Vision för fritidspolitiken i Jönköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun"

Transkript

1 Vision för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Ks 2011:527 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Vision för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige

2 2

3 Vision för fritidspolitiken i Jönköpings kommun

4 FÖRORD Jönköpings framtid beror på hur vi idag tar hand om och vägleder våra barn och ungdomar samt ger dem rätt förutsättningar. För att Jönköping ska vara en attraktiv kommun att besöka eller bosätta sig i behövs mer än högskola, arbete och bostäder. Möjligheten till en rik och aktiv fritid är en allt viktigare faktor då företag väljer var de ska etablera sig och då människor väljer ort att bosätta sig i. Samhällsnyttan med en god fritidsverksamhet är svår att mäta i pengar. Men vi vet att en person, ung som gammal, genom god fysik och välmående har lättare att klara alla de krav som ställs i dagens samhälle. Vi vet också att ungdomar som hamnat snett kan kosta miljontals kronor varje år, förutom all förtvivlan och sorg som finns hos drabbade känslor som inte går att mäta i pengar. Vi ser satsningar inom idrotts- och fritidssektorn som en investering där man får en ränteintäkt i form av välmående invånare och därmed lägre samhällskostnader. Vision Erbjuda alla kommuninvånare, besökare och blivande medborgare att kunna utöva olika former av motion och idrott, samt upplevelser via mötesplatser, som leder till en social gemenskap, förbättrad folkhälsa och ökat välbefinnande. Vision för fritidspolitiken i Jönköpings kommun fastställdes av kommunfullmäktige den 23 februari innehåll Förord... 2 Vision... 2 Verksamhetsidé och samhällsnytta... 3 Mål, medel och metoder God hushållning... 4 Positiv utveckling... 6 Goda livsvillkor... 8 Hållbar utveckling Elitidrott...12 Idrotten och naturen som utvecklingskraft Andra övergripande ställningstaganden FOTO: SMÅLANDSBILDER, MIKAEL NYANDER OCH joakim walltegen 2 VISION

5 Verksamhetsidé och samhällsnytta Fritidsnämndens verksamhet ska sträva mot långsiktiga och hållbara lösningar ur sociala, ekologiska samt ekonomiska perspektiv, såväl i nämndens arbete som i samarbete med föreningar, näringsliv och andra förvaltningar. Jönköping har ett brett och rikt föreningsliv där medlemmar erbjuds gemenskap och meningsfull fritid, vilket är av särskilt stor betydelse för barn och ungdomar. Ideella sektorn ska känna stöd i utvecklingen av sin verksamhet. En god fritidsverksamhet ger positiva effekter i samhällsnytta. Om vi med väl utvecklad verksamhet och stöd till den ideella sektorn kan hjälpa en (1) ungdom att göra rätt val, förbättra hälsostatusen hos en (1) person så har totala samhällskostnaden minskat radikalt. Vårt synsätt ska vara att se varje individ som en resurs och bygga vidare på det som främjar det sunda och goda. Anläggningar, egna eller föreningars, ska byggas och drivas energisnålt och på det mest gynnsamma sättet för miljö och ekonomi. Eliten föds ur bredden och eliten bidrar till att öka bredden. Denna gynnsamma utveckling inom flera idrotter i kommunen är viktig att beakta. Elitverksamhet bidrar till profilering av Jönköping som en attraktiv kommun. Besökare till kommunen (turister, tävlingsdeltagare, evenemangsbesökare) ger intäkter i vår kommun som kommer näringslivet, och därmed kommunen, till del. I föreningslivet ska barn och ungdomar få möjlighet att utvecklas och upptäcka att de kan påverka i samhället genom demokrati. Kommunen stödjer föreningar för att de erbjuder en bra fritid men också för det demokratiska arbetet. mål, Medel och metoder Aktivitetsarena byggs i Knektaparken för bl a. kanotsportens behov. Rosenlundsbadet ska utvecklas för att bli attraktivare och få fler besökare och nöjda kunder. Fritidsnämndens anslag per capita ska ligga i det övre intervallet bland jämförbara kommuner. En jämförelse visar att vi kostnadsmässigt i satsningar på fritid och idrott idag (2011) ligger långt efter övriga jämförbara kommuner, vilket inte är långsiktigt hållbart. Friidrottsarena byggs för att möta behov för såväl träning som tävling. Elitidrottsstrategi tas fram i samarbete med Destination Jönköping. Utbyggnadsplanering och strategi för konstgräs. Vi ska verka för att tiden man är aktiv i förening ökar. Andelen föreningsaktiva ska öka jämfört med 2009 års nivå. Kulturell bakgrund och underrepresenterat kön ska särskilt beaktas. Många föreningar får bidrag för ungdomsverksamhet, men besluten fattas av vuxna. Unga måste också få vara med och påverka! Därför ska föreningar som har en stor andel ungdomar i styrelsen också kunna få extra ekonomiskt stöd. VISION

6 GOD HUSHÅLLNING VAD Fritidsnämndens verksamheter ska sträva mot långsiktiga och hållbara lösningar ur sociala, ekologiska samt ekonomiska perspektiv, såväl i nämndens arbete som i samarbete med föreningar, näringsliv och andra förvaltningar. HUR Fritidsnämnden ställer sig positiv till en samverkan mellan kommun och näringsliv kring sponsring av anläggningar, exempelvis bidrag till investering eller drift, namngivning av nya eller befintliga anläggningar med mera. MÄTBARA MÅL: Fem anläggningar ska bli föremål för sponsring under visionsperioden. Föreningar som minskar negativ miljöpåverkan i sin verksamhet ska kunna ges särskilt bidrag. Mätbara mål: Minst fem föreningar/år ska förbättra sin miljöpåverkan, redovisning från förening av miljöeffekter före och efter genomförd åtgärd. Fritidsnämnden ska bevaka infrastrukturen kring fritidsfrågorna i stadsplaneringen. Det kan bland annat ske genom fysiskt aktiverande utformning av de offentliga rummen, genom att gång- och cykelvägar till idrottsanläggningar ges en säker utformning. Mätbara mål: Varje kommundel ska ha en fungerande yta för spontanidrott och lokal för annan föreningsverksamhet. 4 VISION

7 E-tjänster och digitala verktyg etableras och utvecklas inom flera av fritidsnämndens verksamheter, med avsikt att förenkla för föreningarna. Mätbara mål: Minst två nya e-tjänster ska utvecklas under visionsperioden. Vilka e-tjänster bestäms i samråd med föreningslivet. Befintliga e-tjänster ska utvärderas och utvecklas. EGNA ANTECKNINGAR Övrigt Jönköpings ungdomsportal Ung036 ska utvärderas löpande. Projektet Ung Arena, som pågår, syftar till att stärka livssituationen för ungdomar som inte börjar eller hoppar av gymnasieutbildning. Ung Arena är ett samverkansprojekt där fritidsförvaltningen ingår. Sociala medier ska användas som ett redskap i fritidsnämndens arbete i syfte att marknadsföra verksamheter. Projektet SpelArena kan vara grunden för en lokal dataspelsindustri i Jönköping. Jönköping skulle kunna bli ett föredöme för kopplingen mellan digitalkultur och det lokala näringslivet. En lokal datorspelsbransch kan dra fördelar av att Jönköping är värd för DreamHack världens största LAN. Genom kontinuerlig omvärldsbevakning ska positiva trender implementeras i fritidsnämndens verksamheter. Forskning som är relevant för fritidsnämndens verksamheter kan fungera som underlag inför beslut. VISION

8 POSITIV UTVECKLING VAD Jönköping har ett brett och rikt föreningsliv där medlemmar erbjuds gemenskap och meningsfull fritid, vilket är av särskilt stor betydelse för barn och ungdomar. Ideella sektorn ska känna stöd i utvecklingen av sin verksamhet. HUR En modell för föreningssamtal utvecklas och integreras i verksamheten. Målet är att fånga upp och fastställa föreningarnas situation avseende t ex medlemsutveckling, ledarbehov, anläggningsbehov, med syfte att skapa underlag för inriktningsbeslut och strategier för hur kommunen kan stödja. Mätbara mål: Att under två år ha strukturerade samtal med alla föreningar både bidragsberättigade och presumtiva bidragsberättigade. Verktyg skapas för att uppmuntra föreningslivet att ordna motionsalternativ när elit- och tävlingsverksamhet inte längre attraherar eller är möjligt. Mätbara mål: Minst två motionsgrupper per år ska startas i föreningsregi. De ekonomiska förutsättningarna är en viktig del i föreningslivets utveckling. Mätbara mål: Under visionsperioden ska fritidsnämnden utvärdera utfallet av senaste justeringen av föreningsbidragen. 6 VISION

9 I varje fritidsområde ska barn och unga få möjligheten att pröva på olika fritidsaktiviteter utan att i tidig ålder tvingas till specialisering. Målgrupp: barn 7 10 år. Mätbara mål: Antalet aktivitets- och idrottsskolor ska öka med 20 % under mandatperioden, andelen underrepresenterat kön ska uppgå till minst 45 %. Säkerställa att aktivitets- och idrottsskolor finns i stadsdelarna Råslätt, Öxnehaga, Österängen och Huskvarna Söder. EGNA ANTECKNINGAR Övrigt Föreningarna ska erbjudas årliga ledarskapsutbildningar inom efterfrågade områden. Utbildningarna ska genomföras i samarbete med lämpligt studieförbund. Utbildningar med särskild satsning på att behålla unga inom föreningslivet ska prioriteras. Fritidsförvaltningen ska ta initiativ till att föreningarnas samarbetsorgan kan ta över ramavtal, alternativt upphandla ramavtal, som gynnar föreningar vid inköp av varor och tjänster. Det är viktigt att erbjuda utbildningar i ledarskap och demokrati. Detta kan ske genom arrangemang av fritidsnämnden eller specialidrottsförbunden. Ett sätt att framhålla vikten av utbildningarna är att ett särskilt bidrag finns till sådana kurser. Utbildningar med inriktning för att behålla unga inom föreningslivet ska prioriteras. All utbildning kan genomföras i samarbete med lämpligt studieförbund. Alla ska kunna välja fritidssyssla fritt från könsbundna mönster. Detta ska särskild hänsyn tas till när bidrag fördelas. VISION

10 GODA LIVSVILLKOR VAD En god fritidsverksamhet ger positiva effekter i samhällsnytta. Om vi med väl utvecklad verksamhet och stöd till den ideella sektorn kan hjälpa en (1) ungdom att göra rätt val, förbättra hälsostatusen hos en (1) person så har totala samhällskostnaden minskat radikalt. Vårt synsätt ska vara att se varje individ som en resurs och bygga vidare på det som främjar det sunda och goda. HUR Den öppna barn- och ungdomsverksamheten ska ge alla barn och ungdomar möjligheten att utöva fritidsaktiviteter. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska få ett särskilt fokus. Mätbara mål: Unga med funktionsnedsättning ska erbjudas minst två aktiviteter/vecka under terminstid. Vuxensamhället ska ta till vara den kraft och de idéer som barn och ungdomar har, i föreningar, på våra fritidsgårdar och anläggningar för att barn och ungdomar ska få inflytande över sin vardag. Mätbara mål: Genom brukarenkäter och undersökningen Ung livsstil. Samverkan ska genomsyra alla verksamheter som arbetar med barn och unga. Genom ett hälsofrämjande arbete ska barn och unga garanteras en livssituation där hem, skola och fritid erbjuder goda och trygga miljöer. Mätbara mål: Enligt samverkansdokumentet Psykisk hälsa barn och unga. Särskilda ungdomstider, tidig kväll, ska erbjudas på anläggningar där behov finns. Ungdomstiderna ska gälla vardagar klockan , för flick- och pojklag som är 16 år och yngre. Mätbara mål: Tid mellan klockan och reserveras som ungdomstider. 8 VISION

11 Idrott och motion är inte enbart avgränsat till den organiserade föreningsidrotten. Öppna hallar/anläggningar inom samtliga verksamheter ska stimulera till spontan fysisk aktivitet. Mätbara mål: Minst tre anläggningar i olika kommundelar ska vara tillgängliga för spontan fysisk aktivitet och spontanidrott, företrädesvis under fredagar och lördagar under terminstid. EGNA ANTECKNINGAR Behov av nöjen och arrangemang för ungdomar ska tillgodoses genom samverkan med ungdomar, studieförbund, föreningar och andra intressenter. Mätbara mål: Varje fritidsområde ska anordna minst ett arrangemang per termin. Frivilligcentralen är en kontaktpunkt för personer som önskar göra frivilliga insatser för enskilda individer eller organisationer. Start 5/ Mätbara mål: Antalet frivilligarbetare (män/kvinnor) som registreras via e-tjänst, antalet publicerade uppdrag totalt i kommun, antalet uppdrag per kommunal uppdragsgivare. Övrigt På fritidsområdena ska ett aktivt folkhälsoarbete, för såväl ung som gammal, bedrivas, med inriktning på kost, motion och drogförebyggande verksamhet. Problematiken med spelmissbruk ska belysas. Varje fritidsområde ska, genom förening eller själva, erbjuda fysisk aktivitet för barn och ungdomar. Drogförebyggande utbildningar ska erbjudas föreningar. Drogförebyggande arbete, anpassat till olika åldersgrupper, är ett krav för att få kommunala bidrag genom fritidsförvaltningen. Öppettiderna på fritidsnämndens anläggningar ska, inom ramen, anpassas till besökarnas önskemål och behov och kan variera lokalt i kommunen. VISION

12 HÅLLBAR UTVECKLING VAD Anläggningar, egna eller föreningars, ska byggas och drivas energieffektivt och på det mest gynnsamma sättet för miljö och ekonomi. HUR Föreningar som genomför ny-, om- eller tillbyggnad av egna anläggningar ska via investeringsbidraget kunna premieras extra för bra miljömässiga lösningar. Mätbara mål: Ambitionen är att minst en förening per år ska kunna premieras. Samtliga fritidsnämndens anläggningar/verksamheter ska vara miljödiplomerade. Mätbara mål: Genom aktiva åtgärder behålla miljödiplomeringen utifrån aktuella krav. 10 VISION

13 EGNA ANTECKNINGAR Övrigt En anläggning i kommunen, ny eller befintlig, ska successivt utvecklas till kommunens konstgräscentrum, tillgängligt för i första hand fotbollsklubbarnas ungdomsverksamhet. Anläggningen bör drivas i samarbete med Svenska Fotbollförbundet och där en eller flera konstgräsleverantörer får möjlighet att utveckla, testa och miljömässigt värdera nya material och underhållsmetoder. Anläggningen utnyttjas dagtid av närliggande skolor, kvällstid av föreningslivet. VISION

14 ELITIDROTT VAD Eliten föds ur bredden och eliten bidrar till att öka bredden. Denna gynnsamma utveckling inom flera idrotter i kommunen är viktig att komma ihåg! Elitverksamhet bidrar dessutom till profilering av Jönköping som en attraktiv kommun. Övrigt En ny marknadsföringsstrategi för Jönköpings kommun ska tas fram. Fritidsnämnden vill i sammanhanget verka för att ett särskilt anslag skapas för marknadsföring av Jönköpings kommun med hjälp av elitidrotten. Den verksamhet som stöds på detta sätt ska prövas i särskild ordning utifrån bedömt värde och goodwill för kommunen. Fritidsnämnden vill, i samarbete med föreningar, satsa för att anläggningar inom olika idrotter som idag klarar kraven för idrottsutövning på lägst nationell nivå kan bibehållas. Nya anläggningar som byggs, i samverkan med föreningar och näringsliv, ska generellt byggas för att klara krav på lägst nationell nivå. 12 VISION

15 EGNA ANTECKNINGAR FOTO: OLOF GRANSTRÖM VISION

16 Idrotten och naturen som utvecklingskraft VAD Besökare till kommunen (turister, tävlingsdeltagare, evenemangsbesökare) ger intäkter i vår kommun som kommer näringslivet och därmed kommunen till del. HUR Fritidsnämnden ska tillsammans med föreningar och näringsliv satsa för att idrottsarrangemang på lägst nationell nivå, gärna på internationell nivå, förläggs till Jönköping. Mätbara mål: Minst 10 idrottsarrangemang per år, på lägst nationell nivå, ska förläggas till Jönköping. Mindre arrangemang som ungdomstävlingar, motionslopp och ungdomscuper ger positiva mervärden för Jönköpings kommun. Mätbara mål: Minst 15 mindre arrangemang ska genomföras årligen. Rosenlunds IP ska i mindre omfattning också fungera som träningsanläggning för utifrån kommande föreningar, detta för att förstärka Rosenlundsområdet som ett sammanhållet sportcentrum. Området erbjuder goda inkvarteringsmöjligheter och möjlighet till rekreation. Mätbara mål: Minst tre träningsläger per år för externa föreningar ska genomföras. 14 VISION

17 Övrigt För att främja ett aktivt friluftsliv ska information om vandringsleder och friluftsbad finnas lätt tillgängligt på webben. Vandringsleder och friluftsliv ska hållas väl ordnade, allvarliga brister och skadegörelse mm som rapporteras ska åtgärdas inom två arbetsdagar. EGNA ANTECKNINGAR ANDRA ÖVERGRIPANDE STÄLLNINGSTAGANDEN Fritidsnämnden ska under mandatperioden undersöka förutsättningarna att inom en verksamhet införa servicegarantier. Mätbara mål uppfylls med både kvantitativ och kvalitativ data. Internationella relationer viktigt i de ungas globaliserade vardag Som ett led i kvalitetsarbetet ska en processkartläggning göras och processerna beskrivas. Fritidsnämndens primära målgrupp är barn och ungdomar i åldrarna år. VISION

18 FRITID JÖNKÖPING, FEBRUARI 2012 Vision för fritidspolitiken i Jönköpings kommun FRITID JÖNKÖPING Box 1002, Huskvarna tfn , fax

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017 Idrottspolitiskt program Stockholms stad 2013 2017 Idrottsstaden Stockholm Det är med stor glädje som vi nu kan presentera ett nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Samtliga partier står bakom

Läs mer

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångs punkten i arbetet för att utveckla

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

ENGAGERA AKTIVERA - FRÄMJA

ENGAGERA AKTIVERA - FRÄMJA Fritidspolitisktt handlingsprogram för Ulricehamns kommun ENGAGERA AKTIVERA - FRÄMJA VISION/MÅL ENGAGERA AKTIVERA - FRÄMJA Fritidsverksamheten bidrar till att lyfta livskvaliteten i kommunen. Ett rikt

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Kostpolitiskt program 2012-2015

Kostpolitiskt program 2012-2015 Styrdokument Kostpolitiskt program 2012-2015 Giltighetstid 2 (15) KOSTPOLITISKT PROGRAM 2012-2015 Beslutshistorik Gäller från Beslutad i Antagen av kommunfullmäktige Ändring av kommunfullmäktige Ägare

Läs mer

FOKUS14. Ungas fritid och organisering

FOKUS14. Ungas fritid och organisering FOKUS14 Ungas fritid och organisering FOKUS14 1 Ungas fritid och organisering Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor (MUCF) Vi tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets

Läs mer

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Kultur- och fritidsförvaltningen Lund 2014 03 10 1 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Organisation för översynen... 4 2. Stödformer

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och erfarenheter både i våra egna verksamheter och i övriga landet.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer