare Inom av KS fastställda regler 26

27 Sysselsättnings- och näringslivsfrågor Bidrag för näringslivsåtgärder Kommunchef Som ej kräver Handläggare närings- KS beslut livsfrågor Enklare yttranden med betoning på den kommunala sysselsättningsaspekten Ordförande Yttrande över ansökningar om stöd till kommersiell service Handläggare i glesbygd näringsliv 27

28 Säkerhets- och riskhanteringsåtgärder Kommunens ansvar enligt Lagen om skydd mot olyckor 28

29 Måltidsverksamhet 29

Delegationsordning Kommunstyrelsen

Delegationsordning Kommunstyrelsen 14/KS0196 Delegationsordning Kommunstyrelsen Antagen i kommunstyrelsen 2013-02-26 58 Reviderad i kommunstyrelsen 2013-03-26 79, 2013-04-23 116, 2013-08-27 176, 2014-01-28 6 2014-11-11 255, 2015-02-24 61

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden 1(9) James Winoy Verksamhetsstöd Tfn: 063-14 65 85 E-post: james.winoy@regionjamtland.se 2015-03-03 Dnr: RUN/6/2015 RUN/305/2015 Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Delegation från kommunstyrelsen

Delegation från kommunstyrelsen Delegation från kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2012-10-23 Ks 221. Gäller från och med 2012-11-01. Reviderad 2013-01-29, 2013-02-26. Enligt kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd eller styrelse

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 handling nr 29/2007 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-27, 8 dnr VON 2015/4 Innehållsförteckning Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter ionsordning för kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av kommunstyrelsen 2015-12-17 Dokumentansvarig: Kommunjuristen Sidan 2 av 13 Beskrivning och tillämpning av delegation Kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera ? 2015 ens vidaredelegering Fastställd av kommundirektören 2015-03-16,.EP Christel Jönsson äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera beslutanderätten. Beslut som har

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 handling nr 12/2009 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2011-02-16, 9, dnr KS 2011/23 Reviderad av kommunstyrelsen 2011-05-04, 53, 2012-10-24, 92, 2013-09-05, 79, 2015-02-25, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

Reglemente. Delegationsordning. Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 KS15-171 003. Föreskrifter Plan Policy Program

Reglemente. Delegationsordning. Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 KS15-171 003. Föreskrifter Plan Policy Program KS15-171 003 Delegationsordning Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-05-12 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Reviderad av direktionen 2012-06-26 Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Bestämmelser angående delegation 1. Denna delegationsordning har fastställts av direktionen 2010-06-28 att gälla från

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen FÖRFATTNING 1.3.1 Antagen av kommunstyrelsen 8/12 Tillägg enligt ordförandebeslut 2012-10-25 Tillägg enligt kommunstyrelsen 144/12, 158/12, 114/13, 86/14, 32/15 Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegation

Läs mer

Mora Orsa Miljönämnd

Mora Orsa Miljönämnd Mora Orsa Miljönämnd DELEGATIONSORDNING PERSONALÄRENDEN Antagen 2011-01-25, 2 Dnr MN 2011-0004-403 Anvisningar till delegaten Syfte Syftet med delegation är att avlasta nämnden rutinartade ärenden för

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I DEGERFORS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I DEGERFORS KOMMUN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I DEGERFORS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2004-12-14 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen och gemensamma bestämmelser för nämnder i Degerfors kommun gäller

Läs mer

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Antagen av kommunstyrelsen 10 mars 2003, reviderad 25 augusti 2003 (ekonomifrågor), reviderad 17 november 2003 (Central Sweden Bryssel), reviderad 15 mars

Läs mer

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef Övriga ärenden som delegeras samt verkställighet Administrativa frågor som delegeras från socialnämnd till IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nr Ärende Delegat 1 Godkännande av externa utförare och tecknande

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 2013-01-24 Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen och nämnder i kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har två roller. Den

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) antagen av kommunstyrelsen 2015-12 -15, 309 1 Gäller från 2015-01-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar kommunstyrelsen åt utskott,

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun

Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun Sida 1 av 9 Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsens uppgifter 1

Läs mer

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa KS15-162 002 Delegationsordning enligt kommunstyrelsens reglemente Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-05-12 Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-15 27 Giltig

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente kommunstyrelsen Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015-04-09 Delegationsordning för kommunstyrelsen Reviderad enl beslut KS 137/150409 A. Allmänt 1. Allmänt om verkställighet, beredning

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunstyrelsen KFS 305 2004-12-01, 18 2005-11-02, 187 Kommunstyrelsens delegationsordning Delegationsregler Allmänt 1. Genom delegering flyttas beslutanderätten från

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2010-12-07 304 Denna delegationsordning träder i kraft 2011-01-01 2 3 Innehåll Generella bestämmelser 4 Administration 6 Ekonomi 8 Fysisk

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutade 1994, 100, i samband med att kommunstyrelsens utskottsorganisation ändrades att även gällande delegationsbestämmelser skulle anpassas

Läs mer

Författningssamling 301.2

Författningssamling 301.2 Författningssamling 301.2 DELEGATIONSFÖRTECKNING FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antagen av tekniska nämnden 1992-01-30, 5 Reviderad senast av tekniska nämnden 2010-03-18, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 1997-10-21,

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden Delegationsordning för tekniska nämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 Kah Slenning Carlstam Barn- och ungdomsdirektör Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens beslutsordning 3 Förkortningar

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Reviderad Stabschef 2014-11-24 Fastställd/upprättad/reviderad

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 (6) Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 Mandattid Styrelsens mandattid ska räknas fr.o.m. det sammanträde då valet förrättas och intill

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning för Ljusnarsbergs kommun Allmän delegation

Kommunstyrelsens delegationsordning för Ljusnarsbergs kommun Allmän delegation Kommunstyrelsens delegationsordning för Ljusnarsbergs kommun Allmän delegation Beslutad av kommunstyrelsen den 23 maj 2012, 98. Reviderad av kommunstyrelsen den 28 augusti 2013, 180 Reviderad av kommunstyrelsen

Läs mer

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden ionsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Reviderad den 2015-06-03 Antagen den 2015-06-03 UAIN14/39 1 Innehållsförteckning 1 Anmälan av delegationsbeslut... 3 2 Rätt att besluta...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Ärendegrupp A. EKONOMISK FÖRVALTNING. 1. Placering av donationsmedel. 2. Utdelning från donationsfonder. KS ordförande 3. Utdelning

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Bil KS 247 2005 Bil KS 156 2007 Bil KS 18 2009 Bil KS 155 2010 Bil KS 72 2011 02 28 Bil KS 359 2012 11 26 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen Antagen 2005 11 21 247, reviderad 2007 05

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp.

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp. 2014-11-1 Håkan Blomgren Rev 2014-12-05 Delegationsordning folktandvård Inledning Kommunalrättslig delegering innebär en nämnd överför självständig beslutanderätt till en förtroendevald eller tjänsteman

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 41/02 2002-03-01 Ks 5 1 Kf 65 2006-05-29 ändring Ks 22 2007-01-17 ändring Ks 158 2010-09-01 ändring Ks 214 2010-11-03 ändring Ks 123 2013-06-26 ändring

Läs mer

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Styrdokument Familjerättschef 2015-08-19 Tommy Åsbacka 08-590 977 78 Dnr Fax 08-590 733 40 FRN/2015:19 Tommy.Asbacka@upplandsvasby.se Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Tjänsteskrivelse revidering av delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017

Tjänsteskrivelse revidering av delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2015.0045 Folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse revidering av delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Sammanfattning Delegationsordningen

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen 1 (7) Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7 Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat beslutanderätt

Läs mer

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212.

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. 1. ALLMÄNNA ÄRENDEN 1.1. Personalärenden - Anställning - Arbetsmiljöuppgifter - Uppsägning - Förhandlingar - Övrigt 1.2. Administrativa

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

é Z TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen

é Z TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE é Z. I Datum: 2011-05-30 Förvaltn/enhet: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523-61 31 02 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se REVIDERING

Läs mer

Delegering av beslutanderätt

Delegering av beslutanderätt Delegering av beslutanderätt Legala förutsättningar Enligt kommunallagen får styrelsen uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd hos landstinget att besluta på styrelsens vägnar

Läs mer

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Författningssamling Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att KL 6:36 Återrapportering till nämnden snarast. Ordf, vice ordf, nämndens beslut inte kan inväntas A2 Allmänt Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen REGLEMENTE 1 (5) Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2004, 95. Reviderat till följd av kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2006, 150, samt den 16 juni 2008,

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 2012-01-31 Ärenden fattade på delegation från Barn- och utbildningsnämnden Delegationsordningen är en förteckning över ärenden som barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 Kommunstyrelsen har delegerat

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 27 februari 1995, 25. Tillägg och ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 26 augusti 1996, 130, den 21 december 1998, 173, den 21 juni

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 Tid: 2015-02-02 13:00-16:10 Plats: Regionens hus, sal C 1 Dnr RJL2015 /11 Delegationsordning regionstyrelse Beslut Regionsstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Delegeringsregler för kommunstyrelsen

Delegeringsregler för kommunstyrelsen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 2 1(10) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1382 003 Antagen: kommunfullmäktige 2010-12-06 105 och ändrad senast i kommunstyrelsen 2014-12-10 260. (ersätter: KS 2013-11-20

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust Dnr: 2014:002.1 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 2014-06-12 DELEGATION INOM SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

Delegationsordning Regiondirektörens, hälso- och sjukvårdsdirektörens och trafikdirektörens vidaredelegering av beslut i Region Kronoberg

Delegationsordning Regiondirektörens, hälso- och sjukvårdsdirektörens och trafikdirektörens vidaredelegering av beslut i Region Kronoberg Delegationsordning Regiondirektörens, hälso- och sjukvårdsdirektörens och trafikdirektörens vidaredelegering av beslut i Region Kronoberg Delegationsordning 1 Inledning Denna delegationsordning reglerar

Läs mer

Ny delegationsordning för kommunstyrelsen

Ny delegationsordning för kommunstyrelsen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hanna Asp Torkel Winbladh Datum 2015-01-20 Diarienummer KSN-2014-1030 Kommunstyrelsen Ny delegationsordning för kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen Götene kommun

Delegationsordning Kommunstyrelsen Götene kommun Delegationsordning Kommunstyrelsen Götene kommun Antagen av: Kommunstyrelsen den 17 december 2014, 300 Kontaktperson: André Enarsson Innehållsförteckning Innehållsförteckning Delegering av beslutanderätt

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Övergripande uppgifter 1 Ledningsfunktionen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunen

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden 1 (7) Ärendenummer KS2013/16 Reglemente för tekniska nämnden Antaget av kommunfullmäktige den 11 juni 2013, paragraf 55, ärendenummer KS2013/16. 1 Nämndens ansvarsområden 1.1 Verksamhetsområde och speciella

Läs mer