Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium"

Transkript

1 Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan VÄSTERÅS Tel //

2 Innehåll Innehåll... 2 Handlingsplan för Västerås Idrottsgymnasium 2011/ Bakgrund Mål Definitioner... 3 Diskriminering... 3 Annan kränkande behandling... 3 Mobbning Handlingsplan :1 Ansvar :2 Förebyggande arbete (se även bilaga 2 En överenskommelse över tre år ) :3 Aktivt arbete när något inträffar som strider mot lagen Information Uppföljning, utvärdering och revidering av handlingsplanen... 6 Bilagor Bilaga 1 Trivselpolicy för Västerås Idrottsgymnasium Bilaga 2 En överenskommelse över tre år Bilaga 3 Here 4 U 2

3 Handlingsplan för Västerås Idrottsgymnasium 2011/12 1. Bakgrund Västerås Idrottsgymnasium ska tillämpa gällande lagstiftning (kapitel 14a i skollagen). Lagens syfte är att ge skolan ett tydligt ansvar för alla barns och elevers trygghet i skolan. Skolor och förskolor skall genom aktivt arbete förhindra och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. För att omsätta lagen i verksamheten ska varje skola ha en handlingsplan vilken beskriver hur skolans arbete med lagen skall gå till. 2. Mål Lagen innebär att skolan skall tillse att ingen av dess elever skall utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling på grund av: Kön Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Sexuell läggning Funktionshinder Annan kränkande behandling Dessa har vi valt att kalla diskrimineringsgrunderna. På Västerås Idrottsgymnasium skall elever eller personal inte utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Skolan skall sträva mot att varje elev: visar respekt och omsorg för andra människors egenvärde. tar avstånd från alla former av förtryck och kränkande behandling. utvecklar förmågan att medvetet ta ställning i frågor som rör diskrimineringsgrunderna utifrån egna kunskaper och erfarenheter. utvecklar en god självkänsla och sin empatiska förmåga. 3. Definitioner Så här definierar vi på Västerås Idrottsgymnasium begreppen: Diskriminering - är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller grupper. Exempelvis om den enskilda skolan har lokaler, scheman, regler eller arbetssätt som missgynnar en elev utifrån de sex diskrimineringsgrunderna (se punkt 2). Annan kränkande behandling - ett uppträdande som kränker en persons värdighet utöver diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling och trakasserier kan utföras av och drabbar både vuxna och elever och kan äga rum när som helst i alla miljöer. Flera av de handlingar som ryms under annan kränkande behandling är brottsliga även om de utförs av underåriga. Exempel på kränkning kan vara: fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag, knuffar och sparkar) verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad skällsord). 3

4 psykosocial (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, negativt kroppsspråk, blickar och miner). text- och bildburna (t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, chat, sms, msn och mms). Det är individen som avgör om beteendet eller handlingen är kränkande. Mobbning - Mobbning är en form av kränkning som förutsätter att man kränkts vid upprepade tillfällen under en längre tid. Det råder dessutom obalans i maktförhållanden mellan dem som utsätter och den som utsätts. 4. Handlingsplan 4:1 Ansvar Huvudansvarig för tillämpningen av lagen är skolledningen. All personal på skolan äger tillsammans ansvaret att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan antas var i strid med lagen. På skolan bedrivs sedan hösten 2009 ett samarbete med organisationen Here 4 U. Skolledningen ansvarar för händelser där personal kränker elev. Antimobbningsteamet (Here 4 U) ansvarar för det praktiska arbetet när det gäller kränkningar elever emellan. I teamet ingår följande befattningar: - rektor - lärare - skolsköterska Alla i skolledning och Here 4 U ska regelbundet utbildas för att kunna arbeta i lagens anda. Here 4 U:s arbete leds av utsedd lärare (Maria Zachrisson och Ulrika Falk). Bra kontakt med polisen har också byggts upp. 4:2 Förebyggande arbete (se även bilaga 2 En överenskommelse över tre år ) Handlingsplanen skall, till innehåll och arbetssätt, vara väl känd av personal, elever och vårdnadshavare. Skolans trivselpolicy (se bilaga 1) skall vara väl kända av personal, elever och vårdnadshavare. All personal har ansvar att se och reagera och meddela Here 4 U eller skolledningen om någon elev utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. All personal skall regelbundet få kunskaper för att kunna upptäcka diskriminering, trakasserier eller andra kränkningar. Mentorer har ett särskilt ansvar att hålla kontinuerlig kontakt med sina elever och genom dessa kontakter upptäcka och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Alla elever ska reagera vid brott mot lagen. De elever som blivit utbildade till kamratombud har ett särskilt ansvar att förebygga och upptäcka diskriminering eller annan kränkande behandling i sina klasser och meddela personal på skolan. 4

5 Elevskyddsombuden har speciellt ansvar för elevernas arbetsmiljö, därigenom också ett ansvar för att upptäcka och motverka diskriminering och kränkande handlingar. Here 4 U-gruppen ansvarar för att utreda och åtgärda ärenden där elev kränkt annan elev samt driva och utvärdera det förebyggande arbetet i skolan. Trivselpolicy (se bilaga 1) Temaverksamhet i olika ämnen Årlig utvärdering av handlingsplanen. Detta sker på skolan under med liv & hälsa, ung undersökningen (landstinget). 4:3 Aktivt arbete när något inträffar som strider mot lagen Om personal handlar i strid med lagen och diskrimineringsgrunder skall rektor ansvara för att ärendet omedelbart utreds och nödvändiga åtgärder vidtas. Rektor ansvarar dessutom för uppföljning av ärendet med berörda personer samt kontrollerar att lagen efterlevs. Alla som arbetar på skolan skall meddela rektor om man misstänker att personal agerat i strid med lagen och diskrimineringsgrunderna. Misstänker personal, elev eller förälder att elev kränks av annan elev, elever eller personal skall Here 4 U eller skolledning omedelbart informeras. Rektor samlar information från berörd (elev, personal) som kränkts. Bedöms ärendet vara ett mobbningsärende agerar antimobbningsteamet utifrån antimobbningsplanen. Bedöms ärendet vara av annan art lämnas ärendet till skolledningen för hantering. Samtala och samla information med den/de elever eller personal som kränker eller diskriminerar. Alla gjorda insatser i ett ärende, oavsett om det är personal eller elev som utfört handlingen, ska dokumenteras skriftligt och dokumentet ska arkiveras på skolan i minst tio år efter avslutat ärende. Detta gäller oavsett om det är personal eller elev som utfört handlingen. 5. Information - Handlingsplanen skall göras känd för all personal, elever och föräldrar genom allmän information via skolans hemsida, föräldra- och elevmöten samt via informationshäfte. - All idag anställd personal har fått en genomgång av lagen och handlingsplanen. Vid varje läsårsstart skall en kort repetition ges till all personal och elever. - Nyanställd personal skall informeras av rektor om skolans handlingsplan och arbetet med denna. - Eventuella lärarkandidater skall informeras av respektive handledare. 5

6 6. Uppföljning, utvärdering och revidering av handlingsplanen Uppföljning och utvärdering av skolans arbete med att tillämpa lagen skall ske löpande samt redovisas i samband med årlig kvalitetsredovisning. Vid uppföljning och utvärdering skall personal och elever finnas representerade. Följande frågor bör tas upp vid uppföljning, utvärdering: - Hur har informationen nått ut? - Vilka förebyggande åtgärder har vidtagits under läsåret? - Hur har eventuella ärenden hanterats och följts upp? - Bör något ändras i handlingsplanen? - Vad är elevskyddsombudens åsikt om skolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling? I samband med utvärderingen prövas om planen bör revideras och/eller om det finns sådant (fortbildning, information och dylikt) som bör prioriteras under det kommande året. Förslag om revidering och/eller prioriteringar lämnas till skolenhetschefen som tar upp det som ett beslutsärende. FÖR VÄSTERÅS IDROTTSGYMNASIUM Åke Johansson rektor Matilda Hasler ordf. elevrådet.... namnteckning namnteckning 6

7 7 Bilaga 1

8 8 Bilaga 2

9 Bilaga 3 Here 4 U är en organisation som arbetar för att barn och ungdomar ska ha det bra. Kortfattat kan man säga att vi arbetar för en tryggare och roligare skola. Vi finns idag på 15 skolor runtom i Västerås. Både på gymnasiet och i grundskolan (åk 7-9). Det totala antalet medlemmar är i skrivande stund ca 200 st. Vilka är med i Here 4 U? Medlemmar är elever runt om i skolorna som vill engagera sig för sina kompisar. Genom att hjälpa andra kan man också hjälpa sig själv. En del medlemmar har alltid lyckats tidigare i livet, och en del har misslyckats. En del har varit skötsamma, och en del har kanske tidigare varit i kontakt med polis och socialtjänst. Det som förenar dessa båda grupper är ett brinnande intresse och engagemang för framtiden och sina medmänniskor. De har alla något att ge! I Here 4 U får alla får alla chansen att lyckas. Destruktiv energi omvandlas till positiv. Hur länge har Here 4 U funnits och hur har det gått? Here 4 U har funnits i åtta år och konceptet är utvärderat och "kvalitetssäkrat". Minskat klotter, minskad rasism, minskad mobbning, effektivare antidrogarbete, färre konflikter och en lugnare skola är resultatet. Hokus pokus? Inte alls! Däremot har vi målmedvetet och långsiktigt arbetat för att föra in nya metoder till skolan. Vad gör man i Here 4 U? Man går på utbildning, läser poängkurser, går på veckomöten, deltar i seminarier, lyssnar på föreläsare, åker på studiebesök, pratar med politiker, vaktar i aulan, stöttar mobbade, hjälper kompisar med missbruk till behandling m.m. Allt detta görs med fokus på vårt uppdrag: att skapa så bra barn/ungdomsmiljöer och skolor som möjligt! Vilka mer är med? I Here 4 U:s ledningsgrupp finns representanter från Ungdomspolisen, Iris, Barnombudet, Värna Västerås, Brottsofferjouren och deltagande skolor. Vi träffas tre gånger varje termin för att t ex ta strategiska beslut eller prata policy. Vad är målet? Målet är att vara den mest framgångsrika organisationen i Sverige som arbetar med förebyggande barn- & ungdomsarbete. Vi vill ha ca 300 medlemmar fördelat på 25 skolor. Vi vill att våra barn och ungdomar ska erbjudas breda konstruktiva vägar. Vi vill ta vara på och uppmuntra den kraft och det engagemang ungdomen har. Here 4 U ska vara en kanal för detta. Hur får jag veta mer? Kontakta oss : Nicklas Wennersten, samordnare, telefon Therese Ankreus, samordnare, telefon eller besök The future is bright! 9

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING Innehåll Utvärdering från läsåret 2012/2013 Uppdaterad plan inför 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Mål och vision...3 Utvärdering av Planen mot

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Framtagen oktober 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskola: Regnbågen Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning Bild: Grimms. På vår förskola ska alla känna sig trygga

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Tångvallaskolan, Skanör 2006-08-15 Upprättad 2009-02-10 Uppdaterad 2013-09-26. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tångvallaområdet

Tångvallaskolan, Skanör 2006-08-15 Upprättad 2009-02-10 Uppdaterad 2013-09-26. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tångvallaområdet Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tångvallaområdet 1 Likabehandlingsplanens innehåll 1. Likabehandlingsplanens innehåll. 2 2. Tångvallaområdet....3 3. Vision...3 4. Mål..3 5. Elevhälsa..3

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Solna Stad Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Vision s.3 Så säger lagen s.3 Likabehandling s.3 Definitioner och begrepp s.4 Diskrimineringsgrunderna s.4

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Förskolor: Focken, Jollen, Isjakten, Ekan och Båten Skolor och fritidshem: Långtorpsskolan, Bråviksskolan och Lindöskolan Likabehandlingsplan för förskolor och

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING OCH ALL FORM AV KRÄNKNING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING OCH ALL FORM AV KRÄNKNING HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING OCH ALL FORM AV KRÄNKNING För Vindelns fritidsgård och övrig kommunal ungdomsverksamhet Fastställd av utbildnings- och fritidsnämnden 2008-12-12, 87. Reviderad av Ungdomsverksamheten

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer