Förenklad anbudsinbjudan Automation Småland. Aktionsforskning och stärkande av nätverk och kompetens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förenklad anbudsinbjudan Automation Småland. Aktionsforskning och stärkande av nätverk och kompetens"

Transkript

1 Förenklad anbudsinbjudan Automation Småland Aktionsforskning och stärkande av nätverk och kompetens

2 Förenklad anbudsinbjudan Automation Småland Aktionsforskning och stärkande av nätverk och kompetens i Automation Småland Bakgrund Den svenska tillverkningsindustrin står inför stora utmaningar och tusentals jobb har försvunnit bara från Gnosjöregionen (Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryds kommuner) de senaste åren startade projekt Automation Småland i ett försök att vända trenden genom att visa på möjligheterna att effektivisera tillverkningen genom automatisering. I december 2014 avslutades Automation Småland, och ett fortsättningsprojekt utvecklades. I juni 2015 fick projektledningen beslut om fortsatt medfinansiering från Strukturfonderna (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden) för perioden Nätverket omfattar i dagsläget cirka 25 lokala företag (huvudsakligen automationsleverantörer), som under har ökat sin kompetens om nätverksbaserad affärsutveckling baserat på automation och dess möjligheter, bl.a. genom workshops, kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan företagen, akademiska samarbetspartners och andra lokala och regionala aktörer. Kompetensen som automationsföretagen i nätverket, tillsammans med akademiska samarbetspartners och andra aktörer i regionen, besitter ska ytterligare stärkas och spridas vidare framförallt inom metall-, plast- och träindustrin både bland fler automationsleverantörer och automationsföretagens kunder. Målsättningarna för Automation Småland ( ) är att nätverket ska växa till sextio företag över hela Jönköpings län. Automation Småland har under åren fått allt starkare band till forskningen vid flera lärosäten som också medverkar i den fortsatta satsningen. Finansieringen av nästa steg omfattar tre år och kommer från kommunerna i Gnosjöregionen, Region Jönköpings län, Almi, Den Regionala Utvecklingsfonden genom Strukturfondsprogrammet Småland och Öarna (Tillväxtverket), Svensk Industriförening (Sinf) tillsammans med Linköpings universitet, Chalmers tekniska högskola, Tekniska Högskolan i Jönköping och Luleå tekniska universitet. Uppdragets innehåll En projektansökan har godkänts av Tillväxtverket Småland och Öarna (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden) för genomförande av ett utvecklingsprojekt. I ansökan beskrivs aktionsforskarens/ forskarnas roll. 2 Arbetet med kontinuerlig uppföljning, utvärdering och lärande är centralt bl.a. för att projektledningen, deltagarna och övriga aktörer skall kunna följa och rapportera när och på vilket sätt projektet successivt uppnår sina mål. Genom att utvärderare följer projektet från start till avslut förses projektledningen liksom projektets övriga aktörer med kontinuerliga analyser och reflektioner kring resultat och lärande i processen, och hur de kan användas i pågående projekt och andra liknande framtida processer. Uppföljning och utvärdering är dessutom en viktig del av ledningsfunktionen. Förutom aktionsforskarna och effektutvärderaren har såväl projektägaren som styrgruppen och projektledaren ett stort ansvar för uppföljning och utvärdering, samt för att kontinuerligt utveckla projektet såväl operativt som strategiskt. 1 För vidare information se projektbeskrivning (del av ansökan till Strukturfonderna, Småland och Öarna, ERUF ) i Bilaga 1. 2 Vi förutsätter att aktionsforskningsuppdraget genomförs av mer än en forskare/utvärderare. Därför används pluralformen. 2

