Ett brett sortiment fästelement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett brett sortiment fästelement"

Transkript

1

2 Ett brett sortiment fästelement Brett sortiment Marknadens bredaste sortiment? Vi kan skaffa fram allt från minsta mutter till största skruv, från jordens alla hörn, snabbt. Snabba, exakta leveranser Vi har ett välfyllt lager med de vanligaste dimensionerna för extremt snabba leveranser. Testa oss! Vi håller vad vi lovar. Streckkoder Alla våra produkter märks med en etikett med streckkoder. På etiketten kan vi också ta med kundens artikelnummer om så önskas. Allt för att underlätta kundens hantering av leveranser ifrån oss. Katalog och Web-butik Vi har en sprängfylld katalog med våra basprodukter. I den presenterar vi också ett antal anskaffningsartiklar som vi ordnar fram inom någon vecka. Vårt bassortiment finns nu även på Internet där ni också finner vår web-butik. På Internet visar vi också våra populära tekniksidor med specifikationer över bassortimentet. Adressen är: Kvalitetssäkring Vår verksamhet är tredjepartcertifierad enligt ISO 9001:2000. EDI EDI och Odette Med oss kan du kommunicera via Odette och EDIFACT. Leveransplaner, avisering, fakturering mm sköter vi med Odette.

3 Innehållsförteckning ALLMÄNNA VILLKOR SEXKANTSKRUVAR 01 MASKINSKRUVAR 02 STOPPSKRUVAR 03 ÖVRIGA SKRUVAR 04 PLÅTSKRUVAR 05 MUTTRAR 06 PLANA BRICKOR 07 FJÄDRANDE BRICKOR 08 LÅSBRICKOR 09 AXELLÅSNINGAR 10 PINNAR OCH SPRINTAR 11 KLAMMER OCH HÅLLARE 12 HELICOIL 13 Sortiment och anskaffningsprodukter visas i början av varje kapitel. Färdigpackade sortimentaskar finns i slutet av respektive kapitel. Version

4 ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER NLS 95 för leveranser av mängdvaror av standardkaraktär såsom mekaniska, elektriska och elektroniska komponenter, skruv och spik inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Tillämplighet 1. Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när parterna skriftligen eller på annat sätt avtalat därom. Avvikelser från bestämmelserna måste avtalas skriftligen för att bli gällande. Förpackning gods från annat håll. Härigenom utesluts köparen från varje annan rätt till ersättning med anledning av säljarens leveransförsening. Häver köparen inte avtalet, är han, såvida inte annat avtalats, inte berättigad till någon ersättning med anledning av säljarens försening. 2. I anbud och avtal upptagna priser skall, om inte annat anges, anses innefatta säljarens standardemballage. Kvantitet, vikt 3. Förbehåll om avvikelse från avtalad vikt eller kvantitet gäller endast om parterna uttryckligen avtalat härom. Produktinformation 4. Uppgifter i produktinformation och prislistor är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem. Leverans 5. Har leveransklausul avtalats, skall den tolkas i enlighet med vid avtalets ingående gällande INCOTERMS. Har ingen leveransklausul avtalats, anses leveransen ske Ex Works. Leveranstid. Försening 6. Försenas leveransen på grund av någon omständighet som enligt punkt 18 utgör befrielsegrund eller på grund av någon handling eller underlåtenhet från köparens sida, skall leveranstiden förlängas så mycket som med hänsyn till omständigheterna i fallet är skäligt. Leveranstiden skall förlängas även om orsaken till dröjsmålet inträffar efter utgången av den ursprungligen avtalade leveranstiden. 7. Levererar säljaren inte godset i rätt tid, har köparen rätt att genom skriftligt meddelande till säljaren fastställa en skälig slutlig frist för leverans och att därvid ange att köparen avser att häva avtalet om leverans inte sker inom denna frist. Har leverans inte skett inom den slutliga fristen har köparen rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till säljaren. Är förseningen av väsentlig betydelse för köparen, eller står det klart att en sådan försening kommer att inträffa, har köparen rätt att genom skriftligt meddelande genast häva avtalet. 8. Häver köparen avtalet enligt punkt 7 har han rätt till ersättning av säljaren för den merkostnad han åsamkas vid anskaffning av motsvarande Betalning 9. Om inte annat avtalats, skall betalning erläggas 30 dagar efter det att godset avlämnats och faktura avsänts. Underlåter köparen att ta emot godset på fastställd dag, skall betalning ändå erläggas som om leverans skett enligt avtalet. 10. Betalar köparen inte i rätt tid, har säljaren rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen med den räntesats som gäller enligt lagen om dröjsmålsränta i säljarens land. Om säljarens land är Danmark skall dock dröjsmålsräntan utgå med officiellt fastställt diskonto med tillägg av nio procentenheter. 11. Om köparen inte betalat tre månader efter förfallodagen, har säljaren rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till köparen. Säljaren har då, utöver dröjsmålsränta, rätt till ersättning för den skada han lider. Ersättningen skall dock inte överstiga det avtalade priset. Äganderättsförbehåll 12. Godset förblir säljarens egendom, till dess det blivit fullt betalt, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt enligt tillämplig lag. Ansvar för fel 13. Säljaren förbinder sig att under en tid av ett år från den dag godset levererades, leverera nytt gods som ersättning för gods som är felaktigt till följd av bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning. 14. Anmärkningar om fel i godset skall göras skriftligen och utan oskäligt dröjsmål. Om köparen underlåter detta, förlorar han rätten till ersättningsleverans enligt punkt Levererar inte säljaren ersättningsgods inom skälig tid efter att köparen anmärkt mot felet enligt punkt 14, har köparen rätt att genom skriftligt meddelande till säljaren häva avtalet såvitt gäller felaktigt gods. Häver köparen avtalet har han rätt till ersättning av säljaren för den merkostnad han åsamkas vid anskaffning av motsvarande gods från annat håll. 16. Utöver vad som föreskrivs i punkterna 13 och 15 har säljaren inte något ansvar för fel eller för försummad ersättningsleverans. Detta gäller varje förlust felet kan orsaka som exempelvis produk 2 Version 10.3

5 ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER NLS 95 för leveranser av mängdvaror av standardkaraktär såsom mekaniska, elektriska och elektroniska komponenter, skruv och spik inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. tionsbortfall, utebliven vinst och annan ekonomisk följdförlust. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller dock inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. Ansvar för sakskada orsakad av godset 17. Köparen skall hålla säljaren skadeslös i den utsträckning säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust, som säljaren inte ansvarar för gentemot köparen enligt andra och tredje styckena i denna punkt. Säljaren ansvarar inte för skada som godset orsakar a) på fast eller lös egendom om skadan inträffar då godset är i köparens besittning b) på produkter framställda av köparen eller på produkter i vilka köparens produkter ingår, eller för skada på fast eller lös egendom som dessa produkter orsakar på grund av godset. skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande. Om befrielsegrund inte upphör inom tre månader har part rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till andra parten. Tvister, tillämplig lag 20. Tvister i anledning av avtalet och allt som har samband med det får inte dras under domstols prövning utan skall avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande i säljarens land. 21. Alla tvister i anledning av avtalet skall bedömas enligt lagen i säljarens land. Utöver de ALLMÄNNA BESTÄMMELSER för leveranser, som framgår av NLS 95 gäller följande villkor: Säljaren ansvarar inte i något fall för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust. Nämnda begränsningar i säljarens ansvar gäller inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. Framställer tredje man krav mot säljaren eller köparen på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt, skall andra parten genast underrättas härom. Säljaren och köparen är skyldiga att låta sig instämmas till den domstol eller skiljenämnd som behandlar ersättningskrav mot någon av dem, om kravet grundas på skada eller förlust som påstås vara orsakad av det levererade godset. Det inbördes förhållandet mellan köparen och säljaren skall dock alltid avgöras genom skiljeförfarande enligt punkt 20. Befrielsegrunder (force majeure) 18. Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet, som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund. Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses då avtalet ingicks. 19. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund som nämns i punkt 18 att utan dröjsmål Förpackning Vanligen säljer vi endast standardförpackningar eller i storpack. Vid beställning av antal understigande för respektive artikel angiven min.-kvantitet dubbleras gällande priser. Faktureringsgräns Lägsta fakturabelopp per order är 250:- kr, dvs om fakturavärdet efter avdrag av rabatter, men före mervärdeskatt, frakt och andra avgifter, understiger detta värde debiteras ändå 250:- kr med hänsyn till expeditionskostnaden. Vid ev. restleverans av order utgår ej detta belopp. Returer Returer godkännes normalt ej om varorna överensstämmer med angivna specifikationer. Retur som återsändes inom 14 dagar och godkänts av oss krediteras med högst 80 % av fakturerat pris. Leveransvillkor Fritt vårt lager i Mönsterås, exkl. emballage. Emballage debiteras till självkostnadspris och återtages icke. All transport sker på köparens risk. Övrigt Leveransdagens priser debiteras. Vi förbehåller oss rätt till omedelbara ändringar av priserna om förhållandena påkalla dylika. Vi förbehåller oss rätten att över/underleverera med +/- 10 % mot beställt antal. Alla priser gäller exkl. mervärdeskatt. Vi förbehåller oss rätt till ändringar i sortimentet utan föregående avisering. Version

6 Anskaffningsservice I denna katalog presenterar vi ett urval av produkter som används av ett flertal av våra kunder. Det är standardiserade artiklar som i de flesta fall följer DIN- eller ISOnormer och i övriga fall är de väl etablerade på marknaden. Om du söker något som inte finns med i katalogen anlita vår anskaffningsservice. Vi har stor erfarenhet och ett brett kontaktnät för att skaffa det du behöver. Fästelement med annan ytbehandling, andra dimensioner, andra varianter. Specialtillverkning av detaljer enligt era ritningar. Vi har utökat våra kontakter med olika tillverkare som gör att vi kan erbjuda betydligt fler produkter som man tidigare inte kopplade samman med fästelement. Det kan vara frästa, svarvade, pressade eller av flera komponenter sammansatta produkter. En leverantör på samtliga produkter som ska monteras underlättar ert inköpsarbete. I början av varje kapitel visas några exempel på anskaffningsprodukter snarlika de som ingår i kapitlet. Vi erbjuder också förpackningslösningar som spara tid och pengar just i din montering eller på ert lager. Ring för mer information 4 Version 10.3

7 Sexkantsskruv med in- och utvändig sexkant Beställ via vår web-butik:

8 SEXKANTSKRUV 01 M6S 8.8 Obeh M6S 10.9 Obeh M6S 8.8 MF DIN 961/960 Obeh M6S ISO 4014/ Fzb M6S med spår 8.8 Fzb DIN 933 Sz M6S med liten skalle, tapp DIN 561 Obeh U6S Obeh U6S 8.8 Fzb M6SF 8.8 Fzb MC6S 8.8 Obeh UC6S 12.9 Obeh MLC6S DIN 7984 RF A2 MLC6S Din Obeh MLC6S Din 6912 RF A4 MF6S 10.9 Fzb K6S 10.9 Fzb K6S RF A2/A4 K6S med centrumtapp Rostfri A2 6 Version 10.3

9 SEXKANTSKRUV 01 Benämning Typ DIN Utförande Sid Utvändig sexkantskruv M6S 931/933 Fzb Fzv RF A2 11 RF A4 13 Invändig sexkantskruv MC6S 912 Obeh Fzb RF A4 19 Invändig sexkantskruv MLC6S 7984 Obeh med låg skalle Fzb Försänkt invändig sexkantskruv MF6S 7991 Obeh RF A4 22 Invändig sexkantskruv med K6S Obeh kullrigt huvud Passkruv med invändig sexkant Passkr Obeh Sexkantnyckel 911 Obeh 45H-52H 24 Version

10 SEXKANTSKRUV 01 Dim Minkv Artnr Kr/100 M6x st ,00 M6x st ,00 M6x st ,00 Utvändig sexkantskruv M6x st ,00 M6S Fzb 8.8 DIN 931/933 M6x st ,30 M6x st ,00 Dim Minkv Artnr Kr/100 M6x st ,00 M6x st ,00 M4x8H 200 st ,00 M6x st ,00 M4x10H 200 st ,00 M6x st ,00 M4x12H 200 st ,40 M6x st ,00 M4x14H 200 st ,00 M8x10H 200 st ,00 M4x16H 200 st ,20 M8x12H 200 st ,00 M4x20H 200 st ,30 M8x14H 200 st ,00 M4x22H 200 st ,20 M8x16H 200 st ,00 M4x25H 200 st ,00 M8x20H 200 st ,00 M4x st ,00 M8x22H 200 st ,00 M4x st ,70 M8x25H 200 st ,00 M4x st ,30 M8x30H 200 st ,00 M4x st ,20 M8x35H 200 st ,40 M5x8H 200 st ,00 M8x st ,80 M5x10H 200 st ,40 M8x40H 200 st ,00 M5x12H 200 st ,80 M8x st ,70 M5x14H 200 st ,40 M8x45H 200 st ,00 M5x16H 200 st ,80 M8x st ,00 M5x20H 200 st ,00 M8x50H 100 st ,10 M5x22H 200 st ,90 M8x st ,00 M5x25H 200 st ,00 M8x55H 100 st ,00 M5x st ,60 M8x st ,00 M5x st ,90 M8x60H 100 st ,00 M5x st ,80 M8x st ,00 M5x st ,20 M8x65H 100 st ,00 M5x st ,00 M8x st ,00 M5x st ,00 M8x70H 100 st ,00 M5x st ,60 M8x st ,00 M5x st ,00 M8x75H 100 st ,56 M5x st ,00 M8x st ,00 M6x8H 200 st ,80 M8x80H 100 st ,00 M6x10H 200 st ,20 M8x st ,00 M6x12H 200 st ,00 M8x st ,00 M6x14H 200 st ,90 M8x st ,00 M6x16H 200 st ,10 M8x st ,00 M6x20H 200 st ,50 M8x st ,00 M6x22H 200 st ,90 M8x st ,00 M6x25H 200 st ,00 M8x st ,00 M6x30H 200 st ,00 M8x st ,00 M6x st ,00 M10x14H 100 st ,00 M6x35H 200 st ,00 M10x16H 100 st ,40 M6x st ,00 M10x20H 100 st ,00 M6x40H 200 st ,00 M10x22H 100 st ,00 M6x st ,50 M10x25H 100 st ,00 M6x45H 200 st ,00 M10x30H 100 st ,00 M6x st ,00 M10x35H 100 st ,00 M6x50H 200 st ,00 M10x40H 100 st ,00 8 Version 10.3

11 SEXKANTSKRUV 01 Dim Minkv Artnr Kr/100 Dim Minkv Artnr Kr/100 M10x st ,00 M14x25H 50 st ,00 M10x45H 100 st ,00 M14x30H 50 st ,00 M10x st ,00 M14x35H 50 st ,00 M10x50H 100 st ,00 M14x40H 50 st ,00 M10x st ,00 M14x50 50 st ,00 M10x55H 100 st ,00 M14x55 50 st ,00 M10x st ,00 M14x60 50 st ,00 M10x60H 100 st ,00 M14x65 50 st ,00 M10x st ,00 M14x70 50 st ,00 M10x65H 100 st ,00 M14x75 50 st ,00 M10x st ,00 M14x80 25 st ,00 M10x70H 100 st ,00 M14x90 25 st ,00 M10x st ,00 M14x st ,00 M10x75H 100 st ,00 M14x st ,00 M10x st ,00 M14x st ,00 M10x80H 50 st ,00 M14x st ,00 M10x80 50 st ,00 M16x20H 50 st ,00 M10x90 50 st ,00 M16x25H 50 st ,00 M10x st ,00 M16x30H 50 st ,00 M10x st ,00 M16x35H 50 st ,00 M10x st ,00 M16x40H 50 st ,00 M10x st ,00 M16x45H 50 st ,00 M10x st ,00 M16x50H 50 st ,00 M10x st ,00 M16x55H 50 st ,00 M12x16H 100 st ,00 M16x55 50 st ,00 M12x20H 100 st ,00 M16x60H 50 st ,00 M12x22H 100 st ,00 M16x60 50 st ,00 M12x25H 100 st ,00 M16x65H 50 st ,00 M12x30H 100 st ,00 M16x65 50 st ,00 M12x35H 100 st ,00 M16x70H 50 st ,00 M12x40H 100 st ,00 M16x70 50 st ,00 M12x45H 100 st ,00 M16x75H 50 st ,00 M12x st ,00 M16x75 50 st ,00 M12x50H 100 st ,00 M16x80 25 st ,00 M12x st ,00 M16x90 25 st ,00 M12x55H 100 st ,00 M16x st ,00 M12x st ,00 M16x st ,00 M12x60H 100 st ,00 M16x st ,00 M12x st ,00 M16x st ,00 M12x65H 100 st ,00 M16x st ,00 M12x st ,00 M16x st ,00 M12x70H 100 st ,00 M20x40H 25 st ,00 M12x st ,00 M20x45H 25 st ,00 M12x75H 100 st ,00 M20x50H 25 st ,00 M12x st ,00 M20x55H 25 st ,00 M12x80H 50 st ,00 M20x60H 25 st ,00 M12x80 50 st ,00 M20x65 25 st ,00 M12x90 50 st ,00 M20x70 25 st ,00 M12x st ,00 M20x75 25 st ,00 M12x st ,00 M20x80 10 st ,00 M12x st ,00 M20x90 10 st ,00 M12x st ,00 M20x st ,00 M12x st ,00 M20x st ,00 M12x st ,00 M20x st ,00 Version

12 SEXKANTSKRUV 01 Dim Minkv Artnr Kr/100 Dim Minkv Artnr Kr/100 M20x st ,00 M10x16H 100 st ,00 M20x st ,00 M10x20H 100 st ,00 M20x st ,00 M10x25H 100 st ,00 M24x50H 25 st ,00 M10x30H 100 st ,00 M24x60H 25 st ,00 M10x35H 100 st ,00 M24x65H 25 st ,00 M10x40H 100 st ,00 M24x70H 25 st ,00 M10x st ,00 M24x75 25 st ,00 M10x st ,00 M24x80 10 st ,00 M10x st ,00 M24x90 10 st ,00 M10x st ,00 M24x st ,00 M10x st ,00 M24x st ,00 M10x st ,00 M24x st ,00 M10x st ,00 M24x st ,00 M10x80 50 st ,00 M24x st ,00 M10x90 50 st ,00 M24x st ,00 M10x st ,00 M24x st ,00 M10x st ,00 M24x st ,00 M10x st ,00 M24x st ,00 M10x st ,00 M24x st ,00 M10x st ,00 M24x st ,00 M12x20H 100 st ,00 M12x25H 100 st ,00 M12x30H 100 st ,00 M12x35H 100 st ,00 M12x40H 100 st ,00 M12x st ,00 M12x st ,00 M12x st ,00 M12x st ,00 M12x st ,00 M12x st ,00 M12x st ,00 M12x80 50 st ,00 M12x90 50 st ,00 Utvändig sexkantskruv M12x st ,00 M6S Fzv 8.8 DIN 931/933 M12x st ,00 M12x st ,00 Dim Minkv Artnr Kr/100 M12x st ,00 M12x st ,00 M8x16H 200 st ,00 M12x st ,00 M8x20H 200 st ,00 M12x st ,00 M8x25H 200 st ,00 M12x st ,00 M8x30H 200 st ,90 M12x st ,00 M8x35H 200 st ,00 M16x25H 50 st ,00 M8x40H 200 st ,00 M16x30H 50 st ,00 M8x st ,00 M16x35H 50 st ,00 M8x st ,00 M16x40H 50 st ,00 M8x st ,00 M16x45H 50 st ,00 M8x st ,45 M16x50H 50 st ,00 M8x st ,00 M16x55H 50 st ,00 M8x st ,00 M16x60H 50 st ,00 M8x st ,00 M16x65 50 st ,00 M8x st ,00 M16x70 50 st ,00 M8x st ,00 M16x75 50 st ,00 10 Version 10.3

13 SEXKANTSKRUV 01 Dim Minkv Artnr Kr/100 Dim Minkv Artnr Kr/100 M16x80 25 st ,00 M30x st ,00 M16x90 25 st ,00 M30x st ,00 M16x st ,00 M30x st ,00 M16x st ,00 M30x st ,00 M16x st ,00 M30x st ,00 M16x st ,00 M30x st ,00 M16x st ,00 M30x st ,00 M16x st ,00 M30x st ,00 M20x40H 25 st ,00 M30x st ,00 M20x45H 25 st ,00 M20x50H 25 st ,00 M20x55H 25 st ,00 M20x60H 25 st ,00 M20x65 25 st ,00 M20x70 25 st ,00 M20x75 25 st ,00 M20x80 10 st ,00 M20x90 10 st ,00 M20x st ,00 M20x st ,00 M20x st ,00 M20x st ,00 M20x st ,00 M20x st ,00 Utvändig sexkantskruv M20x st ,00 M6S RF A2 DIN 931/933 M20x st ,00 M20x st ,00 Dim Minkv Artnr Kr/100 M20x st ,00 M20x st ,00 M4x8H 200 st ,20 M24x40H 10 st ,00 M4x10H 200 st ,30 M24x50H 25 st ,00 M4x12H 200 st ,60 M24x60H 25 st ,00 M4x14H 200 st ,10 M24x65H 25 st ,00 M4x16H 200 st ,80 M24x70H 25 st ,00 M4x20H 200 st ,90 M24x75 25 st ,00 M4x25H 200 st ,00 M24x80 10 st ,00 M4x30H 200 st ,50 M24x90 10 st ,00 M5x8H 200 st ,70 M24x st ,00 M5x10H 200 st ,90 M24x st ,00 M5x12H 200 st ,00 M24x st ,00 M5x14H 200 st ,60 M24x st ,00 M5x16H 200 st ,50 M24x st ,00 M5x20H 200 st ,40 M24x st ,00 M5x22H 200 st ,20 M24x st ,00 M5x25H 200 st ,60 M24x st ,00 M5x st ,50 M24x st ,00 M5x st ,00 M24x st ,00 M5x st ,00 M24x st ,00 M5x st ,00 M30x60H 10 st ,00 M5x st ,00 M30x70H 10 st ,00 M5x st ,00 M30x80H 10 st ,00 M5x st ,00 M30x90H 10 st ,00 M6x8H 200 st ,60 M30x st ,00 M6x10H 200 st ,70 M30x st ,00 M6x12H 200 st ,80 Version

14 SEXKANTSKRUV 01 Dim Minkv Artnr Kr/100 Dim Minkv Artnr Kr/100 M6x14H 200 st ,60 M8x st ,00 M6x16H 200 st ,80 M8x st ,00 M6x20H 200 st ,40 M8x st ,00 M6x25H 200 st ,20 M8x st ,00 M6x30H 200 st ,10 M10x14H 100 st ,00 M6x st ,70 M10x16H 100 st ,00 M6x35H 200 st ,10 M10x20H 100 st ,00 M6x st ,00 M10x25H 100 st ,00 M6x40H 200 st ,00 M10x30H 100 st ,00 M6x st ,00 M10x35H 100 st ,00 M6x45H 200 st ,00 M10x40H 100 st ,00 M6x st ,00 M10x st ,00 M6x50H 200 st ,00 M10x45H 100 st ,00 M6x st ,00 M10x st ,00 M6x st ,00 M10x50H 100 st ,00 M6x st ,00 M10x st ,00 M6x st ,00 M10x55H 100 st ,00 M6x st ,00 M10x st ,00 M6x st ,00 M10x60H 100 st ,00 M6x st ,00 M10x st ,00 M6x st ,00 M10x65H 100 st ,00 M6x st ,00 M10x st ,00 M6x st ,00 M10x70H 100 st ,00 M6x st ,00 M10x st ,00 M8x10H 100 st ,00 M10x75H 100 st ,00 M8x12H 100 st ,00 M10x st ,00 M8x14H 100 st ,00 M10x80H 50 st ,00 M8x16H 100 st ,00 M10x80 50 st ,00 M8x20H 100 st ,00 M10x90 50 st ,00 M8x25H 100 st ,00 M10x st ,00 M8x30H 100 st ,00 M10x st ,00 M8x35H 100 st ,00 M10x st ,00 M8x st ,00 M10x st ,00 M8x40H 100 st ,00 M10x st ,00 M8x st ,00 M10x st ,00 M8x45H 100 st ,00 M12x20H 100 st ,00 M8x st ,00 M12x25H 100 st ,00 M8x50H 100 st ,00 M12x30H 100 st ,00 M8x st ,00 M12x35H 100 st ,00 M8x55H 100 st ,00 M12x40H 100 st ,00 M8x st ,00 M12x45H 100 st ,00 M8x60H 100 st ,00 M12x st ,00 M8x st ,00 M12x50H 100 st ,00 M8x65H 100 st ,00 M12x st ,00 M8x st ,00 M12x55H 100 st ,00 M8x70H 100 st ,00 M12x st ,00 M8x st ,00 M12x60H 100 st ,00 M8x75H 100 st ,00 M12x st ,00 M8x st ,00 M12x65H 100 st ,00 M8x80H 100 st ,00 M12x st ,00 M8x st ,00 M12x70H 100 st ,00 M8x st ,00 M12x st ,00 M8x st ,00 M12x75H 100 st ,00 M8x st ,00 M12x st ,00 12 Version 10.3

15 SEXKANTSKRUV 01 Dim Minkv Artnr Kr/100 M12x80H 50 st ,00 M12x80 50 st ,00 M12x90 50 st ,00 M12x st ,00 Utvändig sexkantskruv M12x st ,00 M6S RF A4 DIN 931/933 M12x st ,00 M12x st ,00 Dim Minkv Artnr Kr/100 M12x st ,00 M12x st ,00 M4x8H 200 st ,50 M16x20H 50 st ,00 M4x10H 200 st ,80 M16x25H 50 st ,00 M4x12H 200 st ,00 M16x30H 50 st ,00 M4x14H 200 st ,90 M16x35H 50 st ,00 M4x16H 200 st ,40 M16x40H 50 st ,00 M4x20H 200 st ,70 M16x45H 50 st ,00 M4x25H 200 st ,20 M16x50H 50 st ,00 M5x8H 200 st ,70 M16x55H 50 st ,00 M5x10H 200 st ,00 M16x55 50 st ,00 M5x12H 200 st ,80 M16x60H 50 st ,00 M5x14H 200 st ,10 M16x60 50 st ,00 M5x16H 200 st ,00 M16x65H 50 st ,00 M5x20H 200 st ,00 M16x65 50 st ,00 M5x22H 200 st ,60 M16x70H 50 st ,00 M5x25H 200 st ,00 M16x70 50 st ,00 M5x st ,00 M16x75H 50 st ,00 M5x st ,00 M16x75 50 st ,00 M5x st ,00 M16x80 25 st ,00 M5x st ,00 M16x90 25 st ,00 M5x st ,00 M16x st ,00 M5x st ,00 M16x st ,00 M5x st ,00 M16x st ,00 M6x10H 200 st ,80 M16x st ,00 M6x12H 200 st ,00 M16x st ,00 M6x14H 200 st ,40 M16x st ,00 M6x16H 200 st ,80 M20x40H 25 st ,00 M6x20H 200 st ,00 M20x45H 25 st ,00 M6x22H 200 st ,00 M20x50H 25 st ,00 M6x25H 200 st ,00 M20x55H 25 st ,00 M6x30H 200 st ,00 M20x60H 25 st ,00 M6x st ,00 M20x65 25 st ,00 M6x35H 200 st ,00 M20x70 25 st ,00 M6x st ,00 M20x75 25 st ,00 M6x40H 200 st ,00 M20x80 10 st ,00 M6x st ,00 M20x90 10 st ,00 M6x45H 200 st ,00 M20x st ,00 M6x st ,00 M20x st ,00 M6x50H 200 st ,00 M20x st ,00 M6x st ,00 M20x st ,00 M6x st ,00 M20x st ,00 M6x st ,00 M20x st ,00 M6x st ,00 M6x st ,00 M6x st ,00 M6x st ,00 M6x st ,00 Version

16 SEXKANTSKRUV 01 Dim Minkv Artnr Kr/100 Dim Minkv Artnr Kr/100 M6x st ,00 M10x65H 100 st ,00 M6x st ,00 M10x st ,00 M6x st ,00 M10x70H 100 st ,00 M8x10H 100 st ,00 M10x st ,00 M8x12H 100 st ,00 M10x75H 100 st ,00 M8x14H 100 st ,00 M10x st ,00 M8x16H 100 st ,00 M10x80H 50 st ,00 M8x20H 100 st ,00 M10x80 50 st ,00 M8x22H 100 st ,00 M10x90 50 st ,00 M8x25H 100 st ,00 M10x st ,00 M8x30H 100 st ,00 M10x st ,00 M8x35H 100 st ,00 M10x st ,00 M8x st ,00 M10x st ,00 M8x40H 100 st ,00 M10x st ,00 M8x st ,00 M10x st ,00 M8x45H 100 st ,00 M12x16H 100 st ,00 M8x st ,00 M12x20H 100 st ,00 M8x50H 100 st ,00 M12x25H 100 st ,00 M8x st ,00 M12x30H 100 st ,00 M8x55H 100 st ,00 M12x35H 100 st ,00 M8x st ,00 M12x40H 100 st ,00 M8x60H 100 st ,00 M12x45H 100 st ,00 M8x st ,00 M12x st ,00 M8x65H 100 st ,00 M12x50H 100 st ,00 M8x st ,00 M12x st ,00 M8x70H 100 st ,00 M12x55H 100 st ,00 M8x st ,00 M12x st ,00 M8x75H 100 st ,00 M12x60H 100 st ,00 M8x st ,00 M12x st ,00 M8x80H 100 st ,00 M12x65H 100 st ,00 M8x st ,00 M12x st ,00 M8x st ,00 M12x70H 100 st ,00 M8x st ,00 M12x st ,00 M8x st ,00 M12x75H 100 st ,00 M8x st ,00 M12x st ,00 M8x st ,00 M12x80H 50 st ,00 M8x st ,00 M12x80 50 st ,00 M8x st ,00 M12x90 50 st ,00 M10x14H 100 st ,00 M12x st ,00 M10x16H 100 st ,00 M12x st ,00 M10x20H 100 st ,00 M12x st ,00 M10x25H 100 st ,00 M12x st ,00 M10x30H 100 st ,00 M12x st ,00 M10x35H 100 st ,00 M12x st ,00 M10x40H 100 st ,00 M16x20H 50 st ,00 M10x st ,00 M16x25H 50 st ,00 M10x45H 100 st ,00 M16x30H 50 st ,00 M10x st ,00 M16x35H 50 st ,00 M10x50H 100 st ,00 M16x40H 50 st ,00 M10x st ,00 M16x45H 50 st ,00 M10x55H 100 st ,00 M16x50H 50 st ,00 M10x st ,00 M16x55H 50 st ,00 M10x60H 100 st ,00 M16x55 50 st ,00 M10x st ,00 M16x60H 50 st ,00 14 Version 10.3

17 SEXKANTSKRUV 01 Dim Minkv Artnr Kr/100 M16x60 50 st ,00 M16x65H 50 st ,00 M16x65 50 st ,00 M16x70H 50 st ,00 Invändig sexkantskruv M16x70 50 st ,00 MC6S Obeh 12.9 DIN 912 M16x75H 50 st ,00 M16x75 50 st ,00 Dim Minkv Artnr Kr/100 M16x80 25 st ,00 M16x90 25 st ,00 M3x6H 200 st ,00 M16x st ,00 M3x8H 200 st ,00 M16x st ,00 M3x10H 200 st ,10 M16x st ,00 M3x12H 200 st ,00 M16x st ,00 M3x14H 200 st ,30 M16x st ,00 M3x16H 200 st ,30 M16x st ,00 M3x20H 200 st ,30 M20x40H 25 st ,00 M3x st ,50 M20x45H 25 st ,00 M3x st ,70 M20x50H 25 st ,00 M3x st ,00 M20x55H 25 st ,00 M4x6H 200 st ,00 M20x60H 25 st ,00 M4x8H 200 st ,50 M20x65 25 st ,00 M4x10H 200 st ,60 M20x70 25 st ,00 M4x12H 200 st ,40 M20x75 25 st ,00 M4x16H 200 st ,50 M20x80 10 st ,00 M4x20H 200 st ,60 M20x90 10 st ,00 M4x25H 200 st ,00 M20x st ,00 M4x st ,00 M20x st ,00 M4x st ,00 M20x st ,00 M4x st ,60 M20x st ,00 M4x st ,00 M20x st ,00 M4x st ,00 M20x st ,00 M5x8H 200 st ,50 M5x10H 200 st ,20 M5x12H 200 st ,80 M5x14H 200 st ,30 M5x16H 200 st ,50 M5x20H 200 st ,60 M5x22H 200 st ,50 M5x25H 200 st ,00 M5x st ,00 M5x st ,00 M5x st ,00 M5x st ,00 M5x st ,00 M5x st ,00 M5x st ,00 M5x st ,00 M6x8H 200 st ,80 M6x10H 200 st ,00 M6x12H 200 st ,00 M6x14H 200 st ,90 M6x16H 200 st ,90 M6x20H 200 st ,00 M6x22H 200 st ,00 M6x25H 200 st ,60 Version

18 SEXKANTSKRUV 01 Dim Minkv Artnr Kr/100 Dim Minkv Artnr Kr/100 M6x30H 200 st ,00 M12x20H 100 st ,00 M6x st ,50 M12x25H 100 st ,00 M6x st ,00 M12x30H 100 st ,00 M6x st ,00 M12x35H 100 st ,00 M6x st ,00 M12x40H 100 st ,00 M6x st ,00 M12x45H 100 st ,00 M6x st ,00 M12x50H 100 st ,00 M6x st ,00 M12x st ,00 M6x st ,00 M12x st ,00 M6x st ,00 M12x st ,00 M6x st ,00 M12x st ,00 M6x st ,00 M12x80 50 st ,00 M6x st ,00 M12x90 50 st ,00 M6x st ,00 M12x st ,00 M8x10H 200 st ,00 M12x st ,00 M8x12H 200 st ,40 M12x st ,00 M8x14H 200 st ,40 M12x st ,00 M8x16H 200 st ,80 M12x st ,00 M8x20H 200 st ,00 M12x st ,00 M8x22H 200 st ,00 M12x st ,00 M8x25H 200 st ,00 M12x st ,00 M8x30H 200 st ,00 M12x st ,00 M8x35H 200 st ,00 M14x30H 50 st ,00 M8x st ,00 M14x40H 50 st ,00 M8x st ,00 M14x45H 50 st ,00 M8x st ,00 M14x50H 50 st ,00 M8x st ,00 M14x60 50 st ,00 M8x st ,00 M14x70 50 st ,00 M8x st ,00 M14x80 25 st ,00 M8x st ,00 M14x90 25 st ,00 M8x st ,00 M14x st ,00 M8x80 50 st ,00 M14x st ,00 M8x90 50 st ,00 M16x25H 50 st ,00 M8x st ,00 M16x30H 50 st ,00 M8x st ,00 M16x35H 50 st ,00 M10x16H 100 st ,00 M16x40H 50 st ,00 M10x20H 100 st ,00 M16x45H 50 st ,00 M10x22H 100 st ,00 M16x50H 50 st ,00 M10x25H 100 st ,00 M16x55H 50 st ,00 M10x30H 100 st ,00 M16x60H 50 st ,00 M10x35H 100 st ,00 M16x65 50 st ,00 M10x40H 100 st ,00 M16x70 50 st ,00 M10x st ,00 M16x80 25 st ,00 M10x st ,00 M16x90 25 st ,00 M10x st ,00 M16x st ,00 M10x st ,00 M16x st ,00 M10x st ,00 M16x st ,00 M10x st ,00 M16x st ,00 M10x80 50 st ,00 M16x st ,00 M10x90 50 st ,00 M16x st ,00 M10x st ,00 M16x st ,00 M10x st ,00 M16x st ,00 M10x st ,00 M16x st ,00 M10x st ,00 M20x30H 25 st ,00 16 Version 10.3

19 SEXKANTSKRUV 01 Dim Minkv Artnr Kr/100 M20x35H 25 st ,00 M20x40H 25 st ,00 M20x45H 25 st ,00 M20x50H 25 st ,00 Invändig sexkantskruv M20x55H 25 st ,00 MC6S Fzb 8.8 DIN 912 M20x60H 25 st ,00 M20x65H 25 st ,00 Dim Minkv Artnr Kr/100 M20x70H 25 st ,00 M20x80 10 st ,00 M4x6H 200 st ,10 M20x90 10 st ,00 M4x8H 200 st ,80 M20x st ,00 M4x10H 200 st ,40 M20x st ,00 M4x12H 200 st ,00 M20x st ,00 M4x16H 200 st ,10 M20x st ,00 M4x20H 200 st ,00 M20x st ,00 M4x25H 200 st ,40 M20x st ,00 M4x st ,30 M20x st ,00 M4x st ,60 M20x st ,00 M4x st ,90 M20x st ,00 M4x st ,50 M24x50H 25 st ,00 M4x st ,00 M24x60H 25 st ,00 M5x8H 200 st ,40 M24x65H 25 st ,00 M5x10H 200 st ,20 M24x70H 25 st ,00 M5x12H 200 st ,30 M24x80 10 st ,00 M5x14H 200 st ,40 M24x90 10 st ,00 M5x16H 200 st ,40 M24x st ,00 M5x20H 200 st ,90 M24x st ,00 M5x22H 200 st ,50 M24x st ,00 M5x25H 200 st ,80 M24x st ,00 M5x st ,80 M24x st ,00 M5x st ,10 M24x st ,00 M5x st ,20 M24x st ,00 M5x st ,80 M24x st ,00 M5x st ,30 M24x st ,00 M5x st ,00 M5x st ,00 M5x st ,00 M6x8H 200 st ,10 M6x10H 200 st ,00 M6x12H 200 st ,90 M6x14H 200 st ,90 M6x16H 200 st ,00 M6x20H 200 st ,20 M6x22H 200 st ,80 M6x25H 200 st ,20 M6x30H 200 st ,60 M6x st ,80 M6x st ,20 M6x st ,80 M6x st ,30 M6x st ,00 M6x st ,00 M6x st ,00 M6x st ,00 M6x st ,00 Version

20 SEXKANTSKRUV 01 Dim Minkv Artnr Kr/100 Dim Minkv Artnr Kr/100 M6x st ,00 M12x st ,00 M6x st ,00 M12x st ,00 M6x st ,00 M12x st ,00 M6x st ,00 M12x st ,00 M8x10H 200 st ,40 M12x80 50 st ,00 M8x12H 200 st ,40 M12x90 50 st ,00 M8x14H 200 st ,50 M12x st ,00 M8x16H 200 st ,90 M12x st ,00 M8x20H 200 st ,90 M12x st ,00 M8x22H 200 st ,60 M12x st ,00 M8x25H 200 st ,90 M12x st ,00 M8x30H 200 st ,00 M12x st ,00 M8x35H 200 st ,90 M12x st ,00 M8x st ,30 M12x st ,00 M8x st ,90 M12x st ,00 M8x st ,00 M14x35H 50 st ,00 M8x st ,00 M14x40H 50 st ,00 M8x st ,00 M14x45H 50 st ,00 M8x st ,00 M14x50H 50 st ,00 M8x st ,00 M14x60 50 st ,00 M8x st ,00 M14x70 50 st ,00 M8x80 50 st ,00 M14x80 25 st ,00 M8x90 50 st ,00 M14x90 25 st ,00 M8x st ,00 M14x st ,00 M8x st ,00 M14x st ,00 M10x16H 100 st ,00 M14x st ,00 M10x20H 100 st ,00 M16x25H 50 st ,00 M10x22H 100 st ,00 M16x30H 50 st ,00 M10x25H 100 st ,00 M16x35H 50 st ,00 M10x30H 100 st ,00 M16x40H 50 st ,00 M10x35H 100 st ,00 M16x45H 50 st ,00 M10x40H 100 st ,00 M16x50H 50 st ,00 M10x st ,00 M16x55H 50 st ,00 M10x st ,00 M16x60H 50 st ,00 M10x st ,00 M16x70 50 st ,00 M10x st ,00 M16x80 25 st ,00 M10x st ,00 M16x90 25 st ,00 M10x st ,00 M16x st ,00 M10x80 50 st ,00 M16x st ,00 M10x90 50 st ,00 M16x st ,00 M10x st ,00 M16x st ,00 M10x st ,00 M16x st ,00 M10x st ,00 M16x st ,00 M10x st ,00 M16x st ,00 M12x16H 100 st ,00 M16x st ,00 M12x20H 100 st ,00 M16x st ,00 M12x22H 100 st ,00 M20x35H 25 st ,00 M12x25H 100 st ,00 M20x40H 25 st ,00 M12x30H 100 st ,00 M20x50H 25 st ,00 M12x35H 100 st ,00 M20x60H 25 st ,00 M12x40H 100 st ,00 M20x70H 25 st ,00 M12x45H 100 st ,00 M20x80 10 st ,00 M12x50H 100 st ,00 M20x90 10 st ,00 M12x st ,00 M20x st ,00 18 Version 10.3

21 SEXKANTSKRUV 01 Dim Minkv Artnr Kr/100 Dim Minkv Artnr Kr/100 M20x st ,00 M5x st ,00 M20x st ,00 M5x st ,00 M20x st ,00 M5x st ,00 M20x st ,00 M5x st ,00 M20x st ,00 M5x st ,00 M20x st ,00 M6x10H 200 st ,00 M20x st ,00 M6x12H 200 st ,00 M20x st ,00 M6x14H 200 st ,00 M6x16H 200 st ,70 M6x20H 200 st ,50 M6x22H 200 st ,00 M6x25H 200 st ,00 M6x30H 200 st ,00 M6x st ,00 M6x st ,00 M6x st ,00 M6x st ,00 M6x st ,00 M6x st ,00 M6x st ,00 Invändig sexkantskruv M6x st ,00 MC6S RF A4 DIN 912 M6x st ,00 M6x st ,00 Dim Minkv Artnr Kr/100 M6x st ,00 M8x12H 100 st ,00 M3x6H 200 st ,50 M8x16H 100 st ,00 M3x8H 200 st ,80 M8x20H 100 st ,00 M3x10H 200 st ,60 M8x25H 100 st ,00 M3x12H 200 st ,00 M8x30H 100 st ,00 M3x16H 200 st ,00 M8x35H 100 st ,00 M3x20H 200 st ,30 M8x st ,00 M3x st ,00 M8x st ,00 M3x st ,00 M8x st ,00 M4x6H 200 st ,50 M8x st ,00 M4x8H 200 st ,50 M8x st ,00 M4x10H 200 st ,50 M8x80 50 st ,00 M4x12H 200 st ,60 M8x90 50 st ,00 M4x16H 200 st ,60 M8x st ,00 M4x20H 200 st ,40 M8x st ,00 M4x25H 200 st ,70 M10x20H 100 st ,00 M4x st ,70 M10x25H 100 st ,00 M4x st ,00 M10x30H 100 st ,00 M4x st ,00 M10x35H 100 st ,00 M4x st ,00 M10x40H 100 st ,00 M4x st ,00 M10x st ,00 M5x8H 200 st ,00 M10x st ,00 M5x10H 200 st ,90 M10x st ,00 M5x12H 200 st ,90 M10x80 50 st ,00 M5x16H 200 st ,00 M10x90 50 st ,00 M5x20H 200 st ,00 M10x st ,00 M5x22H 200 st ,00 M10x st ,00 M5x25H 200 st ,00 M10x st ,00 M5x st ,00 M10x st ,00 M5x st ,00 M12x20H 100 st ,00 Version

22 SEXKANTSKRUV 01 Dim Minkv Artnr Kr/100 M12x25H 100 st ,00 M12x30H 100 st ,00 M12x35H 100 st ,00 M12x40H 100 st ,00 Invändig sexkantskruv med låg skalle M12x50H 100 st ,00 MLC6S Obeh 8.8 DIN 7984 M12x st ,00 M12x st ,00 Dim Minkv Artnr Kr/100 M12x80 50 st ,00 M12x90 50 st ,00 M4x8H 200 st ,90 M12x st ,00 M4x10H 200 st ,00 M12x st ,00 M4x12H 200 st ,00 M12x st ,00 M4x16H 200 st ,40 M12x st ,00 M4x20H 200 st ,00 M12x st ,00 M4x st ,40 M12x st ,00 M5x10H 200 st ,00 M16x25H 50 st ,00 M5x12H 200 st ,30 M16x30H 50 st ,00 M5x16H 200 st ,00 M16x40H 50 st ,00 M5x20H 200 st ,70 M16x50H 50 st ,00 M5x25H 200 st ,00 M16x55H 50 st ,00 M5x st ,00 M16x60H 50 st ,00 M6x10H 200 st ,30 M16x65 50 st ,00 M6x12H 200 st ,40 M16x70 50 st ,00 M6x16H 200 st ,50 M16x80 25 st ,00 M6x20H 200 st ,40 M16x90 25 st ,00 M6x25H 200 st ,10 M16x st ,00 M6x st ,90 M16x st ,00 M6x st ,00 M16x st ,00 M6x st ,00 M16x st ,00 M8x12H 200 st ,00 M16x st ,00 M8x16H 200 st ,00 M16x st ,00 M8x20H 200 st ,00 M20x40H 25 st ,00 M8x25H 200 st ,00 M20x50H 25 st ,00 M8x30H 200 st ,00 M20x60H 25 st ,00 M8x st ,00 M20x70H 25 st ,00 M8x st ,00 M20x80 10 st ,00 M8x st ,00 M20x90 10 st ,00 M8x st ,00 M20x st ,00 M8x st ,00 M20x st ,00 M10x16H 200 st ,00 M20x st ,00 M10x20H 200 st ,00 M20x st ,00 M10x25H 200 st ,00 M20x st ,00 M10x30H 200 st ,00 M20x st ,00 M10x35H 200 st ,00 M20x st ,00 M10x40H 100 st ,00 M10x st ,00 M10x st ,00 M10x st ,00 M10x st ,00 M12x25H 100 st ,00 M12x30H 100 st ,00 M12x35H 100 st ,00 M12x40H 100 st ,00 M12x st ,00 M12x st ,00 20 Version 10.3

23 SEXKANTSKRUV 01 Dim Minkv Artnr Kr/100 M12x st ,00 M12x st ,00 M12x80 50 st ,00 M16x30H 50 st ,00 Försänkt invändig sexkantskruv M16x35H 50 st ,00 MF6S Obeh 10.9 DIN 7991 M16x40H 50 st ,00 M16x45H 50 st ,00 Dim Minkv Artnr Kr/100 M16x50H 50 st ,00 M16x60 50 st ,00 M3x8H 200 st ,00 M16x70 50 st ,00 M3x10H 200 st ,00 M16x80 50 st ,00 M3x12H 200 st ,00 M3x16H 200 st ,70 M3x20H 200 st ,70 M3x st ,00 M3x st ,00 M4x8H 200 st ,30 M4x10H 200 st ,40 M4x12H 200 st ,00 M4x14H 200 st ,00 M4x16H 200 st ,00 M4x20H 200 st ,00 M4x25H 200 st ,00 Invändig sexkantskruv med låg skalle M4x st ,40 MLC6S Fzb 8.8 DIN 7984 M4x st ,10 M5x10H 200 st ,00 Dim Minkv Artnr Kr/100 M5x12H 200 st ,20 M5x16H 200 st ,60 M4x8H 200 st ,50 M5x20H 200 st ,10 M4x10H 200 st ,80 M5x25H 200 st ,20 M4x12H 200 st ,90 M5x30H 200 st ,20 M4x16H 200 st ,80 M5x st ,00 M4x20H 200 st ,90 M5x st ,10 M4x st ,00 M5x st ,80 M5x10H 200 st ,60 M5x st ,00 M5x12H 200 st ,70 M6x10H 200 st ,90 M5x16H 200 st ,40 M6x12H 200 st ,30 M5x20H 200 st ,50 M6x16H 200 st ,90 M5x25H 200 st ,00 M6x20H 200 st ,90 M5x st ,00 M6x22H 200 st ,70 M6x10H 200 st ,20 M6x25H 200 st ,00 M6x12H 200 st ,00 M6x30H 200 st ,50 M6x16H 200 st ,60 M6x35H 200 st ,90 M6x20H 200 st ,40 M6x st ,70 M6x25H 200 st ,70 M6x st ,00 M6x st ,00 M8x12H 200 st ,70 M8x12H 200 st ,00 M8x16H 200 st ,00 M8x16H 200 st ,00 M8x20H 200 st ,80 M8x20H 200 st ,00 M8x25H 200 st ,50 M8x25H 200 st ,00 M8x30H 200 st ,00 M8x30H 200 st ,00 M8x35H 200 st ,00 M10x16H 200 st ,00 M8x40H 200 st ,00 M10x20H 200 st ,00 M8x st ,00 M10x25H 200 st ,00 M8x st ,00 M10x30H 200 st ,00 M10x16H 100 st ,00 Version

Ett brett sortiment fästelement

Ett brett sortiment fästelement Ett brett sortiment fästelement Brett sortiment Marknadens bredaste sortiment? Vi kan skaffa fram allt från minsta mutter till största skruv, från jordens alla hörn, snabbt. Snabba, exakta leveranser Vi

Läs mer

124, MÖNSTERÅS FÄSTELEMENT V

124, MÖNSTERÅS FÄSTELEMENT V -ett brett sortiment Ett brett sortiment fästelement Ett brett sortiment fästelement Brett sortiment Marknadens bredaste sortiment? Vi kan skaffa fram allt från minsta mutter till största skruv, från jordens

Läs mer

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE.

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Allmänna leveransvillkor 1.Nedanstående allmänna leveransvillkor ska förutsatt

Läs mer

Produktinformation 2. Uppgifter i produktinformation och prislistor är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

Produktinformation 2. Uppgifter i produktinformation och prislistor är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem. LimGrossen i Norrköping AB - NL 01 för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom Sverige. Utgivna 2001 av Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark, Metalliteollisuuden

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR Definitioner I de allmänna leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse: Med Bolaget avses Dental Technology AB med organisationsnummer 556657-0338. Med Kunden

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN Antagna år 2009 av Svensk Plastindustriförening och Plast- och Kemibranscherna Tillämplighet. 1.Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när

Läs mer

Utgåva. Juli ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER för legotillverkning av snickeriprodukter. levererade från Joreds Postformning. & Laminatteknik AB 1

Utgåva. Juli ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER för legotillverkning av snickeriprodukter. levererade från Joreds Postformning. & Laminatteknik AB 1 1 1 TILLÄMPLIGHET 1.1 Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när parterna skriftligen eller på annat sätt avtalet därom. Avvikelser från bestämmelserna måste avtalas skriftligen för att bli

Läs mer

I de allmänna leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse:

I de allmänna leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse: Sälj/Leveransvillkor Allmänna leveransvillkor Definitioner I de allmänna leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse: Med Bolaget avses Aqua Line Pipe Systems AB med organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR KEMIKALIER. Tillämpas av SISOURCE AB. Gäller fr.o.m. 2013-09-01. 3. Kvalitet och dokumentation

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR KEMIKALIER. Tillämpas av SISOURCE AB. Gäller fr.o.m. 2013-09-01. 3. Kvalitet och dokumentation Gäller fr.o.m. 2013-09-01 ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR 1. Allmänt KEMIKALIER Tillämpas av Dessa leveransbestämmelser skall tillämpas mellan ( Säljaren ) och Köpare ( Köparen ) av kemiska produkter

Läs mer

.. Kopvillkor. Allmänt

.. Kopvillkor. Allmänt .. Kopvillkor Allmänt Privatperson För dig som är privatperson, gäller Distansavtalslagen om din beställning är genomförd på distans (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor DACAPO STAINLESS AB Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. INLEDNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter och/eller tjänster från Dacapo Stainless

Läs mer

LJUSREKLAMFÖRBUNDET. Ljusreklamförbundet s allmänna bestäm m el s er för konsultuppdra g

LJUSREKLAMFÖRBUNDET. Ljusreklamförbundet s allmänna bestäm m el s er för konsultuppdra g LJUSREKLAMFÖRBUNDET Ljusreklamförbundet s allmänna bestäm m el s er för konsultuppdra g 1. Inledning och tillämplighet 1.1 Ljusreklamförbundet är en branschorganisation för företag som marknadsför, konstruerar,

Läs mer

Titan Beslag Sverige AB

Titan Beslag Sverige AB Allmänna Villkor 2016-10-24 Dessa Allmänna villkor utgör tillsammans med orderbekräftelse avtal mellan Titan Beslag i Sverige AB och dess kunder. Definitioner 1. I dessa Allmänna villkor ska nedan angivna

Läs mer

Kontoansökan. Välkommen med din ansökan, vi återkommer med kundnummer inom någon dag.

Kontoansökan. Välkommen med din ansökan, vi återkommer med kundnummer inom någon dag. Kontoansökan Välkommen att bli kund hos Stål & Verktyg. Bli en vinnare du också genom att samla dina inköp hos specialisten i Växjö inom stål och verktyg. Du kan antingen skriva ut formuläret och fylla

Läs mer

FÄSTELEMENT KATALOG 7 ROSTFRITT 2 STÅL 56 STÅL 127 GÄNGPRESSANDE SKRUV TRÄSKRUV ÖVRIGA MATERIAL BYGG- INFÄSTNINGAR NIT PRESS SVETS DISTANSER 225

FÄSTELEMENT KATALOG 7 ROSTFRITT 2 STÅL 56 STÅL 127 GÄNGPRESSANDE SKRUV TRÄSKRUV ÖVRIGA MATERIAL BYGG- INFÄSTNINGAR NIT PRESS SVETS DISTANSER 225 ROSTFRITT 2 FÄSTELEMENT KATALOG 7 STÅL 56 METRISK OCH TUMGÄNGAD SKRUV MUTTER BRICKOR STÅL 127 GÄNGPRESSANDE SKRUV TRÄSKRUV ÖVRIGA MATERIAL 149 BYGG- INFÄSTNINGAR 166 NIT PRESS SVETS 203 DISTANSER 225 SÄKERHETS-

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. TILLÄMPNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter gentemot Köpare. Inköpsvillkor eller specifika krav

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1. Inledning Dessa villkor är tillämpliga i förhållandet mellan Ikaros och dess kunder genom direkt referens till avtalsvillkoren i parternas individuella avtal eller avtalshandlingar.

Läs mer

GAMMADATA ALLMÄNNA VILLKOR

GAMMADATA ALLMÄNNA VILLKOR Sida 1 (7) 1. TILLÄMPLIGHET 2. PRISER Dessa villkor tillämpas vid leverans av produkter från Gammadata ( Säljaren ) till kund ( Köparen ). När Köparen bekräftar en beställning genom skriftligt avtal eller

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

1. Om varan inte jämförts i detalj mot den gamla delen och dess elektriska värden.

1. Om varan inte jämförts i detalj mot den gamla delen och dess elektriska värden. Försäljningsvillkor Garanti och returvillkor Sverige Yourex AB lämnar 12 månaders garanti på samtliga av Yourex AB produkter vid normal användning, undantaget 6 månaders garanti för taxibilar, budbilar

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och leveransvillkor 1 Allmänna Försäljnings- och leveransvillkor Om annat ej överenskommits skriftligt, gäller följande villkor för anbud och leveranser. Ändringar skall göras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Läs mer

SORTIMENTSKATALOG 2003

SORTIMENTSKATALOG 2003 SORTIMENTSKATALOG 2003 Tel: 036-71 91 50 Fax: 036-71 32 03 KAPITEL SID SEXKANTSKRUV 2 INSEXSKRUV 36 SPÅRSKRUV 76 PLÅTSSKRUV, TRÄSKRUV 102 ÖVRIGA FÄSTELEMENT 146 MUTTER 178 BRICKOR 216 PINNAR, KILAR, SPÅRRINGAR

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Innehåll. 1. Inledning Servicenivåer Ansvarsbegränsning Force Majeure... 5

Innehåll. 1. Inledning Servicenivåer Ansvarsbegränsning Force Majeure... 5 Reglering av skada Innehåll 1. Inledning... 3 2. Servicenivåer... 3 3. Ansvarsbegränsning... 4 4. Force Majeure... 5 2 1. Inledning 1.1 Detta dokument, Reglering av skada ( Reglering av skada ), utgör

Läs mer

PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL M M TILL KONSUMENT

PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL M M TILL KONSUMENT PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL M M TILL KONSUMENT 2013-01-01 Om inget annat följer av tvingande lag tillämpas följande avtalsvillkor vid

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats.

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. 2013-05-14 Leveransavtal nr Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. Leverantören åtar sig att leverera på villkoren

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Vår enda uppgift är att göra yrkesfolkets vardag enklare KONTOANSÖKAN. Öppettider: måndag - fredag 06.30-17.00

Vår enda uppgift är att göra yrkesfolkets vardag enklare KONTOANSÖKAN. Öppettider: måndag - fredag 06.30-17.00 Vår enda uppgift är att göra yrkesfolkets vardag enklare KONTOANSÖKAN Öppettider: måndag - fredag 06.30-17.00 Box 30014, 104 25 Stockholm Tel 08 13 12 10 Fax 08 618 33 93 flinks@flinks.se www.flinks.se

Läs mer

Allmänna bestämmelser för DM

Allmänna bestämmelser för DM Allmänna bestämmelser för DM 1. Tillämpning Om annat inte avtalats skriftligen mellan parterna eller angivits i ett DM-företags (Företaget) offert gäller dessa allmänna bestämmelser för avtal mellan Företaget

Läs mer

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra priser och specifikationer utan föregående avisering.

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra priser och specifikationer utan föregående avisering. Papper & Bläck Innehåll ChromaBlastbläck... 3 Sublimatfärg... 3 Sublimatcoating... 5 Transferpapper för bläckstråleskrivare... 5 Transferpapper till Chromablast... 6 Transferpapper till gelsprinterskrivare...

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser NLM 02 för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Utgivna år 2002 av Hovedorganisationen

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Köp- och leveransvillkor

Köp- och leveransvillkor Nemco köp- och leveransvillkor Allmänna bestämmelser För leverans och montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Sverige, Finland och Estland.

Läs mer

Prislista 2015 EPC Sverige AB. Gällande från 2015.01.01 (Ersätter Prislista från 2014.01.01)

Prislista 2015 EPC Sverige AB. Gällande från 2015.01.01 (Ersätter Prislista från 2014.01.01) Prislista 2015 EPC Sverige AB Gällande från 2015.01.01 (Ersätter Prislista från 2014.01.01) Priserna gäller EXW EPC Sverige AB:s huvudlager i Eskilstuna och gäller från 2015.01.01 och ersätter prislista

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

Holmberg Cases Sweden AB. Direkt försäljning. Standard eller CUSTOM. Leverans till dig från fabrik. Kontakt

Holmberg Cases Sweden AB. Direkt försäljning. Standard eller CUSTOM. Leverans till dig från fabrik. Kontakt I mer än 30 år har Holmberg Cases tillverkat och sålt flightcase i både standard och CUSTOM utföranden till kunder i Skandinavien. Under alla dessa år har vi alltid haft samma enkla filosofi, det som levereras

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 76-03, Husgeråd

AVTAL. Ramavtal, 76-03, Husgeråd AVTAL Ramavtal, 76-03, Husgeråd Parter Mellan Harry Carlssons Hushållsmaskiner AB, Stenkumlaväg 4 a, 621 46 VISBY, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande

Läs mer

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1)

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) 1. TILLÄMPNING 1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Villkoren ) gäller för samtliga leveranser av produkter ( Produkter ), konsulttjänster ( Konsulttjänster )

Läs mer

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 1 AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 Objekt SLL 460, Röntgenfilm mm Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL och Agfa Gevaert AB, organisationsnummer

Läs mer

KONTRAKT FÖR MASKINTJÄNSTER

KONTRAKT FÖR MASKINTJÄNSTER KONTRAKT FÖR MASKINTJÄNSTER Säljare: Entreprenör nedan kallad entreprenör. Köpare: Ödeshögsbostäder AB, samtliga förvaltningar. nedan kallad kommunen. Nyttjanderätt: Kommunala bolag, äger rätt att utnyttja

Läs mer

MN-Data Allmänna försäljningsvillkor för Näringsidkare

MN-Data Allmänna försäljningsvillkor för Näringsidkare MN-Data Allmänna försäljningsvillkor för Näringsidkare Giltiga per 2007-07-01 Se även: Villkor för garantier och returer 1. Tillämplighet Dessa villkor gäller för produkter och tjänster som köps av MN-Data

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

ENERVENT ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR 11/2017

ENERVENT ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR 11/2017 1 (5) ENERVENT ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR 11/2017 1 TILLÄMPNING Dessa Enervent Oy:s ( Enervent ) allmänna försäljningsvillkor tillämpas, om inget annat skriftligen har avtalats mellan parterna, både

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

AA VVS 09 och NL 09 en jämförelse

AA VVS 09 och NL 09 en jämförelse AA VVS 09 och NL 09 en jämförelse Nedan följer en jämförelse av skillnaderna mellan AA VVS 09 och NL 09. Endast sakliga skillnader som inte är obetydliga behandlas. Jämförelsen utgår från punkterna i AA

Läs mer

Rhinestones, Stämplar, Kristaller & Fotoballonger

Rhinestones, Stämplar, Kristaller & Fotoballonger Rhinestones, Stämplar, Kristaller & Fotoballonger Innehåll Fotoballonger... 3 Fotogravyr... 3 Fotokristaller... 6 Tillbehör till fotokristaller... 8 Rhinestones... 9 Tillbehör till Rhinestones... 9 Stämplar...

Läs mer

Totalleverantör. Samarbete. Med oss som samarbetspartner får du:

Totalleverantör. Samarbete. Med oss som samarbetspartner får du: Vi har mer än 150 års erfarenhet av att leverera fästelement och att hjälpa våra kunder inom alla möjliga skiftande branscher och områden. Ett nära samarbete mellan oss som leverantör och dig som kund

Läs mer

PRODUKTKATALOG DÖRRHÅLLARE, SPÄRRTAPPAR & HUVLÅS

PRODUKTKATALOG DÖRRHÅLLARE, SPÄRRTAPPAR & HUVLÅS PRODUKTKATALOG DÖRRHÅLLARE, SPÄRRTAPPAR & HUVLÅS Eigenbrodt AB www.eigenbrodt.se kontakt@eigenbrodt.se Tel: +46 (0)8 594 63 400 Optimusvägen 14, 194 34, Upplands Väsby DÖRRHÅLLARE Nr: 300100 Dörrhållare

Läs mer

Värmepressar, skrivare & skärplotters

Värmepressar, skrivare & skärplotters Värmepressar, skrivare & skärplotters Innehåll Gravyr... 3 Skrivare... 3 Skärmaskiner... 4 Transferpressar... 4 Kombinationspressar... 4 Värmepressar... 5 Tillbehör till transferpressar... 7 UV-härdare...

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

ARBETSSTOLAR. SKL Nettoprislista

ARBETSSTOLAR. SKL Nettoprislista ARBETSSTOLAR SKL Nettoprislista 2014 RAMAVTAL SKL Kommentus Våra arbetsstolar är utvecklade för att ge bästa möjliga komfort i arbetet. Stolarna är ergonomiskt utformade och kan anpassas till användaren

Läs mer

ARBET 2014 SSTOLAR priser

ARBET 2014 SSTOLAR priser ARBETSSTOLAR priser 2014 LD 6000i DESIGN: OLLE LUNDBERG LD 6135 LD6000i FREEFLOAT LD 6135 SYNKRON Design, användarvänlighet och kvalitet är i fokus på Lanab Designs mest avancerade, men enkla arbetsstol.

Läs mer

AVTALSVILLKOR, KEMIKALIER TILL VA-VERKSAMHETEN.

AVTALSVILLKOR, KEMIKALIER TILL VA-VERKSAMHETEN. Datum 2011-xx-xx Handläggare Telefonanknytning E-postadress Nils Nilsson 0xx/xx xx xx nils.nilsson@xx.se F4 AVTALSVILLKOR, KEMIKALIER TILL VA-VERKSAMHETEN. Anbudsgivaren ska acceptera de kommersiella villkoren

Läs mer

1. Tillämpning. 2. Erbjudanden. 3. Order och Avtal. 4. Material och hållbarhet

1. Tillämpning. 2. Erbjudanden. 3. Order och Avtal. 4. Material och hållbarhet 1. Tillämpning Dessa bestämmelser skall utgöra en integrerad del av alla avtal rörande försäljning av varor som ingås av Nordic Flanges Group (nedan Nordic Flanges). Avvikande villkor som anges av köparen

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Kompaktlaminat. skärmväggar och laminatskåp. kompaktlaminat

Kompaktlaminat. skärmväggar och laminatskåp. kompaktlaminat Kompaktlaminat 2 Kompaktlaminat skärmväggar och laminatskåp Kompaktlaminat passar för miljöer med höga krav på vatten- och slagtålighet, kemikalieresistens och värmeokänslighet. Materialet är så hårt att

Läs mer

Gäller t.o.m. 140801. Våra färgnummer. Röd. Gul. Vit. Grön. Blå. Transparent. Svart. Orange. Lime. Rosa. Ljusblå. Militärgrön.

Gäller t.o.m. 140801. Våra färgnummer. Röd. Gul. Vit. Grön. Blå. Transparent. Svart. Orange. Lime. Rosa. Ljusblå. Militärgrön. OUTDOOR Qo1401 Gäller t.o.m. 140801 Quickex tillverkar en serie outdoor-produkter i välbekant klassisk nordisk stil. de flesta produkter kan fås i en rad olika färger och kan tryckas och/eller förses med

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice

AVTAL. Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice AVTAL Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice Parter Mellan Idé-Kök i Visby AB, Endreväg 3, 621 43 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

KONTOANSÖKAN. Du vinner på att samla dina inköp hos Flinks. Vi finns på 4 ställen!

KONTOANSÖKAN. Du vinner på att samla dina inköp hos Flinks. Vi finns på 4 ställen! KONTOANSÖKAN Bromma Globen Hornsberg Sätra Hornsberg Lindhagensg. 133 Bromma Ulvsundav. 134 Sätra Storsätragränd 12 Globen Hallvägen 21 Du vinner på att samla dina inköp hos Flinks. Vi finns på 4 ställen!

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Bio-Rad Laboratories AB. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR Bio-Rad Laboratories, SVERIGE* (also serving Iceland)

Bio-Rad Laboratories AB. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR Bio-Rad Laboratories, SVERIGE* (also serving Iceland) Tillämplighet ALLMÄNNA VILLKOR FÖR Bio-Rad Laboratories, SVERIGE* (also serving Iceland) Allmänna leveransbestämmelser IML 2000 Antagna 1999 av Svenska Leverantörsföreningen för Instrumentering, Mätteknik

Läs mer

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken L A N T M Ä T E R I E T 1 (5) AVTAL Arken 20 - Dnr Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken Mellan Staten genom Lantmäteriverket (org.nr 202100-4888), 801 82 Gävle,

Läs mer

Totalleverantör. Samarbete. Med oss som samarbetspartner får du:

Totalleverantör. Samarbete. Med oss som samarbetspartner får du: Vi har mer än 150 års erfarenhet av att leverera fästelement och att hjälpa våra kunder inom alla möjliga skiftande branscher och områden. Ett nära samarbete mellan oss som leverantör och dig som kund

Läs mer

EFG Komplementprislista

EFG Komplementprislista EFG Komplementprislista nr. 1 2010 EFG IZI EFFECT S EFG Izi Effect S bordsserie. Fanerade skivor 23 mm tjocka i bok och björk. Skivor i direktlaminat (MB, MR, ME, MV, M6 och M8) är 25 mm tjocka. EFG Izi

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ÅTKOMSTFÖRSÄKRING FÖR MATERIALLEVERANTÖR N46:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 6.3 Åtkomstförsäkring för materialleverantör 6.3.1 Försäkrade

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 09-21, Förbandsartiklar

AVTAL. Ramavtal, 09-21, Förbandsartiklar AVTAL Ramavtal, 09-21, Förbandsartiklar Parter Mellan Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 GÖTEBORG, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande ramavtal

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Parter HoforsNet Hofors Elverk AB, Box 153, 813 23 HOFORS 556425 7441 Namn : Adress: Postadress: Org.nr /Personnummer: 1 Tillämpningsområde Dessa villkor

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(9) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Utbyggnad av mobil inomhustäckning till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 17-22, Laboratorieartiklar

AVTAL. Ramavtal, 17-22, Laboratorieartiklar AVTAL Ramavtal, 17-22, Laboratorieartiklar Parter Mellan HemoCue AB, Box 1204, 262 23 ÄNGELHOLM, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande ramavtal träffats.

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

SVERIGES TANDTEKNIKERFÖRBUND

SVERIGES TANDTEKNIKERFÖRBUND SVERIGES TANDTEKNIKERFÖRBUND ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR 2002 AVSEENDE TANDTEKNISKA TJÄNSTER Leveransvillkoren gäller tillverkning och försäljning av specialanpassade medicintekniska produkter som levereras

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Standardavtal Lagerhållning och Transport

Standardavtal Lagerhållning och Transport Standardavtal Lagerhållning och Transport Göteborgs Fryshus Service AB, 556337-7687, Slakthuset Fryshuset, 415 02 Göteborg, ( Göteborgs Fryshus ), tillämpar följande standardavtal vid utförande av sina

Läs mer

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7)

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7) 2009-01-29 1 (7) Ramavtalsvillkor Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för åtagandet. Villkoren accepteras av anbudsgivaren i och med att anbudet undertecknas. I det fall anbudsgivarens anbud antas

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDLARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDLARE Senast uppdaterad 5 September, 2018 1 Inledning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDLARE Välkommen till My Mall och försäljning via vår marknadsplats på mymall.se. Vårt samarbete är viktigt och innebär såväl juridiska

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Kanyler, sprutor och narkosmateriel

AVTAL. Ramavtal, , Kanyler, sprutor och narkosmateriel AVTAL Ramavtal, 377-01, Kanyler, sprutor och narkosmateriel Parter Mellan Codan Triplus AB, Smörhålevägen 11, 434 43 KUNGSBACKA, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden,

Läs mer

Dessa allmänna leveransvillkor är framtagna av SWEDMA och utgör god branschpraxis inom direktmarknadsbranschen. SWEDMAs ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR

Dessa allmänna leveransvillkor är framtagna av SWEDMA och utgör god branschpraxis inom direktmarknadsbranschen. SWEDMAs ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR Dessa allmänna leveransvillkor är framtagna av SWEDMA och utgör god branschpraxis inom direktmarknadsbranschen. SWEDMAs ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR 1. Tillämpning Om annat inte avtalats skriftligen mellan

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer