Miljömål, strategi för hållbara transporter och energianvändning, forskningsbehov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljömål, strategi för hållbara transporter och energianvändning, forskningsbehov"

Transkript

1 Miljömål, strategi för hållbara transporter och energianvändning, forskningsbehov Kristina Feldhusen Enheten för energi och transporter Naturvårdsverket 1

2 Miljöns behov, vad pågår? Pågående översyn Sveriges klimat och övriga miljömål Prognoser Luftmål, övergödning m.fl. 2015, 2020 Klimatmål, 2020 och 2050, K08, EE, K-beredn.. Propositioner 2008? reviderade miljömål, vilka beslut? 2

3 Omställning till icke farlig klimatförändring - globalt Max. 2 ökning över förindustriell nivå Halten CO2ekv behöver stabiliseras under 450 ppm CO2 halten nu 380 ppm Ökningstrend 2 ppm/år Samlad CO2ekv halt 430 ppm Globala utsläpp behöver - minska inom år, - halveras till 2050 och - vara nära noll till 2100 Just nu accelererar utsläppsökningen ppmv Koldioxidkoncentration i atmosfären Ovanligt stor haltökning (3 ppm) 1998 i samband med kraftig El Niño. Högsta uppmätta globala medeltemperaturen är från

4 Men istället går utsläppsökningen allt snabbare De globala utsläppen har ökat med 70 % sedan

5 Utsläppen av växthusgaser i Sverige uppdelat på sektorer (Energimyndigheten). 5

6 Klimatmål för 2020 och 2050, förslag EU och Sverige Proposition och Riksdagsbehandling under 2008? IPCC 2007, Utsläppen globalt måste börja minska inom 10 år, sedan minska med 50-85% till Eu till % EU för Sverige ngt oklart c:a 17% ej ETS, -21% ETS EU för Sverige: 49% förnybar energi år Vetenskapliga rådet, Sverige 2007,: % reduktion i Sverige till 2050, nära nollutsläpp Klimatberedningen, 2008 preliminärt: till 2050 reduktion med 75-90%, År 2020, vänta (35% reduktion + 3% i handlingsplanen ) (( reservation 40% på hemmaplan)) Reinfeldt, vänta att sätta målet. Stor omställning av samhället kommer att behövas, transportsektorn står för omkring 1/3 av utsläppen växthusgaser. 6

7 Klimatpolitik och transporter - ett särskilt komplicerat område Stark drivkraft i samhället för ökade transporter Förbättrad teknik tas ofta ut i förbättrad prestanda i stället för minskad energianvändning Utsläppen ökar i prognosen Energieffektiviteten är låg, särskilt för personbilar Nuvarande styrning inte tillräcklig vid BNP-tillväxt Internationell flygtrafik och sjötrafik råder under särskilt regelverk vilket försvårar införandet av styrmedel Ska målen klaras, måste utsläppen från trafiken minska 7

8 Strategin för effektivare energianvändning och transporter, EET BANVERKET, ENERGIMYNDIGHETEN, LUFTFARTSSTYRELSEN, NATURVÅRDSVERKET, SJÖFARTSVERKET OCH VÄGVERKET Många rapporter om miljömål Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 8

9 Uppgiften EET föreslår de styrmedelsförändringar som krävs för att begränsa transport- och energisektorernas miljöpåverkan så att miljömålen Klimat, Försurning, Övergödning, Frisk luft och Bebyggd miljö uppnås. Strategin ska också bidra till att nå de transport- och energipolitiska målen. 9

10 Betinget För att uppnå delmålen krävs följande insatser jämfört med prognoserna: Minska utsläppen av CO2-ekvivalenter med minst 17 Mton till 2020, Minska NOx-utsläppen med strax under 10 kton till 2015, Halvera SO2-utsläppen och minska NOx-utsläppen från sjöfarten till 2015, Minska utsläppen av luftföroreningar så att målen för frisk luft uppnås 2015, Minska trafikbullret med ytterligare åtgärder till

11 Internationellt och långsiktigt EET-strategin är beroende av omvärlden för att uppnå de utpekade nationella miljömålen. Strategin har därför genomgående ett internationellt perspektiv. Åtgärderna i energi- och transportsystemet har mycket lång livslängd, och ledtiderna är ofta långa. Det är därför viktigt att ha ett längre tidsperspektiv, till

12 Strategiska val förnybar energi för klimatet Förnybara och flödande energikällor som sol- och vindkraft är högst prioriterade följt av bioenergi som har en stor potential. Förnybar energi prioriteras framför andra koldioxideffektiva energikällor som inte är långsiktigt hållbara. 12

13 Strategiska val - halter av luftföroreningar och buller Målet för frisk luft drar nytta av dessa klimatåtgärder men kräver även ytterligare åtgärder. Bl.a dubbdäck, vedeldning. (Ex Åtgärdsprogram för luftkvalitet HBG och Malmö (NOx)) Trafikbullret kräver också riktade åtgärder för att målen ska uppnås. 13

14 Energieffektivisering genom ett transporteffektivt samhällsbyggande och infrastruktur: Regional samordning av samhällets miljömål med kommunens planering Utvidgat lagutrymme för kommunala styrmedel Stöd till framtagande av integrerade trafikplaner för städer Uppbyggnad av kunskap om transportsnål samhällsplanering Inför en standardiserad bedömningsmetod för beräkning av effekter av transportintensiv verksamhet Infrastrukturinvesteringar för att nå miljömålen Genomför investeringar som kapacitetsförstärker järnvägen Statsbidrag till anläggning och underhåll av det kapillära järnvägsnätet Statlig satsning på kollektivtrafik Bidrag till belysningseffektivisering på kommunala vägnätet 14

15 Energieffektivisering för personresor på väg: Höj bensin- och dieselskatten med 75 öre och räkna upp med BNP CO2-baserad fordonsskatt CO2-baserat förmånsvärde Bindande CO2-krav på nya bilar Kampanj för efterlevnad av hastighetsgränser Förändra reseavdraget Vidareutveckling av konsumentinformation till nybilsköpare 15

16 Energieffektivisering för luft- och sjöfart: Anslut flyget till det europeiska handelssystemet för koldioxid, ETS Anslut sjöfarten till ETS 16

17 Mer förnybara drivmedel inom transportsektorn: Ta bort EU:s importtull för etanol Stötta EU:s arbete med certifiering av biodrivmedel Kvotpliktsystem för biodrivmedel för att uppfylla EG-direktivet Demo-anläggningar för kostnadseffektiva biobränslen ur den 2:a generationen 17

18 Minskade kväveoxidutsläpp dieselbilar: Utred en stimulans för förtida anpassning av kommande avgaskrav 18

19 Minska kväve- och svaveloxidutsläpp från sjöfarten: Skärp IMO-kraven för svavelhalt i bränsle och NOx-utsläpp från fartygen Skärp EU-kraven för svavelhalt i bränsle och NOx-utsläpp från fartygen Skapa överenskommelser inom östersjöområdet för gemensamma emissionskrav Skärp miljödifferentieringen på hamn- och farledsavgifterna ytterligare Utred förutsättningarna för ett handelssystem med utsläppsrätter för SO2 och NOx där sjöfart ingår Utred konsekvenserna för ett avgiftssystem för kväveoxider som substitut till ett handelssystem Utred möjligheterna att miljödifferentiera statliga stöd och skatter för sjöfarten 19

20 Friskare luft genom minskade utsläpp från transportsektorn : Dubbdäcksskatt och mönsterdjupskrav NOx-differentierad startavgift på regionala flygplatser 20

21 Minskat trafikbuller: Verka för skärpta EU-regelverk för att styra fordons- och däcksindustrin mot mindre bullrande fordon och däck Informativa styrmedel för att öka användningen av fordon och däck som bullrar mindre Skärpta bullerkrav för godkännande av järnvägsfordon Utveckling och införande av bullerkomponent i banavgift Utveckling av bidragssystem för åtgärder på befintliga järnvägsfordon Utveckla de samhällsekonomiska värderingarna för buller Ändrade regler och bättre information om statliga bidrag till kommuner för bulleråtgärder Statsbidrag till lågbullrande beläggningar och tystare standardbeläggning 21

22 Övergripande kosekvensbedömning Förslagen visar på både positiva och negativa konsekvenser för näringsliv och konsumenter. En ökad sysselsättning men sämre konkurrenskraft för vissa branscher. Hushållen får en kostnadsökning som kan mildras genom anpassning. Det statsfinansiella utfallet är positivt för staten. 22

23 Slutsatser Åtgärder i energi- och transportsektorerna nödvändiga I strategin föreslagna styrmedlen ser ut att räcka för delmålen till 2015/2020, men ytterligare styrmedel krävs för en långsiktigt hållbar utveckling. EET-sektorerna karakteriseras av starka drivkrafter, då krävs även kraftfulla styrmedel för att förändra utvecklingen. Tekniska effektivitetsökningar, förnybar energi och reningsutrustning räcker inte. Beteendeförändringar måste inkluderas i en resurseffektiv åtgärdsmix. 23

24 Forskning för perspektiv mot 2050 Slutsatser förstudie Tvågradersmålet i sikte? KTH, NV rapport

25 Räcker det med bättre teknik och förnybar energi för att nå målet? (tvågradersrapporten) (milj ton CO2-e) BAU+Teknik 2050 Målnivå

26 Forts tvågradersrapporten, slutsatser.. Kraftig teknikeffektivisering nödvändig, men ej tillräcklig Det krävs också trendbrott ökning flygresandet, bilresandet, godstransporterna och konsumtionen av resursintensiva varor. Biobränsle räcker inte för mer än delar av transportsektorn. Plug-in hybrider som använder el från nätet och (t ex) metanol är troligen ett bättre alternativ än bränslecellsbilar och vätgas. Fysisk planering, för mer cykel- och kollektivrafik Restriktivitet för ökad vägkapacitet, spår prioriteras. IT 26

27 Forskningsprogram HET 2050, NV, Vinnova, VV, STEM Alternativa utvecklingsvägar Åtgärder styrmedel tillförsel användning energi + transporter Beteenden, attityder, konsumtion Samhällsplaneringens roll Politik, policy, acceptans, Konsekvenser miljö, ekonomi mm, Mycket övrig forskning behövs om teknik, förnybar energi, biodrivmedel och effekter på biologisk mångfald etc. 27

Konsekvensbeskrivningar av styrmedel i strategin för Effektivare Energianvändning och Transporter, EET

Konsekvensbeskrivningar av styrmedel i strategin för Effektivare Energianvändning och Transporter, EET Konsekvensbeskrivningar av styrmedel i strategin för Effektivare Energianvändning och Transporter, EET Banverket Energimyndigheten Luftfartsstyrelsen Naturvårdsverket Sjöfartsverket Vägverket RAPPORT 5778

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:162

Regeringens proposition 2008/09:162 Regeringens proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat Prop. 2008/09:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge Fakta och underlagsmaterial till Klimatsmart Borlänge 1 Innehåll INLEDNING 3 Om detta fakta och underlagsmaterial 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 4 Energi och klimatstrategisk planering

Läs mer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer Revidering av TEN-T riktlinjerna 29 april 2008 Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer 1 (32) Innehållsförteckning 1 Sammanfattande slutsatser 3 1.1 Viktiga utgångspunkter i EU:s revidering av TEN-T 3 1.2

Läs mer

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden YTTRANDE 2013-11-29 1(11) Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden Inledning Utredningen om Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser ger en

Läs mer

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län Remissupplaga oktober 2002 Förslag till Miljömål för Blekinge län Miljömål för Blekinge län - remissupplaga oktober 2002 Länsstyrelsen i Blekinge län Ronnebygatan 22 371 86 KARLSKRONA telefon: 0455-870

Läs mer

Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten

Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten Fler exemplar av denna rapport beställer du på: Energimyndigheten Naturvårdsverket ER2006:34 ISBN 91-620-5616-6

Läs mer

Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten

Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten Fler exemplar av denna rapport beställer du på: Energimyndigheten Naturvårdsverket ER2006:34 ISBN 91-620-5616-6

Läs mer

Miljö ekonomi. Specialstudie nr 34. September 2013. Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050

Miljö ekonomi. Specialstudie nr 34. September 2013. Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050 Miljö ekonomi Specialstudie nr 34. September 2013 Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050 Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050 SPECIALSTUDIER

Läs mer

Fossilfrihet på väg. Del 2. Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Stockholm 2013 SOU 2013:84

Fossilfrihet på väg. Del 2. Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Stockholm 2013 SOU 2013:84 Fossilfrihet på väg Del 2 Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik Stockholm 2013 SOU 2013:84 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Bilagor till rapport 6537

Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Bilagor till rapport 6537 Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 Bilagor till rapport 6537 rapport 6525 DECEMBER 2012 1 Bilaga 1 Uppdraget NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö 2030-sekretariatet Håller med om att ansvariga myndigheters prognoser bör ses över i ljuset av utredningen. Inte minst Trafikverkets kapacitetsutredning

Läs mer

Strategiska val i transportsektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen

Strategiska val i transportsektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen Strategiska val i transportsektorn Vägval för att nå miljökvalitetsmålen RAPPORT 5549 MARS 2006 Vägval för att nå miljökvalitetsmålen NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505

Läs mer

Flyget, energianvändningen och miljömålen

Flyget, energianvändningen och miljömålen Flyget, energianvändningen och miljömålen En förstudie Bengt Johansson Avdelningen för Miljö- och energisystem Institutionen för teknik och samhälle Lunds tekniska högskola Lunds universitet Februari 2002

Läs mer

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029 Regeringsbeslut II 4 2015-05-21 N2015/4305/TIF Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015 STOCKHOLMS STAD Stockholms miljöprogram 2012 2015 Stockholms Miljöprogram 2012 2015 Innehåll STOCKHOLMS MILJÖPROGRAM 2012 2015... 4 PÅ VÄG MOT EN HÅLLBAR STADSUTVECKLING... 4 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...

Läs mer

Stockholm 2008-12-17. Christina Fjellman Senior Vice President Communication, Volvo Bussar AB

Stockholm 2008-12-17. Christina Fjellman Senior Vice President Communication, Volvo Bussar AB Finansminister Anders Borg Statssekreterare Hans Lindblad Biträdande. finansminister Mats Odell Statssekreterare Dan Ericsson Näringsminister Maud Olofsson Statssekreterare Jöran Hägglund Miljöminister

Läs mer