Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16"

Transkript

1 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap FE Kursen avser att uppmuntra dig till ett aktivt deltagande i värdepappersmarknaden, samt att öka ditt eget kunskapsinhämtande via olika informationskällor. Kursen kommer därför till viss del att innebära ett projektinriktat arbetssätt. Du får ett startkapital på 500,000 SEK för att handla aktier och olika typer av derivat (optioner) på OM Stockholms Fondbörs. Du kommer också att bli mer medveten om olika risknivåer med att placera pengar i aktier och andra värdepapper. Bild och form, grundkurs BF Kursen ger grundläggande kunskaper inom bild- och formområdet. Eleven ska också utveckla förmågan att analysera och tolka olika typer av bild- och formspråk. I kursen arbetas med olika material och tekniker. Biologi A BI Biologi A-kursen kan delas in i två delar. Den första kan ses som en fördjupning av de moment i Nk A-kursen som behandlar ekosystemets byggnad och funktion, samt miljöfrågor. Här ingår laborativa moment som t.ex. en undersökning av ekosystemet skogen. Den andra delen behandlar grundläggande genetik och genteknik. Övergripande i kursen är förståelse för naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling. Bollspel IDH Denna kurs vänder sig till dig som är intresserad av att utveckla ditt kunnande inom de olika bollspelen. Du får prova på och fördjupa dig i allt från golf, tennis till handboll, fotboll, mm. Kursen är motionsinriktad och vänder sig till alla elever. Dekorativ målning A Dekorativ målning B MÅL1201 MÅL (50+100) Kursen ska ge grundläggande kunskaper i dekorativt måleri. Du kommer att få arbeta med moderna och äldre målningstekniker. Du ges möjlighet att öva i verkstaden och kommer också att arbeta med projekt utanför skolan. Dietik och dietmatlagning NÄR Här får du kunskaper i grundläggande näringslära samt en fördjupning i de vanligast förekommande specialkosterna. Vi arbetar mest praktiskt med inslag av teori om olika specialkoster. Engelska B EN Engelska B bygger på engelska A och motsvarar steg 6. Kursen har en mer analytisk inriktning. Perspektiven vidgas ytterligare mot språkanvändning i varierande och komplicerade situationer. Kännedom om engelskspråkig kultur fördjupas. Engelska C EN Engelska C bygger på engelska B och motsvarar steg 7. Kursen förbereder för yrkesarbete eller högskolestudier med engelska som arbetsredskap. I kursen finns möjlighet att använda engelska i projektarbete och arbeta med att formulera mål, välja och motivera arbetsmetod, formulera och genomföra en arbetsplan samt att utvärdera och på olika sätt presentera resultatet av ett arbete. 1

2 Etik och livsfrågor SOMS Här får du lära dig om centrala etiska begrepp, hur du handlar i en konfliktsituation och hur olika livsåskådningar påverkar synen på hälsa och sjukdom, liv och död. Filosofi A FS Kursen kretsar mycket kring frågor som människor har ställt sig i årtusenden, exempelvis följande: Var går gränserna för vad vi kan veta om den värld som jag lever i? Vad är kunskap och på vilket sätt får vi den? Hur bra förstår vi varandra? Vad menas med moraliskt handlande: att följa etiska regler eller att väga de följder som olika handlingar får mot varandra? Vad är frihet; har vi en fri vilja? Vad är tid? Kan man bevisa Guds existens? Kursen bygger dels på diskussioner, dels på inläsning av hur filosofer från olika epoker har resonerat kring den sortens livsfrågor. Folkhälsokunskap OMV Vad håller oss friska och vad gör oss sjuka? Du får lära dig om hur folkhälsoarbete bedrivs lokalt, nationellt och globalt. Vilka insatser som kan främja hälsa, med etiska och globala perspektiv. Formgivning A, Glas och keramik GLKE Kursen ger grundläggande kunskaper i formgivning av bruksföremål i både keramik och glas. Du lär dig skapa från ide till färdig produkt. Kursen bygger på kontinuitet i arbete. Därför är skaparlust och engagemang viktigt. Formgivning A, Textil och mode TXMD Tycker du om att sy och drömmer om att designa dina egna kläder? Denna kurs ger dig grunderna i mönsterkonstruktion och klädsömnad. Fotografisk bild A FBL Kursen skall ge grundläggande förståelse av den fotografiska bildens berättarspråk. Den skall ge praktiska färdigheter i olika typer av fotografiskt arbete och utveckla förmåga till kreativt bildskapande. Kursen skall också ge kunskap om de miljö- och säkerhetsmässiga aspekterna på fotografiskt arbete. Fotografisk bild B FBL Kursen skall ge kunskap i och erfarenhet av den fotografiska teknik som används professionellt och utveckla förmåga till kreativt bildskapande. Kursen skall också ge kännedom om arbete med såväl modern digital som traditionell teknik. Kursen skall ge orientering om hur bilden och dess funktion i samhället utvecklas historiskt och kunskap om den nutida fotografiska bilden ur ett nationellt och internationellt perspektiv. För att läsa fotografisk bild B måste du ha läst fotografisk bild A. Fysik A FY Kursen ger kunskap om: Ljus (Varför kan vi se den nedgående solen när den verkligen är under horisonten?) Energi (Varför faller en fallskärmshoppare med konstant hastighet genom luften?) Termofysik (För att skydda sin fruktskörd från att frysa, sprutar odlarna ofta vatten över sina träd under kalla nätter). Varför gör man det?) Elektricitet (Varför kan fåglar sitta på kraftledningar på 100 KW utan att påverkas av spänningen?) Historia A HI Med grundskolans historiekurs som bas vidgas och fördjupas dina kunskaper om du väljer att läsa historia A. Det historiska förloppet studeras kronologiskt med stöd av epokindelningen. Tillsammans med läraren väljs ett lämpligt stoff och tillsammans bestämmer ni också hur kursen ska läsas! 2

3 Historia B HI I Historia B övas förmågan att inse vad som är historiska problem, vad som menas med långt och kort perspektiv, vad olika sorts historiesyn har för betydelse för historieskrivningen och hur man kan gå till väga för att kritiskt granska källmaterial. Kursen ska ge en bättre förståelse för hur dagens värld har vuxit fram ur händelser i det förgångna, såväl på det lokala planet som nationellt och globalt, och stimulera till historiska jämförelser mellan olika delar av världen. Den bild som historien ger av det som har hänt är inte oföränderlig utan ifrågasätts ständigt av nya generationer historiker. För att läsa historia B krävs att du har läst historia A. Hälsopedagogik LPL I denna kurs får du lära dig att må bra och vad som påverkar din hälsa och livskvalité. Du får bland annat lära dig om kost, motion och vikten av goda relationer till sig själv och andra. Idrott och hälsa B IDH En kurs för dig som tycker om blandade motionsaktiviteter med möjlighet till en personlig inriktning. Internationella relationer SH En kurs för dig som är intresserad av befolkningsfrågor, globalisering eller konflikter i världen. Terrorism och säkerhetspolitik i världen är exempel på ämnen som kan tas upp. FN:s, EU:s och stormakternas betydelse i dessa frågor belyses. Kemi A KE I den här kursen får du lära dig mer om ämnet och dess uppbyggnad. Du får göra laborationer och dra slutsatser om laborationernas resultat. Du kommer att lära dig mer om atomens uppbyggnad och varför olika ämnen kan reagera med varandra. Du får lära dig att tolka skriva och använda dig av formler för kemiska föreningar och utföra enkla beräkningar. Kemi B KE Kemi B är till en del en fördjupning av moment i Kemi A-kursen som t.ex. kemiska beräkningar, kemisk jämvikt, syror och baser samt laborationer med inriktning mot analysmetoder. Den stora fördjupningen kommer i organisk kemi med tyngdpunkt på biokemi. Biokemi handlar om livets kemiska byggstenar, kemiska processer i cellen och cellens energiomsättning. Kompletterande danstekniker DNS Du får lära dig danstekniker som jazz, modernt och streetdance från grunden. Undervisningen leder fram till kombinationer till olika typer av musik. Kursen kräver inga förkunskaper förutom ett särskilt intresse för dans. Körsång A MU Kursen riktar sig till dig som vill sjunga i kör och ger grundläggande kunskaper i körsång. Du får sjunga stycken från olika stilar, allt ifrån visa till rock eller gospel, klassiskt, tillsammans med andra. Kursen ger träning i att t ex sjunga både unisont (enstämmigt) och flerstämmigt, att öva sig i att lyssna på varandra, men också att få prova sjunga ihop med andra och känna att det är kul! Körsång B MU Kursen riktar sig till dig som vill sjunga i kör och ger fördjupade kunskaper i körsång. Du får en körrepertoar från olika genrer och tidsepoker. Kursen ger bl a träning i att sjunga flerstämmigt och att lyssna och analysera körklang. Kanske anordnar kören en konsert och sjunger då upp för publik 3

4 Ledarskap inom lek och idrott LPL Du får lära dig om ledarskap inom lek- och idrottsverksamhet för olika åldrar. Du får möjlighet att träna och utveckla dina ledaregenskaper, samt förståelse för gruppens betydelse i lek och idrottande. Kursen handlar också om sambandet mellan motorik, fysisk stimulans, och mentalt välbefinnande. Litterär gestaltning SV I den här kursen får du jobba med ditt eget skrivande. Vi studerar, analyserar och diskuterar olika typer av texter och använder dem i det egna skapandet. Det innebär att du lär känna olika stilistiska och berättartekniska grepp och experimenterar med dem. Litteratur och litteraturvetenskap SV Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dig i skönlitteratur och hur texter är påverkade av sin samtid, såväl idéhistoriskt som estetiskt och socialt. Fördjupningarna kan gälla epoker, teman, genrer, litteraturen i ett land, utomeuropeisk litteratur och enskilda författarskap. Du får också lära dig om litteraturvetenskapliga perspektiv och litteraturkritik samt att värdera olika typer av litteratur. De framträdande dragen är läsning, jämförelse, analys och tolkning när det gäller skönlitteraturens innehåll, former och funktioner. Tillsammans planerar vi kursens innehåll samt arbets- och redovisningsformer. Lokala Nätverk A DTR Kursen består till större delen av praktiskt arbete där vi planerar, installerar, administrerar och underhåller ett lokalt nätverk. Det rör sig exempelvis om att skapa användarkonton och hemkataloger, installera skrivare, arbeta med säkerhet ur olika aspekter. Mat och Hälsa MAKU Kursen vänder sig till dig som vill laga mat och lära dig äta på ett bra sätt. Du får kunskaper om hur du kan påverka din egen hälsa genom maten, men också hur du kan påverka en hållbar utveckling i samhället genom ditt livsmedelsval. Kursen vänder sig till alla oberoende av förkunskaper. Matematik B MA Matematik B är en introduktion till den högre matematiken. Här får du lära dig att lösa problem med hjälp av matematiska modeller. Du uttrycker problem med hjälp av matematiska symboler och får då matematiska uttryck som används för att lösa problem. Dessutom lär du dig att genomföra en statistisk undersökning. För att läsa Matematik B krävs att du har läst Matematik A. Matematik C MA Matematik C är kurs där man ökar sin säkerhet i algebra (bokstavsräkning). Begreppet derivata introduceras och används för att beräkna förändringshastigheter och för att behandla problem som gäller optimering. För att läsa matematik C krävs att du har läst matematik B. Medicinsk grundkurs OMV Är du nyfiken på och vill lära dig mer om hur den friska kroppen är uppbyggd och hur den fungerar - men också något om vilka hot som finns mot människans hälsa ex. mikroorganismer och livsstil är detta en lämplig kurs för dig. I kursen ingår besök av föreläsare från olika områden och studiebesök. 4

5 Miljökunskap MKU Kursen behandlar: Lokala och globala miljöfrågor i anslutning till en hållbar utveckling på jorden. Naturens lagar och kretsloppens betydelse. Geologiska och meteorologiska förutsättningar för ekosystemens funktion. Experimentella och laborativa moment. Miljöpolitik MKU Kursen är upplagd med fokus på vårt klimat och dess förändringar. Vi tittar översiktligt på vilket sätt vi människor påverkar klimatet. Hur vi får energin och hur uttaget av energi påverkar miljön. Vilken uppgift vi har för att inte påverka klimatet. Vilka styrmedel som används och kan användas för att minska utsläppen. Olika nivåer i politiska processer för att motverka klimatförändringen. Vad som behöver göras med energianvändning i olika sektorer i samhället. Motion till musik IDH Kursen vänder sig till elever som är extra intresserade av motion till musik som motionsform. I kursen ges eleven möjlighet att prova på och utveckla olika former av motion till musik, som t ex aerobics, step up, spinning och boxercise. Kursen ger också grundläggande teoretiska kunskaper om de olika träningsformerna samt kost och träningslära. De elever som så önskar har möjlighet att utveckla sitt ledarskap under kursens gång. Naturkunskap B NK Kursen behandlar följande områden: Vår biologiska, fysikaliska och kemiska vardag. Livets förutsättningar och utveckling. Genetikens grunder och den moderna genetiken. Människans byggnad och funktion. Laborationer ingår. Officepaketet grundkurs Organisation och ledarskap DAA Kursen skall ge en allmän IT-kunskap, grundläggande kunskap i datoranvändande samt grundläggande kunskaper för effektivt användande av Windows XP och olika applikationsprogram i Windowsmiljö. Den ska också ge kunskap så att eleven får förståelse för nätverksbegrepp och användning av elektronisk post. FE Kursen handlar om organisationers uppbyggnad, olika sätt att styra och leda företag, olika metoder att utöva ledarskap, lagar inom arbetsrätten och arbetsmiljön, företagens rekryteringsbehov. Pedagogiskt ledarskap LPL Du får kunskap om grupprocesser och hur dessa påverkar ledare, individ och grupp. Olika pedagogik och ledarskap (pedagog, ledare, chef, instruktör, tränare o.s.v.) Fördjupade kunskaper i inlärningsprocessen och i utlärning. Arbetssätt: teori, diskussioner, rollspel, hur blir man pedagogisk?(öva på att redovisa inför grupp) Intervjuer. Persondatorer DTR Du får lära dig hur en dator med kringutrustning fungerar och vilka uppgifter som de olika delarna i en dator har. Du får också lära dig vad alla uppgifter som nämns angående en specifik dators prestanda betyder. Du får praktiskt arbeta med att bygga en PC - installera, konfigurera, felsöka och uppdatera. 5

6 Praktisk rörelseanalys, Improvisation och komposition DNS Tillsammans i gruppen arbetar ni fram kompositioner i olika danstekniker. Kursen syftar till att utveckla elevernas kreativitet och förmåga att uttrycka sig genom dans och rörelse. Någon form av danserfarenhet och/eller ett brinnande intresse för dans är ett plus. Programmering A DTR Vi lär oss grunderna i programmering teoretiskt och praktiskt genom att programmera i ett s.k. högnivåspråk. Vi använder vanligtvis Visual Basic som utgångspunkt för programmeringen. Kursen ger en ökad förståelse för hur datorer och programvara fungerar. Programmering B DTR För att läsa programmering B krävs att du har läst programmering A. Programmering C DTR För att läsa programmering C krävs att du läst programmering B. Psykologi A PS Psykologin försöker beskriva, tolka och förutsäga människans beteende. Kunskaper i psykologi har du alltid nytta av, för att förstå dig själv och andra människor i din omgivning. A-kursen handlar om psykologi på grundläggande nivå. Du kommer att möta de vanligaste områdena utveckling, personlighet, inlärning, perception, socialpsykologi och kriser och psykiska störningar. Psykologi B PS Psykologin försöker beskriva, tolka och förutsäga människans beteende. Kunskaper i psykologi har du alltid nytta av, för att förstå dig själv och andra människor i din omgivning. Kursen bygger på psykologi A och innehåller fördjupning av vissa delar ex. kriser, katastrof och psykiska störningar. Psykosocialt arbete IOS Kursen ska ge dig bättre självinsikt (dina egna värderingar och attityder) något som är viktigt när man ska hjälpa barn och ungdomar som är eller befinner sig i riskzonen (t.ex. barn och ungdomar som far illa). Religion B RE Vi fördjupar oss i de religioner, etik- och livsfrågor, som ni i gruppen är intresserade av. Man kan ha temastudier om till exempel kvinnor och män, krig i Guds namn, döden samt vardag och högtid. Sceniskt musikprojekt MU Kursen skall ge kunskaper i genomförande av ett sceniskt musikprojekt från idé till färdig föreställning. Med sceniskt musikprojekt kan avses såväl musikaler som konserter med sammanhållande prator. Även andra blandformer, såsom revy eller cabaret ryms inom ramen. Redovisningsformer bestäms av kursdeltagarna. Skapande bildverksamhet Skapande musikverksamhet BIVE Kursen ska ge kunskap om hur personlighetsutveckling, kommunikation och inlärning kan stärkas och utvecklas genom skapande bild. Kursen ska ge möjlighet att utveckla tillit genom eget skapande och skapande tillsammans med andra människor. Som elev planerar och leder du bildpedagogisk verksamhet för olika grupper och utvärderar resultat. MUVE Här skapas musik genom att spela och sjunga tillsammans samt skriva musik. 6

7 Småföretagande A FE Du får sätta dig in i de mindre företagens roll och funktion. Du får chansen att utveckla förmågan att använda sådana enklare metoder och tekniker, som de mindre företagen inom verksamhetsområdet använder inom marknadsföring, redovisning och kalkylering. I småföretagande A får du på ett konkret sätt bekanta dig med allt från affärsidé, företagsformer, budget, prissättning och enklare beräkningar, moms, avtal, marknadsundersökning, marknadsföring och bokföring. Specialidrott A, Individuella idrotter SC1201-IN 200 Denna kurs vänder sig till dig som håller på med en individuell idrott. Du har tävlat och tränat under flertalet år och vill fortsätta att intensivsatsa på din tävlingsidrott. Kursen ska ge dig grunderna i varför och hur man bör träna. Tonvikt läggs på din specialidrottsträning samt fysisk och mental träning. På sikt så är målet att du ska bli "din egen tränare". Positiv utveckling inom idrott bygger på att ha livet i balans (träning, mat, sömn mm). Läraren, klubbtränaren och du har en dialog om ett individuellt utformat träningsupplägg. På valblanketten anger du vilken individuell idrott du är intresserad av. På valblanketten anger du vilken individuell idrott du är intresserad av. Specialidrott A, Ishockey Specialidrott A, Fotboll Specialidrott A, Lagidrotter SC1201-LA Inriktning ishockey SC1201-LA Inriktning fotboll SC1201-LA Inriktning blandade lagsporter 200 Kursen är till för dig som vill förbättra dina ishockeykunskaper. Eleven utvecklar sin teknik, taktik och kunskap om regelverket. Kursen innehåller även grundläggande teori i träningslära, kost, idrottspsykolog, idrottsskador, ledarskap, mm. På valblanketten anger du att det är ishockey som du är intresserad av. 200 Kursen är till för dig som vill förbättra dina fotbollskunskaper. Eleven utvecklar sin teknik, taktik och kunskap om regelverket. Kursen innehåller även grundläggande teori i träningslära, kost, idrottspsykolog, idrottsskador, ledarskap, mm. På valblanketten anger du att det är fotboll som du är intresserad av. 200 Kursen vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper i de stora bollspelen. Du får prova på allt från golf, tennis till handboll och fotboll. Kursen är motionsorienterad med inriktning mot livslångt lärande. Kursen omfattar även grundläggande teori om träningslära, kostlära, mental träning samt ledarskap. På valblanketten anger du vilken lagidrott som du är intresserad av. Specialidrott B, Individuella idrotter SC1202-IN 100 Fortsättning och fördjupning av A-kursen. För att läsa Specialidrott B krävs att du har läst Specialidrott A. På valblanketten anger du vilken individuell idrott du är intresserad av. Specialidrott B, Fotboll SC1202-LA Inriktning fotboll 100 Fortsättning och fördjupning av A-kursen. För att läsa Specialidrott B krävs att du har läst Specialidrott A. På valblanketten anger du att det är fotboll som du är intresserad av. 7

8 Specialidrott B, Ishockey SC1202-LA Inriktning ishockey 100 Fortsättning och fördjupning av A-kursen. För att läsa Specialidrott B krävs att du har läst Specialidrott A. På valblanketten anger du att det är ishockey som du är intresserad av. Språk steg 1 SPR När du väljer ett nytt språk får du möjlighet att lära dig att kommunicera på ett enkelt sätt så att du klarar dig i olika vardagssituationer. Du kommer bland annat att kunna göra dig förstådd i kontakt med landets invånare, beställa mat och dryck, berätta om dig själv och ditt liv. Du kommer också att få veta hur man lever i respektive land. Språk steg 3 SPR När du läser steg 3 kan du så pass mycket att du kan läsa berättelser, faktatexter och tidningar. Du kan nu delta i samtal och diskussioner där du kan uttrycka dina åsikter och känslor. Du får dessutom fördjupa dina kunskaper om de olika ländernas kultur. Efter steg 3 har du behörighet att läsa språket på universitet. För att läsa språk 3 krävs att du har läst språk 1 och 2. Språk steg 4 SPR För att läsa språk 4 krävs att du har läst språk 3. Styrketräning IDH Detta är en kurs för dig, som vill utveckla dina personliga färdigheter inom styrketräning. Kursen ger både praktiska och teoretiska kunskaper oavsett träningsnivå. Svenska som andraspråk A Svenska som andraspråk B SVA En elev som har ett annat språk än svenska som modersmål får läsa svenska som andra språk. Kursen skall öka elevernas tilltro till den egna språkliga förmågan på sitt andraspråk. Tyngdpunkten ligger på elevens behov av att kommunicera i tal och skrift på svenska, att tillämpa och vidareutveckla sin förmåga att läsa, lära och tänka. Läsning för lust och glädje, för självkännedom och för att vara en väg till förståelse av livet i Sverige ingår. SVA En elev som har ett annat språk än svenska som modersmål får läsa svenska som andraspråk. Kursen breddar och fördjupar innehållet i svenska som andraspråk A. Svenska C SV I kursen Svenska C får du utveckla din kommunikativa sida. Vi har själva döpt kursen till MOSK (muntlig och skriftlig kommunikation). Genom debatter och andra varierande muntliga övningar lär du dig att prata inför publik. Men du får också träna på skrivandets konst, exempelvis när du författar ett tal. Teckenspråk för hörande, Steg 1 TNH När du väljer teckenspråk så får du lära dig ett nytt sätt att kommunicera eftersom det är ett språk som produceras med händer, ansikte och kropp. Du får lära dig hur man bokstaverar med hjälp av handalfabet samt hur man sätter ihop tecken så att du kan föra enklare samtal på teckenspråk. Teckenspråk för hörande, Steg 2 TNH När du läser steg 2 så får du fortsätta att utveckla ditt teckenspråk så att du kan delta i samtal, beskriva händelser samt återge berättelser. Du får lära dig om hur dövas situation ser ut både i Sverige och utomlands. För att läsa teckenspråk steg 2 krävs att du har läst Teckenspråk steg 1. 8

9 Textkommunikation A TEXK Textkommunikation A, handlar om journalistik, information eller reklam. Vi kan göra en broschyr som skulle passa på ungdomsmottagningen, ett porträtt som skulle platsa i en skoltidning, eller en reklamaffisch för Amnesty att hänga på anslagstavlorna. För att göra det krävs kunskaper i Intervjuteknik, informationssökning, typografi och layout med hjälp av programmet In Design. Vad som fungerar att skriva och inte fungerar enligt lagar och regler tar vi reda på genom att läsa och analysera egna och andras texter. Textkommunikation B TEXK I textkommunikation B filar vi ytterligare på det stilistiska. Vi åker på en kortare reportageresa där även foto ingår i produktionen. Vi provar också på att skriva skönlitterära texter i form av ett kortfilmsmanus eller en novell exempelvis. I den här kursen går vi också vidare med att undersöka etiken i olika mediers sätt att uttrycka sig. Finns det utrymme gör vi en skoltidning från idé till färdig produkt, eller kanske texter på uppdrag av exempelvis kommunen. Ibland sker samarbete med kursen i grafisk kommunikation. Turism TURI Kursen ska ge grundläggande kunskap om turism och om olika roller inom turistverksamheten. Kursen skall också ge kunskap om turismens utveckling och framtidsmöjligheter samt en översikt av svenska och utländska geografiska namn. Ett mål för kursen är även att skapa medvetenhet om betydelsen av god service och kundinriktat uppträdande. Turism och resor TURI Kursen skall ge fördjupad kunskap om turism, dess olika målgrupper och vanliga resvägar och resmål. Kursen skall även utveckla förmåga att med hjälp av dator söka, samla och sammanställa information för att kunna planera, kalkylera och genomföra resor. För att läsa Turism och resor krävs att du har läst Turism. Ung företagsamhet A FE Kursen ska ge dig grundläggande kunskaper och färdigheter i att utifrån en egen affärsidé starta, utveckla och driva ett företag som liknar ett enkelt bolag. Kursen är till största delen en praktisk utbildning. Du kommer tillsammans med andra i ditt UF-företag att fatta beslut, göra misstag, lösa problem för att genomföra affärsidén. Målet är att utveckla egenskaper som samarbetsförmåga, ansvar, kreativitet, initiativförmåga, modighet, prestationsmotivation och flexibilitet, men också att skapa intresse för en framtid som entreprenör/företagare. Under kursen kommer en affärsrådgivare från arbetslivet att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Ung företagsamhet B FE Kursen ska ge dig fördjupade kunskaper och färdigheter i att utifrån en egen affärsplan, driva och avveckla ett UF-företag. Kursen är en kombination av teoretisk och praktisk utbildning. Du kommer att få många tillfällen till att utveckla förmågan att fatta beslut, lösa problem och bli bättre på att undvika och förutse problem. Samarbete med det lokala näringslivet skall också eftersträvas. Deltagande i den regionala UF-mässan kan bli ett minne för livet. För att läsa ung företagsamhet B krävs att du har läst ung företagsamhet A. 9

10 Webbdesign DTR Vi lär oss att skapa webbsidor av god kvalitet gällande innehåll, teknik och design. Vi arbetar övervägande praktiskt med olika programvaror för att kunna göra och publicera en webbsida och ingående delar - text, färg, grafik, animeringar, ljud, scriptspråk samt video. Kursen berör även upphovsrättsregler och andra bestämmelser. Äldre målningstekniker A Äldre målningstekniker B MÅL1210 MÅL (50+100) Kursen ska ge grundläggande kunskaper i äldre målningstekniker. Du kommer att få arbeta med moderna och äldre målningstekniker. Du ges möjlighet att öva i verkstaden och kommer också att arbeta med projekt utanför skolan. 10

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2011/12 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2010/11 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2012/13 ÅK 3 1 2 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan December: information i klasserna 15/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING et t rät ren s Dju T i l l vä t efr i h e t Yttran d ka p ren be la r ä ll d h e Lärande för hållbar

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Välkommen Innehåll Anta en personlig utmaning på Grimslövs folkhögskola och du kommer finna dig stå i centrum vare sig du väljer en av våra allmänna kurser eller

Läs mer