SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och hälsoskyddsnämnden"

Transkript

1 Tid och plats A-salen, kl. 15:00 Beslutande Ledamöter Tobias Adersjö (MP), Ordförande Ann-Kristin Lindquist (S), 1:e vice ordförande Karl-Erik Rosén (M) Mikael Virdelo (M) Jure Bogatic (M) Hans Falk (C) Anders Landin (L) Yusuf Isik (S) Laila Stein (S) Gunilla Dahlgren (S) Maria Garmer (V) Övriga närvarande Ersättare Tjänstepersoner Albin Evertsson (MP) Frank Hjelm (M) Caisa Sillén (M) Gudrun Holmberg (C) Rickard Karlsson (L) Domingo Paine (S) Madeleine Karlsson, förvaltningschef Cecilia Lindberg, enhetschef Kaisa Sandstedt, enhetschef Jenny Fogel, miljö- och hälsoskyddsinspektör 107 Victor Christiansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör 107 Anna Hjalmarsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör 112 Justering Justerare Ann-Kristin Lindquist Plats och tid A-salen, Justerade paragrafer (25)

2 Underskrifter Sekreterare Daniel Erikson Ordförande Tobias Adersjö Justerare Ann-Kristin Lindquist 2 (25)

3 Bevis om anslag av protokoll miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från sammanträdet är justerat. Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Miljö- och hälsoskyddskontoret Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen Underskrift Daniel Erikson 3 (25)

4 Förteckning över miljö- och hälsoskyddsnämnden ärenden 105 Dnr Val av justerare Dnr Allmänhetens frågestund Dnr Informationsärenden Dnr Redovisning av delegationsbeslut Dnr Inkomna handlingar Dnr Budgetuppföljning Dnr Yttrande över ansökan om ändringstillstånd Häringetorp Dnr Yttrande över förslag till detaljplan Kv Kvasten Dnr Avvecklingsplan för fossila bränslen Dnr Beslut om åtgärdsplan för livsmedelskontrollen Dnr Ändring av delegationsordning Dnr Resursbehovsutredning Dnr Indexuppräkning av taxa för kontroll inom livsmedelsområdet Dnr Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr Taxa strålskyddslagen Dnr Rapport från presidiet Dnr Övrigt (25)

5 105 Dnr Val av justerare s beslut väljer Ann-Kristin Lindquist (S) till justerare av mötets protokoll. Justerare är den nämndledamoten som godkänner ett mötesprotokoll. Justeraren kontrollerar att det står samma sak i protokollet som det som nämnden beslutade på mötet. 5 (25)

6 106 Dnr Allmänhetens frågestund Ingen allmänhet närvarade vid mötet. s sammanträden är öppna för allmänheten. Under denna dagordningspunkt har vem som helst möjlighet att ställa frågor till nämndens politiker. 6 (25)

7 107 Dnr Informationsärenden s beslut Jenny Fogel och Victor Christiansson, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, informerade om arbetet med enskilda avlopp. Cecilia Lindberg, enhetschef, informerade om vad som är aktuellt på enheten för hälsoskydd och livsmedel. Kaisa Sandstedt, enhetschef, informerade om vad som är aktuellt på enheten för miljöskydd samt om upphandlingen av nytt verksamhetssystem. Madeleine Karlsson, förvaltningschef, informerade om vad som är aktuellt övergripande på miljö- och hälsoskyddskontoret. 7 (25)

8 108 Dnr Redovisning av delegationsbeslut s beslut noterar redovisningen av delegationsbesluten. Redovisningen motiverar inget ytterligare beslut. Miljö- och hälsoskyddskontoret redovisar beslut som de har fattat på delegation av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap 37 får en nämnd ge anställda hos kommunen i uppgift att besluta i stället för nämnden i vissa ärenden. 8 (25)

9 109 Dnr Inkomna handlingar s beslut noterar informationen från de inkomna handlingarna. Handlingarna motiverar inget ytterligare beslut. går igenom handlingar som har kommit in till nämnden för kännedom. 9 (25)

10 110 Dnr Budgetuppföljning s beslut noterar redovisningen av budgetutfallet för september månad. Redovisningen motiverar inget ytterligare beslut. Miljö- och hälsoskyddskontoret redovisar budgetutfallet för nämnden varje månad. 10 (25)

11 111 Dnr Yttrande över ansökan om ändringstillstånd Häringetorp s beslut Nämnden vidhåller de synpunkter miljö- och hälsoskyddskontoret framfört, i skrivelse , som svar på kompletteringsförfrågan. har, från länsstyrelsen i Kalmar, fått renhållningsavdelningens ansökan om ändringstillstånd för Häringetorps avfallsanläggning för yttrande. Yttrandet ska vara inne senast Ansökt ändring berör framför allt tillståndsgivna mängder hanterade avfall. Renhållningsavdelningen vill bland annat minska den hanterade mängden förorenade massor och öka hanteringen av kompostmaterial, förpackningar samt matavfall. Renhållningen menar att de delar av nuvarande tillstånd som inte berörs av ändringsansökan behålls, som exempelvis villkor för lakvatten och villkor för deponering. Renhållningen lämnade hösten 2017 in en anmälan om ny utformning av kompostyta. Anmälan togs tillbaka Miljö- och hälsoskyddskontoret har av länsstyrelsen i Kalmar fått möjlighet att lämna synpunkter på om ansökan behöver kompletteras. Synpunkterna har lämnats i skrivelse daterad Beslutsunderlag Miljö- och hälsoskyddskontoret svarade sammanfattningsvis följande på kompletteringsförfrågan: Det finns redan idag fyra beslut om villkor för olika delar av avfallshanteringen på Häringetorp. Kontoret anser att hela verksamheten bör prövas i ett sammanhang för att minska risken för oklarheter om vilka krav och villkor som gäller. Lagring av förpackningar och utformning av kompostytan skulle eventuellt kunna hanteras av miljö- och hälsoskyddsnämnden som anmälningsärenden 11 (25)

12 om det inte påverkar befintligt lakvattensystem och om länsstyrelsen i Kalmar inte samtidigt har frågorna för prövning. Miljö- och hälsoskyddskontoret har också framfört att det finns frågetecken kring de verksamhetskoder som renhållningen föreslår i ansökan. Ansökan bör enligt miljö- och hälsoskyddskontoret kompletteras med förtydligande om vilka delar av nu gällande beslut med villkor eller föreläggande som ska ersättas av nytt beslut. Den bör också kompletteras med bland annat beskrivning av nya hårdgjorda ytor och dess påverkan på lakvattnet samt situationsplan över hanteringsytor och lakvattendiken. 12 (25)

13 112 Dnr Yttrande över förslag till detaljplan Kv Kvasten s beslut tillstyrker förslaget under förutsättningen att man löser dagvattenhanteringen på ett bättre sätt. Om ett underjordiskt dagvattenmagasin anläggs i områdets östra gräns riskerar det att skada träd och annan vegetation på den mark som är kvar mot Arabygatan. Fastigheten Kvasten 4 används som bostäder. Det utgörs av ett korridorboende, bland annat för barnfamiljer. Det bör framgå under rubriken Befintliga förutsättningar för att ge en allsidig bild av områdets användning idag. har tidigare uttryckt att denna del är mindre lämpligt för bostäder. Stadsbyggnadskontoret har skickat ut samrådshandlingar avseende förslag till ny detaljplan för kvarteret Kvasten till miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande. Syftet med den nya planen är att möjliggöra för verksamheterna inom kvarteret att expandera 30 meter österut mot Arabygatan samt att uppdatera gamla planbestämmelser för området. Beslutsunderlag Miljö- och hälsoskyddskontoret har i tjänsteskrivelse föreslagit att miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker förslaget eftersom bedömningen är att värdet av det grönstråk som föreslås bli industrimark är för stort. Översiktsplanen för Växjö stad betonar värdet av grönt och blått i stadsbilden för stadens attraktivitet. När det gäller förtätning anges att Förtätning får inte ske på bekostnad av viktiga grönområden. Om vi måste ta en grönyta av mindre vikt i anspråk för annat ändamål ska vi kompensera denna med en ny grönyta eller höjd kvalitet i ett annat närliggande grönområde. Det framgår inte av planförslaget om en sådan kompensationsåtgärd kommer att göras. Om ett underjordiskt dagvattenmagasin anläggs i områdets östra gräns riskerar det att skada träd och annan vegetation på den mark som är kvar mot Arabygatan. Gröna stråk och särskilt träd i stadsmiljön är viktiga för den biologiska mångfalden och för stadens förmåga att stå emot extremt väder, som 13 (25)

14 värmeböljor och skyfall. I översiktsplanen för Växjö stad slås fast i riktlinjerna för bl.a. Västra Marks industriområde att Vi bör anlägga nya parker och grönstråk så att stadsdelarna får en god grönstandard.. Kommunens grönstrukturprogram innehåller ett mål att öka mängden gröna miljöer inom Västra marks industriområde. Planförslaget motverkar detta mål. Nämnden anser att det skulle vara ett kortsiktigt beslut att ta bort grönstråket, både ur ett ekonomiskt och ur ett ekologiskt och hälsomässigt perspektiv det är kostsamt att skapa nya grönområden. Fastigheten Kvasten 4 används som bostäder. Det utgörs av ett korridorboende, bland annat för barnfamiljer. Det bör framgå under rubriken Befintliga förutsättningar för att ge en allsidig bild av områdets användning idag. Yrkanden Mikael Virdo (M) med instämmande av Anders Landin (L) och Karl-Erik Rosén (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. Ann-Kristin Lindquist (S) med instämmande av Yusuf Isik (S) och Maria Garmer (V): Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. Beslutsordning Ordförande Tobias Adersjö (Mp) frågar vilket av yrkandena som ska antas och konstaterar att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 14 (25)

15 113 Dnr Avvecklingsplan för fossila bränslen s beslut beslutar att anta plan för att bli fossilbränslefria till 2020 enligt bilaga. I Växjö kommuns budget för år 2018 anges att alla förvaltningar och bolag ska ha en plan för att bli fossilbränslefria till Planen är en del i processen Ett tryggt och hållbart samhälle för alla. Planens syfte är att nå miljöprogrammets mål om att kommunkoncernen ska bli fossilbränslefri till (25)

16 114 Dnr Beslut om åtgärdsplan för livsmedelskontrollen s beslut beslutar att anta bilagd åtgärdsplan för livsmedelskontrollen. Länsstyrelsen genomförde 18 juni 2018 en kommunrevision av livsmedelskontrollen. Syftet med kommunrevisioner är att granska och utvärdera om kontrollmyndighetens planerade verksamhet och det praktiska genomförandet resulterar i att målen i förordning (EG) nr 882/2004 uppfylls. Offentlig kontroll ska genomföras regelbundet och så ofta som det är lämpligt. Den ska vara riskbaserad, ändamålsenlig, rättssäker och ge effekt. Effekten ska vara säkra och korrekt märkta livsmedel. Kontrollen kan anses ha denna effekt om den upptäcker eventuella avvikelser vid livsmedelsföretagen och ser till att de åtgärdas. Vid en revision bedöms om kontrollmyndigheten upptäcker avvikelser vid kontroll av livsmedelsföretag och ser till att de åtgärdas, samt om förutsättningarna för detta finns. Vid revisionen konstaterades tre avvikelser. Länsstyrelsen har därför begärt in en åtgärdsplan för korrigerande åtgärder. Beslutsunderlag De åtgärder som presenteras i åtgärdsplanen bedöms vara tillräckliga för att släcka avvikelserna i Länsstyrelsens rapport. De föreslagna åtgärderna kommer bl.a. bidra till att tydliggöra effekten av livsmedelskontrollen. Åtgärdsplanen är en del av ett pågående arbete med att ständigt anpassa och förbättra kontrollen. 16 (25)

17 115 Dnr Ändring av delegationsordning s beslut beslutar att godkänna delegationsordningen. Med ändring i förslaget från förvaltningschef till ordförande för: Yttrande över planbesked. Yttranden över detaljplaner i granskningsskedet med ytterligare synpunkter utöver de som nämnden fatta beslut om i samrådsskedet. Detta beslut ersätter tidigare beslutad delegationsordning, , 86. Beslutet fattas med stöd av 6 kap. 37 samt 7 kap. 5-6 kommunallagen. Delegationsordningen revideras för att - Anpassas till förändringar i aktuella lagstiftningar - Tydliggöra arbetssätt - Möjliggöra kortare handläggningstider 17 (25)

18 116 Dnr Resursbehovsutredning s beslut antar resursbehovsutredningen för nämndens verksamhet och beslutar att denna ska utgöra underlag för tillsynsplaneringen 2019 samt överlämnar utredningen till kommunstyrelsen och länsstyrelsen för kännedom. ska som operativ tillsynsmyndighet enligt Miljötillsynsförordningen (2011:13) upprätta en treårig resursbehovsbedömning för nämndens ansvarsområden. Utredningen ska uppdateras varje år. Nämnden har valt att göra en treårig planering av resursbehovet även för nämndens övriga verksamhetsområden för att få en samlad bild av hela resursbehovet. I utredningen har miljö- och hälsoskyddskontoret sammanställt vilka personella resurser som behövs för att bedriva det tillsynsarbete nämnden är ålagd att utföra. Utredningen bygger på det ansvar nämnden har enligt gällande lagstiftning. Övergripande kommunala mål, policy, planer, program, strategier och nämndens reglemente mm ligger också till grund för resursbehovsutredningen. 18 (25)

19 117 Dnr Indexuppräkning av taxa för kontroll inom livsmedelsområdet s beslut föreslår att Kommunfullmäktige - beslutar om en indexuppräkning av den nuvarande taxans timavgifter som används för Växjö kommuns offentliga kontroll inom livsmedelsområdet. Ändringen består av en uppräkning av taxan i enlighet med för taxan beslutat index med oktober 2012 som basmånad. - beslutar att de indexuppräknade timavgifterna ska gälla från 1 januari I Växjö kommuns Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet, (kommunfullmäktige , 283) anges i 4 att för varje kalenderår (avgiftsår) ska höja taxans fastställda timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex). Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Under 2013, 2014, 2015, 2016, och 2017 har inte någon uppräkning skett varför samtliga aktuella års indexuppräkning tas med. Konsumentprisindex mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar. KPI är det vanliga måttet för kompensations- och inflationsberäkningar i Sverige. Beräkningarna görs enligt följande formler för: - Timavgift vid normal offentlig kontroll 924 * indextal okt 2018 / indextal okt 2012 = ny timavgift - Timavgift vid extra offentlig kontroll, registrering samt kontroll och utfärdande av exportintyg 787 * indextal okt 2018 / indextal okt 2012 = ny timavgift 19 (25)

20 Beslutet tas med stöd av avgiftsförordning, 2006:1166, där det framgår att kontrollen ska vara avgiftsfinansierad samt av KF beslutad, , 283, Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet, (25)

21 118 Dnr Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område s beslut föreslår att Kommunfullmäktige - med stöd av 27 kap 1 miljöbalken beslutar att anta det i bilagan redovisade förslaget om taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. - beslutar att taxan träder i kraft 1 januari upphäver gällande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, beslutad av Kommunfullmäktige Taxan upphävs i samband med att den nya taxan träder i kraft. Förslaget till taxa är av samma modell som Växjös kommuns nuvarande miljöbalkstaxa. Taxemodellen bygger på att olika typer av prövningar, tillstånds- och verksamhetstyper som nämnden har tillsyn på tilldelas ett visst antal tillsynstimmar, som sedan multipliceras med timtaxan för att få fram prövningskostnad eller årsavgift. Enligt 27 kap 1 miljöbalken får Kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt gällande föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken samt för prövning och tillsyn med anledning av EU-förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde. Beslutsunderlag Nuvarande taxa antogs av fullmäktige och trädde i kraft den 1 jan Timavgiften justerades inte i detta beslut, utan var en anpassning till ny lagstiftning. Under 2017 genomfördes en indexuppräkning till dagens nivå, 897 kr/timme. Den största förändringen i taxan är en ny framräkning av timavgiften som kommer att höjas från 897 kr/timme till 959 kr/timme samt att det årligen ska ske en indexuppräkning av taxan med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i Sveriges kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 21 (25)

22 Beräkningen av ny timavgift är gjord enligt SKL:s vägledning om hur handläggningskostnaden per timme kan beräknas. De gemensamma kostnaderna utgår från bokslutet 2017 och handläggarnas löner utgår från 2018 års lönenivå. För att timavgiften ska kunna hålla över en längre tid och följa kostnaderna av pris- och löneutvecklingen är förslaget att en indexuppräkning ska ske årligen. Jämförelse av timavgiften har gjorts mot 10 kommuner. Timavgifterna varierar från 790 kr i Kristianstad till 1054 kr i Halmstad. Genomsnittet för de 10 kommunerna för timavgifterna är 954 kr, och därför bedöms uträkningen av den nya timavgiften på 959 kr som rimlig. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har tillsyn över andra förvaltningar inom kommunkoncernen. En höjd timavgift skulle innebära höjda årsavgifter för: - VEAB med ca 4000 kr, - Renhållningsavdelningen med ca kr - VA-avdelningen med ca kr 22 (25)

23 119 Dnr Taxa strålskyddslagen s beslut föreslår att kommunfullmäktige: - med stöd av 8 kap. 14 strålskyddsförordningen (2018:506) beslutar att anta det i bilagan redovisade förslaget om taxa för kommunens prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396). - beslutar att taxan träder i kraft 1 januari upphäver nu gällande taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen, beslutad av kommunfullmäktige , 276. Taxan upphävs i samband med att den nya taxan träder i kraft började den nya strålskyddslagen och strålskyddsförordningen att gälla. Samtidigt upphävdes den gamla strålskyddslagen och strålskyddsförordningen. saknar därför en giltig taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område som nämnden enligt lag ska utföra. Beslutsunderlag Detta beslut fattas med stöd av 8 kap. 14 strålskyddsförordningen som anger att en kommun får meddela föreskrifter om avgifter för den tillsyn som den kommunala nämnden utövar. Av 8 kap 2 strålskyddsförordningen framgår att miljö- och hälsoskyddsnämnden är ansvarig för kommunens tillsyn enligt strålskyddslagen. Där anges att tillsyn över att strålskyddslagen, strålskyddsförordningen och föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen följs, ska utövas av den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet i fråga om verksamheter med kosmetiska solarier inom kommunen och i fråga om radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till inom kommunen. Då miljö- och hälsoskyddsnämnden saknar en giltig taxa för att ta ut avgifter behövs en ny taxa. Det finns också av behov att uppdatera timtaxan så att den bättre stämmer överens med förvaltningens kostnader för tillsynen. För att behålla en god kostnadstäckning bör avgiften även indexjusteras varje år. 23 (25)

24 120 Dnr Rapport från presidiet Tobias, Ann-Kristin och Yusuf har varit på Sveriges Miljökommuners konferens i Jönköping. 24 (25)

25 121 Dnr Övrigt Påminnelse om att anmäla sig till julbordet den 11 december. Påminnelse om att delta i tillsynsveckan, vecka 47. Inga övriga frågor. Michael lyfte frågan kring anläggningar för fordonstvätt i bostadsområdena. Michael lyfte frågan kring nedskräpade tomter som rapporterats om i Smålandsposten. 25 (25)