SCB:s Medborgarundersökning Hösten Mölndals stad. Kommuner som har deltagit i undersökningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Mölndals stad. Kommuner som har deltagit i undersökningen"

Transkript

1 SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Mölndals stad Kommuner som har deltagit i undersökningen

2 SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten Resultat Del A Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på?... 2 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter?... 8 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? Om undersökningen Inför eget arbete med resultaten Frågeblankett Rapportbilaga Arbeta vidare med resultaten Förändringar i enkäten SCB:s analysmodell med NKI Om undersökningen Diagram och tabeller Del A Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?

3 SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s Medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 63 kommuner i undersökningen hösten Sedan undersökningen genomfördes första gången hösten 2005 har 250 av landets kommuner deltagit och 183 av dessa har deltagit mer än en gång. Kommunernas resultat är tillgängliga via I denna rapport redovisas resultatet för medborgarundersökningen i Mölndals stad. Undersökningen genomfördes mellan den 13 september och den 7 november Ett urval på 1000 personer i åldrarna år tillfrågades och av dessa besvarade 49 procent enkäten. Jämförelser med resultat för samtliga kommuner och med kommuner i samma storleksklass avser de 128 kommuner som var med i undersökningen våren och hösten SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Resultaten i medborgarundersökningen analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på totalnöjdheten och dels av ett antal faktorer som återger delar av den undersökta verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten hos kommunens medborgare. Tre olika delar med var sitt helhetsbetyg Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter. Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Helhetsbetygen mäts med tre specifika frågor. Varje faktor mäts i regel med flera frågor. Frågorna besvaras på 10-iga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är betyg. De övergripande resultaten redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens invånare gett sin kommun. under 40 klassas som inte godkänt. Gränsen för nöjd går vid 55 och 75 eller högre tolkas som mycket nöjd. En utförligare beskrivning av analysmodellen finns i rapportbilagan. För att avgöra om skillnaderna i betygsindex är statistiskt säkerställda används följande förfarande: Om intervallen för två indexvärden (indexvärdet ± felmarginalen) inte överlappar varandra är skillnaden mellan indexvärdena statistiskt säkerställd. Även om intervallen för två betygsindex tangerar varandra är skillnaden statistiskt säkerställd. 1

4 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Del A. Hur bedömer medborgarna Mölndals stad som en plats att bo och leva på? (Nöjd-Region-Index) Tabell A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation samt faktorerna efter sina betygsindex för Mölndals stad. Hösten 2011 Mölndals stad er NRI 63 ±1,9 Rekommendation 70 ±2,4 Utbildningsmöjligheter 73 ±2,2 Kommunikationer 66 ±1,8 Arbetsmöjligheter 63 ±2,4 Fritidsmöjligheter 62 ±1,7 Trygghet 58 ±2,2 Kommersiellt utbud 57 ±2,2 Bostäder 55 ±2,2 Nöjd-Region-Index Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Mölndals stad som en plats att bo och leva på blev 63. NRI för samtliga 128 kommuner som var med i undersökningen våren och hösten 2011 blev 60. Jämfört med genomsnittsresultatet för de 128 kommunerna är NRI för Mölndals stad statistiskt säkerställt högre. NRI för kommunerna i samma storleksklass ( eller fler invånare) blev 64. Jämfört med genomsnittet för kommunerna i samma storleksklass ( eller fler invånare) är NRI för Mölndals stad inte statistiskt säkerställt skillt. För Mölndals stad är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Bostäder, Trygghet, Fritidsmöjligheter, Kommersiellt utbud och Kommunikationer som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Region- Index. 51 procent av medborgarna i Mölndals stad kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 11 procent vill avråda från det. (Fråga A:9) 2

5 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Skiljer sig faktorernas betygsindex i Mölndals stad från samtliga deltagande kommuner? Diagram A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex för Mölndals stad samt för samtliga 128 kommuner i undersökningsomgångarna våren och hösten NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Mölndals stad Samtliga kommuner Jämfört med genomsnittet för de 128 deltagande kommunerna i undersökningsomgångarna våren och hösten 2011 är betygsindexet för faktorn Arbetsmöjligheter statistiskt säkerställt högre. Utbildningsmöjligheter statistiskt säkerställt högre. Bostäder statistiskt säkerställt lägre. Kommunikationer statistiskt säkerställt högre. Kommersiellt utbud statistiskt säkerställt lägre. Fritidsmöjligheter statistiskt säkerställt högre. Trygghet statistiskt säkerställt lägre. Bostäder Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritidsmöjligheter Trygghet

6 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Skiljer sig faktorernas betygsindex i Mölndals stad från deltagande kommuner i samma storleksklass? Tabell A2. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 128 kommuner i undersökningsomgångarna våren och hösten < Kommunens storlek. Antal invånare > Samtliga 128 Kommunens resultat NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Bostäder Kommunikationer Jämfört med genomsnittet för kommunerna i samma storleksklass ( eller fler invånare) är betygsindexet för faktorn Arbetsmöjligheter statistiskt säkerställt högre. Utbildningsmöjligheter statistiskt säkerställt högre. Bostäder inte statistiskt säkerställt skillt. Kommunikationer inte statistiskt säkerställt skillt. Kommersiellt utbud statistiskt säkerställt lägre. Fritidsmöjligheter statistiskt säkerställt lägre. Trygghet inte statistiskt säkerställt skillt. Kommersiellt utbud Fritidsmöjligheter Trygghet ANTAL SVARANDE ANTAL KOMMUNER

7 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Vilka faktorer bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Mölndals stad? Diagram A2. Nöjd-Region-Index (NRI) Prioriteringsmatris för Mölndals stad. Hösten Bevara Utb.möjl. Arb.möjl. Kommunik. Fritids.möjl. Trygghet Kommers.utb. Bostäder Mölndals stad Förbättra om möjligt 30 Lägre prioritet Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effektmått Faktorer som bör Prioriteras förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget NRI. Dessa har fått relativt låga betygsindex och har förhållandevis hög effekt, dvs. stor påverkan på helhetsbetyget NRI. I en andra prioriteringsgrupp återfinns de faktorer som hamnar uppe till höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa faktorer har förhållandevis höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. Faktorer som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen kan ges Lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex förväntas ha en lägre effekt på NRI. Högst upp till vänster hamnar de faktorer vars betygsindex kan Bevaras. En minskning av betygsindexet kan dock leda till att effektmåttet ökar och faktorn då hamnar i den prioriterade delen av matrisen. Faktorer som bör prioriteras Bostäder, Trygghet, Fritidsmöjligheter, Kommersiellt utbud Faktorer som bör förbättras om möjligt Kommunikationer Faktorer som kan ges lägre prioritet faktor har hamnat i detta område. Faktorer som bör bevaras Utbildningsmöjligheter, Arbetsmöjligheter 5

8 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Jämförelser med tidigare år Diagram A3. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex för Mölndals stad. Samtliga år kommunen deltagit. NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter* Utbildningsmöjligheter* Bostäder* Kommunikationer* Kommersiellt utbud* Fritidsmöjligheter* Mölndals stad deltog även i medborgarundersökningen våren NRI för Mölndals stad blev 63 i årets undersökning. Det är inte en statistiskt säkerställd förändring jämfört med våren 2010, då NRI var 65. Indexet Rekommendation för Mölndals stad i årets undersökning blev 70. Det är inte en statistiskt säkerställd förändring jämfört med våren 2010 då indexet Rekommendation var 71. Till undersökningen hösten 2010 genomgick enkäten en helhetsöversyn. Förändringarna i enkäten handlade främst om att frågor som inte bedömts som relevanta för kommunerna togs bort samt att en stor andel frågor formulerades om och blev tydligare. Även en del nya frågor tillkom. Förändringarna i enkäten påverkar jämförbarheten med tidigare år, framförallt för faktorernas betygsindex. Helhetsbetyget, NRI, är däremot jämförbart mellan samtliga undersökningsomgångar. Trygghet* * Faktorn är inte jämförbar mellan hösten 2011 och

9 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Faktorernas betygsindex efter kön och ålder Tabell A3. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex efter kön för Mölndals stad. Hösten 2011 Man Kön Kvinna Samtliga NRI 62 2,6± 63 2,7± 63 1,9± Rekommendation 68 3,4± 72 3,4± 70 2,4± Arbetsmöjligheter 61 3,3± 64 3,3± 63 2,4± Utbildningsmöjligheter 72 3,2± 75 2,9± 73 2,2± Bostäder 53 3,2± 56 2,8± 55 2,2± Kommunikationer 64 2,8± 68 2,5± 66 1,8± Kommersiellt utbud 57 3,2± 57 3,2± 57 2,2± Fritidsmöjligheter 60 2,6± 65 2,2± 62 1,7± Trygghet 61 3,2± 55 3,0± 58 2,2± ANTAL SVARANDE Tabell A4. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex efter ålder för Mölndals stad. Hösten 2011 Ålder år år år år år år 75 år eller äldre NRI 61 6,9± 62 5,9± 68 4,4± 61 5,0± 60 5,2± 61 4,9± 64 9,8± 63 1,9± Rekommendation 64 9,2± 74 7,4± 77 5,4± 67 6,3± 67 6,3± 68 6,2± 68 11,5± 70 2,4± Arbetsmöjligheter 48 9,4± 68 7,4± 73 5,9± 62 6,6± 59 6,1± 57 4,7± 64 6,4± 63 2,4± Utbildningsmöjligheter 65 9,7± 73 6,8± 79 5,0± 72 6,1± 74 5,2± 72 4,7± 77 7,8± 73 2,2± Bostäder 50 8,5± 58 7,2± 63 5,0± 50 5,6± 54 5,3± 50 5,3± 52 10,4± 55 2,2± Kommunikationer 71 7,5± 67 5,6± 66 4,6± 62 5,2± 64 5,2± 66 4,8± 68 5,8± 66 1,8± Kommersiellt utbud 64 7,4± 53 6,2± 62 5,1± 56 6,3± 54 6,3± 53 6,1± 53 13,3± 57 2,2± Fritidsmöjligheter 62 7,5± 57 5,3± 69 4,1± 63 4,8± 60 4,9± 59 4,5± 68 6,2± 62 1,7± Trygghet 57 9,9± 57 6,7± 65 4,9± 59 5,3± 61 5,9± 51 5,5± 49 10,2± 58 2,2± ANTAL SVARANDE Samtliga 7

10 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Del B. Vad tycker medborgarna i Mölndals stad om kommunens verksamheter? (Nöjd- Medborgar-Index) Tabell B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt faktorerna efter sina betygsindex för Mölndals stad. Hösten 2011 Mölndals stad er NMI 56 ±3,2 Bemötande och Tillgänglighet 52 ±3,1 Räddningstjänsten 76 ±2,7 Vatten och avlopp 76 ±2,7 Förskolan 65 ±2,6 Renhållning och sophämtning 65 ±2,7 Kultur 63 ±2,4 Gymnasieskolan 61 ±2,2 Grundskolan 60 ±2,3 Idrott- och motionsanläggningar 59 ±2,5 Miljöarbete 58 ±3,5 Gator och vägar 54 ±3,1 Gång- och cykelvägar 50 ±3,3 Stöd för utsatta personer 48 ±2,7 Äldreomsorgen 45 ±2,7 Nöjd-Medborgar-Index Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Mölndals stad blev 56. NMI för samtliga 128 kommuner som var med i undersökningen våren och hösten 2011 blev 54. Jämfört med genomsnittet för de 128 kommunerna är NMI för Mölndals stad inte statistiskt säkerställt skillt. NMI för kommunerna i samma storleksklass ( eller fler invånare) blev 57. Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass ( eller fler invånare) är NMI för Mölndals stad inte statistiskt säkerställt skillt. För Mölndals stad är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna Idrott- och motionsanläggningar, Gator och vägar, Miljöarbete, Grundskolan, Gymnasieskolan samt Renhållning och sophämtning, Kultur som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar- Index. 8

11 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Skiljer sig verksamheternas betygsindex i Mölndals stad från samtliga deltagande kommuner? Diagram B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex för Mölndals stad samt för samtliga 128 kommuner i undersökningsomgångarna våren och hösten NMI Bemötande och tillgänglighet Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar Gator och vägar Idrott- och motionsanläggningar Kultur Miljöarbete Renhållning och sophämtning Vatten och avlopp Mölndals stad Samtliga kommuner Jämfört med genomsnittet för de 128 deltagande kommunerna i undersökningsomgångarna våren och hösten 2011 är betygsindexet för verksamheten Förskolan inte statistiskt säkerställt skillt. Grundskolan statistiskt säkerställt högre. Gymnasieskolan inte statistiskt säkerställt skillt. Äldreomsorgen statistiskt säkerställt lägre. Stöd för utsatta personer inte statistiskt säkerställt skillt. Räddningstjänsten inte statistiskt säkerställt skillt. Gång- och cykelvägar inte statistiskt säkerställt skillt. Gator och vägar inte statistiskt säkerställt skillt. Idrott- och motionsanläggningar inte statistiskt säkerställt skillt. Kultur statistiskt säkerställt högre. Miljöarbete statistiskt säkerställt högre. Renhållning och sophämtning inte statistiskt säkerställt skillt. Vatten och avlopp inte statistiskt säkerställt skillt. 9

12 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Skiljer sig verksamheternas betygsindex i Mölndals stad från deltagande kommuner i samma storleksklass? Tabell B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 128 kommuner i undersökningsomgångarna våren och hösten < Kommunens storlek. Antal invånare > Samtl. 128 Kommunens resultat NMI Bemötande och tillgänglighet Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar Gator och vägar Idrott- och motionsanläggningar Jämfört med genomsnittet för kommunerna i samma storleksklass ( eller fler invånare) är betygsindexet för verksamheten Förskolan inte statistiskt säkerställt skillt. Grundskolan statistiskt säkerställt högre. Gymnasieskolan inte statistiskt säkerställt skillt. Äldreomsorgen statistiskt säkerställt lägre. Stöd för utsatta personer inte statistiskt säkerställt skillt. Räddningstjänsten inte statistiskt säkerställt skillt. Gång- och cykelvägar inte statistiskt säkerställt skillt. Gator och vägar inte statistiskt säkerställt skillt. Idrott- och motionsanläggningar inte statistiskt säkerställt skillt. Kultur inte statistiskt säkerställt skillt. Miljöarbete inte statistiskt säkerställt skillt. Renhållning och sophämtning inte statistiskt säkerställt skillt. Vatten och avlopp inte statistiskt säkerställt skillt. Kultur Miljöarbete Renhållning och sophämtning Vatten och avlopp ANTAL SVARANDE ANTAL KOMMUNER

13 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Vilka verksamheter bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Mölndals stad? Diagram B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Prioriteringsmatris för Mölndals stad. Hösten Vatten. Räddning. 70 Förskola Kultur Renhållning. Gymnasie. 60 Idrott. Grundsk. Miljöarb. Gator. Gång/cykel. 50 Stöd. Äldreoms Bevara Lägre prioritet Mölndals stad Förbättra om möjligt Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effektmått Verksamheter som bör Prioriteras förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget NMI. De verksamheterna har fått relativt låga betygsindex och har förhållandevis hög effekt, dvs. stor påverkan på helhetsbetyget NMI. I en andra prioriteringsgrupp återfinns de verksamheter som hamnar uppe till höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa verksamheter har förhållandevis höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. Verksamheter som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen kan ges lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex förväntas ha en lägre effekt på NMI. Högst upp till vänster hamnar de verksamheter vars betygsindex kan Bevaras. En minskning av betygsindexet kan dock leda till att effektmåttet ökar och verksamheten då hamnar i den prioriterade delen av matrisen. Verksamheter som bör prioriteras Idrott- och motionsanläggningar, Gator och vägar, Miljöarbete, Grundskolan Verksamheter som bör förbättras om möjligt Gymnasieskolan, Renhållning och sophämtning, Kultur Verksamheter kan ges lägre prioritet Gång- och cykelvägar, Äldreomsorgen, Stöd för utsatta personer Verksamheter som bör bevaras Vatten och avlopp, Räddningstjänsten, Förskolan 11

14 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Jämförelser med tidigare år Diagram B3. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex för Mölndals stad. Samtliga år kommunen deltagit. NMI Bemötande och tillgänglighet* Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar* Gator och vägar* Idrott- och motionsanläggningar* Kultur* Miljöarbete* Renhållning och sophämtning* Vatten och avlopp Mölndals stad deltog även i medborgarundersökningen våren NMI för Mölndals stad blev 56 i årets undersökning. Det är inte en statistiskt säkerställd förändring jämfört med våren 2010, då NMI var 57. För Mölndals stad har inga verksamheter fått statistiskt säkerställt förändrade betygsindex jämfört med våren Till undersökningen hösten 2010 genomgick enkäten en helhetsöversyn. Förändringarna i enkäten handlade främst om att frågor som inte bedömts som relevanta för kommunerna togs bort samt att en stor andel frågor formulerades om och blev tydligare. Även en del nya frågor tillkom. Förändringarna i enkäten påverkar jämförbarheten med tidigare år, framförallt för faktorernas betygsindex. Helhetsbetyget, NRI, är däremot jämförbart mellan samtliga undersökningsomgångar * Verksamheten är inte jämförbar mellan hösten 2011 och

15 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Verksamheternas betygsindex efter kön Tabell B3. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex efter kön för Mölndals stad. Hösten 2011 Man Kön Kvinna Samtliga NMI 54 4,7± 57 4,5± 56 3,2± Bemötande och tillgänglighet 51 4,5± 54 4,3± 52 3,1± Förskolan 62 4,0± 69 3,4± 65 2,6± Grundskolan 59 3,0± 62 3,4± 60 2,3± Gymnasieskolan 58 3,5± 64 2,8± 61 2,2± Äldreomsorgen 50 4,0± 41 3,5± 45 2,7± Stöd för utsatta personer 47 2,8± 49 4,7± 48 2,7± Räddningstjänsten 78 3,2± 73 4,3± 76 2,7± Gång- och cykelvägar 50 4,2± 49 5,0± 50 3,3± Gator och vägar 53 4,2± 54 4,4± 54 3,1± Idrott- och motionsanläggningar 59 4,1± 59 2,8± 59 2,5± Kultur 60 3,4± 65 3,3± 63 2,4± Miljöarbete 58 4,7± 57 5,1± 58 3,5± Renhållning och sophämtning 64 3,5± 65 4,1± 65 2,7± Vatten och avlopp 76 3,7± 77 4,0± 76 2,7± ANTAL SVARANDE

16 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Verksamheternas betygsindex efter ålder Tabell B4. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex efter ålder för Mölndals stad. Hösten 2011 Ålder år år år år år år 75 år eller äldre NMI 61 9,2± 48 12,0± 58 6,6± 56 6,1± 53 8,2± 57 6,9± 63 21,9± 56 3,2± Bemötande och tillgänglighet Samtliga 55 6,7± 43 11,8± 54 6,0± 53 5,9± 52 7,7± 60 7,4± 52 22,9± 52 3,1± Förskolan 68 10,5± 62 9,6± 65 6,2± 58 5,5± 63 8,6± 71 4,8± 81 4,0± 65 2,6± Grundskolan 55 7,9± 56 6,9± 61 5,1± 56 6,8± 57 7,7± 68 4,7± 84 3,2± 60 2,3± Gymnasieskolan 60 8,2± 61 9,3± 57 4,6± 55 6,2± 67 4,7± 60 5,5± 86 2,9± 61 2,2± Äldreomsorgen 47 7,2± 46 9,9± 54 4,7± 41 5,6± 40 8,3± 44 7,6± 42 15,8± 45 2,7± Stöd för utsatta personer 53 7,2± 53 7,9± 49 5,0± 38 5,8± 46 6,3± 53 7,0± 47 25,8± 48 2,7± Räddningstjänsten 70 12,6± 80 8,1± 75 4,6± 74 4,7± 77 6,4± 76 7,0± 75 20,1± 76 2,7± Gång- och cykelvägar 55 12,2± 51 10,8± 52 6,4± 45 6,9± 46 7,0± 49 7,0± 50 23,3± 50 3,3± Gator och vägar 61 13,8± 56 10,9± 54 6,3± 52 6,4± 48 7,3± 53 6,8± 57 11,5± 54 3,1± Idrott- och motionsanläggningar 64 9,7± 55 10,2± 60 5,5± 55 5,0± 61 6,0± 63 5,2± 51 8,2± 59 2,5± Kultur 64 8,3± 61 8,9± 68 5,1± 60 5,5± 63 6,1± 59 5,6± 62 11,8± 63 2,4± Miljöarbete 66 11,2± 54 12,4± 55 6,7± 55 6,1± 56 9,0± 60 7,9± 68 23,3± 58 3,5± Renhållning och sophämtning 71 8,2± 62 9,8± 67 6,0± 62 5,7± 63 6,4± 65 6,4± 61 18,2± 65 2,7± Vatten och avlopp 80 12,7± 78 9,5± 78 5,3± 71 5,7± 76 6,1± 77 6,0± 78 13,3± 76 2,7± ANTAL SVARANDE

17 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Del C. Vad tycker medborgarna i Mölndals stad om inflytandet i kommunen? (Nöjd- Inflytande-Index) Tabell C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorerna efter sina betygsindex Mölndals stad. Hösten 2011 Mölndals stad er NII 38 ±3,1 Information 52 ±3,2 Kontakt 45 ±3,1 Förtroende 44 ±3,1 Påverkan 37 ±2,9 Nöjd-Inflytande-Index Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Mölndals stad blev 38. NII för samtliga 128 kommuner som var med i undersökningen våren och hösten 2011 blev 41. NII för kommunerna i samma storleksklass ( eller fler invånare) blev 41. Jämfört med genomsnittet för de 128 kommunerna är NII för Mölndals stad inte statistiskt säkerställt skillt. Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass ( eller fler invånare) är NII för Mölndals stad inte statistiskt säkerställt skillt. För Mölndals stad är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Förtroende och Påverkan som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index. 15

18 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Skiljer sig faktorernas betygsindex i Mölndals stad från samtliga deltagande kommuner? Diagram C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex för Mölndals stad samt för samtliga 128 kommuner i undersökningsomgångarna våren och hösten NII Mölndals stad Samtliga kommuner Jämfört med genomsnittet för de 128 deltagande kommunerna i undersökningsomgångarna våren och hösten 2011 är betygsindexet för faktorn Kontakt statistiskt säkerställt lägre. Information inte statistiskt säkerställt skillt. Påverkan inte statistiskt säkerställt skillt. Förtroende inte statistiskt säkerställt skillt. Kontakt Information Påverkan Förtroende

19 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Skiljer sig faktorernas betygsindex i Mölndals stad från deltagande kommuner i samma storleksklass? Tabell C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 128 kommuner i undersökningsomgångarna våren och hösten Jämfört med genomsnittet för kommunerna i samma storleksklass ( eller fler invånare) är betygsindexet för faktorn Kontakt inte statistiskt säkerställt skillt. Information inte statistiskt säkerställt skillt. Påverkan inte statistiskt säkerställt skillt. Förtroende inte statistiskt säkerställt skillt. < Kommunens storlek. Antal invånare > Samtliga 128 Kommunens resultat NII Kontakt Information Påverkan Förtroende ANTAL SVARANDE ANTAL KOMMUNER

20 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Vilka faktorer bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Mölndals stad? Diagram C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) Prioriteringsmatris för Mölndals stad. Hösten Bevara Kontakt Lägre prioritet Information Mölndals stad Förbättra om möjligt Förtroende Prioritera Påverkan 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effektmått Faktorer som bör Prioriteras förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget NII. De faktorerna har fått relativt låga betygsindex och har förhållandevis hög effekt, dvs. stor påverkan på helhetsbetyget NII. I en andra prioriteringsgrupp återfinns de faktorer som hamnar uppe till höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa faktorer har förhållandevis höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. Faktorer som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen kan ges Lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex förväntas ha en lägre effekt på NII. Högst upp till vänster hamnar de faktorer vars betygsindex kan Bevaras. En minskning av betygsindexet kan dock leda till att effektmåttet ökar och faktorn då hamnar i den prioriterade delen av matrisen. Faktorer som bör prioriteras Förtroende, Påverkan Faktorer som bör förbättras om möjligt faktor har hamnat i detta område. Faktorer som kan ges lägre prioritet faktor har hamnat i detta område. Faktorer som kan bevaras Information, Kontakt 18

21 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Jämförelser med tidigare år Diagram C3. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex för Mölndals stad. Samtliga år kommunen deltagit. NII Kontakt* Information* Påverkan* Mölndals stad deltog även i medborgarundersökningen våren NII för Mölndals stad blev 38 i årets undersökning. Det är inte en statistiskt säkerställd förändring jämfört med våren 2010, då NII var 40. Till undersökningen hösten 2010 genomgick enkäten en helhetsöversyn. Förändringarna i enkäten handlade främst om att frågor som inte bedömts som relevanta för kommunerna togs bort samt att en stor andel frågor formulerades om och blev tydligare. Även en del nya frågor tillkom. Förändringarna i enkäten påverkar jämförbarheten med tidigare år, framförallt för faktorernas betygsindex. Helhetsbetyget, NRI, är däremot jämförbart mellan samtliga undersökningsomgångar. Förtroende* * Faktorn är inte jämförbar mellan hösten 2011 och

22 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Faktorernas betygsindex efter kön och ålder Tabell C3. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex efter kön för Mölndals stad. Hösten 2011 Man Kön Kvinna Samtliga NII 38 4,7± 38 4,0± 38 3,1± Kontakt 44 4,8± 45 4,0± 45 3,1± Information 50 5,3± 54 3,6± 52 3,2± Påverkan 40 4,5± 33 3,7± 37 2,9± Förtroende 44 4,6± 44 4,2± 44 3,1± ANTAL SVARANDE Tabell C4. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex efter ålder för Mölndals stad. Hösten 2011 Ålder år år år år år år 75 år eller äldre Samtliga NII 36 8,5± 42 12,2± 39 6,9± 41 6,6± 35 7,2± 37 7,7± 30 16,0± 38 3,1± Kontakt 49 8,8± 39 11,5± 50 7,1± 44 6,4± 38 6,3± 49 7,9± 45 20,1± 45 3,1± Information 57 8,5± 44 10,0± 55 6,6± 52 6,3± 50 7,2± 57 6,7± 49 27,1± 52 3,2± Påverkan 33 10,3± 38 12,0± 40 6,1± 39 6,2± 34 6,8± 35 7,2± 35 9,0± 37 2,9± Förtroende 44 7,2± 40 12,2± 47 6,6± 46 7,1± 42 7,9± 44 7,5± 39 15,5± 44 3,1± ANTAL SVARANDE

23 Om undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Tabell D. Svarsfördelning per kommun. Hösten 2011 Kommun Netto urval Svarande Andel (%) Kommun Netto urval Arboga kommun % Mölndals stad % Arvika kommun % Mönsterås kommun % Bodens kommun % Nacka kommun % Borås stad % Nordanstigs kommun % Boxholms kommun % Norrtälje kommun % Bromölla kommun % Nykvarns kommun % Danderyds kommun % Orust kommun % Falkenbergs kommun % Ronneby kommun % Falköpings kommun % Rättviks kommun % Flens kommun % Sandvikens kommun % Gotlands region % Sigtuna kommun % Halmstads kommun % Skara kommun % Hammarö kommun % Skellefteå kommun % Helsingborgs stad % Stenungsunds kommun % Hofors kommun % Strängnäs kommun % Hällefors kommun % Strömstads kommun % Härnösands kommun % Sundsvalls kommun % Högsby kommun % Svedala kommun % Höörs kommun % Söderhamns kommun % Kalmar kommun % Torsby kommun % Karlsborgs kommun % Täby kommun % Klippans kommun % Upplands-Bro kommun % Kumla kommun % Upplands-Väsby kommun % Kungsbacka kommun % Vallentuna kommun % Lindesbergs kommun % Varbergs kommun % Lomma kommun % Vilhelmina kommun % Luleå kommun % Vänersborgs kommun % Lunds kommun % Västerviks kommun % Lysekils kommun % Västerås stad % Mjölby kommun % Örnsköldsviks kommun % Motala kommun % Österåkers kommun % Munkedals kommun % Svarande Andel (%) Om undersökningen Vid SCB har Johan Wilén varit projektledare och Lena Andersson ansvarat för datainsamlingen. Johan Wilén och Jenny Hjort har genomfört modellberäkningarna. Maria Raptidou och Mahtab Friman Ashori har ansvarat för programmering och framtagning av tabeller och diagram. Population och urval Målpopulationen är Mölndals stads invånare i åldrarna år. Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning och SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) var urvalsram. Som standard drogs ett urval på 500 personer i kommuner med färre än invånare i åldrarna år och personer i kommuner med eller fler invånare. Insamling Insamlingen genomfördes som en kombinerad webb- och postenkät. Det första utskicket innehöll en frågeblankett och svarskuvert. På blanketten trycktes inloggningsuppgifter som gjorde det möjligt att besvara enkäten via webben, där enkäten även fanns tillgänglig på engelska och finska. Tre skriftliga påminnelser skickades ut, varav de två sista innehöll ny frågeblankett och nytt svarskuvert. Datainsamlingen startade den 13 september och avslutades den 7 november Svarsandel Svarsandelen för Mölndals stad blev 49 procent. Mölndals stad deltog även i medborgarundersökningen våren Svarsandelen blev då 50 procent. 21

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Grums kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Grums kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Grums kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Örkelljunga kommun Våren 2009 1 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Specialrapport för nätverket Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö Innehållsförteckning

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde -3, KF 2012-02-09 18:00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-02-09 kl 18.00 i PB-hallen, Folkets Hus Gruppmöten S,V,Mp i Vinterrummet kl 17.00 Alliansen i Sonaten 2 kl 17.00 -2, KF 2012-02-09

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 1 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... 2 Metod och genomförande... 2 Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Trygghet och säkerhet 2014

Trygghet och säkerhet 2014 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR Upplysningar

Läs mer

Jönköping kommun. Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar

Jönköping kommun. Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...3

Läs mer

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier I denna bilaga redogörs för statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling och trakasserier

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer