Scandem AB ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ"

Transkript

1 ScandQm~ Scandem AB can em 0.. rsre ovisn i n or.. o ra ens a sare ScandQ Din Qberoende Partner Vid Elinköp

2 ScanåQm~ Scandem AB Styrelsen och verkställande direktören för Scandem AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2012: Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 2 Information om verksamheten...2 Viktiga händelser under året...2 Framtidautveckling...2 Resultatoch ställning...3 Händelser efter balansdagen...3 Förslag till vinstdisposition...3 Flerårsöversikt...4 Flerårsöversikt Resultaträkning...5 Flerårsöversikt Balansräkning...6 Resultatoch ställning...6 Resultaträkning... 7 Rapportöver totalresultat... 7 Balansräkning... 8 Egetkapital... 9 Kassaflödesanalys...10 Notertill de finansiella rapporterna...11 Not 1 Redovisnings och värderingsprinciper Not 2 Risker och riskhantering Not 3 Provisionsintäkter / Provisionskostnader Not4 Ränteintäkter Not 5 Allmänna administrationskostnader Not 6 Övriga rörelsekostnader Not 7 Immateriella anläggningstillgångar...20 Not 8 Materiella anläggningstillgångar...20 Not 9 Löptidsinformation...20 Not 10 Andel utländsk valuta...21 Not 11 Beräkning av verkligt värde...21 Not 12 Klassificering av finansiella tillgångar och skulder...22 Not 13 Obligationer och andra värdepapper...22 Not14 Övriga tillgångar...22 Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter...23 Not16 Övriga skulder...23 Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter...23 Not 18 Ställda säkerheter...~...23 Not 19 Ansvarsförbindelser...24 Not 20 Nettoresultat från finansiella transaktioner...24 Not21 Skattekostnad...24 Kapitaltäckningsanalys...25 Underskrifter...27 Revisionsberättelse

3 ScandQm~ Scandem AB Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Scandem AB är ett serviceföretag, som hjälper elförbrukare, elproducenter och elhandelsbolag att hantera sin elhandel via elbörsen Nord Pool eller via den bilaterala OTCmarknaden. Scandem ger sina uppdragsgivare möjlighet att utan mellanhänder köpa och sälja elenergi direkt i elmarknaden. Scandem erbjuder resurser, system och kompetens och kunden kan på så sätt nyttja elmarknaden kostnadseffektivt. Scandem AB är ett helägt dotterbolag till Jämtkraft AB, organisationsnummer Scandem sköter administrationen av el och nätfakturor till kunder med många anslutningspunkter, såsom större fastighetsbolag med behov av effektiv kostnadskontroll och hantering av fakturaflöden. Kunderna består idag av industriföretag, serviceföretag, fastighetsbolag, kommuner och elhandelsföretag. (kundgruppen elproducenter återfinns bio, vatten och vindkraftproducenter. Scandem är aktör på Nord Pool Spot för elspot och elbashandel, NASDAQ OMX Commodities Europe för eltermin och utsläpprättshandel (CO2) samt på den bilaterala el, valuta, elcertifikats och ursprungsgarantimarknaden(goo). Scandem har avtal om balansansvar med Svenska Kraftnät i Sverige och Statnett i Norge. I Scandem Oy (ett bolag i Jämtkraftkoncernen) finns balansavtal med Fingrid i Finland. Scandem är ett värdepappersbolag och har Finansinspektionens tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Verksamheten bedrivs från kontoret i Orebro samt via en filial i Oslo. Hantering av finansiella instrument sker för hela Norden. Fysisk hantering sker i Sverige och Norge. I Finland sker fysisk hantering via Scandem Oy. Viktiga händelser under året Elpriset har varit lägre än under förra året och elkunder har flyttats över till systerbolaget Scandem Market AB under jämförelseåret Detta har bland annat medfört att säkerheter i form av förskott minskat vilket avspeglas i en lägre balansomslutning. Det låga elpriset och kundflytten har också påverkat provisionsintäkterna och provisionskostnaderna. En omorganisation inom Jämtkraftkoncernen har förberetts under året. Den innebär för Scandems del att verksamheten kommer att koncentreras kring portföljförvaitning och Scandem som värdepappersbolag. Örjan Thoren, tidigare chef för portföfjförvaltningen, tillträdde posten som VD för Scandem i december. Framtida utveckling Scandem är genom att verka som värdepappersbolag ett fullservicebolag för elkonsumenter, mindre elproducenter och elhandelsföretag inorden. Scandem har med en stark ägare, Jämtkraft AB, en klar möjlighet att ytterligare utveckla sina produkter och erbjuda dessa i nya marknadssegment. 2

4 Scandå Scandem AB Scandem tar inga egna positioner (elkontrakt) vilket stärker bolagets oberoende. De miljörelaterade produkterna fortsätter att växa, utbud och efterfrågan ökar. Framförallt ökar antalet avtal gällande vindkraft. Scandem är etablerad inom handel med miljövänlig elenergi. Scandem kopplar samman producenter och slutanvändare på ett effektivt sätt och ger marknaden effektiva förnyelsebara energilösningar. Resultat och ställning Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt blev 3,2 mkr (1,1 mkr). Resultatet av bolagets verksamhet samt ställning vid periodens utgång framgår i övrigt av efterföljande finansiella rapporter. Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser efter balansdagen finns att redovisa. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande stående medel: Balanserat resultat Årets resultat Summa Styrelsen föreslår Balanseras i ny räkning ~~ ~=c

5 Norge mkr 5, ; ;., Scandem AB Flerårsö versikt Belopp i kkr om inte annat anges Resultaträkningsposter Summa rörelseintäkter Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Årets resultat efter skatt Balansräkningsposter Likvida medel Balansomslutning Eget kapital inklusive kapitalandel av obeskattade reserver Nyckeltal Soliditet Avkastning efter skatt* på genomsnittligt eget kapital Kapitaltäckningskvot 2,47 3,44 2,55 1,38 1,38 Övriga uppgifter Antal anställda Personalkostnad per anställd Rörelseintäkt per anställd Fysisk handel Balansansvaret motsvarar Mkr Balansansvaret motsvarar TWh 7,7 7,5 6,6 6,7 9,0 Andel av Sveriges totala förbrukning 5,4 4,5 4,8 6,3 Handel per anställd Mkr Handel per anställd TWh 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 Balansansvar TWh 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Balansansvaret i är framräknat efter NordPools genomsnittskurs för respektive år. Tidigare begrepp "schablonskatt" borttaget. Ersatt och omräknat efter resultatfärd skatt för respektive år. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet: Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning efter skatt på genomsnittligt eget kapital: Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Kapitaltäckningskvot: kapitalbas i förhållande till kapitalkravet (enligt Finansinspektionens regelverk).

6 ScandQ Scandem AB F/erårsöversikt Resultaträkning Belopp i kkr Provisionsintäkter Övriga rörelseintäkter Provisionskostnader Ränteintäkter Räntekostnader 207 Netto av finansiella transaktioner Summa rörelseintäkter Allmänna adm kostnader Avskr av immateriella and tillgångar Avskr av materiella and tillgångar Ovriqa rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Årets resultat "/

7 Scandem AB Flerårsöversikt Balansräkning Belopp i kkr Tillgångar Kassa Utlåning till kreditinstitut Obligationer och andra värdepapper Aktier och andelar, övriga Aktier och andelar intresseföretag Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga tillgångar Förutbet kostnader o upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder och eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Upplupna kostnader o förutbet intäkter Summa skulder Avsättningar Periodiseringsfond 1800 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst /förlust Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Åtaganden Resultat och ställning Resultatet av bolagets verksamhet samt ställning vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter. Kapitaltäckningsinformation återfinns efter avsnittet "Noter". i ~;.; r;,

8 ScandQm~ Scandem AB Resultaträkning Belopp i kkr Not Provisionsintäkter Provisionskostnader Ränteintäkter Räntekostnader Nettoresultat från finansiella transaktioner Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Arets resultat Rapport över totalresultat Belopp i kkr Årets resultat redovisat över resultaträkningen Övrigt totalresultat Årets övriga totalresultat, efter skatt Arets totalresultat ~'

9 kkr 3 1 ScandQ Scandem AB Balansräkning Belopp i Not Tillgångar 10, 11, 12 Kassa 4 5 Utlåning till kreditinstitut Obligationer och andra värdepapper Immateriella anläggningstillgångar 7 82 Materiella anläggningstillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder och eget kapital Skulder Övriga skulder Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Summa skulder Eget kapital Aktiekapital aktier, kvotvärde Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Poster inom linjen Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Åtaganden

10 1 1 1 Scandå Scandem AB Eget kapital Förändringar av eget kapital 2012 Belopp i kkr Aktiekapital Reservfond Balanserat Årets resultat resultat Ingående värde Aktieägartillskott Vinstdisposition Årets totalresultat _ Utgående värde Förändringar av eget kapital 2011 Belopp i kkr Aktiekapital Reservfond Balanserat Årets resultat resultat Ingående värde Vinstdisposition Årets totalresultat 083 Utgående värde D

11 Scandem AB Kassaflödesanalys Belopp i kkr Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 7, Resultat vid utrangering av anläggningstillgångar 11 Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Minskning av obligationer och andra räntebärande värdepapper Minskning av övriga tillgångar Ökning/minskning av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Minskning av övriga skulder Ökninq/minskninq av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar 8 27 Avvttrina av finansiella tillgånaar 564 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Aktieägartillskott 3000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3000 Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Kassaflöde avseende räntor ~~~

12 ScandQm~ Scandem AB Noter till de finansiella rapporterna Not 1 Redovisnings och värderingsprinciper Grunder för redovisningen Scandem AB har tillstånd från Finansinspektionen såsom värdepappersbolag och lyder därmed under lag (1995:1556) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL). Scandem tillämpar ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FEES 2008:25 inklusive ändringsföreskrifter) samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Bolaget tillämpar därigenom så kallad lagbegränsad IFRS, innebärandes att International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de godkänts av EU, är tillämpliga med de begränsningar och tillägg som följer av FFFS 2008:25 och RFR 2. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till att sambandet mellan redovisning och beskattning skall tillämpas. Redovisningen presenteras i svenska kronor, avrundade till tusental kronor (kkr) om inte annat anges. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med så kallad lagbegränsad IFRS kräver att bolagets ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar och skulder på balansdagen samt rapporterade intäkter och kostnader under rapportperioden. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Nya och ändrade standarder och tolkningar Ett antal nya och ändrade standarder och tolkningar har trätt i kraft och gäller för räkenskapsåret Andringarna i IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar ökar upplysningskraven vid överföring av finansiella tillgångar. Dessa ändringar är avsedda att ge större transparens kring riskexponering av en finansiell tillgång som överförs till tredje part men i vilken företaget behåller viss fortsatt exponering. Ändringarna kräver också upplysningar när överföring av finansiella tillgångar inte fördelas jämnt över perioden. Ändringen har inte inneburit några väsentliga effekter på de finansiella rapporterna. Det finns inga nya tolkningar som har trätt i kraft för räkenskapsåret Ovriga nya och ändrade standarder och tolkningar bedöms inte haft någon inverkan på bolagets finansiella rapporter Nya och ändrade standarder och tolkningar som ännu ej trätt i kraft Vid upprättandet av bolagets finansiella rapporter per 31 december 2012 finns det standarder och tolkningar som publicerats av International Accounting Standards Board (IASB) men ännu ej trätt i kraft. Nedan följeren preliminär bedömning av den påverkan som införandet av dessa standarder och tolkningar kan få på bolagets finansiella rapporter. IFRS 9 Finansiella instrument utgiven i november 2009 introducerar nya krav för klassificering och värdering av finansiella tillgångar. I oktober 2010 ändrades IFRS 9 med krav för klassificering och 11

13 Scandå Scandem AB värdering av finansiella skulder samt bortbokning. IFRS 9 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2015 eller senare och ska ersätta den nuvarande standarden IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. I december 2011 ändrades IFRS 7 vilket innebär utökade upplysningskrav iden period när IFRS 9 tillämpas för första gången. De huvudsakliga kraven i IFRS 9 beskrivs nedan: IFRS 9 kräver att alla redovisade finansiella tillgångar, som omfattas av IAS 39, fortsättningsvis ska värderas till antingen upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde. Finansiella tillgångar vars syfte är att uppbära de kontrakterade kassaflödena, och instrument som endast har kontrakterade flöden i form av kapitalbelopp och räntor på utestående kapitalbelopp, ska värderas till upplupet anskaffningsvärde vid rapportperiodens slut. Alla andra finansiella tillgångar ska värderas till verkligt värde vid rapportperiodens slut. Enligt IFRS 9 ska, för finansiella skulder som klassificeras till verkligt värde via resultaträkningen, det belopp av förändring i verkligt värde som beror av förändring i kreditrisk för skulden presenteras i övrigt totalresultat. Detta gäller givet att redovisningen av effekterna av förändring i skuldens kreditrisk i övrigt totalresultat inte skapar eller ökar fel av matchningen i redovisningen av resultatet. Förändringar i verkligt värde beroende på skuldens kreditrisk kommer inte att klassificeras om till resultaträkningen efterföljande period. Under IAS 39 presenterades hela beloppet av förändring i verkligt värde fören finansiell skuld, klassificerad till verkligt värde via resultaträkningen, iresultaträkningen. IFRS 9 Financial Instruments kommer att påverka bolagets finansiella rapportering men omfattningen av påverkan har ännu inte analyserats och kvantifierats. Bolaget har valt att inte förtidstillämpa dessa regler och bedömer vidare att övriga nya och ändrade standarder och tolkningar inte kommer att få någon väsentlig påverkan på bolagets finansiella rapporter den period de tillämpas för första gången. Intäkter Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkter avseende provisioner intäktsfärs den månad förbrukningen sker, i enlighet med försäljningsvillkoren. Intäkten redovisas efter avdrag för moms. I de fall definitiv avräkning medför utbetalning till kund, kostnadsfärs beloppet i avräkningsmånaden. Provisionskostnader är transaktionsberoende och är direkt relaterade till intäkter inom Provisionsintäkter. Finansiella instrument kategorisering och värdering Majoriteten av posterna i balansräkningen avser finansiella instrument. Ett finansiellt instrument är varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller eget kapitalinstrument lett annat företag. En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Avistaköp och avistaförsäljningar av finansiella tillgångar redovisas per affärsdag. Finansiella tillgångar Bolaget klassificerar sina finansiella tillgångar i födande kategorier; finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, samt låne och kundfordringar (se not 12). Obligationer värderas till verkligt värde. Andra värdepapper värderas till anskaffningsvärde (se not 13). Till finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen hör de elderivat som innehas av Scandem. Derivat med positivt värde redovisas i balansräkningen under övriga tillgångar och 12

14 ScandQm~ Scandem AB derivat med negativt värde redovisas under övriga skulder. Helt kvittningsbara positioner med avseende på motpart, produkt och pris nettoredovisas. Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är derivat. Hit hör bolagets kundfordringar och andra fordringar. Lånefordringar och kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde med avdrag för eventuellt nedskrivningsbehov. Elcertifikat För de kunder, som inte själva har kvotplikt gentemot Energimyndigheten, skall Scandem tillhandahålla elcertifikat. Dessa är bokförda till anskaffningsvärde och respektive kund har fakturerats i motsvarande mån. Om marknadsvärdet per bokslutsdagen avviker från anskaffningsvärdet har detta inte påverkat resultatet. Scandem är i början på det kommande året skyldig att leverera in det antal certifikat till Energimyndigheten, som kvotplikten resulterar i, utan ytterligare ersättning eller kostnad (se not 13). Scandem säljer också elcertifikat på kunders uppdrag. Scandem påtar sig inte den motpartsrisk som då uppstår. Utländska valutor Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Löpande transaktioner i resultaträkningen värderas till gällande kurs den sista föregående månad. Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Förvärvade programvaror Programvaror av standardkaraktär kostnadsfärs. Utgifter för programvaror som utvecklats eller på ett omfattande sätt anpassats för bolagets räkning, balanseras som immateriell tillgång om de har troliga ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaden. Balanserade utgifter för förvärvade programvaror skrivs av linjärt över nyttjandetiden, dock högst fem år. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och Hedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Planenliga avskrivningar uppgår till 20 %. Nedskrivningar När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning av dess redovisade värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde. I de fall goodwill hänför sig till en grupp av tillgångar, för vilken ett nedskrivningsbehov konstaterats föreligga, fördelas nedskrivningsbeloppet först till goodwill samt därefter till övriga tillgångar i proportion till deras redovisade värden. För immateriella tillgångar med en nyttjandetid som överstiger 20 år eller som ännu inte är färdiga att användas sker en prövning av eventuellt nedskrivningsbehov en gång per år, oberoende av om en indikation på värdenedgång föreligger eller ej. En tidigare nedskrivning av en tillgång återförs när det har skett en förändring i de antaganden som vid nedskrivningstillfället låg till grund för att fastställa tillgångens återvinningsvärde. Det återförda beloppet ökar tillgångens redovisade värde, dock högst till det värde tillgången skulle ha haft (efter avdrag för normala avskrivningar) om ingen nedskrivning gjorts. " Finansiella skulder Finansiella skulder som inte innehas för handel redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. 13

15 ScandQm~ Scandem AB Värdering av samtliga skatteskulder/fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Garantierna uppgår till (22 942) kkr. Säkerhet har lämnats i form av företagsinteckningar samt medel på spärrade konton. Scandem har enligt reglerna på marknaden lämnat bankgarantier till Nordpool och Svenska Kraftnät för handeln på Nordpool respektive för balansansvar men har samtidigt fått bankgarantier från sina kunder eller förskott från dessa. För Scandems balansansvar i Norge har ett bankkonto pantsatts till förmån för Statnett. Balansansvar Scandem har ansvar gentemot Svenska Kraftnät och Statnett för att det råder balans mellan inköpt och förbrukad mängd elenergi för sina kunder. Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften periodiseras och redovisas linjärt över leasingavtalets löptid. Ersättningar till anställda Pensionsförpliktelser Pensionsåtaganden för tjänstemän är tryggade genom försäkring i försäkringsbolag och redovisas i bolaget som en avgiftsbestämd plan. Räntedelen i årets pensionskostnad redovisas bland finansiella kostnader. Övriga pensionskostnader belastar rörelseresultatet. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas. Övriga förmåner efter avslutad anställning Inga ytterligare förmåner eller avgångsvederlag utöver de redovisade till ledande befattningshavare finns. Aktierelaterade ersättningar Bolaget har inga aktierelaterade ersättningar. Transaktioner med närstående Scandem AB är ett helägt dotterbolag till Jämtkraft AB, org nr , säte Östersund. Jämtkraft AB är även moderbolag i den största och minsta koncernen i vilken Scandem AB ingår och i vilken koncernredovisning upprättas Försäljning till koncernföretag Inköp från koncernföretag ~~d

16 Scand~m~ Scandem AB Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa och banktillgodohavanden (utlåning till kreditinstitut), kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen marknad till kända belopp eller har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Aktieägartillskott och koncernbidrag Redovisning av koncernbidrag sker enligt Rådet för finansiell rapportering, RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Då lämnade koncernbidrag inte utgör ersättning för utförda prestationer redovisas koncernbidraget direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för aktuell skatteeffekt och likställs med utdelning till moderföretaget. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital. Not 2 Risker och riskhantering Risk definieras som en potentiell negativ påverkan på ett företag och som kan uppstå på grund av pågående interna processer eller framtida interna eller externa händelser. I riskbegreppet ingår dels sannolikheten för att en händelse inträffar, dels den påverkan händelsen skulle kunna ha på bolaget. För att uppnå bolagets affärsmässiga mål för tillväxt, lönsamhet, kapitalhantering, kapitalplanering samt ekonomisk stabilitet kravs en löpande avvägning av bolagets mål mot de risker som kan uppstå i verksamheten. Likviditetsrisk Med likviditetsrisk avses risken att bolaget inte kan betala sina skulder. Risken för att Scandem inte skulle kunna infria sina betalningsförpliktelser bedöms vara låg. Riskerna hålls nere på tack vare att bolaget har valt att inte handla derivat i egen räkning utan handel sker direkt mot kunders egna konton. Moderbolaget kan även via anslutning till koncernkonto snabbt tillskjuta likvida medel om behov skulle uppkomma. Scandem följer löpande kvantitativa mätningar av bolagets likviditet. Löpande utgifter för elhandel hanteras ofta via förskott från kunder. Löptider Den genomsnittliga återstående löptiden för obligationer och andra värdepapper samt för skulder till kreditinstitut framgår av nedanstående sammanställning. Tillgångar Skulder Högst 3 månader ~ 2611 Mer än 3 månader men högst 1år Längre än 1år men högst 5år 2095 Genomsnittlig återstående löptid (år) 1,2 15

17 ScandQm~ Scandem AB Återstående löptid övriga finansiella skulder: < 1 mån 13 mån 312 mån 15 år > 5år Skulder Kreditrisk Med kreditrisk avses risken att bolaget inte erhåller betalning enligt överenskommelse och/eller kommer göra en förlust på grund av motpartens oförmåga att infria sina förpliktelser. Scandem accepterar bara låg kreditrisk och lånar nästan uteslutande mot garanterade säkerheter. Bolaget säljer merparten av sina kundfordringar vid faktureringstidpunkten till ett systerbolag vilket innebär att man minimerar kreditrisken mot kund. Nedan presenteras bokfört värde per balansdagen för tillgångsposter utsatta för kreditrisk. Utlåning till kreditinstitut Obligationer och andra värdepapper Övriga tillgångar Utlåning till kreditinstitut består av transaktionskonton hos Scandems bankförbindelser för vilka inga säkerheter finns. Av beloppet utgör främmande valutor. Obligationer och andra värdepapper utgörs av elcertifikat som finns i förvar samt av värdet av kapitalförsäkringar (se not 13). Huvuddelen av övriga tillgångar består av fordran på moderbolaget för tillgångar på koncernkonto. övrigt finns kundrelaterade fordringar. Som säkerhet för dessa har Scandem förskott och/eller bankgarantier eller pantsatta banktillgodohavanden från kunderna. Scandem handlar inte med elrelaterade finansiella instrument för egen räkning och intar inte egna positioner i marknaden enligt uttalad policy. Mot bakgrund av erhållna säkerheter och historiskt mycket obetydliga kundförluster bedömer Scandem kreditriskexponeringen som låg. Marknadsrisk Marknadsrisk hänförs till risken att det verkliga värdet på ett finansiellt instrument eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument påverkas av förändringar i marknadspriser. Som bolagets marknadsrisker har identifierats ränterisk och valutarisk. Ränterisk Ränterisk är risken för att räntenettot påverkas negativt på grund av förändringar i marknadsräntan. Då Scandem inte i någon större utsträckning erhåller någon ränta på kapital eller har någon extern finansiering bedöms denna risk som låg. Valutarisk Eftersom Scandem löpande vidaredebiterar kostnaderna för sålda produkter begränsar sig valutarisken till valutaförändringen på behållningen på bankkonton i euro. Vid 10 %valutaförändring på årets medelsaldo uppskattas påverkan på resultatet till ungefär 140 kkr. I Scandems norska filial sker omsättningen helt i NOK. Det samlade värdet på tillgångar och skulder i utländsk valuta uppgår på balansdagen till kkr respektive kkr. 16 a~s

18 Scand~tm~ Scandem AB Operativ risk Operativ risk är risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system och externa händelser. I definitionen inkluderas legal risk. Scandems operativa risker har identifierats som risken för: Fel och haverier i ITsystem Felhandel Felaktigt råd till kund Fel i elleverans Scandem arbetar kontinuerligt med uppdatering av rutiner och tekniska system i syfte att förbättra verksamheten och minska de operativa riskerna. Sammantaget bedömer Scandem bolagets risker som mycket begränsade. Intern kapitalutvärdering och kapitalhantering Bolagets interna kapitalutvärdering (IKU) är den process som syftar till att utvärdera kapitalbehovet samt säkerställa att bolaget har en adekvat kapitalisering och uthållighet för att täcka de risker som bolaget är eller kan vara exponerad för. Scandem utvärderar regelbundet behovet av kapital utifrån finansiella mål, riskprofil och beslutad affärsstrategi. Översynen av kapitalbehovet görs löpande och är en integrerad del av arbetet med bolagets verksamhetsutveckling. Scandem uppfyller kraven på miniminivå för kapitalbasen och bedömer att kapitalsituationen utifrån ett kapitalbehovsperspektiv är tillfredsställande. Not 3 Provisionsintäkter / Provisionskostnader Provisionsintäkter och provisionskostnader avser alla intäkter och kostnader, som hänför sig till verksamhetens huvudinriktning. Geografisk fördelning av provisionsintäkter Sverige Norge Summa Varav från finansiella poster värderade till verkligt värde Not 4 Ränteintäkter Utlåning till kreditinstitut _ ~5 Övriga Summa Varav från finansiella poster värderade till verkligt värde 17 ~~~

19 ScandQ Scandem AB Not 5 Allmänna administrationskostnader Personalkostnader Löner och arvoden Sociala avgifter Kostnader för pensioner Andra personalkostnader ITkostnader Konsulttjänster Lokalkostnader Porto och telefonkostnader Övriaa administrationskostnader Summa administrationskostnader Medeltal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medeltal anställda Män Kvinnor Totalt Könsfördelning i styrelsen Män 4 4 Kvinnor 2 2 Löner och arvoden Till styrelsen och verkställande direktören Till övriga anställda Summa löner och arvoden Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för verkställande direktör 188 (379)) Totalt löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader K

20 ScandQ Scandem AB Ersättningar till ledande befattningshavare Ersättningar till styrelsens ledamöter fastställs av årsstämman och innehåller ingen rörlig del. I de fall moderbolaget (Jämtkraft AB) arvoderar ledamöterna utgår inget arvode från Scandem AB. Verkställande direktörens ersättning fastställs av styrelsen och innehåller ingen rörlig del. Ett bonussystem finns för personalen och innebär att tio procent av rörelseresultatet avsätts till pensioner. Pensionsåtagandena följer normala kollektivavtalsnormer och täcks genom försäkringar. Dessutom har för vice verkställande direktören och två av de anställda tecknats kapitalförsäkringar. Avtal om avgångsvederlag finns för verkställande direktören. Vid uppsägning från Scandems sida skall 12 månaders lön och andra ersättningar utgå samt en engångsersättning uppgående till en årslön. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgör uppsägningstiden 6 månader. För vice verkställande direktören gäller normala kollektivavtalsvillkor. Grundlön Rörlig Övriga Pensions Konsult Arvode ersättning förmåner kostnader arvode Styrelsens ordförande Verkställande direktör Vice verkställande direktör Styrelseledamot 60 Styrelseledamot 60 Styrelseledamot 60 Styrelseledamot 10 Stvrelseledamot Summa Ersättning till revisorer Deloitte AB Revisionsuppdraget Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Skatterådgivning Övriga tjänster Summa ersättning till revisorer Not 6 Övriga rörelsekostnader Försäkringar 59 7 Marknadsföringskostnader Årsavgifter Fördelade kostnader från moderbolag Övriga rörelsekostnader Summa övriga rörelsekostnader 4895 ~

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) BrainCool AB (publ) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB 'B-,!»,* 3 ''^ Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Centrumfastigheter

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB 11»t 1 3' I i Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB Org.nr 556378-253 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 österåkers Stadsnät AB 556378-253 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer