Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16"

Transkript

1 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap FE Kursen avser att uppmuntra dig till ett aktivt deltagande i värdepappersmarknaden, samt att öka ditt eget kunskapsinhämtande via olika informationskällor. Kursen kommer därför till viss del att innebära ett projektinriktat arbetssätt. Du får ett startkapital på 500,000 SEK för att handla aktier och olika typer av derivat (optioner) på OM Stockholms Fondbörs. Du kommer också att bli mer medveten om olika risknivåer med att placera pengar i aktier och andra värdepapper. Bild och form, grundkurs BF Kursen ger grundläggande kunskaper inom bild- och formområdet. Eleven ska också utveckla förmågan att analysera och tolka olika typer av bild- och formspråk. I kursen arbetas med olika material och tekniker. Biologi A BI Biologi A-kursen kan delas in i två delar. Den första kan ses som en fördjupning av de moment i Nk A-kursen som behandlar ekosystemets byggnad och funktion, samt miljöfrågor. Här ingår laborativa moment som t.ex. en undersökning av ekosystemet skogen. Den andra delen behandlar grundläggande genetik och genteknik. Övergripande i kursen är förståelse för naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling. Bollspel IDH Denna kurs vänder sig till dig som är intresserad av att utveckla ditt kunnande inom de olika bollspelen. Du får prova på och fördjupa dig i allt från golf, tennis till handboll, fotboll, mm. Kursen är motionsinriktad och vänder sig till alla elever. Dekorativ målning A Dekorativ målning B MÅL1201 MÅL (50+100) Kursen ska ge grundläggande kunskaper i dekorativt måleri. Du kommer att få arbeta med moderna och äldre målningstekniker. Du ges möjlighet att öva i verkstaden och kommer också att arbeta med projekt utanför skolan. Dietik och dietmatlagning NÄR Här får du kunskaper i grundläggande näringslära samt en fördjupning i de vanligast förekommande specialkosterna. Vi arbetar mest praktiskt med inslag av teori om olika specialkoster. Engelska B EN Engelska B bygger på engelska A och motsvarar steg 6. Kursen har en mer analytisk inriktning. Perspektiven vidgas ytterligare mot språkanvändning i varierande och komplicerade situationer. Kännedom om engelskspråkig kultur fördjupas. Engelska C EN Engelska C bygger på engelska B och motsvarar steg 7. Kursen förbereder för yrkesarbete eller högskolestudier med engelska som arbetsredskap. I kursen finns möjlighet att använda engelska i projektarbete och arbeta med att formulera mål, välja och motivera arbetsmetod, formulera och genomföra en arbetsplan samt att utvärdera och på olika sätt presentera resultatet av ett arbete. 1

2 Etik och livsfrågor SOMS Här får du lära dig om centrala etiska begrepp, hur du handlar i en konfliktsituation och hur olika livsåskådningar påverkar synen på hälsa och sjukdom, liv och död. Filosofi A FS Kursen kretsar mycket kring frågor som människor har ställt sig i årtusenden, exempelvis följande: Var går gränserna för vad vi kan veta om den värld som jag lever i? Vad är kunskap och på vilket sätt får vi den? Hur bra förstår vi varandra? Vad menas med moraliskt handlande: att följa etiska regler eller att väga de följder som olika handlingar får mot varandra? Vad är frihet; har vi en fri vilja? Vad är tid? Kan man bevisa Guds existens? Kursen bygger dels på diskussioner, dels på inläsning av hur filosofer från olika epoker har resonerat kring den sortens livsfrågor. Folkhälsokunskap OMV Vad håller oss friska och vad gör oss sjuka? Du får lära dig om hur folkhälsoarbete bedrivs lokalt, nationellt och globalt. Vilka insatser som kan främja hälsa, med etiska och globala perspektiv. Formgivning A, Glas och keramik GLKE Kursen ger grundläggande kunskaper i formgivning av bruksföremål i både keramik och glas. Du lär dig skapa från ide till färdig produkt. Kursen bygger på kontinuitet i arbete. Därför är skaparlust och engagemang viktigt. Formgivning A, Textil och mode TXMD Tycker du om att sy och drömmer om att designa dina egna kläder? Denna kurs ger dig grunderna i mönsterkonstruktion och klädsömnad. Fotografisk bild A FBL Kursen skall ge grundläggande förståelse av den fotografiska bildens berättarspråk. Den skall ge praktiska färdigheter i olika typer av fotografiskt arbete och utveckla förmåga till kreativt bildskapande. Kursen skall också ge kunskap om de miljö- och säkerhetsmässiga aspekterna på fotografiskt arbete. Fotografisk bild B FBL Kursen skall ge kunskap i och erfarenhet av den fotografiska teknik som används professionellt och utveckla förmåga till kreativt bildskapande. Kursen skall också ge kännedom om arbete med såväl modern digital som traditionell teknik. Kursen skall ge orientering om hur bilden och dess funktion i samhället utvecklas historiskt och kunskap om den nutida fotografiska bilden ur ett nationellt och internationellt perspektiv. För att läsa fotografisk bild B måste du ha läst fotografisk bild A. Fysik A FY Kursen ger kunskap om: Ljus (Varför kan vi se den nedgående solen när den verkligen är under horisonten?) Energi (Varför faller en fallskärmshoppare med konstant hastighet genom luften?) Termofysik (För att skydda sin fruktskörd från att frysa, sprutar odlarna ofta vatten över sina träd under kalla nätter). Varför gör man det?) Elektricitet (Varför kan fåglar sitta på kraftledningar på 100 KW utan att påverkas av spänningen?) Historia A HI Med grundskolans historiekurs som bas vidgas och fördjupas dina kunskaper om du väljer att läsa historia A. Det historiska förloppet studeras kronologiskt med stöd av epokindelningen. Tillsammans med läraren väljs ett lämpligt stoff och tillsammans bestämmer ni också hur kursen ska läsas! 2

3 Historia B HI I Historia B övas förmågan att inse vad som är historiska problem, vad som menas med långt och kort perspektiv, vad olika sorts historiesyn har för betydelse för historieskrivningen och hur man kan gå till väga för att kritiskt granska källmaterial. Kursen ska ge en bättre förståelse för hur dagens värld har vuxit fram ur händelser i det förgångna, såväl på det lokala planet som nationellt och globalt, och stimulera till historiska jämförelser mellan olika delar av världen. Den bild som historien ger av det som har hänt är inte oföränderlig utan ifrågasätts ständigt av nya generationer historiker. För att läsa historia B krävs att du har läst historia A. Hälsopedagogik LPL I denna kurs får du lära dig att må bra och vad som påverkar din hälsa och livskvalité. Du får bland annat lära dig om kost, motion och vikten av goda relationer till sig själv och andra. Idrott och hälsa B IDH En kurs för dig som tycker om blandade motionsaktiviteter med möjlighet till en personlig inriktning. Internationella relationer SH En kurs för dig som är intresserad av befolkningsfrågor, globalisering eller konflikter i världen. Terrorism och säkerhetspolitik i världen är exempel på ämnen som kan tas upp. FN:s, EU:s och stormakternas betydelse i dessa frågor belyses. Kemi A KE I den här kursen får du lära dig mer om ämnet och dess uppbyggnad. Du får göra laborationer och dra slutsatser om laborationernas resultat. Du kommer att lära dig mer om atomens uppbyggnad och varför olika ämnen kan reagera med varandra. Du får lära dig att tolka skriva och använda dig av formler för kemiska föreningar och utföra enkla beräkningar. Kemi B KE Kemi B är till en del en fördjupning av moment i Kemi A-kursen som t.ex. kemiska beräkningar, kemisk jämvikt, syror och baser samt laborationer med inriktning mot analysmetoder. Den stora fördjupningen kommer i organisk kemi med tyngdpunkt på biokemi. Biokemi handlar om livets kemiska byggstenar, kemiska processer i cellen och cellens energiomsättning. Kompletterande danstekniker DNS Du får lära dig danstekniker som jazz, modernt och streetdance från grunden. Undervisningen leder fram till kombinationer till olika typer av musik. Kursen kräver inga förkunskaper förutom ett särskilt intresse för dans. Körsång A MU Kursen riktar sig till dig som vill sjunga i kör och ger grundläggande kunskaper i körsång. Du får sjunga stycken från olika stilar, allt ifrån visa till rock eller gospel, klassiskt, tillsammans med andra. Kursen ger träning i att t ex sjunga både unisont (enstämmigt) och flerstämmigt, att öva sig i att lyssna på varandra, men också att få prova sjunga ihop med andra och känna att det är kul! Körsång B MU Kursen riktar sig till dig som vill sjunga i kör och ger fördjupade kunskaper i körsång. Du får en körrepertoar från olika genrer och tidsepoker. Kursen ger bl a träning i att sjunga flerstämmigt och att lyssna och analysera körklang. Kanske anordnar kören en konsert och sjunger då upp för publik 3

4 Ledarskap inom lek och idrott LPL Du får lära dig om ledarskap inom lek- och idrottsverksamhet för olika åldrar. Du får möjlighet att träna och utveckla dina ledaregenskaper, samt förståelse för gruppens betydelse i lek och idrottande. Kursen handlar också om sambandet mellan motorik, fysisk stimulans, och mentalt välbefinnande. Litterär gestaltning SV I den här kursen får du jobba med ditt eget skrivande. Vi studerar, analyserar och diskuterar olika typer av texter och använder dem i det egna skapandet. Det innebär att du lär känna olika stilistiska och berättartekniska grepp och experimenterar med dem. Litteratur och litteraturvetenskap SV Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dig i skönlitteratur och hur texter är påverkade av sin samtid, såväl idéhistoriskt som estetiskt och socialt. Fördjupningarna kan gälla epoker, teman, genrer, litteraturen i ett land, utomeuropeisk litteratur och enskilda författarskap. Du får också lära dig om litteraturvetenskapliga perspektiv och litteraturkritik samt att värdera olika typer av litteratur. De framträdande dragen är läsning, jämförelse, analys och tolkning när det gäller skönlitteraturens innehåll, former och funktioner. Tillsammans planerar vi kursens innehåll samt arbets- och redovisningsformer. Lokala Nätverk A DTR Kursen består till större delen av praktiskt arbete där vi planerar, installerar, administrerar och underhåller ett lokalt nätverk. Det rör sig exempelvis om att skapa användarkonton och hemkataloger, installera skrivare, arbeta med säkerhet ur olika aspekter. Mat och Hälsa MAKU Kursen vänder sig till dig som vill laga mat och lära dig äta på ett bra sätt. Du får kunskaper om hur du kan påverka din egen hälsa genom maten, men också hur du kan påverka en hållbar utveckling i samhället genom ditt livsmedelsval. Kursen vänder sig till alla oberoende av förkunskaper. Matematik B MA Matematik B är en introduktion till den högre matematiken. Här får du lära dig att lösa problem med hjälp av matematiska modeller. Du uttrycker problem med hjälp av matematiska symboler och får då matematiska uttryck som används för att lösa problem. Dessutom lär du dig att genomföra en statistisk undersökning. För att läsa Matematik B krävs att du har läst Matematik A. Matematik C MA Matematik C är kurs där man ökar sin säkerhet i algebra (bokstavsräkning). Begreppet derivata introduceras och används för att beräkna förändringshastigheter och för att behandla problem som gäller optimering. För att läsa matematik C krävs att du har läst matematik B. Medicinsk grundkurs OMV Är du nyfiken på och vill lära dig mer om hur den friska kroppen är uppbyggd och hur den fungerar - men också något om vilka hot som finns mot människans hälsa ex. mikroorganismer och livsstil är detta en lämplig kurs för dig. I kursen ingår besök av föreläsare från olika områden och studiebesök. 4

5 Miljökunskap MKU Kursen behandlar: Lokala och globala miljöfrågor i anslutning till en hållbar utveckling på jorden. Naturens lagar och kretsloppens betydelse. Geologiska och meteorologiska förutsättningar för ekosystemens funktion. Experimentella och laborativa moment. Miljöpolitik MKU Kursen är upplagd med fokus på vårt klimat och dess förändringar. Vi tittar översiktligt på vilket sätt vi människor påverkar klimatet. Hur vi får energin och hur uttaget av energi påverkar miljön. Vilken uppgift vi har för att inte påverka klimatet. Vilka styrmedel som används och kan användas för att minska utsläppen. Olika nivåer i politiska processer för att motverka klimatförändringen. Vad som behöver göras med energianvändning i olika sektorer i samhället. Motion till musik IDH Kursen vänder sig till elever som är extra intresserade av motion till musik som motionsform. I kursen ges eleven möjlighet att prova på och utveckla olika former av motion till musik, som t ex aerobics, step up, spinning och boxercise. Kursen ger också grundläggande teoretiska kunskaper om de olika träningsformerna samt kost och träningslära. De elever som så önskar har möjlighet att utveckla sitt ledarskap under kursens gång. Naturkunskap B NK Kursen behandlar följande områden: Vår biologiska, fysikaliska och kemiska vardag. Livets förutsättningar och utveckling. Genetikens grunder och den moderna genetiken. Människans byggnad och funktion. Laborationer ingår. Officepaketet grundkurs Organisation och ledarskap DAA Kursen skall ge en allmän IT-kunskap, grundläggande kunskap i datoranvändande samt grundläggande kunskaper för effektivt användande av Windows XP och olika applikationsprogram i Windowsmiljö. Den ska också ge kunskap så att eleven får förståelse för nätverksbegrepp och användning av elektronisk post. FE Kursen handlar om organisationers uppbyggnad, olika sätt att styra och leda företag, olika metoder att utöva ledarskap, lagar inom arbetsrätten och arbetsmiljön, företagens rekryteringsbehov. Pedagogiskt ledarskap LPL Du får kunskap om grupprocesser och hur dessa påverkar ledare, individ och grupp. Olika pedagogik och ledarskap (pedagog, ledare, chef, instruktör, tränare o.s.v.) Fördjupade kunskaper i inlärningsprocessen och i utlärning. Arbetssätt: teori, diskussioner, rollspel, hur blir man pedagogisk?(öva på att redovisa inför grupp) Intervjuer. Persondatorer DTR Du får lära dig hur en dator med kringutrustning fungerar och vilka uppgifter som de olika delarna i en dator har. Du får också lära dig vad alla uppgifter som nämns angående en specifik dators prestanda betyder. Du får praktiskt arbeta med att bygga en PC - installera, konfigurera, felsöka och uppdatera. 5

6 Praktisk rörelseanalys, Improvisation och komposition DNS Tillsammans i gruppen arbetar ni fram kompositioner i olika danstekniker. Kursen syftar till att utveckla elevernas kreativitet och förmåga att uttrycka sig genom dans och rörelse. Någon form av danserfarenhet och/eller ett brinnande intresse för dans är ett plus. Programmering A DTR Vi lär oss grunderna i programmering teoretiskt och praktiskt genom att programmera i ett s.k. högnivåspråk. Vi använder vanligtvis Visual Basic som utgångspunkt för programmeringen. Kursen ger en ökad förståelse för hur datorer och programvara fungerar. Programmering B DTR För att läsa programmering B krävs att du har läst programmering A. Programmering C DTR För att läsa programmering C krävs att du läst programmering B. Psykologi A PS Psykologin försöker beskriva, tolka och förutsäga människans beteende. Kunskaper i psykologi har du alltid nytta av, för att förstå dig själv och andra människor i din omgivning. A-kursen handlar om psykologi på grundläggande nivå. Du kommer att möta de vanligaste områdena utveckling, personlighet, inlärning, perception, socialpsykologi och kriser och psykiska störningar. Psykologi B PS Psykologin försöker beskriva, tolka och förutsäga människans beteende. Kunskaper i psykologi har du alltid nytta av, för att förstå dig själv och andra människor i din omgivning. Kursen bygger på psykologi A och innehåller fördjupning av vissa delar ex. kriser, katastrof och psykiska störningar. Psykosocialt arbete IOS Kursen ska ge dig bättre självinsikt (dina egna värderingar och attityder) något som är viktigt när man ska hjälpa barn och ungdomar som är eller befinner sig i riskzonen (t.ex. barn och ungdomar som far illa). Religion B RE Vi fördjupar oss i de religioner, etik- och livsfrågor, som ni i gruppen är intresserade av. Man kan ha temastudier om till exempel kvinnor och män, krig i Guds namn, döden samt vardag och högtid. Sceniskt musikprojekt MU Kursen skall ge kunskaper i genomförande av ett sceniskt musikprojekt från idé till färdig föreställning. Med sceniskt musikprojekt kan avses såväl musikaler som konserter med sammanhållande prator. Även andra blandformer, såsom revy eller cabaret ryms inom ramen. Redovisningsformer bestäms av kursdeltagarna. Skapande bildverksamhet Skapande musikverksamhet BIVE Kursen ska ge kunskap om hur personlighetsutveckling, kommunikation och inlärning kan stärkas och utvecklas genom skapande bild. Kursen ska ge möjlighet att utveckla tillit genom eget skapande och skapande tillsammans med andra människor. Som elev planerar och leder du bildpedagogisk verksamhet för olika grupper och utvärderar resultat. MUVE Här skapas musik genom att spela och sjunga tillsammans samt skriva musik. 6

7 Småföretagande A FE Du får sätta dig in i de mindre företagens roll och funktion. Du får chansen att utveckla förmågan att använda sådana enklare metoder och tekniker, som de mindre företagen inom verksamhetsområdet använder inom marknadsföring, redovisning och kalkylering. I småföretagande A får du på ett konkret sätt bekanta dig med allt från affärsidé, företagsformer, budget, prissättning och enklare beräkningar, moms, avtal, marknadsundersökning, marknadsföring och bokföring. Specialidrott A, Individuella idrotter SC1201-IN 200 Denna kurs vänder sig till dig som håller på med en individuell idrott. Du har tävlat och tränat under flertalet år och vill fortsätta att intensivsatsa på din tävlingsidrott. Kursen ska ge dig grunderna i varför och hur man bör träna. Tonvikt läggs på din specialidrottsträning samt fysisk och mental träning. På sikt så är målet att du ska bli "din egen tränare". Positiv utveckling inom idrott bygger på att ha livet i balans (träning, mat, sömn mm). Läraren, klubbtränaren och du har en dialog om ett individuellt utformat träningsupplägg. På valblanketten anger du vilken individuell idrott du är intresserad av. På valblanketten anger du vilken individuell idrott du är intresserad av. Specialidrott A, Ishockey Specialidrott A, Fotboll Specialidrott A, Lagidrotter SC1201-LA Inriktning ishockey SC1201-LA Inriktning fotboll SC1201-LA Inriktning blandade lagsporter 200 Kursen är till för dig som vill förbättra dina ishockeykunskaper. Eleven utvecklar sin teknik, taktik och kunskap om regelverket. Kursen innehåller även grundläggande teori i träningslära, kost, idrottspsykolog, idrottsskador, ledarskap, mm. På valblanketten anger du att det är ishockey som du är intresserad av. 200 Kursen är till för dig som vill förbättra dina fotbollskunskaper. Eleven utvecklar sin teknik, taktik och kunskap om regelverket. Kursen innehåller även grundläggande teori i träningslära, kost, idrottspsykolog, idrottsskador, ledarskap, mm. På valblanketten anger du att det är fotboll som du är intresserad av. 200 Kursen vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper i de stora bollspelen. Du får prova på allt från golf, tennis till handboll och fotboll. Kursen är motionsorienterad med inriktning mot livslångt lärande. Kursen omfattar även grundläggande teori om träningslära, kostlära, mental träning samt ledarskap. På valblanketten anger du vilken lagidrott som du är intresserad av. Specialidrott B, Individuella idrotter SC1202-IN 100 Fortsättning och fördjupning av A-kursen. För att läsa Specialidrott B krävs att du har läst Specialidrott A. På valblanketten anger du vilken individuell idrott du är intresserad av. Specialidrott B, Fotboll SC1202-LA Inriktning fotboll 100 Fortsättning och fördjupning av A-kursen. För att läsa Specialidrott B krävs att du har läst Specialidrott A. På valblanketten anger du att det är fotboll som du är intresserad av. 7

8 Specialidrott B, Ishockey SC1202-LA Inriktning ishockey 100 Fortsättning och fördjupning av A-kursen. För att läsa Specialidrott B krävs att du har läst Specialidrott A. På valblanketten anger du att det är ishockey som du är intresserad av. Språk steg 1 SPR När du väljer ett nytt språk får du möjlighet att lära dig att kommunicera på ett enkelt sätt så att du klarar dig i olika vardagssituationer. Du kommer bland annat att kunna göra dig förstådd i kontakt med landets invånare, beställa mat och dryck, berätta om dig själv och ditt liv. Du kommer också att få veta hur man lever i respektive land. Språk steg 3 SPR När du läser steg 3 kan du så pass mycket att du kan läsa berättelser, faktatexter och tidningar. Du kan nu delta i samtal och diskussioner där du kan uttrycka dina åsikter och känslor. Du får dessutom fördjupa dina kunskaper om de olika ländernas kultur. Efter steg 3 har du behörighet att läsa språket på universitet. För att läsa språk 3 krävs att du har läst språk 1 och 2. Språk steg 4 SPR För att läsa språk 4 krävs att du har läst språk 3. Styrketräning IDH Detta är en kurs för dig, som vill utveckla dina personliga färdigheter inom styrketräning. Kursen ger både praktiska och teoretiska kunskaper oavsett träningsnivå. Svenska som andraspråk A Svenska som andraspråk B SVA En elev som har ett annat språk än svenska som modersmål får läsa svenska som andra språk. Kursen skall öka elevernas tilltro till den egna språkliga förmågan på sitt andraspråk. Tyngdpunkten ligger på elevens behov av att kommunicera i tal och skrift på svenska, att tillämpa och vidareutveckla sin förmåga att läsa, lära och tänka. Läsning för lust och glädje, för självkännedom och för att vara en väg till förståelse av livet i Sverige ingår. SVA En elev som har ett annat språk än svenska som modersmål får läsa svenska som andraspråk. Kursen breddar och fördjupar innehållet i svenska som andraspråk A. Svenska C SV I kursen Svenska C får du utveckla din kommunikativa sida. Vi har själva döpt kursen till MOSK (muntlig och skriftlig kommunikation). Genom debatter och andra varierande muntliga övningar lär du dig att prata inför publik. Men du får också träna på skrivandets konst, exempelvis när du författar ett tal. Teckenspråk för hörande, Steg 1 TNH När du väljer teckenspråk så får du lära dig ett nytt sätt att kommunicera eftersom det är ett språk som produceras med händer, ansikte och kropp. Du får lära dig hur man bokstaverar med hjälp av handalfabet samt hur man sätter ihop tecken så att du kan föra enklare samtal på teckenspråk. Teckenspråk för hörande, Steg 2 TNH När du läser steg 2 så får du fortsätta att utveckla ditt teckenspråk så att du kan delta i samtal, beskriva händelser samt återge berättelser. Du får lära dig om hur dövas situation ser ut både i Sverige och utomlands. För att läsa teckenspråk steg 2 krävs att du har läst Teckenspråk steg 1. 8

9 Textkommunikation A TEXK Textkommunikation A, handlar om journalistik, information eller reklam. Vi kan göra en broschyr som skulle passa på ungdomsmottagningen, ett porträtt som skulle platsa i en skoltidning, eller en reklamaffisch för Amnesty att hänga på anslagstavlorna. För att göra det krävs kunskaper i Intervjuteknik, informationssökning, typografi och layout med hjälp av programmet In Design. Vad som fungerar att skriva och inte fungerar enligt lagar och regler tar vi reda på genom att läsa och analysera egna och andras texter. Textkommunikation B TEXK I textkommunikation B filar vi ytterligare på det stilistiska. Vi åker på en kortare reportageresa där även foto ingår i produktionen. Vi provar också på att skriva skönlitterära texter i form av ett kortfilmsmanus eller en novell exempelvis. I den här kursen går vi också vidare med att undersöka etiken i olika mediers sätt att uttrycka sig. Finns det utrymme gör vi en skoltidning från idé till färdig produkt, eller kanske texter på uppdrag av exempelvis kommunen. Ibland sker samarbete med kursen i grafisk kommunikation. Turism TURI Kursen ska ge grundläggande kunskap om turism och om olika roller inom turistverksamheten. Kursen skall också ge kunskap om turismens utveckling och framtidsmöjligheter samt en översikt av svenska och utländska geografiska namn. Ett mål för kursen är även att skapa medvetenhet om betydelsen av god service och kundinriktat uppträdande. Turism och resor TURI Kursen skall ge fördjupad kunskap om turism, dess olika målgrupper och vanliga resvägar och resmål. Kursen skall även utveckla förmåga att med hjälp av dator söka, samla och sammanställa information för att kunna planera, kalkylera och genomföra resor. För att läsa Turism och resor krävs att du har läst Turism. Ung företagsamhet A FE Kursen ska ge dig grundläggande kunskaper och färdigheter i att utifrån en egen affärsidé starta, utveckla och driva ett företag som liknar ett enkelt bolag. Kursen är till största delen en praktisk utbildning. Du kommer tillsammans med andra i ditt UF-företag att fatta beslut, göra misstag, lösa problem för att genomföra affärsidén. Målet är att utveckla egenskaper som samarbetsförmåga, ansvar, kreativitet, initiativförmåga, modighet, prestationsmotivation och flexibilitet, men också att skapa intresse för en framtid som entreprenör/företagare. Under kursen kommer en affärsrådgivare från arbetslivet att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Ung företagsamhet B FE Kursen ska ge dig fördjupade kunskaper och färdigheter i att utifrån en egen affärsplan, driva och avveckla ett UF-företag. Kursen är en kombination av teoretisk och praktisk utbildning. Du kommer att få många tillfällen till att utveckla förmågan att fatta beslut, lösa problem och bli bättre på att undvika och förutse problem. Samarbete med det lokala näringslivet skall också eftersträvas. Deltagande i den regionala UF-mässan kan bli ett minne för livet. För att läsa ung företagsamhet B krävs att du har läst ung företagsamhet A. 9

10 Webbdesign DTR Vi lär oss att skapa webbsidor av god kvalitet gällande innehåll, teknik och design. Vi arbetar övervägande praktiskt med olika programvaror för att kunna göra och publicera en webbsida och ingående delar - text, färg, grafik, animeringar, ljud, scriptspråk samt video. Kursen berör även upphovsrättsregler och andra bestämmelser. Äldre målningstekniker A Äldre målningstekniker B MÅL1210 MÅL (50+100) Kursen ska ge grundläggande kunskaper i äldre målningstekniker. Du kommer att få arbeta med moderna och äldre målningstekniker. Du ges möjlighet att öva i verkstaden och kommer också att arbeta med projekt utanför skolan. 10

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 10/11 och 11/12 Kursutbud Det individuella valet omfattar 300 1 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3. Det utbud som finns med i denna sammanställning är ett

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012 Katalog för lå 2011/2012 INDIVIDUELLA VAL * Som individuellt val erbjuds kurserna i denna katalog. OBS! Kursen startar om det finns tillräckligt många sökande. * Individuellt val skall vara 300 poäng under

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Kursplan Samhällskunskap

Kursplan Samhällskunskap Kursplan Samhällskunskap Undervisning motsvarande Samhällskunskap 1b respektive Samhällskunskap A Kursen syftar till att ge deltagarna ökad förståelse och insyn i hur samhället fungerar och i förlängningen

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 2 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 2 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 2 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet:

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet: Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Friskvård & Hälsa Kursen syftar övergripande till att utbilda ledare som med en bred teoretisk kunskap och med goda praktiska färdigheter kan ta initiativ till

Läs mer

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 Välkommen till Sylteskolan en mötesplats där äventyr och kunskap väntar på dig! Vi vet att kunskap kommer så mycket lättare när intresse och glädje finns. Därför arbetar

Läs mer

2009/2010 INDIVIDUELLT VAL. - Kursbeskrivningar - TILL ÅR 2 OCH 3 inför LÄSÅRET 09/10

2009/2010 INDIVIDUELLT VAL. - Kursbeskrivningar - TILL ÅR 2 OCH 3 inför LÄSÅRET 09/10 2009/2010 INDIVIDUELLT VAL - Kursbeskrivningar - TILL ÅR 2 OCH 3 inför LÄSÅRET 09/10 Kursbeskrivningar I detta häfte presenteras de kurser/kurspaket skolan erbjuder som individuellt val. Här finns både

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram 1 Lärvux Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram Välkommen till Lärvux! Särskild utbildning för vuxna Lärvux finns för dig som - har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12 INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12 I-valsinformation i Skolrestaurangen den 27 januari 2011 kl. 08.15 för åk 1 Sundsgymnasiet Vellinge 1 Individuellt Val 2011/2012 Kurs Poäng Platser Period Estetiska kurser

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Barn- och fritidsprogrammet utbildar dig för arbete med människor i alla åldrar. Programmet ger dig kunskaper och färdigheter i pedagogik, psykologi, sociologi och service.

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Koppling till kursplaner

Koppling till kursplaner Koppling till kursplaner Övnings- och tävlingsmomenten i The Battery Challenge faller inom ramen för undervisning om hållbar utveckling och du kan välja att arbeta ämnesintegrerat eller kopplat specifikt

Läs mer

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Valkatalog inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2012/2013 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år

Läs mer

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 1 Kontakt LärVux Ring eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida:www1.vasteras.se/frimanska/ Besöksadress LÄRVUX Växhuset

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF)

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) Ämne: BARN-, KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET Badverksamhet BKF200 Eleven planerar och leder badverksamhet och simundervisning i grupp så att deltagare stimuleras till aktivitet

Läs mer

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211 Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt i

Läs mer

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår.

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Här följer en kort beskrivning av de kurser som erbjuds som individuellt val under läsåret 2014/2015. Läs mer om kursbeskrivningarna på skolverket.

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Kontakt Lärvux. Besöksadress. Rektor Sven Fallgren sven.fallgren@vasteras.se. Lärare Kerstin Andersson kerstin.h.andersson@vasteras.

Kontakt Lärvux. Besöksadress. Rektor Sven Fallgren sven.fallgren@vasteras.se. Lärare Kerstin Andersson kerstin.h.andersson@vasteras. 2011-2012 1 Kontakt Lärvux Ring gärna eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida: www.vasteras.se/frimanska/vux-larvux/larvux.shtml Besöksadress Lärvux, Frimanska Växhuset

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet NA Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen Innehåll

Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen Innehåll Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen Innehåll Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen... 1 Samtliga arbetsområden 1-6... 2

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

Profilval NA. Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2)

Profilval NA. Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2) Profilval NA Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2) Profil Idrott 300p Hela läsåret Träningslära 1 100p Åk2, Hela läsåret Bioteknik 100p Träningslära 2 100p H Mat. Spec. Linjär algebra

Läs mer

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2015/2016 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02 Valkatalog inför läsåret 11/12 2011-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2011/2012 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år 3 söka

Läs mer

Utvecklas hela livet LÄRVUX. kurskatalog Uppsala. Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkeskurser. www.vux.uppsala.

Utvecklas hela livet LÄRVUX. kurskatalog Uppsala. Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkeskurser. www.vux.uppsala. Utvecklas hela livet LÄRVUX kurskatalog Uppsala Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkeskurser www.vux.uppsala.se 2 Välkommen och studera som vuxen! Har du lust att studera? Är du osäker

Läs mer

Kurskatalog - individuellt val

Kurskatalog - individuellt val Leksands gymnasium Kurskatalog - individuellt val Inför läsåret 2013/2014 Innehåll Kursförteckning 3 Allmän information 4-5 Kursbeskrivning 6-9 2 Kursförteckning i alfabetisk ordning Kursnamn Poäng Kurslängd

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

SPRÅKKURSER...4 Franska... 4 Spanska... 4 Tyska... 4 Italienska... 4 Latin A 100 poäng... 4 Modersmål (ange språk)... 4

SPRÅKKURSER...4 Franska... 4 Spanska... 4 Tyska... 4 Italienska... 4 Latin A 100 poäng... 4 Modersmål (ange språk)... 4 2006-12-15 SPRÅKKURSER...4 Franska... 4 Spanska... 4 Tyska... 4 Italienska... 4 Latin A 100 poäng... 4 Modersmål (ange språk)... 4 DATA OCH TEKNIKKURSER...5 Webbdesign 100 poäng... 5 CAD-teknik A 50 poäng...

Läs mer

Särvux. Sista ansökningsdag 9 maj boras.se/sarvux. Välkommen till. (Särskild utbildning för vuxna) 2015-2016. Sid 1

Särvux. Sista ansökningsdag 9 maj boras.se/sarvux. Välkommen till. (Särskild utbildning för vuxna) 2015-2016. Sid 1 Lär dig mer, repetera dina kunskaper och studera i långsam takt i en liten grupp! Särvux Välkommen till (Särskild utbildning för vuxna) 2015-2016 Sista ansökningsdag 9 maj boras.se/sarvux Sid 1 Välkommen

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 10

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 10 2010-11-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 Valinformation Sid 3-4 Ämne Kurs Sida Data Webbdesign 5 Estetiska ämnen Bild och form grundkurs 5 Sceniskt musikprojekt 5 Idrott Avspänning och stresshantering 5 Bollspel

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Period 4 Hösten 2012 20 augusti 21 december Period 5

Period 4 Hösten 2012 20 augusti 21 december Period 5 Schema HT 2012 Schema för *grundvux Sök senast 6 augusti Period 4 Hösten 2012 20 augusti 21 december Period 5 15 oktober 21 december Kursnamn Kursbeteckning Poäng Schematid Data grund 2PPV DAGH12 50 måndag

Läs mer

Individuellt val till år 3 (åk 13) lå 2015/2016

Individuellt val till år 3 (åk 13) lå 2015/2016 2014-10-23 Individuellt val till år 3 (åk 13) lå 2015/2016 Nu är det dags att välja individuellt val till år 3. Valen görs på Dexter, och systemet är öppet mellan onsdag 26 november kl. 08.00 till fredag

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux Kurskatalog Lärvux Läsåret 2015-2016 Innehåll Innehåll... 3 Vem kan gå på Lärvux?... 1 Syftet med Lärvux... 1 Studierna... 2 Betyg... 2 Vilka ämnesområden finns på träningsskolenivå?... 3 1. Språk och

Läs mer

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Feb 2015 Allmänt utbildningsområde Linköping: PA 3: Ges ht 2015, vt 2016, ht 2016, vt 2018, vt 2019 9PAA12 Läraren och lärarens arbete, 7,5 högskolepoäng samt 9PAA1V

Läs mer

Estetiska perspektiv i Lgr 11

Estetiska perspektiv i Lgr 11 Estetiska perspektiv i Lgr 11 Texter ur samtliga kursplaner utom de estetiska ämnena som självklart omfattar estetiska perspektiv Lgr 11 består av tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år har en utvecklingstörning eller har fått en hjärnskada i vuxen

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Meritpoäng för områdeskurser

Meritpoäng för områdeskurser Meritpoäng för områdeskurser 1 (10) Från och med sommarterminen 2012 kan du som har ett äldre betyg med bokstavsbetyg också få meritpoäng för områdeskurser. Du som har läst enligt de kursplaner som började

Läs mer

Kurskatalog för Kristinegymnasiet EK HU SA INDIVIDUELLT VAL 16/17

Kurskatalog för Kristinegymnasiet EK HU SA INDIVIDUELLT VAL 16/17 Kurskatalog för Kristinegymnasiet EK HU SA INDIVIDUELLT VAL 16/17 INNEHÅLL Sid Sid Innehåll... 2 Vad är individuellt val?... 3 När och hur sker valet... 3 Att tänka på för dig som vill plugga vidare...

Läs mer

Kursmål och kostnader för respektive kurs

Kursmål och kostnader för respektive kurs Bilaga 4 Kursmål och kostnader för respektive kurs Mål för Allmän kurs Vårt mål är att oavsett din bakgrund, förutsättningar och intressen, skapa bästa möjliga villkor för studier och kunskapsutveckling.

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 14/15 och 15/16 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

svenska kurskod: sgrsve7 50

svenska kurskod: sgrsve7 50 Svenska Kurskod: SGRSVE7 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ämnet handlar om hur språket är uppbyggt och fungerar samt hur det kan användas. Kärnan i ämnet är språk

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) 216 gymnasieskola 2011 (EK) Examensmål för ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Innehållsförteckning: Information sidan 1-2 Kurser på grundläggande nivå: Biologi sidan 3 Engelska sidan 4 Fysik sidan 5 Geografi sidan 6 Hem- och konsumentkunskap sidan

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen Lärarexamen steg 5 (alt. steg 2 i annat språk) 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor

Läs mer

Reviderade upplagan 1.0

Reviderade upplagan 1.0 NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA KURSER TILL INDIVIDUELLA VALET I denna katalog hittar du de kurser som erbjuds i Individuella valet. Syftet med det individuella valet är att du skall kunna fördjupa dig inom ett

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen 0,5 Engelska B 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi A 0,25 Historia B 0,5 Historia

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

CAS-vuxenutbildning för dig

CAS-vuxenutbildning för dig SÄRVUX- värmdö CAS-vuxenutbildning för dig Särskild utbildning för vuxna Särvux Värmdö är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning Lidingö Vuxenutbildning www.lidingo.se/vuxenutbildning Kursprogram hösten 2011 Gymnasial Vuxenutbildning Dag Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Arbetssätt o lär. (studieteknik) AR LÄ H11 on 10.00-12.10

Läs mer

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna Komvux i Lund SÄRVUX särskild utbildning för vuxna 2014 Glimmervägen 12 www.lund.se/komvux Bli en del av kunskapens stad Komvux i Lund SÄRVUX - särskild utbildning för vuxna har en utvecklingsstörning

Läs mer