SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och hälsoskyddsnämnden"

Transkript

1 Tid och plats A-salen, kl. 15:00 Beslutande Ledamöter Tobias Adersjö (MP), Ordförande Ann-Kristin Lindquist (S), 1:e vice ordförande Karl-Erik Rosén (M) Mikael Virdelo (M) Jure Bogatic (M) Hans Falk (C) Anders Landin (L) Yusuf Isik (S) Laila Stein (S) Gunilla Dahlgren (S) Maria Garmer (V) Övriga närvarande Ersättare Tjänstepersoner Albin Evertsson (MP) Frank Hjelm (M) Caisa Sillén (M) Gudrun Holmberg (C) Rickard Karlsson (L) Domingo Paine (S) Madeleine Karlsson, förvaltningschef Cecilia Lindberg, enhetschef Kaisa Sandstedt, enhetschef Jenny Fogel, miljö- och hälsoskyddsinspektör 107 Victor Christiansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör 107 Anna Hjalmarsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör 112 Justering Justerare Ann-Kristin Lindquist Plats och tid A-salen, Justerade paragrafer (25)

2 Underskrifter Sekreterare Daniel Erikson Ordförande Tobias Adersjö Justerare Ann-Kristin Lindquist 2 (25)

3 Bevis om anslag av protokoll miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från sammanträdet är justerat. Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Miljö- och hälsoskyddskontoret Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen Underskrift Daniel Erikson 3 (25)

4 Förteckning över miljö- och hälsoskyddsnämnden ärenden 105 Dnr Val av justerare Dnr Allmänhetens frågestund Dnr Informationsärenden Dnr Redovisning av delegationsbeslut Dnr Inkomna handlingar Dnr Budgetuppföljning Dnr Yttrande över ansökan om ändringstillstånd Häringetorp Dnr Yttrande över förslag till detaljplan Kv Kvasten Dnr Avvecklingsplan för fossila bränslen Dnr Beslut om åtgärdsplan för livsmedelskontrollen Dnr Ändring av delegationsordning Dnr Resursbehovsutredning Dnr Indexuppräkning av taxa för kontroll inom livsmedelsområdet Dnr Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr Taxa strålskyddslagen Dnr Rapport från presidiet Dnr Övrigt (25)

5 105 Dnr Val av justerare s beslut väljer Ann-Kristin Lindquist (S) till justerare av mötets protokoll. Justerare är den nämndledamoten som godkänner ett mötesprotokoll. Justeraren kontrollerar att det står samma sak i protokollet som det som nämnden beslutade på mötet. 5 (25)

6 106 Dnr Allmänhetens frågestund Ingen allmänhet närvarade vid mötet. s sammanträden är öppna för allmänheten. Under denna dagordningspunkt har vem som helst möjlighet att ställa frågor till nämndens politiker. 6 (25)

7 107 Dnr Informationsärenden s beslut Jenny Fogel och Victor Christiansson, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, informerade om arbetet med enskilda avlopp. Cecilia Lindberg, enhetschef, informerade om vad som är aktuellt på enheten för hälsoskydd och livsmedel. Kaisa Sandstedt, enhetschef, informerade om vad som är aktuellt på enheten för miljöskydd samt om upphandlingen av nytt verksamhetssystem. Madeleine Karlsson, förvaltningschef, informerade om vad som är aktuellt övergripande på miljö- och hälsoskyddskontoret. 7 (25)

8 108 Dnr Redovisning av delegationsbeslut s beslut noterar redovisningen av delegationsbesluten. Redovisningen motiverar inget ytterligare beslut. Miljö- och hälsoskyddskontoret redovisar beslut som de har fattat på delegation av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap 37 får en nämnd ge anställda hos kommunen i uppgift att besluta i stället för nämnden i vissa ärenden. 8 (25)

9 109 Dnr Inkomna handlingar s beslut noterar informationen från de inkomna handlingarna. Handlingarna motiverar inget ytterligare beslut. går igenom handlingar som har kommit in till nämnden för kännedom. 9 (25)

10 110 Dnr Budgetuppföljning s beslut noterar redovisningen av budgetutfallet för september månad. Redovisningen motiverar inget ytterligare beslut. Miljö- och hälsoskyddskontoret redovisar budgetutfallet för nämnden varje månad. 10 (25)

11 111 Dnr Yttrande över ansökan om ändringstillstånd Häringetorp s beslut Nämnden vidhåller de synpunkter miljö- och hälsoskyddskontoret framfört, i skrivelse , som svar på kompletteringsförfrågan. har, från länsstyrelsen i Kalmar, fått renhållningsavdelningens ansökan om ändringstillstånd för Häringetorps avfallsanläggning för yttrande. Yttrandet ska vara inne senast Ansökt ändring berör framför allt tillståndsgivna mängder hanterade avfall. Renhållningsavdelningen vill bland annat minska den hanterade mängden förorenade massor och öka hanteringen av kompostmaterial, förpackningar samt matavfall. Renhållningen menar att de delar av nuvarande tillstånd som inte berörs av ändringsansökan behålls, som exempelvis villkor för lakvatten och villkor för deponering. Renhållningen lämnade hösten 2017 in en anmälan om ny utformning av kompostyta. Anmälan togs tillbaka Miljö- och hälsoskyddskontoret har av länsstyrelsen i Kalmar fått möjlighet att lämna synpunkter på om ansökan behöver kompletteras. Synpunkterna har lämnats i skrivelse daterad Beslutsunderlag Miljö- och hälsoskyddskontoret svarade sammanfattningsvis följande på kompletteringsförfrågan: Det finns redan idag fyra beslut om villkor för olika delar av avfallshanteringen på Häringetorp. Kontoret anser att hela verksamheten bör prövas i ett sammanhang för att minska risken för oklarheter om vilka krav och villkor som gäller. Lagring av förpackningar och utformning av kompostytan skulle eventuellt kunna hanteras av miljö- och hälsoskyddsnämnden som anmälningsärenden 11 (25)

12 om det inte påverkar befintligt lakvattensystem och om länsstyrelsen i Kalmar inte samtidigt har frågorna för prövning. Miljö- och hälsoskyddskontoret har också framfört att det finns frågetecken kring de verksamhetskoder som renhållningen föreslår i ansökan. Ansökan bör enligt miljö- och hälsoskyddskontoret kompletteras med förtydligande om vilka delar av nu gällande beslut med villkor eller föreläggande som ska ersättas av nytt beslut. Den bör också kompletteras med bland annat beskrivning av nya hårdgjorda ytor och dess påverkan på lakvattnet samt situationsplan över hanteringsytor och lakvattendiken. 12 (25)

13 112 Dnr Yttrande över förslag till detaljplan Kv Kvasten s beslut tillstyrker förslaget under förutsättningen att man löser dagvattenhanteringen på ett bättre sätt. Om ett underjordiskt dagvattenmagasin anläggs i områdets östra gräns riskerar det att skada träd och annan vegetation på den mark som är kvar mot Arabygatan. Fastigheten Kvasten 4 används som bostäder. Det utgörs av ett korridorboende, bland annat för barnfamiljer. Det bör framgå under rubriken Befintliga förutsättningar för att ge en allsidig bild av områdets användning idag. har tidigare uttryckt att denna del är mindre lämpligt för bostäder. Stadsbyggnadskontoret har skickat ut samrådshandlingar avseende förslag till ny detaljplan för kvarteret Kvasten till miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande. Syftet med den nya planen är att möjliggöra för verksamheterna inom kvarteret att expandera 30 meter österut mot Arabygatan samt att uppdatera gamla planbestämmelser för området. Beslutsunderlag Miljö- och hälsoskyddskontoret har i tjänsteskrivelse föreslagit att miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker förslaget eftersom bedömningen är att värdet av det grönstråk som föreslås bli industrimark är för stort. Översiktsplanen för Växjö stad betonar värdet av grönt och blått i stadsbilden för stadens attraktivitet. När det gäller förtätning anges att Förtätning får inte ske på bekostnad av viktiga grönområden. Om vi måste ta en grönyta av mindre vikt i anspråk för annat ändamål ska vi kompensera denna med en ny grönyta eller höjd kvalitet i ett annat närliggande grönområde. Det framgår inte av planförslaget om en sådan kompensationsåtgärd kommer att göras. Om ett underjordiskt dagvattenmagasin anläggs i områdets östra gräns riskerar det att skada träd och annan vegetation på den mark som är kvar mot Arabygatan. Gröna stråk och särskilt träd i stadsmiljön är viktiga för den biologiska mångfalden och för stadens förmåga att stå emot extremt väder, som 13 (25)

14 värmeböljor och skyfall. I översiktsplanen för Växjö stad slås fast i riktlinjerna för bl.a. Västra Marks industriområde att Vi bör anlägga nya parker och grönstråk så att stadsdelarna får en god grönstandard.. Kommunens grönstrukturprogram innehåller ett mål att öka mängden gröna miljöer inom Västra marks industriområde. Planförslaget motverkar detta mål. Nämnden anser att det skulle vara ett kortsiktigt beslut att ta bort grönstråket, både ur ett ekonomiskt och ur ett ekologiskt och hälsomässigt perspektiv det är kostsamt att skapa nya grönområden. Fastigheten Kvasten 4 används som bostäder. Det utgörs av ett korridorboende, bland annat för barnfamiljer. Det bör framgå under rubriken Befintliga förutsättningar för att ge en allsidig bild av områdets användning idag. Yrkanden Mikael Virdo (M) med instämmande av Anders Landin (L) och Karl-Erik Rosén (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. Ann-Kristin Lindquist (S) med instämmande av Yusuf Isik (S) och Maria Garmer (V): Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. Beslutsordning Ordförande Tobias Adersjö (Mp) frågar vilket av yrkandena som ska antas och konstaterar att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 14 (25)

15 113 Dnr Avvecklingsplan för fossila bränslen s beslut beslutar att anta plan för att bli fossilbränslefria till 2020 enligt bilaga. I Växjö kommuns budget för år 2018 anges att alla förvaltningar och bolag ska ha en plan för att bli fossilbränslefria till Planen är en del i processen Ett tryggt och hållbart samhälle för alla. Planens syfte är att nå miljöprogrammets mål om att kommunkoncernen ska bli fossilbränslefri till (25)

16 114 Dnr Beslut om åtgärdsplan för livsmedelskontrollen s beslut beslutar att anta bilagd åtgärdsplan för livsmedelskontrollen. Länsstyrelsen genomförde 18 juni 2018 en kommunrevision av livsmedelskontrollen. Syftet med kommunrevisioner är att granska och utvärdera om kontrollmyndighetens planerade verksamhet och det praktiska genomförandet resulterar i att målen i förordning (EG) nr 882/2004 uppfylls. Offentlig kontroll ska genomföras regelbundet och så ofta som det är lämpligt. Den ska vara riskbaserad, ändamålsenlig, rättssäker och ge effekt. Effekten ska vara säkra och korrekt märkta livsmedel. Kontrollen kan anses ha denna effekt om den upptäcker eventuella avvikelser vid livsmedelsföretagen och ser till att de åtgärdas. Vid en revision bedöms om kontrollmyndigheten upptäcker avvikelser vid kontroll av livsmedelsföretag och ser till att de åtgärdas, samt om förutsättningarna för detta finns. Vid revisionen konstaterades tre avvikelser. Länsstyrelsen har därför begärt in en åtgärdsplan för korrigerande åtgärder. Beslutsunderlag De åtgärder som presenteras i åtgärdsplanen bedöms vara tillräckliga för att släcka avvikelserna i Länsstyrelsens rapport. De föreslagna åtgärderna kommer bl.a. bidra till att tydliggöra effekten av livsmedelskontrollen. Åtgärdsplanen är en del av ett pågående arbete med att ständigt anpassa och förbättra kontrollen. 16 (25)

17 115 Dnr Ändring av delegationsordning s beslut beslutar att godkänna delegationsordningen. Med ändring i förslaget från förvaltningschef till ordförande för: Yttrande över planbesked. Yttranden över detaljplaner i granskningsskedet med ytterligare synpunkter utöver de som nämnden fatta beslut om i samrådsskedet. Detta beslut ersätter tidigare beslutad delegationsordning, , 86. Beslutet fattas med stöd av 6 kap. 37 samt 7 kap. 5-6 kommunallagen. Delegationsordningen revideras för att - Anpassas till förändringar i aktuella lagstiftningar - Tydliggöra arbetssätt - Möjliggöra kortare handläggningstider 17 (25)

18 116 Dnr Resursbehovsutredning s beslut antar resursbehovsutredningen för nämndens verksamhet och beslutar att denna ska utgöra underlag för tillsynsplaneringen 2019 samt överlämnar utredningen till kommunstyrelsen och länsstyrelsen för kännedom. ska som operativ tillsynsmyndighet enligt Miljötillsynsförordningen (2011:13) upprätta en treårig resursbehovsbedömning för nämndens ansvarsområden. Utredningen ska uppdateras varje år. Nämnden har valt att göra en treårig planering av resursbehovet även för nämndens övriga verksamhetsområden för att få en samlad bild av hela resursbehovet. I utredningen har miljö- och hälsoskyddskontoret sammanställt vilka personella resurser som behövs för att bedriva det tillsynsarbete nämnden är ålagd att utföra. Utredningen bygger på det ansvar nämnden har enligt gällande lagstiftning. Övergripande kommunala mål, policy, planer, program, strategier och nämndens reglemente mm ligger också till grund för resursbehovsutredningen. 18 (25)

19 117 Dnr Indexuppräkning av taxa för kontroll inom livsmedelsområdet s beslut föreslår att Kommunfullmäktige - beslutar om en indexuppräkning av den nuvarande taxans timavgifter som används för Växjö kommuns offentliga kontroll inom livsmedelsområdet. Ändringen består av en uppräkning av taxan i enlighet med för taxan beslutat index med oktober 2012 som basmånad. - beslutar att de indexuppräknade timavgifterna ska gälla från 1 januari I Växjö kommuns Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet, (kommunfullmäktige , 283) anges i 4 att för varje kalenderår (avgiftsår) ska höja taxans fastställda timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex). Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Under 2013, 2014, 2015, 2016, och 2017 har inte någon uppräkning skett varför samtliga aktuella års indexuppräkning tas med. Konsumentprisindex mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar. KPI är det vanliga måttet för kompensations- och inflationsberäkningar i Sverige. Beräkningarna görs enligt följande formler för: - Timavgift vid normal offentlig kontroll 924 * indextal okt 2018 / indextal okt 2012 = ny timavgift - Timavgift vid extra offentlig kontroll, registrering samt kontroll och utfärdande av exportintyg 787 * indextal okt 2018 / indextal okt 2012 = ny timavgift 19 (25)

20 Beslutet tas med stöd av avgiftsförordning, 2006:1166, där det framgår att kontrollen ska vara avgiftsfinansierad samt av KF beslutad, , 283, Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet, (25)

21 118 Dnr Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område s beslut föreslår att Kommunfullmäktige - med stöd av 27 kap 1 miljöbalken beslutar att anta det i bilagan redovisade förslaget om taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. - beslutar att taxan träder i kraft 1 januari upphäver gällande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, beslutad av Kommunfullmäktige Taxan upphävs i samband med att den nya taxan träder i kraft. Förslaget till taxa är av samma modell som Växjös kommuns nuvarande miljöbalkstaxa. Taxemodellen bygger på att olika typer av prövningar, tillstånds- och verksamhetstyper som nämnden har tillsyn på tilldelas ett visst antal tillsynstimmar, som sedan multipliceras med timtaxan för att få fram prövningskostnad eller årsavgift. Enligt 27 kap 1 miljöbalken får Kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt gällande föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken samt för prövning och tillsyn med anledning av EU-förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde. Beslutsunderlag Nuvarande taxa antogs av fullmäktige och trädde i kraft den 1 jan Timavgiften justerades inte i detta beslut, utan var en anpassning till ny lagstiftning. Under 2017 genomfördes en indexuppräkning till dagens nivå, 897 kr/timme. Den största förändringen i taxan är en ny framräkning av timavgiften som kommer att höjas från 897 kr/timme till 959 kr/timme samt att det årligen ska ske en indexuppräkning av taxan med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i Sveriges kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 21 (25)

22 Beräkningen av ny timavgift är gjord enligt SKL:s vägledning om hur handläggningskostnaden per timme kan beräknas. De gemensamma kostnaderna utgår från bokslutet 2017 och handläggarnas löner utgår från 2018 års lönenivå. För att timavgiften ska kunna hålla över en längre tid och följa kostnaderna av pris- och löneutvecklingen är förslaget att en indexuppräkning ska ske årligen. Jämförelse av timavgiften har gjorts mot 10 kommuner. Timavgifterna varierar från 790 kr i Kristianstad till 1054 kr i Halmstad. Genomsnittet för de 10 kommunerna för timavgifterna är 954 kr, och därför bedöms uträkningen av den nya timavgiften på 959 kr som rimlig. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har tillsyn över andra förvaltningar inom kommunkoncernen. En höjd timavgift skulle innebära höjda årsavgifter för: - VEAB med ca 4000 kr, - Renhållningsavdelningen med ca kr - VA-avdelningen med ca kr 22 (25)

23 119 Dnr Taxa strålskyddslagen s beslut föreslår att kommunfullmäktige: - med stöd av 8 kap. 14 strålskyddsförordningen (2018:506) beslutar att anta det i bilagan redovisade förslaget om taxa för kommunens prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396). - beslutar att taxan träder i kraft 1 januari upphäver nu gällande taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen, beslutad av kommunfullmäktige , 276. Taxan upphävs i samband med att den nya taxan träder i kraft började den nya strålskyddslagen och strålskyddsförordningen att gälla. Samtidigt upphävdes den gamla strålskyddslagen och strålskyddsförordningen. saknar därför en giltig taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område som nämnden enligt lag ska utföra. Beslutsunderlag Detta beslut fattas med stöd av 8 kap. 14 strålskyddsförordningen som anger att en kommun får meddela föreskrifter om avgifter för den tillsyn som den kommunala nämnden utövar. Av 8 kap 2 strålskyddsförordningen framgår att miljö- och hälsoskyddsnämnden är ansvarig för kommunens tillsyn enligt strålskyddslagen. Där anges att tillsyn över att strålskyddslagen, strålskyddsförordningen och föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen följs, ska utövas av den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet i fråga om verksamheter med kosmetiska solarier inom kommunen och i fråga om radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till inom kommunen. Då miljö- och hälsoskyddsnämnden saknar en giltig taxa för att ta ut avgifter behövs en ny taxa. Det finns också av behov att uppdatera timtaxan så att den bättre stämmer överens med förvaltningens kostnader för tillsynen. För att behålla en god kostnadstäckning bör avgiften även indexjusteras varje år. 23 (25)

24 120 Dnr Rapport från presidiet Tobias, Ann-Kristin och Yusuf har varit på Sveriges Miljökommuners konferens i Jönköping. 24 (25)

25 121 Dnr Övrigt Påminnelse om att anmäla sig till julbordet den 11 december. Påminnelse om att delta i tillsynsveckan, vecka 47. Inga övriga frågor. Michael lyfte frågan kring anläggningar för fordonstvätt i bostadsområdena. Michael lyfte frågan kring nedskräpade tomter som rapporterats om i Smålandsposten. 25 (25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 15:00 Beslutande Ledamöter Tobias Adersjö (MP), Ordförande Ann-Kristin Lindquist (S), 1:e vice ordförande Karl-Erik Rosén (M) Mikael Virdelo (M) Jure Bogatic (M) Hans Falk (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 17:15 Beslutande Ledamöter Tobias Adersjö (MP), Ordförande Ann-Kristin Lindquist (S), 1:e vice ordförande Karl-Erik Rosén (M) Mikael Virdelo (M) Jure Bogatic (M) Hans Falk (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 15:00 Beslutande Ledamöter Tobias Adersjö (MP), Ordförande Ann-Kristin Lindquist (S), 1:e vice ordförande Karl-Erik Rosén (M) Mikael Virdelo (M) Jure Bogatic (M) Hans Falk (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 15:00 Beslutande Ledamöter Tobias Adersjö (MP), Ordförande Ann-Kristin Lindquist (S), 1:e vice ordförande Karl-Erik Rosén (M) Mikael Virdelo (M) Jure Bogatic (M) Hans Falk (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tid och plats B-salen, kl. 09:00 10:10 Beslutande Ledamöter Anders Landin (L), Ordförande Arijeta Reci (S), 1:e vice ordförande Christoffer Nordmark (M) Karl-Erik Rosén (M) Cecilia Birgersson (C) Annika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tid och plats Galaxen, Växjö stadsbibliotek, kl. 09:00 10.34 Beslutande Ledamöter Anders Landin (L), Ordförande Arijeta Reci (S), 1:e vice ordförande Christoffer Nordmark (M) Karl-Erik Rosén (M) Therese

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 15:00 Beslutande Ledamöter Tobias Adersjö (MP), Ordförande Ann-Kristin Lindquist (S), 1:e vice ordförande Karl-Erik Rosén (M) Frank Hjelm (M) Mikael Virdelo (M) Jure Bogatic

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 15:00 Beslutande Ledamöter Tobias Adersjö (MP), Ordförande Jonas Danielsson (S) ersätter Ann-Kristin Lindquist (S) Karl-Erik Rosén (M) Mikael Virdelo (M) Jure Bogatic (M) Hans

Läs mer

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet Dokumenttyp Taxa Dokumentansvarig Miljö- och hälsoskyddsnämnden Dokumentnamn Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga

Läs mer

Taxa för Jönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Jönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Jönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 190. Innehållsjusterad av kommunfullmäktige 2017-01-26 17. Indexjustering av miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Centrumhuset, Hälsön, torsdag , kl. 08:15-11:30

Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Centrumhuset, Hälsön, torsdag , kl. 08:15-11:30 1 Plats och tid Centrumhuset, Hälsön, torsdag 2017-11-16, kl. 08:15-11:30 Beslutande Anne-Marie Petersson Birthe Hellman Sten-Inge Kedbäck Anders Hygrell Anne Kolni tjg ers. Övriga deltagande Se sidan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 15:00 Beslutande Ledamöter Tobias Adersjö (MP), Ordförande Ann-Kristin Lindquist (S), 1:e vice ordförande Karl-Erik Rosén (M) Mikael Virdelo (M) Jure Bogatic (M) Hans Falk (C)

Läs mer

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel 1 Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel Nedanstående taxa följer Sveriges kommuner och landstings underlag 2013-06-20. Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll av livsmedel.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2016-12-14 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Lars-Göran Gustavsson (S), ordförande Bertil Helmersson (V) Hans Lind

Läs mer

Taxa. Taxa för offentlig kontroll och prövning inom livsmedelsområdet MBN Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi

Taxa. Taxa för offentlig kontroll och prövning inom livsmedelsområdet MBN Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi MBN 11-253 406 Taxa för offentlig kontroll och prövning inom livsmedelsområdet Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Antagen av KF 2011-11-28, 66 Indexjusterad av MBN 2018-11-01

Läs mer

TAXA FÖR KONTROLL ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE , 149

TAXA FÖR KONTROLL ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE , 149 TAXA FÖR KONTROLL ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-11-13, 149 Taxa för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Läs mer

Ordförande. 2:e V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. Ersättare Tjg. Ersättare Tjg. Ersättare. Ersättare

Ordförande. 2:e V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. Ersättare Tjg. Ersättare Tjg. Ersättare. Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 16:00 17:30 Plats och tid 45 52 Paragrafer Beslutande Hadar Kronberg (M) Per-Åke Westlund (S) Inger René (M) Kerstin Nilsson (S) Ingemar Bengtsson (V) Arne Karyd (MP) Sven-Bertil

Läs mer

TAXA INOM LIVSMEDELSKONTROLLEN

TAXA INOM LIVSMEDELSKONTROLLEN TAXA INOM LIVSMEDELSKONTROLLEN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Taxa inom livsmedelskontrollen Taxa 2006-12-18, 227 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) anta taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) för Miljösamverkan

Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) anta taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) för Miljösamverkan Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kom m unfullmäl{tige Kf 13 20 14-67 Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

1(6) Taxa för Eda kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Styrdokument

1(6) Taxa för Eda kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Styrdokument 1(6) Taxa för Eda kommuns offentliga kontroll av livsmedel Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-01-30 5 Dokumentansvarig Verksamhetschef samhällsbyggnad Reviderad

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljöenheten Diarienr: 2013-00015, antagen av KF 13-03-27 40 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

Taxa inom livsmedelsområdet

Taxa inom livsmedelsområdet Taxa inom livsmedelsområdet Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestads kommun 2012-01-30 Töreboda kommun 2011-12-12 Gullspångs kommun 2012-01-12 Datum: 2012-02-10 Sida: 2 (6)

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen PROTOKOLLSUTDRAG Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-07 1/2 SBN 7 Dnr SBN/2015:39-206 Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår

Läs mer

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2017 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2016-11-28, 111 med stöd av livsmedelslagen

Läs mer

Taxa för Sigtuna kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Sigtuna kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Sigtuna kommuns offentliga kontroll av livsmedel Antagen av kommunfullmäktige 20 oktober 2011, 166. Taxan reviderades av kommunfullmäktige 29 november 2018, 116 SIG2000, v4.1, 2015-11-12 MILJÖ-

Läs mer

Sammanträdesdatum Taxa for tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier)

Sammanträdesdatum Taxa for tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) Karlsborgs kommun SAMMANTRÄOESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sida 18 Sammanträdesdatum 2014-02-25 KF 13 Dnr 24.2014 Taxa for tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) Kommunfullmäktiges beslut l. Kommunfullmäktige

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13: Anette Avelin (L) Olov Gibeck (C)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13: Anette Avelin (L) Olov Gibeck (C) Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-08-28 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30 14.00 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Dan Larson (M), ordförande Anette Avelin

Läs mer

STORFORS KOMMUN. TAXA för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena

STORFORS KOMMUN. TAXA för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena STORFORS KOMMUN TAXA för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Storfors kommun 2011-12-15 KF 158 Reviderad

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen.

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Förslag till beslut Miljö- och byggnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ska besluta att med stöd av 6,14 Förordning om avgifter för kontroll

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

TAXA för offentlig kontroll av livsmedel

TAXA för offentlig kontroll av livsmedel TAXA för offentlig kontroll av livsmedel MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Hammarö kommun 2015-11-30, Kf 146 Taxan träder i kraft 2016-01-01 2 (5) Inledande

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

TAXA inom livsmedel- och foderlagstiftningen för Surahammars kommun

TAXA inom livsmedel- och foderlagstiftningen för Surahammars kommun Taxa för Surahammars Bygg- och Miljönämnds kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen TAXA inom livsmedel- och foderlagstiftningen för Surahammars kommun Skapad: 2018-05-31, Minal Mistry Antagen:

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Falkenbergs kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804),

Läs mer

Taxa för Västervik kommuns offentliga kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för Västervik kommuns offentliga kontroll inom livsmedelsområdet Miljö- och byggnadsnämndens dnr: 2014:1887 Taxa för Västervik kommuns offentliga kontroll inom livsmedelsområdet Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15, 45 Att gälla från och med 2015-01-01 Inledande

Läs mer

Avgifter för den kommunala livsmedelskontrollen

Avgifter för den kommunala livsmedelskontrollen Ansvarig Lina Rosenstråle, verksamhetsområdeschef Dokumentnamn - Avgifter för den kommunala livsmedelskontrollen Upprättad av Berörda verksamheter Samhällsbyggnad Reviderad KF 2011-12-15, 149, KF 2014-09-18

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt tillsyn enligt strålskyddslagen

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt tillsyn enligt strålskyddslagen Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt tillsyn enligt strålskyddslagen Godkänd av miljö och byggnämnden 2011-11-03, MBN 125 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13, KF 165 2(6) Taxa

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden 2017-12-07 38 Verksamhetsplan 2018 för miljönämndens verksamhet... 52 39 Indexuppräkning av miljönämndens timtaxa 2018... 53 40 Fastställande av kontrollplan för livsmedel år 2018-2020... 54 41 Ansökan

Läs mer

KALLELSE Datum l Renhållningstaxa med tillämpningsanvisningar för 2019 och framåt

KALLELSE Datum l Renhållningstaxa med tillämpningsanvisningar för 2019 och framåt Kommunfullmäktige KALLELSE Datum 2018-11-29 1(1) SUNNE KOMMUN Sammanträde med kommunfullmäktige För kännedom till ersättare och övriga Tid: 10 december 2018, kl 19:00 Plats: Frykensalen, biblioteket Föredragningslista

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena Dokumentansvarig: Förvaltningschef Bygg- och miljöförvaltningen Antaget: KF 2016-11-07, 125 TAXA 2(5) Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Miljönämndens arbetsutskott 2011 09 08 34 1 Dnr 2011 1791 Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Bilaga: Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område gällande miljönämndens verksamhet

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) 1(11) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.00 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Tjänstgörande ersättare Elisabeth

Läs mer

Bilagor Kommunfullmäktige 19 december 2011

Bilagor Kommunfullmäktige 19 december 2011 Bilagor Kommunfullmäktige 19 december 2011 Ärenden 5 Motionssvar angående marknadsföring under sportlovsveckor (Dnr: KS 11/226) 6 Ny taxa för livsmedelskontroll (Dnr: KS 11/301) 7 Kulturplan för Ånge kommun

Läs mer

Taxa för Ljungby kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för Ljungby kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Diarienummer: Mob 2014/1443 Mob 2017/1955 Mob 2018/2166 Taxa för Ljungby kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-29, 83 Reviderad 2015-11-23,

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Taxa för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Taxa för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Handläggare: Miljöavdelningen Datum: 2013-10-24 Ytterligare formalia SBN 195 2013-1491 KF 203 2013/309-460 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Gäller från och med 2017-01-01 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel fastställd av kommunfullmäktige i Mjölby 2013-11-19, 116 fastställd av kommunfullmäktige

Läs mer

Taxor för kontroll och tillsyn av folköl, tobak och handel med vissa receptfria läkemedel 13 KS

Taxor för kontroll och tillsyn av folköl, tobak och handel med vissa receptfria läkemedel 13 KS Taxor för kontroll och tillsyn av folköl, tobak och handel med vissa receptfria läkemedel 13 KS 2018.332 26 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2018-09-27 DNR KS 2018.332 KARIN KILERUD

Läs mer

Ärlig höjning av Miljösamverkans taxor. Beslut Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att höja Miljösamverkans taxor enligt följande:

Ärlig höjning av Miljösamverkans taxor. Beslut Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att höja Miljösamverkans taxor enligt följande: MILJÖNÄMNDEN ÖSTRA SKARABORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-10 MN 63 Dnr 2014-5661 Ärlig höjning av Miljösamverkans taxor Beslut Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att höja Miljösamverkans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 15:00 Beslutande Ledamöter Tobias Adersjö (MP), Ordförande Ann-Kristin Lindquist (S), 1:e vice ordförande Karl-Erik Rosén (M) Mikael Virdelo (M) Jure Bogatic (M) Hans Falk (C)

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-02-23 30 Gäller fr o m: 2015-02-23 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:23-206 Ersätter: Ansvarig: Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Läs mer

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109 STYRDOKUMENT 2015-10-27 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF 109 Denna taxa ersätter taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Läs mer

Taxa Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Taxa Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1(5) Taxa Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2(5) - prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen Enligt 27 kap 1 i miljöbalken (1998:808), 16a i strålskyddsförordningen (1988:293) får

Läs mer

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET 1 (5) Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och hälsoskyddsnämndens kostnader

Läs mer

TAXA för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena

TAXA för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena TAXA för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun KF 2015-11-12 109 Taxan träder i

Läs mer

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget.

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget. 4 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utskottet samhällsbyg 2013-10-09 01 (345) 121 Dnr Ks 2013.714 1.6.2 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslut Utskottet samhällsbyggnad föreslår

Läs mer

Taxa för livsmedelskontroll

Taxa för livsmedelskontroll Antagen: KF 271/2009 Taxa för livsmedelskontroll Senast indexreglerad av miljö- och hälsoskyddsnämnden 263/2012, att gälla fr o m 2013-01-01. 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Denna taxa gäller avgifter för

Läs mer

TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Antagen av Kommunfullmäktige 2008-11-27, 253, reviderad av Kommunfullmäktige 2009-11-26, 201 reviderad av Kommunfullmäktige 2010-11-25, 239 reviderad

Läs mer

TAXA Inom miljöbalkens område

TAXA Inom miljöbalkens område TAXA Inom miljöbalkens område Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2013-12-12 114 Revidering av timavgift KF 2015-11-12 110 Föreskrifter Filipstads kommuns taxa

Läs mer

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller för Bräcke kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH KONTROLL INOM LIVSMEDELS- OMRÅDET I EKSJÖ KOMMUN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH KONTROLL INOM LIVSMEDELS- OMRÅDET I EKSJÖ KOMMUN Kf 32, 2018-11-15 TAXA FÖR PRÖVNING OCH KONTROLL INOM LIVSMEDELS- OMRÅDET I EKSJÖ KOMMUN Kf 32, 2018-11-15 Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet i Eksjö kommun Inledande bestämmelser

Läs mer

Miljöbalkstaxa. Grästorps kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003, 89 Reviderad , 120, , 102, och , 96

Miljöbalkstaxa. Grästorps kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003, 89 Reviderad , 120, , 102, och , 96 Grästorps kommun Miljöbalkstaxa Dnr 361/2017 Miljöbalkstaxa Fastställd av kommunfullmäktige 2003, 89 Reviderad 2009-12-17, 120, 2015-11-23, 102, och 2017-11-27, 96 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE FÖRFATTNINGSSAMLING Nr MB 31 d 1 (6) TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Fastställd av kommunfullmäktige 2019-05-27 112 Gäller fr o m 2019-07-01 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller

Läs mer

Taxa för kontroll enligt livsmedelsoch foderlagstiftningen

Taxa för kontroll enligt livsmedelsoch foderlagstiftningen Taxa för kontroll enligt livsmedelsoch foderlagstiftningen Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2016:746 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den:

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Tid och plats H-salen, kl. 09:00-10:10 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M), Ordförande Bengt-Göran Sandell (S), 1:e vice ordförande Yvonne Ekaremål (C) Tobias Adersjö (MP) 16-23 Ulla Svensson (M) 24-27

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH OFFENTLIG KONTROLL AV LIVSMEDEL Antagen av Kommunfullmäktige den 28 november 2016

TAXA FÖR PRÖVNING OCH OFFENTLIG KONTROLL AV LIVSMEDEL Antagen av Kommunfullmäktige den 28 november 2016 TAXA FÖR PRÖVNING OCH OFFENTLIG KONTROLL AV LIVSMEDEL Antagen av Kommunfullmäktige den 28 november 2016 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Nybro kommuns kostnader för offentlig kontroll

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012 ,~''c'':5",7 Bilaga KS 2011/178/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN ~~~~~ Sammanträdesdatum 2011-08-31 SALA KoiiilN1UN Komml

Läs mer

203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-09-14 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/297 203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen 1 Upplands-Bro kommun Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Gäller from 2016-01-01 Beslut i kommunfullmäktige 2015-11-18 2 Upplands-Bro kommun Taxa för offentlig kontroll

Läs mer

Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Kommunal författningssamling Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Motala kommun Beslutsinstans: 2009-02-23 Paragraf: KF 24 2011-12-19 2013-02-25 Paragraf: 11/KS 0269 KF 176 12/KS 0272

Läs mer

En komplett taxa enligt den föreslagna modellen består av 4 delar.

En komplett taxa enligt den föreslagna modellen består av 4 delar. TAXABESTÄMMELSER 2018-05-30 1 (6) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Michael Öhlund Taxabestämmelser Detta underlag till taxa inom miljöbalkens område förslag har tagits fram av Sveriges Kommuner

Läs mer

Taxa 2019 för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Varbergs kommun

Taxa 2019 för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Varbergs kommun Miljö- och hälsoskyddsförvaltning Taxa 2019 för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Varbergs kommun Dokumenttyp: Taxa 2019 Beslutad av: Miljö-

Läs mer

Taxa Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag

Taxa Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag Taxa Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Ändringslogg

Läs mer

Taxa för livsmedelskontroll och foderkontroll

Taxa för livsmedelskontroll och foderkontroll Taxa 1(5) 2015-05-26 Dnr: MHN 2015-000532.54 Fastställd av Kommunfullmäktige i Danderyds kommun 2015-12-14, 111 Taxa för livsmedelskontroll och foderkontroll Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Gäller från 1 januari 2019 Dokumenttyp: Regel Diarienummer: KS-2018/596 Beslutande nämnd: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2018-11-21 Giltighetstid: Tills

Läs mer

Taxa. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. och uppdragsverksamhet MBN

Taxa. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. och uppdragsverksamhet MBN MBN14-494 406 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och uppdragsverksamhet Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-10-21 Antagen av KF 2014-12-15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Tid och plats D-salen, kl. 08:30-12:24 Beslutande Ledamöter Örjan Mossberg (V), Ordförande Nils Fransson (L), 1:e vice ordförande Valon Rama (S) Lars Edqvist (MP) Bahtije Breznica (S) Kennerth Sjögren

Läs mer

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Hammarö kommun 2012-11-26, Kf 86 Taxan träder i kraft 2013-01-01

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-18, 25, att börja gälla från och med den 1 januari 2015. Indexuppräknad av miljönämnden

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter Styrdokument Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.26) Senast reviderad av bygg-och miljönämnden 2016-12-07, 141 2 (7) Beslutshistorik

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2016:746 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 15 december

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa Diarienummer: KS 2016/1602 Dokumentansvarig: Enhetschef, miljöenheten Beredande politiskt organ: Miljö- och byggnadsnämnden Beslut:

Läs mer

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen Miljökontoret Taxa för livsmedelskontroll 2017 Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, att gälla från 2017-01-01 Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen - 2017 Taxan är fastställd

Läs mer

HKF 4230 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

HKF 4230 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Antaget i kommunfullmäktige 2006-04-18, 65, med ändring 2009-12-07, 232, 2010-12-06, 236, 2011-09-12, 167, 2014-12-08, 8 och 28, 2016-11-14, 18 samt 2018-12-17, 30 Ändringar beslutade av tillsynsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 15:00 17.05 Beslutande Ledamöter Tobias Adersjö (MP), Ordförande Ann-Kristin Lindquist (S), 1:e vice ordförande Karl-Erik Rosén (M) Mikael Virdelo (M) Jure Bogatic (M) Hans Falk

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Antagen av kommunfullmäktige Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Smedjebackens kommuns kostnader för

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-11-03 Kommunfullmäktige Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Tid och plats H-salen, kl. 09:00 10:00 Beslutande Ledamöter Bengt-Göran Sandell (S), 1:e vice ordförande Hannington Lubwama (M) Emelie Öberg (S) 28 31 Ulla Svensson (M) Nils-Erik Carlström (L) Tobias Adersjö

Läs mer

Taxa enligt livsmedelslagen Gäller f.o.m

Taxa enligt livsmedelslagen Gäller f.o.m Taxa enligt livsmedelslagen Gäller f.o.m. 2019-01-01 Datum: 2018-07-10 Diarienummer: 2018/0680-2 Sidan 2 av 5 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Lilla Edets kommuns kostnader för offentlig

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13: Susanne Wase Smith, miljöinspektör Susanne Rosqvist, miljöinspektör Sandra Berwing, nämndsekreterare

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13: Susanne Wase Smith, miljöinspektör Susanne Rosqvist, miljöinspektör Sandra Berwing, nämndsekreterare Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-05-02 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30 14.00 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer