Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16"

Transkript

1 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap FE Kursen avser att uppmuntra dig till ett aktivt deltagande i värdepappersmarknaden, samt att öka ditt eget kunskapsinhämtande via olika informationskällor. Kursen kommer därför till viss del att innebära ett projektinriktat arbetssätt. Du får ett startkapital på 500,000 SEK för att handla aktier och olika typer av derivat (optioner) på OM Stockholms Fondbörs. Du kommer också att bli mer medveten om olika risknivåer med att placera pengar i aktier och andra värdepapper. Bild och form, grundkurs BF Kursen ger grundläggande kunskaper inom bild- och formområdet. Eleven ska också utveckla förmågan att analysera och tolka olika typer av bild- och formspråk. I kursen arbetas med olika material och tekniker. Biologi A BI Biologi A-kursen kan delas in i två delar. Den första kan ses som en fördjupning av de moment i Nk A-kursen som behandlar ekosystemets byggnad och funktion, samt miljöfrågor. Här ingår laborativa moment som t.ex. en undersökning av ekosystemet skogen. Den andra delen behandlar grundläggande genetik och genteknik. Övergripande i kursen är förståelse för naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling. Bollspel IDH Denna kurs vänder sig till dig som är intresserad av att utveckla ditt kunnande inom de olika bollspelen. Du får prova på och fördjupa dig i allt från golf, tennis till handboll, fotboll, mm. Kursen är motionsinriktad och vänder sig till alla elever. Dekorativ målning A Dekorativ målning B MÅL1201 MÅL (50+100) Kursen ska ge grundläggande kunskaper i dekorativt måleri. Du kommer att få arbeta med moderna och äldre målningstekniker. Du ges möjlighet att öva i verkstaden och kommer också att arbeta med projekt utanför skolan. Dietik och dietmatlagning NÄR Här får du kunskaper i grundläggande näringslära samt en fördjupning i de vanligast förekommande specialkosterna. Vi arbetar mest praktiskt med inslag av teori om olika specialkoster. Engelska B EN Engelska B bygger på engelska A och motsvarar steg 6. Kursen har en mer analytisk inriktning. Perspektiven vidgas ytterligare mot språkanvändning i varierande och komplicerade situationer. Kännedom om engelskspråkig kultur fördjupas. Engelska C EN Engelska C bygger på engelska B och motsvarar steg 7. Kursen förbereder för yrkesarbete eller högskolestudier med engelska som arbetsredskap. I kursen finns möjlighet att använda engelska i projektarbete och arbeta med att formulera mål, välja och motivera arbetsmetod, formulera och genomföra en arbetsplan samt att utvärdera och på olika sätt presentera resultatet av ett arbete. 1

2 Etik och livsfrågor SOMS Här får du lära dig om centrala etiska begrepp, hur du handlar i en konfliktsituation och hur olika livsåskådningar påverkar synen på hälsa och sjukdom, liv och död. Filosofi A FS Kursen kretsar mycket kring frågor som människor har ställt sig i årtusenden, exempelvis följande: Var går gränserna för vad vi kan veta om den värld som jag lever i? Vad är kunskap och på vilket sätt får vi den? Hur bra förstår vi varandra? Vad menas med moraliskt handlande: att följa etiska regler eller att väga de följder som olika handlingar får mot varandra? Vad är frihet; har vi en fri vilja? Vad är tid? Kan man bevisa Guds existens? Kursen bygger dels på diskussioner, dels på inläsning av hur filosofer från olika epoker har resonerat kring den sortens livsfrågor. Folkhälsokunskap OMV Vad håller oss friska och vad gör oss sjuka? Du får lära dig om hur folkhälsoarbete bedrivs lokalt, nationellt och globalt. Vilka insatser som kan främja hälsa, med etiska och globala perspektiv. Formgivning A, Glas och keramik GLKE Kursen ger grundläggande kunskaper i formgivning av bruksföremål i både keramik och glas. Du lär dig skapa från ide till färdig produkt. Kursen bygger på kontinuitet i arbete. Därför är skaparlust och engagemang viktigt. Formgivning A, Textil och mode TXMD Tycker du om att sy och drömmer om att designa dina egna kläder? Denna kurs ger dig grunderna i mönsterkonstruktion och klädsömnad. Fotografisk bild A FBL Kursen skall ge grundläggande förståelse av den fotografiska bildens berättarspråk. Den skall ge praktiska färdigheter i olika typer av fotografiskt arbete och utveckla förmåga till kreativt bildskapande. Kursen skall också ge kunskap om de miljö- och säkerhetsmässiga aspekterna på fotografiskt arbete. Fotografisk bild B FBL Kursen skall ge kunskap i och erfarenhet av den fotografiska teknik som används professionellt och utveckla förmåga till kreativt bildskapande. Kursen skall också ge kännedom om arbete med såväl modern digital som traditionell teknik. Kursen skall ge orientering om hur bilden och dess funktion i samhället utvecklas historiskt och kunskap om den nutida fotografiska bilden ur ett nationellt och internationellt perspektiv. För att läsa fotografisk bild B måste du ha läst fotografisk bild A. Fysik A FY Kursen ger kunskap om: Ljus (Varför kan vi se den nedgående solen när den verkligen är under horisonten?) Energi (Varför faller en fallskärmshoppare med konstant hastighet genom luften?) Termofysik (För att skydda sin fruktskörd från att frysa, sprutar odlarna ofta vatten över sina träd under kalla nätter). Varför gör man det?) Elektricitet (Varför kan fåglar sitta på kraftledningar på 100 KW utan att påverkas av spänningen?) Historia A HI Med grundskolans historiekurs som bas vidgas och fördjupas dina kunskaper om du väljer att läsa historia A. Det historiska förloppet studeras kronologiskt med stöd av epokindelningen. Tillsammans med läraren väljs ett lämpligt stoff och tillsammans bestämmer ni också hur kursen ska läsas! 2

3 Historia B HI I Historia B övas förmågan att inse vad som är historiska problem, vad som menas med långt och kort perspektiv, vad olika sorts historiesyn har för betydelse för historieskrivningen och hur man kan gå till väga för att kritiskt granska källmaterial. Kursen ska ge en bättre förståelse för hur dagens värld har vuxit fram ur händelser i det förgångna, såväl på det lokala planet som nationellt och globalt, och stimulera till historiska jämförelser mellan olika delar av världen. Den bild som historien ger av det som har hänt är inte oföränderlig utan ifrågasätts ständigt av nya generationer historiker. För att läsa historia B krävs att du har läst historia A. Hälsopedagogik LPL I denna kurs får du lära dig att må bra och vad som påverkar din hälsa och livskvalité. Du får bland annat lära dig om kost, motion och vikten av goda relationer till sig själv och andra. Idrott och hälsa B IDH En kurs för dig som tycker om blandade motionsaktiviteter med möjlighet till en personlig inriktning. Internationella relationer SH En kurs för dig som är intresserad av befolkningsfrågor, globalisering eller konflikter i världen. Terrorism och säkerhetspolitik i världen är exempel på ämnen som kan tas upp. FN:s, EU:s och stormakternas betydelse i dessa frågor belyses. Kemi A KE I den här kursen får du lära dig mer om ämnet och dess uppbyggnad. Du får göra laborationer och dra slutsatser om laborationernas resultat. Du kommer att lära dig mer om atomens uppbyggnad och varför olika ämnen kan reagera med varandra. Du får lära dig att tolka skriva och använda dig av formler för kemiska föreningar och utföra enkla beräkningar. Kemi B KE Kemi B är till en del en fördjupning av moment i Kemi A-kursen som t.ex. kemiska beräkningar, kemisk jämvikt, syror och baser samt laborationer med inriktning mot analysmetoder. Den stora fördjupningen kommer i organisk kemi med tyngdpunkt på biokemi. Biokemi handlar om livets kemiska byggstenar, kemiska processer i cellen och cellens energiomsättning. Kompletterande danstekniker DNS Du får lära dig danstekniker som jazz, modernt och streetdance från grunden. Undervisningen leder fram till kombinationer till olika typer av musik. Kursen kräver inga förkunskaper förutom ett särskilt intresse för dans. Körsång A MU Kursen riktar sig till dig som vill sjunga i kör och ger grundläggande kunskaper i körsång. Du får sjunga stycken från olika stilar, allt ifrån visa till rock eller gospel, klassiskt, tillsammans med andra. Kursen ger träning i att t ex sjunga både unisont (enstämmigt) och flerstämmigt, att öva sig i att lyssna på varandra, men också att få prova sjunga ihop med andra och känna att det är kul! Körsång B MU Kursen riktar sig till dig som vill sjunga i kör och ger fördjupade kunskaper i körsång. Du får en körrepertoar från olika genrer och tidsepoker. Kursen ger bl a träning i att sjunga flerstämmigt och att lyssna och analysera körklang. Kanske anordnar kören en konsert och sjunger då upp för publik 3

4 Ledarskap inom lek och idrott LPL Du får lära dig om ledarskap inom lek- och idrottsverksamhet för olika åldrar. Du får möjlighet att träna och utveckla dina ledaregenskaper, samt förståelse för gruppens betydelse i lek och idrottande. Kursen handlar också om sambandet mellan motorik, fysisk stimulans, och mentalt välbefinnande. Litterär gestaltning SV I den här kursen får du jobba med ditt eget skrivande. Vi studerar, analyserar och diskuterar olika typer av texter och använder dem i det egna skapandet. Det innebär att du lär känna olika stilistiska och berättartekniska grepp och experimenterar med dem. Litteratur och litteraturvetenskap SV Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dig i skönlitteratur och hur texter är påverkade av sin samtid, såväl idéhistoriskt som estetiskt och socialt. Fördjupningarna kan gälla epoker, teman, genrer, litteraturen i ett land, utomeuropeisk litteratur och enskilda författarskap. Du får också lära dig om litteraturvetenskapliga perspektiv och litteraturkritik samt att värdera olika typer av litteratur. De framträdande dragen är läsning, jämförelse, analys och tolkning när det gäller skönlitteraturens innehåll, former och funktioner. Tillsammans planerar vi kursens innehåll samt arbets- och redovisningsformer. Lokala Nätverk A DTR Kursen består till större delen av praktiskt arbete där vi planerar, installerar, administrerar och underhåller ett lokalt nätverk. Det rör sig exempelvis om att skapa användarkonton och hemkataloger, installera skrivare, arbeta med säkerhet ur olika aspekter. Mat och Hälsa MAKU Kursen vänder sig till dig som vill laga mat och lära dig äta på ett bra sätt. Du får kunskaper om hur du kan påverka din egen hälsa genom maten, men också hur du kan påverka en hållbar utveckling i samhället genom ditt livsmedelsval. Kursen vänder sig till alla oberoende av förkunskaper. Matematik B MA Matematik B är en introduktion till den högre matematiken. Här får du lära dig att lösa problem med hjälp av matematiska modeller. Du uttrycker problem med hjälp av matematiska symboler och får då matematiska uttryck som används för att lösa problem. Dessutom lär du dig att genomföra en statistisk undersökning. För att läsa Matematik B krävs att du har läst Matematik A. Matematik C MA Matematik C är kurs där man ökar sin säkerhet i algebra (bokstavsräkning). Begreppet derivata introduceras och används för att beräkna förändringshastigheter och för att behandla problem som gäller optimering. För att läsa matematik C krävs att du har läst matematik B. Medicinsk grundkurs OMV Är du nyfiken på och vill lära dig mer om hur den friska kroppen är uppbyggd och hur den fungerar - men också något om vilka hot som finns mot människans hälsa ex. mikroorganismer och livsstil är detta en lämplig kurs för dig. I kursen ingår besök av föreläsare från olika områden och studiebesök. 4

5 Miljökunskap MKU Kursen behandlar: Lokala och globala miljöfrågor i anslutning till en hållbar utveckling på jorden. Naturens lagar och kretsloppens betydelse. Geologiska och meteorologiska förutsättningar för ekosystemens funktion. Experimentella och laborativa moment. Miljöpolitik MKU Kursen är upplagd med fokus på vårt klimat och dess förändringar. Vi tittar översiktligt på vilket sätt vi människor påverkar klimatet. Hur vi får energin och hur uttaget av energi påverkar miljön. Vilken uppgift vi har för att inte påverka klimatet. Vilka styrmedel som används och kan användas för att minska utsläppen. Olika nivåer i politiska processer för att motverka klimatförändringen. Vad som behöver göras med energianvändning i olika sektorer i samhället. Motion till musik IDH Kursen vänder sig till elever som är extra intresserade av motion till musik som motionsform. I kursen ges eleven möjlighet att prova på och utveckla olika former av motion till musik, som t ex aerobics, step up, spinning och boxercise. Kursen ger också grundläggande teoretiska kunskaper om de olika träningsformerna samt kost och träningslära. De elever som så önskar har möjlighet att utveckla sitt ledarskap under kursens gång. Naturkunskap B NK Kursen behandlar följande områden: Vår biologiska, fysikaliska och kemiska vardag. Livets förutsättningar och utveckling. Genetikens grunder och den moderna genetiken. Människans byggnad och funktion. Laborationer ingår. Officepaketet grundkurs Organisation och ledarskap DAA Kursen skall ge en allmän IT-kunskap, grundläggande kunskap i datoranvändande samt grundläggande kunskaper för effektivt användande av Windows XP och olika applikationsprogram i Windowsmiljö. Den ska också ge kunskap så att eleven får förståelse för nätverksbegrepp och användning av elektronisk post. FE Kursen handlar om organisationers uppbyggnad, olika sätt att styra och leda företag, olika metoder att utöva ledarskap, lagar inom arbetsrätten och arbetsmiljön, företagens rekryteringsbehov. Pedagogiskt ledarskap LPL Du får kunskap om grupprocesser och hur dessa påverkar ledare, individ och grupp. Olika pedagogik och ledarskap (pedagog, ledare, chef, instruktör, tränare o.s.v.) Fördjupade kunskaper i inlärningsprocessen och i utlärning. Arbetssätt: teori, diskussioner, rollspel, hur blir man pedagogisk?(öva på att redovisa inför grupp) Intervjuer. Persondatorer DTR Du får lära dig hur en dator med kringutrustning fungerar och vilka uppgifter som de olika delarna i en dator har. Du får också lära dig vad alla uppgifter som nämns angående en specifik dators prestanda betyder. Du får praktiskt arbeta med att bygga en PC - installera, konfigurera, felsöka och uppdatera. 5

6 Praktisk rörelseanalys, Improvisation och komposition DNS Tillsammans i gruppen arbetar ni fram kompositioner i olika danstekniker. Kursen syftar till att utveckla elevernas kreativitet och förmåga att uttrycka sig genom dans och rörelse. Någon form av danserfarenhet och/eller ett brinnande intresse för dans är ett plus. Programmering A DTR Vi lär oss grunderna i programmering teoretiskt och praktiskt genom att programmera i ett s.k. högnivåspråk. Vi använder vanligtvis Visual Basic som utgångspunkt för programmeringen. Kursen ger en ökad förståelse för hur datorer och programvara fungerar. Programmering B DTR För att läsa programmering B krävs att du har läst programmering A. Programmering C DTR För att läsa programmering C krävs att du läst programmering B. Psykologi A PS Psykologin försöker beskriva, tolka och förutsäga människans beteende. Kunskaper i psykologi har du alltid nytta av, för att förstå dig själv och andra människor i din omgivning. A-kursen handlar om psykologi på grundläggande nivå. Du kommer att möta de vanligaste områdena utveckling, personlighet, inlärning, perception, socialpsykologi och kriser och psykiska störningar. Psykologi B PS Psykologin försöker beskriva, tolka och förutsäga människans beteende. Kunskaper i psykologi har du alltid nytta av, för att förstå dig själv och andra människor i din omgivning. Kursen bygger på psykologi A och innehåller fördjupning av vissa delar ex. kriser, katastrof och psykiska störningar. Psykosocialt arbete IOS Kursen ska ge dig bättre självinsikt (dina egna värderingar och attityder) något som är viktigt när man ska hjälpa barn och ungdomar som är eller befinner sig i riskzonen (t.ex. barn och ungdomar som far illa). Religion B RE Vi fördjupar oss i de religioner, etik- och livsfrågor, som ni i gruppen är intresserade av. Man kan ha temastudier om till exempel kvinnor och män, krig i Guds namn, döden samt vardag och högtid. Sceniskt musikprojekt MU Kursen skall ge kunskaper i genomförande av ett sceniskt musikprojekt från idé till färdig föreställning. Med sceniskt musikprojekt kan avses såväl musikaler som konserter med sammanhållande prator. Även andra blandformer, såsom revy eller cabaret ryms inom ramen. Redovisningsformer bestäms av kursdeltagarna. Skapande bildverksamhet Skapande musikverksamhet BIVE Kursen ska ge kunskap om hur personlighetsutveckling, kommunikation och inlärning kan stärkas och utvecklas genom skapande bild. Kursen ska ge möjlighet att utveckla tillit genom eget skapande och skapande tillsammans med andra människor. Som elev planerar och leder du bildpedagogisk verksamhet för olika grupper och utvärderar resultat. MUVE Här skapas musik genom att spela och sjunga tillsammans samt skriva musik. 6

7 Småföretagande A FE Du får sätta dig in i de mindre företagens roll och funktion. Du får chansen att utveckla förmågan att använda sådana enklare metoder och tekniker, som de mindre företagen inom verksamhetsområdet använder inom marknadsföring, redovisning och kalkylering. I småföretagande A får du på ett konkret sätt bekanta dig med allt från affärsidé, företagsformer, budget, prissättning och enklare beräkningar, moms, avtal, marknadsundersökning, marknadsföring och bokföring. Specialidrott A, Individuella idrotter SC1201-IN 200 Denna kurs vänder sig till dig som håller på med en individuell idrott. Du har tävlat och tränat under flertalet år och vill fortsätta att intensivsatsa på din tävlingsidrott. Kursen ska ge dig grunderna i varför och hur man bör träna. Tonvikt läggs på din specialidrottsträning samt fysisk och mental träning. På sikt så är målet att du ska bli "din egen tränare". Positiv utveckling inom idrott bygger på att ha livet i balans (träning, mat, sömn mm). Läraren, klubbtränaren och du har en dialog om ett individuellt utformat träningsupplägg. På valblanketten anger du vilken individuell idrott du är intresserad av. På valblanketten anger du vilken individuell idrott du är intresserad av. Specialidrott A, Ishockey Specialidrott A, Fotboll Specialidrott A, Lagidrotter SC1201-LA Inriktning ishockey SC1201-LA Inriktning fotboll SC1201-LA Inriktning blandade lagsporter 200 Kursen är till för dig som vill förbättra dina ishockeykunskaper. Eleven utvecklar sin teknik, taktik och kunskap om regelverket. Kursen innehåller även grundläggande teori i träningslära, kost, idrottspsykolog, idrottsskador, ledarskap, mm. På valblanketten anger du att det är ishockey som du är intresserad av. 200 Kursen är till för dig som vill förbättra dina fotbollskunskaper. Eleven utvecklar sin teknik, taktik och kunskap om regelverket. Kursen innehåller även grundläggande teori i träningslära, kost, idrottspsykolog, idrottsskador, ledarskap, mm. På valblanketten anger du att det är fotboll som du är intresserad av. 200 Kursen vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper i de stora bollspelen. Du får prova på allt från golf, tennis till handboll och fotboll. Kursen är motionsorienterad med inriktning mot livslångt lärande. Kursen omfattar även grundläggande teori om träningslära, kostlära, mental träning samt ledarskap. På valblanketten anger du vilken lagidrott som du är intresserad av. Specialidrott B, Individuella idrotter SC1202-IN 100 Fortsättning och fördjupning av A-kursen. För att läsa Specialidrott B krävs att du har läst Specialidrott A. På valblanketten anger du vilken individuell idrott du är intresserad av. Specialidrott B, Fotboll SC1202-LA Inriktning fotboll 100 Fortsättning och fördjupning av A-kursen. För att läsa Specialidrott B krävs att du har läst Specialidrott A. På valblanketten anger du att det är fotboll som du är intresserad av. 7

8 Specialidrott B, Ishockey SC1202-LA Inriktning ishockey 100 Fortsättning och fördjupning av A-kursen. För att läsa Specialidrott B krävs att du har läst Specialidrott A. På valblanketten anger du att det är ishockey som du är intresserad av. Språk steg 1 SPR När du väljer ett nytt språk får du möjlighet att lära dig att kommunicera på ett enkelt sätt så att du klarar dig i olika vardagssituationer. Du kommer bland annat att kunna göra dig förstådd i kontakt med landets invånare, beställa mat och dryck, berätta om dig själv och ditt liv. Du kommer också att få veta hur man lever i respektive land. Språk steg 3 SPR När du läser steg 3 kan du så pass mycket att du kan läsa berättelser, faktatexter och tidningar. Du kan nu delta i samtal och diskussioner där du kan uttrycka dina åsikter och känslor. Du får dessutom fördjupa dina kunskaper om de olika ländernas kultur. Efter steg 3 har du behörighet att läsa språket på universitet. För att läsa språk 3 krävs att du har läst språk 1 och 2. Språk steg 4 SPR För att läsa språk 4 krävs att du har läst språk 3. Styrketräning IDH Detta är en kurs för dig, som vill utveckla dina personliga färdigheter inom styrketräning. Kursen ger både praktiska och teoretiska kunskaper oavsett träningsnivå. Svenska som andraspråk A Svenska som andraspråk B SVA En elev som har ett annat språk än svenska som modersmål får läsa svenska som andra språk. Kursen skall öka elevernas tilltro till den egna språkliga förmågan på sitt andraspråk. Tyngdpunkten ligger på elevens behov av att kommunicera i tal och skrift på svenska, att tillämpa och vidareutveckla sin förmåga att läsa, lära och tänka. Läsning för lust och glädje, för självkännedom och för att vara en väg till förståelse av livet i Sverige ingår. SVA En elev som har ett annat språk än svenska som modersmål får läsa svenska som andraspråk. Kursen breddar och fördjupar innehållet i svenska som andraspråk A. Svenska C SV I kursen Svenska C får du utveckla din kommunikativa sida. Vi har själva döpt kursen till MOSK (muntlig och skriftlig kommunikation). Genom debatter och andra varierande muntliga övningar lär du dig att prata inför publik. Men du får också träna på skrivandets konst, exempelvis när du författar ett tal. Teckenspråk för hörande, Steg 1 TNH När du väljer teckenspråk så får du lära dig ett nytt sätt att kommunicera eftersom det är ett språk som produceras med händer, ansikte och kropp. Du får lära dig hur man bokstaverar med hjälp av handalfabet samt hur man sätter ihop tecken så att du kan föra enklare samtal på teckenspråk. Teckenspråk för hörande, Steg 2 TNH När du läser steg 2 så får du fortsätta att utveckla ditt teckenspråk så att du kan delta i samtal, beskriva händelser samt återge berättelser. Du får lära dig om hur dövas situation ser ut både i Sverige och utomlands. För att läsa teckenspråk steg 2 krävs att du har läst Teckenspråk steg 1. 8

9 Textkommunikation A TEXK Textkommunikation A, handlar om journalistik, information eller reklam. Vi kan göra en broschyr som skulle passa på ungdomsmottagningen, ett porträtt som skulle platsa i en skoltidning, eller en reklamaffisch för Amnesty att hänga på anslagstavlorna. För att göra det krävs kunskaper i Intervjuteknik, informationssökning, typografi och layout med hjälp av programmet In Design. Vad som fungerar att skriva och inte fungerar enligt lagar och regler tar vi reda på genom att läsa och analysera egna och andras texter. Textkommunikation B TEXK I textkommunikation B filar vi ytterligare på det stilistiska. Vi åker på en kortare reportageresa där även foto ingår i produktionen. Vi provar också på att skriva skönlitterära texter i form av ett kortfilmsmanus eller en novell exempelvis. I den här kursen går vi också vidare med att undersöka etiken i olika mediers sätt att uttrycka sig. Finns det utrymme gör vi en skoltidning från idé till färdig produkt, eller kanske texter på uppdrag av exempelvis kommunen. Ibland sker samarbete med kursen i grafisk kommunikation. Turism TURI Kursen ska ge grundläggande kunskap om turism och om olika roller inom turistverksamheten. Kursen skall också ge kunskap om turismens utveckling och framtidsmöjligheter samt en översikt av svenska och utländska geografiska namn. Ett mål för kursen är även att skapa medvetenhet om betydelsen av god service och kundinriktat uppträdande. Turism och resor TURI Kursen skall ge fördjupad kunskap om turism, dess olika målgrupper och vanliga resvägar och resmål. Kursen skall även utveckla förmåga att med hjälp av dator söka, samla och sammanställa information för att kunna planera, kalkylera och genomföra resor. För att läsa Turism och resor krävs att du har läst Turism. Ung företagsamhet A FE Kursen ska ge dig grundläggande kunskaper och färdigheter i att utifrån en egen affärsidé starta, utveckla och driva ett företag som liknar ett enkelt bolag. Kursen är till största delen en praktisk utbildning. Du kommer tillsammans med andra i ditt UF-företag att fatta beslut, göra misstag, lösa problem för att genomföra affärsidén. Målet är att utveckla egenskaper som samarbetsförmåga, ansvar, kreativitet, initiativförmåga, modighet, prestationsmotivation och flexibilitet, men också att skapa intresse för en framtid som entreprenör/företagare. Under kursen kommer en affärsrådgivare från arbetslivet att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Ung företagsamhet B FE Kursen ska ge dig fördjupade kunskaper och färdigheter i att utifrån en egen affärsplan, driva och avveckla ett UF-företag. Kursen är en kombination av teoretisk och praktisk utbildning. Du kommer att få många tillfällen till att utveckla förmågan att fatta beslut, lösa problem och bli bättre på att undvika och förutse problem. Samarbete med det lokala näringslivet skall också eftersträvas. Deltagande i den regionala UF-mässan kan bli ett minne för livet. För att läsa ung företagsamhet B krävs att du har läst ung företagsamhet A. 9

10 Webbdesign DTR Vi lär oss att skapa webbsidor av god kvalitet gällande innehåll, teknik och design. Vi arbetar övervägande praktiskt med olika programvaror för att kunna göra och publicera en webbsida och ingående delar - text, färg, grafik, animeringar, ljud, scriptspråk samt video. Kursen berör även upphovsrättsregler och andra bestämmelser. Äldre målningstekniker A Äldre målningstekniker B MÅL1210 MÅL (50+100) Kursen ska ge grundläggande kunskaper i äldre målningstekniker. Du kommer att få arbeta med moderna och äldre målningstekniker. Du ges möjlighet att öva i verkstaden och kommer också att arbeta med projekt utanför skolan. 10

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 10/11 och 11/12 Kursutbud Det individuella valet omfattar 300 1 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3. Det utbud som finns med i denna sammanställning är ett

Läs mer

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 1 Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 Kurs Innehåll Poäng Period/åk 450 p Läsåret År 2 och 3 Musikprofilen, omfattar totalt 450 poäng, dvs hela utrymmet för det individuella

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen Engelska A Engelska A är en vidareutveckling på grundskolans utbildning. Eleven vidareutvecklar alla delmoment; läsa, skriva, lyssna och tala. Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar tilltron

Läs mer

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012 Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2011-12 Anvisningar... 1 Kurskalender... 2 Bild och form, grundkurs: 50 poäng... 3 Engelska B: 100 poäng... 3 Etik och livsfrågor: 100 poäng... 3 Fackteckning och design

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013

Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013 Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013 Period 1 (aug-nov) Alla kurser omfattar 50 poäng ESTETISKA KURSER INSTRUMENT/SÅNG, Nivå 1 (SLAGVERK) Max 16, Min 16 SLIN1405 Kursen ger grundläggande kunskaper

Läs mer

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 Katalog Vuxenutbildning 2009 Välkommen till Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Hermods hjälpt fler än fyra miljoner svenskar att nå sina

Läs mer

LUNDS KOMMUN Katedralskolan

LUNDS KOMMUN Katedralskolan Ljus och mörker i HI 1510 Lokal kurs nutidshistorien Förkunskaper: Under kursen studerar du det mörkaste kapitlet i mänsklighetens historia- 1900-talet, en epok som inneburit folkmord, etnisk rensning,

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012 Katalog för lå 2011/2012 INDIVIDUELLA VAL * Som individuellt val erbjuds kurserna i denna katalog. OBS! Kursen startar om det finns tillräckligt många sökande. * Individuellt val skall vara 300 poäng under

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2010/2011

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2010/2011 Katalog för lå 2010/2011 INDIVIDUELLA VAL * Som individuellt val erbjuds kurserna i denna katalog. OBS! Kursen startar om det finns tillräckligt många sökande. * Individuellt val skall vara 300 poäng under

Läs mer

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Engelska (A) 100p Estetisk verksamhet 50p Idrott och hälsa (A) 100p Matematik (A) 100p Naturkunskap (A) 50p Religionskunskap (A) 50p Samhällskunskap (A)

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2016/2017

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2016/2017 INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2016/2017 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 1, 2 och 3. Om du redan har läst

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning

Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning (hämtat från Skolverkets hemsida) Programmet är inriktat mot djur, växter, natur och miljö. Man lär sig också om turism, miljö- och landskapsvård, bioenergi

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida.

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. Kursbeskrivningar Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2016/2017

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2016/2017 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2016/2017 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2016/2017

INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2016/2017 INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2016/2017 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens gymnasium

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Ullvigymnasiet Timplan för: SP00 Timplan: 0910 Samhällsvetenskapsprogrammet Kärnämneskurser 45 EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 85 ESV1201 Estetisk verksamhet ( p) KÄ T K 16 32 16 16 IDH1201 Idrott och

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER

KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER Ämne: ARBETSMILJÖKUNSKAP Arbetsmiljö - yrkesliv ARB201 Eleven förstår samband mellan arbetsorganisation, fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Eleven formulerar

Läs mer

Poängplan TE. Åk 1 ht 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kurs Kod poäng åk1 åk2 åk3

Poängplan TE. Åk 1 ht 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kurs Kod poäng åk1 åk2 åk3 Åk 1 ht 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kurs Kod poäng åk1 åk2 åk3 Kärnämnen 750 Svenska A SV1201 100 67 33 Svenska B SV1202 100 33 67 Engelska A EN1201 100 100 Samhällskunskap A SH1201 100 40 60 Religion

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) 246 gymnasieskola 2011 (NA) Examensmål för naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet:

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet: Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Friskvård & Hälsa Kursen syftar övergripande till att utbilda ledare som med en bred teoretisk kunskap och med goda praktiska färdigheter kan ta initiativ till

Läs mer

Kursplan Samhällskunskap

Kursplan Samhällskunskap Kursplan Samhällskunskap Undervisning motsvarande Samhällskunskap 1b respektive Samhällskunskap A Kursen syftar till att ge deltagarna ökad förståelse och insyn i hur samhället fungerar och i förlängningen

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater Högskoleförberedande Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater På PB får du vara dig själv. Du får vara som du vill vara och ingen kommer döma dig för det.

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 2 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 2 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 2 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter Skola 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram 1 Lärvux Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram Välkommen till Lärvux! Särskild utbildning för vuxna Lärvux finns för dig som - har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada

Läs mer

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 09

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 09 2009-11-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 Valinformation Sid 3 Ämne Kurs Sida Idrott Idrott och hälsa B 4 Företagsekonomi Starta eget 4 Konditori Choklad konfektyr 4 Konditori restaurang 4 Naturorienterande

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

Estetiska. programmet HALMSTAD GYMNASIESKOLA

Estetiska. programmet HALMSTAD GYMNASIESKOLA Estetiska programmet HALMSTAD GYMNASIESKOLA estetiska programmet your way to express Estetiska programmet är för dig som tänker dig en framtid där vidare studier, inom såväl estetiska som andra verksamhetsområden

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal % % 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05 08/09 % (riket) 08/09 IG G VG MVG

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2017/2018

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2017/2018 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2017/2018 1 Innehåll Anvisningar... 2 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Digitalt skapande 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 5 Entrepenörskap:

Läs mer

Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2009-10 Anvisningar

Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2009-10 Anvisningar Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2009-10 Anvisningar...1 Meritkurser inom det individuella valet...2 Kurskalender...3 Affärskommunikation engelska: 50 poäng...4 Affärskommunikation spanska: 50 poäng...4

Läs mer

2009/2010 INDIVIDUELLT VAL. - Kursbeskrivningar - TILL ÅR 2 OCH 3 inför LÄSÅRET 09/10

2009/2010 INDIVIDUELLT VAL. - Kursbeskrivningar - TILL ÅR 2 OCH 3 inför LÄSÅRET 09/10 2009/2010 INDIVIDUELLT VAL - Kursbeskrivningar - TILL ÅR 2 OCH 3 inför LÄSÅRET 09/10 Kursbeskrivningar I detta häfte presenteras de kurser/kurspaket skolan erbjuder som individuellt val. Här finns både

Läs mer

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012 Kurskatalog Lärling11 Individuellt val VT 2012 2012 03 06 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13 Kurskatalog Lärling12 Individuellt val LÅ12-13 2013 01 08 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Språk och kommunikation en i ämnesområdet språk och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga

Läs mer

Information om Elevens val läsåret (sid 1-5)

Information om Elevens val läsåret (sid 1-5) Information om Elevens val läsåret 2017-2018 (sid 1-5) Undervisningen i Elevens val syftar till att fördjupa och bredda elevernas kunskaper i ett eller flera ämnen och följer målen i ämnenas kursplaner.

Läs mer

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 1 Kontakt LärVux Ring eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida:www1.vasteras.se/frimanska/ Besöksadress LÄRVUX Växhuset

Läs mer

Många olika utbildare Ett fåtal kurser Kunde sällan avsluta

Många olika utbildare Ett fåtal kurser Kunde sällan avsluta Förr Många olika utbildare Ett fåtal kurser Kunde sällan avsluta Nu Egna anställda lärare Behåller samma lärare Lokalt och distans Kan alltid avsluta Nationell samordning Utbildningsledare Studie & yrkesvägledare

Läs mer

Då det skriftliga provet är godkänt så kallas du till ett muntligt förhör för att komplettera.

Då det skriftliga provet är godkänt så kallas du till ett muntligt förhör för att komplettera. PRÖVNINGSANVISNING Prövning i Grundläggande BIOLOGI Kurskod Biologi åk 7-9 Poäng 150 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Vi använder för närvarande Puls Biologi för grundskolans år 7-9, Natur

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i en förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Individuella val läsåret 2010-2011

Individuella val läsåret 2010-2011 SPÅNGBERGSGYMNASIET Den lilla skolan med de stora möjligheterna Gäller åk 3 Individuella val läsåret 2010-2011 Ditt val skall lämnas till din mentor senast onsdag 10 mars DATA Val nr 1 - Webbdesign Ämne

Läs mer

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 Välkommen till Sylteskolan en mötesplats där äventyr och kunskap väntar på dig! Vi vet att kunskap kommer så mycket lättare när intresse och glädje finns. Därför arbetar

Läs mer

Koppling till kursplaner

Koppling till kursplaner Koppling till kursplaner Övnings- och tävlingsmomenten i The Battery Challenge faller inom ramen för undervisning om hållbar utveckling och du kan välja att arbeta ämnesintegrerat eller kopplat specifikt

Läs mer

Individuella val läsåret 2010-2011

Individuella val läsåret 2010-2011 SPÅNGBERGSGYMNASIET Den lilla skolan med de stora möjligheterna Gäller åk 2 Individuella val läsåret 2010-2011 Ditt val skall lämnas till din mentor senast onsdag 10 mars DATA Val nr 1 - Webbdesign Ämne

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 1 MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt

Läs mer

utvecklar förståelse av sambandet mellan struktur, egenskaper och funktion hos kemiska ämnen samt varför kemiska reaktioner sker,

utvecklar förståelse av sambandet mellan struktur, egenskaper och funktion hos kemiska ämnen samt varför kemiska reaktioner sker, Kemi Ämnets syfte Utbildningen i ämnet kemi syftar till fördjupad förståelse av kemiska processer och kunskap om kemins skiftande tillämpningar och betydelse inom vardagsliv, industri, medicin och livsmiljö.

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet

Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier inom naturvetenskap, matematik

Läs mer

Rudbeckianska gymnasiet, Västerås Goda exempel vt 2009. Global klass

Rudbeckianska gymnasiet, Västerås Goda exempel vt 2009. Global klass Global klass Arbetet med Global klass under tio år, där två andra gymnasieskolor i Västerås också är involverade, har inneburit ett systematiskt utvecklingsarbete vad gäller fältstudiemetodik och ämnesövergripande

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2016/2017. Information inför ditt individuella val

Individuellt val. Läsår 2016/2017. Information inför ditt individuella val Individuellt val Läsår 2016/2017 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Innehåll val till årskurs 3. Läsåret 2008-09

Innehåll val till årskurs 3. Läsåret 2008-09 Innehåll val till årskurs 3. Läsåret 2008-09 Anvisningar...2 Kurskalender årskurs 3 2008/09...3 Aktiekunskap: 50 poäng...4 Bild och form, grundkurs: 50 poäng...4 Bild och form, fortsättning: 50 poäng...4

Läs mer

Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program

Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program SKOLFS 1999:12 Utkom från trycket den 1 februari 2000 Senaste lydelse av Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program utfärdad den 4 november 1999. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt

Läs mer

Förankring i läroplanen. Innehåll. I arbetsområdet kommer eleven att ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

Förankring i läroplanen. Innehåll. I arbetsområdet kommer eleven att ges förutsättningar att utveckla förmågan att: Studieteknik för faktatexter 5 LGR11 Hi Re SvA Sv Ke Planering och bedömning i svenska/sva för ett tema om studieteknik för faktatexter i samarbete med SO- och NO-ämnet. Förankring i läroplanen I arbetsområdet

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan biologi Naturorienterande ämnen 3.9 Biologi Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.

Läs mer

1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i.

1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i. IUP år 8 1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i. 2. Elever besvarar frågeställningar kring sin utveckling inom ämnet. Ett formulär gemensamt för alla ämnen används av eleven.

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola Regeringsredovisning: förslag till text i Lspec11 om förskoleklass U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola Undervisningen

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra

Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra Det vi har gemensamt elever och lärare på BF-programmet på Guteskolan Södra är att vi alla gillar fart och fläkt. Vi ärkreativa i vårt arbete och gillar utmaningar.

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3

Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3 Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3 Du ska totalt ha 300 poäng individuellt val. Till år 2 väljer du 100 poäng och under år 3 läser du de återstående

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Barn- och fritidsprogrammet utbildar dig för arbete med människor i alla åldrar. Programmet ger dig kunskaper och färdigheter i pedagogik, psykologi, sociologi och service.

Läs mer

LÄRVUX kurser 2015/2016

LÄRVUX kurser 2015/2016 Lärvux kurser 2015/2016 1 Välkommen till Lärvux Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Lärvux är för dig

Läs mer

svenska kurskod: sgrsve7 50

svenska kurskod: sgrsve7 50 Svenska Kurskod: SGRSVE7 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ämnet handlar om hur språket är uppbyggt och fungerar samt hur det kan användas. Kärnan i ämnet är språk

Läs mer