3 Projektledaren är huvudansvarig för att avrapportera mot medfinansiärer och andra projektaktörer muntligt genom närvaro vid möten med bl.a. politiker och företagare, styrgruppsmöten etc. och skriftligt bl.a. i kvartalsvisa rapporter till Tillväxtverket. Aktionsforskarna behöver därmed etablera ett tätt samarbete för kunskapsutbyte och kontinuerlig uppföljning av projektets processer. Projektet innehåller två typer av metoder för utvärdering/uppföljning: aktionsforskning och effektutvärdering. Genom denna anbudsförfrågan upphandlas aktionsforskare. Projektledningen och Styrgruppen, aktionsforskarna och effektutvärderaren bär tillsammans ansvaret för att sprida resultatet av utvärderingen till medfinansiärer, aktörer på läns- och Smålandsnivån samt till det nationella forumet inom automation som skapades under föregående projektperiod. Dessutom fungerar bla. Region Jönköpings län, ledningen i Produktion2030 samt andra samarbetsparter på regional och nationell nivå som vidareförmedlare av information och erfarenheter, och förväntas även agera stödfunktioner och rådgivare i dialog med Projektledningen, Styrgruppen, aktionsforskarna och effektutvärderaren. Aktionsforskarnas uppgift Aktionsforskning är en lärande, kontinuerlig uppföljning av projektets verksamheter. Genom aktionsforskningen är företagen, tillsammans med aktionsforskarna, samleverantörer av lärande och kunskap som förvaltas och återanvänds i processen, och som också sprids bland nya nätverksmedlemmar, till automationsföretagens kunder liksom till hela regionens industri och övriga projektaktörer, det nationella automationsforumet, etc. I början av projektperioden möts aktionsforskare och effektutvärderare samt projektledaren för att tillsammans fastställa parametrar för att identifiera och beskriva förväntade och ej förväntade, önskvärda och oönskade förändringar som sker i relation till målsättningarna. Aktionsforskarna ansvarar lämpligen för kartläggning och rapportering av mätpunkter som t.ex. antalet forskningsprojekt med x antal företag, företagens upplevelse av nyttan med och kunskapshöjning genom samverkan med högskola och universitet, antal företag/projekt som får forskningsstöd genom programutlysningar och antalet akademiska artiklar. Aktionsforskare kommer framförallt att: Kontinuerligt kartlägga behov och förutsättningar som finns hos företagen och deras kunder för att möjliggöra utveckling med hjälp av innovation och automation. Målgruppen är näringslivet (framförallt industrisektorn) i Gnosjöregionen (Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd kommuner) samt övriga länet och Småland. Samverka med företagen för att identifiera, generera och/eller leverera kunskapsskapande och innovationsfrämjande aktiviteter som företagen behöver. Fastställa behovs- och intresseområden inom automation bland nätverksföretagen i nära samverkan och kontinuerlig dialog med företagen. Exempel på områden är t.ex: omvärldskunskap, beställarkompetens och teknisk kunskap hos automationskunder, affärs- och produktutveckling hos automationsföretagen, företagssamarbete kring automationslösningar, mm. 3

4 Skapa kunskapsgenererande nätverksaktiviteter - t.ex. workshops och marknadsundersökningar - tillsammans med företagen. Aktiviteterna skall motsvara de behovsbeskrivningar och de områden som har definierats tillsammans med företagen (se ovan för exempel på områden). I de fall där aktionsforskarna själva inte kan generera eller tillhandahålla den kompetens som företagen efterfrågar skall aktionsforskarna indikera och föreslå andra aktörer som kompletterar och berikar tillgången till för företagen nödvändig kunskap. Dokumentera kunskapsgenererande aktiviteter i bild och text i ett antal delrapporter. Leverera slutrapport per den 31 maj Anbudets giltighet och form Anbud skall: innehålla företags/ akademisk institutions namn, kontaktperson, adress, telefonnummer och organisationsnummer, vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivarna, vara bindande till och med , vilken skriftligen skall bekräftas i anbudet. vara inlämnat senast i 3 exemplar i ett slutet kuvert till Business Gnosjöregion AB (BGR AB), Business Gnosjöregion AB, Arenum, Anderstorpsvägen Gislaved. Ett USB-minne med anbudets samtliga dokument i digitalt format skall bifogas försändelsen. Krav på anbudsgivare Juridisk ställning Anbudsgivaren och samtliga eventuella underleverantörer skall vara juridiska personer och uppfylla lagenligt ställda krav avseende registrerings-, skatte och avgiftsskyldigheter. Anbudsgivare skall som bevis bifoga: Kopia på det vid anbudslämnandet gällande registreringsbeviset för företaget från Bolagsverket eller motsvarande. Ekonomisk och finansiell ställning Anbudsgivaren skall ha en stabil finansiell och ekonomisk ställning. Det är av stor vikt för BGR AB att uppdraget inte påverkas negativt av att leverantören har en instabil ekonomi. BGR AB kommer att kontrollera och bedöma anbudsgivarens ekonomiska ställning med hjälp av UC AB:s riskklassning. Anbudsgivaren skall, för att möta kravet avseende ekonomisk stabilitet, uppfylla minst UC:s riskklass 3. Kompetens, kapacitet och erfarenhet Den konsult/konsulter som för Anbudsgivarens räkning skall utföra uppdraget, skall ha lämplig utbildning och erfarenhet för uppdraget. Som bevis skall CV bifogas tillsammans med annan dokumentation som kan bekräfta uppgivna kunskaper. Minst tre referenser från andra liknande uppdrag under de senaste fem åren som aktionsforskare/kunskapsgenerator/kunskapsleverantör skall bifogas. 4

5 Aktionsforskarna skall motsvara följande kriterier: Flerårig (min. 5 år) gedigen och väl dokumenterad erfarenhet från aktionsforskning kopplad till FoI och kompetensförsörjning inom näringslivet. Omfattande nätverk bland leverantörer av kompetens, forskning och innovation (företrädelsevis universitet, högskolor och andra forskningsinstitutioner/aktörer) anpassad till de kompetensbehov som framkommer genom samarbetet med företagen i Automation Småland. Vilja och kapacitet att samarbeta med andra leverantörer av kompetens, forskning och innovation. Ovanstående punkter verifieras genom den dokumentation och referenser som omnämns under rubriken kompetens, kapacitet och erfarenhet ovan. Kvalitetssäkring Anbudsgivaren skall dokumentera och bilägga exempel på erfarenhet av kvalitetssäkring i aktionsforskningsverksamheter. Kvalitetssäkringen av processer vid anordnande och uppföljning av aktiviteter och utvärderingssteg skall beskrivas. Exempel skall lämnas på hur forskarna rapporterar kring t.ex.: aktiviteter som inte håller tillräckligt hög kvalitet, tillfällen då ej tillräckligt många deltagare anmält sig, avbrottshantering, kostnadseffektivitet i förhållande till kvalitet vid arrangemang av aktiviteter. Underleverantörer Anbudsgivaren skall uppge eventuella underleverantörer. Underleverantören och dess personal skall uppfylla samtliga krav som ställs på anbudsgivaren. I det fall underleverantörer anlitas skall anbudsgivaren i anbudet beskriva på vilket sätt underleverantören/underleverantörerna uppfyller ställda krav. Anbudsgivaren är ansvarig för samordning och koordinering av aktionsforskningsaktiviteterna. Metodik Anbudsgivaren skall i sitt anbud ge förslag till metodik för genomförande av aktionsforskning enligt de krav som beskrivs ovan under rubriken Aktionsforskarnas uppgift. Rapportering Långsiktig hållbarhet och horisontella kriterier Anbudsgivaren skall, i sin rapportering, beskriva hur de aktiviteter som genomförts inom aktionsforskningen kan integreras i den fortsatta verksamheten inom Automation Småland och inom industrisektorn generellt, för att säkerställa att processerna blir långsiktigt hållbara även efter det att projektet avslutats. Aktionsforskarna skall också beskriva på vilket sätt de horisontella kriterierna bättre miljö, jämställdhet samt lika möjligheter och icke diskriminering hanteras i aktionsforskningen och kompetenssamarbetet med företagen. Periodicitet för rapportering fastställs tillsammans med projektledningen och styrgruppen för Automation Småland. Dokumentation av aktionsforskningsaktiviteter Anbudsgivaren är ansvarig för dokumentation av varje aktivitet. Samtliga aktivitetstillfällen skall registreras med närvarolistor med namn på samtliga deltagare, antalet kvinnor, respektive män, och företagets/organisationens namn. Anbudsgivaren skall framställa en skriftlig rapport för varje aktivitetstillfälle, samt en slutrapport enligt beskrivningen ovan under rubriken Aktionsforskarnas uppgift. Rapporterna skall tillställas 5

6 Projektledaren och Styrgruppen för Automation Småland samt BGR AB. Tidpunkter för överlämnandet av rapporter fastställs av aktionsforskarna, projektledaren och styrgruppen för Automation Småland. Projektperioden Projektperioden för Auotmation Småland är Pris Pris (exkl. moms) skall lämnas för anbudsgivares och eventuella underleverantörers tid fördelad mellan forskartid, tid för nätverkande aktiviteter med företagen och övriga aktiviteter i SEK/tim samt totalkostnad för den angivna projekttiden. Ett fast pris skall lämnas för hela projektperioden. En nedbrytning av offertens ingående delar (aktiviteter med tidsuppskattning, pris per timma och andra ingående kostnader) skall redovisas. Rese- och logikostnader skall inkluderas. För resor i bil skall kostnaden per mil specificeras. Hela uppdragets omfattning, inkluderat kostnader för eventuella underleverantörer, skall täckas av lämnat pris. Fakturering och betalning Fakturering skall ske för genomförda aktiviteter löpande och enligt överenskommelse med BGR AB. Betalning sker mot faktura inom 30 dagar efter fakturans ankomstdatum. Äganderätt Business Gnosjöregion AB och övriga i projektet ingående parter, skall äga rättigheten till allt material som produceras och tas fram inom ramen för uppdraget. Ändringar och tillägg till ABK 09 gällande ägande-, upphovs- och nyttjanderätt Med ändring av ABK har Beställaren upphovsrätt enligt upphovsrättslagen till allt arbetsresultat som produceras inom ramen för uppdragsavtalet. Anbudsgivaren har emellertid upphovsrätt till de metoder och dylikt som dessa/denne utvecklat utan direkt anknytning till uppdraget. Parterna kan ingå avtal om att anbudsgivaren äger nyttja arbetsresultaten för egen del, men sådan överenskommelse skall, för att vara giltig, dokumenteras skriftligt av behörig företrädare för anbudsgivare och Beställare. Allt arbetsmaterial som tillkommer i samband med uppdraget skall överlämnas till Beställaren fortlöpande eller senast vid slutredovisningen. Anbudsgivaren ansvarar för arbetsresultat, besiktning, med mera intill dess att slutredovisning skett. Prövning och utvärdering av anbud Business Gnosjöregion AB följer god affärs- och upphandlingssed, och tillämpar LOU. Först prövas att anbuden uppfyller de formella kriterierna, att det inkommit i rätt tid, är undertecknat av behörig företrädare och författat på svenska. Anbuden kommer att prövas av en utvärderingsgrupp med deltagare från projektets styrgrupp. Leverantören skall beskriva hur anbudet lever upp till kriterierna under rubrik Kriterier för värdering av anbud nedan. 6

7 Kriterier för utvärdering av anbud Vi kommer att anta det anbud som har kvalificerat sig och är ekonomiskt mest fördelaktigt enligt nedanstående kriterier. Inkomna anbud värderas på en skala 1-5 och viktas enligt nedan: 1) Grundlig och dokumenterad kunskap om och erfarenhet av industrisektorn och dess olika branschers behov samt betydelsen av automation och innovation i enlighet med målen för Produktion2030: 25%; Ingående och dokumenterad erfarenhet av näringslivsutvecklingsrelaterad forskning kopplad till företag i Gnosjöregionen (Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner) samt regionens lokala och regionala aktörer: 20% = 45% 2) Pris: 45% 3) Metodik: 10% Vad beträffar dokumenteringskrav samt referenser, se rubrik kompetens, kapacitet och erfarenhet ovan. Kommersiella villkor Avtalsperiod Avtal avses löpa t o m Slutredovisningsperidoden är Prisangivelser Pris för hela uppdraget skall anges i SEK exklusive mervärdeskatt. Reservation BGR AB förbehåller sig rätten att förkasta inkomna anbud om de inte uppfyller de krav som stipuleras i denna anbudsinbjudan. Ersättning för upprättande av anbud Ersättning för upprättandet av anbud utgår ej. Avtalsbundenhet Avtalsbundenhet inträder när skriftliga avtal undertecknats av behöriga företrädare för båda parter. BGR AB

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za14.0030 ANBUD/Ledarskapsutvecklare Anbudet skall ha kommit in: 2014-04-28 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-09-22 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av Granskningsrapport Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid Tekniska nämnden och Servicenämnden Hösten 2011 Granskning utförd av AffärsConcept i Stockholm AB på uppdrag av Stadsrevisionen, Malmö Stad

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer