SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun"

Transkript

1 SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun Rapport

2 SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten Resultat Del A Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på?... 2 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter?... 8 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? Om undersökningen Inför eget arbete med resultaten Frågeblankett Rapportbilaga Arbeta vidare med resultaten Förändringar i enkäten SCB:s analysmodell med NKI Om undersökningen Diagram och tabeller Del A Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?

3 SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s Medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 68 kommuner i undersökningen hösten Sedan undersökningen genomfördes första gången hösten 2005 har 254 av landets kommuner deltagit och 203 av dessa har deltagit mer än en gång. Kommunernas resultat är tillgängliga via I denna rapport redovisas resultatet för medborgarundersökningen i Höganäs kommun. Undersökningen genomfördes mellan den 13 september och den 9 november Ett urval på 1000 personer i åldrarna år tillfrågades och av dessa besvarade 56 procent enkäten. Jämförelser med resultat för samtliga kommuner och med kommuner i samma storleksklass avser de 120 kommuner som var med i undersökningen våren eller hösten SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Resultaten i medborgarundersökningen analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på totalnöjdheten och dels av ett antal faktorer som återger delar av den undersökta verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens medborgare. Tre olika delar med varsitt helhetsbetyg Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter. Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Helhetsbetygen mäts med tre specifika frågor. Varje faktor mäts i regel med flera frågor. Frågorna besvaras på 10-iga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är betyg. Faktorernas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens invånare gett sin kommun. under 40 klassas som inte godkänt. Gränsen för nöjd går vid 55 och 75 eller högre tolkas som mycket nöjd. En utförligare beskrivning av analysmodellen finns i rapportbilagan. För att avgöra om skillnaderna i betygsindex är statistiskt säkerställda används följande förfarande: Om intervallen för två indexvärden (indexvärdet ± felmarginalen) inte överlappar varandra är skillnaden mellan indexvärdena statistiskt säkerställd. Även om intervallen för två betygsindex tangerar varandra är skillnaden statistiskt säkerställd. 1

4 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Del A. Hur bedömer medborgarna Höganäs kommun som en plats att bo och leva på? (Nöjd-Region-Index) Tabell A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation samt faktorerna efter sina betygsindex för Höganäs kommun. Hösten 2012 er NRI 70 ±1,7 Rekommendation 77 ±2,1 Kommunikationer 72 ±1,7 Bostäder 67 ±1,7 Fritidsmöjligheter 65 ±1,5 Trygghet 65 ±1,9 Kommersiellt utbud 62 ±1,9 Utbildningsmöjligheter 61 ±1,8 Arbetsmöjligheter 56 ±2,1 Nöjd-Region-Index Alla redovisade skillnader mellan kommunens betygsindex och genomsnittsresultaten är statistiskt säkerställda om inget annat anges. Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Höganäs kommun som en plats att bo och leva på blev 70. NRI för samtliga 120 kommuner som var med i undersökningen våren eller hösten 2012 blev 60. NRI för Höganäs kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet för de 120 kommunerna. NRI för kommunerna i samma storleksklass ( invånare) blev 59. NRI för Höganäs kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass. För Höganäs kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Trygghet, Fritidsmöjligheter och Bostäder som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index. 65 procent av medborgarna i Höganäs kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 9 procent vill avråda från det. 2

5 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Skiljer sig Höganäs kommun från samtliga deltagande kommuner? Diagram A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex för Höganäs kommun samt för samtliga 120 kommuner i undersökningsomgångarna våren och hösten NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Bostäder Kommunikationer Kommersiellt utbud Höganäs kommun Samtliga kommuner Alla redovisade skillnader mellan kommunens betygsindex och genomsnittsresultatet för de 120 deltagande kommunerna i undersökningsomgångarna våren eller hösten 2012 är statistiskt säkerställda om inget annat anges. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för faktorn Arbetsmöjligheter högre. Utbildningsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre. Bostäder högre. Kommunikationer högre. Kommersiellt utbud inte säkerställt högre eller lägre. Fritidsmöjligheter högre. Trygghet högre. Fritidsmöjligheter Trygghet

6 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Skiljer sig Höganäs kommun från deltagande kommuner i samma storleksklass? Tabell A2. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 120 kommuner i undersökningsomgångarna våren och hösten Färre än Kommunens storlek. Antal invånare eller fler Samtliga 120 kommuner NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Kommunresultat Utbildningsmöjligheter Bostäder Kommunikationer Alla redovisade skillnader mellan kommunens betygsindex och genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass ( invånare) är statistiskt säkerställda om inget annat anges. Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass är betygsindexet för faktorn Arbetsmöjligheter högre. Utbildningsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre. Bostäder högre. Kommunikationer högre. Kommersiellt utbud inte säkerställt högre eller lägre. Fritidsmöjligheter högre. Trygghet högre. Kommersiellt utbud Fritidsmöjligheter Trygghet ANTAL SVARANDE ANTAL KOMMUNER

7 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Vilka faktorer bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Höganäs kommun? Diagram A2. Nöjd-Region-Index (NRI) Prioriteringsmatris för Höganäs kommun. Hösten Bevara Kommunik. Kommers. Utb.möjl. Arb.möjl. utb. Trygghet Bostäder Fritids.möjl. Höganäs kommun Förbättra om möjligt 30 Lägre prioritet Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effektmått Faktorer som bör Prioriteras förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget NRI. Dessa har fått relativt låga betygsindex och har förhållandevis hög effekt, dvs. stor påverkan på helhetsbetyget NRI. I en andra prioriteringsgrupp återfinns de faktorer som hamnar uppe till höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa faktorer har förhållandevis höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. Faktorer som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen kan ges Lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex förväntas ha en lägre effekt på NRI. Högst upp till vänster hamnar de faktorer vars betygsindex kan Bevaras. En minskning av betygsindexet kan dock leda till att effektmåttet ökar och faktorn då hamnar i den prioriterade delen av matrisen. Faktorer som bör prioriteras faktor har hamnat i detta område. Faktorer som bör förbättras om möjligt Trygghet, Fritidsmöjligheter, Bostäder Faktorer som kan ges lägre prioritet Arbetsmöjligheter, Kommersiellt utbud, Utbildningsmöjligheter Faktorer som bör bevaras Kommunikationer 5

8 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Jämförelser med tidigare år Diagram A3. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex för Höganäs kommun. Samtliga år kommunen deltagit. NRI Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Bostäder Kommunikationer Kommersiellt utbud Höganäs kommun deltog även i medborgarundersökningen våren NRI för Höganäs kommun blev 70 i årets undersökning. Det är inte en statistiskt säkerställd förändring jämfört med våren 2011, då NRI var 72. Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Höganäs kommun våren 2011 har faktorn Kommersiellt utbud fått statistiskt säkerställt lägre betygsindex. Indexet Rekommendation blev 77 för Höganäs kommun i årets undersökning. Det är inte en statistiskt säkerställd förändring jämfört med våren 2011 då indexet Rekommendation var 79. Till undersökningen hösten 2010 genomgick enkäten en helhetsöversyn. Förändringarna i enkäten påverkar jämförbarheten med tidigare år, framförallt för faktorernas betygsindex. Helhetsbetyget NRI är däremot jämförbart mellan samtliga undersökningsomgångar. Detta gäller även betygindexet för Rekommendation. Fritidsmöjligheter Trygghet

9 Resultat Del A - Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Faktorernas betygsindex efter kön och ålder Tabell A3. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation samt faktorernas betygsindex efter kön för Höganäs kommun. Hösten 2012 Man Kön Kvinna Samtliga NRI 68 ±2,4 72 ±2,3 70 ±1,7 Rekommendation 75 ±3,2 78 ±2,8 77 ±2,1 Arbetsmöjligheter 57 ±2,9 55 ±2,9 56 ±2,1 Utbildningsmöjligheter 59 ±2,7 62 ±2,5 61 ±1,8 Bostäder 66 ±2,4 68 ±2,3 67 ±1,7 Kommunikationer 69 ±2,5 74 ±2,1 72 ±1,7 Kommersiellt utbud 61 ±2,8 62 ±2,6 62 ±1,9 Fritidsmöjligheter 62 ±2,1 67 ±2,0 65 ±1,5 Trygghet 66 ±2,9 64 ±2,5 65 ±1,9 ANTAL SVARANDE Tabell A4. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex efter ålder för Höganäs kommun. Hösten 2012 Ålder år år år år år år 75 år eller äldre NRI 53 ±7,7 68 ±6,5 74 ±4,7 71 ±4,4 71 ±4,4 73 ±4,3 70 ±6,5 70 ±1,7 Rekommendation 59 ±10,3 73 ±9,2 83 ±5,5 77 ±5,4 78 ±5,3 79 ±4,9 78 ±7,1 77 ±2,1 Arbetsmöjligheter 41 ±8,4 53 ±8,5 64 ±5,7 60 ±5,9 56 ±5,7 57 ±4,5 48 ±6,2 56 ±2,1 Utbildningsmöjligheter 50 ±8,9 58 ±8,0 64 ±5,0 64 ±4,6 60 ±5,0 62 ±4,4 60 ±5,7 61 ±1,8 Bostäder 50 ±7,5 63 ±6,6 76 ±4,8 71 ±4,4 69 ±4,3 67 ±4,2 62 ±5,9 67 ±1,7 Kommunikationer 68 ±8,4 69 ±6,8 71 ±4,8 73 ±4,2 70 ±4,8 75 ±3,8 75 ±5,0 72 ±1,7 Kommersiellt utbud 52 ±7,5 57 ±8,2 69 ±5,3 65 ±5,0 61 ±4,9 62 ±5,0 60 ±6,8 62 ±1,9 Fritidsmöjligheter 55 ±7,1 59 ±6,4 70 ±4,2 66 ±3,8 66 ±3,8 65 ±3,8 66 ±5,0 65 ±1,5 Trygghet 64 ±8,8 65 ±8,4 71 ±4,7 68 ±4,8 67 ±5,1 60 ±4,8 55 ±7,5 65 ±1,9 ANTAL SVARANDE Samtliga 7

10 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Del B. Vad tycker medborgarna i Höganäs kommun om kommunens verksamheter? (Nöjd-Medborgar-Index) Tabell B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt verksamheterna efter sina betygsindex för Höganäs kommun. Hösten 2012 er NMI 63 ±2,2 Bemötande och tillgänglighet 62 ±2,1 Vatten och avlopp 83 ±1,7 Räddningstjänsten 75 ±2,2 Renhållning och sophämtning 71 ±1,9 Förskolan 70 ±1,8 Kultur 69 ±1,8 Grundskolan 68 ±1,9 Gymnasieskolan 68 ±2,0 Idrott- och motionsanläggningar 67 ±1,8 Miljöarbete 62 ±2,3 Äldreomsorgen 59 ±2,0 Gator och vägar 59 ±2,3 Gång- och cykelvägar 58 ±2,2 Stöd för utsatta personer 53 ±1,8 Nöjd-Medborgar-Index Alla redovisade skillnader mellan kommunens betygsindex och genomsnittsresultaten är statistiskt säkerställda om inget annat anges. Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Höganäs kommun blev 63. NMI för samtliga 120 kommuner som var med i undersökningen våren eller hösten 2012 blev 54. NMI för Höganäs kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet för de 120 kommunerna. NMI för kommunerna i samma storleksklass ( invånare) blev 54. NMI för Höganäs kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass. För Höganäs kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna Äldreomsorgen, Miljöarbete, Gator och vägar, Stöd för utsatta personer, Vatten och avlopp, Renhållning och sophämtning, Kultur, Grundskolan samt Idrott- och motionsanläggningar som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar- Index. 8

11 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Skiljer sig Höganäs kommun från samtliga deltagande kommuner? Diagram B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex för Höganäs kommun samt för samtliga 120 kommuner i undersökningsomgångarna våren och hösten NMI Bemötande och tillgänglighet Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar Gator och vägar Idrott- och motionsanläggningar Kultur Miljöarbete Renhållning och sophämtning Vatten och avlopp Höganäs kommun Samtliga kommuner Alla redovisade skillnader mellan kommunens betygsindex och genomsnittsresultatet för de 120 deltagande kommunerna i undersökningsomgångarna våren eller hösten 2012 är statistiskt säkerställda om inget annat anges. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för verksamheten Förskolan högre. Grundskolan högre. Gymnasieskolan högre. Äldreomsorgen högre. Stöd för utsatta personer högre. Räddningstjänsten inte säkerställt högre eller lägre. Gång- och cykelvägar högre. Gator och vägar högre. Idrott- och motionsanläggningar högre. Kultur högre. Miljöarbete högre. Renhållning och sophämtning högre. Vatten och avlopp högre. 9

12 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Skiljer sig Höganäs kommun från deltagande kommuner i samma storleksklass? Tabell B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 120 kommuner i undersökningsomgångarna våren och hösten Färre än Kommunens storlek. Antal invånare eller fler Samtliga 120 kommuner Kommunresultat NMI Bemötande och tillgänglighet Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar Gator och vägar Idrott- och motionsanläggningar Kultur Miljöarbete Alla redovisade skillnader mellan kommunens betygsindex och genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass ( invånare) är statistiskt säkerställda om inget annat anges. Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass är betygsindexet för verksamheten Förskolan högre. Grundskolan högre. Gymnasieskolan högre. Äldreomsorgen högre. Stöd för utsatta personer högre. Räddningstjänsten inte säkerställt högre eller lägre. Gång- och cykelvägar högre. Gator och vägar högre. Idrott- och motionsanläggningar högre. Kultur högre. Miljöarbete högre. Renhållning och sophämtning högre. Vatten och avlopp högre. Renhållning och sophämtning Vatten och avlopp ANTAL SVARANDE ANTAL KOMMUNER

13 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Vilka verksamheter bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Höganäs kommun? Diagram B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Prioriteringsmatris för Höganäs kommun. Hösten Bevara Höganäs kommun Förbättra om möjligt Verksamheter som bör Prioriteras förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget NMI. De verksamheterna har fått relativt låga betygsindex och har förhållandevis hög effekt, dvs. stor påverkan på helhetsbetyget NMI. I en andra prioriteringsgrupp återfinns de verksamheter som hamnar uppe till höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa verksamheter har förhållandevis höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. Verksamheter som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen kan ges lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex förväntas ha en lägre effekt på NMI Räddn. Försk Gymn Vatten. Renhållning. Gr Kultur Idrott. Högst upp till vänster hamnar de verksamheter vars betygsindex kan Bevaras. En minskning av betygsindexet kan dock leda till att effektmåttet ökar och verksamheten då hamnar i den prioriterade delen av matrisen. Verksamheter som bör prioriteras Gång/ cykel. Miljöarb. Äldreoms. Gator. Stöd. Äldreomsorgen, Miljöarbete, Gator och vägar, Stöd för utsatta personer Verksamheter som bör förbättras om möjligt Vatten och avlopp, Renhållning och sophämtning, Kultur, Grundskolan, Idrott- och motionsanläggningar Verksamheter som kan ges lägre prioritet 30 Lägre prioritet Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effektmått Gång- och cykelvägar Verksamheter som bör bevaras Räddningstjänsten, Gymnasieskolan, Förskolan 11

14 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Jämförelser med tidigare år Diagram B3. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex för Höganäs kommun. Samtliga år kommunen deltagit. NMI Bemötande och tillgänglighet Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar Gator och vägar Idrott- och motionsanläggningar Kultur Miljöarbete Renhållning och sophämtning Vatten och avlopp Höganäs kommun deltog även i medborgarundersökningen våren NMI för Höganäs kommun blev 63 i årets undersökning. Det är inte en statistiskt säkerställd förändring jämfört med våren 2011, då NMI var 64. Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Höganäs kommun våren 2011 har verksamheten Räddningstjänsten fått statistiskt säkerställt lägre betygsindex. Indexet Bemötande och tillgänglighet blev 62 för Höganäs kommun i årets undersökning. Det är inte en statistiskt säkerställd förändring jämfört med våren 2011 då indexet Bemötande och tillgänglighet var 63. Till undersökningen hösten 2010 genomgick enkäten en helhetsöversyn. Förändringarna i enkäten påverkar jämförbarheten med tidigare år, framförallt för verksamheternas betygsindex. Helhetsbetyget NMI är däremot jämförbart mellan samtliga undersökningsomgångar

15 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Verksamheternas betygsindex efter kön Tabell B3. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande samt tillgänglighet och verksamheternas betygsindex efter kön för Höganäs kommun. Hösten 2012 Man Kön Kvinna Samtliga NMI 62 ±3,0 64 ±3,1 63 ±2,2 Bemötande och tillgänglighet 61 ±3,1 63 ±2,9 62 ±2,1 Förskolan 68 ±2,4 72 ±2,7 70 ±1,8 Grundskolan 67 ±2,6 69 ±2,8 68 ±1,9 Gymnasieskolan 67 ±2,7 68 ±2,9 68 ±2,0 Äldreomsorgen 57 ±2,8 60 ±2,9 59 ±2,0 Stöd för utsatta personer 55 ±2,2 51 ±2,7 53 ±1,8 Räddningstjänsten 75 ±3,3 75 ±2,9 75 ±2,2 Gång- och cykelvägar 57 ±3,2 59 ±3,2 58 ±2,2 Gator och vägar 58 ±3,1 60 ±3,4 59 ±2,3 Idrott- och motionsanläggningar 65 ±2,8 69 ±2,2 67 ±1,8 Kultur 66 ±2,8 73 ±2,4 69 ±1,8 Miljöarbete 61 ±3,2 63 ±3,2 62 ±2,3 Renhållning och sophämtning 71 ±2,6 71 ±2,8 71 ±1,9 Vatten och avlopp 83 ±2,4 83 ±2,3 83 ±1,7 ANTAL SVARANDE

16 Resultat Del B Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Verksamheternas betygsindex efter ålder Tabell B4. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex efter ålder för Höganäs kommun. Hösten 2012 Ålder år år år år år år 75 år eller äldre NMI 50 ±9,7 58 ±7,3 67 ±5,6 64 ±5,3 66 ±5,7 65 ±5,4 59 ±9,6 63 ±2,2 Bemötande och tillgänglighet Samtliga 51 ±9,4 55 ±7,8 63 ±5,9 63 ±4,9 64 ±5,8 68 ±5,8 62 ±8,0 62 ±2,1 Förskolan 60 ±9,7 69 ±8,1 75 ±5,4 73 ±4,4 74 ±4,0 69 ±4,5 63 ±5,9 70 ±1,8 Grundskolan 51 ±11,9 64 ±6,6 76 ±5,2 71 ±4,8 71 ±5,1 67 ±4,2 63 ±6,1 68 ±1,9 Gymnasieskolan 54 ±14,2 70 ±5,8 68 ±4,4 70 ±4,7 70 ±5,7 71 ±4,2 66 ±5,6 68 ±2,0 Äldreomsorgen 56 ±10,0 62 ±7,4 60 ±4,7 56 ±4,5 59 ±4,9 60 ±5,1 57 ±10,1 59 ±2,0 Stöd för utsatta personer 54 ±10,1 63 ±5,2 55 ±5,1 49 ±4,6 53 ±4,0 50 ±4,2 51 ±7,7 53 ±1,8 Räddningstjänsten 75 ±13,9 83 ±8,2 77 ±4,9 76 ±4,4 73 ±5,0 70 ±5,7 78 ±8,1 75 ±2,2 Gång- och cykelvägar 54 ±10,9 58 ±7,8 62 ±6,2 58 ±5,1 58 ±5,7 57 ±5,4 54 ±9,3 58 ±2,2 Gator och vägar 56 ±12,4 59 ±7,7 64 ±5,6 58 ±5,0 58 ±6,2 58 ±5,9 60 ±9,5 59 ±2,3 Idrott- och motionsanläggningar 59 ±10,7 63 ±8,8 70 ±5,0 67 ±4,2 70 ±3,6 67 ±3,6 62 ±5,3 67 ±1,8 Kultur 56 ±9,7 65 ±7,9 74 ±4,7 68 ±3,8 70 ±5,1 73 ±4,9 71 ±6,2 69 ±1,8 Miljöarbete 53 ±11,1 63 ±9,2 64 ±6,3 60 ±5,1 65 ±5,7 62 ±5,5 66 ±8,0 62 ±2,3 Renhållning och sophämtning 59 ±11,0 72 ±6,9 76 ±4,6 68 ±4,6 72 ±5,0 71 ±5,0 70 ±6,5 71 ±1,9 Vatten och avlopp 77 ±8,6 87 ±6,6 86 ±4,3 83 ±4,0 80 ±4,9 83 ±4,2 86 ±5,9 83 ±1,7 ANTAL SVARANDE

17 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Del C. Vad tycker medborgarna i Höganäs kommun om inflytandet i kommunen? (Nöjd-Inflytande-Index) Tabell C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorerna efter sina betygsindex för Höganäs kommun. Hösten 2012 er NII 46 ±2,5 Information 60 ±2,4 Förtroende 54 ±2,6 Kontakt 53 ±2,3 Påverkan 44 ±2,4 Nöjd-Inflytande-Index Alla redovisade skillnader mellan kommunens betygsindex och genomsnittsresultaten är statistiskt säkerställda om inget annat anges. Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Höganäs kommun blev 46. NII för samtliga 120 kommuner som var med i undersökningen våren eller hösten 2012 blev 39. NII för Höganäs kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet för de 120 kommunerna. NII för kommunerna i samma storleksklass ( invånare) blev 39. NII för Höganäs kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass. För Höganäs kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Påverkan och Förtroende som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index. 15

18 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Skiljer sig Höganäs kommun från samtliga deltagande kommuner? Diagram C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex för Höganäs kommun samt för samtliga 120 kommuner i undersökningsomgångarna våren och hösten NII Kontakt Höganäs kommun Samtliga kommuner Alla redovisade skillnader mellan kommunens betygsindex och genomsnittet för de 120 deltagande kommunerna i undersökningsomgångarna våren eller hösten 2012 är statistiskt säkerställda om inget annat anges. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för faktorn Kontakt högre. Information högre. Påverkan högre. Förtroende högre. Information Påverkan Förtroende

19 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Skiljer sig Höganäs kommun från deltagande kommuner i samma storleksklass? Tabell C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 120 kommuner i undersökningsomgångarna våren och hösten Färre än Kommunens storlek. Antal invånare eller fler Samtliga 120 kommuner Kommunresultat Alla redovisade skillnader mellan kommunens betygsindex och genomsnittet för kommunerna i samma storleksklass ( invånare) är statistiskt säkerställda om inget annan anges. Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass är betygsindexet för faktorn Kontakt högre. Information högre. Påverkan högre. Förtroende högre. NII Kontakt Information Påverkan Förtroende ANTAL SVARANDE ANTAL KOMMUNER

20 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Vilka faktorer bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Höganäs kommun? Diagram C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) Prioriteringsmatris för Höganäs kommun. Hösten Bevara Höganäs kommun Förbättra om möjligt Faktorer som bör Prioriteras förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget NII. De faktorerna har fått relativt låga betygsindex och har förhållandevis hög effekt, dvs. stor påverkan på helhetsbetyget NII. I en andra prioriteringsgrupp återfinns de faktorer som hamnar uppe till höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa faktorer har förhållandevis höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. Faktorer som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen kan ges Lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex förväntas ha en lägre effekt på NII. Högst upp till vänster hamnar de faktorer vars betygsindex kan Bevaras. En minskning av betygsindexet kan dock leda till att effektmåttet ökar och faktorn då hamnar i den prioriterade delen av matrisen. Faktorer som bör prioriteras 60 Information Förtroende Påverkan Faktorer som bör förbättras om möjligt Kontakt Påverkan Förtroende Faktorer som kan ges lägre prioritet 30 Kontakt Lägre prioritet Prioritera 20 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Effektmått Faktorer som kan bevaras Information 18

21 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Jämförelser med tidigare år Diagram C3. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex för Höganäs kommun. Samtliga år kommunen deltagit. NII Kontakt Information Höganäs kommun deltog även i medborgarundersökningen våren NII för Höganäs kommun blev 46 i årets undersökning. Det är inte en statistiskt säkerställd förändring jämfört med våren 2011, då NII var 49. För Höganäs kommun har inga faktorer fått statistiskt säkerställt förändrade betygsindex jämfört med våren Till undersökningen hösten 2010 genomgick enkäten en helhetsöversyn. Förändringarna i enkäten påverkar jämförbarheten med tidigare år, framförallt för faktorernas betygsindex. Helhetsbetyget NII är däremot jämförbart mellan samtliga undersökningsomgångar. Påverkan Förtroende

22 Resultat Del C Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Faktorernas betygsindex efter kön och ålder Tabell C3. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex efter kön för Höganäs kommun. Hösten 2012 Man Kön Kvinna Samtliga NII 45 3,3± 47 ±3,9 46 ±2,5 Kontakt 52 3,4± 54 ±3,0 53 ±2,3 Information 60 3,4± 61 ±3,4 60 ±2,4 Påverkan 45 3,3± 43 ±3,5 44 ±2,4 Förtroende 54 3,5± 54 ±3,9 54 ±2,6 ANTAL SVARANDE Tabell C4. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex efter ålder för Höganäs kommun. Hösten 2012 Ålder år år år år år år 75 år eller äldre Samtliga NII 41 ±10,8 41 ±8,9 53 ±7,2 49 ±6,5 46 ±6,2 46 ±5,6 43 ±10,8 46 ±2,5 Kontakt 41 ±11,7 49 ±7,7 57 ±6,0 56 ±6,3 53 ±6,0 57 ±5,3 47 ±7,4 53 ±2,3 Information 48 ±12,3 55 ±10,6 63 ±6,9 62 ±5,3 62 ±5,4 65 ±5,0 56 ±9,2 60 ±2,4 Påverkan 38 ±10,8 42 ±9,1 50 ±7,2 48 ±6,1 40 ±5,8 44 ±5,3 37 ±8,8 44 ±2,4 Förtroende 47 ±11,1 49 ±10,9 58 ±7,5 55 ±6,4 54 ±6,2 58 ±5,7 48 ±11,0 54 ±2,6 ANTAL SVARANDE 20

23 Om undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Tabell D. Svarsfrekvens och nettourval per kommun. Hösten 2012 Kommun Netto urval Svarande Andel (%) Kommun Netto urval Svarande Andel (%) Ale kommun % Lindesbergs kommun % Alingsås kommun % Luleå kommun % Arvidsjaurs kommun % Marks kommun % Askersunds kommun % Mora kommun % Avesta kommun % Mölndals stad % Bodens kommun % Nacka kommun % Borlänge kommun % Norsjö kommun % Boxholms kommun % Nykvarns kommun % Burlövs kommun % Nyköpings kommun % Ekerö kommun % Oskarshamns kommun % Emmaboda kommun % Ronneby kommun % Eskilstuna kommun % Sala kommun % Falkenbergs kommun % Sandvikens kommun % Falköpings kommun % Sigtuna kommun % Finspångs kommun % Skara kommun % Flens kommun % Skellefteå kommun % Forshaga kommun % Sollentuna kommun % Gislaveds kommun % Solna stad % Gävle kommun % Sotenäs kommun % Hallsbergs kommun % Strängnäs kommun % Halmstads kommun % Strömstads kommun % Helsingborgs stad % Strömsunds kommun % Hjo kommun % Sundsvalls kommun % Hällefors kommun % Tingsryds kommun % Härnösands kommun % Tomelilla kommun % Härryda kommun % Trollhättans stad % Hässleholms kommun % Täby kommun % Höganäs kommun % Uppsala kommun % Kalmar kommun % Vellinge kommun % Karlskrona kommun % Vårgårda kommun % Kramfors kommun % Vännäs kommun % Kristinehamns kommun % Värnamo kommun % Kungsbacka kommun % Västerviks kommun % Lilla Edets kommun % Östersunds kommun % Om undersökningen Vid SCB har Bo Thydén varit projektledare och Lena Andersson ansvarat för datainsamlingen. Bo Thydén och Johan Wilén har genomfört modellberäkningarna. Maria Raptidou och Mahtab Friman Ashori har ansvarat för programmering och framtagning av tabeller och diagram. Population och urval Målpopulationen är Höganäs kommuns invånare i åldrarna år. Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning och SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) var urvalsram. Som standard drogs ett urval på 500 personer i kommuner med färre än invånare i åldrarna år och personer i kommuner med eller fler invånare. Insamling Innan insamlingsstart skickades ett förbrev ut med information om undersökningen och syftet. Det andra utskicket innehöll sedan en enkät och svarskuvert. På enkäten trycktes inloggningsuppgifter som gjorde det möjligt att även besvara enkäten via Internet, där enkäten även fanns tillgänglig på engelska och finska. Två skriftliga påminnelser skickades ut, varav den sista innehöll en ny enkät samt nytt svarskuvert. Insamlingen startade den 13 september och avslutades den 9 november Svarsandel Svarsandelen för Höganäs kommun blev 56 procent. Höganäs kommun deltog även i medborgarundersökningen våren Svarsandelen blev då 53 procent. 21

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Grums kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Grums kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Grums kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Örkelljunga kommun Våren 2009 1 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Specialrapport för nätverket Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö Innehållsförteckning

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde -3, KF 2012-02-09 18:00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-02-09 kl 18.00 i PB-hallen, Folkets Hus Gruppmöten S,V,Mp i Vinterrummet kl 17.00 Alliansen i Sonaten 2 kl 17.00 -2, KF 2012-02-09

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 1 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 1 Summering Staben för idrott och folkhälsa vid idrottsförvaltningen i

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier I denna bilaga redogörs för statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling och trakasserier

Läs mer

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer