Scandem AB ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ"

Transkript

1 ScandQm~ Scandem AB can em 0.. rsre ovisn i n or.. o ra ens a sare ScandQ Din Qberoende Partner Vid Elinköp

2 ScanåQm~ Scandem AB Styrelsen och verkställande direktören för Scandem AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2012: Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 2 Information om verksamheten...2 Viktiga händelser under året...2 Framtidautveckling...2 Resultatoch ställning...3 Händelser efter balansdagen...3 Förslag till vinstdisposition...3 Flerårsöversikt...4 Flerårsöversikt Resultaträkning...5 Flerårsöversikt Balansräkning...6 Resultatoch ställning...6 Resultaträkning... 7 Rapportöver totalresultat... 7 Balansräkning... 8 Egetkapital... 9 Kassaflödesanalys...10 Notertill de finansiella rapporterna...11 Not 1 Redovisnings och värderingsprinciper Not 2 Risker och riskhantering Not 3 Provisionsintäkter / Provisionskostnader Not4 Ränteintäkter Not 5 Allmänna administrationskostnader Not 6 Övriga rörelsekostnader Not 7 Immateriella anläggningstillgångar...20 Not 8 Materiella anläggningstillgångar...20 Not 9 Löptidsinformation...20 Not 10 Andel utländsk valuta...21 Not 11 Beräkning av verkligt värde...21 Not 12 Klassificering av finansiella tillgångar och skulder...22 Not 13 Obligationer och andra värdepapper...22 Not14 Övriga tillgångar...22 Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter...23 Not16 Övriga skulder...23 Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter...23 Not 18 Ställda säkerheter...~...23 Not 19 Ansvarsförbindelser...24 Not 20 Nettoresultat från finansiella transaktioner...24 Not21 Skattekostnad...24 Kapitaltäckningsanalys...25 Underskrifter...27 Revisionsberättelse

3 ScandQm~ Scandem AB Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Scandem AB är ett serviceföretag, som hjälper elförbrukare, elproducenter och elhandelsbolag att hantera sin elhandel via elbörsen Nord Pool eller via den bilaterala OTCmarknaden. Scandem ger sina uppdragsgivare möjlighet att utan mellanhänder köpa och sälja elenergi direkt i elmarknaden. Scandem erbjuder resurser, system och kompetens och kunden kan på så sätt nyttja elmarknaden kostnadseffektivt. Scandem AB är ett helägt dotterbolag till Jämtkraft AB, organisationsnummer Scandem sköter administrationen av el och nätfakturor till kunder med många anslutningspunkter, såsom större fastighetsbolag med behov av effektiv kostnadskontroll och hantering av fakturaflöden. Kunderna består idag av industriföretag, serviceföretag, fastighetsbolag, kommuner och elhandelsföretag. (kundgruppen elproducenter återfinns bio, vatten och vindkraftproducenter. Scandem är aktör på Nord Pool Spot för elspot och elbashandel, NASDAQ OMX Commodities Europe för eltermin och utsläpprättshandel (CO2) samt på den bilaterala el, valuta, elcertifikats och ursprungsgarantimarknaden(goo). Scandem har avtal om balansansvar med Svenska Kraftnät i Sverige och Statnett i Norge. I Scandem Oy (ett bolag i Jämtkraftkoncernen) finns balansavtal med Fingrid i Finland. Scandem är ett värdepappersbolag och har Finansinspektionens tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Verksamheten bedrivs från kontoret i Orebro samt via en filial i Oslo. Hantering av finansiella instrument sker för hela Norden. Fysisk hantering sker i Sverige och Norge. I Finland sker fysisk hantering via Scandem Oy. Viktiga händelser under året Elpriset har varit lägre än under förra året och elkunder har flyttats över till systerbolaget Scandem Market AB under jämförelseåret Detta har bland annat medfört att säkerheter i form av förskott minskat vilket avspeglas i en lägre balansomslutning. Det låga elpriset och kundflytten har också påverkat provisionsintäkterna och provisionskostnaderna. En omorganisation inom Jämtkraftkoncernen har förberetts under året. Den innebär för Scandems del att verksamheten kommer att koncentreras kring portföljförvaitning och Scandem som värdepappersbolag. Örjan Thoren, tidigare chef för portföfjförvaltningen, tillträdde posten som VD för Scandem i december. Framtida utveckling Scandem är genom att verka som värdepappersbolag ett fullservicebolag för elkonsumenter, mindre elproducenter och elhandelsföretag inorden. Scandem har med en stark ägare, Jämtkraft AB, en klar möjlighet att ytterligare utveckla sina produkter och erbjuda dessa i nya marknadssegment. 2

4 Scandå Scandem AB Scandem tar inga egna positioner (elkontrakt) vilket stärker bolagets oberoende. De miljörelaterade produkterna fortsätter att växa, utbud och efterfrågan ökar. Framförallt ökar antalet avtal gällande vindkraft. Scandem är etablerad inom handel med miljövänlig elenergi. Scandem kopplar samman producenter och slutanvändare på ett effektivt sätt och ger marknaden effektiva förnyelsebara energilösningar. Resultat och ställning Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt blev 3,2 mkr (1,1 mkr). Resultatet av bolagets verksamhet samt ställning vid periodens utgång framgår i övrigt av efterföljande finansiella rapporter. Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser efter balansdagen finns att redovisa. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande stående medel: Balanserat resultat Årets resultat Summa Styrelsen föreslår Balanseras i ny räkning ~~ ~=c

5 Norge mkr 5, ; ;., Scandem AB Flerårsö versikt Belopp i kkr om inte annat anges Resultaträkningsposter Summa rörelseintäkter Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Årets resultat efter skatt Balansräkningsposter Likvida medel Balansomslutning Eget kapital inklusive kapitalandel av obeskattade reserver Nyckeltal Soliditet Avkastning efter skatt* på genomsnittligt eget kapital Kapitaltäckningskvot 2,47 3,44 2,55 1,38 1,38 Övriga uppgifter Antal anställda Personalkostnad per anställd Rörelseintäkt per anställd Fysisk handel Balansansvaret motsvarar Mkr Balansansvaret motsvarar TWh 7,7 7,5 6,6 6,7 9,0 Andel av Sveriges totala förbrukning 5,4 4,5 4,8 6,3 Handel per anställd Mkr Handel per anställd TWh 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 Balansansvar TWh 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Balansansvaret i är framräknat efter NordPools genomsnittskurs för respektive år. Tidigare begrepp "schablonskatt" borttaget. Ersatt och omräknat efter resultatfärd skatt för respektive år. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet: Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning efter skatt på genomsnittligt eget kapital: Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Kapitaltäckningskvot: kapitalbas i förhållande till kapitalkravet (enligt Finansinspektionens regelverk).

6 ScandQ Scandem AB F/erårsöversikt Resultaträkning Belopp i kkr Provisionsintäkter Övriga rörelseintäkter Provisionskostnader Ränteintäkter Räntekostnader 207 Netto av finansiella transaktioner Summa rörelseintäkter Allmänna adm kostnader Avskr av immateriella and tillgångar Avskr av materiella and tillgångar Ovriqa rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Årets resultat "/

7 Scandem AB Flerårsöversikt Balansräkning Belopp i kkr Tillgångar Kassa Utlåning till kreditinstitut Obligationer och andra värdepapper Aktier och andelar, övriga Aktier och andelar intresseföretag Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga tillgångar Förutbet kostnader o upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder och eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Upplupna kostnader o förutbet intäkter Summa skulder Avsättningar Periodiseringsfond 1800 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst /förlust Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Åtaganden Resultat och ställning Resultatet av bolagets verksamhet samt ställning vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter. Kapitaltäckningsinformation återfinns efter avsnittet "Noter". i ~;.; r;,

8 ScandQm~ Scandem AB Resultaträkning Belopp i kkr Not Provisionsintäkter Provisionskostnader Ränteintäkter Räntekostnader Nettoresultat från finansiella transaktioner Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Arets resultat Rapport över totalresultat Belopp i kkr Årets resultat redovisat över resultaträkningen Övrigt totalresultat Årets övriga totalresultat, efter skatt Arets totalresultat ~'

9 kkr 3 1 ScandQ Scandem AB Balansräkning Belopp i Not Tillgångar 10, 11, 12 Kassa 4 5 Utlåning till kreditinstitut Obligationer och andra värdepapper Immateriella anläggningstillgångar 7 82 Materiella anläggningstillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder och eget kapital Skulder Övriga skulder Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Summa skulder Eget kapital Aktiekapital aktier, kvotvärde Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Poster inom linjen Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Åtaganden

10 1 1 1 Scandå Scandem AB Eget kapital Förändringar av eget kapital 2012 Belopp i kkr Aktiekapital Reservfond Balanserat Årets resultat resultat Ingående värde Aktieägartillskott Vinstdisposition Årets totalresultat _ Utgående värde Förändringar av eget kapital 2011 Belopp i kkr Aktiekapital Reservfond Balanserat Årets resultat resultat Ingående värde Vinstdisposition Årets totalresultat 083 Utgående värde D

11 Scandem AB Kassaflödesanalys Belopp i kkr Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 7, Resultat vid utrangering av anläggningstillgångar 11 Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Minskning av obligationer och andra räntebärande värdepapper Minskning av övriga tillgångar Ökning/minskning av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Minskning av övriga skulder Ökninq/minskninq av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar 8 27 Avvttrina av finansiella tillgånaar 564 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Aktieägartillskott 3000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3000 Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Kassaflöde avseende räntor ~~~

12 ScandQm~ Scandem AB Noter till de finansiella rapporterna Not 1 Redovisnings och värderingsprinciper Grunder för redovisningen Scandem AB har tillstånd från Finansinspektionen såsom värdepappersbolag och lyder därmed under lag (1995:1556) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL). Scandem tillämpar ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FEES 2008:25 inklusive ändringsföreskrifter) samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Bolaget tillämpar därigenom så kallad lagbegränsad IFRS, innebärandes att International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de godkänts av EU, är tillämpliga med de begränsningar och tillägg som följer av FFFS 2008:25 och RFR 2. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till att sambandet mellan redovisning och beskattning skall tillämpas. Redovisningen presenteras i svenska kronor, avrundade till tusental kronor (kkr) om inte annat anges. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med så kallad lagbegränsad IFRS kräver att bolagets ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar och skulder på balansdagen samt rapporterade intäkter och kostnader under rapportperioden. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Nya och ändrade standarder och tolkningar Ett antal nya och ändrade standarder och tolkningar har trätt i kraft och gäller för räkenskapsåret Andringarna i IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar ökar upplysningskraven vid överföring av finansiella tillgångar. Dessa ändringar är avsedda att ge större transparens kring riskexponering av en finansiell tillgång som överförs till tredje part men i vilken företaget behåller viss fortsatt exponering. Ändringarna kräver också upplysningar när överföring av finansiella tillgångar inte fördelas jämnt över perioden. Ändringen har inte inneburit några väsentliga effekter på de finansiella rapporterna. Det finns inga nya tolkningar som har trätt i kraft för räkenskapsåret Ovriga nya och ändrade standarder och tolkningar bedöms inte haft någon inverkan på bolagets finansiella rapporter Nya och ändrade standarder och tolkningar som ännu ej trätt i kraft Vid upprättandet av bolagets finansiella rapporter per 31 december 2012 finns det standarder och tolkningar som publicerats av International Accounting Standards Board (IASB) men ännu ej trätt i kraft. Nedan följeren preliminär bedömning av den påverkan som införandet av dessa standarder och tolkningar kan få på bolagets finansiella rapporter. IFRS 9 Finansiella instrument utgiven i november 2009 introducerar nya krav för klassificering och värdering av finansiella tillgångar. I oktober 2010 ändrades IFRS 9 med krav för klassificering och 11

13 Scandå Scandem AB värdering av finansiella skulder samt bortbokning. IFRS 9 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2015 eller senare och ska ersätta den nuvarande standarden IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. I december 2011 ändrades IFRS 7 vilket innebär utökade upplysningskrav iden period när IFRS 9 tillämpas för första gången. De huvudsakliga kraven i IFRS 9 beskrivs nedan: IFRS 9 kräver att alla redovisade finansiella tillgångar, som omfattas av IAS 39, fortsättningsvis ska värderas till antingen upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde. Finansiella tillgångar vars syfte är att uppbära de kontrakterade kassaflödena, och instrument som endast har kontrakterade flöden i form av kapitalbelopp och räntor på utestående kapitalbelopp, ska värderas till upplupet anskaffningsvärde vid rapportperiodens slut. Alla andra finansiella tillgångar ska värderas till verkligt värde vid rapportperiodens slut. Enligt IFRS 9 ska, för finansiella skulder som klassificeras till verkligt värde via resultaträkningen, det belopp av förändring i verkligt värde som beror av förändring i kreditrisk för skulden presenteras i övrigt totalresultat. Detta gäller givet att redovisningen av effekterna av förändring i skuldens kreditrisk i övrigt totalresultat inte skapar eller ökar fel av matchningen i redovisningen av resultatet. Förändringar i verkligt värde beroende på skuldens kreditrisk kommer inte att klassificeras om till resultaträkningen efterföljande period. Under IAS 39 presenterades hela beloppet av förändring i verkligt värde fören finansiell skuld, klassificerad till verkligt värde via resultaträkningen, iresultaträkningen. IFRS 9 Financial Instruments kommer att påverka bolagets finansiella rapportering men omfattningen av påverkan har ännu inte analyserats och kvantifierats. Bolaget har valt att inte förtidstillämpa dessa regler och bedömer vidare att övriga nya och ändrade standarder och tolkningar inte kommer att få någon väsentlig påverkan på bolagets finansiella rapporter den period de tillämpas för första gången. Intäkter Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkter avseende provisioner intäktsfärs den månad förbrukningen sker, i enlighet med försäljningsvillkoren. Intäkten redovisas efter avdrag för moms. I de fall definitiv avräkning medför utbetalning till kund, kostnadsfärs beloppet i avräkningsmånaden. Provisionskostnader är transaktionsberoende och är direkt relaterade till intäkter inom Provisionsintäkter. Finansiella instrument kategorisering och värdering Majoriteten av posterna i balansräkningen avser finansiella instrument. Ett finansiellt instrument är varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller eget kapitalinstrument lett annat företag. En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Avistaköp och avistaförsäljningar av finansiella tillgångar redovisas per affärsdag. Finansiella tillgångar Bolaget klassificerar sina finansiella tillgångar i födande kategorier; finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, samt låne och kundfordringar (se not 12). Obligationer värderas till verkligt värde. Andra värdepapper värderas till anskaffningsvärde (se not 13). Till finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen hör de elderivat som innehas av Scandem. Derivat med positivt värde redovisas i balansräkningen under övriga tillgångar och 12

14 ScandQm~ Scandem AB derivat med negativt värde redovisas under övriga skulder. Helt kvittningsbara positioner med avseende på motpart, produkt och pris nettoredovisas. Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är derivat. Hit hör bolagets kundfordringar och andra fordringar. Lånefordringar och kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde med avdrag för eventuellt nedskrivningsbehov. Elcertifikat För de kunder, som inte själva har kvotplikt gentemot Energimyndigheten, skall Scandem tillhandahålla elcertifikat. Dessa är bokförda till anskaffningsvärde och respektive kund har fakturerats i motsvarande mån. Om marknadsvärdet per bokslutsdagen avviker från anskaffningsvärdet har detta inte påverkat resultatet. Scandem är i början på det kommande året skyldig att leverera in det antal certifikat till Energimyndigheten, som kvotplikten resulterar i, utan ytterligare ersättning eller kostnad (se not 13). Scandem säljer också elcertifikat på kunders uppdrag. Scandem påtar sig inte den motpartsrisk som då uppstår. Utländska valutor Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Löpande transaktioner i resultaträkningen värderas till gällande kurs den sista föregående månad. Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Förvärvade programvaror Programvaror av standardkaraktär kostnadsfärs. Utgifter för programvaror som utvecklats eller på ett omfattande sätt anpassats för bolagets räkning, balanseras som immateriell tillgång om de har troliga ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaden. Balanserade utgifter för förvärvade programvaror skrivs av linjärt över nyttjandetiden, dock högst fem år. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och Hedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Planenliga avskrivningar uppgår till 20 %. Nedskrivningar När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning av dess redovisade värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde. I de fall goodwill hänför sig till en grupp av tillgångar, för vilken ett nedskrivningsbehov konstaterats föreligga, fördelas nedskrivningsbeloppet först till goodwill samt därefter till övriga tillgångar i proportion till deras redovisade värden. För immateriella tillgångar med en nyttjandetid som överstiger 20 år eller som ännu inte är färdiga att användas sker en prövning av eventuellt nedskrivningsbehov en gång per år, oberoende av om en indikation på värdenedgång föreligger eller ej. En tidigare nedskrivning av en tillgång återförs när det har skett en förändring i de antaganden som vid nedskrivningstillfället låg till grund för att fastställa tillgångens återvinningsvärde. Det återförda beloppet ökar tillgångens redovisade värde, dock högst till det värde tillgången skulle ha haft (efter avdrag för normala avskrivningar) om ingen nedskrivning gjorts. " Finansiella skulder Finansiella skulder som inte innehas för handel redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. 13

15 ScandQm~ Scandem AB Värdering av samtliga skatteskulder/fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Garantierna uppgår till (22 942) kkr. Säkerhet har lämnats i form av företagsinteckningar samt medel på spärrade konton. Scandem har enligt reglerna på marknaden lämnat bankgarantier till Nordpool och Svenska Kraftnät för handeln på Nordpool respektive för balansansvar men har samtidigt fått bankgarantier från sina kunder eller förskott från dessa. För Scandems balansansvar i Norge har ett bankkonto pantsatts till förmån för Statnett. Balansansvar Scandem har ansvar gentemot Svenska Kraftnät och Statnett för att det råder balans mellan inköpt och förbrukad mängd elenergi för sina kunder. Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften periodiseras och redovisas linjärt över leasingavtalets löptid. Ersättningar till anställda Pensionsförpliktelser Pensionsåtaganden för tjänstemän är tryggade genom försäkring i försäkringsbolag och redovisas i bolaget som en avgiftsbestämd plan. Räntedelen i årets pensionskostnad redovisas bland finansiella kostnader. Övriga pensionskostnader belastar rörelseresultatet. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas. Övriga förmåner efter avslutad anställning Inga ytterligare förmåner eller avgångsvederlag utöver de redovisade till ledande befattningshavare finns. Aktierelaterade ersättningar Bolaget har inga aktierelaterade ersättningar. Transaktioner med närstående Scandem AB är ett helägt dotterbolag till Jämtkraft AB, org nr , säte Östersund. Jämtkraft AB är även moderbolag i den största och minsta koncernen i vilken Scandem AB ingår och i vilken koncernredovisning upprättas Försäljning till koncernföretag Inköp från koncernföretag ~~d

16 Scand~m~ Scandem AB Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa och banktillgodohavanden (utlåning till kreditinstitut), kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen marknad till kända belopp eller har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Aktieägartillskott och koncernbidrag Redovisning av koncernbidrag sker enligt Rådet för finansiell rapportering, RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Då lämnade koncernbidrag inte utgör ersättning för utförda prestationer redovisas koncernbidraget direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för aktuell skatteeffekt och likställs med utdelning till moderföretaget. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital. Not 2 Risker och riskhantering Risk definieras som en potentiell negativ påverkan på ett företag och som kan uppstå på grund av pågående interna processer eller framtida interna eller externa händelser. I riskbegreppet ingår dels sannolikheten för att en händelse inträffar, dels den påverkan händelsen skulle kunna ha på bolaget. För att uppnå bolagets affärsmässiga mål för tillväxt, lönsamhet, kapitalhantering, kapitalplanering samt ekonomisk stabilitet kravs en löpande avvägning av bolagets mål mot de risker som kan uppstå i verksamheten. Likviditetsrisk Med likviditetsrisk avses risken att bolaget inte kan betala sina skulder. Risken för att Scandem inte skulle kunna infria sina betalningsförpliktelser bedöms vara låg. Riskerna hålls nere på tack vare att bolaget har valt att inte handla derivat i egen räkning utan handel sker direkt mot kunders egna konton. Moderbolaget kan även via anslutning till koncernkonto snabbt tillskjuta likvida medel om behov skulle uppkomma. Scandem följer löpande kvantitativa mätningar av bolagets likviditet. Löpande utgifter för elhandel hanteras ofta via förskott från kunder. Löptider Den genomsnittliga återstående löptiden för obligationer och andra värdepapper samt för skulder till kreditinstitut framgår av nedanstående sammanställning. Tillgångar Skulder Högst 3 månader ~ 2611 Mer än 3 månader men högst 1år Längre än 1år men högst 5år 2095 Genomsnittlig återstående löptid (år) 1,2 15

17 ScandQm~ Scandem AB Återstående löptid övriga finansiella skulder: < 1 mån 13 mån 312 mån 15 år > 5år Skulder Kreditrisk Med kreditrisk avses risken att bolaget inte erhåller betalning enligt överenskommelse och/eller kommer göra en förlust på grund av motpartens oförmåga att infria sina förpliktelser. Scandem accepterar bara låg kreditrisk och lånar nästan uteslutande mot garanterade säkerheter. Bolaget säljer merparten av sina kundfordringar vid faktureringstidpunkten till ett systerbolag vilket innebär att man minimerar kreditrisken mot kund. Nedan presenteras bokfört värde per balansdagen för tillgångsposter utsatta för kreditrisk. Utlåning till kreditinstitut Obligationer och andra värdepapper Övriga tillgångar Utlåning till kreditinstitut består av transaktionskonton hos Scandems bankförbindelser för vilka inga säkerheter finns. Av beloppet utgör främmande valutor. Obligationer och andra värdepapper utgörs av elcertifikat som finns i förvar samt av värdet av kapitalförsäkringar (se not 13). Huvuddelen av övriga tillgångar består av fordran på moderbolaget för tillgångar på koncernkonto. övrigt finns kundrelaterade fordringar. Som säkerhet för dessa har Scandem förskott och/eller bankgarantier eller pantsatta banktillgodohavanden från kunderna. Scandem handlar inte med elrelaterade finansiella instrument för egen räkning och intar inte egna positioner i marknaden enligt uttalad policy. Mot bakgrund av erhållna säkerheter och historiskt mycket obetydliga kundförluster bedömer Scandem kreditriskexponeringen som låg. Marknadsrisk Marknadsrisk hänförs till risken att det verkliga värdet på ett finansiellt instrument eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument påverkas av förändringar i marknadspriser. Som bolagets marknadsrisker har identifierats ränterisk och valutarisk. Ränterisk Ränterisk är risken för att räntenettot påverkas negativt på grund av förändringar i marknadsräntan. Då Scandem inte i någon större utsträckning erhåller någon ränta på kapital eller har någon extern finansiering bedöms denna risk som låg. Valutarisk Eftersom Scandem löpande vidaredebiterar kostnaderna för sålda produkter begränsar sig valutarisken till valutaförändringen på behållningen på bankkonton i euro. Vid 10 %valutaförändring på årets medelsaldo uppskattas påverkan på resultatet till ungefär 140 kkr. I Scandems norska filial sker omsättningen helt i NOK. Det samlade värdet på tillgångar och skulder i utländsk valuta uppgår på balansdagen till kkr respektive kkr. 16 a~s

18 Scand~tm~ Scandem AB Operativ risk Operativ risk är risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system och externa händelser. I definitionen inkluderas legal risk. Scandems operativa risker har identifierats som risken för: Fel och haverier i ITsystem Felhandel Felaktigt råd till kund Fel i elleverans Scandem arbetar kontinuerligt med uppdatering av rutiner och tekniska system i syfte att förbättra verksamheten och minska de operativa riskerna. Sammantaget bedömer Scandem bolagets risker som mycket begränsade. Intern kapitalutvärdering och kapitalhantering Bolagets interna kapitalutvärdering (IKU) är den process som syftar till att utvärdera kapitalbehovet samt säkerställa att bolaget har en adekvat kapitalisering och uthållighet för att täcka de risker som bolaget är eller kan vara exponerad för. Scandem utvärderar regelbundet behovet av kapital utifrån finansiella mål, riskprofil och beslutad affärsstrategi. Översynen av kapitalbehovet görs löpande och är en integrerad del av arbetet med bolagets verksamhetsutveckling. Scandem uppfyller kraven på miniminivå för kapitalbasen och bedömer att kapitalsituationen utifrån ett kapitalbehovsperspektiv är tillfredsställande. Not 3 Provisionsintäkter / Provisionskostnader Provisionsintäkter och provisionskostnader avser alla intäkter och kostnader, som hänför sig till verksamhetens huvudinriktning. Geografisk fördelning av provisionsintäkter Sverige Norge Summa Varav från finansiella poster värderade till verkligt värde Not 4 Ränteintäkter Utlåning till kreditinstitut _ ~5 Övriga Summa Varav från finansiella poster värderade till verkligt värde 17 ~~~

19 ScandQ Scandem AB Not 5 Allmänna administrationskostnader Personalkostnader Löner och arvoden Sociala avgifter Kostnader för pensioner Andra personalkostnader ITkostnader Konsulttjänster Lokalkostnader Porto och telefonkostnader Övriaa administrationskostnader Summa administrationskostnader Medeltal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medeltal anställda Män Kvinnor Totalt Könsfördelning i styrelsen Män 4 4 Kvinnor 2 2 Löner och arvoden Till styrelsen och verkställande direktören Till övriga anställda Summa löner och arvoden Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för verkställande direktör 188 (379)) Totalt löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader K

20 ScandQ Scandem AB Ersättningar till ledande befattningshavare Ersättningar till styrelsens ledamöter fastställs av årsstämman och innehåller ingen rörlig del. I de fall moderbolaget (Jämtkraft AB) arvoderar ledamöterna utgår inget arvode från Scandem AB. Verkställande direktörens ersättning fastställs av styrelsen och innehåller ingen rörlig del. Ett bonussystem finns för personalen och innebär att tio procent av rörelseresultatet avsätts till pensioner. Pensionsåtagandena följer normala kollektivavtalsnormer och täcks genom försäkringar. Dessutom har för vice verkställande direktören och två av de anställda tecknats kapitalförsäkringar. Avtal om avgångsvederlag finns för verkställande direktören. Vid uppsägning från Scandems sida skall 12 månaders lön och andra ersättningar utgå samt en engångsersättning uppgående till en årslön. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgör uppsägningstiden 6 månader. För vice verkställande direktören gäller normala kollektivavtalsvillkor. Grundlön Rörlig Övriga Pensions Konsult Arvode ersättning förmåner kostnader arvode Styrelsens ordförande Verkställande direktör Vice verkställande direktör Styrelseledamot 60 Styrelseledamot 60 Styrelseledamot 60 Styrelseledamot 10 Stvrelseledamot Summa Ersättning till revisorer Deloitte AB Revisionsuppdraget Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Skatterådgivning Övriga tjänster Summa ersättning till revisorer Not 6 Övriga rörelsekostnader Försäkringar 59 7 Marknadsföringskostnader Årsavgifter Fördelade kostnader från moderbolag Övriga rörelsekostnader Summa övriga rörelsekostnader 4895 ~

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280 Årsredovisning Finaref AB 2011 Org.nr: 556634-3280 Finaref AB, org nr 556634-3280 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Finaref AB avger härmed

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Förslag

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Företagsrådgivare Ulrica Lindberg Karlsson på Valdemarsviks Sparbank med sin

Läs mer

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2008 IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Ökade volymer och effektiviseringar lade grunden till starkt resultat...3 Förvaltningsberättelse...4 5 år i sammandrag... 6 Resultaträkning...8

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Årets bästa bank- och finanssajt 2007

Årets bästa bank- och finanssajt 2007 7 Årets bästa bank- och finanssajt 2007 IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Årsredovisning 2007 Innehåll Ny strategi ökade utlåningen... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 7 Balansräkning...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, sparbankens

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 FOREX BANK AB Årsredovisning 2009 FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 8 Koncernens balansräkning... 9 Sammandrag avseende förändringar

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer